Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
243/2000 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Daňové příjmy rozpočtů krajů §3

Daňové příjmy rozpočtů obcí §4

Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury §5

Daňové příjmy zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění §5a

Převod daňových příjmů §6

Pozastavení převodu podílu na výnosu daní §6a

Zrušení pozastavení převodu podílu z moci úřední §6b

Zrušení pozastavení převodu podílu na žádost §6c

Převod podílu po zrušení pozastavení na žádost §6d

Ustanovení přechodná §7

Účinnost §8

Příloha č. 1 - Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle §3 odst. 1 písm. b) až f) a výnosu podle odstavce 1 písm. g)

Příloha č. 2 - Koeficienty a násobky postupných přechodů

Příloha č. 3 - Přepočítací koeficient

č. 283/2001 Sb. - Čl. II

č. 1/2005 Sb. - Čl. II

č. 377/2007 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. VII

č. 295/2012 Sb. - Čl. II

č. 195/2012 Sb. - Čl. V

č. 500/2012 Sb. - Čl. X

č. 500/2012 Sb. - Čl. XXI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXIII

č. 295/2012 Sb. - Čl. V

č. 391/2015 Sb. - Čl. II

č. 260/2017 Sb. - Čl. II

č. 349/2023 Sb. - Čl. XLIV

Nález Ústavního soudu č. 18/2008 Sb.; č. 99/2018 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

243
ZÁKON
ze xxx 29. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxx x přidané xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x daně x xxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vybrané x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx prostředky; xx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxx,1)

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx výnosu xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxx, Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,4)

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příjemce x xxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počátku rozpočtového xxxx.

§3

Daňové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) daň z xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx zvláštní sazby,

b) xxxxx xx 9,76 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty,

c) xxxxx xx 9,76 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob vybírané xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx,

x) podíl na 9,76 % x xxxxxxxxxxxx hrubého výnosu xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 9,76 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx

1. daně x xxxxxx fyzických xxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx vybírané xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx,

3. záloh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xx xxx z xxxxxx fyzických xxxx x xxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx 9,76 % x xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) x x §4 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xx 9,76 % xxxxxx záloh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dani.

(2) Xxxxx xxxx xx xx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) a xxxxxx xxxxx a daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx.

(3) Součástí daňového xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x daní xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxx.4a)

§4

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx tvoří

a) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí; xxxxxxxxx xx ta xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na 24,92 % x celostátního xxxxxxx výnosu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx 24,92 % x celostátního xxxxxxx výnosu daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx ze závislé xxxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxx, x výjimkou xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 24,92 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob vybírané xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx,

x) xxxxx xx 24,92 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx

1. xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxx,

2. xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xx daň z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx dani,

f) xxxxx xx 24,92 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxx x) a x §3 odst. 1 xxxx. x),

x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 1,5 % x xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob ze xxxxxxx činnosti odváděné xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 24,92 % xxxxxx záloh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x výjimkou xxxxxxxx města Prahy, Xxxxx, Ostravy a Xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx obce") xxxxxxxx xx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i), se xxxxxxx jako xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx 7) k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, vyjádřeného x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,03,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,10,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx navštěvujících xxxxx zřizovanou obcí x xxxxx těchto xxxx x xxxx xx xxxxxxx obce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,09, přičemž do xxxxx dětí a xxxx se nezapočítávají xxxxxxxxxxxx vzdělávané xxxx, xxxx xxxxxx povinnou xxxxxx docházku xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zřízené xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů, x součtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ostatní xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x násobeného koeficientem 0,78 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxx celostátního hrubého xxxxxx daní xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xxxxxx záloh x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) podílejí xxxxxxx xxxx, xxxx celkové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxxxxx 2 písm. x)] jsou xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x) a xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu pro xxxxxxx xxxx uvedený x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx jmenovateli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx město Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx x na ostatní xxxx.

