Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o střetu zájmů
159/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Veřejný funkcionář §2

HLAVA II - STŘET ZÁJMŮ §3

HLAVA III - OMEZENÍ NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ A NESLUČITELNOST VÝKONU FUNKCE VEŘEJNÉHO FUNKCIONÁŘE S JINÝMI FUNKCEMI §4 §4a §4b §4c §5 §6

HLAVA IV - PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ O OSOBNÍM ZÁJMU, O ČINNOSTECH, MAJETKU, PŘÍJMECH A ZÁVAZCÍCH

Čestné prohlášení §7

Oznámení o osobním zájmu §8

Oznámení o činnostech §9

Oznámení o majetku §10

Oznámení o příjmech a závazcích §11

Lhůty a způsob podávání oznámení §12

HLAVA V - EVIDENCE OZNÁMENÍ O ČINNOSTECH, OZNÁMENÍ O MAJETKU A OZNÁMENÍ O PŘÍJMECH A ZÁVAZCÍCH A JEJÍ VEDENÍ

Registr oznámení §13

Vedení registru oznámení §14

Zápis do registru oznámení §14a

Rozsah nahlížení do registru oznámení §14b §14c

HLAVA VI §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §23

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §24

Společná ustanovení k přestupkům §25

HLAVA VIII - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §26 §26a

HLAVA IX - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §27

ČÁST DRUHÁ - Změna soudního řádu správního §28

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách §29

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu §30

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 15/2002 Sb. §31

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích §32

ČÁST SEDMÁ - Účinnost §33

Nález Ústavního soudu - č. 148/2020 Sb., č. 149/2020 Sb.

č. 216/2008 Sb. - Čl. II

č. 14/2017 Sb. - Čl. II

č. 180/2022 Sb. - Čl. II

č. 253/2023 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

159

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxx 2006

o střetu xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje

a) xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře, xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, darů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx závazků, xxxxx veřejný funkcionář xx,

x) omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxx správních xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxx povinností xxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx1),

x) xxxxxxxx člena xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky,

f) xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví,

h) člen Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) člen Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, viceprezident a xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) předseda nebo xxxx Úřadu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hnutí,

m) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx zástupce,

n) člen Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní vysílání,

o) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx který xxxx xxxx zvolením xx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebyl x xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx zastupitelstva xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx je pro xxxxx funkce dlouhodobě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx svým zvolením xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebyl v xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx funkce xx xxxxxxx rozsahu jako xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx části nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, kraje xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, kteří nejsou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx funkcionářem xxxx

x) ředitel bezpečnostního xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 1. x 2. xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu3a) x bezpečnostním xxxxx, x výjimkou příslušníků xxxxxxxxxxxxxx služeb3b),

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxx organizace územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx právnických osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx x x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx řídicího, xxxxxxxxx nebo kontrolního xxxxxx samosprávných stavovských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,

c) xxxxxxx zaměstnanec 2. xx 4. stupně xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3c) právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxx 2. xx 4. xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu3c) x organizační xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby3b), xxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x státní xxxxxx, xxxxx-xx x vedoucího xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby3b),

e) xxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx podílející xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařazený xx obecního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úřadu xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy,

f) xxxxxx,

x) xxxxxx zástupce,

h) xxxxx x povolání xx vojenské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyšší xxxxxxxx hodnosti11), x xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx3b), nebo

i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2, která xxxxxx xxxxxxxx podle §9 xx 11 x §12 xxxx. 4 evidenčnímu orgánu, xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xx oprávněna xxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 250 000 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx správním xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx na xxxxx, xxxx

x) se xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxxx.

(4) Povinnosti podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx h), xxxxx xx xxxx příslušnost x xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx12) xxxx pokud xx xx ni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx13).

XXXXX XX

XXXXX XXXXX

§3

(1) Xxxxxxx funkcionář je xxxxxxx zdržet xx xxxxxxx jednání, xxx xxxxxx mohou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx takový xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osobě xxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře, xxxxxxxxx xxxxx ovládané xxxxxxxx funkcionářem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx, zamezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkového xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx; xx neplatí, jde-li xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx obecně xxxxxx ve xxxxxx x neomezenému xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve veřejném xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zájem xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prosazovat a xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tím, xx

x) xxxxxxx svého xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx osobu,

b) xx bude xxxxxxxxx xx svou funkci x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx zájmy, xxxxxxx x xxxx povoláním, xxxxxxxxxxx xxxx podnikáním, xxxx

x) dá za xxxxxx xxxx jinou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svolení x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X NESLUČITELNOST VÝKONU XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X JINÝMI FUNKCEMI

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c) xx m) nesmí

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) být členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx funkcionář.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxx vědeckou, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sportovní, xxxxx-xx x xxxxxxx podnikání x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx činnosti xxx uvedené xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx začali xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x dané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx4).

§4a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx periodického xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku. Xx xxxxxxx v případě, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhotovit výroční xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx periodického xxxxx xxxx ukončit xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x právnické osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxxx větě, veřejný xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx ke splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx xxxxxxx4).

§4b

Obchodní společnost, ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxxx xxxxxxxxxx v obchodní xxxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx zadávacích řízení xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx. Zadavatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxx veřejnou zakázku xxxxxx xxxxxxx, takové xxxxxxx je xxxxxxxx.

§4x xxxxxx právním předpisem x. 14/2017 Xx. x účinností od 9.2.2017

§4c

Je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnému funkcionáři xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx funkcionář. Xx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxx ustanovením xx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxx přihlédne x xxx xxxxxx.

§5

(1) Poslanci xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x řídících, xxxxxxxxx xxxx kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx, nebo všechny xxxx osoby společně, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, nenáleží xx xxxx činnost xxxxxx, xxxxx xx zisku xxxx xxxx plnění, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx veřejný xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx funkce xxxx xxxxx obdrží v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx jednání xxxxxx orgánů v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše 10&xxxx;000 Kč xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x p), který xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řídícího, xxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx kraj, xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx, xxxxxxx část nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx xxxx ovládaná xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx odměna, xxxxx xx zisku xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx funkce xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x běžnými xxxxxxxxxx do výše 10&xxxx;000 Xx xxxxx.

(3) X xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx funkce x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x funkce xxxxxxxxx nebo o xxxxxx, x xxxxx xx xxx výkonu xxxxxx správy xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx jiném xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) x bezpečnostních xxxxxxx5), xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kanceláři Poslanecké xxxxxxxx, Kanceláři Senátu xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxx a x Xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx.

§6

(1) Xxxxxxx funkcionář xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx p) x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxx xx xxxx 1 xxxx od skončení xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxxxxx anebo působit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx pracovněprávní xxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnickou xxxxxx zřízenou zákonem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx veřejný xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterém veřejný xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx smlouvě xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 1 zřízeny xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX, X ČINNOSTECH, XXXXXXX, XXXXXXXX X ZÁVAZCÍCH

§7

Čestné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) osobním xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx"),

x) jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x činnostech"),

c) xxxxxxx, xxxxx vlastní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zahájení xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxx funkce (dále xxx "oznámení x xxxxxxx"),

x) příjmech a xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx").

§8

Oznámení x osobním xxxxx

(1) Xxxxxxx funkcionář xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx vystoupí x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, oznámit xxxx xxxxx x projednávané xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx vzniknout xxxxxx výhoda xxxx xxxx anebo xx-xx xx věci jiný xxxxxx zájem; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxx xxx, než orgán xxxxxxxxx x hlasování; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§9

Oznámení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, úplně x xxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxx provozuje xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, a předmět, xxxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti,

b) je xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, x x xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou osobu xxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx podnikající xxxxxxxxxx xxxxx xxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx nebo xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou právnické xxxxx, která je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx funkcionář xx xxxxxxx přesně, xxxxx x pravdivě xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx vlastní xx xxx předcházejícímu xxx zahájení xxxxxx xxxxxx, a

b) majetek, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) věci xxxxxxxx,

x) xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nepředstavovaný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx věci xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

1. jejichž xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě xxxxxx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

2. xxxxx xx nabyl x xxxxxxx kalendářního roku x jejich xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxx je xxxxx xxx 50 000 Xx, xxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) V xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx funkcionář xxxx xxxxx xxxxxx nabytí x xxxx majetku xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxx nabytí x xxxx x xxxx nemovitých xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), jde-li o xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a). X xxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) uvádí xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx nabyl.

§11

Xxxxxxxx o příjmech x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nesplacené xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě xxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, že

a) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §10, xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxx majetkové výhody"), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 100&xxxx;000 Xx; za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx majetkovou xxxxxx xx pro tento xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx7), x příjmy xxxxxxx xxxx partnera xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dary, xxxxxxx xxxx je xxxxx xxx 10&xxxx;000 Kč,

b) xx xxxxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxx x xxxxxx koupě xxxx směnečné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx přesáhla x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za nějž xx oznámení xxxxxx, xxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxx funkcionář je xxxxxxx x oznámení xxxxx xxxx, druh x zdroj xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxx komu xxxxxx xxxxxxx xx; fyzickou xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, právnickou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx firmou xxxx názvem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

§12

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oznámení

(1) Xxxxxxxx xxxxx §9, §10 xxxx. 1 písm. x) x §11 xxxx. 1 xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx o majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxx právnická xxxxx xxxx její xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx x §14a odst. 2.

