Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2022.


Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

240/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Stav nebezpečí §3

HLAVA II - ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vláda §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady §9

Ministerstvo vnitra §10

Ministerstvo zdravotnictví §11

Ministerstvo dopravy §12

Ministerstvo průmyslu a obchodu §12a

Díl 3 - Česká národní banka §13

Díl 4 - Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje §14 §14a §15 §15a §16 §17

Díl 5 - Orgány obce s rozšířenou působností

Starosta obce s rozšířenou působností §18

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §19 §20

Díl 6 - Orgány obce §21 §21a §22 §23

HLAVA III - OSTATNÍ ORGÁNY S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ

Díl 1 - Bezpečnostní rady a krizové štáby

Bezpečnostní rady §24

Ústřední krizový štáb §24a

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností §24b

Díl 2 - Územní správní úřady §24c

HLAVA IV - OBECNÁ USTANOVENÍ

Finanční zabezpečení krizových opatření §25

Zabezpečení informačních systémů krizového řízení §26

Zabezpečení závaznými geografickými podklady §26a

Zvláštní skutečnosti §27 §28

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby §29

Subjekty kritické infrastruktury §29a

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury §29b

Styčný bezpečnostní zaměstnanec §29c

Hromadné informační prostředky §30

Fyzické osoby §31

Výjimky §32

HLAVA VI - KONTROLA, PŘESTUPKY A NÁHRADA

Kontrola §33

Přestupky fyzických osob §34

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §34a

Společné ustanovení k přestupkům §34b

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci §35

Náhrada škody §36

Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách §37

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Vztah ke správnímu řádu §38 §39 §39a §39b §39c §39d §39e §39f

Zmocňovací ustanovení §40

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství §41

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §42

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 430/2010 Sb. - Čl. II

INFORMACE

240

XXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2000

x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pravomoc xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx,1) a xxx jejich xxxxxx x xxx ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx34) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povinností.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx34) x upravuje určování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) krizovým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx na analýzu x vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, realizaci a xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xx krizové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. ochranou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému2), xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxx xxxx nebezpečí, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "krizový xxxx"),

x) krizovým opatřením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxxx krizové xxxxxxx x odstranění jejích xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx osob,

d) pracovní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nutná xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kterou xx xxxx xxxxx povinna xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednorázové a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx konat x xxxxx určeném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx nebo xxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) kritickou infrastrukturou xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxx funkce by xxxx závažný xxxxx xx bezpečnost xxxxx35), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstva, xxxxxx xxxx xxxx ekonomiku xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritická infrastruktura xx území České xxxxxxxxx, jejíž narušení xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, prostředek xxxx veřejná xxxxxxxxxxxxxx36), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x odvětvových kritérií; xx-xx prvek kritické xxxxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx kritické infrastruktury,

j) xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) subjektem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx subjekt evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) průřezovými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx závažnosti xxxxx narušení funkce xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx hodnotami, xxxxx zahrnují xxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xx zdraví xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx na xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, doprava, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx, nouzové xxxxxx x veřejná xxxxxx.

§3

Xxxx nebezpečí

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, majetek, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,4) x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx, orgánů xxxxx a xxxx, xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx vyhlásit xxx x xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx xxxx xxxxx xxxxx nebo pro xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx opatření musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uvede, xxx xx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxx území xxxxx xxxx jeho xxxx vyhlašuje xxxxxxx xxxxx, v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxxx kraje x pokud xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx.

(4) Stav xxxxxxxxx xxx vyhlásit xx xxxx xxxxxxx 30 xxx. Xxxx dobu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, hejtman xxxxxxxxxx xxxxxx vládu x xxxxxxxxx nouzového xxxxx. Xxxxxxxx krizových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx35), pokud xxxxx nerozhodne jinak. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx xx vyhlašuje ve Xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některých správních xxxxx5). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v něm xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx způsoby v xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místního xxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlásit z xxxxxx xxxxxx vedené xx xxxxxxx xxxx x oprávněných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx splněny podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx deskách obecních xxxxx na xxxxx, xxx byl stav xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx v hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx Xxxxxx zákonů. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxxx.

