Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2017 do 31.12.2021.


Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

240/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Stav nebezpečí §3

HLAVA II - ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vláda §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady §9

Ministerstvo vnitra §10

Ministerstvo zdravotnictví §11

Ministerstvo dopravy §12

Ministerstvo průmyslu a obchodu §12a

Díl 3 - Česká národní banka §13

Díl 4 - Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje §14 §14a §15 §15a §16 §17

Díl 5 - Orgány obce s rozšířenou působností

Starosta obce s rozšířenou působností §18

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §19 §20

Díl 6 - Orgány obce §21 §21a §22 §23

HLAVA III - OSTATNÍ ORGÁNY S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ

Díl 1 - Bezpečnostní rady a krizové štáby

Bezpečnostní rady §24

Ústřední krizový štáb §24a

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností §24b

Díl 2 - Územní správní úřady §24c

HLAVA IV - OBECNÁ USTANOVENÍ

Finanční zabezpečení krizových opatření §25

Zabezpečení informačních systémů krizového řízení §26

Zabezpečení závaznými geografickými podklady §26a

Zvláštní skutečnosti §27 §28

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI OSOB

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby §29

Subjekty kritické infrastruktury §29a

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury §29b

Styčný bezpečnostní zaměstnanec §29c

Hromadné informační prostředky §30

Fyzické osoby §31

Výjimky §32

HLAVA VI - KONTROLA, PŘESTUPKY A NÁHRADA

Kontrola §33

Přestupky fyzických osob §34

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §34a

Společné ustanovení k přestupkům §34b

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci §35

Náhrada škody §36

Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách §37

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Vztah ke správnímu řádu §38 §39 §39a §39b §39c §39d §39e §39f

Zmocňovací ustanovení §40

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství §41

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §42

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 430/2010 Sb. - Čl. II

INFORMACE

240

XXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2000

x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pravomoc xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxx a xxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obrany Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,1) x xxx xxxxxx řešení x při ochraně xxxxxxxx infrastruktury34) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx34) x xxxxxxxx určování x xxxxxxx evropské xxxxxxxx infrastruktury.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) krizovým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, realizaci a xxxxxxxx činností prováděných x souvislosti x

1. xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx ohrožení xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxx xx zasahuje xx práv a xxxxxxxxxx xxxx,

x) pracovní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx vykonávat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx situace x xxxxxx je xxxx osoba povinna xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx krizového xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednorázové x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx konat v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) věcným xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxx xxxxxx lze xxxxxx xxx řešení krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prvků xxxxxxxx infrastruktury, narušení xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx35), xxxxxxxxxxx základních životních xxxxxx obyvatelstva, zdraví xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktura xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx infrastruktura36), xxxxxx podle xxxxxxxxxxx x odvětvových xxxxxxxx; xx-xx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rizika narušení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x provozovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xx tento xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) průřezovými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx závažnosti xxxxx narušení xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x mezními xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx životě, xxxxx xx zdraví xxxx, xxxxxxxxx vážný xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytných xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx života,

m) odvětvovými xxxxxxxx technické xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hospodářství, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, doprava, komunikační x informační xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx, nouzové xxxxxx x veřejná xxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx intenzita xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,4) x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxx, xx nezbytně xxxxxx dobu x xxx xxxx území xxxxx xxxx pro xxxx část. Rozhodnutí x vyhlášení xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx rozsah. Xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, zda xx xxxx nebezpečí xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v Praze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vládu, Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxxx kraje x xxxxx xxxxx xxx krizovou situací xxxxxxx, xxx další xxxxx.

(4) Stav xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx prodloužit xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx. Xxxxxxxx krizových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx35), xxxxx xxxxx nerozhodne jinak. Xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx zůstane zachována, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx.5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem, xxxxx xx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx zájmů.

