Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016.


Zákon o loteriích a jiných podobných hrách

202/90 Sb.

Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §4a §4b §4c §4d §5
ČÁST I. Loterie a tomboly
Povolování loterií a tombol §6
Provádění loterií §7 §8 §9 §10 §11 §12
Vyúčtování loterie a tomboly §13 §14 §15 §16
ČÁST II. Výherní hrací přístroje §17 §18 §19 §20
ČÁST III. Kursové sázky
Povolování sázek §21 §22 §23 §24
Provozování sázek §25 §26 §27
Vyúčtování §28 §29 §30 §31
ČÁST IV. Sázkové hry v kasinu
Povolení sázkových her v kasinu §32
Provozování sázkových her §33 §34
ČÁST V. Dostihové sázky §40
ČÁST VI. Odvod z loterií a jiných podobných her
Poplatník odvodu §41
Předmět odvodu §41a
Dílčí základy odvodu §41b
Sazba odvodu §41c
Výpočet odvodu §41d
Sleva na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her §41da
Odvodové období §41e
Odvodové přiznání §41f
Zálohy §41g
Správa odvodu §41h
Rozpočtové určení odvodu §41i
ČÁST VII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Ustanovení společná §42 §43 §44 §45
Státní dozor §46
Úřední jazyk §46a
Povinnost zachovávat mlčenlivost §46b
Zmocňovací ustanovení §50
Přechodná ustanovení §51
Zrušovací ustanovení §52 §53
č. 149/1998 Sb. - Čl. V
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 254/2008 Sb. - Čl. XIII
č. 300/2011 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. VIII
č. 380/2015 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 112/2013 Sb.; č. 62/2018 Sb.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účasti.
(2) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx hra, xxx xx xxxxxxx dobrovolně xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx vklad (xxxxx), jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx náhoda xxxx předem neznámá xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxx"). Xxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx mechanických, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxx předem xxxxx x musí xxx xxxxxxxx druhu, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pravděpodobnost výhry x xxxxxxx podle §2 xxxx. x) x x) x x xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxx xxx menší xxx 1 : 200.
(5) Za xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx soutěže, xxxxxx x jiné xxxx x xxxx, při xxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxx slosováním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. a xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určitého xxxxx, služby xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx zboží, služby xxxx xxxxxx produktu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx či reklamní xxxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx) osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"). Za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx x ceny, při xxxxx xx provozovatel xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zavazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx., jestliže xxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x peněžním vyjádření xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 200000 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částku 20000 Xx. Xxxxxxxxxxx spotřebitelských xxxxxxx je zakázáno. Xxxxxxx, ankety a xxxx xxxx x xxxx xxxxx věty xxxxx x druhé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 200000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 20000 Xx, xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému finančnímu xxxxx. Způsob xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx nezaručují xxxx xxxxxxxxxx xxx rovné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxx.
(7) Provozovatelem loterie xxxx jiné podobné xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx osoba xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx podobné hry.
(8) Xxxxxxxxxx loterii xxxx xxxx podobné xxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 18 xxx věku a xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxxx předem, x xx x hotovosti xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx 18 let xx účast na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx loterií a xxxxxx podobných xxx xxxx učinit taková xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. K xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 13).

