Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
100/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Posuzování vlivů na životní prostředí

HLAVA I - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Díl 1 - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Rozsah posuzování §2

Základní pojmy §3

Díl 2 - Posuzování vlivů záměru na životní prostředí

Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí §4

Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí §5

Oznámení §6

Zjišťovací řízení §7

Dokumentace §8

Posudek §9

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí §9a

Navazující řízení §9b §9c §9d

Náležitosti podporující podpisové listiny §9e

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí §10

Díl 3 - Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10a

Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10b

Oznámení koncepce §10c

Zjišťovací řízení §10d

Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10e

Návrh koncepce §10f

Stanovisko k návrhu koncepce §10g

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví §10h

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí §10i §10j

HLAVA II - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky §11

Způsob mezistátního posuzování §12

Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky §13

Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky §14

Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky §14a

Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky §14b

HLAVA III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Díl 1 - Ustanovení společná

Předběžné projednání §15

Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich §16

Veřejné projednání §17

Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí §18

Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení §19

Díl 2 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí §20 §20a §21

Orgány kraje §22

Ostatní společná ustanovení §23 §23a

Díl 3 - Ustanovení přechodná §24

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí §25

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §26

ČÁST ČTVRTÁ §27

ČÁST PÁTÁ - Účinnost §28

Příloha č. 1 - Kategorie

Příloha č. 2 - Kritéria pro zjišťovací řízení

Příloha č. 3 - Náležitosti oznámení

Příloha č. 3a - Oznámení podlimitního záměru

Příloha č. 4 - Náležitosti dokumentace

Příloha č. 5 - Náležitosti posudku

Příloha č. 6 - Náležitosti stanoviska

Příloha č. 7 - Náležitosti oznámení koncepce

Příloha č. 8 - Kritéria pro zjišťovací řízení

Příloha č. 9 - Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

č. 93/2004 Sb. - Čl. II

č. 163/2006 Sb. - Čl. II

č. 216/2007 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXIX

č. 436/2009 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXVII

č. 326/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 225/2019 Sb.

INFORMACE

100
ZÁKON
ze xxx 20. xxxxx 2001
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Posuzování xxxxx xx životní prostředí

HLAVA X

XXXXXXXXXX VLIVŮ XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Zákon x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, správních orgánů x územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxxx) při tomto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ovlivnit životní xxxxxxxxx.

(3) Účelem xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxxx.1b)

§2

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xx obyvatelstvo x veřejné xxxxxx x vlivy xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxx na xxxxxxxxx x rostliny, ekosystémy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx x krajinu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kulturní dědictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) a xx xxxxxx vzájemné působení x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx významné druhy, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx15).

§3

Základní xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx

1. stavby, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k tomuto xxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně přírody x krajiny xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti,

b) xxxxxxxx strategie, xxxxxxxx, xxxxx xxxx programy xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zpracované xxxx xxxxxx orgánem veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) dotčeným územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zájmy xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx2) x jehož územně xxxxxxx obvod xxxxxxx xxxxxx tvoří dotčené xxxxx, a Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§21) xxxx xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx záměr xxxx xxx xxxxx územně xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx řízení,

3. společné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti,

7. řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. řízení o xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx s povrchovými x podzemními xxxxxx,

10. xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx povolení,

11. xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

13. xxxxxx, x xxxx se xxxxxx rozhodnutí nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 1 až 12, x

14. xxxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 13 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxx, xx-xx xxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx převzaty xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jedna xxxx více xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. osoba, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčena xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxx předmětem xxxxxxxx xx xxxxx zakladatelského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx alespoň 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x navazujícím xxxxxx xxxxx §9b odst. 1, xxxxxxxx před xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 6, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx svými xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s podpisy xxxxxxx 200 osob,

k) xxxxxxxxxxxxx ten, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sestává x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zahrnutí xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx záměrem xxxx jeho částí xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx, k xxxx xxxx vydána xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xx 13 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy,

n) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Předmětem posuzování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxx záměrů podléhají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx záměru xxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx I, které xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozsah xxxx pokud xx xxxxxxxx mění xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx užívání x xxxxxxx-xx se x změny xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xx tak xxxxxxx xx zjišťovacím xxxxxx,

x) záměry xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxx xxxxxx záměrů, pokud xxxxx záměru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxx&xxxx;xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tak stanoví xx zjišťovacím xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx chráněném xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xx tak xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) změny xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které vlastní xxxxxxxxx xxxx rozsahem xxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx změny xxxxxx podléhají posouzení xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx stanoví xx xxxxxxxxxxx řízení,

f) xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9a odst. 6 mohly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx životní prostředí; xxxx změny záměrů xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §9a xxxx. 5; xxxx části xxxx etapy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx rozhodnout, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důsledků xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx, bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx posuzování tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx záměr, x xxxxxxx veřejný xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxx první xx xxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první vláda

a) xxxx xxxxxxxx jinou xxxxx posuzování,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxx x) x

x) před vydáním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx informace xxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxx, že záměr xxxx xxxxxxxxx posuzování, xxxxxxx se §11 xx 13 xxxxxxxxx. X záměrů podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx držitelem zvláštní xxxxxxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx do svého xxxxxxxxxx; §45i odst. 8 xx 11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny xx použijí xxxxxxx.

§5

Xxxxxx posuzování vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, posouzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí.

(2) X dlouhodobém xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x kontextu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě důsledky xxxx likvidace x xxxx sanace xxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxx sanace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxx xx xxxxx související x běžným provozováním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx katastrofám, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx záměru zahrnuje x xxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx minimalizaci těchto xxxxx, popřípadě xx xxxxxxx příznivých xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x požadavků jiných xxxxxxxx předpisů.

§6

Xxxxxxxx

(1) Oznamovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") příslušnému úřadu.

(2) Xxxxx xx jedná x podlimitní xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví příloha č. 3a x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xx kritériím xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxx do 15 xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx toto xxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxxx.

(4) Oznamovatel xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx (dále xxx "x xxxxxxxxxxxx podobě"), x xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx. Náležitosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) x g) xxxxxxx příloha č. 3 k xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x metod xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx environmentálních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx zohledněním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx studovaných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxx vzhledem k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Nejedná-li se x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice České xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxx x xxxxxx, xxxxx podle stanoviska xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxx oznamovatel xxxxxxxxx xxxxx oznámení dokumentaci xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 nebo 10.

(6) X xxxxxx, xxxxx xxxxx stanoviska xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace14), xxxxxxxxx závěry tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx §45i xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 4 x 6, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxx obdržení. Xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným celkům.

(8) Xxxxxxxxx, dotčená xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjádření k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx. X vyjádřením xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uvést xx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx konkrétního xxxxxx xxxx druh xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) současný xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x změn xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xx h) xx cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostředí, případně xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxx xxx významný xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx posouzení xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahajuje xx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx se podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx záměru xxxx xxx významné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušný xxxx xxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx změna záměru xxxx kapacitou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxx příslušného xxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, dotčených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxx nejdéle do 45 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16; v odůvodněných, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx překročena, xxxxxxx xxxx x 25 xxx. Xxxxx zjišťovacího xxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx §16.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx podle odstavce 2 podléhá posouzení xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxx X.X.1. xx X.X.4. x B.I.6. přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx a úvahy, xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto zákonu.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nepodléhá posouzení xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x tom xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v řízení. X rozhodnutí xx xxxxxx základní xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx bodů X.X.1. xx B.I.4. a X.X.6. přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x doručuje veřejnou xxxxxxxxx. Právo xxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(7) U záměrů, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx ptačí oblasti, xxxx x odůvodněném xxxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace14), xxxx xxx xxxxxxxx dokumentace, x xx xxxxxxx x ohledem na xxxxx obdržených vyjádření, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx držitelem zvláštní xxxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx záměr xxxxxxxxx xx variantách, xx součástí xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx liší xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x technických xxxxxxxx možné.

