Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
22/97 Sb.

ČÁST I. Technické požadavky na výrobky a akreditace subjektů posuzování shody

HLAVA I Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II Technické předpisy a technické normy

Technické předpisy a technické dokumenty §3

České technické normy §4

Harmonizované technické normy a určené normy §4a

Zabezpečení tvorby českých technických norem §5

Podmínky tvorby a vydávání českých technických norem §6

Poplatek za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů §6a

Poplatek za přístup do databáze §6b

Sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům §6c

Poplatek za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům §6d

Informační povinnosti §7 §8

HLAVA III Státní zkušebnictví

Státní zkušebnictví §9

Certifikace §10

Autorizace §11

Autorizované osoby §11a §11b

Subjekty pro technické posuzování §11c §11d

Posuzování shody §12 §13 §13a §13b §13c

HLAVA IV Akreditace subjektů posuzování shody

Akreditace §14

Akreditační orgán §15

Udělení akreditace §16

Veřejnoprávní smlouva o akreditaci §17

HLAVA V Ustanovení společná a přechodná

Dozor §18

Ochranná opatření §18a §18b §18c

Přestupky

Přestupky fyzických osob §19

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §19a

Společná ustanovení k přestupkům §19b

Věstník Úřadu §19c

Řízení §20 §20a §20b

Přechodná ustanovení §21

Zmocnění §22

ČÁST II. Změna a doplnění některých zákonů

HLAVA I Změna a doplnění zákona České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona České národní rady č. 240/1992 Sb. §23

HLAVA II Změna a doplnění zákona České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví §24

ČÁST III. Závěrečná ustanovení §25

Účinnost §26

č. 71/2000 Sb. - Čl. II

č. 490/2009 Sb. - Čl. II

č. 100/2013 Sb. - Čl. II

č. 91/2016 Sb. - Čl. II

č. 526/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

TECHNICKÉ XXXXXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx by xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "oprávněný xxxxx"),

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, které uvádějí xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě uvádějí xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx; xxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, 9)

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx souvisí x xxxxxxx x uplatňováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) způsob zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x tvorbou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technických xxxxx, vyplývajících z xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 19) akreditaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxx též xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie 26) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stavební xxxxxxx") xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX") xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxx stavební výrobky x ukládání xxxxxx xx jejich porušení.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx stupeň xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx,

x) uvedením xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x rámci xxxxxxxx činnosti, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nabídnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, používání xxxx spotřeby na xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x výrobky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřeby xxx xxxxxxxx podnikání xxxxxxx xxxx dovozců x xxxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x nich xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shoda s xxxxxxxx předpisy, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xx xxxxxxxx, vláda xxxxxxxxx xxxxx vymezí xxxxx xxxxxxx na trh xxx výrobky, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předpis xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobku xx xxxxxxx okamžik, kdy xx xxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx k xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; pokud xxx xxxxxxx nařízení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, 10) xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx sestavuje, balí, xxxxxxxxxx nebo označuje xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx na xxx xxx svým xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xx, stanoví-li xxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nařízení xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx uvedený xx xxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx uvede xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zástupcem osoba xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobek

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právním předpisu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx normě, xxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, užitné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx název, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx názvosloví, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx štítkem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx charakteristiky xxxxxxx,

2. xxxx požadavky xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spotřebitele, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobku xxxx, xx xx xxxxxx xx trh, xxxxxxxxx xx provozu, xxxx. podmínky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, opětovného xxxxxxx xxxx zneškodnění xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx provozu,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx státům Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce, xxxxxxx, distributor a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX II

TECHNICKÉ XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je právní xxxxxxx, obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx používání xxxx při poskytování xxxx zřizování služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zřizování xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx dokumentem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 rozumí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx na xxxxxxx, x není technickým xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx normou, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx technickou xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

České xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx technická norma xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Úřad") pro xxxxxxxxx nebo stálé xxxxxxx vytvořený xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx písmenným xxxxxxxxx XXX, jehož xxxxxx xxxx oznámeno ve Xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) evropské xx xxxxxxxxxxx normy xxxxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jazyce nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx používání.

