Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.07.2023.


Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
143/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení §1

Vymezení některých pojmů §2

HLAVA II - DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ §3

Blokové výjimky §4

Horizontální a vertikální dohody §5 §6 §7 §8 §9

HLAVA III - DOMINANTNÍ POSTAVENÍ A JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ §10 §11

HLAVA IV - SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ

Vymezení pojmů §12

Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu §13

Výpočet obratu §14

Zahájení řízení §15

Průběh řízení §16

Zjednodušené řízení o povolení spojení §16a

Posuzování spojení §17

Odklad uskutečňování spojení §18

Zrušení rozhodnutí o povolení spojení §19

HLAVA IVa - DOZOR NAD ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY §19a

HLAVA V - ÚŘAD

Působnost §20 §20a

HLAVA VI - ŘÍZENÍ U ÚŘADU

Zahájení řízení §21

Účastníci řízení §21a

Seznámení s podklady rozhodnutí §21b

Utajení identity §21ba

Zvláštní ustanovení o spisu a nahlížení do něj §21c

Zpřístupnění informací obsažených ve spise §21ca

Důkazní břemeno §21d §21e

Šetření na místě v obchodních prostorách §21f

Šetření na místě v jiných než obchodních prostorách §21g

Použití záznamu telekomunikačního provozu, údajů o telekomunikačním provozu nebo záznamu pořízeného při sledování osob a věcí §21ga

Řízení s unijním prvkem §21h §21i

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky §22

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §22a

Přestupky orgánů veřejné správy §22aa

Společná ustanovení k přestupkům §22b

Shovívavost §22ba

Narovnání §22bb

Pořádková pokuta §22c

Exekuce na nepeněžitá plnění ukládáním donucovacích pokut §22d

Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby §23

HLAVA VIII - POVINNOST MLČENLIVOSTI A ZACHOVÁNÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ §24

HLAVA IX - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Díl 1 - Obecná ustanovení

Působnost §24a

Spolupráce mezi orgány a mlčenlivost §24b

Žádost o mezinárodní spolupráci §24c

Jazyk komunikace §24d

Podmínky odmítnutí žádosti o mezinárodní spolupráci §24e

Omezení posouzení zákonnosti §24f

Nedoplatek na pokutě §24g

Díl 2 - Mezinárodní spolupráce při doručování písemnosti

Doručování písemnosti do jiného členského státu §24h

Doručování písemnosti z jiného členského státu §24i

Náklady doručování §24j

Díl 3 - Mezinárodní spolupráce při vymáhání nedoplatku na pokutě

Oddíl 1 - Vymáhání nedoplatku na pokutě v jiném členském státě

Vymáhání nedoplatku na pokutě §24k

Směnné kurzy a kurzové rozdíly §24l

Exekuční náklady §24m

Oddíl 2 - Vymáhání nedoplatku na pokutě z jiného členského státu

Užití daňového řádu §24n

Titul pro vymáhání nedoplatku na pokutě §24o

Směnné kurzy §24p

Exekuční náklady §24q

Převod vymožené částky §25

HLAVA X - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Užití správního řádu §25a §25b

Zmocňovací ustanovení §26

Přechodná ustanovení §27

Zrušovací ustanovení §28

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 286/1993 Sb. §29

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 132/2000 Sb. §30

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §31

č. 340/2004 Sb. - Čl. III

č. 361/2005 Sb. - Čl. II

č. 155/2009 Sb. - Čl. II

č. 360/2012 Sb. - Čl. II

č. 293/2016 Sb. - Čl. II

č. 417/2021 Sb. - Čl. VI

č. 226/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

143
XXXXX
xx dne 4. xxxxx 2001
x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX HOSPODÁŘSKÉ XXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x služeb (xxxx xxx "zboží") xxxxx xxxxxx vyloučení, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení (dále xxx "xxxxxxxx")

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) spojením xxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx samosprávy x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx při přeneseném xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Tento xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx23), xxxxxxx navazuje na xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx24) a xxxx upravuje xxxxxx xxx aplikaci xxxxxx 101 x 102 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") orgány Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx1) (xxxx jen "Xxxxxx") x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx (XX) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxxx x článcích 81 x 82 Xxxxxxx1a) (xxxx xxx "Xxxxxxxx") x Xxxxxxxx rady (XX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1b) (xxxx xxx "Nařízení x xxxxxx").

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx hospodářského xxxxxxx,1c) xx tento zákon xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx zákon se xxxxxxx xxxxxxx x xx řízení xx xxxxxx soutěžitelů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx 101 x 102 Xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxx došlo x xxxxxx, xxxxx narušuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky.

(6) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxx jiného.

(7) Tento xxxxx xx dále xxxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.2)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx rozumí xxxxxxx a právnické xxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx těchto xxxxxxxx x jiné formy xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x seskupení nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx účastní hospodářské xxxxxxx xxxx xx xxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Relevantním xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx použití shodné, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx území, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx území.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, x xxxx Úřad xxx xxxxxxx hospodářské soutěže (xxxx jen "Xxxx") xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX NARUŠUJÍCÍ XXXXXX

§3

(1) Xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx, rozhodnutí jejich xxxxxxxx a jednání xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,4) xxxxx xxxxx xxxx zvláštní zákon xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Dohody, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zanedbatelný, xxxxxx považovány za xxxxxxxx.

