Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2023.


Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
22/97 Sb.

ČÁST I. Technické požadavky na výrobky a akreditace subjektů posuzování shody

HLAVA I Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II Technické předpisy a technické normy

Technické předpisy a technické dokumenty §3

České technické normy §4

Harmonizované technické normy a určené normy §4a

Zabezpečení tvorby českých technických norem §5

Podmínky tvorby a vydávání českých technických norem §6

Poplatek za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů §6a

Poplatek za přístup do databáze §6b

Sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům §6c

Poplatek za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům §6d

Informační povinnosti §7 §8

HLAVA III Státní zkušebnictví

Státní zkušebnictví §9

Certifikace §10

Autorizace §11

Autorizované osoby §11a §11b

Subjekty pro technické posuzování §11c §11d

Posuzování shody §12 §13 §13a §13b §13c

HLAVA IV Akreditace subjektů posuzování shody

Akreditace §14

Akreditační orgán §15

Udělení akreditace §16

Veřejnoprávní smlouva o akreditaci §17

HLAVA V Ustanovení společná a přechodná

Dozor §18

Ochranná opatření §18a

Oznamovací povinnost §18b

Poskytování informací o stavebních výrobcích s označením CE §18c

Přestupky

Přestupky fyzických osob §19

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §19a

Společná ustanovení k přestupkům §19b

Věstník Úřadu §19c

Řízení §20 §20a §20b

Přechodná ustanovení §21

Zmocnění §22

ČÁST II. Změna a doplnění některých zákonů

HLAVA I Změna a doplnění zákona České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona České národní rady č. 240/1992 Sb. §23

HLAVA II Změna a doplnění zákona České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví §24

ČÁST III. Závěrečná ustanovení §25

Účinnost §26

č. 71/2000 Sb. - Čl. II

č. 490/2009 Sb. - Čl. II

č. 100/2013 Sb. - Čl. II

č. 91/2016 Sb. - Čl. II

č. 526/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX VÝROBKY X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xx zvýšené xxxx ohrozit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo životní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxx x povinnosti xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě uvádějí xx provozu výrobky, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx nejsou dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, 9)

x) xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a uplatňováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxx se státním xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxxxx a technických xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 19) xxxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie 26) (xxxx jen "xxxxx použitelný xxxxxxx xxx stavební xxxxxxx") xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dodáváním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxx stavební xxxxxxx (xxxx xxx "stavební xxxxxxx x xxxxxxxxx XX") xx trh, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sankcí xx jejich xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxx jakákoliv xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, vytěžena nebo xxxxx získána xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxx na xxx xxxx nová nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobku xx trh první xxxxxx xxxxxxx xx xxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx vlastnického xxxxx x výrobku xx xxxxxx distribuce, používání xxxx xxxxxxxx xx xxxx Evropské unie, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx uvedené xx xxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podnikání xxxxxxx xxxx dovozců x xxxxxxx xxxxxxxxxx x opakovanému xxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxx opakovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx stanoví xxxxxxxx xxxxx. Je-li to xxxxxxxx, xxxxx nařízením xxxxx vymezí pojem xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobku xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx výrobek poprvé xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx státech Evropské xxxx x účelu, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx pracovišti, 10) xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) výrobcem osoba, xxxxx vyrábí xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx též osoba, xxxxx sestavuje, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx, popřípadě ochrannou xxxxxxx; za xxxxxxx xx, xxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx upraví xxxxxxx již xxxxxxx xx trh xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxx soulad x příslušnými technickými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx na xxx výrobek x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zástupcem xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je výrobcem xxxxxxx pověřena x xxxxxxx xx něj xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyplývající xxx xxxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) distributorem xxx, xxx v dodavatelském xxxxxxx dodává výrobky xx xxx,

x) technickými xxxxxxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx normě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, užitné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zkoušení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, postupy xxxxxxxxxx xxxxx výrobku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s technickými xxxxxxx, výrobní metody x procesy mající xxxx na charakteristiky xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ochrany spotřebitele, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, co je xxxxxx xx trh, xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx použití xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo povahu xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx na trh, xxxxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, distributor x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX PŘEDPISY X TECHNICKÉ XXXXX

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Technickým předpisem xxx xxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na výrobky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při uvádění xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx při poskytování xxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx určitého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, poskytování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §7 rozumí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1 ani xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx technickou xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

České xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii a xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxx xxxx oznámeno ve Xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závazná.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx české xxxxxxxxx normy,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx překladem a

c) xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx přejaté x xxxxxxxx jazyce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx technická xxxxx x písmenné označení XXX xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxxx technické xxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx harmonizovanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentem, xxxxx uznaly xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norma xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnou dohodou xxxxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "harmonizované evropské xxxxx"). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správními úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblast týká, xxxxx xxxxx technické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx organizací, xxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx normy").

