Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022.


Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

93/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - O AUDITORECH

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §2a

Obecná ustanovení §2b

HLAVA II

Výkon auditorské činnosti §3

Vydání auditorského oprávnění fyzické osobě §4

Vydání auditorského oprávnění obchodní společnosti §5

Pozastavení výkonu auditorské činnosti §6

Zákaz výkonu auditorské činnosti §7 §7a

Další důvody zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti §7b

Společná ustanovení k pozastavení nebo zákazu výkonu auditorské činnosti nebo zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti §7c

Auditorská zkouška §8

Rozdílová zkouška §8a

Zkušební řád §8b

Zkušební komise §8c

Průběžné vzdělávání §9

Auditoři z jiných členských států a volné poskytování služeb §10

Schvalování auditorů ze třetích zemí §10a

Auditorská osoba z jiného členského státu a volné poskytování služeb §10b

Rejstřík auditorů §11 §12 §12a §12b §12c §12d §12e

Etický kodex §13

Profesní skepticismus auditora §13a

Nezávislost §14

Nezávislost osob při provádění auditorské činnosti §14a

Příprava na povinný audit a posuzování rizika ohrožení nezávislosti §14b

Řídicí a kontrolní systém auditora §14c

Zabezpečení a uspořádání výkonu činnosti auditora §14d

Rozpoznávání a zamezování střetu zájmů §14e

Informace a komunikace §14f

Vybrané aspekty provádění povinného auditu §14g

Záznamy, evidence a uchovávání dokumentů §14h

Vztah statutárního auditora k auditované účetní jednotce §14i

Povinnost auditora zachovávat mlčenlivost §15

Zproštění auditora povinnosti zachovávat mlčenlivost §15a

Povinnost dalších osob zachovávat mlčenlivost §15b

Odměna za povinný audit §16

Určení auditora a smlouva o povinném auditu §17

Zánik závazku ze smlouvy o povinném auditu §17a

Zakázaná ujednání §17b

Auditorské standardy §18

Povinný audit konsolidované účetní závěrky §19

Zpráva auditora §20

Spis auditora §20a

Další požadavky na ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy §20b

Požadavky na ověření výroční finanční zprávy emitenta vyhotovujícího výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv §20ba

Společné provádění povinného auditu §20c

Práva a povinnosti auditora §21

Pojištění odpovědnosti za škodu §22

Omezení podnikání auditora §23

Systém zajištění kvality §24

Organizace systému zajištění kvality §24a

Plán kontrol kvality §24b

Kontrolor kvality §24c

Kontrola kvality §24d

Rozsah kontroly kvality §24e

Protokol o kontrole kvality §24f

Uchovávání spisu o kontrole kvality §24g

Kontrola kvality prováděná třetí osobou §24h

Společná kontrola kvality §24i

HLAVA III - KÁRNÁ A JINÁ OPATŘENÍ A KÁRNÁ A JINÁ ŘÍZENÍ

Kárná provinění a kárná opatření §25

Jiná opatření §25a

Zvláštní ustanovení ke kárným a jiným opatřením §25aa

Vyloučení z výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti §25b

Řízení o uložení kárného nebo jiného opatření §26

Zahlazení kárného nebo jiného opatření §27

Zveřejnění rozhodnutí o uložení kárného nebo jiného opatření §27a

HLAVA IV - ASISTENT AUDITORA

Asistent auditora §28

Odborná praxe asistenta auditora §29 §30

HLAVA V - KOMORA A JEJÍ ORGÁNY

Komora §31

Orgány Komory §32

Sněm §33

Výkonný výbor §34

Dozorčí komise §35

Kárná komise §36

HLAVA VI - VEŘEJNÝ DOHLED

Rada a její působnost §37

Rozpočet Rady §37a

Činnost Rady §38

Orgány Rady §38a

Prezídium §39

Podmínky členství v Prezidiu §39a

Disciplinární výbor §39b

Kontrolní výbor §39c

Zasedání Prezidia §40

Zásady odměňování a poskytování cestovních náhrad §40a

Šetření prováděné Radou §40b

Uchovávání spisu §40c

Přenesení úkolů Radou na příslušný orgán jiného členského státu §40d

Oznamování případů porušení §40e

HLAVA VII - SPOLUPRÁCE S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY V OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Spolupráce s příslušnými orgány členských států §41

Výměna informací mezi příslušnými orgány §42

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POVINNÝ AUDIT SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU

Určení auditora subjektem veřejného zájmu §43

Vztah statutárního auditora k subjektu veřejného zájmu §43a

Poskytování některých neauditorských služeb §43b

Omezení v provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu §43c

Informační povinnosti auditora §43d

Zřízení a požadavky na výbor pro audit §44

Výbor pro audit §44a

Další působnost a povinnosti výboru pro audit §44aa

Zvláštní výjimky pro některé subjekty veřejného zájmu §44b

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POVINNÝ AUDIT SUBJEKTŮ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU

Zřízení výboru pro audit některými subjekty s majetkovou účastí státu §44c

Další požadavky na auditora subjektu s majetkovou účastí státu §45

HLAVA X - REGISTRACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE §46

Registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi §47

Odchylky v případě rovnocennosti §48

Spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí §49

HLAVA XI - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §49a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §49b

Přestupky Komory §49c

Přestupky subjektu veřejného zájmu §49d

Společná ustanovení k správním deliktům §49e

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku §49f

Zahlazení postihu za přestupek §49g

HLAVA XII - PŘESTUPKY PODLE ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Základní ustanovení §49h

Přestupky projednávané v prvním stupni Komorou §49i

Přestupky projednávané v prvním stupni Radou §49j

HLAVA XIII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Vztah k jiným právním předpisům §50

Zmocnění §50a

Přechodná ustanovení §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

Zrušovací ustanovení §58

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 284/2004 Sb., ve znění zákona č. 344/2005 Sb. §59

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony §60

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem §61

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí §62

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §63

č. 139/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 420/2011 Sb. - Čl. LIX

č. 334/2014 Sb. - Čl. II

č. 221/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 299/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XXV

INFORMACE

93
XXXXX
xx dne 26. xxxxxx 2009
o auditorech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

O AUDITORECH

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx24) x xxxxxxxx výkon auditorské xxxxxxxx, působnost Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx jen "Xxxx"), xxxxx i xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx x xxx xxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidované účetní xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rámcem účetního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx konsolidované xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx údaje obsažené xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxx předmětem xxxxxxxxx x xxxxxx závěrce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx výroční xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) auditorskou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx auditor, ověřování xxxxxxxx záznamů, ověřování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) statutárním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) auditorskou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, které xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění,

f) auditorem xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) auditorem xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx zemi x xxxx oprávněna k xxxxxxxxx povinného auditu x členském xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě,

k) xxxxxxxxx skupiny jeden xxxx více xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx struktura xxxxxx xxxx xxxx, xx které xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx zaměřena xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxx vnitřní xxxxxx xxxxxx kvality, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sdílí xxxxxxxxx xxxx odborných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx společnosti xxxxx, xxxxx

1. má s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxx

2. xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx auditorským xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx auditorů, xxxxx xx auditorskou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx statutárních auditorů, xxxxx xxxx určeni xxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou určeni xxxx odpovědné osoby xx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx obchodní xxxxxxxxxxx x xx ovládající xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §4 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxx státem, xxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx.

§2a

§2a zrušen právním xxxxxxxxx č. 221/2015 Sb.

§2b

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rada, správní xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx působnosti, kontrolní xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxx korporace, x akciové xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kterou xx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx stanoví práva x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, vykonává xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

§3

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Auditorskou činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxx auditoři.

(2) Auditorská xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx účet.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx auditor, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem a xx vlastní účet, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti. Statutární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx základního pracovněprávního xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx více xxx xxxxxxx auditora x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu nebo xxxx společník xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx Xxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) , zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělání, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxxxxx xx rovnocenné xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikaci,

b) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) absolvovala xx xxxx xxxxxxx 3 xxx odbornou praxi xxxxx §29 xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx 35 hodin xxxxx xxxx po xxxx ekvivalentní době 3 xxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxx týdne xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §23,

x) xxxxxxx auditorskou xxxxxxx,

x) xxxx evidován xxxxxxxxxx x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx, nemá xxxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx evidován nedoplatek xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx v xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx,

x) složila xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx bezúhonnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx z nedbalosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx11). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx hlediska xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx, osvědčením x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. d) xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx nebo potvrzením xx xxxxxxxxxxxxxx,

x) uvedeného x odstavci 1 xxxx. x) prokazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx žadatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx starší 30 xxx.

Xx účelem doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx Komora xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx Komora xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Za xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než je Xxxxx republika, výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx státu nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx posledního pobytu, xx-xx xxxx xxx-xx xxx xxxx členský xxxx xxxx Švýcarská xxxxxxxxxxx, doloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsány x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx doklady xxxxx xxx xx xxx podání xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(6) Do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx Komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx auditora. Xxxx auditora xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo viceprezidenta Xxxxxx. Xxxx zní: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx a svědomí, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx právní xxx Xxxxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx profese x dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx." Xx složení xxxxx Komora xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xx rejstříku xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxx §12.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti

(1) Na xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxx takovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx audity, xxxx xxxxxxxxxxxx auditory,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiného členského xxxxx,

x) xxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, auditoři x jiného xxxxxxxxx xxxxx, auditorské společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx 2 členy, musí xxxxxxxxx podmínky splňovat xxxxxxx jeden x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxxxxx xxxxxxx x §23,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx u orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky, xxxx xxxxxxxx nedoplatek na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx evidován xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splátkách, x není x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxx před podáním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprováděla xxxxx činnost na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx majitel") xx bezúhonný.

