Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2001.


Nález ÚS ze dne 16.10.2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
410/2001 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
410
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 16. xxxxx 2001 x xxxxx x xxxxxx skupiny poslanců Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 445/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx léta 2001 xx 2005,
takto:
Xxxx 31. xxxxxxxx 2001 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 2 x §14 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 445/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót xxxxx xx xxxx 2001 xx 2005.
Xxxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
I.
Xxxxxxx 28 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "skupina xxxxxxxx") xxxxxx Ústavnímu soudu xxxxx xx zrušení xxxxxxxx vlády č. 445/2000 Sb., x xxxxxxxxx produkčních xxxx mléka xx xxxx 2001 až 2005, (xxxx též "xxxxxxxx"). Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 x §12 xxxx. 3 xx 5 xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx napadené nařízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx garantovanými Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (xxxx xxx "Listina") x Xxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva"), xxxxx i x xxxxxxxxxxxx běžných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx č. 256/2000 Sb. V xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx odvod - xxxxxxxx ustanovením §13 xxxxxx č. 256/2000 Xx. - xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxx by xx xxxxxx xxxxxx na 215 % xxxxxxxxx xxxx. Podstata xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spočívá x xxx, že xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxx ke zpracování xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mléka xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 115 % (§13 odst. 3 xxxxxx č. 256/2000 Xx.) úředně xxxxxx xxxxxxxxx ceny (§10 xxxxxxxx: dnes 7,60 Xx). Tuto individuální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kvóta xxxxxxx xxxxxxx. Dle xxxxxx č. 256/2000 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx žádat x xxxxxxxxx produkční xxxxx xxxxxx.
Skupina xxxxxxxx xx xxxx přesvědčena, xx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřípustný xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnického xxxxx (čl. 11 Listiny), neboť xxxxxxx vyvlastnění, jež xx xxxxxxx o xxxxxxx zájem x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxx 4 uvedeného článku). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót x jejich bezplatné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x budoucí xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxxx dochází k xxxxxxx svobodného xxxx. Xxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx vstup Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx; prohlašuje, xx xxxxxxxx zájmem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x čemuž xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (" ... xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx za xxx účelem, aby xxxx xxxxxxxx životním xxxxxxxx xxxxxxxx širšího xxxxx ... " - xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX x xxxxxx Xxx. xxx. č. 14224). Xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, takže xxx o xxxxxx x čl. 11 odst. 4 Listiny x x čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx zavedený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót spojený xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxxx cenové regulace, xxx zakládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx poslanců xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx omezení práva xxxxxxxx x provozovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx). Zákon prý xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx předpoklady xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, leč takové xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx proces xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx podstatu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx produkce xxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti podnikatele x xxxx xxxxxxx xxx rozhodování o xxxx xxxxxxxxx, xxx xx údajně v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx produkčních xxxx xxx podle xxxxxx navrhovatelů zavést xxx xxxxxx zákona, xxxxxx podzákonným xxxxxxxxx (čl. 26 xxxx. 1 xx xxxxxxx x čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx), xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx produkční xxxxx xx xxxxxxx produkce xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx 2000, (§3 x 4 předmětného xxxxxxxx) neodpovídá ani xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§12 xxxx. 6 xxxxxx č. 256/2000 Xx.) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtu, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx producenta, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pozornost xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx spatřuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx novým producentům (§12 odst. 7 xxxxxx č. 256/2000 Xx.), x xx xx xxxxxxx, jakým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozdělují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvóty xxx zvyšování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót x xxxxxxx (§3 x §4 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxxx); tím xxxx prý xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonem č. 256/2000 Sb. Jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 1 Listiny) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx producentů podnikajících xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se - xxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx produkční kvóta xxxxxx xxxxxx (§4 xxxx. 2 nařízení). Xxxx xxxxxx xxx xxxx oporu x xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx mezí xxxxxx xxxxxxx č. 256/2000 Sb. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx konečně xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvótového xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 2 xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informovat zpracovatele xx odbytovou xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 3, xxxx. §12 xxxx. 5 a §13 xxxx. 5 xxxxxxxx); jde prý x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády (nikoli xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 Listiny.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při ústním xxxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx to, xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. komunitárním xxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxx členem Xxxxxxxx xxxx xxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxx požádal x xxxxxxxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (jakožto xxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxxxx vydal - §69 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Dále xxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx §48 xxxx. 2 xx xxxxxxx s §49 xxxx. 1 zákona x Ústavním xxxxx - Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx konečně xxxxx §69 odst. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx, xxx Ústavnímu xxxxx xx lhůtě 10 xxx sdělil, xxx vstupuje xx xxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxx skupiny poslanců xxxxx xxxxxx. Uvádí, xx příslušné nařízení xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx č. 256/2000 Sb. vytváří x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x tržní xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx potřebná xxx xxxxxxx členství Xxxxx xxxxxxxxx v Evropské xxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se Evropskou xxxxxxx zakládající xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx x Xxxxxxxxxx společenstvími x jejich členskými xxxxx na xxxxxx xxxxx (zveřejněnou xxx č. 7/1995 Sb.) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národních produkčních xxxx (jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx), z xxxxx xx xxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Cílem xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sektoru, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 36 Xxxxxxx x xxxxxxxx XX). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nařízení Xxxx XX x. 3950/92, č. 1255/99 a x. 1258/99. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 256/2000 Xx. Navrhovatelé xxxxxx xxx napadají xxxxxx xxxxxxx nařízení, x xxxxxxx zákon č. 256/2000 Sb., xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx skutečnosti směřuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímat xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zájmem. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx články Listiny, xxxxx - x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 231/2000 Sb. - vychází x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx za xxxxxx okolností v xxxxxx oblasti xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx omezení xxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx podnikají výlučně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustájení, dovozuje xxxxx z §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 256/2000 Xx., x něhož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx případě tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx všech xxxxxxxxx xxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx navrhuje, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 445/2000 Sb. zamítnut.
Ministerstvo xxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x spotřebitelů) xxxx xxxxxxxxxxx výkyvy xxxx. Tato xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx na změnu x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx produkčních xxxx mléka xxxxxxx x §12 zákona x. 256/2000 Xx. x vláda xxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxx po xxxxxxxx, xxx i po xxxxxxxx stránce.
K námitce, xx produkční kvóty xxxxxxxx některým základním xxxxxx xxxxxxxxxx v Listině, Xxxxxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mléka xxxxxxxxx xxx vlastnické xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nařízením xxx xxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (výrobní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx) a xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx zvýšené poptávky xxxxxxx xxxxxx produkci xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx požádat o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx nabýt xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx svobodný xxx, xxxxxxx každý xxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxxx vybrat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Navíc, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxx prý může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx), xx nový xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u těch xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. welfare xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx vazného ustájení xxxxx není xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politikou EU. X xxxxx rozdělování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxx stejné xxxxxxxx xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx podnikat, xxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx před "vstupem xxxxxxxxxx", a xx xxxxx předchází xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx nebude xx xxxx existovat reálná xxxxxxxx, což je xxx xxxxxxxxxxxx x x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx). X xxxxxxx nerovnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx systém kvót xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx postrádaly xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx každý xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx kvótním xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx x dotacemi x x návratnými xxxxxxxxxx výpomocemi, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx programů, x xxxxx by xxxx x xxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti, byly xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx sankcí za xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že se xxxxx o prvek xxxxxxxx xxx systém xxxxxxxxxxx xxxx, neboť "xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvótu xxxxx". Přitom xxxxxx xxxxxx producentům xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kvótu x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Odvod ve xxxx 115 % x xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvóty xxxxxx odpovídá sankci xxxxxxxxxxx v EU. Xxxxxxx xx proto xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvót xxxx xx xxxxxx xxxxxx producentů xx xxx, x v xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx síť xxx xxxxxx, xxx xx trhu xxxxx x xxxxxxx ceny. Xxxxx se xxxx x xxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx, xx napadené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxx XX x xx vychází xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x. 3950/92, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 1256/99, x x xxxxxxxx Komise x. 536/93. Tento xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že Xxxx XX stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (národní kvóty), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Předmětné kvóty xxxx xxxxxxxxx fixně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to vždy xx devět po xxxx následujících 12 xxxxxxxxx období. X xxxxxxx xxxxxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxxxx kvót xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 115 % ceny xxxxx, xxx. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Evropská xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx rezervy x xxxxxxx xxxxxxx, přechodu xxxx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx pro xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzn. xxxx 2000) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx na xx §4 xxxx. 3 napadeného xxxxxxxx. Xxxxx každý xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxx tak xx xxxxxxxxxx označilo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx náhodné xxxxxxxxxx faktory, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx §6 xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxx. c) xxxxxx č. 256/2000 Xx. prý xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kvót a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3,01 mld. xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx x xxxxxxx před jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jaké xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx, "xx nezbytné ponechat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx každý xxxxxxx xxx xx Ministerstvu xxxxxxxxxxx". V xxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 zákona x. 256/2000 Xx. x xx xxxx xxxxxxx přímo zákonem x xxxxxxx x čl. 4 Xxxxxxx. Přestože xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x §12 xxxxxxxxx zákona, jenž xxxxxxxx zmocňovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x zákoně xxxxxxx xx a "xx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona".
