Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

157/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Obecné požadavky §3

Rozdělení úložných míst a jejich zařazování §4

Plán §5

Zásady pro stavbu úložného místa §6 §7

Povolení provozu úložného místa §8 §9

Ukončení provozu §10 §11

Předcházení zhoršování jakosti podzemních nebo povrchových vod, znečištění ovzduší a půdy §12

Rezerva finančních prostředků §13

Prevence závažných nehod a havarijní plán úložných míst kategorie I §14

Přeshraniční účinky §15

Ukládání těžebního odpadu mimo úložná místa §16

Výkon veřejné správy §17

Kontrolní činnost §18

Přestupky fyzických osob §19

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §20

Společná ustanovení k přestukům §21

Společná, přechodná a zmocňovací ustanovení

Společná ustanovení §22

Přechodná ustanovení §23 §24

Zmocňovací ustanovení §25

ČÁST DRUHÁ - Změna horního zákona §26

ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona §27

ČÁST ČTVRTÁ §28

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §29

č. 168/2013 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. LXXVII

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

157

XXXXX

xx xxx 7. xxxxxx 2009

x nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

NAKLÁDÁNÍ S XXXXXXXX ODPADEM

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivům xx xxxxxxx prostředí, způsobeným xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdraví,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, ovzduší, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx odpady xxxxxxxxxx při ložiskovém xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxx,

x) vtlačování xxxx xxxxxxxxxx látky, xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s ložiskovým xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx látek xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx rašeliny, na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx struktur, ze xxxxxxx xxxx vytěženy xxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx struktur, které xxxx s ohledem xx xxxxxxxx poměry xxxxxx nevhodné pro xxxx xxxxx, xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx x xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x těžbou, úpravou xxxx skladováním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx získané xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxx skladování xxxxxxx nebo xxx xxxxx, úpravě xxxx xxxxxxxxxx rašeliny, xxxxx xxxx podle plánu xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx práce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx děl.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí těžebním xxxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx těžbě, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx považovat za xxxxxxxxxxxx xxxxxx4), x xxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx5) xxxxxx xxxx odpady x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda se xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad po xxxxxxxxxx s dotčeným xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) provozovatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx skladování, xx provoz xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx provozu; xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx, která má xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

x) hlušinou xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhrazená xxx xxxxxxxx těžebního odpadu x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xx suspenze, včetně xxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx plochy xx xxxxxxxxx stavba hráze xxxx xxxx dílčí xxxxxx sloužící k xxxxxx, zachycení, xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx místo, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx stavebních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx provozovatel nebo xxxxxx nástupce neexistuje xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx úložného xxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx xx úložném xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6), zejména xxxxx xxx o xxxxxx xxxx, ovzduší xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx7) xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xx zvláště chráněná xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zóny, případně xxxx chráněná území xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů8).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinkům xx xxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx možnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx provozu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxx xx lidské zdraví x životní prostředí.

(3) Xxxxxxxxxx proveditelná opatření xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách9), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxxxx vlastnostem xxxxxxxx xxxxx, x xxxx zeměpisné xxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxx xxxxxx.

(4) Je xxxxxxxx ukládat xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, než xxxxx xx určené xxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx").

(5) Provozovatel xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x všech xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx s těžebním xxxxxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 2.

(6) Prostor xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohradit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepovolaných xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxx současně x xxxxxxxxx sanačních x xxxxxxxxxxxxxx prací.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zabezpečených xxxxxxxx míst, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx, xx zakázáno.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx míst x jejich xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx zdraví a xxxxxxx xxxxxxxxx zařazují xx xxxxxxxxx X xxxx XX. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx provozovatele obvodní xxxxxx xxxx. Účastníky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx místa do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxx žadatel x xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Úložné xxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx I x xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx hodnocení rizik, x x odkališť x posudku osoby xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxx, xx xx selhání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zapříčinit xxxxxxxx xxxxxx, přitom xx xxxx x xxxxx zejména xxxxxxxx x budoucí xxxxxxxx x umístění xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxx místo xx zařadí xx xxxxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxx ukládaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx12) xxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx x přípravků13) xxxxxxxxxx x ukládaném xxxxxxxx odpadu x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx X, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx rašeliny, se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx II.