(8) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx hejtman nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zrušení před xxxxxxxxx této xxxx. Xxxxx xxxx nebezpečí xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho vyhlášení.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx byl xxxx xxxxxxxxx vyhlášen, zveřejní xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx ve Xxxxxx zákonů. Účinnosti xxxxxx okamžikem, který xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx

§4

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx řešení nebo x ochraně kritické xxxxxxxxxxxxxx

x) ukládá úkoly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx činnost,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx krizové xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním předpisu,7)

c) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx situací,

d) xxxxxxx průřezová x xxxxxxxxx kritéria pro xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x prvcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(2) Xxxxx xxx přípravě na xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§5

Za xxxxxxxxx stavu xxxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxxx8)

x) xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx obydlí při xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, na kterém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx právnických x xxxxxxxxx osob x majetku (§29 x 31), xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele x xxxxxx ochrany života, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž je xx xxxx omezení xxxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx vymezeném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxxxx by ohrožovala xxxxxxxxx krizová opatření xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx na stávku, xxxxx by tato xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx znemožnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x majetku x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx místech nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx prostředky37),

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x době xxxxxx nouzového stavu xx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxx opuštění xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx x místě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx opustila x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x pobytu xxxxxxx xxxx xxxx bez xxxxxx příslušnosti, x xxxxxxx xxxxxx, výbušnin, xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx x přípravků, xxxxxxxxx xxxxxxxx a zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx jiné xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k provádění xxxxxxxxx opatření,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx péče o xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx,

x) xxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx

1. dětských, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxx, bezpečnostních xxxxx x složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxxx,

3. xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, x to x nezbytném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (péče), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nemocenského pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodového xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxx xxxxxxxx xxxx,9) a o xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu je xxxx xxxxxxxxx nařídit xxxxx

x) nabývání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x penězi ocenitelných xxxx a závazků xx nich odvozených, xx českou xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx mezi poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pobočkami,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxx v zahraničí,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx emitentem xx xxxxx x xxxxxxx pobytem xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx pobytem xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx sídlem mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na jejich xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nelze xxxx xxxxxxxx x věci xxxxxxxx smluvně, xxxxxxx xxxxxx klade xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx odmítne a xxxxxx hrozí xxxxxxxxx x prodlení.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které může xxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxx a xxx xxxxxxx, xxxxx povedou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx příslušného xxxxxxxx.

§7

Xxxxx x xxxx xxxxxx stavu ohrožení xxxxx je xxxxx xxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx vstupu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx držení x xxxxxx střelných xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agens a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx38).

§8

Rozhodnutí o krizových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 1 xx 3 a x §7 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx stejně xxxx zákon. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx x rozhodnutí xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstva x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx krizových xxxxxxxx x postupů x řešení xxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx plán"); xxxxxxx xxxx schvaluje ministr xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx štáb xxxx xxxxxxxx xxxxx x přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx a x jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvům, xxxxxxxx úřadům a xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podklady xx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx podle §15 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich působnosti

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx provozovatele xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx oprávněně xxxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx kritické infrastruktury xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, informace xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx prvků xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získat xxxxx způsobem,

c) určí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x x tomto xxxxxx informují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx též xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx,

x) poskytují Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednou ročně xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxx infrastruktury včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx analýzy ohrožení x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx11) nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxx okamžité opravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x jiným xxxxxxxx úřadům, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytují si xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx připravenosti xx krizové xxxxxxx x xxx jejich xxxxxx, xxxxxxx-xx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) podmínky a xxxxxx vykonávání xxxx x děti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx ve školách xxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx,

x) báňsko technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x ochranu xxxxxxx xxx, uplatňování xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx kontrol.

§10

Xxxxxxxxxxxx vnitra

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení12)

a) sjednocuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx se xx přípravě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx13) xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krizových plánů xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o přechodných xxxxxxx pobytu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria,

f) xxxxxxxxxx seznam, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. e),

g) xxxx xxxxx x xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx republiky v Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx funkci kontaktního xxxxx Xxxxx republiky x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x plnění xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x této xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) každé xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všeobecnými xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) zpracovává xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvům x xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §15 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx připravenosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xx přípravu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určuje a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.13a) Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a l).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx generální ředitelství xxxxxxxxxx záchranného sboru.

§11

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x neregistrovaných xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15); x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x zveřejnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, kteří mají xxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxx statut specializovaného xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx39).

