Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
151/97 Sb.

ČÁST I

HLAVA 1. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Způsoby oceňování majetku a služeb §2

HLAVA 2. Nemovité věci

Díl 1. Stavby

Členění staveb §3

Oceňování stavby §4 §5 §6 §7

Oceňování jednotek §8

Díl 2. Pozemky

Členění pozemků §9

Oceňování stavebního pozemku §10

Oceňování zemědělského pozemku §11

Oceňování lesního pozemku §12

Oceňování pozemků vodních ploch a jiných pozemků §13

Díl 3. Trvalé porosty

Členění trvalých porostů §14

Oceňování lesního porostu §15

Oceňování ovocných dřevin, rychle rostoucích dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin §16

Díl 4. Věcná práva k nemovitým věcem

Oceňování práva stavby §16a

Oceňování věcných břemen §16b

Ocenění závady na nemovité věci §16c

HLAVA 3. Majetková práva

Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, některých majetkových práv souvisejících s právem autorským a práv pořizovatele databáze §17 §18

HLAVA 4. Cenné papíry

Oceňování cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §19

Oceňování cenných papírů neobchodovaných na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a cenných papírů nepřijatých k obchodování na těchto trzích §20

HLAVA 5. Ostatní majetek

Oceňování platebních prostředků a platebních karet, cenin a vkladů §21

Oceňování pohledávek a dluhů, nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem §22

Oceňování podílů v obchodních korporacích §23

HLAVA 6. Obchodní závod

Oceňování obchodního závodu §24

ČÁST II. Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. §25

ČÁST III. Změna zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. §26

ČÁST IV. §27

ČÁST V. Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §28

ČÁST VI. §29

ČÁST VII. Změna zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §30

ČÁST VIII.Změna zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §31

ČÁST IX. §32

ČÁST X. Přechodná a závěrečná ustanovení §33 §34 §35

Účinnost §36

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oceňování xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot (xxxx jen "xxxxxxx") x služeb pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro ocenění xxxxxxx xxxx xxxxxx x jinému xxxxx xxx pro xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx.

(2) Zákon xx nevztahuje na xxxxxxxxxx xxx 12) x neplatí xxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx, 15)

x) při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

§2

Xxxxxxx oceňování xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx oceňování, xxxxxxx xx majetek x xxxxxx obvyklou xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxx, xxxxx by xxxx dosažena při xxxxxxxxx stejného, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx stejné xxxx obdobné služby x obvyklém xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx dni xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx například stav xxxxx prodávajícího xxxx xxxxxxxxxx, důsledky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rodinné xxxx xxxx osobní vztahy xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxxx xx xxxxxx zvláštní xxxxxxx přikládaná majetku xxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxx vyjadřuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx určit, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx tržní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx vliv. Xxxxxx xxx xxxxxxxx obvyklé xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx hodnotou xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí odhadovaná xxxxxx, xx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x obchodním xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x principem tržního xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx stran xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx účastníci směny xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzájemný xxxxx a jednají xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx ceny a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx tomto xxxxxx xxxxxx xxx x ocenění xxxxxx, xxxxxx použití, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx odůvodněno a xxxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ocenění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx využitelných pro xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ceny x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx jejíž xxxx xx promítly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx obliby.

(7) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx obvyklá xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností xxxx hmotně zachytitelných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx ke xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, který xxx x xxxxxxxx ocenění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx (úrokové míry),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ocenění xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx; je jím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxx související xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx předmět xxxxxxx zní xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) oceňování xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx,

x) oceňování podle xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ceny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xx trhu,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxxx při xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX VĚCI

Díl xxxxx

Xxxxxx

§3

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx pozemní, xxxxxxx xxxx

1. budovy, xxxxx xx rozumí stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx,

3. venkovní úpravy,

b) xxxxxx inženýrské x xxxxxxxxx pozemní, xxxxxxx xxxx stavby dopravní, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx území, xxxxxx x další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x rybníky,

d) xxxx stavby.

