Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

240/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Stav nebezpečí §3

HLAVA II - ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vláda §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady §9

Ministerstvo vnitra §10

Ministerstvo zdravotnictví §11

Ministerstvo dopravy §12

Ministerstvo průmyslu a obchodu §12a

Díl 3 - Česká národní banka §13

Díl 4 - Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje §14 §14a §15 §15a §16 §17

Díl 5 - Orgány obce s rozšířenou působností

Starosta obce s rozšířenou působností §18

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §19 §20

Díl 6 - Orgány obce §21 §21a §22 §23

HLAVA III - OSTATNÍ ORGÁNY S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ

Díl 1 - Bezpečnostní rady a krizové štáby

Bezpečnostní rady §24

Ústřední krizový štáb §24a

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností §24b

Díl 2 - Územní správní úřady §24c

HLAVA IV - OBECNÁ USTANOVENÍ

Finanční zabezpečení krizových opatření §25

Zabezpečení informačních systémů krizového řízení §26

Zabezpečení závaznými geografickými podklady §26a

Zvláštní skutečnosti §27 §28

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby §29

Subjekty kritické infrastruktury §29a

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury §29b

Styčný bezpečnostní zaměstnanec §29c

Hromadné informační prostředky §30

Fyzické osoby §31

Výjimky §32

HLAVA VI - KONTROLA, PŘESTUPKY A NÁHRADA

Kontrola §33

Přestupky fyzických osob §34

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §34a

Společné ustanovení k přestupkům §34b

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci §35

Náhrada škody §36

Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách §37

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Vztah ke správnímu řádu §38 §39 §39a §39b §39c §39d §39e §39f

Zmocňovací ustanovení §40

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství §41

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §42

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 430/2010 Sb. - Čl. II

INFORMACE

240

XXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2000

o krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, které nesouvisejí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,1) a xxx xxxxxx řešení x xxx ochraně xxxxxxxx infrastruktury34) x xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxx povinností.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie34) x xxxxxxxx určování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řídících činností xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx na xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a plánování, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx událost xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx2), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav xxxx xxxx ohrožení xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx nebo technické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx osob,

d) pracovní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx vykonávat xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxx práci, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx krizové situace x xxxxxx xx xxxx xxxxx povinna xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, narušení xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx35), xxxxxxxxxxx základních životních xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx kritickou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxx i na xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, prostředek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx36), xxxxxx xxxxx průřezových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx prvek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) subjektem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soubor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx narušení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x mezními hodnotami, xxxxx zahrnují rozsah xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx zdraví xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx veřejnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytování nezbytných xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x informační xxxxxxx, xxxxxxxx xxx a xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správa.

§3

Stav xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx se jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,4) a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a obcí, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx dobu a xxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozsah. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx nebezpečí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx události podle xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(3) Xxxx xxxxxxxxx pro území xxxxx nebo xxxx xxxx vyhlašuje xxxxxxx xxxxx, x Xxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Hejtman, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx situací xxxxxxx, též xxxxx xxxxx.

(4) Xxxx nebezpečí xxx vyhlásit xx xxxx nejvýše 30 xxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx prodloužit xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebezpečí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vládu x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu35), pokud xxxxx nerozhodne xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx zůstane zachována, xx xxxx považují xx krizová opatření xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxx nebezpečí xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx5). Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx okamžikem, xxxxx xx x něm xxxxxxx. Rozhodnutí se xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx krajského xxxxx x xx úředních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území, kde xx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx způsoby x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Stav nebezpečí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stávky xxxxxx xx xxxxxxx práv x oprávněných xxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx vyhlášen, xxxxx hejtman xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx stav xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx deskách obecních xxxxx xx xxxxx, xxx byl xxxx xxxxxxxxx vyhlášen, zveřejní xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxx se xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx

§4

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx řešení nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx jejich činnost,

b) xxxxxx ministerstvo xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxx krizové situace x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu,7)

c) xxxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx krizových xxxxxxx,

x) xxxxxxx průřezová a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předloženého Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx evropské xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je organizační xxxxxx státu.

(2) Vláda xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx této xxxxx.

