Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2010.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
227/2009 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského zákoníku Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o znalcích a tlumočnících Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hospodářských stycích se zahraničím Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna horního zákona Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o sdružování občanů Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna živnostenského zákona Čl. XXI
Přechodná ustanovení Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obecní policii Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o bankách Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o komoditních burzách Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna notářského řádu Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna puncovního zákona Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o cenných papírech Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna celního zákona Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XLIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vlastnictví bytů Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o silniční dopravě Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. LVIII
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. LIX
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna devizového zákona Čl. LX
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o obecně prospěšných společnostech Čl. LXI
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna lesního zákona Čl. LXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o advokacii Čl. LXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krmivech Čl. LXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Čl. LXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. LXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna atomového zákona Čl. LXVII
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Čl. LXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. LXIX
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. LXX
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl. LXXI
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech Čl. LXXII
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. LXXIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. LXXIV
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hnojivech Čl. LXXV
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. LXXVI
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna veterinárního zákona Čl. LXXVII
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením Čl. LXXVIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o azylu Čl. LXXIX
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LXXX
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. LXXXI
Přechodná ustanovení Čl. LXXXII
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. LXXXIII
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LXXXIV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. LXXXV
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl. LXXXVI
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LXXXVII
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. LXXXVIII
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna tiskového zákona Čl. LXXXIX
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. XC
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků Čl. XCI
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. XCII
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. XCIII
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna autorského zákona Čl. XCIV
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. XCV
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích Čl. XCVI
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna obecního zřízení Čl. XCVII
Přechodná ustanovení Čl. XCVIII
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XCIX
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. C
Přechodná ustanovení Čl. CI
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. CII
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna plemenářského zákona Čl. CIII
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států Čl. CIV
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. CV
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. CVI
ČÁST STÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. CVII
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl. CVIII
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. CIX
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. CX
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. CXI
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. CXII
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. CXIII
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. CXIV
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech Čl. CXV
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. CXVI
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. CXVII
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl. CXVIII
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna energetického zákona Čl. CXIX
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. CXX
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. CXXI
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. CXXII
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna exekučního řádu Čl. CXXIII
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. CXXIV
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CXXV
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. CXXVI
ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna vodního zákona Čl. CXXVII
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pohřebnictví Čl. CXXVIII
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna knihovního zákona Čl. CXXIX
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě Čl. CXXX
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. CXXXI
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obalech Čl. CXXXII
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. CXXXIII
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. CXXXIV
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CXXXV
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CXXXVI
ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CXXXVII
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl. CXXXVIII
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CXXXIX
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků Čl. CXL
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů Čl. CXLI
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CXLII
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXLIII
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl. CXLIV
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců Čl. CXLV
ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXLVI
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích Čl. CXLVII
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. CXLVIII
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojistné smlouvě Čl. CXLIX
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. CL
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CLI
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. CLII
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče Čl. CLIII
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CLIV
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CLV
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. CLVI
ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o kolektivním investování Čl. CLVII
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o dluhopisech Čl. CLVIII
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. CLIX
ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl. CLX
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. CLXI
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o patentových zástupcích Čl. CLXII
ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CLXIII
ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CLXIV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. CLXV
ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna správního řádu Čl. CLXVI
ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna školského zákona Čl. CLXVII
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících Čl. CLXVIII
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna branného zákona Čl. CLXIX
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o evropské společnosti Čl. CLXX
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. CLXXI
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CLXXII
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CLXXIII
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů Čl. CLXXIV
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. CLXXV
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. CLXXVI
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Čl. CLXXVII
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CLXXVIII
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CLXXIX
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CLXXX
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CLXXXI
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CLXXXII
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství Čl. CLXXXIII
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. CLXXXIV
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna koncesního zákona Čl. CLXXXV
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Čl. CLXXXVI
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CLXXXVII
ČÁST STO OSMDESÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CLXXXVIII
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CLXXXIX
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých druzích podpory kultury Čl. CXC
ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech Čl. CXCI
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních Čl. CXCII
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o evropské družstevní společnosti Čl. CXCIII
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Čl. CXCIV
ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pohonných hmotách Čl. CXCV
ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. CXCVI
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Čl. CXCVII
ČÁST STO DEVADESÁTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Čl. CXCVIII
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXCIX
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. CC
ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CCI
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CCII
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. CCIII
227
XXXXX
xx xxx 17. xxxxxx 2009,
xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sjednocením Zakarpatské Xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx socialistickou republikou
Xx. X
V xxxxxx č. 42/1958 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sjednocením Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Ukrajinskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Xx., §4x xxx:
"§4x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu financí xxx xxxxx xxxxxx x náhradách fyzickým xxxxxx xxxxxxxx v §1 a §2 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodil,
d) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
i) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx nebo den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X §75 xxxx. 2 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 59/2005 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
V §20x xxxx. 2 xxxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx. x zákona x. 320/2002 Xx., xx slova "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx2x), xxxxxxx xxxxxxxx sdružení".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2x xxx:
"2x) Xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2x xx 2e xx označují xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2x xx 2x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxx o zdraví xxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Sb., zákona x. 548/1991 Xx., xxxxxx č. 550/1991 Xx., xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 206/1996 Xx., zákona x. 14/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Sb., zákona x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 164/2001 Xx., zákona č. 260/2001 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 290/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 130/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., zákona x. 37/2004 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 121/2004 Xx., xxxxxx x. 156/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 111/2007 Xx., xxxxxx x. 28/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb. x xxxxxx x. 296/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §12x xxxx. 7 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
2. §67x xxx:
"§67g
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxx výkon působnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel,
x) údaje z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,
x) údaje z xxxxxxxx xxxxxxx čísel x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) x c).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx místa pobytu,
x) datum, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) jsou
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví x jeho xxxxx,
x) místo a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x stát, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
e) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, datum xxxx změny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení manžela x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx dítěte,
n) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx a xxxx xxxxx,
x) xxxxx x stát, xxx xx cizinec xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxx x adresa místa xxxxxx,
x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxx, rodné xxxxx xxxx datum narození,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxx je xxxx xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození,
n) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,
x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx nebo xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxx,
c) x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx x xxx narození,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stát, xx xxxxx území xx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového informačního xxxxxxx evidence obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím současný xxxx.
(7) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
3. X §67x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců" x na konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Údaje, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.".
4. §67x xxx:
"§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) referenční xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
b) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 písm. x) jsou
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.
(6) X poskytovaných údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx.".
5. X xxxxxxx x xxxxxx xx x bodech 1 xx 12 xxxxx "organizace" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx x tlumočnících
Xx. X
V §7 zákona č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, se xx xxxxx textu odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "; krajský xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx), který xxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx1)".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 1 xxx:
"1) Zákon x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámka xxx xxxxx x. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx
Xx. VI
X §13 xxxx. 3 xxxxxx č. 42/1980 Sb., x hospodářských stycích xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 102/1988 Xx. x xxxxxx x. 113/1990 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti organizací x xxxxxxxxxxxx prvkem x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Československé xxxxxxxxxxxxx republice, ve xxxxx xxxxxx č. 157/1989 Xx. a xxxxxx x. 161/2006 Xx., §5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 zní:
"§5
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sídlo, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx, kdy k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx došlo. Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx nebo organizace xxxxx §6 xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejího xxxxxx x xxxxxx, xxxxx i údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx"). Ve xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx3) ministerstvo xxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxx skutečností.
(4) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, adresy xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx.
3) §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST OSMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx památkové xxxx
Xx. VIII
Xxxxx č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Sb., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., zákona x. 146/2001 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 240/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx. x xxxxxx x. 307/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 11 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
2. V §14x xxxx. 2 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxx11x)" nahrazuje slovem "xxxxxxxx11)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11 xxx:
"11) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11x zní:
"11b) Xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
4. X §14x odst. 8 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx11x)".
Xxxxxxxx pod čarou x. 11d zní:
"11x) Xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech.".
Dosavadní xxxxxxxx pod xxxxx x. 11d až 11x se xxxxxxxx xxxx poznámky pod xxxxx x. 11e xx 11j, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
5. X §14x se odstavec 10 včetně poznámky xxx čarou x. 11x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 xx 14 a xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 11g xx 11x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 11x až 11i, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
6. X §35 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x), §39 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "§14a xxxx. 13" nahrazují slovy "§14x xxxx. 12" x xxxxx "§14a xxxx. 12" xx xxxxxxxxx xxxxx "§14x xxxx. 11".
7. Xx §43 xx xxxxxx xxxx §43x, xxxxx zní:
"§43x
(1) Ministerstvu kultury xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx výkon xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx o prohlášení xxxx xx kulturní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za kulturní xxxxxxx, xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx, zrušení xxxxxxxx x restaurování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x restaurování x xxxxxx xxxxxxx xxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
e) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxx péče x rozsahu potřebném xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x restaurování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti prováděné xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) rodné xxxxxxx,
x) rodné číslo, xxxx-xx přiděleno,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx k restaurování, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx restaurátorské xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(5) X poskytovaných xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxxx zákona
Xx. XX
V xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., zákona x. 10/1993 Xx., zákona x. 168/1993 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Sb., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx č. 3/2005 Xx., zákona x. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx č. 157/2009 Xx., §42 xxx:
"§42
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona
a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx a místo xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,
b) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ukončení pobytu.
(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, které jsou xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx. X
Zákon č. 61/1988 Sb., x hornické činnosti, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 169/1993 Sb., zákona x. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx č. 206/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Sb., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Sb., zákona x. 386/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 376/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx. x zákona x. 274/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §22 xxxx. 5 se xx slova "xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
2. §46x xxx:
"§46a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel,
x) údaje x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
d) adresa xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx narození,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) X poskytovaných údajů xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
X xxxxxx č. 62/1988 Sb., o geologických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx., zákona č. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., zákona x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx. x zákona x. 124/2008 Xx., §18 zní:
"§18
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,
x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, datum, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx příjmení,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) druh x xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním registru xxxxxxxx, xx využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx občanů
Xx. XXX
Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 300/1990 Sb., xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxx č. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx. a xxxxxx x. 33/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §9 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sdružení x xxxxxx organizačních xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxx.".
2. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 3a znějí:
"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednat xxxx xxxxxx oznamují xxxxxxxxxxxx xxxxx, sídlo, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxx údaje xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx k xxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxx. Xxxxx názvu x xxxxx xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx jejich příslušnými xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx x údaje xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx veřejné xxxx (xxxx xxx "základní xxxxxxx xxxx"). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx3x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, adresy xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.
3a) §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx.".
3. V §9x odst. 2 xx slova "§9 xxxx. 2" nahrazují xxxxx "§9 xxxx. 4".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 403/1990 Sb., o zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Xx., zákona x. 528/1990 Xx., xxxxxx x. 137/1991 Sb., xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona č. 115/1994 Xx., zákona x. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 342/2006 Xx., §23x xxx:
"§23x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státními xxxxxx Xxxxx republiky,
a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx obyvatel.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx,
f) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(5) X poskytovaných údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx finančních orgánech
Xx. XXX
Zákon č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 325/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 218/2000 Sb., zákona x. 253/2000 Sb., xxxxxx x. 58/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Sb., zákona x. 130/2008 Xx. x xxxxxx č. 239/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §15x odstavce 1 xx 4 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) xx x) a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,
x) xxxxx x registru xxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) a x).
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě jejich xxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx číslo,
f) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně předchozích xxxxx místa trvalého xxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
i) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx správy, xxxx xxxxx x xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx,
k) xxxxxxx xxxx, datum, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; došlo-li k xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který nepřežil, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx,
m) rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, který xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxx xxxxx,
x) místo x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
h) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
j) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka, nebylo-li xx přiděleno, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, xxxx xxxxx a sídlo,
x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po kterou xxxx umožněn xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
l) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx mrtvého a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum a xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx partnerem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx, a xxxx rodné číslo; x xxxxxxx, že xxxxx číslo nebylo xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx zástupce, pokud xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx nepřežil.".
2. X §15a xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,
b) rodné xxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx x xxxxxx, že xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) den, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) místo a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(6) Údaje, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 8 až 10.
3. V §15a xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 8".
4. V §15x odst. 10 xx slova "xxxxxxxx 1 xx 6" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1 až 9".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx převodu majetku xxxxx xx xxxx xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 92/1992 Xx., xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 541/1992 Xx., xxxxxx x. 544/1992 Xx., xxxxxx x. 210/1993 Sb., xxxxxx x. 306/1993 Sb., xxxxxx x. 224/1994 Xx., zákona č. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx. x zákona x. 179/2005 Sb., xx xxxx takto:
1. X §10x odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx".
2. X §24x xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxx xx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán.10b)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx10x).".
Poznámka xxx xxxxx č. 10x xxx:
"10b) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních registrech.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
X zákoně č. 231/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 544/1991 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČNR x. 345/1992 Xx., xxxxxx x. 133/1993 Xx., zákona č. 320/2002 Xx. a xxxxxx x. 250/2008 Xx., §15x xxx:
"§15x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1
a) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) datum, místo x xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) počátek trvalého xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení jednoho x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"), datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) místo x stát, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx a xxxxxx místa pobytu,
x) rodinný stav, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku partnerství xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který partner xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
j) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 282/1991 Sb., x Xxxxx inspekci xxxxxxxxx prostředí a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lesa, xx xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx. a zákona x. 167/2008 Xx., xx za §1 xxxxxx xxxx §1x, xxxxx xxx:
"§1a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Inspekci
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) údaje x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x rozhodnutí uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,
c) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, datum, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx veterinárních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §4 xxxxxx č. 381/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona x. 318/2004 Xx. a xxxxxx č. 189/2008 Xx., xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 1x x 1x xxx:
"(3) Představenstvo Xxxxxx současně se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Komory xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři, xxxxx xx podnikatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1x) x který xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního registru xxxx1x).
1c) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1d) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 334/1992 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx. x zákona x. 482/2004 Xx., xx za §1 xxxxxx nový §1x, xxxxx zní:
"§1x
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxxx prostředí
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres narození; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx a stát, xxx xx narodil,
x) datum x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
c) rodné xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 296/1995 Xx., zákona x. 322/1996 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 98/2001 Xx., xxxxxx x. 104/2001 Xx., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 556/2004 Sb., zákona x. 342/2006 Xx. x xxxxxx č. 296/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 odstavec 8 xxx:
"(8) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx využívat xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jména, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.".
2. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx slova "strany x hnutí" nahrazují xxxxx "xxxxx přidělené xxxxxx xxxx hnutí; xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob1)".
Poznámka xxx čarou x. 1 xxx:
"1) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámka xxx xxxxx x. 1 se označuje xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x, x to včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
3. X §9 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
4. V §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona č. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 149/2000 Sb., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona č. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona č. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., zákona č. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Sb., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., zákona č. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., zákona x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., zákona č. 274/2003 Sb., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., zákona x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 695/2004 Sb., xxxxxx x. 58/2005 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 358/2005 Sb., zákona x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., zákona x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., zákona x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 225/2006 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx. x zákona x. 274/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §10 xx xx odstavec 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 28x zní:
"(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dosud xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxx číslo osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx28x).
28d) Xxxxx č. 111/2009 Xx., o základních xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 6 se označuje xxxx xxxxxxxx 7.