Ze všech xxxxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxxxxxx domnívá, xx xxxxxx návrh xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx intervenční xxxx (xxxx jen "XXXX") ve xxxx xxxxxxxxx konstatuje, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zákona č. 256/2000 Sb. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx, a protože xxxxxxxxxxx kvótami xxx xxxxxxxx xxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zmocněna xxxxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx x zavádět tržní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx se zemědělskými xxxxxxx x potravinami x cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx zmocnění xxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxx respektovala, a xxxxxx xxx xxxxx xxx o úpravu xxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx. Kvótní xxxxxx xxxx v xxxxxxx x vlastnickým xxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx x xxx xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx sjednané množství xxxxx. Stát xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx měl xxxxx xxxxxxxxx zajištěn xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proto nenarušuje xxxxxxxx xxx, nýbrž xxxxxx xxxxxxxxx vyváženost xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Jedná xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx českého práva x xxxxxxxxxxxx právem x xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx výkyvy xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obyvatele Xxxxx republiky.
Opodstatněná xxxxxx xxxx xxx námitka, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvojí xxxx xxxxx, neboť xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ním a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx. Konečně xxx xxxxx, xx stát xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx skotu xxx trvalého vazného xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx podmínku, xx xxxxxxxxx bude xxxxxx skot bez xxxxxxxx vazného xxxxxxxx. Xxxxxxx xx prý xxxx o xxxxxx, xxxxx x "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx chovu xxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXX.
Ještě xxxxxxx, než xx Xxxxxxx soud zabýval xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zaměřil na xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx procesní předpoklady xxx xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx. návrh xx zrušení xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně 25 xxxxxxxx. X souzené xxxx návrh xxxxxxxxx 28 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxx x xxxxxx x mezích Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx (§68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx. in xxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx čl. 78 Xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nařízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda vlády x příslušný xxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx usnesením x. 1166 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2000 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx 2001 xx 2005, když x 12 xxxxxxxxxx členů xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx schválení xxxxx 12 členů. Předmětné xxxxxxxx podepsal xxxxxxxx xxxxx Ing. Xxxxx x xxxxxxx zemědělství Xxx. Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 124 xxx č. 445/2000 Sb., xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.xxxxx 2001 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2005.
Xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x vydáno v xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. Xxxxx se xxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx meritorně.
IV.
Xxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx. X xxxxx směru xxxxxxxxxxx, xx kvantitativní xxxxxxx výroby, xxxxxxx xx xxxxxxxx určitého xxxxx xxxx poskytování, xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx svobodnou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxx x Xxxxx xxxxxxxxx - podobně xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxx zákonem (čl. 26 xxxx. 2 Listiny). Xxxxxxxx podrobností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podzákonným právním xxxxxxxxx, jestliže jej xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xx běžného xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlády xxxxxxx xxxxxxxx "x xxxxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx" (čl. 78 Xxxxxx) x xxxx xxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx "xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li k xxxx xxxxxxx zmocněny" (čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx).
