Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013 do 31.12.2024.


Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
109/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči §1

HLAVA II - ZAŘÍZENÍ §2 §3 §4

Diagnostický ústav §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11

Dětský domov a dětský domov se školou

Dětský domov §12

Dětský domov se školou §13

Výchovný ústav §14

Společná ustanovení pro zařízení §15

HLAVA III - STŘEDISKO §16 §17

HLAVA IV - PRACOVNÍCI V ZAŘÍZENÍ NEBO VE STŘEDISKU §18

Akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost §18a §19

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ZAŘÍZENÍ, ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ A OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU

Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení §20

Opatření ve výchově §21

Oddělená místnost §22

Práva a povinnosti ředitele zařízení

Práva ředitele zařízení §23

Povinnosti ředitele zařízení §24 §25

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení §26

HLAVA VI - ÚHRADA PÉČE, KAPESNÉ, OSOBNÍ DARY A VĚCNÁ POMOC

Úhrada péče §27 §28 §29 §30

Kapesné, osobní dary a věcná pomoc §31 §32 §33

HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Povinná dokumentace §34 §35 §36 §36a §37 §38

Dozor státního zastupitelství §39

Pojištění §40 §40a

Zmocňovací ustanovení §41

Přechodná ustanovení §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů §45

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §46

Nález Ústavního soudu - č. 476/2004 Sb.

č. 383/2005 Sb. - Čl. II

č. 352/2011 Sb. - Čl. II

č. 333/2012 Sb. - Čl. II

INFORMACE

109
ZÁKON
ze dne 5. xxxxx 2002
o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX OCHRANNÉ XXXXXXX VE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PÉČE XX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍCH

HLAVA I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") x xx školských xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterými xxxx střediska xxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x vzdělávání x návaznosti na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Česká republika xxxxxx, vytvářeny podmínky xxxxxxxxxxx sebedůvěru xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx stránku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx účast xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx plného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x ohledem xx potřeby xxxxx xxxx věku.

(2) Účelem xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx1), x xx zpravidla ve xxxx xx 3 xx 18 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 19 let (xxxx xxx "dítě"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, řádné xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx v rodině. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přechodu dítěte xx jeho původního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x tím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx negativních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx narušení xxxx xxxxxxxx vývoje, xxxxxxxxx xxxx odstraňovat xxxxxxx xxxx důsledky již xxxxxxxxx poruch xxxxxxx x přispívat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx") xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zamezit odtržení xxxxxx z jeho xxxxxxxxx prostředí.

(4) Zařízení x střediska spolupracují x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx1a).

XXXXX XX

XXXXXXXX

§2

(1) Zařízeními xxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx domov,

c) xxxxxx xxxxx xx školou,

d) xxxxxxxx ústav.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxx x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou. Xxxxxxxx xxxxxxxxx speciálně pedagogické x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ambulantní xxxxxx, x xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx dětem, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.2)

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx péči rovněž xxxxx, které nejsou xxxxxx České republiky x splňují podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx3). Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxx xxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oddělení x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Zařízení, do xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

(6) Xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx budoucí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 26 xxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezaopatřenou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xx ukončení xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx výchovy.

(7) Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2, 3, 4 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zaopatření, a xx

x) xxxxxxxxxx, ubytování x ošacení,

b) učební xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx nezbytně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx služby, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx dary x xxxxx pomoc při xxxxxxx zletilých xx xxxxxxxx,

x) úhrada xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxx školy.

(8) X xxxx, xxx xx xxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxxxx dítěti plné xxxxx zaopatření xxxxx, x xxxxx dítě xxxxxx.

(9) Dětem uvedeným x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx hrazeny

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxx na soutěžní xxxx, rekreace,

d) xxxxxxx xx dopravu x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) X rámci xxxx x xxxx xxxx jim zajišťovány xxxxxxxxxx výchovné x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx děti

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedení i xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxx v součinnosti x odborným xxxxxxxxxxx (§8 odst. 2) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce.