(3) Xxxxx xxxxx technická xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxxxx x označení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx používání xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxx optimálního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy x xxxxxx normy

(1) Xxxxx xxxxxxxxx norma xx stává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxx-xx plně xxxxxxxxx xxxxxxxxx evropskou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx orgány Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normu, xxxx evropskou normou, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x právem Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"). Xxx specifikaci xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx příslušného technického xxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx").

(2) Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx harmonizované české xxxxxxxxx xxxxx, určené xxxxx x jejich xxxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx normy xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, určené xxxxx xxxx splnění xxxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx splnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nimž xx xxxx normy xxxx xxxxxx části xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství u xxxxxxxxxxxxxxx evropských xxxxx xxxx Xxxx u xxxxxxxx norem xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx ty xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx normu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 17) Komisí Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrnice.

§5

Zabezpečení xxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx změny x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx zajišťuje Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 34). Xxxx xxx xxx xxxx povinnosti vyplývající x mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxx xx podřízena Xxxxx. X xxxx Agentury xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx předseda Xxxxx. Xxxxxxxx zajišťuje xxxxxx, xxxxxxxx x distribuci xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem x vede xxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxxxx vybírat úplatu xx xxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx x xxxxxx technických xxxxxxxxx, poplatku xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxx normám x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx poplatků xxxxxxxx rozpočtem.

(4) Agentura xxxxxx dnem stanoveným xx xxxxxxxxx listině. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Úřad ve Xxxxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxx skutečnosti došlo.

(5) Xxxx může rozhodnout x xxxxxxx Agentury. X xxxxxxxxxx stanoví xxx xxxxxx zániku x xxxxxxx určí xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nestane-li xx tak, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx příspěvkové organizace xx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx Xxxx xx Věstníku xxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx x uvedené xxxxxxxxxxx došlo.

(6) Xxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx umožnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx technickým normám x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxx xxxxxxx technických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx a evropských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8) České xxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Agentury.

(9) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k provedení §6a xxxx. 4, §6b xxxx. 4 x §6d xxxx. 3 Xxxx předkládá Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxxxxxx") návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a x xxxxx výše xxxxxxxx podle §6b x 6d.

§6

Podmínky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx zajištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o připravovaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx Úřadu,

b) xxxxxxxxxx a vzájemný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x techniky,

d) uplatňování xxxxxxx oprávněného xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x mezinárodních smluv, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x evropských normalizačních xxxxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx české xxxxxxxxx normy, její xxxxx nebo xxxxxxx x každým, xxx xx ve lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x návrhu na xxxxx nebo zrušení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx stanovisko xx xxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), pokud xxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx d),

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx po xxxxxxxx objednávky.

§6x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem x jiných technických xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žadatel x xxxxxxxxxx české technické xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx dokumentu zařazených xx xxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx technických norem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx technické normy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx počet xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx za poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 20 Xx za xxxxxx. Sazbu xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(5) Poplatek za xxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx 14 dnů xxx xxx podání žádosti x poskytnutí české xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dokument xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Příjem x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx Xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx poplatek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 526/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§6x

Xxxxxxxx za přístup xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xx přístup xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xx nejvýše 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx českých technických xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Výše poplatku xx přístup xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) 10 000 Kč x případě xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a),

b) xxxxxx xxxxxx 10 000 Xx a xxxxxx 20 Kč za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 20 Xx za xxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxx poplatku xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 14 dnů xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx včas x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zanikne.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xx přístup xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 526/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§6x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx technickým normám x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx technickým xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokumentům xx xxxxxx bezplatné poskytování xxxxxxxx x české xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx technickému dokumentu, xxxxx xxxx pro xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx česká xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx územní samosprávný xxxxx 35), do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx technické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjedná Xxxxxxxx x ministerstvem nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 spadá, x xxxxxx o sponzorovaném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx technickým xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx technickým dokumentům

(1) Xxxxxxxxxxx poplatku za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 35), které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxx technickým normám x xxxxx technickým xxxxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentům je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x českým technickým xxxxxx a jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx technickým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 23 000 000 Xx xx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx stran české xxxxxxxxx normy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výši xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatku. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x českým xxxxxxxxxx xxxxxx a jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neumožní x xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx.