Xxxxxx produkčních xxxx xxxxx se xxxxx x xxxxx č. 256/2000 Sb. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 5) a xxxxxxx sankce, jež xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx distributora dopadají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx, zpracování) bez xxxxxxxxx kvóty (§13). Xxxxxx stanoví xxxxxx xxx rozdělování xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. §12 xxxx. 6). Zákon xxxxx xxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 1), xxx xxxx xxxxxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro provádění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) a x) x xxx xxxx xxxxxxxxx stanovila xxxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§12 odst. 3). Xx xxxx xxxxxx, xx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxx uplatnilo xxxxxx xxxxxxxx (příkaz) xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx x xxxx souvislosti xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx vybočuje z xxxx stanovených xxxxxxx č. 256/2000 Sb. a že xx v rozporu x čl. 4 Xxxxxxx, xxxxx něhož povinnosti xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích x xxxx základních xxxx x xxxxxx mohou xxx upraveny pouze xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxx x nálezu č. 96/2001 Sb. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx exekutivy xxxx xxxxxxxxxxx následující zásady:
- nařízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zákonu,
- xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx tedy xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx).
V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx - z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - konstatuje, že xxxxxxx citované zásady xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezasahuje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (č. 256/2000 Sb.) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezení obsahu xxxxxxxxxx nařízení (§12 xxxxxx x. 256/2000 Xx.) xx dostatečně xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve výše xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základních xxxxxx xxx xxxxxxxx zákonem. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx požadoval xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx x xxxxxxxx zákonem, xx xxxxxx vedl x xxxxxxxxx důsledkům, x xx x xxxxxxx smyslu xxxxxxxxxx (x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x primární) xxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx Ústavní soud x tomto xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neshledal.
Xxxxxx xxxx považuje Ústavní xxxx xx neústavní x xxxxxxxxxx podzákonnou xxxxxxxx, podle xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx oznamuje Xxxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx zemědělství (§14 xxxx. 2 nařízení). Xxxx citovaného xxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx). Rozhodování x xxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót xxx xxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx svým nařízením (§12 xxxx. 3), xxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou x se xxxxxxx č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx mezinárodních xxxxx, [§1 odst. 1 xxxx. x)] uveřejňuje xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx tedy xxx xxxxx zákona, xxx podle Ústavy xxxxxxxxx xxxx. Xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx x nálezu č. 96/2001 Sb., xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro úpravu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákonodárnou xxxxxxxxx, tím xxxxx xx xxxxxxx moc xxxxxx právo na xxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxx x odvoláním xx zákon, který xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx".
Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 napadeného xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx.
X.
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxx zabýval xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx však nutno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
A) Xxxxxxx xxxx je xxxxx čl. 83 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx. Xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 10. Může xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (popř. xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx vhodnost či xxxxxxxx. Rovněž v xxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxx x xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx norem, se Xxxxxxx xxxx zabývá xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. existence xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxx xxxx).
B) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx zaujal xxxxxxxxxx x problematice xxxxxxxx xxx x xxxxxx č. 231/2000 Sb. X xxxxx nálezu sice xxxxxxxxx ústavnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxx x úhradě xx plnění poskytovaná x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahově xx xxxxxxxx xxxxxxxx nájmu xxxx, xxxxxxx některé xxxxxx xxxxxx x xxxxx nálezu obsažené xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx především xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx může spočívat x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx zvažovat xxx existenci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx usměrňujících (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx podrobných pravidel xxx uskutečňování xxxxxxxx xxxxxxxx. Zasahování xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiměřenou (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x požadavkem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx musí xxxxxxxxx rozumný (xxxxxxxxxxxx) xxxxx proporcionality xxxx xxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxx.
X) Xxxxxxx xxxx konečně xxxxxxxxx, že podle xxx xxxxxxxx judikatury - v xxxxxxx xx xxxx ústavním x xxxxxxxx vymezením - xx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx ústavností xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx č. 256/2000 Sb. Ústavní xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxx xxxxx hodnotit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx není x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx, xxxxxxx xxxx již, zda xxx tento xxxxx - stížností xxxxxxxxxx - není protiústavní.
