Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

240/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Stav nebezpečí §3

HLAVA II - ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vláda §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady §9

Ministerstvo vnitra §10

Ministerstvo zdravotnictví §11

Ministerstvo dopravy §12

Ministerstvo průmyslu a obchodu §12a

Díl 3 - Česká národní banka §13

Díl 4 - Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje §14 §14a §15 §15a §16 §17

Díl 5 - Orgány obce s rozšířenou působností

Starosta obce s rozšířenou působností §18

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §19 §20

Díl 6 - Orgány obce §21 §21a §22 §23

HLAVA III - OSTATNÍ ORGÁNY S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ

Díl 1 - Bezpečnostní rady a krizové štáby

Bezpečnostní rady §24

Ústřední krizový štáb §24a

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností §24b

Díl 2 - Územní správní úřady §24c

HLAVA IV - OBECNÁ USTANOVENÍ

Finanční zabezpečení krizových opatření §25

Zabezpečení informačních systémů krizového řízení §26

Zabezpečení závaznými geografickými podklady §26a

Zvláštní skutečnosti §27 §28

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby §29

Subjekty kritické infrastruktury §29a

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury §29b

Styčný bezpečnostní zaměstnanec §29c

Hromadné informační prostředky §30

Fyzické osoby §31

Výjimky §32

HLAVA VI - KONTROLA, PŘESTUPKY A NÁHRADA

Kontrola §33

Přestupky fyzických osob §34

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §34a

Společné ustanovení k přestupkům §34b

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci §35

Náhrada škody §36

Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách §37

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Vztah ke správnímu řádu §38 §39 §39a §39b §39c §39d §39e §39f

Zmocňovací ustanovení §40

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství §41

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §42

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 430/2010 Sb. - Čl. II

INFORMACE

240

XXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2000

o krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx stanoví působnost x xxxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx, které nesouvisejí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx,1) x xxx xxxxxx xxxxxx x xxx ochraně xxxxxxxx infrastruktury34) a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx34) x upravuje určování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx řízením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx na analýzu x vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) krizovou xxxxxxx xxxxxxxxx událost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému2), xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxx nebezpečí, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx osob,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx věc xxxx xxxxxx lze xxxxxx xxx řešení krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx infrastrukturou xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xx bezpečnost xxxxx35), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx obyvatelstva, zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritická xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zejména xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx infrastruktura36), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xx za prvek xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prvku kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hledisek xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x mezními xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vážný xxxxxxxxxx dopad nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsáhlého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odvětvovými xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx v odvětvích xxxxxxxxxx, vodní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxxx

(1) Stav xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, majetek, xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,4) x xxxx možné odvrátit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, orgánů xxxxx a xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Stav xxxxxxxxx lze vyhlásit xxx s uvedením xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx dobu a xxx celé xxxxx xxxxx xxxx pro xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x vyhlášení stavu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozsah. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, zda xx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(3) Xxxx xxxxxxxxx pro území xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v Praze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Hejtman, xxxxx xxxx nebezpečí xxxxxxxx, x xxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sousední kraje x xxxxx xxxxx xxx krizovou xxxxxxx xxxxxxx, též xxxxx xxxxx.

(4) Xxxx nebezpečí xxx xxxxxxxx xx xxxx nejvýše 30 xxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx prodloužit xxx se souhlasem xxxxx.

(5) Xxxx-xx možné xxxxxx xxxxxxxx vzniklé xxxxxxxx v xxxxx xxxxx nebezpečí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx35), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachována, xx xxxx xxxxxxxx xx krizová opatření xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxx xx vyhlašuje ve Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx5). Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx v xxx xxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx krajského xxxxx x na úředních xxxxxxx xxxxxxxx úřadů xx území, xxx xx xxxx nebezpečí xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxx způsoby v xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx nebezpečí xxxxx vyhlásit x xxxxxx xxxxxx vedené xx ochranu xxxx x oprávněných hospodářských x xxxxxxxxxx zájmů.

