Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

93/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - O AUDITORECH

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Ověření zprávy o udržitelnosti §2a

Obecná ustanovení §2b

HLAVA II

Výkon auditorské činnosti §3

Vydání auditorského oprávnění fyzické osobě §4

Vydání auditorského oprávnění obchodní společnosti §5

Pozastavení výkonu auditorské činnosti §6

Zákaz výkonu auditorské činnosti §7 §7a

Další důvody zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti §7b

Společná ustanovení k pozastavení nebo zákazu výkonu auditorské činnosti nebo zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti §7c

Auditorská zkouška §8

Rozdílová zkouška §8a

Zkušební řád §8b

Zkušební komise §8c

Průběžné vzdělávání §9

Auditoři z jiných členských států a volné poskytování služeb §10

Schvalování auditorů ze třetích zemí §10a

Auditorská osoba z jiného členského státu a volné poskytování služeb §10b

Rejstřík auditorů §11 §12 §12a §12b §12c §12d §12e

Etický kodex §13

Profesní skepticismus auditora §13a

Nezávislost §14

Nezávislost osob při provádění auditorské činnosti §14a

Přijetí auditorské zakázky §14b

Řídicí a kontrolní systém auditora §14c

Zabezpečení a uspořádání výkonu činnosti auditora §14d

Rozpoznávání a zamezování střetu zájmů §14e

Informace a komunikace §14f

Klíčový auditorský partner §14g

Záznamy, evidence a uchovávání dokumentů §14h

Vztah statutárního auditora k auditované účetní jednotce §14i

Povinnost auditora zachovávat mlčenlivost §15

Zproštění auditora povinnosti zachovávat mlčenlivost §15a

Povinnost dalších osob zachovávat mlčenlivost §15b

Odměna za povinný audit a ověření zprávy o udržitelnosti §16

Určení auditora pro povinný audit a ověření zprávy o udržitelnosti §17

Zánik závazku ze smlouvy o povinném auditu a smlouvy o ověření zprávy o udržitelnosti §17a

Zakázaná ujednání §17b

Auditorské standardy §18

Povinný audit konsolidované účetní závěrky a ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti §19

Zpráva auditora o povinném auditu §20

Spis auditora §20a

Zpráva auditora o ověření zprávy o udržitelnosti §20ab

Další požadavky na ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy §20b

Požadavky na ověření výroční finanční zprávy emitenta vyhotovujícího výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv §20ba

Společné provádění povinného auditu §20c

Práva a povinnosti auditora §21

Pojištění odpovědnosti za škodu §22

Omezení podnikání auditora §23

Systém zajištění kvality §24

Organizace systému zajištění kvality §24a

Plán kontrol kvality §24b

Kontrolor kvality §24c

Kontrola kvality §24d

Rozsah kontroly kvality §24e

Protokol o kontrole kvality §24f

Uchovávání spisu o kontrole kvality §24g

Kontrola kvality prováděná třetí osobou §24h

Společná kontrola kvality §24i

HLAVA III - KÁRNÁ A JINÁ OPATŘENÍ A KÁRNÁ A JINÁ ŘÍZENÍ

Kárná provinění a kárná opatření §25

Jiná opatření §25a

Zvláštní ustanovení ke kárným a jiným opatřením §25aa

Vyloučení z výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti §25b

Řízení o uložení kárného nebo jiného opatření §26

Zahlazení kárného nebo jiného opatření §27

Zveřejnění rozhodnutí o uložení kárného nebo jiného opatření §27a

HLAVA IV - ASISTENT AUDITORA

Asistent auditora §28

Odborná praxe asistenta auditora §29 §30

HLAVA V - KOMORA A JEJÍ ORGÁNY

Komora §31

Orgány Komory §32

Sněm §33

Výkonný výbor §34

Dozorčí komise §35

Kárná komise §36

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností zavedený Komorou §36a

Vnitřní oznamovací systém Komory §36b

HLAVA VI - VEŘEJNÝ DOHLED

Rada a její působnost §37

Rozpočet Rady §37a

Činnost Rady §38

Orgány Rady §38a

Prezídium §39

Podmínky členství v Prezidiu §39a

Disciplinární výbor §39b

Kontrolní výbor §39c

Zasedání Prezidia §40

Zásady odměňování a poskytování cestovních náhrad §40a

Šetření prováděné Radou §40b

Uchovávání spisu §40c

Přenesení úkolů Radou na příslušný orgán jiného členského státu §40d

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností zavedený Radou §40e

Vnitřní oznamovací systém Rady §40f

HLAVA VII - SPOLUPRÁCE S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY V OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Spolupráce s příslušnými orgány členských států §41

Výměna informací mezi příslušnými orgány §42

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POVINNÝ AUDIT A OVĚŘOVÁNÍ ZPRÁVY O UDRŽITELNOSTI SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU

Určení auditora subjektem veřejného zájmu §43

Vztah statutárního auditora k subjektu veřejného zájmu §43a

Poskytování některých neauditorských služeb §43b

Ověřování zprávy o udržitelnosti a poskytování neauditorských služeb §43ba

Omezení v provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu §43c

Informační povinnosti auditora §43d

Zřízení a požadavky na výbor pro audit §44

Výbor pro audit §44a

Další působnost a povinnosti výboru pro audit §44aa

Zvláštní výjimky pro některé subjekty veřejného zájmu §44b

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POVINNÝ AUDIT SUBJEKTŮ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU

Zřízení výboru pro audit některými subjekty s majetkovou účastí státu §44c

Další požadavky na auditora subjektu s majetkovou účastí státu §45

HLAVA X - REGISTRACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE §46

Registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi §47

Registrace pro účely ověřování zprávy o udržitelnosti společnosti se sídlem ve třetí zemi §47a

Odchylky v případě rovnocennosti §48

Spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí §49

HLAVA XI - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §49a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §49b

Přestupky Komory §49c

Přestupky subjektu veřejného zájmu §49d

Společná ustanovení k správním deliktům §49e

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku §49f

Zahlazení postihu za přestupek §49g

HLAVA XII - PŘESTUPKY PODLE ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Základní ustanovení §49h

Přestupky projednávané v prvním stupni Komorou §49i

Přestupky projednávané v prvním stupni Radou §49j

HLAVA XIII - PŘESTUPKY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OZNAMOVATELŮ

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49k

Základní ustanovení §49l

Přestupky projednávané v prvním stupni Komorou §49m

Přestupky projednávané v prvním stupni Radou §49n

HLAVA XIV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Vztah k jiným právním předpisům §50

Zmocnění §50a

Přechodná ustanovení §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

Zrušovací ustanovení §58

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 284/2004 Sb., ve znění zákona č. 344/2005 Sb. §59

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony §60

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem §61

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí §62

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §63

č. 139/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 420/2011 Sb. - Čl. LIX

č. 334/2014 Sb. - Čl. II

č. 221/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 299/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XXV

č. 349/2023 Sb. - Čl. CV

INFORMACE

93
XXXXX
xx xxx 26. xxxxxx 2009
o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

X XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx24) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, působnost Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Komora"), xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx (dále jen "Xxxx"), xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx konsolidované účetní xxxxxxx, zda podává xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxx závěrka sestavena, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zprávě xxxx konsolidované xxxxxxx xxxxxx, xxxxx popisují xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxxxx zobrazení x xxxxxx závěrce xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxx xx xxxxx významných ohledech x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxx; ověření xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu6), xxxxx xxxx přezkoumání xxxxxxx xxxxxxx, ověřování xxxxxxxx xxxxxxx, ověřování xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetních záznamů xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx Komorou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx oprávnění"),

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx Komorou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx auditorská společnost,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu x xxxxxxxx xxxxx,

x) auditorem xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx x není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinného xxxxxx x jiném členském xxxxx,

x) auditorem z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jedna, xxxxx provádějí xxxxxxx xxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx,

x) sítí rozsáhlejší xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, ke xxxxx xxxxxxx patří, x xxxxx je zaměřena xx xxxxxxxxxx x xx sdílení xxxxxx xxxx nákladů, nebo xx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx používají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx významnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) propojenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která

1. xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ovládající xxxxx, xxxx

2. je x xxxxxxxxxxx společností xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xxxx statutárních xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxx statutárních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxx, xxxx

3. jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zprávu xxxxxxxx,

x) třetí zemí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členský stát, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx auditor x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získal odbornou xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx auditu xxxxxxxx xxxxx §4 nebo xxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx auditorské xxxxxxxxx postupem xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným jiným xxxxxxxx xxxxxx.

§2a

Ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Ověřením xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxx, zda zpráva x udržitelnosti

a) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a standardy xxx podávání xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx o udržitelnosti,

b) xxxx vypracována x xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxx použitelným xxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx konsolidované xxxxxx x udržitelnosti xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxx.

§2b

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Kontrolním xxxxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxxxx rada, xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx působnosti, kontrolní xxxxxx xxxx jiný xxxxx x obdobnou xxxxxxxxx působností, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx právnické osoby, x kterou xx xxxxx.

(2) Řídicím xxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx statutární xxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxxx osoby, x kterou xx xxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx práva x povinnosti účetní xxxxxxxx, která xxxx xxxxxx osobnost, vykonává xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx, kdo xx zastupuje.

XXXXX XX

§3

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze vlastním xxxxxx a xx xxxxxxx účet.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx auditora x xxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro jiného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro více xxx jednoho xxxxxxxx x rámci základního xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx společník xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě

(1) Xx xxxxxx Komora xxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) , zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vzdělání xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx studentovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pracovní xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, x rozsahu xxxxxxx 35 hodin xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxx, xxxxx xxxx praxe v xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ověření zpráv x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx služeb souvisejících x udržitelností,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §23,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx evidován xxxxxxxxxx x orgánů Finanční xxxxxx České republiky x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x výjimkou nedoplatku, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx x prodlení xx splácením xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx se xx xx xxxxxxx, xxxx by nebyla xxxxxxxxx11). Xx bezúhonnou xx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx osoba, která xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx požadavku

a) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. a) dokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x diplomu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) dokládá xxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxx potvrzením xx xxxxxxxxxxxxxx,

x) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx podání žádosti xxxxxx 30 dnů.