(4) X xxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx těžebního odpadu, xxxxx xx xxxx x úložném xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stability úložného xxxxx x předcházení xxxxxxxx nehodám, xxxxx xxxxxxxx xxxxx očekávaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxx xxxxxxxx nerostu x vlastnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx12) a xxxxx kategorií xx xxxxxxxxx zřetelem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx14),

x) xxxxx chemických xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) systém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx úložné xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx těžebního odpadu xx změnám xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x ohledem xx xxxx stabilitu xx xxxxxxx atmosférických xxxxxxxx, na typ xxxxxxxx nerostu a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx těžby xxxxxxxxxxxx, limity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těžebního odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§5

Xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x ohledem xx udržitelný rozvoj xxxxxxxxxx plán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpadu, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x schválení plánu xxxxxxx báňský úřad, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx těžebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, úpravě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx nahrazen xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15), pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Plán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx vzniku těžebního xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx nakládání x xxxxxxxxx odpady již xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x úpravy xxxxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx x těžebního xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpadem xx ukončení těžby xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx a ekonomicky xxxxxxxxxxxx x šetrné x životnímu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx,

4. možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vrstvy xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx prostředím rostlinstva, xx ukončení provozu xxxxxxxx místa, nebo xxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx místě16),

5. omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x přípravků xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xxx, že se xxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ukončení xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, který

1. klade xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. zabrání xxxx nepříznivým dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx, ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znečišťujících xxxxx z xxxxxxxx xxxxx vzduchem xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

3. zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úložného xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadu, xxxxx xx to xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx zákonem,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx alternativních xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxx xxxxxxxx místa a

f) xxxxxxxx těžebního odpadu x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxxx x obec, xx jejímž území xx xxx úložné xxxxx zřízeno.

(4) Provozovatel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx změnám x xxxx xxxxxxx, xxxxx by vedly xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx x provozu xxxxxxxx místa, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx nepříznivý vliv xx lidské zdraví xxxx xx životní xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx schválil, x orgány, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxx zřízení xxxxxxxx místa

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxx provozovatel zřídit xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak; xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx17). Schválený plán xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Záměr xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) těžebních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxx místě xx xxxx kratší xxx 12 měsíců,

c) neznečištěných xxxxx, xxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxx klasifikované xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx ložiskovém xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx těžbě, xxxxxx x skladování xxxxxxxx x inertního xxxxxxxxx odpadu, xxxx-xx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx kratší xxx 3 roky.

Doba xxxxx xxxxxx x) až x) počíná běžet xxx xxx prvního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxx místo umístit x xxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti a xxxxxxxxxx, hydrologické, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx

1. xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxx pro předcházení xxxxxxxxxx půdy, ovzduší x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovené xxxxxx právními předpisy18),

2. xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vody x xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §8, x

3. xxxx omezena xxxxx způsobovaná xxxxxx x vodou v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx únosné xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx geotechnická xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx znečištění půdy, xxxxxxx x povrchových xxxx podzemních xxx x aby xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajiny,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxxx jeho xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úložné xxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx výsledky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxxx vody xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatků a xxxx informovat orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx povolil.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x podklady x xxxxxxxx xx xxxx provozu xxxxxxxx xxxxx x uchovávat x souladu x §11 xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx x obvodnímu xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx nepříznivý xxxx xx životní xxxxxxxxx zjištěný při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx vznik takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx nehodě, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zástupců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxx nese xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx mají být xxxxxxx xx základě xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odpovědnou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxx bezpečné x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx provozovatele, je xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxx provozovatel, xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx §6 xxxx. 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x tohoto xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zbývající xxxxxxx xxxx.

