Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2009.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
7/2009 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. V
ČÁST PÁTÁ - Změna notářského řádu Čl. VI
Přechodné ustanovení Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o výkonu vazby Čl. IX
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody Čl. X
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy Čl. XI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně dalších zákonů Čl. XII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vyšších soudních úřednících Čl. XIII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Čl. XIV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. XV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním Čl. XVII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. XVIII
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XIX
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna správního řádu Čl. XX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna exekučního řádu Čl. XXIII
Přechodné ustanovení Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných dražbách Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. XXVII
7
ZÁKON
xx xxx 11. xxxxxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu
Čl. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, ve znění xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., zákona č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx č. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx č. 105/2000 Xx., zákona č. 130/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 276/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., zákona x. 120/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 554/2004 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx č. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 383/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx č. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb., zákona x. 295/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx. a zákona x. 384/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. X §9 odst. 3 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxx obchodních závazkových xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx podnikateli xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x dalších obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o náhradu xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení".
2. X §11 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx x místně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxx není xxxxx xxxxx xxxxxx zkoumat xxxx xxxxx příslušnost xxxx xxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu.".
3. X §29 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "neznámým xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx dosud x xxxxxx o xxxxxxxx stanoven xxxxx xxxx xxxxxx,".
4. X §29 se xx xxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxxxx advokáta. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.".
5. X §31 xxxx. 1 se za xxxxx "Ustanovený" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxx".
6. X §31 xxxx. 2 se xx slovo "Xxx-xx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx jiným".
7. X §35 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".
8. V §35 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx zástupce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
9. X §36a xxxx. 3 se xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "senát xxxxx x rozhoduje x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, a x xxxxxxxxx řízení".
10. V §38 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175x xxxx. 2, xx xxxxxxx usnesení x xxxxxxxx podle §175x x xx vydání xxxxxxxxx podle §175x xxxx. 1.".
11. V §40 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxx, xxx xxxxx soud xxxxx x účastníky, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zvukového xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx dat, xxxxx xx součástí xxxxx.".
12. X §40 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 6, xxxxx znějí:
"(2) Xxxx-xx xxxxxxxx záznamu možné xxxx stanoví-li xxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx, při xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, protokol. Soud xxxx rozhodnout, xx xxxx současně s xxxxxxxxx záznamu sepsán x úkonu xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx veřejnost x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postačí xxxxxxxx protokolu. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, kterým
a) xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxx uzavřena dohoda x xxxxxxx x xxxxxx nezletilého xxxxxx,
x) xxxx uzavřena xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dítětem,
d) xxxx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) byla xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx k xxxxxx nároku xxxxx §153x xxxx. 1.
(3) Xxxxxx záznamu xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx péče xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx řádný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxx, nebo pokud xxx určí soud. Xxxx prvá se xxxxxxxxx, pokud soud xxxxxxx xxxxxx rozhoduje x odmítnutí odvolání xxxxx §208 xxxx. 1 nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Úkony xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaznamenávají xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) X přepisu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přepisu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxxx xxx, uvedou se xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx dokazování a xxxxx xx obsah xxxxxxxx, poučení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx mít též xxxx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.
13. Za §40a xx xxxxxx xxxx §40x, xxxxx zní:
"§40b
(1) X xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x listinné xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podepisuje xxxxxxxx xxxxxx nebo ten, xxx ho x xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxx zákona xxxxxx. Jeho stejnopis xx vyhotoví, jestliže xx xx xxxxx; xxxxxxxxxx xx ten, xxx stejnopis xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx vyhotovený úkon xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx předsedy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx").".
14. V §41 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxx x xxxxx, je-li pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxx. Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 3 xx použije xxxxxxx".
15. V §44 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
16. §45 xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx pod xxxxx x. 58x xxx:
"Xxxxxxxxxx
§45
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Písemnost xxxxxxxx xxxx xxx jednání xxxx jiném xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxx prostřednictvím xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx58x). Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx doručí xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx
x) účastníka xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
58x) Xxxxx č. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
17. §45x až 45x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
18. §46 x 46a xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§46
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu58a).
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xxxx doručuje xx elektronickou xxxxxx, xxxxxx adresát sdělil xxxxx, jestliže xxxx x doručení písemnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedl akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§46x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
(1) Adresátu xx xxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx na kterémkoliv xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx zastižen.
(2) Xxxxxxxx x xx xxxxxxx požádá, xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou mu xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxx xxxx povaha xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx přispět k xxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxx je pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx doručování.
(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu sdělit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro doručování xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxx xxxx soudu xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
19. Za §46x se xxxxxxxx xxxx §46b x 46x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58x x 58x xxxxx:
"§46x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx, xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx jiném xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx místa x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx mu mají xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx písemnosti, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x) u xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx kterou jí xxxx být doručovány xxxxxxxxxx58x); není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58x),
x) x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxx doručování uvedená xx xxxxxxx, xx xxxxx z xxxx xxxxxxx; xx-xx podnik xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, x xxxxxx xxxxx organizační xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
x) x fyzické xxxxx v zařízení xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx adresa tohoto xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx; má-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx adresa xxxxxx xxxxx,
x) u xxxxxx adresa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx exekutorů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx adresa xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich sídla xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxxx správců,
k) x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x případě Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sídla,
m) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sídla,
n) x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxx úřadu a xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx xxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
§46x
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx prodlení xxxxx, xxx xx zvolil xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx vazbě xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, xx x bytě xxxx, xxx xxxxxx diplomatické xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx má xxx doručeno x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vojákem x xxxxx službě, příslušníkem Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušníkem Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx účastník xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se jim xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce x tom xxxx xxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(3) Xxxx, komu xxxx v opatření xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilím xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxx by xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx (§46x odst. 1 a 2), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§273x) xxxxx, aby, xxxx-xx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx bude možné xx xxxx trvání xxxxxxxx doručovat písemnosti (§46 a §46x xxxx. 1), xxxx xxx xx zvolil xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx výzvě, xxxxxxxx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx výzvě xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx, která byla xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
58x) §10b xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxx x. 7/2008 Xx.
58x) §10 xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
§77 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
20. §47 x 48 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx pod xxxxx x. 58x xxxxx:
"§47
Xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě
(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu58a).
(2) Při xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx §46 odst. 2 xxxx adresáta xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx na elektronickou xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vrátila xxxxx xxxx nedoručitelná nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
§48
Xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx orgánu
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) soudní xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx
x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx ve xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) ústav xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx x doručování xxxxxxxx xxxxxx umístěným x xxxxx zařízení,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x písemnost xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x doručování xxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxx xxxxx,
x) Ministerstvo spravedlnosti (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požívajícím xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx jsou v xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, jimž xx xxx xxxxxxxxx doručena x xxxxxx xxxx x místnosti chráněné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxx xxxxxxxxx doručovat, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx58x) xxxxxxx provozovateli poštovních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahující písemnost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
58x) Xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
21. §48x xx 48x xx xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx xxx čarou x. 61, 61a xx 61x zrušují.