XXXXX II

ORGÁNY KRIZOVÉHO XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx

§4

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx úkoly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx jejich činnost,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední správní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx krizové xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx ke koordinující xxxxxx nevyplývá z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,7)

x) xxxxxxx Ústřední krizový xxxx jako xxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxx seznamu předloženého Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x prvcích xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx této banky.

§5

Za xxxxxxxxx stavu xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx8)

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx bezprostředně ohrožena xx životě xxxx xxxxxx,

x) vlastnické x xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x majetku (§29 x 31), xxxxx xxx o nucené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele x xxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pohybu x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xxxxxxx xx shromažďovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by ohrožovala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich provádění,

f) xxxxx xx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx vedla x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx nutném rozsahu xxxxxxx

x) evakuaci xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx území,

b) xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx místech nebo xxxxx,

x) ukládání pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti poskytnout xxxxx prostředky37),

d) bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx zmírnění nebo xxxxxxxxx ohrožení vyplývajícího x xxxxxxx situace.

(2) Xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, kterou se xxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx x místě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxx bude delší xxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic, x pobytu xxxxxxx xxxx osob bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mimo xxxxxxx,

x) nařídit nasazení xxxxxx x xxxxx xxxxxx x jednotek xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vykonávání xxxx x xxxx x xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx opatření,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx x nezbytném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podpory, dávky xxxxxx v xxxxxx xxxxx x dávky xxxxxxxx péče,9) x x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x trvalým pobytem xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx od nich xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxx,

x) provádění xxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxx pobočkami,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx x xxxxxxxxx,

x) prodej xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x trvalým xxxxxxx nebo sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účtů x Xxxxx republice xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx nebo sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx do České xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx nelze xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plnění klade xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nevýhodné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přitom xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx uložené krizovým xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx dobu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxxxx příslušného xxxxxxxx.

§7

Xxxxx v době xxxxxx stavu ohrožení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 1 xx 3 oprávněna xxxxxxx

x) xxxxxxx vstupu xx území Xxxxx xxxxxxxxx osobám, které xxxxxx občany České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx38).

§8

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xx 3 x x §7 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zákon. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§9

(1) Ministerstva x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řešení krizových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx

x) zřizují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"); krizový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxx, organizační x xxxxxxxxxxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťují xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxxx z jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvům, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx,

x) stanovují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx podklady pro xxxxxxxxxx krizových xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx, prostředku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxx oprávněně xxxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud požadované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 písm. x), x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx určených prvcích xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařazení xx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx prvků kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednou ročně xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx subjektů evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x závažných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů rizik, xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxx x x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o činnostech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx jejich následků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx11) xxxxxxxxx jinak,

c) xxxxxxxxxx okamžité opravy xxxxxxxxxx veřejných zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx úřadům, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytují xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx vykonávání péče x děti v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx školách xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umístěné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy x xxxxxxxx výchovy x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx péči xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rodiče xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx,

x) báňsko xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx, uplatňování xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Ministerstvo xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx12)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx přípravě x xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx13) zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx spolupráci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podkladem xxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 písm. x),

x) xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx, zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x této xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury podle xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxx závislé xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x typech xxxxxxxxxxxxx, hrozbách a xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx odvětvích evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) zpracovává xx spolupráci s xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

l) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přípravu x xxxxxx krizových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx určuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.13a) Xxxx xx Ministerstvo vnitra xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxx záchranného sboru.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15); x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxx statut xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zavádění xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx39).

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, drážní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, letadel, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zařízení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx správního úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinný xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx plnění, xxxx platnosti xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxxxx xxxx neplnění.

§12a

Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx krizového xxxxx oprávněno

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, elektřiny x xxxxxxx tepelné energie, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, výrobci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x provozovateli ostatních xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ukládá jim xxxxx k xxxxxxx x x neodkladné xxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x energetice, xxxxxxxxx vládě a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx xxxxxxx meziresortní x mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx, xxx plnění xxxxxx kontaktního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

§13

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich řešení

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x rámci prevence xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx10) odstraňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x jiným správním xxxxxx, krajům, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx krizových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxx banky,

e) projednává xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx krizovým xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 5.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx krizových xxxxxxxx x xxxxxxx x řešení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx40), x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Krizový plán xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx odvětvová xxxxxxxx x předkládá xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx od právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx prvku xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx nutné zachovat xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získat xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x počtu členských xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na určených xxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx do seznamu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx xxxxx evropské xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvcích xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

d) xxxxxxxxxx plány xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ochranu xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxx x xxxxx orgány x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

§14

(1) Hejtman xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx orgány xxxxx se xx xxxx připravenosti podílejí.