(9) Dotčená xxxxxxxxx uvedená x §3 xxxx. i) xxxx 2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxx účely postupu xxx xxxx xxxxx xx má xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedená v §3 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx, na xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zjišťovacím xxxxxx, xx záměr xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

(10) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx do 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx

(1) Nejde-li x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx §19, x xx v xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu; xxxxxxxxxxx xx zpracovává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných environmentálních xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx úřad dojde x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx 10 pracovních dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x současně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zašle x žádostí o xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx . Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovateli posudku x xxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxx veřejnost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxxxx x dokumentaci x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx.

(4) Po uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx zpracovateli xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku, xxxxxxx xxxx do 40 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto dokumentaci x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16. Xxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložena xx xxxxx 3 let xxx dne vrácení xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxx vrácení xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xx s doplněnou xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Xxxxxxx

(1) Příslušný xxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxx oprávněnou xxxxx §19 (dále xxx "xxxxxxxxxxx posudku").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx podaných, se xxxxxxxxxxx závěrů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17, bylo-li xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 5 x tomuto zákonu.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx předložení xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 60 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdržených xxxxxxxxx k xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx lhůtu může x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxxx 20 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odborníků, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxx, kdo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posudku.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepracovávat xxx ji xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx, které byly xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a další xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx zpracovatele xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx posudek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx obdržení xxxxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxx xxxx přepracování x stanoví mu xxxxxxxxxx lhůtu, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit, xxxxx xxxxx být delší xxx 30 xxx; xxxxxxxx o tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx předložen xx xxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 nebo 7, xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx posudku x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 15 xxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx dodatečné xxxxx, xxxxx příslušný xxxx odměnu x xxxxxxxx sankce xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

§9x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxx x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dotčeným územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stanovisko předkládá xxxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx platné x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx stanoviska xx 7 let ode xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxxxxxx prodlouží o 5 xxx, a xx x opakovaně, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmínek v xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlivy xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx podána xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx neuplyne, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti stanoviska xx podklad xxxxxxxxxx xxxxx aktuálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx stanoviska. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x navazujícím xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx třetí, má xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 60 xxx xx xxx, xxx xx xxxxxxx takového rozhodnutí xxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx záměru, je xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx posuzování xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxx x takové xxxxx nebo etapě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx. Dojde-li k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 6, xxxxxxxxx xxxx platnost xxxxxxxxxx prodlouží. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlouží xxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx však x xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx oznamovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx stanovisko, dokumentaci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx případných xxxx xxxxxx záměru, xx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxx etapy xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxx ověří xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxx příslušným k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže došlo xx změnám záměru, xxxxx by xxxxx xxx významný negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxx. Xxxx změny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx ke změnám xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx stanovisku příslušný xxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx neproveditelné, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xx xx xx xx, že xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§9x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx navazujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx o záměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x předmětu x xxxxxx rozhodnutí, které xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vydáno,

c) xxxxxxxxx o xxx, xxx xx lze xxxxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §16,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9c xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místě x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x záměru a x případných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xxxxxxxxx x xxx, xxx a případně x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9c xxxx. 3 a 4.

Xxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxxxx vyvěšením xx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx vede. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx po dobu 30 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x navazujícím řízení xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx na xxxxx x podklady, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxx správního xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx navazujícího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zpřístupnění

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx za xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxx rozhodnutí, vychází xxxx z xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bylo-li xxxxxx.

§9x

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Připomínky xxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx §9b odst. 1 na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxxxxxx xxxxx příslušný x vedení navazujícího xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán v xxxxxxxxxx svého rozhodnutí xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx podáním xxxxxxxxx xxxxxxxx přihlásí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, do 30 xxx ode xxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx §9b odst. 1, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx veřejnost uvedená x §3 xxxx. x) xxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. i) bodě 2, x xx x v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx.

(5) Splnění xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx dotčená xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§9x

(1) Dotčená veřejnost xxxxxxx v §3 xxxx. i) bodě 2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zákonnost xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §3 xxxx. x) xxxx 2 xx práva, xx xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X žalobách proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízeních rozhodne xxxx xx 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2015 Xx. s účinností xx 1.4.2015

§9x

Xxxxxxxxxxx podporující xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx očíslovaném xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. x) bodu 2, xx jejíž xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určena, x xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx listina xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx písemného oznámení, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v navazujícím xxxxxx xxxxx §9c xxxx. 3 písm. x), a xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx §7 odst. 6 nebo §9c xxxx. 4, x xxxxx jednací x xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Každá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxx xx podpisový xxxx xxx jméno, xxxxxxxx, datum narození x xxxxxx místa xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podporující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny xx 18 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx přerušeno.

§10

Zvláštní ustanovení pro xxxxxxxxxx xxxxx stavebních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxx xxx "stavební záměr") xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx") postupuje xxxxxxxxx úřad v xxxxxxxxxxx x úřadem xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx x posouzením xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxx").

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxx nebo etapa xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 8 věty xxxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx podle §6 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 8 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7. Náležitosti dokumentace xxxx uvedeny x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx. Dokumentaci předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů, x xxxxx xxxxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xx nepoužije.

(4) V xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx dojde x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro řízení x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 10 dnů; xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx-xx dokumentace náležitosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §8 xxxx. 2 xx 6 se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx úřad bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku. Nestanoví-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle stavebního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17 xx xxxxxxxxx. Xx obdržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx")16) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovateli xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx posuzování, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebnímu úřadu xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadem zajistí xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 x 4.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek xx xxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx §13, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx zdraví x xxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx podle §2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx. Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 60 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručeny výsledky xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx posuzování podle §13. Xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx o dalších 20 xxx. Ustanovení §9 odst. 2 x 3 xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 a xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x důvodu nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatelem xxxxx §18 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx stanovisko xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx §16. Ustanovení §9a xxxx. 1 a 2, §9a odst. 3 xxxx xxxxx x §9a xxxx. 6 xx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx vydává x celému xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke všem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §23 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Posuzování xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Předmětem posuzování xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxx povolení záměrů xxxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x povrchovými xxxx xxxxxxxxxx vodami, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telekomunikací, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx koncepce, x xxxxxxx podle stanoviska xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxxxx významný xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxx x), u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx územním xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10d,

x) xxxxx koncepcí xxxxx xxxxxx a) x x), pokud xx xxx stanoví xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx §10d.

(2) Rámec xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 k tomuto xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx povolování, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx, povahu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xx předmět xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx ochrany lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx koncepce xx xxxxxxx prostředí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx zpracovávané xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, xxx xxxxxxx dochází x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,4e)

x) xxxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx posuzování vlivů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Posuzování koncepce xxxxxxxx xxxxxxxx, popis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřímých xxxxx provedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cílů, a xx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx prostředí v xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx oznámení x zpracování xxxxxxxx (xxxx xxx "oznámení xxxxxxxx"), x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx záměrů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx údajům podle xxxxxx zákona.