(2) Na xxxxxx Komora xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, evropská xxxxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x). Této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není-li x xxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx auditorského xxxxxxxxx.

(3) Komora xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

b) xx 5 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejím xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný úmyslně, xxxx

x) byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx nebyla odsouzena23). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pověst.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) si Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx žadatel x xxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, výpis z xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx být xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xx §4 xxxx. 4 a 5 x §5 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) dokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx.

(9) Xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 x podmínky xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x tato xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx republiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx země xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx země, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxxxxx za auditorskou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx pozastaví xxxxxxxxxxxx auditorovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx němu bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx úmyslně, x xx xx xxx, xxx nabude právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx toto trestní xxxxxxx končí.

(2) Komora xxxx pozastavit statutárnímu xxxxxxxxxx xxxxx auditorské xxxxxxxx, xxxxx proti xxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zahájeno xxxxxx o omezení xxxx xxxxxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pozastaven nejdéle xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx trestní xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx proti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx trestní xxxxxxx xxxxx.

(4) Komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx končí.

(5) Xx xxxx pozastavení xxxxxx auditorské xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,

b) xx xxxxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Komory xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. x) xx d),

c) xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx volen xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 písm. x) xx x),

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx auditora xxxxx xxxxxx xxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

(6) Xxxxxxx xx povinen Xxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. K oznámení xxxxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxx výkonu auditorské xxxxxxxx

(1) Statutární auditor xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §26 xxxx xxxxx hlavy XX,

x) xx xxx xxxxxx trest zákazu xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx činnost,

c) xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvků xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx 1 rok x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx písemnou xxxxx Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůtě, x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx omezen ve xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §26 xxxx podle hlavy XX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx uplynutí xxxx xxxxx,

x) jí xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxx v zákazu xxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxxx xx zaplacením xxxxxxxxx na činnost Xxxxxx xxxxxx xxx 1 xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx písemnou výzvu Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx od prvního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Komora xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx x) x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xx 6 měsíců ode xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x).

§7a

§7a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2016 Sb.

§7x

Xxxxx xxxxxx zániku xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Komora xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx požádá, a xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x žádosti xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx x xxxx lhůtě, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx auditorské xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx mrtvého, a xx dnem xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx smrti.

(3) Xxxxxxxxxx společnosti zaniká xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Komora xxxxxxx, pokud není xxxxxxxx kárné řízení, xxxxxxxx kvality xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx nebo Xxxxx, xxxxx nemá-li xxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo kontroly xxxxx do splnění xxxxxx povinností.

§7b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 13.1.2015

§7x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Auditorovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7, xxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zánikem xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx a záznamy xxxxx čl. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014 a xxxx xxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 2.

(3) Xxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxxx xxx 5 xxx ode xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §4 xxxx. 1 xxxx. d), x) x x) xx xxxxxxxxx.

(4) Tomu, xxxx zaniklo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

(5) Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx auditorské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) a x) xxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Informaci x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodech xxxxxxxxx Xxxxxx bezodkladně x xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informuje Xxxxxx Radu x xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, ve kterém xx auditor oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx zkouška

(1) Auditorská xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx složena, xxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxx všechny její xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx koná x českém xxxxxx x xx písemná.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oblastech:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k sestavení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účetní standardy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy,

d) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) řízení xxxxx x vnitřní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx x statutárním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx auditorské standardy xxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx auditorské a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx standardy vydané Xxxxxxx a

j) xxxxxxxx xxxxx x nezávislost.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx významném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx oblastech:

a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémy,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a všeobecná x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a statistika x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Auditorská xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práva:

a) xxxxxxxx x obchodní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx konání každé xxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx. Auditorská xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byla úspěšně xxxxxxxx xxxx více xxx 5 lety xxx dne úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží.

(7) Xxxxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx oblastech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 3 xx 5, rozsah x obsah této xxxxxxx se v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx auditorské zkoušky xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx zkouška xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxxxxxx Komora. Proti xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx odvolat x Xxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx13) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zkouška xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxxx, xxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx dílčí části xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozdílová xxxxxxx se xxxx x českém xxxxxx x xx písemná.

(3) Xxx stanovení obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komora xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx podle §38 xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §8 xxxx. 6 až 8 použijí xxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§8b

Zkušební xxx

(1) Xxxxxx xxxx zkušební xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4,

b) xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušky x dílčích částí xxxxxxxxx zkoušky,

c) počet xxxxxxx částí auditorské xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx poplatku xx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx poplatku za xxxxxxxxx x dílčí xxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxx xxxxx xxx 7&xxxx;000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x provedením rozdílové xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx částka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxx xx dílčí xxxxx auditorské xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise x xxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob dokumentování xxxxxx, průběhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Sb. x účinností xx 1.10.2016

§8x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x §8. Členy xxxxxxxx komise jmenuje x xxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxx. Xxxxxxxx x členy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx komise. Xxxxx členů dílčí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vždy lichý.

(3) Xxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx o hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to do 15 xxx xxx xxx, xxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx.

(5) Přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zkušební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise jmenuje Xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx, xx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx části rozdílové xxxxxxx, pokud xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohly xxx xxxx na xxxxx průběh nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnocení výsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dílčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odvolat.

(7) Xxxxxxxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx se koná xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx komisí xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Správní xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledku dílčí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dílčí části xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§9

Průběžné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx auditoři xxxx povinni účastnit xx programu průběžného xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xx teoretické x profesní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis Xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx poskytování xxxxxx

(1) Xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členském státě x xxxxx rozdílovou xxxxxxx. Xxxxxx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx požadovanou xxxxx §8.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx zákon o xxxxxxxx odborné kvalifikace13). Xxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx před xxxxxxxxx dočasné xxxx xxxxxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx záměr xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx náležitostí a xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) druh xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxx,

x) adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 4 pro přezkoumání xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6); xxxxxxxxx xxx tom xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace13).

§10a

Schvalování xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx také xxxxxxx xx třetí země, xxxxx doloží, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) x xxxxx rozdílovou xxxxxxx. Této xxxxx Xxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxx.

§10b

Auditorská osoba x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxx poskytování xxxxxx

(1) Xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také auditorské xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx pozastaven xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx x domovském xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx auditorský xxxxxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxxx odstavce 1 xx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx členského státu xxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxx osoby z xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státě.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vydání auditorského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Auditorská osoba x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona; §7 xxxx. 2 písm. x) x §24 xx 24i xx xxxxxxxxx.

(5) Auditorská xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx auditorské oprávnění, xxxxx vykonávat auditorskou xxxxxxx, xxxxx

x) jí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7c, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinného xxxxxx v domovském xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx auditorská xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, které xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxx příležitostně, a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci, oznámí-li xxxx zahájením provádění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti písemně Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; §10 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Xxxxxxxx auditorů

§11

(1) Komora xxxx rejstřík, xxxxx xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx nebo příležitostně xxxxx §10 xxxx. 4 nebo §10b xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobách registrovaných xxxxx §47.

(2) Rejstřík xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x kontaktní xxxxx Xxxxxx x Xxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 x xxxxxx xxxxx §26 a xxxxx XX.

(3) Xxxxxxxx xx veden v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x českém xxxxxx.

(5) Údaje obsažené x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx ve xxxxxxx Xxxxxx stanovit, že xx do neveřejné xxxxx rejstříku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Údaje do xxxxxxxxx v českém xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předává Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx dopadu xxxxxx xxxxxxxxxx zahájit xxxxxx xxxxx §26.

§12

Rejstřík xxxxxxxx tyto xxxxx o statutárních xxxxxxxxxx:

x) jméno, xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx podnikatelem, xxxxx xxxxxxxxxxx, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx,

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkony,

d) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou provádění xxxxxxxxx auditu xxxxx §10 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx číslo, xxxxx xx bylo xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"),

x) název xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xx statutární xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, adresu xxxxxx xxxxx x xxxx evidenční číslo, xxxx jméno statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x na xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx zaměstnán, adresu xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) přehled x xxxxxxxxx opatřeních, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx trestech xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX x xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx uložení, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§12a

Rejstřík xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x) název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) xxxxx x členech xxxxxxxx xxxxxx

1. u xxxxxxxxx xxxx jméno, xxxxx xxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresu bydliště, xx-xx podnikatelem, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační číslo xxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x jméno x adresu bydliště xxxxxxx osoby, která xx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxx osoby,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx internetových xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) evidenční číslo,

i) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx statutárního auditora xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx audit xxx auditorskou xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx členství x xxxx a xxxxxx xxxxx x adres xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxx informace xxxxxxx dostupné,

k) všechny xxxxx xxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx osoby ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx registračního xxxxxx xxxx orgánů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavy XX x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x důvodu jejich xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak.

§12x

X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx do xxxxxxxxx zapisují xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2015

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bydliště, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, adresu xxxxxx xxxxx x xxxx evidenční číslo xxxx xxxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx evidenční xxxxx,

x) xxxxx zápisu xx rejstříku,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx, které mu xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2015

§12x

X případě xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §47 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 x 12a, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 13.1.2015

§12e

§12e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§13

Xxxxxx kodex

Auditor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx etický xxxxx, xxxxx xx minimálním xxxxxxxxxx profesní xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx kodex xxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx vydává Xxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx kodexu Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx etické xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora

Statutární xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx myšlení, xxxxxxxxx x citlivost na xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nesprávnost xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, x xx nezávisle xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x integritou xxxxxx xxxxxx jednotky, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x osob xxxxxxxxxx xxxxx řízením; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx postoj zejména xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

d) budoucí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxx jednotky.