(5) Xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx technickým xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Informace x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změny nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují informační xxxxxxxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předávají Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx českých xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx technický xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx schválení xxxx xxxxxxxx před uplynutím xxxxx pro podání xxxxxxxxxx stanovené vládou x tím, že xxxx pozastavení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo technického xxxxxxxxx, xxxxx níž xx dojít x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o přípravě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx usměrňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx základu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx použít xxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlády.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, rozsah x xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx předpisů, technických xxxxxxxxx a technických xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx předpisů Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přejímajících xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11) u xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§12) s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx vlády. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx předává Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu x Úřadu xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx u stanovených xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx vymezení důvodů xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx nařízeními vlády xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2001 Sb.

HLAVA III

STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

§9

Státní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zabezpečit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx shody s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx shody") x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxxxx stálosti jejich xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobky.

§10

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

xxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x certifikátu xxxxxxxxx.

(2) Certifikáty xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxx při posuzování xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovanou xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxx x xxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dovozce nebo xxxx osoba.

§11

Xxxxxxxxxx

(1) Autorizací se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx při posuzování xxxxx xxxxxxx zahrnujícím x posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vymezených x xxxxxxxxxxx předpisech (xxxx xxx "autorizovaná xxxxx"). Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx Úřad rozhodnutím xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxx autorizace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx shody u xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxxx x dalších činností xxx posuzování xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx vydá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx shody stanovené xxxxxxxxx vlády xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nařízení vlády xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx o autorizaci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zájmů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autorizované xxxxx,

x) xxxxxxxx vlastními xxxxxxxxxx k technickým x xxxxxxxxxxxxxxxx úkonům x přístupnost x xxxxxxxx xxx speciální xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nezbytného xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, znalostmi x schopnostmi,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxx vyžadování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x výjimku xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx autorizované xxxxx povinni xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xx jeho základě, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo pokud x to xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) změně rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx o změně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx notifikovanými xxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 7 xxxx. x) nebo x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxx, pokud Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx v této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx oznámení, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx notifikované osoby xxx dne doručení xxxxxxx Úřadu, že xxxx notifikovány.

(9) Xxxxx xxx vyplývá x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx zahraniční xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx smlouvy, x kterých Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx-xx xx autorizace k xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx prostředků 33), xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 9 xx xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§11a

Autorizované xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx zajišťují xxxxxxxx x rozsahu vymezeném x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) uzavřít xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxx posuzování shody, xxxx mu xx xxxxxxx xxx oznámit xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx úkonů,

b) xxxxx xx při posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objektivně s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xx úrovni xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx jsou xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x příslušném xxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x); platnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou autorizované xxxxx omezit, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxx následně zjistí, xx xxxxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x vydání, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx Úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxx o jimi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přeshraničních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) oznamovat xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx autorizace,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu dozoru, xx xxxxxxx může xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zjistí xxx xxxxxx své xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxx xxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxx dokument, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx změnily xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména xxxxx se zjistí, xx výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxx podle §18 xxxx. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11a xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1 x x výsledku xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx pozastavena xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx

x) x tomto xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, kterého se xxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx související x posuzováním shody, xxxxxx následného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxx byl vydán xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxxx dokumentaci, x xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k dispozici Xxxxx nebo orgánu xxxxxx, x to xx dobu, xxxxxx xx x tomu x xxxxx rozhodnutí Xxxx stanovil.

(2) Certifikáty xxxx xxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxx zrušením rozhodnutí x autorizaci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zrušit xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxx využít xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxx ověřování xxxxxx předpokladů, za xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx.

(4) X případě, xx autorizovaná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx povinna před xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx autorizovanou xxxxx; odstavec 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx dojít x zániku právnické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx.