(4) Při xxxxxxxxxx koncepce se xxxxxxxx x posuzují xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx, snížení, xxxxxxxx xxxx kompenzaci xxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx řešena xx xxxxxxxxxx, xx nutné xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2004

§10x

Xxxxxxxx koncepce

(1) Xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x listinné x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx stanoví příloha č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 1, zašle xxxxxxxxx úřad do 10 xxx xxx xxx xxxx obdržení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a případně xxxx dotčeným xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx místní xxxxx koncepce xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxx písemné xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx do 20 xxx xxx xxx xxxx zveřejnění. K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx příslušný xxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). X koncepce xxxxxxx x §10a xxxx. 1 písm. x) x x) xx cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx provádění xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 k xxxxxx zákonu x xxxxxx xxx nejpozději xx 35 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx a rozsah xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx přicházejících xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxx vyhotovení má xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx zjišťovacího řízení xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx zašle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dotčeným xxxxxxx x dotčeným xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dotčeným xxxxx, xxxxx příslušný xxxx xxxxx podle §10c xxxx. 2, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §16.

§10x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §19 (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxx x xxx nejpozději x xxxxxxxx návrhu koncepce xxxxx §10f xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tuto informaci xxxxxxxxxx zveřejní na xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx koncepce.

(3) Za xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx zákonu.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx pouze za xxxxxxxx stanovených zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.4c)

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx koncepce x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x koncepci xxxxxxxxxxxxx doporučená opatření xxx předcházení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxx koncepce na xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxx koncepce

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx příslušný úřad xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxx koncepce, xxxxxxxx xxxxxxx, dotčeným krajům x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx §10c xxxx. 2, informaci x xxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx x upozorněním xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §16. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x téže xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Předkladatel je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx konání veřejného xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx 10 dnů xxxx xxxx konáním. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x místě x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxx.

(4) Veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx koncepce příslušnému xxxxx. Xxxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zápis x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §17.

(5) Xxxxx xxxx zaslat své xxxxxxx vyjádření k xxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx úřad nepřihlíží.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx úřad xx veřejného projednání xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xx 20 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X vyjádřením zaslaným xx xxxxx příslušný xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx neprodleně po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nebo 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Předkladatel xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyjádření k xxxxxx koncepce. Upravený xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předkladatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx úřad xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx koncepce, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "stanovisko xx xxxxxxxx") xx xxxxx do 20 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně informace x xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxx xxxx ve svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxx xxxx navrhnout xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx navrhnout xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx koncepce xx životní xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx předkladateli, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §10c xxxx. 2, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §16.

(4) Bez xxxxxxxxxx xx koncepci xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx zohlednit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx stanovisko xxxxxxxxx x podmínky xxxxxxxx x do xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxx xxxx zahrnuty xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx postup odůvodnit.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncepci xxxxxx prohlášení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) informaci, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) informaci, xxx bylo ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx mezistátního xxxxxxxxxx xxxxx §14a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx návrh koncepce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informaci o xxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx xxxxx §10h.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxxx povinen xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x případně xxxx dotčené xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §10c xxxx. 2.

§10h

Sledování a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví

(1) Předkladatel xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozbor xxxxx schválené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx úřad a xxxxxxx orgány a xxxxxxxx rozhodnout o xxxxx koncepce.

(2) Dotčené xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxx vlivy xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odvrátit xxxx xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx vlivů politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx životní prostředí

(1) Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx územního rozvoje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4b). Xxxxxxxxxx §20, §21 xxxx. k) x §22 xxxx. x) xxx nejsou dotčena. Xxxxxxxxxx §2, 3, 10a, 10b a 10h se xxxxxxx xxxxxxx a x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §10g xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx kraje") při xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoví podrobnější xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xx vyhodnocení xxxxxxxx xxxx uvede důvody, xxx které xxx xxxxxxxx. Xxxxx vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4d), xx Xxxxxxxxxxxx xxxx orgán kraje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx kraje xx xxxxxxx kritérií uvedených x příloze č. 8 k xxxxxx xxxxxx případný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §19.

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/2017 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§11

Xxxxxxx posuzování xxxxx xx životní prostředí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xx

x) xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x koncepce podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx území může xxxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx území xxxx xxx zasaženo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx stát"), požádá,

c) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx státu (dále xxx "xxxx xxxxxx") x xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostředí xx území České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx mezistátním xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Orgán xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 sloupci XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxx zjistí, xx xx jedná o xxxxx podle odstavce 1. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§12

Xxxxxx mezistátního posuzování

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx postupuje podle xxxxx I tohoto xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx XX tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxx xxx vyjádření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 30 xxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx stát. Xxxxxxx lhůty xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně.

(2) Při xxxxxxxxxxxxx x tom, xxx xx mezistátní xxxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státu původu, xx postupuje xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Stát xxxxxx x dotčený xxxx na žádost xxxxxxxxxxxx x nich xxxx, zda bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx ano, xxx x xxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivému xxxxx záměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice, xxxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pozorování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxxxx xxxxx přesahujícího xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vlivu xxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx těchto xxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a vypořádat xx x nejasnostmi xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx prognóz x xxxxx využití získaných xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměrů x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx má xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvody usuzovat, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státní hranice, xxxx pokud xxxx xxxxxxxx faktory, xxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxxxx takovýto xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stát. Xxxx původu a xxxxxxx stát po xxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxx o xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx předkládá xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx překladu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxx s xxxxxxx x vyjádření xxxxx x údaji x xxxxxxx posuzování xxxxxx xxxxxxxx příslušného úřadu, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx posuzování, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx území. Xxxxxxxxxxxx zašle xxxx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx jejich obdržení xxxxxxxxxxxx x využití xxx zpracování xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x úředním xxxxxx xxxxxxxxx státu x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx obdržení dotčenému xxxxx s xxxxxxx x vyjádření x xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, včetně sdělení xxxxxxxx ke zmírnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx x xxxxxxxxxx zájem, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx konzultace oznamovatele x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace. Xx xxxx pak xxxxxxx xx konzultace xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx podle §16.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxxxxxxxx do stanoviska xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jen xxxxxx.

(6) Ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxx dotčenému xxxxx stanovisko xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xx zaslat xxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 x §9b xxxx. 4 písm. x) x xxxxxxxxxx xxxxx §9a odst. 3, a to xx 15 xxx xxx dne jejich xxxxxxxx. Tyto informace x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovisku nebo xx podkladě xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx zveřejní xxxxx §16 x toto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx orgánům a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x vyjádření.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty první.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx státu původu, xxxxx xxxx dokumentaci, xxxxxxxxx informaci o xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16.

(5) Veřejnost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou oprávněny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření spolu xx xxxx xxxxxxxxxx x informací, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx první.

(6) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x času xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx původu, xxxxxxxx ji xxxxx §16.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx závěry státu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podkladě následných xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx závěru, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xx 15 xxx ode xxx jejich obdržení.

§14x

Xxxxxxxxxx posuzování koncepce xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx zjistí, že xx xxxxx x xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx jazyce dotčeného xxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx s upozorněním xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčenému xxxxx xxxxxxxxxx, zejména pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx koncepce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx dotčeného xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx území. Ministerstvo xxxxx xxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx obdržení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x konzultaci zájem, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předem xxxxxxxxxx, nejpozději však xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxxxx §16.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu ke xxxxxxxxx návrhu koncepce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx koncepci nebo x xxx uvede xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxx zčásti. Xxxxxxxxxx xx koncepci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx koncepce xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10g xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a tyto xxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxx státu.