§2
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrami xxxx xxxxxxx:
x) peněžité xxxx xxxxx loterie, při xxxxx je provozovatelem xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx počet xxxx x pořadovými xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx los xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx losu xxxxx xxxxxxx musí být xxxxxx ve všech xxxxxxx. Do xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx;
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx zahrnou xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx prodávají x xxxxx vydávají x xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxx loterie, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx počet xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xx rozumí xxxxxxx xxxxx vydaných losů x xxxxxxxx xxxx xx jeden xxx. Xxxxx xx vypočítává xxxxx počtu výherců x xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx podílem, xxxxxxxxx xx xxxxxxx násobkem xxxxxx (xxxxx) podle xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxx loterie, při xxxxx účastník xxx, x xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx uhrazení vkladu xxxxxx případnou xxxxx xxxx prohru;
e) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výherních hracích xxxxxxxxx nebo podobných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx přístroje");
f) xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx uhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořadí xx sportovních soutěžích, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx počtu xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx (sázek) x předem stanovenému xxxxxx xxxxx;
x) sázkové xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx žetonů x xxxxxxxxx patnácti xxxxx x číselné xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx účastníků x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx provádí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spočívá x postupném losování xxxxx xx xxxxx xx devadesáti. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx vkladů xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx podle výsledku xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx herní xxxx;
x) sázkové xxx, xxx nichž je xxxxx xxxxxxxxx uhodnutím xxxxxxxxxxx výsledků xxxx xxxxxx ve sportovních xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx etickým xxxxxxxxx. Výše xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poměru, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx sázky");
i) xxxxxxx hry provozované xx xxxxxxx x xxxx určených xxxxxxx (xxxxxxxx), x xx x xx pomoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx není xxxxxx xxxxx počet účastníků x xxx není xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jedné hry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxxx kasina, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x herním plánu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx. Výhra xx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx);
x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sázejícím xxxx provozované xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx a xxx není xxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx anebo podle xxxxxxxx stanovených x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx podmíněna xxxxxxxxx pořadí ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koní xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "dostihové xxxxx"), x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx výherců x celkové xxxx xxxxxx (xxxxx) x xxxxxx stanovenému xxxxxx xxxxx xxxx výše xxxxx je xxxxx xxxxxx výhernímu xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx přijata, x xxxx vsazené xxxxxx;
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení centrálního xxxxxxxxx systému, jímž xx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx, místními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx připojených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx videoloterních terminálů. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx herní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx interaktivním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provádí správu xxxxxx xxxxxxxxx sázejícími x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx vždy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Interaktivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x slouží pouze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx a), x), x), x), x), x), m) xxxx 1 a n);
m) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provozované xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx platí vklad (xxxxx) nebo startovné, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nezaručuje. Výhra xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx herním xxxxxx. Xxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozovat x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx).
Xxxx xxx xxxx uskutečňovány

1. xxxx xxxxxx hry, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jeden proti xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x), nebo

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. prostřednictvím xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx terminálů, lokálních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů);

n) sázkové xxx provozované prostřednictvím xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx spojenými herními xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedělitelný celek (xxxx jen "lokální xxxxxxx xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x různými symboly, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozšiřovat x xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx prováděno přímo xx místě buď xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Pomocí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx písmen a), x), x), x), x), h), x) x x) xxxx 1.
§3
(1) Xxxxxxxxx výhry xxxxx xxx
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx her xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vkladních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Nevyplácí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx vyplatit xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xx xxxxxxxxx nároku.
§4
(1) Xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx mohou xxx provozovány xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx a xxxx podobné xxx xxxx, xxxxx jeho xxxxxx ministerstvo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx xx v souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx loterií x xxxxxx podobných xxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxxx x uvedení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, finančních, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx loterií xx xxxx xxxxxx vykonávání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx ukládají xxxx právní xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her xxxx xxx xxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Povolení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastí xxx xxxxxxxxx osobě, xx xxxxx má tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx druhé xx nevztahuje xx xxxxxxx xxx podle §2 xxxx. x).
(5) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provozovanou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx internet, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx pouze x xxxxxxx, kde xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx povolenou xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx a xxxx podobné xxx xxxxx §2 xxxx. x), c), x), x), x), x), x), x), x), x) x podle §50 xxxx. 3 xxxx provozovat
a) xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na jméno; xx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiná xxxxxxx společnost, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxx nejméně 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxx být snížen xxx tuto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx kapitál ve xxxxxxxxx xxxx musí xxx splacen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx prostředků použitých xx splacení základního xxxxxxxx xx žadatel x řízení x xxxxxxxx loterie a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx x Xxxxx republiky, xxx xx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx hry xxxxx §2 xxxx. x) xxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx jméno; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x její xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejméně 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxx být xxxxxx xxx xxxx minimální xxxx xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vklady. Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Sázkové xxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x jejíž xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx akciová xxxxxxxxxx, musí x xxxx veškeré akcie xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx nejméně 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxxxx xxx snížen pod xxxx minimální xxxx xx celou dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx. Základní xxxxxxx ve stanovené xxxx musí být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx kapitál xxxx xxx splacen xxxx podáním žádosti x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Sázkové xxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx akciová xxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x provozování xxxxxx xxx a jejíž xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, musí x xxxx veškeré xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x nesmí xxx snížen xxx xxxx xxxxxxxxx výši xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx povolení xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxx xxxx, účast xx sázkách x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx sázky placeny xx zahraničí, x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx hry xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sázek xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Provozování tuzemských xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx jsou sázky xxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§4x
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx x provozování xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxx osoby, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx bezúhonnými. Je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxx rovněž xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.
(2) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx odsouzena pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx skutková xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her,
x) xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx,
xxxxx xx xx xx nehledí, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Za xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx, xxxxx i xxxxx, ve kterých xx více xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxx"), xx xxxxxxxx než xxx xxxxxx. Akcionář xxxx xxxxxxxxx žadatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státem, x xxxx má sídlo, xx xxxxxxx xxx xxx měsíce.
(4) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxx, x němž xxxxx xx xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, písemně xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx, který povolení xxxxx; pokud postavení xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nemá xx území České xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bezúhonnost ne xxxxxx xxx xxx xxxxxx.
§4b
(1) X xxxxxxxxx pohledávek xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx sázejícím xx žadatel povinen xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činí
x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x loterií x xxx xxxxx §2 xxxx. x), c), x), l), m) xxxx 2, n) x podle §50 xxxx. 3, a xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx,
x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx podle §2 xxxx. x),
x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč u xxx xxxxx §2 xxxx. x),
d) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. f), x) x x),
x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx xxxxx §2 xxxx. i) x x) xxxx 1.
Původ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. souborem xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, tak xx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx složení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x půjček x xxxxx. Xxxxxxx jistoty xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx povolující xxxxx. Xxx složení xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Žadatel xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxx potvrzení xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx družstva x zřízení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. 6) Potvrzení x xxxxxxx jistoty xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24 xxxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x příslušnému finančnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nakládat x xxx xxxxx xxxxx x uvolnění xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx loterii xxxx jinou podobnou xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu orgánu xxxxxxxx x odstavci 3 teprve xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx loterie nebo xxxx podobné xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a obcí (xxxxxxx poplatky, odvod x xxxxxxx x xxxxxx podobných her x xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx nepostačí, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxx pohledávek xxxxx x obcí xx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx jejich xxxx.
§4x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. x) až i) xx xxxxxxxx
x) x xxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x návštěvním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx. x účinností xx 1.9.1998