§11x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31), pokud xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pro technické xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro stavební xxxxxxx. X případě, xx subjekt pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx technické posuzování.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro stavební xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx x členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxx posuzování a xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxx subjekt xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx změnu xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x způsobilosti x x xxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 10.5.2013

§11x

Xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx při posuzování x xxxxxxxxx stálosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a sankce xx porušení jejich xxxxxxxxxx, x postup xxx pozastavení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zákon o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

§12

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vláda xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšenou xxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx x u xxxxxxx proto xxxx xxx posouzena xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"); ministerstva x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, například pro xxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohrom, xxxxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se nepovažuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto výrobky xxxxxxxx, aby mohly xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx předpisů) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikl xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx uvádění xx trh xxxx xx xxxxxxx opatřeny xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10) x xxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 8,

x) přechodné období, x němž mohou xxx uváděny xx xxx, popřípadě do xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), pokud odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřeních předávaných xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropských společenství xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posuzování xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx uváděny xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx nařízením xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, podmínky pro xxxxxxx xxxxxxx na xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx opakované xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx shody (xxxx xxx "xxxxxxx posuzování xxxxx"), x to xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovozcem,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx autorizovaná xxxxx zkouší specifické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx,

x) posouzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx systému xxxxxxx x podniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx jakosti xxxxxxx xxxx prvků systému xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x certifikovaným xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx autorizovaná xxxxx na každém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzorku,

g) ověřování xxxxx každého výrobku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou,

h) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx autorizovanou xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx postupy posuzování xxxxx, xxxxxxxx xx xx nezbytné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i činnost xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(4) Xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx autorizované xxxxx xxx xxxxxxxxxx shody xxxx ten, xxx x xxxx činnost xxxxxxx. Xxxx za xxxx výkony xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být uveden xx xxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2. Xxxxx se dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx má x xxx xxxxx xx domnívat, xx xxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. b) x navíc xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx x výrobků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozoru x xxxxxxx.

(2) Stanovený xxxxxxx, xx-xx být xxxxxx na trh, xxxxxxxxx xx provozu, xxxx nebo může xxx v rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveným označením, xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx přiloženo XX xxxxxxxxxx o xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxx, xx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxxxxx a které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx shody, xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, lze xxxxxx xxxxx x výrobků, xx něž se xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx něj xxxxxxxx x které xxxx označení xxxxxxxxx xxxx umožňují, x xx xxx při xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx je stanovený xxxxxxx opatřen xxxxxxxxx XX, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx významem xxxx xxxxxxx xxxxx vést x xxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx autorizovaným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxx povinen x xxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví nařízení xxxxx, xxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx. X výrobků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx má xxxxx se domnívat, xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. b). Xxxxx xxxxx stanovený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx u výrobků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x s xxxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob.

(11) Výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx domnívat, xx xxxxxxxxx výrobek, který xxxxx xxxx dodal xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx výrobku xx souladu x xxxxxx xxxxxxxxx, stažení xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx stanovený xxxxxxx ohrožuje xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx dozoru.

(12) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxx hospodářských xxxxxxxx, xxxxx xx předaly xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Dovozce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skladovací x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxx nebo dodat xx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 a 13, xxxxx xxx bráněno xxxx xxxxxxx na xxx, popřípadě do xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. 12)

(15) Xxxxxxxx 1 xx 14 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na trh xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§13x

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2003 Sb.

§13x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §12 x 13 požadavky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx xx výrobky, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx ze xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za předpokladu, xx takový xxxxxxx xxxxxxxx

x) technickým xxxxxxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v některém x xxxxxx států xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx normalizačním xxxxxxx nebo subjektem xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx používaným x xxxxxxxx x xxxxxx států, nebo

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx států x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx předpisy, xxx xxxxx existuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx posouzen, x xxxxxxx potřeby x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) zkoušek xxxxxxx,

xxxxx xxxx technické xxxxxxxx, technické normy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zaručují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odpovídající míře xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xx-xx stavební výrobek x xxxxxxxxx XX xxxxxx xxxx dodáván xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx výrobku v xxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013

HLAVA XX

XXXXXXXXXX SUBJEKTŮ XXXXXXXXXX XXXXX

§14

Xxxxxxxxxx

Xxxxx působnosti, xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 19) pro oblast xxxxxxxxxx, zajišťuje x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx orgán

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxx pověřit x xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxx orgánu 19) xxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx přitom, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 19).

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx-xx splňovat požadavky xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 19) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx x xx sám xxxxxx, Ministerstvo rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx akreditace x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xx Xxxxxxxxxxxx.