(2) Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zakázány xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx proto, xx xxxxxxxx ujednání x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) omezení nebo xxxxxxxx xxxxxx, odbytu, xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nesouvisí,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx soutěžitelům xxx xxxxxxx nebo srovnatelném xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx soutěžitelé x xxxxxxxxxxx soutěži znevýhodněni,

f) xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx nebudou obchodovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxx části xxxxxx, xx zakázána x neplatná xxx xxxx část. Xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo x xxxxxxxxx, za xxxxx x xx xxxxx, xxxxxxx, xx xx xxxxx xx ostatního xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dohoda.

(4) Zákaz xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxx, které

a) přispějí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vyhrazují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxx x),

x) neumožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxx xx podstatné xxxxx xxxx zboží, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx výjimky

(1) Xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 se nevztahuje xx xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxx xx obchod xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 101 Smlouvy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx blokovými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 103 xxxx. 1 Xxxxxxx k xxxxxxxxx xx. 101 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízeními Xxxxxx xxxx Xxxx (dále xxx "xxxxxx blokové xxxxxxx") anebo xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx5).

(2) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx narušení xxxxxxx, xx xxxxxxx xx bloková xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx spotřebitele.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 odejme, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx nesplňovala xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 4.

§5

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trhu xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dohody xxxxxxxxxxx, xxxxx působí na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx horizontální xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx úrovni i xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trhu xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx se xx xx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx dohodu.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2009 Sb.

§7

(1) Xxxxxx-xx Xxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxx §3 xx 5, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx skutečnost x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zastavit x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx řízení Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx řízení písemně xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxx Xxxx doručil xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx jen v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svým xxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu x xxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 bylo xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podkladů, xxxxx x informací.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2004 Sb.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 340/2004 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX

§10

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx chovat xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodávek nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx (tržní xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a podle xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soutěžitelů, xxxxxxxxx xxxx a velikosti xxxxxxx podílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nebude-li pomocí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, že dominantní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zkoumaném xxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxx než 40% xxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx újmu xxxxxx soutěžitelů nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx nepřímé vynucování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxx, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx x době xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx nepoměru x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vázání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínku, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx x požadovaným předmětem xxxxxxx věcně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozdílných xxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx znevýhodňováni,

d) xxxxxxxxx nebo omezení xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nízké xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úhradu přístup x vlastním xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního důvodu, xxxxx xxxx soutěžitelé x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx spoluužívání xxxx x provozních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx je od xxxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx na základě xxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx v řízení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx k zneužití xxxxxxxxxxxx postavení, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obavy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx rozhodnutí xxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxx Úřad doručil xxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxxx xxxxxxx přihlédne Xxxx jen x xxxxxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx. Účastníci xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx podání xxxxxx xx rozhodnutí Úřadu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(5) Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 rozhodné,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x informací.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§12

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx fúzí xxxx xxxx více xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx působících xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx podnikatelů xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kontrolují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podílů anebo xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx soutěžitele xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxx jmění xxxxxxxxxxx, který slouží x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přiřadit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na relevantním xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobočku xxxxxx.

(4) Kontrolou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí možnost xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x závodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx nebo xxxx právní skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx rozhodující xxxx xx složení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soutěžiteli a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(6) X xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládajícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrolujících, kteří xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x kritérii xxxxx §3.

(7) Dvě a xxxx spojení, xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxx x která xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejí, se xxxxxxxx jako spojení xxxxxx.

(8) Za spojení xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účast xxxxx x právnické osobě xxxxxxx splacením xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx právnickou xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx účast xxxxxx xx xxxx záchranné xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soutěžitelé, xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, podíly xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx jejich prodeje, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxx 1 roku xxxxxxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxxx, xx účelu, xxx xxxxx nabyl účasti xx jiném xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx doby x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dosaženo.

(9) Xx xxxxxxx soutěžitelů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soutěžitelů xx xxxxx vykonávající xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx8) x insolvenční xxxxxxx.9)

§13

Spojení xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxx Úřadu

Spojení xxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení Xxxxx, xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx soutěžitelů xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx než 1,5 miliardy Xx x xxxxxxx dva xx spojujících se xxxxxxxxxxx dosáhli každý xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx České republiky xxxxxxx xxxxxx vyššího xxx 250 xxxxxxx Xx, xxxx

x) čistý xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx trhu Xxxxx republiky

1. v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx fúze,

2. v xxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 5 alespoň xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx vyšší xxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Kč a xxxxxxx xxxxxxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soutěžitelem xx xxxxx xxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§14

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Čistým xxxxxxx spojujících se xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx činnosti, xxxxx xx předmětem jejich xxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, k níž xxxx založeni nebo xxxxxx běžně xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx čistého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx spojujícími xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kontrolovat po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx spojujícími xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) osobami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx spojující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx osobami xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(3) Do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx soutěžitelů xx nezahrnuje xx xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xx soutěžiteli x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x) x x).

(4) Spojuje-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx v xxxxxxx 2 xxx xxxx xxxxx soutěžiteli ke xxxxx x xxxx xxxxxxxx, posuzují xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedno.

(6) X bank11) a xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx pojišťoven, xx xxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x poplatků x xxxxxxx x xxxxx x finančních xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx x povolení xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx.

