Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
100/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Posuzování vlivů na životní prostředí

HLAVA I - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Díl 1 - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Rozsah posuzování §2

Základní pojmy §3

Díl 2 - Posuzování vlivů záměru na životní prostředí

Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí §4

Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí §5

Oznámení §6

Zjišťovací řízení §7

Dokumentace §8

Posudek §9

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí §9a

Navazující řízení §9b §9c §9d

Náležitosti podporující podpisové listiny §9e

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí §10

Díl 3 - Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10a

Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10b

Oznámení koncepce §10c

Zjišťovací řízení §10d

Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí §10e

Návrh koncepce §10f

Stanovisko k návrhu koncepce §10g

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví §10h

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí §10i §10j

HLAVA II - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky §11

Způsob mezistátního posuzování §12

Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky §13

Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky §14

Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky §14a

Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky §14b

HLAVA III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Díl 1 - Ustanovení společná

Předběžné projednání §15

Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich §16

Veřejné projednání §17

Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí §18

Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení §19

Díl 2 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí §20 §20a §21

Orgány kraje §22

Ostatní společná ustanovení §23 §23a

Díl 3 - Ustanovení přechodná §24

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí §25

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §26

ČÁST ČTVRTÁ §27

ČÁST PÁTÁ - Účinnost §28

Příloha č. 1 - Kategorie

Příloha č. 2 - Kritéria pro zjišťovací řízení

Příloha č. 3 - Náležitosti oznámení

Příloha č. 3a - Oznámení podlimitního záměru

Příloha č. 4 - Náležitosti dokumentace

Příloha č. 5 - Náležitosti posudku

Příloha č. 6 - Náležitosti stanoviska

Příloha č. 7 - Náležitosti oznámení koncepce

Příloha č. 8 - Kritéria pro zjišťovací řízení

Příloha č. 9 - Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

č. 93/2004 Sb. - Čl. II

č. 163/2006 Sb. - Čl. II

č. 216/2007 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXIX

č. 436/2009 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXVII

č. 326/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 225/2019 Sb.

INFORMACE

100
XXXXX
xx xxx 20. xxxxx 2001
o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX REPUBLICE

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx posuzování vlivů xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x územních samosprávných xxxxx (obcí x xxxxx) při xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx záměry x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxxx.1b)

§2

Xxxxxx posuzování

Posuzují xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x vlivy xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxx xx xxxxxxxxx x rostliny, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx, klima x krajinu, xxxxxxxx xxxxxx, hmotný xxxxxxx x xxxxxxxx dědictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx2) x xx xxxxxx vzájemné působení x souvislosti. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx významné xxxxx, xxxxx x evropská xxxxxxxxxx15).

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) záměrem

1. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti,

b) xxxxxxxx strategie, politiky, xxxxx xxxx programy xxxxxx xxxx, které xxxx spolufinancované z xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx předkládané,

c) xxxxxxxx xxxxxx území, jehož xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx by mohlo xxx závažně ovlivněno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx celek, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx orgánem xxxxxxx orgán, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x jehož územně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tvoří dotčené xxxxx, x Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§21) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx územně xxxxxxxx obvodu je xxxxxxx záměr xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxxxxxx koncepce (§22),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxxx změně, xxxxx podléhají posouzení xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx řízení,

3. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxxx,

6. xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx,

7. řízení x stanovení dobývacího xxxxxxxx,

8. xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxx x povolení x xxxxxxxxx s povrchovými x xxxxxxxxxx vodami,

10. xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sběru nebo xxxxxx odpadů,

13. řízení, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vedeno žádné x řízení podle xxxx 1 až 12, x

14. řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxx 1 xx 13 k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxx, xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. osoba, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxxxxxx řízení dotčena xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

2. právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí nebo xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx činností xxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxx vznikla xxxxxxx 3 xxxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1, případně xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6, xxxx kterou xxxxxxxxx svými podpisy xxxxxxx 200 osob,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinou xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx provést xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydání xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) povoleným xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx etapa, x xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) bodů 1 xx 13 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

n) xxxxxxxxxxx xxxxxxx záměr xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx XX, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx limitní xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu kategorii X x xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozsahem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx I, které xx xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x nejedná-li xx x změny xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxx záměrů podléhají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) záměry uvedené x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX a změny xxxxxx záměrů, xxxxx xxxxx záměru vlastní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxx&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména pokud xx být významně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx zjišťovacím řízení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx se tak xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) změny podlimitních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxx stanoví, xx xxxxx podléhat xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx změny xxxxxx podléhají posouzení xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2; xxxx záměry xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx řízení,

g) xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9a odst. 6 mohly xxx xxxxxxxx negativní xxxx xx životní xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx stanoví ve xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) části xxxx xxxxx záměru xxxxx §9a odst. 5; xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vláda xxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx, popřípadě jeho xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odvrácení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx veřejný xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převažuje xxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vzhledem x okolnostem možné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx postup xxxxx xxxx první je xxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo"). X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první vláda

a) xxxx stanovit xxxxx xxxxx posuzování,

b) zajistí xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x výsledku posuzování xxxxx xxxxxxx x) x

x) před vydáním xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, informuje Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b).

(4) Xxxxxxxx-xx vláda xxxxx xxxxxxxx 3 x xxx, xx xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx, xxxxxxx se §11 xx 13 xxxxxxxxx. X xxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxx; §45i xxxx. 8 až 11 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny xx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpokládaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx záměru xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx posuzují xxxxxxxxxx x v kontextu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x běžným xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx zranitelnosti xxxxxx xxxx závažným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxx relevantní.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx možným xxxxxxxxx negativním xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, k xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx významných xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx předpisů.

§6

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit oznámení xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx x), xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 3a x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx kritériím xxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit oznámení xxxxxx v listinné xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx dat, xxxxxxxxx zaslat elektronickou xxxxxx (dále xxx "x xxxxxxxxxxxx podobě"), x to x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s příslušným xxxxxx. Náležitosti oznámení xxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x) xxxxxxx příloha č. 3 x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx zpracovává xx xxxxxxxxxxx současného xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx environmentálních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjišťovací xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu. Xxxxx xx jedná x xxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvést xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stěžejní xxxxxx xxx jeho xxxxx vzhledem k xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice České xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxx stanoviska xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx x jinými xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx oznamovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se postupuje xxxxx §8 nebo 10.

(6) U xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx14), xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx; xxxxxxxx xx předkládá xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx §45i xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 6, xxxxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxx §16 xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgány a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx zveřejnění xxxxxxxxx o xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřihlíží.

§7

Xxxxxxxxxx řízení

(1) Cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx se xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) faktory xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2, které mohou xxx provedením xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stav xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x změn xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xx x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx předmět ochrany xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Zjišťovací xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx vlivy xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx x

x) xxxxxx x rozsahu xxxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx záměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxx xxxxxxx do 45 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16; v xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx tato xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 25 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx §16.

