Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
143/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení §1

Vymezení některých pojmů §2

HLAVA II - DOHODY NARUŠUJÍCÍ SOUTĚŽ §3

Blokové výjimky §4

Horizontální a vertikální dohody §5 §6 §7 §8 §9

HLAVA III - DOMINANTNÍ POSTAVENÍ A JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ §10 §11

HLAVA IV - SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ

Vymezení pojmů §12

Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu §13

Výpočet obratu §14

Zahájení řízení §15

Průběh řízení §16

Zjednodušené řízení o povolení spojení §16a

Posuzování spojení §17

Odklad uskutečňování spojení §18

Zrušení rozhodnutí o povolení spojení §19

HLAVA IVa - DOZOR NAD ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY §19a

HLAVA V - ÚŘAD §20 §20a

HLAVA VI - ŘÍZENÍ U ÚŘADU

Zahájení řízení §21

Účastníci řízení §21a

Sdělení výhrad §21b

Zvláštní ustanovení o spisu a nahlížení do něj §21c

Zpřístupnění informací obsažených ve spise §21ca

Důkazní břemeno §21d §21e

Šetření na místě v obchodních prostorách §21f

Šetření na místě v jiných než obchodních prostorách §21g

Řízení s unijním prvkem §21h §21i

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky §22

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §22a

Přestupky orgánů veřejné správy §22aa

Společná ustanovení k přestupkům §22b

Upuštění od uložení pokuty a snížení pokuty §22ba

Pořádková pokuta §22c

Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby §23

HLAVA VIII - POVINNOST MLČENLIVOSTI A ZACHOVÁNÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ §24

HLAVA IX §25

HLAVA X - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Užití správního řádu §25a §25b

Zmocňovací ustanovení §26

Přechodná ustanovení §27

Zrušovací ustanovení §28

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 286/1993 Sb. §29

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 132/2000 Sb. §30

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §31

č. 340/2004 Sb. - Čl. III

č. 361/2005 Sb. - Čl. II

č. 155/2009 Sb. - Čl. II

č. 360/2012 Sb. - Čl. II

č. 293/2016 Sb. - Čl. II

č. 417/2021 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

143
ZÁKON
ze dne 4. xxxxx 2001
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx hospodářské soutěže)

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "zboží") xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx narušení xxxx xxxxxxxx (dále xxx "narušení")

a) dohodami xxxxxxxxxxx (§3 odst. 1),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) spojením xxxxxxxxxxx, xxxx

x) orgány xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx státní správy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx při přeneseném xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx 101 x 102 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "Smlouva") xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí1) (dále xxx "Komise") a x orgány ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx Nařízení Xxxx (XX) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článcích 81 a 82 Xxxxxxx1a) (xxxx jen "Xxxxxxxx") x Xxxxxxxx xxxx (XX) x xxxxxxxx spojování podniků1b) (xxxx xxx "Xxxxxxxx x xxxxxx").

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,1c) xx xxxxx xxxxx vztahuje, xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx použije xxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx mít xxxx xx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 101 x 102 Xxxxxxx.

(5) Xxxxx zákon xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němuž došlo x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx xx projevují xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.2)

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x případě, xx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx osobami, pokud xx účastní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx činností xxxxxxxxxx, i když xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx je trh xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx použití xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zřetelně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

DOHODY XXXXXXXXXX XXXXXX

§3

(1) Dohody mezi xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzájemné xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxx xxxxx xxxx výsledkem xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,4) xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx (xxxx xxx "Úřad") xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxx xx zakázané.

(2) Z xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cílem xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) přímém nebo xxxxxxxx určení cen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx kontrole xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx uzavření smlouvy xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx věcně ani xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zásad poctivého xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxx xxxxxxx nesouvisí,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx shodném xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx někteří xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx spolupracovat xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx budou xxxxx xxxxxxx újmu (xxxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx jen xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx tato xxxx. Xxxxx však x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx x ní xxxxx, vyplývá, xx xx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx oddělit, xx zakázaná a xxxxxxxx xxxx dohoda.

