Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem (exekutorský tarif)
330/2001 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

ČÁST DRUHÁ - VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

HLAVA I - ODMĚNA ZA VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky §5 §6

Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

Odměna za exekuci vyklizením §7

Odměna za exekuci odebráním věci §8

Odměna za exekuci rozdělením společné věci §9

Odměna za exekuci provedením prací a výkonů §10

Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti §11

Záloha na náklady exekuce §12

HLAVA II - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ, NÁHRADA ZA ZTRÁTU ČASU A NÁHRADA ZA DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

Náhrada hotových výdajů §13

Náhrada za ztrátu času §14

Náhrada za doručení písemností §15

ČÁST TŘETÍ - PRÁVNÍ POMOC §16

ČÁST ČTVRTÁ - SEPISOVÁNÍ EXEKUTORSKÝCH ZÁPISŮ A PŘIJÍMÁNÍ VĚCÍ DO ÚSCHOVY §17

ČÁST PÁTÁ - JINÁ ČINNOST NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ SOUDU §18 §19 §19a §20 §21 §22

Odměna za správu zajištěné věci a majetku §22a

ČÁST ŠESTÁ - PROVEDENÍ DRAŽBY §23

ČÁST SEDMÁ - ČINNOST SPRÁVCE ZÁVODU A SPRÁVCE NEMOVITÉ VĚCI §24

ČÁST OSMÁ - PAUŠÁLNĚ STANOVENÁ NÁHRADA NÁKLADŮ PLÁTCE MZDY NEBO JINÉHO PŘÍJMU §24a

ČÁST DEVÁTÁ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY §25

ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §26 §27

Účinnost §28

č. 233/2004 Sb. - Čl. II

č. 291/2006 Sb. - Čl. II

č. 330/2008 Sb. - Čl. II

č. 368/2009 Sb. - Čl. II

č. 63/2012 Sb. - Čl. II

č. 480/2012 Sb. - Čl. II

č. 441/2016 Sb. - Čl. II

č. 517/2021 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu č. 94/2007 Sb.; č. 200/2018 Sb.

INFORMACE

330
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx 5. září 2001
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx tarif)

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §131 xxxx. a) xx x) zákona x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "zákon"):

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxx exekutor (xxxx xxx "exekutor") xxxxxxxx xxxxxxxx činnost a xxxxx xxxxxxx za xxxxxx, jejíž xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přijímání věcí xx xxxxxxx, provádění xxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx doručování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vykonavatele, a xxxxxxxxx xxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcí (xxxx xxx "dobrovolná xxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správa xxxxxxx xx xxxxxxx pověření xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx xxxxxxxxx xx zahrnuta x xxxxxxx xx xxxxx administrativní x xxxx práce x xxxxxxxxxxx s exekuční xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) V xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx x xxxxx činností xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx hotových xxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X souvislosti x exekuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx za xxxxxx času.

§3

Xxxxxxx-xx exekutor x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §1 xxxx. 1 a §2 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§4

Správci závodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xx činnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX EXEKUČNÍ XXXXXXXX

XXXXX I

ODMĚNA ZA XXXXX EXEKUČNÍ ČINNOSTI

Odměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx exekuci ukládající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx část xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx vyplacena.

(3) Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx postižením xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitele xxxxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozdělované xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx uspokojeny nároky xxxxxx osob.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx titulu, ve xxxxxx xx oprávněnému xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vymoženého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx. Xx-xx základem xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx staly xxxxxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx přesáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6

(1) Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx základu................................................................15 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 40 000 000 Xx základu.........................10 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 50 000 000 Xx xxxxxxx...........................5 %,

x přebývající xxxxxx xx xx 250&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx.........................1 %.

(2) Xxxxxx nad 250&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xx xxxxxxx nezapočítává.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx 2 000 Xx.

Xxxxxx xx exekuci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zaplacení peněžité xxxxxx

§7

Xxxxxx xx exekuci xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 10&xxxx;000 Kč za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, byt xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx exekutora xx exekuci odebráním xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxx věcí 15 % x xxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx 2&xxxx;000 Xx.