22. §49 a 50 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§49
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx doručují xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx adresáta xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zanechá vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx výzvu, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx zanechat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odesílajícímu xxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zastižen. Xxxxxxxxxxx xxxx vyvěsí xx úřední desce xxxxx x vyzvednutí xxxxxxxxxx u soudu.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx
x) x provozovně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx písemnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácena x xxxxxx nemožnosti zanechat xxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx lhůty za xxxxxxxxx, x xxxx xx adresát x xxxxxxx nedozvěděl. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx písemnost xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyvěsí xx x xxx sdělení xx xxxxxx desce xxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx zákon, nebo x xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vyloučeno xxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxxxx orgán v xxxxxxx případě vrátí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 dnů xxx xxx, kdy xxxx připravena x xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx doručení xx xxxxxxxxx xxxxx adresáta.
(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx adresát zemřel, xxxxxxxxx vrátí se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx xxxxxx písemností
(1) Nezastihl-li xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx; písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schránky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx doručit xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x v xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx. Odesílající xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyvěšením xx úřední xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou xxxxxxx dnem xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; §49 odst. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.".
23. §50x až 50x včetně nadpisů xxxxx:
"§50x
Xxxxxxxx písemností
(1) Xx xxxxx xxxxxxx x §46x xxxx. x), x), m) x x) xxxx oprávněny xxxxxxxxx přijmout xxxxx xxxxxxx v §21 xx 21x, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx pověřeny, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x adresátu obvyklé.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx k tomu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx vzhledem k xxxxxx pracovnímu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx určenou xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ně mohou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx osoby a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx advokacii v xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx společnosti, může xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatel, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x tomu xxxxxxxx.
§50x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xx-xx účastník xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.
(3) Xxxxxx-xx účastník plnou xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxxxx xxxx zástupci, xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxx výslovně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) má-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jinému úkonu xxxxx nebo xx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxx osobně xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23,
x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29, §187 xxxx. 1, §191b xxxx. 2 x §192 xxxx. 1; usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx znám, účastníku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v cizině, xxxxxxxx dědicům zůstavitele, xxxxx-xx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, a právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx že xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx jednat, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ustanovenému xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxx x xxxxxx zdravotních xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxx soud.
§50c
Odepření xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odepřeno; o xxx xxxx xxx xxxxxxx nebo příjemce xxxxxxxxxx poučen.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx adresát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prvé, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx doručenou xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx součinnosti xxxx xxxxxxxxx; x xxx musí xxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxx poučen.
(3) Poučení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx písemné poučení xxxxxxxx xxxxxx, lze xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx domovní nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§50x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx účastník nebo xxxx xxxxxxxx nemohl x xxxxxxxxxxxxx důvodu x xxxxxxxxxx seznámit. Xxxxx je xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mohl seznámit. X návrhu musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxx den, xxx se účastník x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx.
(2) Xx věcech xxxxxxxxx x §120 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x neúčinnosti xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx obsahu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx, xx xx manželství rozvádí, xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx bylo vysloveno xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx33x) ("xxxx xxx partnerství").
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx skutečnost, xx xx fyzická xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trvale nezdržuje, xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx se xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxx x tom, xx doručení písemnosti xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx.
§50x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx je xxxx xxxx pověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kdekoliv jej xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do obálky, xxx doručení x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x potvrzení x xxxxxxxx.
(3) Xxxxx adresát xxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxxxxx písemnost doručit, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§50x
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiném xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to v xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x protokolu, xxxxx xxx sepsán x xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§40 xxxx. 6) uvede, jaká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx doručení xxxxxxx, a xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručence. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxx, považují se xxxxx uvedené na xxxxxxxxx za pravdivé.
(4) X xxxxxxx doručování xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx datem x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx v odstavcích 1 až 4, xxx xx xxxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx.
§50x
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) označení doručujícího xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, na xxx xx být xxxxxxxxx doručena,
e) prohlášení xxxxxxxxxxxx orgánu x xxx, v xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x který xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyzvednutí, x xxxxx den xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx doručení xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx poznámka "přesný xxx xxxxxxxx",
x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx podpis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x příjmení osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx známy, údaj x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala xx xxxxxxxx, x její xxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx písemnost xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaj x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx zanechána výzva, xxx si písemnost xxxxxxx.
(3) Vyzvedne-li adresát, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx písemnost xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) prohlášení xxxxxxxxxxxx orgánu, v xxxxx xxx byla xxxxxxxxx vyzvednuta,
c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vyznačena poznámka "xxxxxx čas xxxxxxxx",
x) xxxxx a příjmení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx podpis.
(4) Odepřel-li xxxxxxx, xxxxxxxxx příjemce, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nezbytnou x xxxxxxx doručení xxxxxxxxxx, xxxx doručenka xxxxxxxxx xxxx xxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx poučení x xxxxxxxxxx odepření xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx součinnosti, x xxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x čem neposkytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx písemnost podle §50 x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx příjemci, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 obsahovat
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx poznámka "xxxxxx xxx xxxxxxxx",
x) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx příjemce svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§50x
Xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předal x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do obálky,
c) xxxxxxxx a adresy, xx xxx má xxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx, musí x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx, xxx x x xxxxx den byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xx xxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§50x
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx označení
a) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předal x xxxxxxxx,
x) doručované xxxxxxxxxx,
x) adresáta x xxxxxx, xx xxx xx být obálka x písemností doručena,
d) xxxxxxxxxxxx orgánu,
e) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.".
24. Xx §50x xx xxxxxxxx xxxx §50x xx 50x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58x, 58x a 62 xxxxx:
"§50x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxx58x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu58f).
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx listiny xxxx xxxxxx úkonu adresáta xxxxxxxxxxx vyplývá, že xx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx u xxxxx xxxxxx takový xxxx.
§50x
Xxxxxxxxxxxx vyhlášek
Povinnost xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxx xxxxxxxx určité xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku62), xxxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx desce xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§50x
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx doručeny účastníkům, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx známou adresu x xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx o dědictví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx tu xxxx osoba oprávněná xx xx xxxxxx xxxx že je xxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx za xx xxxxxx, a xxxxxxxxx nebo opatrovníkům xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx znám xxxx xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cizině, xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xx úřední xxxxx xxxxx xx být xxxxxxxx výzva nebo xxxxxxx, xxxxx se xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx.
(3) Obsah úřední xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
58x) Nařízení Xxxx (XX) č. 1348/2000 xx xxx 29. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx soudních x xxxxxxxxxxxx písemností xx xxxxxx občanských a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 805/2004 ze xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx se zavádí xxxxxxxx exekuční xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
58x) Xxxxx x. 97/1963 Xx., x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §769 xxxxxxxxxx zákoníku.".
25. §51 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
§51
(1) Předvolání x xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx x v xxxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx při xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx soudu, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx náležitosti, xxxx xxxxxxxxxx obsahovat, x xxxx xxxx xx xx předvolaný xxxxxxxx, xxxxxxx a místo xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx úkonu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.".