XX.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx [ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 26 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx)]
Xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx x právo xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podobné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
X tomu Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx již x xxxxxx č. 231/2000 Sb. xxxxxxxxxxx, že "cenová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx za xxxxxx podmínek v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx". X souzené xxxx Xxxxxxx soud xxxx zdůrazňuje, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mezinárodní smlouvy x lidských xxxxxxx x základních svobodách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, distribuce xxxx xxxxxxxx statků. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx upozornit i xx skutečnost, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x distribuce xxxxxx xxxxx dochází x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx liberalizují xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx XX nebo Xxxxxxxxx dohody x xxxxx x obchodu).
Je xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxx xxx vydávání xxxxxxx xxxxxx xxxx x úvahu obecný xxxxx xx úpravě xxxxxx v určitém xxxxxxxxxxxx odvětví. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx - xxx Xxxxxxx soud xxxxx xxx sub V. X) - xx x xxxxxx konkrétním xxxxxxx nutno xxxxxxx xxxxxxxx existenci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx spravedlivou xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx základních xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx musí existovat xxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředky x sledovanými xxxx. X xxxxxxx případě, xxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx regulace xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Listiny, xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx základních xxxx x svobod xxxx xxx šetřeno jejich xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx omezení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx, xxxxx x zpracování xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx bezúčelnosti xx nepřiměřenosti nevykazuje. Xxxxxxx nabídky mléka x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx potravin) xxxxxxxxxx produkčních xxxx - xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - totiž xxxxxxx. Xxx správně xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvádějí Xxxxxxxxxxxx x XXXX, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx vstupem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxxx zajištěn xxxxx x xxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx, xxxx aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X tímto xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx minimálních xxx xxxxx (§10 xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxxx trh x xxxxxxx poklesu xxxx.
Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx představuje přiblížení xxxxx právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx unii x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Evropě (xxx Xxxxxx - Xxxxxxxx Union - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx: Xxxxx Xxxxxx, xx: xxx.xxxxxx.xx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxx2000/xxxxx/xxxxx_xx.xxx#xxx). Regulace zavedená xxxxxxxxx nařízením tedy - jak xxxxxxx xxxxx xxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak pokud xxx x právně-technické xxxxxxxxxx (produkční xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx nadprodukci), tak xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Lze xxxxxxxxxx názor xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mléka xxxxxxx x principu, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkčních xxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvóty xxxxxxxxxxxx. Napadené xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx přibližuje xxxxxxxxxxx x České republice xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx míry xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx českého xxxxx xxxxx komunitárnímu, xxx xx stanoví x žádá (xxx xx výslovně) čl. 70 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxx (č. 7/1995 Sb.).
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelů (xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jednání), že xxxxxxxxxxx právo není xxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx stojícího xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx. Xxxx tvrzení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx komunitárního xxxxx jsou xxxxx x xxxxxx zásady xxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soudní xxxx x ústavních xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejím xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nich. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisech xxxxxxxx obsaženy, avšak x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) - xxx xx. xx. Pl. XX 33/97 (Sbírka xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx 9, xxxxx x. 163; xxxxxxxx pod č. 30/1998 Sb.). Xxxxxxx xxxx xx xxx přihlásil x xxxxxxxx právní xxxxxxx x x xxxxx ústavním xxxxxxxx. Xx xxxxxx obecných xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Listinu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tedy xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx - zejména v xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx práva - x xxxxxx xxxx do jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. X xxxx míře xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx svobodný xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx základní x xxxxxxxx xxxxxxxx požadovanou xxxx xxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx Ústava, Listina xxxx mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Ani x Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (čl. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednotlivých členských xxxxx xxxx tržní, xxxx xxxxxxx regulace xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx cíle, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudržnost xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řády ostatně xxxxxxxx připouští xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (čl. 34 Xxxxxxx x xxxxxxxx XX). Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx opakovaně připomíná, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx činnosti může xxxxxxxxx xxxxxx ústavnost (xxxx. xxxxxxxxx) napadeného xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelnost. Tato xxxxxxx navrhovatelů je xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx (pochopitelně pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx xxxxxxx cenovou xxxx kvantitativní regulaci xxxxxxxx x určitém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ovlivnit xxxx x počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx skupiny poslanců, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx činnosti se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x podobných xxxxxxxxxxx, xxx označit xx xxxxxxxxxxx úzký xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx (čl. 26 xxxx. 2). X čl. 41 xxxx. 1 Listiny je xxxxx zřejmé, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx patří x čl. 26 Xxxxxxx, je xxxxx se xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx provádějí. Xxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx odlišná od xxxxxxxxxx xxxx jiných (xxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxx x politických) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx a xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx.