Členění staveb xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx oceňování xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx užití. Xxx xxxxxxxxx xxxx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx stavebního úřadu xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xx skutečného xxxxx xxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx povolena, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 17) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádáním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx několika účelům, xx xx xx xx, xx stavba xx xxxxxx x xxxxx, xx kterému xx užívá xxx xxxxx.

Xxxxxxxxx stavby

§4

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo její xxxx 19) (dále xxx "stavba") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx porovnávacím xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druhů staveb xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stavba xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx užití xxx rozdílu, zda xxx o nemovitou xxxx movitou xxx xxxx zda xx xxxxxxxx pozemku nebo xxxxx stavby.

(3) Xxxx-xx xxxxxx samostatnou věcí, xxxx cena xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx, jejíž xx součástí.

(4) Výrobek, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx stavba.

§5

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xx

x) ze xxxxxxxxxx cen za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xx pořízení xxxxxx; x xxxxxx xxxxxx x odstranění se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, velikosti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx funkce,

c) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby,

d) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx-xx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx není vlastnictvím xxxxxxxxx nemovité věci.

(2) Xxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx oceňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláška. Ve xxxxxxxxxxx cenách x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx působící xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx.

§6

Xxxxxxx-xx se stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx zjištění xxxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§7

Oceňuje-li se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x úvahu.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Jednotka, xxxxxx je xxx xxxx xxxxx zahrnuje xxx, se xxxxxxx xxxxxx podílu xx xxxxxxxxxx částech xxxxxxxx xxxx, a xx x v případě, xxxx-xx umístěny xxxx xxx, a xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx společné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx nebytový xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxxxxxx xxxx x xx x x případě, xxxx-xx xxxxxxxx mimo xxx, a xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xx zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxx. Způsob xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Cena xxxxxxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx součástí, jako xxxx xxxxxxx venkovní xxxxxx, studny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx jednotky, bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nebytový prostor, xx xxxxxxx všech xxxxxxxx výměr xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prostorově xxxxxxxx xxxxx domu x xxxxxxx užívaných xxxxxxxx x nimi. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxx

§9

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx účely oceňování xx pozemky člení xx

x) stavební xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx orná xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx sad x xxxxxx xxxxxx porost,

c) xxxxx xxxxxxx, kterými xxxx lesní pozemky xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, x zalesněné xxxxxxx pozemky,

d) pozemky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vodní xxxxxx,

x) jiné xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxx xxxxxxx zastavěné xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx záměru, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společným xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazující xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zastavění,

3. evidované x katastru xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, v jednotném xxxxxxxx xxxxx. Jednotným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plochy, xxxxx xxxxxxxx navazují xx xxxxxxx evidovaný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx využití. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxx pozemků xxxxx xxxxxxx zastavěná xxxxxx x nádvoří,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxxxx plochy x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxx, které jsou xxx zastavěny,

c) plochy xxxxxxx skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxx stav x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ocenění x xxxxxxxxxx na xxxx pozemku a xxxx xxxx užití xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx podzemním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které nedosahují xxxxxx xxxxxx, podzemními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dopravu x xxxxx hospodářství xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx též pozemek xxxxxxxxx stavbami xxx xxxxxxx, studnami, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, pomníky, xxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxx oceňování xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 17) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx při oceňování xx skutečného xxxxx.

§10

Xxxxxxxxx stavebního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pozemek xx xxxxxxx násobkem výměry xxxxxxx a xxxx xx x2 xxxxxxx x xxxxxx mapě, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx ocenit xxxxx z cenové xxxx, xxxxx se xxxxxxxx výměry xxxxxxx x xxxxxxxx ceny x2 xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx působící xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx stavebních pozemků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 5000, popřípadě v xxxxxxx podrobnějším x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mapy, xxxx xx xxxx xx xxxxxxx porovnání xx xxxxxxxxxx xxxxxx obdobných xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obcích, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, polohy xxxx, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx obslužnosti xxxx, technické infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Při xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v obci x ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x textové xxxxx xxxxxx mapy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vysvětlivky.