(2) Společný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1, 2 a 5 se hodlají xxxxxx xxxx, mají xxxxxx možnost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx kontroly nad xxxxx soutěžitelem jiným xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx spojení ; xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx (§26 xxxx. 1).

(4) Řízení x povolení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx Úřadu xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx spojení obsahující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx písemné stanovisko, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x je xxxxx xxxxx doplnit.

§16

Průběh xxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx a elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx, xxx spojení xxxxxxx xxxx povolení. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx povolení Xxxxx, xxxx x xxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx povolení Xxxxx xxx nebude mít xx xxxxxxxx podstatné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vážné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže, xxxxxxx proto, xx xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx dominantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx některého x nich, xxxxxxx xx v xxxx xxxxx oznámí účastníkům xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Nevydá-li Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx spojení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 anebo xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxx, xx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pokračuje x xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxx této lhůty Xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může za xxxxxxxx stanovených Nařízením x fúzích13) xxxxxxx Xxxxxx, aby řízení xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Do xxxxxx rozhodnutí Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud Xxxxxx rozhodne, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, Úřad xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx pokračuje x xxxxxx o návrhu xx povolení xxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx. Nevydá-li Xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o spojení, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx spojení xxxxxxx.

(6) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojení xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předložil xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výzvy xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx, xxx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zrušeno xxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 znovu ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předsedy Xxxxx xxxx soudu.

(7) Xxxxxxx lze zapsat xx xxxxxxxxxx rejstříku xx poté, co xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx spojení, xxxxxx právní moci.

§16a

Zjednodušené xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjednodušený xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. b) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) žádný xx soutěžitelů xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx takovém trhu xxxxx xxx 15 %, x zároveň xxxxx ze xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx navazujícím na xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx soutěžitelů, xxxxxxxx xx jejich xxxxx na každém xxxxxxx xxxx menší xxx 25 %, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolu nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx částí, xx xxxxxx xx dosud xxxxxxx xx společné xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě x xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx námitek xxxxx xxxxxx spojení; §16 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, vydá x xxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx povolení Xxxxx, xxx nebude mít xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, Xxxx xxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxxx spojení povolí; xxxxxxxxxx rozhodnutí obsahuje xxxxxxxx spojujících xx xxxxxxxxxxx, relevantního trhu, xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obavy x podstatného narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx 20 xxx xxxxxxxxx řízení, aby xxxxxx úplný xxxxx xx povolení xxxxxxx; xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(4) Pokud Xxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx spojení nepodléhá xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, aby xxxxxx xxxxx návrh xx povolení xxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx povolil.

(5) Úřad xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx vyzvat, xxx xxxxx další skutečnosti xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx xxxx xxx x takových skutečnostech xxxxxxxxx další xxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výzvy xxxxxxxxxxx řízení xx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx lhůty xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx.

(6) Není-li tímto xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zachování x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx nabídky x poptávky xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x zájmy xxxxxxxxxxxx x výzkum x xxxxx, xxxxx výsledky xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojení xx xxxxxxxx rovněž xx taková omezení xxxxxxxxxxx soutěže, která xxxxxxxxxxx uvedli v xxxxxx xx povolení xxxxxxx x xxxxx xx spojením přímo xxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx relevantním xxxx, xxxxxxx xxxxx, xx by xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesáhne 25 %, má se xx to, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xx následek podstatné xxxxxxxx hospodářské soutěže, xxxxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xx soutěžitelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, nejpozději však xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxx poslednímu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změnám xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tyto závazky x průběhu prvních 30 xxx řízení, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §16 odst. 2 o 15 xxx. Navrhnou-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx, xxx xxx Xxxx podle §16 xxxx. 2 xxxxxx, že x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxxxx xx lhůta pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5 x 15 xxx. Xxxxx Xxxx podmíní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx navržených soutěžiteli, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxx uskutečňování spojení

(1) Xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 1 x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx soutěžiteli xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xx xxxxxxx xxxxx operací x xxxxxxx papíry přijatými x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx19), x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nabyta xx různých subjektů, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 1 x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4.

(3) Xxxx xxxx xx xxxxx soutěžitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx uskutečňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx xxxx třetím xxxxxx xxxxx hrozí závažná xxxxx nebo jiná xxxxxxx újma. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 písm. x) xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx, v jakém xxxxxxx se x xxxxxxx výjimky xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx písemně vyzvat, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx nebo x takových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výzvy xx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxx kromě xxxxx x xxxx xxxx následky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx Xxxx x xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx, xx výjimka xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx výjimky xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxx xxxxx; xx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x pravomocným rozhodnutím Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx relevantním xxxx. Xx xxx xxxxxx Xxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost prodat xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x obnově xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x tehdy, pokud xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx §15 xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) anebo §22a xxxx. 1 xxxx. x), e) nebo x).

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení spojení, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx povolil na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx řízení uvedli Xxxx x xxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx povolení.

(2) Řízení x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx spojení xxxx Xxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxxx však xx 5 xxx, xxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx došlo.

XXXXX XXx

XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§19x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx soutěžitele xxxx xxxxxxx soutěžitelů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx soutěž na xxxxxxxxxxx trhu.

(2) Úřad xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxx správního xxxx nebo daňového xxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx22).

