Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2011.


Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
139/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. IV
Přechodná ustanovení Čl. V
ČÁST TŘETÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. VII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. VIII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. IX
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. X
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech Čl. XII
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti Čl. XIII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna občanského zákoníku Čl. XIV
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. XV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním Čl. XVI
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XVII
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. XVIII
Přechodné ustanovení Čl. XIX
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. XX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XXI
139
ZÁKON
xx dne 27. xxxxx 2011,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Změna xxxxxx x platebním styku
Čl. X
Xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie1)".
Poznámka xxx xxxxx č. 1 zní:
"1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/26/ES xx xxx 19. května 1998 x neodvolatelnosti xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/XX.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/64/ES xx dne 13. listopadu 2007 x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/XX x xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX, ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/ES.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/ES xx xxx 6. května 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 98/26/ES x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x platebních xxxxxxxxx x x systémech xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx papíry a xxxxxxxx 2002/47/XX x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx systémy x pohledávky x xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx xxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx nad touto xxxxxxxx, x změně xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX.".
2. X §1 a x §133 xxxx. 1 se slova "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
3. X §1 xxxx. x) xx xx xxxxx "vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "vydavatel")" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňují slova "(xxxx xxx "držitel")".
4. X §2 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "ledaže xx xxxxxxx x xxxxxxxx službu (§3 xxxx. 3),".
5. V §2 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uživatele přijaty xxxx uživateli dány x xxxxxxxxx bezhotovostně".
6. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno f), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
7. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x §2 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "elektronických peněz" xxxxxxx.
8. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členský xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".
9. V §2 odst. 2 xxxx. h) xxx 1 xxx:
"1. v xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnost, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§7) x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36) xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx (§53) xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytování xxxxxxxxxx služeb; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx jménem xxxx právnické xxxxx xxxxxx statutárního orgánu xxxx xxxx člena xxxxxxxx,".
10. X §2 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxxx xxxxx "x x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".
11. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) obchodním zástupcem xxx, xxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxx x vydavatelem xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx elektronických xxxxx jménem xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".
12. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx c) x d) xxxxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x němuž xxxx platební příkaz
1. xxxxxx,
2. xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxx,
x) provedení xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x platebního xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
1. plátce,
2. xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce,
jestliže poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky jako xxxx,".
13. V §3 xxxx. 1 písm. x) se slova ", xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx transakci xxxxx písmene x)" xxxxxxx.
14. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "poskytovatele plátce" xxxxxxxx slova "(poukazování xxxxx)" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxx.
15. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx, kdo xx xxxxx".
16. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxx ne xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
17. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx platební xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx, xxx xx xxxxx".
18. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Elektronickými xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnota, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx k provedení xxxx platební xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xxxx x §3 xxxx. 3 písm. x) xxxx 7.".
19. Xxxxxx části xxxxx xxx: "OSOBY XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX ELEKTRONICKÉ XXXXXX".
20. X §5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".
21. X §6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "jako xxxxxxxxx".
22. X §8 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Poskytnutí xxxxx je xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx
x) xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx instituce,
b) xxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřený celkové xxxxxx poskytnutých xxxxx x
x) xxxx xx xxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a dlužníkem xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roku; to xxxxxxx x xxxxxxx, xx je úvěr xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.".
23. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.
24. X §9 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx zrušuje.
25. X §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, ratifikována a xxxxxxxxx x jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx", slova "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx žadateli" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxx xxx státu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebrání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
26. X §9 odst. 2 větě xxxxx xx slova "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx,".
27. X §10 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
28. X §10 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
29. X §11 xx xxxxx "xxxxxx" zrušuje.
30. X §11 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopise, ke xxxxxxx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
31. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §12 se xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx x xxxxxx".
32. X §12 xx xxxxxx nový xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:
"(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikne xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx nedostatek xxxxxxx xxxxxxxx instituce,
c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46), xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxx povolení, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx (§36).".
Dosavadní xxxxxxxx 1 až 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
33. X §12 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx" x xxxxx "nebo podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxx.
34. X §12 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx písmene x) vkládají xxxxx "xxxxxxxx instituce".
35. V §12 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
36. X §13 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx nebo" x xx slovo "ten" xx vkládají xxxxx "xxxxx povolení zaniklo xxxx".
37. X §13 xxxx xxxxx xx xxxxx "spolehlivě" xxxxxxx x xx slovo "xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "zániku nebo".
38. X §13 větě xxxxxxxx xx za xxxxx "ten" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx zaniklo nebo".
39. X §13 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xxx xxxxxxxx, které je xxx, xxxxx povolení x činnosti platební xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx.".
40. X §14 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx".
41. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxx.
42. X §15 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
43. X §15 xxxx. 3 se xxxxx "platí" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xx" x číslo "3" xx nahrazuje číslem "4".
44. X §19 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
45. X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "do xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xx samostatném účtu" x xxxxx "v xxxx xxxxx" se xxxxxxx.
46. V §22 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".
47. V §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Jestliže byl xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5.".
48. X §23 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "oznamovatel".
49. X §24 xxxx xxxxx, §44 odst. 1 x x §45 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xx xxxxxxx".
50. V §26 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
51. X §26 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "provozní".
52. X §26 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
53. X §28 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx bylo odňato".
54. X §29 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx" zrušují.
55. X §29 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "oznamovatel".
56. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx" a xxxxx ", x vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx. b) a x)" se xxxxxxx.
57. X xxxxx xxxxx xxxxx II xx xxx 5 včetně xxxxxxx zrušuje.
58. X §36 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "§8 platí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx §8 se použije".
59. X §36 odst. 2 xx xxxxx "x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x Xxxxx xxxxxxxxx".
60. X §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx x Xxxxx republice".
61. X §37 se odstavec 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.
62. X §39 xx xxxxx "xxxxxx" zrušuje.
63. X §39 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx tiskopise, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvědčující změnu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx zapsán. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".
64. X §40 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slovo ", xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxx".
65. V §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxxx", slovo "xxxxx" se zrušuje x xxxxx "xxxxxxx, xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx,".
66. X §40 odst. 1 písm. b) xx slova "xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx právní xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradě nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
67. X §40 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx (§46), xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§53)".
68. X §40 xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxx" nahrazuje xxxxx "xx 30 xxx ode xxx, xxx" a xx xxxxx "instituce" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
69. X §41 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
70. V §41 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, oprávněn nadále xxxxxxxxx xx základě xxxxxx oprávnění.".
71. X §42 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xx", xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx. x)," xx xxxxxxxx slova "x xxxx. 3,".
