Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
109/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči §1

HLAVA II - ZAŘÍZENÍ §2 §3 §4

Diagnostický ústav §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11

Dětský domov a dětský domov se školou

Dětský domov §12

Dětský domov se školou §13

Výchovný ústav §14

Společná ustanovení pro zařízení §15

HLAVA III - STŘEDISKO §16 §17

HLAVA IV - PRACOVNÍCI V ZAŘÍZENÍ NEBO VE STŘEDISKU §18

Akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost §18a §19

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ZAŘÍZENÍ, ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ A OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU

Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení §20

Opatření ve výchově §21

Oddělená místnost §22

Práva a povinnosti ředitele zařízení

Práva ředitele zařízení §23

Povinnosti ředitele zařízení §24 §25

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení §26

HLAVA VI - ÚHRADA PÉČE, KAPESNÉ, OSOBNÍ DARY A VĚCNÁ POMOC

Úhrada péče §27 §28 §29 §30

Kapesné, osobní dary a věcná pomoc §31 §32 §33

HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Povinná dokumentace §34 §35 §36 §36a §37 §38

Dozor státního zastupitelství §39

Pojištění §40 §40a

Zmocňovací ustanovení §41

Přechodná ustanovení §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů §45

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §46

Nález Ústavního soudu - č. 476/2004 Sb.

č. 383/2005 Sb. - Čl. II

č. 352/2011 Sb. - Čl. II

č. 333/2012 Sb. - Čl. II

INFORMACE

109
XXXXX
xx xxx 5. xxxxx 2002
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX OCHRANNÉ XXXXXXX XX ŠKOLSKÝCH XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PÉČE VE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy (xxxx xxx "xxxxxxxx") x ve školských xxxxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebedůvěru dítěte, xxxxxxxxxxx xxxxxxx stránku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivní účast xxxxxx xx společnosti. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s ohledem xx potřeby xxxxx xxxx xxxx.

(2) Účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx1), x xx zpravidla xx xxxx xx 3 xx 18 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 19 xxx (xxxx xxx "xxxx"), xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx opatření náhradní xxxxxxxxx péči v xxxxx xxxx zdravého xxxxxx, xxxxx výchovy x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rodinou xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítěte, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rodičovských x xxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx poskytují xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx přemístění do xxxxxxxx xxxxxxx péče.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x tím xxxxxxx předcházet xxxxxx x xxxxxxx negativních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, zmírňovat xxxx xxxxxxxxxxx příčiny xxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přispívat xx xxxxxxxx osobnostnímu vývoji xxxxxx. Střediska xxxxxxxxx xxxxx rodičům nebo xxxxx osobám, kterým xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx") při xxxxxxx a vzdělávání xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxx, x cílem xxxxxxxx a posílit xxxxxxx vazby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx1a).

XXXXX XX

XXXXXXXX

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxx:

x) diagnostický xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx školou,

d) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou. Zařízení xxxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služby xxxx ambulantní xxxxxx, x to dítěti, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(3) Xxxxxxxx poskytují xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které nejsou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx3). Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x jazykových xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytuje jim xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1; pro xxxx xxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Zařízení, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx výběr xxxxxx xxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx povolání, xxxxxxx xxxx xx xxxx 26 xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízením xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 x nezaopatřeným osobám xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx nezbytně nutných xxxxxxx xx vzdělávání,

d) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x zdravotnické prostředky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx nebyly zdravotní xxxxxx xxxxxxxx zákonnými xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxx pomoc xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) úhrada nákladů xx dopravu xx xxxxx školy.

(8) X xxxx, xxx je xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx je xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dítěti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxx x odstavcích 2, 3, 4 a xxxxxxxxxxxxx osobám mohou xxx xxxx hrazeny

a) xxxxxxx xxx využití xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx, uměleckou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx soutěžní xxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dopravu k xxxxxx odpovědným za xxxxxxx.

(10) X rámci xxxx o xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeby, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro děti

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občasnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) nesamostatné vyžadující xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxxx individuální péči.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§8 xxxx. 2) xxxxxxx jedenkrát v xxxxxxxxxxx xxxx.

(12) Xx xxxxxxxx jsou umísťovány x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx s xxxx vadami, x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx výchova, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx. Pro tyto xxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx lékař"). Xxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jejich postižení x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx péči.

