Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 30.06.2023.


Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
151/97 Sb.

ČÁST I

HLAVA 1. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Způsoby oceňování majetku a služeb §2

HLAVA 2. Nemovité věci

Díl 1. Stavby

Členění staveb §3

Oceňování stavby §4 §5 §6 §7

Oceňování jednotek §8

Díl 2. Pozemky

Členění pozemků §9

Oceňování stavebního pozemku §10

Oceňování zemědělského pozemku §11

Oceňování lesního pozemku §12

Oceňování pozemků vodních ploch a jiných pozemků §13

Díl 3. Trvalé porosty

Členění trvalých porostů §14

Oceňování lesního porostu §15

Oceňování ovocných dřevin, rychle rostoucích dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin §16

Díl 4. Věcná práva k nemovitým věcem

Oceňování práva stavby §16a

Oceňování věcných břemen §16b

Ocenění závady na nemovité věci §16c

HLAVA 3. Majetková práva

Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, některých majetkových práv souvisejících s právem autorským a práv pořizovatele databáze §17 §18

HLAVA 4. Cenné papíry

Oceňování cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §19

Oceňování cenných papírů neobchodovaných na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a cenných papírů nepřijatých k obchodování na těchto trzích §20

HLAVA 5. Ostatní majetek

Oceňování platebních prostředků a platebních karet, cenin a vkladů §21

Oceňování pohledávek a dluhů, nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem §22

Oceňování podílů v obchodních korporacích §23

HLAVA 6. Obchodní závod

Oceňování obchodního závodu §24

ČÁST II. Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. §25

ČÁST III. Změna zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. §26

ČÁST IV. §27

ČÁST V. Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §28

ČÁST VI. §29

ČÁST VII. Změna zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §30

ČÁST VIII.Změna zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §31

ČÁST IX. §32

ČÁST X. Přechodná a závěrečná ustanovení §33 §34 §35

Účinnost §36

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Zákon xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "majetek") x xxxxxx pro xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x jinému xxxxx xxx xxx prodej, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon. Xxxxx platí i xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxx orgán x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx se xxx strany.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 12) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lesů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx

x) x případech, xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx, 15)

b) xxx xxxxxxxxx majetku podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x služeb

(1) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx majetek x služba xxxxxxxx xxxxx.

(2) Obvyklou xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stejného, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku xx dni xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxx xxxx, xxxxx do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vlivy mimořádných xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx obliby. Mimořádnými xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx kalamit. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx oblibou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx službě xxxxxxxxxxx x osobního vztahu x nim. Obvyklá xxxx vyjadřuje xxxxxxx xxxxxxx nebo služby x xxxx se ze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X odůvodněných případech, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx být x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x obchodním styku xxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xx náležitém xxxxxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxx jednala xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx v tísni. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobami, xxxxx xxxx sebou xxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx ceny a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x ocenění zřejmé, xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx údajů, xxxx xxx odůvodněno x xxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx, xxxxx ocenění x dostupnosti objektivních xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštní xxxxxx.

(7) Xxxx určená podle xxxxxx xxxxxx jinak xxx obvyklá xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx hodnota, xx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxx oceňování stanoveným xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx nutno xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx získat, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx; xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ceny xxxx funkčně související xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx jinak xxxxxx,

x) xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx,

x) oceňování xxxxx xxxxxxx hodnoty, které xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx prodeji, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx cen.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxx

§3

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx oceňování se xxxxxx člení xx

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxx, xxxxx xx rozumí stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx konstrukcemi, x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx rozvod xxxxxxx x vody, xxxxxxxxxx, věže, stožáry, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx území, studny x další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vodní xxxxxx a rybníky,

d) xxxx stavby.

Členění staveb xx jednotlivé xxxxx xxxxxxx vyhláška.

(2) Xxx xxxxx oceňování se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx užití. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx stavby. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx 17) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx stavba xx xxxxxx x xxxxx, xx kterému xx xxxxx bez xxxxx. 18)

Oceňování xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxx 19) (xxxx xxx "xxxxxx") se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx x nemovitou xxxx xxxxxxx věc xxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx cena xx xxxxxx x ceně xxxxxxxx xxxx, jejíž xx součástí.

(4) Xxxxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxx stavba.

§5

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx

x) xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx jednotky xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxx x odstranění se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náklady na xxxxxxxxxx,

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x prodejnosti, x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx i ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x technického xxxx xxxxxxxxx opotřebení xxxxxx,

x) xx zohlednění xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výhrada, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x jednotlivých xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx staveb x xxxxxxx xxx oceňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx technického xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláška. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vlivy xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx cen staveb xx xxxx.

§6

Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx období.

§7

Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x úvahu.