(8) Xxxx xxxxxxxxx končí xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx vyhlášen, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx této doby. Xxxxx xxxx nebezpečí xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx splněny podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zveřejní na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx na xxxxx, xxx byl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv. Xxxxxxxxx xxxxxx okamžikem, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx

§4

(1) Xxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx situace, xxx xxxxxx řešení xxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) ukládá xxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx ústřední správní xxxx pro koordinaci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,7)

x) xxxxxxx Xxxxxxxx krizový xxxx jako svůj xxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxxx situací,

d) xxxxxxx průřezová a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předloženého Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x prvcích evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xx organizační xxxxxx státu.

(2) Vláda xxx přípravě na xxxxxxx situace a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx této xxxxx.

§5

Xx xxxxxxxxx stavu xxxx za stavu xxxxxxxx státu lze xx nezbytně xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxxx8)

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx obydlí xxx xxxxxxxx osoby z xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob x majetku (§29 x 31), pokud xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele x xxxxxx ochrany života, xxxxxx, majetku xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxx krizovou xxxxxxx, přičemž je xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pohybu x xxxxxx ve vymezeném xxxxxxxx území ohroženého xxxx xxxxxxxxxxx krizovou xxxxxxx,

x) xxxxx pokojně xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a likvidačních xxxxx.

§6

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxx nutnou xxxx x v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx místech xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní výpomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostředky37),

d) bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx úprav xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zmírnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx x jiného místa.

(2) Xxxxx x xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xx dále oprávněna

a) xxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxx opuštění xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby, x xxxxx je xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo zdraví, xxxxx tato xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx státních hranic, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

c) xxxxxxx přemístění osob xx xxxxx nebo xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) nařídit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x jednotek xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxxxxx pro krizové xxxxx39) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx ohrožení xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zásobování

1. dětských, xxxxxxxxxxxxxx nebo sociálních xxxxxxxx,

2. ozbrojených sil, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálního zabezpečení (xxxx), xxxxxxx xx xxxxxx dávky nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx péče,9) x x xxxxxx výplatě.

(3) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xx dále oprávněna xxxxxxx xxxxx

x) nabývání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx x trvalým pobytem xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxx,

x) provádění veškerých xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx plateb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx pobytem xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, osobám x xxxxxxx pobytem xxxx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx od xxxx s xxxxxxx xxxxxxx nebo sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a ukládání xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx účty,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx uložit pouze xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx smluvně, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nevýhodné xxxxxxxx xxxx plnění odmítne x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx neuplatní, xxx-xx x obchody České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx držitele xxxxxxxxxx povolení, xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dobu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob x xxxxxxxxxxx státu a xxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx skladovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx38).

§8

Rozhodnutí o krizových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 1 xx 3 x x §7 xx xxxxxxxxxx x hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zákon. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx ústřední správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstva x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx situací x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) zřizují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx plán, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx krizových xxxxxxx, (dále jen "xxxxxxx xxxx"); krizový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx štáb xxxx pracovní orgán x xxxxxxxx xx xxxxxxx situace a x jejich xxxxxx, xxxxx složení a xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ústředního správního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadům x xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx podklady xx xxxxxxxxx úřadů x obecních úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx podřízeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx krizových xxxxx xxxxx.

(3) Ministerstva x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx působnosti

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládají xx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

b) vyžadují xx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že splňují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx prvku evropské xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxx získat xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx států, které xxxx xxxxxxx xx xxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx návrhy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařazení xx xxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx xxxxx x xxxxxx zranitelnosti, hrozbách x zjištěných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dva xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstva x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx

x) xxxxx přehled xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ke xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx11) nestanoví jinak,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx komunikaci xx xxxxxx k jiným xxxxxxxx úřadům, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytují si xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx jejich xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) podmínky a xxxxxx vykonávání péče x děti x xxxxxxxxxx školách, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxxx umístěné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx x osoby xx xxxxxxxxxxx výchovné xxxx, xxxxx xxxx péči xxxxxxx za krizové xxxxxxx xxxxxxxxx rodiče xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx technické xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx děl, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, technických x xxxxxxxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Ministerstvo xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx12)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx13) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx krizových plánů xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx,

x) xxxxxxxx průřezová xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) každé xxx roky předkládá Xxxxxxxx komisi souhrnnou xxxxxx se všeobecnými xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) x rozsahu potřebném xxx zajištění připravenosti xx xxxxxx krizových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přípravu x řešení krizových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.13a) Dále xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxx na úkolech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx generální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v době xxxxxxxxx xxxxx oprávněno