(13) X zařízeních x xxxxxxxxxxx se vytvářejí xxxxxxxx xxx účast xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx náboženských xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx rodinnou xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte.

(14) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x způsobech uplatňování xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxx nebo osobám xxxxxxxxxx za výchovu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(15) Xxxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx vedené podle §34 xxxx. 1 xxxx. x), f) x x).

§3

(1) Xxx děti xx závažnými poruchami xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxx povinnou školní xxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx chování xxxxxxx xxx zařazeny xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx střední xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx součást xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxx vzdělání, zajistí xxxxxxxx vzdělávání podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx vysvědčení xxxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x razítko x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx školy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výchovná xxxxxxx xx základní organizační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx ústavu. Tvoří xx

x) v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 4 x xxxxxxx 8 xxxx,

x) ve xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 5 x xxxxxxx 8 xxxx.

(3) Ve xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx budově xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Rodinná xxxxxxx xx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx domově se xxxxxx. Xxxxx xx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 x xxxxxxx 8 xxxx,

x) x dětském domově xx xxxxxx xxxxxxx 5 a nejvíce 8 xxxx,

xxxxxxxxx různého xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se zařazují xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; výjimečně xx xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxxx rodinných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx domově lze x jedné xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejméně 2 a xxxxxxx 6 rodinných xxxxxx. X dětském xxxxxx xx xxxxxx lze x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejméně 2 x xxxxxxx 6 rodinných xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazují xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx počet xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkách xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, a to xx předpokladu, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zařízení.

Xxxxxxxxxxxx ústav

§5

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx děti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dětských xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ústavů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx potřeb dítěte xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx x psychologických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx dosažených znalostí x dovedností, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby x zájmu rozvoje xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxx xxxx, individuálním xxxxxxxxxxxx a možnostem,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x psychologických xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x chování xxxxxx,

x) xxxxxxxx a sociální, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte,

e) organizační, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx obvod; xxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přípravě xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, které xxxx vykonáváno v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, do kterého xx xxx dítě x nařízenou ústavní xxxxxxxx umístěno,

f) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x sjednocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx diagnostického xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x dalšími xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprávu s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výchovných x vzdělávacích potřeb xxxxx §2 odst. 10, xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx osobnosti").

(4) Diagnostický xxxxx xxxxxxx sděluje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx7) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx zařízení údaje x xxxxxx vhodných x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxx předběžné xxxxxxxx soudu, osobní xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx průkaz nebo x xxxxxxx cizinců xxxxxxxx xxx, xxxxx x poslední xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx docházky. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx diagnostického xxxxxx xx starší 3 xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxx některé x výše uvedených xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dětského xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx předchozího pobytu x xxxxxxxxxxxxx ústavu xx dokumentace x xxxxxx podle věty xxxxx a druhé xxxxxxx přímo příslušnému xxxxxxxx.

(6) Do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nepřesahující 8 xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx, x územně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě, xxxxxxxx x umístění xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ústavu, x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x x přihlédnutím k xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx eviduje.

(8) Xxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ukáže xxxxxxxxx xxxxxxxx komplexní xxxxxxxxx, provede xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Přemístit xxxx x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx může jen xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odůvodněné písemné xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx, nebo zákonných xxxxxxxx dítěte, xxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 7.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí přijetí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx soudu, xxxxx ve xxxx xxxxxx rozhodl, orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx x osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dítětem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Návrh programu xxxxxxx osobnosti dítěte xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2.

(12) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx nejblíže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxx mravní xxxxx xxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xxxxxxxxx xx xxxxx x jiných zařízení, xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx nebo přechodného xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému zařízení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 dnů xx xxxxxxxx.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2012 Sb.

§8

(1) Diagnostický ústav xxxx xxxxxxxx dětí xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx územním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx ústav zajišťuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízeních xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, koordinace x xxxxxxxxx účelnosti xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx u zařízení xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx obvodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zásah xxxxxxxxxxx.

§9

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou zřizovány xxxxxxx 3 výchovné xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dětí.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx péče x xxxx, jimž je xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx ústavu, který xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dítěte, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výchovná skupina xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxx zařízení rozdělena xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx již x xxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§11

(1) Xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, xx xxxx součást xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, v nichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x diagnostická xxxxx xx naplňuje xx 8 xxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx udělit xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx se xxxxxx

§12

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potřeb. Xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx dětského xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chování. Xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx domova.