§4x
§4x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX X TOMBOLY
§6
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x tombol
(1) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxx pro svůj xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxxx části x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxx xxxxxxx části xxxx městského obvodu (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") v přenesené xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx x herní xxxxxxxx do 50&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 200 000 Xx,
b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
(2) Nelze xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx mají xxx xxxxx z xxxx příjmů,
b) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx akcí, xx xxxxx xxxx vybíráno xxxxxxx,
x) nákladů xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx patrna xxxxxxxxxxxxxx, xxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 20 % a xxxxx xxx 50 % xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx vyššího xxxxx x některé typy xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx loterie xx na 70 % xxxxx jistiny.
(4) X tombol xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomboly xxxxxxxxx xxxx xxxxx vlastního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Povolení xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí stanovených xxxxxxxx xxxxx, 7) xxxxxxx:
a) účel, xxx který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx losů, xxxxxx cenu a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x celkovou xxxx xxxxx,
d) xxxxx x den xxxxxxxxx,
x) lhůty xxx xxxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx x xxxxxxx akce, xxx xxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxx povolena,
x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx §46 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx"),
x) xxxxxxxxx herního plánu x xxxxxxxxxx úpravami x xxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxxxxxxx výher.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Odměna xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám za xxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxxx 10 % x xxxx losu xxxx xxxxxxxxx.
§8
(1) X xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx 50000 Xx mohou být xxxxxxxxx xxxxx losy xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx loterie xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx.
(2) U xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s herní xxxxxxxx do 50000 Xx mohou být xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx a opatřeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxx xxx souhlas xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu státního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxx xxxxx jistině xxx 50000 Xx musí xxxxxxxxx:
a) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx, nebo xxxx, xxx je určena xxxxxxx výše xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx výher, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stanoví počet xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx a datum xxxxxxxxx, popřípadě stanovení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
g) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, do níž xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx losů do xxxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x vyhotovit x tom xxxxx.
§10
Slosování xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 50000 Xx musí xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru,
x) x xxxxx xxxxxxxx do 50000 Xx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru, xxxxx osvědčuje xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 6. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxx xxxxx x xxxxxxx x herní jistinou xx 20000 Xx.
§11
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxx loterie, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx loterní xxxxxx x provozovatel, xxxxxxx xxxx povolena xxxxxxx, xx povinen jmenovat xxxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx loterního xxxxxxxx xx sedmi xxx xx doručení xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx. Loterní xxxxxx xxxxxxxxx stát (ministerstvo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx organizace) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx založena x xxxxxxxxxxx loterií x xxxxxx xxxxxxxxx her.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tomboly. Xxx souhlasu xxxxxxx xxxxxx xxxx loterního xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost xxxx pokynů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx jej x xxxxx závažnějších okolnostech, xxxxx xxxxxxx, a x přijatých xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxx, xxx do osudí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx prodaných xxxx x tombol.
(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x zapečetěných balících xx vhodném x xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Zároveň xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiným xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx těsně xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx po xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(6) X průběhu xxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx protokol xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx slosování x seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(7) Xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx loterní komise xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a uvědomit x xxx veřejnost. Xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx losech x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nad 20000 Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zveřejnění písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 dnů x xxxxx než 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxx v xxxx xxxxx x provozovatele xxxxxxxxx, xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx
Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxx vyzvednutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x vyplacených xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx dozoru x x opise xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolil.
§14
Xx xxxxxx loterie xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx neprodané losy x výhry, které xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx tomboly patří x xxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 458/2011 Sb.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 300/2011 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX PŘÍSTROJE
§17
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, funkčně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jednoho xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxx xxx xx xxxx hracích xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx takové hrací xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx vydaném xxxxx §19 xxxx. 2 písm. x), xxxxx x xx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx musí xxx umístěn xxx, xxx neumožňoval xxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxx, xxxx provozovatel xxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti.
(3) Xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx ukončený xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx přístroj xx xxxxxx hry a xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xx xxxxx hru. X xxxxxxx xxxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx hra xxxxx být xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxx x její xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx vložených xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hry. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vsazených xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx na xxx. Nejvyšší výhrou xx rozumí xxxxxx xxxxx, které hráč xxxx xxxxxx x xxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx částka xx xxxxx hru xxxx 2 Xx, 5 Xx u xxxxxxxxx hracích přístrojů xxxxxxxxxx x hernách x 50 Xx, xxxx-xx umístěny x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx 300 Xx, x xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx umístěných x xxxxxxx 750 Xx x 50000 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx.
(5) Provozovány xxxxx být xxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxx 75 % a xxxxxxx xxx 100 %.
(6) Nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xx 1000 Xx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 2000 Xx x x xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kasinu 10000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx na jednom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedné xxxxxx. Xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xx jedné xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sta x nastaveným xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx, xxxxxxxx výhru x xxxxx hry, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prohru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx hrací xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), xx xxx xx xxxxxxxxxx odstavec 4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx 10000 Kč x v xxxxxxxx 100000 Xx.
(8) Xxxxxxx hrací xxxxxxxxx xxxxx xxx provozovány x xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu podle xxxxxxxx 10. Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.
(9) Hernou xx rozumí xxxxxxxx (xxxxxx místností) xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx. X herně musí xxx po xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Do xxxxx xx xxxxx vstupu xxxxxx xxxxxxx 18 xxx. Xxxxxx herny xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled xxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx na xxx xxxxx zakázán
a) xx celého xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
b) xx místnosti x xxxxxxxxxx výhradně xxxxxx x xxxxxxxxxxx výherních xxxxxxx přístrojů, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určené x provozování výherních xxxxxxx xxxxxxxxx.
§18
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hracích přístrojů xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx působnosti,
x) xxxxxxx xxxx xxx svůj xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hracího xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu,
x) xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx přístroj xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x výherních xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vydá povolení x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 8)
§19
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxx herního plánu (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výhry xxxxx §17 xxxx. 7) x případnými úpravami x doplňky,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hracího xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx způsobu x xxxxxxxx manipulace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména při xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx opravách,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 7) x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxx výplatě xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
e) jméno xxxxx (xxxx), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx mladších 18 xxx x xxxxx schváleném xxx xxxxx umístění výherního xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx herny xxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx mladších 18 xxx xx herny.
(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výherního xxxxxxx xxxxxxxxx xx vydá, xxxxxxxx
a) žádost x xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborného servisu,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 9) je výherní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Osvědčením podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx potvrzuje, xx
a) od xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neuplynulo xxx xxx,
b) xx výherního xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx minimálně šestimístná,
x) výherní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provedením §17 xxxx. 3 až 6.
(4) Orgán, xxxxx xxxxxxxx vydal, xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx územního xxxxxx, xxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za stejný xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, podat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx toto vyúčtování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x provozováním výherních xxxxxxx přístrojů musí xxx xxxxxxxx odděleně xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx provozovatele x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx, která pro xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Náklady x xxxxxx související x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů xxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za účetní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx předpisem. 10)
XXXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXXX
§21
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na dobu 10 let. X xxxxxxxx xxxxxxx podrobně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx předmět xxxxx a schválí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláří.
§22
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sázek, xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx kapitál v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §4 xxxx. 6 xxxxxxx ve výši 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xx xxxxxx jistotu xxxxx §4b xxxx. 1 písm. x).
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 300/2011 Sb.
Xxxxxxxxxxx sázek
§25
Xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx bezhotovostně.
§26
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nesmí xxxxxxxx xxxxx x provozovatele, xxx něhož xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se nesmí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx stanovují; xxxx xxxxx xx nesmí xxxxxxxx xxxxx xxx x provozovatelů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxx podílejí xx xxxxxxxxx události, xx xxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. f), x), x) x xxxxx §50 xxxx. 3 (xxxx. xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, funkcionáři xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx události xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxxxx xxxx xx na xxxx xxxxx podílejí, xxxx xxxxxxx xx účastní xxxxxxxxx xxxx, x xxxx zastávají xxxxxx.
§27
Provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x soutěže, kterých xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx družstvo, xxxxx jsou k xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru.
§28
Vyúčtování
(1) Provozovatel musí xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předchozí kalendářní xxx.
(2) Ve xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx uvádějí xxxxx x xxxxxxxx xx sázkových xxx, xxxxx jsou vsazené xxxxxx, x výhrách xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 předkládá xxxxxxxxxxxx xxx do dvou xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kursových xxxxx.
§29
§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx.
§30
§30 xxxxxxxx právním předpisem x. 149/1998 Xx.
§31
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx 18 let xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx provozovatel oprávněn xxxxxxxxx předložení průkazu xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXX HRY V XXXXXX
§32
Xxxxxxxx xxxxxxxxx her v xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x provozování sázek xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx let.
(2) X povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podrobné xxxxxxxx xxxxxxx her x xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxx sázkových xxx xxxxxxxxxxxxx x kasinu.
(3) Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx je, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx výše xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x §4 xxxx. 6 xxxx alespoň 100 000 000 Xx x xx xxxxxx jistotu xxxxx §4b xxxx. 1 xxxx. x).
(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, návštěvním xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nejpozději 30 xxx před xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
§33
Jinou xxxxx měnu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§34
Veškeré xxxxxx xxxxxxx 10) xxxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx sázkových xxx x kasinu xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx od jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za účetní xxxxxx.
§35
Žetony
(1) Xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotové žetony. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxx hodnotových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx používá xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotové žetony. Xxxxxx označené hodnotové xxxxxx se xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx zkratku xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pokladně xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx stolu. Xxxxxxxx x pokladně xxxxxx xxxx xxxxxx vypláceny xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx obsluha xxxxxxx xxxxx hráči xxxxxx xx hodnotové xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx řádnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(6) Xx nepřípustné xxxxxxxx hodnotové xxxxxx xx xxxxxx jakýchkoli xxxxxxx, které nevznikly xx hry.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru.
§36
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx, x xxx, xxx x xxxxxxx s návštěvním xxxxx nemá xxxxxxx xx kasina.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx identifikačních údajů x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu.
§37
Kasino xxxx být vybaveno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průběh xxxxx provozovaných her, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx) x závěrečné (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx žetonů x xxxxxxxxx). Provozovatel xx xxxxxxx uchovávat xx dobu 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx monitorovacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zapůjčení xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§38
(1) X xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se sázkových xxx x xxxxxx, xxx xxxx zaměstnány.
§39
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x kasinu xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxxxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXX SÁZKY
§40
Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx, aby xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 odst. 9 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dostihových xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXX Z LOTERIÍ X XXXXXX PODOBNÝCH XXX
§41
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
§41a
Předmět xxxxxx
Předmětem xxxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx.
§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§41x
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úhrn xxxxxxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a), x) a x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z loterií,
b) x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sázek xxxxx §50 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x) x případě xxxxxxx xxxxxx xx sázkových xxx x xxxxxx,
x) x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) v případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x písmenech x) xx d) a xxxxxxxx 3 x xxxxxxx dílčího xxxxxx x xxxxxxxxx loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů x xxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx základu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů x xxxxxx xxxxxxxxxxx herních xxxxxxxx tvoří xxxxxx, x kterou úhrn xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplacených výher xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x), x), x) x §50 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxx místo
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx koncového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §50 odst. 3.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odvodu x xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx kterých xxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx vsazenou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přijatých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který tvoří xxxxx (sázka) x xxxxxxxx poplatek xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vkladem (xxxxxx).

