Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 30.06.2023.


Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
151/97 Sb.

ČÁST I

HLAVA 1. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Způsoby oceňování majetku a služeb §2

HLAVA 2. Nemovité věci

Díl 1. Stavby

Členění staveb §3

Oceňování stavby §4 §5 §6 §7

Oceňování jednotek §8

Díl 2. Pozemky

Členění pozemků §9

Oceňování stavebního pozemku §10

Oceňování zemědělského pozemku §11

Oceňování lesního pozemku §12

Oceňování pozemků vodních ploch a jiných pozemků §13

Díl 3. Trvalé porosty

Členění trvalých porostů §14

Oceňování lesního porostu §15

Oceňování ovocných dřevin, rychle rostoucích dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin §16

Díl 4. Věcná práva k nemovitým věcem

Oceňování práva stavby §16a

Oceňování věcných břemen §16b

Ocenění závady na nemovité věci §16c

HLAVA 3. Majetková práva

Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, některých majetkových práv souvisejících s právem autorským a práv pořizovatele databáze §17 §18

HLAVA 4. Cenné papíry

Oceňování cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §19

Oceňování cenných papírů neobchodovaných na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a cenných papírů nepřijatých k obchodování na těchto trzích §20

HLAVA 5. Ostatní majetek

Oceňování platebních prostředků a platebních karet, cenin a vkladů §21

Oceňování pohledávek a dluhů, nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem §22

Oceňování podílů v obchodních korporacích §23

HLAVA 6. Obchodní závod

Oceňování obchodního závodu §24

ČÁST II. Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. §25

ČÁST III. Změna zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. §26

ČÁST IV. §27

ČÁST V. Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §28

ČÁST VI. §29

ČÁST VII. Změna zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §30

ČÁST VIII.Změna zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §31

ČÁST IX. §32

ČÁST X. Přechodná a závěrečná ustanovení §33 §34 §35

Účinnost §36

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. 1) Odkazují-li xxxx předpisy na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx služby x xxxxxx xxxxx xxx xxx prodej, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tento zákon. Xxxxx platí x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy uvedenými x části xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx se xxx xxxxxx.

(2) Zákon xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx cen 12) x neplatí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx, xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, 15)

b) při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se majetek x služba obvyklou xxxxx.

(2) Obvyklou xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx okolnosti, které xxxx na xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, osobních xxxxxx prodávajícího xxxx xxxxxxxxxx ani vliv xxxxxxxx xxxxxx. Mimořádnými xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx například xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx poměry xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rodinné xxxx xxxx xxxxxx vztahy xxxx prodávajícím x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx oblibou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyplývající x osobního xxxxxx x xxx. Obvyklá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx určit, xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx hodnotou, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx musejí xxx x xxxxxxx uvedeny.

(4) Xxxxx hodnotou xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochotným xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x principem tržního xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxx xx stran xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobami, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x jednají xxxxxxxx nezávisle.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x ocenění xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx údajů, xxxx xxx odůvodněno x xxxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxxxxx xxx využitelných xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx obvyklé xxxx x tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Mimořádnou xxxxx xx rozumí xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxx poměry prodávajícího xxxx kupujícího xxxx xxxx zvláštní xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx obvyklá cena, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxx zjištěná.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností xxxx xxxxxx zachytitelných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxx zákonem nebo xx xxxx základě xx

x) nákladový způsob, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx vynaložit xx xxxxxxxx předmětu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x podle xxxx stavu ke xxx ocenění,

b) výnosový xxxxxx, xxxxx vychází x výnosu z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x předmětu xxxxxxx xx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx míry),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx nebo obdobným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx; xx jím xxx xxxxxxx věci xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) oceňování podle xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xx xxxx,

x) oceňování xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sjednaná xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odvozená xx xxxxxxxxxx xxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxx

§3

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxx oceňování xx xxxxxx člení na

a) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soustředěné x xxxxxxx xxxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx úpravy,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx dopravní, xxxxx, xxx rozvod xxxxxxx x vody, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxx stavby.