(3) Do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx věku xxxxxxxxx xx 3 xx xxxxxxx 18 xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx umísťují xxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxx dětmi.

§13

Xxxxxx domov xx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxx-xx závažné xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. které xxx svou přechodnou xxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx vyžadují výchovně xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x), a xxxxxx xxxx,

xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxxx ve škole, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domova xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo se x xxxx zřizují xxxxxxx skupiny odděleně xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Výjimky x ustanovení xxxxxxxx 2 může udělit xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx se školou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od 6 let xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zařazení xxxxxx xx školy xxxxxxx xxx dětském xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ředitele xxxxxxxx domova se xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dětského domova xx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxx pokračující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve střední xxxxx mimo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx pracovněprávní xxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ústav

§14

(1) Výchovný xxxxx pečuje x xxxx xxxxxx 15 xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx vztahu k xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výchovné, vzdělávací x xxxxxxxx.

(2) Výchovné xxxxxx xx zřizují xxxxxxxx pro děti

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x uloženou xxxxxxxxx výchovou,

c) xxxxx xxxx nezletilými xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx léčebnou xxxx,

xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výchovné skupiny.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx umístěno x xxxx starší 12 xxx, má-li xxxxxxx ochrannou xxxxxxx, x v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx závažné poruchy, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx v dětském xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx, x případech xxxxxxx xxxxxxxxx poruch xxxxxxx, lze xx xxxxxxxxxx xxxxxx umístit x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výchovou xxxxxx 12 let.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx ministerstvo.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

§15

(1) V xxxxxxxxxx, xx kterých jsou xxxxxxxx děti x xxxxxxxx ochrannou výchovou, xxxx xxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémy.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx či xxxx budov xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku,

b) xxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx děti xxxxxxx,

x) xxx kontrolu xxxxxx, xxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Plány xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozmístění xxxxxxxxxxx bodů x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informovány xxxxxxx děti xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) děti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx jevů x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do věku 26 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, u nichž xxxxxxx o zařazení xx střediska xxxx.

(2) Xxxxxxxxx poskytuje tyto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací x pomoci klientům, xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, jiným xxxxxxx x organizacím podílejícím xx xx práci x dítětem a xxxxxxx, xxxxxxx školám x xxxxxxxx zařízením,

b) xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx integrace xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx vyšetření úrovně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízením,

d) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx předpokladům x xxxxxxxxx,

x) speciálně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nápravě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx x integraci osobnosti xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 písm. x) a c) x rodiny,

f) xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x osobnosti xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxxxx xxxxxxx a nezbytné xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klientovi x jinými xxxxxx x subjekty, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx účelem zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 8 xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx školním xxxxxxxxx klienta.

(4) Středisko xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx zdravotním xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) x c) x xxx rozvinutými xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x orgány, které xx podílejí xx xxxxxxxx sociálně patologických xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, uvádí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx, xxx-xx o

a) ambulantní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. a) x x) starší 15 xxx, xxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) celodenní xxxx xxxxxxxxxx službu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedený x §16 xxxx. 1 písm. a),

c) xxxxxxx službu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedený v §16 odst. 1 xxxx. x) x x) sdílí s xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx výchovu, tato xxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx výchovu, xxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx školské xxxxxxxx, xxxxx nebude xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x klientem xxxx prostředí;

právo xxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x) x c) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálně-právní ochraně xxxx7) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a dalších xxxx není dotčeno.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, způsoby x xxxxxxxx provádění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Informace xx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx uvedenému v §16 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx celodenní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, x xx xxxxx xxxxxxxxx nejvýše xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx celodenních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vyjádří xx 14 dnů od xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx výchovných xxxxxx. Xx středisku xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve středisku. Xxxxxxxx skupina xxxx xxx xxxxxxx 6 x nejvíce 8 xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, vzdělávací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx internátními xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §16 odst. 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to xx xxxxxx na základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupcem xxxxxxx nebo zletilým xxxxxxxx. Výše xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx přijetím xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v §16 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxxxxxx x odchylkami xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxxx xxxx soud,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x v xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 před xxxxxxxx klienta xx xxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

PRACOVNÍCI X XXXXXXXX XXXX VE XXXXXXXXX

§18

(1) Pedagogičtí xxxxxxxxxx8) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pedagogickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx o pedagogických xxxxxxxxxxxx8a) splňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetřením. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxx xxx podezření xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkovi podstoupit xxxxxxxxxxxxx vyšetření x x tomu stanoví xxxxxxxxxx lhůtu.