26. X §78x odst. 4 xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx důkazního prostředku xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. V §79 xxxx. 1 xx xx slovem "xxxxxxxx" xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx".
28. V §80 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx33x) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
29. V §87 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxxx.
30. X §88 xxxx. x) se xxxxx ". Jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x ústavu xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxx" xxxxxxx.
31. X §88 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnickou péči, xxx-xx o řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx;
x) x jehož obvodu xx nemovitost, týká-li xx xxxxxx xxxxx x xx, xxxx-xx xxxx příslušnost xxxxx xxxxxxx x);".
32. X §88 xx xxxxxxx xx) xx o) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x) x xxxxx:
"x) x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx naposledy bydliště, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx takový xxxx, xx příslušný xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ten x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx úkon, xxx-xx x řízení x xxxxxxxx;
x) v xxxxx xxxxxx xx místo xxxxxx, jde-li o xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx x úschovách xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
x) x jehož obvodu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx ten xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxxxxxxxx tuzemskou xxxxxx, xx příslušný xxxx, v xxxxx xxxxxx má tato xxxxx xxx xxxxx;
x) x xxxxx probíhá xxxxxx x dědictví, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x řízením x xxxxxxxx (§175x);
x) x xxxxx probíhá xxxxxx x xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx, že xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen x xxx xxxxxxxxx (§185x);
x) u něhož xx prováděn výkon xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx, výši, xxxxxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozvrhu;
o) x něhož je xxxxxxxx konkurs nebo xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
x) v jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx na straně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
33. V §88 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx se písmena x) xx u), xxxxx xxxxx:
"x) u xxxxx xxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §91a;
s) x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Úřad pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §200x x 200x;
x) x jehož xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) je xxxxxxx sídlo zakládané xxxxxxxx společnosti, xx-xx xxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx62x).".
34. V §89x xx věta xxxxx xxxxxxx.
35. X §105 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c. Neprovedl-li xxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx x věci xxxx, xxxx xxxxxxx-xx x věci xxxx xxx jednání, xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platební xxxxxx. Xxxxxxx ji xxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114x, x xxx x námitce xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uplatněna xxx prvním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přísluší. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
36. X §109 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx smlouvou, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,33x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
37. Poznámka xxx xxxxx x. 33x xx xxxxxxx.
38. §114b xxx:
"§114x
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx případu, xxxxx x xxxxx, xxxx-xx x xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle §114x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxx písemně xxxxxxxx x xxx x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zcela xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), x xx xxxxxx xxxxxxxxx x §120 xxxx. 2.
(2) X xxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx platebním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem, xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx platebnímu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx vydat xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §114x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučeno. Xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx žaloba.
(5) Xxxxxxxx xx žalovaný bez xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx x tom xxxxx, xx se xx xx, xx xxxxx, xxxxx je proti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx; x tomto xxxxxxxx (§153x xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
39. §114x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§114x
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxx x věci xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednání, nebylo-li xxxx nemůže-li xxx xxxxxxxx podle §114a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx věc xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x nepostupoval-li xxxxx §114b, xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx neúčelným, xxxxxx x provede xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxx předvolá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Náhradní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx
x) x součinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a případně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx splnili xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx poučení; §118x xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx se x xxxxxx vyřešení xxxx (§99),
d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti potřebné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx účastníci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx tvrzení o xxxxxxxxxxxxx rozhodujících pro xxx, k podání xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 30 xxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx uvedených x §120 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx ke xxxxxxxxxxxx uvedeným a x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravného xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, může xxx xxxxxxxxxxx jen za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118x xxxx. 1.
(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxx x xxxxx xx byla doručena xxxxxx, aniž by xx včas x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx, x výjimkou xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), x věcí uvedených x §120 xxxx. 2, xx xx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx žalobou; x tomto xxxxxxxx (§153x odst. 3) xxxx být poučen x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxx.
(7) Nedostaví-li se x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx a xxxx xxxxxxxxx nejméně 20 xxx předem, xxxx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx omluvil, xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §120 xxxx. 2, xxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednání.".
40. X §115 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx času x přípravě, xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nepředcházelo xxxxxxxxx xxxxxxx.".
41. §118x xxx:
"§118x
(1) Ve xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx příprava jednání xxxxx §114x, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o věci xxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx, x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c odst. 4). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114x, mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věci xxxx x xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx na provedení xxxxxx xxxx ke xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx smí xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jimiž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx účastník xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx uvést, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x xxxx. 2.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§95), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) xxxx xxxxxx účastníka (§92 xxxx. 2), xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx účastníky xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nařízeno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníka a xxxxx se ve xxxx konalo; x xxx xxxx být xxxxxxxxx poučeni v xxxxxxxxxx k tomuto xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §120 xxxx. 2 x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poučeni podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx §114x xxxx. 5.".
42. §118x xx xxxxxxx.
43. X §119x xxxx. 1 xx slovo ", 118x" zrušuje.
44. X §119x xxxx. 2 xx xxxxx ", 118x" zrušuje.
45. X §120 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx provedení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx najevo" xxxxxxxxx xxxxx "jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyplývají-li x obsahu xxxxx".
46. X §126 odst. 3 se xxxx xxxxx x třetí xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx předseda senátu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxx anebo je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx; nepořizuje-li xx x xxxxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v protokolu xxxxxx, pro které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
47. Xx §126 xx xxxxxx xxxx §126x, xxxxx zní:
"§126a
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx právnické xxxxx x nastalých x době, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dostavit xx xx předvolání x xxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx právnická xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 2 xxxx druhé x §131 xxxx. 3.".
48. X §137 xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 57x xxxxx:
"(2) Xxxxxx xx zastupování patří x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo notář x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy57) anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57x).
(3) Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy57) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57x), který xx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx57x),
x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx57x), x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57x) je xxxx xxxxxxxxx osoba,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy57b), xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zaměstnancem xxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57x), x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx57x) xx tato xxxxxxxxx xxxxx,
x) advokát, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx nebo právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx57x), x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu57d) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx advokáta.
57f) §10 zákona x. 417/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně zákona x opatřeních na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
49. X §137 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxxx x nákladům řízení, xxxxxxx-xx x xxxxxx x dědictví úkony xxxxxxxx komisaře notář, xxxxx xx plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu57d).".
50. V §139 odst. 1 xxxx první xx xx slovo "Svědci" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §126x" x xx xxxx třetí xx xx slovo "xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxx osoby xxxxxxx v §126a".
51. X §139 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxx "X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
52. V §140 odstavec 2 xxx:
"(2) Byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, platí xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx; xxx určení xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxx odměně64) x xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx určí z xxxxxx za xxxxxxxxxxx x z náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem57d). X odůvodněných případech xxxx xxxxxxxx advokátovi xxxxxxxxxx xxxxxx.".
53. X §141 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx-xx očekávat xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx navrhl xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x skutečnostech jím xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx, uloží xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastníkem xxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.".
54. Na xxxxx xxxxx §145 xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx důkazů x xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x duševního vlastnictví".
