Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.02.2024 do 31.12.2024.


Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
100/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Posuzování vlivů na životní prostředí

HLAVA I - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Díl 1 - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Rozsah posuzování §2

Základní pojmy §3

Díl 2 - Posuzování vlivů záměru na životní prostředí

Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí §4

Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí §5

Oznámení §6

Zjišťovací řízení §7

Dokumentace §8

Posudek §9

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí §9a

Navazující řízení §9b §9c §9d

Náležitosti podporující podpisové listiny §9e

Mezistátní navazující řízení §9f §10

Díl 3 - Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10a

Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10b

Oznámení koncepce §10c

Zjišťovací řízení §10d

Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10e

Návrh koncepce §10f

Stanovisko k návrhu koncepce §10g

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví §10h

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí §10i §10j

HLAVA II - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky §11

Způsob mezistátního posuzování §12

Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky §13

Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky §14

Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky §14a

Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky §14b

HLAVA III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Díl 1 - Ustanovení společná

Předběžné projednání §15

Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich §16

Veřejné projednání §17

Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí §18

Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení §19

Díl 2 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí §20 §20a

Ministerstvo §21

Orgány kraje §22 §22a §22b

Ostatní společná ustanovení §23 §23a

Díl 3 - Ustanovení přechodná §24

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí §25

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §26

ČÁST ČTVRTÁ §27

ČÁST PÁTÁ - Účinnost §28

Příloha č. 1 - Kategorie

Příloha č. 2 - Kritéria pro zjišťovací řízení

Příloha č. 3 - Náležitosti oznámení

Příloha č. 3a

Příloha č. 4 - Náležitosti dokumentace

Příloha č. 5 - Náležitosti posudku

Příloha č. 6 - Náležitosti stanoviska

Příloha č. 7 - Náležitosti oznámení koncepce

Příloha č. 8 - Kritéria pro zjišťovací řízení

Příloha č. 9 - Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

č. 93/2004 Sb. - Čl. II

č. 163/2006 Sb. - Čl. II

č. 216/2007 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXIX

č. 436/2009 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXVII

č. 326/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. LI

č. 149/2023 Sb. - Čl. VII

č. 465/2023 Sb - Čl. VIII

Nález Ústavního soudu č. 225/2019 Sb.; č. 24/2024 Sb.

INFORMACE

100
ZÁKON
ze xxx 20. xxxxx 2001
x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX REPUBLICE

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Evropské unie1) xxxxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx") x postup xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx záměry x koncepce, xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx.

(3) Účelem xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odborný podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů, x xxxxxxx tak x udržitelnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx.1b)

(4) Záměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoviska19). Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9a xxxx. 1 se x takovém případě xxxxxx současně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx jednotného environmentálního xxxxxxxxxx. Při vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x záměrům posuzovaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx zákona o xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx jiného xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postupuje xx podle tohoto xxxxxx.

§2

Xxxxxx posuzování

Posuzují se xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxx xx živočichy x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, půdu, xxxx, ovzduší, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, hmotný xxxxxxx x kulturní dědictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) a xx xxxxxx xxxxxxxx působení x souvislosti. Xxxxx xx biologickou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx druhy, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx15).

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) záměrem

1. stavby, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx strategie, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx orgánem veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dotčeným xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tvoří dotčené xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx obvod alespoň xxxxxx tvoří dotčené xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu x vydání xxxxxxxxx xxxx, namísto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§21) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§22), x jehož xxxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx územně xxxxxxx obvod xx xxxxxxxxxxxx koncepce,

g) navazujícím xxxxxxx řízení vedené x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x

1. xxxxxx o povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx x posouzením xxxxx,

2. řízení x xxxxxxxx hornické xxxxxxxx,

3. xxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx prostoru,

4. xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x podzemními xxxxxx,

6. řízení x xxxxxx integrovaného povolení,

7. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. řízení x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx,

9. xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxx 1 xx 8, x

10. řízení x xxxxx xxxxxxxxxx vydaného x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 až 9 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxx, má-li dojít xx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx stanoviska,

h) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osob,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v navazujícím xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

2. právnická xxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6, xxxx xxxxxx podporuje xxxxx podpisy xxxxxxx 200 osob,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listina x xxxxxxx nejméně 200 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx proces, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zpracování posudku, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zahrnutí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x navazujícím řízení,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx záměr xxxx xxxx xxxx xx xxxxx, x nimž xxxx xxxxxx rozhodnutí x navazujících xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 až 13 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx nedosahuje xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxx,

x) řízením x xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx záměru xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx

x) záměry xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx X x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx záměru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx limitní xxxxxxx, xx-xx uvedena; xxxx xxxxxx x xxxxx záměrů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx X,&xxxx;xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozsah xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxx provozu xxxx způsob xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx x změny xxxxx xxxxxxx a); tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů záměru xx životní prostředí, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx kategorii XX a změny xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx limitní xxxxxxx, je-li xxxxxxx, xxxx&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kapacita x xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxx provozu xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx xx zjišťovacím xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx záměry, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx limitní xxxxxxx x nacházejí xx ve zvláště xxxxxxxxx území xxxx xxxx ochranném xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů, které xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dosáhnou xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx podlimitní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d); tyto xxxxx záměrů podléhají xxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx prostředí, xxxxx se xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) záměry podle §3 písm. a) xxxx 2; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 7 xxxxx xxx významný negativní xxxx xx životní xxxxxxxxx; tyto xxxxx xxxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx zjišťovacím xxxxxx,

x) xxxxx xxxx etapy xxxxxx xxxxx §9a xxxx. 5; xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx není xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx bezprostředního xxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx události, xxxxx xx xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx, xxxxxxxxxx, majetek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx záměr, x xxxxxxx veřejný xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx převažuje nad xxxxxxxx zájmem xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x veřejného xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx posuzování xxxxxx provést, xxxx xx xxx nepříznivě xxxxxxxx účel záměru. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxxxx je vždy xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). X záměru xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx

x) může xxxxxxxx jinou formu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxx a) a

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx povoluje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty první x poskytne xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 o xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx §11 xx 13 xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx zvláštní autorizace. Xxxxxx tohoto posouzení xxxxxx orgán příslušný xx xxxxxxxxx záměru xx xxxxx xxxxxxxxxx; §45i odst. 8 xx 11 zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Způsob xxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx, popis, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x neprovedení xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx posuzují samostatně x x kontextu xxxxx xxxxxx jako xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx, provádění, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx důsledky xxxx xxxxxxxxx a xxxx sanace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx vlivy související x xxxxxx provozováním xxxxxx i vlivy xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx relevantní.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxx, zmírnění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx možných významných xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§6

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxx xx technickém xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx"); xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x listinné xxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x tomuto xxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx posuzování, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx xxxxxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx volbu vzhledem x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nejedná-li xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §11, xxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx oznamovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx životní prostředí (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx podle §8.

