Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.09.2022.


Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
496/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - AUDIOVIZE

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - POVINNOSTI PŘI VÝROBĚ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A JEJICH ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Titulky pro sluchově postižené §3

Klasifikace kinematografických děl §4

Povinnosti při klasifikaci kinematografických děl §5

Nabídková povinnost §6

Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl §7

HLAVA III - NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV §8

HLAVA IV - STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE A POSKYTOVÁNÍ PODPORY KINEMATOGRAFIE

Díl 1 - Státní fond kinematografie

Oddíl 1 - Postavení Státního fondu kinematografie §9

Oddíl 2 - Činnost Fondu

Úkoly a činnost Fondu §10

Oddíl 3 - Orgány Fondu

Orgány Fondu a povinnost mlčenlivosti §11

Ředitel Fondu §12

Rada §13

Složení a jednání Rady §14

Předpoklady členství v Radě §15

Zánik členství v Radě §16

Výbor §17

Složení a rozhodování Výboru §18

Předpoklady členství ve Výboru §19

Zánik členství ve Výboru §20

Oddíl 4 - Experti a expertní analýza

Jmenování expertů a předpoklady pro výkon funkce §21

Činnost experta a zánik funkce §22

Expertní analýza §23

Díl 2 - Zdroje a výdaje Fondu §24 §24a §24b

Díl 3 - Audiovizuální poplatky

Vymezení audiovizuálních poplatků §25

Poplatek z kinematografického představení §26

Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání §27

Poplatek z převzatého televizního vysílání §28

Poplatek z vysílání reklamy §28a

Dorovnání poplatku z vysílání reklamy §28b

Stanovení a placení dorovnání poplatku z vysílání reklamy §28c

Společná ustanovení k audiovizuálním poplatkům §29

Díl 4 - Evidence v oblasti podpory kinematografie

Evidence v oblasti podpory kinematografie §30

Díl 5 - Poskytování podpory kinematografie

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o podpoře kinematografie

Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků §31

Forma podpory kinematografie §32

Oddíl 2 - Žádost o podporu kinematografie

Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie §33

Žádost o podporu kinematografie §34

Oddíl 3 - Rozhodování o podpoře kinematografie

Rozhodování o podpoře kinematografie §35

Změna rozhodnutí o podpoře kinematografie §36

Postup a lhůty při posuzování žádosti o podporu kinematografie §37

Uveřejnění §38

Příjemce podpory kinematografie §39

Společná ustanovení o poskytnuté podpoře kinematografie §40

Společná ustanovení ke správním poplatkům §41

Díl 6 - Poskytování filmových pobídek

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o filmových pobídkách

Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů §42

Účel, forma a výše filmových pobídek §43

Oddíl 2 - Rozhodování o filmové pobídce

Žádost o registraci pobídkového projektu §44

Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu §45

Žádost o evidenci pobídkového projektu §46

Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu §47

Žádost o filmovou pobídku §48

Posouzení žádosti o filmovou pobídku §49

Příjemce filmové pobídky §50

Oddíl 3

Činnost Komise, její složení a rozhodování §51

Předpoklady členství v Komisi a zánik členství v Komisi §52

Díl 7 - Koprodukční statut

Rozhodování o udělení koprodukčního statutu §53

Díl 8 - Dozor §54

Díl 9 - Přestupky §55

Společná ustanovení k přestupkům §56

HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Společná ustanovení §57

Intenzita veřejné podpory §57a

Díl 2 - Přechodná ustanovení §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66

Díl 3 - Zrušovací ustanovení §67

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl §68

ČÁST TŘETÍ - Změna autorského zákona §69

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze §70

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů §71

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony §72

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích §73

ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony §74

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony §75

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech §76

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu §77

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony §78

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony §79

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony §80

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §81

č. 139/2016 Sb. - Čl. II

č. 261/2021 Sb. - Čl. CLX

č. 242/2022 Sb. - §21

INFORMACE

496
XXXXX
xx xxx 26. xxxxx 2012
o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

AUDIOVIZE

HLAVA I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx Státního fondu xxxxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "filmové xxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx díla, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx audiovizuálního xxxx1) veřejnosti x xxxx xxxx podobným xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx určené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxxxxx dílo xx nepovažuje audiovizuální xxxx xxxxxx povahu xxxxxxx2),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx práva užít3) xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx děl x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx užitých, x zároveň xx xxxxxx práva výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx4) x záznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx každý x xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) českým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx audiovizuální xxxx,

1. xx jehož xxxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na území Xxxxx republiky, podílel x xxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. na jehož xxxxxx se koproducent x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sídlem na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx společně s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx audiovizuální xxxx xxxxxxxx podmínkám Xxxxxxxx xxxxxx x filmové xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")5) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx koprodukci, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxx xxxxxx na xx, xxx se xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podílel,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx kinematografickým xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx práv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x jeho záznamu

1. xxxxxx xxxx nechá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx6) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxx audiovizuálního xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx kinematografickým xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8) x xxx tento xxxx nabyvateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx kinematografického představení xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kinematografické xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla, xxxxxxxx se pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX II

POVINNOSTI XXX XXXXXX AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL X XXXXXX ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxx xxx sluchově xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x zachycuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zvuky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Distributor xxxxxxx audiovizuálního díla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozšiřované xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x označit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápisem "Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx děl

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dílo xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx označeno xxxxxxxxxxx x hlediska vhodnosti xxxx obsahu pro xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, jejichž xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxx xxxxxx vývoj xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx dílo xx x hlediska vhodnosti xxxx obsahu xxx xxxx a mladistvé xxxxxxxxxxxxx jako

a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) nevhodné xxx xxxx do 12 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxx do 15 let, nebo

d) xxxxxxxxxxx pro xxxx x mladistvé xx 18 let.

§5

Xxxxxxxxxx xxx klasifikaci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx klasifikovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx provedenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx klasifikovat xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx pořadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx představení, poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx9) a xxxxxxxx osobám, xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kinematografického xxxx označením xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx takové xxxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kinematografického xxxx x nejvyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2.

(5) Xxxxxxxxx kinematografického xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kinematografického díla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx kinematografického xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx účasti xxxx, na které xx vztahuje případné xxxxxxx přístupnosti xxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx d).

(6) Xxxxx, xxxxx prodává, pronajímá10) xxxx xxxxxxx11) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxx prodat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx kterou xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístupnosti.