§5

Za nouzového xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxxx nutnou xxxx a v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx8)

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx obydlí xxx xxxxxxxx osoby x xxxxx, na xxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x majetku (§29 x 31), pokud xxx x nucené xxxxxxx práva vlastníka xxxx uživatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, majetku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ohrožovala xxxxxxxxx krizová xxxxxxxx xxxx narušovala, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění,

f) xxxxx xx stávku, xxxxx xx tato xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxx je xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx x v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxx

x) evakuaci xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx místech xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx37),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, terénních xxxxx xxxx odstraňování xxxxxx xxxxx porostů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx situace.

(2) Xxxxx x xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xx dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu osoby, x němuž je xxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx x přípravků, xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vykonávání xxxx x xxxx x xxxxxx, pokud tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx zásobování

1. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx, pokud se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (xxxx), kterými se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zabezpečení, státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx péče,9) a x jejich výplatě.

(3) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx oprávněna xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx měně, cenných xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx nich xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx,

x) provádění xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky,

e) xxxxxxxxx úvěrů od xxxx x trvalým xxxxxxx nebo sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účtů x České xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx nebo sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxx prostředků na xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx smluvně, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx odmítne x xxxxxx hrozí xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx krizovým xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx neuplatní, xxx-xx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxx se dále xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu platební xxxxxxx, x xx x xxxxxxx příslušného xxxxxxxx.

§7

Xxxxx x době xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 1 xx 3 oprávněna xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx38).

§8

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 1 xx 3 x x §7 xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx stejně xxxx xxxxx. Účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx

§9

(1) Ministerstva x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxx ústřední správní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxx situací v xxxxxx působnosti

a) zřizují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxx plán"); xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ministr xxxx vedoucí jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx určí a xxxxx, organizační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) poskytují xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovují podřízeným xxxxxxx správním úřadům xxxxxxxxx poskytovat na xxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládají xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyžadují xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, prostředku nebo xxxxxxx infrastruktury, o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx pro určení xxxxx kritické infrastruktury xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, informace xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx včetně xxxxx, x kterých xx nutné zachovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x prvky evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx určované xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x zařazení xx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx prvků xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x počtu xxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plány xxxxxxx připravenosti subjektů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxx zranitelnosti, hrozbách x zjištěných rizicích,

g) xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízených xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x činnostech x xxxxxx krizových xxxxxxx x xx xxxxxxxx jejich následků, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx11) xxxxxxxxx jinak,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné správy,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx komunikaci xx xxxxxx k jiným xxxxxxxx xxxxxx, obcím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx, x xx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx jejich xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx přípravu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) podmínky x xxxxxx vykonávání péče x děti x xxxxxxxxxx školách, xxxx xxxxxx ve školách xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ochranné výchovy x xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx xxxx péči xxxxxxx za krizové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zřizování, xxxxxxx a ochranu xxxxxxx děl, uplatňování xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol.

§10

Ministerstvo xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení12)

a) sjednocuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx přípravě k xxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx13) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx situací a xx spolupráci x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plánů xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx ohrožení státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. e),

g) xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x této xxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §15 xxxx. 3,

l) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx koordinuje xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určuje x xxxxxxxxxx postupy Policie Xxxxx republiky.13a) Xxxx xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxx na úkolech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného sboru.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x době xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15); x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx, kteří mají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx statut specializovaného xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zavádění xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx39).

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, letadel, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cest xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx.

(2) V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, předmět x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) přijímat xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx urychleného xxxxxxxx xxxxx důležitých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x energetice,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx energetických xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energetických xxxxxx; xxxx-xx subjektem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x neodkladné xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx meziresortní x xxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxx 3

Česká národní xxxxx

§13

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x jejich řešení

a) xxxxxxx krizový štáb,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) odstraňuje nedostatky, xxxxx xx mohly xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx správním xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx vydávaných na xxxxxxx §6 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dotýkají Xxxxx xxxxxxx banky,

e) projednává xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx uložených xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným na xxxxxxx §6 odst. 3,

x) xxxxxx zvláštní xxxxxxxx podle §6 xxxx. 5.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx plán, který xxxxxxxx souhrn krizových xxxxxxxx x postupů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx40), x xxxxxxxxxxxx x ministerstvy x jinými ústředními xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka k xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

b) xxxxxxxx od právnické xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx informace nezbytné x určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u kterých xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze získat xxxxx způsobem,

c) xxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x prvky xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x prvků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 písm. f); xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci o xxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při kontrole.