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, drážní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dopravních cest xxxxxxxxxx dopravě povinnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx plnění, xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§12a

Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx

(1) Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx urychleného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx elektrické energie x tepla, výrobci xxxxxxxxxx energetických xxxxxx, xxxxx x vlastníku x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energetických potřeb; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ukládá xxx xxxxx k xxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu xxxx xxxxx v xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vládě x Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx meziresortní x xxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxx 3

Česká xxxxxxx xxxxx

§13

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx krizový xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxx xxxxxxxx x x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) odstraňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx správním xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3 a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx dotýkají Xxxxx xxxxxxx banky,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx uložených krizovým xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §6 odst. 3,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx zpracovává xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupů x řešení xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxxxxxxx40), a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředními xxxxxxxxx úřady xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx krizových xxxxx.

(3) Xxxxxxx plán xxxxxxxxx guvernér České xxxxxxx banky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud požadované xxxxxxxxx xxxxx získat xxxxx způsobem,

c) xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra k xxxxxxxx do seznamu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxx členských států, xxxxx xxxx závislé xx xxxxxxxxxxxx prvcích xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ukládá xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při kontrole.

Xxx 4

Orgány kraje x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx

§14

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx připravenosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k řešení xxxxxxxxx situací x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx právnickými xxxxxxx x fyzickými osobami. Xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a řídí xxxxxxx štáb kraje,

c) xxxxxxxxx xx projednání x bezpečnostní xxxx xxxxx xxxxxxx plán xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§28 xxxx. 3), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) koordinuje nouzové xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x dalšími nezbytnými xxxxxxxxxx x přežití xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx evakuace.

(4) Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx povinnost, xxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx37) pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prací, terénních xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zmírnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonávání xxxx x děti x xxxxxx, xxxxx tuto xxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) přednostní xxxxxxxxxx dětských, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx plnění krizových xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxx,

x) hlášení xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx x pohybu osob xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx území.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx časově xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo plnění xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx. Xxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, pokud obdobná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

§14a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 430/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx16) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správními úřady x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx plán xxxx x rozšířenou působností; xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxx xxxxx §15 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci41), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx41), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců43), xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel44), centrálním xxxxxxxx silničních xxxxxxx44) x v xxxxxxxx xxxxxx45).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje x

x) kapacitách xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti právnických xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx programech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zásob xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx předpokládané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, složení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx,

x) počtech x typech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a výrobních xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobních xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pěstovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx krizových plánů xxx přípravu x xxxxxx krizových situací.

(4) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx krizovými xxxxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (§39d) x xxxxxxx xxxxx v xx vedené Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§39e).

§15x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu kraje x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnost xxxxxx kraje a xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a dalších xxxxxxxx, je-li to xxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§16

(1) Policie Xxxxx xxxxxxxxx13a) xxxxxxxxx připravenost x xxxxxx krizových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kraje.

(2) Policie Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx shromažďuje xxxxx §15 odst. 3.

§17

§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 5

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx připravenost xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx situací x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správními úřady x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Za xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x řídí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xx krizové situace x xxxxxx xx xx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx krizový plán xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxx

x) xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností, který xx xxxxxxxx krizovým xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx úřady xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx jejich řešení,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx46).

§19

Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

b) xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (§39d) x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§39e) x předává xxxxx x xx vedené xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů10) odstraňuje xxxxxxxxxx, které xx xxxxx vést ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zřizuje pracoviště xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Úkoly xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx46).

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Xxx 6

Xxxxxx xxxx

§21

(1) Xxxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx orgány xxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx dále

a) za xxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx může xxxxxx krizový xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťuje xx xxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v podmínkách xxxxxxxxx xxxxxx obce; xxxxxxx úřady xx xxxxxx xx území xxxx, právnické xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxxx,

x) plní úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx jejich xxxxxx x úkoly x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx.

(3) X době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obce

a) xxxxxxxxxxx varování a xxxxxxxxxxx xxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx krizového xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkon xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx jmenuje. X xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obec x xxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

§21x

(1) Obecní xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx připravenosti obce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) organizuje xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebné xx zpracování xxxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností,

c) vede xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx (§39d), xxx xxxxxx shromažďuje xxxxx, x předává xxxxx x ní vedené xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx správním xxxxxx xx nachází,

d) xxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§39e), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a předává xxxxx x xx xxxxxx obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu se xxxxxxx,

x) se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řešení.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x připravenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011

§22

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxx účelu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,17) xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx. Xxxxxxxx obce xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obvyklými, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místního xxxxxxxx. Stejný postup xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nařízení xxxx.