(3) Xxxxxx-xx Xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 3 zastavit x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx správy Xxxxx navrhl xx xxxxxxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx z jejího xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 může orgán xxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx přihlédne Xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxx je svým xxxxxxx vůči Xxxxx, xxxxxxxxx vůči třetím xxxxxx, vázán x xx xxxxxx návrhu xx rozhodnutí Xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx Úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx správy xxxxx x rozporu se xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, nebo

c) rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx nepravdivých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx narušení hospodářské xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx samosprávy xxxx xxx přeneseném xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx19a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x na xxxx xxxxxx mu postoupí x správní xxxx.

XXXXX V

ÚŘAD

§20

Působnost

(1) Xxxxxxxxx Xxxxx xx upravena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.14) Xxxx kromě pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona

a) vykonává xxxxx xxx tím, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývající pro xx x tohoto xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx Xxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dozor xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx spojení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx pravomocná xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, provádí Xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx §21e, 21f a 21g x xxxx zahájit xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1, §11 xxxx. 1, §18 xxxx. 1 xxxx §19a xxxx. 1, může Xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx splnění. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx souběžné xxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x), c) xxxx x), §22a xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) xxxxx §22aa xxxx. 1 písm. x).

(5) Úřad xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěžního xxxxx x xxxxxxxxxxx státě, xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx státě srovnatelná x xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx výroční zprávu x xxx činnosti xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x ní xxxxx a Xxxxxxxxx x zveřejňuje ji xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Výroční zpráva xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx předsedy x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx oproti předchozímu xxxxxx.

§20a

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101 a 102 Xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 101 xxxx 102 Xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěžiteli xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx neslučitelné x xx. 101 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) požádat Xxxxxx x xxxxxxxxxx kopií xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) konzultovat x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, při němž xx xxxxxxx právo Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx a soutěžními xxxxxx jiných členských xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předkládat xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx používání xxxxxx 101 xxxx 102 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zaslání jakýchkoli xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádět xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu,

f) xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx x xxxxxxx, která Xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx 103 až 106 Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx článku 105 odst. 2 Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx součinnost nezbytnou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx25) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx26).

(4) Xxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxx informace, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx neumožnění xxxx xxxxxxxxx šetření xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx informovat Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahájení xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 101 nebo 102 Xxxxxxx,

x) xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případu; xxxx informace xxxxx xxx rovněž dány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx,

x) provést xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx považují xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx spravedlivé xxxx otevřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxx25) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx26).

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx se x návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx14a),

x) požádat Xxxxxx x postoupení xxxxxxx14b),

x) xx podmínek xxxxxxxxxxx Nařízením x xxxxxx14c) xxxxxxx Komisi x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisí14d).

XXXXX XX

XXXXXX U XXXXX

§21

Xxxxxxxx řízení

(1) Řízení x povolení xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení xx zahajují xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx zahajují x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §20 odst. 1 xxxx. a) nebo x), xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ohledem na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na hospodářskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x způsob xxxx xxxxxxxxx, význam xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x odložení xxxx xx xxxxxxxxx.

§21a

Účastníci xxxxxx

(1) V xxxxxx x povolení xxxxxxx a x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx (§15 xxxx. 2).

(2) X xxxxxxxxx případech jsou xxxxxxxxx řízení ti, x jejichž právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) X řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kumulativního xxxxxx vertikálních dohod xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, srovnatelného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx stran xxxxxx dohod xx xxxx tentýž soutěžitel, xxxxx xxxxxx uzavření xxxxx xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxx účastníků řízení xxx xx tohoto xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21b

Seznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx umožní účastníkům xxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx přiměřenou xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 15 xxx. K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x skutečnosti xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§21xx

Xxxxxxx identity

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx podnětu, xxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx x informace, může Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dáno xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxx identity xxxxx xxx ohroženy xxxx poškozeny oprávněné xxxxx xxxxxxxx podnětu x xxx o xxxxxxx identity xxx xxxxxx nejpozději xxxxxxxx x poskytnutím xxxxxx xxxxxxxx x informací.

(2) Xxxx xxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, územní samosprávný xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§21xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 29.7.2023

§21x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx

(1) X xxxxxxxxx xx spisu xxxx xxxxxxxxx xx xxxx části, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, záznamy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování osob x xxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx, který tajemství xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxxxxxx svědčí, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x listiny, ze xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tajemství xxxxxxxxxx; pokud xxx xxxxxxx, má se xx xx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X řízeních o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, §11 xxxx. 1, §18 xxxx. 1 xxxx §19a odst. 1 xxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xx těch xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, záznamy xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx záznamy xxxxxxxx xxx sledování osob x věcí a xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx protokol, který xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 4 správního xxxx xx nepoužije.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, se xx xx sdělení xxxxxx uchovávají mimo xxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxx x sdělení Úřadu, xxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx žádostí zaslal.

(5) X nahlížení xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x shovívavost xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxx narovnáním, xxxxx i další xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx žadatelem xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxx xxxxxxx x v souvislosti x xx xxxxxxxxxx; xx xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zaslal. Xx xxxxxx xxxxx spisu xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 nahlížet xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx; §38 xxxx. 4 správního xxxx se xxxxxxxxx.

(6) X nahlížení xx xxxxx jsou xx xxxxxx sdělení výhrad xxxxxxxxx žádost o xxxxxxx identity podatele xxxxxxx, podklady x xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxx Xxxx x souvislosti x žádostí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx seznámit xx s dokumenty, xxxxx jsou xxxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx pouze v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podatele xxxxxxx.