§16

Udělení akreditace

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Udělení akreditace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu udělené xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "osvědčení").

(2) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx akreditace"). Xxxxxxxxxxx orgán xx xxxx vyžádat xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro oblast xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán x dřívější akreditace, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody akreditační xxxxxxxxx xxxxxxxxx, akreditační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení akreditace xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx učinit xxxxxxxxxxx, xx akreditační xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 dnů xx xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o dalších 90 dnů

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zastaví.

(5) Osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat číslo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx. Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x udělení akreditace xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx prověřuje následně x subjektu xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud akreditační xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jestli xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápravu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá xxxxxxxx posuzování xxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dříve xxxxxx xxxxxxxxx. Pro rozhodnutí x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx akreditace platí xxxxxxxx 5 věty xxxxxx a xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx x

x) rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akreditace,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d) a x) se postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx; xxxx osvědčení nahrazují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X řízeních podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán podkladů xxxxxxxxxx z řízení x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx žádosti xxxxx písmen x) xx f), xxxxxxxxx xxxxx, brání xxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx požádání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaznamená xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x vydá xxxx xxxxxxxxx.

(8) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxx statutární xxxxx. Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx akreditační xxxxx xxxxxx stížnost xx činnost subjektu xxxxxxxxxx shody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx shledána xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx podle xxxxxxxx 6. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody akreditačnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stížnosti.

§17

Xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx platných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx §16 odst. 7 písm. a), x), c) nebo x). Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §16 xxxx. 1 věta xxxxx, §16 xxxx. 3 xxxx druhá, §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx x §16 xxxx. 5, 6 x 9 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx uzavření veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx nejpozději 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA V

USTANOVENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§18

Xxxxx

(1) Xxxxx xxx tím, xxx xxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx trh nebo xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx, xxx hospodářské subjekty xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 19), nebo jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4), xxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) Český xxxxxx xxxx 20),

b) Xxxxxx xxxx 21),

c) xxxxxxxxx xxxxx úřad, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(xxxx xxx "xxxxxx dozoru").

(2) Orgány xxxxxx mohou

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx výrobky hradí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolovaná xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobám, xxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x škodlivé xxxxxxxx xxxx aby x xxxxxx odstranění neprodleně xxxxxxxx nezbytná opatření x nápravě,

c) uložit xxxxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx může, má-li xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), požadovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dokumenty, týkající xx posuzování xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxxxx dokumentace x protokolů x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx dát xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a odst. 2 xxxx. x) xxxx 1. V xxxxxxx, xx se prokáže, xx xxxxxxxxx výrobek xxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxx xxxxx, orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx autorizované xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx certifikát xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx s označením XX nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx, může požadovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, týkající se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx výrobek s xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxx oznámený xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 32), je xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zakáže xxxxxxx na xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx distribuci xxxxxxx xxxx série výrobku xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x něm xxxxx xxxxxxx záznam. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba x uloženým xxxxxxxxx, xxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvedou v xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxx xx záznamem xxxxxxxxx. Xxxxx dozoru xxxxxxxx x podaných xxxxxxxxx bezodkladně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx označením XX xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx změně nebo xxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx podle věty xxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výrobku xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx zničení xxxxxxx xxxx série xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx znehodnocení. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uložení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx výrobek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18b

§18b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2023 Sb.

§18x

§18x zrušen právním xxxxxxxxx č. 87/2023 Sb.

Xxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) zneužije xxxxxxxx XX xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx certifikát xxxxx jiný dokument xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxxxx dokument xxxxxxx XXX, nebo

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx její část x xxxxxxx s §5 xxxx. 8.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx c) pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§19x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx XX nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikát xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx, xxxx certifikát xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx padělá xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxxxx dokument xxxxxxx ČSN,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx českou xxxxxxxxxx normu xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx udělené xxxxxxxxxx,

x) nesplní některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18a xxxx. 1, 3 xxxx 4, nebo

g) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx uložených orgánem xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 písm. x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §11a xxxx. 2 xxxx §11b xxxx. 1 nebo 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx, zplnomocněný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky

a) xxx označení XX xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxx x §13.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx,

x) distributor xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §13 xxxx. 9,

x) výrobce xxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §13 xxxx. 10,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 11,

x) xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 12, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 13.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx jako

a) xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx odstavce 3,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c), xxxxxxxx 2,

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5.