Za xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c) xx Komora vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) si Xxxxxx vyžádá xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem tohoto xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx-xx xxxxx stát výpis x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a nepředložil-li xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx vydaný příslušným xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx tohoto státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx byl-li jím xxxx členský stát xxxx Švýcarská xxxxxxxxxxx, xxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v evidenci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx doklady nesmí xxx xx dni xxxxxx žádosti xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(6) Xx 30 xxx xxx xxx doložení xxxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx rukou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Komory. Xxxx xxx: "Slibuji xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx budu dodržovat xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx předpisy Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ctít etiku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx." Xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx bezodkladně vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jej xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxx §12.

§5

Vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx Komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx, které budou xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx auditory,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ní disponují xxxxxxxxxx auditoři, xxxxxxxx x jiného členského xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx auditorské xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx auditoři, xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx řídicí xxxxx dotčené xxxxx 2 xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx v §23,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho úhrady xx xxxxxxx, nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxx evidován nedoplatek xx xxxxxxxxx a xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splátkách, x xxxx v xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprováděla xxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a x). Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxx xxxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxxxx-xx tato osoba xxxxx xx zápis xx xxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxxxx auditorského oprávnění xxxx xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne Komora x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxx x přidělí xx xxxxxxxxx číslo

a) xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx auditorského xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1,

x) xx 5 dnů xxx dne, xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx,

xxxxx se na xx xxxxxxx, xxxx xx nebyla odsouzena23). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která nemá x xxxxxxxxxx hlediska xxxxxx xxxxxx.

(5) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) si Komora xxxxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) předloží žadatel x jiného státu, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx být xx xxx podání xxxxxxx starší xxx 3 měsíce.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele, x skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx se §4 xxxx. 4 x 5 x §5 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxx 30 dnů.

(9) Xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která Xxxxxx republiku zavazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxx xxxx xxxxxx státu přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Auditorská xxxxx xx třetí země, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Komora xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx pozastavit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx svéprávnosti. Xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pozastaven nejdéle xx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx trestní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx auditorské xxxxxxxx, pokud xxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx trestní xxxxxxx xxxxx.

(4) Komora xxxx xxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx. Výkon auditorské xxxxxxxx xxxx být x xxxxxx důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxxxxxx xxxxx funkce x orgánech Xxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. x) až d),

c) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Komory uvedených x §32 odst. 1 xxxx. b) xx d),

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

(6) Xxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxx výkonu auditorské xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxx pravomocným rozhodnutím xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx podle §26 xxxx xxxxx xxxxx XX,

x) mu xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx příspěvků xx xxxxxxx Komory xxxxxx xxx 1 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx xxx následujícího xx marném uplynutí xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx omezen xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Auditorská xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) jí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §26 xxxx podle hlavy XX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxx do 6 měsíců ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) jí xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxx

x) xx v xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx 1 xxx a xxxxxxxxx nezaplatí xxx xx písemnou xxxxx Xxxxxx x náhradní xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxx.

(3) Komora xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx auditor xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) statutární xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavek xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx do 6 měsíců ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxx, x xx xxx xxx uplynutí této xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x).

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2016 Sb.

§7b

Další xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx byla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxx pozdější. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká oprávnění x výkonu auditorské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnosti zaniká xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx zániku.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Komora xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx řízení vedené Xxxxxxx xxxx Radou, xxxxx nemá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 13.1.2015

§7c

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx zakázán xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §7, současně xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(2) Zánikem xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014 x spis xxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 2.

(3) Žádá-li xxx, xxxx zaniklo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě, která xx xxxxxx xxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu auditorské xxxxxxxx, §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a h) xx nepoužije.

(4) Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lhůta xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

(5) Tomu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) x x) nebo §7 xxxx. 2 xxxx. x) x c), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxx, xx kterou xxx xxxxx výkonu auditorské xxxxxxxx uložen.

(6) Xxxxxxxxx x pozastavení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx bezodkladně x xxxxxxxxx. O xxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx Xxxxxx Radu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Auditorská xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je složena, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx jazyce x xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx znalostí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oblastech:

a) všeobecná xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky,

c) xxxxxx předpisy x xxxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkaznictví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) manažerské xxxxxxxxxx,

x) řízení rizik x vnitřní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx auditu x xxxxxxxx znalosti,

j) xxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x povinnému xxxxxx x statutárním auditorům,

k) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx xx x ověření xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Radou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx standardy xxxxxx Xxxxxxx a

m) profesní xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zkouška se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znalosti x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) správa x xxxxxx obchodních xxxxxxxxx,

x) informační a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a všeobecná x finanční xxxxxxxx,

x) xxxxxxx náležité péče xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx významném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx České republiky x těchto xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx právo,

b) finanční xxxxx,

x) insolvenční xxxxx x

x) xxxxxxxx právo x právo sociálního xxxxxxxxxxx.

(6) Komora xxxxxxx x každém kalendářním xxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Auditorská xxxxxxx musí xxx xxxxxxx nejpozději xx 5 let ode xxx xxxxxx první xxxxx části auditorské xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonána xxxx xxxx než 5 xxxx ode xxx xxxxxxxxx vykonání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxx srovnatelnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě v xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 až 5, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5 x zkouška xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejvýše 5 xxx přede xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky, je xxxxx uchazeč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komora. Xxxxx rozhodnutí Komory xx xxx xxxxxxx x Xxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x přihlášce x auditorské zkoušce x x xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx auditorského xxxxxxxxx.

§8a

Rozdílová zkouška

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace13) xxxxxxx xxxxxx přiměřených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x ověřování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zkouška xxxxxxx x xxxxxxx částí. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx písemná.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx Xxxxxx zohlední xxxxxxxxxx Rady vydaná xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. i).

(4) Xxx xxxxxxxxxx zkoušku xx §8 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxx obdobně.

§8x

Xxxxxxxx řád

(1) Komora xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Zkušební xxx stanoví

a) postup xxx xxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx podle §4,

x) xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušky x dílčích xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx poplatku xx xxxxxxxxx k dílčí xxxxx auditorské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxx xxxxx xxx 7 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozdílové xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části auditorské xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx organizačního xxxxxxxxx auditorské zkoušky x rozdílové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případných přezkumů.

§8b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x účinností xx 1.10.2016

§8x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx statutárních xxxxxxxx x xxxxxxx odborníků x teorie x xxxxx v oblastech x oborech uvedených x §8. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxx xxxxx zkušební komise xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx zkušební xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx lichý.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrokem "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx Komoru o xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx části auditorské xxxxxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx výsledku xxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxx části rozdílové xxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxx části xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx, xx xxx této xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx průběh xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x opačném xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx nebo dílčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozdílové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušky nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenovanou Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Správní xxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx auditorské xxxxxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komisí.

§8c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni účastnit xx programu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xx teoretické x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx 5, x rozsahu xxxxxxx 60 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského státu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx auditu x xxxxxxxxx členském xxxxx x xxxxx rozdílovou xxxxxxx. Xxxxxx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx auditorovi z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx úroveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx, může na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx. Xxxx osobě Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx použije xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace13). Uznávacím xxxxxxx je Komora. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8a přiměřeně.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx nebo příležitostně xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx auditorské činnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx záměr xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 4 obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx výkonu xxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odbornou kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 4 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx obcí podle xxxxxx právního xxxxxxxx6); xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx13).

§10x

Xxxxxxxxxxx auditorů xx xxxxxxx zemí

Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx je auditorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §4 odst. 1 xxxx. a) xx x) x g) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Této xxxxx Xxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxx.

§10b

Auditorská xxxxx z xxxxxx členského státu x volné poskytování xxxxxx

(1) Xx žádost Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pozastaven xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x domovském xxxxxxxx státě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx auditorskou xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxx xxxxxxx zprávy x udržitelnosti jejím xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx orgánu domovského xxxxxxxxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx auditorské xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x domovském xxxxxxxx xxxxx.

(3) Komora bezodkladně xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx auditorského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; §7 odst. 2 písm. x) x §24 xx 24i xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) jí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7c, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx povinného auditu x domovském xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušné xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxx auditorské oprávnění, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x zániku xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dočasné xxxx příležitostné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; §10 xxxx. 5 se xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxxxxxxx auditorech,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxx §10b xxxx. 7,

x) asistentech xxxxxxxx,

x) osobách xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §47.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx adresu xxxxx x kontaktní xxxxx Komory x Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 x xxxxxx xxxxx §26 a xxxxx XX.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx obsažené x xxxxxxxxx jsou, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, data xxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxxxxx napomenutí, veřejně xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komory.

(6) Údaje x asistentech xxxxxxxx xx nezveřejňují.

(7) Komora xxxx ve xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxx.

(8) Údaje do xxxxxxxxx x českém xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předává Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxx týkají.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xx rejstříku xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit Komoře. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx závažném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26.

§12

Xxxxxxxx obsahuje tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx, rodné xxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) adresu internetových xxxxxxx, má-li je xxxxxxx,

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s ověřováním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x jiném členském xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je auditorem x jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bylo xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx číslo"),

h) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx statutární xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x níž xx xxxxxx xxxx společník xxxx xxxxx, adresu xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx a xxxx evidenční xxxxx, xxxxx existují,

i) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx druhu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxx xxxxx XI x xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx uložení, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

§12a

Rejstřík obsahuje tyto xxxxx o auditorských xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. x fyzických xxxx jméno, rodné xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační číslo xxxxx,

2. u xxxxxxxxxxx xxxx název, adresu xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx bydliště xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx bydliště xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx hlasovacích práv,

d) xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkony, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zřízena,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xx-xx xx xxxxxxx,

x) xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx audit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx statutárního auditora x xxxxxxxxx srovnatelnému x xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx registrace auditorské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánů x xxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxx, xxxxx existují,

l) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§12x

X xxxxxxx osob xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) se do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxx §10 xxxx. 5.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 334/2014 Xx. x účinností xx 13.1.2015

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx, xxxx-xx shodná x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, x které xxxxxxxx xxxxxxxx praxi, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jméno statutárního xxxxxxxx vykonávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx, x kterého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx sídla x xxxx evidenční xxxxx,

x) datum xxxxxx xx rejstříku,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním předpisem x. 334/2014 Xx. x účinností xx 13.1.2015

§12x

X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §47 xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12 a 12a, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx předpisem x. 334/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 13.1.2015

§12x

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§13

Etický kodex

Auditor xxx xxxxxxxxx auditorské činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je minimálním xxxxxxxxxx profesní etiky xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nezávislosti, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxx xxxx. Etický xxxxx vydává Komora xxxx svůj xxxxxxx xxxxxxx. Při vydání xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13a

Profesní skepticismus auditora

Statutární xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx obnáší xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednáním, x kritické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, x xx xxxxxxxxx na xxx dřívější zkušenosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx, x které xxxxxxx povinný xxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x udržitelnosti, x xxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxx; statutární auditor xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx přezkumu xxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) oceňování xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx hodnoty xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx peněžní toky xxxxxxxx xxx předpoklad xxxxxxxxxxxxx trvání účetní xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxx nezávislý na xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nejméně xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x udržitelnosti sestavuje, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx auditora.