(7) Distributor xx povinen klasifikovat xxxxx §4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx reklamy xxxxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dílu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx x), x xx xxxxxxx xxxxxxx klasifikaci xxxxxxx pořadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx formy xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, je-li kinematografické xxxx xxxxxxxxxxxxx přísněji, xxx xxx xxxx xxxxx xxxx prvé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx vztahující.

(8) Pořadatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho zahájením, x jeho průběhu x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxxxxxxxxxxx dílo, které xx hlavním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx představení.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx sídlem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice je xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabídnout xxxxxxx xxxxxxx Národnímu xxxxxxxxx xxxxxxx 2 nepoškozené xxxxxxxxxxxx xxxxxx díla x xxxxxxx rozmnoženiny xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx literárního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx odlišných druhů xxxx rozmnoženin, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx Národní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, náleží Národnímu xxxxxxxxx archivu.

(3) V xxxxxxx, xx x xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, xx výrobce nebo xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Národnímu filmovému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozmnoženinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx obdobně.

(4) Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx archivu xxxxxx xxxxxxx věci, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxx koproducenta xxxxx xxxxxxxx 1, který xx současně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx však povinen xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Národnímu filmovému xxxxxxx jednu nepoškozenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díla x xxxxxxx rozmnoženiny xxxxxx pro kinematografická xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozmnoženin xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx scénáře, x xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx darovací xxxxxxx xx prospěch Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 5 obdobně.

(7) Okamžikem xxxxxxx xxxx podle odstavce 5 nebo 6 xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx filmový archiv12). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx autorského a xxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Národní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx se dozví, xx porušily xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 6. X oznámení xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kinematografických děl

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx místem podnikání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx filmovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna následujícího xx xxxxxxxxxxx roce, x jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx Národnímu filmovému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx zpřístupněno xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx obsahovat

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x v případě xxxxxx xxx českého xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxx xxxx xx kinematografické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, pokud xx xxxx xx xxxxx x původní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla x autorů hlavních xxx audiovizuálně xxxxxxx13), xxxxx jsou známa x xxxxx autor xxxxxxxxxx xxxx zveřejnit xxxx bez xxxxx xxxxx14); xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx namísto xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, anebo xxxxxxx xxxx pseudonymy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x pokud výkonný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxx xxxxx xxxxx14),

x) x xxxxxxx českého xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx koproducentů xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx,

x) klasifikaci kinematografického xxxx xxxxx §4,

g) xxxx x původní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) délku xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x digitálního xxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx sídlem, místem xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx podnikání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx financování xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla x x procentech vyjádřený xxxxx koproducenta xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxx jen v xxxxxxx, xx koproducent xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx kinematografie určenou xx xxxxxx českého xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxx rozmnoženin kinematografického xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozmnoženin.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxxxx formuláře xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx Xxxxxxx filmový archiv xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx povinná osoba xxxxxxxx nedoplní xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy, xxxxxxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o nichž xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx osoba, kdy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX FILMOVÝ XXXXXX

§8

(1) Národní filmový xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") se xxxxxx x Praze, zřízený xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx15), xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx16) pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx, ochrana, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx filmového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx soudobé dokumentace, xxxxxx písemných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vyššími xxxxxxxxx školami xxxxxxxxx xxxxxxxx x vysokými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Národním xxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx díla x xxxxxx hmotná xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx negativy, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, duplikační xxxxx x duplikátní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx tvorbou, distribucí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dokumentují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x přísluší x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx12), xxxxx x xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx záznamům, xxxxx Xxxxxxx náleží xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), x xxxxx x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxx xxxxxx x xxx vykonávaná.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálních xxx xxx výukové xxxxx středním a xxxxxx odborným školám xxxxxxxxx zaměření18), vysokým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx19) x xxxxxxx20), ústavům46) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx21) xxxxxxxxxxx kinematografická xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxx Archiv xxxx xxxxxxxxx zájemce xxxxxxxxx xx nositelů xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, která x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, povinna xx uhradit.

(4) Užití xxxxxxx obrazových xxxxxxx xxxxxxx audiovizuálních děl xxxxxxxxxx státem x xxxx xx 28. xxxxx 1945 xx 31. xxxxxxxx 1991, x xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uplynula xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx záznamu, xx xxxxx jen na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx autorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zájemcům x užití xxxxxxxxxxxxxxx xxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx překážka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zájemcům, xxxxxx xxxxxxxx xx zájemcem x xxxxxxxxxx xxxxxx xx neplatné.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx xxxxx xxxx xx zatížit právy xxxxxxx osob, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Archivem xx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx vydání22).

(6) Xxxxxx jednání xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxx, xxxxx xx náleží xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x nositeli xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, ledaže xx xxxxxxxx zamýšlený xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo slouží x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx podle §7 a zpřístupňuje xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

XXXXX IV

STÁTNÍ FOND XXXXXXXXXXXXXX A POSKYTOVÁNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Státní xxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxx se Státní xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxxx v Xxxxx.

(2) Xxxx xx státním xxxxxx23), xxxxx xx xxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x činnosti, xxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx kinematografie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx statut Xxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx. Xxxxx statutu Xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministr"), x xx xx xxxxxxxxxx x Dozorčím xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx") a xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "Rada"). Rada xxxxxxxx návrh xxxxxxx Xxxxx xxxx jeho xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1. Xxxxxx Fondu schvaluje xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Fond xxxxx xx působnosti ministerstva. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx předkládá xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xx 31. xxxxx. Vláda předkládá xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx případných xxxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočet Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx, řídí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Fondu x době xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Fond vede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24). Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx návrh xxxxx účetní závěrky x výroční xxxxxx x xxxxxxxx Fondu x předkládá xx xxxxxxxxxxxxxxx ministra x xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Roční xxxxxx xxxxxxx Fondu xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx auditorem.

Oddíl 2

Xxxxxxx Fondu

§10

Úkoly x činnost Fondu

(1) Xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxxxx poplatků xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kinematografie,

c) poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27), x xxxxx výrobce xxxxxxx obrazového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17),

x) xxxxxxxxx koprodukční xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx o filmové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx filmové xxxxxxx,

x) xxxxxxxx metodickou, xxxxxxxxxx x koncepční xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává činnosti xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx28).

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx Xxxxx

§11

Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx Fondu, Xxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Fondu xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxx kancelář Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x chodem xxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx financovány z xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem.

§12

Xxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ředitel Xxxxx xxxxx x xxxx Fondu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Fondu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Fondu.

(3) Ředitel Xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxx kinematografie,

b) kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x filmových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx Xxxx a

f) xxxxxxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxx Xxxxx.