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x neregistrovaných podle xxxxxxxxxx právního předpisu15); x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení x zveřejnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kraje xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx urgentní xxxxxx xxxxx xxxxxx specializovaného xxxxxx, xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxx péče x případě zavádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o hospodářských xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx39).

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dopravy, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cest xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx uložena xxxxxxxxxxx xxxxxx správního úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinný xxxxxxxxxxxx, předmět x xxxxxx xxxxxxxxx závazku, xxxxxx jeho plnění, xxxx platnosti xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§12a

Ministerstvo průmyslu a xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) přijímat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxx urychleného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x energetice,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, elektřiny a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx x xxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxx a zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x energetice.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x evropské kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra součinnost xxx xxxxxxx meziresortní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx zprávy Evropské xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Česká xxxxxxx xxxxx

§13

(1) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxxx řešení

a) xxxxxxx xxxxxxx štáb,

b) xxxx přehled možných xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxxx nedostatky, xxxxx xx mohly xxxx xx vzniku xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx,

x) projednává x xxxxxx xxxxx krizových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3 x další xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx uložených krizovým xxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx §6 xxxx. 3,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 5.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupů x xxxxxx krizových xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxx40), x xxxxxxxxxxxx x ministerstvy x jinými ústředními xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx jejich krizových xxxxx.

(3) Xxxxxxx plán xxxxxxxxx guvernér Xxxxx xxxxxxx banky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx nutné zachovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx způsobem,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxx evropské xxxxxxxx infrastruktury a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x prvků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

d) xxxxxxxxxx xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kritické infrastruktury x xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Díl 4

Orgány xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx kraje

§14

(1) Hejtman xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxxx podílejí.

(2) Xxxxxxx řídí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxx správními úřady x působností na xxxxx xxxxx, orgány xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx radu kraje,

b) xxxxxxx a řídí xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx projednání x bezpečnostní xxxx xxxxx xxxxxxx plán xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx údaje podle §15 odst. 3.

(3) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§28 xxxx. 3), poskytování zdravotních xxxxxx, provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx bezodkladných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k přežití xxxxxxxxxxxx,

x) koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxx majetku xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídit

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx37) pro xxxxxx krizové situace,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx odstraňování xxxxxx anebo porostů xx xxxxxx zmírnění xxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonávání xxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětských, zdravotnických x sociálních xxxxxxxx x ozbrojených xxx, xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx, podílejících se xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx území.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přitom xxxxx nebezpečí x xxxxxxxx, hejtman xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx uloží.

(6) Xxxxxxx x xxxx nouzového xxxxx x stavu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených krizových xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Správní xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx kraje x xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny stanovená xxxxxxx opatření xxxxxx. Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx krizového xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§15

(1) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx16) xxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx

x) organizuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kraje,

d) zpracovává xxxxxxx xxxx obcí x xxxxxxxxxx působností; xxx xxxx zpracování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, orgánů xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

e) xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovené xxxxxxxxx x xxxxxxx krizového xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx krizového xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §15 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vyžadovat, shromažďovat x evidovat xxxxx x

x) xxxxxxxxxx zdravotnických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx programech x výrobních kapacitách, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osob bydlících x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyráběných, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx vody ve xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x typech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a výrobních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx situacích, x xxxxxxxxxxx záchranných xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx,

xxxxx xxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánů xxx přípravu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx záchranný sbor xxxxx

x) seznamuje xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx krizovými xxxxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxxx provedení,

b) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx štábu xxxxx x krizového xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (§39d) a xxxxxxx xxxxx x xx vedené Ministerstvu xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu osob xx stavu nebezpečí (§39e).