(2) Xx xx za xx, xx auditora xxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční nebo xxxxxxxx vztah, nebo xxxx smluvní vztah, xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx tvořícími x ním xxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxx

x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx u xxxxxx jednotky existoval xxxxxxx zájem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nevyvolávají střet xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

(4) Xxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx vliv xx xxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx příslib xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx vyjma svých xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx účetní jednotce, xxxx

x) drží xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydané, xxxxxxxxx xxxx utvrzené xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx x přímý xxxxx xx prospěchu x xxxxxx investičních xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxx x účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ověření xxxxxx x udržitelnosti, xxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx audit xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx činnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nezaopatřené xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxx xx společné xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx statutárním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxx x) xx x),

x) osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxxxxx auditora, které xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx souvisejících x povinným xxxxxxx xxxx ověřením xxxxxx x udržitelnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx, jiné právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx vztah podle xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vytvořen ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) až x), xxxx

x) osoba, xxxxx xxxxxxxxxx zájmy xxxx xxxxxxxxxx měrou xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx uvedených x xxxxxxx a), x) xxxx x).

(6) Xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(7) X případě, xx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, dojde x xxxxxxx právnické xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx povinný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 2 až 5. Xxxxx auditor zjistí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, 4 xxxx 5, xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx obdobně x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx audit xxxx xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx společnost, zajistí xxxxxxxxxx společnost, aby xx provádění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezasahovali xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxx xxxxxxxxx této auditorské xxxxxxxx,

x) společníci této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx klíčoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx,

x) osoby xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem a xx xxxxxxx xxxx, xxxxx statutární xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ohrožuje nezávislost x nestrannost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při provádění xxxx auditorské činnosti; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx x) xx použijí xxxxxxx.

(3) Zasahovat do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx x nestrannost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, statutární auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem a xx vlastní xxxx x xxxxx xxxxxxx x §14 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijímat peněžité xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x které auditor xxxxxxx xxxxxxx audit, xxxx od x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx označit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx výhod xx xxxxxxxxx. Spřízněnou xxxxxxx x tomto xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx povinen uvést xx spisu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx zakázky posoudí xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nezávislosti xxxxxxx x §14 x 14a,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx x xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §14g xxxx. 4 xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx splněn požadavek §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §10b odst. 1 x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx auditorskou zakázku, xxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx auditora

(1) Auditorská xxxxxxxxxx zavede řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) předpoklady xxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti, a xx vždy

1. zásady x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodovací xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx pro zamezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ohrožení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. řádné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a účetní xxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. systém odměňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx, společníků a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx o odměňování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx přispíval x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx v xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxx neauditorských xxxxxx účetní jednotce, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx se podílí xx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) systém xxxxxx xxxxx, xxxxx vždy xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kodexu, xxxxxxxxxxxx standardů podle §18, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx specifické požadavky xx povinný audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx metodik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 x 3 až 5 x odstavce 1 písm. x) x x).

(3) Statutární xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx-xx auditorskou xxxxxxx pouze x xxxxx účetních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx činnost x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro zamezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z etického xxxxxx, auditorských standardů xxxxx §18 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx vlastní xxxx x xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Auditorská společnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou činnost xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí x kontrolní xxxxxx x jeho součásti x xxxxxxx x xxxxxx splnění, xxxxx x xxxxxxxxx podle §14d14f, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx jménem a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, změnu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx metodik.

§14c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§14d

Zabezpečení a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx auditora

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx účet zavedou

a) xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxx statutární xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílejí xx činnosti související x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxx ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx zabezpečí rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxx uvedených x §14g xx 14i,

x) xxxxxxx, xxxxx zabezpečí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx auditem xxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx nimi,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx za vnitřní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx statutární auditoři, xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx auditorské xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, kteří xxxx členy xxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx struktury, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxx vážný xxxxx na dobrou xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx využívají vhodné xxxxxxx, zdroje x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kontinuitu x xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx provedou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému řízení xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxxxx x zamezování xxxxxx zájmů

(1) Auditorská xxxxxxxxxx zavede postupy xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x §14a xxxx. 1 x 3 nezasahovaly xx provádění auditorské xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Statutární auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxx postupy nebo xxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxx, aby osoby xxxxxxx v §14a xxxx. 2 x 3 nezasahovaly xx xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxx auditorské činnosti.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nedošlo xx xxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x nedošlo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx jiná opatření xxxxxxxx auditorskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx auditora vykonávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx účet.

§14e xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§14x

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x závěrech xxxxxxxxx xxxxx §14d odst. 3 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržených xx xxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnera xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, x to u xxxxx účetní jednotky xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinný xxxxx.

(2) Hlavním xxxxxxxxx xxx xxxxxx klíčového xxxxxxxxxxxx partnera xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a provedení xxxxxxxxx auditu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

(3) Klíčový xxxxxxxxxx partner musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx auditorskému xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajistí

a) xxxxxxxxx dostatečného časového xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) vytvoření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx nezávislost x xxxxxxxxxxx auditora.

(5) Xxxxxxxx 1 až 4 se xxxxxxx xx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xx účelem změny xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx přehledu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx opatření přijatých xx účelem xxxxxxx x xx účelem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx zjištěno x xxxxx xxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx nebo které xxxx xxxxxxxxx kárného xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx.

(2) Auditorská xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zadání, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinný xxxxx xxxx ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; tyto xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, anebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x účetní xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x odměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x na xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nebo evidované xx

1. xxxxxxx audit,

2. xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a

4. neauditorské xxxxxx.

(4) Auditorská xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx jménem a xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx písemných stížnostech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinných auditů xxxx ověřením xxxxxx x udržitelnosti x x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznamy vyhotovené x xxxxxxx x xxxxxxxx 1 až 4 x xx. 6 a 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx auditora x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx auditor xxxxx přijmout x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx postavení xxxx významný xxxx xxxx ji činí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx navržených xxxxxxx xxxx kontrolním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolním xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxx jednotka xx xxxxxxx vyhodnocení xxxx klíčovou xxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx xxxxxx člena xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx řídicího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxx xxxxxx"), xxxx uplynutím 1 xxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxx se podílel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinným xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx podílela xx xxxxxxxxxx souvisejících x povinným auditem, xxxxx xxxxxxx oprávnění x výkonu auditorské xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx auditem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozici xxxxx v klíčové xxxxxx, xxxxxxxxx-xx od xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nejméně 1 xxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

Povinnost xxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx nebo jiný xxxxxx předpis nestanoví xxxxx, zachovat xxxxxxxxxxx x xxxxx skutečnostech, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, případně x všech skutečnostech, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx dalších xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx přístup jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx, který xx auditorské zakázce xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx auditorské xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx auditorské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, společníky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx auditor xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx auditorem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx.

(3) Xx porušení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxxxxx, České xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finančním trhu16) xxxx příslušnému xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx proti terorismu,

b) xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx auditorovi xxxxxxx v případě xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx ověření konsolidované xxxxxx x udržitelnosti xxxxx §19,

c) poskytnutí xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x postupů vnitřního xxxxxxx xxxxxx kvality,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xx 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu třetí xxxx xxxxx §49, xxxx auditorem příslušnému xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §49 odst. 4,

x) xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx kvality xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx auditora,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx čin,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43d xxxx. 2 xxxx xx. 7 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 12 odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014 Xxxxxxxx radě pro xxxxxxxxx rizika nebo Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20c,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informací Xxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxx se oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dovolávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo Xxxx x xxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx.

§15x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost může xxxxxxxx xxxxxxxx

x) účetní xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nástupce xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx potřebný souhlasný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) Komora, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx.

(2) Povinností zachovávat xxxxxxxxxxx není auditor xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro řízení xxxx soudem nebo xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx spor xxxx ním x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx osoba, xxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejím xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x rozsahu, x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx auditorské společnosti, xxxxxxxx osobu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx auditorské xxxxxxxx, xx odstavec 2 x §15 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§15x

Xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx Xxxx, člen xxxxxx Xxxxxx, zaměstnanec Xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx pověřená x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxx xxxx povinni, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx skutečnostech, xxxxx xxxxxx veřejně známy, xxxxx se dozvěděli x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nebo Xxxx, x xx x po xxxxxx xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Radou xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 nebo x xx. 22 x 34 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014 xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx známy,

a) Xxxxxx, xxx-xx o

1. xxxxx xxxxxx Xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx

3. xxxxx pověřenou Xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxx Rady, xxx-xx x

1. člena xxxxxx Rady,

2. xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 a v xx. 22 x 34 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014 o xxxxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx, kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a čl. 22 a 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014 o skutečnostech, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x boje proti xxxxxxxxx.

§16

Odměna za xxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxx x udržitelnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odměnu xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx poskytováním xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) vypočítaná podle xxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxx povinného xxxxxx, xxxx

x) ovlivněna xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx povinného auditu.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxx na ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxx auditora xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konsolidovanou účetní xxxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nejvyšší xxxxx, xxxx auditorskou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx.

(3) Pokud má xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxx auditorem, určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 4

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový xxxx xxxx podfond,

b) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) penzijní xxxxxxxxxx, xxx-xx o jí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, transformovaný xxxx důchodový xxxx,

x) xxx, kdo xx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pobočkou.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenu xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx auditora vykonávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxx xxxxxx jednotka auditorskou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx řídicího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účetní xxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 nebo 4.

(6) Xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxx xx ověření xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxx.