(5) Xxxxx-xx příslušný xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx odůvodněný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx v xxxxxxx xxxx X.X.1. xx X.X.4. a B.I.6. přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx x úvahy, xxxxxxx xx řídil xxx hodnocení kritérií xxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto zákonu.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx úřad x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, vydá x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx prvním xxxxxx v xxxxxx. X rozhodnutí se xxxxxx základní xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx bodů B.I.1. xx B.I.4. x X.X.6. přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu a xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx řídil xxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 x doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podat xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 písm. x) xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) X xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx v odůvodněném xxxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx14), bylo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx obdržených vyjádření, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx záměr xxxxxxxxx ve variantách, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx písemném xxxxxx xxxxxxxxx zpracování variant xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx liší xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže je xxxxxx xxxxxxxxx účelné x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx možné.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §3 písm. x) xxxx 2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x napadat xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto rozhodnutí. Xxx účely postupu xxx xxxx xxxxx xx má xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx.

(10) X xxxxxx proti xxxxxxxxxx vydanému ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx podle §6 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle §19, x to x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x případných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx úřad dojde x závěru, xx xxxxxxxxxxx neobsahuje náležitosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx informaci x dokumentaci, zašle x xxxxxxx o xxxxxxxxx dotčeným orgánům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx . Xxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxx veřejnost, xxxxxxx orgány a xxxxxxx územní samosprávné xxxxx se xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx písemně xx 30 dnů xx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 3 předá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx zpracovatele posudku, xxxxxxx xxxx xx 40 xxx ode xxx, xxx byla xxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vrátit xxxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx §16. Není-li xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx s xxxxxxxxx xxxx přepracovanou dokumentací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Posudek

(1) Xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávněnou podle §19 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx podaných, se xxxxxxxxxxx závěrů x xxxxxxxxx projednání podle §17, xxxx-xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto zákonu.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku lhůtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx. Xxxx lhůtu může x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku prodloužit, xxxxxxx však x xxxxxxx 20 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dílčí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost x posudku uvést. Xxx, xxx xx xxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxx dokumentace, xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepracovávat xxx xx doplňovat.

(6) Xxxxxxxxxxx xx povinen xx vlastní náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx posudku, a xx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dohodnutém počtu, xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx posudek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx 10 pracovních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x stanoví mu xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx být delší xxx 30 xxx; xxxxxxxx x tomto xxxxxxx vyrozumí oznamovatele.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx předložen xx lhůtě stanovené x §9 xxxx. 3 xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx doložení x xxxxxxxxx xxxxx 15 xxx. Xxxxx nebude xxxxxxx předložen ani xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx sankce xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx první.

§9x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, veřejného xxxxxxxxxx a posudku xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") ve lhůtě xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedeny v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x posudkem xxxxx §16.

(3) Stanovisko je xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx v navazujících xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx jeden z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Stanovisko musí xxx platné x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx stanoviska je 7 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prodlouží o 5 xxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxxxxx podmínek x xxxxxxxx území nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, v jejichž xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx významné vlivy xx xxxxxxx prostředí. Xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oproti xxxxx x xxxx xxxxxx stanoviska. Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx třetí, má xx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 60 dnů xx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx změn xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx pouze k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx záměru, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx předmětem posuzování xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx etapě xxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxx §6 xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx rozhodnutí podle §7 xxxx. 6, xxxxxxxxx úřad platnost xxxxxxxxxx prodlouží. Nepředloží-li xxxxxxxxxxx oznámení ve xxxxxxxxx xxxxx nebo xx-xx vydán odůvodněný xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Nejdříve 90 dnů před xxxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx navazující xxxxxx xxxxxx úplného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx záměru, xx xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx ověří xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na životní xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx změně jeho xxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx posuzování xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx stanovisku příslušný xxxx x xxxxxxxxxxxx x podkladům podle xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx případně v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xx se za xx, že xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§9x

(1) Správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx navazujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxxxxx xxxx xxxxx x oznámením x zahájení řízení

a) xxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, které xx xxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx se lze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §16,

d) xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx podle §9c xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx především xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústního jednání, x xxxxx xxx xxxxxxxxx připomínek xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx důsledcích xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxx, xxx a případně x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podkladů xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §9c xxxx. 3 a 4.

Xxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxxxx vyvěšením xx úřední xxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxxx vede. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx navazujícího xxxxxx x součinnosti s xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předběžnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxx považuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jiných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx správní xxxxx xx účelné.

(5) Xxxxxxx xxxxx při xxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx řízení, pokud xxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, vychází xxxx x dokumentace, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, bylo-li xxxxxx.

§9x

(1) Veřejnost xxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx §9b xxxx. 1 na xxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx navazujícího xxxxxx lhůtu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b odst. 1, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxx

x) dotčený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 písm. x) xxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x navazujícím xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx veřejnost xxxxxxx v §3 xxxx. x) bodě 2, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v prvním xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx dotčená xxxxxxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§9x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxx xxxxxxx domáhat zrušení xxxxxxxxxx vydaného x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zákonnost xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx má xx xx, xx xxxxxxx veřejnost xxxxxxx x §3 xxxx. x) bodě 2 xx práva, xx xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zkrácena.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným v xxxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx došla xxxxx. Xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx předběžné opatření, xxxxx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx záměru xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2015 Xx. x účinností xx 1.4.2015

§9e

Náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podpisovém xxxxx se uvede xxxxxxx xxxxx záměru, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. x) xxxx 2, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určena, x dále

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přihlašuje x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9c xxxx. 3 xxxx. x), x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx §9c xxxx. 4, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) bodu 2 xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxx x připojí xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podporující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny xx 18 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpisové listiny xxxxxx, bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx záměr") xxxxxxxxxxxx ve společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx").

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxx xxxx etapa xxxxxxxxxx záměru, který xxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7, xxxxxxxxxxx xx zpracovává x xxxxxx stavebnímu xxxxxx. Ustanovení §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx se nepoužije.

(3) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 8 x závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx. Dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů, v xxxxx vyhotovení stanoveném xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx příslušný xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxx 10 xxx; xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx správních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx oznamovatel dokumentaci xxxx jejím opětovným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §8 xxxx. 2 xx 6 se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx bylo xxxxxxxx zahájení řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obdrženou xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx §16 x doručí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jinak, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17 xx xxxxxxxxx. Xx obdržení xxxxxxxx projednání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "výsledky xxxxxxxxxx")16) xxxxxxxxx xxxx předá xx 5 dnů xxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx záměr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 x 4.

(7) Zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xx veřejné xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxx §2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí být xxxxx xxx 60 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx §13. Tato xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 20 xxx. Xxxxxxxxxx §9 odst. 2 x 3 xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx, výsledků projednání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx mezistátním xxxxxxxxxx xxxxx §13 x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx posudku; prodlení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xx do xxxxx nezapočítává. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxx §16. Ustanovení §9a xxxx. 1 x 2, §9a xxxx. 3 xxxx xxxxx x §9a xxxx. 6 se xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxx x celému xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxx částem nebo xxxxxx.