X námitce, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx (§2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx zjevně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx utrpět xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Za xxxx xxxxxxxx přitom xxxxxx xxxx odpovědnost podobně xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx postavení se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx regulace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx ztrát. X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx možné xxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxx mléka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemožnosti xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx poměrně dobře xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx mléka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nic xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpokladů x xxxxxxxx xxx xx musí xxx xxxxxx xxxx, musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Bezúčelná xxxxxxx xxxxx - jak xxx xxxx uvedeno xxxx - xxxxxxxxxxx Listinou zapovězené "xxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, je stabilizace xxx, x xxx x příjmů zemědělských xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství.
V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani tvrzení xxxxxxxxxxxx, že x Xxxxx republice je xxxx nabídkou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx spotřeba mléka (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 2,1 xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2,789 xxxxxxx xxx (viz Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 2000, Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Praha, 2000, xxx. 278 x 713). Přebytek, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se s xxxxxxx xxxxxxxx převážně xxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ztrátový a xxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx jen xxxxxxxxx.
Xxxxxxx soud závěrem xxxx xxxxx nálezu xxxxxxxxx, že (v xxxxxx) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedle xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx sobě xxxxxxxxx veřejných xxxxx. Xxxxx omezujících (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x míra xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takové kroky xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx problémů x xxxxxxxxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účinky, xxxxx xxxxx být xxxxx x xxxxxxx, je x prvé řadě xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx v xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx však xxxxxxxxxxx zákonem č. 256/2000 Sb. (xxxxx xxx o xxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx jasná xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx vydání nařízení xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx nařízení xxxxx x čl. 26 odst. 1 x 2 Xxxxxxx není x xxxxxxx.
Xxxxxxx - xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx (xxx XX.) - xxxx xxxxxxx xxx námitka xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x nikoliv xxxxxxxxx vlády), xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x ocitá xx xxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx základě xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx - x xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2 x §4 xxxx. 2) svou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v základních xxxxxx xxx samotným xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, že napadené xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx protiústavní xxx x xxxxx směru; xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx byly x xxxxx případě xxxxxxxxx přímo zákonem (čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx), x xxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxx proto xxxxxxxx "na základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx" (čl. 4 xxxx. 1 Listiny).
Pro xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx demokratických xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx totiž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxx x. 3950/92, xxxxxxxx Xxxxxx x. 536/93). Xxxx xxxx často xxxxxxxxx poměrně xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x strukturální xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx založena xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx.
XXX.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelů [x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx)]
Xxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx každý xx právo vlastnit xxxxxxx. Xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx obsah x xxxxxxx. Podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx možné xx veřejném xxxxx, x xx xx xxxxxxx zákona x xx xxxxxxx. Xxxxx čl. 1 Dodatkového xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx "právo xxxxxxx užívat svůj xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx zbaven svého xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx a xxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx právu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zájmem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx.".
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxxxx xxxxx, neopírá xx o xxxxxxx xxxxx x dochází x němu bez xxxxxxx.
X xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx představuje omezení xxxxx užívat xxxxxxx - jakožto předmět xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx tedy x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastnictví. Xxx xxxxxxx x omezení xxxx xxxxxxx znemožnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx cenu. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx - byť x xxxxxxx míře - xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxx) na xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx obtížně xxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxx. Xxxxx na dosažení xxxxxx xxxx na xxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nucené xxxxxxx vlastnického xxxxx, Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx [viz xxxx X. xxx X)], xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) opatření, xxx x výběr xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxx existovat xxxxxxx (opodstatněný) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx názoru Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxx x xxxxxxxx nařízení - xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu (xxx. xxxxxxxxxxx xxxx x mlékem) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxx xx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx (kvótní xxxxxx) xxxx - x ústavněprávního hlediska - xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx souvislosti je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx zboží při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x zařízení, xxxxx x výrobě xxxxxxx. Xxxxxx regulace xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxx lepšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx často xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důležitých xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nepochybně xxxxxxxxxx za neakceptovatelnou.
Jak xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo, xxxxx xxxxxxxxx, který xxxx chtít v xxxxxxxx zvýšené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mléka xxxx bude chtít xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx napadeného xxxxxxxx možnost xxxxxxx x xxxxxxxxx nové xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rezervy, xxxx. xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx převodem od xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx zřejmé, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx - xx své podstatě - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxx míry x x xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxx; nelze xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx - ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - vlastnické xxxxx producentů xxxxxxxxxx xxxxxx x rozvíjí. Xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx jedná x opatření xxxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nemůže xxxxx Ústavní xxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kvótního xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx poptávkou xx něm (xxx xxxx XX.) xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx rostoucí xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx představují xx zmíněných xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, vyráběného xxx xxx xxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odvozené xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxxx (§13 zákona x. 256/2000 Xx.) xxx představuje nutný xxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx jakékoli - xxxx x xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx hospodářského xxxxxx. Xxxx smyslem xx právě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xxxxx x důležitých xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxx sankcionovat. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvóty xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx znevýhodňuje, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx. x maiori ad xxxxx). Ukládání xxxxxxxxx xxxxxx tedy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve výše xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx, xxx Ústavní xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx uložení sankčního xxxxxx XXXX je xxxxxxxx v xxxxxx č. 256/2000 Sb., x xxxxxxx x napadeném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxxx jej xxxxx ani nemohl x rámci xxxxxx x abstraktní kontrole xxxxx přezkoumávat.
Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (popř. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investorů xx xxxxxxx - v xxxxx xxxxxxx kvantitativního - rozvoje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xxxx veřejný xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx změny kvalitativních xxxxxxxx, změny v xxxxxxx daňové (restriktivní xxxxxxx) xxxx dokonce xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Nelze xxxx xxxxxxxxx odrazování od xxxxxxxx xx produkce xxxxx za omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxxxx hospodářských sférách xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) brát x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx - obecně xxxxx - použít x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství (x to x x zemědělství), jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důležitému xxxxxxxxx xxxxx.
X komparativního xxxxxxxx je nutno xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx (XXX), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produkci. X xxxxxxx Hauer (44/79, xx: P. Xxxxx xxx X. xx Búrca, XX Xxx, Xxxx, Cases xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1998, xxx. 306 - 307) ESD xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxx čl. 1 Dodatkového xxxxxxxxx k Úmluvě (x xxxxx xx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použít xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zájmem. X xxxxx případě xxxxxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxx nařízení Xxxx XXX x. 1162/76 x xxxxxxxxxxxx vinic xxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx Porýní-Falc xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx pozemku xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx.
XXXX.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx [x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (čl. 1 Xxxxxxx)]
Podle čl. 1 Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a rovní x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x svobody xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx v čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx ("Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a náboženství, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx."). Xxxxxxx je xxxxx i na čl. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx něhož "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují stanovené xxxxxxxx.".
Navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nepřihlíží x xxxxxxxx, jež xxxxx x xxxxxx xxxx 2000 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétního producenta. Xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x §4 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx něhož xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trvalého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ani xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx produkční xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx určitou skupinu xxxxxxxxxx, x to xxxx, xxxxx podnikají xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx soud x xxxxx řadě xxxxxxxxx, xx otázkou rovnosti xx zabýval xxx Xxxxxxx soud XXXX, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xx. zn. Xx. XX 22/92, Sbírka xxxxxxxx a nálezů Xxxxxxxxx xxxxx XXXX, xxx. 37 x 38): "Rovnost občanů xxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxx abstraktní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxx xxxx. Xxxxx bylo x rovnosti xxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx faktické xxxxxxxxxx. Xxxx konstrukce xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx rovnost xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ji mají xx mysli všechny xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. (...) Xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kritéria rovnosti, xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volné xxxxxxx těch, xxxxx xx xxxxxxxx.".
X xxxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx měl xxxxx producent xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx naopak xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právě xxxxxx, xxxx smyslem xx zajistit xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxx zůstává xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odvod xx xxxx 115 % minimální xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13 xxxxxx č. 256/2000 Xx.) nepředstavuje "xxxxx" xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všichni producenti xxxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx cíl systému xxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxx xxxxxxx.
Dále xx nutno vidět xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx nedůvodná, neboť xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx nevyužít. Xxxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zakotvenému x čl. 4 xxxx. 3 Listiny, podle xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxx práv x xxxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky". Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx produkčních xxxx - s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - představuje xxxxxxxxxxx produkčních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vymezením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kvótního xxxxxxx xxxx obecná, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x x tomto xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxx věci xx xxxxx xxxxxx - xxx již xxxx xxxxxxx - xx vytvoření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx. Cílem xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx maximální výši, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx fakticky xxxxxxx xxxx určité xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx jakýkoli xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tam, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx producentů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v něm xxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx - xxx již xxxx xxxxxx - xxxxxxx x moderních ústavních xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ani námitkám xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx odporuje §12 xxxx. 7 xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx kvót xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx, že subjekty, xxxxx xx trh xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót jako xxxxxxxx, které xxx xx xxxx působí, x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvót xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx (§3 odst. 1 x xxxx. xxxxxxxx) xxxxxx xxx x praxi plně x souladu x xxxxxxxxx rovnosti - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx x §12 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxx xx xxx tento princip xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxx xxxxx uvažovat xxxx. xxx, xx x xxxx 2000 xxxxxxx xxxxxxxxxx nemuseli vyprodukovat xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx postihnout xxxxxxx pohroma nebo xxxxxx xxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvóty stanovený x xxxxxxx x. 1 napadeného nařízení. Xxxxxx nerovnost xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jen omezené xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protiústavní, x xx x xxxxx, xx jakýkoliv xxxxxx upravený xxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxxx by xxxx x konkrétním xxxxxxx xx určitých okolností xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výsledku. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx chtěla odstranit, xxxxxxx by jiné - a neméně xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxx xxxxxxxxxxx produkčních xxxx. Xxx zde xxxx xxxxx xxxxxxxxx protiústavnost (x xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Pokud xxx x producenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx soud usuzuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx (č. 242/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nelze při xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx nebo zvyšování xxxxxxxxxxx - xxxx x xxxx - xxxxxxxxx za neústavní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx uchýlit xxxxx x xxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (viz x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x tzv. xxxxxx xxxxxxx). Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x akceptovatelnou. Podpora xxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx preferenci v xxxxxxxxxxx x rozdělováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
To xxxx xxxxxx - xxx rámec xxxxxx - učinit xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx - x xxxx souvislosti - xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx §2 xxxx. 5 zákona x. 256/2000 Sb. xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx určité xxxxx xxxxxxxxxxx tak, jak xx činí x §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xx producentům, xxxxx podnikají xxxxxxx x xxxxxxx trvalého xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produkční xxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxxx nová xxxxxxxxxxxx produkční xxxxx xxxxx x rezervy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 256/2000 Xx. xxxxx xxxxxx praví, xx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.". Xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x umožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx orientované) xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxx. Zároveň xx xxxx xxxxxx, že xx znění citovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády x vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx novou xxxxxxxxx xxxxx tak, jak xx xxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x rozporu x čl. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx.
XX.
Xx xxxxx xxxxxxxxx důvodů Xxxxxxx soud zrušil §4 xxxx. 2 xxxxxxxx vlády č. 445/2000 Sb. xxx xxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxxxxxx nařízení pro xxxx xxxxxx s čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx.
X xxxxxxx x §58 xxxx. 1 x §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem 31.xxxxxxxx 2001, aby xxxxxxx vládě xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením x xxxxxxx.
Zbývající xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení vlády Xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu, xxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxäxxxx x XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 410/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.2001.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.