§13a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§14

Nezávislost

(1) Auditor musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx auditorskou xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavuje, x dále xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ním xxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx při provádění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jednotky docházelo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx považovat za xxxxxxxxxxx x případě, xx skutečnosti uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů veřejného xxxxx.

(4) Xxxxxxx nesmí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx audit, xxxxx

x) xx vliv xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) získává xxxx xx příslib získat xx auditované xxxxxx xxxxxxxx jakýkoliv jiný xxxxxxxx vyjma svých xxxxx za služby xxxxxxxxxx xxxxxx jednotce, xxxx

x) drží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx a přímý xxxxx na xxxxxxxxx x těchto investičních xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(5) Auditor xxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud podmínky xxxxx odstavce 4 xxxx. c) xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zaměstnanec, xxxxxxxx auditora xxxx xxx, jehož xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) manžel nebo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příbuzný x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx auditorem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x),

x) xxxxx ovládaná xxxxxxxxx, osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx podílejí na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x), xxxx

x) osoba, xxxxx ekonomické zájmy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x) xxxx d).

(6) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx obdobně použijí x xx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V případě, xx x xxxxxxx xxxxxx, za které xx xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x přeměně xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx prováděn xxxxxxx xxxxx, auditor xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky x xx xxxxxxxxx xxx přeměny, x xx x ohledem xx podmínky nezávislosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5. Xxxxx auditor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, 4 xxxx 5, přijme xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podíl x jiné xxxxxxxxx xxxxx.

§14a

Nezávislost osob xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxxxxx-xx statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx společnost, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnosti nezasahovali xxxxxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx a nestrannost xxxxxxxxxxxx auditora při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) společníci xxxx xxxxxxxxxx společnosti,

b) xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) její klíčoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx,

x) osoby tvořící xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) skuteční xxxxxxxx této auditorské xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx účet, xxxxx xxxxxxxxxx auditor, xxx něhož xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při provádění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zasahovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nestrannost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx auditorské činnosti, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx auditorem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžité xxx nepeněžité xxxx xxxx xxxx výhody xx xxxxxx jednotky, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžitých xxxx nepeněžitých xxxx xxxx jiných výhod xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx spisu auditora xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx x nestrannosti, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx přijetím xxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nezávislosti xxxxxxx x §14 x 14a,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §14g xxxx. 4 xxx, aby xxx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx audit xxxxxxxx veřejného zájmu,

d) xx xxxxxx xxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx §10b xxxx. 1 x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx nedojde xx snížení účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx výkonu veřejného xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x pokud xxxxxx auditorskou xxxxxxx, xxxxxx dokumentaci jako xxxxxxx xxxxx auditora.

§14b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§14c

Řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx vždy

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx uspořádání s xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx vymezením působnosti x xxxxxxxxxxx pravomoci,

3. xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx odměňování xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podílí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vždy xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. požadavek xx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plynoucích x etického kodexu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18, přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx metodik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem a xx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 1 x 3 až 5 x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x c).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním jménem x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx zavést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účetních xxxxxxxx xxxx xxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx auditorskou činnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nestrannosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z etického xxxxxx, auditorských standardů xxxxx §18 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx účinný, xxxxxxx x xxxxxxxxx charakteru, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx vlastní xxxx x xxxx xxxxxxxx všechny jejich xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx společnost x statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém x jeho součásti x xxxxxxx x xxxxxx splnění, jakož x xxxxxxxxx xxxxx §14d14f, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x statutární auditor xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx vlastní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§14x

Xxxxxxxxxxx a uspořádání xxxxxx xxxxxxxx auditora

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx účet zavedou

a) xxxxxxx, jejichž prostřednictvím xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanci, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxx související x xxxxxxxx auditem, xxxxxxxxxxx náležitými xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhodnocování, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §14g xx 14i,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statutárních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx auditoři, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx auditorské xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx členy řídicího xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) společně x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxx, a

g) xxxxxx organizační xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx událostí, které xxxx nebo xx xxxxx xxx vážný xxxxx xx dobrou xxxxxx auditora.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Auditorská xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx účet xxxxxxxxxx ověřují x xxxxxxx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxx řízení xxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx povinný audit xxxxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx účet provedou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vnitřního systému xxxxxx xxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx předpisem č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§14e

Rozpoznávání x zamezování xxxxxx zájmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x §14a odst. 1 x 3 nezasahovaly xx xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx a nestrannost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Statutární auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxx, xxx osoby xxxxxxx v §14a xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který by xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxx auditorské činnosti.

(3) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx auditor vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet zajistí, xxx x případě xxxxxxxxx činností prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx výkonu veřejného xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou společností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího xxxxxxxxxxx činnost vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§14f

Informace x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx činnost vlastním xxxxxx x na xxxxxxx účet xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14d xxxx. 3 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx vnitřního systému xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zavedou postupy xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxx domnělého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x účinností xx 1.10.2016

§14x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx auditorského xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxx jednotky nebo xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxxxxxxx xx nezávislost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x statutární auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajistí

a) vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vhodných xxxxxx x

x) xxxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx dodržení xxxxxxxxx provedení povinného xxxxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx x řádnou xxxx x požadavku xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§14x

Xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Auditorská xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxx xxxxxxx x xx účelem xxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx opatření přijatých xx xxxxxx xxxxxxx x za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zjištěno x xxxxx xxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x na xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxx xxxxxxxxxxxx zadání, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditor vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o účetní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx audit; xxxx záznamy xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, liší-li se xx adresy xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx sídla, je-li xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnerů,

c) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účtovaných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem a xx vlastní xxxx, x to za xxxxx xxxxxx xxxxxx x členění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za

1. xxxxxxx xxxxx,

2. ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

3. neauditorské xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stížnostech x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním jménem x na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x odstavci 1 xx 4 a xx. 6 a 8 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§14i

Vztah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx auditor xxxxx přijmout x xxxxxx jednotce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významný vliv xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx navržených xxxxxxx xxxx kontrolním orgánem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx základě vyhodnocení xxxx klíčovou xxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx xxxxxx člena xxxxxx pro audit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "osoba x klíčové xxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx poté, co xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účetní jednotky xxxx xx xxxxxxx xx činnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxx obdobně xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx audit xxxx se xxxxxxxx xx činnostech souvisejících x xxxxxxxx auditem, xxxxx zaniklo oprávnění x xxxxxx auditorské xxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx, xxxxx xx podílela xx činnosti xxxxxxxxxxx x povinným auditem, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx v účetní xxxxxxxx xxxxxxxx pozici xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, neuplynul-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx auditu xxxxxxx 1 xxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§15

Povinnost xxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x týkají xx xxxxxx jednotky, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x všech skutečnostech, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx a týkají xx xxxxxxx účetních xxxxxxxx, xx xxxxxx xx přístup xxxx xxxxxxx skupiny. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na auditora, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu auditorské xxxxxxxx, zaměstnance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společníky x xxxxx orgánů xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx novému auditorovi xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx významným informacím, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx účetní jednotky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nepovažuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx16) xxxx příslušnému xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx podle §19,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinností xxxxx §21 xxxx. 3 až 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §42 odst. 1, xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §49, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx podle §49 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolorovi xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx auditora,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx překazit nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 12 odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 537/2014 Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20c,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

§15a

Zproštění auditora povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) účetní xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx nebo právem xxxxxxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není auditor xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx soudem nebo xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx jednotkou, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejím právním xxxxxxxxx; povinností zachovávat xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx práv nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Povinností xxxxxxxxxx mlčenlivost nejsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společník x xxxx orgánu auditorské xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx auditor xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vázáni v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx soudem xxxx jiným xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx řízení xxxx mezi auditorem x účetní jednotkou, xx které xxxxx xxxxxxx provádí nebo xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx, xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Na zaměstnance xxxx xxxxxxxx auditora, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 2 x §15 odst. 2 a 3 xxxxxxx obdobně.

§15a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2016

§15x

Xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx Xxxxxx a Xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx, x xx x xx zániku xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx smluvního xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx na xxxxxxx pověření Xxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x čl. 22 x 34 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx případech zprostit xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx, xxx-xx x

1. xxxxx orgánu Xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx

3. xxxxx pověřenou Xxxxxxx, xxxx

x) Prezident Xxxx, xxx-xx o

1. xxxxx xxxxxx Xxxx,

2. zaměstnance Xxxx, xxxx

3. osobu xxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xx. 22 x 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 22 x 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014 x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou veřejně xxxxx, příslušnému xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx proti xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxx za povinný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx této účetní xxxxxxxx auditorem nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x povinném xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx auditorem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ověřenu auditorem, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx jménem a xx vlastní xxxx xxxx nejvyšší xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxxx-xx xxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový xxxx nebo podfond,

b) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x jí xxxxxxxxxxxxxxx účastnický, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond,

d) xxx, xxx xx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Pokud xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx účet postupem xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxx xxxxxx jednotka auditorskou xxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx řídicího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx auditu xxxxx x xxxxxxxxx určeným xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 xxxx 4.

