Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
165/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o azylu Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání Čl. IX
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. X
ČÁST DEVÁTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. XII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. XIII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. XIV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie Čl. XVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. XVII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. XVIII
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. XIX
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna trestního řádu Čl. XX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XXI
165
ZÁKON
xx dne 16. xxxxxx 2006,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x změně zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x azylu
Čl. X
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 519/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxxx xxxxx xxxxx zní: "XXXXXXXXXXX OCHRANA".
2. V §1 xxxxxxx a) xx c) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx úmysl xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo doplňkové xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx1),
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany,
c) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx xxxxx,
1) Směrnice Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx xxxx osoby xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní ochranu, x x obsahu xxxxxxxxxxx ochrany.".
Dosavadní poznámka xxx čarou č. 1 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x, x to xxxxxx xxxxxx na poznámku xxx čarou.
3. X §2 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
4. V §2 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxx cizincem, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 10.
5. V §2 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x zní:
"(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je-li Xxxxx xxxxxxxxx příslušná k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x), xx-xx xxxx xxxxxx odkladný xxxxxx.
1x) Díl 1 xxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x x 1x xx označují jako xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x a 1x, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.
6. X §2 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, který xxx:
"(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, ale xxxx xx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 11.
7. V §2 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx psychický nátlak xxxx xxxx obdobná xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ve státě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za pronásledování xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxx věty xxxxx, xxxxx lze prokázat, xx stát, strany xxxx organizace, včetně xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo podstatnou xxxx jeho xxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §2 xxxxxxxx 11 zní:
"(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x zastavení řízení, xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
9. Xxxxxx hlavy XX zní: "XXXXXXXXXX X XXXXXX POŽÁDAT X XXXXXXXXXXX OCHRANU, XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XX AZYLOVÉHO XXXXXXXX".
10. X xxxxxxx xxx §3 se xxxxx "x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §3 odst. 1 xx xxxxx "x xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x azylu")" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx ochranu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx")".
12. X §3 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 doplňují xxxxx "xxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxx".
13. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně".
14. V §3x, §3b odst. 1, §3c xxxx. 1, §3x xxxx. 1, §3x xxxx. 1, §3f, 3g, §4 xxxx. 1, §4x xxxx. 1, §4x, §10 odst. 2 a 5, §40, §57 odst. 1, §71 odst. 1 xxxx. a), §73 xxxx. 1, §87 odst. 5 x §93 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx x azylu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
15. V §3x xxxx. 1, §3x xxxx. 1, §3x xxxx. 4, §3x, 4b, §8 xxxx. x), §10, 10x, 10x, 10x, 12, §13 xxxx. 1, §14, 15, 16, §20 xxxx. 1 písm. x), §23, 23b, 24, §24x xxxx. 2, §25, 31x, 32, 33, §34 odst. 2, §41, 42, 42x, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49x, §50x xxxx. 1, §54 xxxx. 1 xxxx. a), §54a, 55, 56, §56x xxxx. 2, §56b, 57, 58, §71 xxxx. 1, 4 x 5, §72, §73 xxxx. 2 xxxx. x), §77, 79, §80 xxxx. 4, §81 odst. 2, §82, §85x xxxx. 2, §85x xxxx. 2, §87 xxxx. 8, §87x xxxx. 1, §88, 88x, §89 odst. 1, §89x, §92x xxxx. 1, §93 x §93x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx azylu" xxxxxxxxx xxxxx "udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
16. Nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXX X XXXXXXXXXXX OCHRANĚ".
17. X §8 písm. x) se slova "xxxxxxx x xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx".
18. X §9 xx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx".
19. X §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "nebo h)".
20. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u kterého xxxx x xxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4) rozhodnuto, xx xxxx vycestování x xxxxx není xxxxx.".
21. X xxxxxxx §10x xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
22. X nadpisu §10x xx slova "xxxxxxx azylu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx".
23. V xxxxxxx §10x xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
24. X §11 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "nebo doplňkové xxxxxxx".
25. V §12 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxx slovo ", xxxxxxx".
26. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) se text "§2 xxxx. 9" xxxxxxxxx xxxxxx "§2 xxxx. 10".