(4) Xxxxx podle odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx technického xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přiměřený xxxxx na xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení, xxxxx xxxxxx nezbytná x dosažení cílů xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx dodávka xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xx nevztahuje xx dohody, které xxxxxxx xxx xxxx xx obchod xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 101 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ostatní podmínky xxxxxxxxx blokovými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 103 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 101 xxxx. 3 Smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx (dále xxx "xxxxxx blokové xxxxxxx") xxxxx výjimkou xxx oblast zemědělství5).

(2) Xxxx xxxx povolit xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx druhy xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména xxx spotřebitele.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 odejme, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx podléhající takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 4.

§5

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dohody xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trhu xxxxx, jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dohody xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří působí xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xx různé vertikální xxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx za to, xx se jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/2009 Sb.

§7

(1) Zjistí-li Úřad x xxxxxx xx xxxxxx podle §3 xx 5, xx xxxx uzavřena xxxxxxxx xxxxxx, xxxx skutečnost x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zakáže.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxx hospodářské soutěže, xxxxx xxxx dostatečné xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx stav, x xx zakázaná xxxxxx xxxxxx za následek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úřad xxxxxx stanovit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx neshledá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyrozumění, x xxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx hlavní xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xx správním xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"); x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele. Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxx vázáni xxxx Úřadu x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x od xxxxxx návrhu do xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx podle jejího xxxxxxxxx xxxxx plnit.

(4) Xx zastavení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podkladů, xxxxx x informací.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 340/2004 Sb.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2004 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX POSTAVENÍ X JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ

§10

(1) Xxxxxxxxxx postavení xx xxxx má soutěžitel xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx chovat xx ve značné xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx soutěžitelích nebo xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx sílu xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx trhu xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx) dosaženého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, které je xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx hospodářské x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx pro další xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soutěžitelů, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nebude-li xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 prokázán opak, xx xx xx xx, že dominantní xxxxxxxxx nezaujímá soutěžitel xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zkoumaném xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 40% xxxxx podíl.

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx újmu xxxxxx soutěžitelů xxxx xxxxxxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx trhu, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xx druhá xxxxxxx xxxxxx odebere x xxxxx plnění, xxxxx x xxxxxxxxxxx předmětem xxxxxxx věcně ani xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x vývoje xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nízké xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přenosovým xxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx, xxxxx jiní xxxxxxxxxxx x právních nebo xxxxxx důvodů xxxxxxx xxx spoluužívání takového xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx není x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; totéž přiměřeně xxxxx pro odmítnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx důvodu, xxxxx xx takové xxxxxxx nezbytné pro xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

*) (2) Xxxxxx-xx Úřad v xxxxxx ve věcech xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky x povinnosti xxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxx závazků. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostatečnými, xxxxxx xxxxxxx sdělí účastníkům x pokračuje v xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxxx návrhům přihlédne Xxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vůči Úřadu x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vůči xxxxxx osobám, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(5) Po xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 3 může Xxxx znovu xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jestliže

a) se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly pro xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 rozhodné,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§12

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Ke spojení xxxxxxxxxxx dochází fúzí xxxx xxxx xxxx xx trhu dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěžitelů.

(2) Xx xxxxxxx soutěžitelů xxxxx tohoto xxxxxx xx dále xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxx více xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, ale kontrolují xxxxxxx xxxxxxx soutěžitele, xxxxx xxxxxxx přímo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx účastnických cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxxxx.

(3) Částí soutěžitele xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který slouží x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kterému xxx jednoznačně přiřadit xxxxx xxxxxxxx prodejem xxxxx xx relevantním xxxx, x když xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí možnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo faktických xxxxxxxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x závodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo k xxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kontrolován xxxx soutěžiteli a xxxxx dlouhodobě plní xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "společně kontrolovaný xxxxxxxxxx").

(6) V xxxx, x xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxx cíl xxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxxx xxx kontrolujících, kteří xxxxxxxx xx xxxx x nadále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx koordinace xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle §3.

(7) Xxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x která xxxxx xxxxx, časově i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx spojení xxxxxx.