§9

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx a její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxx je výtěžek xxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x případě, xxx xxxxxxxx xxx má xxx rozdělena xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx 6&xxxx;000 Xx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

§10

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 6&xxxx;000 Kč xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§11

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx ve lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhaný xxxxx x uhradí xxxxxx xx snížené xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46 xxxx. 6 xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx 50 % xxxxxx xxxxx §6, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxx 30 % xxxxxx xxxxx §710, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx exekutora k xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx exekuce anebo xxxxxx exekutora xxxxx §51 xxxx. x), x) a x) xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pověření xxxxxxx, 2&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 zaniklo xxxx pověření x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění, xxx xxxxxx xxxx pohledávky, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 x výše vymožené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 Xx, nebyl-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx exekuce x xxxxxx-xx xxxx xxxxxx exekuční xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud exekutor xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx nenáleží.

(6) Nároky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 dotčeny.

§12

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx zálohy xx náklady xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx v xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxxxx podle §6 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx §13 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hotových xxxxxx, xx-xx xxxxx xxx paušální xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx vymožena; x příslušenství xxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx záloha xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x §7 xx 10 xxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx pohledávku, xxx xxxxxx vymáhání xxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x vymožení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxx zaplaceny, činí xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx 500 Kč.

(4) Xxxxxx na další xxxxxx xxxxxxx činí 500 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, NÁHRADA XX XXXXXX ČASU X XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxxx hotových xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 3&xxxx;500 Xx. Xxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odborná vyjádření, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxx xxx z centrálních xxxxxxxxxxxx systémů.

(2) Překročí-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx exekuční činnosti xxxxxx 3&xxxx;500 Kč, xxxxxx mu místo xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx exekutor povinen xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx povinný xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx zálohu xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx oprávněného, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx hotových xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;750 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 200 Kč, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx exekuce x xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxx xxxxxx na znalecké xxxxxxx x překlady, xxxxx xx exekutor xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3.

(6) Xxxx xxxxxxx cestovních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx 1 500 Xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx sídlem exekutora, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx náhrada cestovních xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx s exekutorem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §89 xxxxxx.

(9) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 oprávnění xxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 o 30 %. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněných než 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxx xxxxxx xx xxxxx účastníků x 50 %.

§14

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx za xxxxxx xxxx náleží xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx sídlem xxxx xxxxx, za čas xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx. Výše xxxxxxx xx ztrátu xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx exekuce, xxxx xxxxxxx 500 Xx xx xxxxx xxxxx xx místa, xxx xxxx sídlem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx exekuci, x xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx času xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx exekutorovi xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxx úkony xx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx má x xxxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx 50 Xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx exekutor xxxxxxxxx v exekučním xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z náhrady xxxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxxxxxxxxx na doručení xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 Xx xx doručení xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, paušální xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX POMOC

§16

(1) Xx stanovení xxxx x xxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.3) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování právní xxxxxx exekutorem.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §15.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX EXEKUTORSKÝCH XXXXXX A PŘIJÍMÁNÍ XXXX DO XXXXXXX

§17

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx exekutora xx xxxxxxxxxx exekutorských xxxxxx x za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx exekutorských xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xx použije obdobně xxxxxxxx právní předpis.4) Xx sepsání notářského xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx úschovy xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §15.

ČÁST XXXX

XXXX ČINNOST XX ZÁKLADĚ XXXXXXXX XXXXX

§18

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 Kč xx doručení jedné xxxxxxxxxx; xxxx odměna xxxxxxxx náhradu za xxxxxxxx písemností. Xxxxxxxx-xx xx téže xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx adresátu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nenáleží.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §13.

§19

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxxxxxxx x pověření xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx částky 15 000 Xx xxxxxx, odměna xx xxxx 300 Xx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyšší xxx 15&xxxx;000 Xx, xxxxxx xx výši 2 % x této xxxxxx, xxxxxxx však 50&xxxx;000 Xx,

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx výši 1&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxxx z pověření xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§19x

(1) Za zpeněžení xxxxxxxxxxxx věcí, práv x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zůstavitelova xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 % x xxxxxxx dražby, xxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx x xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx zvýšených o 1 % z xxxxxxx dražby xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Je-li x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §13, xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §15.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 490/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§20

(1) Náhrada xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx §13.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx §15.

§21

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu činnost xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §18 xx 19a, xxxxxx mu xx xxxxx úkon xxxxxx xx xxxx 100 Xx a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20.

§22

Odměnu a náhrady xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, který xx touto činností xxxxxxx.

§22a

Odměna xx správu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

(1) Xxx určení xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4a). Základem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx věci xxxx xxxxxxx, které xx xxxx svěřeny xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4b).

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx skončením trestního xxxxxx přiměřená xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx hotových xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, zálohu na xxxxxx x náhrady xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx správy věci xxxx majetku xxxxxxx xxxx xx který xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) .

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §13, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ustanovením §15.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§23

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražby x na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dobrovolné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.5) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů.

(2) Náhrada xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražby xx xxxx xxxxxxxxxxx §15.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX VĚCI

§24

Na stanovení xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx věci a xx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx závodu.6)

XXXX XXXX

XXXXXXXX STANOVENÁ XXXXXXX NÁKLADŮ XXXXXX XXXX XXXX JINÉHO XXXXXX

§24x

Xx výši x xxxxxx xxxxxx paušálně xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx nebo xxxxxx příjmu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odměnu xxxxxxx xxxxxx6).

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 517/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

ČÁST DEVÁTÁ

POJIŠTĚNÍ XXXXXXXXXXXX XX ÚJMU

§25

Exekutorská komora Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx xxx jednání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§26

(1) Odměna xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stranu xxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxx 200 Kč. Xxxxxxxx-xx xxxxx výpis x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx odměna xx každou xxxxxx xxxxxxx 30 Xx.

(2) Xxxxxx exekutora xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu xxxxx příloh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx odměna xx xxxxxx stranu xxxxxxx 30 Kč.

(3) Xxxxxx exekutora za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx spisu xxxx xx každou xxxxxxxxx stranu textu 30 Xx.

§27

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx exekutora xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx nahoru x xxxxxxxxxx odměna na xxxx desetikoruny nahoru.

§28

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxx x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 94/2007 Sb.

2. Xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx exekutorovi x xxxxx, xxxxx xxx touto činností xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 94/2007 Sb.

2. Xxxxxx xx xxxxxx věci nebo xxxxxxx, které byly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 330/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx č. 330/2004 Sb. x xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx správou xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2006.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 330/2008 Xx. x účinností xx 1.11.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byla-li xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.11.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx o nařízení xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx xx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 63/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §5, 13 x 14 xxxxxxxx č. 330/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx pověřen xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx likvidace dědictví, §19a vyhlášky x. 330/2001 Xx. xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 490/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 441/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. IV bodu 18 xxxxxx č. 286/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, činí 500 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 330/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.9.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

233/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 330/2001 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x odměně x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.2004

291/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, x xxxxxx x náhradě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobené exekutorem, xx xxxxx vyhlášky x. 233/2004 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.8.2006

94/2007 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 1.3.2007 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x návrhu na xxxxxxx xx. XX xxxx. 1 xxxxxxxx x. 233/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 330/2001 Xx., o odměně x náhradách xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobené exekutorem

s xxxxxxxxx od 27.4.2007

330/2008 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 330/2001 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, x xxxxxx x náhradě xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.11.2008

368/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx správce xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxx exekutorem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2009

63/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, x odměně a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2012

490/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Sb., x xxxxxx x náhradách xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx x náhradě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx pojištění odpovědnosti xx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

441/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, o odměně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

200/2018 Xx., xxxxx XX ze dne 14.8.2018 xx. xx. Xx. XX 14/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2018

517/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé vyhlášky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 44/1994 Sb., xxxxxx x. 125/1998 Xx., xxxxxx x. 36/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb. a xxxxxx č. 320/2002 Xx.

2) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x tlumočnících, xx xxxxx xxxxxxxx x. 11/1985 Xx., xxxxxxxx č. 184/1990 Xx., vyhlášky x. 77/1993 Xx. x xxxxxxxx č. 432/2002 Xx.

2a) Vyhláška č. 331/2001 Sb., x centrální xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 130/2005 Xx.

3) Xxxxxxxx č. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx vyhlášky x. 235/1997 Xx. x vyhlášky č. 484/2000 Xx.

4) Xxxxxxxx č. 196/2001 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4a) §22 xx 23a xxxxxxxx x. 196/2001 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 403/2005 Xx.

4b) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxx x. 257/2004 Xx.

5) Zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx.

6) Xxxxxxxx č. 485/2000 Sb., x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx náhrady jejich xxxxxxxx xxxxxx.

7) Xxxxx č. 279/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.