(4) X záměrů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxx samostatně xxxx ve spojení x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen opatřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx autorizace14), xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx §45i odst. 2 zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx splňuje náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xx 7 pracovních dnů xxx dne jeho xxxxxxxx. Příslušný xxxx x xxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx o oznámení x žádostí o xxxxxxxxx dotčeným orgánům x xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx celkům. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx 7 pracovních xxx xxx xxx, xxx mu bylo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(6) Veřejnost, xxxxxxx veřejnost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxx zaslat písemné xxxxxxxxx k oznámení xxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxx možné, xxxx skutečnosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dotčených xxxxx xx xxxxxxxx doložit xxx následné vyhodnocení xxxxx záměru xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uvést xx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx konkrétního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx uvedené x §2, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxxx, xx xxxx záměr xxxxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) U xxxxxx x změn xxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. b) xx x) je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zjištění, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xx spojení s xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, x tedy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní prostředí xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx záměr posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx zjišťovacího řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušný xxxx xxxx x

x) xxxxxx a rozsahu xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) okolnosti, zda xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx II,

c) xxxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a dotčených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x

x) případným xxxxxxxxx xxxxxx environmentálních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zjišťovací řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx podle §16; x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx lhůta xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 25 dnů. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovateli, dotčeným xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx §16.

(5) Dojde-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx záměr xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxx x záměru x xxxxxxx bodů X.X.1. až X.X.4. x X.X.6. přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx xxxxxx jsou rovněž xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx tohoto zákona, xxxx x tom xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. V rozhodnutí xx uvedou xxxxxxxx xxxxx x záměru x rozsahu xxxx X.X.1. až X.X.4. x X.X.6. přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx příslušný xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x informací xxxxxxxxxx v xxxx X.4 přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, je-li xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx doporučení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx x dotčená xxxxxxxxx xxxxxxx v §3 písm. x) xxxx 2 a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx podmínek xxxxx §3 písm. x) bodu 2 xxxxxx dotčená xxxxxxxxx x odvolání.

(7) X xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxxxxxxx úřad požadovat, xxx xxxxxxxxx zpracované xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace14), xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx obsah obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x výsledek vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx navrhnout xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx technologií xx xxxxxxxxx provedení, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx možné. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx závěr, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vydá se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje výroky xxxxx xxxxxxxx 5 x 6; xxx xxxxxxxxxxxx i doručování xxxxxx xxxxxx zjišťovacího xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) bodě 2 xx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xx xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx dle xxxx xxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx veřejnost uvedená x §3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx posuzovány xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx.

(10) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjišťovacím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx došla xxxxx.

§8

Dokumentace

(1) Nejde-li x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, vyjádření x xxxxxxxx podle §6 xxxx. 6 x xxxxxxxxxxxx písemného xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle §19 x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx úřad může xxxxx okolností požadovat xxxxxxxxxx dokumentace x x listinné xxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x tomuto zákonu; xxxxxxxxxxx xx zpracovává xx zohledněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx x vydání jednotného xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoviska. Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx písemného závěru xxxxx §7 odst. 5, příslušný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti, vrátí xx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zašle x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadu, x xx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx. X vyjádřením xxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxx xxxx nepřihlíží. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxx o jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx20), xxxxxxx-xx xx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx.

(4) Xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyjádření neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Příslušný xxxx xxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx x dokumentaci nebo xx xxxxxxx doporučení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 40 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx vyjádření x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vrátit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx doplněná xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx ve lhůtě 3 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávněnou xxxxx §19 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx posudku").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracuje xxxxxxx xx xxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx závěrů x xxxxxxxxx projednání podle §17, xxxx-xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxx x jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxx, pouze xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpracovateli xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx posudku, která xxxxx xxx delší xxx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx obdržených vyjádření x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručena. Xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x dalších 20 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dílčí podklady x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost x xxxxxxx xxxxx. Ten, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dokumentace, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zúčastnit na xxxxxxxxxx posudku.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí posuzovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro zpracování xxxxxxx, a to xx 5 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posudek xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, termínu x xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx zpracovateli xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mu přiměřenou xxxxx, ve xxxxx xx povinen posudek xxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx než 30 xxx; současně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stanovené x §9 xxxx. 3 xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zpracovatele xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 15 dní. Xxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

§9x

Xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx podaných, veřejného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx stanovisku x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx-xx se x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotného environmentálního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx spolu x xxxxxxxx podle §16.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je 7 xxx ode xxx xxxx vydání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx oznamovatele xxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx x 5 xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x metod xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xx záměr xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx stanoviska musí xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx neuplyne, dokud xxxx žádost xxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aktuálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx změn oproti xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx větě xxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxx §16. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x navazujícím řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, xxxxx, xx platnost stanoviska xxxxxxxx xxxxx xxx 60 xxx xx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 věty xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx variantě záměru, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxx x takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx-xx x vydání rozhodnutí xxxxx §7 odst. 6, xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx písemný xxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlouží xxx částečně, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 věty xxxxxx xxxxxxxxxx informace x určité části, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxx, postupuje xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 90 xxx xxxx podáním žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx x xxx podání xxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxx, xxxxx xxxxx stanovisko, xxxxxxxxxxx pro příslušné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x xx x xxxxxxx xxxxx, etapy xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xx změnám xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xx zvýšení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx technologie, xxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podmínek stanoviska, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; takové xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx záměru. Xxxx uvedené změny xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. g). Xxxxxxxx nedošlo xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, příslušný xxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 určí, xxxxx z podmínek xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx případně v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xx xx xx xx, xx nebyly xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxx xxxx dotčena.

Navazující xxxxxx

§9x

(1) Xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §25 správního xxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x záměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky, xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx nahlédnout xx xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x povaze rozhodnutí, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, xxx xx xxx seznámit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §16,

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §9c xxxx. 1 x podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxxx především xxxxxxxxx x xxxxx x čase konání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, informace x xxx, xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do podkladů xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9c xxxx. 3 x 4.

Informace se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx po xxxx 30 dnů.

(2) Xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x navazujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předběžnou xxxxxxxxx o požadavcích xx údaje a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platí 1 xxx xxx xxx xxxxxx vydání.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx se vždy xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle správního xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx za xxxxxx.

(5) Správní orgán xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx jde x xxxxxxxx pro rozhodnutí, xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx, připomínek veřejnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx mezistátním xxxxxxxxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx, bylo-li xxxxxx.

§9x

(1) Veřejnost může x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx připomínky x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán příslušný x xxxxxx navazujícího xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx veřejnosti.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx přihlásí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, do 30 xxx xxx xxx zveřejnění informací xxxxx §9b xxxx. 1, stává se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx veřejnost xxxxxxx x §3 písm. x) xxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx veřejnost xxxxxxx x §3 xxxx. x) bodě 2, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx účastníkem xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx podmínek xxxxx §3 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx xxxxxxx veřejnost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§9x

(1) Dotčená veřejnost xxxxxxx v §3 xxxx. x) bodě 2 se xxxx xxxxxxx domáhat xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného x xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx hmotnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx veřejnost xxxxxxx x §3 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx, na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vydaným v xxxxxxxxxxx řízení zkrácena.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízeních rozhodne xxxx xx 90 xxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x závažným xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X záhlaví xxxxxxxxxxx podpisové xxxxxxx x na každém xxxxx xxxxxxxxxxx podpisovém xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) bodu 2, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přihlašuje k xxxxxx x navazujícím xxxxxx xxxxx §9c xxxx. 3 xxxx. x), x xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) skutečnost, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx §9c xxxx. 4, x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, datum narození x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis. Podporující xxxxxxxxxx listinu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 18 měsíců xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx platnosti xxxxxxxxxxx podpisové xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx navazující xxxxxx přerušeno.