2. X §17 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "osoby".
3. V §17 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,".
4. X §17 odst. 6 se xx xxxxx "odstavce 3," xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob28d), xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx," x xx slovo "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §17 xxxx. 7 se xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §60 xxxx. 2 xxxxxxx d) xxx:
"x) provozovna xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxx §17 xxxx. 5 písm. d) x xxxx. e); xx neplatí xxx xxxxxxx provozovny a xxxxxxxx,".
7. X §60 odstavec 7 xxx:
"(7) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rejstříku
a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.".
8. V §60 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 12, xxxxx znějí:
"(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 7 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx x místo narození,
x) rodné číslo,
x) xxxxxx občanství,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,
g) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 7 xxxx. c) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx x místo xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
f) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prohlášen xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(12) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 identifikační číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, x xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxx xxxxx x tom podnikatele xxxxxxxx.
2. Podnikatel xxxxxxx v xxxx 1 je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přidělené xxxxx xxxx 1 užívat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXIII
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., zákona x. 286/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx x. 77/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Sb., 165/1998 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Sb., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 15/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2002 Xx., zákona č. 126/2002 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx. xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 87/2003 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx č. 484/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona č. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 344/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §13x xxxx. 1 xx xx slovo "čísle" xxxxxxxx slova "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §35 písm. e) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx2x)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 2a xxx:
"2x) Xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
V §11x zákona č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 274/2008 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx sériích ztracených, xxxxxxxxxx, zničených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ohlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx nebo policie:
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 a 3.".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x účetnictví
Čl. XXX
X §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx., se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona č. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona č. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx č. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Sb., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §11x xxx:
"§11x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx její působnosti
x) xxxxxxxxxx údaje xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) a c).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) adresa místa xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich změna, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx a xxxx xxxxx,
x) místo x okres xxxxxxxx; x občana, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
j) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx x místo xxxxxxxx,
k) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
l) xxxxx číslo manžela; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x místo xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
o) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, rodné příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
d) xxxxx a xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x jeho xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a doba, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
x) rodinný xxxx, xxxxx x místo xxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, rodné číslo xxxx datum narození,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx rodné číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce nemá xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x místo narození,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxx území České xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
p) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
q) u xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, datum x xxxxx narození xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
2. nezletilého xxxxxxx, který xxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen anebo xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx xxx ohledu xx xxx xxxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příbuzným xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Evropské unie,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) den, měsíc x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx osoby xxxxxxxx x cizině xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx x jeho xxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
2. Za §11a xx vkládá xxxx §11x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 74 x 74x zní:
"§11b
(1) Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxx zpracování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx okresních správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů74), xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx73x) xxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xx-xx Ministerstvo vnitra xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místem xxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu74a). X xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx74x) x xxxxxxxxx adresou xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 15 xxx,
x) o přidělení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x xx xxx žádosti xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx údaje staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx jí dostupné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prověřila xxxxxxxxx údaje, poskytnutého x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx správnosti měla xxxxxxxxxxx, x tyto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx73x); k xxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xxxxxxxxx xxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x občanech xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx čísel.
74) Xxxxxxxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších předpisů.
74x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
3. X §14 xxxx. 3 písm. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.
4. X §16x xxxx. 2 xxxx. k) xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x bankách
Xx. XXXXX
X §12b xxxx. 2 xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění zákona x. 289/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Sb., xxxxxx x. 238/1999 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx. x xxxxxx x. 312/2008 Sb., xx xx §75 xxxxxx xxxx §75x, xxxxx xxx:
"§75x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) datum, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,
d) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) X poskytovaných xxxxx xxx v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §11 xxxxxx x. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx textu odstavce 1 xxxxxxxx slova "x dále identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx12x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x xxx:
"12x) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x, x xx včetně odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x komoditních burzách
Xx. XXX
V §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx konci textu xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx3x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x xxx:
"3b) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x rozvoj xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 241/1992 Sb., x Xxxxxxx fondu Xxxxx republiky xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx kinematografie, xx xxxxx xxxxxx x. 273/1993 Sb., zákona x. 482/2004 Sb. x xxxxxx č. 342/2006 Xx., §6a xxx:
"§6x
(1) Xxxxxxxxxxxx kultury poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx práv, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx v rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx za xxxxxx doložení xxxxxxxxxxx, xx xxxx práva xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
d) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého pobytu,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 334/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx. a xxxxxx x. 9/2009 Xx., xx za §18x vkládá xxxx §18x, xxxxx xxx:
"§18x
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí došlo; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních občanství.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x subjektu, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.
(5) Xxxxx, které jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna katastrálního xxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 89/1996 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx. a xxxxxx x. 8/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §6x xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(4) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) jsou
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jmen x příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, místo x xxxx, kde xx narodil,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum zrušení xxxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx; x xxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,
l) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §6x se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx znějí:
"(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
j) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx rodné číslo; x případě, že xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx rodné xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
l) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
m) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(8) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 82/1998 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 6/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 349/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx č. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 344/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Sb., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 308/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb. x xxxxxx x. 7/2009 Xx., se xxxx takto:
1. X §35x xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx identifikačního xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx identifikačního čísla xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo"), a xxxxxxxx".
2. V §63 písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxx, xxxx-xx," xxxxxxx.
3. X §74 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxxx, xxxx-xx, nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxxx "x".
4. X §80x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxx, a xxxx-xx," xxxxxxx.
5. V §85 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxx číslo xxxx" xxxxxxx.
6. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxx nová xxxx devátá, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 až 9 zní:
"ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXXXX ÚDAJŮ XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X AGENDOVÉHO XXXXXXXXXXXX XXXXXXX EVIDENCE XXXXXXXX
§109a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx7), a xx x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxx o obyvatelích, x xx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx9) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x); pokud xx umožňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxx x
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxx, xxxxx x xxxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil x xxxxxx, xxxx, xxxxx x státu, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, a datu xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanstvích.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx x státních xxxxxxxx České republiky x x xxxxxxxx xxxxxxxx občanech, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, a xx
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x státního občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxx název x xxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření manželství xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, místo a xxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
k) datum x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného partnera; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx dítě xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
n) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx občana xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,
o) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx údaje x xxxxxxxxx, kteří xxxx obyvateli, a xx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, měsíc x rok narození,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx narozené x cizině xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(7) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.
6) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx.
7) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx část xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánech
Xx. XXXX
X §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 359/1992 Sb., x zeměměřických x xxxxxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxx x. 107/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 186/2001 Sb. x xxxxxx x. 175/2003 Xx., xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"n) xxxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o daňovém xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §7 odst. 1 xxxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 170/2004 Xx. x xxxxxx č. 189/2008 Sb., se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx poradce," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx3x),".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3e xxx:
"3x) Zákon x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx puncovního xxxxxx
Čl. XXXVII
X §35 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 539/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 127/2003 Xx., xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx čísla" xxxxxxxx xxxxx "osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Vězeňské službě x xxxxxxxx stráži Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXXXXX
Zákon č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 293/1993 Sb., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 460/2000 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 436/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx. x xxxxxx x. 274/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §23x odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
2. V §23x se za xxxxxxxx 4 vkládají xxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, kterými xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
c) xxxxxxx,
d) xxxxx x okres xxxxxxxx; x občana, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx opatrovníkovi rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; je-li opatrovníkem xxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození; xx-xx xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
k) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x pravomocném rozhodnutí x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx vzniku registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx partner"), xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx a xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxxxxx partnerství,
m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li manželem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, včetně předchozích xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx dítěti xxxxx x rozsahu
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx a nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. datum, místo x okres narození,
5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,
6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
7. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx službě xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx a xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x adresa xxxxx xxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx vyhoštění x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx,
l) xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx manžel prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,
n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx cizinec, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx xx cizincem, x jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx jeden z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
q) x xxxxxxxxx dítěti, pokud xx cizincem,
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx a nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení a xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxx, místo x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
t) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x povolením x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo jehož xxxxxxxxxx nebo manželem xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
3. osamělého cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx cizince, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů sám xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx nebo xxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,
5. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Údaje, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.
3. X §23x xxxx. 8 xx xxxxx "x 4" nahrazují xxxxx "až 6".
4. X §23x xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 se xxxxxxxx xxxx odstavec 9.
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x daních x xxxxxx
Xx. XXXXX
X §38x xxxx. 1 písm. e) xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx., xx xxxxx "(občanským xxxxxxxx)" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §27a xxxx. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 241/1994 Sb., xx v první x xxxxx xxxx xxxxx "xxxxx organizace" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírech
Xx. XXX
Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx., zákona x. 259/1994 Sb., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 70/2000 Sb., xxxxxx x. 307/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., zákona x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 259/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., zákona x. 308/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx č. 230/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. X §34 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxx xxxxx "osoby".
2. V §42 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
3. X §42 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxx xxxxx "osoby".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 306/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. V §24 xxxx. 1 se xxxxx "číslo xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "číslo xxxxx".
2. X §25 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx osoby".
3. §27x xxx:
"§27x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1
x) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx rodných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).
(2) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) jsou
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) adresa místa xxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxx občanství,
x) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx číslo matky; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, poskytuje xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) datum úmrtí xxxx xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
b) xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
e) xxxxxx občanství,
f) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhoštění x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx číslo; nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx úmrtí xxxx xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) datum xxxxxxxx,
c) rodné xxxxx.
(6) Údaje, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(7) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxx pojišťovna Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxx §27 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx pravdivosti x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3; tyto xxxxxxxx xxxx poskytovány x xxxxxxxx podobě nejpozději xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
V §16 xxxx. 1 xxxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx zákona x. 229/2006 Xx. a xxxxxx x. 36/2008 Xx., xx xx xxxxx "identifikační číslo" xxxxxx xxxxx "osoby".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxxx xxxxxx
Xx. XLIV
X xxxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 113/1997 Sb., xxxxxx č. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx č. 1/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Sb., zákona x. 322/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona č. 362/2003 Xx., zákona x. 187/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 136/2008 Xx. x zákona x. 41/2009 Xx., xx §51b xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xx 7x xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky x oblasti puncovnictví x xxxxxxxx drahých xxxx
Xx. XLV
X xxxxxx č. 19/1993 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/2006 Xx., §7x xxx:
"§7x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxxx xxxxxxxx výrobců x obchodníků16a)
x) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx a okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, který subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
d) adresa xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxx a xxxxx úmrtí, popřípadě xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,
f) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxx a místo xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) X poskytovaných xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x stavebním xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 423/2003 Xx., xxxxxx x. 292/2005 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §9x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "identifikační xxxxx")".
2. Za §15 xx vkládá xxxx §15x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§15x
Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Ministerstvu xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory ze xxxxxxxxxx registru obyvatel xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,
f) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra pro xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx státní xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxx, xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) adresa místa xxxxxxxx pobytu,
f) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) rodné xxxxx dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte x datum xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx pobytu,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxx pokud jsou xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxx posuzování xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i xxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vedenými
x) v základním xxxxxxxx obyvatel, x xx x rozsahu:
1. xxxxxxxx,
2. xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, x xx x rozsahu:
1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx xxxxx,
4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
x) x informačním xxxxxxx cizinců, x xx x xxxxxxx:
1. příjmení,
2. xxxxx, xxxxxxxxx jména,
3. xxxxx číslo,
4. xxxx xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx,
6. datum úmrtí.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx
Čl. XLVII
X xxxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 224/1994 Sb., xxxxxx x. 58/1995 Xx., xxxxxx č. 236/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 296/1995 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 442/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 127/2002 Xx., zákona x. 282/2002 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 23/2006 Xx. a xxxxxx x. 342/2006 Xx., §4x zní:
"§4x
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a stát, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
d) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx též adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx, xxxxx, popřípadě jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného úkolu.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x Ústavním xxxxx
Xx. XLVIII
V xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 331/1993 Sb., zákona x. 236/1995 Xx., xxxxxx č. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 48/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Xx., zákona x. 83/2004 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx., §25x xxx:
"§25a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
c) xxxxx x agendového informačního xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, na xxxxx území k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, den, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo den, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxx xxxx, datum xxxx xxxxx a xxxxx uzavření xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx manželem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx manžela x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
m) xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
x) den, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
i) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
l) xxxxxxx xxxx, xxxxx x místo xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx nebylo přiděleno, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx; x případě, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XLIX
X xxxxxx č. 283/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 261/1994 Xx., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., zákona x. 11/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Sb., xxxxxx x. 14/2002 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., zákona x. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 630/2004 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Xx. x zákona x. 7/2009 Xx., §12j xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3a zní:
"§12x
Poskytování xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
(1) Ministerstvo xxxxxx poskytuje státnímu xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx3x),
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b); xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxx, xxxxx x okrese xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxx, xxxxx x xxxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x bývalých xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x občana, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,
e) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, včetně xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
j) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, název a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, místo a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx jednoho z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
o) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx x nové xxxxx číslo dítěte,
4. datum, místo x xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x případě, xx osvojiteli nebylo xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
p) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx občan xxxxxxxx,
r) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo; xxxxx xxxxxx přiděleno, datum xxxxxxxx.
(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxx,
x) x případě změny xxxxxxx xxxxx původní xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
e) xxxxx x okres xxxxxxxx; x fyzické xxxxx narozené x xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky poskytuje xxxxxxxx zastupitelství xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zbavení xxxx omezení způsobilosti x právním úkonům,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx stav, datum x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
n) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, že dítěti xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, že jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx,
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx rodné číslo xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx narození,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx o jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx přiděleno, údaje x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu narození; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx dítě x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx cizinci x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx poručníkem nebo xxxxxxxx jeho poručníka xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení rodiny x rodičem xxxx xxxxxxx s povolením x pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(8) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx případě použít xxxx xxx takové xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup.
3x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem
Xx. X
V §9 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
V xxxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 36/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., zákona x. 254/2008 Xx. x zákona x. 306/2008 Xx., xx xx §45x vkládá xxxx §45x, xxxxx xxx:
"§45x
(1) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx výkon státní xxxxxx na úseku xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxx fondy při xxxxxxxxxxx státního příspěvku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvu xxxx poskytovány pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky,
x) xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx, kterými xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) druh xxxxxx,
x) datum počátku xxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx úmrtí.
(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(5) Ustanovení §45x xxxx. 4 x 5 xxxxx obdobně x tím, xx xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx prověřilo xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 až 3. Xxxxxxxxx xxxxx uvedených x odstavcích 1 xx 3 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Pro xxxxxxxxx aktuálního xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx x odstavcích 1 až 3 xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXX
V §10 xxxx. 1 xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (zákon x vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 451/2001 Sb., xx xx xxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx5x)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 5x zní:
"5x) Xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xx xxxxxxxx xxxx poznámka pod xxxxx č. 5x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 111/1994 Sb., o silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 38/1995 Xx., xxxxxx č. 304/1997 Sb., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 150/2000 Xx., zákona č. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 577/2002 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 250/2008 Xx. x xxxxxx x. 274/2008 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §18x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx".