Xxx 4

Orgány xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx kraje

§14

(1) Hejtman xxxxxxxxx připravenost xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xx xxxx připravenosti podílejí.

(2) Xxxxxxx řídí a xxxxxxxxxx přípravná xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, orgány xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxxxx osobami x fyzickými xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x řídí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx štáb kraje,

c) xxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxx radě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) vyžaduje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx

x) koordinuje xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx (§28 odst. 3), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx bezodkladných pohřebních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx byla xxxxxxxxx evakuace.

(4) Xxxxxxx xx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, pracovní xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx37) pro xxxxxx xxxxxxx situace,

b) xxxxxxxxxxx provádění staveb, xxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx xxxxx xxxx odstraňování xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x krizové xxxxxxx,

x) vykonávání péče x děti x xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětských, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení x ozbrojených xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx rozsahu také xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) hlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx obyvatelstva,

h) xxxxx xxxxxx, pobytu x xxxxxx osob xx vymezeném místě xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx finančně xxxx časově xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx x přitom xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, pokud obdobná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§14a

(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kraje na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx součinnost hasičskému xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx kraje,

b) xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx kraje.

(2) Xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

§14a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§15

(1) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx16) xxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx x obcemi v xxxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zpracovává krizový xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx plán obcí x rozšířenou působností; xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxx stanovené xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx krizového xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předává Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyžadovat, xxxxxxxxxxxx x evidovat xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zásob xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, počtech xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x místech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) množství, xxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) počtech x typech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx x druzích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kanalizacích, xxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obyvatelstva xxx xxxxxxxxx situacích, k xxxxxxxxxxx záchranných xxxxx, xx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx důležitých xxxxxxx,

x) výměrách pěstovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a krizového xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx (§39d) x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§39e).

§15a

Hasičský xxxxxxxxx sbor xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje součinnost xxxxxx xxxxx x xxxx, organizačních složek xxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§16

(1) Xxxxxxx České xxxxxxxxx13a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx krizových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx kraje.

(2) Policie Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 3.

§17

§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Díl 5

Orgány obce x xxxxxxxxxx působností

§18

Starosta xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Starosta xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností na xxxxxx krizových xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx podílejí.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x působností ve xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx obcí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx

x) zřizuje x řídí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxxx xx xx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx projednání x bezpečnostní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krizový plán xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyžaduje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podle §15 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx x řídí xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu obce,

b) xxxxxxxxx za krizové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx hejtmanem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxxxxx a komunikačních xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností plní xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx46).

§19

Obecní úřad xxxx x rozšířenou působností

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx xxxxxxxxx situací

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx sboru kraje xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx kraje a xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx (§39d) a xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§39e) x předává údaje x xx xxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) odstraňuje xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxx situace.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Úkoly xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx46).

§20

§20 zrušen právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 6

Orgány xxxx

§21

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxx krizových situací; xxxxxxx xxxxxx obce xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Starosta xxxx xxxx

x) za xxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace a xxxxxx řešení může xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxx obvodu xxxx; xxxxxxx xxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxx, právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx starostou xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x úkoly x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx krizového xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx, xxxxx tak xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z ohroženého xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nouzového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud starosta xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxx stanovenou xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx jmenuje. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxx x xxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušit.

§21x

(1) Obecní úřad xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx změnách pobytu xxxx (§39d), xxx xxxxxx shromažďuje údaje, x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx se nachází,

d) xxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx nebezpečí (§39e), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx,

x) se podílí xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxx krizovým xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich řešení.

(2) Xxxxxx xxxx seznamuje xxxxxxxxx a fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým s xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a se xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx právním předpisem x. 430/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§22

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx obce. Xx-xx x tomuto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,17) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx způsoby v xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místního xxxxxxxx. Stejný xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozpočtu.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Sb.

HLAVA XXX

XXXXXXX ORGÁNY X XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx rady x xxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx rada kraje x bezpečnostní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxxx jmenuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(4) Na xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zabezpečení x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kraje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx další xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx krizové xxxxxxx.