Členění xxxxxx xx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeným x kolaudačním rozhodnutí xxxx x kolaudačním xxxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx povolení nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx užití xxxxxx. Xxxxxx-xx zachovány xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx 17) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxx, xxx který je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xx xx za xx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx. 18)

Xxxxxxxxx xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx 19) (dále xxx "xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx porovnávacím xxxxxxxx xxxx xxxxxx kombinací, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx užití xxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx movitou xxx xxxx zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx samostatnou xxxx, xxxx xxxx se xxxxxx x ceně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxx, xx oceňuje xxxx xxxx stavba.

§5

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxx nákladovým xxxxxxxx, xxxxxxx se

a) xx xxxxxxxxxx cen xx xxxxx xxxxxxxx stavby xxxx z nákladů xx pořízení xxxxxx; x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z ocenění xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx,

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x technického nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby,

d) xx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx vlastnictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x jednotlivých xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x výpočtu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx při oceňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx technického xxxx xxxxxxxxx opotřebení xxxxxxx vyhláška. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx cen xxxxxx xx trhu.

§6

Xxxxxxx-xx se stavba xxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx období.

§7

Xxxxxxx-xx se stavba xxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§8

Xxxxxxxxx jednotek

(1) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx která zahrnuje xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx mimo xxx, a včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které tvoří xxxxxxxxxxxxx domu, určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebytový xxxxxxx, xx oceňuje xxxxxx podílu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx x to x x případě, xxxx-xx xxxxxxxx mimo xxx, a xxxxxx xxxxxx xx nemovitých xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx domu určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bytu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxx jednotky se xxxxxx nákladovým nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Velikost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx seznamu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx druh x xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xxxx stavebně xxxx součástí, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx sloužící xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do jeho xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx prostor, nebo xxxxx xxxxxxxx byt xxxx nebytový xxxxxxx, xx xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v prostorově xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx užívaných xxxxxxxx x nimi. Xxxxxx určení plošných xxxxx xxxxxxx vyhláška.

(6) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Díl druhý

Pozemky

§9

Členění xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx člení xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx půda, xxxxxxxxx, vinice, xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx travní porost,

c) xxxxx xxxxxxx, kterými xxxx lesní xxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx jako vodní xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxx a) xx x) 30).

(2) Xxxxxxxx pozemky xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx pozemky,

1. evidované x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxx pozemku xxxxxxxxx plochy a xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx druzích xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x jednotném xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pozemku xxxxxxx xxxx ostatní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx využití. V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastavěná xxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxx pozemku xxxxxxxxx plochy x xxxxxxx,

2. evidované v xxxxxxxx nemovitostí v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxx stav x katastru xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ocenění x xxxxxxxxxx xx xxxx pozemku x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stavebním xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx pozemek, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které nedosahují xxxxxx terénu, xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušenstvím xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Stavebním pozemkem xxx účely xxxxxxxxx xxxx též pozemek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 17) Xxx nesouladu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx stavem xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§10

Oceňování xxxxxxxxxx pozemku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a ceny xx x2 xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx pozemek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx pozemku x základní ceny x2 xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na využitelnost xxxxxxx xxx stavbu, xxxxxxxxx xxxx určené xxxxx xxxxxxxx oceňování xxxxx §2, xxxxx xxxxxxx vyhláška.

(2) Cenová xxxx stavebních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xx xxxxx xxxx xxxx xxxx části v xxxxxxx 1 : 5000, popřípadě v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenami. Stavební xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenami xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nejsou-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxx ceny stavebních xxxxxxx podle odstavce 2 v xxxx xxxx x dispozici xxxx nelze-li xx xxxxxx, protože xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, určí xx ceny xx xxxxxxx porovnání xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dané xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, hospodářsko-správního významu xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x občanské vybavenosti x obci. Xxx xxxxxxxxx se vychází xx shodného xxxxx xxxxx, z obdobné xxxxxx v xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx vybavenosti pozemku. Xxxxx x postupu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx cenové xxxx, xxxxx popřípadě obsahuje xxxxx vysvětlivky.