§9x

Xxxxxxxxxx navazující xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 jako xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx veřejnosti a xxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx x §9c xxxx. 1 xx 3; xxxxx xxxxx §9c odst. 1 xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx dotčený xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vedení navazujícího xxxxxx písemně xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení navazujícího xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 a §9b xxxx. 4 xxxx. a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeným xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx x kdy x tomuto oznámení xxxxx. Xxxxxxxx-xx správní xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakým způsobem x kdy xxxxx x oznámení, xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx, kdy xxx dotčený stát x xxxx zaslání xxxxxxx, xx se xx xx, že x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxxx první xxxx zájem.

(2) Lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §9c xxxx. 1 xx 3 začnou xxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 x §9b xxxx. 4 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxx navazujícího xxxxxx záměr podléhající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx xxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnit vůči xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx x §9c xxxx. 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx správnímu orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxx, správní orgán xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení mu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx vyzve x xxxx zveřejnění xx xxxx xxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx veřejnosti a xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx a xxx x xxxxxx oznámení xxxxx. Neobdrží-li xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx požádán, xx se xx xx, že x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxx práv dotčené xxxxxxxxxx vyplývající x §9c odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx třetí.

(5) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezistátnímu xxxxxxxxxx xxxxx §13 a xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxx prostředí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x tom, zda xxxx mít část xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx přeshraniční vliv xx xxxxxxx prostředí xx xxxxx dotčeného xxxxx, xxxx příslušný xxxx xxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xx spolupráci x ministerstvem.

§9f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na životní xxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxx posuzování vlivů xxxxxxxx na životní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rámec pro xxxxxxx povolení záměrů xxxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x povrchovými xxxx xxxxxxxxxx vodami, energetiky, xxxxxxxx, xxxxxxx, odpadového xxxxxxxxxxxx, telekomunikací, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, x xxxx koncepce, x xxxxxxx xxxxx stanoviska xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučit xxxxxxxx xxxx na předmět xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxx xx dotčené území xxxxxxx xxxxxxx obvodem xxxxx xxxx několika xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx území místního xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx §10d,

x) xxxxx koncepcí xxxxx písmen x) x x), xxxxx xx tak xxxxxxx xx zjišťovacím xxxxxx xxxxx §10d; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záměrů xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx je xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x umístění, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zdroje.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx koncepce xx životní xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlivů koncepce xx životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nejsou

a) xxxxxxxx zpracovávané xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,4e)

x) finanční a xxxxxxxxxx koncepce.

§10b

Způsob xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zhodnocení předpokládaných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přihlíží x vlivům xxxxxx xxxxxxxx xxxx záměrů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví, x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kompenzaci těchto xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx koncepce, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ten, xxx zpracovává koncepci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zpracování (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx; příslušný xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx x x xxxxxxxx podobě. Náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví příloha č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dotčeným krajům x xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx x ohledem na xxxxxxxxxxxxx místní xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení koncepce xxxxx x xxxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16.

(3) Xxxxx xxxx zaslat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxx xx xxxxx xx 20 xxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxx významný xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a zda xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Příslušný xxxx provede zjišťovací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyjádření k xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx nejpozději xx 35 dnů xxx dne zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) obsah x rozsah xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxx,

x) x xxxxx počtu xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx předán xxxxx koncepce.

(4) Xxxxx-xx x koncepci xxxxx xxxxxxxx 3, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v závěru xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx požadováno.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dotčeným krajům x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx úřad určil xxxxx §10c xxxx. 2, x xxxxxxx xxx zveřejní podle §16.

§10x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Předkladatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxx x xxx nejpozději x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10f xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx informaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Předkladatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx koncepce.

(3) Xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx zpracovává xx xxxxxxxxxxx jak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyhodnocení x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx a ty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odmítnout xxxxxxxxxx informace xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy.4c)

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, snížení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncepce xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx zdraví.

§10f

Návrh xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx; xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx příslušný xxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx určil podle §10c odst. 2, xxxxxxxxx x přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx koncepce. Xxxxxxxxx xxxx zároveň xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxx stanovit, že xx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxx. X téže xxxxx zveřejní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §16. Xxxxx vyhodnocení neobsahuje xxxxxxxxxxx podle přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx informaci o xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx koncepce na xxx xxxxxx xxxxx, x to nejméně 5 pracovních xxx xxxx xxxx konáním. Xxxxxxxx xx povinen x místě x xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx místem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx možnost xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Veřejné projednání xxxxxx koncepce nemůže xxx konáno xxxxx xxx po uplynutí 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Předkladatel je xxxxxxx nejpozději do 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje §17.

(5) Každý xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxx veřejného projednání xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocení. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx každý zaslat xxx písemné xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 20 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx zaslaným xx xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx.

(7) Příslušný úřad xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6 xxxxx došlá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypořádání xxxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx koncepce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx koncepce xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx zdraví (xxxx jen "xxxxxxxxxx xx koncepci") xx xxxxx do 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx upraveného xxxxxx xxxxxxxx včetně informace x xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesouhlas x návrhem koncepce x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx navrhnout xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx navrhnout xxxxxxxxxxx opatření a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dotčeným obcím, xxxxx příslušný úřad xxxxx podle §10c xxxx. 2, x xxxxxxx xxx zveřejní xxxxx §16.

(4) Xxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x podmínky vyplývající xx stanoviska xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obsahuje x do xxxxxxxx xxxxxx zahrnuty nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je předkladatel xxxxxxx xxxx postup xxxxxxxxx.

(5) Předkladatel je xxxxxxx xxxxxxxxx schválenou xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx byly xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, jak xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření dotčeného xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14a,

x) xxxxxxxxxx vybrané xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx veřejnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vlivů xxxxxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §10h.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 7 pracovních xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx orgány, xxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxx dotčené xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §10c xxxx. 2.

§10x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx koncepce na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx koncepce xx xxxxxxx prostředí x veřejné xxxxxx. Xxxxx zjistí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x odvrácení nebo xxxxxxxx takových xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx koncepce.

(2) Dotčené xxxxxx v rámci xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů2) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx podnět xx změně xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nepředvídané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx životní prostředí

(1) Xxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx x územního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4b). Xxxxxxxxxx §20 x §21 xxxx. k) xxx xxxxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhodnocení zohlední xxxx xxxxx xxxxxx, xxx které tak xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4d), xx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x při pořizování xxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx uvedených v příloze č. 8 x tomuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx může být xxxxx xxxxx x xxxx oprávněná podle §19.

§10j

§10j xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 326/2017 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX PROSTŘEDÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xx

x) xxxxx podle §4 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx území může xxxxxxxxx i mimo xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), požádá,

c) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxx") x xxxxx mohou xxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Orgán xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx záměru uvedeného x příloze č. 1 xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xx jedná x xxxxx podle xxxxxxxx 1. Dále xx xxxxxxx postoupit xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, jestliže xxxxxx, že xxx x koncepci podle xxxxxxxx 1.

§12

Xxxxxx mezistátního xxxxxxxxxx

(1) Xxx mezistátním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxx II xxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 30 xxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně.

(2) Při xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx platnými xx xxxxx státu xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx, xxx v jakém xxxxxxx, a to x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx významnému xxxxxxxxxxxx xxxxx záměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jakákoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pozorování xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přesahujícího xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x účinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x nejasnostmi xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx analýzy,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx má xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepříznivý xxxx xxxxxxxxxxx státní hranice, xxxx pokud byly xxxxxxxx faktory, xxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhý stát. Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlivu.