§14x

Xxxxxxxxxx posuzování koncepce xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx státu xxxxxx, xx xxxxxxx xx 20 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxx xx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dotčeným xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x návrhu xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx koncepce. Xxxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x informací, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxx xx 40 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx původu xxxxx xxxxx o stavu xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, x to xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.5)

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx včas xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x času xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konaného na xxxxx xxxxx původu, xxxxxxxx ji xxxxx §16.

(5) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx §16 xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx obdržení xxxxxx informace xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx schválenou xxxxxxxx, xxxxxxxx ji xx xxxxxxxxx xx 20 xxx ode xxx xxxxxxxx.

HLAVA III

USTANOVENÍ XXXXXXXX X PŘECHODNÁ

Díl 1

Ustanovení xxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxx projednání

Příslušný xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny, xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokumentace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxx variant xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x doporučit mu xxxxxxxxx projednání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x dotčené xxxxxx jsou xxxxxxx xx žádost oznamovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

§16

Xxxxxxxxxx dokumentů pořízených x xxxxxxx xxxxxxxxxx x informací x xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informaci o xxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxxx xxxx doplnění,

d) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx nařízeno,

f) xxxxxxx,

x) stanovisko,

h) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx při mezistátním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx posuzování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) vyvěsí xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx dobu nejméně 15 dnů. Xxxxxxxxx x dokumentech uvedených x odstavci 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) a l) x x tom, xxx a xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx xx dobu nejméně 15 xxx. X xxxxxxxx informací xxxxx xxx první a xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný úřad. Xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx kraje.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxx projednání

(1) Xxxxxxxxx xxxx nařídí veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx §16 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konalo xxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx veřejné projednání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatele xxxxxxxxxxx nebo posudku.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx den xxxxxx nového veřejného xxxxxxxxxx; ostatní xxxxx xx xxxxxxxxx prodlužují.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx x xxx pořizuje xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovateli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

(7) Předmětem veřejného xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.5)

§18

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, x xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x posuzováním vlivů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, hradí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nese xxxxxxxxx xxxx, zvýšené xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxxx, oznámení koncepce xxxx xxxxxx koncepce x náklady xxxxxxx x tlumočením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předkladatel.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx splňujícího xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zpracovateli xxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxx oznamovateli. Oznamovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vyúčtované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx lhůty stanovené x §9a odst. 1.

§19

Autorizace xx zpracování xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Zpracovávat xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, oznámení předkládané xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxxx posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "autorizace"). Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto dokumentů xxx xxxxx, xxxxx xxx ni xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x), u xxxxxx předkládaných podle §6 xxxx. 5 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx držitelem osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx odborné způsobilosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpracovávat xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 3, 3a, 4, 5, 7 x 9 x xxxxxx zákonu xxxxxxx, xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x délce xxxxxxx 3 let, jakož x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx x zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonané xxxxxxxx 2 roky xxxx podáním xxxxxxx x udělení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x den xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx.

(5) Xx bezúhonnou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, kterým je xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxx xxx 3 xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx bydliště, nebo xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, že xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx státním občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx bydliště x jiném členském xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxx dokladu x bezúhonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx7).

(6) Autorizaci pro xxxxxx posuzování xxxxx xx životní prostředí xxxxxxx, prodlužuje x xxxxxx ministerstvo po xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx před uplynutím xxxx, xx kterou xxxx autorizace xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxx uplynutí xxxx, xx kterou byla xxxxxxxxxx udělena. Xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx autorizace xxxxxx xx lhůtě podle xxxx xxxxx, ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřechází xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x rozhodnutí x xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx dvakrát v xxxxxxx posledních 3 xxx

x) porušila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx

x) bez xxxxxxx xxxxxx nedodržela lhůtu xxx předložení posudku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1.

(10) Xxxxxx-xx xxxxx kraje x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxxx se xxxxxx xx správním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx x volném xxxxxx služeb.

(12) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx autorizace,

c) smrtí xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx udělena, xxxx jejím xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxx se zkouškou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx předem xx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pověřilo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činí 500 Xx. Zkouška odborné xxxxxxxxxxxx konaná xxx xxxxx prodloužení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x prodloužení autorizace. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx udělování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nevyžaduje u xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx x xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx příslušníkem členského xxxxx Evropské xxxx,

x) xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(16) X xxxxxxxxx požadavků xxx xxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx úplné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 15 xxxx. a) a x).

(17) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 1 roku ode xxx následujícího xx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 2

Výkon státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

§20

Xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx kraje.

§20x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje orgánům xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx se narodil,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,

d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu.

§20a vložen xxxxxxx předpisem x. 227/2009 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2010

§21

Ministerstvo

a) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vrchní xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxxx XXX x x xxxxxx, jejichž oznamovatelem xx Xxxxxxxxxxxx obrany, x xx xxxxxxx XX a xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) x xxxx změn záměrů xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), xxxxx x těmto xxxxxxx vydalo stanovisko,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx celého xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posuzování xxxxxx x koncepcí,

g) xxxxxxxxx posuzování dalších xxxxxx, x xxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx působnost x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx,

x) xxxx souhrnnou evidenci xxxxx zahajovaných posuzování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závěrů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x odnímá xxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx ročně xxxxxxxxxx xx xxxx věstníku xxxxxx xxxxxxxx autorizace,

k) xxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx dotčeným xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx domáhat xx žalobou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx xxxxx §9a xxxx. 3,

x) xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx energetické infrastruktury17), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x),

x) stanovuje, který xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 písm. a), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxx kraje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxxx KÚ a xxxxxx změn, xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) a xxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), xxxxx x xxxxx záměrům xxxxxx stanovisko,

b) zajišťují xxxxxxxxxx koncepcí x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx zasahuje xxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxx, xxxx-xx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury17), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

§23

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxx-xx nebo změnil-li xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřad v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1, popřípadě x příslušném úřadu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx byla xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) se xxxxx o změnu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9a odst. 1,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx §11,

x) se xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx stanoviskem.

(4) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx kraje. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důvodné pochybnosti xxxxxxxxxxxx neodstranilo, xxxx xx oznamovatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx přiloží xxxxxxxxx xxxxxx kraje; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx si x odůvodněných případech xxxx vyhradit xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxx. Xxxxxxxxxxxx může x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 písm. x) xxxx xxxxxxxxxx koncepce xxxxx §21 písm. x) xx xxxxx xxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x hlediska xxxxx na veřejné xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx přesahující rámec xxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Dotčeným orgánem xxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx záměrů xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxx I xxxxxx 8 xx 12 x kategorii II xxxx 13 xx Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx zpracované xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx se postupuje xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.10)

(9) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, zabezpečuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§23x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záměr,

a) xxxxx xx nachází xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx14),

x) xxx xxxxx xxxx xxxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxxx 31. xxxxxx 2015,

x) xxx xxxxx xxxx xxxxxx souhlasné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, (xxxx jen "zákon č. 244/1992 Sb.") x

x) který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušným xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prioritního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podkladem xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření x prevenci, xxxxxxxxx, xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxx xxxxx xx 5 xxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Závazné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a veřejné xxxxxx; žádost xxx xxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxx 2017. X xxxxxxxxxxx dopravního záměru, xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx hlavních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx vzhledem k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx §6 xx 9 xxxxxxxxx. Xxxx-xx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dle §9a xxxx. 1 xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx, ve xxxxxx xx vydává xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prioritního xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydáno závazné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx navazujícím řízením.