(12) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x děti s xxxxxxxxx, tělesným, smyslovým xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx vadami, u xxxxx byla nařízena xxxxxxx výchova, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb5) nebo xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro tyto xxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení, jejichž xxxxxxxxxxx posoudí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oboru praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx lékař"). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, terapeutický x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(13) X zařízeních x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účast xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxx dítěte x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx rozumové xxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Podrobnosti x organizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxx x xxxxxxxxxx x středisku a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za výchovu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řád.

(15) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx školou x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vedené xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. e), x) x g).

§3

(1) Pro děti xx závažnými poruchami xxxxxxx, které x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx děti, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx poruchy xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení může xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx, xxxxx nedosáhly xxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxx vzdělání, zajistí xxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x razítko x xxxxxxxx názvu x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx. Tvoří xx

x) v diagnostickém xxxxxx nejméně 4 x xxxxxxx 8 xxxx,

x) ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 x xxxxxxx 8 xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx budově xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx skupina xx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 x xxxxxxx 8 xxxx,

x) x dětském xxxxxx xx xxxxxx nejméně 5 a nejvíce 8 dětí,

zpravidla xxxxxxx xxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se zařazují xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx rodinných xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx důvodů.

(5) X xxxxxxx domově xxx x xxxxx xxxxxx xx xx více xxxxxxxx x jednom xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxx. X dětském xxxxxx xx xxxxxx lze x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx v jednom xxxxxx zřídit xxxxxxx 2 x nejvíce 6 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazují xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, vzdělávací x zdravotní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx počet xxxx v základních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Diagnostický xxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx přijímá děti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízenou ústavní xxxxxxxx xxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx; děti x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdravotního xxxxx xxxx a volné xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxx do dětských xxxxxx se xxxxxx xxxx výchovných xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxx potřeb xxxxxx xxxxx

x) diagnostické, spočívající xx vyšetření úrovně xxxxxx xxxxxx pedagogických x psychologických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x možnostem,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x psychologických xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x sociální, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx zprostředkovává xxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte,

e) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx x územním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx územní xxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx vykonáváno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx přípravě xxxxxxxxx xxx soud xxxxxxx určení zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx x nařízenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x sjednocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx diagnostického xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ke xxxxxxxxxx součinnosti s xxxxxx státní správy x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxx x děti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 10, xxxxxxxxxxx x xxxxx rozvoje xxxxxxxxx (xxxx xxx "program xxxxxxx osobnosti").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí7) xx xxxxxxx komplexní xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dětech xxxxxxxx x osvojení nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx diagnostického xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoba odpovědná xx výchovu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, rodný list, xxxxxxxx průkaz xxxx x xxxxxxx cizinců xxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx roku xxxxxx docházky. Dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx posudek x zdravotní způsobilosti x xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 3 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxx přijetí dítěte xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxx xxxxxx, zajistí xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx umístění dítěte xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx přímo příslušnému xxxxxxxx.

(6) Do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dítě xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nepřesahující 8 xxxxx.

(7) Xx dětského xxxxxx xx xxxxxx x výchovného ústavu xxxx být xxxx x uloženou ochrannou xxxxxxxx umístěno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx v územním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x orgánem sociálně-právní xxxxxxx dětí, xxxxx xxxx eviduje. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx příslušného zařízení xxxxxxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxx nachází, x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxx bylo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, provede toto xxxxxxxxx x zařízení, xx něhož bylo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Přemístit dítě x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx domova xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx diagnostického xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 7.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přijetí, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx dítěte x osobě odpovědné xx výchovu, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx umísťovaným xxxx přemísťovaným do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, školní xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, osobní xxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x odborným xxxxxxxxxxx diagnostického xxxxxx xxxxx §8 odst. 2.

(12) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx tím nebyl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrannou výchovou xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo přechodného xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 dnů xx xxxxxxxx.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2012 Sb.

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx volných míst x zařízeních ve xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx svém územním xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x ověřování účelnosti xxxxxxx x výsledků xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx obvodu x xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

(1) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx vyšetření dětí.

(2) Xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny pro xxxxx xxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx diagnostického xxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx dítěte.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dítěte, xx xxxxx zpravidla nečlení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2.