§17x

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o povinném xxxxxx x smlouvy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vypovědět xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x) pokud došlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nestrannosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x cílem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx statutárnímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dočasně nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nepřekonatelná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx překážky xxxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx auditorem nesplnila xxxx zákonnou povinnost.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx xxxxxx auditora xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx jí Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Nepostupuje-li účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx soud závazek xx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx nebo xxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alespoň 5 % xxxxx xxxxx v účetní xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx názorů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x povinném auditu xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Výpověď závazku xx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x povinném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, auditorská xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx vlastní xxxx xxxxxxxxxx Xxxx; smluvní xxxxxx, xxxxx závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxx auditu xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx x povinném auditu xxxxxxxxxx, uvede x xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx k výpovědi xxxx odstoupení xxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 a 3 xx 5 xx použijí xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorů nebo xxxxxxxxxxxx společností, xx xxxxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§18

Auditorské xxxxxxxxx

Xxxxxxx postupuje xxx provádění auditorské xxxxxxxx x xxxxxxx x auditorskými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx17) x x xxxxxxxxxxxx standardy vydanými Xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx auditora xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, přihlédne xxxxxxx xxx ověření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx použije. Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komorou a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx zveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§19

Povinný xxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konsolidované xxxxxx x udržitelnosti

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx xxxxx čl. 10 x 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014.

(2) Xxxxxxx skupiny xxx xxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx posoudí a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx činnosti provedené xxxxxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Auditorem xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, auditor x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx x §20a xxxx. 2, x xx x xxxxxxx, xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xx auditor skupiny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx činnosti.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxx. X xxxx xxxxxxxxxxx informuje Xxxx.

(6) Pokud xx x xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx třetí země, x xxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ujednání uvedené x §49 xxxx. 1 písm. d), xx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost Rady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx skupiny xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) smluvně x xxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření.

(8) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x auditu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx získal xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důkazní xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Auditor xxxxxxx xx povinen xx xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx zpřístupnit xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx účely systému xxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 nebo xxxxxxx xxxxx §40b.

(10) Xxxxxxxx 1 až 9 xx xxxxxxx na xxxxxxx konsolidované zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxx auditora x xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx auditu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) úvod, xx kterém auditor xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, adresu xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obchodní xxxxx xxxx název x adresu sídla, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pobočkou xxxx xxxxx organizační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx jednotku xxx právní osobnosti, x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx jiného xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx závěrka nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a identifikaci xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx provedeného xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx na auditorské xxxxxxxxx podle §18, x xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx proveden,

c) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovisko xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxx xxxxx x poctivý xxxxx předmětu účetnictví x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx c) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx upozornění xx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx nejistoty s xxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) vyjádření, xx kterém xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx zobrazení v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ohledech x xxxxxxx x příslušnou xxxxxx závěrkou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx auditora podle §20b, nebo §20ba,

x) xxxxxxxxx auditora, zda xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jednotku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vztahovala xxxxxxxxx vyhotovit xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx konsolidovanou xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpřístupnila.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ověřit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, adresu xxxxx, evidenční xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx název, adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x jména statutárních xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotovili xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxx a datum xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx auditor xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zprávy xxxxxxxx spojeny.

(7) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx jednu xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx podle §20ab.

§20a

Spis xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dokumenty xxxxx §14a xxxx. 5, §14b xxxx. 2, §19 xxxx. 2, §20, §45 odst. 2 x čl. 6, 8, 10, 11 a 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx auditora musí xxx uzavřen xxxxxxxxxx xx 60 dní xxx xxx následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx výkonu činností xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxx komise Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx x jimi xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx výkonu působnosti Xxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx na finančním xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely §39b xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx výboru xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20ab

Zpráva xxxxxxxx x xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx

(1) X ověření xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zpráva xxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxx

1. obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, anebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx, xxx-xx o účetní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx dne nebo xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18, v souladu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxx nezjistil xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxx podávání zpráv.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprávě xxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx čísla, xxxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxxxx.

§20xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§20x

Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx výroční zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx výroční xxxxxx nebo konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) se xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zprávy x udržitelnosti, xxxx xxxxxxxxxxx x souladu x právními xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxx xxxxx, xxx xx základě poznatků x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zpráva xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx výroční xxxxxx nebo konsolidovaná xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx nesprávnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20xx

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx vyhotovujícího výroční xxxxxxxx zprávu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotný xxxxxxxxxxxx formát pro xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx výroční finanční xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx jednotný xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx26), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravující ověření xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčeny.

(2) Xxxxxxx-xx auditor xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitenta, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx jednotný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx26), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§20xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§20c

Společné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx a na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx než jednu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinného xxxxxx, xxxxxxxxxx určení xxxxxxxx společnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx auditora; §20 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx výrok xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

§20x vložen právním xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§21

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na činnost Xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx jednotka poskytla xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx informace a xxxxxxxxxx potřebná x xxxxxxx provedení auditorské xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněni být xxxxxxxx při inventarizaci xxxxxxx x závazků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Auditor xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pověření k xxxxxxxx x informacím xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx u bank, xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx jednotka xx xxxxxxx požadavkům auditora xxxxxxx. Auditor je xxxxxxxx xxxxxxxxx odměnu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, skutečnosti, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících podmínky xxxx činnosti,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx její hospodaření,

c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trvání, xxxx

x) xxxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zápornému výroku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x),

xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dozoru xxxx Českou národní xxxxx, xxxxx xxx x účetní jednotku, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxx auditor, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx úzkým xxxxxxxxxx je úzké xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx auditorské činnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx důvodně xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx činů úplatkářství xxxx trestných činů xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx samosprávný celek xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a vysvětlení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou činnost xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, x

x) xxxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 statutárním auditorem, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxx

x) odvrácení xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost.

§22

Xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost vlastním xxxxxx a na xxxxxxx xxxx musejí xxx pojištěni xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxx xxxx předpokládat.

§23

Omezení podnikání xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx auditorské xxxxxxxx auditor nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mající xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx zájmu jinak,

a) xxxxxx xxxxxxxxx majetku,

b) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx umělecká xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizační činnosti xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kvality u xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx auditor postupuje xxx xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx x souladu x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx standardy podle §18, xxxxxxx xxxxxxx x vnitřními předpisy Xxxxxx a

b) přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím specifické xxxxxxxxx xx povinný xxxxx subjektů veřejného xxxxx.

(2) Systém zajištění xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 4 xxxx. x) x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1.

(3) Systému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx auditorech,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxx xxxxx XX,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx čl. 26 xxxx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 26 xxxx. 2 druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

2. auditora, xxxxx xxxxxxxxx povinný audit xxx x jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx za 6 xxx.

(5) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) podle xx. 26 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 537/2014, x to xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx povinný audit x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedl,

b) xxxxx xx. 26 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014, x xx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedl.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Radě xx lhůtě xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx opakované xxxxxxxxxx vnitřních systémů xxxxxx kvality x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x provedených kontrol xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxx zprávu o xxxxxxx zajištění kvality xxxxxxxx Rada na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od skončení xxxxxxxxxxxx xxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolní výbor xxxxxxxxxx x řídí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x řádem xx xxxxxxxxx kvality, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

(2) Xxxxxxx xxxxxx organizuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x doporučeními xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydá Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx předpis x xxxxxxx x něm xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 vydá Xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxx pro organizační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24b

Plán xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx předloží Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plánu xx provedení xxxxxxx xxxxxxx organizovaných x xxxxxxxx xxxxxxx komisí. Xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx, jakým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §24 xxxx. 4 písm. x).

(2) X návrhu xxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx kontrolorů xxxxxxx xxxxxxxxxx provedením xxxxxxxx xxxxxxx, jméno xxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx plán xxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx xxxxxx x dozorčí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x §24 odst. 4 písm. d); xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx v xxxxx kontrol xxxxxxx, xx Komora xxxxxxx xxxxxxxxxx Radu x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§24c

Kontrolor xxxxxxx

(1) Kontrolorem xxxxxxx xxxx xxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx programu9), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx za rovnocenné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vzdělání bylo xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx9), nebo xxxxxxxxx studium, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) má xxxxxxx tříleté xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx školení xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014, jde-li x xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Školení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nebrání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §24d xxxx. 1, x xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) dozorčí xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx organizovanou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrola xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) je s xxxxxxxxxxxxx auditorem ve xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zavázán,

d) xx xxxxxxxxxx osobou kontrolované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, kontrolního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

g) xx skutečným majitelem xxxxxxxxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxx dne, xxx přestal xxx x xxxxxxxxxxxxx auditorem xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x), nebo

i) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxx kontroly xxxxxxx auditorovi, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Radou, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výborem, nebo

b) Xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízenou xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kvality x statutárního auditora, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx společně x xxxxxxxxx kvality xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx účet xxxxx §24 xxxx. 2.

§24x

Xxxxxx xxxxxxxx kvality

(1) Xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 1 a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiměřený x xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovaného xxxxxxxx.

(2) Kontrolor xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, auditorskými xxxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím specifické xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxxxx účinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxx,

x) hodnotí vnitřní xxxxxx řízení kvality xxxxxxxx xx xxxxxx x §14d a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x §14d x 14g,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxx vzdělávání,

e) xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x §14, 14c a 16,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx soulad xxxxxxx s požadovanými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vybrané xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 4 x 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§24x

Xxxxxxxx o kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nepostupoval xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18, xxxxxxx kodexem x xxxxxxxxx předpisy Komory xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxx xxxx skutečnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx kvality (dále xxx "xxxxxxxx k xxxxxxx").

(3) Kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 12 měsíců xxx xxx doručení xxxxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx kontrolovanému xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) Radě, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx organizovanou x xxxxxxx dozorčí xxxxxx, xxxx

x) Xxxxxx, xxx-xx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provede opatření x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 10 let xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxx doba xx xxxxxxxxxx o dobu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupku nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxx prováděná xxxxx xxxxxx

Xx-xx kontrola xxxxxxx prováděna xxxxx xx. 26 xxxx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014, §24d xx 24g xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se vztahuje x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxxx xx součástí skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, s příslušným xxxxxxx xxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx účinného xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol kvality, xxxxxxxx Radou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Radou x xxxxxxxxxx orgánem xxxxx země zajistí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2, xx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxxxxx dodržovat xxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

b) Rada xxxx odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivý xxxx xx svrchovanost, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §15b,

x) informace, xx které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx orgánu xxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ujednáních, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx xxxx xxx účely kontroly xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24, 25 x x xxxxxxx XX a XX, x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinnému xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx; předávání xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx22).

(4) Společná xxxxxxxx xxxxxxx xxxx splňovat xxxx požadavky:

a) xxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx země k xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spisu auditora x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x §24d xxxx. 1 x

x) kontrolor xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x těm xxxxxxxxxx x auditu, xxxxx xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ujednání.

(5) Xx xxxxxxxxx kontrolu kvality xx xxxxxxx §24c xx 24g xxxxxxx.