§41x
Xxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx xxxx
x) 23 % xxx dílčí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) 23 % pro xxxxx základ xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) 23 % xxx xxxxx xxxxxx odvodu xx xxxxxxxxx her x xxxxxx,
x) 23 % xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) 23 % xxx xxxxx základ odvodu x ostatních xxxxxxx x jiných podobných xxx,
x) 28 % xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výherních hracích xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení,
g) 80 Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx hracích přístrojů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§41d
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Odvod x loterií a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx dílčího xxxxxxx xxxxxx x sazby xxx xxxxx xxxxx xxxxxx odvodu.
(3) Xxxxx odvod, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dílčího xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx dílčího xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx základu xxxxxx.
§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§41da
Sleva xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx
(1) X slevu xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxx z xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx darů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Českému olympijskému xxxxxx xx účely xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Dílčí odvod xxx xxxxxx xxxxxxx x 25 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§41xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 215/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
§41x
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§41x
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx přiznání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxx odvodového xxxxxx; xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.
§41f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012
§41x
Xxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Zálohy xx neplatí xx xxxxxxxx čtvrtletí odvodového xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx odvod xx xxxxxxx za zálohové xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x loterií x xxxxxx podobných xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx a současně xxxxxxxx zálohu.
(4) Xx xxxxxxx poplatníka xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jiných podobných xxx do podání xxxxxxxxxx přiznání, že xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§41x vložen xxxxxxx předpisem č. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§41x
Správa xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §46 informace xxxxxxx xxx správě xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx, které tento xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx státního dozoru.
(3) Xxx správě xxxxxx z xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.
§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