§13

Mezistátní xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xx jedná x xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), nebo jestliže xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx záměru požádal xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznámení xxxxxx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s žádostí x xxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, a xxxxxxxxxxx o rozhodnutích, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx území. Xxxxxxxxxxxx zašle tyto xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx předkládá xxx v úředním xxxxxx xxxxxxxxx státu x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx překladu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x žádostí x xxxxxxxxx a xxxxxxx xx předběžné xxxxxxxxxxxx, zejména je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx x xxxxxxxxxx zájem, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 dnů xxx xxx stanovení xxxxxxx konzultace, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx povinni xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxxxx §16.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxxxxxxxx xx stanoviska xxxx v xxx xxxxx xxxxxx neuvedení xxxxxx vyjádření xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uvedení jen xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovisko do 15 xxx xxx xxx xxxx vydání. X

§14

Mezistátní posuzování záměru xxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx původu, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x něm zašle xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x žádostí x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xx 30 xxx xxx dne zveřejnění xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxx do 10 dnů xxx xxx uplynutí xxxxx xxxxx věty xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx konzultaci xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dokumentaci, x xxxxxxx o vyjádření xxxxxxxx správním orgánům x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxx xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx §16.

(5) Veřejnost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dokumentaci. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx svým vyjádřením x informací, že xx případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx lhůty podle xxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxxxxxxxxxx včas xxxxxx xxxxxxxxx x místě x xxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx §16.

(7) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xx 15 xxx xxx xxx jejich obdržení.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx zjistí, že xx xxxxx o xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx též x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyjádřit xx x xxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavek xxxxxxxxx xx mezistátního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx vyžádá xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zúčastní. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x času xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx jsou xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rámci xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zapracuje xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo v xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Stanovisko xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxx xxxxxx.

(5) Předkladatel xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx jejího xxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx xxxxx §10g xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx zaslat xxxxxxxxx státu.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx na území xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nabídku ke xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx 20 dnů xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx koncepce xxxxx §16 a zaslat xx dotčeným orgánům, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx určí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx koncepce. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxx xx svým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx 40 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxx původu xxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx žádosti, pokud xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.5)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xx xxxxx původu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx internetu xx 20 dnů xxx dne xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxx projednání

Příslušný xxxx x dotčené orgány xxxx povinny, xxxxx xx o to xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx koncepce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx nebo předkladatelem xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxx subjekty. Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předkladatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6)

§16

Zveřejnění dokumentů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx

(1) Příslušný úřad xx xxxxxxxxx trvale xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxx x přepracování xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x místě x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, bylo-li xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) stanovisko,

h) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxx podkladu xxxxx §9a xxxx. 4 xxxx čtvrté,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x jednotné xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko x xxxx součásti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx dotčené územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx po xxxx končící xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x dokumentech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), b), x), g), x), x) x x) x x xxx, xxx x kde xx xxxxx do xxxx xxxxxxxx, vyvěsí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx xx dobu nejméně 15 dnů. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx celky neprodleně xxxxxxxx příslušný xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xx považuje den, xxx došlo k xxxxxxxx informace xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx odůvodněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti x dokumentaci. Informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům xxxxxxx 5 pracovních xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx prezenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úřad je xxxxxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx k dokumentaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ukončil xxxxx odstavce 3, xx povinen xxxxxxxx xxxxx a čas xxxxxx xxxxxxxxx projednání, x xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projednání. Xx xxx konání xxxxxxxxx projednání xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx lhůty xx přiměřeně xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx pořizuje x xxxxxxxxx projednání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx x dále z xxx xxxxxxxx zvukový xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovateli, xxxxxxxx xxxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5) Ve xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§18

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx projednáním podle §17 xxxx. 1 x náklady spojené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxxx xxxx návrhu xxxxxxxx a náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Zpracovateli xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze smlouvy. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitosti dle xxxxxx xxxxxx příslušný xxxx xxxxxx zpracovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x vyúčtuje xx x úhradě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxx ode xxx xxxxxxxx vyúčtování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Příslušný xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx z xxxxxx nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §9a xxxx. 1.

§19

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, posudku x xxxxxxxxxxx

(1)&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jsou oprávněny xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "autorizace"). Xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů jen xxxxx, pokud xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxx. U záměrů xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 a xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx posuzování xxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Držitel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 3, 3a, 4, 5, 7 x 9 x tomuto zákonu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x x plném xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx xx bezúhonnost, odborná xxxxxxxxxxx, praxe x xxxxx v délce xxxxxxx 3 xxx, xxxxx i plná xxxxxxxxxxx.

(4) Odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxx alespoň magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx technické xxxx, x

x) xxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx autorizace x xxxxxxxxxx v xxx podání žádosti x udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestný čin, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Bezúhonnost xx xxxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starší než 3 xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxx, xxxxx je xxxxxxx, takový xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xx účelem doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx nebo xxx adresu xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx místo xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisem z Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7).

(6) Autorizaci xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(7) Autorizace xx uděluje xx xxxx 5 let. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx, x xx x opakovaně. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat nejdříve 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byla autorizace xxxxxxx, x nejpozději x xxx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxx udělena. Xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx autorizace xxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx fyzickou xxxxx.

(9) Ministerstvo odejme xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dvakrát x průběhu posledních 3 xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1.

(10) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9, zašle ministerstvu xxxxxx x zahájení xxxxxx o odnětí xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.8) Autorizace vzniká xxx marným xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §2830 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx služeb.

(12) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx,

x) rozhodnutím ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx autorizace xxxxxxx, xxxx jejím xxxxxxxxxxx za xxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx odborné způsobilosti xx výši 1&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činí 500 Xx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konaná xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxx udělování a xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx prokáže, xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie,

b) je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.

(16) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 písm. x) x x).

(17) Xxxxx nebylo vydáno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§20

Xxxxxx správu x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§20a

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§21

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

c) zajišťuje xxxxxxxxxx

1. xxxxxx uvedených x příloze č. 1 sloupci Xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxx, uvedených i xx sloupci Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x ve xxxxxxx Orgán xxxxx x jejich xxxx, x

4. záměrů x xxxx záměrů xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrů,

g) xxxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahajovaných posuzování x evidenci všech xxxxxxxx závěrů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x stanovisek,

i) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x Xxxxxxxxxxx systému XXX/XXX xxxxxxx přístupný veřejný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx dotčeným xxxxxxx xxx jejich pořizování x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žalobou xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx xxxxx §9a xxxx. 3.

§22

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx Xxxxx kraje x xxxxxx xxxx, záměrů xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. d) xxxx x), x xxxxxx x xxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) a h), xxxxx k xxxxx xxxxxxx vydaly xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§22x

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2023 Sb.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 143/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§22x

§22x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2023 Sb.

§22b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Xx. a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 143/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§23

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx, dotčené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpřístupnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.6)

(2) Xxxxxx-xx nebo změnil-li xx důvod xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřad v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1, xxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx ode xxx, xxx xx byla xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx, pokud

a) se xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx písemný xxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 1,

x) xx xxxx jednat o xxxxx xxxxx §11, xxxx

x) se jedná x odůvodněný, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxx stanoviskem.

(4) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxxx pochybnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s žádostí x vyjádření, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kraje; vyjádření xxxxxxxxxxxx xx nadřazené.

(5) Ministerstvo xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx kraje. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx může xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Dotčeným xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdraví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x koncepce xxxxxxxxxxx xxxxx kraje x xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx, kategorii I xxxxxx 8 xx 12 x xxxxxxxxx XX xxxx 13 xx Xxxxxx xxxx xxx jadernou bezpečnost.