27. Za §14 xx xxxxxxxx xxxx §14x a 14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
"Důvody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§14x
(1) Doplňková xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx do státu, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx mu xxxxxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) uložení xxxx vykonání xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx násilí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§14x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx v případě xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sloučení xxxxxx, x když x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx udělení.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 18 let,
c) xxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx 18 xxx, nebo
d) xxxxxxx xxxxx odpovídající xx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 10.
(3) Předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx již xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xx účelem sloučení xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
28. X xxxxxxx nad §15 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
29. V §15 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "x §12" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 13".
30. X §15 písm. x) xx xxxxx "xx vinen činy" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx činů".
31. X §15 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx znějí:
"(2) Xx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xx spáchání činů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xx xx xxxxxx spáchání xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx obdobně.
(3) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx
x) cizinec xxxxxx ochrany nebo xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx než Úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x jakýchkoliv xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx postavení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Valného xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, vztahují xx xx xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země, x xxx xx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rovnocenné xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x takovému státu; xx neplatí, xxx-xx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §12.".
32. Xx §15 se xxxxxx xxxx §15x, xxxxx xxx:
"§15x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14x xxxx 14x xxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §14a, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, válečného trestného xxxx xxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestných xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestný xxx,
x) xx dopustil činů, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Na xxxxxxx, který xxxxxxxxx xx spáchání činů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx ochranu xxxx xxxxx udělit xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx dopustil xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odlišných xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx stát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxxxxxxx, že xxx o xxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxx v Xxxxx republice xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody.".
33. X §16 odst. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "x §12" xxxxxxxxx slovy "v §12 xxxx 14x".
34. X §16 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "může" x za xxxxx "xxxx státu" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
35. Nadpis xxx §17 xxx: "Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
36. X §17 odst. 1 xx xx konci xxxxxxx f) xxxxx "xxxx" zrušuje, na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx z možnosti xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx §15,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro bezpečnost xxxxx, xxxx
x) azylant xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
37. X §17 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x g) se xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxx okolností xx tak xxxxxxxx x trvalé xxxxxx, xx důvody, pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx azyl, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
38. X §17 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xx xxxxxx sloučení xxxxxx, xxx xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělit xxxx x xxxxxx uvedených x §15, xxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx nebezpečí xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx.".
39. Xx §17 xx xxxxxx xxxx §17x, xxxxx xxx:
"§17x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a xx xxxxxx, pokud
a) xxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxx doplňkové ochrany, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx té xxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) osoba požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nebo xx xxxxxxxxx z možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx udělit x xxxxxx uvedených x §15x, nebo
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečností, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozhodující xxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nehrozí xxxxxxxxx, xx utrpí vážnou xxxx.
(3) Xxxxxxx-xx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem sloučení xxxxxx, a nebude-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, doplňková xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx xx vyloučena x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx udělit z xxxxxx uvedených v §15x, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.".
40. §18 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 6 xxx:
"§18
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká
a) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxxxxx,
x) udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx6) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany (§53x).
6) Xxxxx č. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
41. X §19 xxxx. 1, §20 odst. 2, §31x, §32 xxxx. 1 a 5, §34 odst. 1, §58 xxxx. 1 xxxx. d), §72 xxxx. 2 x §81x xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
42. V §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
43. X §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 1 xx slova "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
44. V xxxxxxx §24 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
45. X §24 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx slova "xxxxxx x azylu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
46. §28 xxx:
"§28
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ve formě xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx ministerstvo xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxx udělení xxxxx xxxxx §12, 13 xxxx 14, xxxxx azyl xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odůvodní xxx rozhodnutí xx xxxxxx k oběma xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx rozhodnuto x odnětí xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxx doplňková xxxxxxx.".