§41x
Xxxxxxxxxx určení xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx ve xxxx dílčího xxxxxx x výherních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x
x) 37 % příjmem státního xxxxxxxx a
b) 63 % příjmem xxxxxxxx xxxx.
(2) Procento, xxxxxx xx jednotlivé obce xxxxxxxx xx části xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx stanoví x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolených xxxxxxxxx x zařízení xxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x jednotlivých xxxxx odvodového xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx průměrnému počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tomuto poplatníkovi x těchto xxxxx.
(3) Xxxxx z loterií x jiných xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x
x) 70 % xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x
x) 30 % xxxxxxx xxxxxxxx obcí.
(4) Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx obce podílejí xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx xxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx právnických xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxx x tím, xx xx postupuje xxxxx vyhlášky k xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxx xxxxxxxxxx období; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST SEDMÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ
Ustanovení xxxxxxxx
§42
Xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx podobných xxx xxxxxxxx určuje podmínky xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výhry, xxxxxxxx xxxxxx, způsobu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx (xxxx xxxx), výši xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx jednotlivou x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx slosování xxxx zajištění okolnosti, xxx xxxxxx výhru x xxxxxx zveřejnění xxxxx.
§43
(1) Xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxx podobnou xxx povolil, xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx loterii xxxx xxxxx podobnou xxx xxxxxxx, xxxx se xxxxx dodatečně, xx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, který xxxxxxxxxxx výherního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hrací přístroje xxxxxxxxxxxxx x obci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti xxx, xx
x) xx xxxxx prokazatelných xxxxxxxxx xxxxxx odlišných umožnil xxxxxxxxx xx hry xxxxxx xxxxxxx 18 xxx;
x) provozuje xxxxxxxxxx výherní hrací xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxx přístroj xxxxxxxxxx xxxx technickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 3 xx 6;
xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výherního xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxx povolení tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxx let.
(3) Orgán, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx povolil, xxxx povolení zrušit, xxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nedodržují-li se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx zastavit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx na xxxx 30 kalendářních dnů. Xxxxx provozovatel xxxxxx xx závažných důvodů xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, může být xxxx xxxxx prodloužena xxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povolující xxxxx, x u her xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx herní xxxxxxxx. Finanční xxxx xx povinen x xxxxxxxxxx výherního xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx povolující xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxx podle §48. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx, povolující xxxxx xxxxxxxx zruší.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxx povolil, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx podobné xxx,
x) xxx vydané xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, vyžaduje-li to xxxxx xxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx podobné xxx xxxx veřejný xxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, nesmí v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx loterií a xxxxxx xxxxxxxxx her, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxx podobné xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx povolit.
§44
§44 xxxxxxxx právním předpisem x. 149/1998 Xx.
§45
(1) Xxx xxxxxx ve xxxxxx loterií a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx řád 17), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(3) Xxxx, xx jejímž xxxxx xx být loterie xxxx xxxx podobná xxx xxxxx §2 xxxx. x), i), x), x) x x) xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prvního správního xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxx loterie nebo xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx adrese. X xxxxxx o povolení xxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x) x x) xxx x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx interaktivních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lokálních xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx vyjádření xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§46
(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx vykonávají:
x) xxxx x xxxxxxxxx, xxx vydávají xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx finanční xxxxx 6) a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxxx, x případech, kdy xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li sídlo xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dozor Finanční xxxx Ostrava X,
x) xxxxxxxxxxxx.
(2) X výherních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx úřady xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Finanční xxxx sepíše o xxxxxxxx xxxxxxxx protokol x xxxxx xxx x dalšímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pokutu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx opatření (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Je-li součástí xxxxxx státního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výherních xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx (kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), je orgán xxxxxxxxxxx státní xxxxx xxxxxxx přizvat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu. 9)
§46x
Úřední xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxx x xxxxxx českém. Veškerá xxxxxxx podání xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx důkazy, xxxxx nejsou x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx překladem. Xxxxxxxxxx orgán a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxx xx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx x národnostním x xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx jazyce, xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaného v xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, před xxxx xx xxxxx.
§46x vložen právním xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.1998
§46x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx x němu x pracovněprávním nebo xxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx účasti na xxx, včetně xxxxxx xxxxx xx prohry.
(2) Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx případy, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx být xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x občanském xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx x správcům xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o sázejících x jejich xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx škody.
(4) Xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx vykonávající xxxxxx dozor, porušil-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatel xxxx osoby, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx, porušil-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Orgán, který xxxxxx xxxxxx, xx xxxx vybírá x xxxxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§47
(1) Xxxxx, který povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx vydal, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx dozor xx xxxx kdykoliv přesvědčit, xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xx provozují xx xxxxxxxx určených v xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx xxxxx xx provozních (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, účetní xxxxxxx, xxxxxx, doklady x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx technických xxxxxxxx dat, umožnit xxxxxxxx provozovaných xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x účetních případech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx státního xxxxxx xxxxxxxx podklady a xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx záznamech xx technických nosičích xxx vydá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx státního dozoru xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu. 3)
§48
(1) Xxxxxx do xxxx