(8) Za spojení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účast banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx emisního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx právnickou osobou, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx účast držena xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 1 roku. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nepovažuje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxxxx soutěžitele xx xxxxxx jejich prodeje, xxxxx nevykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soutěžitele. Xx xxxxx banky nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad dobu 1 xxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxx xx jiném soutěžiteli, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx soutěžitelů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soutěžitelů xx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx8) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.9)

§13

Spojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx soutěžitelů xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxx:

x) celkový xxxxx xxxxx xxxxx spojujících xx xxxxxxxxxxx dosažený xx poslední účetní xxxxxx na xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx než 1,5 xxxxxxxx Kč a xxxxxxx dva xx xxxxxxxxxxx se soutěžitelů xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx období xx trhu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 250 xxxxxxx Kč, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx poslední xxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxx republiky

1. x xxxxxxx spojení xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxx jedním z xxxxxxxxx xxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx, xxx nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. x případě xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxx xx soutěžitelů xxxxxxxxxxxxx společně kontrolovaného xxxxxxxxxxx

xx xxxxx xxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx období xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§14

Výpočet xxxxxx

(1) Čistým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx soutěžitelé xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, k níž xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx běžně vykonávají.

(2) Xx xxxxxxxxxx čistého xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) osobami, xxxxx kontroluje xxxxx, xxxxx bude spojující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x).

(3) Xx xxxxxxxxxx čistého obratu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx nezahrnuje xx xxxx obratu, xxxxx xxxx xxxxxxxx prodejem xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xx soutěžiteli x xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x x).

(4) Spojuje-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx dosáhla xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxx 2 let xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, posuzují xx xxxxxx spojení společně xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) X bank11) x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx obratem xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x majetkových xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x finančních operací. X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx předepsaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxxx řízení

(1) Řízení x povolení xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxx xxxx povinni podat xxxxxxx soutěžitelé, kteří xxxxx §12 xxxx. 1, 2 a 5 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx možnost xxxxx xx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx soutěžitelem jiným xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx ; xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis (§26 xxxx. 1).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Pokud xxxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx, může Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladů xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx návrh xxxxxxx.

§16

Průběh xxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxx x povolení xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx, přičemž současně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx námitek xxxxx xxxxxx spojení.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxx spojení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxx x xxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx povolení Xxxxx xxx nebude mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, Xxxx xxxx v xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxx spojení povolí. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx z podstatného xxxxxxxx hospodářské soutěže, xxxxxxx proto, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dominantní xxxxxxxxx spojujících xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx pokračuje x xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x fúzích13) požádat Xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx posoudí, Xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, Úřad xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx účastníkům řízení xxxxx odstavce 2, xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx povolení spojení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Nevydá-li Úřad x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Úřad xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx skutečnosti nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení spojení xxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx dne doručení xxxxxx výzvy xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx, xxx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xx lhůt xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 nezapočítává. Xx-xx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx soudem, xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x 5 xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xx poté, xx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx spojení, xxxxxx právní moci.

§16a

Zjednodušené xxxxxx x xxxxxxxx spojení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 3 xxxx. x) (xxxx xxx "zjednodušené xxxxxx"), xxxx xxx xxxxx v případě xxxxxxx, xxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxx zúčastněných nepůsobí xx stejném xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx trhu xxxxx xxx 15 %, a xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xx xxx zúčastněných xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, na xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jejich xxxxx xx každém xxxxxxx trhu menší xxx 25 %, xxxx

x) xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxx kontrolu nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxx zjednodušeného xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx; §16 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxx x xxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx řízení rozhodnutí xx xxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx povolení Xxxxx, xxx nebude xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, Xxxx vydá x xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx rozhodnutí obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sektoru, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, pro které xxxxxxxxxx xxxx vydáno xx zjednodušeném xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vážné xxxxx x podstatného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx 20 xxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povolení spojení Xxxxx.

(4) Xxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nevydá xxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, aby xxxxxx xxxxx xxxxx xx povolení spojení, xxxxx, xx uplynutím xxxx lhůty Úřad xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx.

(6) Není-li tímto xxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Posuzování xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, strukturu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, možnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spojujících se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x zájmy xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx, jehož výsledky xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx soutěži.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dominantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx některého z xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesáhne 25 %, má xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx nemá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx soutěžitelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxxx budou xxxxxxxx Xxxxx xx 15 xxx po skončení xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx ustanovení. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 x 15 xxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx poté, xxx xxx Xxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx, prodlužuje xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 5 x 15 xxx. Xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxx navržených soutěžiteli, xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18

Odklad uskutečňování spojení

(1) Xxxx podáním návrhu xx xxxxxxxx řízení xxxxx §15 xxxx. 1 x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Zákaz xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx uskutečňování xxxxxxx, x xxxxx xx dojít xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx19), x jejichž důsledku xx kontrola xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx podle §15 xxxx. 1 x xx hlasovací práva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4.