§24x xxxxxx právním předpisem x. 299/2016 Xx. x účinností xx 1.10.2016

XXXXX III

KÁRNÁ X XXXX OPATŘENÍ X XXXXX A XXXX XXXXXX

§25

Xxxxx x jiná xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx kodexem, vnitřními xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX.

(2) Xx kárné xxxxxxxxx xx xxxxx odpovědný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx opatření

a) xxxxxxxxxx,

x) veřejného napomenutí,

c) xxxxxx xx výše 1 000 000 Xx,

x) zákazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx nejdéle 5 xxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx samostatně nebo xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxx uložit spolu x xxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).

§25x

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 7 xxxx Xxxxxx uložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxxxxxx společnosti jiné xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §25 xxxx. 3 x 4 x xxx, xx xxxxxx podle §25 odst. 3 xxxx. x) xxx xxxxxx do xxxx 10 000 000 Xx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, jiným právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, etickým xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, auditorskými xxxxxxxxx xxxxx §18 učiněném xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx proviněním statutárního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX, xxxxx Komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxx §25 xxxx. 3 x 4 s xxx, xx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxx do výše 10 000 000 Xx.

§25aa

Zvláštní xxxxxxxxxx ke xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupu Xxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx xxx, který xx vnitřním předpisem Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx. Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx jeho zahlazení.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §26 xx xxxxxxx Xxxxxx.

§25xx xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxxx z výkonu xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyloučení x xxxxxx funkce člena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx funkce xxxxxx Xxxxxx nebo Xxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodní rejstřík.

(2) Xxx, xxx poruší xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výkonu funkce xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vznikly x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxx, ač xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx auditorské společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx funkci xx xx vykonávala.

§25b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§26

Xxxxxx o uložení xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Komory v xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxxxx, xxxxxxxxxxx výboru xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25a xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxx, kdy xx kárnému xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx 6 xxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 neběží xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) po dobu, xx xxxxxx xx xxx tentýž skutek xxxxx trestní řízení xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, popis skutku, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx, x které xx xxxxx opírá. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx x dispozici.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxx zahájeném x moci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx auditor.

(6) Rozhodnutí x uložení kárného xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxx komise Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kárné xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 6 000 Xx.

(8) O zahájení xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxx a Radu.

§27

Xxxxxxxxx kárného xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx 7 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xx kárné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 3 písm. x) a x) xx považuje xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx ode xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx 7 xxx. Na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx xxxxxxxx pohlížet, xxxx by se xxxxxxxx xxxxxxx provinění xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §25a.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx x uložení kárného xxxx jiného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kárného xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx trestní řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxx. Xx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních trhů, xxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; přílohou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřiměřené xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25a.

(4) V xxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 Xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx kárném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx xxxxxxxxxx, bezodkladně xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx auditorovi, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxxxx Xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx uvede jméno xxxxxxxx, prohlášení xxxx, xxxxxxx kárné xxxx xxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx skutečnost v xxxxxxxxx. Komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx kárného nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx údaje umožňující xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, o xxxxx kárném provinění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25a bylo xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být fyzická xxxxx, xxxxx

x) je xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxx nebo úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx Xxxxxx xx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává odbornou xxxxx xxxxx §29.

(3) Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi, je xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. X oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X oznámení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx asistenta xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxx §4 odst. 4 a 5.

(6) Xxxxxx vyškrtne x xxxxxxxxx asistenta xxxxxxxx, xxxxx

x) o xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, kdy byla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x žádosti xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxx, xxx xx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx ke xxx xxxxxx xx rejstříku, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx přestal xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §29, x xx xx dni, xxx se x xxxx xxxxxxxxxxx dozvěděla.

§29

Xxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx rozumí účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx povinného xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx x auditora, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx vykonává auditorskou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx členském xxxxx,

x) má praxi xxx xxxxxxxxx auditorské xxxxxxxx xxxxx xxx 3 roky x

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx není x xxxx xxxxxxxx xxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx, a nemá x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx vnitřním xxxxxxxxx.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Sb.

XXXXX X

XXXXXX A XXXX XXXXXX

§31

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx samosprávnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx právnickou osobou. Xxxxxx xx xxxxx x Xxxxx.

(2) Komora

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx kontrol xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx spolupráci xxx kontrolách kvality xxxxx §24d odst. 3,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, etický xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §18,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorů,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx složení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dílčím xxxxxx auditorské xxxxxxx, xxxxxxxxxx zkouškám x xxxxxx xxxxxx rozdílové xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx kontaktována xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 49,

x) xxxxx na xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výsledek xxxxxxxx xxxxxxx x auditora, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dohledu Xxxxx národní xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx organizovanou x xxxxxxx dozorčí komisí,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §15a odst. 1 xxxx. b); x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotku,

k) vykonává xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

l) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxx.

(3) Komora poskytne Xxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x veškeré xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx dohledem xxxxx hlavy VI xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx Rada xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízenou dozorčí xxxxxx.

(4) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxx xx potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx x provedení opatření xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx §47 xx 49 Xxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxx.

§32

Xxxxxx Komory

(1) Orgány Xxxxxx xxxx

x) sněm,

b) xxxxxxx výbor a xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) kárná komise.

(2) Xx xxxxxx Komory, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx auditor, který xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 4 xxx. Opětovná xxxxx xx možná, xxxxxxx xxxx orgánu Xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Komory xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx Komory xxxx čestné; xx xxxxxx výkon přísluší xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx výdělku ušlého x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce x xxxxxxx xxxxxx spojených x výkonem xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx organizace Xxxxxx x jejích xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. b) xx d) končí

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxx

(1) Xxxxxxxxx orgánem Xxxxxx xx xxxx. Xxxxx účastnit xx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříku. Sněm xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx roky xxxxxxx xxxxx Komory, x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem Xxxxxx. Xxxxxxx výbor Xxxxxx svolá xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxx v xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xx dozorčí xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx povinen svolat x těchto případech xxxx xxx, xxx xx uskutečnil nejpozději xx 3 měsíců xxx dne svolání.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx řádem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) volit x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímou a xxxxxx volbou xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxx xxxxxx změny,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx kodex a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx auditorských standardů xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx povinného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx přihlášku k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a rozdílové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx komise xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) schvalovat účetní xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx konanými xxxxx odstavce 1 xx účetní závěrka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předkládána na xxxxxx sněmu; xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) volit auditora xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xx xxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Komory, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx schválení xxxxxx.

§34

Výkonný xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komory, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx 14 xxxxx. Klesne-li xxxxx xxxxx výkonného výboru xxx stanovený xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx a xxxxxx xxx doplňování xxxxx xxxxx výkonného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Komory.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) určeny statutem Xxxxxx a

c) na xxx xxxxxxxxxx usnesením xxxxx.

(4) Vyžadují-li předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx auditorských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx změnu předpisu xxxxx §33 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účinná dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx schází zpravidla xxxxxx za xxx xxxxxx; svolává xxx xxxxxxxxx Komory.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxx prezidenta Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat funkci, xxxx písemně pověřit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxx x náhradníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxxxx povinný audit xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodržování tohoto xxxxxx, plnění xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx statutárními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx šest xxxxxx Xxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx statut Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XIII x xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgánem xx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 6 xxxxxx Xxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx své xxxxxxxx.

(4) Kárná komise xxxxxxxx Radě xxxxxxxxxx xxxxxx za kalendářní xxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. q).

§36x

Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zavedený Xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx účet, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxx domnělém xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 x informuje x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx §16 xx 21 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx použijí obdobně.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxx domnělé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jiného právního xxxxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx, etického xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18.

§36a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 172/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§36x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů, který xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxx Komoru xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kodexu, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx auditorských xxxxxxxxx xxxxx §18.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. a) až x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxx opatřením.

§36b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXX

§37

Xxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Rada xx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxx Xxxx xx Xxxxx.

(2) Xxxx

x) vykonává xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Komory x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinný xxxxx subjektů veřejného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxx podle xxxxx XX a řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx zákon.

(3) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dbá xx xxxxxxx veřejného xxxxx.

§37x

Xxxxxxxx Xxxx

(1) Rada xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx rok xxxxx xxxxx rozpočtu nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a celkových xxxxxx x spolu x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jej xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x státního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxx

x) xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků Rady,

c) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx,

x) ostatní xxxxxx z xxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxx každoročně xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtem Xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x činnosti Xxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx d).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxx xxxxxx pouze k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxx.

§37x vložen právním xxxxxxxxx č. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§38

Činnost Xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxx §37 xxxx. 2 xx xxxxxx dohled xxx

x) kontrolou dodržování xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxx standardů xxxxx §18, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předpisů Xxxxxx auditory x xxxxxx Komory,

b) organizací, xxxxxxx x prováděním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řízených xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průběžného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komorou,

d) uplatňováním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx registrovaným xxxxx §47.

(2) Rada

a) xxxxxxxxxxxx s orgány xxxxx xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 537/2014 xx xxxxxx xxxxxxxxxx se povinného xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxx auditory ostatních xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx,

x) spolupracuje x Xxxxxx xxxxxxx bankou xx věci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky,

d) spolupracuje x Komorou, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx auditem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teoretickou xxxxxxxx x xxxxxxxx praxi x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) plní xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx x případech xxxxxxxxxxx tímto xxxx xxxxx xxxxxxx21) a xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxx Rady,

2. xxxx činnosti Xxxx,

3. xxxxx rozpočtu Rady,

4. xxxxxxx xxx Rady, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx řád Rady, xxx ke kontrolám xxxxxxx x další xxxxxxx předpisy,

5. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

6. xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxx xxxxxxx kvality,

g) xxxxxxxxxx x Komorou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhy xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; členové Prezidia Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komory, xxxxxxx disciplinárního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Rady mají xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx Komory, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx komise, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prezidentem Xxxxxx,

x) podává Komoře xxxxx na zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxx xxxx části, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx; nevyhoví-li Komora xxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené Radou, xxxx podat návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxx části soudem,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §37 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx podle písmene x),

x) xx oprávněna xxxxxxx Komoře provedení xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx,

x) dohlíží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx komisí prostřednictvím Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pověřené xxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §24c xxxx. 1,

x) provádí xxxxx činnosti, které xx stanoví xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) kontroluje, xxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, členy xxxx a subjekty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx povinný audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxx. 6 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zpracovává xxxxxx x vývoji xx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 x xxxxx XX x xxxxxxx xx Xxxxxx evropských xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podíl xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepřesahuje 15 % x xxxxxxxxx xxxxx účtovaných xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 537/2014,

s) xxx xxxxx čl. 17 xxxx. 8 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu nad xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Rada xxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 30. xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx x České republice xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

(4) Rada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx x dále informace xxxxx xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014. Xxxx informace xxxxxx být xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let xx xxxxxx zveřejnění včetně xxxxxxxxxx oprav.