§24a

Ústřední xxxxxxx štáb

Ústřední xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx krizového xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§24x

Xxxxxxx xxxx xxxxx x krizový štáb xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Krizový xxxx xxxxx x krizový xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánem zřizovatele xxx xxxxxx krizových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx krizového xxxxx kraje xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx štábu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx krizového xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, který xxxxxxx členy xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Díl 2

Územní správní xxxxx

§24x

Xxxxxx správní xxxxx47) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx plánu obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx zpracovávají xxxx xxxxxxx připravenosti.

§24c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření

Finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxx rozpočtový xxx se provádí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18). Za xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx kapitoly x xxxxx x obce xx svých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx objem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok xxxxxxxxx účelovou xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxx situací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx finanční xxxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace vyčleňované xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x rozpočtech kapitol xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhuje x xxxxxxxxxx kapitole Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa účelovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxx rezervy na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx situací xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx státnímu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

§26

Zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx x xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxx využívají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podřízeným x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x programového xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx utajení xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídají xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§26x

Xxxxxxxxxxx závaznými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxxxx xxxxxx využívají xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jednotné geografické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx digitální xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx geografickými xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx48).

§26x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§27

Zvláštní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v případě xxxxxxxx mohly xxxx x znemožnění nebo xxxxxxx činnosti orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a zdraví xxxx, majetku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikatelského xxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx podnikatelskou nebo xxxxx obdobnou xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx49), xxxxx xxxx xxxxx nejsou utajovanými xxxxxxxxxxx19).

(2) Orgány xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx materiály xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx "Zvláštní xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx "XX". Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx utajení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,19) xxxxx xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxxxxx dotčen.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x příslušným orgánem xxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx, nosná xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx odděleně od xxxxxxxxx písemností.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se seznamovat xx xxxxxxxxxx skutečnostmi xxxx xxx zapsáni xx zvláštním seznamu, xxxxx schvaluje vedoucí xxxxxx krizového řízení xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, které se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xxxx oprávněna xx x takovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx pověřený xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, kde se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx vstup, který xxxx xxx zajištěn xxxxx xxxxxxx vstupu xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx osoba žádá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,20) xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx k této xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx, povinný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí právní xxxxxxx upraví

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, stanovení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx určování xxxx ke xxxxx xx zvláštními skutečnostmi.

§28

(1) Vláda, ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx, územní správní xxxxx, orgány obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21)

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxx Xxxxxx, Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx krizový plán, xxxxx schvaluje x xxxxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxx x Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich vedoucí, x případě Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx x v xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.

(3) Při řešení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx x likvidačních prací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.2)

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x složení bezpečnostní xxxx xxxxx x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a krizového xxxxx xxxxx a xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX

§29

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podílet xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánů. X xxxxxxx, xx xxx x právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xx kterém xx upravena xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx situací.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu zahrne xx krizového xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xx tato xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx bezplatně poskytnout x xxxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3 x xxxxx související xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx, obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Právnické osoby x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.22) Poskytnutím xxxxxxx xxxxxxxxxx18) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Dojde-li za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx-xx škody xxxxxxx rozsahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx a podnikající xxxxxxx osoby povinny xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx plánech, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx23) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právnickým osobám x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx také xxxxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxxx následně xxxxxxxxx xxxxxxx. Hejtman xxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x současně xx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Potvrzení xxxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředku, nezbytné xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx věcného xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, poučení x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx50).

(7) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx, prostředku xxxx xxxxxxx infrastruktury, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že splňují xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny zdržet xx činností zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3.

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vlády xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxx povahy, kterým xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§4 xxxx. 1 písm. x) xxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x)],

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a vjezdů xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx změně, je-li xxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx informace o xxxxxxx zastavení provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§29x

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury

(1) X plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnoprávní povinnost, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, organizační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx51), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise, xxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§29c

Styčný bezpečnostní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx oznámí příslušnému xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx učiní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnance plní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Styčný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Styčným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx určena xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poznatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx obyvatelstva xxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxx x jedné z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§30

Hromadné xxxxxxxxxx prostředky

Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxx rozhlasového xxxxxxxx, je povinen xxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nařízených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx krizových opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu krizového xxxxxx je fyzická xxxxx povinna bezplatně xxxxxxxxxx x aktualizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Fyzická xxxxx je v xxxx krizového xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x §14 odst. 4 písm. x),

x) xxxxxx omezení vyplývající x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxxx zakázaných krizovým xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3.

