Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem (exekutorský tarif)
330/2001 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

ČÁST DRUHÁ - VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

HLAVA I - ODMĚNA ZA VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky §5 §6

Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

Odměna za exekuci vyklizením §7

Odměna za exekuci odebráním věci §8

Odměna za exekuci rozdělením společné věci §9

Odměna za exekuci provedením prací a výkonů §10

Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti §11

Záloha na náklady exekuce §12

HLAVA II - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ, NÁHRADA ZA ZTRÁTU ČASU A NÁHRADA ZA DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

Náhrada hotových výdajů §13

Náhrada za ztrátu času §14

Náhrada za doručení písemností §15

ČÁST TŘETÍ - PRÁVNÍ POMOC §16

ČÁST ČTVRTÁ - SEPISOVÁNÍ EXEKUTORSKÝCH ZÁPISŮ A PŘIJÍMÁNÍ VĚCÍ DO ÚSCHOVY §17

ČÁST PÁTÁ - JINÁ ČINNOST NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ SOUDU §18 §19 §19a §20 §21 §22

Odměna za správu zajištěné věci a majetku §22a

ČÁST ŠESTÁ - PROVEDENÍ DRAŽBY §23

ČÁST SEDMÁ - ČINNOST SPRÁVCE ZÁVODU A SPRÁVCE NEMOVITÉ VĚCI §24

ČÁST OSMÁ - PAUŠÁLNĚ STANOVENÁ NÁHRADA NÁKLADŮ PLÁTCE MZDY NEBO JINÉHO PŘÍJMU §24a

ČÁST DEVÁTÁ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY §25

ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §26 §27

Účinnost §28

č. 233/2004 Sb. - Čl. II

č. 291/2006 Sb. - Čl. II

č. 330/2008 Sb. - Čl. II

č. 368/2009 Sb. - Čl. II

č. 63/2012 Sb. - Čl. II

č. 480/2012 Sb. - Čl. II

č. 441/2016 Sb. - Čl. II

č. 517/2021 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu č. 94/2007 Sb.; č. 200/2018 Sb.

INFORMACE

330
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx dne 5. září 2001
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, správce xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx tarif)

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §131 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx) a x xxxxx dalších zákonů, (xxxx xxx "xxxxx"):

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "exekutor") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jejíž xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx exekutora xx xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx činnosti na xxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxxxxxxxx písemností xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nemovitých xxxx xx xxxxx vlastníka xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx činností xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V odměně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x náhrada za xxxxx administrativní x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) X souvislosti x exekuční činností x další xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V souvislosti x exekuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxx času.

§3

Xxxxxxx-xx exekutor s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 a §2 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XX XXXXX EXEKUČNÍ XXXXXXXX

Xxxxxx xx exekuci ukládající xxxxxxxxx peněžité částky

§5

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, je základem xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ukládající xxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxx exekutorem xxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnujícího náklady xxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx pohledávek x xxxxxxx, xx xxxxxxxx pro určení xxxxxx ta část xxxxxxxx částky, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vyplacena.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněného, xxxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx uspokojeny xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx titulu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx exekuce x xxxxxxx oprávněného. Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx odměny xxxx xxxxxx nezahrnujícího xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dávky, xxx xx xxxxx splatnými xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pětinásobek xxxxxxx xxxxxxx plnění.

§6

(1) Xxxxxx za xxxxxxx ukládající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxxxx................................................................15 %,

x přebývající částky xx xx 40 000 000 Xx xxxxxxx.........................10 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx...........................5 %,

z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 250&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx.........................1 %.

(2) Xxxxxx xxx 250&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx nejméně 2 000 Xx.

Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§7

Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx činí 10&xxxx;000 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx nebo xxxxxxxx.

§8

Odměna xx exekuci xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx exekutora xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxx xxxx 15 % x xxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Xx.

§9

Odměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozdělením xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx má xxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx rozdělen xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx věc má xxx rozdělena jinak xxx xxxxxxxx, činí 6&xxxx;000 Kč xx xxxxxx rozdělovanou xxx.