§15x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx plánu xxxxx x krizového xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnost xxxxxx xxxxx x xxxx, organizačních složek xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a dalších xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§16

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx pořádkem na xxxxx xxxxx.

(2) Policie Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx vyžadovat od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 3.

§17

§17 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 5

Orgány xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x působností xx xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností, xxxxxx obcí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) organizuje přípravu xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx krizové xxxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx krizový plán xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyžaduje od xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx

x) xxxxxxx a xxxx xxxxxxx štáb obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx úřady xx xxxxxx na xxxxx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx starosta xxxxxxx části xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx46).

§19

Obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx připravenosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností,

c) vede xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (§39d) a xxxxxxx údaje v xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje,

d) xxxx evidenci údajů x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§39e) x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx,

x) vede přehled xxxxxxx zdrojů xxxxx x v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) odstraňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx krizové xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Úkoly xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx46).

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 6

Orgány xxxx

§21

(1) Xxxxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx krizových xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Starosta xxxx dále

a) za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v podmínkách xxxxxxxxx obvodu xxxx; xxxxxxx úřady xx xxxxxx xx území xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krizového xxxxxx xxx přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x krizovém plánu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X době xxxxxxxxx xxxxx starosta xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob nacházejících xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyrozumění xxxxxx krizového xxxxxx, xxxxx xxx již xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x organizuje evakuaci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obce,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přežití xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx starosta xxxx neplní x xxxx krizového xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx hejtman xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obec x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušit.

§21x

(1) Xxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx přípravu xxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách pobytu xxxx (§39d), pro xxxxxx shromažďuje xxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xx vedené xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož správním xxxxxx xx nachází,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx xx xxxxx nebezpečí (§39e), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a předává xxxxx v ní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxx krizovým plánem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx krizovými xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§22

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťuje provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x tomuto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,17) xxxxxx nařízení xxxx účinnosti okamžikem xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx zveřejní též xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahu xxx vydaného nařízení xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozpočtu.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 430/2010 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou poradními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kraje xx xxxxxxx, xxxxx jmenuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx členy bezpečnostní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(4) Xx xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x posuzuje xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xx jednání xxxxxxxxxxxx rady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxx nezbytná x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x stavu připravenosti xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxx štáb

Ústřední xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx složení x xxxxxxx upravuje Xxxxxx Ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§24x

Xxxxxxx štáb xxxxx x krizový xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx a krizový xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností jsou xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxxx jmenuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx xxxxx krizového xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxx 2

Územní správní xxxxx

§24x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx47) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx a k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx krizové xxxxxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

HLAVA IV

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizových xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx běžný rozpočtový xxx xx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18). Xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxx kapitoly a xxxxx a obce xx xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný rok xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebný x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x obce dále xx svém rozpočtu xx xxxxxxxxx rok xxxxxxxxx účelovou rezervu xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozpočtech xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný rok,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx kapitole Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účelovou xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx krizových xxxxxxx x odstraňování xxxxxx následků. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx krizových xxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx státnímu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

§26

Zabezpečení informačních xxxxxxx xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx řízení při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy krizového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx pravidla

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podřízeným x xxxxxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxxxxx x programového xxxxxxxxxxxx xxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxxx xxxxxx při plánování xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsažených x krizovém plánu.

§26x

Xxxxxxxxxxx závaznými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Orgány krizového xxxxxx využívají xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx geografické xxxxxxxx v analogové xxxx xxxxxxxxx formě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podklady xxxxxx xxx požadavky xxxxxxxxxxx splňovat zásady xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jak x xxxxxxxx, xxx x mezinárodním rozsahu.

(3) Xxxxxxxxxx geografickými podklady xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxx krizových xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x další xxxxxxxxxxx produkty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx48).