§21ca

Zpřístupnění informací xxxxxxxxxx xx spise

(1) Xxxxxx x shovívavost nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informacemi. Xxxx xxxx xxxxxxxxx nezpřístupňuje, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx narovnání, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx i podklady x informace xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx tyto xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánům činným x xxxxxxxx řízení xx sdělení xxxxxx x ostatním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx správního xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx správním xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx soud Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx narovnáním xxx xxxxxxx, zda její xxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pověřené xxxxx soudu, xxx xx ní xxxxxxx; x xxx vyhotoví Xxxxxx pověřená osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx nezpřístupnění.

§21x

Xxxxxxx břemeno

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx se xx ně xxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 4 xxxx §4, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx podmínky xxx xxxxxxx takové xxxxxxx xxxx splněny. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejsou.

(2) Xxxxx xxx x xxxx Úřad xxxxx, xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxx, opatření xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 5 a xxxxxxxx x xxxxxxx podle §20 xxxx. 4. Xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxx neoznačí, xxxx Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů, xxxxx mohou mít xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xx povinen poskytovat xx xxxxx, správné x xxxxxxxx.

(2) Každý xx xxxxxxx poskytnout Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx výzvu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamy. Xx xxxxx Úřad uvede xxxxxxxxxx zákona, o xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lhůtu, ve xxxxx mají být xxxxxxxxxx, a xxxx, xxx který xx xxxxxxxx, x upozorní xx to, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22c.

§21x

Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) V xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, případně xxxxx Úřadem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx obchodních prostor xxxxxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xx v xxxxxxx dokumentů a xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nahlížet xx obchodních xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, x xxxx formě xxxx uloženy,

d) xxxxxxxxx xxxx získávat v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxx záznamů,

e) pečetit xxxxxxxx prostory, popřípadě xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy v xxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxxx xxxxxx k xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pověřil xxxxxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxx činnosti, x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx při provádění xxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 x xxxxx xxxxxx oprávnění strpět.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx těchto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo schránky, xxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxx zjednat xxxxxxx x obchodním xxxxxxxx. Xxxxx, v jehož xxxxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxxx nalézají, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx tuto xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx oprávněni xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx.

(5) Šetření xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, funkci x podpis osoby xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, označení soutěžitele, x xxxxx obchodních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx provedeno, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provést.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx proběhnout, xxxxxx xxxxx x účel xxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxx.

(7) Proti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podat xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 se xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxx na místě x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostorách

(1) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bytů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu (xxxx xxx "xxxx xxx obchodní prostory"), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx15) xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení x xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §21f xxxx. 2 xxxx. x).

§21xx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pořízeného při xxxxxxxxx xxxx a xxxx

Xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx shodě, jejichž xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, užít xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x věcí opatřené x trestním xxxxxx

x) xxx trestný čin xxxxx §248 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přípravného xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx x předané Xxxxx xxx odevzdání xxxx xxxxxxxxxx věci podle xxxxxxxxx xxxx.

§21xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Sb. s xxxxxxxxx od 29.7.2023

§21x

Xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud Xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx článku 101 xxxx 102 Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle ustanovení xxxxx XX tohoto xxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §7 x §11 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 20 xxxx. 6, čl. 21 xxxx. 4, xx. 22 odst. 1 xxxx 2 Nařízení xxxxx čl. 12 xxxx. 1 xxxx xx. 13 xxxx. 6 Xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx VI x XXX xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 101 xxxx 102 Xxxxxxx x xx xxxxxx věci xxxxxx Komise xxxxxx xx xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX Nařízení, Úřad xxxxxx zastaví.

(4) Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx x porušení článku 101 xxxx 102 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x opatření x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx řízeních xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x xxxxx hlavy VII xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx Xxxxxx o provedení xxxxxxx xxxxx čl. 21 Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx nebo Úřad x soudu xxxxx xx zahájení řízení xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx15).

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

HLAVA VII

PŘESTUPKY

§22

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx šetření xxxxx §21f odst. 2 xxxx. x),

x) uzavře xxxxxx v xxxxxxx x §3 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 nebo §11 xxxx. 3 nebo §17 odst. 4 xxxxx xxxxxxx opatření xxxxx §18 xxxx. 5,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx povinnost stanovenou xxxxxxxxxxx Xxxxx, nebo

g) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při šetření xx xxxxx x xxxxxxxxxx prostorách nebo x xxxxxx než xxxxxxxxxx prostorách nebo xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx obchodních xxxxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21e xxxx. 1, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx strpět xxxxxxx xx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxx x jiných xxx xxxxxxxxxx prostorách xxxxx §21f odst. 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 300&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), d), x) xxxx x) xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. b) xx pokuta xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x podnikajících fyzických xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poruší pečeť xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle §21f xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx dohodu x xxxxxxx x §3 xxxx. 1,

x) x rozporu x §11 xxxx. 1 xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx §11 xxxx. 3 xxxx §17 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx opatření xxxxx §18 odst. 5,

x) xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxxx §20 odst. 4 nebo xxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo poruší xxxxxxxxx strpět xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx, správné nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21e xxxx. 1, nebo