2. X §18x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx přirážky; osobními xxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu,12) xxxxxxx x osobním dokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přirážky se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx a adresa xxx doručování12)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxx:
"12) §46x zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx zákona x. 7/2009 Xx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 290/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Sb. x xxxxxx č. 274/2008 Xx., se mění xxxxx:
1. X §11 odstavec 2 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 3x xx 3x zní:
"(2) Zpravodajské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x), xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx veřejné moci3a), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx3x), v základním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx3x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx3x), registru xxxxxxx xxxxx3x), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx3x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx3x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx3x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx3x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx3x), centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx3x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx3x), xxxxxxxx údajů x mýtném3g), xxxxxxxx xxxxxx3x) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů3h), x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx-xx xx technicky xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx.
3x) Xxxxx x. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
3x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3x) Zákon č. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3x) Zákon x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3x) Xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3x) Zákon x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3x) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §11 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
3. §11x xx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x xxxxxxx.
XXXX PADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Sb., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx č. 124/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo")".
2. X §37 xxxx. 4 xxxx. d) xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx: "osobními xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxxxxx a datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx6x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6h xxx:
"6x) §46x xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxx č. 7/2009 Xx.".
3. X §37 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k jízdnému, xxxxx cestující xxxxxxxxx xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, prokázat xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx [xxxxxxxx 4 xxxx. x)]".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna zákona x Xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 179/2007 Xx., zákona č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx. x zákona x. 130/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. §6x xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2c zní:
"§6x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x) xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx2x),
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x); xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxx čísel, poskytují xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou referenční xxxxx x
x) xxxxxxxx,
x) jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx místa pobytu,
x) datu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datu, xxxxx x státu, xxx se xxxxxxx,
x) xxxx, místu x xxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx den, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, který xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
j) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, matky, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx; x případě, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, datum narození; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, název x xxxxxx sídla,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx-xx x uzavření manželství xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, místo x xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
l) datum x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxx xxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) o osvojeném xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx dítěte,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, poskytne xx datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxx x cizincích, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx původní rodné xxxxx,
x) den, xxxxx a rok xxxxxxxx,
e) xxxxx x okres xxxxxxxx; x fyzické xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx se narodila.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců údaje x xxxxxxxxx, a xx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x stát, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx cizinec narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,
x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) správní xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx není xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí jednoho x manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, popřípadě xxxx den, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte, pokud xx cizincem, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, a xxxxxx rodné xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. původní x nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx x místo xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx osvojitelů, v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx čísla otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx neposkytují, xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x písemně xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
r) xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
t) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx nezaopatřeného xxxxxx cizince x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec x povolením x xxxxxx na území Xxxxx republiky,
3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx nebo xxx ohledu na xxx xxxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s rodičem xxxx dítětem x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
4. cizince, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx unie,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx.
(7) Údaje, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(8) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx 2 až 6 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 2 xx 6, poskytují xx Xxxxxxxxx trestů x xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx poskytnuté xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xx blokuje, zjistí-li, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které po xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
2x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. X §11x xxxx. 3 větě xxxxx se xxxxx "x xxxxxxxx obyvatel" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
ČÁST PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. LVII
Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx. a xxxxxx x. 154/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. k) xx xx slova "účetní xxxxxxxxx2x)," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx,".
2. X §2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "identifikační xxxxx") číselný xxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
3. X §2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"m) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx číselný xxx, který slouží x identifikaci provozovny xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx n) xx x).
4. X §4 odst. 1 xxxxxxx o) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2i xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2x) je xxxxxxxxx,
2x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
5. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je správcem xxxxxxxxxx registru osob2i).".
6. §9x xxxxxx xxxxxxx a poznámek xxx čarou č. 5x xx 5j xxx:
"§9a
Xxxxxxxxxxx xxxxx z jiných xxxxxxxxxxxx systémů
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Českému statistickému xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx
a) ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
1. xxxxxxxx,
2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
5. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, který je x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx5x) x státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx5x) xxxx údaje:
1. xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
3. pohlaví x xxxx xxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu,
5. xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx změny a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5x), xxxxx jeho xxxxxx x xxxxx uzavření, xxxxx zániku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx5x),
9. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
10. xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pobývajících xx xxxxx České xxxxxxxxx5x) a cizincích, xxxxxx xxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxx x xxxxx5x), xxxx xxxxx:
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x jeho xxxxx,
4. xxxxxxxxx adresy xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x jejich xxxx,
5. xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo oprávnění x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
6. xxxxxxx stav, xxxxx a místo xxxx změny, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x datum xxxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vzniku x xxxxx uzavření, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx partnerství,
8. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx číslo; x případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
10. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, jeho jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
11. xxxxxxxxx xxxxxx,
12. účel xxxxxx,
13. xxxx, z xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx.
(2) Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
5x) Xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) Xxxxx č. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5g) §1 zákona x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2 xxxx. 2 xxxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
5x) §14 xxxxxx x. 115/2006 Sb.
5x) Zákon x. 326/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.
5x) Xxxxx x. 325/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
7. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9e xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx9x).
9e) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xx 9x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou x. 9x xx 9x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
8. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx.".
9. Poznámka xxx čarou x. 9x xxx:
"9x) §2 písm. x) xxxxxx č. 158/1999 Xx.
Xxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
10. X §20x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soudržnosti, xxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
11. X §20x xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx t) xx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9k xxxxx:
"x) xxx stavebního xxxxxxx9x),
x) kód xxxxxxxxx místa9k),
x) xxxxx obyvatel xxxxxxxxxxx x budově.
9x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní poznámky xxx xxxxx x. 9x a 9x xx označují xxxx xxxxxxxx pod čarou x. 9l a 9x, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod xxxxx.
12. X §20x xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby9e).".
13. §21 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
14. §21x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§21a
Aktualizace xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx subjektu x rozsahu údajů xxxxxxxxx x §20 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x), x xxx-xx o xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §20 odst. 4 xxxx. a), x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxx.".
15. §22 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 až 12x xxxxxxx.
16. X §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x" xxxxxxx x xxxxx "x xx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů podle xxxxxx zákona" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".
17. X §26 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
18. V §26 odst. 2 xx xxxxx "a xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx" zrušují.
19. X §26a odst. 4 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x písmeno c) xx zrušuje.
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 118/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx. x xxxxxx č. 309/2008 Xx., §48x zní:
"§48x
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx dopravy x Xxxxxx xxxxxxxx správě xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel,
x) údaje z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx
a) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX PADESÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. LIX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., zákona č. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 125/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 204/2005 Xx., zákona x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb. x zákona č. 414/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. X §63 xxxxxxxx 5 až 7 xxxxx:
"(5) Ministerstvo xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x orgánům xxxxxx xxxxxxxx podpory
x) referenční údaje xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel,
x) údaje z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx narození,
x) xxxxxxx x jeho xxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx uzavření manželství, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx manžela, xxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
n) xxxxx xxxxx dítěte,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx číslo dítěte, xxxxx x místo xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx osvojitelů a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §63 xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx xxxxx:
"(8) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. c) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví a xxxx xxxxx,
d) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa místa xxxxxx,
x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu,
j) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
l) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x neexistenci manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx partnera, datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, a xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
q) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 písm. d) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,
b) xxx, xxxxx x xxx narození,
x) xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) rodné číslo.
(10) Údaje, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(11) Z poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx jako odstavec 12.
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. LX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 482/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 354/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx. a xxxxxx x. 254/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3x xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního registru xxxx11x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11a xxx:
"11x) Xxxxx x. 111/2009 Sb., x základních registrech.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 11x xx označuje xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 11x, a xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. V §3x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "osoby".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. LXI
Xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x zákona x. 126/2008 Xx., se xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" vkládá xxxxx "xxxxx".
2. X §5 xxxx. 3 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxx:
"x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx2),
2) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. X §5 odst. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "osoby".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., zákona x. 67/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx. x zákona x. 167/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §44 xxxx. 2 xxxx. c) xx xx slova "xxxxxxxxxxxxx číslo" vkládá xxxxx "osoby".
2. X §44 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje slovo "xxxxx".
3. V §47 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Orgánům xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx státní správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xx základního registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx místa pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, datum, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, místo a xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., zákona x. 228/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., zákona x. 192/2003 Sb., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 284/2004 Xx., zákona x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx. x xxxxxx x. 314/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5x xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1x xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx1x); xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bylo advokátovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.
1x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámka xxx čarou č. 1x xx xxxxxxxx xxxx poznámka pod xxxxx x. 1d, x to včetně xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.
2. X §25a xxxx. 2 písmeno b) xxx:
"x) xxxxx, xxxxxxxx, bydliště, xxxxxxxxx xxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".
3. V §25x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx označení druhu x čísla xxxxxxx".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x krmivech
Čl. XXXX
X §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 214/2007 Sb., xx x xxxxx xxxx xxxx středníkem xx xxxxx "identifikační číslo" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
V xxxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 107/2002 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., §10x xxx:
"§10f
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xx 6 xxxxxx xxxxxx
a) referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x rozhodnutí uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxx x příjmení,
x) datum xxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx jmen x xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx číslo,
d) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
f) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo agendového xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxx xxxxx jsou xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx stav.
(6) X poskytovaných xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., zákona x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 311/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx. a xxxxxx x. 97/2009 Sb., §41x xxx:
"§41a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx den, xxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxx narodil,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx pobytu,
f) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx xx území Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxx předávat, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 83/1998 Xx., zákona č. 71/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb. x xxxxxx x. 158/2009 Xx., se mění xxxxx:
1. V §13 odst. 1 xxxx. x) se xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá slovo "xxxxx".
2. §46c xxx:
"§46x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel,
c) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, kde xx narodil,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x některých opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona č. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 138/2008 Xx. a xxxxxx x. 41/2009 Sb., xx xxxx takto:
1. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
2. V §13 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx ", bylo-li přiděleno" xxxxxxxxx xxxxx "osoby xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx2x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x zní:
"2x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o základních xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2x se xxxxxxxx xxxx poznámka pod xxxxx x. 2x, x to včetně xxxxxx na poznámku xxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., zákona č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 167/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Xx., zákona x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., zákona č. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Xx. x xxxxxx č. 158/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §39x xxxx. 3 x §39f xxxx. 5 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
2. X §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9, xxxxx xxxxx:
"(7) Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) adresa xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je uživatelem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jejími xxxxxxxxxx, x rozsahu
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) x xxxxxxx xxxxx rodného čísla xxxxxxx rodné xxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx narození.
(9) Údaje, jichž xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x 8, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x registru xxxxxxx čísel xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx. x xxxxxx č. 274/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "osoby".
2. X §62 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx9x)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 9x xxx:
"9a) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. LXXI
X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 120/2008 Xx., xx xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx fondech a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb. x xxxxxx x. 126/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 2 písm. b) xx za slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §5 xxxx. 1 větě xxxxx se slovo "xxxxxxxxx" zrušuje.
3. X §5 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; identifikační xxxxx xxxxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx2x)".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 2a xxx:
"2a) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech.".
4. X §23 xxxx. 11 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" zrušuje.
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x zemědělství
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 62/2000 Sb., zákona x. 307/2000 Sb., xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx č. 94/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 409/2006 Xx., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 95/2009 Xx. x zákona x. 109/2009 Xx., se xxxx takto:
1. X §2x xxxx. 3 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §2f xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního registru xxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxx
x) příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx,
x) příslušnou xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,
x) xxxxxxxxx úřad xxxxx x
e) xxxx, xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vede Xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.".
3. X §2x xxxxxxxx 14 xxx:
"(14) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) údaje z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
4. V §2x se xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xx 19, které xxxxx:
"(15) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(16) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
(17) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) číslo x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
g) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,
h) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(18) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx x základním xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(19) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
V xxxxxx č. 15/1998 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 104/2008 Xx., zákona č. 126/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 250/2008 Xx. x xxxxxx x. 254/2008 Xx., §13x xxx:
"§13a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) jsou
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) adresa místa xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení pobytu.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x hnojivech
Xx. XXXX
X §3a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 317/2004 Xx. a xxxxxx x. 9/2009 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x informacím
Xx. XXXXX
X §14 xxxx. 2 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/2006 Xx., xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Změna veterinárního xxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., zákona x. 316/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx. a zákona x. 182/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §50 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno identifikační xxxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3; xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx25x).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25j zní:
"25x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx čarou x. 25j xx xxxxxxxx jako poznámka xxx čarou x. 25x, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. V §51 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přidělí xx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob25j).".
3. X §64 xx za odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxx-xx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxx 1 přiděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx25x).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
4. X §66x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx" a xx xxxxx "sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxx slovo "osoby".
5. X §72 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "3 x 4".
6. X §78 se xxxxx "§64 odst. 5" nahrazují xxxxx "§64 odst. 6".
7. V §78x xx slova "§64 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§64 xxxx. 5".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předškolním x xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
V §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 306/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a školským xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 562/2004 Xx., xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Změna zákona x xxxxx
Xx. XXXXX
X §77 xxxx. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 350/2005 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x pobytu cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 539/2004 Sb., zákona x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx. x zákona x. 197/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. §158 xxx:
"§158
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřívějších xxxx x příjmení, xxx, měsíc a xxx narození, xxxxxxx x státní příslušnost xxxxxxx, jeho xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x xxxxxxx
1. žádosti x xxxxxxx víza (§54), xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 5), povolení k xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. žádosti x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx pozvání (§180 odst. 2) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),
b) xxxxx x
1. xxx, xxxxxx a roku xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jeho xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx,
2. xxx, xxxxxx a roku xxxxxxx pozvání xxxx xxxx odepření,
3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona x o důvodu xxxxxxxxx,
4. dni, xxxxxx a xxxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx číslu x x xxxx jeho xxxxxxxxx,
5. zrušení, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx jeho xxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx platnosti,
6. xxxxxx, dni, xxxxxx, roku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx vstupu xxxx xxxxxxxx vycestování,
7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx podle §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx smluvním xxxxxx x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx a xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x x xxxxxx xxx xxxx vydání,
11. xxx, měsíci a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxx, xxxxx x průvoz požádal, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
12. xxx, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyřízení x xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. druhu, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x které xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),
2. umožňující xxxxx xxxx vedený x xxxxxxx x založený xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx písmene x),
3. xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxx x
1. xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x pravomocném rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxx x místu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), datu xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx partnerství smrtí xxxxxxx z partnerů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx,
4. xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx mimo xxxxx, x xxxxx, ve xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
5. xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který cizinec xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,
jde-li x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobývat po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, a x xxxxxxx, kterému xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
e) xxxxx o
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxxx a novém xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxx x místu narození,
5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, která xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx osoby v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. datu nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
xxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx xxxx xxxxx než 90 dnů, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x x cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) údaje o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho poručníka xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 let xxxx xxx ohledu xx xxx cizince, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k pobytu xx území,
4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. rodiče nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxx xxxxx číslo; jde-li x cizince, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x poskytnutí xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxx údaje o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), a xx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9; tyto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx policii xxxx ministerstvu.
(4) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, skutkových okolnostech xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí a xxxxx vztahující xx x vybírání x xxxxxxxx xxxxxxx pokuty,
x) zvoucí xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, příjmení, xxx, měsíci x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxx x xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxxxx úkolu xxxxx tohoto xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 mohou xxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx mají vztah x cizinci, který xx x tomto xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.
(7) Xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx sdružovat s xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Ministerstvo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 a 5 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx narodil xx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx pobytu xx xxxxx, popřípadě xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) číslo x xxxxxxxx oprávnění x pobytu,
x) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území,
j) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
k) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx x udělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
m) xxxxxxx stav, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z partnerů xx xxxxxxx a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx partner prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rodné číslo xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
r) o xxxxxxxxx dítěti, xxxxx xx xxxxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. datum a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx čísla otce x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; tyto xxxxx xx nevedou, pokud xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx x trvalým pobytem xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě a xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, xx kterém x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx x oprávněním k xxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl cizincem x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo manželem xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx,
3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx nezletilého cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), x jeho xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxx vedeny x cizincích s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xx xxxxx na xxxx delší xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx přechodně pobývat xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x to x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Za podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(10) X xxxxxxxxxxx systému cizinců xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 9 xxxxxxxxxxxx a xxxxx rovněž xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxx, ke xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
(11) X xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9, se xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx výdeje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx.
(12) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx cizích států xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxxx x xxxxxxxxx x udělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx odstavce 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx,
x) veřejného xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxx trestných činů,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) ochrany xxxxxxxx xxxxx
x subjekt, xxxxxxx byly xxxx xxxxx poskytnuty, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxxxxxx, lze xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x trestný čin xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Policie xx x tomuto xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(14) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 13, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadující xxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 13, xxx xxxxx xx xx byly xxxxx xxxxxxxxxx. Prohlášení podle xxxxxxxx 13 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x elektronickými xxxxxxxxxx.
(15) Subjekty, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx odstavce 9,
x) xxxxxx oprávněny x jejich shromažďování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxx xxxxxxx zajistit ochranu xxx xxxx náhodným xxxx neoprávněným přístupem xxxx zpracováváním.
(16) Xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §159 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "vedené x" x za xxxxx "informačních xxxxxxxxx" xx vkládají slova "xxxxx xxxx xxxxx".
3. V §160 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxx x cizincích x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx, o xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx na xxxxx xxxxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x o xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxxxxxx stanoveném x §158 odst. 9 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.".
4. X §160 odst. 4 xx slova "odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 7".
5. X §160 xxxx. 5 xx slova "xxxx. 2 a 3" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 4 x 5".
6. X §165x se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 24x znějí:
"(4) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24x), xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) datum, xxxxx a okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o státních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) pohlaví,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx narození,
x) xxxxx číslo,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
i) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx narození; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
x) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x manželů za xxxxxxx x den, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství smrtí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx partnerů za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,
m) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení dítěte x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx dítěti údaje x xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx narození,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, příjmení x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; pokud jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(6) Ministerstvo xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) čísla xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx držitele,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladech: xxxxx x druh cestovního xxxxxxx,
g) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx zadržen.
24x) Zákon x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 24x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 24x, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
7. X §180 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
XXXX OSMDESÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx znění xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 395/2005 Xx., zákona x. 21/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx. a xxxxxx x. 41/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx za slova "(xxxx xxx "občan")" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx prokazování totožnosti" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx")".
2. X §2 xxxx. 1 xx xxxxx "rodné xxxxx," xxxxxxx.
3. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx xx vydává
x) xxxxxxxx xxxxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx elektronickým xxxxx,
x) občanský xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
4. V §2 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx žádost xxxxx x občanovi xxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Občanský xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx2).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují jako xxxxxxxx 6 xx 8.
5. X §2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 doplňují slova "xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx".
6. X §2 odstavec 7 xxx:
"(7) Občanské xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x informačními xxxxxxx veřejné xxxxxx (§3x).".
7. X §2 xx odstavec 8 xxxxxxx.
8. §3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x a 3x xxx:
"§3
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx podpisu. Xxxxxxxx průkaz xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxxxx v cizině xx zapisuje místo x stát xxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx3x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxx, xxxxx x datum xxxxxx občanského průkazu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal,
x) strojově xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
1. xx xxxxxxxx čitelné xxxx v tomto xxxxxx: xxx dokladu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dokladu, kontrolní xxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxxxx xxxxxxx, pohlaví, xxxxx platnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx číslice, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve strojově xxxxxxx xxxx,
2. xx 2X kódu: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx3x) pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx občanského xxxxxxx; 2X xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx čárový xxx x vysokou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čipu xxx zapsat údaje, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x nich xx zapíšou.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx nestanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3x) Xxxxx x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §9 xxxx. 1 zákona x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx registrech.".
9. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x, 6x x 6x xx xxxxxxx.
10. Za §3 xx xxxxxx xxxx §3a, který xxx:
"§3x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. a) x b) umožňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx obyvatel"); xxxx o xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx x okresu xxxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx údaj ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx nebo xxxxx registrovaného partnerství, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx3), xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx"); údaj x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx základního xxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx občanských průkazů.
(2) Xxxxxx xxxxx, xxxx a oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.".
11. §4 včetně nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x x 4 xxx:
"§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx vydává
a) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxxxx obvodu xx xxxxx hlášen x xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) Magistrát xxxxx Xxxx, neměl-li občan xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nabyl státní xxxxxxxxx udělením2) x xxxxxxxxxxxxx poté xxxxxxx x xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě Xxxx městské xxxxx Xxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žádost x využitím údajů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x evidenci xxxxxxxx, x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx cestovních dokladů"). Xxx vyřizování xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx občana; xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro tyto xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx fotografii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx3x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx schránky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx narození občana, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud občan xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx občana xx fotografii. Xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx, obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx občana xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx účel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x takový xxxxxx xxxxxx. Lze-li xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx příslušnému obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností x x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; formulář xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném certifikátu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx4).
(3) Xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx průkazu uvedeného x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 fotografie x rozměru 35 xx x 45 xx, xxxxxxxxxxxx současné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pohledu, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, bez xxxxx x xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxx části hlavy xx xxx k xxxxx minimálně 13 xx (dále jen "xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na technické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokrývkou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx občanský xxxxxx vydán.
(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx 14 xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx. Místo zákonného xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx občan xxxxxx 14 xxx xxxxxx xx výchovy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx mladšího 14 xxx; tyto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, pokud je xxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xxxxx je zbaven xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx je xxxxxxx xxx, xx není xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx opatrovník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud mu xxxxx xxxxxxxxxx ustanoven.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiná xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxx této xxxxx v rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §2 odst. 2 písm. x) x x), může xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x doklady, xxx pokud xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx podpisu.
3x) Příloha č. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
12. Za §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:
"§4x
(1) Občan, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něj podává xxxxxx, jsou povinni xxxxxxxx xxxx totožnost. Xxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx obyvatel, x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx cestovních xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx doložil. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správnost x úplnost; to xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Podpisem xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx občanského průkazu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. a) x x) xx xxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx žádost byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předána. Občanský xxxxxx vydaný xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx občana xx 15 dnů xxx dne podání xxxxxxx.".
13. §5 x 6 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5, 6 a 6x xxxxx:
"§5
Xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx předložit, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx5) občana, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx6) xxxxxx, jemuž xx být xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx6x).
(2) X xxxxxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx anebo xx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx udělením, xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt, xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxx5), xx neplatí x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx obyvatel xxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx občanství6) občana, xxxxx xx xxx xxxxx občanský xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu občanovi, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, že není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx
x) rodný xxxx5) xxxxxx, jemuž má xxx xxxxxxxx průkaz xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozporů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxx x registru xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx-xx x opatrovníka, xxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníkem; xx-xx opatrovníkem právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníkem x fyzická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednat xx právnickou xxxxx.
(4) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxx xxxxxx zbaveného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xx třeba předložit
x) rodný list5) xxxxxx, jemuž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při zpracování xxxxx uvedených v xxxxxxx s údaji xxxxxxxx x registru xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,
d) xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka xxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, x jde-li x opatrovníka, doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, předloží xxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníkem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanský xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx udělením podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx5).
(2) Nemůže-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost x xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§9),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, v evidenci xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) §91 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx a příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1993 Xx.
6a) §20 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/1993 Xx., ve znění xxxxxx x. 194/1999 Xx. x zákona x. 320/2002 Xx.".
14. X §7 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 x 11 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
15. X §7 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 doplňují xxxxx "; to xxxxxxx, xxx-xx x občanský xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x)".
16. X §8 odstavce 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xxxxx xx xxxxxxx převzít xxxxxxxx xxxxxx osobně. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx skutečnost xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx 14 xxx přebírá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx výchovy, nebo xxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní výchovy xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která pečují x xxxxxx xx xxxxxxx soudního xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, kterému xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tak, xx xxxx způsobilý xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým podpisem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx požádal. Xx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zbaven xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx.".
17. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx ", potvrzení x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, potvrzení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
18. X §8 xxxx. 3 xx slova "xxxx matriční xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 6" nahrazují xxxxx ", xxxx-xx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a předává xxxxxxxx xxxxxx občanovi xxxxx odstavce 4".
19. X §8 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx převzít u xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxx xxxxx x žádosti, jinak xx xxxxxxx občanský xxxxxx převzít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Občanský průkaz xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxx x obecního úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx.".
20. Xx §8 se xxxxxx xxxx §8a, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 13 xxx:
"§8x
Bezpečnostní xxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "držitel") xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 x xxxxxxxxx 10 číslic, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. a) nebo x).
(2) Xx xxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx může držitel xxxxxxxxxxxx osobní xxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy13).
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xx sobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xx žádost držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 14 xxx xxxx občan, který xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezena xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2.
13) §8x odst. 2 xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 130/2008 Xx.".
21. V §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx občanského xxxxxxx opatrovníkem xxxx xxxxx xxxxxxxx zástupcem xx xxxxxx, který xxx rozhodnutím soudu xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům,".
22. X §9 xxxx. 3 xx slova "xxxxx číslo, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "místo x".
23. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "občanského xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")" xxxxxxx.
24. §10 včetně xxxxxxx xxx:
"§10
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu
(1) Doba platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xx 10 let xxxx 5 xxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 14 xxx.
(2) Doba xxxxxxxxx občanského průkazu xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xx
x) 6 xxxxxx xxx xxxx xxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování a xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx
2. x xxxxxxxx katastrofy nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxx nelze vydávat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) (§24x),
x) 3 xxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx vydáván xxxxxxxx průkaz bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx udělením (§24b),
x) 1 xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§24x).".
25. X §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"b) ohlášením xxxx xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxx,".
26. X §11 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx označují jako xxxxxxx c) a x).
27. V §11 odst. 1 xxxxxxx d) xxx:
"x) uplynutím 60 xxx xxx dne, xxx došlo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx, x výjimkou xxxxx x xxxxx narození.".
28. V §11 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx nečitelné nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
29. X §11 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "x výjimkou xxxxxxx uvedených x §12 odst. 1 x 3," xxxxxxx.
30. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxx kontaktního xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx.".
31. §12 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 13x xx 13x xxxxxxx.
32. Nadpis xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX".
33. V §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx 15 xxxxxxxxxx xxx
1. xx xxx, ve xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského průkazu x důvodů uvedených x §11 xxxx. 1 písm. a) xxxx b), xxxxx x §11 odst. 2,
2. ode xxx, kdy xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx,".
34. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x se xxxxxxx.
35. X §14 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx," xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xx doplňují slova ", xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxxxx".
36. X §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"e) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanský průkaz xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx,".
37. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx matričnímu xxxxx" xxxxxxx.
38. V §14 odst. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "občana" xxxxxxxx slova "mladšího 14 xxx xxxx xxxxxx", slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 2", xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx 14 xxx xxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx".
39. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx za xxxxx "cizí občanský xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx," xx xxxxxxx.
40. X §15 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
41. Xx §15 xx xxxxxxxx nové §15x a 15b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x xxxxx:
"§15a
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jej xxx xxxxxx xx objektů xxxx xx xxxxxxx.
(2) Xx zakázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx souhlasu13a) xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx průkaz xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čitelné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektronickém xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a se xxxxxxxxx držitele.
(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx x x potvrzení x občanském xxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx kontaktního elektronického xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§15x
Xxxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo osoby xxxxxxx v §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x volné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §5 xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
42. X §16 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele" xxxxxxx.
43. Xxxxxx xxxxx xxxx zní: "XXXXXXX XXXXXXX".
44. Xxxxxx §16x xxx: "Přestupky".
45. X §16x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxx "opravy x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nebo" x slova "v xxxxxxxxx o změně xxxxx trvalého pobytu xxxx v xxxxxxxxx x xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx," se xxxxxxx.
46. X §16x xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
47. X §16x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§2 xxxx. 5" nahrazují xxxxx "§15x xxxx. 2".
48. V §16a xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx p), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx požádá o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jinou xxxxx,
x) prokazuje údaje xxxxxxxxx průkazem, jehož xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxx ohlásil,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předá, xxxxxxxx, zablokuje, zlikviduje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx strojově čitelné xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) neoprávněně zapíše, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zpracovává xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čipu.".
49. X §16x xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx n)" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "X xxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a p) xx příslušný Úřad xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.".
50. X §16x xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x) lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x p) xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Kč.".
51. Xx §16x xx xxxxxxxx nové §16x a 16x, xxxxx včetně nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13b xxxxx:
"§16x
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících fyzických xxxx
(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx neoprávněně zapisuje xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čipu.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13x) xxxx xxxxxxx.
§16c
(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx veškeré úsilí, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x něm nezahájil xxxxxx do 1 xxxx ode dne, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx delikty xxxxx §16x xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx jednání, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.
(6) Pokuty xxxxxxx xxxxx §16x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
13x) Xxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
52. §17 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 zní:
"§17
(1) Xxxxx x občanských xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx14) x xxxxxxxx občanských xxxxxxx, xxxxxx správcem14) xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xx xxxxxx xx prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx x x občana, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx,
x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, která x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x datum xxxx xxxxx,
x) xxxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ztráty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx vydaných potvrzení x xxxxxxxxx průkazu x xxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx,
x) číslo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
n) xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů,
x) xxxxxx, den, xxxxx x rok xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, subjekt a xxxxx provádějící identifikaci.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx informačního xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx informačního systému,
x) xxx, xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxxxxx údajů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou poskytovány,
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx občanských xxxxxxx.
14) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".
53. Za §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17b, xxxxx xxxxx:
"§17x
(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je pro xxxxxxxxxxxx zpracovatelem xxxxx xxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxx průkazů, s xxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 3.
(2) Matriční xxxx xx pro ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x rozsahu číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Policie xx xxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ohlášení xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xx vedou xxxxx xx xxxx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vydal, a xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx
a) na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vydaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x důvod xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx čísla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xx xxxx 20 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§17b
(1) Pro xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx občanských xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registru obyvatel xxxxxxxxxx údaje x xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 2.
(3) Pro výkon xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxxx změnu, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) pohlaví x xxxx změnu,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x občana, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx a xxxx narození,
x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx opatrovníka; xx-xx opatrovníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx3), xxxxx x xxxxx,
x) rodné číslo xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x registru obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Pro xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx občanských xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxx úřady xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx z evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx.".
54. X §18 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxx ministerstva" xxxxxxxx slova "v xxxxxxxxxxx x výrobou xxxxxxx".
55. X §18 xxxx. 3 xx slova "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. k)".
56. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxx o bezpečnostním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xx xxxxxxxxxxx.".
57. V §18x odst. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx větou "Xxxx xxxxxx v §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx.".
58. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x xx xxxxxxx.
59. V §18x xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Za xxxxxx xxxxxxxx 14 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx x právním úkonům xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2.".
60. X §18a xx xx odstavec 4 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 5 a 6, xxxxx xxxxx:
"(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx.
(6) Žádost xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx zveřejňuje ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xx podepsat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx4).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.
61. X §18x odst. 7 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx údaje xxxxxxx".
62. V §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
63. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx," xxxxxxx.
64. §21 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
65. §22 xxx:
"§22
(1) Xxxxxxxxxxxx kontroluje xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx výkon kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xx x obecních xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxx ustanovení obecního xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
66. X §23x xx slova "obecnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
67. §24x a 24x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§24x
Vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx platnosti 6 xxxxxx
Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou vydávat xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx x technické xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx trvající xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx
x) x důsledku xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx události xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§24x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dobou xxxxxxxxx 3 xxxxxx
(1) Xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx požádá x vydání občanského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx čitelných údajů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. d). Xxxxxxxx xxxxxx bez strojově xxxxxxxxx údajů xx xx xxxx vydání xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
68. Xx §24x se xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§24x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 měsíc
(1) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx volebního xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx platnosti 1 xxxxx od xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Občanský xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými údaji xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
69. §25 xx xxxxxxx.
70. §26 zní:
"§26
Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vzor xxxxxxx,
x) podmínky a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx fotografie.".
Xx. LXXXII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v platnosti xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxx narození.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxx x. 328/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx digitalizované xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx použít xxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2011.
3. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 328/1999 Xx., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx podat x xxxxxx příslušného x xxxx vydání podle xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14. června 2010. Xxxxxx-xx občan žádost x xxxxxx občanského xxxxxxx xx strojově xxxxxxxxx údaji xxxxx xxxx první u xxxxxxxxxx úřadu nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx učinit xxxxxxxxxx xx 31. května 2010.
4. X xxxx xx 15. xxxxxx 2010 xx 30. xxxxxx 2010 xxxx xxxxx požádat x vydání občanského xxxxxxx bez strojově xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx, xx který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx současně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydaném přede xxxx 1. xxxxxxxx 2010, zjištěna vada, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxx datu, xxxx se občanský xxxxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 328/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx nové xxxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx.
Čl. XXXXXXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx zákonů vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004, zákona č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx. a zákona x. 197/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §1 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů") x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx")".
2. X §12 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx cestovních dokladů")" xxxxxxxxx xxxxx "evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx".
3. X §17 xxxx. 4 větě první x v §22 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "ústavní xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "pečuje" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
4. V §20 odst. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx")11x)".
5. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx "§30 xxxx. 2 x 3" xxxxxxxxx slovy "§30 xxxx. 2 xx 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx zrušují.
6. Xxxxxx xxx §29 xx zrušuje.
7. X §29 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 se xxxxx "xxxxx číslo" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
8. X §29 odst. 2 xxxx. b) xx xx xxx 1 xxxxxx nový xxx 2, xxxxx zní:
"2. rodné xxxxx xxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 2 až 11 xx označují xxxx xxxx 3 xx 12.
9. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
10. X §29 odst. 2 xxxx. f) xxxx 7 xx xxxxx "a rodné xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §29 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:
"x) den, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx poskytnut x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx,".
Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno h).
12. X §29 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx, den, měsíc x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
13. X §29 xxxx. 3 xx xxxxx "§30 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 6".
14. X §29 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
15. X §29x xxxx. 2 xxxx. b) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů".
16. X §29x xxxx. 2 písm. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, který xxx:
"2. xxxxx xxxxx držitele,".
Dosavadní xxxx 2 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx body 3 xx 11.
17. X §29x xxxx. 2 xxxx. e) xxxx 6 xx xxxxx "a rodné xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx diplomatických a xxxxxxxxxx xxxx".
18. X §29x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 7 se xxxxx "a xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", rodné xxxxx x agendový identifikátor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx".
19. X §29x xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"g) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxxxxx, kterému xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
20. X §29x xxxx. 2 xxxxxxx h) xxx:
"h) xxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
21. V §29x xxxx. 3 xx xxxxx "§30 xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "§30 xxxx. 6".
22. V §29x xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "agendovém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx".
23. X §29a xxxx. 3 xxxx. d) xx xxxxx "cestovních xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx a služebních xxxx".
24. X §30 odst. 1 xx xxxxx "xxxx 3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 4 x 5".
25. X §30 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 16x xxx:
"(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx využívají ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx16x), kterými xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li o xxxxx subjektu xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx úmrtí, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, vede se xxx, který je x xxxxxxxxxx uveden xxxx den smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.
16x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 9.
26. V §30 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "informačního xxxxxxx" xxxxxxx x xx konci odstavce xx doplňuje věta "Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.".
27. V §30x xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxx x §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx.".
28. X §30x se za xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 16b xxxxx:
"(5) Xx xxxxxx může požádat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx.
(6) Žádost lze xxxxx v elektronické xxxxxx xx formuláři xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx16x).
16x) Xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 se označují xxxx xxxxxxxx 7 x 8.
29. X §30a odst. 7 xx slova "x xxxxxx výdeje" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx".
30. X §30x xxxx. 8 xx slova "1 xx 5" xxxxxxxxx xxxxx "1 xx 7".
31. X §30x xxxx. 1 xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 6".
32. §39 xxx:
"§39
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xx u xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx xxxxx zákona
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx zákonů vyhlásil xxxxx znění xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Čl. LXXXVI
X zákoně č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Xx. a xxxxxx č. 198/2009 Xx., §16a zní:
"§16x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x) referenční xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx čísel x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx v informačních xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) a x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné příjmení,
x) datum narození,
x) místo a xxxxx narození; u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a stát, xxx xx občan xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx občana mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
k) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
g) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) rodinný stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
k) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx kterou není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
m) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) v případě xxxxx rodného čísla xxxxxxx rodné xxxxx,
x) den, měsíc x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx zákona x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Xx., zákona č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 176/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 414/2008 Sb. x xxxxxx č. 41/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §42x xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §49 odst. 4 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,".
3. Xx §53 xx xxxxxx xxxx §53a, xxxxx zní:
"§53x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx sociálně xxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobách, kterým xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, místo x stát, kde xx narodil,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx došlo,
x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum xxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx xxxx změny x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x nové xxxxx číslo xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) jsou
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
e) rodné xxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x adresa místa xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,
i) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxx změny, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx je dítě xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, a jejich xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx rodné číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x osvojení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, původní a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx
1. zletilého xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx,
2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx manželem xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx,
4. cizince, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx nezletilého xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.
(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození; x xxxxxxx xxxxx narozené x cizině xxxxx x stát xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx x xxxx xxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Z poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXXX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Sb. x xxxxxx č. 254/2008 Xx., odstavec 16 xxx:
"(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnám xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx:
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. LXXXIX
X §7 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xx slova "x xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxxxx slova "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx plavbě
Xx. XX
Xxxxx č. 61/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., zákona x. 124/2008 Xx. x zákona č. 310/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §14 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxx" zrušuje, za xxxxx "xxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "jde-li x právnickou osobu,", xxxxx "fyzické" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx identifikační číslo" x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", xxx-xx o fyzickou xxxxx".
2. §80x xxx:
"§80a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxx,
e) státní xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním registru xxxxxxxx, se využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XCI
X §7 xxxx. 2 xxxx. a) zákona č. 63/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx dovozem subvencovaných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx za xxxxx "xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo" a xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "osoby".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxx xxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 227/2000 Xx., zákona x. 177/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Sb., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx. x xxxxxx x. 52/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
2. §29x xxx:
"§29x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel,
c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) příjmení,
x) xxxxx, popřípadě jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx republiky.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) číslo x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx ukončení pobytu.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 476/2001 Xx., zákona č. 320/2002 Sb. a xxxxxx x. 130/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xx §10 xx xxxxxx xxxx §10x, který xxx:
"§10a
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x §10
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(2) Poskytovanými údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož území x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který subjekt xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a stát, xxx se xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx ukončení xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
2. X xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" vkládá xxxxx "xxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 121/2000 Sb., o právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 81/2005 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 216/2006 Sb., xxxxxx x. 168/2008 Sb. x zákona x. 41/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. Xx §26 xx xxxxxx nový §26x, xxxxx zní:
"§26x
(1) Ministerstvu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxx práva xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se datum xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který subjekt xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx majetkových xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytovány x xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx práv, x xxxxxxxxxx informačního xxxxxx evidence obyvatel xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.".
2. X §74 xx xxxxx "x 26" xxxxxxxxx slovy "až 26x".
3. X §98 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy
Xx. XXX
V §6 xxxx. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xx konci xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
V §32 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxx xxxxx "osoby".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna obecního xxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., zákona x. 421/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx č. 298/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Xx. x xxxxxx x. 477/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Českému xxxxx xxxxxxxxxxxxx x katastrálnímu.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
2. X §19 xxxx. 6 x x §22 odst. 6 xx za slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "Českému xxxxx xxxxxxxxxxxxx x katastrálnímu,".
3. X §20 xxxx. 5 x x §28 xxxx. 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxx úřadu zeměměřickému x xxxxxxxxxxxxx".
4. X §26 se xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
5. X §28 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 12a xxx:
"(3) Ke xxxxxx, xxxxx názvu xxxx xxxxxx části xxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12x).
12x) Zákon x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
6. X §29 xxxx. 1 větě xxxxx se za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "shodnými názvy x xxx".
7. X §31 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13a xxxxx:
"(2) Evidenčními xxxxx xx označují
x) xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci,
b) xxxxxx dočasné,
c) xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěné xxxxx do 16 x2 x xx 5 m výšky,
2. zimních zahrad x jednom xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx,
3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příslušenství budovy13a), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx celku.
13a) §121 xxxx. 1 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13x, x xx xxxxxx xxxxxx na poznámku xxx čarou.
8. X §31 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx popisná x xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx nová xxxxxx xxxxx na xxxxx budovy xxxxxxx.".
9. Xx §31 xx xxxxxx xxxx §31x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 13x xxx:
"§31x
(1) Xxxxx xxxxxxx a evidenční xxxxxxxxx obecní xxxx
x) x případě xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je stavbou xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx úřadu13b),
b) x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, který xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx užívání; xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zapsané x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 2 písm. x).
(2) Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x části xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx níž xxxxxxxx xxxxxx náleží, x xxxxx x xxxxx orientačním.
(3) X xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx, evidenčního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obecní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doklad.
(4) Xxx xxxxxx budovy xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přidělená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxx, přečíslování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dochází xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12x).
13x) §121 odst. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 13x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod čarou x. 13x, x xx xxxxxx odkazů xx poznámku xxx xxxxx.
10. X §34x xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Kancelář Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zašle xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obce xxxxxxxxxx Českému xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.".
11. X §142 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Kancelář Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zašle xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx Českému úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.".
Xx. XXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxx ulic, xxxxxx, xxxxxxx, parků x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx popisná xx evidenční x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx orientační x xxxx ulici xxxx shodná, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx do 1 roku xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x hlavním městě Xxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 387/2004 Xx., zákona č. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb. a xxxxxx x. 477/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §13 odst. 2 xx xxxxx na xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xxxxxxx.
2. X §13 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxx:
"(3) X xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx5).
5) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
3. X §14 odstavce 2 x 3 xxxxx:
"(2) Evidenčními xxxxx xx označují
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx dočasné,
c) xxxxxx, které nevyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxx
1. xxxxxx pro chovatelství x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do 16 x2 a xx 5 m xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx x jednom nadzemním xxxxxxx x xxxxxxxx xx 40 m2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 m xxxxx,
3. přístřešků x xxxxxx nadzemním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravě, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 x2 zastavěné xxxxxx x xx 4 x xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čísly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx budovy6), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx celku.".
4. X §14 odst. 5 xx xx xxxxx "popisnými" xxxxxxxx xxxxx "x evidenčními" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx budov xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx stojí xx xxxxx xxxxxx zaniklé.".
5. V §14 xx odstavec 8 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. V §14 xxxx. 8 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.
7. Za §14 xx xxxxxxxx xxxx §14x x 14x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 6x znějí:
"§14a
(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Praha
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stavbou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu6a),
x) x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx budovy, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx osvědčuje, xx xxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xx nevyžadují, xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx budovy x přečíslování budovy xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxx. x).
(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x případě xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x čísle xxxxxxxx xxxx evidenčním x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, název xxxxx, do xxx xxxxxxxx xxxxxx náleží, x údaje o xxxxx orientačním.
(3) X přidělení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxxxx písemný xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zruší.
(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přidělená xxxxx orientační xxxxxxx.
(6) K xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dochází xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).
§14x
Veřejným prostranstvím xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx zeleň, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každému xxx xxxxxxx, xxxx sloužící xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prostoru.
6x) §121 odst. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 227/2009 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
8. X §15 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zašle xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x katastrálnímu.".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006, xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxx x. 41/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, manželem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxx.".
2. Xxxxxxxx pod čarou x. 1x, 2 x 3 xx xxxxxxx.
3. V §2 xxxx. c) x x) xx xxxxx "ve xxxxxxx Xxxx, Ostrava x Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X §3 xxxx. 1 xxxx druhé xx xx slova "xxxxxx xx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
5. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; xxxxxxx xxxxx x okres xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx".
6. X §3 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x adresy, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx, xxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí xxxxxxxx xxxxx".
7. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx ", jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx číslo opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx datum, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx správy5e), xxxx xx název x xxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5x xxx:
"5x) §27 občanského xxxxxxxx.".
8. X §3 xxxx. 3 xx xxxxxxx j) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx j) až x).
9. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení" a xx konci xxxxx xxxxxxx j) se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx; je-li xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxx údaje xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxx".
10. X §3 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x okres" x xx xxxxx "uzavření xxxxxxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se místo x xxxx,".
11. X §3 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx údaj x xxxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx".
12. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xxxxx vzniku partnerství xx území České xxxxxxxxx je xxxxxx xx formě referenční xxxxx (xxxx adresního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x základním registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí".
13. X §3 odst. 3 xx na xxxxxxx písmen x) x n) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx písmen x) x x) se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx přidělen".
14. X §3 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7a xxx:
"x) o xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx a xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx osoby, xxxxx xxx byl xxxxxxxx,
6. rodná čísla xxxx a matky7a); xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxx přidělen; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx x písemně xxxxxxxx o utajení xxx osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
7a) Xxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
15. V §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "10".
16. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxx".
17. V §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx q) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx".
18. V §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmena x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x).".
19. V §3 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx uvedených v §1 odst. 1 xxxx. c) vedou xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.".
20. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xx xxxxxxx.
21. X §3 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
22. X §3 xxxx. 8 se xxxxx "§3x až 5 x §8 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§3 xxxx. 5 x 6, §3x xx 6 x §8".
23. X §3 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,".
24. X §3 xxxx. 8 písm. x) xx xxxxx "xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx".
25. X §3 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.
26. Xxx §3x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx: "Zápis x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
27. X §3x xx xxxxxx xxxx odstavec 1, který zní:
"(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx
x) x nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 písm. a) xx x),
b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx uvedeném x §3 xxxx. 3 xxxx. f).".
Xxxxxxxxx odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 a 3.
28. X §3x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxx x xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému o xxxxxxxx, kteří se xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kraj x xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpřístupnit; xxxxx, xxxxx xx uživatelem, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx.".
29. V §3x xxxx. 3 xx slova "věty xxxxx" zrušují.
30. §4 zní:
"§4
(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx vedených x §3 xxxx. 3 xxxx. j) xx x).
(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kteří se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x §3, x xxxxxxxx údajů xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx; xxxxx, jichž xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
31. Xx §4 xx xxxxxx nový §4x, xxxxx zní:
"§4x
Xxxxxxxx xxxx zapisuje xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxx §3 odst. 3 xxxx. a) xx x), písm. x) xx x) a xxxx. x) x x).".
32. §5 xxx:
"§5
(1) Xxxxxxxxx zapisuje xxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx, a xx x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x).
(2) Xxxx x xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx uvedených x §3, s výjimkou xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x obecní úřad xxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
33. §6 xxx:
"§6
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx v rozsahu §3 odst. 3 xxxx. i) x xxxx. x) a x), xxx-xx o xxxxxxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
34. §6x včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x a 7 xx xxxxxxx.
35. §7 zní:
"§7
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx §3x xx 6 xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx systému (xxxx xxx "zapisovatel xxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, při xxx xxxxxxx zapisovatel údajů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, označí xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nemá-li xxxxx xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx veden x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x České republice xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Magistrát xxxxx Brna.
(3) Xxxxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uživatelem, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nemá-li xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veden x informačním xxxxxxx, xxxxxxxxx příslušný obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pobyt x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jej xxxxx xxxxxxx, informuje Xxxxxxxxx města Xxxx. Xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx správnosti xxxxx. Xxxxxxx ministerstva, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k plnění xxxxxx úkolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správnosti xxxxx vždy odstraní xxxxxxxx o nesprávnosti xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Správce xxxxxxxxxxxx systému vede xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.".
36. X xxxxxxx §8 xx slovo "osobních" xxxxxxx.
37. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
38. V §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
39. X §8 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačním systému x xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. p), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x §3 odst. 3 xxxx. o), xxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxx blízké se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 písm. x). Xxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, vnuk, xxxxxx xxxx partner.".
40. V §8 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 až 7, které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 8 xx 8x x 9 xxxxx:
"(4) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obyvatel xxxxx xxxxxxxxxxxx, krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxx přístupem, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prostřednictvím kontaktního xxxxx xxxxxxx správy8b). X xxxxx xxxxxxx xxxx provést xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kódu8c) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu. Xxxxx xxxxxxxxx subjekt, x xxxxxxx xxxx žádost xxxxxx podána; xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xxxxxx postoupí xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Žádost x xxxxxxxxxx údajů x informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo ministerstvu; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9).
(7) X xxxxxxx xxxxx odstavců 3 až 6 xx uvedou xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx údaje xxxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx identifikátor fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx znám, xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu xxxx rodné xxxxx, xxxx-xx žadatel držitelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx.
8) Xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx x. 300/2008 Xx., o elektronických xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8x) Xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8c) §8x xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx s listinou x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 12 se označují xxxx odstavce 8 xx 16.
41. X §8 odstavec 8 zní:
"(8) Xx obyvatele xxxxxxxx 14 let a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, že není xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx obyvatele požádá xxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxx osoba, musí xxxxxxxx svoji totožnost x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.".
42. X §8 xxxxxxxx 10 xxx:
"(10) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xx 6 x xxxxxxxx 8 x 9 se xxxxxxx v informačním xxxxxxx záznam x xxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx lze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období 2 xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx.".
43. X §8 xxxx. 11 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 3 x 4" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 x 8".
44. V §8 xxxx. 12 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "11".
45. X §8 xxxx. 13 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "11" a xxxxx "8" xx xxxxxxxxx xxxxxx "12".
46. X §8 xxxxxxxx 14 včetně poznámky xxx čarou x. 9x xxx:
"(14) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx vinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxxxx s rodinou xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx9x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a to
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, rodičů, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, sourozenců a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
9x) Xx. 5 xxxx. x) x x) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 32/1969 Xx.".
47. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, který xxx:
"(17) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx činí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, x x elektronickému xxxxxxxxxx jejího xxxxxx xx oprávněno kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx referenční údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
48. X §8a odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "stavu" xx xxxxxxxx xxxxx ", ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
49. V §8x xxxxxxxx 2 x 3 znějí:
"(2) Xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx označení xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ke xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx postup nevede x ověření správnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx tímto xxxxxx xx výzvu x xxxxxxxxx úřadu.
(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxx, xxx xxxx správné, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx x xxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx označeny jako xxxxxxxxx.".
50. X §8x se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačním systému.".
51. Xx §8x xx vkládá nový §8x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
"§8b
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx písemné xxxxxxx občana xxxxxxxx 14 let o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "kontaktující xxxxx") xxxxxxxxxxxxx ministerstvo požadovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel.
(2) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx v žádosti xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx kontaktované xxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxxx, xx kontaktovaná osoba xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx na xxxxxxx musí xxx xxxxxx ověřen9); xx xxxxxxx, xxxx-xx občan x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajském xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svoji xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeném xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu, xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb8). Xx-xx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8x), musí xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx8x) x xxxxx elektronicky čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu obsahující xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx kontaktované osobě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx kontaktující xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(6) V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že kontaktovaná xxxxx zemřela x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kontaktující osobě xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x datu, místu x xxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxx xxxxx x xxxxx x státu, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo.".
52. §9 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxx:
"§9
Uchovávání xxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xx dobu 75 let.
(2) Xxxxx x fyzických xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx x samostatné xxxxx informačního xxxxxxx xx stavu xx xxx pozbytí státního xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx xxx xxx pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a dokumentace xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10).
10) Xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
53. X xxxxxxx xxxxx II se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "občanů".
54. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "x Xxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx adresního xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, adres x xxxxxxxxxxx," x xxxxx "podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12)" xx xxxxxxx.
55. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 se zrušuje.
56. X §10 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx ", x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx13) x xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
57. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13 xx zrušuje.
58. X §10 odst. 7 xx věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
59. V §10 xxxx. 9 xx xx slova "x xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x základním xxxxxxxx obyvatel xxxx".
60. X §10x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému orgánu xxxxxxx moci pro xxxxx xxxxxxxxxx; tím xxxx dotčeno poskytování xxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx.".
61. §11 se xxxxxxx.
62. X §13 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nejvýše xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
63. V §13x xx xx xxxxx xxxxxxx g) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 14a x 14x xxx:
"x) cizincem s xxxxxxxxx x xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx přechodným pobytem xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx x občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území České xxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx14x) (xxxx jen "xxxxxxx s povolením x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x).
14x) §87x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Sb. x xxxxxx x. 161/2006 Xx.
14x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 14x až 14g xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod čarou x. 14x až 14x, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
64. X §13b xxxx. 3 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx změny".
65. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxxxxxx x doplňují xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx14x),".
66. X §14 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxxxx3)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx14x)".
Poznámka pod xxxxx č. 14x xxx:
"14x) Zákon x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14x xx 14x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 14x xx 14x, x to xxxxxx xxxxxx xx poznámky xxx čarou.
67. X §14 písm. x) bodě 5 xx odkaz xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 nahrazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14x.
68. V §15 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxx list" vkládají xxxxx ", doklad x xxxxxxxxxxx".
69. X §15 xx xx konci textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxx xx v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx".
70. X §16 xxxx. c) xx xxxxx xx poznámku xxx xxxxx x. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14x.
71. X §16 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou č. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx poznámku xxx xxxxx x. 14x.
72. V §17 xxxx. 3 xx xxxxxxx a) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
73. X §17 xxxxxxxx 5 a 6 xxxxx:
"(5) Xxxxx xx prokáže, xx užívané číslo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xx x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).
(6) Xxxxx rodného čísla xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx téhož pohlaví, xxxxxxxxxx xxxxx dne, xxxxxx a roku xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx devítimístné xxxx xxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxxx definice rodného xxxxx xxxxxxx v §13 odst. 3 x 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepisem xxxxxxx xxxxx xx osobních x úředních dokladů x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záměnou xxxxxxx čísel těchto xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.".
74. V §17 xxxx. 7 xx xxxxx ", x to xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rodného xxxxx" xxxxxxx.
75. X §17x xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx".
76. X §17x xxxx. 1 xxxx. f) x x §17x xxxx. 2 písm. x) xx odkaz na xxxxxxxx pod čarou x. 9 zrušuje.
77. V §17x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) K žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxx nositele xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xx žádáno, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx narození; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X žádosti xx xxxxxx přikládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.".
78. X §17x xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx žadatel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxxx osvědčení je xxxxxx, popřípadě jiný xxxxxx o xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx tento xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx českém xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx překlad xx xxxxxx českého. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se označují xxxx odstavce 4 xx 6.
79. Xx §17c se xxxxxx xxxx §17ca, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"§17xx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) X případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx byla provedena xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx změny je xxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx x xxxxxx místo xxxxxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xx xxxxxx,
x) xxxxx, pro xxxxx xx podávána žádost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx za nositele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxx bydliště v xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxx čísla,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx připojí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx jiného xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx narození; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx jazyce, xxxxxxx xx k xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. K žádosti xx xxxxxx přikládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rodného xxxxx.
(4) Ministerstvo na xxxxxxx údajů vedených x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x ve spolupráci xx zjištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxx místem pak xxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxx provedena xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x sdělí xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálů, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx čísla.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx čísla podle xxxxxxxx 4 musí xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.".
80. §20 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 15x x 15b xxx:
"§20
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx x rodných xxxxx notářům x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení15a) a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika vázána, xx xxxxxxxxx15x). Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
15a) Xxxxx x. 358/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15b) Xx. 5 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stycích.".
81. X §22x xx xxxxx "městským xxxxxx xxxx městským xxxxxxx xxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo městských xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".
82. X §22x xx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1969" xxxxxxx.
83. V §22x se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změn".
84. X §22x se xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) xxxxx xxxxx.".
85. §23x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:
"§23x
(1) Xxxxxxxxxxxx využívá xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx21) o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmení, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx občanství cizince, xxxxx číslo, fotografie, xxxxx, okres a xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, obecní úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ohlašovny xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x dále xxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.
21) §158 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx zákona x. 217/2002 Xx.".
86. §24 xxx:
"§24
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Čl. CI
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxx subjektům podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytují z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2011.
2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx lhůtě xx 30. června 2011 převedou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020; xxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech.
Čl. XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona
Xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
X §23b xxxx. 6 zákona č. 154/2000 Sb., x šlechtění, plemenitbě x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Xx. x zákona x. 130/2006 Sb., xx xxxxx "x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel7e)" xxxxxxxxx slovy "z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 7e xx zrušuje.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, průzkumu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx států
Xx. XXX
X §7 xxxxxx č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "osoby (xxxx xxx "identifikační xxxxx")".
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx rozpočtových xxxxxxxx
Xx. CV
X §14 odst. 3 xxxx. a) xxxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 482/2004 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. CVI
X xxxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 229/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona x. 280/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 480/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Sb., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx č. 22/2006 Xx., zákona x. 140/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 139/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 457/2008 Xx. x xxxxxx x. 153/2009 Sb., §64x zní:
"§64x
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx hospodaření s xxxxxxxx státu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx den xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx číslo,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) počátek pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti nebo xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST STÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
V §10 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx., se za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "osoby".
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. CVIII
X §6 odst. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 553/2005 Sb., se xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
ČÁST XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXX
X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových vozidel x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Sb., xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "identifikační xxxxx")".
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
V §27 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají slova "xxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx16x)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 16x xxx:
"16x) Xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
X xxxxxx x. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx. x xxxxxx x. 35/2008 Xx., §12x včetně xxxxxxx xxx:
"§12b
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(2) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) příjmení,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
g) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
c) xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
e) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
f) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx,
x) xxx, který xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx.
(5) Údaje, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx případě použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.".
XXXX XXX XXXX
Změna zákona x Xxxxxxxx a xxxxxxxx službě
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 257/2000 Sb., o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx zákona č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Sb. x zákona x. 342/2006 Xx., §5a xxx:
"§5x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxx právních předpisů
x) referenční xxxxx xx základního registru xxxxxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx rodných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) x x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx v cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
e) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x místo uzavření xxxxxxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
m) xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) xxxxx a stát, xxx se xxxxxxx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
h) xxxxx x platnost oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a doba, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) rodinný stav, xxxxx a xxxxx xxxx změny, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx číslo, pokud xx dítě xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx cizinci; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx k úmrtí xxxxx, popřípadě datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,
d) xxx, xxxxx x xxx narození,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u fyzické xxxxx narozené x xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.".
ČÁST STO XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Sb., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx. x xxxxxx č. 41/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §47b xxx:
"§47x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickým zařízením xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47a x xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx (§46 xxxx. 1),
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich změna, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) počátek pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.".
2. X §83x xxxx. 4 xx xx xxxxx "identifikační xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
ČÁST STO XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx
Čl. XXXX
Zákon č. 301/2000 Sb., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Sb., xxxxxx x. 165/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Sb., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 21/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb. x xxxxxx č. 190/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. X §25 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx knihy xx xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx a), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx pořídit i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
2. X §33 xxxx. 2 se xx xxxxx "matriční xxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
3. X §84 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x matriční úřady xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,
x) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx.".
4. X §84 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, místo x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx změn,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx změn,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx,
d) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx jeho změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobní xxxx, datum x xxxxx všech xxxx xxxx,
x) x xxxx - xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dětí,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx úkonům,
j) xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxx xxxxx za xxxxxx,
k) xxxxx x místo xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxx ministerstvu x matričním xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx jejich xxxx,
x) xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx všech xxxxxx xxxx,
c) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) osobní xxxx, xxxxx a xxxxx xxxx změny,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxx osoby xx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
x) x případě změny xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx xxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
e) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx se narodila.
(7) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 8.
5. X §84 odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx průkazů" xxxxxxxx slova "způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup".
ČÁST XXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech
Xx. XXX
X §16 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
ČÁST STO XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx provozu
Xx. CXVI
X xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx č. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 215/2007 Sb., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Sb. x xxxxxx x. 480/2008 Sb., §122a xxx:
"§122x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx
x) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) příjmení,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x rozhodnutí uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxxx,
x) xxxxxx občanství,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x stát, xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
h) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx datum, místo xxxxx x xxxx, xx jehož území x úmrtí xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) místo x stát xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním úkonům,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx České republiky,
x) den, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx v základním xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx údajů vedených x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přesné; x xxxxxxxx nepřesného údaje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST STO XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 70/2006 Sb., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx. x zákona x. 190/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 písm. x) xx za xxxxx "x zpřístupnění," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
2. X §5 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx slova "; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvky xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x)".
3. X §6x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx pověřením" xxxxxxx.
4. V §9x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx pobyt, adresu xxxxxxxx, rodné číslo, xxxx-xx xxxxx xxxxx," xxxxxxxxx slovy "datum xxxxxxxx x xxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxx,".
5. X §9x xxxx. 4 písm. c) xx xxxxx "rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx-xx xxxxxx pobyt, xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXX XXXXXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
Čl. XXXXXX
X §19x xxxx. 4 xxxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x odrůdám xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 92/1996 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 554/2005 Xx., xx xx xxxxx "x identifikační xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX STO XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona
Xx. XXXX
Xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb. a xxxxxx x. 158/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. §17x xxx:
"§17x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) údaje z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, popřípadě jména,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) rodné xxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxx,
e) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(5) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx plnění xxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Policii Xxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. CXX
Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Sb. x xxxxxx x. 383/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §4 odst. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx číslo")".