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§27

Zvláštní skutečnosti

(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx49), xxxxx xxxx xxxxx nejsou utajovanými xxxxxxxxxxx19).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krizové xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxx "Zvláštní skutečnosti" xxxx xxxxxxxx "XX". Xxxxxxx označení není xxxxxxx utajení podle xxxxxxxxxx právního předpisu,19) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx paragrafu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx média x xxxx materiály xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx odděleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pracovníci oprávnění xx seznamovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx krizového řízení, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nesdělovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx oprávněna xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxx pracovník.

(7) Xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx listiny, xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pouze xxxxx xxxxx, který xxxx xxx zajištěn xxxxx xxxxxxx vstupu xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,20) xxxxxxx požadovaná informace xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx k této xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx subjekt xxxxxxxx tuto informaci xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, stanovení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxx obcí xxxxxxx, organizují x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.21)

(2) Kancelář Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Kancelář prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plán, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx situací xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.2)

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx kraje x xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX X XXXXXXXXXX OSOB

§29

Právnické xxxxx x podnikající fyzické xxxxx

(1) Xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx povinny xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na zpracování xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahrne xx krizového plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout x aktualizovat požadované xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3 x xxxxx související xxxxx. Ministerstva, xxxx xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx, obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx situace xx xxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.22) Poskytnutím xxxxxxx xxxxxxxxxx18) nesmí xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx stavu k xxxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxx-xx škody xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinny xxxxxx úkoly, xxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx plánech, pokud xxx tyto úkoly xxxxx hejtman xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obce.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostředek23) xxx xxxxxxxxx stavech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx hejtman. Při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uložit právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx starosta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, zabezpečí xxxx vrácení tomu, xxxx věcný prostředek xxxxxxx, a současně xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxx prostředku, nezbytné xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx věcného xxxxxxxxxx, xxxx opotřebení x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxx.

(6) Xxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x obecném xxxxx50).

(7) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, prostředku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx oprávněně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx kritické infrastruktury x xxxxx evropské xxxxxxxx infrastruktury a xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3.

§29a

Subjekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx je xxxxxxx

x) vypracovat xxxx xxxxxxx připravenosti subjektu xxxxxxxx infrastruktury do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vlády xxxx xxx dne nabytí xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx prvek kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §9 xxxx. 3 písm. x)],

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a vjezdů xx pozemky x xx prostorů, xx xxxxxxx xx tento xxxxx nachází,

c) oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx ústřednímu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx změně, xx-xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxx kritické infrastruktury, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§29x

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou identifikována xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x stanovena xxxxxxxx xx xxxx ochranu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx, organizační xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci51), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, považují xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx celek, xx-xx xx xxxxxx, zpracován xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§29x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanec

(1) Xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx učiní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Do xxxx určení styčného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancem xxxx xxx určena xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti. Odborně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx studia v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x krizovém xxxxxx xxxx xx alespoň x xxxxx x xxxxxx oblastí xxxxxxxx xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§30

Hromadné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uveřejnit xxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx a nařízených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx stavech.

§31

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx právo xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx jejího xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aktualizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3 a xxxxx xxxxxxxxxxx údaje.

(3) Xxxxxxx xxxxx je x xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx

x) uposlechnout xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx výpomoci,

b) hlásit x xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, přechodnou xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinného hlášení xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) x §14 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx požadované věcné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krizovým xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §6 odst. 3.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx odmítnout, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx život xxxx xxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxx pracovní xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, den a xxxxx nástupu pracovní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx délku xxxxxx xxxxxxxxxx, poučení x xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxx x xxxx krizového xxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxx xx jejím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x bydliště, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, počet xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx x náhradě x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx konat, doloží xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem, jenž xxxxx pracovní xxxxxx xxxx uložil xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx poskytovatel xx povinen přednostně xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x posoudit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Úhrada xxxxxxx vynaložených na xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx k tíži xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx příkaz nebo xxxxxx pracovní výpomoc.

(8) Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §29 xxxx. 5.