(4) Jestliže xxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xx cenové xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neuvede x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mapy x xxxxxx ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x cenové xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Návrh xxxxxx mapy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jejím xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx k xxxxxxxxxx x Cenovém věstníku.

(7) Xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx obce xxxxxxxx cenové xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků. Xxxxx-xx xx sjednaná xxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Přitom xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx.

(9) X ceně pozemku xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx stavby, popřípadě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx, xx němž xx přestavkem. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(10) X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx přičte xxxx trvalých xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx působící xxxxxxx xx využitelnost xxxxxxx xxx zemědělskou xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxx vyhláška.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx 4) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plošně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních typů.

(2) Xxxxxxxx xxxx lesních xxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5) x xxxxx xxxxx působící xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx vodních ploch x xxxx pozemky xx xxxxxxx cenami xxxxxxxxxxx vyhláškou.

Díl xxxxx

Xxxxxx porosty

§14

Členění xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx, 6)

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) rychle xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vinnou x xxxxxxxxx révu,

e) xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Oceňování xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nákladovým x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx skupin xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x zakmenění.

(2) Postup xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx porostů x xxxxxx xxxxxx vyjadřující xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sortimentaci xxxxxxx x xxxxx xxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vyhláška.

(3) Xxx xxxxxxxxx xx vychází x údajů x xxxxxx porostu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podkladu xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjistí xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxx dřevin, xxxxxx xxxxxxxxxx dřevin, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx dřeviny, xxxxxx xxxxxxxx dřeviny, xxxxx a chmelová xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem podle xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ceny xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Okrasné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ekonomickou životnost x xxxx xxxxxxxx xxxxx a chmelnic xxxxxxx vyhláška.

Xxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§16x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx oceňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx užitku xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uplyne v xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx stavby se xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx roční xxxxxx xxxx ze zjištěné xxxx xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx právu xxxxxx xxxxxxxx, x x náhrady xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx výpočtu ceny xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, určení ročního xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxxx břemen

(1) Xxxxx břemeno se xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zohlednění xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částkou, xxxxx-xx xxxxx roční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxx xx x ročním xxxxxx zohledňuje míra xxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxx x vykupitelné xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx, vypočte xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxx břemene, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a míry xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx břemene a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výši xxxxx xxxxxx stanoví vyhláška.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx nepoužije, xxx-xx xxxx xxxxxxx břemene xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Zatěžuje-li xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"), xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x případě určování xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx roční xxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxx xxxx x xxxx tak významný xxxx na výši xxxx xxxx,

x) zástavní xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx,

x) právo xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxx xx určí xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx x výší xxxxxxx užitku x xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx závadou.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxx xxxxx §16b xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxx a zatížené xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX TŘETÍ

MAJETKOVÁ XXXXX

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x průmyslových xxxx x práv xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Majetková xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 8) x práv xx xxxxxxxx 9) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x výrobně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xxx), xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx, x xxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22) xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, x xx jako xxxxxx diskontovaných budoucích xxxxxxx čistých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx práv xxx xxx ocenění, x xxxxxxxx zohlednění xxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx výnos užívání xx xxxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) platných v xxx ocenění,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx pěti xxx předcházejících xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxx let xxxxxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxx, nejvýše xxxx ve xxxx xxxxx písmene b), x) xxxx x),

x) xxxx pět let x průmyslových práv x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx let x xxxx xx xxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx autorského zákona, v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx počet let xxxxx písmene x), x

x) činí x xxxx pořizovatele xxxxxxxx xxxxxx počet xxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxx patnáctileté doby xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx zjistit xxxxx xxx podle xxxxxxx x).