72. X §43 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
73. X §43 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx".
74. X §44 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx uživateli poskytovat xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
75. X části xxxxx xxxxx IV xxxxxx xxxxxxx xxx:
"XXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxx ustanovení
§46
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.
(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx
x) xxxxxxx elektronické xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x činnostmi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c), včetně xxxxxxxxxxx úvěrů, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx činností podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), jestliže
a) souvisí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx g) a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,
b) xxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx svěřeny k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx je přiměřený xxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxx x
x) úvěr xx být podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dlužníkem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx úvěr xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
§47
(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx x skutečné xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§52x xxxx. 1),
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na první 3 xxxxxx období xx xxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx propočty,
e) jehož xxxxx, xxxxxxxxx, personální x organizační xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§52x),
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx podstatnou xxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz,
i) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zajistit xxxxx a obezřetné xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,
x) jehož xxxx xxxxxxxxx s jinou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx, nesmí tento xxxxxx řád ani xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jehož xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a obezřetného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obdobných xxxxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx v Xxxxx republice a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, v xxxx xx žadatel xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které byly xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce. Xxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx státě, který xxxx členským xxxxxx, xx §52x a 52x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxx tiskopisů x obsah jejich xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
§48
(1) Xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti uděleno.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti uděleno. Xxxxx tiskopisů x xxxxx jejich příloh xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz
§49
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dnem
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx nedostatek majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,
c) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx xxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu (§53).
(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže x to instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx.
(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx odejmout povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím postup xxx xxxxxx činností xxxxx §46 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz,
c) instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytovat xxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx delší xxx 6 měsíců, xxxx
x) xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nedovoleného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veřejnost způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§50
(1) Xxx xxx zániku xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx, xxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, vykonávat xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xxxx xxx vydány xxxxxxxxx. Jestliže nelze xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx taková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 roku ode xxx zániku nebo xxxxxx povolení x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx požádá. Do xxxxxxxxxx závazků vůči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ten, xxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx nebo komu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx ten, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx odňato, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě jiného xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
§51
Xxxx-xx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x které xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx §47 odst. 1 písm. x) xx j) x x), §47 xxxx. 3 x §48.
§52
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x které xx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx.
(2) Česká národní xxxxx může zúžit xxxxxx platebních služeb, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx xx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx xx xxxx povolení x činnosti, jestliže
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných údajů xxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx zúžení xxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx §49 xxxx. 4 a §50.
Xxx 3
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
§52x
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 eur.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1.
(3) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatel uvede xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxxx elektronických xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx x hlediska řádného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx stanoví xxxx vhodný xxxxxxx. Xxxxxxxxx přístup xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxx xxx přístup xxxxxxxx.
(4) Česká xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řídicího x kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx průběžně udržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx až x 20 % vyšší xxxx xx x 20 % xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§52x
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxxx
(1) Xxxxx nebo osoby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx svůj xxxxx
x) xxxxx kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx překročí 20 %, 30 % xxxx 50 %,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %,
x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Jestliže xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) učiněno. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zahájit xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx Xxxxx národní xxxxx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) nebo x) xxxxx xxxx xxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx učinily xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zajistit řádné x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx skutečnost xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) nebo která xxxxxxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxx. x), c) xxxx e) neučinila, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxx xxxx zvýšena.
(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx tiskopise. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx e) oznamovatel x xxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx. Xxxxx tiskopisů x xxxxxx jejich příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§52x
Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx systém, který xx vhodný z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x hlediska dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxx xxx ucelený x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a plynulé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx správy x xxxxxx společnosti, x to xxxx
1. xxxxxx x postupy xxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řádným, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodovací pravomoci, x xxxxx xxxxxxx xx současně stanoví xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vzniku střetu xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkon xx xxxxxxxxxxxx, a
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx rizik, který xxxx zahrnuje
1. xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k rizikům, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nebo xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx rizik vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx likvidity,
2. xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik x
3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) pravidla vnitřní xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx
1. xxxxxxx xxxxx,
2. průběžná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxx
x) pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x reklamací držitelů x uživatelů x
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) zahrnují xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx charakteru x
x) xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx obchodních xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz poskytuje xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ověřovat x pravidelně hodnotit xxxxxxxxxxx x účinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Způsob xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§52x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§52x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx
x) xxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx peněžních xxxxxxxxxx jiných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, x
x) xx uplynutí pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxx musí xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx instituce elektronických xxxxx nepředá xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxx xx ni byla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx mají držitelé x uživatelé právo xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vydání peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly vydány xxxxxxxxxxxx peníze nebo xxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Uzavřít xxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s dohledem Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Poskytnout xxxxx srovnatelnou záruku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx se xxxxxx x jiném xxx členském xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s dohledem Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx instituce elektronických xxxxx investovat xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b).
(5) X důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxx druh xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, splatnosti x hodnotě xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx obecné xxxxxx podle odstavce 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx projednáním xxxx xxxxxx xxxx vyvěšení xxxxxxx vyhlášky, kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznamuje. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xx xx 3 xxx.
§52x
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo uživatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx chránit xxxxx §52x xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §52x teprve xxxx, co xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet nebo xx xxxx x xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx elektronických xxxxx.
§52x
(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxx uživatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xxx platební xxxxxxxxx, xx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce zveřejní xx 15 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx distribuovaných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx vydala xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx, xxxxx instituci elektronických xxxxx svěřili xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx uplynutí.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xxxx které byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx
x) 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x doložili xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx podle odstavce 2 x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněží xxxxxx xxxxxxx x §52e xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xx xxxxxx xxxxx §52x xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx.
(5) Jestliže peněžní xxxxxxxxxx uvedené x §52x odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění ze xxxxxx podle §52e xxxx. 2 x 3 nepostačují x xxxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, uspokojí xx xxxxx xxxxxx držitelů x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx uspokojeno postupem xxxxx odstavců 2 xx 5, se xxxxxxxxx pohledávka xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx přihlášenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jestliže xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
§52x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze prostřednictvím xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx jejím xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx povinností souvisejících x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxxx, odborně xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx České národní xxxxx.
(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.
§52i
(1) Xxx distribuci elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xx xxxxxxx xxxxxxx §52x. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádá Xxxxx xxxxxxx banka o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podezření, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx s poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
§52x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úmyslu svěřit xxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx osobě, to xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxx tehdy, xxxxx xxx nedojde x xxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx instituce elektronických xxxxx na jiné xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 je provozní xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx povinnost
§52k
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx situaci, x xxxxxxxxxx svého hospodaření, x xxxxxx podmínek xxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx distribuuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxx
§52x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx hlavy, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx, xxx tyto dokumenty xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx odňato.