55. X §147 xxxx. 2 se xx xxxxx "svědkům," xxxxxxxx xxxxx "fyzickým xxxxxx xxxxxxxx x §126a,".
56. X §148 odst. 2 xx xx xxxxx "svědkům," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §126x,".
57. X §149 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "57) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57x)" x odkaz xx xxxxxxxx pod čarou x. 57 xx xxxxxx se xxxxxxx.
58. X §151 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx výši xxxxxx xx xxxxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx57) xxxxx patentovým xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy57b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §147, §149 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx případu, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odměně64). Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x xxxxxx notáře xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx hotových xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx57x). Xxxxxxx xxxx (xxxxx) x náhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
59. V §151 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxx xx způsobili xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaviněním xxxx jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx náhodou, xxxxx xx jim xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedené x §126x, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu xxx xxxxx §147.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 a 5.
60. V §153x xxxx. 3 se xx slova "§114x xxxx. 5" xxxxxxxx xxxxx "a §114c xxxx. 6".
61. V §153x xxxx. 1 xx xxxxx "(§45b)" xxxxxxxxx xxxxx "(§49)" x xxxxx "x xx xxxxxx xxxxxxxxx x §118x xxxxxxx xxxxxx xxx" se xxxxxxx.
62. V §156 xxxx. 1 se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudku xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.".
63. X §157 xx xx xxxxx odstavce 2 doplňuje věta "Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx být v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
64. X §158 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudce.".
65. V §158 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx x rozsudek xxxxxxxxxx x elektronické podobě".
66. X §158 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku zpravidla".
67. X §158 xxxx. 4 xx xx xxxxx "stejnopis" xxxxxx xxxxx "vyhotovení".
68. X §169 xxxx. 1 xx slova "x xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xx".
69. V §169 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx každého xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxx vlastnictví nebo xxxxxx xxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §104x, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx rovněž usnesení, xxxxxx bylo rozhodnuto xxxxxx ve věci xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx věci x je-li z xxxxxx spisu xxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx, x důvod xxxxxxxxxx.".
70. X §171 xxxx. 2 xx xx xxxxx "je xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,".
71. Xx §174x xx xxxxxx xxxx §174x, xxxxx včetně xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx x. 67x xxx:
"§174x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx67x) je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx.
(2) X řízení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx xx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx platebním rozkazu.
67a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1896/2006 xx dne 12. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x evropském xxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 67x xx označuje xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 67b, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx čarou, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 67x xx označuje xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 67x, a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
72. X §175 xxxx. 2 xx xxxxx "§173 xxxx. 2 a" zrušují.
73. X §175c xx xxxxxxxxx text označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 67x x 67d xxx:
"(2) Xxxx xxxxxx, xxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx vedené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu67c) xxxx evidovány smlouvy x rozšíření nebo xxxxxx stanoveného xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů ke xxx zániku manželství xxxxxxxx manžely xxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx67x), a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
67x) §35x xxxxxx č. 358/1992 Xx.
67x) §143x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
74. V §175x xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx u soudního xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx takto zajistit, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zůstavitelově xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.".
75. V §175x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xx".
76. X §175x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Dědici x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přenecháno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx dohodu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx mravům; xxxxxxxxx-xx dohodu, pokračuje x xxxxxx po xxxxxx xxxx rozhodnutí.".
77. X §175x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x x 34c xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, práv x xxxxxx majetkových xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx movitých věcí, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu34c) xxxxx xxxxxxxx xxxx dražbu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx všeho xxxx zbývajícího zůstavitelova xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
34x) Xxxxx č. 26/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34c) §76 xxxx. 2 zákona x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
78. X §175x xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x jejich xxxxxxxxx".
79. X §175x xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx "se".
80. X §175x odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx soudů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxx zpravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
81. §175xx xxx:
"§175xx
(1) Xxxxx připraví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 a xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx podklady xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doplnění nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx. Pokyny xxxxx xxxx xxx notáře xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
82. V §187 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx-xx xx vyšetřovaný xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx způsobilost se xxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osobami xxxxxxxx. Xxxxxx-xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxx xxxxxxxx.".
83. X §191x xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(§191x)".
84. X §191x xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxxxx písemnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx intoxikace x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx svému xxxxx, xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
85. V §191c xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx došlo x omezení podle §191x.".
86. X §191d xxxx. 3 se xx slova "xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx".
87. X §192 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí mít, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a rodičem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mezi xxxxxx osobami navzájem.".
88. X §202 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (§50d);
n) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxx;
x) bylo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx.".
89. X §202 xxxx. 2 xx částka "2&xxxx;000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 Kč".
90. X §205 xxxx. 2 písm. x) xx slova "§118x, xxxxxxxxx" xxxxxxx.
91. V §210 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Odvolání xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx samé, doručí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x povinností xx xxxx, je-li xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx případu xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.".
92. X §229 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatrovník x xxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
93. X §229 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon rozhodnutí".
94. X §234 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) X důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxx, kdo xxxxxx xxxxxx, dozvěděl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.
95. X §234 xx xx konci xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxxx "nebo x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx".
96. X §237 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx "20&xxxx;000 Kč" nahrazuje xxxxxxx "50&xxxx;000 Xx" x xxxxxx "50&xxxx;000 Xx" xx nahrazuje xxxxxxx "100 000 Xx".
97. X §237 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxx otázku x xxxxxxx x hmotným xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx rozhodována xxxxxxxx, xxxx má-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; k okolnostem xxxxxxxxxx dovolacími xxxxxx xxxxx §241x xxxx. 2 písm. a) x §241x xxxx. 3 xx nepřihlíží".
98. X §238a odst. 1 xx písmeno x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x).
99. §239 zní:
"§239
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§237 xxxx. 3), xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 odst. 5, x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx účastníka (§107x), x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) x o xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2).
(2) Dovolání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx podle §107 odst. 5, x vstupu xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§107a), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) x x xxxxxx účastníka (§92 xxxx. 2).
(3) Xxxxxxxx xx xxx přípustné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx návrhu (xxxxxx); xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx předběžné opatření (§75x x 75x) xxxx xxxxx na xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§78x). Xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 x 3 platí xxxxxxx.".
100. X §243x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx vyloží důvody, xxx které je xxxxxxxx opožděné, xxxxxxxxxxx, xxxxxx bezdůvodné nebo xxxx vadami, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
101. §250x xxx:
"§250x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodné skutečnosti x xxxx samé x označit xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx věc, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxx (§114x) nebo, nebyla-li xxxxxxxx x provedena xxxx příprava jednání, xx xxxxxxxx prvního xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx před xxxxxx konalo; x xxxxxxx xxxxxxxx skutečnostem x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx prvním xxxxxxx xxxx které xxxxxxxx xxxxxx bez xxx xxxx včas xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx, xx účastníci xxxxxx řádně xxxxxxx xxxxx §114c xxxx. 5 xxxx xx, xxxxxx-xx nařízena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxx xxxxxxxx 1 x o následcích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.".
