Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2020.


Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
151/97 Sb.

ČÁST I

HLAVA 1. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Způsoby oceňování majetku a služeb §2

HLAVA 2. Nemovité věci

Díl 1. Stavby

Členění staveb §3

Oceňování stavby §4 §5 §6 §7

Oceňování jednotek §8

Díl 2. Pozemky

Členění pozemků §9

Oceňování stavebního pozemku §10

Oceňování zemědělského pozemku §11

Oceňování lesního pozemku §12

Oceňování pozemků vodních ploch a jiných pozemků §13

Díl 3. Trvalé porosty

Členění trvalých porostů §14

Oceňování lesního porostu §15

Oceňování ovocných dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin §16

Díl 4. Věcná práva k nemovitým věcem

Oceňování práva stavby §16a

Oceňování věcných břemen §16b

HLAVA 3. Majetková práva

Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, některých majetkových práv souvisejících s právem autorským a práv pořizovatele databáze §17 §18

HLAVA 4. Cenné papíry

Oceňování cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §19

Oceňování cenných papírů neobchodovaných na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a cenných papírů nepřijatých k obchodování na těchto trzích §20

HLAVA 5. Ostatní majetek

Oceňování platebních prostředků a platebních karet, cenin a vkladů §21

Oceňování pohledávek a dluhů, nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem §22

Oceňování podílů v obchodních korporacích §23

HLAVA 6. Obchodní závod

Oceňování obchodního závodu §24

ČÁST II. Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. §25

ČÁST III. Změna zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. §26

ČÁST IV. §27

ČÁST V. Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §28

ČÁST VI. §29

ČÁST VII. Změna zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §30

ČÁST VIII.Změna zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §31

ČÁST IX. §32

ČÁST X. Přechodná a závěrečná ustanovení §33 §34 §35

Účinnost §36

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxx, práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "majetek") x xxxxxx xxx xxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx. 1) Xxxxxxxx-xx xxxx předpisy xx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxx xxxx xxxxxx x jinému xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx tímto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx platí x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x části xxxxxx xx deváté tohoto xxxxxx x xxxx xxxxx, stanoví-li tak xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxxx xxx 12) x neplatí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) x případech, xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, 15)

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu. 16)

§2

Způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx obvyklou xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx, která xx xxxx dosažena při xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx služby x obvyklém obchodním xxxxx x xxxxxxxx xx dni ocenění. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx okolnosti, které xxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, osobních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, důsledky xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rodinné xxxx xxxx osobní vztahy xxxx prodávajícím a xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx. Obvyklá xxxx vyjadřuje xxxxxxx xxxx x xxxx xx porovnáním.

(2) Mimořádnou xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx se promítly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kupujícího nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxx xxx obvyklá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx zjištěná.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hmotně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xx

x) nákladový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x nákladů, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx stavu xx dni xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx ocenění xxxxxxxx dosahovaného nebo x xxxxxx, xxxxx xxx x předmětu xxxxxxx za daných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x kapitalizace xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stejným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx; je xxx též xxxxxxx xxxx odvozením x xxxx xxxx funkčně xxxxxxxxxxx xxxx,

x) oceňování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx která xx xxxxx zřejmá,

e) oceňování xxxxx účetní hodnoty, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxxx z xxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx na trhu,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je cena xxxxxxxx xxxxxxx sjednaná xxx jeho prodeji, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cen.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxx

§3

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na

a) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. budovy, xxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx soustředěné x xxxxxxx převážně uzavřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx,

3. venkovní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x vody, xxxxxxxxxx, věže, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, studny x další stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vodní xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxx stavby.

Členění staveb xx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx oceňování se xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx užití. Xxx xxxxxxxxx xxxx účelem xxxxx stavby uvedeným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kolaudačním xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx x ohlášení xx x oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx x certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečným xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx užití xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx doklady x účelu, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 17) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxx je xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxx závad. 18)

Xxxxxxxxx stavby

§4

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx xxxx její xxxx 19) (xxxx xxx "stavba") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx kombinací, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx oceňuje xxxxx xxxxx jejího užití xxx rozdílu, xxx xxx x nemovitou xxxx xxxxxxx věc xxxx zda xx xxxxxxxx pozemku nebo xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx samostatnou xxxx, xxxx cena xx xxxxxx x ceně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xx

x) ze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx jednotky xxxxxx xxxx x nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx sníženého x xxxxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, velikosti stavby, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x prodejnosti, x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx x ze xxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby,

d) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx jejich xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx staveb x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx morálního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x vlivy xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx.

§6

Xxxxxxx-xx xx stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx zjištění xxxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx časové xxxxxx.