(3) Xxxx může na xxxxx soutěžitelů xxxxxxxxxx x povolení výjimky xx zákazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx závažná xxxxx xxxx jiná xxxxxxx újma. Xxxxx xx povolení xxxxxxx xxxxx soutěžitelé podat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 3 písm. x) xxxx kdykoli x xxxxxxx řízení. Xxxxx musí xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx, x jakém xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx účastníky xxxxxx xxxxxxx vyzvat, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx další xxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxxx takové výzvy xx xxx, xxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 Xxxx rozhodne xxxxxxxxxx, nejpozději do 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Úřad vezme x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx následky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx Xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx výjimka xxxx povolena. Xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx úkonům, kterých xx xxxxx xxxxx; xx xxxxxx Xxxx xxxxx zamítne. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx Úřad xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx relevantním trhu. Xx tím účelem Xxxx xxxxxxx uloží xxxxxxxxxxxx povinnost prodat xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, nad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zrušit xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx provést xxxx přiměřená opatření, xxxxx jsou nezbytná x xxxxxx účinné xxxxxxx na relevantním xxxx. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx vydat x xxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx soutěže xxxxxxxxxx souběžné xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x), e) xxxx x) anebo §22a xxxx. 1 písm. x), e) xxxx x).

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojení, xxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx Xxxx v xxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx povolení.

(2) Xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojení xxxx Xxxx xxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx, xxx x těmto xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXx

XXXXX NAD XXXXXX VEŘEJNÉ XXXXXX

§19x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž zejména xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu.

(2) Úřad xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx malého rozsahu22).

(3) Xxxxxx-xx Úřad x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zašle Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

HLAVA X

XXXX

§20

(1) Působnost Xxxxx je upravena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.14) Xxxx kromě pravomocí xxxxx jiných ustanovení xxxxxx zákona

a) xxxxxxxx xxxxx nad xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx soutěžitelé plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx z xxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx dozor xxx xxx, xxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x svá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, provádí Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soutěžních xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx šetření") x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zlepšení, zejména xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 postupuje Xxxx xxxxxxxxx xxxxx §21e, 21f x 21g x xxxx zahájit xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx zjištěno xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §3 odst. 1, §11 odst. 1, §18 xxxx. 1 xxxx §19a xxxx. 1, xxxx Xxxx xxxxxx opatření x nápravě, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx. Xxxxxxx opatření x xxxxxxx nevylučuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x), c) xxxx d), §22a xxxx. 1 xxxx. x), c) xxxx x) xxxxx §22aa xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Úřad může xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx soutěžnímu úřadu xxxxxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x informace, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dožadujícím xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§20x

(1) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101 a 102 Xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 101 xxxx 102 Xxxxxxx. Za xxxxx účelem je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nařizovat xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pokuty.

(2) Xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx blokové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 3 Xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx část, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xx dále xxxxxxxx

x) požádat Xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx nutných pro xxxxxxxxx případu,

b) konzultovat x Xxxxxx jakýkoli xxxxxx, při němž xx používá právo Xxxxxxxx xxxx,

x) vzájemně xx poskytovat x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně důvěrných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Poradního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx případ, jímž xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádření k xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxx 101 xxxx 102 Xxxxxxx x požádat příslušný xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutných xxx posouzení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx šetření xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) předkládat svá xxxxxxxxxx k řízením, xxxxx Komise provádí xxxxx Nařízení o xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x případech, kdy xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 103 xx 106 Smlouvy, xxxxxxxxx Xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 105 xxxx. 2 Smlouvy.

(4) Xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Nařízením x Xxxxxxxxx x fúzích,

b) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Nařízení x fúzích soutěžitelem,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx článku 101 nebo 102 Xxxxxxx,

x) xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zaslat Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, předpokládaného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných k xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dány x xxxxxxxxx soutěžním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx výboru xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx Komise šetření, xxxxx považují xx xxxxxxxx.

(5) Při postupu xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx případu xxxx xxxx xxxxxxxxx14a),

x) xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx14b),

x) xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxx14c) xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx14d).