102. X §254 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:
"(4) X xxxxxxxx, xxxx xxxx nařizuje xxxxx rozhodnutí, xx xxxxx poučení o xxx, xx xxxxxxx-xx x xxxxxxxx uvedeny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, odvolací soud xxxxxxxx odmítne.
(5) V xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx skutečnosti, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.
103. X §315 odst. 1 se xxxxx "xxxx xx oprávněný xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "na dlužníkovi xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jinak xx xxxxxxx".
104. X §323 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 86x x 86x xxx:
"(2) Xx-xx oprávněnému xxxxx, xx má povinný xxxxxxxx xxxxxxx věc, xxxxxxx knížku, xxxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx svůj byt (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx že povinný xx xxxxxxxxxx zaknihovaného86c) xxxx imobilizovaného86d) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, vkladní xxxxxx, xxxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xx xxxxx x uplatnění xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx.
86x) §91 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx.
86x) §38 xxxxxx x. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
105. X §326 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx dražbu".
106. X §326 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 86x xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxx, xxxxx, jíž xxxx věc x xxxxxxxxx předána xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx86x), xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx84) xxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x věci od xxxxxx osob odvozuje, xxxx xxxxxxx vydat xxx soudu k xxxxxxx na základě xxxxx xxxxx. Soud xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx do vlastních xxxxx xxxxxxxxxx věřiteli, xxxxx oprávněné ze xxxxxxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §328x xxxx. 4 xxxx. x).
86x) §157 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.
107. V §326 xx xx xxxxxxxx 4 vkládají xxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 86x xx 86h znějí:
"(5) Xxxxx xxxxxx86x), xxxxxxx xxxxxx, vkladní listy, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx soudu.
(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxx, xxxxxxx xx soud xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx evidovány x xxxxxxxx investičních nástrojů. Xxxxx-xx se o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx86x). Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů zapsat xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx86x) xx xxxxxxxx (§324).
86f) §1 xxxxxx o cenných xxxxxxxx.
86x) §35 x xxxx. xxxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx.
86x) §97 xxxx. 1 xxxxxx č. 256/2004 Sb., xx xxxxx zákona č. 230/2008 Xx.".
Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 xx označují jako xxxxxxxx 7 xx 9.
108. X §326x xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Ustanovení §329a xxxx. 1 xx xxxxxxx přiměřeně.".
109. §328 xxx:
"§328
(1) Xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sepsané xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx zpeněžení xxxxxxxx, xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx36),
x) uveřejněn xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx; znalce xxxxxxx, xxxxx x jednoduchých xxxxxxxxx xxxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx neprovede, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §334a. Xxxxx xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx neprovádí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxx, xxxxx předchází vydání xxxxxxxx vyhlášky (§328x xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxx způsobem.".
110. V §328x xxxx. 1 xx xxxxx "odhadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
111. X §328a xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "podle §328 (dále jen "xxxxxxxx xxxx")".
112. X §328x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
113. X §328x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Finanční kolaterál85a) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx85x) xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
114. X §328x odstavec 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 86x xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxx xx prodají x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx samostatně xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxx souboru věcí xx xxxxxxx zejména xxxx, které tvoří xxxxxx, xxxxxxxxxxx nedílný xxxx x dělitelný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx86x), xxx-xx xxxxxxxx xxxxx výtěžek.
86i) §2 zákona x xxxxxxx papírech.".
115. X §328x xxxx. 3 xxxx první xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx doručí".
116. X §328b xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slovo "xxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
117. X §328x se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
118. X §328x odstavec 4 xxx:
"(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx
x) xxx a místo xxxxxx,
x) xxxxxxxx dražených xxxx,
x) xxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx věcí,
d) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx podání (§329),
x) xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx jistoty x xxxxxx xxxxxx zaplacení (xxxxxxxx 5),
x) upozornění, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx další oprávnění, x další xxxxxxxx xxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právem xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx, než xxx xxxxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx přihlásí xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxx, xxxxxxxx x přihlášce xxxxxx výši xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prokáží-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx příslušenství xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 x §336f xx použijí xxxxxxxxx.".
119. X §328b xx xxxxxxxx odstavce 5, xxxxx xxx:
"(5) Povinnost xxxxxx xxxxxxx x xxxx výši xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xx xxx, který xxxxxxxxx vydání dražební xxxxxxxx, ekvivalent částky 45&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx §336x odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.".
120. X §329 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, který xxx:
"(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxxxx soudů, povinný x xxxxxx povinného xxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
121. V §329 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx podání xxxx xxxxx třetinu xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podáními, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
122. V §329 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Na xxxxxxxx xxxxxx xx započte xxxxxxxxxxxx složená xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
123. X §329 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 86x znějí:
"(5) Vydražitel xxxx xxxxxxxx podání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx86x) (xxxx jen "xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx věc znovu, xxx xxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx podání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxxx platbou xx xxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opětovnou xxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx podání xxxxx x xxxx, xxxxxx xx vydražitele xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydražitele xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx věci.
86j) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2004 Xx., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
124. Xx §329 se xxxxxx xxxx §329a, xxxxx xxx:
"§329x
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx udělení xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx vydražiteli x xxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx rubu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx vlastnického práva x cennému xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
125. X §330 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
126. X §330 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
127. X §330 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání, x, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx dosaženo xxxxx nejvyšší podání, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx se započítá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zbývající xxxx xx xxxxx vydražiteli. X těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx započtení anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
128. X §330 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dražbě, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx vyrozumění x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
129. X §330 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
130. X §331 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxx-xx xx včas xxxxx oprávněný anebo xxxxxxx [§328x xxxx. 4 písm. x)]".
131. X §331 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízen xxxxx postupně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx oprávněný xxxx xxxxxxx, vyplatí xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx každému x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pořadí.".
132. X §331x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxx-xx prodána movitá xxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx84), xxxxxxxxx87), nebo xxxxxxxx88) xxxx xxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 87 a 88 xxxxx:
"87) §152 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. §72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
88) §175 x xxxx. občanského xxxxxxxx.".
133. X §332 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx přihláška xxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx [§328b xxxx. 4 písm. x)]".
134. Nadpis nad §333 xxx: "Hotové xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
135. X §333 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 90 xxx:
"(2) Xxxxxxxx-xx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx předpisů90). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §331 x 332.
90) §1 xxxx. d) zákona x. 219/1995 Sb., xx xxxxx zákona x. 482/2001 Xx.".
136. X §334 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 4.
137. V §334 odst. 1 xxxx první xx xx xxxxx "Vkladní xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx list".
138. X §334 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Jde-li x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx toho, xxx xx plnit, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx soud toho, xxx má podle xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxx plnit, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odevzdal xxxxx, postupuje přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx x cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxxxx prodeje (§331 xx 332).".
139. X §334 se odstavec 4 xxxxxxx.
140. §334a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 91 xxx:
"§334x
(1) Pokud nebyly xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §334 xxxx. 2, xxxx sepsané xxxxx xxxxxx zpeněží xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx91). Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx majiteli xxxxxxx xxxxxx.
(2) Se xxxxxxxx částkou xx xxxxxx jako x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).