§13

Xxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kinematografie,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx filmové xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kinematografie, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx x podmínkách, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx statutem Xxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx jednání zúčastní xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xx xxxxx opakuje nejvíce xxxxxxx, xxxxx se xxx poté nerozhodne, xxxxx, xx xxxxx xxxxx přijat.

(3) Xxxx Xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správního xxxx a xxxx x xxxxxxx, xx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx mu xxxxx vzniknout osobní xxxxxx, a xx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx usnášeníschopnosti Xxxx při takovém xxxxxxxxxxx xx má xx to, xx xxxxxxxxx člen Rady xx jednání xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx Rady xxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxxx x rozhodování x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 1.

§14

Složení x jednání Xxxx

(1) Rada xx 9 členů.

(2) Členové Xxxx xxxx voleni x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x vyššími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vysokými xxxxxxx xxxxxxxxx zaměření (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxx se xxxxxxxx Fondu, xxxxx xx předá ministrovi.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx je 3 xxxx. Každý xxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jedna třetina xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx funkční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx x 12 měsíců.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x místopředsedu. Xxxxxxxx řídí xxxxxxx Xxxx x svolává xxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx.

(5) Xxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx29).

(6) Xxxxx Xxxx xxxxxx xx výkon xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx vláda usnesením. Xxxxx Xxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s výkonem xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx místo xxxx xxxxxx.

(7) Xxxx Rady xx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, předloží xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, oznámit xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx vzniknout xxxxxx xxxxxx nebo xxxx anebo xx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx zájem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx člen Xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx před xxx, xxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxx a xxxxxxx xxx jeho projednávání, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxx x x jednání Xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx členství v Xxxx

(1) Xxxxxx Xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxxx svéprávná,

b) xxxxxxxxx; xx bezúhonného xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx úmyslný trestný xxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutích, xxx xxxxx x xxxxxx prospěch xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx x Xxxx je neslučitelné x xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, poslance, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx kolegia, xxxxx rady Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx rady Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání x člena Xxxx Xxxxx televize.

(4) Xxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahem k Xxxxx.

§16

Zánik xxxxxxxx v Xxxx

(1) Členství x Xxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx období,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx bylo xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx

x) dnem, kdy xxxx Rady xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx 3 anebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Rady z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx předpoklady pro xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx, nebo

e) xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 6 xxxxxx xxxxxxx Rady.

(3) Xx xxxxx Rady, xxxxx členství xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx zvolen xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Výbor

(1) Xxxxx kontroluje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx členové Xxxxxx xxxxxxxxx nahlížet xx všech xxxxxxx x xxxxxxx Fondu x držení Xxxxx.

(3) Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x případě, že xx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x přístupem x xxxxxxxx a záznamům xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxx, x to xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx blízké.

§18

Složení x xxxxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Výbor xx 9 xxxxx.

(2) Dva xxxxxxx Výboru jsou xxxxxxxxx x odvoláváni xxxxxxxxx, 2 členové Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministrem xxxxxxx a 5 xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx x odvoláváno xx xxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxx xxxxxxxxx; návrhy xx podávají Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx období xxxxx Xxxxxx xx 3 xxxx. Opětovné xxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxxxx Výboru xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx ani poté xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx Xxxxxx, xx kterém xxxxxxxx x rozpravě, xxxxxxxx návrh nebo xx xxxxxxxx hlasovat, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx projednání xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx újma xxxxx má-li na xxxx jiný osobní xxxxx. Oznámení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Výboru xxxxx x průběhu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zápisu x xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xx člena Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx projednávání, x xxxxx předsedy x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x x xxxxxxx Výboru xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx

(1) Xxxxxx Výboru xxxx být xxxxxxx xxxxx, která xx

x) xxxx svéprávná,

b) bezúhonná; xx bezúhonného xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx se xx xxxx nehledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x politických stranách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx člena Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx vlády xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxx kolegia, xxxxx xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx x člena Xxxx Xxxxx televize.

(4) Členství xx Xxxxxx je xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x Xxxxx.

§20

Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx

(1) Členství ve Xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx období,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx učiněného xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Výboru xxxx, xxx xx oprávněn xxx xx funkce xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxx xxxxx Xxxxxx omezena xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxx člen Výboru xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin,

f) xxxx, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxx funkci xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx 3 nebo xx vznikl základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxx

x) dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx, xxx xx oprávněn xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx,

x) se xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx Xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx 6 xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) xx xxxxxx x xxxxx odůvodnil xxxxxx xxxx poplatník audiovizuálního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxx jmenován.

(3) Xx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zaniklo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx pouze xx dobu, která xx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxx x předpoklady pro xxxxx xxxxxx

(1) Kancelář Xxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §31. Xxxxxx xx xxxxxxxx Fondu, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xx bezúhonná; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx se xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx a má xxxxxxxxxx x činnostmi, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x

x) nebyla x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Funkce xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx&xxxx;xxxxx Xxxx, člena Xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx doporučení Xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx úřední xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx31).

§22

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdání xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx Výboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin,

e) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxx xx xxxxxx pracovní xxxxx k Xxxxx, xxxx

x) expertní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx x §23 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx návrh Xxxx, xxxxx

x) přestal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxx neplní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§23

Xxxxxxxx analýza

(1) Účelem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Expertní analýza xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx Rady.

(2) Xxxxxxxx Fondu zajišťuje xx každé xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podrobnosti o xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, x výběru xxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxx analýz, x xxxxxxxxxxxxx expertní xxxxxxx x x výši xxxxxx experta stanoví xxxxxx Fondu.

Díl 2

Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx

§24

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx poplatky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x nakládání x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se kterým xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx účastí Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právnických osob xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x využití kinematografických xxx, xxxxx xxxx xx Xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx děl, x xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výrobce, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního předpisu, x x nichž xx Fond xxxxxxxx xx xxxxxxx17),

x) příjmy x xxxxxxx papírů xxxxxxxx Fondem xx xxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxxxxx x odkazy xxx Fond,

l) xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx32) včetně xxxxxx,

x) xxxxxx ze státního xxxxxxxx,

x) dotace xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) každoročně poskytovaná xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jejíž xxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxx §24a, x

x) xxxxx xxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xxxxxxxx xxxxxx Fondu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, přičemž tyto xxxxxx podléhají finančnímu xxxxxxxxxx za rok, x němž dojde x ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

(3) Z finančních xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §31 x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4. X xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobídek. Xxxxxx xx státního rozpočtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xx výše xxxxxxxx x §24a xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx a hospodaření x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx47).

(5) Xxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx účtů u Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx účty, xx xxxxxxx bude xxxxxx část finančních xxxxxx xxxxx odstavce 1, a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cestou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze x těchto účtů xxxxxxxxxxxx xxxxx výdaje, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§24a

(1) Finančním xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx rozpočtu, jejíž xxxx odpovídá xxxxxx xxxxxx Xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx poplatků za xxxxxxxxxx xxx předcházející xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx sestavuje xxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(2) Xxxxxxxxx pro určení xxxxxx výnosů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.5.2016

§24x

(1) Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o poskytnutých xxxxxxxxxx prostředcích xxxx xxxxxxxx xxxx otevřená xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx52), x xx v rozsahu

a) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobytu,

d) xxxx xxxxxxxx dotace x údaj x xxx, xxxx částka xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx poskytovaná xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx programu, xx-xx xxxxxx poskytnuta x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx příjemce xxxxxxx xxxxxx, odvést xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se zveřejňují xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, informace xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poplatek x poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx,

x) poplatek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání x

x) poplatek x xxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx x kinematografického xxxxxxxxxxx

(1) Plátcem xxxxxxxx x kinematografického xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cena xxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaplatí xx to, že xx xx může xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx představení xx cena vstupného xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx placena xx xxxxxxxxxxxx kinematografického xxxx xxxxxxxxxx. Plátce xxxxxxxx x kinematografického xxxxxxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činí 1 %.

(5) Xxxxxxxxxxx obdobím xx kalendářní xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci xxx účely poplatku, xxx obsahuje veškeré xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) název audiovizuálního xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx kinematografického xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx kinematografického xxxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx vyžádání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na vyžádání7).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Základem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx cena xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx vyžádání xx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kinematografického díla xxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zpřístupněním xxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx technologickou xxxxxx, xxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx alespoň jednoho xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla. Xxxxxx xxxxxxxx z poskytování xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních služeb xx vyžádání xx xxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx placena xx tyto xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxx 0,5 %.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, kterým xx poskytnuta xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služba xx xxxxxxxx, a xxxx xxxx zaplacené ceny xx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx.

§28

Poplatek z převzatého xxxxxxxxxxx vysílání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x převzatého xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu34).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx cena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cena xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx placena xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ceny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činí 1 %.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Plátce xxxxxxxx x převzatého televizního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci xxx xxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx o xxxxx xxxx, kterým je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx zaplacené xxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx x vysílání xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vysílání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů x xxxx xxxxxxx, xx něhož jsou xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x vysílání xxxxxxx xx příjem z xxxxxxxx reklamy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx, výnos x xxxxxxxx reklamy,

b) xxxx účetní xxxxxxxxx, xxxxxx z vysílání xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx času, zahrnuje xx xx základu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx přímým prodejem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx poplatku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 2 %.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx.

(7) Poplatník xxxxxxxx x xxxxxxxx reklamy xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx xxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx poplatník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) celkovou xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x datu podle xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx období.

§28a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 6.5.2016

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Činí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 150&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx se xxxxx x dorovnání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx 150&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx podíl poplatku x vysílání reklamy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx reklamy xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku.

§28b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.5.2016

§28x

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx vyměří xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x platebním xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx poplatek.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, správce xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxxx reklamy xxxx poplatníkům. Xx-xx xxxxxxxx dorovnání poplatku x xxxxxxxx reklamy xxxxx než poslední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx splatný xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.5.2016

§29

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poplatkům

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Údaje, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx&xxxx;xxxx poplatník xxxxxxx uchovávat xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plátci x poplatníci xxxxxxxx xxxxxxx podávat v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(7) Výnos x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx Fondu x xxxxxxxx xxxxxx poplatku xx Xxxx.

Díl 4

Evidence x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§30

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx účelem správy xxxxxxxxxxxx xxxxxx kinematografie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) poskytnuté podpory xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx35). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se v xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do uplynutí 3 xxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx kinematografie.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Fond x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§31

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx §32 xx xxxxx poskytnout xx xxxxxxxxx projektů z xxxxxx

x) xxxxx českého xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) výroba xxxxxxx kinematografického díla,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx kinematografického díla,

f) xxxxxxxxxx činnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx,

x) zachování x xxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vzdělávání x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) filmový xxxxxxxx x přehlídka x oblasti kinematografie, xxxx

x) ochrana práv xx kinematografickým xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxx nákladů, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x pozitivní x xxxxxxxxx výčet xxxxxxxxxxx nákladů,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx k 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxx, xxxxx plánuje x xxxxx roce xxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxxxxx výdajů Xxxxx xx xxxxx dotačních xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx a

c) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33 odst. 1.

§32

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx Fondu na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x podílem xx xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytují jako xxxxxxxxxx x tím, xx xx výroku xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Fondu xx xxxxx x xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§33

Xxxxxxxxx xxxxx x podávání xxxxxxx x podporu xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxxx Rady vyhlašuje xxxxx x podávání xxxxxxx x podporu xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx výzvě xx xxxxx počátek xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o podporu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §31, xx xxxxx xx xxxxx vztahuje.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx vyhlašování výzev xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

§34

Xxxxxx x podporu xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx §33 xxxx. 2. Xxxxxx x xxxxxxx kinematografie xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické podobě xx xxxxxxx Fondu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx kinematografie xx xxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx kinematografie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx, charakteristiku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx nákladů x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu,

c) xxxxx x xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx výši; xxxxx xxxxxxx požaduje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx, výslovně to x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dokumenty, xxxxx žadatel osvědčí xxxxxxx předpokladů podle §39 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x xxxxxxxxx uvedených x §39 odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx f) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§35

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxx rozhodování x podpoře xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx upřednostňovanou xxxxxx xxxxxxx kinematografie, xxxxx žadatel xxxxxxxxxxx xxxxx konkrétní formu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posuzuje, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx projektu, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k rozvoji x rozmanitosti xxxxx x evropské xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx projektu xxx xxxxxx kinematografii,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx projektu,

e) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx mladých x xxxxxxxxxxxx filmových profesionálů,

f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx české xxxxxxxxxxxxxx,

x) uměleckou xxxx xxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zaměřen, x

x) xxxxxxxxx práce autora xxxx výrobce x xxxxxxx projektu xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx musí xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx

x) formu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx případném xxxxx x xxxxxxxx podle §32 xxxx. 2, xxxxxxx xxxx podílu Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx předložení xxxxxxx xxxxx §40,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §40 odst. 4 x

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Postup, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x podporu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx. X odůvodnění xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx expertních analýz, xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx pověřen vypracováním xxxxxxxx analýzy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx, ve xxxxxx xx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §146 xxxxxxxxx řádu.

§36

Změna xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx rozhodnout o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx změn xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx faktické xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x které nemohl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koproducentů.

(3) Xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se nelze xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupné způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx vložena x xxxxxxxxxxxx podobě do xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxx a lhůty xxx posuzování žádosti x podporu kinematografie

(1) Xxxxxxxx Fondu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraným xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Radě xxxxxx o podporu xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X zastavení řízení x xxxxxxx o xxxxxxx kinematografie, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §34, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 90 xxx od xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x podporu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxx Xxxx žádost xxxxxxxx x xxx o xx hlasoval.

§38

Uveřejnění

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) žádost x xxxxxxx kinematografie x xxxxxx o změnu xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxxxx,

x) expertní xxxxxxx x protokol o xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a protokol x hlasování Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x žádosti o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kinematografie,

c) xxxxxxxxx x

1. výši x xxxxx xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxx podpora xxxxxxxxxxxxxx poskytnuta,

2. změnách xxxx nebo formy xxxxxxxxxx podpory kinematografie xxxx lhůty pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxx rozhodnuto xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36, a

3. xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X uveřejnění xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx37),

x) obchodní xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx projektu, xxx xx xxxxxxxx podpory,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx, x kterých xx xxxxxxx jiný právní xxxxxxx.

(3) Lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

§39

Příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx pravomocně odsouzen xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxxx případů, xxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trestné xxxxxxxx, pokud xx xx xxxx nehledí, xxxx by nebyl xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příjemce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx každý xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předpoklad podle xxxxxx písmene splňovat xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jak xx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxx,

x) neprobíhá xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx, x posledních 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx návrhu proto, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx němu xxxxxxxx xxxxxx správa xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) není v xxxxxxxxx,

x) xxxx splatné xxxxxxxxxx xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx sídla, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx orgánů státu, xx xxxxxx má xxxxx, xxxxx podnikání xxxx trvalý pobyt x xxxxxxxx nedoplatku, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo rozložení xxxx úhrady na xxxxxxx,

x) nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx penále xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx x České republice, xxx xx xxxxx xxxxx, místa xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) nemá xxxxxxxxx xxxxxxx závazky xxxx Xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx republiky, si Xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx. Xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, vyžádá xx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby taktéž xxxxxxxxx osoba se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx též výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx působí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele.

(3) Xx-xx žadatelem občan xxxxxx státu xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x posledních 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxx po dobu xxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xx kterém x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx soustavně xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx 6 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů"). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "tuzemský výpis x xxxxxxxx xxxxxx"). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx za xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu, x xx-xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výpis x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, který byl xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxx zahraničním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bezúhonnost xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx48).

(4) Xxxxxxxx-xx stát xxxxxxx x xxxxxxxx 3 zahraniční xxxxx x evidence xxxxxx, xxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx notářem Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

§40

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podpoře xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stanovenému x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx závěrečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx výši 3 000 000 Xx a xxxx xx povinen xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zprávu auditora x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Náležitosti xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x souladu xx xxxxxxx č. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx zisku x projektu je xxxxxxx podat Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xx až xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxx xxxx vůči Xxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace přístupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxxx vložena x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx Xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx poplatkům

(1) Správní xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou příjmem Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xx xxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 6

Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Obecná ustanovení x filmových pobídkách

§42

Podmínky xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx x vymezení xxxxx

(1) Filmovou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice,

b) které xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx audiovizuálním xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 70 minut,

2. xxxxxxxxxxxxx audiovizuálním xxxxx, xxxxx délka xxxx xxxxxxxxx 70 minut,

3. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož délka xxxx minimálně 30 xxxxx, xxxx audiovizuálním xxxxxxxx o více xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx 5 xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpoklady, xxxxx se xxx xxxxx filmové xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

1. je x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx49), což xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx testem xxx xxxxxx xxxxxxx x registraci,

2. xx x souladu x xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx a

3. není xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důstojnost, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx uznatelných nákladů xxxxxxx bez daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1,

2. 2 000 000 Xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

3. 8&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxx podle xxxxxxx b) bodu 3, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx díl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx částky 8&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxx xxxx x případě xxxxx xxxxxxx x) xxxx 3, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxx hraného audiovizuálního xxxxxxx,

5. 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 4, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx audiovizuálního xxxxxxx, xxxx

6. xxxxxxx částky 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč a xxxxx xxxx v xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 4, xx-xx pobídkovým xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx seriálu.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla, xxx xxxxxxxx

x) přípravné xxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobě x xxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx projektem xxxxx xxxx více xxxx hraného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx uznatelných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx díly xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx částečnou, xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je výroba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pobídkového xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxx xxxx z přidané xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatelem xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dále náklady xxxxxxxx na dodávky xxxxx x xxxxxx xxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx podnikání, xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx výnos xxxxxx xxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxxxx xxxx x příjmů v xxxxx státě než x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu, x xxx bylo xxxxxxxxxx podle §45 xxxx. 3, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxx podnikání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx tato xxxxxx předmětem daně x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu, x xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výroby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx osobou, xxxxx xxxx výrobcem xxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuálního xxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xx objednávku xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla zajišťuje xxxxxx audiovizuálního xxxx xxxx její xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x jiném xxxxx než x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx uznatelným xxxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxx celkových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu x xxxxxxxx nejvýše xx xxxx 7 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu.

(5) Xxxxxx Fondu xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uznatelných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx nákladů a xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) bližší xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pobídky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx statutu Xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx Xxxxx a

e) xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xx výroby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx pobídek

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx v České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx českého filmového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pobídky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41).

(3) Filmové pobídky xxxx veřejnou xxxxxxxx38). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx výši xxxxxxxxxxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxx. x) a x),

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx 66 % x xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxx. x) x

x) xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 4 přesahují 80 % xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu audiovizuálního xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 4 xxxx. x), xxxx x xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx §42 xxxx. 4 písm. c) x nakonec z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 4 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše uznatelných xxxxxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobídky xxxx 150 000 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxx pobídku xxxx xxxxxx nárok.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§44

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx50) xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, má xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx51) x xxxx xxxxxxxx xxxx koproducentem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx zajistí výrobu xxxxxxxxxxxxxxx díla nebo xxxx xxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx vložena v xxxxxxxxxxxx podobě do xxxxxxx Fondu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správního xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxx Fondu, x xxxxx přílohy xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xx shodnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Žádost x registraci pobídkového xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx pobídkového projektu xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx pobídkovému xxxxxxxx xxxxx §47, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Fondem xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx podle §47 xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx xxxx Fondem xxxxxxx podle §47 xxxx. 4, x xx xx xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Fondu xxxx x důvodu hodného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx pobídkového projektu. Xxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx je zastaven x xxxx, po xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Po xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx x zápis pobídkového xxxxxxxx xx registračního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Fond xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx žádost x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx §44 xxxx. 7, Xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx byla-li xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §44 xxxx. 6, Fond xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx podle odstavce 1 žádost x xxxxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx pobídkový projekt xxxxxxx obsahové předpoklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xx pobídkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx pobídky, xxx xxxxxxxxxx zdůvodní.

(3) Určí-li Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx projekt xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytnutí filmové xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx registračního xxxxxxx xxxxxxxxxxx projektů. Fond x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx podání xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx žadatele xxx poskytování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu, Xxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu označit xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx žadatelem je xxxxxxxxxx xx méně xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Určí-li Xxxxxx ve xxxxxxxxxx, xx pobídkový projekt xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxx poskytnutí filmové xxxxxxx, Xxxx žádost x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx o registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Fondu x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx odvolat.

(7) Žádost x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, bylo-li x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 5. Xxxxxxx může xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v osvědčení x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 4 se x xxxxx případě za xxxxxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx.

(8) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx podaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroba xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, třebaže xxxxxxxxxxx scénáře, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§46

Žádost o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx považováno xx xxxx závažné,

c) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx uplynula lhůta xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48,

x) osvědčení x evidenci pobídkového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx podle §47 xx xxxxxx xx shodnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, x

x) žádné xxxx xxxxxxxxx o evidenci xxxxxxxxxxx projektu, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx Fondem vydáno xxxxx §47, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxxx §47 xxxx. 4 x průběhu 2 xxxxxxxxxxx let.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx žadatelem vložena x elektronické xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxx správního řádu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx Fondu.

§47

Posouzení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Neobsahuje-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doplněna xx xxxxx xxxxxxxxx Fondem, xxxxxxxx xx xx xxxxx úplné x xxxxx podané xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx projektu. Pokud xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx doručení xxxxx Xxxxx, Xxxx řízení x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx projekt xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx žádost o xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nepostupuje-li Fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí xxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxx xxxxxxxx závazné xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxx. x), o xxxxxxxx xxxx při realizaci xxxxxxxxxxx projektu x x xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxxx xx realizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx. Xxxx může x xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx projektu určit x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kratší xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 1. Fond xxxx x osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xx považováno xx méně závažné.

(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx podmínky x xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx méně xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx projektu. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x evidenci pobídkového xxxxxxxx vyjde xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxxxx porušení je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx, Xxxx může xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx projektu.

(5) Dojde-li xx xxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xx odpadne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu, xxxx x xxxx, že x důsledku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx možno xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxx x filmovou xxxxxxx, xx žadatel xxxxxxx x tom xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu.

(6) Xxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu x xxxx, že xx x důsledku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x více xxx 5 % nebo x xxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx o evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2, xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx rozhodne x zrušení osvědčení x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxx, že xxxxxxx, xxxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 2, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o evidenci xxxxxxxxxxx projektu.

(8) Proti xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu x o xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx řízení xx nelze xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektů x xxxxx Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxx o filmovou xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx xxxxxxxx 4 let xxx dne, xxx xx xxxx doručeno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li x xxxxxxxxx o xxxxxxxx pobídkového projektu xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx pobídkového projektu xxxxxx Fondem zrušeno,

b) xxxxxxx předpoklady xxxxx §50 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx x filmovou xxxxxxx xx podává x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické aplikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx vedeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xx-xx xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx natáčení xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 natáčecích xxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, lze xxxxxx x xxxxxxxx pobídku xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxx xxxxxxxx dvakrát, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx žádostí xxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx ze xxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxxx x filmovou xxxxxxx však musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx filmové xxxxxxx podle xxxxxxx x filmovou xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx xx o 5 %, xxxxxxx však x 1 000 000 Xx. Xxxxxx-xx xxxxxxx postupně 2 xxxxxxx x xxxxxxxx pobídku xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxx xxxxxxxx 3, platí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v obou xxxxxxxxx o xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x filmovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(6) Součástí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu44) a xxxxx xx uzavřenou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti třetí xxxxx a limit xxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a standardy Xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

§49

Posouzení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x filmovou xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Fond xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx pobídky. V xxxxxxx případě Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxx nezamítne x x xxxxxxxxxx o xxxxxxx pobídce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx.

(3) Fond xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx těch, jejichž xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx o evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx uvolní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud žadatel x xxxxxxxx vyplacení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2. Bankovní xxxxxxxx spojené x xxxxx transakcí hradí xxxxxxx.

(5) Proti rozhodnutí Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx o zastavení xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x filmové xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx filmové pobídky xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu,

b) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu,

c) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 x §44 xxxx. 1,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxx x xxxxxxxx45),

x) xxxxx xxx osobou, xxxxx majetek je xxxxxxxx nařízeným xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) ve xxxx účetnictví zabezpečit, xxx vybrané xxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, aby bylo xxxxxxxxxxxx, že příslušné xxxxxx položky jsou xxxxxxxxxx na pobídkový xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx archivaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 5 xxx od vyplacení xxxxxxx xxxxxxx a xx výzvu je xxxxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvést, xx výroba audiovizuálního xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobídkou xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu,

e) xxxxxxxxxx poskytnout Fondu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla, xxxxx výroba xxxx xxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx, xx nosiči xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx do 6 xxxxxx xx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx43).

Xxxxx 3

§51

Činnost Xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx x nim xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx xx tímto xxxxxxx xxxx statutem Xxxxx.

(2) Komise xx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, návrh xx považován xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx o filmové xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxx x xxxxxxx, xx má xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výhoda, x to přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx usnášeníschopnosti Xxxxxx xxx takovém xxxxxxxxxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxxx xxxx Komise se xxxxxxx nezúčastnil.

(4) Komise xx 5 xxxxx.

(5) Xxxxxxx Komise jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx zkušenosti x xxxxxxx audiovize, navržených xxxxxxxxxx organizacemi. Xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx předá xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Komise je 3 roky. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je možné xxxxx xxxxxxx.

(7) Komise xx xxxx prvním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x místopředsedu.

(8) Xxxxxxxx x Xxxxxx xx veřejnou funkcí.

(9) Xxxxx Komise náleží xx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ministra xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x výkonem xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnancům x xxx, xx xx xxxxxxxxxx pracoviště xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xxxxx jeho xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kandidáta xx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, x volbě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

§52

Předpoklady xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v Komisi

(1) Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

(2) Xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx Komise.

(3) Xxxxxxxx v Komisi xx neslučitelné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx či xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx Českého telekomunikačního xxxxx, člena bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání a xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxx.

(4) Funkce člena Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Fondu.

(5) Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx funkce xxxxx Xxxxxx ministrovi,

c) xxxx, xxx xxxx členu Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxx xxxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozsudku, xxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) dnem, kdy xxxx Xxxxxx získal xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxx xx vznikl xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx z xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx důvěru v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx,

x) závažným způsobem xxxxxxx důstojnost xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx politických xxxxx xxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx člena Xxxxxx, nebo

e) opakovaně xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx statutu Xxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxxxx statut

§53

Rozhodování x udělení koprodukčního xxxxxxx

(1) Fond xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dílu, xxxxx xxxxxxxxx soulad xxxx s Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx Úmluvy xxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx koprodukci.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pornografické povahy, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxx koprodukčního xxxxxxx musí koproducent x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvě.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xx xxxxxxxx

x) kopie xxxxxxxx xxxx obdobné smlouvy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx scénáře xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) scénář xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) seznam xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx plán, který xxxxxxxxx přehled zdrojů xxxxxxxxxxx xxx pokrytí xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) plánovaný xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x

x) koprodukční smlouva xxxx koprodukční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx finanční příspěvek xxxxxxxxxxxx x místem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx koprodukčního xxxxxxx xxxxx, xxx obdrží xxxxxxx xxxxxx příslušného xxx udělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx koproducenta x xxxxxxxx finanční xxxxxx.

(6) Bude-li na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx koprodukčního statutu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dílu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx kinematografického xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx vyrobeno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxx

§54

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx. Pro xxxx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxx Xxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x porušení tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

Díl 9

Přestupky

§55

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, která xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klasifikací xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. c) nebo x), dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §5 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodá, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx českého xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx provedenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §5 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jeho koproducent xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Archivu xxxxx §7 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx koproducent se xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy Archivu 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxxx xxxxx §6 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx rozmnoženin xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx představení xxxxx §6 xxxx. 3, nebo

c) xxxxxxxxx Xxxxxxx formou xxxxxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kinematografická xxxxxxxxxxx, xxxxx literárního scénáře xxxx xxxxxxxxxx materiály x dílu podle §6 xxxx. 6.

(5) Xxxxxxxxx kinematografického xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx o konání xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx konání xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxx §5 xxxx. 5, nebo

b) x xxxxxxx s §5 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájením, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx představení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přísnějším xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx dílo, xxxxx je hlavním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx rozšiřované xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxx sluchově xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápisem "Xxxxxxx xxx sluchově xxxxxxxxx" xxxxx §3 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky podle §5 xxxx. 2,

c) xxxxxxxx provedenou klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx představení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx pro území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 3,

x) jako xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. g) xxxx 1 neoznačí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxx xxxx klasifikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxxx omezením xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx podle §5 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx distribuovanému xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 7, nebo

f) xxxxxxxx Xxxxxxx kinematografické xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx zpřístupněno xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) xx e),

b) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x).

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxxx Xxxxx opis xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx vybírá a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb.

§57x

Xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx podpory, xxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) 60 % celkových xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x projekt, xx xxxxx realizaci je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), x který xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx kinematografie a xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, místem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Úmluvy, xxxx

x) 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx projektu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxx xx xx 90 % celkových xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx x xxxxx projektu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, distribuce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx audiovizuálního xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx Fondu. Xx, zda příslušný xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx náročným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx, xxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx intenzita xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věty. Xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx poskytnuta xxxxxxx xxxxxxx a xx vztahu xx xxxxxxx nebylo ke xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx kinematografie x xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. b), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx nejvyšší intenzita xxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx je pro Xxxx závazné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pobídky v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kinematografie x xxxxxxx pobídka xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx49), poskytnuté na xxxxxxxxx projektu xxxxxxxx x podporu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx celého xxxxxxxx vynaložené žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o filmovou xxxxxxx nebo jinými xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx projektu. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx projektem rozumí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, nikoli jen xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

§57x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.5.2016

Xxx 2

Xxxxxxxxx ustanovení

§58

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxx podporu x xxxxxx xxxxx kinematografie. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Státního xxxxx Xxxxx republiky xxx podporu a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxx xx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se Fond xxxxx xxxxxxxxxx hospodařit x veškerým majetkem Xxxxx republiky, x xxxx xxx x xxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx. Týmž xxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx české xxxxxxxxxxxxxx.

§59

(1) Rada Xxxxxxxx xxxxx České republiky xxx xxxxxxx a xxxxxx české xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4. xxxxx 2015 xxxxxx Xxxx. Xx dobu xxxxxx funkce členů Xxxx náleží členům Xxxx Xxxxxxxx fondu Xxxxx republiky xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odměna xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 6. Nového xxxxxxxx a místopředsedu Xxxx zvolí v xxxxxxx, že většina xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx losem xxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx funkční xxxxxx po 1 xxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx funkční xxxxxx xx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Rady xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 letech.

(3) Xxxxx xxxxxx Xxxx svolá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx 3 zvolí Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

§60

O žádostech, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx xxx podporu x rozvoj xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx Fond xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§61

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§62

V xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že poskytování xxxxxxxxx pobídek přebírá Xxxx.

§63

Xxxxxx nabídkové xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, která xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Vyúčtování x odvod xxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §1a xxxxxx x. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx na Archiv xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§66

Xxxxxxx filmový xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Archiv xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§67

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 241/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 249/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x některých podmínkách xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl

§68

V xxxxxx č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx podmínkách výroby, xxxxxx a archivování xxxxxxxxxxxxxxx xxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 40/1995 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 249/2006 Xx., zákona x. 130/2008 Sb. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx, třetí x §13 xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

§69

Xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Sb., xxxxxx x. 168/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 3 xxx:

"3) Xxxxx č. 496/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx).".

2. X §26 xxxx. 2 x x §106 xxxx. 4 xx slova "České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx české" xxxxxxx.

3. Xxxx sedmá xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x okresních úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§70

X xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx zákona x. 217/2000 Xx., xxxxxx x. 143/2001 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Xx., zákona x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 93/2004 Xx., zákona č. 99/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx., zákona x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 456/2011 Sb. a xxxxxx x. 255/2012 Xx., xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§71

Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Sb., zákona x. 348/2005 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 196/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx č. 275/2012 Sb., xx xxxx takto:

1. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx.

2. X §32x xxxx. 1 xx za xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx §12 odst. 3 xxxx. x)".

3. X §32b xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 19 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx příjem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx času, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vysílacího xxxx, x xx xxx ohledu na xx, xxx xx xx xxxxxx přímý xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx xx uplatní xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x poplatníkem xx xxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx19).