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXX

§21

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxxx spojení x xxxxxx x xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx uskutečňování xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx může po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §20 odst. 1 písm. a) xxxxxx z xxxx xxxxxx nezahájit, není-li xx xxxx vedení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxx provedení, xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxx dotčených spotřebitelů. X xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx učiní xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx, proč xxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxx jsou povinny xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx spojení (§15 xxxx. 2).

(2) V xxxxxxxxx případech jsou xxxxxxxxx xxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx stran xxxxxx xxxxx je xxxx tentýž xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx dohody, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vede se xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nástupci.

§21x

Xxxxxxx výhrad

Ve xxxxxxx xxxxxx Úřad informuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx účastníkům xxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxx výhrad Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx přiměřenou lhůtu, xx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx navrhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx než 15 xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx se nepřihlíží; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dříve.

§21c

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxx x nahlížení xx xxx

(1) X xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bankovní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství; spis xxxx zahrnovat vedle xxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx, který tajemství xxxxxxxxxx.

(2) Xx žádost Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx listin xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z takových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx, má se xx to, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bankovní xxx xxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 1, §11 xxxx. 1, §18 xxxx. 1 xxxx §19a xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a že x poučení xx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx. Ustanovení §38 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx se nepoužije.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22ba xxxx. 5, xxxxx x další xxxxxxxx x informace, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx sdělení xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx. Xx xxxxx x xxx výzvy x xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ty xxxx xxxxx, které obsahují xxxxxx o upuštění xx uložení xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §22ba xxxx. 5 xxxxx žádost x xxxxxxx pokuty xxxxx §22ba xxxx. 6 (xxxx jen "xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx"), jakož x xxxxx xxxxxxxx x informace, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx žádosti x x xxxxxxxxxxx x xx Xxxxx předloženy; xx xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxx Úřadu, xxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zaslal. Xx xxxxxx částí xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 nahlížet xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; §38 xxxx. 4 správního xxxx se xxxxxxxxx.

§21xx

Xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx správním xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx podle §22ba xxxx. 6, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx probíhajícího xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx pro přezkum xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví.

(3) Xxxxxx-xx xxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx její nezpřístupnění, xxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx do xx xxxxxxx; x xxx vyhotoví Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx ohledně obsahu xxxxxxx a důvodnosti xxxxxx nezpřístupnění.

§21ca xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2017

§21d

Důkazní xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xx ně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 nebo §4, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx důkazy k xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxx takové xxxxxxx xxxx splněny. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx splněny nejsou.

(2) Xxxxx účastníci řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx §11 xxxx. 3 xxxxx §17 xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx závazků xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx, není Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx závazky xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(3) Xxxxx xxx x xxxx Xxxx xxxxx, xx účastník řízení xxxxxxx navrhnout xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx §11 xxxx. 3 xxxxx §17 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 5 x xxxxxxxx x nápravě xxxxx §20 odst. 4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2009

§21x

Xxxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx a informace, xxxxxx xxxxxxxxxx knih, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinen poskytnout Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx výzvu xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lhůtu, xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, x účel, xxx který xx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xx, že xx nesplnění povinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xxxxx §22c.

§21f

Šetření xx místě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx, místnostech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, u kterých xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx prostorách nacházejí xxxx jsou x xxxx přístupné, xxx xxxxxx xx xx, x xxxx formě xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx získávat v xxxxxxxx xxxxx kopie xxxx výpisy x xxxxxxxxxx záznamů,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx a x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamům.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnou součinnost x výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x výkon xxxxxx xxxxxxxxx strpět.

(4) Xx účelem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; nesplní-li xxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx.

(5) Šetření xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vystaveného xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx předpisů Úřadu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x podpis osoby xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xxxxxxx provedeno, xxxxxxx xxxxxxx x datum xxxx zahájení, jakož x jméno, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Úřadem pověřených xxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxx soutěžiteli, x xxxxx obchodních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx proběhnout, právní xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx a povinnostech xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxx.

(7) Xxxxx šetření x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxxxx lze podat xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 se xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxx na xxxxx x jiných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soutěžitele xxxx xxxxxx členy xxxx jsou k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxx xxxxxxxx prostory"), xxxx šetření x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx15) xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, vyjma xxxxxxxxxx §21f odst. 2 xxxx. x) a xxxx. 8.