§10

Odměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 6&xxxx;000 Kč xx xxxxx vykonaný xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

§11

Společná ustanovení k xxxxxx za výkon xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok x xxxxxx zálohu xx snížené náklady xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46 xxxx. 6 xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx odměna

a) xx xxxx 50 % xxxxxx xxxxx §6, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 30 % xxxxxx xxxxx §7 xx 10, jde-li x xxxxxxx ukládající jinou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o vyloučení xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §51 xxxx. a), x) x x) xxxxxx, xxxx odměna xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx, 2&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, než x důvodů podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx exekuce xx xxxxxxxx plnění, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 x výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx ve xxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx 500 Xx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxxxx exekuční xxxxx xxxx zastavil-li xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odměna xx xxxxxxxx.

(6) Nároky xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanoveními xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx.

§12

Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx zálohy xx náklady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx ke xxxxxxx zálohy na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky nesmí xxxxxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxx §6 x paušální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxx paušální xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1. Xx základ xxxxxx se xxxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxx xx xxx vymožena; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinnost xxx zaplacení peněžité xxxxxx xxxxx záloha xx náklady xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x §710 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vynaložených hotových xxxxxx, je-li xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1.

(3) Je-li exekuce xxxxxx pro pohledávku, xxx xxxxxx vymáhání xxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx nákladů xxxxxx x exekuce, xxxxx byla xxxxxxxxx x náklady xxxxxx xxxxxx zaplaceny, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 500 Kč.

(4) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx činí 500 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX ZA XXXXXX XXXX X XXXXXXX ZA DORUČENÍ XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxxx hotových výdajů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx 3&xxxx;500 Xx. Xxxx náhrada xxxxxxxx zejména xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilek, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 3&xxxx;500 Kč, xxxxxx mu xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 náhrada hotových xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;750 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 200 Kč, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx exekuční řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx není zahrnuta xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1). Xxxx xxxxxxx cestovních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, činí xxxxxxx 1&xxxx;500 Xx xx xxxxx cestu xx xxxxx, jež xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede exekuci, x xxxx. Za xxxxxxxxx cestu xx xxxx exekučních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx x těchto xxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(8) Odstavce 1 xx 7 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §89 zákona.

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx účastni 2 oprávnění xxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xx paušální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 x 30 %. Xx-xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx oprávněných xxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 2, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx o 50 %.

§14

Náhrada xx xxxxxx xxxx

(1) Náhrada za xxxxxx xxxx náleží xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx. Výše náhrady xx xxxxxx času, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx exekuce, činí xxxxxxx 500 Xx xx xxxxx xxxxx xx místa, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx.

(2) Xxxxxxx xx ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vykonal-li v xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx exekučních xxxxxxxx. Exekutor xx x každém x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx exekučních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx činí 50 Xx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xx náhrada xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx částky ve xxxx 50 Xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Doručuje-li se xxxx xxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručit, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vynaložených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXX

§16

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutorem.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx ustanovením §15.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX EXEKUTORSKÝCH XXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX

§17

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx x způsobu určení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x za přijímání xxxx do xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx exekutorských xxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxx xx úschovy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx úschovy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x přijetí věcí xx úschovy xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sepisováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx §15.

XXXX PÁTÁ

JINÁ ČINNOST XX XXXXXXX POVĚŘENÍ XXXXX

§18

(1) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 Kč xx xxxxxxxx jedné xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx téže xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx adresátu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nenáleží.

(2) Náhrada xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §13.

§19

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonavatele x pověření xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx peněžité plnění xx částky 15&xxxx;000 Xx včetně, xxxxxx xx xxxx 300 Xx,

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx než 15&xxxx;000 Xx, xxxxxx xx xxxx 2 % x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Kč,

c) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ve xxxx 1&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 náleží exekutorovi xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§19x

(1) Xx zpeněžení xxxxxxxxxxxx věcí, práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx exekutorovi xxxxxx xx výši 5 % z xxxxxxx dražby, xxxxxxx xxxx 1 000 Xx x xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Je-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx více xxxxxx, xxxxxx pro výpočet xxxxxx xxxx součet xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx §13, xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §15.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 490/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§20

(1) Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx ustanovením §13.

(2) Xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx vykonavatele xx xxxx ustanovením §15.

§21

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx z xxxxxxxx soudu činnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §1819a, xxxxxx xx za xxxxx xxxx odměna xx xxxx 100 Xx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §20.