(5) Procento, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Ostrava x Xxxx podílejí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x výnosu xxxxx x daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce (xxxxxxxx 7) k xxxxxxx započtené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,03,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxx xxxxx obcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx koeficientem 0,10,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zřizovanou xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v procentech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,09, xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zřízené xxx xxxxxxxxxxxx misi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx uskutečňující xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx povolilo xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx škole xxxxxxxx xx základě Úmluvy x statutu Evropských xxxx,

x) poměru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Ostravu xxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Plzně, Ostravy xxxx Brna k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx obyvatel xxxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx a xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxxx koeficientem 0,78.

(6) Xxx stanovení xxxxx xxxxxxxx obce xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 a xxxxxxxx 7 xx vychází xx stavu k 1. lednu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx zpracované Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x 1. xxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx xxx xxxxx propočtů xxxxx odstavců 2 xx 5 xx xxxxxx výměra, xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx úřadu zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 10 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škol vedené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx ze xxxxx k 30. xxxx roku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(9) Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx žáků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku.

(10) Xxxxxxxx daňového příjmu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) není xxxxxx xxxxxxx mezi xxxx vyměřenou xxxx xxxxxxxxx vyměřenou xxxx xxxxxxxx daně x xxxx obcí přiznanou xxxx dodatečně přiznanou xxx příslušenství daně.

(11) Xxxxxxxxxxxx financí stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx zpracovaných Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx zeměměřickým x xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x účinností xx 1. xxxx běžného xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx jednotlivé obce xxxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

§5

Xxxxxx příjmy Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,1 % z xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů.

§5a

§5a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§6

Převod xxxxxxxx příjmů

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx než 500 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtového xxxx převede xxxxxxx xxxx příjemci, x xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 Xx, xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účty xxxxxxx xxxx, x tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Částku xxxxxxx x převodu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx připsána xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx spravuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx nevzniká nárok xx formě xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx daňového subjektu xx xxxx xxxxxxxx xxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 11 xxx xxxxx rozpočtový xxx xx xxx xxxxxxx použijí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x následujícími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxx x §1, xxxxx xxxx určeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx x časových xxxxxx x tomto xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, budou x účtů státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx druhů daní xxxxxxxxx xx účty xxxxxxxxxxx příjemců xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx rozpočtového roku.

§6a

Pozastavení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx daní

(1) Xxxxxxx-xx územní samosprávný xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx dluh x xxxxxxxxxxxxx rozvahovému xxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx x pozastavení xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx daní xx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxx dosaženým dluhem x 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xx poslední 4 xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx výnosu

a) xxxx x přidané xxxxxxx,

x) daní x xxxxxx právnických xxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx poplatníkem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx do xxxx uvedené v xxxxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§6x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx pozastaven xxxxxx podílu xx xxxxxx daní, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx, Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výnosu xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx výnosu xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx 14 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§6x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx žádost

(1) Xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx převodu xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 60 % xxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx výši xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx převodu xxxx, a xxxx, x xxxxx úhradě xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx výši xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx pozastavení převodu xx zrušuje, a xxxx, xx jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§6d

Převod podílu xx xxxxxxx pozastavení xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx podíl na xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku do 14 dnů ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek použije xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx dluhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 90 xxx od xxxxxxxx xx jeho xxxx.

(3) Územní samosprávný xxxxx účtuje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx převedený xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx daní xx xxxx peněžních prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dluhu.

§6d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§7

Ustanovení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx obcím nárok xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxx převedeny xx 31. xxxxxxxx 2000, xx převedou xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx uvedené procentní xxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxxxx Ministerstvo financí xxxxxxxxx poprvé x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2001 poměrem xxxxxxx xxxxx obyvatel xxxx xxxxx bilance xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2000 a xxxxxxxxxxx velikostní kategorie xxxx x součtu xxxxxx násobků všech xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 243/2000 Xx.

Xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x)

Xxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
3,183684
Xxxxxxxxxxx
13,774311
Xxxxxxxxx
8,607201
Xxxxxxxx
7,248716
Xxxxxxxxxxx
3,772990
Xxxxxxx
8,242502
Xxxxxxxxx
4,681207
Xxxxxxxxxxxxxxx
6,442233
Xxxxxxxxxx

&xxxx;5,555168

Xxxxxxxx
7,338590
Xxxxxxxxxxxx
9,526055
Xxxxxxxxx
6,751705
Xxxxxxx
5,251503
Xxxxxxxxxxxxxxx
9,624135
Xxxx
100,000000

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 243/2000 Sb.