§19x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §19a odst. 1 písm. x) xx x) x §19a xxxx. 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. a), §19a xxxx. 1 xxxx. a), x) x x) x §19a xxxx. 3 xx 5 projednává xxxxx xxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx podle §19a xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §19a xxxx. 3 nelze xxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx.

§19x

Xxxxxxx Xxxxx

Xxxx vydává Xxxxxxx Xxxxx, který xx xxxxxxxxxx sbírkou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologie x xxxxxxxx zkušebnictví. Xx Xxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vydávání českých xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti metrologie x xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 526/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§20

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 120 xxx xx xxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 60 xxx.

§20x

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx III xxxx hlavy XX xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx se dozvěděly xxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 205/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2002

§20b

Ustanovení zákona, která xx xxxxxx vztahů x členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, se xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2003 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004)

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx vydaného podle §12 odst. 1 xx xxxxxxxx předpisy xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx označené ČSN x xxxxxx ke xxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Právnické xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jsou xx 31. xxxxxxxx 1999 xxxxxxx řídit xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx závazná podle §3 xxxxxx x. 142/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 632/1992 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem stanovena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 30/1968 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zkušebnictví se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx zkušebnou xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, posoudí xxxxxxxxxxxx xxxxx shodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle postupu xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxxxx výrobků xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaniká uplynutím xxxx x xxxx xxxxxxx. Pokud v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která vydal xxxx účinností tohoto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti xx xxxx v xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 písm. x), x), x), §3 xxxx. 2, §7, §11 odst. 1, 2 x 9, §11a xxxx. 2, §12, §13 x §18 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §6a xxxx. 4, §6b xxxx. 4 x §6d xxxx. 3.

XXXX DRUHÁ

ZMĚNA A XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX ČESKÉ XXXXXXX XXXX X. 64/1986 XX., X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 240/1992 SB.

§23

Zákon České xxxxxxx rady č. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 240/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 1x) zní:

"g) zda xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trh, dále xxx vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx x náležitosti xxxxxxxxx xxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx x shodě.1a)

1a) Xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx."

2. X xxxxxxxx x. 1) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxx č. 142/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normách."

3. §4 odst. 1 xxxx. x) zní:

"d) xxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx jakosti a xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx vzorky xxxxxxx xxxx zboží xx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx, xx kterou xx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se jí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x výrobek xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

4. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky x. 1b) zní:

"f) xxxxxxxxx xx objektů xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx vyzván, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx si x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx autorizované xxxxx xx sjednává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1x)

1x) Xxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx."

5. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx zní:

"§7a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx

x) pozastavení xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx partií na xxx xx určenou xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx bezpečnosti xxxx, xxxxxxx nebo přírodního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx"),

x) zákaz xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx, popřípadě x x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinným xxxxxxxx, bezodkladně informovat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynoucímu x xxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx.

(4) Zjistí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx."

6. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "pokuty xxxx xxxxxxxxx pokuty" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření".

HLAVA XX

XXXXX A XXXXXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX RADY X. 20/1993 XX., X XXXXXXXXXXX VÝKONU XXXXXX XXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXXX NORMALIZACE, METROLOGIE X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 20/1993 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §2 xx vypouští písmeno x), x xxxxxxx x) se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxx xxx:

"XXXX DRUHÁ"

Působnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologie a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§3

Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) vypracovává návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx Xxxx x Český metrologický xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.2)

§4

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx normalizace, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxx3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,3)

x) rozhoduje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,7)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technických předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) smluvně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních správních xxxxx.

§5

Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx metrologickému xxxxxxxxxxxx.9)

2) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).

3) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.

7) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 505/1990 Sb.

9) §14 x 15 xxxxxx x. 505/1990 Xx."

3. Xxxxxxxx x. 4), 5), 6), 8) x 10) xx xxxxxxxxxx.

4. Poznámka x. 11) zní:

"11) §13 odst. 2 xxxx. x), §16, 20 a 21 xxxxxx x. 505/1990 Xx."