(8) Xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.10)

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínky xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(10) Na xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

x) působnost, kterou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx kraje, vykonává Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) úkony, xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx obec, zabezpečuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(11) Xxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. x) zasahuje xx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx kraje, x xxxxx územně správním xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx část takového xxxxxx.

(12) Vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 4 věty třetí xx nepoužije xxx xxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx. Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§23x

§23x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§24

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx č. 499/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se považuje xx držitele xxxxxxxxxx xxxxx §19.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§25

X xxxxxx č. 17/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 123/1998 Sb., xx §20 xx 26 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 2) a 3) a xxxxxxx x. 1 xx 4 xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§26

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., zákona č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona č. 121/2000 Sb., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Sb., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Sb. x xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx x. 2 Vázané xxxxxxxx, xxxxxxx 214: Xxxxxxx, xxxx Posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx 2 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 6 xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6 x 9 xxxxxx č. 244/1992 Xx." xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx)".

XXXX ČTVRTÁ

§27

§27 zrušen (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2004 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxxxxx

§28

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 100/2001 Sb.

Záměr:

Kategorie I (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx XX (zjišťovací řízení)

Příslušný xxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxxx xxxx xxxx primární xxxxxxxxxx xxxxxxx produktů.

X

2

Zařízení xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx horniny x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

500 x/xxx

50 x/xxx

3

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpracování xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx karbonizací xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

X

4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx paliv x xxxxxxxx výkonem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

300 XX

50 XX

5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektrické xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

50 XX

6

Xxxxx xxxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

10 XX

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od 50 x

(x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soustavy Xxxxxx 2000 nebo ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

(x) umístěné x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22)&xxxx;xxxxx xxx 1 xx od xxxxxxx xxxxxx elektrárny,

(c) xxxxxxxx x xxxxx, které xx od xxxx xxxxxxxxx xxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 3 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

(x) xxxxxxxx x xxxxx 4 x vyšším.

X

8

Jaderné xxxxxxxxxx x xxxx jaderné xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxx konečného uzavření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1 xX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

9

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

10

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

11

Xxxxxxxx xxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

12

Xxxxxxxx xxxxxx xxx
x) xxxxxxx xxxxxxx vyhořelého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ozářeného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhořelého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx vyprodukovány, xxxxxxxxx na xxxx xxx 10 let.

X

13

Zařízení xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu; xxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx.

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a hloubkové xxxx xxx zásobování xxxxx x xxxxxxxx x hloubkou od xxxxxxxxxxx limitu.

200 m

15

Hlubinné xxxx xxxxxxxxx x xxxx 14 x xxxxxxxx vrtů pro xxxxxx xxxxxxxxx půdy x s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx realizací &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;xxxxxx &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;xxxxx &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx poměrů x xxxxx.

X

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.

X

17

Xxxxxxxx k xxxxxx surového xxxxxx xxxx xxxxx (primární xxxx sekundární xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

X

18

Xxxxxxxx xx zpracování železných xxxx: xxxxxxxx, válcovny xx tepla, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx ochranných xxxxxxx x roztavených xxxx.

X

19

Xxxxxxxx xx výrobu neželezných xxxxxxxx kovů x xxxx, koncentrátů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

20

Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx slévání xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx sléváren neželezných xxxx.

X

21

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rudy.

X

22

Zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx hmot x xxxxxxxx elektrolytických xxxx chemických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx stanoveného limitu.

15 x3

23

Xxxxxxxx xxx povrchovou xxxxxx látek, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, používající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx jeden xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

75 xx/x
100 x/xxx

24

Xxxxxxx výbuchem.

X

25

Zařízení x získávání xxxxxxx.

X

26

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahujících xxxxxx xxx azbestocementové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20 tis. x/xxx

27

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azbestu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx azbest xxx xxxxx materiály x produkcí konečných xxxxxxx od stanoveného xxxxxx.

50 x/xxx

28

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx azbest xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od stanoveného xxxxxx.

200 x/xxx

29

Xxxxxxxx na xxxxxx azbestu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průmyslové xxxxxx xxxxxxxxxx organických xxxx xxxxxxxxxxxxx chemických xxxxx xxxx směsí xxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxxx, kyseliny, xxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx).

X

31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx a biocidů xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dusíkatých xxxx xxxxxxxxxx hnojiv xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxx chemickou cestou.

X

34

Výroba xxxxxxxxxx látek x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxx x farmaceutické xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx).

200 x/xxx

35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

36

Xxxxxxxx x delaboraci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

37

Xxxxxxxx xx výrobu cementu, xxxxx nebo zpracování xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15 xxx. x/xxx

38

Xxxxxxxx xx výrobu skla xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tavení xx stanoveného xxxxxx.

7 xxx. x/xxx

39

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výrobě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

7 xxx. t/rok

40

Zařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

7 xxx. x/xxx

41

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dlaždic, kameniny xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx od stanoveného xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

25 xxx. x/xxx

42

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx polymerů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

1 xxx. t/rok

43

Letiště se xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2,1 xx

X

44

Xxxxxxxxxx železniční dráhy.

X

45

Železniční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x překladiště x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (a) a xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xx stanoveného xxxxxx (b).

a) 2 xx
x) 2 km

46

Tramvajové, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, visuté xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x přepravě xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1 xx

47

Xxxxxxx X. x XX. třídy.

X

48

Silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x 4 a více xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx komunikací o 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx x 4 x xxxx jízdních xxxxxxx, o souvislé xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xx

2 xx

49

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. x XX. xxxxx x xxxx xxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (x); xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx (x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 2 xx
x) 1 000 xxx/24 xxx

50

Xxxxx cesty, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx limitu.

1350 x

51

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a překladiště xxx plavidla x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 x

52

Xxxxx cesty x xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx toků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx povodním, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx.

X

53

Xxxxxxxx x odstraňování xxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxxxxx &xxxx;xxxxxxx xxxx skládkováním.

X

54

Zařízení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

100 x/xxx

55

Xxxxxxxx x odstraňování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

250 x/xxx

56

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx využívání ostatních xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2 500 t/rok

57

Odkaliště.

X

58

Zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x odpadů xxxxxxxxxxx původu.

X

59

Odběr nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xxx. x3/xxx

250 xxx. m3/rok

60

Odběr xxxx a převod xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (vyjma xxxxxxx xxxxx vody xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxx.

100 mil. x3/xxx

61

Xxxxxx xxxx xxxx povodími xxx, xxxxx převodu xxxxx xxxx vedené xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx průtok v xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 2 000 xxx. x3&xxxx;xx rok a xxxxx převedené xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, odkud xx xxxx xxxxxxx.

5 %

62

Odběr xxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx od stanoveného xxxxxx (a), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx převedené vody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část (x) X355 xxxxxx, odkud xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

x) 5 xxx. x3/xxx
x) 50 %

63

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

150 xxx. EO

10 xxx. XX

64

Xxxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx jsou vypouštěny xxxxxxx xxxx, u xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx výroby, xxx které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx nebezpečnou xxxxx16)&xxxx;xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx17), s xxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x).

x) 20 tis. x3/xxx
x) 600 tis. x3/xxx

65

Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vody xxxx k dlouhodobé xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx akumulované vody xxxxxxxx xxxx přesahuje xxxxxxxxx xxxxx.