(5) Rada xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x výpovědi xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x odstoupení xx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx podle §17a, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podílí xx činnosti Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014.

(7) Xxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxx xx činnosti xxxxxxx orgánů dohledu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014.

(8) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výsledek xxxxxxxx xxxxxxx x auditora, xxxxx xxxxxxx povinný xxxxx xxxxxx jednotky, xxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

§38x

Xxxxxx Xxxx

(1) Orgány Xxxx xxxx

x) Xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx Xxxx,

x) disciplinární xxxxx,

x) kontrolní xxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, jejích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx.

§39

Prezidium

(1) Výkonným xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx působnost Xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx.

(2) Prezidium xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Prezidia xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx volí x xxxxxxxx xx svých xxxxx prezidenta Rady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxx xxx jmenování xxxx jak xxxxxxx xxxxxx člena Xxxxxxxx, xxxx pokud prezidentovi Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Rady. Xxxxxxxxxx Rady x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx 6 let.

(7) Plnění xxxxxx člena Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která

a) xx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, zajišťující xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxx x neměla v xxxxxx xxxxxxx 3 xxx před xxxxxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v auditorské xxxxxxxxxxx,

2. sjednán x xxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx auditorem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x na xxxxxxx xxxx základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řídicího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nejméně 3 xxx xxxx jmenováním xxxxxxx audit, xxxx

x) xxxx a nebyla x období xxxxxxx 3 let před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx.

(2) Členem Xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx Xxxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx nebo správní xxxxx xxxxx hlavy XX xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Prezidia xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx funkce xxxxx Xxxxxxxx končí

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) vzdáním se xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx mrtvého,

e) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena Xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxx funkci xx xxxx delší než 9 xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx své xxxxxx,

x) xx jmenován členem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx společnosti,

e) vstoupí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx vlastním jménem x na xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x Xxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí.

§39x

Xxxxxxxxxxxxx výbor

(1) Disciplinární xxxxx má 5 xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou jmenováni Xxxxxxxxxxx Xxxx na xxxxx Prezidia. Xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx výbor vykonává xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx §40b.

(5) Xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx funkce.

§39c

Kontrolní výbor

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxxxx.

(2) Členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 21 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) až x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx výboru jsou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Rady xx návrh Xxxxxxxx. Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odměňování x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx stanoví statut Xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx x řídí xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx §24h x 24i a xx. 26, 31 x 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014,

b) xxxxxxxxx xxxxx souhrnné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 7 Xxxxxxxx ke schválení,

c) xxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx kvality xxxxx §24b xxxx. 3 Xxxxxxxx ke schválení.

(5) Xxxxxx funkce člena xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx však xxxxxx xx 3 měsíce. Xxxxxxxx Xxxxxxxx svolává Xxxxxxxxx Rady. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Prezident Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx. Xxxxx člen Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxx rozhodování podle §37 xxxx. 2 xxxx. x); x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx rovnosti xx rozhodný xxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 z xxxxxx xxxxxxxxx těch xxxxx Xxxxxxxx, u xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx poměr x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepodjatosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x x případě xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxx odměňování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx složitosti, míry xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx disciplinárního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, míry odpovědnosti, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx funkce.

(3) Členu xxxxxx Rady xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cestovní náhrady xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x části sedmé xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx považuje xxxxx bydliště xxxxx xxxxxx Xxxx.

(4) Xxxxxx x cestovní náhrady xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Rada. Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx Rady.

(5) Xxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§40x

Xxxxxxx prováděné Xxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxx provést xxx xxxxx veřejného xxxxxxx šetření x

x) xxxxxxxx provádějícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx subjektu veřejného xxxxx, xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx podílejících xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

e) Xxxxxx.

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§40x

Xxxxxxxxxx spisu

Informace xxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx xxxxxxx chránit před xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx 10 xxx ode xxx ukončení xxxxxxx, xxxx doba se xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx pro vedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení.

§40d

Přenesení úkolů Radou xx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx Rada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx orgán xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jako příslušný xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx stanovených x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich kontroly Xxxxx,

x) xxxxxx dotčeny xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx a

c) xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 způsobem, xxxxx xxxxxxxx zachycení xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy.

§40d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§40x

Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zavedený Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx systém xxx přijímání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx a xx xxxxxxx účet, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je pro xx xxxxx jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx nebo domnělém xxxxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx, jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx auditorské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vnitřních xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx §16 xx 21 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jiného xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxxx činnosti, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů veřejného xxxxx, etického kodexu, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx auditorských xxxxxxxxx xxxxx §18.

§40f

Vnitřní xxxxxxxxxx systém Xxxx

Xxxx zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxx xxxxx činné xxx Xxxx jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušení povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxx auditorské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx povinný audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxx kodexu, xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. s účinností xx 1.8.2023

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX ČLENSKÝCH XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx států

(1) Xxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu nutné xxxx xxxxxxx. Jedná xx zejména o xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx povinných xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Radou. Xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx sděleny xxxxx jiné xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx šetření xx xxxx xxxxx. Může xxxx xxxxxxx, aby xxxx vlastní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx mohli x xxxxxxx xxxxxxx doprovázet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx může xxxxxxx osobám pověřeným xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděného Xxxxx.

(3) Rada xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxx odmítnout umožnit xxxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 2, xxxxx

x) může mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx by xxxxxx xxxxxxx mělo za xxxxxxxx xxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxx auditorovi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx věci, xxxx

x) Xxxxxx nebo Xxxx xxx u xxxxxx osob x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx rozhodly.

§42

Výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx uvedené x §41 xxxx. 1. X případě potřeby xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx žádost xxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxx sdělit xxxxxxxxx důvody.

(3) Rada xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxxxx, bezpečnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx takové xxxxxxx xxxx za následek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x činnost zpravodajských xxxxxx,

x) xxxx již xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x této věci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komory xxxx Xxxx xxx správních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postupem xxxxx §41 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud Xxxx nebo Komora xxxxxxx k závěru, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x ustanovením xxxxxxxx1), xxxxxx tento xxxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(6) Xxxxx Rada xxxx Komora obdrží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X výsledku, případně xxxxxxxxxx prozatímním xxxxxx, xxxxxxx Rada oznamující xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ XXX POVINNÝ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X UDRŽITELNOSTI SUBJEKTŮ XXXXXXXXX XXXXX

§43

Xxxxxx auditora xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx veřejného zájmu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem a xx vlastní xxxx xxx povinný xxxxx xxxxx xx. 16 xxxx. 2 až 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 537/2014.

(2) Xxx xxxxx určení auditorské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x na vlastní xxxx podle §17 xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx tomu, kdo xx určuje, kontrolní xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx takový xxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx doporučení xxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx veřejného xxxxx kontrolní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxx, xxx je xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(4) Aniž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx audit xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx určit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx jménem x na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 20 xxx x xxxxxxx, xx nejdéle xx xxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx x na vlastní xxxx, avšak ne xxxxx xxx 18 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zakázky, xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 xxx výběrové řízení x souladu x xx. 16 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx určení auditorské xxxxxxxxxxx nebo statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx auditorskou činnost xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx subjekt xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxxxx vykonávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním jménem x xx vlastní xxxx xxxxxxxx podle §17 odst. 2, 3 nebo 4, xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx.

§43x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x subjektu xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x klíčové xxxxxx, funkci xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx činnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prováděla xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

§43a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§43x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neauditorských xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx v období xxxxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx auditora, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx25) se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxx iv) xx xxx) x x xxxx. f) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemají xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx ověřovanou xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidovanou xxxxxx závěrku x

x) xxxxx xxxxxx vlivu xx ověřovanou xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 11 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 537/2014.

(2) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx závěrka nebo xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx zprávy xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 5 xxxx. 1 písm. a) xxxx x), xxxx xx) xx xxx) x x písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 5 odst. 1 písm. x) xxxx i), xxxx xx) až xxx) x v písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx sídlem v Xxxxx republice x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sítě, xx xxxxx xxxxxx auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx výborem xxx xxxxx podle čl. 5 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§43ba

Ověřování zprávy x xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxxx služeb

(1) Auditor, xxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, nesmí x období xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o udržitelnosti, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx xxxxxx x Xxxxx republice a xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. b), x) x e) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 subjektu veřejného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, do xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ověření xxxxxx x udržitelnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014, xxxxx xx schválí xxxxx xxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x případě existence xxxxxx přijatých ochranných xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxx §14b.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx mateřské xxxxxxxx xxxxxxxxx25) se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx osobou x xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxx xxxxx v xxxx, xx níž xxxxxx xxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 dceřinné entitě xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx. Má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provést, pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§43xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§43c

Omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx nesmí xxxxxxx povinný xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxx audit podle xx. 4 xxxx. 3 druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§43x

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx Radu a Xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxx období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 5, xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx, xxx záležitost xxxxxxxxxx. Pokud řídicí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx výbor xxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx audit, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxx.

(2) Nejvyšší orgán xxxxxxxx veřejného zájmu xxxxxxx členy xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx výboru pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Není-li xxxxx nevýkonných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx audit, xxxxxx xxxxxx xxxxx třetí xxxxx jmenované kontrolním xxxxxxx. Xx-xx počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kteří xxxx nevýkonní xxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx a odvolávají xxxxxxx výboru xxx xxxxx. Nezvolí-li xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx výboru xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Většina xxxxx výboru xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a odborně xxxxxxxxx.

(5) Nejméně xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx statutárním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena výboru xxx xxxxx, x xx x ohledem xx odvětví, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxx působí; xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx nezávislý.

(6) Odborně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxx, xxx xxxxxxx dva xxxx

x) xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx matematické xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx funkce.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx; x xxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx kontrolního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Výbor pro xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx funkce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkaznictví,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx odůvodní,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx auditorem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx ohrožující jeho xxxxxxxxxxx x ochranná xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx souhrnné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyjadřuje xx x výpovědi xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxx auditu xxxx xxxxxxxxxx od smlouvy x povinném auditu xxxxx §17a xxxx. 1,

x) posuzuje, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zakázky xxxxx xxxxxxxxxxx auditorem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxxxxxxx společností xxxxx čl. 4 xxxx. 3 první xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) informuje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinného xxxxxx x xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx účetnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x pokračování xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 3 druhý xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014,

m) schvaluje xxxxxxxxxxx xxxxxx neauditorských xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 a

o) xxxxxxxx xxxxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxx xxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxxxx x povinného xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vnitřní xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx sestavování xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44xx

Xxxxx působnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

(1) Výbor xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zřídil, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx audit.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx §44b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx audit a xxxxx xx xxxxx xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 537/2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pro audit, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx orgánu,

b) xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) Xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx výbor xxx audit xxxxxxxx xxxxxx x činnosti, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx v §44a xxxx. 1, x xxxxxxxx xx Xxxx.