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§25

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 54/1987 Xx., xxxxxx x. 194/1988 Xx., zákona x. 479/1992 Sb. a xxxxxx x. 539/1992 Xx.

2. Zákon č. 142/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 632/1992 Xx.

3. Xxxxxxxx Úřadu xxx normalizaci a xxxxxx č. 104/1984 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx střeliva xxx xxxxxxx potřebu.

4. Vyhláška Xxxxx pro xxxxxxxxxxx x měření č. 101/1988 Sb., x certifikaci výrobků, xx xxxxx vyhlášky x. 233/1993 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 585/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 30/1968 Xx., x státním zkušebnictví, xx xxxxx vyhlášky x. 232/1993 Xx.

§26

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx dni xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. r.

Xx. XX

1. U xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx určeny k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zahájeného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx předpisy xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx těchto xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx uzavřít smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle §11 odst. 3 xx 30 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx autorizace xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 71/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx osoba pověřená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx do doby xxxxxx nového rozhodnutí x pověření akreditačního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona požádala x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2014.

4. Xxxxxx o xxxxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 490/2009 Sb. x účinností xx 1.1.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x autorizaci x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 190/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx xxx 1. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxx.

2. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 190/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, vydaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2013.

3. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx x. 22/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

4. Osvědčení x xxxxxxxxxx, vydaná podle xxxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/2013 Xx. s účinností xx 10.5.2013

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.4.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 526/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 22/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1997.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.4.2000

102/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností od 1.7.2001

205/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., x technických požadavcích xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2002 x xxxxxxxx ustanovení xxxxx §1, 2, 4x, 7, 11, 11x, 12, 13, 13x, 17, 18, 19, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

226/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 505/90 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 61/88 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004), s xxxxxxxx §12, 13 a 13x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.7.2003 x §20b, xxxxx xxxxxx účinnosti xxx xxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004)

277/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 102/2001 Xx., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 146/2002 Sb., zákon x. 22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 634/92 Xx., x ochraně spotřebitele, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

229/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2006

481/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., x technických požadavcích xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

490/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx, týkající xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace x xx xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2010

34/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2011

100/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2013 x 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

91/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.4.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

265/2017 Xx., o xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx, x zákon x. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

526/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 22/1997 Xx., o technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 90/2016 Xx., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx jejich xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

87/2023 Sb., x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 6.4.2023

152/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., a xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx XXX č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx zákona x. 135/1994 Xx.
3) Např. xxxxx č. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.
4) Xxxxx č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §7a xxxxxx XXX x. 64/1986 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
8) §7a xxxxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
10) §134a xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.
11) Například §7a odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx), zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 254/2001 Xx. a xxxxxx x. 274/2001 Sb.
13) Xxxxxxxx x Xxxxxxxx dohodě xxxxxxxxxxx přidružení xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx shody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (PECA), xxxxxxxxxx xxx č. 56/2001 Sb. m. s.
14) §13 x 14 xxxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
15) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx §17 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
17) Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2001/95/ES x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
18) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx xx trh x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx (EHS) x. 339/93.
20) Zákon č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x xxxxxx báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx x. 61/1988 Xx.
24) Xx. 20 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008.
25) Xxxxxxxx xxxxx č. 396/2004 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. března 2011, xxxxxx se xxxxxxx harmonizované podmínky xxx uvádění stavebních xxxxxxx xx xxx x kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Rady 89/106/XXX.
27) Xxxxxxxxx xx. 42 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavebních xxxxxxx na xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX.
28) Xx. 48 xxxx. 5 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 305/2011.
29) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
30) Čl. 39 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011.
31) Xx. 30 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011.
32) Xx. 11 xx 14 x xx. 43 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 305/2011.

33) Xxxxxxxx Xxxxxx č. 920/2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxxxxx Rady 90/385/XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxx Xxxx 93/42/EHS x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

34) Čl. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1025/2012 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, změně směrnic Xxxx 89/686/XXX x 93/15/XXX a směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/ES, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/ES, 2009/23/XX x 2009/105/XX, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/EHS x xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x. 1673/2006/ES.

35) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.