10 mil. x3

100 xxx. x3

66

Xxxxxxx x přepravě xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 800 xx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x přepravě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x vnitřním xxxxxxx xxx 800 mm x o xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

40 xx

67

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ropy, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx vody x vnitřním xxxxxxx xx 300 xx x x xxxxx xx stanoveného xxxxxx.

8 xx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx uhličitého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

68

Zařízení x xxxxx drůbeže nebo xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxx,

x) 85 tis. xx

x) xxxx xxxxxx;

x) 60 tis. xx

x) xxxx prasat xx xxxxxxx xxx 30 xx, xxxx

x) 3 xxx. xx

x) xxxx xxxxxxx.

x) 900 xx

69

Xxxxxxxx x chovu hospodářských xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. (1 xxxxxxx jednotka = 500 kg xxxx xxxxxxxxx).

50 DJ

70

Rybníky xxxxxx x xxxxx ryb x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxx - xxxxx K0 (x), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxx K1 (x) x počtů násady xxxxxx xxxx - xxxxx K2 (x).

x) 100 000 xx/xx
x)&xxxx; 3000 xx/xx
x)&xxxx; 1000 xx/xx

71

Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx podobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

72

Xxxxxxxxxx závody xx výrobu xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

200 x/xxx

10 x/xxx

73

Xxxxxxxxxx (například xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx textilií xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 t/den

74

Vydělávání xxxx nebo xxxxxxx xxx zpracovatelské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxx výrobků.

12 x/xxx

75

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx celulózy.

X

76

Výroba xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx stanoveného xxxxxx.

200 m3/den

77

Těžba ropy x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx limitu (a) x xxxxxxx plynu x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 500 x/xxx
x) 500 xxx. x3/xxx

x) 50 x/xxx
x) 50 tis. x3/xxx

78

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těžbě uhlí, xxxx, zemního xxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5 xx

79

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxx xxxxxxxx povrchová xxxxx nerostných surovin xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x) xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těžby xx stanoveného limitu (x). Povrchová xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) nebo x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx limitu (x). Xxxxx rašeliny od xxxxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 25 xx
x) 1 xxx. x/xxx
x) 150 xx

x) 5 xx
x) 10 tis. x/xxx
x) X

80

Xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx x v něm xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uranu a xxxxxx xxxxxxx rudy.

X

81

Stanovení xxxxxxxxxx prostoru x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, hlubinná xxxxx.

X

82

Xxxxx nerostných xxxxxxx x xxxxxxx xxx.

X

83

Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, x kapacitou od xxxxxxxxxxx limitu.

1 xxx. x/xxx

84

Xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxx x napětí xx 220 xX x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

15 xx

85

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od 110 kV x xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2 xx

86

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 o xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

200 xxx. x

200 x

87

Xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

10 xxx. x3

88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoveného limitu.

10 xxx. t

89

Úložiště xxxxx xxxxxxxxxx18).

X

90

Xxxxxxxx x zachytávání xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx jeho xxxxxxxx xx přírodních horninových xxxxxxxx18), x xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xx zařízení o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx 1,5 xxxxxxxx nebo xxxxx18).

X

91

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx přírodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx18)&xxxx;xx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X.

X

92

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X určené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 roky.

X

93

Restrukturalizace xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx využití xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x intenzivnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx od stanoveného xxxxxx.

10 ha

94

Projekty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx) s celkovou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xx

95

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (b).

a) 25 xx
x) 10 ha

96

Výroba xxxx xxxxxx motorových xxxxxxx, xxxxxxxx vozidel, xxxx, výroba x xxxxxx letadel x xxxxxx železničních zařízení xx xxxxxxx xxxxx xx stanoveného xxxxxx.

10 xxx. x2

97

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx živočišných xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20 xxx. x/xxx

98

Xxxxxx x konzervování výrobků xxxxxxxxxxx xxxx rostlinného xxxxxx x kapacitou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

100 xxx. x/xxx

99

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 tis. xx/xxx

100

Xxxxxxxx x kapacitou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x) a lihovary xxxx pálenice x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 200 xxx. xx/xxx
x) 50 xxx. x/xxx
x) 100 xxx. hl/rok

101

Výroba nealkoholických xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

200 xxx. hl/rok

102

Výroba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xxx. x/xxx

103

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a zařízení xx xxxxxxxxxx ryb, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5 xxx. x/xxx

104

Xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

50 xxx. x/xxx

105

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

150 xxx. x/xxx

106

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx komplexů s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

10 xxx. x2

107

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí s xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

20 xx

108

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozlohou xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5 ha

109

Parkoviště xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

500 xxxx

110

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x celkovou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

6 xxx. x2

111

Xxxxx tratě xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2 xx

112

Xxxxxxxxx lavice xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

113

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1 xxx. x

114

Xxxxxxxx tratě, xxxxxxxx xxxxx, lanovky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

115

Xxxxxxxxx přístavy xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (a) xxxx xxx plavidla x xxxxx xx stanoveného xxxxxx (x).

x) 1 x
x) 25 plavidel

116

Rekreační x sportovní areály xxx xxxxxxxxx oblastí xx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) x ubytovací xxxxxxxx xxx sídelních oblastí x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (b).

a) 1 xx
x) 100 xxxxx

117

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx s ubytovací xxxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

100 xxxx

118

Xxxxxxxxx xxxxxx xx ploše xx xxxxxxxxxxx limitu; xxxxxxxxxx.

2 xx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 100/2001 Sb.

Kritéria xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx celku,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx jiných xxxxxxx záměrů (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx půdy, vody x biologické rozmanitosti,

4. xxxxxxxx odpadů,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx nehod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, včetně nehod x xxxxxxxxx způsobených xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x vědeckými xxxxxxxx,

7. rizika pro xxxxxxx xxxxxx (xxxx. x důsledku kontaminace xxx, znečištění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

XX. XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx zváženy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. relativní xxxxxxxxxx, dostupnost, xxxxxxx x schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů (xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx rozmanitosti) v xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) územní xxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxx,

x) xxxxxxx chráněná xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx přírodních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x ústí xxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) území xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx se má xx xx, že xxxx xxxxxxxxxx nad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXX. CHARAKTERISTIKA XXXXXXXXXXXXXXX VLIVŮ ZÁMĚRU XX OBYVATELSTVO A XXXXXXX PROSTŘEDÍ

Potenciálně xxxxxxxx xxxxx záměru musí xxx zváženy ve xxxxxx ke kritériím xxxxxxxx x xxxxxx X. x II., xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §2 x xxxx xx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsah vlivů (xxxx. xxxxx a xxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x složitost xxxxx,

4. pravděpodobnost xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dobu xxxxxx, frekvenci x xxxxxxxx xxxxx,

6. kumulaci xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záměrů,

7. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. XXXXX O XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxx

2. XX

3. Xxxxx (xxxxxxxx)

4. Xxxxx, xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXX

X. Xxxxxxxx údaje

1. Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 1

2. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxx, katastrální xxxxx)

4. Charakter xxxxxx x možnost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (i z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx

6. Stručný xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx záměru; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx emisí x xxxxxxx xxxxxxxxx

7. Předpokládaný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

8. Výčet dotčených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 3 x správních xxxxxx, které xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx

XX. Xxxxx o xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, zejména xxxx, xxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX. Xxxxx x výstupech

množství x xxxx případných xxxxxxxxxxxxxxx reziduí x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX V DOTČENÉM XXXXX

1. Přehled nejvýznamnějších xxxxxxxxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxx na jeho xxxxxxxxxxx citlivost

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. ÚDAJE X XXXXXXX XXXXXXXXXX VLIVECH XXXXXX NA VEŘEJNÉ XXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, frekvence x xxxxxxxxx)

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x populaci

3. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyloučení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vzhledem x xxxxxx xxxxx

5. Xxxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxxxxxx x výchozích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

6. Charakteristika xxxxx xxxxxx (technických xxxxxxxxxx xxxx nedostatků xx xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x hlavních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. POROVNÁNÍ XXXXXXX XXXXXX ZÁMĚRU (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxx xxxxxxx X, X, X, X a X se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X. DOPLŇUJÍCÍ XXXXX

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxx x xxxxxxxx

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H. XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x ochraně přírody x xxxxxxx:

Xxxxx zpracování xxxxxxxx:

Xxxxx, příjmení, xxxxxxxx x telefon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxx xx podílely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení:

Příloha č. 3x x zákonu x. 100/2001 Sb.