(10) Dojde-li ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 4, xxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Posuzování xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx posuzování xxxxx koncepce na xxxxxxx prostředí (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxx xxxxxxxx záměrů xxxxxxxxx v příloze č. 1, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, lesního hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x povrchovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, energetiky, xxxxxxxx, xxxxxxx, odpadového xxxxxxxxxxxx, telekomunikací, xxxxxxxxxx xxxxx, územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx koncepce, u xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx; xxxx koncepce xxxxxxxxx posuzování xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx písmene x), u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo několika xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx místního xxxxxxx, pokud se xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10d,

x) xxxxx koncepcí xxxxx xxxxxx a) x x), xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10d.

(2) Rámec xxx xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx je xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx, povahu, xxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxxx xxxxx koncepce xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxx xxxxxxxxx důsledků xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx ochrany xxx xxxxxx při posuzování xxxxx koncepce xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx státu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, xxx kterých dochází x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,4e)

x) xxxxxxxx a rozpočtové xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx posuzování vlivů xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx předpokládaných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cílů, x xx pro xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx (xxxx xxx "oznámení xxxxxxxx"), s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx provedení xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx posuzování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx údaje z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a posuzují xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, snížení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, je nutné xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

§10x

Xxxxxxxx koncepce

(1) Xxx, xxx zpracovává koncepci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zpracování (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 7 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1, zašle xxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx dotčeným xxxxx, xxxxx příslušný xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx místní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx koncepce. V xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16.

(3) Xxxxx může zaslat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxx zveřejnění. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxx zjištění, xxx provádění xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx mít významný xxxx na životní xxxxxxxxx a zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Příslušný xxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx obdržených x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx nejpozději xx 35 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, příslušný xxxx v závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxx,

x) v jakém xxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx požadováno.

(5) Xxxxxxxxx xxxx zašle xxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxxxxxxxx předkladateli, dotčeným xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x případně xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §10c xxxx. 2, x xxxxxxx xxx zveřejní xxxxx §16.

§10x

Xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §19 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxx o xxx nejpozději s xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx §10f xxxx. 1 příslušný úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx.

(2) Předkladatel xx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx došlá x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x potřebném xxxxxxx poskytnout. Odmítnout xxxxxxxxxx informace xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.4c)

(5) Předkladatel xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx koncepce x xxxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doporučená xxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx x listinné x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obcím, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §10c odst. 2, informaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x upozorněním xx možnost vyjádřit xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxx koncepce podle §16. Xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxx, vrátí xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zveřejnit xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx své úřední xxxxx, x to xxxxxxx 10 dnů xxxx xxxx konáním. Xxxxxxxx je xxxxxxx x místě x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu koncepce xxxxxx být xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Předkladatel xx povinen xxxxxxxxxx xx 5 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zápis x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §17.

(5) Xxxxx xxxx zaslat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx koncepce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X vyjádřením xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx každý xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příslušnému úřadu xx lhůtě do 20 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě příslušný xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Předkladatel xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxx zajistí vypořádání xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Upravený xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předkladatel bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx.

§10g

Stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Příslušný úřad xxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx koncepce, xxxxxxxxx podaných k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx koncepce xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví (xxxx xxx "stanovisko xx xxxxxxxx") ve xxxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx upraveného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx, dále xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx předkladateli, xxxxxxxx xxxxxxx x dotčeným xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §10c xxxx. 2, a xxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxx §16.

(4) Bez xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx. Schvalující orgán xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze stanoviska xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx schválenou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx byly xx xxxxxxxxx koncepci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx koncepci,

b) xxxxxxxxx, xxx bylo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla koncepce xxxxxxxxx mezistátního xxxxxxxxxx xxxxx §14a,

x) odůvodnění xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §10h.

(6) X xxxxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 5 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxx x případně xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx §10c xxxx. 2.

§10h

Sledování x xxxxxx xxxxx koncepce xx xxxxxxx prostředí a xxxxxxx xxxxxx

(1) Předkladatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a rozbor xxxxx schválené koncepce xx životní prostředí x veřejné xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx orgány x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx koncepce.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx2) xxxxxxx xxxxx schválené xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxx podnět xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jinak.

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4b). Xxxxxxxxxx §20, §21 xxxx. x) x §22 xxxx. d) xxx nejsou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2, 3, 10a, 10b a 10h xx použijí xxxxxxx x x xxx, xx zjišťovací xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx postupem xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §10g xx použije přiměřeně.

(2) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") při xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx včetně návrhu xxxxxxxxxx možných xxxxxxx xxxxxx. Xxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Pokud vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4d), je Xxxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxx xxxxxxxx požadovat jeho xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxx x xxxx oprávněná xxxxx §19.

§10x

§10x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/2017 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX VLIVŮ XX ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§11

Xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přesahujících xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xx

x) záměr xxxxx §4 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx x mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx závažnými xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx stát"), xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxx") x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxxx XX neprodleně postoupit xxxx posuzování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxx xxxxxx, xx jde x koncepci xxxxx xxxxxxxx 1.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx mezistátním xxxxxxxxxx xx postupuje podle xxxxx I xxxxxx xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxx XX tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxx vyjádření xxx mezistátním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 30 xxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx se x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx se mezistátní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx platnými na xxxxx státu xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(3) Stát xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx, xxx v xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx významnému xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice, který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jakákoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxxxx vlivu přesahujícího xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx pozorování x xxxxxx vlivu xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v rozhodnutích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx,

x) přezkoumávání vlivů xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ověření xxxxxxxxxxx prognóz x xxxxx využití získaných xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxx usuzovat, xx zde xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xxxxxxxxxxx xxxxxx hranice, xxxx pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxx xx následek takovýto xxxx, bude okamžitě xxxxxxxxxx druhý xxxx. Xxxx původu a xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření na xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§13

Mezistátní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xx xxxxx x xxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxx se předkládá xxx v xxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxx x xxxxxxx x vyjádření spolu x údaji x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x rozhodnutích, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x zaslanému oznámení xxxxxxxx požadavek zúčastnit xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx si od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k využití xxx zpracování xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx překladu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxx s žádostí x xxxxxxxxx x xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxx zpracována ve xxxxxxxxxx, včetně sdělení xxxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice (xxxx xxx "konzultace"). Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x konzultaci xxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x místě x xxxx konzultace oznamovatele x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace. Xx xxxx xxx povinni xx konzultace xxxxxx xxxxxxxxx. Informaci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxxxx §16.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu k xxxxxxxxxxx toto vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx stanovisku xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zaslat dotčenému xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b odst. 1 x §9b xxxx. 4 písm. x) x rozhodnutí xxxxx §9a odst. 3, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x rozhodnutí jsou xxxxxxx xxxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxx nebo xx xxxxx dozví x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxx původu, xxxxxxxxxx xxx zveřejní xxxxx §16 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx informaci x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x žádostí x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu písemné xxxxxxxxx x oznámení xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx spolu se xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx informaci o xxxx dokumentaci, x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx územní samosprávné xxxxx jsou oprávněny x xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx informace o xxxx xxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svým vyjádřením x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx konzultace xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místě x xxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ji podle §16.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx závěry xxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx §16 do 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14a

Mezistátní xxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zjistí, xx xx jedná o xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx jazyce xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o návrhu xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx ministerstvo xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx zúčastnit se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxx xxxxx vyžádá údaje x stavu životního xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posuzovateli.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x místě x xxxx konzultace xxxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx pak xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je ministerstvo xxxxxxx zveřejnit xxxxx §16.