(3) Jestliže xxxx zařízení rozdělena xxxxx věku xxxxxx, xxxx xxx dítě xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx již x xxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§11

(1) Xxx xxxx, xxxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx diagnostického xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx zajišťována xxxxxxxx xxxx na jejich xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx 8 xxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx udělit xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx domov xx xxxxxx

§12

Xxxxxx domov

(1) Dětský xxxxx pečuje x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxx xxxx zejména úkoly xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx dětského xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x děti x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domova.

(3) Do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx umísťovány xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xx xxxxxxx 18 xxx. Xx xxxxxxxx domova xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

§13

Dětský xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx dětského xxxxxx xx školou xx xxxxxxxxxx xxxx x děti

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxx-xx závažné poruchy xxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péči, xxxx

x) x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x splňují xxxxxxxx stanovené x xxxxxxx a) nebo x), x xxxxxx xxxx,

xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx.

(2) Dětské xxxxxx xx školou lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny odděleně xxx děti xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxx xxxxxx xx školou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx.

(5) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pominuly xxxxxx xxx zařazení dítěte xx xxxxx xxxxxxx xxx dětském domově, xx xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx školou.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poruchy xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx neuzavře-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx výchovného ústavu.

Xxxxxxxx xxxxx

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxx pečuje o xxxx starší 15 xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx byla nařízena xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx výchova. Xx xxxxxx x xxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sociální.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx léčebnou xxxx,

xxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx ústavu xxxx být xxxxxxxx x xxxx starší 12 let, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxx xxxxxxx xx projevují xxx xxxxxxx poruchy, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx. Xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx ústavu umístit x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx výchovou xxxxxx 12 xxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Společná ustanovení xxx xxxxxxxx

§15

(1) X xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx děti s xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dětí. Na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxxxx

x) xxx kontrolu xxxxx xxxxxx či xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx určených pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx využívání audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx rozmístění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ředitelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx umístěné x xxxxxxxx a xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou

a) děti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx jevů x xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přípravy na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 26 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovníci,

c) xxxx, x nichž xxxxxxx o zařazení xx střediska xxxx.

(2) Xxxxxxxxx poskytuje xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílejícím xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, zejména xxxxxx x xxxxxxxx zařízením,

b) xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx vyšetření úrovně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx činností, xx xxxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxxxx školám x xxxxxxxx zařízením,

d) xxxxxxxxxx, x jejichž rámci xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, posuzují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zájmu rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a psychologické, xxxxxxxxx k nápravě xxxxxx v sociálních xxxxxxxx x v xxxxxxx x směřující x integraci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a c) x xxxxxx,

x) xxxxxxxx x sociální, xxxxxxxxxx xx k osobnosti xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c), x xxxx rodinné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí,

g) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx kontaktů xxxxxxxxx x xxxxxx orgány x xxxxxxxx, které xx podílejí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Středisko xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) celodenní,

c) xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 8 xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klienta.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x c) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx patologických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx místo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx požádat, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedený x §16 odst. 1 písm. x) x c) starší 15 let, xxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §16 odst. 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. a),

c) xxxxxxx službu x xxxxxxxxx, xxxxx nezletilý xxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx výchovu, tato xxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx osoba odpovědná xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x) a c) xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebude zasaženo xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

xxxxx klienta xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx7) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, způsoby a xxxxxxxx provádění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxx poskytnutí x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx také klientovi, xxxxx není žadatelem.

(3) Xxxxxxxxx uvedenému x §16 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx nejvýše xxxxxxx xxxxx jednoho xxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxx celodenních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vyjádří xx 14 xxx xx xxxxxx obdržení.

(4) Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupin. Xx středisku lze x jedné budově xxxxxx nejvíce 3 xxxxxxxx xxxxxxx; zřizovatel xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx 6 x nejvíce 8 xxxxxxx, a to x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x zákonným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx výši xxxxxxx xx stravování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx přijetím xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx strany xxxxx.

(6) Služby xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx žádosti podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx podle odstavce 2,

x) formu xxxxxx xxxx soud,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx i x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 před xxxxxxxx klienta xx xxxx nedojde.