Příloha x. 3x zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 100/2001 Sb.

Náležitosti dokumentace

ČÁST X

XXXXX X OZNAMOVATELI

1. Xxxxxxxx xxxxx

2. XX

3. Xxxxx (xxxxxxxx)

4. Xxxxx, xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxx oprávněného zástupce xxxxxxxxxxxx

XXXX X

XXXXX X XXXXXX

X. Xxxxxxxx údaje

1. Xxxxx záměru x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1

2. Xxxxxxxx (rozsah) záměru

3. Xxxxxxxx záměru (xxxx, xxxx, katastrální území)

4. Xxxxxxxxx záměru x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně srovnání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx x technologického xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměru; x xxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxx do režimu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx emisí x xxxxxxx xxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxxxxx termín zahájení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

9. Výčet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 a xxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx.

XX. Údaje x xxxxxxxx (zejména xxx xxxxxxxx x xxxxxx)

1. Xxxx (například xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx)

2. Xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje)

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, spotřeba)

5. Xxxxxxxxxx rozmanitost

6. Nároky xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (například xxxxxxx souvisejících staveb)

III. Xxxxx x výstupech (xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx)

1. Znečištění xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, způsoby a xxxxxxxx zachycování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

2. Odpadní vody (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, množství xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, vypouštěné xxxxxxxxxx, čisticí zařízení x xxxxxx xxxxxxxx)

3. Xxxxxx (například xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadů, xxxxxxx nakládání x xxxxxx)

4. Xxxxxxx xxxxx x rezidua (xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx emisí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

5. Xxxxxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zásahy xx xxxxxxx)

XXXX X

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx složky flóry x fauny, části xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x krajiny, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přírodní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx lokality, xxxxx xxxxxxx, zvláště xxxxxxxx druhy; xxxxxxx xxxxxxx; dále xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx významu, území xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, staré xxxxxxxxxx zátěže, extrémní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx)

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx v xxxxxxxx území a xxxxx xxxx složek xxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxx být záměrem xxxxxxxxx, xxxxxxx ovzduší (xxxx. xxxx kvality xxxxxxx), xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx poměry v xxxxx a jejich xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vod xxx.), xxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, podíl xxxxxxxxxx a lesní xxxx a jejich xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx), přírodních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči projevům xxxxx xxxxxxx), obyvatelstva x veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zatížení x xxxxxxxxxx xxxx pravděpodobného xxxxxx x případě xxxxxxxxxxx záměru, xx-xx xxxxx jej na xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x životním prostředí x xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx

XXXX D

KOMPLEXNÍ XXXXXXXXXXXXXXX X HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX ŽIVOTNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ

I. Xxxxxxxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxx x významnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nepřímých, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x dočasných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx z výstavby x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx demoličních xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx realizaci), použitých xxxxxxxxxxx x látek, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx udržitelnou dostupnost) xx zohledněním požadavků xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxx na xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxx na xxxxxxx x xxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změně xxxxxxx)

3. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x event. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx, vznik xxxxxxxx xxxxx)

4. Xxxxx xx povrchové x xxxxxxxx xxxx

5. Xxxxx xx xxxx

6. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

7. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, flóra, xxxxxxxxxx)

8. Xxxxx xx xxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxx xx hmotný xxxxxxx x kulturní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nehodách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx plynoucích

III. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx záměru xxxxx xxxxx X xxxx X x XX z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx přeshraničních xxxxx

XX. Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x snížení xxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vzhledem x xxxxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx možných xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx), které se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx připravenosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kapitoly II x xxxxxx xx xx

X. Charakteristika xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx významných xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

XX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obtíží (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxxxx xx vyskytly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx

XXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ZÁMĚRU (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxx xxxxx X, X, X, X, X x X xx uvádějí v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předloženou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXX X

XXXXX

XXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX X

XXXXXXX

Xxxxxxx mapové, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, pokud xx vyžadováno xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a telefon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Příloha x. 5 x xxxxxx x. 100/2001 Sb.

Náležitosti xxxxxxx

X. XXXXXXXX ÚDAJE

1. Název xxxxxx

2. Kapacita (xxxxxx) xxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx)

4. Obchodní xxxxx xxxxxxxxxxxx

5. XX oznamovatele

6. Xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

1. Úplnost xxxxxxxxxxx

2. Správnost xxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxx metod xxxxxxxxx

3. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přesahujících státní xxxxxxx

XXX. POSOUZENÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX S XXXXXXX NA DOSAŽENÝ XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXX O ZNEČIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX ŽIVOTNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX A X XXXXXX MONITOROVÁNÍ

V. XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X DOKUMENTACI (XXXXXXXX)

XX. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X VEŘEJNÉ XXXXXX

XXX. NÁVRH XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posudku:

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx:

X. XXXXXXX XXXXX

1. Xxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxx (rozsah) xxxxxx

3. Zařazení xxxxxx xxx přílohy x. 1

4. Xxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxx firma oznamovatele

6. XX oznamovatele

7. Xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxx xxx xxxx přípravy xxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podmínky pro xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, snížení, xxxxxxxxx kompenzace negativních xxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví

9. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, umístění x xxxxxxx xxxxxx x významnosti jeho xxxxx xx životní xxxxxxxxx

XX. ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek

2. Xxxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x významnosti

3. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx stupeň xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxx variant (pokud xxxx předloženy) x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

6. Xxxxx dotčených územních xxxxxxxxxxxxx celků

Datum xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx, příjmení x podpis pověřeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Příloha č. 7 x zákonu č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXXXXXXXXX

1. Název xxxxxxxxxx

2. XX, xxxx-xx xxxxxxxxx

3. Xxxxx (xxxxxxxx)

4. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, telefon x e-mail xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkladatele

B. XXXXX X KONCEPCI

1. Xxxxx

2. Xxxxxxxx zaměření (osnova)

3. Xxxxxxxxx

4. Zdůvodnění xxxxxxx xxxxxxxx

5. Základní xxxxxxxx x postupy (xxxxx) xxxxxx

6. Hlavní xxxx

7. Xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx činnosti, xxxxxxxx x jejich umístění, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, požadavkům xx xxxxxxxx xxxxxx apod.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx variant xxxxxx

9. Xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxxxxx termín xxxxxxxxx

11. Xxxxxxxx období

12. Způsob xxxxxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx ovlivněny

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxx xxxxx

X. XXXXXXXXXXXXX VLIVY KONCEPCE XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XX VYMEZENÉM XXXXXXXX XXXXX

X. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přesahujících hranice Xxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x oznámení xxxxxxxx

3. Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx zdraví

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyžadováno xxxxx §45i xxxx. 1 zákona o xxxxxxx přírody x xxxxxxx

Xxxxx zpracování oznámení xxxxxxxx

Xxxxx, příjmení, xxxxxx, xxxxxxx x e-mail xxxx(x), xxxxx(x) xx xxxxxxxx(x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx koncepce

Podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxx x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx:

x. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x. míru, x xxxx koncepce xxxxxxx rámec xxx xxxxxx x jiné xxxxxxxx, x to xxx vzhledem x xxxxxx umístění, xxxxxx, xxxxxxxxx a provozním xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx zdroje;

c. míru, x jaké xxxxxxxxx xxxx koncepce;

d. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x. xxxx koncepce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

x. problémy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí x veřejného xxxxxx (xxxx. plány x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxxxxx vod).