(2) Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx přípravná opatření, xxxxxxxx k řešení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx následků prováděná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x působností xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kraje,

b) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx po projednání x bezpečnostní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 3.

(3) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§28 xxxx. 3), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nouzové xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, potravinami x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx37) xxx xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx provádění staveb, xxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo porostů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x děti a xxxxxx, xxxxx tuto xxxx xxxxxxx za xxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětských, zdravotnických x sociálních xxxxxxxx x ozbrojených xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podílejících xx xx plnění krizových xxxxxxxx, a v xxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx péče a xxxxxx výplatě,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx vstupu, xxxxxx x pohybu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx, xx subjekt plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nevýhodné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x době nouzového xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Správní xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx povinny stanovená xxxxxxx opatření splnit. Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxx xxxx xx účelem zajištění xxxxxxxxxxxxx kraje na xxxxxx xxxxxxxxx situací

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx podle krizového xxxxx xxxxx.

(2) Krajský xxxx za xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§15

(1) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx16) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx

x) organizuje xxxxxxxxxx xxxx správními xxxxx x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx analýzy xxxxxxxx,

x) zpracovává krizový xxxx kraje,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx; xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předává Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

(2) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x evidovat údaje x

x) kapacitách zdravotnických, xxxxxxxxxxx x stravovacích xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zásob xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kvalifikaci,

c) xxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, složení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx skladovaných xxxxxxxxxxxx látek,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) počtech x xxxxxx dopravních, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx energie,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sítích,

h) xxxxxxxx určených x xxxxxxx obyvatelstva při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxx obsluh xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plodin a xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx zvířat chovaných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxx údaje xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx krizových xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx možného ohrožení, x připravenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx štábu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx (§39d) x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxx nebezpečí (§39e).

§15x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

§16

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení krizových xxxxxxx spojených x xxxxxxx bezpečností a xxxxxxxx pořádkem xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 3.

§17

§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 5

Xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx krizových xxxxxxx; xxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx podílejí.

(2) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx situací x xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x působností xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxx xxxx, právnickými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x řídí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) organizuje přípravu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x podílí xx xx xxxxxx řešení,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plán xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx údaje podle §15 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx x řídí xxxxxxx štáb xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx správního obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxx hejtmanem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Úkoly xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hlavního města Xxxxx46).

§19

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx krizových xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx (§39d) x xxxxxxx údaje x xx xxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx za xxxxx nebezpečí (§39e) x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx přehled xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x rámci xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx situace.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx46).

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 6

Xxxxxx obce

§21

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxx xxxxxxxxx situací; xxxxxxx orgány xxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Starosta xxxx xxxx

x) za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx může xxxxxx krizový xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce; xxxxxxx úřady xx xxxxxx xx xxxxx xxxx, právnické osoby x podnikající xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x úkoly x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx krizového řízení xxxxxxxx Ministerstvem vnitra.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx varování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx před hrozícím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx již xxxxxxxx hasičský záchranný xxxx xxxxx,

x) nařizuje x organizuje evakuaci xxxx x ohroženého xxxxx obce,

c) organizuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nouzového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření nezbytných xxx xxxxxx krizové xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx jmenuje. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

§21x

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx připravenosti obce xx xxxxxx krizových xxxxxxx

x) organizuje xxxxxxxx xxxx na krizové xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxxx potřebné xx xxxxxxxxxx krizového xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností,

c) xxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx (§39d), xxx xxxxxx shromažďuje xxxxx, x xxxxxxx údaje x ní xxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx údajů x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx nebezpečí (§39e), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a předává xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx seznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx, x připravenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx provedení.

§21a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností od 1.1.2011

§22

(1) Xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obce. Je-li x tomuto účelu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,17) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx. Xxxxxxxx obce xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx způsoby v xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a místního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxx xxxxxxxx nařízení xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obec x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 430/2010 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx rady x xxxxxxx štáby

§24

Bezpečnostní xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele xxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx.