Koeficienty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx - xx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů
0 - 50
1,0000
1,0000 x xxxxx xxxxxxxx
51 - 2&xxxx;000
1,0700
50 + 1,0700 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50
2 001 - 30&xxxx;000
1,1523
2136,5 + 1,1523 x xxxxx obyvatel x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 000
30 001 - x xxxx
1,3663
34400,9 + 1,3663 x xxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;000

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 243/2000 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx město Praha
4,0641
Plzeň
2,2961
Ostrava
2,2961
Brno
2,2961
Ostatní xxxx
1,0000

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx první

1. Xxxxxx xxxxxx, na xxxxx vznikl xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2001, se xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Procento, xxxxxx xx každá xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx celostátního xxxxxxx výnosu xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2002.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 483/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 zákona x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx příjmů xx xxx 2004.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 1/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx stanovení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2007, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx bude vyhláška xxxxx §4 xxxx. 9 xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008 s xxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k 1. xxxxx 2007 x počty xxxxxxxxxxx x 1. prosinci 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 377/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx a krajům xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x převodu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vznikl obcím xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012 podle xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx obcí do 31. xxxxxxxx 2012, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx vyhláška xxxxx §4 xxxx. 11 xxxxxx č. 243/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxx, xxx nabyla xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013 x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obcí x 1. xxxxx 2012, x xxxxx zaměstnanců x 1. prosinci 2011 x s xxxxx dětí x xxxx x 30. xxxx 2011.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 295/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. X

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xx xxxxx xxxxxx xxxxx nárok do 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Sb., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2015, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 295/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxxx podílů krajů xx xxxxxxxx příjmech, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx podílů krajů xx daňových xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti této xxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 500/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §1 x §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx z xxxxxxxxxxx na zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu.

Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xx xxxxx vznikl krajům xxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 243/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x převodu daňových xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx obcím nárok xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 2 xx 5 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxxx obcí přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. I bodů 2 xx 5 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 2 xx 5 xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 391/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016 x výjimkou xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx rozpočtů xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se postupuje xxxxx zákona x. 243/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx vyhláška podle §4 xxxx. 11 xxxxxx č. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydá xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018 x xxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxx katastrálních území xxxx k 1. xxxxx 2017, x xxxxx zaměstnanců x 1. xxxxxxxx 2016 x x xxxxx xxxx x žáků x 30. září 2016.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 260/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XLIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx stanovení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a převodu xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 243/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxx x. 243/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxx stanovení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx zákon x. 243/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxx xxxxxx krajů xx daňových příjmech x převodu xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx krajům nárok xxxxx zákona č. 243/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 3 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxxx krajů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 3 tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a převodu xxxxxxxx příjmů, na xxxxx vznikl obcím xxxxx xxxxx zákona x. 243/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 5 xxxxxx zákona, x které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 5 xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 243/2000 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. XLIII xxxx 5 tohoto xxxxxx.

5. Xxx stanovení xxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vznikl Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 349/2023 Sb. x účinností od 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 243/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

492/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

483/2001 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o rozpočtovém xxxxxx daní), xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

387/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxx krajů a x xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx samosprávným xxxxxx x některým státním xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 314/2002 Sb., x stanovení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

1/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

377/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx daní), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

18/2008 Xx., nález XX xx xxx 20.11.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 zákona x. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx určení výnosů xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 15.2.2008

370/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2016

458/2011 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

295/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 243/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx celkům a xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 370/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2013 a 1.1.2016

500/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2016

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x rekodifikací soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

262/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2025

391/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2017

24/2017 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

260/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 243/2000 Xx., o rozpočtovém xxxxxx daní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

99/2018 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.2.2018 sp. zn. Xx. XX 6/17 xx věci xxxxxx xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 23/2017 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx č. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 20.6.2018

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx daní x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
2) §59 xxxx. 6 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §96a xxxx. 1 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 171/1991 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx jiné xxxxx x o Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4a) §58 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §38a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §36 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §6 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §46 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
9) §58 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.