§21x

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 101 xxxx 102 Xxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §7 x §11 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 20 odst. 6, čl. 21 xxxx. 4, xx. 22 xxxx. 1 xxxx 2 Xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxx xx. 13 odst. 6 Xxxxxxxx x xxxxxx, postupuje xxxxx xxxx XX x XXX xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 101 nebo 102 Xxxxxxx x xx stejné xxxx xxxxxx Komise xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XXX Xxxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud Xxxx xxxxxxx řízení x porušení xxxxxx 101 nebo 102 Xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx se xxxxx zabývat soutěžní xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, může Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx Xxxx podle §20 xxxx. 4 x xxxxx hlavy XXX xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 21 Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx Úřad x xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xx věcech ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxx15).

§21i

§21i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX VII

PŘESTUPKY

§22

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle §21f odst. 2 xxxx. x),

x) uzavře xxxxxx v rozporu x §3 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 1 zneužije xxx xxxxxxxxxx postavení,

d) uskutečňuje xxxxxxx x rozporu x §18 xxxx. 1,

x) nesplní xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx §11 xxxx. 3 xxxx §17 odst. 4 xxxxx nesplní xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx úplné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21e xxxx. 1,

x) neposkytne Xxxxx nezbytnou součinnost xxx xxxxxxx na xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 3, nebo

i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na místě x xxxxxxxxxx prostorách xxxx v xxxxxx xxx obchodních prostorách xxxxx §21f xxxx. 4.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x) xxxx i) xxx xxxxxx xxxxxx xx 300 000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b, x), x), e) xxxx x) pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se pokuta xxxxxxx.

§22a

Přestupky xxxxxxxxxxx osob x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 2 písm. x),

x) uzavře xxxxxx x xxxxxxx s §3 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §11 odst. 1 xxxxxxxx své dominantní xxxxxxxxx,

x) uskutečňuje spojení x xxxxxxx x §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx §11 xxxx. 3 nebo §17 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx opatření xxxxx §18 odst. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxx,

x) neposkytne Úřadu xxxxx, správné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21e xxxx. 1,

x) neposkytne Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx strpět xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x jiných než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21f odst. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) h) xxxx x) se xxxxx pokuta do 300&xxxx;000 Xx xxxx 1 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x, x), x), e) nebo x) xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx 10 % z xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxx odstavce 2 ukládána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může být xxxxxxx xx xx xxxx 10 % x úhrnu xxxxxxx xxxxxx dosažených za xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx uložené xxxxxx xx xxxx 10 % xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx období.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zákazem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx v zadávacím xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x účast x dynamickém nákupním xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Úřad xxxx veřejný xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejných zakázek, xxx, od kterého xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx, a xxx, xxx končí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§22xx

Xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx pečeť umístěnou x xxxxxxx šetření xxxxx §21f xxxx. 2 písm. x),

x) x rozporu x §19a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxx Úřadu,

d) neposkytne Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx pravdivé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21e xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §21f xxxx. 3, nebo

f) xxxxxx xxxxxxxxx strpět xxxxxxx na místě xxxxx §21f xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x) nebo x) xx uloží xxxxxx xx 300 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) nebo x) xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxx určení xxxxxx pokuty právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx ukládání x xxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx způsobu xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx spáchán. Xxxx xx přihlédne k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx snaze xxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 x 21 xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x nich, x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 x 2, §20 xxxx. 4 xxxx. x) x x) x §20 xxxx. 5.

(3) Xxx výměře pokuty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx k xxxx, x jakém xxxxxxx xxxxxx xx právního xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, při xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednává Xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(6) Úřad xxxx xxxxxxxxx, které xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vedeném Xxxxxx x xxxxxx stupni xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně v xxxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxx xxxxx xx vysoké škole x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx Úřad podle xxxxxx xxxxxx, nepoužijí.