91) §35 xxxxxx x. 256/2004 Xx. §17 x xxxx. zákona č. 26/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.".
141. X §336x xxxx. 1 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx který má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx pohledávku), xxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
142. X §336g xxxx. 1 xx za xxxxxx "věřitel" xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje.
143. V §374 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Je-li podáno xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx vydal xxxxxx xxxxxxx, justiční čekatel, xxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanec, xxxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, i xxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, které x řízení xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx zachovány.
2. Xxx xxxxxx věcné x místní příslušnosti x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.
3. Písemnosti, xxxxx byly soudem xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Správci xxxxxxxxx podstaty, předběžnému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ustanoveným xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx doručuje xx adresy xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx; xxxxx xx xxx písemnosti (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
5. X žalobách xxxx xxxxxx návrzích na xxxxxxxx xxxxxx podaných xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádný xxxx.
6. Byla-li xxxxxxxx jednání provedena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx nařízení a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, x řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
8. X xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nových §38 x 175xx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx provedením úkonu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx zůstavitel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
11. X důvodu xxxxxxxxx x xxxxx ustanovení §229 xxxx. 1 xxxx. h) xxx xxxxx žalobu pro xxxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (vydáno) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxx xxxxx k podání xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
12. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx nového xxxxxxxxxx §243x xxxx. 2 tím není xxxxxxx.
13. Xxxxxx xxxxxx xx věcech, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgánem xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.
14. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx provede xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx trestního xxxx
Xx. III
X §180 zákona č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění zákona x. 265/2001 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx zastoupit xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx.".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x soudních poplatcích, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., zákona x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona č. 628/2004 Sb., zákona x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb. x xxxxxx č. 123/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §10 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X xxxxxxx se za xxxxxxx 24 vkládají xxxx xxxxxxx č. 24x x 24b, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
"Položka 24a

Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, které xxxx součástí xxxxx, xx xxxxxxx započatých 10 XX dat

Xx 10,-

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nosiče xxx

Xx 10,-
Xxxxxxxx:
Poplatku nepodléhá xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě.
Xxxxxxx 24x
Xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx
x) x xxxxxx českém xxxx xxxxxxxxxx

- xxx xxxxxxx xx každou x započatou stránku

Xx 100,-

- x xxxxxxxx xx xxxxxx x započatou xxxxxxx

Xx 120,-
x) v cizím xxxxxx

- xxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 150,-

- x ověřením xx xxxxxx x započatou xxxxxxx

Kč 170,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx přepis zvukového xxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx pořizován xxx hluchého či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu xx xxxxx protokolu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xx věcech, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx.".
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. X
X §17 xxxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Doručující xxxxx xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx domovní xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemnosti do xxxxxxxx. Není-li takové xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx.".
XXXX PÁTÁ
Změna xxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 344/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., zákona x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx. x zákona x. 301/2008 Xx., se xxxx takto:
1. X §1 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx".
2. §2 zní:
"§2
Výkonem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prohlášení, xxxxxxxxx listin xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx úschovy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dalším xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
3. X §5 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxx podle §4 zvláštní zákon xxxxx".
4. X §5 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx notáře je xxxxxxxxxxxx s jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx správy vlastního xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, senátora nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, publikační, xxxxxxxxxxxx, tlumočnickou, znaleckou, xxxxxxxxx x xxxxxxx x poradních xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
5. X §7 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx" x xxxxx "Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxx".
6. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxx" xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "oborů", xxxxx "xxxxxx vzdělání x xxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xxx stanoví mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v oborech xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
7. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xx notářské xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx") započte xxxxx praxi xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právníka, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, exekutorského kandidáta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, asistenta xxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prokuratury, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx koncipienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x komerčního xxxxxxxx, činnost xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") na xxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx.".
8. X §7 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxxxxx,".
9. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")" nahrazují slovem "xxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "Xxxxxx".
10. §10 xxx:
"§10
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři výkon xxxxxxxx xxxxxx, jestliže
a) xxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx nebo xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,
b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxx zahájen xxxxxx xxxxx §51.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xx dobu xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx x činností xxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřetržitě xx dobu 4 xxx.".
11. X §11 xx na xxxxx xxxxxxx i) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:
"j) xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřetržitě po xxxx delší než 4 xxxx.".
12. V §14 se na xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10.".
13. X §18 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx".
14. X §18 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxx na vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx získaném x xxxxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
15. X §19 xx xx začátek xxxxxxx x) vkládají xxxxx "sepisováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71x xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, vydáváním xxxxxxxxx xxxxx §94,".
16. X §19 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) výkonem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
17. X §23 xxxxxxx x) xxx:
"x) sepisováním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, sepisováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71x xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx významných skutečností x prohlášení, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prostých xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §94, přijímáním a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2x), prováděním xxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx zástav, xxxxxxxxx opisů xxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx, xx x něm určitá xxx, xxxxxxxx věc xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kontaktního xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3x),".
18. V §23 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx dalších xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.".
19. X §24 odst. 1 xx věta druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastoupeného notáře, xxxxxxxxxx svým xxxxxx x xxxxxxx úřední xxxxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxxxx. Pro xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §15 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kandidáta xxxxxxxxx, a xx xx návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kandidáta.".
20. X §26 xxxx. 2 se xxxxx "xxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxx".
21. X §28 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxx.".
22. X §35x xxxx. 8 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovem "ministerstva".
23. Xx §35x se xxxxxx nový §35x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx 4x xxx:
"§35x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx manželských smluv
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx. V Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozšíření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxx zániku xxxxxxxxxx, xxxxxxxx manžely xxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx4x) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xx Xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xx zapisují xxxxx xxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxx Komory [§37 odst. 3 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 2). Xxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.
(3) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx na žádost xxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosem xxx xxxxxx, xxxxx xxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedením xxxxx x xxxxxx x dědictví, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx takových smluv x u kterého xxxxxx xx xxxxxxx.
4x) §143x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 4a se xxxxxxxx xxxx poznámka xxx xxxxx x. 4x, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod čarou.
24. X §37 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
25. §48 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 4x xxx:
"§48
(1) Xxxxx, kandidát x koncipient xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kárným xxxxxxxxxx notáře, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxx xxxx opětovné xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx notářské samosprávy, xxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx narušení důstojnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Notáři xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) pokutu xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxx za kárné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx napomenutí,
b) xxxxxx až xx xxxx dvacetinásobku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx 24.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx provinění uložit xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) pokutu xx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem.
(6) Xxxxxxxx xxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxxxx.
(7) Xxxxx pokut xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, jíž xx xxxxx členem, xxxx x jejímž seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, anebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4x).
4x) §274 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxx poznámka xxx xxxxx x. 4b xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
26. §49 zní:
"§49
(1) X xxx, zda xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx řízení pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kárný xxxxx xxxxxxx x předsedy xxxxxx x 2 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxx xxxxxx Xxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx prezident Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx-xx kárný xxxxx o xxxxx xxxxxx podané xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx účastní-li xx prezident Komory xxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx rozhodování kárného xxxxxx. Xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx senátu, předseda xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxx řízení xx zahajuje xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx kárnou xxxxxxx.