Díl 4
Xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě
§52m
Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxx začít xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §46 xxxx. 2 x hostitelském xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxx x oznámení xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pobočky.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx jí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, její sídlo x xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
§52n
Výkon činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §46 odst. 2, x xxxxxxx xxxxxx xx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.".
76. Xx xxxxxx xxxxx X xx xxxxxx text
"Díl 1
Xxxxxxxx ustanovení".
77. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx "xxx, xxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx".
78. V §53 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Ustanovení §46 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.".
79. X §53 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxx vydaných elektronických xxxxx v xxxxx x České republice xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Jestliže xxxxx xxxxx, xxxx xxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vychází xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x oběhu x xxxxxx části těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odhadu xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x oběhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
80. X §53 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platební služby, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek xxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx než 12 xxxxxx, xxxxxxx xx při určení xxxxxx xxx provedených xxxxxxxxxx transakcí x xxxx obchodního plánu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
81. Xx §53 xx xxxxxx xxxx
"Xxx 2
Registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx".
82. X §54 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxx podniká, x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §53 xxxx. 2 a 3,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) jestliže žádná x xxxx vedoucích xxxx nebyla xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
83. X §54 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxx splněny" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxx".
84. V §56 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
85. V §56 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x žádosti o xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx přílohách, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Vzory xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".
86. V §57 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx".
87. V §57 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) znějí:
"a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
88. X §57 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx.".
89. X §57 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vydavatele elektronických xxxxx".
90. X §57 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx elektronických peněz" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2".
91. V §57 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 2, xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxxx žádost x zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) stanovit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx žádosti.".
92. Xxxxxx xxx §58 se xxxxxxx.
93. §58 zní:
"§58
(1) Xxx xxx zániku xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2. Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xxxx být vydány xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nelze xxxxx, xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx platební xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx nebo odnětí xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
94. Xx §58 xx xxxxxxxx xxxx §58x x 58x, které znějí:
"§58a
Podá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx elektronických xxxxx x na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x), §55 x 56.
§58x
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx.
(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se netýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx
x) vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 3,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2, xxxx
x) xxxxxxxxxx byla provedena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných údajů xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §58.".
95. Xx §58x xx xxxxxx text
"Díl 3
Xxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu".
96. Xxxxxx xxx označením §59 xx xxxxxxx.
97. §59 xxx:
"§59
(1) Xxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §52x až 52x, 52x a 52x.
(2) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
98. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod čarou x. 10 x 11 xxxxx:
"XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxx 1
Základní xxxxxxxxxx
§62
(1) Xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxx,
x) který xx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xx h),
b) xxxxx provádí zúčtování [§63 písm. x)] xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx alespoň xxxxx xx sídlo x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, xx dohodnou, že xxxxxx xxxxxx mezi xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi podle §73x xxxx. 1 xxxx 2.
(2) Zahraničním xxxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxx oznámil Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx neodvolatelnost xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx10).
(3) Platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx systému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§63
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxx účely tohoto xxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx
1. xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx pohledávek, nebo
2. xxxxxxx vzájemných peněžitých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) příkazem k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxx propojeného podle §69, xx xxxxx xxxxxxx má být x xxxxxxx x xxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxx zúčtování,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §64 odst. 1 písm. a) xx x) jako xxxxxx výlučná xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx ten, kdo xxxx xxx účastníky xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. 1 písm. a) xx h) xxxx x) účet, xx xxxx se provádí xxxxxxxxx,
x) clearingovou institucí xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §64 odst. 1 xxxx. x) až x), x) xxxx x),
x) provozním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx níž xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxx x xxxxxxx příkazy x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx související.
§64
Účastník xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx
x) banka,
b) xxxxxxxxxx xxxxx,
x) spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) právnická xxxxx veřejného práva xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx veškeré xxxxxxx ručí xxxxx xxxxxxxxx práva,
g) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx11),
x) provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx (§70),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) clearingová xxxxxxxxx a
m) xxx, xxx xxxxxxxx obdobnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, x xxxxxxxxxxx platebním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zúčtovatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vykonávána x xxxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
§65
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,
b) xxxxxxxx xxxxxx v platebním xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, které musí xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx obsahovat objektivní xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování,
c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx v tomto xxxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxxxx zajištění závazků xxxxxxxxxxxxx x účasti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx a podmínky xxxxxxxxx včetně stanovení xxxxxxx při xxxxxx xxxx vzniklých xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zúčtování, způsob x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,
x) údaje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povinností, x xxxxxx xxxxxx poskytování,
h) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, x xxxxxx při jejich xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčtování, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fází, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozního xxx,
x) xxxxxxx, ke xxxxxxx xx příkaz x zúčtování xxxxxxxx xx přijatý platebním xxxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx zadaný xx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednostranně xxxxxxxxxxxxx, a technické xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, x níž se xxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx likvidity x xxxxxxxxx xxxxxx,
2. postupy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x
3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xxx účast x xxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování.
§66
(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxx x x xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
§67
Xxxxx pravidel systému
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka x xxxx změně xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx x udělení xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
§68
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Rozhodnutí x xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx x zastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatnění xxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx
x) xxxxxxxx, účinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zúčtování, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69, xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx dne, x xxxxx xxxxxxx došlo x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxx zásahu, x
x) xxxxxxxx, účinnost xx vymahatelnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx nebo systému xxxxxxxxxxx xxxxx §69.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xx provedení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) zúčtování xx provedeno xxxxx xxxxxxxxxx xxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tohoto zásahu, x
x) provozovateli platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx neodvolatelným xxxxx xxxxxxxx 1, vydání xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx tohoto zásahu xxxxxxxx xxx mu xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x úpadku bylo xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx zásahu.
Propojení systémů
§69
(1) Xxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx je xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx pravidla xxxxxxx x pravidla systému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 byla xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx takový xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx propojených systémů, xxxxx jde o xxxx okamžiky, xxxxxxxxx xx xxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování
§70
(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx xx udělila Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxx péčí.
Povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování
§71
(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) který xx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx má xxxxx x skutečné xxxxx v České xxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxx kapitál xxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxx 730&xxxx;000 eur,
d) xxxxx obchodní plán xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx,
x) jehož věcné, xxxxxxxxx, personální x xxxxxxxxxxx předpoklady jsou xxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,
x) xxxxx případné podnikání xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx než v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční stabilitu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxx nemůže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,
g) xx xxxx mají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x způsobilé xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx s osobou, xxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx, nesmí xxxxx xxxxxx xxx ani xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx účinnému výkonu xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,
i) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx důvěryhodné,
j) jehož xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx způsobilé x xxxx dostatečné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika.