§17a

Zánik závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx xxxx závazek ze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx-xx povinný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x opatření s xxxxx xxxx ohrožení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx neohrozila dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxx nebo trvale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx překážka vzniklá xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx závazky xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx auditní xxxxxxx, x xx x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo neplnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nesplnila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx závazek xx xxxxxxx x povinném xxxxxx vypoví xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx Česká národní xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx povinného xxxxxx, xxxx

x) nařídí-li xx Xxxxx národní xxxxx xxxxx jiného xxxxxx změnu auditora xxxxxxxxxxxxx povinný xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx návrh Xxxx xxxx xxxx, xxx v účetní xxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alespoň 5 % všech xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu") z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx auditora vykonávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx a na xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx výpověď závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxx auditu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost vlastním xxxxxx x na xxxxxxx účet xxxxxxxxxx Xxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o povinném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx auditu odstoupila, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§17x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx smluvnímu xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx xxx povinný xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx společností, se xxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx17) a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými Xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx auditora xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx auditorskými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neumožňuje xxxxx postupovat, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x těmto auditorským xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx použije. Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx aktuální xxxxx Xxxxxx zveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§19

Xxxxxxx audit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx auditora xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle §20 xxxx xxxxx xx. 10 a 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx povinného xxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povahu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxxx části skupiny x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdokumentuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Auditorem xxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxx auditorská xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx třetí xxxx, xxxxx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx x §20a xxxx. 2, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx auditor xxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxxxx jím provedené xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx činnosti.

(5) Není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, přijme xxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupiny, případně xxxxxxx provedení dodatečné xxxxxxxx xxxx ji xxxxxxx sám. X xxxx skutečnosti xxxxxxxxx Xxxx.

(6) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinný xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x jejímiž příslušnými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ujednání xxxxxxx x §49 xxxx. 1 xxxx. d), xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx auditorem části xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinný audit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) smluvně k xxxx dokumentaci zajistí xxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx třetí země xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, kterou uchovává xxxxxxx skupiny, obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx náležité xxxxx, xxx k dokumentaci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a v xxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx důkazní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx skupiny xx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx kvality podle §24 nebo xxxxxxx xxxxx §40b.

§20

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx auditu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxx. Xxxxxx auditora xxxx xxxxxxxxx

x) úvod, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, adresu xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx sídla, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx jednotku xxx právní xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, x identifikaci xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx sestavena, x identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkaznictví, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18, x xxxxxxx x xxxxxxx byl povinný xxxxx proveden,

c) výrok xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx nebo konsolidovaná xxxxxx závěrka podává xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetnictví x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx; xxxxx auditora xx xxx bez výhrad, x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx auditora xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou obsaženy xx výroku xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné xxxxx xxxx xx ně xxxxxxx upozornil a xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx významné, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx kterém auditor xxxxx xxxxx, xxx xxxxx obsažené xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx zobrazení v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ohledech v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20b, xxxx §20ba.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxx auditora xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Auditorská společnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotovili xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx a datum xxxxxxxxxx.

(6) Zprávu auditora xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx auditované xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx zprávě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§20x

Xxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor spis, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx auditorských xxxxxxxxx x xxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 5, §14b xxxx. 2, §19 odst. 2, §20, §45 odst. 2 x xx. 6, 8, 10, 11 x 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx nejméně xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxx.

(3) Xxxx auditora musí xxx xxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx data xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx do xxxxx mají

a) auditor xxxxxxx xxxxx §19,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx komise Xxxxxx xxx xxxxx řízení xxxxx §26,

d) xxxxxxx xxxxxx a kontroloři xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx x jimi xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx tohoto xxxxxx a přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) členové xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely §39b odst. 3 x 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx kvality,

h) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx,

x) soud, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20x

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, auditor

a) xx xxxx vyjádří, zda xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výroční zpráva xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx, xxx xx základě xxxxxxxx x povědomí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zpráva xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxx nesprávnosti; dospěje-li x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, uvede jejich xxxxxx.

§20ba

Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotný xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx26), xx obdobně xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx ověření xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxx nejsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx auditor xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitenta, xxxxx vyhotovuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formát xxx xxxxxxxx xxxxx26), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx značkování xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§20xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§20x

Xxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet nebo xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxx xxxxxxxxxx společný xxxxx auditora; §20 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx auditoři xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx každý x xxxx vlastní xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§21

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Auditor xx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x opravy xxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vnitřním předpisem Xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx a xxxxxxxxxx jí potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx, aby mu xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxx informace a xxxxxxxxxx potřebná x xxxxxxx xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx. Auditor x xxx pověřené xxxxx xxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx může x odůvodněném xxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx u xxxx, xxxxxxxx x věřitelů. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx auditora xxxxxxx. Auditor xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) nasvědčují xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx jiných právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx negativní vliv xx její xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxx. x),

xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx x účetní jednotku, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 má xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 v xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x níž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx x úzkém xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx jednotce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx městská xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výkonu xxxxxxx poskytnout Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx auditu x xxxxxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(7) Statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx vlastní účet xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k

a) xxxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Pojištění odpovědnosti za xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úměrná xxxxxx škodám, xxxxx xxx x rozumné xxxx předpokládat.

§23

Xxxxxxx podnikání xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx auditor nesmí xxxxxxxxx další výdělečnou xxxxxxx mající znaky xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, publicistická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx poradenství xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx správce, hostujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kvality u xxxxxxxx xx zjišťuje, xxx auditor xxxxxxxxx xxx provádění auditorské xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxx kodexem x vnitřními předpisy Xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 4 xxxx. x) x

x) dozorčí komisí xxxxx §35 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx auditorech,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx VI,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolor xxxxxxx; tím xxxx xxxxxx xx. 26 xxxx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rizik, x xx x

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 26 xxxx. 2 druhý pododstavec xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014,

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinný xxxxx xxx u jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditor, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxx

x) podle xx. 26 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014, x to po xxxx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxx x subjektu veřejného xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx. 26 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014, a xx xx dobu 6 xxx od počátku xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx povinný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx ročně Komora xxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxx Rada souhrnnou xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx podstatná xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxxxx kvality x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxx. Xxxxxxxx zpráva x systému zajištění xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxx zprávu o xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku.

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx výbor xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x řádem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx kontrol xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx kvality xxxxx xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řídí kontroly xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx kontrol xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx předpis a xxxxxxx v xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x personální zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxx jako xxxx xxxxxxx předpis x xxxxxxx v něm xxxxxxx xxx organizační x personální zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx kvality.

§24x

Xxxx kontrol xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x každém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plánu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx organizovaných x xxxxxxxx dozorčí xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 4 písm. x).

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx, u xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provedením xxxxxxxx kvality, xxxxx xxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvality.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x §24 odst. 4 xxxx. d); xxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komorou. Plán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxx povinna xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxx kvality

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu9), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za rovnocenné xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx akreditovaného bakalářského xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vzdělání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu9), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxxx a jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx organizovanou x řízenou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Školení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) organizuje Xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čestným prohlášením, xx x provedení xxxxxxxx xx nebrání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §24d xxxx. 1, x xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízenou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§24d

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx kontrolorem xxxxxxx, xxxxx

x) xx x xxxxxxxxxxxxx auditorem ve xxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxx blízkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

e) xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v kontrolované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxx x kontrolovaným auditorem xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x), xxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je zahájena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x termínu kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Radou, jde-li x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízenou xxxxxxx xxxxxx.

(3) Kontrola kvality x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

§24x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 a xxxx xxxxxx doloží xxxxxxxxxx podklady. Rozsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti kontrolovaného xxxxxxxx.

(2) Kontrolor xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) posuzuje soulad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, auditorskými xxxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxx kodexem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx, x cílem xxxxxx účinnost xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vnitřní xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x §14d x xxxx účinnost,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxx x §14d x 14g,

x) kontroluje xxxxxxxxxx požadavku na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) posuzuje xxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k §14, 14c x 16,

x) xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxx metodiky xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x požadovanými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spočívající x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx auditorské činnosti.

(4) Xxx kontrole kvality xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále přezkoumává xxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x xx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§24x

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx kontrolor xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kvality, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx skutečnost x kontrolním xxxxxxxx.

(2) Xxxx vyhotovením xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx kvality (xxxx xxx "xxxxxxxx k xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx zjištění x opatření x xxxxxxx kontrolor kvality xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 12 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolu o xxxxxxxx kontrolovanému auditorovi.

(4) Xxxxx protokolu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxxxxx kvality

a) Xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx organizovanou x xxxxxxx xxxxxxx komisí, xxxx

x) Xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2016

§24x

Xxxxxxxxxx spisu x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx ode xxx xxxx uzavření; xxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 26 odst. 5 druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014, §24d24g xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§24x

Xxxxxxxx kontrola xxxxxxx

(1) Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxx provedenému xxxxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx vydala cenné xxxxxx x třetí xxxx nebo která xx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx konsolidovanou účetní xxxxxxx x xxxxx xxxx, s příslušným xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Evropská xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49.

(2) Společné kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem na xxxxxxxxx xxxxxxx kvality, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x osobami pověřenými xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §49 xxxx. 2, xx

x) xxxx stanoveny xxxxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx orgán třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) Rada xxxx odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality, xxxxx xx společná kontrola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx zaručí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §15b,

d) xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx, nesmějí xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ujednáních, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx země xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §24, 25 x v hlavách XX x XI, x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinnému xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx třetí xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx22).