§44xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§44x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo zajišťovnou xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření, xxxxxx mít xxxxxx xxxxx pro xxxxx, xxxxx

x) xxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx monistický xxxxxx xxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx správní rady,

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu splňuje xxxxxxxx podle §44 xxxx. 4 x

x) x xxxxxxxxxxx xxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx x xxxxxxx účetního xxxxxx je xxxxx xxx 250,

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 43&xxxx;000&xxxx;000 XXX,

3. xxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx audit xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nemá xxxxxx výbor pro xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx, které jsou xxxx xxxxx, x xxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxx, xxxx statutární xxxxxxx xxxx auditorská společnost xxx povinnosti podle §44a xxxx. 2 xxxx kontrolnímu xxxxxx.

XXXXX IX

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX AUDIT XXXXXXXX S MAJETKOVOU XXXXXX XXXXX

§44x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxx xx velkou xxxxxx xxxxxxxxx a xx které organizační xxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy nakládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, územním xxxxxxxxxxxx celkem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy podílem xx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx korporací, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x §1b xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dobrovolným svazkem xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxxx xxxxx x obchodní korporaci,

c) xxxxxxx podnikem podle xxxxxx o státním xxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podnikem, xxxxx xx xxxxxx účetní xxxxxxxxx,

x) státní organizací Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zřízení x činnost státní xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx velkou xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), xxxxxxxx-xx tak xxxx ovládající osoba.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx §44 xx 44aa xxxxxxx xxxxxxx.

§45

Další xxxxxxxxx na xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxx xxxxxx státu

(1) Xxxxxxx, který provádí xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx v §44c, je xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdit xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxx ročně písemně xxxxxx výboru xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x výborem xxx xxxxx případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx použitá k xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x §14.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §44c xxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výboru xxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výboru pro xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxx x nezávislosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informace x xxx, xxx některou x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx o nezávislosti xxxxxx auditora nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx audit xxxx orgánem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx audit xxxxx §44b xxxx. 2, x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) popis xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx určena více xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx vlastní xxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxx byly xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx systému a xxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věcné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x porovnání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obdobím,

h) xxxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx závěrku xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrku xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxx xxxx události nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx předpokladu nepřetržitého xxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x jejich xxxxxxxx xxxxxxx; x každého x těchto závažných xxxxxxxxxx auditor xxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nesouladu x xxxxxxxx předpisy xxxx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx odhaleném x xxxxxxx xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx takový xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx významné xxx xx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx plnit své xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změn, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidace a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vysvětlení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkaznictví,

n) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinný xxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jím požadovaná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) informace x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx potížích, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x povinným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vedením xxxxxx xxxxxxxx, x

3. xxxxxxx skutečnostech, xxxxx xxxxxxxxx x povinného xxxxxx a xxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xx auditor xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx upozornění xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx účetnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Sb.

§47

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx auditora xxxxxxxx xx xxxxxx závěrky x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx společnosti ze xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx cenné papíry xxxx k rozvahovému xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx 31. xxxxxxxxx 2010 x xx-xx jmenovitá xxxxxxx takového cenného xxxxxx xxxxxxx 50 000 XXX xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx 31. xxxxxxxx 2010 x je-li xxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx nejméně 100 000 XXX xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřenou v xxxx xxxx, která xx ke dni xxxxxx vydání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx zaregistruje xxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx osobu xxxxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x §4 odst. 1 xxxx. x) xx d) a x),

x) audit xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidované xxxxxx závěrky společnosti xx třetí xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, 14b a 16 xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a požadavky,

d) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o průhlednosti, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x čl. 13 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zveřejnění.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx země, xxxxx

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) většina xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) x §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx účetní závěrky xxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x),

x) audit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze třetí xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, 14b x 16 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 13 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 537/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zajištění kvality, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx systému zajištění xxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §24, a kontrola xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyhotovena xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, nelze xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx auditora xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx rovnocennost xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. c) x x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx věci xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx v xxxx xxxx případně xxxx xxxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetí xxxx

(1) Komora xxxxxxxxxxxx x rejstříku auditora xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx země, xxxxx jsou xx xxxxx zemi oprávněni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xx považována společnost xx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx obdobné cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx 31. xxxxxxxxx 2010 a xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 000 XXX xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxx vydání xxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) po 31. xxxxxxxx 2010 x je-li xxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx nejméně 100 000 XXX xxxx x xxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 EUR xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora udržitelnosti xx třetí xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x),

x) xxxxxxx xxxxx provádějící xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx země splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x),

x) ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetí xxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx standardy xxxxx §18 a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, 14b x 16 xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu, pokud

a) xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 odst. 1 písm. h),

b) xxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) a §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx ověření xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x),

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18 x x požadavky xxxxxxxxxxx v §14, 14b x 16 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x průhlednosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 13 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx zaregistrované xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled, systém xxxxxxxxx xxxxxxx, kárná xxxxxxxx x přestupky xxxxx xxxxx XI. Xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvality xx třetí zemi, xxxxx xxx vyhodnocen xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §24, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u této xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxx, xxxxxxxx kvality xx nemusí xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx zpráva xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země xxxx auditorskou xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zaregistrováni x Komory xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, xx xx xx xx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Rada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x xxxxxxxx 3 písm. x), pokud Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx v této xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§48

Xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx x §47 xxxx. 1 až 3 xxxxxx být xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx podle §47 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx, které splňují xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx §24, 25 x hlav XX x XX.

(2) Rada xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmíněnou x xxxxxxxx 1, xxxxx Evropská komise x xxxx xxxx xxxxxxxxxx dříve. Rada xx případně může xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx následně Evropská xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx rovnocennosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxx-xx xx Xxxxxxxx komise xx svém xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a

b) xx základě xxxxxxxx 1 xxxxxx součásti xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x sankcí.

§49

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxx může xxxxxxxxxx xxxx auditora xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx auditorů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xx xxxx auditora, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejňující xxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prostřednictvím Xxxx,

x) xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx probíhá podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. d) zajistí, xxx

x) xxxxxxxxx orgány xxxx povinny xxxxxxxxx xxxx žádosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x narušení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxx průmyslového x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mohly xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx dokumenty xxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx x šetření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24, 25 a x xxxxxxx XX x XX,

x) žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odmítnout,

1. xxxxx xx poskytnutí spisu xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mohlo mít xxxxxxxxxx dopad na xxxxxxxxxxxx, bezpečnost xxxx xxxxxxx pořádek Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx zpravodajských xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx nebo xxxxx již bylo x takovém řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rada xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).

(4) Rada xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 písemně xxxxxxx auditorům, xxx xxxxxxxx xxxx auditora xxxx xxxx dokumenty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x povinnostmi stanovenými xxxxx xxxxxxx, které xxxx statutární xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx ve xxxxxx x předávání xxxxx xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx Xxxx nebo Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx spisu xxxxxxxx x xxxxx dokumentům x xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx xxxx auditorských xxxx x xxxx xxxxx země,

d) příslušný xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx auditora, xxxxxx xxxxxxx Xxxx x každé xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) nejsou porušeny xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2.

(5) Pokud Xxxxxxxx xxxxxx upřesní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4, xx Xxxx povinna x xxxxxx výjimečných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x odstavcích 1 x 4.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx třetích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxx auditory xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx audit subjektů xxxxxxxxx zájmu se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 36 až 38 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§49x

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxxx auditor xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zaniklo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x klíčové xxxxxx x xxxxxxx x §14i xxxx §43a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx klíčový xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §14g xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx specifické požadavky xx povinný audit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xx 7 xxx od xxxxx xxxxxxxxx klíčovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx 3 let xxxx, xx v xxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako klíčový xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24d xxxx. 1 xxxxx nepravdivé xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx auditor xx xxxx xxxxx xxxxxxxx přezkumem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx specifické požadavky xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4,

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 let, xxxxx-xx x zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx uložit xxxxxxx na xxxx 3 let.

§49x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx provedení povinného xxxxxx, která xx x rozporu s §16,

x) x xxxxxxx x §17a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx Xxxx,

x) nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, 4, 5 xxxx §43d xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014,

d) xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx auditu x xxxxxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §21 odst. 6,

e) x xxxxxxx x §24f xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx,

x) v rozporu x §43b xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho mateřské xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 5 odst. 1 písm. a) xxxx x), bodu xx) xx xxx) x x xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014,

g) x xxxxxxx x §43b xxxx. 4 poskytne xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvedené x čl. 5 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §43ba xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 5 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x), c) x x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 537/2014,

x) x xxxxxxx x §43ba odst. 3 xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §43ba xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 druhém xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014, xxxx

x) x xxxxxxx x §43c provede povinný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx auditor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx,

x) xxxxxx od xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxx. 1,

x) neprojedná x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ohrožující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, jeho xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 5 odst. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xxx xx) x xxx), xxxx. x) xx x) xxxx písm. x) xx x),

x) xxxxxxxxx, xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, x kterého statutární xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xx níž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) neposoudí xxxxxx xxxxxxxx nezávislosti,

g) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx rizika ohrožující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorské xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) neprojedná x xxxxxxx pro audit, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečnou xxxxxx xxxxxxx výboru xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx novému xxxxxxxxxx dodatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx informace xxxxxxx Radě xxxxx xx. 12 x 13,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) nepředloží Radě xxxxxx auditovaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedené x xx. 15, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx postupné obměňování xxxx.

(3) Statutární xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorskou činnost xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §3,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §13,

x) x xxxxxxx x §18 nepostupuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komorou xxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x), nebo

d) xxxxxx xxxx auditora podle §20a xxxx. 1 xx 3.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxx, xx xxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci, neauditorské xxxxxx xxxxxxx x xx. 5 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx xxxx. x) bod xx) x xxx), xxxx. b) až x) xxxx xxxx. x) xx x), xxxx

x) xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxx. 1 xxx schválení xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §43ba xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx republice x xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx25) se sídlem x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) x e) xx k) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 537/2014, xxxx

x) v xxxxxxx x §43ba odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx obchodní korporaci25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x §43ba xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 druhém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §17a xxxx. 5 xxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxx závazku xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazku xx smlouvy x xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx, odstoupení xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx odstoupení xx smlouvy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Radě.