(4) Psychologický xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8b).

(5) V xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx není psychicky xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x akademický titul xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx podpis x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx8c).

(7) Xxxxxxx předpokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušníka členského xxxxx xxxx oprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx8d), xxxxx je v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pedagogického pracovníka xxxxxxxx nebo střediska xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx uznat xxxxx zvláštního xxxxxx8e).

§18a

Akreditace x oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Žádost x xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx psychologa xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8f),

x) xx praxi xxxxx xxx 7 xxx, z níž xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxxx ministerstvem k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Splňuje-li osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy.

§18a xxxxxx právním předpisem x. 383/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

§19

(1) Xxxxxxxxxxxxxx pracovníkem xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx střediska, xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxx než činnost xxxxxxxx x §18 x xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx a požadavky xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxx musí být xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX, ŘEDITELE XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XX VÝCHOVU

§20

Práva x xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxxx x zařízení

(1) Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) na zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x citových xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx sourozenci, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx respektování práv x povinností osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schopnostem,

g) xxx xxxxxxxxx xx svými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx obhájcem nebo xxxxxxxxxxxx, ustanoveným pro xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,12) xxx přítomnosti xxxxxxx osob, a xx tímto xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx obsahu,

h) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx výchovného xxxxxxxx s výjimkou xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx opatření xx výchově, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx ředitele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x požadovat, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům, orgánům xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx, xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, x xx xxx kontroly xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx, stížnosti, xxxxxx x podání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xx zamýšlená a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx musí xxx věnována xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,9)

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozhovor x xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,7) xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx,

x) xx udržování xxxxxxxx x xxxxxxx odpovědnými xx xxxxxxx x xxxxxxx blízkými xxxxxxx10) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hovorů x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxx x); xxxxxxxxxxx pracovník návštěvu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zakázány xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx návštěva xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxx xxxxxx 7 xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx výchově xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

q) xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx reintegrace xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx ústavní výchovou xx povinnost

a) dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx, šetrně xxxxxxxx xx svěřenými věcmi, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx slušného xxxxxxx x xxxxxxx, x nimiž přichází xx styku, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x osobních xxxxxx xxxxxxxx pořádek x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařízení,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytnout xx výzvu ředitele xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zdraví x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx předmětů nesmí xxxxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx musí být xxxx předměty dítěti xxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx alkoholem nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx odebrat xxxx, xx dítě povinno xxxxxx, xxx mu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xx všechna xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x výjimkou xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. o) x x).

(4) Xx xxxxxxx uvedené x §16 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx x) x x) x odstavce 2 x xxxxxxxx xxxxxxx x).

(5) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6 xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

Xxxxxxxx ve xxxxxxx

§21

(1) Xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx vymezených xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se atraktivní xxxxxxxx či xxxx,

x) x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx zakázány xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxx blízkých10) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, x xx xx xxxx nejdéle 30 dnů v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx podmíněně xx xxxxxxxx xxxxx až xx 3 xxxxxx.

(3) Xx příkladné xxxxx x xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx dítěti

a) xxxxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) zvýšeno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx návštěva xxxxxxxxxx zařízení, mimořádná xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxx; xxxxx x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx výsledků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx samostatná vycházka xxxx xxxxxxxx xx xxxx nejvýše 12 xxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx xx to, xx xxx nebude xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) povoleno xxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxx než xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxx blízkých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ochranné výchovy; x odůvodněném xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx přijatá podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Organizační podrobnosti xxxxxx xxxxxxx xxx.

Oddělená xxxxxxxx

§22

(1) X xxxxx xxxxxxxxx agresivního xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx psychického xxxxx xxx xxxx starší 12 xxx x xxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx dobu xxxxxxx 48 hodin x průběhu 1 xxxxxx. Xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 6 xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx zajistit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dítěte samotného, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zařízení.

(2) Příkaz x umístění dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ředitel xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx registrující xxxxx xxxx xxxxxxx x četnost lékařských xxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxx psychologického xxxxxxxxx. Xxxxxx k umístění xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx dítěte v xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx psychologického xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, x xx x xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx činnost. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníkem x xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx vzít x xxxxx xx oddělené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxx, xxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxx, ostatní xxxx xx pracovníky xxxxxxxx.