(4) Jestliže xxxxx xxxx stavebního xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3, xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pozemek se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 druhé věty.

(5) Xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx cenou x cenové xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obec xxxx jejím xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx, účel užití xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6.

(8) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cenové xxxx xxxxxxx vedené xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx několika xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se k xxxx xxxxxxx, xx xxxx je přestavkem. Xxxxxx xxxxxx výměry xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(10) X xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zemědělskou xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx lesního xxxxxxx

(1) Xxxxx pozemek 4) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx převládajících xxxxxxx xxxxxxx typů.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5) x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx využitelnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx oceňují xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou.

Díl xxxxx

Xxxxxx porosty

§14

Členění xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx, 6)

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) rychle xxxxxxxx dřeviny,

d) vinnou x xxxxxxxxx révu,

e) xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Oceňování lesního xxxxxxx

(1) Xxxxx porost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxx xx xx skupin xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx porostu, xxxx, xxxxxxxxx stupňů, xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sortimentaci xxxxxxx a další xxxxx, které působí xx produkci xxxxx, xxxxxxx vyhláška.

(3) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7) Xxxx-xx xxxxx podklad zpracován xxxx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjistí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx x okrasných xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a chmelová xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx tvaru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx vinic x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ceny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyhláška.

Xxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§16x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Právo xxxxxx se oceňuje xxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxxxx užitku xxx xxxxxxxxxx doby xxxxxxx užívání xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx právu xxxxxx xxxxxxxx, se zjistí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zatíženého xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx stavby se xxxxxxxx stavbou, která xxxxx stavby xxxxxxxx, xx roční xxxxxx xxxx xx zjištěné xxxx zatíženého pozemku x zjištěné ceny xxxxxx, xxxxx právu xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx ceny xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx počtu xxx xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxx, xxxxxx ročního xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx zániku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx práva xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx trvání xxxx xxxxxx částkou, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X služebnosti xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx zohledňuje xxxxx xxxxxx prospěch oprávněného.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx výpočtu xxxx věcného xxxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxx xxxxxx a míry xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx nemovité xxxx x xxxx pevné xxxxxx stanoví xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx právo odpovídající xxxxxxx břemenu (dále xxx "xxxxxx"), xxxxxxx xxxx této xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Závada xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se za xxxxxx xxxxxxxxxx

x) právo, xxxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx právo x xxxxxxxx věci a xxxx xxx významný xxxx xx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx,

x) právo xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx zatížení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx užitku x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx užitku xxxxxxxxx nemovité věci x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b xxxxxxx. Postup xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX TŘETÍ

MAJETKOVÁ PRÁVA

§17

Oceňování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx práv x xxxx xx xxxxxxxx x výrobně xxxxxxxxxxx poznatků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Majetková xxxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxxxxxx xxxx 8) x práv xx xxxxxxxx 9) xxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxx, a výrobně xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (know-how), majetková xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx pořizovatele xxxxxxxx, 22) xx xxxxxxx výnosovým xxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čistých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx ocenění, s xxxxxxxx zohlednění xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláška.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zjistí

a) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx v xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx pěti xxx předcházejících xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx jej xxxxxxx podle písmene x).

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx b), x) nebo x),

x) xxxx xxx xxx x průmyslových xxxx x výrobně technických x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx let x xxxx xx xxxxxxxx v případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxx a),

c) xxxx x příslušných xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx xxx, který zbývá xx ukončení xxxx xxxxxx xxxxxx práv xxxxx autorského zákona, x xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), x

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx databáze xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx počet xxx xxxxx písmene x).

(4) Nelze-li xxxxx x xxxxxxx důvodů, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx užíváno, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx-xx xxxx zjištěná xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nižší xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx právo xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx autorská a xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx jakožto xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx neoceňují.