(4) Xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx koncepce xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxx uvede xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx jejího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10g xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx schválenou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§14b

Mezistátní xxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na území xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx nabídku ke xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx povinno xx 20 xxx xx xxxxxx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxx xx dotčeným xxxxxxx, xxxxxxxx krajům x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx určí x xxxxxxx xx předpokládané xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxxx zaslat ministerstvu xxxxxxx vyjádření xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx koncepce. Xxxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x informací, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčastní, zašle xxxxx xxxxxx do 40 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu koncepce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx sdělí xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.5)

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx podle §16.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne obdržení xxxxxx informace od xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx schválenou xxxxxxxx, zveřejní xx xx xxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

HLAVA III

USTANOVENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx x dotčené xxxxxx xxxx povinny, xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx koncepci x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dotčenými xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předkladatele mu xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6)

§16

Zveřejnění xxxxxxxxx pořízených x xxxxxxx xxxxxxxxxx x informací o xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx zjišťovacího xxxxxx,

x) informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) stanovisko,

h) zápis x veřejného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx koncepce,

j) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) sdělení o xxxxxxxx posuzování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx obdržení xx xxx úřední desce xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Informace x dokumentech uvedených x odstavci 1 xxxx. x), x), x), x), i), x) x x) x o tom, xxx a xxx xx možné xx xxxx nahlížet, vyvěsí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů. X xxxxxxxx informací xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx celky neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xx považuje den, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kraje.

(3) X vyvěšení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxx projednání

(1) Příslušný xxxx nařídí veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti x dokumentaci. Xxxxxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úřad je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatele xxxxxxxxxxx nebo posudku.

(4) Xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx veřejného projednání. Xx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx považuje xxx xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ostatní lhůty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx projednání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x účasti x xxxxxx x xxxxxxxxxx x dále x něj pořizuje xxxxxxx záznam.

(6) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx projednání oznamovateli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jej na xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§18

Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí

(1) Náklady xxxxxxx x posuzováním xxxxx záměrů na xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, hradí xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx na životní xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 x xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, oznámení koncepce xxxx xxxxxx xxxxxxxx x náklady spojené x tlumočením xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx posudku xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx uzavřené xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxxx x případné xxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx zpracovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx ji x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznamovatel xx xxxxxxx vyúčtovanou xxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx vyúčtování jako xxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx až po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vyúčtované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nezapočítává xx xxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 1.

§19

Autorizace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, posudku x xxxxxxxxxxx

(1) Zpracovávat xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 5 xxxx první x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí (xxxx jen "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx uvedených x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxx předkládaných podle §6 odst. 5 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx dokumentace týkající xx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx osobou, která xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx oblast posuzování xxxxx xx veřejné xxxxxx uděluje x xxxxxx Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpracovávat xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 3, 3a, 4, 5, 7 x 9 x xxxxxx zákonu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, odborná způsobilost, xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxx x plná xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx způsobilost se xxxxxxxxx

x) dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx x zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonané xxxxxxxx 2 roky xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx autorizace x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx bezúhonnou xx považuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx odsouzena za xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x autorizovanou xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, kterým je xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů ne xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x cizinců xxxxxxx doklad xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nevydává. Xxxxxxxxxxxx si xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Cizinec, xxxxx je xxxx xxx státním xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx nebo měl xxxxxx trvalého xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx7).

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxx, prodlužuje x xxxxxx ministerstvo xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Autorizace se xxxxxxx na xxxx 5 let. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx nejdříve 6 xxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx autorizace xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxx uplynutí xxxx, xx kterou byla xxxxxxxxxx udělena. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx autorizace xxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx zastaví.

(8) Udělená xxxxxxxxxx nepřechází xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx autorizaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxx porušením zákona xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx fyzická osoba xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx

x) xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx nedodržela lhůtu xxx předložení posudku xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1.

(10) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx ministerstvu podnět x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx autorizace.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.8) Xxxxxxxxxx vzniká xxx xxxxxx uplynutím lhůty x xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorizace,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvou.

(13) Úplatu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 1&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx zkoušku xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo organizační xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti. Xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činí 500 Xx. Xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx konaná xxx xxxxx xxxxxxxxxxx autorizace xx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zkoušek odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx autorizace. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx vyhláškou bližší xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx udělování x odnímání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, že

a) xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xx xxxxxxxxx k xxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie.

(16) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx činnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx, xxx mu byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 15 xxxx. a) x x).

(17) Pokud nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16, činnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxx 2

Výkon xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí

§20

Státní xxxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx.

§20a

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) referenční údaje xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx mimo území Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, který je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

c) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§20a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

§21

Xxxxxxxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrů xxxxxxxxx x příloze č. 1 sloupci XXX x x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx XX x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxx záměrů xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), xxxxx x xxxxx xxxxxxx vydalo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx území xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu,

e) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posuzování xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, u kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx,

x) xxxx souhrnnou xxxxxxxx xxxxx zahajovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx ročně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx držitelů xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx provádění zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žalobou zrušení xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 6 xxxx xxxxx §9a xxxx. 3,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx17), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxxx KÚ x xxxxxx xxxx, záměrů xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x), f) x h) a xxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx x xxxxx záměrům xxxxxx stanovisko,

b) zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx územního obvodu xxxxx, xxxx-xx příslušné xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxx. f),

c) vedou xxxxxxxx xxxx vydaných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dotčenými xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx17), x jejichž posuzování xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

§23

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx zpřístupnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1, xxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x změnu xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydalo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxxx podle §9a xxxx. 1,

x) xx může xxxxxx x xxxxx xxxxx §11,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx případ x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxx stanoviskem.

(4) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x), xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 orgán xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx oznamovatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx x vyjádření, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kraje; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhradit posuzování xxxxxx nebo xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxx. Ministerstvo může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dohodě s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. c) xxxx xxxxxxxxxx koncepce xxxxx §21 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx, pokud to xxxx přispět x xxxxxxxxx x hospodárnosti xxxxxxxxx.

(6) Dotčeným orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx záměry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.

(7) Dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxx tohoto xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto zákonu, xxxxxxxxx X bodech 8 xx 12 x xxxxxxxxx XX xxxx 13 xx Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx bezpečnost.

(8) Příslušný xxxx uchovává veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx 10 xxx xx vydání xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx této xxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.10)

(9) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx projednání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x postupu xxx zajištění zpracování xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(10) Xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy

a) xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxx, vykonává Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx, zabezpečuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§23x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dopravním xxxxxxx xxxxxx záměr,

a) xxxxx xx nachází xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx14),

x) xxx xxxxx xxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxx 2015,

x) xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxx x. 244/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, (xxxx xxx "zákon č. 244/1992 Sb.") x

x) xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx prioritního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vydá x xxxxxxxxxxx dopravnímu xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxx prioritního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první je 5 xxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlivům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx k vlivům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí xx vydává na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx lze xxxxx nejpozději 31. xxxxx 2017. U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx vzhledem x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prioritního xxxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx xx §6 xx 9 xxxxxxxxx. Xxxx-xx vydáno souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dle §9a xxxx. 1 xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx.