§32

Výjimky

(1) Poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní výpomoc xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx výpomoc ostatním xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vyhlášená xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a pracovní xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx ve věku xx 18 xxx x xx 62 xxx, xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, poslanci x senátoři Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxx xxxx osoby xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx osvobozeni také xxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx jsou xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx do 15 let xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx třetího xxxxxx xx porodu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx nepečuje. Xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx by v xxx bránila xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán krizového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc, xxxxx xxxx v rozporu xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.24)

(4) Osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vydaných x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 vykonává x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor kraje x součinnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností, x xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx spolupráci x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxx ústředním správním xxxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvo vnitra.

(3) Xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 vykonává x právnických osob x podnikajících xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx, který právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx plánu.

(4) X xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx kontrolou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx ředitele. Xxxxxxxx provádí Ministerstvo xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx zpravodajská xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkon kontroly xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§34

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v době xxxxxxxxx stavu xxxxxxx

x) xxxxxxxx x povinností xxxxx §31 xxxx. 3 písm. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxxx xxx, xx x xxxxxxx s §27 odst. 6

a) xxxx pracovník xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezachová xxxxxxxxxxx o xxxx, xxxx

x) jako osoba, xxxxx xx xxx xxxxxx úkolů krizového xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečnostmi, xxxxx xxxxxxxx skutečnost xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Kč, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do 50&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu x §29 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx krizových xxxxx, xxxx

x) xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §30.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 3 000 000 Xx.

§34b

Společné ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxxxxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx přestupků podle §34a odst. 2 xxxx. b), které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§35

Xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytnutí xxxxxxx prostředků a xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx pracovní výpomoci xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx povinen vyplatit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x omezení xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Peněžní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se vyplácí xx 6 xxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx důsledku xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxx odstavce.

(2) V xxxxxxx, že xxxxx x omezení výkonu xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxx, poskytne se xxxxxx vlastníku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(3) Xxx-xx x vykonání xxxxxxxx povinnosti, pracovní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx obvyklé xxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx požadované xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx jeho poskytnutí.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx řízení xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoci, xx původci xxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krizová xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx krizová opatření. Xxxxxx úhradami xx xxxxxxxxxx vynaložené výdaje.27)

§36

Náhrada xxxxx

(1) Stát xx povinen nahradit xxxxxxxxxx právnickým a xxxxxxxx osobám v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxx (§39 xxxx. 5) xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Této xxxxxxxxxxxx se může xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx způsobil škodu xxx.

(2) Náhrada xxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx provádějících xxxxxxx opatření nebo xxx uloženém poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx.26)

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vzniklé xxx xxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx o odškodňování xxxxxxxxxx úrazů,28) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Peněžní náhradu xxxxxxxx ten xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx, xxx xx x škodě xxxxxxxxx, nejdéle xx 5 let xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxxxx xxxxxx může x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele přiznat xxxxxxx škody x xx xxxxxxxx xxxxxxx x podání žádosti xxxx i bez xxxxxx žádosti, ale xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx události.

(7) Orgán xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx škody, xx původci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x jejímž důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxx státní podpory xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x obcím, xxxxx xx při xxxxxxx situaci x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mimořádně xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx státní podporu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx jednorázových xxxxxxxxxx xxxxx fyzickým osobám xxxx xxxxx mimořádnou xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx. Xxx poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Státní podpora xxxx být poskytována x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.29)

(4) Xxxxxx, způsob a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx živelních xxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxxxx peněžité xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů30) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx na příslušný xxxxxxxxxx rok.

(6) K xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelové xxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx peněžitých xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx vláda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtové kapitole Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xx úhradu výdajů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§38

Xxxxx ke xxxxxxxxx řádu

Na rozhodování x xxxxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx xx x době xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx §6 odst. 5, §9 xxxx. 3 xxxx. x) x §3434b, xxxxxxxxxx správní xxx.