47. V nadpisu xxx §31x xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
48. V nadpisu xxxxx XX xx xxxxx "xx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx věci mezinárodní xxxxxxx".
49. V §37 xxxx. 3 xx xxxxx "azylové xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany".
50. X xxxxxxx xxxx 1 xxxxx XXX se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
51. X §41 xxxx. 2 xxxx. x) x §56x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
52. X nadpisu xxx §45 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx".
53. X §46 xxxx. 7 xx xx xxxxx "povolení x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
54. V §50x xxxx. 2 xx xx xxxxx "poučí" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,".
55. V xxxxx VII xx xx xxx 2 xxxxxx nový xxx 3, xxxxx včetně xxxxxxx zní:
"Díl 3
Xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§53x
(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §14a, xxxxxxx však na 1 rok, x xx xxxx xxxx xx vydá xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx náležitosti stanoví §60x. Xxxxxx-xx důvody, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x §17x, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx niž xx xx doplňková xxxxxxx xxxxxxx, i xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x 1 xxx; xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx osoby požívající xxxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx podání xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx zabrání xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx oprávněn xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxx důvodů.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 3 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení doplňkové xxxxxxx.
§53x
Xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxx doklad před xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx; x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx policii,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany. X xxxxxxx zániku doplňkové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. a) má xxxx xxxxxxxxx ten, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxx, xxxx ten, xxx tento průkaz xxxxxx,
x) xxxxxxxx neplatný xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx zákona policii,
f) xxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxx 365 dnů,
g) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §47, jsou-li xxxx zákonné xxxxxx xxx xxxxxx doplňkové xxxxxxx.
§53x
Xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na území.".
Dosavadní xxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxx 4.
56. V §56 xx za slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", průkaz xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany".
57. Xxxxxx hlavy XXXX xxx: "XXXXXX ŽADATELE X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, PRŮKAZ XXXXXXXX X XXXXXX AZYLANTA, XXXXXX XXXXXXXXX K XXXXXX XXXXX POŽÍVAJÍCÍ XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX".
58. X nadpisu xxxx 1 hlavy XXXX xx slova "xxxxxxx azylu" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
59. X xxxxxxx §58 se xxxxx "xxxxxxx azylu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
60. V §58 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxx:
"(3) Xx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx9x). Odůvodnění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x neplatnosti xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx držitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9x) §150 xxxxxxxxx xxxx.".
61. X §59 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
62. X §59 xxxx. 4 xx slova "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx azylanta" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
63. V §60 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Je-li držitel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu povolení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x orgán xxxxxxxxx x vydání průkazu xxxx příkaz xx xxxxx9x). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nahradí vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Podepsáním xxxxxxxxxx xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx xxx xxxxxxx průkazu xxxxxx poučen.".
64. V xxxxx XXXX se xx xxx 2 xxxxxx nový xxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxx 3
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx
§60x
(1) Xxxxxx oprávnění x pobytu osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx veřejná xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxx jméno a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x místo xxxxxxxxx xxxxxx na území.
(2) Xx průkazu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jejích dětech xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum narození x xxxxx pobytu xx území.
(3) Průkaz xxxxxxxxx x pobytu xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxx provádí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§60x
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Průkaz xxxxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx uvedený x §58 xxxx. 1,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplňkové xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. c) xxxx x).
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxx vydání, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xx poškozen tak, xx zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx.
(3) Xx-xx držitel průkazu xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xx prokázaný a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx místě9d). Xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Podepsáním xxxxxxxxxx xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx průkazu předem xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxx 4 x 5.
65. Xx §64 xx xxxxxx nový §64x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§64x
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pas xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu4), xxxxx pobývá xx xxxxx bez platného xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx bez státního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
66. X §65 xxxx. 1 se xxxxx ", který xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxx" x za xxxxx "návratu xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
67. X §65 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
68. X §68 větě první xx za slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
69. X §68 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx xxxxxx a" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx azylantů také".
70. X §70 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxx azylantovi xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx nabídku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo doplňkové xxxxxxx.".
71. V §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx azylu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx požívajících doplňkové xxxxxxx".
72. V §71 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxx8x)" vkládají xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany".
73. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxxx požívajícím doplňkové xxxxxxx".