(4) Xxxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxx splňovat xxxx požadavky:

a) xxxxx xxxxxxxx příslušným orgánem xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nahlížet xx spisu xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx,

x) xxxxx pověřené xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxx k provedení xxxxxxxx kvality xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24d xxxx. 1 a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k těm xxxxxxxxxx k auditu, xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §24c xx 24g obdobně.

§24i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

HLAVA XXX

XXXXX X XXXX XXXXXXXX X XXXXX A XXXX XXXXXX

§25

Xxxxx x jiná xxxxxxxx

Xxxxx provinění x xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx auditorské činnosti, xxxxxxx kodexem, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, auditorskými xxxxxxxxx xxxxx §18, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xx kárně odpovědný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx kárné xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) veřejného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nejdéle 5 xxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxx funkce člena xxxxxxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxx xxxxxx spolu x kárným xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxx spolu x kárným opatřením xxxxx odstavce 3 xxxx. x).

§25x

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx Komora uložit xxxxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx účet nebo xxxxxxxxxx společnosti jiné xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §25 xxxx. 3 a 4 x xxx, xx xxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx. x) lze xxxxxx do xxxx 10 000 000 Xx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx předpisy Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přestupkem xxxxx hlavy XI, xxxxx Komora této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §25 xxxx. 3 x 4 x tím, xx pokutu xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. c) xxx xxxxxx xx výše 10 000 000 Xx.

§25aa

Zvláštní xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Podrobnosti xxxxxxxx xx postupu Komory x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opatření upravuje xxxxx řád, který xx vnitřním xxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Rozhodnutí o xxxxxxx kárného a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykoná Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx vykonáno xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kárná xxxxxx Komory tímto xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je rozhodnutí xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §26 xx xxxxxxx Komory.

§25aa xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25b

Vyloučení x xxxxxx xxxxxx člena řídicího xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

(1) Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přestává xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx oznámí Xxxxxx nebo Xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxx xxxxx uložený xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx řídicího orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxx, xx se xxx xxxxxx xxxxx xxx být xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx auditorské společnosti xxxx auditorská xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určena x tomu, xxx xxxxxxx funkci xx xx xxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§26

Řízení o uložení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx úřední nebo xx xxxxx ministra xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25a zaniká, xxxxxxxx-xx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx 6 xxx.

(3) Lhůta podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx auditorské činnosti, xxxx

x) xx xxxx, xx kterou xx xxx tentýž xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jméno auditora, xxxxx němuž návrh xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxx důkazů, x xxxxx se xxxxx opírá. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. X řízení xxxxxxxxx x xxxx úřední xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx auditor.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda kárné xxxxxx Xxxxxx.

(7) Uložila-li xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx auditorovi xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx, které xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 6 000 Xx.

(8) O xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření

(1) Xx xxxxxxxx 7 xxx xxx dne nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) se kárné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx opatření xxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, uplynula-li xxx xxx, k němuž xxxx xxxxxxxx, xxxx 7 let. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pohlížet, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25a.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Komory.

§27a

Zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx

(1) Komora xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx kárného xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx nabude právní xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx x xxxxxxx kárného xxxx jiného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx nezveřejní xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxx jiného opatření x rejstříku, xxxxx xx xxxxxxxxxx ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxx. Xx-xx Komora xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx kárného xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx kárné xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kárného xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx kárného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25a.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 Komora zveřejní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci.

(5) X xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účetní jednotce, xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, x které Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nebo 3, xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx viny, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx kárného xxxx xxxxxx xxxxxxxx podána xxxxxx, xxxxxxxx Komora xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Komora xxxxxxxx xxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxx přezkumu.

(7) Obsahem xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx, x xxxxx kárném provinění xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §25a xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx x

x) má xxxxxxxx nejméně úplné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, zapíše Xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §29.

(3) Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komoře. X xxxxxxxx auditor xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx praxe. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx požadavku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx dokladem xxxx xxxxxxx o nejvyšším xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §4 xxxx. 4 x 5.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) x xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx 30 dnů ode xxx, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx žádost, xxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx ke xxx, xxx xx x této skutečnosti xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx auditorem, x xx ke xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxxx §29, x xx xx xxx, xxx xx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx odbornou xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, zejména xxxxxxxxx auditu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx potřebných x provádění auditorské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx, xxxxxx povinného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 3 xxxx x

x) xxxxxx mu uloženo xxxxx xxxxxxxx podle §25 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx praxe x této osoby xxxxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxx xxx pozastaven xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komora vnitřním xxxxxxxxx.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Sb.

XXXXX V

KOMORA A XXXX XXXXXX

§31

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx samosprávnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxx xx sídlo x Praze.

(2) Komora

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx kontrol kvality xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx komisí a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kvality xxxxx §24d odst. 3,

x) kontroluje, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xx projednání x Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Evropské unie xxxxx §18,

d) xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) vytváří předpoklady xxx xxxxxxxx udržování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx předpoklady pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx auditorské xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx přihláškách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dílčím xxxxxx auditorské zkoušky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xxx kontaktuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kontaktována xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 49,

x) xxxxx na xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx provádí povinný xxxxx účetní jednotky, xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dozorčí xxxxxx,

x) xxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 písm. b); x xxxxxxx zproštění xxxxxxxxxxxx Xxxxxx informuje xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

l) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxx poskytne Xxxx xx xxxx xxxxxx

x) kopie xxxxxxxxx x xxxxxxx informace, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx posouzení konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavy VI tohoto xxxxxx xxxx x případě, xxx Xxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

(5) X rozsahu xxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx §47 xx 49 Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů veřejného xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx předpisů Xxxxxx xxxx auditorských xxxxxxxxx xxxxx §18 x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx hlášení porušení xxxx xxxxxxxxx porušení x xxxxxx vyhodnocování,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx nebo domnělé xxxxxxxx xxxx xxxxx xx údajně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx porušení, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxx, která xx xxxxxx odpovědná xx xxxxxxxx xxxx domnělé xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx práva xx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komory.

§32

Orgány Komory

(1) Orgány Xxxxxx xxxx

x) xxxx,

x) xxxxxxx výbor x xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) dozorčí xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx být zvolen xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxx xxxxxx voleb xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu 4 xxx. Xxxxxxxx volba xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Komory xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Komory xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx; za xxxxxx xxxxx přísluší xxxxxxx orgánu Komory xxxxxxx výdělku xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx funkce.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxxx xxxxxx Komory.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. b) xx x) xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Sněm

(1) Xxxxxxxxx orgánem Xxxxxx je xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mají všichni xxxxxxxxxx auditoři zapsaní x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx xx xxx roky xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, x to xx xxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx svolá sněm xxxxxxx, xxxxxx-xx o xx písemně v xxxxxxx 60 po xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx třetina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xx uskutečnil xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx svolání.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx jednacím xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Komory x xxxxxx náhradníky,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) schvalovat xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx poplatku xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkonného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Komory, přičemž x xxxx xxxx xxxxx xxxxx konanými xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předkládána xx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx vnitřní xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx sněmem.

§34

Xxxxxxx výbor

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prezident Komory, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx 14 xxxxx. Klesne-li počet xxxxx výkonného výboru xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx náhradníků. Počet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx počtu xxxxx výkonného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx tímto zákonem Xxxxxx x nepřísluší xxxxxxx jiným xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx statutem Xxxxxx a

c) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx auditorských standardů xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx změnu předpisu xxxxx §33 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18. Xxxx xxxxx xxxxxxxx schvaluje xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx výbor xx xxxxxx zpravidla xxxxxx xx dva xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Komory.

(6) Xxxxxxx xxxxx volí x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Komory. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx pověřit xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx kontrolním xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Komory. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxx, plnění xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx statutárními xxxxxxxx, auditorskými společnostmi, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx.

(2) Dozorčí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx a Xxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxx xxxxxx

(1) Kárná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx členů a xxxxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx komise xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komory v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Odvolacím xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx Xxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx pravidelně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxx účely §38 xxxx. 2 xxxx. x).

XXXXX VI

VEŘEJNÝ DOHLED

§37

Rada x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxx xx Xxxxx.

(2) Rada

a) xxxxxxxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x činností Xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx čl. 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx zájmu, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§37x

Xxxxxxxx Xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx rok xxxxx xxxxx rozpočtu nejméně x xxxxxxx celkových xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x spolu x xxxxxx závěrkou Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jej xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx x státního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxx

x) xxxxxx xx státního xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxxx, pojistná xxxxxx a xxxx xxxxxx získané x xxxxxxxxxxx s použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

(3) Dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtem Xxxx xx xxxx určené x xxxxxxx xxxxxx x činnosti Xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxx xxxxxx pouze x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx schválených x rámci rozpočtu Xxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§38

Činnost Rady

(1) Výkonem xxxxxxxxx xxxxxxx podle §37 odst. 2 xx rozumí dohled xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx auditory a xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx a prováděním xxxxxxx xxxxxxx organizovaných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) organizací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průběžného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorů xxxxxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx při xxxxxxxx proti auditorům, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §47.

