Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
243/2000 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Daňové příjmy rozpočtů krajů §3

Daňové příjmy rozpočtů obcí §4

Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury §5

Daňové příjmy zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění §5a

Převod daňových příjmů §6

Pozastavení převodu podílu na výnosu daní §6a

Zrušení pozastavení převodu podílu z moci úřední §6b

Zrušení pozastavení převodu podílu na žádost §6c

Převod podílu po zrušení pozastavení na žádost §6d

Ustanovení přechodná §7

Účinnost §8

Příloha č. 1 - Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle §3 odst. 1 písm. b) až f)

Příloha č. 2 - Koeficienty a násobky postupných přechodů

Příloha č. 3 - Přepočítací koeficient

č. 283/2001 Sb. - Čl. II

č. 1/2005 Sb. - Čl. II

č. 377/2007 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. VII

č. 295/2012 Sb. - Čl. II

č. 195/2012 Sb. - Čl. V

č. 500/2012 Sb. - Čl. X

č. 500/2012 Sb. - Čl. XXI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXIII

č. 295/2012 Sb. - Čl. V

č. 391/2015 Sb. - Čl. II

č. 260/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 18/2008 Sb.; č. 99/2018 Sb.

INFORMACE

243
ZÁKON
ze xxx 29. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx fondům (zákon x xxxxxxxxxxx určení xxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, daní xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxx, snížené x vrácené xxxxxxxxxx; xx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vybrané xx pokutách x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,1)

x) výnosem část xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xx splatnou xxx,

x) příjemcem xxxx, xxxx, Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,4)

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx mezi daňovým xxxxxxx příjemce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počátku rozpočtového xxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby,

b) xxxxx na 8,92 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx 8,92 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx (xxxxx na daň) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze závislé xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby,

d) xxxxx xx 8,92 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 8,92 % x 60 % x celostátního xxxxxxx výnosu daně (xxxxx na xxx) x příjmů fyzických xxxx sníženého x xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) x x),

x) podíl xx 8,92 % x xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx osob, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) x x §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Každý xxxx xx xx procentní xxxxx celostátního hrubého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Součástí daňového xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxx rozdílu xxxx xxxx vyměřenou xxxx xxxxxxxxx vyměřenou xxxxx xxxxxxxx xxxx x daní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.4a)

§4

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx daně z xxxxxxxxxx xxxx; příjemcem xx ta obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na 23,58 % z celostátního xxxxxxx xxxxxx daně x přidané xxxxxxx,

x) xxxxx na 23,58 % x celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx xx daň) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,

x) xxxxx xx 23,58 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx (xxxxx xx xxx) x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx zvláštní xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x),

x) podíl xx 23,58 % x 60 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx xx xxx) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sníženého x výnosy uvedené x xxxxxxxxx x) x x).

x) xxxxx xx 23,58 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx právnických osob, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) x x §3 odst. 1 xxxx. x),

x) xxx x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx 1,5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (záloh xx xxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx z příjmů, x výjimkou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx obce") xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx 7) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,03,

x) xxxxxx xxxxx obyvatel obce x xxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí vyjádřeného x procentech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,10,

x) xxxxxx xxxxx dětí x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx těchto xxxx x žáků xx všechny xxxx, xxxxxxxxxxx x procentech x násobeného koeficientem 0,09,

x) xxxxxx násobku xxxxxxxxxx přechodů, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů, x součtu xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxxx koeficientem 0,78 x dále xxxxxxxxxx celkovým xxxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx procento xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a násobky xxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ostatní xxxx xxxxxxxx xx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ostatní xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxx obcí, x ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx připadajících xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Ostravu, Xxxx x xx xxxxxxx obce.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx a Brno xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xx xxxxxxx jako xxxxxx

x) xxxxxx započtené xxxxxx katastrálních xxxxx xxxx (odstavec 7) x xxxxxxx započtené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,03,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,10,

x) poměru počtu xxxx x žáků xxxxxxxxxxxxxx školu xxxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,09,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx uvedeného x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx x připadajícího xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, Plzeň, Ostravu xxxx Brno x xxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, Plzně, Xxxxxxx xxxx Brna x xxxxxx násobků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientů xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx a xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v procentech x násobeného xxxxxxxxxxxx 0,78.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxx obyvatel obce xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 x xxxxxxxx 7 se xxxxxxx ze xxxxx x 1. lednu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxx roku.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx katastrálních xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxx roku, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 10 xx xx každého xxxxxxxxx obce.