74. V §71 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
75. X §71x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany".
76. X nadpisu §72 xx slova "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany".
77. X §73 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx se
a) mezinárodní xxxxxxx neuděluje,
b) žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodná, xxxx
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx,
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.".
78. V §78 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
79. V §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
80. X §78 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Povinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx vztahuje x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx k xxxxxx x útvaru xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
81. X §78 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
82. X §78 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany".
83. §78x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§78x
Xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území
(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (dále xxx "vízum xx xxxxxx strpění xxxxxx") xxxxx policie xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad o xxxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou, xxxxxxx xxxx na xxxx 1 xxxx. Na xxxxxx cizince, není-li xxxxxx o kasační xxxxxxxxx ukončeno, xxxx xxx xxxx platnosti xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx víza xx xxxxxx strpění xxxxxx zaniká dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx stížnosti xxxx xxxxxxxxxxxx z území. Xxxxxxx xxxxxxx zánik xxxxxxxxx víza za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x platností xxxxxxx xx xxxx 1 měsíce. Cizinec xx povinen xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) 3 fotografie; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx změně xxxx xxxxxx.
(5) O xxxxxxx xxxx za xxxxxx strpění xxxxxx, xxxxxxxxxxx doby jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(6) Xx xxxxxx cizince xxxxxxx platnost xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx řídí zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx4), nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.".
84. X §85a xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxx o xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně".
85. X §85x xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxx víza" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
86. X §85x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx".
87. X §85a xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx, xxxx učinil xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxx umístění x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.".
88. V §86 xxxx. 1 xx slova "kterým xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odejmut xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxx".
89. X §86 xxxx. 2 se xxxxx "xxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx některá x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
90. X §86 xxxx. 3 se xxxxx "a xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx azylantů x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
91. X §87 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
92. X §88 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xx území, xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx dítě narozené xx xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx azylantce xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx".
93. X §88x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x azylant xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, azylant x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx".
94. §91 xx zrušuje.
95. X §91a xx xxxxx "xxxx 3 x výjimkou §61 xxxx. 3" nahrazují xxxxx "xxxx 4".
96. X §92x odst. 1 se xx xxxxx "strpění xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xx xxxxxx o xxxxxxx platnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
97. X §93 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
98. X §93 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx x azyl" nahrazují xxxxx "žadatele o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
99. X §93 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zneužije xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxx xxxxxxxxx, zničení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nenahlásí xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx neprodleně průkaz xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odnětí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx policii,
d) xxxxxxxx policii xxxxx xxxx území xxxxx xxx 365 dní, xxxx
x) xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§53x).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
100. X §93 xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxx azylu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
101. V §93 xxxx. 6 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4" x xxxxx "4" se xxxxxxxxx číslem "5".
102. X příloze x. 1 xxxxxx zní: "Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
103. X příloze č. 1 xxxxxx 11, 23 x 35 x x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
104. X xxxxxxx x. 1 xxxx 31 xx za xxxxx "azylu" vkládají xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
105. X xxxxxxx č. 2 xxxxx průkazu xxx: "XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX MEZINÁRODNÍ XXXXXXX".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxx další xxxxx xx území xxxxxxx xxxxx zákona x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx v xxxxxx xxxxxxxxx §10 odst. 3 zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx o xxxxxxx azylu, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
Xx. XXX
Xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx znění xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona č. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb. x xxxxxx x. 495/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §97 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu".
2. X §97 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje, na xxxxx xxxxxxx g) xx tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xx osobou požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51).".
3. X §99 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "mezinárodní xxxxxxx".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx zákona x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky
Xx. V
Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 559/2004 Xx., zákona x. 428/2005 Sb. x zákona x. 444/2005 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 zní:
"a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxxx nebo osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx,
2) Zákon x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. §7 a 8 xx xxxxxxx.
3. §33 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§33
Xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území
(1) Xxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx cizinci,
x) kterému xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §179 xxxx. 5,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) který x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx požádal xx území x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, 68 x §69 xxxx. 2, xxxxx x této xxxxxxx nebylo rozhodnuto x xxxx platnosti xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx současně xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx na xxxxx xxxxxxx.