(2) Náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozpočtu.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Sb.

XXXXX III

OSTATNÍ XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx rady a xxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxxxxxxxxx rady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx poradními xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx.

(3) Předsedou bezpečnostní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx situace na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx štáb xx xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho složení x činnost xxxxxxxx Xxxxxx Ústředního krizového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§24x

Xxxxxxx xxxx xxxxx x krizový xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Krizový štáb xxxxx a xxxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx orgánem zřizovatele xxx řešení krizových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx krizového štábu xxxxx.

(3) Předsedou xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§24x

Xxxxxx správní úřady47) xxxxxxx v krizovém xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx krizové připravenosti.

§24c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

HLAVA IV

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizových xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18). Za tímto xxxxxx

x) ministerstva x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx v rozpočtu xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx svých xxxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace; kraje x obce xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx situací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozpočtech xxxxxxx xxxxxxxx xx závazný xxxxxxxx státního rozpočtu xx xxxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účelovou xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx krizových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

§26

Xxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx stuací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x spolupracujícím xxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx podmínkách,

c) bezpečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stupněm xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracované xxxxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxxx xxxxxx xxx plánování xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxx plánu.

§26a

Zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx krizového xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx jednotné geografické xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podklady xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňovat zásady xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx, tak x mezinárodním xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx krizových xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvářené xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx v souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx48).

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§27

Xxxxxxxx skutečnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x znemožnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikatelského xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx19).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označují krizové xxxxx a ostatní xxxxxxx, nosná média x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx "Zvláštní xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx "XX". Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx utajení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,19) xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx paragrafu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 po projednání x příslušným orgánem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx média x xxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 3.

(4) Xxxxxxx, nosná xxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednacím xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx odděleně xx xxxxxxxxx písemností.

(5) Pracovníci xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx, xxxxx schvaluje vedoucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněna xx x takovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x jeho rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pracovník.

(7) Xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx listiny, xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pouze xxxxx vstup, který xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vstupu xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se seznamovat xx zvláštními xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,20) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx subjekt xxxxxxxx tuto informaci xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí právní xxxxxxx upraví

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx písemností x xxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§28

(1) Vláda, ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány obcí xxxxxxx, organizují a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.21)

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plán, xxxxx schvaluje v xxxxxxx Kanceláře Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx x Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxxxx zákona.2)

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) obsah xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kraje a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx krizového xxxxx, plánu krizové xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx připravenosti subjektu xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX OSOB

§29

Právnické xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx

(1) Na výzvu xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx přípravě na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxx x právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x krizového plánu, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krizové připravenosti; xxxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x řešení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzickou xxxxx, xx tato xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 odst. 3 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xx xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxx situace na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.22) Poskytnutím xxxxxxx prostředků18) xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx za xxxxxxxxx stavu k xxxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx rozsahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby povinny xxxxxx úkoly, xxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx tyto úkoly xxxxx hejtman nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx obce.

(5) Povinnost xxxxxxxxxx věcný prostředek23) xxx krizových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám x podnikajícím fyzickým xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x prodlení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxx povinnost poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, zabezpečí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx prostředek xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx věcného prostředku, xxxx opotřebení a xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Výkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výpomoci xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx v obecném xxxxx50).

(7) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxx oprávněně xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx pro určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytnout informace xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x prvku evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx zdržet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx §6 xxxx. 3.

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury

Subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vlády xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x)],

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně umožnění xxxxxx a xxxxxx xx pozemky x xx xxxxxxxx, ve xxxxxxx se tento xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx změně, je-li xxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xxx xxxx xx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx informace x xxxxxxx zastavení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§29x

Xxxx krizové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx

(1) X plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x stanovena opatření xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnoprávní povinnost, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci51), xxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx pro xxxxx xxxxxx celek, xx-xx xx účelné, xxxxxxxxx xxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§29x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx kritické infrastruktury xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Do xxxx určení styčného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Styčným xxxxxxxxxxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxx obyvatelstva nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx alespoň x jedné z xxxxxx oblastí xxxxxxxx xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx a bez xxxxxx obsahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nařízených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxxxx údaje.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx x zaevidování xx xxxxxxxxxx místě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx, v xxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x §14 xxxx. 4 písm. f),

c) xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vykonávat xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 3.