(8) Xxx xxxxxxxxx počtu xxxx x xxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 vychází x dokumentace škol xxxxxx xxxxx školského xxxxxx, x to xx xxxxx k 30. xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(9) Pro xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 se xxxxxx xxxx xxxxxx počet xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. g) xxxx xxxxxx rozdílu xxxx xxxx vyměřenou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správcem xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a katastrálním x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx s účinností xx 1. září xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu daní xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až f),

c) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxx, vykázanému x příloze x xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců takto xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx x 1. prosinci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

§5

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 9,1 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x minerálních xxxxx.

§5x

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx převádí xxxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx x převodu xxxxx xxx 500 Xx.

(2) Xxxxxx určenou x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtového xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx částka xxxxxxxxxxx 500 Xx, xxx, aby xxxx xxxxx využít x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účty správce xxxx, a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx příjemce x xxxxx rozpočtovém xxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx měsíci rozpočtového xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx být z xxxxxxxx xxxxxx připsána xx účet xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx na účet xxxxxxxx neprodleně po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx spravuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státního rozpočtu x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, převede xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxxx na osobním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.

(4) X období xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 11 xxx xxxxx rozpočtový xxx se při xxxxxxx použijí procenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx převedené xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x následujícími xxxxxxx xxxxxxxx příjmů.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx správce xxxx obdobně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §1, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx.

(6) Xxxxxx příjmy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozpočtového xxxx, xxxxx xxx nelze x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx roce xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, budou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na účty xxxxxxxxxxx příjemců do 10 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx rozpočtového roku.

§6a

Pozastavení xxxxxxx podílu xx výnosu xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx rozpočtové odpovědnosti x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xx poslední 4 xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výnosu xxxx xx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx převod xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx na výnosu

a) xxxx z přidané xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx právnických osob, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx poplatníkem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§6b

Zrušení xxxxxxxxxxx převodu xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Nepřevyšuje-li dluh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxx pozastaven xxxxxx xxxxxx na xxxxxx daní, k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výnosu xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx převede xxxxx xx xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 14 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§6c

Zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx žádost

(1) Xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx požádat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx převodu xxxxxx xx xxxxxx xxxx x uhrazení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 60 % xxxxxxx jeho xxxxxx xx poslední 4 xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx výši xxxxxx na xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx pozastavení xxxxxxx xxxx, a xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podílu xx xxxxxx xxxx, xxxxx pozastavení převodu xx xxxxxxx, x xxxx, na jehož xxxxxx je podíl xxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§6x

Xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx pozastavení na xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx podíl na xxxxxx xxxx územnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 14 dnů ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxxxx xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx daní xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxxxx na jeho xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účtuje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxx na xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu územního xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dluhu.

§6d xxxxxx právním předpisem x. 24/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx převedeny xx 31. xxxxxxxx 2000, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx xx uvedené xxxxxxxxx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2001 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2000 x xxxxxxxxxxx velikostní xxxxxxxxx xxxx k součtu xxxxxx xxxxxxx všech xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§8

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Klaus v. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu č. 243/2000 Xx.

Xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx celostátního hrubého xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)

Xxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
3,183684
Xxxxxxxxxxx
13,774311
Xxxxxxxxx
8,607201
Xxxxxxxx
7,248716
Xxxxxxxxxxx
3,772990
Xxxxxxx
8,242502
Xxxxxxxxx
4,681207
Xxxxxxxxxxxxxxx
6,442233
Xxxxxxxxxx

&xxxx;5,555168

Xxxxxxxx
7,338590
Xxxxxxxxxxxx
9,526055
Xxxxxxxxx
6,751705
Xxxxxxx
5,251503
Xxxxxxxxxxxxxxx
9,624135
Xxxx
100,000000

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 243/2000 Sb.