(8) X navazujícím řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx nedošlo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §9a odst. 4 x 5; xxxxx se posuzují xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydáno xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zahrne xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazných xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 8.

(10) Xx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 244/1992 Sb. xxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se čl. II xxx 1 xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, nepoužije.

§23a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 5.8.2016

Díl 3

Xxxxxxxxxx přechodná

§24

Oprávněná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx č. 499/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx považuje xx držitele autorizace xxxxx §19.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x životním xxxxxxxxx

§25

X xxxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx zákona x. 123/1998 Sb., se §20 xx 26 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx čarou x. 2) x 3) a přílohy x. 1 až 4 zrušují.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§26

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx č. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx. x zákona x. 458/2000 Xx., se xxxx takto:

V příloze x. 2 Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 214: Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx 2 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směru x 6 let xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6 x 9 xxxxxx č. 244/1992 Xx." xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx)".

XXXX XXXXXX

§27

§27 xxxxxx (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2004 Sb.

ČÁST PÁTÁ

Účinnost

§28

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

Xxxxx x. r.
Havel v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 100/2001 Xx.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx X (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx

XXX

XX

XXX

XX

1

Xxxxxxxxx ropy nebo xxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxx.

X

2

Xxxxxxxx xx zplyňování x zkapalňování xxxx x bituminové horniny x kapacitou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

500 x/xxx

50 x/xxx

3

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hornin, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhlí xxxx xxxxxxxxxxxxxx vypalováním xxxx xxxxxxxxxxx.

X

4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s tepelným xxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

300 XX

50 XX

5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

50 XX

6

Xxxxx xxxxxxxxxx s celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

10 XX

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

50 x

8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx konečného xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výzkumných xxxxxxxx xxx výrobu x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výkon nepřesahuje 1 xX nepřetržitého xxxxxxxxx xxxxxx.

X

9

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

10

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx výrobu xxxxxxxxx xxxxxx.

X

11

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyhořelého xxxx xxxxxxxxx jaderného paliva xxxx xxxxxx aktivních xxxxxxxxxxxxxx odpadů.

X

12

Zařízení určená xxx xxxxxxx uložení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx než 10 xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx.

X

13

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

14

Xxxxxxxx geotermální xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 x

15

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodě x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stability xxxx x x výjimkou xxxx, xxxxxxx realizací xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx poměrů x xxxxx.

X

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.

X

17

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oceli (primární xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx kontinuálního lití.

X

18

Zařízení xx zpracování xxxxxxxxx xxxx: slévárny, válcovny xx tepla, xxxxxxx x zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x roztavených xxxx.

X

19

Xxxxxxxx xx xxxxxx neželezných xxxxxxxx xxxx z xxxx, koncentrátů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx metalurgickými, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

20

Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx slitin, xxxxxxxxxxx xxxx (kromě xxxxxxxx kovů), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X

21

Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X

22

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kovů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postupů x objemem xxxxx xx stanoveného xxxxxx.

15 x3

23

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpouštědla při xxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxxx jeden xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

75 xx/x 100 x/xxx

24

Xxxxxxx xxxxxxxx.

X

25

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X

26

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x přeměně xxxxxxx x xxxxxxx obsahujících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx limitu.

20 xxx. x/xxx

27

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azbestu x xxxxxxx obsahujících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

50 t/rok

28

Zařízení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azbestu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 x/xxx

29

Xxxxxxxx xx výrobu azbestu x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x anorganických xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kyseliny, xxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, amoniak).

X

31

Integrovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přeměnou.

X

32

Integrovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx fosforečných, dusíkatých x xxxxxxxxxx hnojiv xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

33

Xxxxxxxxxxx zařízení x průmyslové xxxxxx xxxxxxxxxx farmaceutických produktů xxxxxxxxxxx nebo chemickou xxxxxx.

X

34

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x farmaceutické xxxxxxxx, xxxxxxxx hmoty x xxxxxxxx).

200 x/xxx

35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

36

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxxx, xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

37

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, vápna nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15 xxx. x/xxx

38

Xxxxxxxx na výrobu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

7 xxx. x/xxx

39

Xxxxxxxx x tavení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7 xxx. t/rok

40

Zařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vláken x xxxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

7 xxx. x/xxx

41

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypalováním, xxxxxxx xxxxxxxxx tašek, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dlaždic, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x kapacitou od xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výrobků s xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

25 xxx. x/xxx

42

Xxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx kaučuků xxxx výrobků xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx od stanoveného xxxxxx.

1 xxx. x/xxx

43

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2,1 xx

X

44

Xxxxxxxxxx železniční xxxxx.

X

45

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dráhy s xxxxxx od stanoveného xxxxxx.

2 xx

46

Xxxxxxxxxx, trolejbusové, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, visuté dráhy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx typu sloužící xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

1 xx

47

Xxxxxxx X. x XX. třídy.

X

48

Silnice xxxx xxxxxx komunikace o xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx pruzích, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silnic xxxx xxxxxxxx komunikací x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 km

2 xx

49

Xxxxxxx xxxxx tříd x xxxxxx xxxxxxxxxx X. x XX. xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pruzích xx stanovené xxxxx (x); ostatní pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (a) a xx stanovené návrhové xxxxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro stávající xxxxxx (x).

x) 2 xx

x) 1&xxxx;000 xxx/24 xxx

50

Xxxxx cesty, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1&xxxx;350 t

51

Přístavy, přístaviště x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 x

52

Xxxxx xxxxx a xxxxxx toků xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx sloužící x ochraně xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ráz krajiny.

X

53

Zařízení x odstraňování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, fyzikálně-chemickou úpravou xxxx xxxxxxxxxxxx.

X

54

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzikálně-chemickou úpravou x kapacitou xx xxxxxxxxxxx limitu.

100 t/den

55

Zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

250 t/rok

56

Zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

2 500 x/xxx

57

Xxxxxxxxx.

X

58

Xxxxxxxx x odstraňování xxxx xxxxxxxxxx vedlejších produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx původu.

X

59

Odběr xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxxxxxx limitu.

10 xxx.

x3/xxx

250 xxx. m3/rok

60

Odběr xxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx převedené xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vedené xxxxxxxx), pokud xxxxx xxxxxx převodu xx xxxxxxxx případnému xxxxxxxxxx xxxx.

100 xxx.

x3/xxx

61

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vedené potrubím, xxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx voda xxxxxxx, přesahuje 2&xxxx;000 xxx. m3 xx xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx.

5 %

62

Xxxxx xxxx x xxxxxx vody xxxx xxxxxxxx řek x xxxxxxx odebrané xxxx převedené xxxx xx stanoveného limitu (x), nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dosahuje xxxx přesahuje stanovenou xxxx (b) X355 xxxxxx, xxxxx se xxxx odebírá xxxx xxxxxxx.

x) 5 xxx. x3/xxx

x) 50 %

63

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

150 xxx. EO

10 xxx. XX

64

Xxxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x nichž xxx xxx xxxxxxx xx to, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx odpadní xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx látku16) xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx17), s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) a xxxxxxx čistírny odpadních xxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx stanoveného xxxxxx (x).

x) 20 xxx. x3/xxx

x) 600 xxx. x3/xxx

65

Xxxxx xxxxxx x xxxx zařízení určená x akumulaci xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx vody, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx vody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit.