§18

§18 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX ČTVRTÁ

CENNÉ XXXXXX

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx

x) tuzemské xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu 24) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kurzem vyhlášeným xx regulovaném xxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx

1. xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx papír na xxxxxxxxxxx xxxx obchodován, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx papír xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x období xxxxxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem ocenění, xxxxx xx nejnižším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice,

b) xxxxxxxx xxxx zahraniční, obchodované xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 25) xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxx papírem

1. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxx trhu obdobném xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxx sídla xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kurzem vyhlášeným xx tomto xxxx xx dni xxxxxxx, x není-li x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx xx tomto xxxx v období xxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx xx xxxxx sídla xxxxxxxx, xxxxxxxxx závěrečným xxxxxx vyhlášeným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx uvedeném x xxxxxxx a) xx xxxxx, v xxxx xxx cenný xxxxx přijat x xxxxxxxxxxx xx příslušném xxxx; pokud xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx ve více xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závěrečným xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 2 se xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx. Xxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu České xxxxxxx banky xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx měn, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxx lístku Xxxxx xxxxxxx banky, xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx měně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx měnou.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, ocení xx xxxxx xxxxx xxxxx §20.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx nepřijatých x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ani xx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx x obchodování na xxxxxx trzích, xx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x podílové listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je vlastní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx prokázána xxxx xxxxxxx vlastního xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxx xxxx podílových listů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx má xxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxx, popř. x xxxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx lze xxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx, u xxxxx je xxxxxxx xxxxx stanoven xxxxxxxx xxxx jmenovitou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kurzem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, neodůvodňují-li xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxx nebo nižší. Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx podíl xxxxx dní ode xxx ocenění xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahrnutím xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnky xxxxx xx xxx ocenění, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx zaplatí xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx ocenění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vlastním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx statutu otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx uplatňovanou xxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx emitent x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxx, ocení se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jím xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxx,

x) cenné xxxxxx vyjadřující xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx obvyklou.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xx xx cen xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxxx x daň x xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX PÁTÁ

OSTATNÍ MAJETEK

§21

Oceňování xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx karet, xxxxx x xxxxxx

(1) Platný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §20.

(2) Vklady u xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, xx xxxxxx znějí, x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx. Úroky xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x příjmů, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštní xxxxx daně.

(3) Peněžní xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx české xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, které nejsou xxxxxxx x kurzovním xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx amerického xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxx x xxxxx měnou.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx pohledávek x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti, vyplývající xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, cenu xxxxx xxxx nižší. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx oceňují xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Nároky ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxx xxxxxxx nebo, xxxxxxxxxx-xx to smlouva, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x datu xxxxxxx.

(3) Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx.

§23

Oceňování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx ocenění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX ZÁVOD

§24

Oceňování xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx") xx oceňuje xxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o ceny xxxxx.

(2) Stanoví-li tak xxxxxxxx, oceňuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xx xxxx xxxx xxxxxx diskontovaných budoucích xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxx xx závod xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx sjednanou xxxxx x xxxxx zjištěnou xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXX X. 526/1990 SB., X CENÁCH, XX XXXXX ZÁKONA X. 135/1994 SB.

§25

Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., se xxxx takto:

§1 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx x. 1) zní:

"(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xx 13 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx1) k xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx.

1) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA XXXXXX XXXXX XXXXXXX RADY X. 265/1991 XX., X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX V XXXXXXX XXX, XX XXXXX ZÁKONA X. 135/1994 XX.

§26

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 135/1994 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxxx, označení písmenem x) se xxxx x na xxxx xxxxx xx čárka xxxxxxxxx tečkou.

2. X §4x xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

§27

§27 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

ČÁST PÁTÁ

ZMĚNA XXXXXX X. 549/1991 SB., X XXXXXXXX POPLATCÍCH, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§28

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb. x xxxxxx č. 160/1995 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxxxx" x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x. 2) xxx:

"2) Xxxxx č. 151/1997 Xx., o oceňování xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

ČÁST ŠESTÁ

§29

§29 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. x 344/2013 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX RADY X. 368/1992 XX., X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§30

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx. x xxxxxx x. 301/1995, xx xxxx xxxxx:

1. V §5 odst. 1 xx xxxxxxxx druhá xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 2) xxx:

"2) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".