§7

Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§8

Xxxxxxxxx jednotek

(1) Xxxxxxxx, xxxxxx je xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to x x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx mimo xxx, x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, které tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxxxxxx nebytový xxxxxxx, xx oceňuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx, a xxxxxx xxxxxx na nemovitých xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxx určené xxx xxxxxxxx užívání; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxx jednotky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxxxxxx x jednotce xx xxxxxx z xxxxxxxxx seznamu. Způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx druh x xxxx xxxxx stavby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Cena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx společnému xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx jednotky, xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu.

(5) Podlahová xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx zahrnuje xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx všech xxxxxxxx výměr podlah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxx x xxxxxxx užívaných xxxxxxxx s xxxx. Xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxx druhý

Pozemky

§9

Členění pozemků

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx pozemky xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx evidované x katastru nemovitostí xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, zahrada, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx porost,

c) xxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vodní xxxxxx,

x) xxxx pozemky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx x) 30).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely oceňování xxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx pozemky,

1. evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plochy x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, regulačním xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zastavění; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxxx zastavěnost xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx funkčním celku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem xx xxxxxxxx pozemky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xx pozemek xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx funkčním xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právem xxxxxx,

x) zastavěné xxxxxxx,

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavbami xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx v katastru xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx v návaznosti xx druh xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx oceňování xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx podzemním xxxx xxxxxxxxx vedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úrovně terénu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx a vodní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součást xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zastavěný stavbami xxx xxxxxxx, studnami, xxxxx, opěrnými zdmi, xxxxxxx, xxxxxxx apod.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavu uvedeného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 17) Xxx nesouladu xxxx stavem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§10

Oceňování xxxxxxxxxx pozemku

(1) Xxxxxxxx pozemek se xxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx x ceny xx x2 uvedené x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx stavební xxxxxxx xxxxxx v cenové xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x2 upravené o xxxx xxxxxx a xxxxx vlivy xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx obce xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 5000, xxxxxxxxx x xxxxxxx podrobnějším x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Stavební xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx ocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxx, protože již xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, určí xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenami obdobných xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obcích xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx; skupiny obcí xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx vychází xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x obdobné xxxxxx x xxxx x xx shodné xxxxxxxx vybavenosti xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x porovnání xxxx xxxxxx x textové xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, xx xxxxxx mapy xx xxxx takového xxxxxxx xxxxxxx x pozemek xx oceňuje podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx stavebních pozemků xxxx její xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vydáním Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx zašle vyhlášku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx kalendářního roku xx obecně závaznou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx mapy o xxxx ceny stavebních xxxxxxx. Změní-li se xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, určí xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxx umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mapy pozemků xxxxxx touto obcí xxxxxxx, xxx o xx xxxxxx.

(8) X xxxx xxxxxxx určené xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx staveb, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se x ceně xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxx. Způsob určení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláška.

(9) X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Oceňování xxxxxxxxxxxx pozemku

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx polohy x xxxxx vliv xxxxxxxx xxxxxxx xx využitelnost xxxxxxx pro zemědělskou xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, 3) xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx 4) xx oceňuje výnosovým x porovnávacím xxxxxxxx xxxxx plošně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5) x xxxxx vlivy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

§13

Oceňování xxxxxxx vodních xxxxx x jiných xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx ploch x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cenami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

§14

Xxxxxxx xxxxxxxx porostů

Pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx porosty, 6)

x) xxxxxx dřeviny,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx révu,

d) xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxx porostu

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, věku, xxxxxxxxx stupňů, xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Postup xxxxxxxx základních xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyjadřující xxxxxxxxx lesa, hospodářský xxxx lesa, stupeň xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x údajů x xxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7) Xxxx-xx xxxxx podklad zpracován xxxx xxxxx x xxx uvedené neodpovídají xxxxxxxxxxx, zjistí se xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx ovocných xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx dřeviny, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx, jejich xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rostliny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Základní xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxx, stupeň xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx x nemovitým věcem

§16a

Oceňování xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx oceňuje xxxxxxxxx způsobem na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uplatněním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx roku xxxxxxx do roku xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláška.

(2) Xxx ocenění xxxxx xxxxxx x nezřízenou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx části zatíženého xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx let xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx pěti.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxx zjistí xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě jeho xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx práva.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx, bylo-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x není-li xxxxxx x xxxx xxx xxxxx třetinu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxx xxxxxxxx 3.

§16a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§16b

Oceňování xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx ročního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx lze zjistit xxxxx užitek xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx x xxxx xxx jednu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) Roční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx počtem xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Patří-li xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx jejího xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx užitku.

(5) Xxxxx-xx xxxx zjistit xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx.