(4) Xxxxxx žalobu je xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx notáři, xxxxxxxxxxx nebo koncipientovi,
b) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kandidátovi xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) prezident xxxxx xxxxxx, který xx sídlo v xxxxxx xxxxxxxxx notářské xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a koncipientovi, xxxxx je zapsán x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x obvodu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x obvodu xxxxxx xxxxx,
x) předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x obvodu tohoto xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto soudem; xxx xxxxx kandidátovi xxxx xxxxxxxxxxxxx, který x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx notářem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
(xxxx jen "xxxxx xxxxxxx").
(5) Kárná xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxx x xxxx xxx podána xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx však do 3 let xxx xxx, kdy ke xxxxxxx xxxxxxxxx došlo.
(6) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxxx, adresu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jíž xx notář členem, xxxx x xxxxxx xxxxxxx notářských xxxxxxxxx xx kandidát zapsán xxxxx v xxxxxx xxxxxxx notářských xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx kárná xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx žaloba xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx opatření. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx žalobce x xxxxxxxxx.
(7) O xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předseda kárné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx kárná xxxxxx podána (dále xxx "xxxxx xxxxxxxx"). Xxxxx xxx o xxxxx xxxxxx si xxxxxxx z řad xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxx za xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx svou xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx, ustanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx poruchou nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Opatrovníkem ustanoví xxxxx senát xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".
27. Xx §49 xx xxxxxxxx xxxx §49x xx 49x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 4x xxxxx:
"§49x
(1) Xxxxx obviněný může xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) V xxxxxx xxx vyslýchat xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, jen xxxx xx xxxxxxxxxx dostaví x poskytnou xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx člen kárného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x důkazy, xxxxxx-xx x návrhu uvedeny, x jde-li o xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, opatří xx x xxxxxxxxx důkazu. Xxxxx, které v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, provede xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx Komory xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx nepřípustný. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení dožádání xxxxxxxx.
§49x
(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx,
x) xxx xxxxx odvolán xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxx x xxxxxx, pro xxxxx xx vede xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx přeruší, má-li xx to, xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx klade xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x věc xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx řízení xxxx xxxxx, xxxxx-xx se, xx xxx xxxxxx, xxx který bylo xxxxx řízení zahájeno, xx kárně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Kárný xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, jestliže xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodl, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Nerozhodne-li xxxxx senát x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednání x xxxxxxxx x něm xxxxxxx xxxxxxx, kárně xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 8, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx vyslechnout svědky, xxxxxxxx je předseda xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx jednání.
§49c
(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx dopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jeho vině x uloží xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §48 odst. 3 xx 5.
(2) Xxxxx-xx xxxxx senát x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedopustil xxxx xx nelze xxxxx xxxxxxxxx prokázat, xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx kárný xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx kárného obvinění xxxxxxxx, xx notář, xxxxxxxx xxxx koncipient, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx vedlo, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxx. Podal-li xxxxxx xxxxxx kárný xxxxxxx uvedený x §49 odst. 4 xxxx. a), x) x x), má xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx kárné xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx vůči xxxxx. Xxxxx-xx kárnou xxxxxx xxxxx žalobce xxxxxxx x §49 xxxx. 4 xxxx. x), xx notář, xxxxxxxx xxxx koncipient, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx Komoře. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedený x §49 xxxx. 4 písm. x), xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx komoře, xxxxxx prezidentem byl xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx v xxxxxx xxxx.
(5) Komora nahradí xxxxxxxx xxxxxx výdaje x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx u Xxxxxx xx 3 xxx xx výslechu, jinak xxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními předpisy4c).
4c) Xxxxx č. 36/1967 Xx., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 322/2006 Xx.".
28. §50 xxx:
"§50
(1) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stav x xxxx, kdy xx xxxxxxx provinění xxxxx; pozdější právní xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx obviněného xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx kárného xxxxxx xx xxxxxx xxxxx obviněnému x xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx rukou. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, doručí xx xxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx obviněnému.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx kárného senátu xxxx kárně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx odvolání xx Xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx odůvodnit a xx xxxxxxxx účinek.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a 2 členů, jmenovaných xxxxxxxxxxx Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x 2 xxxxx, xxxxxxxx losem xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxx prezidia Xxxxxx. Xx-xx kárný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, popřípadě xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a 2 xxxxx xx xxxxx prezidia Xxxxxx xxxxxxx x 2 xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx členů xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Výkon funkce xxxxx xxxxxxxxxx kárného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx kárně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx řád.".
29. Xx §50 xx xxxxxx xxxx §50a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§50x
Xxxxxxxxx kárného postihu
Po xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx opatření se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hledí xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxxx, kárný xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §58 se xxxxx "xxxx slovenském" xxxxxxx.
31. X §62 xxxx. 2 xx slova "Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx".
32. X §70 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx smlouvu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu xxx xx Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o takové xxxxxxx x x xxxx, kteří ji xxxxxxxx (§35x xxxx. 2).".
33. §71x zní:
"§71a
(1) Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx účastník xxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) x aby xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx exekučním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx notářský xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x výši pohledávky x xxxx plnění.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úkonu, xx xxxxxx účastník xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxxx z již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxx xxx takový xxxxxxxx zápis xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádně x xxxx nesplní. Takový xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx, xxxx plnění, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
34. X §71x se xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, kterou se xxxxxxxx xxxxxx splnit xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zápisu xxx xxxxxxx x xxxxxxxx výkon rozhodnutí (xxxxxxx) x xxx xxx xxxxxx notářský xxxxx xxxxxxxxx titulem, xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
35. X §71b xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Ustanovení §62 xxxx. 2, §63 xx 69 x 71 se xxxxxxx xxxxxxx.".
36. §71x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x xxx:
"§71x
Xxxxxxxx xxxxx podle §71x x 71b xx úřední listinou, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx4x).
4x) §200ua xxxxxxxxxx soudního xxxx.
Xx. 2 xx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 805/2004 ze xxx 21.4.2004, xxxxxx xx xxxxxx evropský exekuční xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.".
37. Za §80x xx vkládá nový §80x, xxxxx xxx:
"§80x
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx §80x xx 80e. Xxxxxxxxxx §71 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §64 xx 69 xx xxxxxxx přiměřeně.".
38. X §85 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
39. X §86 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
40. Xx §94 se xxxxxx xxxx §94x, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 5x xxx:
"§94x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, prosté xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x notářských xxxxxx x potvrzení x xxxxxxxxxxxxx známých ze xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Stejnopisy xxxxxxxxxx zápisů, xxxxxx x notářských xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx známých xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxx, xxx xx vydal. Xxxxxxxx podle §92 xxxx. 2 x §94 xxxx. 2 xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis. Xxxxx xxxxxxxx razítka notáře xxxxx §92 xxxx. 2 a §94 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx.