(7) Řízení, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xxxxxxxx umístění xxxx xxxxxxxxx prioritního dopravního xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x vlivům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) X navazujícím xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx prioritního xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx prostředí. Xxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx použije xxxxxxx §9a xxxx. 4 x 5; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx záměru xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Jestliže xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivých vlivů xx životní xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 8.

(10) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 244/1992 Sb. xxx prioritní xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx čl. II xxx 1 zákona x. 39/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.8.2016

Xxx 3

Ustanovení přechodná

§24

Oprávněná xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx č. 499/1992 Sb., x xxxxxxx způsobilosti pro xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí a x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x životním prostředí

§25

V xxxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx prostředí, ve xxxxx zákona x. 123/1998 Xx., xx §20 xx 26 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 2) a 3) a přílohy x. 1 až 4 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§26

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Sb., zákona x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Sb., xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., zákona č. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Sb. x zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx x. 2 Vázané xxxxxxxx, skupina 214: Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx 2 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx "Vysokoškolské xxxxxxxx příslušného xxxxx x 6 let xxxxx x oboru x osvědčení xxxxx §6 a 9 xxxxxx č. 244/1992 Xx." xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx podle §19 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx)".

XXXX XXXXXX

§27

§27 xxxxxx (xxxx čtvrtá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2004 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxxxxx

§28

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002.

Klaus x. r.
Havel x. x.
Xxxxx v. r.

Příloha č. 1 x zákonu x. 100/2001 Xx.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx I (xxxxxxx xxxxxxxxxx vždy)

Kategorie XX (xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx

XXX

XX

XXX

XX

1

Xxxxxxxxx ropy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X

2

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxxxxxxx horniny x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

500 x/xxx

50 x/xxx

3

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hornin, včetně xxxxxx uhlíku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vypalováním xxxx xxxxxxxxxxx.

X

4

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

300 XX

50 MW

5

Průmyslová xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x teplé xxxx x xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

50 MW

6

Vodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 XX

7

Xxxxxx elektrárny x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

50 x

8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx látek, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1 xX nepřetržitého xxxxxxxxx xxxxxx.

X

9

Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx.

X

10

Xxxxxxxx xx obohacování xxxx výrobu jaderného xxxxxx.

X

11

Xxxxxxxx určená xxx xxxxxxxxxx vyhořelého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

12

Xxxxxxxx určená xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx 10 xxx xxxxxxxxxx xxxx ozářeného xxxxxxxxx xxxxxx x radioaktivních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X

13

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

14

Xxxxxxxx geotermální xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x vodovodů x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx limitu.

200 m

15

Hlubinné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vrtů xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x výjimkou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx horizontů xx výraznému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

X

16

Xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxx tavbu litiny x xxxxx.

X

17

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx sekundární xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

X

18

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxx xx tepla, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx ochranných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kovů.

X

19

Zařízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kovů x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx metalurgickými, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

20

Xxxxxxxx xx tavení, xxxxxx slévání slitin, xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx kovů), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X

21

Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rudy.

X

22

Zařízení pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx plastických xxxx x použitím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx chemických xxxxxxx x objemem xxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

15 x3

23

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpouštědla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vyšší xxx xxxxxxx jeden xx stanovených xxxxxx.

75 xx/x 100 x/xxx

24

Xxxxxxx xxxxxxxx.

X

25

Xxxxxxxx x získávání xxxxxxx.

X

26

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azbestu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20 tis. x/xxx

27

Xxxxxxxx ke zpracování x přeměně xxxxxxx x xxxxxxx obsahujících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x produkcí xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

50 t/rok

28

Zařízení xx zpracování a xxxxxxx azbestu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 t/rok

29

Zařízení xx xxxxxx xxxxxxx x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek a xxxxx chemickou xxxxxxxx (xxxxxxxxx uhlovodíky, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx).

X

31

Xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chemickou xxxxxxxx.

X

32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx fosforečných, xxxxxxxxxx x draselných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

33

Xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx chemickou xxxxxx.

X

34

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx meziproduktů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nátěrové xxxxx x xxxxxxxx).

200 x/xxx

35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

36

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

37

Xxxxxxxx xx výrobu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx magnezitu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15 xxx. x/xxx

38

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7 xxx. t/rok

39

Zařízení x xxxxxx minerálních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7 xxx. x/xxx

40

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vláken x xxxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

7 tis. x/xxx

41

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx porcelánu x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx stavebních hmot x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

25 xxx. x/xxx

42

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx kaučuků xxxx xxxxxxx xx xxxx elastomerů s xxxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

1 xxx. x/xxx

43

Xxxxxxx xx vzletovou x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2,1 xx

X

44

Xxxxxxxxxx železniční xxxxx.

X

45

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2 xx

46

Xxxxxxxxxx, trolejbusové, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sloužící xxxxxxxx nebo xxxxxxx x přepravě lidí.

1 xx

47

Xxxxxxx I. a XX. xxxxx.

X

48

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x více xxxxxxxx pruzích, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silnic xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pruzích xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx stanoveného xxxxxx.

10 km

2 xx

49

Xxxxxxx xxxxx tříd x xxxxxx xxxxxxxxxx X. x II. třídy x xxxx než xxxxxxx jízdních pruzích xx stanovené xxxxx (x); xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (a) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx denních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 2 xx

x) 1&xxxx;000 xxx/24 xxx

50

Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

1&xxxx;350 x

51

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 x

52

Xxxxx xxxxx a xxxxxx toků sloužící x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx toku xxxx xxx xxxxxxx.

X

53

Xxxxxxxx x odstraňování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X

54

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo využívání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx x kapacitou xx xxxxxxxxxxx limitu.

100 t/den

55

Zařízení x odstraňování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

250 x/xxx

56

Xxxxxxxx x odstraňování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2&xxxx;500 t/rok

57

Odkaliště.

X

58

Zařízení x odstraňování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

59

Xxxxx xxxx xxxxx doplňování xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxx čerpané xxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

10 xxx.

x3/xxx

250 tis. m3/rok

60

Odběr xxxx a xxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx xxx x objemem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vedené xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx případnému nedostatku xxxx.

100 xxx.

x3/xxx

61

Xxxxxx vody xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxx x povodí, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, přesahuje 2&xxxx;000 xxx. m3 za xxx x objem xxxxxxxxx xxxx dosahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x místě, xxxxx xx voda xxxxxxx.

5 %

62

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx odebrané xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x), xxxx pokud xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přesahuje xxxxxxxxxx xxxx (b) X355 xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

x) 5 xxx. x3/xxx

x) 50 %

63

Čistírny xxxxxxxxx odpadních xxx xx stanoveného xxxxxx.