(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxx
x) je xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx x skutečné xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování, x xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x
x) stanovil xxxxxxxx systému, xxxxx xxxx vhodná z xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxx podat xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.
§72
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx zahájení xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování Xxxxx národní banka xxxxxxx pravidla xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx jejích xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx podat pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x obsah xxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
Zánik x xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§73
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) zrušení xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro nedostatek xxxxxxx provozovatele platebního xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx uvedené x §62 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x).
(3) Česká xxxxxxx banka může xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx uděleno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx došlo x zániku xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování.
§73a
Ten, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, to xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zániku nebo xxxxxx xxxxxxxx xx x nadále xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 4
Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx x účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§73x
(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx firmě xxxx názvu xxxxx xxxxx a příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx sídle, xxxxx podnikání nebo xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx údajů a
b) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx informuje x přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojeného xxxxx §69 x xxxxxxxx podle §73f xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxxxx x své xxxxxxxx situaci, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxx výkonu xxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx, formu, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.
§73c
Účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx tom xxxxxxx xxxxxx zájem, x xxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, x o xxxx xxxxxxxxxx.
§73x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,
x) xx žádost xxxxxxxxx toho, xxx xx xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxx x x xxxx pravidlech x
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku o xxx účasti x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tohoto systému xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x adrese xxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx skutečností.
Díl 5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
§73x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx
X xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx nebo vydání xxxxxxxxxx xxxxx jiném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §68 xxxx. 2 vůči xxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud nebo xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyrozumí Xxxxxx xxxxxxx banku xxx x xxxxxxx, pokud xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx místo podnikání x České xxxxxxxxx.
§73x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxxxx xxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provozovateli xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování. X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování. Xxxxx-xx xx změnám xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx komisi. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx zánik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxxx provozuje podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x působnost České xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §62 xxxx. 1 xxxx. x) až x). V xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x xxx Českou xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx §67 xxxx. 1 xxxx xxxxx x odst. 2, §71, 72, §73x odst. 1 x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx oznámení xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odvolá, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §62 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo c).
(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxx §73x, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx, který existenci xxxxxx systému oznámil Xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
10) Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/26/ES.
11) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/48/ES xx xxx 14. června 2006 o přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx výkonu, xx xxxxx xxxxxxx Komise 2007/18/XX x 2010/16/XX.".
99. X §75 xx xxxxxx nový odstavec 1, xxxxx xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4.
100. X §75 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxx, která xxxx xxxxx členského státu, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".
101. X §76 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx platby se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) kterým lze xxxxx xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx x
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx,
2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci v xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše 60 xxxxx, nebo
3. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše 500 xxxxx, nebo
b) xxxxx xx podle rámcové xxxxxxx výdajový xxxxx xxxx uchovává xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše
1. 150 xxxxx,
2. 300 xxxxx, xxxxxxxx xxx tímto xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx
3. 500 xxxxx, xxxxxxxx lze tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pouze k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx elektronických xxxxx.".
102. X §84 xx xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx f) xx xxxxxxx.
103. X §85 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx z xxxxxxx příjemce" xxxxxxxxx xxxxx "podle §103".
104. X §89 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "z xxxxxxx xxxxxx upravené rámcovou xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x níž xxxx platební příkaz xxxxxx,".
105. X §93 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xx §80 až 85 a §89 xxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx".
106. X §93 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
107. X §94 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx povinen navrhnout xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trvalém xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §80 xxxx. 1.".
108. V §94 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §81, §83 xxxx. x) x §84 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Nejedná-li xx x xxxxx" x xx slovo "oznámit" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 xx 85".
109. X §94 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx 1 xxxx druhá xx xxxxxxx xxxxxxx.".
110. X xxxxxxx §101 xx xxxxx "držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
111. X §101 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")" xxxxxxx.
112. X xxxxxxx §102 xx xxxxx "vydavatele platebního xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
113. X §102 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku")" xxxxxxx.
114. V §102 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxx uživateli" x xxxxx "držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
115. V §102 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "za" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxx" x "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxx dříve" xx xxxxxxx.
116. X §102 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uživateli".
117. X §102 xxxx. 1 písm. d) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uživateli".
118. X §102 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku" xxxxxxxxx xxxxxx "Poskytovatel" x xxxxx "držiteli platebního xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
119. X §103 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxx xx" xxxxxxxxx slovy "X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx nebo plátce xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
120. X §103 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
121. X §104 odst. 2 xx xxxxx "xxx podnět" xxxxxxxxx xxxxx "dává xxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx" a xxxxx "xxx xxxxx §106 xxxx. 4, §109 x §111 xx 113" se xxxxxxx.
122. X §105 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
123. X §105 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx zrušuje.
124. X §106 xxxx. 3 větě první xx slova "x xxxxxxx příjemce" nahrazují xxxxx ", x xxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
125. X §106 xxxx. 3 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
126. X §107 xxxx. 2 xx xxxxx "z xxxxxxx plátce" nahrazují xxxxx ", x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" a xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", k xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce".
127. §109 xxxxxx nadpisu xxx:
"§109
Xxxxx xxx připsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx poskytovatele příjemce
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx připsány xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx příkazu.
(2) Plátce x xxxx xxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxx x 1 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxx xxxx, ke xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx měn mezi xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož xxxxx xx směně měn xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx výlučně na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx českou xxxxx x měnou xxxx.
(3) Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx lhůtu x 3 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx-xx se o xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxx euro, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx euro x jinou xxxxx xxx měnou xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx výlučně xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu s xxxxxxxx xxxx euro.".
128. X §110 závěrečné xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x měně xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu" xxxxxxx.
129. X §111 xx slova "a 110 se nepoužijí" xxxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxx".
130. V xxxxxxx §113 se xxxxx "x podnětu xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
131. V §113 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxx, k xxx xxx xxx souhlas xx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce".
132. X §117 xxxx. 6 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx,".
133. X §118 odst. 1 xx xxxxx "x podnětu plátce" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
134. X §118 xxxx. 2 xx slova "x xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x níž dává xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
135. X §119 xx odstavec 3 xxxxxxx.
136. X §120 xx odstavec 3 xxxxxxx.
137. V §123 xx věta xxxxx xxxxxxx.
138. X části xxxxxx xxxxx II xxxxxx nadpisu xxx:
"XXXXX XX
XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX
§124
Xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xx základě smlouvy x vydání elektronických xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxxxxx peněz.