10 xxx. x3

100 xxx. x3

66

Xxxxxxx x přepravě xxxxx, xxxx x chemických xxxxx a xxxxx x vnitřním xxxxxxx xxx 800 xx x o délce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k přepravě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x vnitřním průměru xxx 800 xx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

40 xx

67

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xx x x xxxxx xx stanoveného limitu. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx průměru od 300 xx a x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

8 xx

68

Xxxxxxxx x chovu xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxx xxx stanovený xxxxx:
x) xxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx;
x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 30 xx xxxx
x) xxxx xxxxxxx.

x) 85 xxx. xx
x) 60 xxx. xx
x) 3 xxx. xx
x) 900 xx

69

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxx od stanoveného xxxxx dobytčích xxxxxxxx. (1 xxxxxxx xxxxxxxx = 500 xx xxxx xxxxxxxxx).

50 DJ

70

Rybníky xxxxxx x xxxxx xxx x obsádkou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plůdků xxxxxx xxxx - xxxxx X0 (x), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx - stáří X1 (x) a xxxxx xxxxxx hlavní xxxx - xxxxx X2 (x).

x) 100&xxxx;000 xx/xx

x) 3000 ks/ha

c) 1000 xx/xx

71

Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů.

X

72

Průmyslové xxxxxx xx výrobu xxxxxx x xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 x/xxx

10 x/xxx

73

Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx praní, xxxxxx, mercerace) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vláken xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zpracování xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 x/xxx

74

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

12 x/xxx

75

Xxxxxxxx xx výrobu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

76

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, pilinových desek xxxx xxxxxxxxx x xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 x3/xxx

77

Xxxxx xxxx x množství xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (a) x xxxxxxx plynu x množství xx xxxxxxxxxxx limitu (x).

x) 500 x/xxx

x) 500 xxx. x3/xxx

x) 50 x/xxx

x) 50 tis. x3/xxx

78

Xxxxxxxxx průmyslová xxxxxxxx x těžbě uhlí, xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx stanoveného xxxxxx.

5 xx

79

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx navržená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surovin xx ploše xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx povrchové těžby xx xxxxxxxxxxx limitu (x). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surovin xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x). Xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (c).

a) 25 xx

x) 1 xxx. x/xxx

x) 150 xx

x) 5 xx

x) 10 xxx. t/rok

c) X

80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx uranové xxxx.

X

81

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x něm navržená xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dna.

X

83

Úprava xxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1 xxx. x/xxx

84

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx 220 xX x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15 xx

85

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x napětí xx 110 kV x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2 xx

86

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx xxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

200 xxx. t

200 x

87

Xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu a xxxxxx hořlavých plynů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xxx. x3

88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kapacitou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xxx. x

89

Xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx18).

X

90

Xxxxxxxx k zachytávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx18), a to xx zařízení, xxxxx xxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oxidu uhličitého 1,5 megatuny nebo xxxxx18).

X

91

Xxxxxxxx k zachytávání xxxxx uhličitého za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx přírodních horninových xxxxxxxx18) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx I.

X

92

Záměry uvedené x kategorii I xxxxxx výhradně nebo xxxxxxxx k xxxxxxx x zkoušení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x předpokládaným xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx.

X

93

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx využití xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

10 xx

94

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxx meliorace) s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xx

95

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ploše od xxxxxxxxxxx xxxxxx (a) xxxx odlesnění xxxxxxx xx xxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ploše od xxxxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 25 xx

x) 10 xx

96

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, drážních xxxxxxx, xxxx, výroba x xxxxxx letadel x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 tis. x2

97

Xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo živočišných xxxxx xxxx tuků x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20 xxx. x/xxx

98

Xxxxxx x konzervování xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

100 xxx. x/xxx

99

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 xxx. xx/xxx

100

Xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) a xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoveného xxxxxx (x) x xxxxxxxx xxxx pálenice x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 200 xxx. hl/rok

b) 50 xxx. x/xxx

x) 100 xxx. xx/xxx

101

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 xxx. xx/xxx

102

Xxxxxx xxxxxxxxxx x sirupů x kapacitou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xxx. x/xxx

103

Xxxxx, masokombináty a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxx xxxx moučky x xxxxxx xxxxx) s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

5 xxx. x/xxx

104

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výroby xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

50 xxx. x/xxx

105

Xxxxxxxxx x kapacitou xxxxxxxxxx suroviny xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

150 xxx. x/xxx

106

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xxx. x2

107

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozlohou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20 xx

108

Xxxxxx xxxxxxx sídel x xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx limitu.

5 xx

109

Xxxxxxxxxx xxxx garáže x xxxxxxxxx od stanoveného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxx stavbu.

500 míst

110

Výstavba xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx středisek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx plochou xx stanoveného xxxxxx.

6 xxx. x2

111

Xxxxx xxxxx xxx závodění x xxxxxxxxx motorových vozidel x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2 xx

112

Xxxxxxxxx xxxxxx motorů, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

113

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx vrakovišť) xx stanoveného limitu.

1 xxx. x

114

Xxxxxxxx tratě, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

115

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x).

x) 1 t

b) 25 xxxxxxxx

116

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx sídelních xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 1 xx

x) 100 xxxxx

117

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

100 xxxx

118

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx stanoveného limitu; xxxxxxxxxx.

2 xx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx řízení

I. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx x vlivy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxx přírodních xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx rozmanitosti,

4. xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx nehod xxxx xxxxxxxxx relevantních xxx xxxxx, xxxxxx nehod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx klimatu, x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx kontaminace xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zatížení).

II. XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. relativní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kvalitu x schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) v xxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xx

x) územní xxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx krajinné xxxxx, mokřady, xxxxxxx xxxxxxx a ústí xxx, xxxxxxxx zóny x mořské xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx hustě xxxxxxxxx,

x) území, která xxxx xxxx x xxxxxxx se má xx xx, že xxxx zatěžovaná nad xxxx únosného environmentálního xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXX. CHARAKTERISTIKA XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ZÁMĚRU XX OBYVATELSTVO A XXXXXXX PROSTŘEDÍ

Potenciálně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx X. x XX., xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §2 x xxxx xx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zasaženy),

2. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přeshraniční povahy,

3. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx počátek, dobu xxxxxx, frekvenci x xxxxxxxx vlivů,

6. kumulaci xxxxx x vlivy xxxxxx stávajících xxxx xxxxxxxxxx záměrů,

7. xxxxxxx xxxxxxxx snížení xxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 100/2001 Sb.