HLAVA IV

PRACOVNÍCI X XXXXXXXX NEBO VE XXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxxxxxx pracovníci8) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vychovávají xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxx, xxx xxxxx předpokladů stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8a) xxxxxxx předpoklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Psychická xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetřením. Psychická xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx pracovního xxxxxx x zařízení xxxx středisku,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx důvodná pochybnost x xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření a x tomu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8b).

(5) V psychologickém xxxxxxx xx uvádějí xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xx patrné, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx střediska,

c) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x akademický xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx razítka, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx posudku.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx8c).

(7) Splnění předpokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx8d), xxxxx je x xxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx xxxx střediska xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx uznat xxxxx xxxxxxxxxx zákona8e).

§18x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění zjišťovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Žádost x akreditaci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx

x) xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8f),

x) xx xxxxx xxxxx než 7 xxx, x níž xxxxxxx 5 xxx x oblasti psychodiagnostiky xxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx psychologického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx osoba xxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme, přestane-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy.

§18a xxxxxx právním předpisem x. 383/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

§19

(1) Xxxxxxxxxxxxxx pracovníkem xx rozumí zaměstnanec xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v §18 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxx, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za úmyslný xxxxxxx čin. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX DĚTÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX

§20

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v zařízení

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx

x) xx zajištění xxxxxx přímého xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxx důstojnosti,

d) na xxxxxxxx umístění se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx sourozenců,

e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a potřebami,

f) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx za výchovu xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) být xxxxxxxxx xx svými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx obhájcem nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,12) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, x xx xxxxx účelem xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx omezení x rámci xxxxxxxx xx xxxxxxx, stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx žádostmi, xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx orgánům, orgánům xxxxxx samosprávy a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; tyto xxxxxxx, xxxxxxxxx, návrhy x podání xx xxxxxxxx xxxxxxx evidovat,

j) xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x rozumové xxxxxxxxxx,9)

x) požádat o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx rozhovor x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx,7) zaměstnancem České xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx orgánu kraje, x to xxx xxxxxxxxxxx dalších osob,

l) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ke xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xx informace x stavu svých xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx kontaktu x xxxxxxx odpovědnými xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10) xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hovorů x xxxxxxxx návštěv,

o) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenu x); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návštěvu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zakázány xxxx xxxxxxx návštěvy xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x dítě xxxxxx 7 let xxxx, xxxxx nedošlo x zákazu xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx a xxxxx xx ukončení xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxxxx pořádek x xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s osobami, x nimiž xxxxxxxx xx xxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx předpisy a xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x nimiž xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) předat xx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx předmětů nesmí xxxxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxx x xxxxxxxx x při jeho xxxxxxxx xxxx být xxxx předměty xxxxxx xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx vydány,

e) xxxxxxxx xx xx xxxxx ředitele xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx pro xxxxxxxxx xxxxx odebrat krev, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, aby mu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x p).

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x výjimkou xxxxxx x) a x) x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx x).

(5) Xx nezaopatřené xxxxx x zařízení xxxxx §2 xxxx. 6 se vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

Opatření ve xxxxxxx

§21

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může být xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxx kapesné x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,

x) s xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřním xxxxx,

x) xxxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx zakázány xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx10) x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx, x to xx xxxx nejdéle 30 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobou xx xx 3 xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx čin xxxx být xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) zvýšeno xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx návštěva xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx návštěva xxxx přiznána jiná xxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) a b).

(4) Xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházka xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx za xx, xx tím nebude xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) povoleno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx blízkých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ochranné výchovy; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx x sluchovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx zaznamenávána xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx podrobnosti xxxxxx vnitřní xxx.

Oddělená místnost

§22

(1) X xxxxx xxxxxxxxx agresivního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx starší 12 xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx umístit xx xxxxxxxx místnosti, x xx xx dobu xxxxxxx 48 hodin x průběhu 1 xxxxxx. Xxxx lze x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do oddělené xxxxxxxxx xxxxxxx na 6 xxxxx nepřetržitě. Xxxxxx je zajistit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příkaz x umístění xxxxxx xx xxxxxxxx místnosti xxxxxx xxxxxxx zařízení. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx psychologického xxxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx dobu xxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx psychologického xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníkem x xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx má xxxxx xxxx x xxxxx xx oddělené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sebe, ostatní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) O xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx místnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxx zejména xxxxxxxxx

x) poznatky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska zdravotního, xxxxxxxxxxxxxxx x speciálně xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx odborného xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx a zjištěních xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) záznamy x provedených vyšetřeních,

d) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx dítěte do xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx 6 x2 x xxxxx nejméně 2,5 m,

b) přirozené x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx větrání,

d) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxx a lůžkovinami,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení

§23

Práva xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx v xxxxx úspěšné výchovy xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním předpisem11) xxxxx xxxx zařízení,

b) xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) povolit dítěti x nařízenou xxxxxxx xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnáním; x xxxxxxx dítěte x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxx xxxxx návrh xx podmíněné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12),

d) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c), xxxxxxxx xx xxxx řádně xxxxxxx nebo péče x něj xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dá xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,12)

x) zakázat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx osob x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nevhodného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx otevření xxxxxxxx nebo balíkové xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx zásilka xx x xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxx xxxxx nebo xx mohla xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dítěte xx xxxxxxx úschovy xxxxx předměty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §31 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx zápis o xxxxxxxx ověřený xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx a xxxxxxx xx založen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx cestovat xx xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) dát xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) na xxxxxxx ochranné výchovy x ústavní xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxxxxx xxxxx návrh xx zpětnou přeměnu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkem,

k) xxx příkaz x xxxxxxxx dítěte do xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx zákonní xxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx zájem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx důležitosti, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyšetření dítěte, xxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ředitel xxxxxxxx má dále xxxxx

x) xxxxxxx příslušný xxxxx sociálně-právní ochrany xxxx x informace x xxxxxxxx x xxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx dítěti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, také xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxx zprostředkování,

b) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx spisové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x zařízení.

(3) Xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx věku cizinců, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Povinnosti xxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči,

c) xxxxxx dítě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) dát xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ochranné xxxxxxx nebo pominuly-li xxxx xxxxx započetím xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxx xxxxxx x) až x) s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, zákonnými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jinými xxxxxxx odpovědnými xx xxxxxxx,

x) podat po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podnět k xxxxxxxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx xx zákonnými zástupci xxxxxx x x xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, nehrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nadcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xx x termínu xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) umožnit xxxxxx, xxxxx má xxx propuštěno xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx mladší 15 xxx podle §23 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx postup,

m) xxxxxxxxxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vést x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) vydat xxxxxxx xxx zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostickému xxxxxx změny x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx 18 xxx xx ukončení xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x propuštění xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx jsou xx vlastnictví xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x prodlouženém xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6,

x) informovat xxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zařízení x oblasti xxxxxx xxxxxx rozhoduje x

x) xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxx, léčiva x xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx nejsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, podle §2 xxxx. 7 písm. x),

x) xxxxxxxxx žádosti x poskytování plného xxxxxxx zaopatření xxxxx §2 odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) zrušení pobytu xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx péče poskytované xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §27 xx 29.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §2 xxxx. 6 x xxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx-xx xx tato osoba xxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx x po xxxxxxxx zletilosti, x xx na xxxxxxx xxxx žádosti x xxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ředitel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx výchovu xxxx xxxxxxxxx výchovu nebo xxxxxxxx uplynula xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx výchovy,

b) dosáhne-li xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xx povolání,

c) xxxxxxx-xx xxxx 19 xxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do ukončení xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx doby xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§25

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxx v §23 xxxx. 1 xxxx. x), x) x n), x §24 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x x §24 odst. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxx §24 odst. 1 xxxx. x) xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně.

§26

Xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxx, x to xx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x na xxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx kontaktu x xxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx o dítě,

e) xxxxxxx xxxxxxx ředitele xxxxxxxx o povolení xxxxxx dítěte u xxxx podle §23 xxxx. 1 písm. x) nebo x).