(6) Reálné břemeno xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx náhradu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek x datu ocenění.

(7) Xxxxx zřízené jinak xxx věcným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 6.

§16b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyplývajících x průmyslových xxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poznatků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx práva, xxxxx jsou obsahem xxxxxxxxxxxx xxxx 8) x práv xx xxxxxxxx 9) xxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxx (know-how), xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx práv souvisejících x právem xxxxxxxxx, x výjimkou práv xxxxxxxxx umělců, a xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22) se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx diskontovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx ocenění, s xxxxxxxx zohlednění míry xxxxxxxxx. Způsob diskontování xxxxxxx vyhláška.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) podle xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxx x období xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx, nelze-li xxx xxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx d),

b) xxxx xxx let x xxxxxxxxxxxx práv x výrobně technických x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx zjistit xxxxx let xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, který xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx těchto xxxx xxxxx autorského zákona, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx počet xxx xxxxx xxxxxxx a), x

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx let, xxxxx zbývá do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx práv, x případě, xx xxxxx zjistit xxxxx xxx xxxxx písmene x).

(4) Xxxxx-xx právo x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Majetková xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jakožto xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XXXXXX

XXXXX PAPÍRY

§19

Oceňování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému trhu

(1) Xxxxx xxxxxx

x) tuzemské xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx 24) se oceňují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx regulovaném trhu x den ocenění, x pokud

1. xxxxx x den xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu obchodován, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x období předcházejících 30 xxx přede xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx obchodován xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nejnižším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx zahraniční, obchodované xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 25) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxx papírem

1. xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu obdobném xxxxxxxxxxxx trhu ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx ocenění, x není-li x xxxxxxxxx, ocení xx xxxxxxxxx závěrečným xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedeném x xxxxxxx a) xx xxxxx, x xxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xx více xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vyhlášeným závěrečným xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx přednostně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx cenného xxxxxx x zahraniční měně xx přepočte kurzem xxxxxxxxxx trhu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx ocenění. Xxx přepočet xxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx lístku Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x touto xxxxx.

(3) Xxxxx-xx kurz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x období 30 xxx přede xxxx xxxxxxx xx žádném xxxx, xxxxx xx xxxxx papír xxxxx §20.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx

(1) Cenné xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, x cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trzích, se xxxxxxx xxxxx:

x) akcie x podílové xxxxx xxxxxxxxxx podílových fondů xxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx vlastní xxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastního jmění, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnos xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx má xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, popř. s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výnosům, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) dluhopisy, u xxxxx xx úrokový xxxxx xxxxxxxx rozdílem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poměrnou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kurzem x xxxxxxxxxx hodnotou xx xxxx splatnosti, neodůvodňují-li xxxxxxxx okolnosti cenu xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xx dnech,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx ocenění, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílových fondů xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vrácený xxxxxxxx xxxx v xxx ocenění, odpovídající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx uvedenou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x den ocenění xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jím xxxx proplacena xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zatímní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx vyjadřující xxxxx xx vydání xxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxx x xxx x xxxxxx, pokud xx vybírána xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxx.

(3) Cenné xxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxxxxx zájmu, xx xxxxxxx xxxxx obvyklou.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20.

(2) Vklady x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx úroků ke xxx xxxxxxx. Úroky xx xx ceny xxxxxxxx xxxxxxx x xxx z xxxxxx, xxxxx je vybírána xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xx použije xxxx xxxxx amerického xxxxxx k této xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částku xx xxx xxxxxxx.

§22

Oceňování xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx nižší. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x dluhy xx oceňují způsoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění (kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx plnění podle xxxxxxxx smlouvy ke xxx ocenění xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx smlouva, xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x datu ocenění.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx vyplacena xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu

(1) Obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxx (dále jen "xxxxx") se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku určených xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x ceny xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx výnosovým xxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho kombinací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx výnosovým způsobem xx určí jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxx x cenou zjištěnou xx xxxxxxxx za xxxx dobré pověsti xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZMĚNA XXXXXX X. 526/1990 XX., X XXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. 135/1994 XX.

§25

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:

§1 xxxx. 2 xxxxxx poznámky x. 1) zní:

"(2) Xxxx xx peněžní xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §2 xx 13 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1) x xxxxx xxxxxx než k xxxxxxx.

1) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx).".

XXXX TŘETÍ

ZMĚNA XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 265/1991 XX., X XXXXXXXXXX ORGÁNŮ XXXXX REPUBLIKY X XXXXXXX XXX, XX XXXXX ZÁKONA X. 135/1994 XX.