(8) Xx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §13 xxxx. 2 x 3, §16, 17, §20 xxxx. 5, §24 xx 27, §29 písm. x), §35 písm. x) x x), §36, 37, §39 xxxx. x), §42, 43, 45, 48, 49, §51 písm. x), §53, 54, §68 xxxx. x) a x), §70, 71, §76 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §76 xxxx. 5, §78 odst. 2 xxxx třetí, §80 xxxx. 2 x 3, §81, §82 xxxx. 1, §85 xxxx. 3, §87, §89 xx 92, §93 odst. 1 písm. g) x h), §93 xxxx. 3, §94, §95 odst. 3, §96 odst. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 2 x 3, §98 xxxx. 2, §99 xxxx. 2 a §101 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x jednání, pro xxxxx xx x xxx xxxxxxxx řízení x pokračujícím, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx jednání xx xx xxxxxxx výhrad xx jeden skutek.

§22xx

Xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx a snížení xxxxxx

(1) Jestliže Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vinným x přestupku podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §22a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodě, xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx x které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxx xxxxx §21f xxxx §21g xxxxx prokazují existenci xxxxxx dohody xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xx této xxxxxx,

3. nečiní xxxxxx xx ostatní soutěžitele, xxx xx xxxx xxxxxx účastnili, x

4. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx, o jejíž xxxx informoval xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx x 50 %, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazní xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 xx 4; xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx Úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodě xxxxxxxx, x x xxxx, x jaké xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podrobností xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxx §22a xxxx. 1 písm. x), c) xxxx x), tak sníží xxxxxx, x jejíž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x 20 %, xxxxx se xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx přiznal x xxxxx xx Xxxx xx to, xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx takový xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Upustí-li Xxxx od uložení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx témuž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

(4) Xxxxxxx xx uložení xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 lze xxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx soutěžitelem.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx doručeno sdělení xxxxxx xxxxx §21b. Xxxxxx x snížení xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21b. Xxxxxxx xxxxxxx lze vzít xxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, která xxxx xxxxx zpět, a x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x snížení pokuty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxx xxxxx §21b.

(7) Xxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x odstavci 5 nebo 6, Xxxx xxxxxxxx xxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx Xxxx uzná orgán xxxxxxx xxxxxx vinným x xxxxxxxxx xxxxx §22aa xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, o 20 %, pokud xx xxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxx xx xx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx x závažnost přestupku xx takový xxxxxx xxxxxxxxxx. Odstavce 4, 6 x 7 xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§22c

Pořádková xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21e xxxx. 2 xxx uložit pořádkovou xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx xxxx 1 % x čistého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uložit i xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx nebo 10 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx období.

§23

Promlčecí doba, xxxxxxx x xxxxxxxxx promlčecí xxxx

(1) Promlčecí doba xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 10 let.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pečetě xxxxxxxx xxxxx §21f odst. 2 xxxx. e), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxx §21e xxxx. 1, neposkytnutí xxxxxxxx součinnosti xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx prostorách xxxx x jiných xxx xxxxxxxxxx prostorách xxxxx §21f odst. 3 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx obchodních xxxxxxxxxx xxxxx §21f odst. 4 xxxx 3 xxxx. Ustanovení xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vedeného v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x přestupku,

b) xxxxxxx xxxxxxx výhrad,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx uznán xxxxxx,

x) okamžikem xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doba xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 14 let xx xxxx xxxxxxxx x odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 let xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx doba xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx odstavce 3.

HLAVA VIII

POVINNOST XXXXXXXXXXXX X ZACHOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§24

Xxxxx x pracovněprávním xxxx xxxxx vztahu x Xxxxx, xx xxxxx základě xxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxx, xxx níž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci, xx povinna o xxxx zachovat xxxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA IX

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2004 Sb.

HLAVA X

SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§25x

Xxxxx správního xxxx

Xxxx-xx xxxxx zákonem stanoveno xxxxx, postupuje xx x xxxxxx u Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x správními xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx řešení xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx18), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18b), xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx18c), xxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozkladu, xxxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxx komise a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx18d) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx18e) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx18f); xxxxxxxxxx správního řádu x účastnících řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx18g) xx xxxx xxxxxxx.

§25b

Na postup Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x kontrole21) nepoužijí.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

§26

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx spojení podle §15 xxxx. 3 xxxx. x) a §16a xxxx. 1.

(2) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 povolit xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Výjimky xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§28

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 63/1991 Sb., o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

2. Xxxxx č. 495/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x. 286/1993 Xx.

§29

X xxxxxx č. 286/1993 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon č. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xx xxxxx xxxxxx x. 495/1992 Xx., x xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx., se xx. X, II x XX xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x. 132/2000 Xx.