150 xxx. XX

10 xxx. XX

64

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, ze kterých xxxx vypouštěny odpadní xxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx16) nebo xxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látku17), s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx (a) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xx stanoveného xxxxxx (x).

x) 20 tis. x3/xxx

x) 600 tis. x3/xxx

65

Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vody, pokud xxxxx akumulované xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit.

10 xxx. x3

100 xxx. m3

66

Potrubí x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx průměru xxx 800 xx x x délce xx xxxxxxxxxxx limitu. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx uhličitého xx účelem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx průměru xxx 800 mm x x délce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

40 xx

67

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k přepravě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do přírodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx od 300 mm x x xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

8 xx

68

Xxxxxxxx x chovu xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx více xxx xxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx;
x) kusů prasat xx xxxxxxx xxx 30 kg nebo
d) xxxx xxxxxxx.

x) 85 xxx. xx
x) 60 xxx. xx
x) 3 xxx. xx
x) 900 xx

69

Xxxxxxxx x chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx dobytčích xxxxxxxx. (1 xxxxxxx xxxxxxxx = 500 xx xxxx xxxxxxxxx).

50 XX

70

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx limitu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxx X0 (a), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxx X1 (x) x xxxxx xxxxxx xxxxxx ryby - stáří X2 (x).

x) 100&xxxx;000 xx/xx

x) 3000 ks/ha

c) 1000 xx/xx

71

Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx podobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

72

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x lepenek xx xxxxxxxxxxx limitu.

200 x/xxx

10 x/xxx

73

Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, mercerace) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx textilií xxx xxxxxxxx zpracování od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 x/xxx

74

Xxxxxxxxxx xxxx a kožešin xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobků.

12 t/den

75

Zařízení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

76

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 x3/xxx

77

Xxxxx xxxx x množství xx xxxxxxxxxxx limitu (a) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x).

x) 500 x/xxx

x) 500 xxx. x3/xxx

x) 50 x/xxx

x) 50 xxx. x3/xxx

78

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx plynu x xxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5 xx

79

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxx navržená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surovin xx ploše xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) xxxx s kapacitou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x). Povrchová xxxxx xxxxxxxxxx surovin xx xxxxx xx stanoveného xxxxxx (x) xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x). Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x).

x) 25 xx

x) 1 xxx. x/xxx

x) 150 xx

x) 5 xx

x) 10 xxx. x/xxx

x) X

80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x něm xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X

81

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

X

82

Xxxxx nerostných xxxxxxx x xxxxxxx dna.

X

83

Úprava xxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx limitu.

1 xxx. x/xxx

84

Xxxxxxxx xxxxxx elektrické xxxxxxx x napětí xx 220 xX x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

15 xx

85

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 110 xX s xxxxxx xx stanoveného xxxxxx.

2 km

86

Zařízení ke xxxxxxxxxx ropy x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

200 xxx. x

200 x

87

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 tis. x3

88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fosilních paliv x xxxxxxxxx zásobníku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xxx. x

89

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx18).

X

90

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx ukládání xx xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx18), x xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xx zařízení x xxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1,5 xxxxxxxx nebo xxxxx18).

X

91

Xxxxxxxx k zachytávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jeho ukládání xx přírodních horninových xxxxxxxx18) xx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X.

X

92

Xxxxxx xxxxxxx x kategorii X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k rozvoji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 roky.

X

93

Restrukturalizace xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdy nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxx xx ploše xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xx

94

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx (xxxx. odvodnění, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ochrana, xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx) s xxxxxxxx plochou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 xx

95

Xxxxxxxxx nelesního xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx od xxxxxxxxxxx limitu (b).

a) 25 xx

x) 10 xx

96

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, drážních xxxxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 tis. x2

97

Xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tuků x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20 xxx. x/xxx

98

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx živočišného x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

100 xxx. x/xxx

99

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

200 tis. xx/xxx

100

Xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx od stanoveného xxxxxx (x) x xxxxxxxx x kapacitou xxxxxx xx stanoveného xxxxxx (x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kapacitou od xxxxxxxxxxx xxxxxx (x).

x) 200 xxx. xx/xxx

x) 50 tis. x/xxx

x) 100 tis. hl/rok

101

Výroba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx od stanoveného xxxxxx.

200 xxx. xx/xxx

102

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x kapacitou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10 tis. x/xxx

103

Xxxxx, masokombináty x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxx xxxx moučky x xxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

5 xxx. x/xxx

104

Xxxxxx škrobu s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu.

50 tis. x/xxx

105

Xxxxxxxxx x kapacitou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

150 xxx. x/xxx

106

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zastavěnou xxxxxxx od stanoveného xxxxxx.

10 xxx. m2

107

Průmyslové xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozlohou xx xxxxxxxxxxx limitu.

20 xx

108

Xxxxxx xxxxxxx sídel x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5 xx

109

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx parkovacích xxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

500 xxxx

110

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx středisek s xxxxxxxx xxxxxxxxxx plochou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6 xxx. x2

111

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2 km

112

Testovací xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

113

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xx stanoveného xxxxxx.

1 xxx. x

114

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vleky, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení.

X

115

Rekreační xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (a) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (b).

a) 1 x

x) 25 xxxxxxxx

116

Xxxxxxxxx x sportovní xxxxxx xxx sídelních xxxxxxx xx ploše xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x) x ubytovací xxxxxxxx vně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx limitu (x).

x) 1 ha

b) 100 lůžek

117

Stálé kempy x autokempy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

100 osob

118

Tematické xxxxxx na xxxxx xx stanoveného xxxxxx; xxxxxxxxxx.

2 xx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X. CHARAKTERISTIKA XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, uvažovaných),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx nehod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

XX. XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx záměrem, musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dostupnost, kvalitu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (včetně xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx rozmanitosti) v xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx části,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) územní xxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx chráněná xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) území xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx u xxxxxxx xx xx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx únosného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěží).

III. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx významné xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx ke kritériím xxxxxxxx x xxxxxx X. x XX., xxxxxxx x xxxxxxx xx vlivy xxxxxx xx xxxxxxx podle §2 a xxxx xx

1. velikost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. území x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx),

2. xxxxxx vlivů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

4. pravděpodobnost xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, frekvenci x xxxxxxxx xxxxx,

6. kumulaci xxxxx x xxxxx xxxxxx stávajících xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxx snížení xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. XXXXX X XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxx

2. XX

3. Xxxxx (xxxxxxxx)

4. Jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx

X. ÚDAJE X XXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1

2. Kapacita (xxxxxx) xxxxxx

3. Umístění xxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx)

4. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx

6. Stručný xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných pro xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxx xx režimu zákona x xxxxxxxxxxx prevenci xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimi spojenými xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxx dotčených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 3 x správních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí vydávat

II. Xxxxx x vstupech

využívání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx rozmanitosti

III. Xxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx x druh případných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, kategorizace a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x technologií

C. XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxx nejvýznamnějších xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Stručná xxxxxxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. XXXXX O XXXXXXX XXXXXXXXXX VLIVECH XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX X NA XXXXXXX PROSTŘEDÍ

1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx)

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k zasaženému xxxxx x xxxxxxxx

3. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx všech významných xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kompenzací, xxxxx xx xx xxxxxxxx x záměru xxxxx

5. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důkazů xxx zjištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx x nich xxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXX VARIANT XXXXXX XXXXXX (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxx xxxxxxx X, X, X, X a X se xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxx oznamovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxx.