x) 150&xxxx;000 Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxxxx, tombolu xxxx výherní xxxxx xxxxxxxx xxx povolení, xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxxxx plánem nebo x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) 300&xxxx;000 Xx uloží xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bez povolení, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx krajský xxxx xxxxx, xxxx xx provozuje v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx uloženy,
x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxx hru, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx xxxx poruší xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 5 xxxx §4 xxxx. 10,
x) 1 000 000 Xx uloží xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx nebo s xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx §4c xxxx. x),
e) 50&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §4c xxxx. b) xxxx §47 xxxx. 2,
x) 50 000 Xx uloží orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x kasinu, xxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx herním xxxxxx,
x) 50&xxxx;000 Xx uloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxx osob xxxxxxxx 18 xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) 500&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx v povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx mladších 18 xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxx-xx vydáno xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provozuje xxxx nebo kraj, xx oprávněn uložit xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxx.
(3) Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztrátě xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx k porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx uložené krajskými xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.
(6) Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx povolení xxxxx §43 zrušila, xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxx výnos xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Stejně xxxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx byla xxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout, xx výnos xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx obvodu xxx povolení, xxxxx xx bylo oprávněno xxxxx ministerstvo, xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(8) Ministerstvo, xxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx loterie nebo xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky.
§48a
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx části nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.
§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
§49
X xxxxxxx městě Praze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávají působnost xxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 4, městské xxxxxx xxxx městské xxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxx vsazenou xxxxxx na jednu xxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx §17 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx prohru xxxxx §17 xxxx. 6 x upravit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 4.
(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37.
(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx a jiné xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx v zákoně x xxxxx xxxxx xx xxxxxx upraveny, xx xxxxxxxxxxx, že x povolení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx x xxxx podobné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Použije xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx stanoví provozovateli, xxx xxxxxx xxxxxxxx x zamezení hry xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 18 let, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx hry xxxxx §2 xxxx. x), x), i), x), x) x x) x loterie x xxxx podobné xxx xxxxx §2 xxxx. x) x §50 xxxx. 3 xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx na místech x v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stanovit, xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx čase xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x tombol xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx registrovaných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 xx rozumí xxxxxxx provoz xxxxx x xxxxx, výherních xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obsluhovaných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x uzavírání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x sázejícím. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx smluvních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx her.
(7) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 5, a xx xx 15 xxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§51
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx loterií x hracích xxxxxxxxx xxxxxx xxx rok 1990, xxxxxxxx pro xxx 1991 xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx her xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 1990. O xxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1990, musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 30. listopadu 1990.
(3) Tento xxxxxx xx týká x provozovatele xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx XXXXX x Xxxxxxxx závodiště Xxxxx.
§52
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
x) xxxxxxxxxx §2, 10 xx 14, §19 xxxx. 2 x §20 x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x §15 xx 18 zákona Xxxxx národní rady č. 37/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/1973 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. x. 153/13&xxxx;700/1973 x 8. xxxxxx 1973, xxxxxxxxxxxx x částce 32/1973 Xx.
§53
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx §18 xxxx. 4, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. r.
Xx. X
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxx x 31. xxxxx 1998 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxx xx 31. prosince 1999. Xx neplatí pro xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výherních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podány xxxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje se x xxxxxx x xxxxxx žádostech xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hracího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx autorizovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx do 31. prosince 1999, xxxxx platnost xxxxxxxxx x osvědčení nekončí xxxx xxxxx datem.
3. Pokud xx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívá pojmu xxxxx přístroj, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 202/1990 Xx., o loteriích x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. X vložen právním xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1998
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Ustanovení §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, dle xxxxxxxxxx §28, aplikuje xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za kalendářní xxx 2008.
Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2012 se xxxxxxx xxxxx zákona x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 zanikají, x xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. c), xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx do 6 xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 povolení xxxxxx xxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxx, xxx xxxxxxxxxx tomuto xxxxxx x tím, xx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 4.
2. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx účinném xxxx 1. lednem 2012 xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2013 xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx podle §4d odst. 2 xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx doloží xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx §4 odst. 9 xxxx. x), xxxx. 10 xx 12 xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění účinném xxxx 1. lednem 2012 xxxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání spáchaného xxxx 1. xxxxxx 2012 jen za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xx znění účinném xxxx 1. lednem 2012.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxx xxxxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx her xxxxx §4 xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xxx vyúčtování xxxxx §28 zákona x. 202/1990 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx zákon x. 202/1990 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. VII tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41e xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.
3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §41g xxxx. 2 zákona x. 202/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, je období xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx1xxxxxxxxx xxxx 2012, ve xxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 380/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Informace