(4) X průběhu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dokumentace, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx významných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x provedených vyšetřeních,

d) xxxxxxx x zpětném xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx místnost xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx 6 m2 x výšku nejméně 2,5 m,

b) xxxxxxxxx x umělé osvětlení,

c) xxxxxxxxx větrání,

d) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx sanitární xxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§23

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) povolit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12),

d) xxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxx x), jestliže xx dítě řádně xxxxxxx xxxx péče x něj xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, pro něž xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xx x dítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx soudu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,12)

x) zakázat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx výchovu xxxx jiných xxxx x zařízení v xxxxxxx jejich nevhodného xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx působilo xx xxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx důvodné podezření, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx mohla xxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §31 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výchovu, zdraví xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxx dokumentace xxxxxx,

x) xxxxxxx dětem starším 15 let xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen a) x x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xx xxxxxxx ochranné xxxxxxx x ústavní xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, podá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výchovu,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §21 navržená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkem,

k) xxx xxxxxx x xxxxxxxx dítěte do xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx zástupci xxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxx,

x) žádat dítě x xxxxxxxxxx dokladů x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyšetření xxxxxx, xxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx látkou.

(2) Ředitel xxxxxxxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxxxx x poměrech x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, a je-li xxxxxx dítěti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x dítěti xxxxxxxxx x zařízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx specializované zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) seznámit xxxx x jeho právy x povinnostmi,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxxx péči,

c) xxxxxx dítě podle xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx před xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx nařízení,

e) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podnět xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx účelu ochranné xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx uložena,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, zákonnými zástupci xxxxxx, xxxxxxxx jinými xxxxxxx odpovědnými xx xxxxxxx,

x) podat po xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí příslušnému xxxxx podnět x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxx xxxxx xx prodloužení ochranné xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx dítěte,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonnými xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte ze xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx propuštěno xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) propustit xxxx xxxxxx 15 xxx podle §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxx x jiný xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxx osobnosti xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) vydat vnitřní xxx xxxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxx příslušnému diagnostickému xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) předat xxxx xxxxxx 18 xxx xx xxxxxxxx xxxx pobytu v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předá xxxx, xxx xxxx xx vlastnictví dítěte,

d) xxxxxxxxxx nezaopatřenou xxxxx x možnosti xxxxx xxxxxx x uzavření xxxxxxx o prodlouženém xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zařízení x oblasti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hrazeny xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování plného xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxx podle §5 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo nezaopatřeným xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §2729.

(4) Ředitel zařízení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx i xx xxxxxxxx zletilosti, x xx xx základě xxxx xxxxxxx x xxxxx nebude překročena xxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx uvedená xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ředitel xxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxx výchovu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx skončeno xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) dosáhne-li xxxx 19 xxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchova, xxxxx x xxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x osvojení xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxx.

§25

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. f), x) x x), v §24 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x) a x §24 odst. 2 xxxx. a), x) a x) xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně.

§26

Práva a povinnosti xxxx odpovědných xx xxxxxxx xxxx zařízení

(1) Xxxxxxx zástupci xxxxxx xxxx xxxxx

x) na xxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xx xxxxxxx své žádosti,

b) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx udržování xxxxxxxx x xxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx dítě,

d) na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x dítě,

e) xxxxxxx xxxxxxx ředitele xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dítěte u xxxx podle §23 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x).

(2) Xxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xx určeného xxxxxxxx13) předat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx doprovod dítěte xxxxxxxx 15 let x případech xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) x §24 xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx o xxxx postup,

c) xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u nich, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zdraví x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxx xxxxxxx xx xxxx stanovené v §31,

x) xxxxxx xxxxxxx xx zdravotní služby, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního pojištění, xxxxx xxxx poskytovány xx jejich žádost.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), x) x x) xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) x x) x povinnosti xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) a x) xx vztahují x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxx x xxx, že se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx péče x xxxx xx xx xxxx, kdy xxxxx xxxxxx plnou xxxxxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x x) x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxxx i na xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx x práva xxxx o dítě. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), d) a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. c) xx vztahují x xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx osobě zachovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXX X VĚCNÁ XXXXX

Xxxxxx xxxx

§27

(1) Xxxxxx jsou xxxxxxx hradit xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"). V případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoba má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxx §29 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přídavek xx xxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxx o 30 %.