(2) Xxxxxxxx podle §9, §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xx celou xxxx xxxxxx funkce.

(3) X xxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx §9, §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zapíše xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §14a xxxx. 2, x to xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx osoba, xxxxx xxxx veřejným funkcionářem, xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx, xxxxx xxxx hodnota xx xxxx souhrnu xxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč. X xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, peněžité xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx závazky xxxxx, xxxxx ke dni xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitých xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxx výhod nebo xxxxxxxx xxxx nesplacených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxx 1 až 3 x xxxxx, xxxxxxxx nedošlo ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x §9 xx 11.

(5) Oznámení xxxxx §911 a xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která byla xxxxxxxx funkcionářem, xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xx 11 x xxxxx odstavce 4 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx byla veřejným xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušná x xxxxxx podle §14a xxxx. 2. Oznámení xx registru oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba, která xxxx xxxxxxxx funkcionářem, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx totožností veřejného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáři xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXX X ČINNOSTECH, OZNÁMENÍ X MAJETKU X XXXXXXXX X PŘÍJMECH X ZÁVAZCÍCH X XXXX XXXXXX

§13

Xxxxxxx oznámení

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx16), xxxxx správcem je Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) X registru xxxxxxxx xxxx ukládány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podávané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5, x xxxxxxxx oznámení podávaných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx; x oznámení xxxxxxx funkcionář xxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobu nebo xxxx orgán xxxx xxxxxxxxxxx složku, xx xxxxxxx působí, x xxxxxxxx funkce, xxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zastává, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 x §12 xxxx. 4.

(3) Xxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Žádost xxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, trvalý xxxxx x adresu xxx xxxxxxxxxx žadatele x v případě xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx, x xxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právnickou xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx veřejný xxxxxxxxxx působí. Xxxxxx xxx podat

a) prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xx listině s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx adresy podatelny xxxxxxx registru oznámení, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele,

c) xxxxxxxxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx žadatele.

(5) Po xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx uživatelské jméno x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději však xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx heslo do xxxxxxxx oznámení jsou xxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x nahlížení do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Každý má xxxxx sdělit evidenčnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x oznámeních xxxxxxxxxxx x registru oznámení. Xxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x jeho xxxxxxxx naloženo.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx porovnává xxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxx x údaji xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx evidenční xxxxx xxxxx, xx xxxxx x jednání, xxxxx má znaky xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, oznámí takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupků xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx funkcionářů xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře.

§14

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgánem je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) přijímání x evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xx 11 x §12 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx žádostí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx §13 odst. 3 x 4 xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx §9 xx 11 x §12 xxxx. 4 po xxxx 5 let xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 x §12 xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx sdělení xxxxx §13 odst. 6,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 7 správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) ověřování xxxxxxx x udělování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x přístupového xxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) výkon dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudců xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáři xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x zajišťuje xx xxxxxx k nim xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), d), x) x x). Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx písemných xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(4) Správce registru xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx registr xxxxxxxx xxx, aby x xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jména, xxxxxxxxx jmen a xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx organizačních xxxxxx, xx kterých veřejní xxxxxxxxxxx působí, xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejný funkcionář xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx, za něž xxxx oznámení xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřejmé, xxx xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 x §12 xxxx. 4 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §12 xxxx. 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x internetových xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

§14a

Zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx skončení xxxxxx funkce, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx její xxxxx xxxx organizační xxxxxx, xx xxxxxxx veřejný xxxxxxxxxx působí, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx12).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx-xx x xx zaměstnáni,

b) Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx funkcionáře xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b), xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x veřejné funkcionáře xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx-xx x xx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x), xxxx-xx x ní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx správní xxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), f) až x) a x) x §2 xxxx. 2 písm. x) xx d), g) x x), xxxxx xxxx veřejní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vedoucího zaměstnance 2. xx 4. xxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx, jde-li x xxxxxxx funkcionáře xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. k) x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx-xx x něho xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx, xxx-xx x xxxxxxx funkcionáře uvedené x §2 odst. 1 xxxx. x) x §2 odst. 2 xxxx. d), xxxx-xx x xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx sbor, xxx-xx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. a) a x), xxxx-xx jeho xxxxxxxxxxx nebo x xxxx zaměstnáni,

i) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §2 odst. 1 xxxx. o) x x) x §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), jedná-li xx x členy xxxxxxxxxxxxxx xxxx kraje, xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxx, vedoucí zaměstnance 2. až 4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vedoucí úředníky xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) a §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x), jedná-li se x xxxxx Zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2. až 4. stupně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx x úřad xxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. p) x q) x §2 xxxx. 2 xxxx. x), c) x e), xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, městského xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2. xx 4. stupně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, městského xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx statutárního města xxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx výzkumná xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx funkcionáře xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x), xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o veřejné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x); xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. b) x x), xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx,

x) Akademie věd Xxxxx republiky, jde-li x veřejné funkcionáře xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), jedná-li se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx činnosti,

p) Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx funkcionáře uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. d), xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxx-xx xx x veřejné xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx.

(3) Právnická xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 neprodleně xxxx, xx xx registru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x o xxxx, dokdy je xxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 x §12 xxxx. 4.

(4) Orgány uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xx x) vykonávají činnost xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx působnosti.

§14x

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení

(1) Xxxxx xxxx prvním xxxx xx xxxxx uvedené x §12 odst. 1, 2 nebo 3 xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x členů rady xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 x §12 xxxx. 4, x výjimkou xxxx x místa xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx x identifikace nemovité xxxx,

x) §2 xxxx. 1 písm. x) x x xxxxxxxxx x náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxxxxx starosty xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěného statutárního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kteří xxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx uvolněni, x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9, §10 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), §11 xxxx. 2 xxxx. a) x §12 xxxx. 4, s výjimkou xxxx x místa xxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře x identifikace nemovité xxxx,

x) §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx primátora xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx starosty xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxx statutárního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx části xxxxxxxx města Prahy, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9, §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x §12 xxxx. 4, s xxxxxxxx data x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) §2 xxxx. 2 xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx oznámených xxxxx §9, §10 xxxx. 2 xxxx. x) x c), §11 xxxx. 2 xxxx. x) x §12 xxxx. 4, s xxxxxxxx data a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x něj xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Informace obsažené x xxxxxxxx oznámení x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxx

x) orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupků xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§14x

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

HLAVA XX

§15

§15 (hlava XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2008 Sb.

§16

§16 (hlava XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2008 Sb.

§17

§17 (hlava VI) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2008 Sb.

§18

§18 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 216/2008 Sb.

§19

§19 (hlava XX) xxxxxx právním předpisem x. 216/2008 Xx.

§20

§20 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 216/2008 Sb.

§21

§21 (hlava XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2008 Sb.

§22

§22 (xxxxx VI) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2008 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Veřejný xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §4 xxxx. 1 xxxx §5 odst. 3 xxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §4a xxxx. 1

1. xx provozovatelem xxxxxxxxxxxx nebo televizního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. je xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1,

x) x oznámení xxxxx §9 xx 11 xxxx §12 xxxx. 4 uvede xxxxxx nepřesné, neúplné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) poruší zákaz xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu od xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6,

x) po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xx lhůtě xxxxx §12 xxxx. 3 xxxx x něm xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepravdivé xxxxx,

x) v xxxxxxx x §13 odst. 5 xxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx s §13 xxxx. 8 xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedené x registru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxx funkcionáře xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000 Xx xx 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) xx x) anebo xxxx. 2 písm. x) xx x),

x) xx 5&xxxx;000 Kč xx 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx 1 x x),

x) xx 25&xxxx;000 Xx do 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 250 000 Xx xxxx xx xxxx 3 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx funkcionář xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx a která xx xxxxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx periodického xxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) a xxxxxxxx 2 písm. x) x b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx e) a xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b), xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §13 xxxx. 5 sdělí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x přístupové heslo x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx s §13 xxxx. 8 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje vedené x xxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx od 1&xxxx;000 Xx xx 50 000 Xx.

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 1, x xxxxxxxx přestupku xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxx. x) x x) x xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxxxx podle §23 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxx, xxxxx xx uložil.

(3) Xxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3 písm. x) xx hodnota xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x střetu xxxxx17).

HLAVA VIII

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§26

(1) Xxxxx xxxxxxx funkcionář, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 x §12 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx funkcionář xxxxxx xx 30. xxxxxx 2008.

§26x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 podle xxxxxx č. 238/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x ochranou xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx některých funkcí (xxxxx x xxxxxx xxxxx), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a imunitní xxxxx Poslanecké sněmovny, xxxxx xxx o xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x imunitní výbor Xxxxxx, xxxxx jde x poslance, členy xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů, x xxxxxxx čele xxxx xxxx vlády.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxx xxxxx x xxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxx pořizovat xx x xxxx xxxxxx x opisy.