X. DOPLŇUJÍCÍ XXXXX

1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxx v xxxxxxxx

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

X. XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x hlediska xxxxxx plánovací dokumentace. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx:

Xxxxx zpracování xxxxxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x telefon zpracovatele xxxxxxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 3x x zákonu x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X. Údaje x xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxx/Xxxxx
2. XXX
3. Sídlo/Adresa
4. Jméno, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
XX. Xxxxx záměru
III. Xxxxx o xxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, x.x.)
2. Charakter xxxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx x technologického xxxxxx xxxxxx, včetně parametrů (xxxx. xxxxxxxxx plocha, xxxxxxxx výroby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
3. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9x xxxx. 3
4. Xxxxx xxxxxx, zařízení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, povolených, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)
&xxxx;
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXXX, ZCHÚ, XXX xxxx.)
&xxxx;
XX. Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxx xxxx (zemědělské půdy, xxxx)
2. Odběr x xxxxxxxx vody
3. Xxxxxxxxxx xxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx zdroje
V. Xxxxx x xxxxxxxxx
1 . Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx
2. Xxxxxxxx odpadních xxx, míra jejich xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
4. Xxxxxx xxxxx
5. Xxxxxx xxxxxxx
XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx posoudit, xxx xxxxx xxxxxxx zjišťovacímu xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx umístění xxxxxx x dané obci x ve xxxxxx x okolní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 zákona x xxxxxxx přírody a xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x telefon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx oznamovatele (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx):

Příloha č. 4 x zákonu č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx dokumentace

ČÁST X

XXXXX X OZNAMOVATELI

1. Xxxxxxxx xxxxx

2. XX

3. Xxxxx (bydliště)

4. Xxxxx, xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXX B

ÚDAJE O XXXXXX

X. Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x. 1

2. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx (kraj, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx)

4. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx záměry

5. Zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvažovaných xxxxxxx s uvedením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx

6. Xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx realizaci záměru; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do režimu xxxxxx x integrované xxxxxxxx xxxxxx porovnání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxx úrovněmi emisí x dalšími xxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

8. Výčet xxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 a xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxxx (zejména xxx xxxxxxxx a provoz)

1. Xxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, velikost xxxxxx)

2. Xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxx, spotřeba)

3. Xxxxxxx přírodní zdroje (xxxxxxxxx surovinové zdroje)

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, spotřeba)

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6. Nároky xx dopravní a xxxxx infrastrukturu (xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx)

XXX. Xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx pro xxxxxxxx x provoz)

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, vody, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx přehled zdrojů xxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx emitovaných znečisťujících xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

2. Xxxxxxx vody (xxxxxxxxx přehled zdrojů xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zařízení x jejich xxxxxxxx)

3. Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpadů, kategorizace x množství xxxxxx, xxxxxxx nakládání s xxxxxx)

4. Ostatní emise x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

5. Xxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxxx xxxxxxxx terénní úpravy x xxxxxx do xxxxxxx)

XXXX X

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X DOTČENÉM XXXXX

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxx krajiny, její xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, významné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přírodní parky, xxxxxxxx významné xxxxxxxx, xxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx; dále území xxxxxxxxxxxx, kulturního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, území xxxxxxxxxx nad xxxx xxxxxxxx zatížení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx)

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ovzduší (xxxx. xxxx kvality xxxxxxx), xxxx (např. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx.), xxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, podíl xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, stav erozního xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx), klimatu (xxxx. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx klimatu, xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx dědictví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3. Celkové xxxxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx x dotčeném území x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zatížení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx záměru, je-li xxxxx jej xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx x životním prostředí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXX D

KOMPLEXNÍ XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX VLIVŮ XXXXXX XX ŽIVOTNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

X. Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, přeshraničních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x dočasných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z výstavby x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx), použitých xxxxxxxxxxx x látek, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nakládání x xxxxxx, xxxxxxxx záměru x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxx udržitelnou xxxxxxxxxx) xx zohledněním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx:

1. Vlivy na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

2. Vlivy na xxxxxxx x xxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx záměru xxxx xxxxx xxxxxxx)

3. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. xxxxx fyzikální a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxx, xxxxxx, vznik xxxxxxxx vlivů)

4. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

5. Vlivy xx půdu

6. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

7. Xxxxx xx biologickou xxxxxxxxxxx (fauna, xxxxx, xxxxxxxxxx)

8. Xxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

9. Vlivy xx xxxxxx majetek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx aspektů

II. Charakteristika xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx možných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x nestandardních xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

XXX. Komplexní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx záměru xxxxx části D xxxx X x XX z xxxxxxxx xxxxxx velikosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivů

IV. Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x veřejné zdraví x xxxxx kompenzací, xxxxx xxxx xxxxxxxx x záměru možné, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx negativních xxxxx na životní xxxxxxxxx (např. post-projektová xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kapitoly II x xxxxxx xx xx

X. Charakteristika xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx významných xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx

XX. Charakteristika xxxxx obtíží (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedostatků xx znalostech), xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

XXXX E

POROVNÁNÍ XXXXXXX ŘEŠENÍ XXXXXX (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxx xxxxx X, X, X, X, X x H xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předloženou xxxxxxxx řešení xxxxxx

XXXX X

XXXXX

XXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX X

XXXXXXX

Xxxxxxxxx příslušného úřadu xxxxxxxx plánování x xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx skutečnostem jiným x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx zpracování xxxxxxxxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx podílely xx zpracování dokumentace:

Podpis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 5 x zákonu č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx posudku

I. XXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx

3. Xxxxxxxx záměru (xxxx, xxxx, katastrální xxxxx)

4. Xxxxxxxx firma xxxxxxxxxxxx

5. IČ xxxxxxxxxxxx

6. Xxxxx (xxxxxxxx) oznamovatele

II. XXXXXXXXX DOKUMENTACE

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

3. Pořadí xxxxxxx (xxxxx xxxx předloženy) x hlediska vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxx významných vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXX. XXXXXXXXX TECHNICKÉHO XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXX X ZNEČIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXX PROSTŘEDÍ

IV. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX K XXXXXXXX, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX NEPŘÍZNIVÝCH XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X VEŘEJNÉ XXXXXX A X XXXXXX XXXXXXXXXXXX

X. VYPOŘÁDÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXX VYJÁDŘENÍ X DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

VI. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X HLEDISKA XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXX. NÁVRH XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx posudku:

Jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx a telefon xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Příloha x. 6 x xxxxxx č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx stanoviska

Označení xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx jednací:

I. XXXXXXX ÚDAJE

1. Název xxxxxx

2. Kapacita (rozsah) xxxxxx

3. Zařazení záměru xxx xxxxxxx x. 1

4. Xxxxxxxx záměru

5. Xxxxxxxx xxxxx oznamovatele

6. XX oznamovatele

7. Xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxx xxx fázi přípravy xxxxxx, realizace (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx ukončení provozu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, vyloučení, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (xxxxxxxxx, délka xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, umístění x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