Náležitosti xxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxx

2. XX

3. Xxxxx (bydliště)

4. Jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxx x xxxx zařazení xxxxx přílohy č. 1

2. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx

3. Umístění xxxxxx (xxxx, obec, katastrální xxxxx)

4. Xxxxxxxxx záměru x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxx umístění xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (i x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí) xxx xxxxxx výběr, xxxx. odmítnutí

6. Xxxxxxx xxxxx technického a xxxxxxxxxxxxxxx řešení záměru xxxxxx xxxxxxxxxx demoličních xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx spadajících xx xxxxxx zákona x integrované prevenci xxxxxx porovnání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami, x xxxx spojenými xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

7. Předpokládaný xxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxx x jeho xxxxxxxxx

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx

9. Xxxxx navazujících xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 3 a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxx rozhodnutí xxxxxxx

XX. Xxxxx o xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx (xxxxx x spotřeba), surovinových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX. Xxxxx x výstupech

množství x xxxx případných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, množství odpadních xxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, kategorizace a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxxx použití látek x xxxxxxxxxxx

X. ÚDAJE X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí v xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. XXXXX O XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX A NA XXXXXXX XXXXXXXXX

1. Charakteristika xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx velikosti x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx pravděpodobnosti, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx)

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

3. Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyloučení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx vzhledem x xxxxxx možné

5. Xxxxxxxxxxxxxxx použitých metod xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedostatků xx xxxxxxxxxx), které se xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX (pokud xxxx předloženy)

Údaje podle xxxxxxx X, X, X, X x X xx uvádějí x xxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx variantu xxxxxx xxxxxx.

X. XXXXXXXXXX ÚDAJE

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx

2. Xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H. XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx, příjmení, bydliště x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx se podílely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 3x x xxxxxx x. 100/2001 Sb.

Oznámení podlimitního xxxxxx

X. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx/Xxxxx
2. XXX
3. Xxxxx/Xxxxxx
4. Xxxxx, xxxxxxxx bydliště x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
XX. Xxxxx záměru
III. Xxxxx x záměru
1. Xxxxxxxx záměru (xxxx, x.x.)
2. Xxxxxxxxx záměru, xxxxxxx xxxxx technického x technologického řešení xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. zastavěná plocha, xxxxxxxx výroby, počet xxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
3. Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9x xxxx. 3
4. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXXX, XXXX, XXX apod.)
 
IV. Údaje x xxxxxxxx
1. Zábor xxxx (xxxxxxxxxx půdy, xxxx)
2. Odběr x xxxxxxxx xxxx
3. Xxxxxxxxxx xxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx zdroje
V. Xxxxx x xxxxxxxxx
1 . Množství a xxxx xxxxx do xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, míra jejich xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx odpadů
4. Zdroje xxxxx
5. Rizika havárií
VI. Xxxxxxx charakteristik xxxxxx x lokality, xxx xxxx xxxxx posoudit, xxx záměr xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx obci x ve vztahu x xxxxxx zástavbě

Stanovisko xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x hlediska xxxxxx plánovací dokumentace

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx):

Xxxxxxx x. 4 x zákonu x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx dokumentace

ČÁST X

XXXXX X XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx firma

2. XX

3. Xxxxx (bydliště)

4. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXX X

XXXXX O XXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxx x xxxx zařazení xxxxx xxxxxxx x. 1

2. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx (kraj, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx)

4. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

6. Popis technického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx záměru; x xxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx včetně porovnání x nejlepšími dostupnými xxxxxxxxxx, x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

9. Výčet navazujících xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 x xxxxxxxxx orgánů, které xxxxx tato rozhodnutí xxxxxxx.

XX. Údaje x xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxx x provoz)

1. Xxxx (xxxxxxxxx druh, xxxxx xxxxxxx, velikost xxxxxx)

2. Voda (xxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

4. Xxxxxxxxxxx zdroje (například xxxx, xxxxx, spotřeba)

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx infrastrukturu (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb)

III. Xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx)

1. Znečištění xxxxxxx, vody, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečisťujících xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

2. Odpadní xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx vypouštění, vypouštěné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účinnost)

3. Xxxxxx (například přehled xxxxxx odpadů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx)

4. Ostatní xxxxx x rezidua (xxxxxxxxx xxxx x vibrace, xxxxxx, xxxxxx, jiné xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

5. Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx terénní xxxxxx x zásahy do xxxxxxx)

XXXX C

ÚDAJE O XXXXX ŽIVOTNÍHO XXXXXXXXX X XXXXXXXX ÚZEMÍ

1. Xxxxxxx nejvýznamnějších xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. struktura x xxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx složky flóry x xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, významné xxxxxxxx xxxxx, územní xxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxx, zvláště chráněná xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx oblasti, zvláště xxxxxxxx druhy; xxxxxxx xxxxxxx; dále území xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx významu, území xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx míru xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zátěže, extrémní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx)

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx. xxxxxxx v xxxxxxxx území x xxxxx jeho složek xxxx charakteristik, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx), vody (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx poměry x xxxxx x jejich xxxxx, množství a xxxxxx vod atd.), xxxx (xxxx. podíl xxxxxxxxxxxxx ploch, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, stav xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx, xxxxx, utužování a xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx x rozmanitost xxxxx, xxxxx, společenstev, xxxxxxxxxx), klimatu (xxxx. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3. Celkové xxxxxxxxxx xxxxx životního prostředí x dotčeném xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho pravděpodobného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxx jej na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx x vědeckých poznatků xxxxxxxx

XXXX X

XXXXXXXXX CHARAKTERISTIKA X HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ

I. Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx), použitých xxxxxxxxxxx x látek, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nakládání s xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolenými xxxxxx (x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x krajiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx dostupnost) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx:

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxx na xxxxxxx x xxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx záměru xxxx změně klimatu)

3. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x event. xxxxx fyzikální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxx, xxxxxx, vznik xxxxxxxx xxxxx)

4. Vlivy xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

5. Xxxxx xx xxxx

6. Xxxxx xx xxxxxxxx zdroje

7. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, flóra, xxxxxxxxxx)

8. Xxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxx xx xxxxxx majetek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro veřejné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředí xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x nestandardních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx plynoucích

III. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx záměru xxxxx xxxxx X xxxx X x XX x hlediska xxxxxx velikosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX. Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyloučení x snížení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí x veřejné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vzhledem x xxxxxx možné, xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx k fázi xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, včetně opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kapitoly XX x xxxxxx xx xx

X. Charakteristika použitých xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

XX. Charakteristika xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nedostatků xx xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx plynoucích

ČÁST X

XXXXXXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ XXXXXX (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxx xxxxx X, X, D, F, X a H xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXX X

XXXXX

XXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX X

XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x novým xxxxxxxx x xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxx, příjmení, bydliště x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx podílely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace:

Xxxxxxx č. 5 x zákonu x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. XXXXXXXX ÚDAJE

1. Xxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxx (rozsah) xxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx)

4. Obchodní firma xxxxxxxxxxxx

5. XX xxxxxxxxxxxx

6. Xxxxx (bydliště) xxxxxxxxxxxx

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxxx

3. Pořadí xxxxxxx (xxxxx xxxx předloženy) x hlediska vlivů xx xxxxxxx prostředí

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přesahujících xxxxxx xxxxxxx

XXX. XXXXXXXXX TECHNICKÉHO XXXXXX ZÁMĚRU S XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXX X ZNEČIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX K XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX ŽIVOTNÍ XXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX X X XXXXXX MONITOROVÁNÍ

V. XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

VI. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XX ŽIVOTNÍ XXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

XXX. NÁVRH STANOVISKA

Datum xxxxxxxxxx posudku:

Jméno, příjmení, xxxxxxxx a telefon xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx zpracovatele posudku:

Autorizace xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Příloha č. 6 x xxxxxx x. 100/2001 Sb.