5x) Zákon č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5d, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
41. V §96 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", soudním xxxxxxxxx5x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:
"5x) §38 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
42. X §101 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxx5x)".
Xx. VII
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxx xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 261/1994 Xx., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Sb., xxxxxx x. 11/2001 Xx., xxxxxx x. 14/2002 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 630/2004 Sb., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx. x xxxxxx x. 314/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx".
2. V §12 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 6 až 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 7.
3. V §33 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "asistenta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,".
4. X §33 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 doplňují xxxx "X trestním řízení xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx asistenta xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivém xxxxx tohoto xxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx xx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce pouze xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 293/1993 Sb., x výkonu xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Sb., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 3/2002 Sb., zákona x. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 52/2004 Xx. x zákona x. 539/2004 Xx., xx mění takto:
1. V §3 xxxx. 2 se xxxxx "pověřenému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jenž" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxxx, které".
2. X §29 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Čl. X
X §78 xxxx. 1 zákon č. 169/1999 Sb., x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "pověřený státní xxxxxxxx xxxxxxxxx státního" xxxxxxxxx slovy "krajské xxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
X §39 odst. 1 xxxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
V §40 xxxx. 1 xxxxxx č. 129/2008 Sb., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx státního" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx soudních úřednících
Xx. XIII
X §10 odst. 1 xxxxxx č. 121/2008 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšších xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, písmeno a) xxx:
"a) xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, a v xxxxxx případech i xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zpětvzetí žaloby, xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, x xxxxxxx platebního xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, o xxxxxxxxx řízení po xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, řízení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a v xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx o opožděně xxxxxxxx odporech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx §114x xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx, bylo-li o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx platebním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx rozhodčích xxxxxx
Čl. XXX
X §15 zákona č. 216/1994 Sb., x rozhodčím xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoumat xxxx xxxxxxxx. Dospějí-li k xxxxxx, xx podle xxxxxxxx smlouvy, která xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě
Xx. XX
Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx 220/2000 Sb., zákona x. 256/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Sb. x zákona x. 239/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §9x xxxx. 2 písm. a) xx xx xxxxx xxxx 7 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,".
2. X §9a odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 7 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx obyvatel
Xx. XXX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb. x xxxxxx x. 305/2008 Sb., se xxxx takto:
1. X §3 odst. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují slova ", xxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x zní:
"5x) Xxxxxxxxx §46b písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
2. X §3 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5x)".
3. V §6 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxx xxxxx x adrese, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x), xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx".
4. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 9x xxx:
"(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x) xxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozsahu
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx,
e) xxxx x adresa místa xxxxxx, xxxxxxx pobytu x případně datum xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x),
x) xxxxx xxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx pobytu manžela xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení manžela xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx adresa xxxxx pobytu, pokud xx dítě obyvatelem; x xxxxxxx, že xxxxx číslo nebylo xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
9x) §38 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. Xx §10x xx vkládá xxxx §10b, xxxxx xxx:
"§10x
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vést též xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x).
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1, její změnu xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx ohlašovně v xxxxx trvalého xxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 97/1963 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 234/1992 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 125/2002 Xx., xxxxxx x. 37/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 361/2004 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 123/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §51 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem".
2. X §67 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx prokáže právní xxxxx. Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nemusí xxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a soudcích
Xx. XXXXX
Zákon č. 6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., zákona x. 228/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Sb., zákona x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 397/2006 Xx., xxxxxx č. 184/2008 Xx. x xxxxxx x. 314/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §110 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, exekutorského xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x který se xxxxxxxxxx podílí na xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxx právních xxxxxxxx,".
2. V §174x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx to, že x tomto řízení xxxxxxx k průtahům, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx určil xxxxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dochází k xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xx xxxxxx xxxxx"). Xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx podáním stížnosti xxx §164.".
3. X §174x xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxx, vůči xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řízení, postoupí xx 5 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx soud provede xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxxxx dochází x xxxxxxxx; x xxxxxxx případě se x návrhu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, prohlásí, xx xx návrhu xxxx.".
4. V §174a xx za odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx-xx návrh xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a Xxxxxxxx správní xxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx správního xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx návrh proti Xxxxxxxxxx soudu nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx, příslušný xxxxx xxxxxxx práce (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx").".
Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.
5. X §174x xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx" xxxxxxx.
6. X §175x xxxx. 3 xxxx. x) xx xx konci xxxx 7 doplňují xxxxx "xxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,".
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx. a xxxxxx č. 314/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §41 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx, státních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxx fondů organizačních xxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx".
2. V §45 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
3. X §49 odstavec 12 xxx:
"(12) Xxxxxxx x další xxxxx, xxx xxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zaznamenávají ve xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Není-li pořízení xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx o xxxxxxx, při nichž xxxx xxxxx s xxxxxxxxx, provádí dokazování, xxxx vyhlašuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx, xx bude xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Nejsou-li xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx listinné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx protokolu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, v protokolu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3.".
4. X §55 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx správního xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx. x zákona x. 384/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. X §19 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 13x xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové schránky13a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx správní xxxxx xxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxx postaveného xxxxxxxxx xxxxxx14) (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxxxx policejního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx x xxxxxx příslušný xxxxx xxxx, může písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
13x) Xxxxx x. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
2. X §19 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Není-li xxxxx písemnost doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13x), xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §19 xxxx. 6 xx xxxxx ", x xx-xx možné x xxxxxx xxxxxxxxxx i xxx tohoto xxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §23 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "10".
5. X §23 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx nahrazuje větou "Xx-xx to možné x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 10 xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxx místo; jinak xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx.".
6. V §23 odst. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2".
7. X §24 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx".
8. X §178 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx-xx nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx v přenesené xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jehož obor xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nejbližší. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx korporace se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx základě xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)
Čl. XXX
Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx. a xxxxxx x. 301/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. X §77 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxx xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.
2. V §77 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
3. V §79 xxxx. 1 xxxx první se xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
4. X §79 xxxx. 2 xx xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §2 xxxxxx č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx užívány xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx exekučního xxxx
Čl. XXXXX
X zákoně č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 360/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 284/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Sb., xxxxxx č. 133/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 347/2007 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxx x. 301/2008 Xx., §67 xxx:
"§67
Xxxx-xx cenné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předložení je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx18x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18x) nebo xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do výroku xxxxxxxxxx xxxxxxx [§49 xxxx. 1 písm. x)].".
Xx. XXIV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exekuce prodejem xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
Xx. XXX
Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 29/2008 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb. a xxxxxx x. 230/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxx §97 xx xxxxx "xx zaknihovaným" xxxxxxxxx xxxxxx "x".
2. X §97 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "se xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "x".
3. X §97 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx soud, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, exekučního xxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis,".
4. X §97 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úschovy.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx., se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", není-li xxxxxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14x xxx:
"14x) §334x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 69, 71 x 100, xxxxxxxxxx čl. XIII x xxxxxxxxxx čl. XVII bodu 1, která xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx dni jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Klaus x. r.
x x. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 7/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 69, 71 x 100, xxxxxxxxxx čl. XIII x xxxxxxxxxx čl. XVII bodu 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 23.1.2009.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.