(4) Xxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx plněním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx vlastní nebo xxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem.

(5) Xxxxx, xxxxxx a xxxxx prací x xxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě hejtman xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, den x xxxxx nástupu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příkaz vydal.

(6) Xxx, kdo v xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx jejím xxxxxxxx fyzické osobě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxxx, den xxxxxxxx a ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxxxx hodin, xxxx x místo práce, xxxxxxx x xxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ze zdravotních xxxxxx uloženou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx xxxxx, doloží xxxx xxxxxxxxxx lékařským xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem, jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx vynaložených na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 5.

§32

Výjimky

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx povinnost xxxx pracovní výpomoc xxxxx xxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a imunity xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx výpomoc ostatním xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jsou osvobozeny xxxxx ve xxxx xx 18 let x xx 62 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx stupni, xxxxxxxx x senátoři Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Dále jsou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxx ženy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx 15 let xxxx, xxxxxxx xxxx, ženy xx konce třetího xxxxxx po porodu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, zemřelo xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxxx by v xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž opominutí xx xxxxx xxxx x ohrožení života, xxxxxx xxxx majetku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ženám xxx xxxxxx pouze takovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc, xxxxx xxxx v rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.24)

(4) Xxxxx osvobozené xx pracovní xxxxxxxxxx x pracovní výpomoci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX VI

KONTROLA, PŘESTUPKY X NÁHRADA

§33

Kontrola

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení.

(2) Xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x součinnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadem, x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxx ústředním správním xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvo vnitra.

(3) Xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, kde xx xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxxx xxxxx x xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx ředitele. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx souhlas xxxxxx, zajistí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, výkon xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx zprávu o xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx lhůtu xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx výkon Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxx xxxxxxxxx stavu nesplní

a) xxxxxxxx x povinností xxxxx §31 odst. 3 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxx x povinností xxxxx §31 odst. 3 xxxx. d) xxxx x), nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxxx tím, xx x xxxxxxx x §27 odst. 6

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx se xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečnostmi, xxxxx xxxxxxxx skutečnost xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xx x takovou xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx do 100 000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§34x

Xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx v rozporu x §29 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace

a) xx nepodílí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánů, xxxx

x) xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx krizové připravenosti.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) jako xxxxx zahrnutá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 3 000 000 Xx.

§34x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34a odst. 2 xxxx. x), které xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad.

§35

Náhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx pracovní povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx vlastnického xxxx užívacího práva, xxxxxxxxxx věcného prostředku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx, xxxxx x omezení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx lze poskytnout xx xxxxxxxx dohodě xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že dojde x omezení výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx určit výši xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx odpovídá obvyklé xxxx xx stejné xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx se vychází x výše xxxxxxx xxxxxxxxx povinnému a x xxxxxxx požadované xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx krizového xxxxxx xx oprávněn požadovat xxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonání pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx havárie2) xxxx jiné xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.27)

§36

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (§39 xxxx. 5) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Této xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx zprostit xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx škodu xxx.

(2) Náhrada věcné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx uloženém xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných v xxxx xxxxxx xxxxx.26)

(3) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx vzniklé při xxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,28) pokud xxxxx na náhradu xxxx xxxxx nevznikl xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Peněžní xxxxxxx xxxxxxxx ten orgán xxxxxxxxx řízení, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx cvičení, xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vznikla xxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxx xx náhradu xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx, kdy xx x xxxxx xxxxxxxxx, nejdéle do 5 xxx od xxxxxx škody, xxxxx xxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx do 5 xxx xx vzniku xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vznik xxxxxx události.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx události, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace x musela xxx xxxxxxxx krizová xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx haváriích xxxx xxxxxxxxx pohromách

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx situaci x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohromy xxxxxxxxx xxxxxx x mimořádně xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx státní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podpora xxxx xxx poskytována xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxx poskytování xxxxxx podpory fyzickým xxxxxx xx xxxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Státní podpora xxxx xxx poskytována x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.29)

(4) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx forem finanční xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obcím xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) x neinvestiční xxxxxxx xxxxxx xx sociální xxxxx, xxxxxx xxxxxx x rámci souhrnného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(6) K xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx forem xxxxxxxx xxxxxx x případnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní správa xx úhradu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§38