(2) Xxxx

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx čl. 25 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů veřejného xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx a xxxxxx xx též xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohledu České xxxxxxx banky,

d) spolupracuje x Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx sjednocování xxxxxxxxx xx teoretickou xxxxxxxx x odbornou xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zkoušku,

e) plní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx21) a xxxx xx věci xxxxxxxxx projednávaných Komorou,

f) xxxxxxxxx

1. statut Xxxx,

2. xxxx xxxxxxxx Xxxx,

3. xxxxx rozpočtu Xxxx,

4. xxxxxxx xxx Xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx řád Xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx předpisy,

5. xxxxxx x veřejném xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

6. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

7. plán xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x Komorou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů xxxx návrhy xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx zasedání xxxxxx orgánů Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx mají xxxxx účastnit xx xxx hlasovacího xxxxx xxxxx Komory, zasedání xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prezidentem Xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxx xxxxx xx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxx části, pokud xxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx Komora xxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxx, xxxx podat návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory nebo xxxx xxxxx soudem,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §37 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality u xxxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a řízené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pověřené xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zájmů x xxxxxxx požadavky xxxxxxx x §24c xxxx. 1,

l) provádí xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxx, které se xxxxx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx auditem u xxxxxx xxxxxxxx, členy xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodržována xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu,

n) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014,

o) xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 27 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

p) xxxxxxxx x uzavírá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx auditorům xxxxx §25 x xxxxx XX x xxxxxxx xx Výboru xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu nad xxxxxxx,

x) xxxxxxxx jména xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxx účtovaných xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx 15 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidovaných xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx podle xx. 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014,

s) xxx účely xx. 17 odst. 8 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x uložených xxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Rada xxxx každoročně, nejpozději xx 30. června, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Rada zveřejní xxxxxx závěrku Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 30. xxxxxx x dále informace xxxxx čl. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx alespoň 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Rada xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výpovědi xxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxx auditu xxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §17a, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xx xxx xxxxxx xxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx činnosti Výboru xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014.

(7) Xxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014.

(8) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§38x

Xxxxxx Rady

(1) Orgány Xxxx xxxx

x) Prezidium,

b) Xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výbor.

(2) Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxx xxxxxx Xxxx.

§39

Prezidium

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx Prezidium, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepřísluší xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Členy Prezidia xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ze svých xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxxx zasedání Xxxx x dále xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx člena Xxxxxxxx, xxxx xxxxx prezidentovi Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Prezidia skončí.

(5) Xxxxxxxxx Rady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Rady. Xxxxxxxxxx Xxxx x xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

(6) Funkční xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx 6 xxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxx Prezidia xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx občanem České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx plně svéprávná,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxx xxxx x xxxxx práva xxxx xxxxxxxx, zajišťující xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu funkce xxxxx Xxxxxxxx,

x) nemá x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 3 xxx před xxxxxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v auditorské xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah,

f) není x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx jmenováním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx,

x) xxxx statutárním xxxxxxxxx x nevykonávala x xxxxxx nejméně 3 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

h) xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 3 xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx být jmenován xxx, xxxx bylo Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxx jmenování xxxxxx Xxxxxxxx zahlazeny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx končí

a) uplynutím xxxx funkčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxx,

x) smrtí xxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvého,

e) xx-xx xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xxxx Prezidia xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin xxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxx funkci po xxxx xxxxx xxx 9 měsíců nebo xxxxxx xxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx funkce,

c) xx jmenován xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx řídicího xxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx základního pracovněprávního xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx statutárním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) uzavře xxxx smluvní xxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx v Xxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí.

§39b

Disciplinární výbor

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx má 5 xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jmenováni Xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxx, odměňování a xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxx xxxxxx Rady.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Rady v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX x podle zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxxxxxxx Rady x xxxxxxx xxxxx §40b.

(5) Xxxxxx funkce xxxxx disciplinárního xxxxxx xx výkonem xxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx výbor

(1) Xxxxxxxxx xxxxx má 5 xxxxx.

(2) Členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 21 třetí pododstavec xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xx návrh Xxxxxxxx. Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx x řídí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx §24h x 24i a xx. 26, 31 x 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 7 Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24b xxxx. 3 Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxx výboru xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§40

Zasedání Xxxxxxxx

(1) Prezidium xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jednou xx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Požádá-li xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxxx Prezident Rady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zasedání Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx Rady xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx usnášet, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Prezidia xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxx Xxxxxxxx, s xxxxxxxx rozhodování xxxxx §37 odst. 2 xxxx. e); v xxxxx případě xx xxxxxxxxxx přijato xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomných členů Xxxxxxxx a v xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Rady.

(5) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Prezidia, u xxxxx xx zřetelem xx xxxxxx poměr x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupcům xxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx, kteří nejsou x těchto xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx rovnosti je xxxxxxxx hlas Xxxxxxxxxx Xxxx. Prezidenta Rady xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§40a

Zásady xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx

(1) Xxxxx Prezidia náleží xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, náročnosti x xxxxxxx xxxxxx funkce.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výboru xxxxxx xx xxxxx xxxxxx odměna, xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odpovědnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx sedmé xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxx xxxxx považuje xxxxx bydliště xxxxx xxxxxx Xxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Rada. Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx termínech jako x xxxxxxxxxxx Xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxx.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§40x

Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxx xx oprávněna xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinný xxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx auditorské xxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu a

e) Xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. s účinností xx 1.10.2016

§40x

Xxxxxxxxxx spisu

Informace xxxxxxxxxx Xxxx je Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Rada uchovává xxxx po dobu 10 xxx xxx xxx ukončení xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxx xxxxx Radou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx Rada xxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx členském státě xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovědný xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx povinný audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady.

(2) Xxxx xxxxxxx, že v xxxxxxxxxxx x přenesením xxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxx omezen xxxxxx takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx jejich xxxxxxxx Xxxxx,

x) nejsou xxxxxxx xxxxxx vztahy Xxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxx stanovena pravidla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zachycení xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§40x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxx mechanismus x hlášení porušení xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxx kodexu, vnitřních xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardů podle §18 a xxxxxxxxx x něm způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; xxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx

x) postupy xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx porušení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx porušení, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX ORGÁNY V XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx

(1) Rada xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu nutné xxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o xxxxxx informací x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx povinných auditů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx vztahuje xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx byly xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě xx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zajistí, xxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rada xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, aby xxxxxxx šetření na xxxx xxxxx. Xxxx xxxx požádat, xxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxx jí vybrané xxxxx mohli x xxxxxxx šetření doprovázet xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx. Rada xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Rada xxxx xxxxxxxxx provést šetření xxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 2, xxxxx

x) může xxx xxxxxx šetření xxxxxxxxxx xxxx xx svrchovanost, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxx by takové xxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stejné xxxx, xxxx

x) Xxxxxx xxxx Xxxx již x xxxxxx osob v xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxx věci rozhodly.

§42

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx uvedené v §41 xxxx. 1. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Rada, xxxxx xxxxxxx žádost xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx informace získala. Xx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx informací mohlo xxx nepříznivý vliv xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných informací x činnost zpravodajských xxxxxx,

x) xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxx

x) x této xxxx xxxxxxxxxx rozhodl soud.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx soudních xxxxxxxx, xxxxx použít xxxxxxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pouze xxx xxxxx svých pravomocí x xxxxxxx působnosti xxxxxx zákona x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud Xxxx xxxx Komora xxxxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxx xxxxx xxxxx xx nejpřesněji xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Komora xxxxx zašle oznámení Xxxx.

(6) Pokud Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vývoji, xxxxxxx Rada oznamující xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ZÁJMU

§43

Určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určuje auditorskou xxxxxxxxxx nebo statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 16 odst. 2 xx 5 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014.

(2) Xxx xxxxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost vlastním xxxxxx x na xxxxxxx xxxx podle §17 odst. 3 xxxx 4 navrhuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx a xx xxxxxxx účet tomu, xxx je určuje, xxxxxxxxx orgán; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx audit. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxx, xxx xx určuje, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x jakých xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(3) Nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího auditorskou xxxxxxx vlastním xxxxxx x xx vlastní xxxx xxxx, kdo xx určuje, xxxxx xxx audit.

(4) Xxxx xx dotčen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, subjekt xxxxxxxxx xxxxx xxxx určit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx auditora vykonávajícího xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 20 xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xx uplynutí 10 xxx od určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx auditora vykonávajícího xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx 18 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx povinného xxxxxx xx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xx uplynutí 10 xxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xx. 16 xxxx. 2 až 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Určí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx auditora vykonávajícího xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx účet postupem xxxxx §17 odst. 2, 3 xxxx 4, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Radu.

§43x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x subjektu xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx auditor xxxxx x subjektu xxxxxxxxx zájmu, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pozici xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, funkci xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx 2 xxx xxxx, xx provedl xxxxxxx xxxxx této účetní xxxxxxxx nebo se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinným xxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxx obdobně xx fyzickou xxxxx, xxxxx prováděla xxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xx činnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

§43a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§43b

Poskytování některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ověřována, x xxxx do xxxxxx xxxxxx auditora, xxxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx25) se xxxxxx x České republice xxxxxxxxxxxx služby uvedené x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xx) xx xxx) x v xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx

x) xxxx neauditorské xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx mají xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku x

x) xxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v dodatečné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014.

(2) Xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) se xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx období, xx které xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, x dále xx vydání xxxxxx xxxxxxxx, poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i), xxxx xx) xx xxx) x v xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014, a xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i), xxxx xx) až xxx) x x písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx dceřiné obchodní xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sítě, do xxxxx xxxxxx auditor xxxxxxxxxxx povinný audit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Auditor xxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neauditorské xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014 bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx výborem xxx xxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§43c

Omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu

Auditor xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx tak xxxxx xxx xxxxx podle xx. 4 xxxx. 3 druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§43x

Xxxxxxxxxx povinnosti auditora

Auditorská xxxxxxxxxx x statutární xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx do 30 xxx xx uzavření xxxxxxx x povinném xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§44

Zřízení x xxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizuje výbor xxx audit, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxx audit xx xxxxxxx 3 xxxxx.