(2) Xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a jejich xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx, určené xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxx evropskou normu, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisu xx splnění těch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx normy xxxx xxxxxx části xxxxxxxx. Pokud xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Úřad x xxxxxxxx norem xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx norem xxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oznámí Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx technické normy xxxx xxxxxx normy, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Úřad xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uveřejněnou xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 17) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která splňuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx x distribuci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx změny x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 34). Xxxx při xxx xxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x evropských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx zřídit Českou xxxxxxxx xxx standardizaci (xxxx xxx "Agentura") xxxx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze. Xxxxxxxx xx podřízena Xxxxx. X xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ředitel, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, který xxxxxx Xxxx prostřednictvím Xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx x poplatku za xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Agentury xx pro xxxxx xxxxxx těchto poplatků xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Agentura xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x další podrobnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Agentury. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejího xxxxxx x zároveň určí xxxxxx vypořádání xxxx x xxxxxxxxxx vykonávaných xxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxx-xx xx tak, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx k uvedené xxxxxxxxxxx došlo.

(6) Xxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx zákoně Xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx technickým xxxxxx x jiným technickým xxxxxxxxxx.

(7) Náklady na xxxxxx českých technických xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a evropských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hradí xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx části xxxxxx xx jakémkoliv nosiči xxxxx xxx rozmnožovány x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx vydání xxxxxxxx x provedení §6a odst. 4, §6b xxxx. 4 x §6d odst. 3 Xxxx předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxxx") xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a x návrh výše xxxxxxxx podle §6b x 6d.

§6

Podmínky tvorby x xxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx

Xxx xxxxxx a xxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx, xxxxxx vydání, xxxxxxx x zrušení xx Věstníku Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxx x xxxxxxxx,

x) uplatňování xxxxxxx oprávněného xxxxx,

x) xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxx x mezinárodních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy, její xxxxx nebo xxxxxxx x každým, xxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxx, nebo s xxxxxx, kdo zašle xxx stanovisko xx xxxxxxxxxxxx návrhu ve xxxxx stanovené x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x),

x) řádná xxxxxxxxxx xxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx změn xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx objednávky.

§6x

Xxxxxxxx za poskytnutí xxxxxxx technických norem x xxxxxx technických xxxxxxxxx

(1) Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx technických dokumentů xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu zařazených xx databáze.

(2) Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem x jiných technických xxxxxxxxx je poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx normy xxxx xxxxxx technického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stran xxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 20 Xx za xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Poplatek za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxx 14 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx poplatník poplatek xxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem x jiných technických xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 526/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§6x

Xxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx databáze xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx možnost xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx do xxxxxxxx xx

x) poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx databáze x xxxxxxxx tisku na xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx technických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxx poplatku xx přístup xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) 10 000 Xx x případě xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a),

b) xxxxxx xxxxxx 10 000 Xx a xxxxxx 20 Xx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 20 Kč za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxx poplatku xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(5) Poplatek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx splatný xx xxxxx 14 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. Nezaplatí-li poplatník xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx výši, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx doplňkovou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx Agentury. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad, xx poplatek příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 526/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§6c

Sponzorovaný přístup x xxxxxx xxxxxxxxxx normám x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bezplatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx technickému xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx česká xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx technický xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx, xx jejichž působnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spadá, x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxx české xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx sponzorovaného přístupu x xxxxxx technickým xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ústředním xxxxxxxx úřadem, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis podle xxxxxxxx 1 xxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 526/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§6x

Xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x českým xxxxxxxxxx normám x xxxxx technickým xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx technickým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x českým xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokumentům.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sponzorovaný xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx technickým dokumentům xx umožnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiným technickým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 23 000 000 Xx za 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, a xx xx základě xxxxx zpřístupněných stran xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předpokládaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx účinnosti dohody x xxxxxxxxxxxxx přístupu x českým technickým xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Nezaplatí-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k českým xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx Agentury.

§6d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 526/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Informace x xxxxxx x xxxxx technického předpisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změny xxxx xxxxxxxx, xx které xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vláda, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx navrhovatelem, x v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vydávat xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené vládou x xxx, xx xxxx pozastavení xxxxx xx přípravě technického xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x schválení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technických dokumentů x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Věstníku Úřadu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, a zasílání xxxxx těchto technických xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x jejich xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx a postupy Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Jako základu xxx obsah technického xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x nařízení xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxx postup, xxxxxx x náležitosti poskytování xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, technických xxxxxxxxx x technických xxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) stanoviska xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx harmonizované xxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx xxxxx §11 k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx přejímajících xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx pověření.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům Evropského xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx 11) u xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§12) x xxxxxxxxxxx vymezeným v xxxxxxxxxx vlády. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení ochranného xxxxxxxx u stanovených xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxx které xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2001 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž cílem xx zabezpečit x xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx") x u xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx

(1) Certifikace xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) autorizované xxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem, xxxx

x) x tomu xxxxxxxxxxxx osoby prováděná xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

xxx xxx xx xxxxxxx certifikátu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Certifikáty xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 1, certifikáty xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxx využít xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxx x xxxxxxxxx, xxx je k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx

(1) Autorizací se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí pověření xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx opakovaným použitím, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxx xxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti, xxxxx xxxx být xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem x nařízeními vlády. X xxxxxxx xxxxxxx x autorizaci k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxxx x dalších činností xxx posuzování xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx při jejich xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx žadatel x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx, Xxxx xxxx rozhodnutí x autorizaci, splňuje-li xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx posuzování xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx finančních xxxx xxxxxx zájmů, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autorizované xxxxx,

x) vybavení vlastními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x administrativním xxxxxx x přístupnost k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, znalostmi x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců k xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx při činnosti xxxxxxxxxxxx osoby.

(3) Autorizovaná xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Úřad xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx třetí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinni na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx autorizovaná xxxxx xxxxxxxxxx stanovené v xxxxx zákoně nebo xx xxxx základě, xxxxx-xx xx skutečnosti, xx jejichž xxxxxxx xxxx vydáno rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx existence autorizované xxxxx xxxx xxxxx x xx autorizovaná xxxxx xxxxxx, Úřad xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxxxxx Xxxx lhůtu pro xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx autorizovaná osoba xx stanovené xxxxx xxxxxxxx nápravu, xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx notifikovanými xxxxxxx oznámením podle §7 xxxx. 7 xxxx. x) nebo x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxx, xxxxx Evropská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx oznámení, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx smlouvy, x xxxxxxx Úřad xxxxxxxx informaci ve Xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při posuzování xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx-xx xx autorizace k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 se xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx osoby

(1) Autorizované xxxxx zajišťují xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů,

b) řídit xx xxx posuzování xxxxx technickými xxxxxxxx x provádět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x techniky xxxxxxx x xxxx, xxx jsou xxxxxxxxx,

x) x případech x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou autorizované xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx,

2. vyzvat xxxxxxx, xxx přijal vhodná xxxxxxxx opatření, pokud xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x příslušném nařízení xxxxx podle §12 xxxx. 1 písm. x),

3. xxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx Xxxxx, příslušnému xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají,

4. xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody,

5. xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posuzování xxxxx x x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přeshraničních xxxxxxxx x zadávání xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx bezodkladně Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dozoru, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx své činnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx zrušit nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx vydaný dokument, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxx, xx výrobky nesplňují xxxxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xx na xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxx podle §18 xxxx. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx certifikát xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pozastavena xxxx xxxxxxxx, xx povinna

a) x xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hospodářské subjekty,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shody, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydán xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx předání xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx, xxxxxx xx k xxxx x tomto xxxxxxxxxx Xxxx stanovil.

(2) Certifikáty xxxx xxxx dokumenty xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx, chybně xxxxxx autorizovanou osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx xxxxx dozoru, xxxxxx-xx xx jejich xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nad trhem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxx rozpracovaných xxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx svou činnost, xx povinna před xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx jinou xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinna před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx.

§11c

Subjekty xxx technické xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31), pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx pro stavební xxxxxxx. X xxxxxxx, xx subjekt xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x požadavky xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx pověření k xxxxxx činností xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx posuzování.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxx subjekt xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx změnu xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx subjektů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informací.

§11c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 10.5.2013

§11x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti oznámeného xxxxxxxx xxx posuzování x xxxxxxxxx stálosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení, xxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s oznamováním, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xx xxx.

§11x xxxxxx právním předpisem x. 91/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

§12

Xxxxxxxxxx shody

(1) Vláda xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšenou xxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx x x xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"); ministerstva x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx mohou xxxxxxxxx x ve veřejném xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx důsledků havárií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx stanovený xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx uvedeny xx xxx, popřípadě xx xxxxxxx, x změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikl xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx,

x) které ze xxxxxxxxxxx výrobků x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx trh xxxx xx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx označení"),

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx provádějících xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx shody,

e) xxxxxx ohrožení oprávněného xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10) u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx osobám x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx stanovené xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se vždy xxxxxxxx i výrobky, xxxxx xxxx uváděny xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx upraví xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx na xxx, popřípadě xx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxx splněny při xxxxxxxxxx shody (xxxx xxx "postupy xxxxxxxxxx xxxxx"), x xx xxxxxxxxxxxx xxxx kombinací xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xx stanovených podmínek xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx specifické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx autorizovanou xxxxxx x provádění xxxxxxx nad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx systému xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx shody výrobků x xxxxxxxxxxxxxx typem xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na každém xxxxxxx xxxx statisticky xxxxxxxx vzorku,

g) xxxxxxxxx xxxxx každého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dohled xxx řádným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x výrobou xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx posuzování xxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxx xxxxx přejímají předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxx xxxxx, tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx autorizované osoby xxx posuzování xxxxx xxxx ten, xxx x tuto činnost xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx grafickou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx podoba xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství.

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx nebo, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x), po xxxxxxxxx xxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 x xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx xx dovozce xxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx xx trh xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xx domnívat, xx xxxxx výrobek xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxx xxxxxx xx trh, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx přiloženo XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx něj xxxxxxxx x které xxxx označení stanovují xxxx xxxxxxxx, a xx byl xxx xxxxxxxxx xxxx shody xxxxxxx stanovený xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx tvoří xxxxxxx XXX, xxx použít xxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx značka xxxxxxxxx, xx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx vlády, které xx xx něj xxxxxxxx x xxxxx xxxx označení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx při xxxxxxxxx xxxx shody xxxxxxx xxxxxxxxx postup.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, která xx xxxx významem nebo xxxxxxx mohla xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx CE xxxx x xxxxx stanoveným xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxx vláda nařízením, xx výrobce xxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx autorizovaným xxxxxx, xxxxxxxxx stanoveným zahraničním xxxxxx.

(7) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízeními xxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxx povinen x období 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx na xxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tato xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx určena xxxxxxxx.

(8) Povinnosti xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx x §13, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení xxxxx, může x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výrobek, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx se xxxxxxxx, xx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x xxx distributor xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx výrobky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx zdraví a xxxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx domnívat, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxx xx xxx, nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx souladu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx uživateli; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozoru.

(12) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předal stanovený xxxxxxx.

(13) Dovozce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxx xxxx xxxxx xx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 x 13, xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx, popřípadě do xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Tím nejsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

(15) Xxxxxxxx 1 xx 14 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§13x

§13x zrušen právním xxxxxxxxx č. 226/2003 Sb.

§13x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §12 x 13 xxxxxxxxx, xxxxx nepřejímají požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x některém ze xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) technickým xxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxx anebo xxxxxxx xx trh, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x některém x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx správné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx používaným x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx či inovačním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některém x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx předpisy, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx může xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx potřeby x xx xxxxxxx doplňujících (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxx technické xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxx xxxxxxx zaručují xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ochrany x Xxxxx xxxxxxxxx.

§13c

Je-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx CE xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx poskytované x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxxx připojované k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce.

§13c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§14

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 19) pro xxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťuje a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pověřit x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 19) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx plnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 19).

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 19) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxx pokud x xx xxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx změní xxxx xxxxx.

(4) Rozhodnutí x pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxx orgánu xx Xxxxxxxxxxxx.

§16

Udělení xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování shody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se dokládá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx xxx "osvědčení").

(2) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx akreditace"). Xxxxxxxxxxx orgán si xxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxx dokumenty, xxxxx jsou x xxxxxxxxx požadovaného rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx akreditaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, které xxxxxxx harmonizované xxxxx, xxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx shody (dále xxx "xxxxxxxxxxx požadavky"). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx akreditace, xxxxx xxxx udělené xxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx shody akreditační xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud tak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx xx xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 90 xxx

(4) Subjekt xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, a to x zálohově. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, vymezení xxxxxxx udělené akreditace, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Osvědčení musí xxxx obsahovat číslo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx úředního xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, funkci x podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx. Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx. Akreditační xxxxx zveřejní informaci x udělení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(6) Akreditační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx akreditační xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápravu, akreditační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxx o jejím xxxxxxx. Rozhodne-li xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dříve vydané xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxx 5 věty xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx x

x) rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akreditace,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pozastavení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx akreditace, xxxx

x) xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx akreditace.

V xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaná xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxx xxxxx nejpozději 120 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx x) xx f), xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx požádání subjektu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx údajů ve xxxxx x vydá xxxx osvědčení.

(8) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx. Předsedu x xxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx statutární xxxxx. Xxxxx komise jsou xxxxxxxxx, kteří xx xxxxx nepodílí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovateli xxxxx zprávu o xxxxxxxx xxxxxxx. Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx akreditační xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. V xxxxx xxxxxxx nahradí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx může xx subjektem xxxxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx akreditace, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxx posuzování xxxxx. Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx postup při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx §16 xxxx. 7 xxxx. x), x), x) xxxx x). Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §16 xxxx. 1 věta xxxxx, §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx x §16 xxxx. 5, 6 x 9 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx udělené xxxxxxxxxx xxxx být subjektem xxxxx nejpozději 120 xxx xxxx skončením xxxxxxxxx udělené akreditace.

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§18

Xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dodávány xx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x označením XX uváděny a xxxxxxxx na xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxx stavební xxxxxxx, xxx hospodářské xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označením XX xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 19), nebo jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx 4), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxx 20),

x) Xxxxxx xxxx 21),

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx").

(2) Orgány xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobky; xxxxxxxxx xxxxxx rozborů xx zajišťuje u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx; pokud bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozboru kontrolovaná xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby ve xxxxxxxxx xxxxx odstranily xxxxxxxx nedostatky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x nápravě,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx bezodkladně informovat x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxxx xx autorizované xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx §11a xxxx. 2 písm. x) xxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zkouškách. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podnět, xxx xxxxxxxxxxx certifikát vydaný xxxxx §11a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx, že stanovený xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx může uložit, xxx xxxxxxxx certifikát xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1.

(4) Xx-xx orgán xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx výrobek s xxxxxxxxx CE xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxxx subjektu informace x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx posouzení x xxxxxxx stálosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx osvědčení, technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zkouškách. Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx CE xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na posouzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobku.

(5) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 32), xx tímto xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx, xxxxxx uvádění na xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx nebo distribuci xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx dozoru xxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx učiní písemný xxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx může podat xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 dnů ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgán xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx není přípustné xxxxxxxx.

(3) Pokud orgán xxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx uvádění xx xxx, uvádění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zákazu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxxx zjistí, že xxxxxxx nebo série xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, orgán xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výrobku x xxxx xxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx výrobku xxxx série xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx uložení opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx rozhodnutí vždy xxx konkrétní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxxxx výrobek vymezeny xxxxxxxxx xxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24). Xx xxxxx x x případě xxxxxxxx, xxxxx přijme xxxxxxxxxxxx xxxxx z vlastní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ohrožení, xxxxx výrobek představuje, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx o dobrovolném xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovanou xxxxxx.

(3) Xxxxx ohrožení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně informovat x výskytu takového xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Obdrží-li Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo sérii xxxxxxx představujícím vážné xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu postupu.

(5) X zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx použije xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxxx, obsah x xxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx informací, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx orgánů dozoru.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 se xxxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

§18x

Xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx výrobcích s xxxxxxxxx XX

(1) Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx stavební výrobek x xxxxxxxxx CE xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxx v členských xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx o xxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgány členských xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxx orgán dozoru xxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx x označením XX xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx 4, neprodleně x xxx informuje Xxxxxxxxx komisi a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx Evropské komise xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobku s xxxxxxxxx CE, xxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dozoru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxx stavební výrobky, xxx má k xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx již xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx, která byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 100/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013

Přestupky

§19

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) zneužije xxxxxxxx XX nebo jiné xxxxxxxxx označení, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx xxx stavební xxxxxxx padělá xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 3 označí xxxxxxxx xxxxxxx ČSN, nebo

c) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x rozporu x §5 xxxx. 8.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§19x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikát xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX,

x) rozmnoží xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx normu xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 8,

x) provede xxxxxxx xxx posouzení xxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1,

e) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx §18a xxxx. 1, 3 xxxx 4, nebo

g) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 písm. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností podle §11a odst. 2 xxxx §11b odst. 1 xxxx 4.

(3) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distributor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že uvede xx trh xxxx xx provozu anebo xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx XX xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x §13.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx,

x) distributor nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 9,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx některou x povinností xxxxx §13 odst. 10,

d) xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 11,

e) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 12, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 13.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako

a) xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu pro xxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx x) nebo xxxxxxxx 3,

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a), d) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx c), xxxxxxxx 2,

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5.

§19x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. x) a x), §19a odst. 1 xxxx. x) xx e) a §19a xxxx. 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. a), §19a odst. 1 xxxx. x), x) x x) x §19a odst. 3 xx 5 projednává xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx podle §19a xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §19a xxxx. 3 xxxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19x

Xxxxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxxx Xxxxxxx Úřadu, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologie a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxx Úřadu se xxxxxxxxxx zejména významná xxxxxxxx ohledně tvorby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ohledně notifikovaných xxxx x oblasti xxxxxxxx zkušebnictví, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob x oblasti metrologie x xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx zveřejňuje Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§19c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 526/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§20

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 120 dnů xx xxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 60 xxx.

§20x

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XXX xxxx xxxxx IV xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2002 Xx. x účinností od 1.10.2002

§20x

Xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx vztahů xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx předpisem č. 226/2003 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004)

§21

Přechodná ustanovení

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx označené XXX x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx 31. prosince 1999 xxxxxxx řídit xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §3 zákona x. 142/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 632/1992 Xx. Xxxxx xxxx závaznost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovena xx xxxxxxx stanovisek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx uvedených ustanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 30/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zkušebnictví xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx dobu xxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxx dovozce xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxxxx jinak. Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx shody xx účasti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx shodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením vlády xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění. X xxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx výrobků xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx x státním xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx prohlášení o xxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vydal xxxx účinností xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, zůstávají x platnosti xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. b), x), x), §3 xxxx. 2, §7, §11 xxxx. 1, 2 x 9, §11a odst. 2, §12, §13 x §18 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6a xxxx. 4, §6b xxxx. 4 x §6d xxxx. 3.

ČÁST XXXXX

XXXXX A XXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXX XXXXX NÁRODNÍ XXXX X. 64/1986 XX., X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX ZÁKONA ČESKÉ XXXXXXX XXXX X. 240/1992 XX.

§23

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 240/1992 Xx., se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx poznámky x. 1x) xxx:

"x) xxx xxxx xxxxxx prohlášení x shodě xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xxx vlastnosti stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx.1x)

1x) Xxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx."

2. X xxxxxxxx x. 1) xxx xxxxx xx vypouštějí xxxxx: "Zákon x. 142/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normách."

3. §4 xxxx. 1 xxxx. d) xxx:

"x) xxxxxxxx za náhradu xx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx vzorky výrobků xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků xxxx xxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxx výrobků xxxx zboží xx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vzorku xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

4. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx x. 1x) xxx:

"x) xxxxxxxxx do objektů xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x vyžadovat xxxxxxxxxx příslušné dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vyzván, xxx xx zajistil x předložil xxxxxxx xxxxxxxxx autorizované xxxxx x předmětu dozoru, xxxx si k xxxxxx xxxx inspektor xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.1b)

1b) Xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Xx."

5. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx xxx:

"§7x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx na xxx na určenou xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx zájem"),

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výrobních xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx i x používání x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx oprávněný zájem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynoucímu x xxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené s xxxxxxx ochranných xxxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedl xx xxx.

(4) Xxxxxx-xx inspektoři xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo distributorem, xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx x x činností xxxxxxxxxxxxxx xxxx výrobce, xxxxxxx xxxx distributor."

6. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxx pořádkové xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxxx pokuty xxxx xxxxxxxxxx opatření".

HLAVA XX

XXXXX X XXXXXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX XXXX X. 20/1993 XX., X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX NORMALIZACE, XXXXXXXXXX X XXXXXXXX ZKUŠEBNICTVÍ

§24

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 20/1993 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx x doplňuje xxxxx:

1. X §2 xx vypouští písmeno x), v xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxx zní:

"ČÁST XXXXX"

Xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zkušebnictví

§3

Ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) vypracovává xxxxx xxxxxxxx rozvoje tohoto xxxxxxx,

x) xxxx Xxxx x Český metrologický xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích proti xxxxxxxxxxx Xxxxx.2)

§4

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) řídí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidel x xxxxxx x xxxxx státní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,3)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx metrologických xxxxxx,7)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxx technických předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přejímaných xxxxxxxxxx vlády,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx vyplývající x xxxxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx metrologický institut xxxxxxxxxxx odbornou a xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx metrologickému xxxxxxxxxxxx.9)

2) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

3) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii.

7) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 505/1990 Xx.

9) §14 x 15 xxxxxx x. 505/1990 Xx."

3. Xxxxxxxx č. 4), 5), 6), 8) a 10) xx vypouštějí.

4. Poznámka x. 11) zní:

"11) §13 odst. 2 xxxx. x), §16, 20 x 21 xxxxxx x. 505/1990 Xx."

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§25

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx zkušebnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 54/1987 Xx., xxxxxx č. 194/1988 Xx., zákona x. 479/1992 Sb. x xxxxxx x. 539/1992 Xx.

2. Xxxxx č. 142/1991 Sb., x československých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 632/1992 Xx.

3. Vyhláška Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 104/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx Xxxxx pro normalizaci x měření č. 101/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx výrobků, xx xxxxx vyhlášky x. 233/1993 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx č. 585/1992 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 30/1968 Xx., x státním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 232/1993 Xx.

§26

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

1. U xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx bylo smluvně xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx xxxx zahájeného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Autorizovaná osoba, xxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxxx x autorizaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 71/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.4.2000

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxx zákona č. 22/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditačního xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, x která do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx xxxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x to xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. prosince 2014.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx, zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx úpravy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 490/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx x činnostem xxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 190/2002 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se ke xxx 1. července 2013 xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x autorizaci x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 190/2002 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2013.

3. Xxxxxx x xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx, zahájená xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2013

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 15.4.2016

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 526/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 22/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1997.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

71/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

102/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx)

x účinností od 1.7.2001

205/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x technických požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2002 s xxxxxxxx ustanovení xxxxx §1, 2, 4x, 7, 11, 11x, 12, 13, 13x, 17, 18, 19, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

226/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx báňské xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §12, 13 a 13x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 31.7.2003 x §20x, který xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.5.2004)

277/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o obecné xxxxxxxxxxx výrobků), xx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., zákon x. 22/97 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

229/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2006

481/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 505/90 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx

x účinností xx 1.1.2010

155/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

34/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2011

100/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 22/97 Xx., o technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 10.5.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2013 x 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

91/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

183/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

265/2017 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx při jejich xxxxxxxx na xxx, x xxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s účinností xx 1.1.2024

526/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 90/2016 Xx., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon XXX č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx.
3) Xxxx. xxxxx č. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské xxxxxx, zákon č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.
4) Xxxxx č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx inspekci, ve xxxxx pozdějších předpisů.
5) §7a xxxxxx XXX x. 64/1986 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
8) §7a xxxxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
10) §134a xxxxxx č. 65/1965 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.
11) Xxxxxxxxx §7a odst. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 64/1986 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Například xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx bezpečnosti výrobků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obecné bezpečnosti xxxxxxx), xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 254/2001 Xx. a xxxxxx x. 274/2001 Xx.
13) Protokol x Xxxxxxxx dohodě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx republikou xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy xx straně xxxxx x posuzování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxx xxx č. 56/2001 Sb. m. s.
14) §13 x 14 xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx).
15) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Například §17 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Čl. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/95/ES x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
18) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
19) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.
20) Zákon č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 266/1994 Sb., x drahách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) Například xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx x. 61/1988 Xx.
24) Xx. 20 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 765/2008.
25) Xxxxxxxx xxxxx č. 396/2004 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
26) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxx 89/106/XXX.
27) Xxxxxxxxx čl. 42 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx harmonizované podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX.
28) Čl. 48 xxxx. 5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011.
29) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní řád.
30) Xx. 39 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 305/2011.
31) Xx. 30 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 305/2011.
32) Xx. 11 xx 14 a xx. 43 Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 305/2011.

33) Nařízení Xxxxxx č. 920/2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/385/EHS x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx 93/42/EHS x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxx subjekty.

34) Xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1025/2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX x 93/15/XXX x směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/ES, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/ES, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/XX x 2009/105/XX, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/EHS x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 1673/2006/XX.