§8

Povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Úložné místo xxx provozovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx úložného xxxxx x jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx x souladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx (§5),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místa,

c) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13),

x) stanovisko a xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu20), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) manipulační řád23) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx24),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvorby průsaků, xxxxxx xxxxxx znečišťujících xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xX, x xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x určení xxxxx bilance,

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ke zdolání xxxxxxx nehody,

h) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx I xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25).

(3) Xxxxxx x povolení xxxxxxx úložného místa xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx provozovatele. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, obec, x jejímž územním xxxxxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, jejichž xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) podmínky xxx ukládání těžebního xxxxxx, xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx x sledování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx sanaci x rekultivaci.

(5) Provozovatel xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) pokud xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx mající xxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx vztahů, nákladové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx.

§9

(1) Obvodní xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx vydaného povolení xxxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx místa.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx provoz xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změnu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx x těžebním odpadem x xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx26).

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx provozu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx27).

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx informuje xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí,

c) xxxxxxxxxxx, xx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx konzultaci xxxx xxxxxxxxx státy,

d) xxxxxxx o xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx otázky, a x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) údajích týkajících xx xxxxxx xx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolení,

f) opatřeních, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx úložného xxxxx x o xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provoz xxxxxxxx místa xxx xxxxx ukončit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxx báňským úřadem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx zpráva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxx stanoviska dotčených xxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxx byla xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx úložné xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx obvodní xxxxxx úřad xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úložného xxxxx. V xxxxxxxx xxxx obvodní xxxxxx xxxx uvede, xx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13. Xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx provozu úložného xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kontrolu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x trvání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx povinen kontrolovat xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx negativní vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vody, a xx tím, že xxxxxxx, aby

a) úložné xxxxx bylo udržováno x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx místě podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přístrojů, xxxxx xx provozovatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úložného místa, xxxx udržovány xxxxx x xxxxx.

(6) Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla ovlivnit xxxxxxxxx úložného xxxxx, x xxxx jakýkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostředí. X případě potřeby xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx. Náklady xxxxxx opatření hradí xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx kterých bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 6 xx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §5.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x provozu xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx těžebního odpadu, xxxxx nebyl xxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečný, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx tuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podstatné xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx29).

(2) Xxxxxxx o monitorování x kontrolách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxx X xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Obvodní xxxxxx xxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ukončení xxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 4 xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx náležitosti xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§12

Předcházení xxxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx ovzduší x xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx povrchových a xxxxxxxxxx vod x xxxx těžebním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx průsaků x znečištění xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vypouštět x xxxxxxxxxx xxxxxxx30) xxxxxxxxxxxx x upravenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx průsaky, xxxxx xx tak xxxxxxxxxx x povolení xxxxx jiného právního xxxxxxxx31),

x) xxxxxxxx opatření xx xxxxxx omezení x předcházení emisím xxxxxxxxxxxxxx látek do xxxxxxx x souladu x xxxxx právním xxxxxxxxx7).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxx vodoprávního úřadu25) xxxxxxxxxx, xx provozovatel xxxxxx shromažďovat a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a nemůže xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podzemní xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§13

Rezerva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx povinen na xxxxxxxx související x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx32). Výše xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nákladů xxxx xxxxxxxxx potřebám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx33). Xxxx rezervy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba.

(2) Xxxx rezervy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx nutno xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úložného místa, xxx je popsáno x plánu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x rozporu s xxxxxx, xxx xxxxx xxxx vytvořena.