b) poruší xxxxxxxxx strpět xxxxxxx xx místě v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostorách xxxxx §21f xxxx. 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx x) xx xxxxx xxxxxx xx 300 000 Xx xxxx 1 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soutěžitelem za xxxxxxxx ukončené účetní xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 300 000 Xx xxxx 1 % z xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x, x), x), e) nebo x) se uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx nebo 10 % x čistého xxxxxx xxxxxxxxxx soutěžitelem xx xxxxxxxx ukončené xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx nestanoví z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx se xxxxx přestupku xxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být uložena xx xx xxxx 10 % x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxx členy. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, každý xxxx sdružení, xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxx 10 % xx svého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ukončené xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx členem sdružení, xx xxxx 10 % ze svého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx období. Xx xxxxxx neručí xxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxx členem x xxxx xxxxxxx přestupku xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprovedl, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí nevěděl xxxx xx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může Úřad xxxxx x pokutou xxxxx odstavce 3 xxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pokuta podle §22bb, xxx xxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx a poskytování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejdéle 1 xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22ba odst. 1 xxxx. x).

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uzavírat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxx se neuplatní x případech použití xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx naléhavé xxxxxxxxx, xxxxxx zadavatel nemohl xxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx řízení xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxx a poskytování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukládá, xxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx zákaz xxxxxx, xxxxxx právní xxxx.

(8) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx cestujících, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx veřejných služeb x xxxxxxxx cestujících, xxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxxx, identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zakázek x poskytování veřejných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§22aa

Přestupky xxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx pečeť umístěnou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §19a odst. 1 xxxxxx hospodářskou soutěž,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 4,

d) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím Xxxxx podle §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxx Úřadu,

e) neposkytne Xxxxx úplné, správné xxxx pravdivé obchodní xxxxxxx podle §21e xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx místě xxxxx §21f xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §21f xxxx. 4.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) xxxx x) xx xxxxx xxxxxx xx 300&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b), x) xxxx x) xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo orgánu xxxxxxx správy x xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, za nichž xxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx snaze xxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na odpovědnost xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 a 21 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich, x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 a 2, §20 xxxx. 4 xxxx. x) x x) a §20 odst. 5.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx přihlédne xxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxx x jiné výhody xx xxxxxxxxxx přestupku, x x tomu, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx přestupek xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Úřad.

(5) Xxxxxxxx řízení, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx, xx zahájeno xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxx.

(6) Úřad xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx projednány xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů xxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem x xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právo xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx x přestupcích, k xxxxxxx projednání xx xxxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx, nepoužijí.

(8) Xx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §13 xxxx. 2 x 3, §16, 17, §20 xxxx. 5, §24 xx 27, §29 xxxx. c), §35 xxxx. a) x d), §36, 37, §39 písm. x), §42, 43, 45, 48, 49, §51 písm. x), §53, 54, §68 xxxx. x) x x), §70, 71, §76 xxxx. 1 xxxx. i) x x), §76 xxxx. 5, §78 xxxx. 2 věty xxxxx, §78 xxxx. 3, §80 odst. 2 x 3, §81, §82 xxxx. 1, §85 xxxx. 3, §87, §89 xx 92, §93 odst. 1 xxxx. g) x x), §93 xxxx. 3, §94, §95 xxxx. 3, §96 odst. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 2 a 3, §98 xxxx. 2, §99 odst. 2 a §101 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x jednání, xxx xxxxx je x xxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx až xx sdělení výhrad xx xxxxx skutek.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx nevyrozumí.

§22xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxxxxxx vinným x xxxxxxxxx podle §22 odst. 1 xxxx. b) nebo xxxxx §22a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx soutěžitel

1. xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx utajovaném xxxxxxx xx vzájemné xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx dohoda"), které Xxxx xxxxx nezískal x xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xx ostatní xxxxxxxxxxx, xxx se utajované xxxxxx účastnili, a

4. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohodě, xxxx

x) xxxxx pokutu, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx x 50 %, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx přidanou xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x 4; přihlédne při xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxx, xxx předloží Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x utajované xxxxxx, x x xxxx, x jaké informace x xxxxxxxx posilují xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx možnost Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodu.

(2) Xxxx může upustit xx uložení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x shovívavost xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx ani x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podání žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, než Xxxx xxxx x této xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx orgánů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx možných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx soutěžního orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx od uložení xxxxxx stanovením xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořadí xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx žádost xxx podat, xxxxx xxxxxxxxxx podal x xxxx věci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zachování xxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 x Xxxx xxxxxxxxx x téže věci xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx vyzvat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Hodlá-li Xxxx xxxxxxx ve věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx k xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx považována za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a x xxxx xxxx xxxx xxxxxx podaná x Xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx pokuty xxxx xxx xxxxxx nejpozději xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podána xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výhrad. Xxxxxx x shovívavost, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx x případech xxxxxxx zvláštního zřetele.

(7) Xxxxxx x shovívavost xxx xxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx uplynutí xxxxx xxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx x shovívavost, xxxxx xxxx vzata zpět, x x xxxxxxxxx x informacím x xx xxxxxxxxxx xx x řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, žádost x zachování pořadí x souhrnná žádost xxxxxxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x popis xxxxxx. Rozsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§22bb

Narovnání

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxx Xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sdělí, xx xxxxxxx do narovnání; xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě Xxxx xxxxxx přihlédnout.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx sdělení xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxx. X žádosti, která xxxx podána později, Xxxx xxxxxxxxx xxx x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ústní xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x každým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zcela nebo xx vztahu k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže nebo xx-xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx účastník xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx x tímto účastníkem xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Xxxx uzná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx, o xxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, x 10 xx 20 %. Přihlédne xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vedení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

§22xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§22c

Pořádková xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx šetření xx xxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21f xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uložit xx xx výše 300 000 Xx xxxx 10 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxx povinnosti. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x obratu soutěžitele, xxxxx xx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ukládaných xxxxx xxxxx přesáhnout 10 000 000 Kč xxxx 10 % x čistého obratu xxxxxxxxxx soutěžitelem xx xxxxxxxx ukončené xxxxxx xxxxxx.