(4) Nelze-li právo x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx užíváno, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx cena xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx obvyklou.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx jakožto xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XXXXXX

XXXXX PAPÍRY

§19

Oceňování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx regulovanému xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu 24) se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášeným xx xxxxxxxxxxx trhu x xxx ocenění, x xxxxx

1. xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu obchodován x xxx ocenění x xxxxx xx xxxxx trhu xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx ve stejném xxxxxx na jiném xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 25) xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx regulovanému xxxx xx xxxxx, xxxxx xx cenným xxxxxxx

1. xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx emitenta, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x období xxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx xx státě sídla xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedeném x xxxxxxx a) xx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; pokud byl xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx cenného papíru x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x kurzovním xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx použije xxxx xxxxxxxxxx dolaru x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bankou xxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx přede dnem xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §20.

§20

Oceňování cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému trhu, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trzích, se xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodnou xxxxxx xxxxxxx,

x) dluhopisy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxx xx dni ocenění xxxxx, popř. x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx ocenit, xxxxxxxxxxxx-xx zvláštní okolnosti xxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) dluhopisy, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanoven xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotou x xxxxxxx kurzem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poměrnou xxxx xxxxxxx mezi průměrným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotou xx xxxx splatnosti, neodůvodňují-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx jako xxxxx xxxxx xxx xxx xxx ocenění xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxx opatřené xxxxxxxx xxxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx xx zahrnutím xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnky právo xx xxx ocenění, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou zaplatí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx list x xxx xxxxxxx, odpovídající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sníženém o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxx snížena x srážku xxxxxxxx xx xxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxxxxxx vrácení podílového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx poslední xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx takového podílového xxxxx,

x) zatímní listy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx,

x) cenné xxxxxx vyjadřující xxxxx xx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x dividendy xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxx x xxxxxx, xxxxx xx vybírána xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX PÁTÁ

OSTATNÍ XXXXXXX

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx oceňované xxxxx §20.

(2) Xxxxxx x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, xx xxxxxx znějí, x xxxxxxxxxxx úroků xx xxx xxxxxxx. Úroky xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x příjmů, xxxxx xx vybírána xxxxxxx podle zvláštní xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx, xx použije xxxx střed amerického xxxxxx k xxxx xxxx vyhlášený xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx ocenění.

§22

Xxxxxxxxx pohledávek a xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x dluhy xx oceňují xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxx.

(2) Xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění (kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem) se xxxxxxx částkou, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x datu xxxxxxx.

(3) Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx oceňují xxxxxxx, která xx xxxx vyplacena při xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx o tomto xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníka xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x obchodních korporacích.

XXXXX ŠESTÁ

OBCHODNÍ XXXXX

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx") se oceňuje xxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx o ceny xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Ocenění xxxxxx výnosovým xxxxxxxx xx určí jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx sjednaná xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx se závod xxxxx xxxxxxxxx. Rozdíl xxxx xxxxxxxxx cenou x cenou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx pověsti xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ZÁKONA X. 526/1990 XX., X XXXXXX, VE XXXXX XXXXXX X. 135/1994 XX.

§25

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Sb., se xxxx xxxxx:

§1 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx x. 1) xxx:

"(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xx 13 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1) x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx.

1) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXX NÁRODNÍ RADY X. 265/1991 SB., X XXXXXXXXXX ORGÁNŮ XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX CEN, VE XXXXX XXXXXX Č. 135/1994 SB.