(3) Xxxx příspěvku xx xxxxxx xxxx x děti xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 10 % x xxxx rodičovského xxxxxxxxx.14)

(4) Xx období xxxxxx xxx 1 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxx úhrada xxxxxxx xxxx jednu xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx kalendářní xxxxx.

(5) Xxxxxx xx na xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx případů uvedených x §28.

(6) Xxxx xxxxxxxxx x podíl xxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxx rozhodnutím.

(7) Xx xxxxxx x xx xxxxxxxx posuzované xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxxx posuzované osoby xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx směrem xxxxxx.

§28

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxx x ním společně xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxx v xxxxxx xxxxx20), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx doloží, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příjem xxxx příjem x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pod xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx21) x xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx4), se xxxxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxx, xxx xx uvedený xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxx xxx 100 Xx, xxxxxxxxx se.

(2) Xxxxxx xxxx povinni vždy xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx posledního xxxxxxxx skutečností podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýší, a xx xx doby, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx.

§29

(1) Xx sirotčího xxxxxxx16) dítěte, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 %.

(2) Z xxxxxx xxxxxx dítěte, xxx je uveden x odstavci 1, xx x xxxxxx xxxxxxxxx použije xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 % xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorii, a xx až do xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úhradu příspěvku x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 x příspěvkem xxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx obdobně.

§30

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx náleží xxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxx xxxxxx x zařízení.

(2) Xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 2 po xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx se příspěvek xx kalendářní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx částek xxxxxx xxxxxx xx den, x xxxx započne xxxxx do 15 xxxxx, a xx xxx, x xxxx xxxx xxxxxx pobyt x xxxx xx 15 xxxxxx.

(3) Xx xxxx, xx kterou xx xxxx xx xxxxx ze xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x 50 % za xxxxx xxxx xxx.

(4) Příspěvek xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx dítě xx xxxxxx vazby nebo xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

(5) Zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedoplatků xx xxxxxxxxxx dne měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Výsledky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Na xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 použijí xxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx

§31

(1) Xxxxx x nezaopatřeným xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx plné xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxx 1 xxxxx xx kapesné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, x nichž je xxxx v péči xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jednu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Kapesné dítěti xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx je xxxx xx xxxxx xx zařízení xxxx xx xx výkonu xxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených vnitřním xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Dítěti, xxxxx xxxxxx xxxx přímé xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení xxxxxx dary k xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx studia a x xxxxx obvyklým xxxxxxxxxxxxx.

(2) Osobní dar xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx peněžitého xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx se xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§33

Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 5 písm. x) x x), xx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx a práce, x dále xx xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx poskytována xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA VII

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) vnitřní xxx zařízení obsahující xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx a týdenní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, pravidla xxxxxx spolusprávy, pravidla xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x u diagnostických xxxxxx xxxxxx záchytného xxxxxxxxxx,

x) roční xxxx xxxxxxxx vzdělávací činnosti,

c) xxxxxxx programy xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobní xxxxxxxxxxx xxxx včetně záznamů x stavu dětí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených cílů, x písemných žádostí xxxx odpovědných za xxxxxxx o povolení xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) nebo c),

f) xxxxxxxxxxx x umístění x xxxxxxx pobytu xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dokumentaci o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,,

h) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx úředních xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx návštěv, xxxxxx evidence xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 s výjimkou xxxxxx x), x) x x).

§35

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3, §13 xxxx. 3 x §14 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x výchovného xxxxxx je xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 písm. b) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§36x

Xxx xx x xxxxx xxxxxx hovoří x dítěti x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx, xxxxxx xx tím x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením.

§36a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 383/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

§37

(1) V zařízeních xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Provoz xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přerušen xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxx x xxxx je xxxxx xxxxxxxxx. Péči x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zřizovatel xxxxxxxx.

§38

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx děti

a) xxxxx xxxx xxx xxxxxx alkoholu xxxx xxxx návykové xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují odbornou xxxxxxxxx xxxx, kterou xxx xxxxx poskytnout x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) x psychiatrickým xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx, bipolární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx, xxx dítě xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látky, x xxxxx xxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem19).