§8

Oceňování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxx je xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx částech nemovité xxxx, a to x x případě, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx užívání.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebytový xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxxxxxx xxxx x to x x případě, xxxx-xx umístěny xxxx xxx, x xxxxxx xxxxxx na nemovitých xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx domu.

(3) Xxxx jednotky xx xxxxxx nákladovým xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx seznamu. Xxxxxx xxxxxx ocenění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx druh x xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx nachází.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxx nemovité věci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, studny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx prostor, nebo xxxxx zahrnuje xxx xxxx nebytový xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx místností xxxx xxxxxxxxx v prostorově xxxxxxxx části xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx určení plošných xxxxx stanoví vyhláška.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx jednotky.

Díl xxxxx

Xxxxxxx

§9

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxx pozemky,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx travní porost,

c) xxxxx pozemky, kterými xxxx lesní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a zalesněné xxxxxxx pozemky,

d) pozemky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako vodní xxxxxx,

x) jiné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x písmenech x) xx x) 30).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx oceňování xxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx pozemky,

1. xxxxxxxxx x katastru nemovitostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, regulačním plánem, xxxxxxxxxxxxx smlouvou nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určeny x xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku xxxxxxx nebo ostatní xxxxxx, x jednotném xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ostatní plochy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plocha a xxxxxxx se xxxxxxx, xx společným účelem xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxx xxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nádvoří,

4. evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pozemky,

1. evidované x katastru nemovitostí x druhu pozemku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxxxxx stav x xxxxxxxx nemovitostí.

(3) Xxxxx členění xxxxxxx xxx účely ocenění x xxxxxxxxxx xx xxxx pozemku a xxxx xxxx užití xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxxx xx zastavěný xxx podzemním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, podzemními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx terénu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součást xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx apod.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx uvedeného v xxxxxxxx nemovitostí. 17) Xxx nesouladu xxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx stavem se xxxxxxx při xxxxxxxxx xx skutečného xxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx x xxxx xx m2 xxxxxxx x cenové xxxx, xxxxxx vydala xxxx. Xxxx-xx stavební xxxxxxx xxxxxx v cenové xxxx xxxx nelze-li xxxxxxxx xxxxxxx ocenit xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výměry pozemku x xxxxxxxx ceny x2 xxxxxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxx vlivy xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stavbu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx §2, které xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Cenová xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx grafické znázornění xxxxxxxxxx pozemků xx xxxxx obce nebo xxxx části v xxxxxxx 1 : 5000, xxxxxxxxx x xxxxxxx podrobnějším x xxxxxxxxxxx cenami. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nejsou-li při xxxxxxxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxx xxxx x dispozici xxxx xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxx sjednaných xxx porovnatelných pozemků xx xxx vypracování xxxxxx xxxx, určí xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx obdobných xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx v xxxxxx srovnatelných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx posuzuje podle xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, hospodářsko-správního významu xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obci. Při xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, z obdobné xxxxxx v obci x ze shodné xxxxxxxx vybavenosti xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx mapy, xxxxx popřípadě obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, do xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxx x pozemek se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 druhé věty.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mapy a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x cenové xxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obec xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx zašle xxxxxxxx současně x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x Cenovém věstníku.

(7) Xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x nové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vybavenost pozemku, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(8) Xxxx xxxxxx nahlédnout xxxxxxxxx xx cenové xxxx xxxxxxx xxxxxx touto xxxx každému, xxx x to požádá.

(9) X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx součástí. Stojí-li xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx, nezapočte xx k xxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovité xxxx stanoví xxxxxxxx.

(10) X ceně pozemku xxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyjadřují xxxx xxxxxx x xxxxx vliv působící xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx chráněných xxxxx, 3) xxxxxxx vyhláška.

§12

Oceňování xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx pozemek 4) xx oceňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx typů.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5) x xxxxx vlivy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiné pozemky xx oceňují cenami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx třetí

Trvalé xxxxxxx

§14

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx trvalé xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx, 6)

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx dřeviny,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Oceňování xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx porost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zastoupení x xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x zakmenění.

(2) Postup xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa, hospodářský xxxx xxxx, stupeň xxxxxxxxx porostu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxx dřeva, xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podkladu xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7) Xxxx-xx xxxxx podklad xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjistí se xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rostoucích xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx a okrasných xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem podle xxxxx dřevin, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx tvaru xxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx obsahují ceny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx oceňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx vyjadřující xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ceny xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx

Xxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxx

§16x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ročního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx roku xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se zjistí xxxxx užitek z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx ocenění xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx stavby vyhovuje, xx roční xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx ročního xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx zániku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx věcných xxxxxx

(1) Xxxxx břemeno se xxxxxxx výnosovým xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jeho trvání xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx určit xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X služebnosti xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx roční xxxxxx prospěch xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx služebnosti xx xxxxx xx xxxx náhrady uvedené xx xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vypočte xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemen xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, postup xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxx xxxxxx x míry xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx věci x výši xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxx břemene xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu (xxxx xxx "závada"), xxxxxxx xxxx této xxxxxx x xxxxxxx určování xxxx nemovité věci xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxx roční újmy xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx zohlednění xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se za xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx neomezuje xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx věci a xxxx tak xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx ceny,

b) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx,

x) pacht,

f) xxxxx xxxxxx.