§26

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx, ve xxxxx zákona x. 135/1994 Xx., se xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxxx, označení písmenem x) se ruší x xx xxxx xxxxx se čárka xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §4x odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxxx a na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

§27

§27 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

XXXX PÁTÁ

ZMĚNA XXXXXX X. 549/1991 XX., X XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§28

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona České xxxxxxx rady x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb. a xxxxxx č. 160/1995 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 xxxxx xxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x druhá xxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x. 2) xxx:

"2) Xxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

XXXX ŠESTÁ

§29

§29 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. x 344/2013 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXX NÁRODNÍ XXXX X. 368/1992 SB., X SPRÁVNÍCH XXXXXXXXXX, XX ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§30

Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx. x xxxxxx x. 301/1995, se xxxx takto:

1. X §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx druhá xxxx.

2. Xxxxxxxx x. 2) xxx:

"2) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".

ČÁST XXXX

XXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX XXXX X. 586/1992 XX., X XXXXXX X XXXXXX, VE XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ

§31

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., zákona č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., zákona x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., zákona x. 316/1996 Xx. x zákona x. 18/1997 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx x. 1x) xxx:

"(3) Xxxxxxxxx příjem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1x) Zákon x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

2. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx1x) ".

3. X §23 odst. 6 xxxxx xxxx xxx: "Za xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1x) pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxx xx příjmy xxxxxxx směnou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx příjmy xxxxxxx prodejem.".

4. V §29 xxxx. 1 xxxx. d) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znalcem" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx1x)" a xxxxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

§32

§32 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§33

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xx 13, §15 xx §17, §24 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx x cenových xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx prodávající xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obci, na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx v xxxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xx x2, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx obsažené údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx oceňování nemovitých xxxx a x xxxxxx sjednaných xx xxxx nemovité xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx. Finanční xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

§35

Pokud je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účinných x době, kdy x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§36

Účinnost xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1998.

Zeman x. r.
Havel x. x.
Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 151/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

237/2004 Xx., kterým xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x mění zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxx některé zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., a xxxxx č. 338/92 Xx., x xxxx x nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.4.2004

x účinností od 8.5.2004

257/2004 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

188/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

340/2013 Xx., x xxxx x nabytí nemovitých xxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

228/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., o právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 151/97 Sb., o xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.11.2014

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

237/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx majetku x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§5 odst. 2 xxxxxx ČNR x. 338/1992 Xx., o xxxx z nemovitostí, xx znění xxxxxx x. 242/1994 Xx.
§33 xxxxxx x. 42/1994 Sb.,o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
§2 odst. 1 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 122/1984 Xx., x xxxxxxxxx xxx vyvlastnění xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx k xxx.
§3 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 612/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx dědictví.
§2, 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 81/1996 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
2) §32 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
3) §18 x 19 zákona x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (vodní xxxxx).
§14 xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx.
4) Příloha č. 1 xxx 10 vyhlášky Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x. 190/1996 Xx.
§1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 84/1996 Sb., x lesním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §6 xx 10 zákona x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Sb.
7) §24 xx 27 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
8) Xxxx. xxxxx č. 132/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 93/1996 Xx., xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 519/1991 Xx., vyhláška Ministerstva xxxxxxxxxxxxx ČR č. 331/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 159/1973 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zákon č. 137/1995 Sb., x ochranných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §151n xx 151p občanského xxxxxxxx.
11) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Xx.
13) §6 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 152/1996 Xx.
14) Xxxxx xxxxxxx papírů, x. x., Xxxxx.
15) Xxxx. §24 xx 26 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XX č. 20/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x mrtvý xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx ČR č. 57/1993 Sb., §5 xxxx. 1 zákona XXX č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., §24, §29 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11 x 28a xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x zápisech xxxxxxxxxxxx x jiných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
§3 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x. 190/1996 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx č. 90/1996 Xx., x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (katastrální zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Sb.
18) §85 x 104 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxx. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx).
20) §121 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. x) x §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
22) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
23) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.
24) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Sb.
25) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb. x zákona x. 188/2011 Sb.
26) §92 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§32 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
27) §61 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.
28) §78a xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.
29) §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxx x. 350/2012 Xx.
30) Xxxxxxxxx §10 x 11 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 262/1992 Xx., x §43 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Xx.