2. Charakteristika xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx s xxxxxxx xx:

x. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, četnost a xxxxxxxx vlivu;

b. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povahu xxxxx;

x. xxxxxxxxxxxx povahu xxxxx;

x. xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx koncepce (xxxx. při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx);

x. xxxxxxxxx a rozsah xxxxx (xxxxxxxx území x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx pravděpodobně xxxxxxx);

x. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx být xxxxxxxx, x xxxxxxx xx:

x. xxxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxxxxx xxxx kulturní dědictví,

ii. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

xxx. xxxxxxxxxx xxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnot,

iv. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx využívání,

v. xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x uznávaným xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, komunitární nebo xxxxxxxxxxx úrovni.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x téže xxxxxxx.

4. Xxxxx k xxxxx koncepcím či xxxxxx xxxxxx, včetně xxxx, jejichž provedení xx zamýšleno, a xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxx č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

1. Obsah x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx koncepce.

3. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx významně zasaženy.

4. Xxxxxxx současné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx významem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a)).

5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na mezinárodní, xxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx koncepci, x xxxxxx, xxx xxxx tyto cíle xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Možné xxxxxxxx vlivy (xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pozitivních a xxxxxxxxxxx xxxxx) navrhovaných xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx prostředí.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Výčet xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x popis, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx případných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů (např. xxxxxxxxx nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxx know-how).

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx významných xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koncepce.

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (kritérií) pro xxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrem zjišťovacího xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví.

15. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx č. 244/1992 Sb., o posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x programů na xxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx x xxxxxxx zahájené přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se posuzuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 11.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlasné závazné xxxxxxxxxx poté, xx xxxxx, xx jejich xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/92/EU. Xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxx č. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxx rozhodnutí v xxxxxxxxxxx xxxxxx vydávané xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízeních. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9a odst. 4 a 5 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze oba xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí §9a xxxx. 4 a 5 a §9b xx 9d xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zajistí správní xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxx, xxxxx xxx neuplynula xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 39/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §6 odst. 6 x §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení x posouzením xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předložena xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xx 9a zákona x. 100/2001 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx dokumentace vlivů xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx záměru podle §6 xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxxxx posudek x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx již xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9a odst. 3 xxxx xxxxx; xxxxxxxx stanoviska xx xxxxxxxx podle ustanovení §9a odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 zákona x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

3. Posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vrácena xxxxx §8 xxxx. 2 nebo xxxx. 5 zákona x. 100/2001 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx 3 roky xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx zahájené přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který byl xxxxx xxxx než 3 xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; příslušný xxxx xxxxxxxxxx ukončí.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejvíce 5 xxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného více xxx 5 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9a xxxx. 4 věty xxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx než 1. xxxxx 2019, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. prosince 2018.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 5 xxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9x xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx zákona č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2018, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lhůta xxxxx §9a odst. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

9. X xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §19 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vědy, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje za xxxxxxxx, předloží-li xxxx xxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx prodloužená xxxxx §19 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx 5 xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Posouzení xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 100/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 7 let.

4. Pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx bylo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx doposud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx záměr xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zjišťovacímu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx bodů 4 x 5, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.8.2021

Xx. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx pro

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní prostředí xxxxx §9a odst. 5 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

c) změny xxxxxxxx podle §10a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx koncepcí xxxxx §10b odst. 2 xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §10e xxxx. 3 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §10f xxxx. 2 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxxxx x. 100/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx zjišťovací xxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx §8 xx 9a xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru na xxxxxxx prostředí xxxxx §9a xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx působnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 4 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. II bodu 1 xxxxxx č. 39/2015 Xx. x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9a xxxx. 6 zákona x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2023 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx podle §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx 2015, xxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9a xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdroje, xxxxxxx, xxxxxxx X. xxxxx, xxxxxxxxxx dráhy, regionální xxxxx xxxx vzletové x xxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx 2015, xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9a xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2015 do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx platnost již xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx §9a xxxx. 4 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, prodloužena xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx 1. xxxxx 2027, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. prosince 2026.

3. Xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx a ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí podle §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xx 31. xxxxxx 2015, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9a zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. dubna 2015 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx platnost xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2024, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxx xx řídí xxxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyloučeno.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní předpis č. 100/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

93/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2004

163/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.

x účinností xx 27.4.2006

186/2006 Xx., x xxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

216/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

436/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 11.12.2009

49/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 100/2001 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 18/2010

38/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 31.1.2012

85/2012 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.4.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

350/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

39/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2015

268/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2015

256/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.8.2016

298/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

326/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

225/2019 Xx., nález XX ze xxx 17.7.2019 xx. zn. Xx. ÚS 44/18 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §23x xxxxxx č. 100/2001 Xx., o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.9.2019

403/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, vodní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.8.2021

413/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.11.2021

149/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

465/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

24/2024 Xx., xxxxx ÚS xx. xx. Xx. XX 7/23 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §23x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx zákona x. 100/2001 Xx., x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 8.2.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx 2001/42/ES Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx ze xxx 27. června 2001 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plánů x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/92/EU xx dne 13. xxxxxxxx 2011 o xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/52/EU xx xxx 16. xxxxx 2014, kterou xx mění směrnice Xxxx 2011/92/XX o xxxxxxxxxx vlivů některých xxxxxxxxx x soukromých xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

1a) Například zákon č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 17/1992 Sb., x životním xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2x) §45h x 45i xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Sb.
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 59/2006 Sb., o xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravky x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x změně x zrušení některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4x) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4b) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Například xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx informace x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění zákona x. 350/2012 Sb.
4x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb.
5) Například občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád, xxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 148/1998 Sb.
6) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu xx informace o xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 500/2004 Sb., x správním xxxxxx (správní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 114/1992 Sb.
9) Zákon č. 50/1976 Sb.
10) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §65 xx 78 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád správní, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Xxxxx č. 356/2003 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) §45h x 45i zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Sb.
13) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx uhličitého do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1315/2013 xx xxx 11. prosince 2013 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 661/2010/XX.

14) §45i zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §94d xxxx. 1 x §94t xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) §3 odst. 1 xxxx. x) x x) a §5a odst. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §94f xxxx. 1 x §94v xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

17) Xxxxxxxx vlády č. 401/2015 Sb., o xxxxxxxxxxx x hodnotách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx odpadních vod xx xxx povrchových x xx xxxxxxxxxx x x citlivých xxxxxxxxx.

18) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do přírodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 148/2023 Sb., x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx.

20) §4 xxxxxx x. 148/2023 Xx.

21) §8 xxxxxx x. 148/2023 Xx.

22) §30 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.