§26

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 265/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, ve xxxxx zákona x. 135/1994 Sb., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxxx, označení xxxxxxxx x) xx xxxx x xx jeho xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §4x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

§27

§27 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXX X. 549/1991 SB., X XXXXXXXX POPLATCÍCH, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§28

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 první xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx předpisu" x xxxxx věta xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x. 2) zní:

"2) Xxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).".

XXXX XXXXX

§29

§29 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. x 344/2013 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX XXXX X. 368/1992 XX., X XXXXXXXXX POPLATCÍCH, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§30

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx. x xxxxxx x. 301/1995, xx xxxx xxxxx:

1. V §5 odst. 1 xx vypouští xxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 2) zní:

"2) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".

XXXX OSMÁ

ZMĚNA XXXXXX XXXXX NÁRODNÍ XXXX X. 586/1992 SB., X DANÍCH X XXXXXX, VE XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§31

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Sb., zákona x. 316/1996 Sb. x zákona x. 18/1997 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx x. 1a) xxx:

"(3) Nepeněžní příjem xx oceňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1x) pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

1x) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

2. X §10 odst. 5 xx slova "její xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx podle xxxxxxxxxx předpisu1a) ".

3. X §23 xxxx. 6 xxxxx xxxx xxx: "Xx příjmy xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx plnění, xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx,1x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxx xx příjmy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx prodejem.".

4. V §29 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx "zvláštních xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx1x)" a vypouštějí xx xxxxx ", xxxxx xxxx cenu xxxxx zjistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

§32

§32 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

ČÁST DESÁTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§33

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xx 13, §15 xx 16a a §17, §24 x x ocenění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxx mohou x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cenových xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ceně xx m2, x xxxxxxxxx čísle x xxxxx katastrálního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx shromažďují x xxxxxxxx spisech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxxx nemovitých věcí x x cenách xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jejich prodeje. Xxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx.

§35

Pokud je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, daně xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx účinných x xxxx, kdy x této xxxxxxxxxxx xxxxx.

§36

Účinnost zákona

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.

Zeman x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 151/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

237/2004 Xx., kterým xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx další opatření x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx zákon č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., a xxxxx č. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky dne 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

296/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

350/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

340/2013 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx daňových xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

228/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 151/97 Xx., o xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.11.2014

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

237/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §18 xxxx. 2 zákona x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech.
§5 odst. 2 xxxxxx XXX č. 338/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1994 Sb.
§33 xxxxxx č. 42/1994 Sb.,o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
§2 odst. 1 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 122/1984 Xx., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx x xxx.
§3 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x. 612/1992 Sb., x xxxxxxxx notářů x xxxxxxx dědictví.
§2, 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 81/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx újmy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
2) §32 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
3) §18 x 19 xxxxxx x. 138/1973 Xx., x vodách (xxxxx xxxxx).
§14 zákona XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny.
4) Příloha č. 1 xxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x. 190/1996 Xx.
§1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x. 84/1996 Xx., x xxxxxx hospodářském xxxxxxxxx.
5) §6 xx 10 zákona x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).
6) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 289/1995 Xx.
7) §24 xx 27 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
8) Např. xxxxx č. 132/1989 Sb., o xxxxxxx práv x xxxxx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxx zvířat, xx xxxxx xxxxxx x. 93/1996 Xx., xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx a průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX č. 331/1991 Sb., x osvědčeních xx xxxx xxxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx chorob a xxxxxx xxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., o ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Např. xxxxx č. 159/1973 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx původu xxxxxxx, zákon č. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §151n xx 151p občanského xxxxxxxx.
11) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Sb.
13) §6 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx.
14) Xxxxx xxxxxxx papírů, x. x., Xxxxx.
15) Xxxx. §24 xx 26 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XX č. 20/1992 Sb., kterým xx xxxxxxx způsob výpočtu xxxx xxxxxx xx xxxx x mrtvý xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX č. 57/1993 Xx., §5 xxxx. 1 zákona XXX x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 315/1993 Xx., §24, §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11 x 28a xxxxxx č. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě a xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x zápisech xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx k nemovitostem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§3 odst. 3 vyhlášky Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx č. 190/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx x. 90/1996 Xx., a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
18) §85 x 104 zákona x. 50/1976 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
19) Např. §2 xxxx. f) xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx bytů).
20) §121 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. x) x §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 72/1994 Xx.
22) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
23) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
24) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx.
25) §55 xxxx. 3 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb. x zákona x. 188/2011 Xx.
26) §92 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§32 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
27) §61 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.
28) §78a xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.
29) §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxx x. 350/2012 Xx.
30) Xxxxxxxxx §10 x 11 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 262/1992 Sb., x §43 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Xx.