Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
243/2000 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Daňové příjmy rozpočtů krajů §3

Daňové příjmy rozpočtů obcí §4

Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury §5

Daňové příjmy zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění §5a

Převod daňových příjmů §6

Pozastavení převodu podílu na výnosu daní §6a

Zrušení pozastavení převodu podílu z moci úřední §6b

Zrušení pozastavení převodu podílu na žádost §6c

Převod podílu po zrušení pozastavení na žádost §6d

Ustanovení přechodná §7

Účinnost §8

Příloha č. 1 - Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle §3 odst. 1 písm. b) až f) a výnosu podle odstavce 1 písm. g)

Příloha č. 2 - Koeficienty a násobky postupných přechodů

Příloha č. 3 - Přepočítací koeficient

č. 283/2001 Sb. - Čl. II

č. 1/2005 Sb. - Čl. II

č. 377/2007 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. VII

č. 295/2012 Sb. - Čl. II

č. 195/2012 Sb. - Čl. V

č. 500/2012 Sb. - Čl. X

č. 500/2012 Sb. - Čl. XXI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXIII

č. 295/2012 Sb. - Čl. V

č. 391/2015 Sb. - Čl. II

č. 260/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 18/2008 Sb.; č. 99/2018 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

243
XXXXX
xx dne 29. xxxxxx 2000
x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx z xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx.

§2

Základní xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) celostátním hrubým xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxx vybrané x xxxxxxx rozpočtového xxxx1) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx prostředky; xx celostátního hrubého xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pokutách x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,1)

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx,

x) příjemcem xxxx, xxxx, Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,4)

x) xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Daňové xxxxxx xxxxxxxx jednotlivých krajů xxxxx

x) xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x případech, kdy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxx vybírané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 9,78 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na 9,78 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxx, x xxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx,

x) xxxxx xx 9,78 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx,

x) podíl xx 9,78 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx

1. daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxx,

2. xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob vybírané xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx 9,78 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx právnických xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) x v §4 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xx 9,78 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob x výnosu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která je xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx kraj xx xx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxx rozdílu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně x daní xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani příslušenství xxxx.4a)

§4

Xxxxxx xxxxxx rozpočtů xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx 25,84 % x celostátního xxxxxxx výnosu daně x přidané hodnoty,

c) xxxxx na 25,84 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 25,84 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 25,84 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx

1. xxxx x xxxxxx fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně,

2. xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybírané xxxxxxx podle zvláštní xxxxx,

3. záloh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xx xxx z xxxxxx fyzických osob x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx 25,84 % x celostátního hrubého xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) a v §3 xxxx. 1 xxxx. a),

g) daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) podíl na 1,5 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) podíl xx 25,84 % xxxxxx záloh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx daň x xxxxxx fyzických osob x xxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) a výnosu xxxxx x daně xxxxx odstavce 1 xxxx. i), xx xxxxxxx jako xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxxxx území obce (xxxxxxxx 7) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,03,

b) poměru xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vyjádřeného x procentech a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,10,

c) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zřizovanou obcí x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx obce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx koeficientem 0,09,

x) xxxxxx násobku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx obec xxxxxx xxxxxxxxxxx postupných xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů vypočtených xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v procentech x násobeného xxxxxxxxxxxx 0,78 a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx f) x výnosu xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) podílejí ostatní xxxx, xxxx celkové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postupných xxxxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxx podílejí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) x xxxxxx xxxxx x daně xxxxx odstavce 1 xxxx. x), se xxxxxxx xxxxxx zlomku, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx uvedený x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx jmenovateli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxx připadajících xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Brno x xx ostatní xxxx.

(5) Procento, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx celostátního xxxxxxx výnosu daní xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxxxxx xxxxx x daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), se xxxxxxx jako xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx (xxxxxxxx 7) k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,03,

x) xxxxxx xxxxx obyvatel obce x xxxxx obyvatel xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x procentech a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,10,

x) xxxxxx xxxxx dětí x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx všechny xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,09,

x) poměru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto zákonu x xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Prahu, Xxxxx, Xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx hlavní město Xxxxx, Plzeň, Ostravu, Xxxx a na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x procentech a xxxxxxxxxx koeficientem 0,78.

(6) Xxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 x odstavce 7 xx xxxxxxx xx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx běžného xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce xxx xxxxx propočtů xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se xxxxxx výměra, xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx však xxxxxx 10 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxx stanovení xxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škol xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx x 30. xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(9) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx počtem xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku.

(10) Xxxxxxxx daňového příjmu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) není xxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přiznanou xxx příslušenství xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxx běžného xxxx

x) celkové xxxxxxxx, xxxxxx se ostatní xxxx podílejí na xxxxx celostátního hrubého xxxxxx daní podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx záloh x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx jednotlivé xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) a xxxxxx xxxxx a xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu daně xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx stavu k 1. xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxx infrastruktury

Daňové xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 9,1 % xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5a

§5a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li částka xxxxxx k xxxxxxx xxxxx než 500 Xx.

(2) Částku xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 Kč, xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bankou, xxxxx xxxx účty xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Částku xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx xxxx, která již xxxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxx připsána xx účet příjemce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, převede xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, převede xxxxx těchto daní xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxxx xx osobním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §4 odst. 11 xxx tento xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx použijí xxxxxxxx xxxxxxxxx platnou xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xx zúčtují x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příjmů.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §1, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx příjmy xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx nelze x časových xxxxxx x tomto xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, budou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx vyčleněny x xx roztřídění do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx.