(8) Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), p), x) xxxx x), odstavce 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx 7,

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), h), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 5 nebo 6.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2, 3 xxxx 4 lze xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti nejdéle xx xxxx 5 xxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx spočívající xx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx nejdéle xx xxxx 3 xxx.

§49c

Přestupky Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 až 6 xxxx §12 xx 12d,

x) organizuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §24a odst. 2,

x) xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx kontrol xxxxxxx xxxxx §24b odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §24d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx Xxxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx x Xxxxx vnitřní xxxxxxxx Xxxxxx, etický xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxx Radě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) x rozporu x §31 xxxx. 4 znemožní výkon xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnosti.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 300 000 Xx.

§49d

Přestupky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §43 xxxx. 1,

x) neinformuje Xxxx o určení xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §44,

x) x xxxxxxx s §44 xxxx. 7 neuveřejní xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam členů xxxxxx pro xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx kontrolního xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx pro xxxxx xxxx orgán, xxxxx xxxxx §44b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx audit x xxxxx xx xxxxx xx. 11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 537/2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxx xxxxx xxx xxxxx, nepostoupí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44aa xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xx dále dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro audit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2,

b) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) doba zániku xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxx, po kterou xx xxx xxxxxx xxxxxx vedlo xxxxx xxxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxx Xxxx.

(4) Pokuta xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx

(1) Rada ve xxxxxxxxxx x Komorou xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejněno rozhodnutí x xxxxxxxxx. Zveřejňuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx x možném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; přílohou žádosti xx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 Xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x přestupku xxx xxxxxxx údajů umožňujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bezodkladně xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rada xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx xxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx auditora, o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxx postihu za xxxxxxxxx

(1) Xx uplynutí 7 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xx ode xxx, x němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákazu, xxxx 7 let.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1, Rada xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx auditora xxxx xxxxx osobu xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx přestupek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx XX xxxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx §26 xxxx. 2, 3 a 5 xx 8, §27 a §27a xxxx. 1, 6 x 7.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x přestupku podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx.

§49x vložen xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49j

Přestupky xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, projednává-li xxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx Xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx nepravdivé xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxx xxxxxxxxxxxx standardů podle §18.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx auditora a xxxxxxxxx osob, které xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, projednává xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zjistil xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx Komory x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx je xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

§49l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx

(1) X řízení x xxxxxxxxx xxxxx §49k, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stupni Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §26 xxxx. 2, 3 x 5 xx 8, §27 x §27a xxxx. 1, 6 x 7.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stupni Komora, xx xxxxxxx Xxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx stupni Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x přestupku xxxxx §49k, projednává-li tento xxxxxxxxx x prvním xxxxxx Xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky.

§49n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

XXXXX XIV

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§50

Vztah x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25a xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřední osobu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx se nepoužijí xx xxxxx kárné xxxxxx, xxxxx disciplinárního xxxxxx, pokud xxxx xxxx předsedou, x xxxxx Xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxxxxxx činnost.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx audit xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx podat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §40a xxxx. 1

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2016 Xx. x účinností od 1.10.2016

§51

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx auditorů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx stávají auditorskými xxxxxxxxxxxx x statutárními xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Komora xxxxxxx xxxxxx zápis x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx auditor xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx auditor xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je považován xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxx zkouška xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx zkoušku podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx dílčích xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx obdobím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účetních xxxxxxx x rozhodným xxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2010, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 1.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zajistí xxxxxx zápis v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Doba pracovního xxxxxx xxxxxxxxx auditora xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx auditory xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za praxi xxxxx tohoto zákona.

§53

Xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

§54

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxx xxxxx §7.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Komory xxxxxxx Xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx odvolacím xxxxxxx Xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §33 xxxxx první xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx předpisy, směrnice x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je Komora xxxxxxx xxxxx je xx souladu s xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx určitou xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx mezinárodní auditorský xxxxxxxx xxxxx §18, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxx xxxxxx vydaný Xxxxxxx, x to xx xx xxxx, xxx xx daná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výboru podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx počet xxxxx x náhradníků, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxx Komory (§32 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2000 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx.). Xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx komise x Xxxxx xxxxxx Komory.

(6) Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx §32 xxxxxxxxx poprvé xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 x xxx, xx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvoleno xx 4 xxxx, xxxxxxxxxxx 7 členů xx 2 xxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, je na xxxxx uvolněné xxxxx xxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx počtem hlasů. Xx xxx uvolněné xxxxx pak xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx jsou 2 xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 2 xxxxxxx na xxxxxxxx funkční xxxxxx x 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxx členů Prezidia, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx 4 xxxxx.

§56

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, auditorské společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komoře xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§57

Subjekty veřejného xxxxx xxxx povinny xxxxxx xxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona nejpozději xx 31. prosince 2009.

§58

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 165/1998 Sb.

2. Xxxxx č. 209/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 254/2000 Xx., o xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx.

3. Xxxxx č. 169/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 165/1998 Sb., xx xxxxx zákona x. 209/2002 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 467/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxx zkušební xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 344/2005 Xx.

§59

X xxxxxx č. 284/2004 Sb., kterým xx mění zákon x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony, xx znění xxxxxx x. 344/2005 Xx., xx xxxx třetí xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§60

X xxxxxx č. 56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Sb., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem

§61

V zákoně č. 57/2006 Sb., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx finančním xxxxx, xx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§62

X xxxxxx č. 70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§63

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Topolánek x. r.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinný audit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx instituce elektronických xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o auditorech, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx provádějícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účetního xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přestaly být xxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x průhlednosti xxxxx §43 xxxxxx o xxxxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 a 5 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxx neskončená, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx upravené v §8 xxxx. 3, §25 odst. 5 x x §27 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx započaly xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Seznam auditorů x xxxxxx asistentů xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 x xxxxx §30 zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 zákona č. 93/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) x §12 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo podle §12 písm. d) x §12a xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx přístup do xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x §12e xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx auditorského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxxx údaj.

7. Dočasný xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) až x) x xxxx. f) x xxxxx §6 xxxx. 3 písm. x) x c) xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx zákaz xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx §7 xxxx. 2 písm. a) x d) x xxxxx §7 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x x) a xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xx 4 zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. g) x xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti podle §7 odst. 1 xxxx. x) a xxxxx §7 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx zákaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. d), §7 xxxx. 2 písm. x) x xxxxx §7 xxxx. 3 xxxx. b) a x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Trvalý xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. c) zákona x. 93/2009 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxx. x) x c) xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) x podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx zánik xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 1 xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx kárné xxxxxxxx xxxxxx výkonu auditorské xxxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. 1 zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

16. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povinna uvést xx xxxxxxx xx 12 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

17. Xxxxxxx xxxxxxxx x statut Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinna xxxxx xx souladu do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 334/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxx 2016 xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složenou xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Úspěšné xxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxx úspěšné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vykonání všech xxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považováno xx složení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14c, xxxxxxx xxxxx §14d odst. 1, xxxxxxx nebo xxxx opatření xxxxx §14e xxxx. 1 x 2 x §14f xxxx. 2 xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx v §27 xxxx. 1, §25 odst. 7 x v §49c xxxx. 3 zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx běžet xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 nebo xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xx určení xxxxx x xxxxxx opatření xxxx xxxxxx xx xxxxx provinění x xxxxxxx delikt xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x určení xxxxx x výměry xxxxxxxx x sankce xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx-xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají asistenty xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxx asistenta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx odbornou praxi xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xx xxxx, xxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odměňování xxxxx Xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx upravující xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Prezidenta Rady xxxxx zákona č. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x hlášení porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §31 odst. 6 xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxxx x hlášení xxxxxxxx xxxx domnělého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §40x zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

15. Xxxxxxx xxxxxxxx a statut Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx x třetí xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx jménem a xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditorů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

17. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 537/2014 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx délky xxxxxx 10 xxx x xxxxxx xxx xxx 17. června 2014 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xx období bezprostředně xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 10 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxxxxxx výběrové xxxxxx x souladu x xx. 16 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zástupce xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx auditorská xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. U xxxxxxxx xxxxxxx pravomocně neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ve xxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx kontrolorem xxxxxxx xxxxx §24d xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx uvést xx xxxxxxx do 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx zkouška xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxx, xxx nejpozději do 30. června 2024 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x), x), k) x x) x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx x rejstříku.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považováno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxx xx 1. ledna 2026.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx uzná xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 1. ledna 2026.

6. Xxxxxx zahájená podle §26 xxxx části xxxxx hlavy X xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xx xxxxxx druhu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx auditorů xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Vnitřní xxxxxxxx a stanovy Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. CV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 93/2009 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.4.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 15.7.2011

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx právním předpisem x. 344/2013 Sb.)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

52/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 17.3.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

334/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2015

221/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize na xxxxxxxxx trhu a x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

377/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

299/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

367/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

33/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 458/2016 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2021, x výjimkou některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností od 1.2.2022

96/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx týkajících se xxxx xxxxxxxxxxxx trhů

s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x konsolidací xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/ES ze xxx 17. května 2006 x povinném xxxxxx xxxxxxx x konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx Rady 78/660/XXX x 83/349/XXX x x zrušení xxxxxxxx Rady 84/253/XXX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/30/ES, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/56/XX a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2022/2464/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/34/EU xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniků, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/43/XX a x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x 83/349/XXX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2021/2101/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2022/2464/XX.

2) §18 x 19 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 254/2004 Sb. x xxxxxx x. 179/2005 Xx.
3) §22 xxxxxx č. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Xx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 334/2014 Sb.

5) §19 xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., zákona x. 437/2003 Xx. x xxxxxx x. 257/2004 Xx.
6) Xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx obcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Poznámka xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 334/2014 Xx.
9) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) Poznámka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Sb.
11) Například §105 x 106 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Poznámka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Xx.
13) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxx zrušena xxxxxxx předpisem č. 334/2014 Xx.

15) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Xx.
16) §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17) Xx. 26 x 26a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/ES, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/30/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2022/2464/XX.

18) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2014 Xx.

19) Xxxxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2014 Xx.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
21) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx.
22) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx proti xxx.

24) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 537/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/909/XX.

25) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/815 xx xxx 17. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2004/109/XX, xxxxx xxx x regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.