(2) Nejvyšší orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členy xxxxxx xxx audit x xxxxxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxxxx nebo z xxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx nebo nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx orgán, jsou xxxxx výboru pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx naplnění minimálního xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, doplní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxxxx vyšší xxx xxxxx členů xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx nevýkonní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx-xx členové xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx výboru xxx xxxxx, jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Většina xxxxx xxxxxx xxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx jeden xxxx xxxxxx pro xxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx znalosti xxxxx xxxxxxxxx praxe v xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx výboru xxx audit, x xx x xxxxxxx xx odvětví, ve xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx musí xxx xxxx nezávislý.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx členem xxxxxx xx xxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 5 ten, kdo xxxxxxx xxx xxxx

x) xxxxxx, xxxxx vydala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byly přijaty x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Subjekt xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxx takové údaje, xxxxx se zapisují x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Výbor xxx audit

(1) Xxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxx, zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, systému řízení xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nezávislost, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkaznictví,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx přijata s xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx,

x) sleduje proces xxxxxxxxx auditu; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx auditu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §17a xxxx. 1,

x) posuzuje, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x na xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx povinného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrolní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkaznictví,

l) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx výběrového xxxxxx xx výběrovém xxxxxx v xxxxxxx x xx. 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014 a

o) vykonává xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx audit zprávy x xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx kontrole ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

§44xx

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx výboru xxx audit.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podle §44b odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx podle xx. 11 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy pro xxxxx xxx audit, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx

x) kontrolnímu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, x

x) Xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx veřejného zájmu.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx vyhotoví xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx v §44a xxxx. 1, x xxxxxxxx ji Xxxx.

§44xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Sb. x účinností xx 1.10.2016

§44x

Xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovnou xxxx penzijní společností xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro audit, xxxxx

x) není xxxxxx, xxxxx vydala investiční xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx monistický xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 x

x) x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x průběhu xxxxxxxx xxxxxx xx nižší xxx 250,

2. xxxxxx xxxxxx nepřesahují 43&xxxx;000&xxxx;000 XXX,

3. roční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu uvedený x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx pro xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro audit xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx orgán xxxx xxxxxx výboru xxx xxxxx x jména xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výboru pro xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedený x odstavci 1 xxxxx pro audit, xxxx statutární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povinnosti podle §44a odst. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA IX

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXX POVINNÝ XXXXX XXXXXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

§44x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státu

(1) Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx účetní jednotka, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxx xx velkou xxxxxx jednotkou x xx které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx část hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jinou organizační xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí nebo xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxxxxx, xxxxx xx konsolidující xxxxxx jednotkou, která xx konsolidovaném základě xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x §1b odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, územní samosprávný xxxxx, xxxxxxxxxx svazek xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx samostatně xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dobrovolným svazkem xxxx xxxx městskou xxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxx x obchodní korporaci,

c) xxxxxxx podnikem podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podnikem, xxxxx xx velkou xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx železnic xxxxx xxxxxx upravujícího zřízení x činnost státní xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx korporacích, xxxxx xx velkou xxxxxx xxxxxxxxx, je-li její xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), rozhodne-li xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx zřízení a xxxxxxxxx výboru xxx xxxxx xx §44 xx 44aa použijí xxxxxxx.

§45

Xxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx státu

(1) Xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx audit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §44c, xx xxxxxxx

x) xxxxxx ročně xxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jednotce,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx x výborem xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zmírnění, a xx v souladu x §14.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §44c xxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) jména xxxxx klíčových auditorských xxxxxxxx,

x) informace o xxx, zda xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný auditor, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nezávislosti xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxx xxxx orgánem, který xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §44b xxxx. 2, x řídicím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxx jednání x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx určena více xxx jedna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na vlastní xxxx,

x) xxxxx použité xxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx kategorie xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxx kontroly x xxxxxxxx souladu x porovnání s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obdobím,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx úroveň nebo xxxxxx významnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovování úrovně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx předpoklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x otázky, zda xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx informace o xxxxx zárukách, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, závazcích veřejného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx předpokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finanční kontroly xxxxxx jednotky xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x každého x těchto závažných xxxxxxxxxx auditor uvede, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x veškerých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx nesouladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx takový nesoulad, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za významné xxx xx, xxx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx své xxxxx,

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx případného xxxxxx xxxxxx změn, xxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinný xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx,

x) informace x xxx, zda účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx během xxxxxxxxx auditu xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx auditem xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účetnictví x finančního výkaznictví.

HLAVA X

REGISTRACE A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§46

§46 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Sb.

§47

Registrace pro xxxxx xxxxxxxxx auditu společnosti xx xxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Komora xxxxxxxxxxxx v rejstříku xxxxxxxx xx třetí xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxx xxxx. Za xxxxxxxxxx ze třetí xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x rozvahovému xxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx pouze dluhopisy xxxx xxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu

a) xxxx 31. prosincem 2010 x je-li jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 000 XXX xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, která se xx xxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 XXX xxx xxxxxxxx kursem devizového xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx jejich xxxxxx,

x) xx 31. prosinci 2010 x je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 000 XXX xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx měně, která xx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 XXX xxx přepočtu xxxxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášeným Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxx zaregistruje auditora xx třetí xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x),

x) fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x),

x) audit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, 14b x 16 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky,

d) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x xx. 13 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014 xxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zveřejnění.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou osobu xx xxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a f) x §5 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx osoba provádějící xxx xxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx země splňuje xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx je xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx standardy xxxxx §18 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, 14b x 16 nebo x xxxxxxxxxxxx standardy a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 13 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014 xxxx která xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxx rovnocenný x xxxxxxx x §24, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxx, kontrola xxxxxxx se nemusí xxxxxxx.

(5) Pokud byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Komory xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, nelze xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x xxxxxxxx 3 xxxx. d), xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxx věci nerozhodla xxxxx. Xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.

§48

Odchylky v případě xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx uvedený x §47 odst. 1 až 3 xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxxx kvality x xxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24, 25 x xxxx VI x XX.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx Xxxxxxxx komise x této věci xxxxxxxxxx xxxxx. Rada xx případně může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx následně Evropská xxxxxx rozhodne, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a sankcí.

§49

Xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxx poskytnout xxxx auditora nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že

a) xx xxxx xxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v této xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xx provede xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a prostřednictvím Xxxx,

x) příslušné orgány xxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx,

x) existují xxxxxxxx xxxxxxxx založená na xxxxxxxxxxx, dohodnutá xxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).

(2) Xxxxxxxx ujednání uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) osoby xxxxxxxxxx xxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podléhaly povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x narušení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mohly xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx dokumenty xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx uvedeným x §24, 25 a x xxxxxxx XX x XI,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx auditora xxxx xxxxxx dokumentů v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xx poskytnutí xxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx zpravodajských xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxx bylo xxxx xxxxxxxxxx soudy xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx věci xxxx xxxxx xxx bylo x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(3) Rada xxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxx xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx spis xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx země, x xx xx těchto xxxxxxxx:

x) příslušné xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx spisu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Radě xxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx této třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímý přístup xx xxxxx auditora x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx informace xxxxx od xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Radu x každé takové xxxxxxx a uvede xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx porušeny xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xx Xxxx povinna x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 x 4.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx třetích xxxx x výměně xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxx auditory provádějícími xxxxxxx audit subjektů xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 36 až 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§49x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx zaniklo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x klíčové funkci x xxxxxxx x §14i xxxx §43a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14g xxxx. 1 xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu před xxxxxxxxx 3 let xxxx, xx v xxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxx povinného xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx partner.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24d odst. 1 uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Statutární xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx přezkumem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznamy o xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 nebo 4,

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xx přestupek uvedený x odstavci 1, 2 xxxx 4 xxx xxxxxxxxxxxx auditorovi xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx, nejde-li x xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx.

§49b

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) požaduje nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odměnu xx xxxxxxxxx povinného xxxxxx, která xx x rozporu s §16,

x) x rozporu x §17a odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x povinném auditu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x povinném xxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §21 odst. 3, 4, 5 xxxx §43d anebo nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx na xxxxxxx xxxx žádosti informace x vysvětlení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §21 odst. 6,

x) x rozporu x §24f xxxx. 5 neprovede opatření x nápravě,

f) x xxxxxxx s §43b xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiné obchodní xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx republice, xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxx iv) až xxx) x x xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) x xxxxxxx x §43b odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxx. 1, xxxx

x) v rozporu x §43c xxxxxxx xxxxxxx audit.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním jménem x xx xxxxxxx xxxx nebo auditorská xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost,

b) xxxxxx xx subjektu xxxxxxxxx xxxxx, jeho mateřské xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služby neuvedené x čl. 5 xxxx. 1,

x) neprojedná x výborem xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx omezení,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx veřejného zájmu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx obchodní korporaci, xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 5 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xxx xx) x xxx), xxxx. b) xx e) nebo xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 odst. 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kterého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, členem xxxx, do xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx účet nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rizika ohrožení xxxxxxxxxxxx,

x) nezdokumentuje xxxxxx xxxxxxxx nezávislosti,

h) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx případná xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislost auditora x záruky přijaté x jejich omezení,

i) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zakázky xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dodatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx audit,

m) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx auditorovi dodatečnou xxxxxx určenou xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xx. 12 x 13,

o) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) nepředloží Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx informace xxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 15, xxxx

x) nezavede xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx s §3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §13,

x) v xxxxxxx x §18 xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxx auditora xxxxx §20a xxxx. 1 až 3.