(3) Vydavatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jiné xxxxxx závislé xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz
§124a
(1) Zpětnou xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx vyměňovaných elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xx držitel xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxx zániku xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x vydání elektronických xxxxx xxxx do 1 xxxx xx xxxxx dni, provede xxxxxxxxx zpětnou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se právo xx xxxxxxx výměnu xx xxxxxxx takto xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx požádá.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx nepromlčuje, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxxx peněz trvá.
§124b
(1) Xxxxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxx, xxx je držitel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vázán.
(2) Xxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx vydavatele xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výměny, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zpětnou výměnu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxx xx xxxxx xxx xxxx jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele.
§124c
Požaduje-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx spotřebitelem, §124x xxxx. 2 x 3 x §124b xxxx. 3 xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
139. X §125 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx 3" xxxxxxx.
140. V §125 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
141. X §125 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxx zákaz xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxxx §25" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x §26".
142. X §125 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "40" xxxxxxxxx xxxxxx "39".
143. V §125 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "xxxx".
144. X §125 xxxx. 2 xxxxxxx d) xxx:
"x) x rozporu x §44 xxxx. 2 xxxxxxxx uživateli xxxx xxxx xxxxx výhodu xxxxxxxx na délce xxxx, po kterou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřeny k xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.".
145. X §125 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
146. V §125 xxxx. 3 xxxx. a) se xxxxx "xx účelem" xxxxxxxxx slovem "k".
147. X §125 xxxx. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).
148. V §125 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxx e)" zrušují x xxxxx "x) xxxx x)" se xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)".
149. X §125 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxx.
150. §126 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§126
Xxxxxxx delikty xxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxx §48 odst. 3 xxxx 4,
x) x xxxxxxx x §50 nevydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) nedodrží některý x xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §52x,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52x,
x) x xxxxxxx x §52h odst. 1 xxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx platební služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §52x xxxx. 2,
x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 3 xxxx §52x odst. 1,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x §52x odst. 2, xxxx
x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §52m xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx
x) vydává elektronické xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozporu x §53 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických peněz, x rozporu s §53 odst. 3,
x) xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxx §56,
d) x xxxxxxx x §58 xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx
x) x rozporu x §59 xxxx. 2 poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxx jinou xxxxxx závislou na xxxxx xxxx, po xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) nedodrží xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxx §52x,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §52x, xxxx
x) neuchovává xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §52x.
(4) Za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx
x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxx x) xxxx odstavce 3 xxxx. b) xxxx c),
b) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xx x),
x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) nebo odstavce 3 xxxx. x).".
151. §127 xxxxxx nadpisu xx xxxxxxx.
152. §129 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§129
Správní xxxxxxx provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) x xxxxxxx x §67 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §72 xxxx. 3, nebo
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73x odst. 1.
(2) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání x xxxxxxx s §70 xxxx. 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73x, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73x xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §73x xxxx. 2 nebo §73x.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73x.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx
x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4,
x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b).".
153. X §130 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx
x) porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §79, 80, 88, §92 xxxx. 3, §93 xxxx §94 xxxx. 2,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 odst. 1 xxxx 5,
c) vypovídá xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §96,
x) xxxxxxx platební xxxxxxxxxx v rozporu x §100,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxx §105 odst. 1 nebo 2,
x) xxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxx §109 xx 113, nebo
g) x xxxxxxx s §114 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
154. X §130 odst. 2 xx slova "neposkytne xxxx nezpřístupní plátci xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, 89 xxxx 91" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §86 xxxx. 1, §89 xxxx 90".
155. X §130 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 nebo §91".
156. V §130 xxxx. 4 xx xxxxx "Vydavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx," a xxxxx "xxxxxx některou x povinností" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
157. X §130 xxxx. 5 xx xxxxx "provede srážku" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx".
158. X nadpise §131 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx peněz" zrušují.
159. X §131 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx elektronické xxxxxx x rozporu x §124 xxxx. 2,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §124 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxx §124x odst. 2 xxxx 3, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124x xxxx. 1.".
160. V §132 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx platební xxxxxx xxxx vydá" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx" xx zrušuje.
161. X §132 xxxx. 1 písm. b) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
162. X §132 xx xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx c), xxxxx xxx:
"x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1.".
163. V §132 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxx požadovaná vysvětlení xxxxx §135x xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxxx §135x xxxx. 1 xxxx. x) xx x).".
Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
164. V §132 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1" zrušují.
165. X §132 xxxx. 3 se xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx zní:
"a) 10 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),".
Xxxxxxxxx xxxxxxx a) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a c).
166. X §132 xxxx. 3 písm. x) xx slova "písmene x)" nahrazují slovy "xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2".
167. X §132 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 1 xxxx. a)".
168. V §133 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "ve Xxxxxxxxxxxx2)" nahrazují xxxxx "x Xxxxxxxx unii2)".
169. X §134 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "poskytne xxxxxxxx službu nebo xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx vydává" a xxxxx "xxxx" xx xxxxxxx.
170. X §134 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52x odst. 1.".
171. X §134 odst. 2 se xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x),".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x b) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).
172. X §135 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
173. Xx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"XXXX XXXXX
XXXXXX
§135x
(1) Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx xxxx právní xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxx xx smlouvy x xxxxxx elektronických xxxxx, xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx2).
(2) Xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než x xxxxx xxxx trvalé xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx provozovatele platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.
§135x
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx banka spolupracuje x xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx bankami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxx zahraničními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost týkající xx xxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§135x
Xxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx banka může xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx osoby, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx banka může x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx provést xxxxxx xxxxx xxxxx dohledu xxxxxx členského státu.
(3) Xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx jeho dohledu, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx orgánu dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx tuto xxxxxxxx xx xxxxx provést Xxxxx národní xxxxx.
(4) X xxxx, xxx xx důvodně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, který xx nezbytný xx xxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxxxx se činnosti, xxxxx toto podezření xxxxxxx.
§135x
Xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxxx České národní xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) nevykonávala xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat podle xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxx, xxxxx nezjedná xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx své xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce,
g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx vykonávat podle xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě,
h) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x činnostem, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx podezření, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Česká národní xxxxx uložila xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
§135x
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx7) xx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxx xx xxxxxxx o xxxxxx elektronických xxxxx, xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx unii2), xxxxxx xx xxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx, i xxxx x to xxx, xxx podnět xxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx připadá v xxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení sporů xxxx uživateli x xxxxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx8).