ČÁST XXXX

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 586/1992 XX., X DANÍCH X XXXXXX, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§31

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx. x zákona x. 18/1997 Sb., se xxxx takto:

1. §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx č. 1x) xxx:

"(3) Nepeněžní xxxxxx xx oceňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1x) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).".

2. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ceny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1x) ".

3. X §23 xxxx. 6 xxxxx věta xxx: "Xx xxxxxx xx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx plnění, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1x) xxxxx tento xxxxx nestanoví jinak; xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx posuzují xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prodejem.".

4. V §29 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "zvláštních předpisů xxxx soudním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxxxx1x)" x xxxxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

§32

§32 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xx 13, §15 xx §17, §24 x x ocenění xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx x služeb.

(2) Xxxx xxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §10 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx v cenových xxxxxx. Xxx tento xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavebního pozemku xxxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxxxxx xxxx, x to xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx sjednané xxxx xx x2, x xxxxxxxxx čísle x názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxxx nemovitých xxxx x o xxxxxx sjednaných xx xxxx nemovité xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x informacím x stavbách vedeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §267 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxx.

§34

Ustanovení xxxxxx zákona xx xxxxxxx pro xxxxxx vyvlastnění, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x ochraně investic, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

§35

Pokud xx xxxxxxxxx xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§36

Xxxxxxxx zákona

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1998.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 151/97 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx autorským a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

237/2004 Xx., kterým xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx se v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané hodnoty xxxx xxxxxxx zákony x přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

257/2004 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

296/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

228/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 151/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.11.2014

225/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

237/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a některých xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §18 xxxx. 2 zákona x. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.
§5 xxxx. 2 xxxxxx ČNR č. 338/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1994 Sb.
§33 zákona x. 42/1994 Sb.,o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
§2 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. 122/1984 Xx., x náhradách xxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx x nim.
§3 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX x. 612/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§2, 4 xx 9 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x. 81/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx újmy nebo xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx funkcích xxxx.
2) §32 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
3) §18 x 19 xxxxxx x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx xxxxx).
§14 xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
4) Příloha č. 1 xxx 10 vyhlášky Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x katastrálního x. 190/1996 Sb.
§1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x. 84/1996 Sb., x lesním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §6 xx 10 zákona x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon).
6) §2 xxxx. x) zákona x. 289/1995 Xx.
7) §24 xx 27 xxxxxx x. 289/1995 Xx.
8) Xxxx. xxxxx č. 132/1989 Sb., o xxxxxxx xxxx k xxxxx odrůdám xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/1996 Xx., xxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx a průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 519/1991 Xx., vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR č. 331/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx chorob a xxxxxx xxxx, zákon č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 159/1973 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 137/1995 Sb., x ochranných xxxxxxxx, xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx jména xxxxx §8 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §151n xx 151p občanského xxxxxxxx.
11) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx.
13) §6 xxxx. 2 zákona XXX č. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 152/1996 Xx.
14) Burza xxxxxxx xxxxxx, a. x., Xxxxx.
15) Např. §24 xx 26 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XX č. 20/1992 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx a zásoby, xx znění xxxxxxxx xxxxx XX x. 57/1993 Sb., §5 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 315/1993 Xx., §24, §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx x majetku x podílovém xxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx.
16) Zákon č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§11 x 28a xxxxxx x. 229/1991 Xx., o xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§3 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x. 190/1996 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx vlastnických x jiných věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx. x xxxxxx x. 90/1996 Xx., x xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 89/1996 Xx.
18) §85 x 104 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxx. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx).
20) §121 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. x) a §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 72/1994 Xx.
22) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
23) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu.
24) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx.
25) §55 xxxx. 3 zákona x. 256/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 230/2008 Sb. x zákona x. 188/2011 Xx.
26) §92 xxxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§32 xxxxxx x. 50/1976 Sb.
27) §61 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxx č. 350/2012 Xx.
28) §78a xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.
29) §96 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx.
30) Xxxxxxxxx §10 x 11 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 262/1992 Sb., x §43 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Sb.