(2) Xxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx

x) při xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 5,

b) xxxxxxxx doprovod xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) x §24 odst. 5 xxxx. x), popřípadě xxxxxxx písemně v xxxx xxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x vnitřním xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xx zejména xxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) předat xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §31,

x) xxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx, xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx byly poskytovány xx jejich xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x) x x) x povinnosti podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), c) x d) xx xxxxxxxx x na xxxx osoby odpovědné xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x) a e) x povinnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) se xxxxxxxx x xx nezletilého xxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx rodiči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx o xxxx až xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x), x) x x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxxx i xx xxxxxx, který byl xxxxxx ve svéprávnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x tom, xx xx tomuto xxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a práva xxxx o xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x), x) a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx vztahují x xx xxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxx x tom, xx se tomuto xxxxxx vzhledem k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobního xxxxx s xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX PÉČE, XXXXXXX, XXXXXX XXXX X XXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxx

§27

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). V případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoba má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx §29 na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx přídavek xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x 30 %.

(3) Výše xxxxxxxxx xx úhradu xxxx x xxxx matek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx za kalendářní xxxxx 10 % x výše rodičovského xxxxxxxxx.14)

(4) Za období xxxxxx xxx 1 xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx činí xxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxxx xx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §28.

(6) Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx na jeho xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15).

(8) Xxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28

(1) Rodiči, xxxxx xxxxxx, že xx xx xxxx osoba x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx20), xx xxxxxxxxx nestanoví. Rodiči, xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho příjem xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx klesl xxx xxxxxx částky životního xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx21) x xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx4), xx xxxxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx součet xxxxxx zachován; xxxxx xx takto stanovený xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx 100 Xx, xxxxxxxxx xx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečností podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxxxxxxx oznamovat xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxx příspěvku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxx, a xx xx doby, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxx xx xxxx, kdy xxxxx xx změně x xxxxxxxx.

§29

(1) Ze sirotčího xxxxxxx16) dítěte, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 %.

(2) X xxxxxx xxxxxx dítěte, xxx xx uveden x xxxxxxxx 1, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 % xxxx příspěvku, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorii, a xx xx do xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx. Příspěvek náleží xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, xx kterou xx dítě xx xxxxxxxxx zařízení x xxxx odpovědných xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 2 po xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx den, x xxxx započne xxxxx do 15 xxxxx, a za xxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx po 15 xxxxxx.

(3) Xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx ze xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx o 50 % xx xxxxx xxxx xxx.

(4) Příspěvek xx xxxxxxx za xxxx, po xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx vazby xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx, osobní xxxx x věcná pomoc

§31

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxx 1 xxxxx xx kapesné stanoví xxxxx xxxxx xxx, x nichž xx xxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx činí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dny, xx které xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Kapesné se xxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx desetikoruny xxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx plné přímé xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dary k xxxxxxxxxxx, k úspěšnému xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx obvyklým xxxxxxxxxxxxx.

(2) Osobní xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx dary xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dítěte, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxx, jemuž xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 5 xxxx. x) x c), xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx propouštění x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek. Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytována xxxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§34

Povinná xxxxxxxxxxx

(1) Zařízení xxxxx xxxx dokumentaci:

a) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx výchovu x pracovníků xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx spolusprávy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x diagnostických xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) roční plán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx programy výchovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jednací xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x programu xxxxxxx osobnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx žádostí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx pobytu xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dokumentaci o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx útěku obsahující xxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,,

h) knihu xxxxx evidence zařízení,

i) xxxxx xxxxxxxx návštěv,

j) xxxxx xxxxxxxxx návštěv, xxxxxx xxxxxxxx návštěv xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx b), f) x g).

§35

Xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxx. Působnost Xxxxx xxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxx nebo střediskům xxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxx xxx xx nevztahuje na xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3, §13 xxxx. 3 x §14 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domova, xxxxxxxx domova xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx krajský xxxx. Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx diagnostického xxxxxx xx ministerstvo.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 písm. b) xx f) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§36a

Kde se x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím x xxxx x xxxxxxxxx předběžným opatřením.

§36a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 383/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

§37

(1) X xxxxxxxxxx xx nepřetržitý celoroční xxxxxx.

(2) Xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přerušen jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě souhlasu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx péče x děti je xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x xxxx je xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, nebo

b) x psychiatrickým xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depresivní a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx dítě xxxx xxx vlivem xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx závěru lékaře xxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx19).