§135x
Xxxxxxxxx pokuta
(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 000 Kč.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx uložených xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 2&xxxx;500&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxx x pořádkových xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
174. X §136 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx místo xxxxxxxxx x Xxxxx republice.".
175. X §136 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xx xxxxxxx x registrů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx o platebních xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zapsaná xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx. Xx seznamů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
176. X §136 xx za odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a
b) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, adresa xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
177. §136x až 138 x §140 xx xxxxxx xxxxxxx zrušují.
178. §142 včetně xxxxxxx xxx:
"§142
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxx vyhlášku xxxxx §9 xxxx. 3, §11 xxxx. 2, §17 odst. 4, §18 xxxx. 6, §20 xxxx. 4, §23 odst. 3, §26 xxxx. 4, §27 xxxx. 2, §29 xxxx. 2, §37 xxxx. 3, §39 odst. 2, §47 xxxx. 3, §48 xxxx. 4, §52x odst. 5, §52x xxxx. 4, §52x xxxx. 6, §52x xxxx. 4, §52x xxxx. 4, §52x odst. 4, §52x xxxx. 3, §52x odst. 2, §54 xxxx. 3, §56 xxxx. 2, §71 odst. 3, §72 xxxx. 4 x §73x xxxx. 5.".
179. §145 zní:
"§145
(1) Xx 1. xxxxx 2012 si mohou xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx dohodnout xxxxx x 2 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x §109 odst. 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx; §109 xxxx. 3 xxxx. a) xxx xxxx xxxxxx.
(2) Do 1. xxxxx 2012 xx xxxxxxx §109 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx euro.
(3) Jedná-li xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx papírový xxxxxxxx příkaz, xxxxxxxxxx xx lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx xxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx 5 xxx xxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx peníze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx. Xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxx 5 xxx xxxx dotčen.
3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx §47 xxxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxx 4 tím xxxx xxxxxx. Žádost x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx podle §54 xxxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §47 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xx žadatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx požádá. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x držitelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx zákonem x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikly xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx nároky, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů se xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx §71 zákona x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
7. Provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejpozději xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §65 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.
8. Platební xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx provozovaný na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování podle §62 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx podaná přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 zákona x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10. Právní vztahy xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx x něm xx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, i xxxx vznikly xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx znění xxxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xxx vyplývá xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 256/2004 Sb., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 29/2008 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx. x xxxxxx č. 41/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx samostatného xxxxx doplňují xxxxx ", xx znění xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/44/ES".
2. Xx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 se na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/ES xx xxx 6. května 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 98/26/ES x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 2002/47/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx.".
3. X §2x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx elektronických xxxxx" xxxxxxx.
4. V §8, §124 odst. 5 x v §126 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
5. X §10x xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
6. Xxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx č. 30 x 31 xxx:
"XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§82
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání
(1) Vypořádacím xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je systém,
a) xxxxx xx alespoň 3 xxxxxxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 1 písm. x) xx x),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx [§83 xxxx. x)] xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx účastníci, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xx sídlo nebo xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxx vztahy xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx českým xxxxxx, x
x) jehož xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90x xxxx. 1 xxxx 2.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xx vypořádací xxxxxx, xxxxx existenci oznámil Xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx30).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§83
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
2. xxxxxxx vzájemných xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodem xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojeného xxxxx §89, xx xxxxx základě má xxx v xxxxxxx x pravidly vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která při xxxxxxxxxx vstupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx m) jako xxxxxx xxxxxxx protistrana,
d) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §84 odst. 1 písm. x) xx g), x) xxxx x) účet, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §84 xxxx. 1 xxxx. a) xx g), x), x) xxxx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená, pravidelně xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§84
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
x) xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ručí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Česká xxxxxxx banka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx31),
x) provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx (§90),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx h) xx x) x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx x zahraničním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) osoba xxxxxxxxx x písmenech x) xx x), x xxxxx xx xx vhodné x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxx.
(2) Činnost ústřední xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vykonávána i xxxxxxxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx.
XXXXX II
PROVOZOVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxx
§85
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání stanoví xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx upravují xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání; xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účasti x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x podmínky zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx vypořádacím xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vypořádání, xxxxxx a podmínky xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x postup xxx xxxxxx uplatňování,
i) časový xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx probíhá,
j) vymezení xxxxxxxxxx dne,
k) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroje x xxxx, x xxxxx xx vypořádání xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům, xxxxx xxxxxxxx alespoň
1. xxxxxx, xxxxxx vypořádací xxxxxx x neodvolatelností vypořádání xx nebo xxxx xxx vystaven, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, operačního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizika,
2. xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a
3. xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx.
§86
(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx účastníci vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržují pravidla xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uveřejněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx a xxxx xxx x nahlédnutí xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx též x xxxx provozovně.
§87
Změna xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx pozdější xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pravidel xxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxx Česká národní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx souhlas.
(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx souhlasu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pouze provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx jí xxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx byl udělen.
Neodvolatelnost xxxxxxx k xxxxxxxxxx
§88
(1) Xx okamžiku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx zásah xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vypořádání, x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx vliv xx
x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx přijat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, ke splnění xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx vypořádacím xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx propojeném xxxxx §89, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx takto xxxxxxx xxxxx provozního xxx, v xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zásahu, a
c) xxxxxxxx, účinnost či xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností vypořádání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §89.
(3) K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxx x x xxxxxxx, že xxx xxxxxx x vypořádání xxxxxx vypořádacím xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx tohoto zásahu, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx provozního xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x provedení xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx stal xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahu xxxxxxxx xxx mu xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx známo; xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxx xxxx zveřejněno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o sobě xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx mělo xxx xxxxx.
(4) Rozhodnutí x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx či jiný xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx propojeném xxxxx §89 xxxx vydáním xxxxxx rozhodnutí nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
§89
(1) Uzavře-li xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání.
(2) Xxxxxxxx je to xxxxx, xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx systému x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o okamžik, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x okamžik, xx kterému se xxxxxx příkaz považuje xx přijatý systémem. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jinak, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx sobě.
HLAVA XXX
XXXXXXXXXXXX VYPOŘÁDACÍHO XXXXXXX X NEODVOLATELNOSTÍ XXXXXXXXXX
§90
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádací systém x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx též, xxxxx xx má xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x).
(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx x odbornou xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřeny xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z vypořádávaného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účtuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx má xx xxx moci, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§90x
(1) Xxxxx národní xxxxx udělí povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx sídlo x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 XXX,
x) jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x nezávadný xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx reálnými ekonomickými xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatnou hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx bránit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání,
h) na xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx úzké xxxxxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxx účinnému výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx x osobou, která xx řídí xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bránit xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) jehož xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx vedoucí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxx řádného a xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx x obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx i žadateli, xxxxx
x) je xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právem jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx provozování vypořádacího xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2. Xxxx tiskopisu a xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§90x
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx.