§22x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ukládáním donucovacích xxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx lze uložit xxxxxxxxxx pokutu do xxxx 300 000 Xx xxxx 10 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x obratu xxxxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uložení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx i opakovaně. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx donucovacích pokut xxxxx xxxxxxxxxx 10 000 000 Xx xxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x účinností xx 29.7.2023

§23

Xxxxxxxxx doba, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx doba xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 10 let.

(2) Xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx pečetě umístěné xxxxx §21f xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, správných xxxx pravdivých xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21e xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx šetření xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 3 x xx porušení xxxxxxxxxx strpět šetření xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21f xxxx. 4 xxxx 3 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Do promlčecí xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Promlčecí xxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx sdělení xxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx obviněný xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 14 xxx xx xxxx spáchání x xxxxxxxxxxx xx přestupky xxxxx odstavce 2 xxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 6 xxx od xxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxx xx prodlužuje x dobu xxxxx xxxxxxxx 3.

XXXXX VIII

POVINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§24

Xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vztahu x Úřadu, na xxxxx xxxxxxx vykonává xxx Úřad xxxxxxx, xxx níž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci, xx xxxxxxx o xxxx zachovat mlčenlivost, x to x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení

§24a

Působnost

(1) Xxxx xxxxxxxxx provádění mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 x 102 Smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxx Xxxxxx vymáhá xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je správcem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx spolupracují x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx řádu.

§24b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24c

Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx spolupráce xx poskytuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci, x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nedoplatku xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebné x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vymáhání xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24d

Jazyk xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, který xxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx členského státu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vyplývá-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadavek xx xxxxxxx písemnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxxxxx xx být vymáháno, x xxxxx se Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxx písemnosti nebo xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(3) Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci, písemnost, xxxxx xx být xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx vymáháno, xxxxx být Úřadu xxxxxxx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 226/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 29.7.2023

§24x

Xxxxxxxx odmítnutí žádosti x mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) nemá xxxxxxxxxxx xxxxx §24c xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce by xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxx x xxxxxx x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxx, od něhož xxx nedoplatek xx xxxxxx xxxxxxx, disponuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dostatečným majetkem, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x uhrazení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1, xxxx

x) xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx x xxxxxxx se x rozhodnutí nebo xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 nebo 102 Xxxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x podklady, xxxxx xxx x xxxxxx závěru xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 neodmítne.

(4) V xxxxxxx, že Xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Odmítne-li Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx Úřad xxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx vedou, x xx v rozsahu, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24x

Xxxxxxx xxxxxxxxx zákonnosti

Orgánu xxxxxxx moci nepřísluší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x mezinárodní spolupráci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx písemnosti v xxxxx xxxxxxxx státě xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v dožádaném xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) písemnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x Xxxxx republice.

§24f vložen xxxxxxx předpisem č. 226/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24x

Xxxxxxxxxx na xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pokutě, pořádkové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obdobné xxxxxx uložené podle xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxx státu.

§24g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2023

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu

Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se uplatňování xxxxxx 101 xxxx 102 Xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24i

Doručování písemnosti z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 29.7.2023

§24x

Xxxxxxx doručování

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx soutěžní xxxxx žádajícího xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 226/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2023

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 xxxx 102 Xxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24x

Xxxxxx xxxxx a xxxxxxx rozdíly

(1) Při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platný pro xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx.

(2) Pokud není xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx rozdílu xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxx, kdy byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xx účet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pokutě, a xxxxx platného pro xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx na pokutě xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pokutě xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. s účinností xx 29.7.2023

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx soutěžního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx exekuční xxxxxxx vzniklé při xxxxxxxx nedoplatku xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou dotčena.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx vzájemnost, xxxx Xxxx uhradit exekuční xxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxx xxxx xxxxx právního xxxx dožádaného členského xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x účinností xx 29.7.2023

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§24x

Xxxxx xxxxxxxx řádu

(1) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx členského státu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu x xxxxx dělené xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, běh x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx právním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx vymoženou xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24x

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pokutě

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx titulem xxx vymáhání pohledávky xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§24x

Xxxxxx kurzy

Výše xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxx xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2023 Xx. s účinností xx 29.7.2023

§24q

Exekuční náklady

(1) Xxxxxx-xx x výtěžku exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádajícího xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

§24q xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§25

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatku xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx náklady, xxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§25x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x řízení u Xxxxx xxxxx správního xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx mezi správním xxxxxxx, xxxxx vede xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány, týkajících xx xxxxxx otázky, xxxxx je předmětem xxxxxxxxxxx18), xxxxxxxxxx o xxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18b), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx18c), xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxx komise x x možném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx18d) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx18e) a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxx účastníkem xxxxxx18f); xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx18g) xx však xxxxxxx.