(2) Předsedou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx x bezpečnostní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx připravenosti na xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady kraje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace.

§24x

Xxxxxxxx krizový xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx orgánem vlády xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx krizového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§24x

Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx štáb xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx zřizovatele xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Předsedou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, který jmenuje xxxxx xxxxxxxxx štábu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx krizového xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§24x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx47) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx krizovou připravenost x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx krizové připravenosti.

§24c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

XXXXX IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

§25

Finanční xxxxxxxxxxx krizových xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizových xxxxxxxx xx běžný xxxxxxxxxx xxx se provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18). Za tímto xxxxxx

x) ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozpočtu xxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxx potřebný k xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace; kraje x xxxx dále xx svém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) se finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kapitol xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok,

c) Xxxxxxxxxxxx financí po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx x odstraňování xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx rezervy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx vazbě na xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o integrovaném xxxxxxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxxx rezervy upravuje xxxxx xx svém xxxxxxxx xx státnímu xxxxxxxx xx příslušný xxx.

§26

Zabezpečení xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při řešení xxxxxxxxx stuací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krizového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx pravidla

a) přenosu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podřízeným x spolupracujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bezpečnosti xxxxxxxxxxxx informací stanovené xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stupněm utajení xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx plánování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dodržení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx písemných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x krizovém plánu.

§26a

Zabezpečení xxxxxxxxx geografickými xxxxxxxx

(1) Orgány krizového xxxxxx využívají při xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx geografické xxxxxxxx v analogové xxxx digitální xxxxx.

(2) Xxxxxxxx geografické podklady xxxxxx xxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x standardizace xxxxx zainteresovaných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jak x xxxxxxxx, xxx x mezinárodním rozsahu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx48).

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§27

Zvláštní xxxxxxxxxxx

(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, ohrožení xxxxxx x zdraví xxxx, majetku, životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx obdobnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx19).

(2) Xxxxxx krizového xxxxxx označují krizové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx materiály xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx "ZS". Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx utajení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,19) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 po xxxxxxxxxx x příslušným orgánem xxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxxxx média a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 3.

(4) Xxxxxxx, nosná xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládají xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x těmito skutečnostmi xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; zachováváním mlčenlivosti xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx osobě, která xxxx oprávněna xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O zproštění xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxx pověřený pracovník.

(7) Xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx listiny, nosná xxxxx x xxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vstupu xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxx xxxxx krizového řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,20) xxxxxxx požadovaná xxxxxxxxx xx označena jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nemá oprávněný xxxxxxx, povinný subjekt xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, manipulace x xxxxxxxx písemností x xxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx styku xx zvláštními xxxxxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiné ústřední xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x orgány obcí xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatření xxxxxxx x tomto xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vymezené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.21)

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxx kontrolní xxxx, Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx a Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu jeho xxxxxxxxx x v xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby jejich xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.2)

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kraje x xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x krizového xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxx xxxxx, plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx připravenosti subjektu xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx xxxxxx zpracování.

XXXXX X

XXXXX A XXXXXXXXXX XXXX

§29

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby povinny xxx přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx podílet xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx opatření vyplývajících x krizového plánu, xxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx, ve xxxxxx xx upravena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx podnikající fyzické xxxxx x řešení xxxxxxxxx situací.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahrne xx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aktualizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3 x další související xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx správní úřady, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxx mohou xxxxxxx x právnickými osobami x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.22) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků18) xxxxx xxxxx x narušení xxxxxx prvku kritické xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou právnické xxxxx a podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx tyto úkoly xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostředek23) xxx krizových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostředek, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poskytnutí x xxxxxxx xxxxxxx prostředku, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x označení xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxx x obecném xxxxx50).

(7) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, prostředku nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxx oprávněně xxxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury a xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny zdržet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3.

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury

Subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx infrastruktury do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vlády xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx, kterým xxx prvek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx určen [§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §9 xxxx. 3 písm. x)],

x) xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx a vjezdů xx pozemky x xx xxxxxxxx, ve xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxx ústřednímu správnímu xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx, že xxxx xxxxx může xxx xxxx xx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§29x

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury

(1) X plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou identifikována xxxxx ohrožení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxx51), xxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx připravenosti zapracovat xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx dotčené části xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx plánu krizové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§29x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx správnímu xxxxx. Xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx učiní xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Do xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxx subjekt xxxxxxxx infrastruktury.