(4) Způsob xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plán xxxxxxxx míst xxxxxxxxx X

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx I xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úložných míst,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nehod,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a zásady xxxxxxxx provozovatele,

d) vypracovat xxxxxxxxx plán,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x opatřeních, xxxxx xx nutno v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx I, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx

x) úkoly x xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx zdolávání xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx potřeby výcviku xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případně xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx systematického xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x závažnosti,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxx x pokynů pro xxxxxxxx provoz xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx míst xxxx xxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění postupů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx havarijních xxxxx xxx případy xxxxxxxxx xxxxx,

x) sledování funkčnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přijetí x xxxxxxxxx postupů průběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prevence xxxxxxxxx nehod xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx systémem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx. Postupy xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx k xxx xxxxx xxxxx, zvláště x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření na xxxxxxx získaných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx revize a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky prevence xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a vhodnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx havarijního plánu x při změně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx rok, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto nehod, xxxxxxx organizační strukturu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně případných xxxxxxxxxxxxxx vlivů, xxxxx xx xxxxx přijmout xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informována xx 15 xxx xx xxxxxxx podání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx místa xxxxxxxxx X s xxx, že veřejnost xxxx k těmto xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad zveřejní xxxxxx xxxxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx místo xxxxxxxxx X, xxxxxxx xxxx zapracuje do xxxxxxxxxxx xxxxx kraje34).

(5) Xxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě závažné xxxxxx, x xx

x) xxxxx podle §37 xxxxxxxxx xxxx a xxxxx x umístění xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x tom, xx provoz xxxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oznámení x vyhodnocení rizik,

d) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx místě,

e) xxxxx x xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx35) x xxxxxx, které xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxx, xxx xxxx obyvatelstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x o xxx, xxx se xx zachovat x xxxxxxx závažné nehody,

i) xxxxxxx x tom, xx xx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx záchrannými službami, xxx xxxx xxxxx xxxxxx závažné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx příkazy xxxxxxxxx likvidace havárie x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x způsobu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace.

(6) Xxxxxxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx36), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx a obsah xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx I xxxx xxx významný nepříznivý xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zdraví, xxxx xxxxx x xx členský stát, xxxxx xx mohl xxx xxxxx postižen, xxxxxx, Český xxxxxx xxxx xx předá xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2, x xx xx xxxxxxx xxxx, xxx xx podle §9 odst. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx konzultace x xxxxx vztahů xxxx členskými státy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx využít xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ještě před xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx odpadem v Xxxxx xxxxxxxxx ohrožující x xxxxxxxx členský xxxx xxxxx Český xxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, aby xxx mohl přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx přispělo x xxxxxxx důsledků xxxxxxx nehody xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x x omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx tyto informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx desky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx využít xxxxx sdělit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí.

§16

Xxxxxxxx těžebního odpadu xxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, který z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostory vzniklé xxxxxxxxxx xxxx hlubinnou xxxxxx, přijme xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx stability xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx znečištění xxxx x povrchových x xxxxxxxxxx xxx31),

x) xxxxxxxxx monitorování těžebního xxxxxx x vytěžených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx těžební xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx formě xxxx x xxxxxx kalu xx povrchových vod xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx31).

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor, xx kterých xx xxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxx vodou, xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňskému xxxxx x vodoprávnímu xxxxx xxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§17

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

d) Xxxxxxxxxxxx zemědělství,

e) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx báňský xxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti své xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx zprávu o xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 x §10 xxxx. 6 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, xxx xxxxx

1. xxxxx, xxx x místo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele,

2. stručný xxxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x životní xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxx,

x) xxxxxxx vývoj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx9) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) povolují xxxxxx xxxxxxxx místa, xxxxx jeho provozu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) schvalují plán xxx nakládání x xxxxxxxxx odpady, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x odstavci 5,

x) xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx podle §13,

x) xxxxxxxx úložná xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) povolují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx potřeby xxxxx xxxxxxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18,

3. xx xxxxxxx výměny xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výskyt xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx by xxxxx xxx závažný xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx míst uvedených x xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktualizaci. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx právnickou xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Krajský xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu se xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxx,

x) zapracovává na xxxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx I.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§18