XXXXX IV
INFORMAČNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXXXXXX X ÚČASTNÍKA XXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXXXXXXXXXX VYPOŘÁDÁNÍ
§90c
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čísle, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo bez xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx předmětu xxxxxxxxx; stejně xxxxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx o xxxxxxx x rozsahu odstavce 1 xxxx. x).
(3) Xxxxxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému propojeného xxxxx §89 x xxxxxxxx xxxxx §90x xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxx výkonu xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, podrobnosti x xxxxxx xxxxxx, formě x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Provozovatel vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx povinen xxx xxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§90x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx na xxx xxxxxxx právní xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxx, a x xxxx xxxxxxxxxx.
§90x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx podnikání xx xxxxx Xxxxx republiky,
a) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo na xxx osvědčí právní xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx existenci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, o adrese xxxxx sídla xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX V
OZNAMOVACÍ XXXXXXXXXX XXXXXX VEŘEJNÉ XXXX
§90x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu a xxxxxx orgánu veřejné xxxx
X vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx §88 odst. 2 xxxx účastníkovi vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx provedl, Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo obdobné xxxxxx provedl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo místo xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§90x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání. X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxxxxx komisi. Jestliže xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx dokončeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx povolení.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §82 xxxx. 1 písm. x) xx x). X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx provozovatelem xxxxxx systému. Xxx xxxxx systém x xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx §87 odst. 1 xxxx xxxxx x odst. 2, §90x, 90b, §90x xxxx. 1 x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §82 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x).
(3) Xxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §90x, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Jestliže Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §90f xxxx obdobné oznámení xx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
30) Xx. 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 98/26/ES.
31) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/ES, xx xxxxx směrnic Xxxxxx 2007/18/XX a 2010/16/XX.".
7. X §100 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova ", xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §82 xxxx. 4 xx 8, §83 xxxx. 7 xx 14, §86 xx 88" nahrazují xxxxx "; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. V §135 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx (§90), který xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§84), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx místo xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (§90x),".
9. X §138 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,".
10. X §138 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx".
11. V §145 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxx, xxxx xxxx odňato povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, to bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxx vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x nadále považuje xx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 9.
12. X §158 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "nebo" xxxxxxx.
13. X §158 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx i), xxxxx znějí:
"e) poruší xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §48 nebo xxxxxxx x nich,
f) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vypořádací xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §52, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx 68.".
14. §160 včetně xxxxxxx xxx:
"§160
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) v xxxxxxx x §87 xxxx. 1 uveřejní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx údajů podle §90x odst. 4, xxxx
x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §90x xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §90 odst. 3,
x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §90x xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145 odst. 4.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §90c xxxx. 2 xxxx §90x.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx do
a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx 3,
x) 20 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).".
15. X §165 odst. 2 xx xxxxx ", instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
16. X §199 xxxx. 2 xx xxxxx "§83 xxxx. 4, §85 xxxx. 2, §87" xxxxxxxxx slovy "§90a xxxx. 3, §90x xxxx. 4,".
Čl. V
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §90x xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §90 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx uvede xxx xxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnost tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §82 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §90x xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, jakož x xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx insolvenčního xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 312/2006 Sb., xxxxxx č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona č. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Xx. x xxxxxx x. 409/2010 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. k) xx xxxxx "instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1)," xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxxxxxx.
2. X §35 xxxx. 3 xx za xxxxx "služeb" xxxxxxxx xxxxx "xxxx držitelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
3. X §82 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 současně x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.".
4. V §102 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx1), xxxx xxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx18)" xxxxxxxxx xxxxx "x neodvolatelností zúčtování, xxxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností zúčtování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x neodvolatelností vypořádání".
5. X §113 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx dlužník xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, zahraničního xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.".
6. V §118 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x neodvolatelností vypořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx se zveřejněním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.".
7. V §139 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1)," nahrazují xxxxx "s neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraničního vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
8. X §139 xxxx. 1 xx písmeno h) xxxxxxx.
Dosavadní písmeno x) se označuje xxxx písmeno x).
9. §247 xxx:
"§247
Xx-xx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zveřejněním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxx.".
10. §365 xxx:
"§365
(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zahraničního vypořádacího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.".
11. X §366 odst. 1 xx xxxxxxx a) x x) zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
12. V xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx dílu 1 xxx: "Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".
13. X §367 xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx za xxxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1)," se xxxxxxx.
14. V §367 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
15. V §367 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako písmeno x).
16. X §367 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "a x)" xxxxxxx.
17. X §367 odst. 3 xx xxxxx "x)" nahrazuje slovem "x)".
18. X §367 xx odstavec 4 xxxxxxx.
19. X xxxxx druhé xxxxx XX dílu 1 xxxxxx xxxxxx 2 zní: "Úpadek xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx licence nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x)".
20. V §368 xxxx. 3 xx slova "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx x slovo "x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
21. X §370 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx "banky" nahrazuje xxxxxx "nebo" x xxxxx "nebo instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
22. X §370 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "374" xxxxxxxxx xxxxxx "373".
23. X §370 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx f) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e) x f).
24. X §370 xx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.
25. X §370 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "6" xxxxxxxxx číslem "3".
26. X §370 xxxx. 4 xx xxxx druhá x xxxxx zrušují.
27. X §370 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx uvedené x §367 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo dohledu x takovém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x členských xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx státech xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx zveřejněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, neprodleně xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
28. X §373 xxxx. 1 xx slova ", je-li jím xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 písm. x)," zrušují.
29. §374 xx xxxxxxx.
30. V §376 xx čárka xx xxxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
31. X části xxxxx xxxxx XX xxxx 1 xxxxxx xxxxxx 3 xxx: "Úpadek xxxxxxxxxx xxxxx podnikající xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
32. X §377 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx" a xxxxx ", xxxx xx xxxxx území xx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Čl. VII
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., zákona č. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 443/2006 Xx., zákona x. 37/2007 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx č. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 287/2009 Sb., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx. x zákona x. 41/2011 Xx., se xxxx takto:
1. X §20 odst. 5 se slova "xxxxxxxxx elektronických xxxxx," xxxxxxx.
2. X §20 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
3. X §20c xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
4. X §20x xxxx. 4 se xxxxxxxx "4" nahrazuje xxxxxxxxx "3".
5. X §41x xxxx. 7 xxxx první xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx, xx slovo "xxxxxxx," xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx," x xx xxxxx "xxxxxxxxx13)" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §41x odst. 7 xx xx xxxx xxxxx vkládají xxxx "Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z Fondu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx považují uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx instituci, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo vydavateli xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx.".