(3) Styčný xxxxxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xx subjekt kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancem může xxx určena xxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odborně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ten, xxx xxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ucelené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx alespoň x jedné z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§30

Xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krizového řízení xxxxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx krizových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Fyzické xxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxx, zdraví x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aktualizovat xxxxxxxxxx podklady uvedené x §15 xxxx. 3 x další xxxxxxxxxxx údaje.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx x xxxx krizového xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxx orgánů krizového xxxxxx x zaevidování xx stanoveném xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx, v xxxxxx správním obvodu xxxx pobývat, přechodnou xxxxx pobytu na xxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x §14 xxxx. 4 písm. x),

x) xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx stavu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx požadované věcné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx §6 xxxx. 3.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxxx odmítnout, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem.

(5) Xxxxx, rozsah x xxxxx prací x xxxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxx nouzového xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx a xxxxx nástupu pracovní xxxxxxxxxx, xxxx práce, xxxxxxxxxxxxxx délku xxxxxx xxxxxxxxxx, poučení a xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxx v xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx po jejím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x místo práce, xxxxxxx o xxxxxxx x označení orgánu, xxxxx potvrzení xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotních xxxxxx uloženou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx konat, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který vystaví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přednostně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx k tíži xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcný prostředek xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §29 odst. 5.

§32

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx x imunity xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vyhlášená xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věku xx 18 let x od 62 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, poslanci x senátoři Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx pracovní povinnosti x xxxxxxxx výpomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx do 15 xxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx, zemřelo xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxxx by v xxx bránila xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.24)

(4) Osoby osvobozené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výpomoci xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolnou xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 vykonává x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností, x xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 vykonává x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx zpravodajských služeb, Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ředitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx své působnosti x xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přitom xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobu výkonu xxxxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x době xxxxxxxxx stavu nesplní

a) xxxxxxxx x povinností xxxxx §31 odst. 3 xxxx. a), x) xxxx c),

b) xxxxxxxx x povinností xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx. d) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxxx xxx, xx x xxxxxxx s §27 xxxx. 6

x) xxxx pracovník xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx skutečnostmi nezachová xxxxxxxxxxx o xxxx, xxxx

x) jako xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx krizového xxxxxx seznámila se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 písm. b) xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx, za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §29 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx osoba, xxxxx zajišťuje plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx dále xxx, xx

x) xxxx xxxxx zahrnutá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §29 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx televizního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §30.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 3 000 000 Kč.

§34x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx přestupků podle §34a xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx.

§35

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředku, xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě peněžní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx krizového řízení, xxxxx o omezení xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Peněžní xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxx krizového xxxxx, x xxxxx důsledku xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx vlastníku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx míře omezení xxxx majetkových xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x vykonání xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx, u nichž xxxxx xxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stejné xx podobné xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx prostředku v xxxx jeho xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx krizového řízení xx oprávněn požadovat xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxxxx krizová situace x musela xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje.27)

§36

Náhrada škody

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§39 xxxx. 5) prováděnými podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx zprostit xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Náhrada xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vzniku xxxxx.26)

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vzniklé xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výpomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx,28) pokud xxxxx xx xxxxxxx xxxx škody nevznikl xxx x pracovněprávního xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx důsledku xxxxxxx xxxxx xx újma.

(5) Xxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx xx 6 měsíců xx doby, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx do 5 xxx od xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zaniká. Xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx termínu x xxxxxx žádosti xxxx x xxx xxxxxx žádosti, xxx xxxxxxx do 5 xxx od xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx neposkytuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx škody, xx xxxxxxx havárie xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohromy xxxxxxxxx xxxxxx v mimořádně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.29)

(4) Xxxxxx, způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx může x případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx peněžité xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pověřené xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obdrží x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(6) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx forem xxxxxxxx xxxxxx x případnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx situací vyčleněnou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výdajů xx xxxxxx podporu xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx případě xxxx vláda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§38

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

Xx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx §6 xxxx. 5, §9 xxxx. 3 xxxx. x) x §34 xx 34b, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§39