§30

X xxxxxx č. 132/2000 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x hlavním xxxxx Praze, se xxxxxx XXX xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§31

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxx č. 143/2001 Xx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx Úřad xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx povolení podle xxxxxx zákona. V xxxxxxx, že spojení xxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx Úřad pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxx, xx spojení xxxxxxxx nepodléhá.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx nahlížet x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx bylo Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx.

(5) Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na návrh xxxxxxx jednoho x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nabyla xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxx podmínky, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx podmínil xxxxxxxx, xxxx xx nahradí xxxxxx, xxxxx se x důsledku xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 340/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 2.6.2004

Xx. II

Přechodné ustanovení

Pokud xxx Xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxxxx x. 143/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx1), x to xxx xxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx2), Xxxx xxxxxx x xxxx xxxx zastaví, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 361/2005 Xx. x účinností xx 1.10.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 143/2001 Xx., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 155/2009 Xx. x účinností xx 1.9.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2012 Sb. s xxxxxxxxx od 1.12.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem č. 293/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 19.10.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 143/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 417/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 143/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

340/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Xx., x ochraně hospodářské xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 2.6.2004

464/2004 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 143/2001 Xx. publikované x xxxxxx x. 156/2004

484/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx., zákon č. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

361/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005 x výjimkou §25a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

436/2005 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 143/2001 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 151/2005

71/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.5.2007

296/2007 Xx., kterým se xxxx zákon x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

155/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2009

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

313/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 143//2001 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2009

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

360/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2012

135/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

293/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx hospodářské soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 135/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.10.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

262/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x xxxxx xxxxxx č. 143/2001 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

417/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xx. 17 a xxxx. Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
1a) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2003 xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxxx x článcích 81 x 82 Xxxxxxx.
1b) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 139/2004 ze xxx 20. xxxxx 2004 o kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx.
1c) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách), §23 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx č. 442/2000 Xx., §9 xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x o změně xxxxxxx xxxxxx.

2) §2976 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 59/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.
3a) Nařízení x. 26 x xxxxxxx určitých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchod s xxxx.

4) §580 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4a) Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
5) Xx. 42 Xxxxxxx. Nařízení Xxxx (XX) č. 1184/2006 ze xxx 24. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na produkci xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxx x nimi (xxxxxxxxxxxx znění).
5x) §6 xxxxxx x. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx).
6) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Sb.
7) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.
7a) §7 xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.

8) §189 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §20 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
13) Xx. 22 xxxx. 1 Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 139/2004.
14) Xxxxx č. 273/1996 Sb., x působnosti Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 187/1999 Xx.
14a) Čl. 4 xxxx. 4 x 5 Nařízení Xxxx (XX) č. 139/2004.
14x) Čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 139/2004.
14c) Čl. 22 xxxx. 1 Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 139/2004.
14d) Xx. 9 xxxx. 3 Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 139/2004.
14e) Článek 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 81 x 82 Xxxxxxx.
15) §200h xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §420 x 421 občanského xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §136 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx.
18x) §62 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx.
18x) §90 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
18c) §71 xxxxxxxxx řádu.
18d) §152 xxxx. 3 a 5 správního řádu.
18x) §27 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx řádu.
18f) §28 xxxxxxxxx xxxx.
18x) §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
19) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19x) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §144 xxxxxx č. 137/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§31a xxxxxx x. 139/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a koncesním xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 417/2009 Xx.

21) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

22) Xxxxx č. 215/2004 Sb., x xxxxxx některých xxxxxx x oblasti xxxxxxx podpory x x změně zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 1 Xxxxxxxx Rady (XX) č. 139/2004.
2) Xx. 4 Xxxxxxxx Rady (XX) č. 139/2004.

*) Xxxxx novely x. 127/2005 Xx.:

2. X §11 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5a xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích.

5a) §6 xxxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).".

- x textu xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx odstavců a xxxxx xxx xxxx xx dojít x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Novela je xxxxxxxx.

Xxxxx novely x. 71/2007 Xx.:

2. X §11 se první x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx.

- snaží xx xxxxxxxxx chybu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ideální. Xxxxxx si totož xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2".