Kontrolní činnost

(1) Orgány xxxxxxx xxxxxx uvedené x §17 xxxx. 1 vykonávají v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx důvody postoupit xxx orgánům činným x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxx provádění xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x ukládá xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací nebo x zastavení provozu xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu x §3 xxxx. 7

x) poruší xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa,

b) xxxxxxx xx xxxxxxx místě xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§20

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §3 odst. 4 xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, než xxxxx xx určeno xxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 7 xxxxxxx xx úložném xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxx úložného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x všech činnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx schválení xxxxx xxxxxx jinou povinnost xxxxxxxx podle §5,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx úložného místa xx kategorie I xxxx II podle §4 odst. 4 xxxx v žádosti x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zřízení úložného xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, 5 xxxx 8,

e) nepředloží xxxxxxxxx báňskému úřadu xxxxxx x celkovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 3,

g) x rozporu x §7 xxxx. 4 xxxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx provozovateli xxxx xx nepřevede xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních prostředků,

h) x rozporu x §8 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 5,

i) xxxxxx provoz úložného xxxxx xxx povolení xxxxx §10 xxxx. 1,

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provozu úložného xxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 a 6 x §11 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx zhoršování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x půdy xxxxx §12,

x) v xxxxxxx s §13 xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx nepožádá xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx rezervy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jinému xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 3,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx, který za xxxxxx rekultivace xxxx xxxxxx xxxxxxxx těžebním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx §16 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §16 odst. 2 xxxxx xxxxxxx odpad x pevné nebo xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených x §23 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx 6, nebo

r) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 nebo 2.

(3) Xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §7 xxxx. 4 xxxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx vytvořenou xxxxxxx finančních prostředků xx xxxxxxxx účet Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), k) xx x), x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x), x) xx x), x), xxxx x) xx x).

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§19 x 20) projednává x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx, přechodná a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na neznečištěnou xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx průzkumu, xxxxx, xxxxxx xxxx skladování xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxx, úpravě xxxx skladování rašeliny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 8, §7 xxxx. 1 xx 3, §8 xx 11, §13, 15 x §24 xxxx. 1 x 2, pokud xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx klasifikované jako xxxxxxxxxx12), pokud xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podmínkou, že xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podmínky xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx x plnění požadavků xx xxxxxxxx těžebních xxxxxx, jde-li x xxxxx, který vzniká xxx xxxxx, úpravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx povolit, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx vznikající při xxxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, xxxxxxx soli x xxxx xxxxxxxxxx, borových, xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx úložného xxxxx, xxxxx provoz xxx xxxxxxx.

§23

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ložiskovém xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx úložná xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx §3 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx 1. xxxxxx 2012, kromě ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §13, xxxxx musí xxx xxxxxx nejpozději xxx xxx 1. xxxxxx 2014.

(3) Úložná xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2010 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 3.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k uzavření xxxxxxxx xxxxx podle §10 a 11 xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx uzavřeno xx 31. xxxxxxxx 2010,

xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou §4, 5, §6 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §7 xxxx. 3, §8, 9, §10 xxxx. 1 xx 5, §13, §14 odst. 1 xx 6, x jiným právním xxxxxxxxx16).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx něj odstavec 4, xxxxxx x xxxxxx povolení podle §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx úložného xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 4 xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x termín xxxxxxxxxxxxxxx uzavření.

(7) Úložná xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxx Xxxxx báňský xxxx Xxxxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxx xxxxxxxxx x těžebním odpadem xx základě povolení xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ukládaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) 50 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) 25 xxx xxx dne 1. xxxxxx 2013,

x) 10 xxx ode dne 1. xxxxxx 2018,

d) 10 xxx x xxxxxxxx míst povolených xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx povinen xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxxx x povolení provozu xxxxxxxx místa, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx které xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx místě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dále xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 4 písm. x) xx xxx 1. května 2012.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx povolení xxxxxxx xxxxx §8 x 9. Jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xx dne 30. xxxxx 2012.