§6x

Xxxxxxxxxxx převodu xxxxxx xx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxx x xxxxxxxxxxxxx rozvahovému xxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx x pozastavení xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx daní xx xxxx 5 % z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx převod xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) daní x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx celek.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx daní do xxxx uvedené v xxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§6b

Zrušení pozastavení xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx dluh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx podílu xx xxxxxx xxxx, k xxxxxxxxxxxxx rozvahovému dni 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx 4 rozpočtové xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx daně převede xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx pozastavení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx 14 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílu xx výnosu daní.

§6b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§6c

Zrušení pozastavení xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx

(1) Xxxxxx samosprávný celek xxxx požádat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výnosu daní x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx uvede xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxxx xxxx, a xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí xxxxx xxxx podílu xx xxxxxx xxxx, xxxxx pozastavení xxxxxxx xx zrušuje, x xxxx, na xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§6x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx 14 dnů xxx xxx, kdy obdržel xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx pozastavení xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx daní xx xxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(3) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podíl xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na svůj xxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxx peněžních prostředků, xxxxx nebyly xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 24/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx obcím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2000, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx obec xxxxxx xx xxxxxxx procentní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x) až f) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2001 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obyvatel xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2000 x xxxxxxxxxxx velikostní kategorie xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§8

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 243/2000 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxxxx xx jednotlivé kraje xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx f) x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x)

Xxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
3,183684
Xxxxxxxxxxx
13,774311
Xxxxxxxxx
8,607201
Xxxxxxxx
7,248716
Xxxxxxxxxxx
3,772990
Xxxxxxx
8,242502
Xxxxxxxxx
4,681207
Xxxxxxxxxxxxxxx
6,442233
Xxxxxxxxxx

&xxxx;5,555168

Xxxxxxxx
7,338590
Xxxxxxxxxxxx
9,526055
Xxxxxxxxx
6,751705
Xxxxxxx
5,251503
Xxxxxxxxxxxxxxx
9,624135
Xxxx
100,000000

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 243/2000 Sb.

Koeficienty a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx - xx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů
0 - 50
1,0000
1,0000 x xxxxx xxxxxxxx
51 - 2&xxxx;000
1,0700
50 + 1,0700 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50
2&xxxx;001 - 30&xxxx;000
1,1523
2136,5 + 1,1523 x počet xxxxxxxx x počtu obyvatel xxxxxxxxxxxxx 2&xxxx;000
30&xxxx;001 - x xxxx
1,3663
34400,9 + 1,3663 x počet xxxxxxxx x počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;000

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 243/2000 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
4,0641
Xxxxx
2,2961
Xxxxxxx
2,2961
Xxxx
2,2961
Xxxxxxx xxxx
1,0000

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx obcím xxxxx k 31. xxxxxxxx 2001 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Procento, xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou poprvé x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2002.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 483/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 zákona x. 243/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx příjmů xx xxx 2004.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 podle xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 9 xxxxxx č. 243/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, aby nabyla xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x 1. xxxxx 2007 x xxxxx xxxxxxxxxxx x 1. prosinci 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx stanovení xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx x xxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a které xxxxxx převedeny xx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 243/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 370/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx stanovení podílů xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x převodu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012 podle xxxxxx x. 243/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2012, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx vyhláška xxxxx §4 xxxx. 11 xxxxxx č. 243/2000 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vydá xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013 x xxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x 1. xxxxx 2012, x xxxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx 2011 x s xxxxx xxxx a xxxx x 30. xxxx 2011.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 295/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. V

Při stanovení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daňových xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. prosince 2015 xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx části, x xxxxx nebyly převedeny xx xxxxxxxx obcí xx 31. xxxxxxxx 2015, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 295/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx podílů xxxxx xx daňových xxxxxxxx, xx které vznikl xxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx podílů krajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které vznikl xxxxxx nárok přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx krajů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. XXI vložen xxxxxxx předpisem č. 500/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §1 a §4 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx z xxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx příjmů, na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x které xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx daňových xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx nárok xxxxx zákona x. 243/2000 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 2 xx 5 xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxx převedeny xx xxxxxxxx obcí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodů 2 xx 5 xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 2 xx 5 tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 391/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 243/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 11 xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018 x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx k 1. xxxxx 2017, s xxxxx xxxxxxxxxxx k 1. xxxxxxxx 2016 x x xxxxx xxxx x xxxx x 30. xxxx 2016.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 260/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 243/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

492/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

483/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), xx xxxxx zákona č. 492/2000 Sb., xxxxx x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

387/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným celkům x xxxxxxxx státním xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2004

1/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x některým xxxxxxx fondům (zákon x xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.1.2005

377/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení výnosu xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx o rozpočtovém xxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

18/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 20.11.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 243/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x na xxxxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 15.2.2008

370/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2016

458/2011 Xx., o xxxxx zákonů související xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

295/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 370/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 a 1.1.2016

500/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxx, pojistných a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx snižováním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2016

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

262/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2015

391/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

260/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

99/2018 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 20.2.2018 xx. xx. Xx. XX 6/17 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 23/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx č. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 20.6.2018

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s paušální xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla).
2) §59 xxxx. 6 zákona x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §96a xxxx. 1 zákona x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §58 xxxxxx č. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §38a xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
6) §36 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) §6 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §46 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) §58 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Zákon č. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.