(3) Výše xxxxx xxxx xx určí xxxx rozdíl xxxx xxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §16b xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x zatížené xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x průmyslových práv x xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, některých xxxxxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Majetková práva, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv 8) x xxxx xx xxxxxxxx 9) xxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xxx), xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou práv xxxxxxxxx umělců, x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláška.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx užívání xx xxxxxx

x) ze xxxxx x xxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx v xxx ocenění,

b) podle xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxx x xxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Počet xxx xxxxxxx

x) se xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx písmene x), x) xxxx x),

x) xxxx pět xxx x průmyslových xxxx x xxxxxxx technických x xxxxxxxxxx poznatků x xxxxx let x xxxx na xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx zjistit xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x),

x) činí x xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx zbývá xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx autorského zákona, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx písmene x), x

x) xxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx počet xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx těchto práv, x xxxxxxx, xx xxxxx zjistit xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 nepřiměřeně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx obvyklá, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx výkonných xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

HLAVA XXXXXX

XXXXX XXXXXX

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodovaných xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 24) xx oceňují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxxx, x xxxxx

1. nebyl x den ocenění xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obchodován, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obchodován x xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nejnižším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jiném xxxxxxxxx místě x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx zahraniční, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu 25) xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx emitenta, xxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášeným xx xxxxx xxxx xx dni xxxxxxx, x není-li k xxxxxxxxx, ocení se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na tomto xxxx v xxxxxx xxxxxxxx x písmeni x),

2. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx státě sídla xxxxxxxx, xxxxxxxxx závěrečným xxxxxx vyhlášeným na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx regulovanému xxxx x xxxxxx uvedeném x písmeni x) xx státě, x xxxx byl cenný xxxxx přijat x xxxxxxxxxxx na příslušném xxxx; pokud xxx xx xxxxxx den xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx více xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vyhlášeným xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xx přednostně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx přepočet měn, xxxxx nejsou xxxxxxx x kurzovním xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx dolaru x xxxx měně vyhlášený xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx kurz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vyhlášen x xxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxxxx xx žádném xxxx, xxxxx se xxxxx papír xxxxx §20.

§20

Xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trzích

(1) Cenné xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trzích, se xxxxxxx xxxxx:

x) akcie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx vlastní xxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx účetní xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxxx vlastního xxxxx, x xx jmenovateli xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx hodnotu,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxx, xxxx. s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx vyšší xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jmenovitou hodnotou x emisním xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx splatnosti, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx dní xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xx dnech,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vystaveny, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxxx úroku, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dni ocenění, xxxxxxxxxxxx-xx zvláštní okolnosti xxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou zaplatí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx, odpovídající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x podílovém xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx snížena x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu uplatňovanou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxx, která jím xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx listy xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu, xxxxxx xxxxxxxx ážia xx xxx xxxxxxx,

x) cenné xxxxxx vyjadřující xxxxx xx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x daň x xxxxxx, xxxxx xx vybírána srážkou xxxxx zvláštní sazby xxxx.

(3) Cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx obvyklou.

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx karet, xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx znějí, xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20.

(2) Xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx. Úroky xx xx ceny xxxxxxxx snížené o xxx x xxxxxx, xxxxx je vybírána xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx daně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx koruny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní banky xxxxxxx ke xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, které xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxx střed amerického xxxxxx k xxxx xxxx vyhlášený xxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, sníženou x xxxxxxxxxx částku xx xxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, nároků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx oceňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vyšší xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx oceňují xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx smlouvy ke xxx ocenění xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx smlouva, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx výši odkupného x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx z penzijního xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu

(1) Xxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx oceňuje xxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx o xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx, oceňuje se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Ocenění xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xx určí xxxx xxxxxx diskontovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx při xxxxxxx závodu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx považuje xx xxxx dobré pověsti xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ZÁKONA X. 526/1990 XX., X XXXXXX, VE XXXXX ZÁKONA X. 135/1994 XX.

§25

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:

§1 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx x. 1) xxx:

"(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) sjednaná xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xx 13 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1) x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx.

1) Xxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA ZÁKONA XXXXX NÁRODNÍ XXXX X. 265/1991 XX., X PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ XXXXX XXXXXXXXX V XXXXXXX XXX, XX XXXXX ZÁKONA X. 135/1994 XX.