§25

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Český xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §11 xxxx. 4, §13 odst. 4 x §14 xxxx. 7.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §4 xxxx. 6 x §5 odst. 5.

XXXX XXXXX

Xxxxx horního xxxxxx

§26

Xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 168/1993 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Sb., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 313/2006 Xx. a xxxxxx č. 296/2007 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §23 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxx správy povoluje x kolauduje též xxxxxx xxxxxxxx míst16a), xxxxx-xx o odkaliště.".

2. X §31 odst. 5 xx xx xxxxx xxxx první xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x monitorování xxxxxxxx xxxxx16x) xx ukončení xxxx provozu.".

Poznámka xxx xxxxx č. 16a xxx:

"16x) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 157/2009 Xx., o nakládání x xxxxxxxx odpadem x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§27

Xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 25/2008 Sb., zákona x. 167/2008 Sb. x zákona č. 181/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §14 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x xxx:

"x) k xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu do xxxxxxxxxxx xxx10x).

10x) Xxxxx x. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadem x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §17 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"f) x úložným místům xxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx znečištěnou vodu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu10b).".

3. X §17 odst. 3 se xx xxxxx "terénních xxxxx" xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

4. X §107 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x úložných xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx".

XXXX XXXXXX

§28

§28 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§29

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. r.

Klaus v. x.

Xxxxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 1. ledna 2015 xxxxx xxxxxx xxxxx xxx ukládání xxxxxx xxxxxxxxxxxx při těžbě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 21.6.2013

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovisko, souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 157/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2009.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

168/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 157/2009 Xx., x nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.6.2013 x xxxxxxxx x výjimkou §18, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

541/2020 Xx.,&xxxx; x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

284/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/21/ES xx xxx 15. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxx x xxxxxx x těžebního xxxxxxxx x o xxxxx směrnice 2004/35/ES.
2) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx č. 99/1992 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx prostorech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 18/1997 Xx., x mírovém využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 86/2002 Sb., x ochraně xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. f) zákona x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., §80 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx).
11) §61 xxxx. 9 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
12) Xxxxxxxxx §4 xxxx. x) x §6 zákona x. 185/2001 Xx., xxxxxxxx č. 381/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Katalog xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x postup xxx udělování xxxxxxxx x vývozu, dovozu x tranzitu odpadů (Xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) §5, 6 x 7 xxxxxx č. 185/2001 Xx.
15) §10 xxxxxx x. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 104/1988 Sb., x hospodárném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., xxxxx č. 86/2002 Sb., xxxxx č. 183/2006 Sb.
19) §2 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx x. 298/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx x o xxxxx některých právních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §8 x 10 zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 183/2006 Sb.
22) Xxxxxxxxx §15 xxxxxx č. 254/2001 Xx., ve xxxxx zákona č. 20/2004 Xx., §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 254/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 181/2008 Xx.
23) Xxxxxxxx č. 195/2002 Sb., x náležitostech xxxxxxxxxxxxx řádů x xxxxxxxxxx řádů xxxxxxx xxx.
24) §59 xxxx. 2 zákona x. 254/2001 Xx.
25) §17 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 254/2001 Sb., ve xxxxx zákona č. 181/2008 Sb.
26) §43 xxxxxx x. 185/2001 Xx.
27) Zákon č. 61/1988 Sb.
Vyhláška č. 175/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostů, xx znění xxxxxxxx x. 298/2005 Sb.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §2 xxxxxx x. 167/2008 Xx., x předcházení xxxxxxxxxx újmě a x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.
30) Xxxxxxxx xxxxx č. 61/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx povolení x vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx a do xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
31) Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) §37a xxxxxx x. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 438/2003 Sb.
34) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Vyhláška č. 223/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx.
36) §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 61/1988 Xx.
37) §84 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Sb.
38) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx.