Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.10.2001.


Sdělení o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
96/2001 Sb. m. s.

Kapitola I - Obecná ustanovení
Účel a předmět Článek 1
Nadřazenost lidské bytosti Článek 2
Rovná dostupnost zdravotní péče Článek 3
Profesní standardy Článek 4
Kapitola II - Souhlas
Obecné pravidlo Článek 5
Ochrana osob neschopných dát souhlas Článek 6
Ochrana osob s duševní poruchou Článek 7
Stav nouze vyžadující neodkladná řešení Článek 8
Dříve vyslovená přání Článek 9
Kapitola III - Ochrana soukromí a právo na informace
Ochrana soukromí a právo na informace Článek 10
Kapitola IV - Lidský genom
Zákaz diskriminace Článek 11
Prediktivní genetická vyšetření Článek 12
Zásahy do lidského genomu Článek 13
Zákaz volby pohlaví Článek 14
Kapitola V - Vědecký výzkum
Obecné pravidlo Článek 15
Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu Článek 16
Ochrana osob neschopných dát souhlas k výzkumu Článek 17
Výzkum na embryích in vitro Článek 18
Kapitola VI - Odběr orgánu a tkáně z žijících dárců pro účely transplantace
Obecné pravidlo Článek 19
Ochrana osob neschopných dát souhlas s odebráním orgánu Článek 20
Kapitola VII - Zákaz finančního prospěchu a nakládání s částmi lidského těla
Zákaz finančního prospěchu Článek 21
Nakládání s odebranou částí lidského těla Článek 22
Kapitola VIII - Porušení ustanovení Úmluvy
Porušení práv nebo zásad Článek 23
Náhrada za způsobenou újmu Článek 24
Kapitola IX - Vztah této Úmluvy k ostatním právním úpravám
Omezení výkonu práv Článek 26
Širší ochrana Článek 27
Kapitola X - Veřejná diskuse
Veřejná diskuse Článek 28
Kapitola XI - Výklad a dodržování Úmluvy
Výklad Úmluvy Článek 29
Zprávy o aplikaci Úmluvy Článek 30
Kapitola XII - Protokoly
Protokoly Článek 31
Kapitola XIII - Dodatky k Úmluvě
Dodatky k Úmluvě Článek 32
Kapitola XIV - Závěrečná ustanovení
Podpis, ratifikace a vstup v platnost Článek 33
Nečlenské státy Článek 34
Území Článek 35
Výhrady Článek 36
Vypovězení Úmluvy Článek 37
Oznámení Článek 38
96
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxx 4. dubna 1997 xxxx x Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x důstojnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x medicíny: Xxxxxx o lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx České republiky xxxx Xxxxxx podepsána xx Xxxxxxxxxx dne 24. června 1998.
X Xxxxxxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x schválil xx podle článku 39 xxxx. 4 Xxxxxx Xxxxx republiky jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx článku 10 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx. Prezident xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listina Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxx Evropy, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 22. xxxxxx 2001.
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 33 xxxx. 3 xxx 1. xxxxxxxx 1999. Xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxx 2001.
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x její xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxx.
XXXXXX
XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX LIDSKÉ XXXXXXX V XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX BIOLOGIE X XXXXXXXX:
ÚMLUVA X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX
Xxxxxx 4.4.1997
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, signatáři xxxx Úmluvy,
majíce xx paměti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx 10. xxxxxxxx 1948;
xxxxxx xx xxxxxx Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod xx xxx 4. listopadu 1950;
majíce xx xxxxxx Evropskou sociální chartu xx xxx 18. xxxxx 1961;
xxxxxx na xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxx xx dne 28. xxxxx 1981;
xxxxxx xxxx na xxxxxx Úmluvu o právech dítěte ze dne 20. xxxxxxxxx 1989;
xxxxxx xx xxxxxxx, xx cílem Rady Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxx cíle xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx;
vědomy xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx;
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jednotlivce x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x uznávajíce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lidské xxxxxxx;
vědomy xx xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x medicíny xxxx vést x xxxxx xxxxxxxxxxx lidskou xxxxxxxxxx;
xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx v biologii x medicíně by xx xxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x biologie x medicíny;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx otázkami, xxxxx přináší aplikace xxxxxxxx x medicíny, x xxxxxxxxxx diskuse xxx xxxxxxxxx xx xx;
xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxxxx;
xxxxxxx xx xxxxxx práci Xxxxxxxxxxxxx shromáždění x xxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx 1160 (1991) x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx taková opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx x základních xxxx x svobod xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s aplikací xxxxxxxx x medicíny;
xx dohodly xx xxxxxxxxxxxx:
Kapitola X - Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 1 - Xxxx a předmět
Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx diskriminace xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx bytosti a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx právního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 2 - Xxxxxxxxxxx lidské xxxxxxx
Zájmy x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vědy.
Xxxxxx 3 - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Smluvní xxxxxx, majíce na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxx x xxxxx xxx jurisdikce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 4 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x standardy.
Xxxxxxxx XX - Xxxxxxx
Xxxxxx 5 - Obecné xxxxxxxx
Jakýkoli xxxxxx x xxxxxxx péče x xxxxxx xx xxxxx provést xxxxx xx podmínky, xx x xxxx dotčená xxxxx poskytla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx souhlas.
Xxxx osoba xxxx xxx předem řádně xxxxxxxxxxx x účelu x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x o xxxx důsledcích x xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxx kdykoli svobodně xxxx souhlas xxxxxxx.
Xxxxxx 6 - Ochrana xxxx xxxxxxxxxxx dát xxxxxxx
1. Podle článků 17 x 20 xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx zákrok na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx nezletilá xxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx faktor, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x věkem a xxxxxxx vyspělosti.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx duševního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zákrok xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxxxxx zmocněných xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx zúčastní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, osoba xxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x článku 5.
5. Zástupný xxxxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx 2 a 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 7 - Xxxxxxx osob x duševní xxxxxxxx
X xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dohled, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxx duševní xxxxxxxx xxxxxxxxx zákroku xxx xxxxx souhlasu, xx-xx xxxxxx zaměřen xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze x případě, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx vší xxxxxxxxxxxxxxxx došlo k xxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 8 - Stav xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx lékařský xxxxxx xxx xxxxxxx okamžitě, xxxxx je nezbytný xxx prospěch xxxxxx xxxxxxx osoby.
Článek 9 - Dříve vyslovená xxxxx
Bude xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pacient x xxxx xxxxxxx není xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx své xxxxx.
Kapitola III - Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx
Xxxxxx 10 - Xxxxxxx soukromí x právo xx xxxxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx x svém xxxxxx.
2. Xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované o xxxx zdravotním xxxxx. Xxxxxxx xxxxx každého xxxxx takto xxxxxxxxxx xx xxxxx respektovat.
3. Xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatnění xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx IV - Xxxxxx genom
Xxxxxx 11 - Xxxxx diskriminace
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx 12 - Xxxxxxxxxxx genetická xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx genetické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, lze provést xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx výzkum spojený xx zdravotními účely x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 13 - Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
Zásah xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
Článek 14 - Xxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx postupů xxxxxxxx asistované xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte, ledaže xxx lze předejít xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx.
Kapitola X - Vědecký xxxxxx
Xxxxxx 15 - Xxxxxx xxxxxxxx
Vědecký xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svobodně xxx respektování ustanovení xxxx Xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ochraně xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 16 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:
x) x výzkumu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx alternativa xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
xx) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx vystavena xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vysoká vzhledem x xxxxxxx prospěchu x xxxxxxx;
xxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xx nezávislém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přínosu xxxxxx zhodnocení významu xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
xx) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx;
v) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 5 xxx dán xxxxxxxx, konkrétně a xx zdokumentován. Xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 17 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dát xxxxxxx x xxxxxxx
1. X osoby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle článku 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
i) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 16 xxxxxxxxxxxxx x) xx xx);
xx) výsledky xxxxxxx xxxxx přinést xxxxxxxx x přímý xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;
xxx) výzkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schopných xxx xxxxxxx;
xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle článku 6 byla dána xxxxxxxxx a xxxxxxx; x
v) xxxxxxxxxx xxxxx s tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx výzkum xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pododstavcích x), iii), xx) x v) xxxxx xxxxxxxxx, při splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx takové xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) cílem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx či poruchy xxxxxxxxx získat výsledky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotyčné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stejné věkové xxxxxxxxx xxxx postiženým xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx zdravotním xxxxx;
ii) xxxxx xxxxxx představuje xxxxx xxxxxxxxx riziko a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 18 - Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx
1. Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx XX - Odběr orgánu x xxxxx x xxxxxxxx dárců xxx xxxxx transplantace
Xxxxxx 19 - Xxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx transplantace xxx provádět xxxxxxxx x zájmu léčebného xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx x dispozici xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx osoby xxxx xxxx alternativní léčebná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Nezbytný souhlas xxx článku 5 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x konkrétně xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příslušným úředním xxxxxxx.
Xxxxxx 20 - Xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxx souhlas x xxxxxxxxx orgánu
1. Xxxxx orgánu xx tkáně xxxxx xxxxxxx u osoby, xxxxx není xxxxxxx xxx souhlas xxxxx článku 5.
2. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem na xxxxxxx xxxxxx osob xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx osoby, xxxxx xxxx sama xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) není x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx schopný xxx xxxxxxx;
xx) příjemcem xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
xxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života xxxxxxxx;
iv) souhlas xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 článku 6 xxx dán konkrétně x xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Kapitola VII - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
Článek 21 - Zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Lidské tělo x xxxx xxxxx xxxxx xxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 22 - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxx
Je-li v xxxxxxx xxxxxxx odebrána xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx x použít xxx xxxxx xxxx xxx ty, pro xxx byla xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poučením x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx XXXX - Porušení xxxxxxxxxx Xxxxxx
Článek 23 - Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
Smluvní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochranu tak, xxx předešly xxxx xxxxxxxx porušování xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Úmluvou.
Xxxxxx 24 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákrokem, xx xxxxx xx spravedlivou xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx zákonem.
Xxxxxx 25 - Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxx postih xxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy.
Xxxxxxxx XX - Xxxxx xxxx Xxxxxx k ostatním xxxxxxx xxxxxxx
Článek 26 - Xxxxxxx xxxxxx xxxx
1. Xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx stanoví xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx článků 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 x 21.
Xxxxxx 27 - Širší xxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx poskytnout větší xxxxxx ochranu xxx xxxxxxxx biologie a xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x této Xxxxxx.
Kapitola X - Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 28 - Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x právních xxxxxxxx, x xxx xxxxxx případná aplikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx diskuse.
Xxxxxxxx XX - Xxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx 29 - Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudnímu xxxxxx xxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výkladu xxxx Xxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx:
- xxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, kdy vyrozuměla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Výbor, xxxxxxxxxx xxxxx článku 32, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 30 - Xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy
Xx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu, kterým xxxx xxxxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx XXX - Protokoly
Xxxxxx 31 - Protokoly
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx článku 32 xxx xxxxxxx protokoly, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Protokoly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Signatáři xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.
Kapitola XXXX - Xxxxxxx x Úmluvě
Článek 32 - Xxxxxxx k Xxxxxx
1. Xxxxx, xxxxxxx xx pověřen "Xxxxx" x xxxxx xxxxxx a x článku 29, xxxxx vykonávány Xxxxxxx výborem xxx xxxxxxxx (CDBI) xxxx xxxxx výborem xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx ministrů.
2. Xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx článku 29 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx Evropy, xxxxx x všechny xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Rady Evropy, xxx zastoupeny a xxx xx jednom xxxxx xx Výboru, xxxxx Výbor provádí xxxxx, kterými xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Úmluvy.
3. Xxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx článek 33, xxxx stát, xxxxx xx přizván, xxx xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx článku 34 x xxxx xxxxxxx stranou, xxxx být xxxxxxxxx xx Výboru jako xxxxxxxxxxx. Pokud Evropské xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx ve Výboru xxxx xxxxxxxxxxx.
4. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přezkoumána xx Xxxxxx nejpozději xx xxxx xxx xx jejího xxxxxx x platnost a xxxxxxx v obdobích xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
5. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxx jej xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Evropskému xxxxxxxxxxxx, každému xxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxxxx této Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx článku 33 x každému xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x Xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx článku 34.
6. Výbor xxxxxxxxx návrh nejdříve xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dvoutřetinovou většinou xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx schválení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
7. X případě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, z toho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka x xxxx xxxxxxx.
Xxx každou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, vstoupí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx data, kdy xxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.
Xxxxxxxx XIV - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 33 - Xxxxxx, ratifikace a xxxxx x xxxxxxxx
1. Tato Xxxxxx xx otevřena x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, nečlenským xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx vypracování, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Tato Xxxxxx xxxxxxx ratifikaci, xxxxxxx xxxx schválení. Ratifikační xxxxxxx, doklady o xxxxxxx xxxx schválení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
3. Xxxx Xxxxxx vstoupí v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx od data, xx kterému xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxx článku.
4. Xxx každého signatáře, xxxxx xxxxxxxx vyjádří xxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx uložení xxxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Článek 34 - Xxxxxxxxx xxxxx
1. Xx xxxxxx xxxx Xxxxxx v xxxxxxxx xxxx Výbor xxxxxxxx Rady Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Úmluvy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stát Xxxx Evropy x xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx článku 20, xxxxxxxxxxx x) Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x jednomyslným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxx každý xxxxxxxxxxxx stát xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx den měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx měsíců xx data xxxxxxx xxxxxxx x přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy.
Článek 35 - Území
1. Xxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx více xxxxx, xx xxxxx se xxxx Xxxxxx bude xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx další xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx svých xxxxxx x připojení.
2. Xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxx později xxxxxx xxxxxxxxxx adresovaného xxxxxxxxxxx tajemníkovi Xxxx Xxxxxx rozšířit xxxxxxxxx xxxx Úmluvy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx jménem xx oprávněná xx xxxxxxxxx. Xxxxxx vstoupí xx vztahu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tříměsíčního období xx xxxx převzetí xxxxxxxx prohlášení generálním xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx prohlášení, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníkovi. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxx xxxxxx xx data xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 36 - Výhrady
1. Xxxxx xxxx x Xxxxxxxx společenství xxxxx xxx xxxxxxx této Xxxxxx xxxx při xxxxxxxx ratifikačních listin xxxxxx výhradu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy xx takového xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto článku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx působnost xxxx Xxxxxx xx území xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx článku 35 odst. 2, xxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Každá xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx výhradu xxxxx xxxxxx článku, xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemníkem.
Xxxxxx 37 - Xxxxxxxxxx Xxxxxx
1. Každá smluvní xxxxxx xxxx kdykoliv xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
2. Vypovězení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx převzetí tohoto xxxxxxx generálním xxxxxxxxxx.
Článek 38 - Oznámení
Generální xxxxxxxx Rady Evropy xxxxxx členským xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, všem xxxxxxxxxx, xxxx smluvním xxxxxxx x všem ostatním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx:
x) xxxxx podpis;
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx x přijetí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
c) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx článků 33 x 34;
d) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 32 a datum xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;
x) každé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 35;
x) xxxxxx výhradu x xxxxxxxx výhrady učiněné xxxxx ustanovení článku 36;
x) xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxx Úmluvou.
Xx xxxxx xxxx xxxx podepsaní, řádně x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tuto Xxxxxx.
Xxxx x Oviedu (Xxxxxxx) xxx 4. xxxxx 1997 v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jednom xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x archivu Xxxx Evropy. Generální xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx členskému xxxxx Xxxx Evropy, Evropskému xxxxxxxxxxxx, nečlenským xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Úmluvy, x každému státu xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x této Xxxxxx.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 96/2001 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.10.2001.
Xx dni uzávěrky xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx doplňován.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.