Právní xxxxxxx x. 202/90 Sb.nabyl xxxxxxxxx xxxx 18.5.1990, s xxxxxxxx §18 odst. 4, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

70/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 202/90 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.4.94

149/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 202/90 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 70/94 Xx., x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.98 x xxxxxxxx ustanovení §4 odst. 6 xx 8, §4x xxxx. 1 x §17 xxxx. 8, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.99

63/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 202/90 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx od 9.4.99, x xxxxxxxx ustanovení §1 xxxx. 4, §3 xxxx. 1, §4 odst. 2, §6, §13 x §48 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2000

353/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.10.2001

320/2002 Sb., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x cennými xxxxxx xx finančních konglomerátech x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

254/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

300/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 202/90 Xx., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2012 x výjimkou §50 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14.10.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim

s účinností xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

112/2013 Xx., nález XX xx xxx 2.4.2013 xx. xx. Xx. ÚS 6/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 4 xxxxxx č. 300/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.4.2013

215/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 202/90 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

380/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

62/2018 Xx., xxxxx XX xx dne 30.1.2018 xx. xx. Xx. XX 15/15 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §41b xxxx. 2 x 4 x §41x xxxx. g) zákona x. 202/90 Xx., x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2015

x účinností xx 27.4.2018

Xxxxxx předpis x. 202/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxx národní banky č. 227/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx.
4) §19 xxxx. 1 xxxx. x) zákona XXX x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Zákon XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
8) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx financí č. 223/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.
10) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §236 x 237 xxxxxxxx xxxxx.
12) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2011 Sb.
17) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.