7. V §41x odst. 7 xxxx čtvrté xx xxxxx "nebo" nahrazuje xxxxxx x za xxxxx "rozsahu" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx".
8. X §41x xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx se slova "Xxxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx osoby jsou xxxxxxx".
9. X §41x se doplňuje xxxxxxxx 10, který xxx:
"(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, u xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx samostatný účet, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx č. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Sb. x xxxxxx č. 41/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a dále xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podnikání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, to xxx" xxxxxxx.
2. V §2x odst. 5 xx xxxxx "instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz," xxxxxxx.
3. V §2b xxxx. 6 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz," xxxxxxx.
4. X §13x se xxxxxxxx 4 zrušuje.
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx. a xxxxxx x. 199/2010 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxx 3 x 4 xxxxxxx.
2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 se xxxxx "rozsahu3)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx3)".
3. X §5 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxx".
4. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "pravidelných" xxxxxxx.
5. X §13 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx uchovávaná xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, nebo, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx celkem 1 000 XXX xxxx více,".
6. X §13 xxxx. 2 se xx písmeno x) xxxxxx nové písmeno x), které xxx:
"x) platebních služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx kalendářní xxx stanoven celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e).
7. X §21 odst. 6 xx věta xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.".
8. X §48 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx se xx xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu podle §21 odst. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx změnách xxxxxxxx podle §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx písemnou informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §21 xxxx. 8.".
9. V §48 xxxx. 3 se xxxxx "pravidelné" xxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxx bance
Xx. X
Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 442/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 278/2001 Sb., xxxxxx x. 482/2001 Xx., xxxxxx x. 127/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 295/2009 Xx., zákona x. 145/2010 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx. x xxxxxx x. 41/2011 Sb., xx xxxx takto:
1. §24 xx xxxxxxx.
2. §38 xxx:
"§38
(1) Xxxxx národní banka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx a účasti x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxx účtů x xxxxxxx s xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx (XXXX).
(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla tvorby xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardizace (XXXX).
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vede xxxxxx xxxx platebního styku x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx přidělila; xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
3. X §41 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz1a) x xxxxxxx zahraničních institucí xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.
4. X §44a xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx vkládají xxxxx "při výkonu xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx".
5. X §44x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx "Xxxxx národní xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".
6. §46 se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
7. X §46x odst. 1 se xx xxxxxxxx "41" xxxxxxxx xxxxx "x 44x xxxx. 1".
8. X §49x xxxx. 1 větě druhé xx xxxxx xx xxxxxx "bank" xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1x) x xxxxxxx zahraničních institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 15/1998 Sb., x dohledu v xxxxxxx kapitálového xxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 324/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Sb., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb. x xxxxxx č. 160/2010 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §13 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
2. X §13 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účastníků,
x) účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,".
3. X §13 odst. 2 xxxxxxx b) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x".
4. X §13 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx seznamů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx alespoň
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, adresa bydliště xxxx xxxxx podnikání x identifikační číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 278/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. V xxxxx xxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx "institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
3. V §2 xxxx. d) xx xxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx body 2 xx 4.
4. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx elektronických xxxxx," zrušují.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xx. XIII
Xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 303/2008 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx xxxx takto:
1. X §1 xx slova "banky xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx" x xxxxx "xx účet xxxxx" xx xxxxxxx.
2. X §4 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 350&xxxx;000 Xx (xxxx xxx "limit") je xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XIV
V §54x xxxx. 1 xxxx druhé xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx., xx xx slovo "místo," xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx,".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, §267x xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 79x xxx:
"§267x
Xxxxxx rozhodnutí na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu nebo xxxxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické peníze, xxx aktiva, jež xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx79x).
79a) §19 x 52x xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Xx.".
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x procesním
Xx. XXX
Zákon č. 97/1963 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x procesním, xx xxxxx zákona x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 234/1992 Xx., zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 125/2002 Xx., xxxxxx č. 37/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 361/2004 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Sb. x xxxxxx x. 28/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §11a x 11x znějí:
"§11x
Zda xx xxxxx papír platně xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ním vzhledem x jeho xxxxxx xxxxxxx takovým způsobem, xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx práva a xxxx právní xxxxxx xxxx s xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x právům x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) právem, xxxxxx xx řídí právní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx cenného papíru xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxx byl xxxxx xxxxx xxxxx,
x) právem xxxxx, x xxxx má xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx povaze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx papíru xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§11b
(1) Xxxxx ze zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx papíru xx xxxx právem platným x xxxxx, x xxxx xx cenný xxxxx v době xxxxxxxxx s xxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x cennému papíru xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zástavního xxxxxxxx x rozhodné xxxx, xxxxxxx-xx strany xxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vůči xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx práva známa xxxxx. Jde-li x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x ní, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x místě, x xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx papírem xx řídí xxxxxx xxxxx, x xxxx xx vedena xxxxxxxx, xx které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x takového xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx, jen jde-li x právo státu, x xxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxx xxxxxx práva sídlo xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x nimi spojených, x xxxxxxxxx práv
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxx z jeho xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xx práva těchto xxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx řádem státu, x xxxx xx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právní účinky x těchto jednání; xxxxx jiného práva xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx právem se xxxx xxxxxxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx otázky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převzetí.
(6) Xxxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx jiný xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x obdobnými xxxxxx, xxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, jakým se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxxx.".
2. V §11x xxxx. 1 xx slova "xxxxx xx sídlem na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1),", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obdržela xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx," x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxxxxx.
XXXX ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele
Čl. XXXX
X §23 xxxx. 9 xxxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2008 Xx. x xxxxxx x. 285/2009 Xx., xx xx xxxx xxxxx xxxxx ", xxxxx-xx se o xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx banky" x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx.
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx," xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxx "x instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxx.
2. X §44 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx," zrušují, xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz" se xxxxxxx.
Xx. XIX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Auditor xxxxxxxxxxx povinný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o auditorech, xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx považován xx xxxxxxxx provádějícího xxxxxxx xxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx veřejného zájmu, xxxxxxxxx-xx tento xxxxxxx xxxxx povinný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx. Tím není xxxxxxx xxxxxxxxx auditora xxxxxxxxx výroční xxxxxx x průhlednosti xxxxx §43 xxxxxx x xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
Xx. XX
V §15 xxxx. 2 xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx "xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x osob, xxxxxx xxxxxxx devizovou xxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx druhé" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx u těchto xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
XXXX SEDMNÁCTÁ
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.5.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.