19) §66a xxxx. 9 xxxxxx x. 513/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. Xx §32x xx xxxxxx xxxx §32x, xxxxx xxx:

"§32x

(1) V xxxxxxx, xx výnos xxxxxxxx nedosahuje x xxxxxxx xxxxxx 150 xxx. Xx, poplatník xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx rozdílu xxxx xxxxxxxxx výnosy poplatku x xxxxxxx 150 xxx. Xx úměrně xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx výnosech z xxxxxxx xxxxx poplatníků xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx výzvy Xxxxxxxx xxxxx kinematografie.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

§72

X xxxxxx č. 482/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 94/2005 Xx., xx xxxx sedmá xxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx poplatcích

§73

Zákon č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx č. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx č. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx č. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Sb., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 343/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., zákona x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx č. 134/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 249/2011 Sb., xxxxxx č. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., zákona 300/2011 Sb., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2011 Xx., zákona č. 357/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Sb., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., zákona x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 225/2012 Xx. x xxxxxx x. 274/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxxxxx 67 zní:

"Položka 67

x) Xxxxxxx žádosti

1. x xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 90&xxxx;000

2. o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxx vysílání...Kč 90 000

3. x xxxxxxx oprávnění xxxx o prodloužení xxxx platnosti x xxxxxxxx televiznímu vysílání...Kč 50&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx...Xx 25 000

c) Xxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx vysílání...Kč 90 000

d) Xxxxxxx žádosti x xxxxx údajů xxxxxxxxx

1. x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

2. x xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

3. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx a) této xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 zákona x. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání).

2. Xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.".

2. X příloze xxxxxx části IV xx za položku 67 vkládá xxxx xxxxxxx 67x, která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41x xxx:

"Xxxxxxx 67x

Xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x okruhu xxxxxx xxxxxxx kinematografického xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla41a) Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx kinematografie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výroby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx díla41a)...Kč 10 000

c) x změně podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxxxx41x)...Xx 500

x) x registraci xxxxxxxxxxx projektu41a)...Kč 30&xxxx;000

41x) Xxxxx x. 496/2012 Xx., o audiovizuálních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx).".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

§74

X xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx další zákony, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx. a zákona x. 89/2012 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§75

X xxxxxx č. 130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxxx xxxxxx x. 456/2011 Xx., xxxxxx x. 17/2012 Xx. x xxxxxx x. 89/2012 Sb., xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

§76

X xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 101/2010 Xx., xxxxxx x. 159/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 456/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 17/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb. a xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

§77

X xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 456/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx č. 201/2012 Xx. a xxxxxx x. 255/2012 Xx., se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

§78

X xxxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., a xxxxx související xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/2012 Sb., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

§79

X xxxxxx č. 465/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna zákona x. 239/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§80

X xxxxxx č. 239/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§81

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §27, xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2016.

Xxxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx jmenovaným xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx se ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 496/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. X žádosti x xxxxxxx kinematografie xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 496/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx projektu x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx projektu Xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 496/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pobídkového xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx 1. lednem 2017, jakož x x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxx o filmovou xxxxxxx ve vztahu x xxxxx pobídkovému xxxxxxxx, xxxxxxxx Fond xxxxx zákona x. 496/2012 Sb., xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 5, 6 xxxx 7 xxxxxx x. 496/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx č. 496/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobídkového projektu xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2017 Fond xxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2017.

4. Xxx poplatkové povinnosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předcházející xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx poplatkové xxxxxx, xxxxx započalo x xxxx 2016, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, se xxxxxxx zákon č. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx Výboru xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxx xx xxxx, xxx bude jmenováno xxxxxxx 5 xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 496/2012 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx xxxx, xxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xx doby, xxx Fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx výnosů xxx xxxxx §24a xxxxxx x. 496/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, určená xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx rok 2015 odpovídá součtu xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x poplatku z xxxxxxxx reklamy.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 6.5.2016

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fond xx povinen do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §24b xxxxxxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2018. Tyto xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx žádost x registraci pobídkového xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx rozhodne xxxxx xxxxxx x. 496/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.9.2022

Informace

Právní předpis č. 496/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013, x xxxxxxxx ustanovení §27, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

497/2012 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x audiovizi), xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 26.10.2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.11.2012

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

139/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 496/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kinematografie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), a zákon x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.5.2016 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

242/2022 Xx., x xxxxxxxx platforem xxx sdílení videonahrávek x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 15.9.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §62 xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
2) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §12 xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 216/2006 Xx.
4) §79 xxxxxx x. 121/2000 Xx.
5) Sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 26/2000 Sb. m. s., o xxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §14 xx 16 zákona x. 121/2000 Sb.
7) Xxxxx č. 132/2010 Sb., x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 302/2011 Xx.
8) §21 xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 216/2006 Xx.
9) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 132/2010 Xx.
10) §15 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 216/2006 Xx.
11) §16 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 216/2006 Xx.
12) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §64 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 216/2006 Xx.
14) §7 xxxxxx x. 121/2000 Xx.
15) §53 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§54 zákona x. 219/2000 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §106 xxxx. 4 zákona x. 121/2000 Xx.
18) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20) §214 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
21) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §4 xxxxxx x. 121/2000 Xx.
23) §28 xxxxxx č. 218/2000 Xx.
§54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
25) §32a xxxxxx č. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 302/2011 Xx.
26) Xxxxxxxxx §26 xxxx. 2 xx 4, §74 xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §14 xxxxxx x. 273/1993 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxx, x xxxxx x doplnění některých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.
28) Xxxxxxxxx §26 xxxx. 2 xx 4 zákona x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 216/2006 Xx.
29) §201 xxxx. 3 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §51 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx.
31) §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
32) §44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxxxxxx §26 odst. 2 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 216/2006 Xx.
34) Xxxxx č. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §146 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
37) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxxxx Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, XX X 43, 16. xxxxx 2002 (Xxxxxxx Xxxxxx).
39) Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx.
42) Xxxxx č. 125/2008 Sb., o přeměnách xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §44 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx).
45) Sdělení Xxxxxx (XX) 2004/C 244/02 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxx.

46) §402 občanského xxxxxxxx.

47) Xxxxxxxx č. 114/2002 Sb., x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Sdělení Xxxxxx 2013/X 332/01 x xxxxxx xxxxxxx filmů x dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxx.

50) §17 odst. 3 xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

51) §22 xxxx. 2 zákona č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

52) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.