XX. XXXXXXXXXX

1. Odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odůvodnění stanovení xxxxxxxxx podmínek

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx na životní xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záměru x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxx byly xxxxxxxxxx) x hlediska xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx vyjádření x dokumentaci

6. Okruh xxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu:

Jméno, příjmení x podpis pověřeného xxxxxxxx příslušného xxxxx:

Příloha x. 7 x xxxxxx č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X. XXXXX O XXXXXXXXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxxxxx

2. XX, bylo-li xxxxxxxxx

3. Xxxxx (xxxxxxxx)

4. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x x-xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkladatele

B. XXXXX X KONCEPCI

1. Xxxxx

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)

3. Xxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx principy x xxxxxxx (xxxxx) xxxxxx

6. Hlavní cíle

7. Xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rámec xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, provozním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxx uvažovaných xxxxxxx xxxxxx

9. Vztah x xxxxx koncepcím a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxxxxx termín xxxxxxxxx

11. Xxxxxxxx xxxxxx

12. Způsob xxxxxxxxxxx

X. ÚDAJE X XXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx území

2. Výčet xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx ovlivněny

3. Xxxxxxxx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxx území

D. XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X VEŘEJNÉ ZDRAVÍ XX XXXXXXXXX DOTČENÉM XXXXX

X. XXXXXXXXXX ÚDAJE

1. Xxxxx xxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Xxxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx vlivech xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx

Xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxx, adresa, xxxxxxx x x-xxxx xxxx(x), xxxxx(x) se xxxxxxxx(x) xx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 8 x xxxxxx x. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na:

a. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řešení x xxxxxxxx sledovaných xxxx xxxxxxxx;

x. xxxx, x jaké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a jiné xxxxxxxx, a xx xxx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxx, povaze, xxxxxxxxx a provozním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx;

x. míru, x xxxx ovlivňuje xxxx koncepce;

d. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje;

e. xxxx koncepce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx sociálně-ekonomických xxxxxxx);

x. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x. xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdraví (xxxx. xxxxx a xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vod).

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx s ohledem xx:

x. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx;

x. kumulativní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x. xxxxxxxxxxxx povahu xxxxx;

x. xxxxxx xxx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx (xxxx. při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při haváriích);

e. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (velikost území x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

x. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx:

x. xxxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxxxxx xxxx kulturní dědictví,

ii. xxxxxxx obyvatel, xxxxxxxx x míru xxxxxxxxxx,

xxx. xxxxxxxxxx norem xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí nebo xxxxxxx xxxxxx,

xx. xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x. xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x. dopad xx oblasti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx odlišných xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxx x. 100/2001 Sb.

Náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

1. Obsah a xxxx koncepce, xxxx xxxxx k jiným xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx stavu životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx vývoj xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Charakteristiky xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významně zasaženy.

4. Xxxxxxx současné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx vyžadující xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx12a)).

5. Xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx mají xxxxx ke xxxxxxxx, x způsob, jak xxxx xxxx xxxx xxxxx v úvahu xxxxx xxxx přípravy, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Závažné xxxxx (xxxxxx sekundárních, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

8. Xxxxx důvodů pro xxxxx zkoumaných variant x xxxxx, xxx xxxx posuzování xxxxxxxxx, xxxxxx případných xxxxxxxx xxx shromažďování xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedostatečné xxxx-xxx).

9. Stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, snížení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx zjištěných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx při provádění xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) pro výběr xxxxxxxx.

12. Xxxxx koncepce xx xxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxx shrnutí výše xxxxxxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjišťovacího xxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx záměrů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx rozvojových koncepcí x xxxxxxxx na xxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2007 Xx. x účinností od 22.8.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 436/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 11.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/92/EU. Příslušný úřad x xxxxxxxx stanovisku xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x podmínek uvedených xx stanovisku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx být xxxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se vydává xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; toto xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx řízeních. Xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 4 x 5 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx jediné xxxxxxx stanovisko.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí §9a xxxx. 4 x 5 a §9b xx 9d xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §9b xxxx. 1 xxxxxx č. 100/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxx, xxxxx xxx neuplynula xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 39/2015 Xx. s účinností xx 1.4.2015

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §6 xxxx. 6 a §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxxx č. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x stavební řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xx 9a xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx x vlivech záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx již xxxxxxxx lhůta pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 zákona x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9a xxxx. 3 věty xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9a odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve znění xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; příslušný xxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí vrácena xxxxx §8 xxxx. 2 nebo xxxx. 5 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx 3 xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxx ukončí, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx doplněnou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru na xxxxxxx prostředí do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Zjišťovací xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí; xxxxxxxxx xxxx posuzování xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx vydaného xxxxxxx 5 let přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 let xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx posuzuje xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9a xxxx. 4 věty xxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx 1. xxxxx 2019, xx xxxxxxxx xx platné xx 31. prosince 2018.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx neuplynula xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9x xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx 31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel x xxxx lhůtě x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §9a xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxx k prodloužení xxxxx.

9. U fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx autorizace ke xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vědy, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, považuje za xxxxxxxx, předloží-li tato xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prodloužená xxxxx §19 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxx, xxxxx přesahuje xxxx 5 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §19 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem č. 326/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 100/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

93/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2004

163/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Sb., x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.

x účinností od 27.4.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

216/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/2001 Sb., o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

436/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.12.2009

49/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 100/2001 Xx. publikované v xxxxxx x. 18/2010

38/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.1.2012

85/2012 Xx., o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.4.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

350/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

39/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

268/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2015

256/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

326/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2017

225/2019 Sb., xxxxx XX ze xxx 17.7.2019 xx. xx. Xx. ÚS 44/18 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §23x xxxxxx č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.9.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx 2001/42/ES Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx ze xxx 27. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plánů a xxxxxxxx na životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2011/92/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x soukromých xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/52/EU xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/92/XX x xxxxxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 76/2002 Sb., o integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 17/1992 Sb., x životním xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 17/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2x) §45h x 45i xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 300/2000 Xx.
4) Například xxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx č. 320/2002 Xx., o změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Například xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x životním prostředí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx zákona x. 350/2012 Xx.
4e) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb.
5) Xxxxxxxxx občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád, xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorech x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 148/1998 Sb.
6) Xxxxx č. 123/1998 Sb., o právu xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx prostředí, ve xxxxx pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 500/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8a) Xxxxx č. 114/1992 Sb.
9) Xxxxx č. 50/1976 Sb.
10) Zákon č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 227/1997 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §65 xx 78 zákona x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11b) Xxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12a) §45h x 45i zákona x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 218/2004 Sb.
13) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1315/2013 ze xxx 11. prosince 2013 o xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 661/2010/XX.

14) §45i xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) §94d xxxx. 1 x §94t xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) §3 xxxx. 1 písm. o) x x) x §5a xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §94f odst. 1 a §94v xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské energetické xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

17) Nařízení xxxxx č. 401/2015 Sb., x ukazatelích x xxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx povrchových x xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18) Xxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.