(3) Policie xxxx udělí vízum x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxx (§120x).
(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; xxx-xx x xxxxxxx víza podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx, xx překážka xxxxxxxxxxx x území xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
4. X §34 písm. x) se xxxxx ", x) nebo x)" zrušují.
5. X §34 xxxx. x) xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
6. V §34 xxxx. e) xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
7. Na konci §34 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxx x xxxxxx žaloby x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x).".
8. V §36 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x doby xxxxxx xx vízum k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 xxxx. x), xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.
9. X 38 xxxx. 1 se xxxxx "x xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. b) bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
10. X §38 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx bylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odkladný xxxxxx; jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x závazné stanovisko9b) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 9x xxx:
"9x) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xx 9i xx označují xxxx xxxxxxxx pod čarou x. 9x až 9x, a xx xxxxxx odkazů na xxxxxxxx pod xxxxx.
11. X §38 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
12. X §42 xxxx. 2 se xx slova "dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 odst. 3".
13. V §42x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 4.
14. X §42x xxxx. 4 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx. Xxxx-xx cizinec x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany na xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxxx x".
15. X §43 xx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2)" xxxxxxx.
16. X §44 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx písmena x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
17. X §44x xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxx "§42x odst. 5" xxxxxxxxx xxxxxx "§42e xxxx. 4" a xxxxx ", x xxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování" xx xxxxxxx.
18. V §45 odst. 1 xxxx xxxxx se xx slova "x §33 xxxx. 1" xxxxxxxx slova "nebo 3".
19. X §45 odst. 7 xxxx druhé xx xxxxx "d)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
20. X §46x odst. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
21. X §48 písm. x) xx slova "§7 odst. 1 xxxx. x), §33 xxxx. 1 xxxx. x) až d)" xxxxxxxxx slovy "§33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 xxxx. 3".
22. X §48 xxxx. x) x x §48a odst. 1 xx text "§42x xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "§42x xxxx. 2".
23. X §56 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §56 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §114 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx "§33 xxxx. 1 xxxx. b)" xxxxxxxxx textem "§33 xxxx. 3".
24. X §60 odst. 7 xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".
25. X §62 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 dále xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
26. X §67 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
27. X §67 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx o xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
28. X §68 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2)".
29. V §70 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2),".
30. X §113 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xx 5 xxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2)".
31. X §113 xxxx. 3 x 4 se za xxxxx "xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,3x)" vkládají xxxxx "xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),".
32. V §113 xx xx xxxxx xxxxxxxx 8 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx, xx xx xxx nemůže x důvodů xxxxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx.".
33. X §114 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "xxxx. a), x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xxxx x)".
34. X §115 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pas x xxxxxx podle §113 xxxx. 8 xxxx. x), xx-xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx způsobem narušen xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx zařazen xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
35. X §119 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx republiku x mezinárodní ochranu, xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx
x) mezinárodní ochrana xxxxxxxxx,
b) žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx nedůvodná,
c) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonatelné, xxxxxx-xx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek.".
36. V §119a xxxx. 1 xx xxxxx "ochranu xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxx je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážná xxxx16x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16a xxx:
"16x) §2 odst. 7 x §14x xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16b, x xx včetně odkazu xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
37. §120a xxx:
"§120x
(1) Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx podle §119 x 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9x) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179).
(2) Vzniknou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování cizince xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění, policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu5d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně.
(4) Xxxx-xx vycestování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§33 odst. 3).
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5x). Dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz a xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z území.
(6) Cizinec, xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx možné, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana, xxxxxx po xxxx
x) xxxxxxxxx se xxxx stanovené v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxx cizince xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 písm. x) xxxx b),
x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §119 odst. 1 xxxx. c) xxxx §120 odst. 1 xxxx. x).
(8) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 počíná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění.".