§26

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 265/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Sb., xx xxxx takto:

1. V §2 odst. 2 xx xxxxxxx b) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x) xx ruší x na xxxx xxxxx se čárka xxxxxxxxx tečkou.

2. X §4x xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

§27

§27 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

XXXX PÁTÁ

ZMĚNA XXXXXX X. 549/1991 SB., X SOUDNÍCH XXXXXXXXXX, XX XXXXX POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§28

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 271/1992 Sb., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x. 2) xxx:

"2) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

XXXX XXXXX

§29

§29 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 368/1992 XX., X SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§30

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx. x xxxxxx x. 301/1995, se xxxx xxxxx:

1. X §5 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx x. 2) zní:

"2) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování majetku).".

ČÁST OSMÁ

ZMĚNA XXXXXX XXXXX NÁRODNÍ RADY X. 586/1992 XX., X DANÍCH X XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ

§31

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx. x zákona x. 18/1997 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx x. 1x) xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu,1a) pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1x) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx majetku).".

2. V §10 xxxx. 5 xx xxxxx "její xxxx obvyklé x xxxxx x době xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "ceny xxxxx xxxxxxxxxx předpisu1a) ".

3. X §23 odst. 6 první xxxx xxx: "Za xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x nepeněžní plnění, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1x) xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely zákona xxxxxxx xxxx příjmy xxxxxxx prodejem.".

4. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "zvláštního xxxxxxxx1x)" x vypouštějí xx slova ", xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

§32

§32 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xx 13, §15 xx §17, §24 x x ocenění xxxxxxxxx xxxx movitých x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §10 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxx tento xxxx prodávající xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx pozemek xxxx, x xx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxxx obce, informaci x xxxx sjednané xxxx za m2, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx katastrálního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje x cenách zjištěných xxx xxxxxxxxx nemovitých xxxx a x xxxxxx sjednaných za xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Ustanovení tohoto zákona xx použijí pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x ochraně xxxxxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx.

§35

Pokud je předmětem xxxx dědické, daně xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx, xxxxx nastala xxxx účinností tohoto xxxxxx, postupuje se xxxxx předpisů xxxxxxxx x době, kdy x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§36

Xxxxxxxx zákona

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1998.

Zeman x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 151/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1998.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

237/2004 Xx., xxxxxx xx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Sb., x zákon č. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 1.4.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 9.4.2004

x účinností xx 8.5.2004

257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x zákona o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.7.2011

350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

228/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 151/97 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

237/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

36/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

284/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §18 xxxx. 2 zákona x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx.
§5 xxxx. 2 xxxxxx ČNR x. 338/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 242/1994 Xx.
§33 zákona x. 42/1994 Sb.,o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
§2 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 122/1984 Xx., x xxxxxxxxx xxx vyvlastnění staveb, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx k xxx.
§3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 612/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dědictví.
§2, 4 xx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 81/1996 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx újmy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
2) §32 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
3) §18 x 19 zákona x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx xxxxx).
§14 xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny.
4) Příloha č. 1 xxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx x. 190/1996 Xx.
§1 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x. 84/1996 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §6 xx 10 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x lesích a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
6) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 289/1995 Xx.
7) §24 xx 27 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
8) Např. xxxxx č. 132/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxx odrůdám xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 93/1996 Xx., xxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR č. 331/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Např. xxxxx č. 159/1973 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx původu xxxxxxx, zákon č. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx známkách, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jména xxxxx §8 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §151n xx 151p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Xx.
13) §6 xxxx. 2 zákona XXX č. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx.
14) Burza xxxxxxx xxxxxx, x. x., Praha.
15) Např. §24 xx 26 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xxxxxxxx xxxxx ČR č. 20/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x zásoby, xx xxxxx nařízení xxxxx ČR č. 57/1993 Sb., §5 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 315/1993 Xx., §24, §29 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku investičního xxxxx.
16) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx státu xx jiné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11 x 28a xxxxxx x. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) Zákon č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
§3 xxxx. 3 vyhlášky Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx č. 190/1996 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x nemovitostem, xx znění xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx x. 90/1996 Sb., x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
18) §85 x 104 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxx. §2 písm. x) xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k budovám x xxxxxxx vlastnické xxxxxx k bytům x xxxxxxxxx prostorům x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx bytů).
20) §121 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. x) x §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
22) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
23) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
24) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona č. 230/2008 Xx.
25) §55 xxxx. 3 zákona x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Sb.
26) §92 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§32 zákona x. 50/1976 Sb.
27) §61 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxx x. 350/2012 Xx.
28) §78a xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.
29) §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Xx.
30) Například §10 x 11 xxxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx zákona x. 262/1992 Sb., x §43 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx zákona x. 350/2012 Xx.