2. X §4 xx xxxxxxxx 9 xx 11 xxxxxx poznámek xxx čarou x. 3 xx 3d xxxxxxx.
3. Xx §4 xx vkládá xxxx §4x, který xxx:
"§4a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trvale xxxxxxxxxxx, zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) referenční údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) adresa místa xxxxxxxx pobytu.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné číslo,
x) xxxxx narození,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 8 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zjistí-li, xx poskytnuté xxxxx xxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
4. X §55 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno".
5. X §56 písm. x) xx xx xxxxx "trvalého xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
6. X §56 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9c xxx:
"(2) Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s vydáním xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce základního xxxxxxxx osob9c).
9c) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
7. X §64 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx".
8. X §65 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx pobytu" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
9. X §65 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxx emisí xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx současně s xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx9x).".
10. X §83a xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "§56" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1".
11. X §83x xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "§65" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1".
ČÁST XXX XXXXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění zákona x. 93/2004 Sb., xxxxxx x. 163/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2007 Sb. x xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx xx §20 xxxxxx xxxx §20a, xxxxx xxx:
"§20a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí uveden xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
d) adresa xxxxx pobytu,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) jsou:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného úkolu.".
XXXX XXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sbírkách
Xx. XXXXX
X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "své xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
ČÁST STO XXXXXXXXX
Změna exekučního xxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 279/2003 Xx., zákona x. 360/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 347/2007 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Sb., zákona x. 41/2009 Sb. x xxxxxx č. 183/2009 Sb., xx xxxx takto:
1. §33x xxx:
"§33x
(1) Ministerstvo vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx poskytuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím Komory
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx nejsou xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx uveden jako xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx x jeho xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x občana, který xx xxxxxxx v xxxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx manželem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
m) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx,
g) druh x adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx není umožněn xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
l) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození,
m) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
n) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) den, xxxxx a xxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx; x fyzické xxxxx narozené v xxxxxx místo x xxxx narození,
x) xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
2. X §33x písm. a) xxxx 4 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx jen "identifikační xxxxx")".
ČÁST XXX XXXXXXXXX
Změna lázeňského xxxxxx
Xx. XXXXX
X §6 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, přírodních léčebných xxxxxxx a lázeňských xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský zákon), xx xx slova "xxxx identifikační xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx (xxxx jen "identifikační xxxxx")".
XXXX STO XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Sb., zákona x. 76/2002 Sb., xxxxxx č. 275/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 188/2004 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 7/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 314/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., zákona x. 34/2008 Sb., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx. x xxxxxx x. 157/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. X §18 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
2. X §37x odst. 3 xxxx. x) x x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
3. Xx §71 xx xxxxxx nový §71x, který xxx:
"§71x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
a) referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxx místa pobytu,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, rodné příjmení,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) druh x adresa místa xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(6) X poskytovaných údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxx č. 348/2005 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb. x xxxxxx x. 196/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) se xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §18 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx registru xxxx9)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xxx:
"9) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx registrech.".
XXXX STO XXXXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx č. 181/2008 Xx. a zákona x. 157/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §88 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
2. X §104 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje orgánům xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
c) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx.".
3. X §104 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, poskytuje se xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx, xxxxx a stát, xxx xx xxxxxxx,
x) druh x xxxxxx místa pobytu,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný stav.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 x 9.
4. V §104 xx odstavec 8 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 9 se označuje xxxx odstavec 8.
XXXX XXX XXXXXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx
Xx. CXXVIII
V §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx firmy" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "osoby".
XXXX XXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X §5 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxxx xxxxx), xx xx slovo "číslo" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX XXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X zákoně č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 123/2003 Xx., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx. a xxxxxx x. 298/2007 Xx., §23x xxx:
"§23x
(1) Ministerstvu financí xxxx poskytovány xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx finanční xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxx, xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
d) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxx narodil,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxx datum, místo x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx osob,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte právnická xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx manžela xxxx registrovaného xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v rozsahu
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxx,
4. datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx čísla xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x souvislosti s xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
q) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx občana xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
x) den, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců x cizincích xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné příjmení,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xxx se cizinec xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky, místo x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx umožněn vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
l) rodinný xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx partnerů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mrtvého x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx registrovaného xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rodné číslo xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. původní x xxxx rodné xxxxx xxxxxx,
4. datum x místo xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx otce a xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx údaje xx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx požádala x xxxxxxx své xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
s) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx poručníkem nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx bez xxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xx xxxxx odstavců 1 až 4 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx daného xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21x x 21x xx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx o myslivosti
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 59/2003 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 124/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §28 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
2. X §28 xxxxxxxx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21x zní:
"(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx společenstvu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx21x).
21a) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. Za §60 xx xxxxxx nový §60x, xxxxx xxx:
"§60x
(1) Xxxxxxx xxxxxx správy myslivosti xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x) referenční údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) údaje z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx
a) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx narodil,
x) datum x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx x místo xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.
(5) Údaje, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu.".
XXXX XXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. CXXXII
Xxxxx č. 477/2001 Sb., x obalech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 66/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx. x xxxxxx x. 126/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §14 xxxx. 3 písm. a) xx xx slova "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxxxx xxxxx "osoby (xxxx xxx "identifikační číslo")".
2. Xx §31 xx vkládá xxxx §31x, který zní:
"§31x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní správy x oblasti nakládání x odpady x xxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx narodil,
c) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného úkolu.".
XXXX STO XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx. x zákona x. 41/2009 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §16a xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §17 xxxxxxxx 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 15 zní:
"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 identifikační xxxxx; xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx15).
15) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. X §27 xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 19 xxxxxxx.
4. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19 zní:
"§27x
(1) Ministerstvu xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské společnosti, xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx o návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxx xxxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x svazu xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx, x xx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx řízení x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx údaje, x xx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) číslo a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Údaje, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
19) Zákon x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx pozdějších předpisů.".
ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Sb., zákona x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod č. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2003 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., zákona x. 349/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 397/2006 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx. x xxxxxx č. 41/2009 Xx., §175x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§175x
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx základního registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx xxx výkon působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel,
x) x registru xxxxxxx čísel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x); xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx registru xxxxxxx xxxxx, poskytují xx xxxx xxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) jsou údaje x
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) adrese xxxxx xxxxxx,
x) xxxx, místu x xxxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, místu x xxxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxx, xxxxx x xxxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož území x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x bývalých státních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x to
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, popřípadě jejich xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) místo a xxxxx narození; u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
e) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
i) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, název a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx zákonným zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,
x) xxxxx x xxxxx vzniku registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neplatnosti xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, který xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx údaje x rozsahu
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo dítěte,
4. xxxxx, místo x xxxxx narození,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo a xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx,
x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x poskytnutí údajů.
Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze, pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli, x to:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) příjmení,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx osoby xxxxxxxx x cizině xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxx.
(6) X poskytovaných xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx prevenci
Xx. CXXXV
Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Sb., xxxxxx x. 437/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx. x xxxxxx x. 25/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) x §13 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
2. Xx §28 xx vkládá nový §28x, který xxx:
"§28x
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx
a) referenční xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
b) datum, xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
c) datum x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, který xx x rozhodnutí xxxxxx jako den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, místo x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.
(6) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
ČÁST XXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 521/2002 Sb., xxxxxx č. 92/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 180/2005 Xx., xxxxxx x. 385/2005 Sb., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 180/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Xx. x zákona č. 483/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. X §15 xxxx. 3 písm. x) x x §24 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "příjmení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
2. Za §42 se vkládá xxxx §42a, xxxxx xxx:
"§42x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ovzduší, ozonové xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
b) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, a xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx a okres xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxx úkolu.".
XXXX STO XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x zbraních
Xx. XXXXXXX
X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů a x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xx xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
ČÁST XXX XXXXXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXXXXXX
Xxxxx č. 139/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 229/1991 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxx x. 124/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
2. X §5 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 10 se označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
3. X §5 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx 8" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 6".
4. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5x, který zní:
"§5x
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadům xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Poskytovanými údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa místa xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; jde-li x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx jehož území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxx xxxxx manžela; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
h) xxxxx xxxxx dítěte,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo,
x) den, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství,
x) druh x xxxxxx místa pobytu,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx, a jeho xxxxx číslo; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, jde-li x úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, pouze pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě použít xxxx jen takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXX DRUHÁ
Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx bakteriologických (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní
Xx. XXXXXX
X §10 odst. 1 xxxx. x) zákona č. 281/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x o změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo")".
ČÁST XXX XXXXXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
X §30 xxxx. 2 xxxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX XXX XXXXXXX ČTVRTÁ
Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. CXLI
X §4 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxxxxx), se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX XXX XXXXXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného x xxxxxx xxxx x k xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb. x zákona x. 124/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 2 písm. b) xx xx slova "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxxxx xxxxx "osoby (xxxx xxx "identifikační xxxxx")".
2. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.".
ČÁST XXX XXXXXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. CXLIII
Xxxxx č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 124/2008 Xx. a zákona x. 141/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" vkládá xxxxx "xxxxx".
2. X §7 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx b) vkládá xxxx písmeno c), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 10x xxx:
"c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx poskytnuté správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob10a),
10x) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxx c) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
3. Xx §19 se vkládá xxxx §19x, xxxxx xxx:
"§19x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
c) údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo a xxxx, kde se xxxxxxx,
c) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) datum x xxxxx narození,
c) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx daného xxxxx.".
ČÁST XXX XXXXXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx
Xx. XXXXX
X §3x xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 219/2003 Sb., o xxxxxxx xx xxxxx osiva x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oběhu xxxxx a xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 178/2006 Sb., xx za slova "xxxxx4), xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "osoby (xxxx xxx "identifikační xxxxx")".
XXXX STO XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
V §39 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2008 Xx., xx za xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
ČÁST STO XXXXXXX DEVÁTÁ
Změna xxxxxx x Xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 124/2008 Sb. a xxxxxx č. 41/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §7 xxxx. 3 xxxx. x) a §9 odst. 2 xxxx. b) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
2. Xx §25 xx xxxxxx xxxx §25x, xxxxx xxx:
"§25x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
b) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx se narodil x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, případně datum xxxxxxxx pobytu.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX STO XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 345/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx. x xxxxxx x. 371/2008 Sb., xx xx §30 xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxx:
"§30x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx uvádění xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx zákona
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) údaje x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx,xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde se xxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, místo x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx nebo xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) datum, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
d) druh x adresa místa xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.
(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx pokud jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít vždy xxx takové údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. CXLVIII
X §27 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o nakládání xx surovými diamanty, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá slovo "xxxxx".
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x pojistné xxxxxxx
Čl. CXLIX
X §4 xxxx. 2 zákona č. 37/2004 Sb., x pojistné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 377/2005 Sb., xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX STO XXXXXXXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí
Čl. XX
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně živnostenského xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. a xxxxxx č. 124/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 písm. i) xxxx 2 xx xx slova "identifikační xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §12 odst. 3 xxxx. a) xx za slova "xxxxxxxxxxxxx číslo" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx5x)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5x zní:
"5x) Xxxxx x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5a xx xxxxxxxx xxxx poznámka xxx xxxxx x. 5x, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x genetickými xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 346/2005 Sb. a xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "podnikání x xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. Za §27 se xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxx:
"§27x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx xx xxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x genetickými xxxxxxxx
a) referenční xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
b) datum, xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx, místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx x místo úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx území k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx, den, který xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx, xxxxx a xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, datum, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x farmaceuta
Xx. XXXX
X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 189/2008 Xx., xx xx xxxxx "orgán a xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "osoby (xxxx xxx "identifikační číslo")".
ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče
Xx. XXXXX
X §46 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), ve xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx., se xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX STO XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx
Xx. CLIV
Xxxxx č. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx. x xxxxxx x. 41/2009 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §8 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "identifikační číslo" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
2. X §19 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(2) Orgánům xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx narození,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
e) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx a xxxxx narození,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(7) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného úkolu.".
ČÁST STO XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx druhy
Xx. XXX
Xxxxx č. 100/2004 Sb., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x ohroženými xxxxx), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Sb., xx xxxx takto:
1. V §3 xxxx. 5 se xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
2. Xx §25 xx xxxxxx xxxx §25x, xxxxx xxx:
"§25x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x stát, kde xx narodil,
c) xxxxx x místo xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX STO XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx o Xxxxx xxxxxx České republiky
Xx. CLVI
X xxxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 136/2008 Sb., §5x xxx:
"§5x
(1) Xxxxxx orgánům xxxx poskytovány pro xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx změna, rodné xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) pohlaví,
x) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx občan xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx správy, název x adresa xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx zástupcem dítěte xxxxxxxxx osoba, název x sídlo,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
l) xxxxx x místo vzniku xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx registrovaného partnerství, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registrovaných partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx manželem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx dítě cizinec, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx narození,
o) x xxxxxxxx xxxxxx,
1. xxxxxx osvojení,
2. původní a xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. původní x xxxx rodné číslo xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o fyzických xxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxx rodného xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) rodné číslo,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx číslo,
x) datum, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(4) Celním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x informačního systému xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx narození,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,
x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vstup na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx partnerů, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx manžel xxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxxx nebylo xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
p) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx dítěti, pokud xx xxxxxxxx,
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx narození xxxxxxxxxx,
6. rodná čísla xxxx a matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx se neposkytují, xxxxx xx jedná x xxxx narozené xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby v xxxxxxxxxxx s porodem,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
1. zletilého xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka je xxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky,
3. osamělého cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx rodiny s xxxxxxx xxxx dítětem x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,
5. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.
(5) X poskytovaných xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. CLVII
X §2 odst. 1 xxxx. j) bodech 1 a 2 xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx slova "identifikační xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
ČÁST STO XXXXXXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 xxxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, se za xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
XXXX STO XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 a 2 xxxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx., xx xx xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
ČÁST XXX XXXXXXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o vinohradnictví x xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §26 xxxx. 3 xxxxxx č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vinohradnictví x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 411/2005 Xx. x xxxxxx x. 215/2006 Xx., xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx. a xxxxxx x. 249/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §72 xx za xxxxxxxx 8 vkládá xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 52x xxx:
"(9) Xxxxxxxxxxxxxxxx správě jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52x) referenční xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x okres narození; x subjektu údajů, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil.
52x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 52x x 52x se označují xxxx poznámky xxx xxxxx č. 52x x 52x, a xx včetně xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 xx 12.
2. X §88 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "§72 xxxx. 10" xxxxxxxxx slovy "§72 xxxx. 11".
XXXX XXX XXXXXXXX PÁTÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. CLXII
Xxxxx č. 417/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 296/2007 Xx. x zákona x. 189/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odst. 2 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují slova ", identifikační číslo xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx3)".
Poznámka pod xxxxx x. 3 xxx:
"3) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních registrech.".