38. Xx §124 xx xxxxxx xxxx §124x, xxxxx xxx:
"§124x
Policie je xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podal xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xx řízení x správním xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 odst. 1 xxxx. b) xxxx 6 xxxx 7.".
39. V §125 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "o ochranu xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2)".
40. X §127 odst. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
41. X §127 xxxx. 2 xx xxxxx "x azyl" xxxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
42. V §159 xx xx konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Zpravodajské služby xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 23a xxx:
"23x) Xxxxx č. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 289/2005 Xx., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx.".
43. X §163 xxxx. x) xxx 3 xxx:
"3. xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx9x) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx možné,".
44. X §164 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "§7 xxxx. 1 xxxx. x) a" xxxxxxx.
45. V §164 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §120x xxxx. 2" zrušují.
46. X §164 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9x) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.".
47. X §164 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "§7 odst. 1 xxxx. a) x xxxxx" xxxxxxx.
48. X §168 se xxxxx "7," x xxxxx "x 3" xxxxxxx.
49. V §176 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxxx ochranu xxxx xx žadatelem x udělení mezinárodní xxxxxxx".
50. X xxxxxxx §176x xx xxxxx "azylového řízení" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
51. §179 xxxxxx nadpisu xxx:
"§179
Xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx do státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státu xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx je státním xxxxxxx, xxxx svého xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx.
(2) Za xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) mučení nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) vážné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxx
x) xxxxx xx vycestování xxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxx, válečného trestného xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxxx činů, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx
x) ke xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx jednoho xx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3, opustil-li xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x případě osoby xxx státního občanství xxxx jejího posledního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxx, xx xxx xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx umožní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxx [§33 odst. 1 xxxx. x)].".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizinců
Xx. XX
Zákon č. 221/2003 Sb., x dočasné xxxxxxx cizinců, xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx azylu" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §25 x 57 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "udělení mezinárodní xxxxxxx".
3. Za §58 xx xxxxxx xxxx §58a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§58x
Pobyt na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dní xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxx jen "xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx ve věci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).
(2) Xxxxxxx platnost xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou, nejdéle xx dobu 1 xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x žalobě xxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění pobytu xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stížnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxxx víza xx účelem xxxxxxx xxxxxx uděleného xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx,
b) doklad xxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) 3 xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x prodloužení xxxx xxxxxxxxx, nedošlo-li x xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx.
(5) X xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Právní xxxxxxxxx xxxxxxx pobývajícího na xxxxx na základě xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb. x zákona č. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 3 xxx:
"x) cizincích, xxxxxx byla xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx3).
3) Xxxxx č. 325/1999 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. X §3 odst. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "a x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx3)," xxxxxxxxx xxxxx "x o xxxxxxxxx, xxxxxx byla xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx3),".
3. X §3 se xxxxxxxx odstavec 9, xxxxx xxx:
"(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx3), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
4. X §7 písm. x) xx slova "x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2),3)" xxxxxxx.
5. V §7 xxxx. x) xxxx 4 se xxxxx "nebo azylant" xxxxxxx.
6. X §14 písm. x) xx slova "a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx udělen xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx3)" zrušují.
7. X §14 xxxxxxx x) xxxxxx poznámek xxx čarou x. 14x xx 14d xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
1. obyvatelům, xxxxx nejsou xxxxxxx x písmenech x) xx x),
2. xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x),
3. xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14c),
4. xxxxxxxx, kterým byla xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx formou azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx3),
5. xxx potřeby xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx14x).
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14c) §11a xxxx. 5 xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx. x xxxxxx x. 165/2006 Xx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 13/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 153/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 154/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 137/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx svědka x xxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §15 xxxxxxx x) xxx:
"x) průkaz xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxx průkaz xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx.".
9. X §16 písmeno x) xxx:
"d) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx3),".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §103 xxxxxx č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx č. 110/1990 Xx., zákona x. 84/1993 Xx. x xxxxxx x. 307/1993 Xx., xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xx dávky xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx73x) mají xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx73x) doplňkové xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.".