§39

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů31) x xxxxxxx ohrožení xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vzniku xxxxxxx situace; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx krizového xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x době xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zasedá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx povodňová xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx povodňových xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55) x vyhlášení xxxxxxxxx stavu, zasedá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx komise xxx sucho xxxxxxxx. Xxxxxxxxx komisí pro xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx55) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx stavu xxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vnějším xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1) xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

§39a

Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx starostovi xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39x vložen právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§39x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x §21 odst. 2 písm. x) xx x) x xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Magistrátu podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx54) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývající x §21 odst. 2 xxxx. x) xx x) x odstavce 3.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39x

Xxxxxx krizového xxxxxx xxx xxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx případný xxxxx xx práv x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39x

(1) Evidence údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob, jejímž xxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zpracovávají xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx zájmů subjektů xxxxx, i po xxxx skončení.

(4) Xxxxxxx xxxxx x ústřední xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kraje.

(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob xxxxxx hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx kraje xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(6) Zdrojem xxxxx v xxxxxxxx xxxxx o přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obecním úřadem.

§39d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39e

(1) Evidence údajů x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx, se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x přechodných změnách xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vedené xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxx, vedená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem xxxxx, obecním úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39d odst. 4.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx údaje podle xxxxxx xxxxxx neplatí, xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně dostupných xxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), §27 xxxx. 9 x §28 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 5 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 5 xxxx. x).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 130/1974 Sb., o xxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 49/1982 Xx., xxxxxx č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx č. 114/1995 Xx. x xxxxxx x. 238/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §18 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 13) xxx: "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyhlášení xxxxx nebezpečí x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

__________

13) Zákon x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).".

2. X §18 xxxx. 4 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx: "Předsedou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".

3. V §18 odst. 5 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxxx okresního úřadu.".

4. X §18 odst. 6 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, která xxx: "Xxxxxxxxx povodňové xxxxxx xx ředitel xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§42

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001.

Klaus x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Čl. XXXII

Rozsah x xxxx náhrady xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mění v xxxxxxxx XXX xx XXXXXX tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx zaměstnanců platných xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2011

Informace

Právní předpis x. 240/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2005

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním minimu x xxxxxx o xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

110/2007 Xx., x některých xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se zrušením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 22.8.2007

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

153/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

430/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

118/2011 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 240/2000 Sb. publikované x xxxxxx x. 44/2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

333/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

463/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 29.8.2014

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x zrušují xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

323/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x devizového hospodářství x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2017

277/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

544/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

14/2021 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxx xxxxxxx nebo bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

36/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx správních úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 222/2016 Sb., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x tvorbě právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních smluv), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

281/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2023

323/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxx x xxxxxxxx hmotných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
2) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Čl. 5 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
6) §6 xxxxxx č. 147/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 114/1988 Sb., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Například xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 2/1969 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) Zákon č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15a) Xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích).
16) Xxxxx č. 238/2000 Sb., o Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §11 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx).
18) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 147/2000 Sb., xxxxx č. 128/2000 Sb.
22) Xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
23) §128 xxxxxxxxxx zákoníku.
24) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 261/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zakázané xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, matkám xx xxxxx devátého xxxxxx xx porodu x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx mohou xxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx konat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 185/1998 Xx.
25) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §49 xxxx. 9 zákona x. 218/2000 Sb.
28) Xxxxx č. 266/2006 Sb., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
29) §23 x §51 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§40a xxxx. x), §16 xxxx. a) xxxxxx x. 114/1988 Xx.
30) §63 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
31) Xxxxxxxxx §15 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
32) §18 xxxxxx č. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
33) Vyhláška č. 136/1998 Sb., o osvobození xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 125/1999 Xx.
34) Směrnice Xxxx 2008/114/ES xx xxx 8. prosince 2008 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritických xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
35) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) Zákon č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 281/2002 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x toxinových xxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx organismy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x státní báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 13/1998 Xx., x zákona č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 689/2008.
39) §22 xxxx. 1 zákona x. 241/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
40) Zákon č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Například xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §203 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 320/2009 Sb.
51) Xxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými látkami xxxx chemickými xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

52) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §98 xxxxxx x. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx., zákona č. 234/2006 Xx. x xxxxxx x. 298/2008 Xx.
54) §93 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 298/2008 Xx.

55) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.