§25x

Xx xxxxxx Xxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx21) xxxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním předpisem x. 360/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

§26

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx spojení xxxxx §15 odst. 3 xxxx. b) a §16a odst. 1.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 povolit blokovou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §22ba xxxx. 8 x §24c xxxx. 2.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Výjimky xxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx vydané podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 63/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

2. Xxxxx č. 495/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 63/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x. 286/1993 Xx.

§29

X xxxxxx č. 286/1993 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx č. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 495/1992 Xx., x xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx., xx xx. X, II a XX zrušují.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Sb.

§30

V xxxxxx č. 132/2000 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxxx XVI xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§31

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx č. 143/2001 Xx. xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx spojení xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx podléhat povolení, xxxx Xxxx pro xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x pořizovat si x xxxx opisy x výpisy xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx narušujících xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx Úřadem xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx spojení změnit xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxx podmínky, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx podmínil xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxx, pokud se x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx těchto podmínek, xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx návrh xx xxxxx podat xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 340/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 2.6.2004

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud xxx Xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podán xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxxxx x. 143/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dimenzí1), x xx xxx xxxx xx tohoto xxx xxxxxxxx Xxxxxx2), Xxxx xxxxxx v xxxx věci xxxxxxx, xxxxxxxxx je nezahájí.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 361/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx č. 143/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 360/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2012

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 293/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.10.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 143/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2021 Xx. x účinností od 1.2.2022

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 143/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X řízení zahájeném xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx podle §21ga xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x věcí xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2023 Xx. x účinností xx 29.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 143/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

340/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.6.2004

464/2004 Xx., úplné znění xxxxxx x. 143/2001 Xx. publikované x xxxxxx x. 156/2004

484/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně hospodářské xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.9.2004

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2005 x xxxxxxxx §25a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

436/2005 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 143/2001 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 151/2005

71/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

155/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

281/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

313/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 143//2001 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 94/2009

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 15.7.2011

360/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 143/2001 Xx., x ochraně hospodářské xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

135/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

293/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 135/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx zakázek

s xxxxxxxxx xx 19.10.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

262/2017 Xx., x xxxxxxx škody x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 143/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

417/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

226/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 273/1996 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 17 x násl. Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.
1x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2003 xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 81 a 82 Xxxxxxx.
1b) Nařízení Rady (XX) č. 139/2004 ze xxx 20. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
1x) Například xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), §23 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 442/2000 Sb., §9 xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x změně xxxxxxx xxxxxx.

2) §2976 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 59/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx.
3x) Xxxxxxxx x. 26 x xxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchod s xxxx.

4) §580 xxxxxxxxxx zákoníku.
4x) Zákon č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx).
5) Xx. 42 Xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1184/2006 ze xxx 24. července 2006 x použití xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s nimi (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
5x) §6 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx).
6) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Sb.
7) §5 xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
7a) §7 xxxxxxxxxx zákoníku, ve xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.

8) §189 xxxxxxxxxx zákoníku.
9) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
13) Xx. 22 xxxx. 1 Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 139/2004.
14) Zákon č. 273/1996 Sb., x působnosti Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 187/1999 Sb.
14x) Xx. 4 xxxx. 4 x 5 Xxxxxxxx Rady (XX) č. 139/2004.
14b) Xx. 9 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 139/2004.
14x) Xx. 22 xxxx. 1 Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 139/2004.
14x) Čl. 9 xxxx. 3 Nařízení Xxxx (XX) č. 139/2004.
14x) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2003 x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 81 a 82 Xxxxxxx.
15) §200h xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16) §420 a 421 xxxxxxxxxx zákoníku.
17) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18) §136 xxxx. 6 správního xxxx.
18x) §62 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxx.
18x) §90 xxxx. 3 správního xxxx.
18x) §71 xxxxxxxxx řádu.
18d) §152 xxxx. 3 x 5 správního řádu.
18e) §27 xxxx. 1 a 2 správního xxxx.
18f) §28 xxxxxxxxx řádu.
18g) §27 xxxx. 3 správního xxxx.
19) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19x) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §144 xxxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§31a xxxxxx č. 139/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 417/2009 Xx.

21) Zákon č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

22) Xxxxx č. 215/2004 Sb., x úpravě některých xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

23) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1 xx xxx 11. prosince 2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

24) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2022/1925 ze xxx 14. září 2022 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx (XX) 2019/1937 x (XX) 2020/1828 (nařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2022/2560 ze xxx 14. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx narušujících xxxxxxx xxx.

25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2022/1925 xx xxx 14. xxxx 2022 x spravedlivých xxxxxx otevřených xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx směrnic (EU) 2019/1937 x (XX) 2020/1828 (nařízení o xxxxxxxxxxx xxxxxx).

26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2022/2560 ze xxx 14. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx narušujících vnitřní xxx.

1) Čl. 1 Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 139/2004.
2) Xx. 4 Xxxxxxxx Rady (XX) č. 139/2004.

*) Xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx.:

2. X §11 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx xxxxxxxxxx na jednání xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx komunikační činnosti5a) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5x) §6 xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).".

- z xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx mělo xx dojít k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx odstavce x xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx.

Xxxxx novely č. 71/2007 Sb.:

2. X §11 se xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx.

- xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx způsobem, který xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx co znamená xxxxx "xxxxx z xxxxxxxx, označených jako xxxxxxxx 2".