(1) Xxxxx xxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxx, kdy xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů31) x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a Xxxxxxxx nákazová komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx dojde x xxxx xxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx, zasedá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx povodňová xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55) k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx krizový štáb x příslušná komise xxx xxxxx společně. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx55) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx stavu xxxxxxxx xxxxx vyhlášeného x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx stavu plní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx1) xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.2)

§39a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hejtmanovi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx starostovi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§39x

(1) Správce obce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx53) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §21 odst. 2 xxxx. a) xx x) x xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu54) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx starosty městské xxxxx xxxxxxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 3.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39x

Xxxxxx krizového řízení xxx xxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx osob nepřekročil xxxxxxxxx xxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§39x

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, jejímž xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vede xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx ohrožení xxxxx.

(2) X evidencích xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx krizového xxxxxxxx údaje v xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx a místo xxxxxxxxx změny pobytu.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx krizového xxxxx, x xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxx, i po xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Zdrojem xxxxx v evidenci xxxxx o přechodných xxxxxxx xxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx vedená obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem.

§39d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§39x

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob za xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx kraje, se xxxx xx stavu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, vedená xxxxxxxxx záchranným xxxxxx xxxxx, obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nouzového xxxxx xx evidenci xxxxx o přechodných xxxxxxx pobytu xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zpracovává xxxxx §39d xxxx. 4.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§39x

Xxxxxxxxx vyžadovat po xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx nařízení x xxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), §27 xxxx. 9 x §28 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 xxxx. 5 písm. x).

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 5 písm. x).

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 130/1974 Sb., o státní xxxxxx ve vodním xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 49/1982 Xx., zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 114/1995 Xx. a xxxxxx x. 238/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §18 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 13) xxx: "Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečí x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xx xxxxxx krizového xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

__________

13) Xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx).".

2. X §18 xxxx. 4 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".

3. V §18 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: "Předsedou xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx okresního úřadu.".

4. X §18 odst. 6 se za xxxx první xxxxxx xxxx xxxx, která xxx: "Předsedou xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§42

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. r.

Havel x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XXXXX

Xxxxxx a xxxx náhrady xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx mění x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX tohoto zákona, xxxxxxxx i po 31. prosinci 2016 xxxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpracují xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 240/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2005

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2017)

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informatiky a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon č. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

306/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

153/2010 Xx., kterým xx mění zákon x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

430/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

118/2011 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb. xxxxxxxxxxx x částce č. 44/2011

375/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve školských xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2012

463/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

205/2015 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

323/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 219/1995 Xx., devizový xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 18.10.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 104/2017 Xx., a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx

x účinností od 1.1.2023

544/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2021

14/2021 Sb., x nakládání xx xxxxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2021

36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Čl. 5 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx právních xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
6) §6 xxxxxx x. 147/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxx, xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §12 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 2/1969 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Například xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) Xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x x změnách xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o léčivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
16) Zákon č. 238/2000 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
18) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Například xxxxx č. 2/1969 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 147/2000 Sb., xxxxx č. 128/2000 Sb.
22) Zákon č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
23) §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 261/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx přípravy xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 185/1998 Xx.
25) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §49 xxxx. 9 zákona x. 218/2000 Xx.
28) Xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
29) §23 x §51 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§40a xxxx. b), §16 xxxx. a) zákona x. 114/1988 Xx.
30) §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
31) Například §15 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx).
32) §18 xxxxxx x. 130/1974 Xx., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxx č. 136/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx od dovozního xxx, ve znění xxxxxxxx x. 125/1999 Xx.
34) Xxxxxxxx Xxxx 2008/114/ES xx xxx 8. xxxxxxxx 2008 x určování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritických xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx zvýšit xxxxxx xxxxxxx.
35) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Například xxxxx č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1907/2006 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 689/2008.
39) §22 xxxx. 1 zákona x. 241/2000 Xx., xx znění zákona x. 320/2002 Sb.
40) Zákon č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx děl xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §203 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxx x. 126/2008 Xx. x zákona x. 320/2009 Xx.
51) Xxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §98 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx. x xxxxxx x. 298/2008 Xx.
54) §93 xxxxxx x. 131/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 298/2008 Xx.

55) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.