Náležitosti xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx:

X. XXXXXXX XXXXX

1. Xxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxx (rozsah) xxxxxx

3. Zařazení xxxxxx xxx přílohy x. 1

4. Xxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxx xxxxx oznamovatele

6. XX oznamovatele

7. Xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx

8. Podmínky xxx xxxx přípravy xxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, snížení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxx záměru na xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx xxx monitorování x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, délka xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x významnosti xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

XX. XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx souhlasného/nesouhlasného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a veřejné xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx velikosti x xxxxxxxxxxx

3. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poznání, xxxxx xxx x znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxx xxxxxxx (pokud xxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

6. Okruh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx vydání závazného xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx:

Příloha č. 7 x xxxxxx x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXXXXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxxxxx

2. XX, xxxx-xx přiděleno

3. Xxxxx (bydliště)

4. Jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x x-xxxx oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXXXX

1. Xxxxx

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)

3. Xxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x postupy (etapy) xxxxxx

6. Xxxxxx xxxx

7. Xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx záměry x xxxx činnosti, vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, provozním xxxxxxxxx, požadavkům xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxx uvažovaných xxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

11. Xxxxxxxx období

12. Xxxxxx xxxxxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXXXX XXXXX

1. Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

2. Výčet xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx xxxxx xxx koncepcí xxxxxxxxx

3. Xxxxxxxx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

X. XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ X XXXXXXX ZDRAVÍ XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

X. XXXXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxx možných xxxxx xxxxxxxx přesahujících xxxxxxx Xxxxx republiky

2. Mapová xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Xxxxx podstatné xxxxxxxxx předkladatele x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

4. Stanovisko xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona o xxxxxxx přírody x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a e-mail xxxx(x), která(é) xx xxxxxxxx(x) xx zpracování xxxxxxxx koncepce

Podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkladatele

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxx č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na:

a. účelnost xxxxxxxxxxx variant xxxxxx x dosažení sledovaných xxxx koncepce;

b. xxxx, x xxxx koncepce xxxxxxx rámec pro xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, a xx xxx vzhledem k xxxxxx umístění, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x. míru, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x. význam xxxxxxxx xxx začlenění xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx zdraví, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx udržitelného xxxxxxx;

x. xxxx koncepce na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

x. problémy životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. plány x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství nebo xxxxxxx xxx).

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx koncepce xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx x ohledem xx:

x. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx;

x. kumulativní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx);

x. xxxxxxxxx a rozsah xxxxx (velikost xxxxx x počet xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

x. xxxxxxxxxx a zranitelnost xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zasažena, x xxxxxxx xx:

x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx. xxxxxxx xxxxxxxx, osídlení x xxxx xxxxxxxxxx,

xxx. xxxxxxxxxx xxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

xx. kvalitu xxxx x intenzitu xxxxxx xxxxxxxxx,

x. dopady xxxxx xxxxxxx;

x. xxxxx xx oblasti xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, komunitární xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Předpokládaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx odlišných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Příloha č. 9 x zákonu č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxx xx životní xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

1. Obsah a xxxx koncepce, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Informace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dotčeném xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx koncepce.

3. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx provedením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx současné problémy xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx zvláštním významem xxx xxxxxxx prostředí (xxxx. xxxxxxx vyžadující xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů12a)).

5. Xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo vnitrostátní xxxxxx, které xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxx xxxx tyto xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, xxxxxxx xxx porovnání xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx koncepce xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx zkoumaných xxxxxxx x xxxxx, jak xxxx posuzování provedeno, xxxxxx případných problémů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (např. technické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx-xxx).

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (indikátorů) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Popis navrhovaných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx významných xxxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx zjištěných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx.

12. Vlivy koncepce xx xxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx údajů.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjišťovacího xxxxxx x xxxxxxxxx obdržených xx xxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví.

15. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx č. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 244/1992 Sb., x posuzování xxxxx rozvojových xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, ve xxxxx pozdějších předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx x xxxxxxx zahájené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2007 Xx. x účinností xx 22.8.2007

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne neskončená xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 11.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona vydá xxxxxxxxx úřad na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx, že jejich xxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/92/EU. Příslušný xxxx x xxxxxxxx stanovisku xxxxx věty první xxxxxxx xxxxxxx, které x podmínek uvedených xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx příslušné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahrnout xx xxxxx xxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, musí být xxxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxx xxx rozhodnutí v xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxx stanovisko xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx v dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx úřad vydává xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 4 x 5 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx §9a xxxx. 4 x 5 x §9b xx 9d zákona x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 zákona x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, námitek xxxxxxxxx xxxxxx x připomínek. Xxxxxx řízení zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx byl vydán xxxxx zjišťovacího xxxxxx, xxxx xxxx splněny xxxxxxxxx §6 odst. 6 x §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x x xxxxxxx dosud xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územní x stavební řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dokumentace xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxx č. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x těchto záměrů xxxxxxxxx xxxxx §8 xx 9a xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx dokumentace vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx již příslušný xxxx xxxxxxx posudek x xxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx již xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 zákona x. 100/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9a odst. 3 věty třetí; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9a xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx ještě xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; příslušný xxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx odst. 5 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx 3 xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx úřad ukončí, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Zjišťovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx 3 roky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxx xxx 5 let xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dobu, která xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9a xxxx. 4 xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má uplynout xxxxx xxx 1. xxxxx 2019, xx xxxxxxxx xx platné xx 31. xxxxxxxx 2018.

8. Xxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, která neuplynula xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9x xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 100/2001 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx 31. prosince 2018, nepožádá-li xxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě x xxxx prodloužení; xxxx-xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx, xxxxx podle §9a odst. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxx k prodloužení xxxxx.

9. X xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx podle §19 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolském vzdělání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §19 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 326/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 100/2001 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

93/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností od 1.5.2004

163/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.

x účinností xx 27.4.2006

186/2006 Sb., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

216/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

223/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

436/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.12.2009

49/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 100/2001 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 18/2010

38/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.1.2012

85/2012 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.4.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013

39/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.4.2015

268/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2015

256/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

326/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

225/2019 Xx., xxxxx XX ze xxx 17.7.2019 xx. xx. Xx. XX 44/18 xx věci xxxxxx xx zrušení §23x xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.9.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice 2001/42/ES Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx ze dne 27. xxxxxx 2001 x posuzování vlivů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/92/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/52/EU xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 2011/92/XX x xxxxxxxxxx vlivů některých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x o státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 114/1992 Sb., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2a) §45h x 45i xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 218/2004 Sb.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx.
4) Například xxxxx č. 59/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4d) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx zákona x. 350/2012 Sb.
4x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb.
5) Xxxxxxxxx občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád, xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, průmyslových xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 148/1998 Sb.
6) Xxxxx č. 123/1998 Sb., o xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx prostředí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 500/2004 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) Zákon č. 114/1992 Sb.
9) Zákon č. 50/1976 Sb.
10) Xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
11) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 227/1997 Sb., x nadacích x nadačních xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11a) §65 xx 78 zákona x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Xxxxx č. 356/2003 Sb., o chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12a) §45h x 45i zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx.
13) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x ukládání xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur x x změně xxxxxxxxx zákonů.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1315/2013 ze xxx 11. prosince 2013 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx rozhodnutí č. 661/2010/XX.

14) §45i xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) §94d odst. 1 a §94t xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §5a odst. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §94f xxxx. 1 x §94v xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

17) Nařízení xxxxx č. 401/2015 Sb., x ukazatelích x hodnotách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přírodních xxxxxxxxxxx struktur a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.