§39

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx předpisů při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státní zastupitelství, x xxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx dozoru xx xxxxxx zástupce xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) hovořit x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osob,

d) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx se xx xxxx o xxxx xxxxxxxx vysvětlení,

e) xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx výchovy,

f) xxxxxxxxxx, zda rozhodnutí x postupy xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídají xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příkazy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nařídit, xxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx po oznámení xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7)

§40

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx na věcech, xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§40x

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 333/2012 Sb.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx diagnostických ústavů,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení při xxxxxxxxx, umísťování, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dětí, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti v xxxxxxxxxx,

x) vzorový xxxxxxx xxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxxxxxxx zabezpečení pobytu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx dětí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 12, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dětí a xxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 4,

g) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx psychologickým xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18a,

x) xxxxxxxxx kvality xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x standardy xxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nezaopatřené xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxx x narozeninám, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x jiným xxxxxxxx příležitostem x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo nezaopatřené xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x důvodů uvedených x §24 xxxx. 5 xxxx. x) x c).

§42

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx internátní x xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchova, xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx zřizovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx zařízení podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Počty xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a rodinných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx x mentálním, tělesným, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x více xxxxxx, x nichž byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, umístěné podle xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení (§2 xxxx. 12).

(4) Pedagogičtí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, jsou povinni xx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předložit zařízení xxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

§43

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 176/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Vyhláška č. 64/1981 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

§44

§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST XXXXX

§45

§45 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 562/2004 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§46

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2002.

Klaus x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 7 xxx xxx dne xxxxxx vydání, pokud xxxxxxxxxx důvodné pochybnosti x xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 zákona x. 109/2002 Sb., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx školských zařízeních x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona; v xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx diagnostického xxxxxx, xxxxxxxx domova, xxxxxxxx domova xx xxxxxx xxxx výchovného xxxxxx nařídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxx stanoví přiměřenou xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx domova se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dětem x xxxxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §27 x 28 zákona x. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, byla xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutími, a xx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Počty xxxx xx výchovných skupinách x rodinných xxxxxxxxx x počty xxxxxxxxx xxxxxx x výchovných xxxxxx xx školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zavedené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx souladu x §4 odst. 2 xx 5 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx školských zařízeních x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx do 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xx úhradu péče xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxxx ústavu, dětském xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů, xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx do 31. xxxxxxxx 2005 shodná x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 383/2005 Xx. x účinností od 1.12.2005

Xx. II

Přechodné ustanovení

Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx ustanovení §18 xxxx. 4 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských zařízeních x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx posudku.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 352/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx středisek xxxxxxxx xxxx uvedou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x. 109/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx rodinných xxxxxx x dětských domovech x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx školou xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxxxx x. 109/2002 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx do 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 109/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, výše xxxxxxxxx, xxxxxxx daru x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxx peněžitého xxxxxxxxx xxxxxx, jemuž xxx xxxxxxx pobyt x xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §24 xxxx. 5 xxxx. x) a c), xxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx úpravy.

4. Xxxxx, x xxxxxxx umístění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxx diagnostický ústav xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2017. Těmto dětem xx poskytována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 109/2002 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxx diagnostického ústavu. Xxxxxxx x omezení xxxxx xxxx podle xxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2012 Xx. s účinností xx 1.11.2012


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 109/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2002.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

110/2002 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxx 5.2.2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 21.2.2002

s xxxxxxxxx 13.4.2002

476/2004 Xx., nález XX xx xxx 30.6.2004 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx věty, §8 xxxx. 4 x §41 xxxx. 2 xxxxxx č. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx od 26.8.2004

562/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

563/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2005

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x zákona x xxxxxx v xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x účinností od 1.1.2009

7/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

306/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

352/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních x x preventivně xxxxxxxx péči ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x zákona o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

333/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních a x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2012

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §10 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
3) §2 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění zákona x. 272/2001 Xx.
4) Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §34 xxxx. 1 xxxx. x) až f) xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §18 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7) Zákon č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §93 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činy a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxxxx č. 563/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
8x) Zákon č. 563/2004 Sb.
8x) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8d) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx pohybovat a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/EHS a 93/96/XXX.
Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES ze xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx přijímání státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx sloučení xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx normách, které xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx třetích zemí xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, x x xxxxxx poskytnuté xxxxxxx.
8x) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8x) Zákon č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 125/2005 Xx.
9) §9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §30 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 272/2001 Xx.
12) Zákon č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže).
12x) §11 x 20 xxxxxx x. 218/2003 Xx.
13) §28 xxxxxx x. 359/1999 Xx.
14) §32 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §4, 6 x násl. xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) §52 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 20/1966 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §13 x 13a xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.