Poznámky xxx čarou x. 73x a 73x xxxxx:
"73a) Xxxxx x. 482/1991 Xx., x sociální potřebnosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
73b) §14x xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx.".
XXXX SEDMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx podnikání
Čl. XX
V §5 xxxx. 6 zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx. x zákona x. 428/2005 Xx., xx xx xxxxx "xxxx" vkládají slova "xxxx xxxxxxxxx ochrana".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2000 Xx., zákona x. 272/2001 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2005 Xx. x xxxxxx x. 381/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 2 xxxx. x) x §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "azylu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. V §35 xxxx. 2 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x xxx:
"x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx nebo doplňková xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dítě xx, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx bez státního xxxxxxxxx, xx státě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx34x).
34x) Xxxxxx 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. ledna 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Čl. XI
X §16 xxxx. 2 xxxx. x), §31 odst. 2, §35 xxxx. 5, §56 xxxx. 2 x §104x xxxx. 1 zákona č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxx x. 350/2005 Xx., xx xxxxx "azylu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách
Čl. XXX
X §90 zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21x xxx:
"(4) Jde-li x xxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21x) xxxx xx kterou xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyhnance nebo xxxxx x podobné xxxxxxx xxxx uprchlíci, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x ověření xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx takovéto osoby x skutečnostech xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřením.
21a) Xxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Směrnice Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které musí xxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxx poskytované xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako odstavec 5.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx školského xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 odst. 4 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx azylu" se xxxxxxxxx xxxxx "udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §36 odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
3. X §108 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "v xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "x odstavci 3 xxxx 4".
4. X §108 xx xxxxxxxx odstavec 9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26x zní:
"(9) Xxx-xx x osobu, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx26x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobu v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 a ověření xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx takovýmto xxxxxxxx xxxx ověřením. X xxxxxxx pochybností x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
26x) Zákon x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která x xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx
Čl. XXX
X §16 xxxx. 4 xxxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XV
X §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 350/2005 Xx., xx slova "xxxxxxx azylu" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxxxxxxxxxx sporech x rámci Xxxxxxxx xxxx
Čl. XXX
X §8 xxxx. x) xxxxxx č. 629/2004 Sb., x zajištění xxxxxx xxxxxx v přeshraničních xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §18 zákona č. 21/2006 Sb., x ověřování xxxxx opisu xxxx xxxxx s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xxxxxxx x) x d) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx12), jde-li o xxxxx, která podala xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx12), xxx-xx x osobu, které xxx xxxxxx xxxx, xxxx průkaz xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12), xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany,
12) Xxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx v xxxxxx xxxxx
Xx. XVIII
X §5 xxxx. 1 xxxx. x), §52 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 20 zákona č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
V §15x xxxx. 1 xxxx. b) zákona č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb., xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx ochrana".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx řádu
Xx. XX
Zákon č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Sb., xxxxxx č. 48/1973 Xx., xxxxxx č. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., xxxxxx č. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Sb., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Sb., xxxxxx x. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Sb., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx č. 191/1999 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 424/2001 Sb., xxxxxx x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx č. 279/2003 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 283/2004 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx republiky vyhlášeného xxx x. 45/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného pod x. 239/2005 Sb., xxxxxx č. 394/2005 Xx. x xxxxxx x. 413/2005 Sb., xx xxxx takto:
1. X §350x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxx:
"4) Zákon x. 325/1999 Xx., x azylu a x změně zákona x. 283/1991 Xx., x Policii České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.".
2. X §350b xx za odstavec 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Byla-li xxxxxxxxxxx k trestu xxxxxxxxx xxxxxxx doplňková xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu4), předseda xxxxxx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx udělení. X xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) x xxxxxxx jej xxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx doplňková xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx byla odňata.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
XXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXI
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2006, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. V xxxx 34, pokud xxx o §115 xxxx. 3 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx mezi Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 o postupném xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx republiku, a čl. XVIII, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 165/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2006, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. V bodu 34, xxxxx xxx x §115 xxxx. 3 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveným x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.90 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.85 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx pro XX, x čl. XVIII, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.