(4) Xxxxxxxxxx společnost se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx přezkum xxxxxx xxxxxxx auditorské xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikající xxxxx xx xxxx člen xxxx, xx níž xxxxxx auditor provádějící xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci, xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 5 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxx xx) x xxx), písm. b) xx x) xxxx xxxx. x) až x), xxxx

x) poskytne xxxxxxxx veřejného zájmu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvedené x čl. 5 xxxx. 1 bez xxxxxxxxx výborem xxx xxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 4.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §17a odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), x), x), x), x), k), x), x), n), x), x), x) xxxx r), odstavce 3 písm. d) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. i) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. b) nebo x) nebo xxxxxxxx 5.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2, 3 xxxx 4 lze xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx spočívající xx xxxxxx xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, který xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx.

§49x

Xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xx 6 xxxx §12 xx 12d,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §24a xxxx. 2,

c) xxxxxxxxxx Xxxx návrh xxxxx xxxxxxx kvality xxxxx §24b odst. 1 nebo 2,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §24d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx Radou xxxxx §38 odst. 2 xxxx. j),

f) xxxxxxxxxx x Radou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, etický xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxx. x),

x) neposkytne Radě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) v xxxxxxx x §31 odst. 4 znemožní xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx neposkytnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 300&xxxx;000 Xx.

§49x

Xxxxxxxxx subjektu veřejného xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx auditora x xxxxxxx x §43 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §43 xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx §44,

x) x xxxxxxx x §44 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zapisují x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx, který xxxxx §44b xxxx. 2 vykonává xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxx je xxxxx xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxx výbor xxx xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx zprávu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44aa xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xx promlčecí xxxx se nezapočítává xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx, xx kterou xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(4) Pokuta uložená x xxxxxx o xxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx

(1) Xxxx ve xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx, aby po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bylo v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejněno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx způsobilo účastníkům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx x možném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by zveřejnění xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 Xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x přestupku xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí nabylo xxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podána xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxx xxxxxxxx stejným xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx jiné osoby xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx uplynutí 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xx xxx dne, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx 7 let.

(2) Xxx-xx x rozhodnutí x přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1, Xxxx xx spolupráci x Xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxx xxx zveřejňována v xxxxxxxxx.

XXXXX XII

PŘESTUPKY XXXXX XXXXXX O NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX PROTI LEGALIZACI XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx XI xxxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49i

Přestupky xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Komorou

(1) X řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x auditorem x xxxxxxxxxx-xx tento přestupek x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §26 xxxx. 2, 3 a 5 až 8, §27 x §27a xxxx. 1, 6 x 7.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49j

Přestupky projednávané v xxxxxx xxxxxx Radou

Pokuta xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx Rada, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX XIII

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§50

Vztah x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx se nepoužijí xx člena kárné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx Prezidia.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností x účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §40a xxxx. 1

§50x xxxxxx právním předpisem x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§51

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají auditorskými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx auditor xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxx zkouška xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx dílčích xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky podle xxxxxx zákona.

(6) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nejdéle x 31. xxxxxxxx 2010, xx nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zápis x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxx auditory xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§53

Xx dob nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx započítávají xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§54

(1) Xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §7.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx Komora. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §33 xxxxx xxxxx sněm xxxxx xxxxxx zákona xx 31. xxxxxxxx 2009.

(2) Komora xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx je xx xxxxxxx x xxxxx zákonem.

(4) Xxxxx xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na určitou xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditorský xxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydaný Xxxxxxx, x to xx do xxxx, xxx xx daná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona stávají xxxxx x náhradníky xxxxxxxxx výboru podle xxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx zvolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx stanoven xxxxxxxxxxx právními předpisy xxx xxxx Xxxxxx (§32 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2000 Xx., o auditorech x x změně xxxxxx č. 165/1998 Xx.). Xxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje u Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx komise Xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx §32 xxxxxxxxx poprvé xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 x xxx, xx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bude zvoleno xx 4 roky, xxxxxxxxxxx 7 xxxxx xx 2 xxxx. X případě, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxx počtem xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Při jmenování xxxxxxx šesti xxxxx Xxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx jmenováni xx xxxxxxxxx funkční období, 2 xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx období x 2 členové xx dvouleté xxxxxxx xxxxxx. Xxx tomto xxxxxxxxx xxxx být xxxxx členů Xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx profesi, xxxxxx xx 4 xxxxx.

§56

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušce xxxx dílčí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxx považovány za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti x asistenti xxxxxxxx xxxxxx Komoře xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečný stav, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx auditorů xxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§57

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 31. prosince 2009.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Sb.

2. Xxxxx č. 209/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 254/2000 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Sb.

3. Zákon č. 169/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 254/2000 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 209/2002 Sb.

4. Vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (auditorský xxxxxxxx xxx).

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 284/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 344/2005 Xx.

§59

X xxxxxx č. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony, xx xxxxx zákona x. 344/2005 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§60

X zákoně č. 56/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x. 57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

§61

X xxxxxx č. 57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sjednocením xxxxxxx xxx finančním trhem, xx část dvacátá xxxxx zrušuje.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§62

X xxxxxx č. 70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx část sedmnáctá xxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§63

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

Vlček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. XIX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx audit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jako subjektů xxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x auditorech, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx považován xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx audit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx podle §43 xxxxxx o xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 27.5.2011

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx §4 x 5 xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxx neskončená, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

2. Xxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3, §25 xxxx. 5 x x §27 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx započaly xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Seznam xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxx §11 a xxxxx §30 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) a §12 xxxx. 2 xxxx. e) zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo podle §12 xxxx. d) x §12a xxxx. x) zákona č. 93/2009 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx x souladu x §12e zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaj.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xx x) x písm. f) x xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx zákaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xx x), §7 xxxx. 3 písm. x) xxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x d) x xxxxx §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Dočasný xxxxx xxxxxx auditorské činnosti xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §6 odst. 1 xx 4 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx zákaz výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §6 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx trvalý zákaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Trvalý xxxxx výkonu auditorské xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 písm. x) x x) x podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. d), §7 xxxx. 2 xxxx. x) x podle §7 odst. 3 xxxx. b) a x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx xxxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxx výkonu auditorské xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti podle §7b xxxx. 1 xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Kárné xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx kárné opatření xxxxxx výkonu auditorské xxxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxx veřejného zájmu, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §44 xxxx. 1 zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 12 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

16. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx Komory xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx uvést xx xxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx uvést xx xxxxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 334/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 13.1.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx zahájený x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxxx pro ověření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxx 2016 xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považováno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx auditor vykonávající xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxx §14c, xxxxxxx xxxxx §14d odst. 1, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podle §14e xxxx. 1 x 2 a §14f xxxx. 2 xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1, §25 odst. 7 x v §49c xxxx. 3 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx započaly xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 nebo xxxxx xxxxx hlavy X xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx delikt xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rejstříku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xx xxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx upravující xxxxxx xxxxx Prezidia x Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx mechanismus x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §31 xxxx. 6 xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §40x xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Komory xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x souladu xx zákonem x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx auditorů České xxxxxxxxx povinna xxxxx xx xxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

15. Xxxxxxx xxxxxxxx x statut Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinna xxxxx xx souladu do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

16. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx určité xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorů xxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

17. X xxxxxxxx případů xxxxxxxxx v čl. 41 xxxx. 1 x 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014 xx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx délky xxxxxx 10 let x xxxxxx ode xxx 17. xxxxxx 2014 xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx §43 xxxx. 4 zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx povinného xxxxxx xx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 let trvání xxxx xxxxxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xx. 16 xxxx. 2 až 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí podle xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §24x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx x statut Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 93/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.4.2009.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Sb., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 15.7.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx.)

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

52/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 17.3.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

344/2013 Sb., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

334/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 93/2009 Xx., o auditorech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2015

221/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize na xxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

298/2016 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

299/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

367/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

33/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 458/2016 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x zákon x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

96/2022 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zejména x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 29.5.2022

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/ES xx xxx 17. xxxxxx 2006 x povinném auditu xxxxxxx x konsolidovaných xxxxxxxx závěrek, x xxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX a 83/349/EHS x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/253/XXX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/30/ES a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/56/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/34/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o ročních xxxxxxxx závěrkách, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/XX x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x 83/349/XXX.

2) §18 x 19 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 254/2004 Sb. x xxxxxx č. 179/2005 Xx.
3) §22 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 353/2001 Xx. a xxxxxx x. 437/2003 Xx.

4) Xxxxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Sb.

5) §19 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx. x xxxxxx č. 257/2004 Sb.
6) Zákon č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Sb.
9) Zákon č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (zákon x vysokých xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Xx.
11) Například §105 a 106 xxxxxxxxx zákoníku.

12) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Xx.
13) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 334/2014 Sb.

15) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15a) Poznámka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Sb.
16) §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/ES, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/30/ES.

18) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Xx.

19) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 334/2014 Xx.
20) Například xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.
21) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
22) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 418/2011 Sb., o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

24) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 537/2014 ze xxx 16. xxxxx 2014 x specifických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů veřejného xxxxx x o xxxxxxx rozhodnutí Komise 2005/909/XX.

25) §74 xxxx. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/815 xx xxx 17. xxxxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/109/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.