§22

Xxxxxx a xxxxxxx xx jinou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx touto činností xxxxxxx.

§22a

Odměna za xxxxxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4a). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx věci xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx svěřeny xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, zjištěná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4b).

(2) Xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiměřená záloha xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxx závažnými xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxxx na xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pověřil xxxx xx který xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu7) .

(4) Xxxxxxx hotových výdajů x souvislosti xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx §13, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §15.

XXXX ŠESTÁ

PROVEDENÍ DRAŽBY

§23

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx x způsobu určení xxxxxx exekutora za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražby x xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotových výdajů x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použije obdobně xxxxxxxx právní xxxxxxx.5) Xx náklady dražby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx odměna xxxxxxxxx a náhrada xxxxxxxx výdajů.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražby xx řídí ustanovením §15.

XXXX SEDMÁ

ČINNOST SPRÁVCE XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§24

Xx stanovení xxxx a způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nemovité věci xx použije xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odměnu xxxxxxx závodu.6)

XXXX OSMÁ

PAUŠÁLNĚ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX JINÉHO XXXXXX

§24x

Xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx příjmu xx xxxxxxx obdobně vyhláška xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx6).

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX ÚJMU

§25

Exekutorská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx zprostředkovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx započatou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 200 Xx. Xxxxxxxx-xx tento xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx exekutorského xxxxxx, xxxx xxxxxx xx každou stranu xxxxxxx 30 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx dalšího stejnopisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příloh exekutorského xxxxxx, činí xxxxxx xx každou xxxxxx xxxxxxx 30 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx stranu xxxxx 30 Kč.

§27

Základ pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx nahoru.

§28

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxx v. r.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 94/2007 Sb.

2. Odměna xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx právním předpisem č. 94/2007 Sb.

2. Xxxxxx za xxxxxx věci xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, náleží exekutorovi xxxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx x. 330/2004 Sb. x xxxx vyhlášky, xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2006.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 330/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2008

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doručena výzva xxxxx §11 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem č. 368/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 63/2012 Xx. x účinností od 1.3.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5, 13 a 14 xxxxxxxx č. 330/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Byl-li xxxxxx exekutor xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dražby v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, §19a xxxxxxxx x. 330/2001 Xx. xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 490/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášky x. 330/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 441/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx náklady xxxxxxx xxxxx části xxxxx čl. IV xxxx 18 xxxxxx x. 286/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, xxxx 500 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Informace

Právní předpis č. 330/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 18.9.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

233/2004 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 330/2001 Xx., x odměnách a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x odměně x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx podniku a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.2004

291/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 233/2004 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.8.2006

94/2007 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2007 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx vyhlášky x. 330/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxxxxxx xx. XX xxxx. 1 xxxxxxxx x. 233/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x odměně x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, x odměně x xxxxxxx hotových xxxxxx správce xxxxxxx x x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx exekutorem

s xxxxxxxxx od 27.4.2007

330/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů správce xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2008

368/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx x náhradách xxxxxxxx xxxxxxxxx, x odměně x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2009

63/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podniku x x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2012

490/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 330/2001 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

441/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., o odměně x náhradách xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx exekutorem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2017

200/2018 Xx., nález XX xx dne 14.8.2018 xx. xx. Xx. ÚS 14/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx x náhradách xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2018

517/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x exekucí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx., xxxxxx x. 125/1998 Xx., xxxxxx x. 36/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 309/2002 Sb. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.

2) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 11/1985 Xx., xxxxxxxx č. 184/1990 Xx., vyhlášky x. 77/1993 Sb. a xxxxxxxx x. 432/2002 Xx.

2a) Vyhláška č. 331/2001 Sb., x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 130/2005 Xx.

3) Xxxxxxxx č. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx tarif), xx xxxxx vyhlášky x. 235/1997 Sb. x xxxxxxxx č. 484/2000 Xx.

4) Vyhláška č. 196/2001 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4x) §22 xx 23a vyhlášky x. 196/2001 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 403/2005 Xx.

4b) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx. x zákona x. 257/2004 Xx.

5) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 120/2001 Sb.

6) Vyhláška č. 485/2000 Sb., x výši odměny xxxxxxx podniku, způsobu xxxxxx určení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7) Zákon č. 279/2003 Sb., x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx x věcí x trestním xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.