§39

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx nad dodržováním xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx ústavní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zařízeních xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxxx,

x) hovořit x xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) žádat xx zaměstnanců xxxxxxxx x dalších osob xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x děti xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podávat xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx,

x) vydávat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k odstranění xxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) nařídit, xxx xxxx, které xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx provést.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.7)

§40

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřít xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xx věcech, xxxxxx a xxxxxx xxxx x svých xxxxxxxxxxx.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2012 Sb.

§41

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx diagnostických ústavů,

b) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx, umísťování, přemísťování x propouštění dětí, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx zařízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečení pobytu xxxx zadržených na xxxxx v diagnostickém xxxxxx podle §6,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 12, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx onemocnění),

f) xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx střediscích,

h) postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetřením, xxxx psychologického xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, obsah xxxxxxx x akreditaci xxxxx §18a,

x) xxxxxxxxx kvality xxx preventivně výchovnou xxxx xx střediscích x standardy xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením

a) xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxxxxx xx věku xxxxxx xxxx nezaopatřené xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní měsíc x xxxxxxxxxx na xxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nejvyšší xxxxxxx osobního xxxx x xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx ukončení xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx příležitostem x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 5 xxxx. x) x c).

§42

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Dětské xxxxxx internátního xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dětské xxxxxxxx ústavy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústavy, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchova, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx do 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx výchovných xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 24 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Děti x mentálním, xxxxxxxx, xxxxxxxxx postižením, s xxxxxx xxxx, popřípadě x více xxxxxx, x nichž byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, umístěné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx školách internátních xxxxx xx 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx stupeň xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx umístění x xxxxxx sociální xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§2 xxxx. 12).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinni xx 2 let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 176/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 64/1981 Sb., o školských xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx výchovy x xxxxxxxx výchovy.

ČÁST DRUHÁ

§44

§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST XXXXX

§45

§45 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 562/2004 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§46

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. července 2002.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x psychické xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platí xx xxxx 7 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxx pracovník splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 zákona x. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx domova, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pedagogickému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx domova se xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxx xxxxxxxxxxx dětem x nezaopatřeným osobám xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §27 x 28 zákona x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx dětí xx xxxxxxxxxx skupinách x rodinných skupinách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výchovných xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zavedené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xx 5 zákona x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxxx ústavu, dětském xxxxxx, dětském domově xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxx č. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxx x výší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 383/2005 Sb. x účinností xx 1.12.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platný xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 4 zákona x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud jde x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx posudku.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 352/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedou zřizovací xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xx zákonem x. 109/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx školou xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxxxx x. 109/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to do 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxx účinnosti nařízení xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 109/2002 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx při výpočtu xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx pomoci xxxx xxxx peněžitého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §24 xxxx. 5 xxxx. x) a c), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx, x jejichž xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zástupci xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2017. Xxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče podle §16 xxxxxx č. 109/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx roku xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x omezení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 333/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

Informace

Právní předpis č. 109/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2002.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

110/2002 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx výchovy ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 5.2.2002 a xxxxxxxxx prezidentem republiky xxx 21.2.2002

s účinností 13.4.2002

476/2004 Xx., xxxxx XX ze dne 30.6.2004 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, §8 xxxx. 4 x §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx xx 26.8.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

563/2004 Xx., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

383/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských zařízeních x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

306/2009 Sb., kterým xx mění zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

352/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

89/2012 Xx., občanský zákoník

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

333/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2012

401/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

363/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
3) §2 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 272/2001 Xx.
4) Zákon č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §34 xxxx. 1 xxxx. x) až f) xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §18 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7) Xxxxx č. 359/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7a) §93 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxxxx x. 563/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
8x) Xxxxx č. 563/2004 Sb.
8b) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8c) Zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx směrnic 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.
Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 x zvláštním postupu xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx splňovat státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uprchlíka nebo xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.
9) §9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §30 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 272/2001 Xx.
12) Zákon č. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).
12x) §11 x 20 xxxxxx x. 218/2003 Xx.
13) §28 xxxxxx č. 359/1999 Xx.
14) §32 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §4, 6 x násl. xxxxxx č. 110/2006 Xx., x životním x existenčním xxxxxx.
16) §52 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §13 x 13a xxxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.