Koeficienty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx - xx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
0 - 50
1,0000
1,0000 x xxxxx xxxxxxxx
51 - 2&xxxx;000
1,0700
50 + 1,0700 x xxxxx obyvatel x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50
2 001 - 30&xxxx;000
1,1523
2136,5 + 1,1523 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 000
30 001 - x xxxx
1,3663
34400,9 + 1,3663 x xxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx přesahujících 30 000

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 243/2000 Sb.

Přepočítací koeficient

Přepočítací xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
4,0641
Xxxxx
2,2961
Xxxxxxx
2,2961
Xxxx
2,2961
Xxxxxxx xxxx
1,0000

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx první

1. Xxxxxx příjmy, xx xxxxx xxxxxx obcím xxxxx x 31. xxxxxxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Procento, xxxxxx xx xxxxx xxxx podílí xx xxxxxxxxx části celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x účinností od 1. xxxxx 2002.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 483/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Postup xxx xxxxxx daňových xxxxxx podle §6 xxxx. 6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx převod xxxxxxxx xxxxxx za xxx 2004.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 3.1.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2007 podle xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 9 xxxxxx č. 243/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obcí x 1. xxxxx 2007 x počty xxxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx x krajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx obcím xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012 podle xxxxxx č. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2012, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 11 zákona č. 243/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vydá xxx, aby nabyla xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013 s xxxxx xxxxxxxx xxxx x výměrou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k 1. lednu 2012, x xxxxx zaměstnanců x 1. prosinci 2011 x s xxxxx xxxx a xxxx x 30. xxxx 2011.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 295/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. X

Xxx stanovení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. prosince 2015 xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx převedeny xx rozpočtů obcí xx 31. xxxxxxxx 2015, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 295/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 243/2000 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx podílů krajů xx xxxxxxxx příjmech, xx xxxxx vznikl xxxxxx nárok xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx části, xx postupuje podle xxxxxx č. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Čl. XXXIII

Přechodné ustanovení

Ustanovení §1 x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 243/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxxxxxx xx daň z xxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na daňových xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx nebyly xxxxxxxxx do rozpočtů xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 243/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx obcím nárok xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 2 xx 5 xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx obcí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 2 xx 5 tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 2 xx 5 tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 391/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016 x výjimkou bodu 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx vznikl xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do rozpočtů xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Poprvé xx vyhláška xxxxx §4 xxxx. 11 xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx tak, xxx nabyla xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018 s xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx katastrálních území xxxx x 1. xxxxx 2017, x xxxxx xxxxxxxxxxx k 1. prosinci 2016 x x počty xxxx x xxxx x 30. září 2016.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 260/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 243/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

492/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

483/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx celkům a xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 338/92 Xx., x dani x nemovitostí, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

387/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxx x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 314/2002 Sb., x stanovení xxxx x pověřeným obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, a xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2004

1/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

377/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státním fondům (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

18/2008 Xx., nález XX xx xxx 20.11.2007 xx xxxx xxxxxx xx zrušení části xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx určení výnosů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům a xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 15.2.2008

370/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2016

458/2011 Sb., x xxxxx zákonů související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

295/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 370/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2016

500/2012 Xx., x změně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx snižováním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2016

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

262/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

391/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 243/2000 Xx., o rozpočtovém xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x některým xxxxxxx fondům (zákon x xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

260/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx určení daní, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx x.:

99/2018 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 20.2.2018 xx. xx. Xx. XX 6/17 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 23/2017 Xx., x xxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx daní), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákona x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 20.6.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
2) §59 xxxx. 6 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §96a xxxx. 1 zákona x. 337/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 171/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx majetku státu xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §58 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §38a xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §36 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §46 xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §58 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxx č. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.