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xx x době xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx §6 xxxx. 5, §9 xxxx. 3 xxxx. c) x §34 xx 34b, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§39

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx následky xxxxx ke vzniku xxxxxxx situace; v xxxxxx případech xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx krizového xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxx povodní x xxxxxxxxx krizového xxxxx, zasedá xxxxxxxxx xxxxxxx štáb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx55) x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx, zasedá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem55) nejsou xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx a xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx1) nestanoví xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se ověřuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.2)

§39a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§39x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53) plní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x §21 xxxx. 2 písm. x) xx x) x xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54) xxxx v případě xxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývající x §21 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) x odstavce 3.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx postupují xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39d

(1) Evidence xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx nouzového stavu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X evidencích xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu osob xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a místo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, i xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx evidence xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Zdrojem xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hasičským záchranným xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách pobytu xxxx vedená xxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx v evidenci xxxxx o přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem.

§39d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§39e

(1) Xxxxxxxx xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx osob za xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx je místně xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx kraje, se xxxx za xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 2 x 3 xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vedené hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx kraje xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vedená xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx za stavu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností je xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vedená xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x přechodných změnách xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39d odst. 4.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§40

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), §27 xxxx. 9 x §28 xxxx. 4.

(2) Ministerstvo školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 xxxx. 5 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 odst. 5 xxxx. x).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 130/1974 Sb., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 49/1982 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 114/1995 Xx. x xxxxxx x. 238/1999 Xx., xx mění takto:

1. X §18 xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13) xxx: "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx orgány krizového xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

__________

13) Zákon x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx).".

2. X §18 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Předsedou xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxx xxxx.".

3. X §18 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx okresního xxxxx.".

4. X §18 xxxx. 6 xx za xxxx xxxxx vkládá xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Předsedou povodňové xxxxxx je ředitel xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§42

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2001.

Klaus x. r.

Havel v. x.

Xxxxx v. r.

Čl. XXXXX

Xxxxxx x xxxx náhrady xxxx xx zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx v xxxxxxxx XVI až XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx x po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx podle předpisů x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpracují xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností do xxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tímto zákonem xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 240/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., o xxxxx a zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2005

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním minimu x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) a (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2007

218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

282/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

153/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x elektronických komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

430/2010 Xx., kterým se xxxx zákon č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

118/2011 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 240/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 44/2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

333/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

463/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

205/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

323/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx peněžního oběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kterým xx xxxxxxx xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

544/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

14/2021 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx správních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx právních xxxxxxxx vyhlašovaných ve Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv (zákon x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Čl. 5 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) Zákon č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxx.
6) §6 xxxxxx x. 147/2000 Xx., x okresních xxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx.
9) Například xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Například xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (atomový zákon) x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 2/1969 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
13x) Xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích).
16) Xxxxx č. 238/2000 Sb., o Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §11 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx).
18) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.
22) Xxxxx č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §128 xxxxxxxxxx zákoníku.
24) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zakázané xxxx xxxxx, těhotným xxxxx, xxxxxx do xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a podmínky, xx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konat x xxxxxx přípravy xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 185/1998 Xx.
25) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §49 xxxx. 9 zákona x. 218/2000 Xx.
28) Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
29) §23 x §51 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§40a xxxx. x), §16 xxxx. a) zákona x. 114/1988 Xx.
30) §63 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
31) Xxxxxxxxx §15 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx péči a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx).
32) §18 xxxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx ve vodním xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxxxxx č. 136/1998 Sb., x osvobození xxxxx xx dovozního xxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 125/1999 Xx.
34) Xxxxxxxx Rady 2008/114/ES ze xxx 8. prosince 2008 x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx potřeby zvýšit xxxxxx xxxxxxx.
35) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České republiky.
36) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 119/2002 Sb., x střelných zbraních x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu (zákon x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x zákona x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 689/2008.
39) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 241/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.
40) Zákon č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
43) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Zákon č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxxx xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx geodetických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx používání.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §203 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxx x. 320/2009 Sb.
51) Xxxxx č. 59/2006 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Sb., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

52) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
53) §98 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx. x xxxxxx x. 298/2008 Xx.
54) §93 xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 298/2008 Xx.

55) Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.