2. X §4 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx3)".
XXXX XXX XXXXXXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., zákona č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx. x zákona č. 158/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
2. X §5 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxxx slovo "xxxxx".
3. X §62 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx41x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41x xxx:
"41x) Zákon č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
4. Xx §147x xx xxxxxx xxxx §147x, xxxxx xxx:
"§147x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,
d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx změna,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x občana, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, na xxxxx území x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx jeho xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
l) rodné xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
x) xxxxx číslo xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx číslo xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rodná xxxxx osvojitelů a xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
p) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan prohlášený xx xxxxxxx nepřežil.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x adresa místa xxxxxx,
h) číslo x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,
i) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
l) rodinný xxxx, xxxxx a xxxxx xxxx změny, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx manžela, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx cizincem, a xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
p) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, datum x xxxxx narození xxxxxx, xxxxx čísla xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx který xxx cizincem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez ohledu xx věk xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
4. cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince a xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) den, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx; u fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo a xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo x xxxx změny.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx.".
XXXX STO XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě
Xx. CLXIV
Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 181/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 32/2008 Xx. x xxxxxx x. 190/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §18 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" xxxxxxxx xxxxx "osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §37 xxxx. 4 xx za xxxxx "xxxxx z" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".
3. X §37 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx úřady na xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o dotčené xxxxx, x xx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx údajů z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx uskutečněny způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.".
4. V §37 xx xx odstavec 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 9, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a stát, xx jehož území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.
(7) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; popřípadě xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx území k xxxxx došlo, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
(8) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxxxxxxxx xxxxx úmrtí x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil.
(9) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9 se xxxxxxxx jako odstavce 10 xx 13.
Xx. XXXX
Xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxxxxx řádu
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 384/2008 Xx. x xxxxxx x. 7/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §20 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 3)," xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xx xxxxxx jí xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx17x),".
Poznámka pod xxxxx x. 17x xxx:
"17x) §10x xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 7/2009 Xx.".
2. V §37 xxxx. 2 xxxx xxxxx x čtvrté xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxx".
ČÁST STO XXXXXXXX DEVÁTÁ
Změna xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 383/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 158/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 624/2006 Xx., xxxxxx č. 217/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 343/2007 Sb., xxxxxx x. 58/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx. x zákona x. 49/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §125 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "osoby (dále xxx "identifikační xxxxx")".
2. X §154 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx35x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 35x xxx:
"35x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 35x xx označuje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35x, x xx xxxxxx odkazu xx xxxxxxxx pod xxxxx.
3. V §183x xxxxxxxx 3 xx 6 znějí:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx účely vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) jsou
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
d) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním úkonům.
(6) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) jsou
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
b) datum xxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx místa xxxxxx,
x) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
4. X §183x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 9, xxxxx xxxxx:
"(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(8) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.
(9) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xx 6 dále xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx49x), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Policii Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
V §26 xxxx. 1 xxxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x xxxxx některých xxxxxx, se za xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXX
V §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 585/2004 Sb., x branné xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a" x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx o evropské xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §14 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 627/2004 Sb., x xxxxxxxx společnosti, se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX XXX XXXXXXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 217/2005 Xx., zákona x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., zákona č. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 179/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 182/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Sb., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx. a xxxxxx x. 206/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §8 xxxx. 2 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx i) xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) se zrušuje.
2. X xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx 3 xx x xxxxxxx x) xx konci xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx".
3. X xxxxxxx v xxxxx X položce 3 xx doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x xxx:

"x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2x) za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Kč 500
"x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2x) xx každou xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 500
2x) §8x xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.".
4. X xxxxxxx x části I xxxxxxx 8 xx xxxxxxxx nová xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) Xxxxxx občanského průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx

Xx 100

c) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx x dobou xxxxxxxxx na 3 xxxxxx

Xx 100

x) Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mladšímu 14 let

Xx 50

e) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 14 let, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

Kč 100

x) Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx poškozený, xxxxxxx,


ztracený, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Kč 100

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace občanského xxxxxxx

Xx 100".
Xxxxxxxxx xxxxxxx a) xx c) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).
5. X xxxxxxx x xxxxx I xxxxxxx 8 v xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxx bod 1, xxxxx xxx:
"1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za občanský xxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxx uvedl xxxxxxxxx zápisy xxxx xxxxx průkaz x xxxxxxx xxxxx.".
Dosavadní xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 2.
6. V xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx 8 x xxxxxxxxxx "Zmocnění" xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
7. X příloze x xxxxx X položce 8 xx xx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx" doplňuje xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx", které xxx:
"Poznámka
Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxx x důvod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
8. X xxxxxxx x xxxxx X položce 16 xx xxxxxxx x) xxxxxxx a xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx písmene x).
9. X příloze x části I xxxxxxx 16 se xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
10. X xxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx 16 x xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx" xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxx.
11. X xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx 116 v xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxx 1 xx xxxxx "x x)" nahrazují xxxxx ", x) x x)".
XXXX XXX XXXXXXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. CLXXII
Xxxxx č. 695/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 212/2006 Xx. a xxxxxx x. 315/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. Xx §15 xx xxxxxx xxxx §15x, xxxxx xxx:
"§15a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
b) xxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx se narodil,
x) xxxxx a xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx pobytu,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového informačního xxxxxxx cizinců, pouze xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.".
XXXX XXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona č. 247/2008 Xx. x xxxxxx x. 384/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §14 xxxx. 1 větě xxxxx xx za slova "xxxxx §13" vkládají xxxxx ", a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx nebylo xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx10x)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 10x zní:
"10x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx registrech.".
3. X §14 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx 1 x 2 xx slova "xxxx-xx xxxxxxxxx," xxxxxxx.
4. §134 xxx:
"§134
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxx xxx účely xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mu xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx úmrtí,
e) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo agendového xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x výrobky, xxxxxxx držení se x České republice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXX
X §2 xxxx. 2 písm. a) xxxxxx č. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx v České xxxxxxxxx omezuje z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx x. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 533/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxx x. 110/2009 Xx., se xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §7 xxxx. 2 xx slova "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx službu8) xxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx výzkumné instituci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx7x)".
Poznámka xxx xxxxx x. 7x zní:
"7a) Xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích
Xx. XXXXXX
V §8 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 348/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxx x televizních poplatcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xx xxxxx "identifikační xxxxx" vkládají slova "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx družstevních bytů
Xx. XXXXXXX
V §5 odst. 1 xxxxxx č. 378/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx družstevních xxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx), xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "osoby".
ČÁST XXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti
Čl. XXXXXXXX
Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx. a xxxxxx č. 41/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §46 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají slova "xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx číslo")".
2. §138x xxx:
"§138x
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a stát, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.
(2) Úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení, xxxxx příjmení,
x) xxxxxxx,
x) rodné xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx přiděleno, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození; xx-xx jiným zákonným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxxx sídla,
x) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mrtvého x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, včetně xxxxxxxxxxx příjmení, x xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera a xxxxx jeho narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx a datum xxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx xxxxx v xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx osvojitele,
6. xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x informačního systému xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx není xxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxx xx mrtvého x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x neplatnosti nebo x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení registrovaného xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx a jeho xxxxx číslo; je-li xxxxxx xxxx registrovaný xxxxxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizincem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx dítěti nebylo xxxxx číslo přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxx,
3. xxxxxxx x nové rodné xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx a místo xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,
6. xxxxx xxxxx otce x matky; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxx narozené xxxx x trvalým xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení osvojení xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx x povolením x pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x povolením x xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx nebo xxx ohledu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela občana Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(4) Xxxxx xxxx poskytovány pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedeny x xxxxxxxxx informačním systému xxxxxxxx obyvatel, xxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
c) v xxxxxxx změny rodného xxxxx xxxxxxx rodné xxxxx,
d) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých zákonů x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx., se za §27 xxxxxx xxxx §27x, xxxxx zní:
"§27x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx republiky poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx závažných havárií
x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) údaje z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, který je x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
c) rodné xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX STO XXXXXXXXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X §14 xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x obyvatelích,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx rodných xxxxx xxxxx o fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx vedeny x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x písmenech x) xxxx c).
X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxxxx použití je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".
ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx. x xxxxxx x. 206/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §30 odstavce 3 xx 6 xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x krajským xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobách, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) xxxx
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, popřípadě jejich xxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx narození; u xxxxxx, který xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx,
e) xxxxxx občanství,
f) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním úkonům,
x) xxxxx číslo xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxx číslo xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení manžela x datum xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
l) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo,
x) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) číslo x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx údaje o xxxxxx,
i) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxx vyhoštění x xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,
o) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx cizinci x xxxxxxxxx k pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka je xxxxxxx s povolením x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx se o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx dítětem x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
q) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx cizince, xxxxx xx nezaopatřeným přímým xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o cizince, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození.".
2. X §30 xx za xxxxxxxx 6 vkládají nové xxxxxxxx 7 xx 9, které xxxxx:
"(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) jsou
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) den, xxxxx a rok xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(9) X poskytovaných xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
3. X §79 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "číslo" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "identifikační číslo")".
4. V §81 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 31a xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx31x),
31x) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
5. X §85 odst. 4 se xx xxxxx "x) až x)" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §81 odst. 2 xxxx. x)".
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xx. XXXXXXX
X xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx. x xxxxxx x. 206/2009 Xx., §53 xxx:
"§53
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx poskytuje orgánům xxxxxx x xxxxxx xxxxx
a) referenční xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
b) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx b) x x).
(2) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
a) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
c) adresa xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
g) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) rodinný stav, xxxxx x místo xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx jednoho x manželů xx xxxxxxx a den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
x) datum a xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx39x), xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx za mrtvého x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrovaného partnerství,
x) rodné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
o) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) místo x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) správní xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
l) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx partnerství39a), datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx, x xxxx rodné xxxxx; x případě, xx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx číslo; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil,
r) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx
1. nezletilého xxxxxxx, který xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx manželu, xxxxxxxxx partneru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx, xxxx který xxx cizincem x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
2. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx nebo xxx xxxxxx na xxx cizince, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
3. xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příbuzným nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx partnera občana Xxxxxxxx unie,
4. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu8), x xxxx rodné xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x datum xxxxxxxx.
(5) Poskytovanými údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx; x fyzické xxxxx narozené x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx.".
XXXX STO XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXXXXXXX
Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx. a zákona x. 41/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §24 xxxx. 2 xx xx xxxxx "matriční xxxx ověří" vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
2. Xx §29 xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxx:
"§29x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zápisu do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxxxxxxxx matričnímu úřadu x osobách, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx příjmení, datum x xxxxx všech xxxxxx xxxx,
x) xxxxx x místo xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx jeho xxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx změn,
x) rodinný stav, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum a xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
X §17 xxxx. x) zákona č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx slova "xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx (xxxx xxx "identifikační xxxxx")".
ČÁST STO XXXXXXXXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXX
V §32 xxxx. 2 xxxxxx č. 139/2006 Sb., o koncesních xxxxxxxxx x koncesním xxxxxx (koncesní zákon), xx xx konci xxxxx písmen x), x) x x) xxxxxxxx slovo "osoby".
ČÁST XXX XXXXXXXXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx o ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
X §15 písm. x) zákona č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání), xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx osoby, její xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx7x)".
Poznámka xxx xxxxx x. 7x xxx:
"7x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST STO XXXXXXXXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXXXX
X §88 xxxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), se xx xxxxx textu odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo")".
XXXX STO XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. CLXXXVIII
Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Xx. x xxxxxx x. 191/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §121 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bodu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx41x),".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 41x xxx:
"41x) Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx.".
2. V §121 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41x zní:
"(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx budova, xxxxx xx přiděluje xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx41x), xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx příslušnou xxxx o xxxxxxxxx xxxxx popisného nebo xxxxxxxxxxx.
41b) §31 xxxx. 1 až 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx.
§14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb.".
3. X §123 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx určující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx41x). Xxxxx stavební xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
4. X §123 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
5. Xx §131 xx xxxxxx xxxx §131x, xxxxx xxx:
"§131x
Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.".
6. X §193 xx za xxxxx "§122 xxxx. 6," vkládají xxxxx "§123 xxxx. 5,".
XXXX STO XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 479/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx. a xxxxxx x. 158/2009 Xx., xx mění takto:
1. §118 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 60 xxx:
"§118
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx republiky poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx čísel o xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x).
(2) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx číslo x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
h) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx nebo datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx číslo xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx manželem fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nové xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx den, který xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jejich změna, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x jeho xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním úkonům,
x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rodná xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
a) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx x rok xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodila.
(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(7) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělují orgánům xxxxxxxxxxxx pojištění ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx60) xx žádost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx o
a) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxxxx se xxxxxxx xxx orgánům nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
60) §24 xxxxxx x. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§21 xxxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
2. V §122 odst. 3 xxxx. x) x x §123 odst. 3 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx".
ČÁST STO XXXXXXXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
X §3 xxxx. 2 xxxx. b) zákona x. 203/2006 Sb., x některých xxxxxxx podpory xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo" vkládají xxxxx "osoby (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách x xxxxxxxxxxxxx činnostech
Xx. XXXX
X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 227/2006 Sb., x výzkumu na xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx "identifikační číslo" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
ČÁST STO XXXXXXXXX ČTVRTÁ
Změna xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 483/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx. a xxxxxx x. 306/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §3 odst. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx organizační" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx".
2. V §28 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xxx:
"15) Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
Čl. XXXXXX
X §8 xxxx. x) xxxxxx č. 307/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají slova "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo")".
ČÁST XXX XXXXXXXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §7 odst. 2 x x §9 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 310/2006 Sb., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx využitelnými x obranným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxx".
ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. CXCV
X §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 zákona č. 311/2006 Sb., x pohonných xxxxxxx x čerpacích stanicích xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách), xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx xxxxxx č. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x zákona x. 124/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")".
2. X §19 odst. 1 xxxx. a) xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx ", a identifikační xxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx4x)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 4b xxx:
"4x) Xxxxx x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXXXX
V xxxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx §8 vkládá xxxx §8x, xxxxx xxx:
"§8x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) referenční xxxxx xx základního registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx místa pobytu,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.".
ČÁST XXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
X §70 xxxx. a) xxxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo")".
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x její xxxxxxx
Xx. CXCIX
X xxxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx §16 xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:
"§16a
(1) Ministerstvo vnitra xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost podle xxxxxx zákona,
a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x stát, kde xx xxxxxxx,
c) xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
Xx. CC
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §5 písm. x) x b) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "osoby".
2. X §10 odst. 5 xxxx. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".
3. X §30 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x cizincích,
x) x registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx b) xxxx x).".
XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §4 xxxx. 4 xxxx. x), §5 xxxx. 4 xxxx. x) x v §14 xxxx. 3 xxxx. x), x) a x) xxxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x auditorech
Xx. CCII
X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx15x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15a xxx:
"15x) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2010, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. LVII xxxx 13, 15, 17 xx 19, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2012, xxxxxxxxxx čl. LXXXII bodů 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. května 2010, x xxxxxxxxxx čl. C xxxx 60 x čl. CLXVI xxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Vlček x. r.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 227/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2010, x xxxxxxxx ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 xx 19, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2012, xxxxxxxxxx čl. LXXXII xxxx 3 x 4, která xxxxxxxx účinnosti 31.5.2010, x xxxxxxxxxx čl. C xxxx 60 x čl. CLXVI xxxx 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 24.7.2009.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.