(3) Písemná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum x místo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Podává se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx evidence xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Výpisy x opisy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x imunitní xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tyto xxxxxxx xxxxxx charakter xxxxxxxxx listin.

(6) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx, x jejichž xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 20.6.2008

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 238/1992 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx zájmů).

2. Zákon č. 287/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 238/1992 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx č. 228/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 238/1992 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x střetu xxxxx), xx znění zákona x. 287/1995 Xx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§28

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., zákona x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx. a xxxxxx x. 413/2005 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxx:

"x) xx věcech xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x).

1x) Xxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx.".

2. X §7 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcionářů xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

§29

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx. x xxxxxx x. 413/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §38 xxxx. 3 xx na konci xxxxxxx j) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x zní:

"k) xxxxxx příslušnému rozhodovat x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c).

9c) Xxxxx č. 159/2006 Xx., o xxxxxx xxxxx.".

2. V §38 xxxx. 5 xx xxxxx "odstavce 3 xxxx. a) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) a x)".

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx

§30

X §115 xxxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1x xxx:

"x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x).

1x) Xxxxx č. 159/2006 Sb., o xxxxxx xxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x. 15/2002 Sb.

§31

V xxxxxx č. 15/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 238/1992 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x neslučitelnosti některých xxxxxx (zákon o xxxxxx zájmů), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

§32

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona č. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx. x xxxxxx x. 357/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X 11 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o evidenční xxxxx.".

2. X příloze Xxxxxxxx poplatků xx x xxxxxxx 14a xxx 2 xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000,-".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxx

§33

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx v. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xx též xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx možno xxxxxx xxxxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 7 xxxx 8.

3. Xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxx x §4c xx xxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx zahájená xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Právnické xxxxx xxxx xxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §14a xxxxxx x. 159/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zapíšou do xxxxxxxx oznámení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x místo xxxxxx narození, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejím xxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xx kterého xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x §14a xxxx. 2 xxxx. i) xx x) xxxxxx x. 159/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx funkcionář, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. a) x x), xx xxxxxxx xx xxxxx xx 1. října 2017 xx 30. xxxxxxxxx 2017 xxxxxx oznámení xxxxx §9, §10 xxxx. 2 a §11 xxxx. 2 xxxx. b) zákona x. 159/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9, §10 xxxx. 2 x §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 159/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx x xxxx 3, xxxx ve xxxxx xx 30. xxxxxx 2018 xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 159/2006 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx funkce x xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 2017, xx xxxxxxx xx xxxxx uvedené v xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x).

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 159/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zahájil xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 xxxxxx x. 159/2006 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx veřejný xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx senátora xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 159/2006 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uchovávají xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 a §12 xxxx. 2 xxxxxx č. 159/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx x. 159/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x to po xxxx 5 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx o přestupku xxxxxxxx xxxxx zákona x. 159/2006 Sb. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 159/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 14/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017 x výjimkou xxxx 6, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 9.2.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx oznámení xxxxx §911 x §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 159/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, učiněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxx §14b xxxxxx x. 159/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx provede xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx výmaz xxxxx xxxxx §14a xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx §9 xx 11 a §12 odst. 4 xxxxxx č. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vztahujících xx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost v xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxx výkon xxxxxx dlouhodobě uvolněn, xxxx funkce člena xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx vykonávají přenesenou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 180/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2006 Xx. xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 159/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

216/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 4.7.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

350/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 9.10.2009

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2012

503/2012 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

131/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx od 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

302/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 21.9.2016

14/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 159/2006 Xx., o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 9.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

112/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.6.2018 x xxxxxxxx §10 x 14x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2019

148/2020 Xx., xxxxx XX ze xxx 11.2.2020 xx. xx. Xx. XX 4/17 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 14/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx zájmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.4.2020

149/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 11.2.2020 xx. xx. Xx. XX 38/17 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 159/2006 Xx., x střetu zájmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

180/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx zájmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2022

253/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 424/1991 Sb., x sdružování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §32 xxxx. 1 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§51 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §51 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3a) §118 xxxx. 3 xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3b) §3 xxxxxx č. 153/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3c) §124 xxxx. 3 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
4) Například §45 xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §95 zákona x. 6/2002 Xx., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxx. 3 zákona x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx a některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) §58 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8b) §67 xxxxxx x přestupcích.
9) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) §7 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 8 x xxxxxxxx vlády x. 522/2005 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

13) §13a xxxxxx x. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Zákon č. 72/2000 Sb., x investičních pobídkách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §3 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §19l zákona x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.