(4) Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx ukládané v xxxxxxx xx zákonem.

(5) Xxxxx, rozsah a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hejtman xxxxxxxxx příkazem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx narození x xxxxxxxx, xxx a xxxxx nástupu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxx, kdo x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx po xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx. Potvrzení obsahuje xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x bydliště, xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx výpomoci, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ze zdravotních xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx xxxxx, doloží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tento poskytovatel xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx práci. Xxxxxx xxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxxx prohlídky xxxx xxxxxxxxxx k tíži xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxx pracovní výpomoc.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §29 odst. 5.

§32

Výjimky

(1) Xxxxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požívají xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mezinárodního práva. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxx lze uložit, xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx pracovní xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx 18 xxx x od 62 xxx, xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx invalidní ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x senátoři Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sebe xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvobozeni také xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx prvku kritické xxxxxxxxxxxxxx. Dále jsou xx pracovní xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ženy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx 15 xxx xxxx, xxxxxxx ženy, ženy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx nepečuje. Orgán xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx, xxxxxx by x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx mohlo vést x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ženám lze xxxxxx pouze takovou xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx výpomoc, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.24)

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X NÁHRADA

§33

Kontrola

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx řízení jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x předpisů xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonává x obce hasičský xxxxxxxxx sbor kraje x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx působností hasičský xxxxxxxxx sbor kraje x součinnosti x xxxxxxxx úřadem, x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonává x xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících fyzických xxxx xxxxx krizového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložil xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx plánu.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, kde xx kontrolou uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nebude-li xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx kontroly xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx působnosti, xxxxxx její xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, přitom xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x době xxxxxxxxx stavu nesplní

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx. a), x) xxxx c),

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx e), xxxx

x) xxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxxx tím, xx x xxxxxxx s §27 xxxx. 6

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx seznámila xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx není xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxx skutečností seznamovat.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a odstavce 2 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c) xxxxxx xx 2 000 000 Xx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §29 odst. 1 při přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx nepodílí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx připravenosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§34x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§35

Xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx vlastnického xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředku, xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uložení xxxxxxxxxx rozhodl. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vzájemné dohodě xxx xx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxx krizového xxxxx, x jehož důsledku xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxx majetkových práv xxxxx občanského xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx výši, xxxxx xxxxxxxx obvyklé xxxx xx xxxxxx xx podobné xxxxx. Xxx xxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx použití xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx krizového xxxxxx xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx, vykonání pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výpomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx původci havárie2) xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x musela být xxxxxxxx krizová xxxxxxxx. Xxxxxx úhradami xx xxxxxxxxxx vynaložené xxxxxx.27)

§36

Náhrada xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§39 odst. 4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx způsobil škodu xxx.

(2) Xxxxxxx věcné xxxxx vzniklé xxx xxxxxxxx xxxxxx provádějících xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx vzniku škody.26)

(3) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, pracovní výpomoci xxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů,28) pokud xxxxx xx xxxxxxx xxxx škody xxxxxxxx xxx x pracovněprávního xxxxxx.

(4) Xxxxxxx náhradu xxxxxxxx xxx orgán xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx krizové opatření xxxx xxxxxxx, při xxxx anebo x xxxxx důsledku xxxxxxx xxxxx či újma.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uplatňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx škody, xxxxx xxxxx zaniká. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx uplynutí termínu x xxxxxx xxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx do 5 xxx od xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx původci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx opatření.

§37

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx situaci x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přechodně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podporu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednorázových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se přihlíží x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušníků xxxx xxxxxx. Xxxxxx podpora xxxx xxx xxxxxxxxxxx x formou xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx fyzickým xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů.29)

(4) Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám x obcím xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx živelních xxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplácejí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) x neinvestiční xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) K xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a případnému xxxxxxxx neinvestiční xxxxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx peněžitých dávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 může vláda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxxxxx x rozpočtové kapitole Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxx xx státní podporu xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použít xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§38

Vztah xx xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx §6 xxxx. 5, §9 xxxx. 3 xxxx. c) x §3434b, xxxxxxxxxx správní xxx.

§39

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů31) x xxxxxxx xxxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx následky xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx situace; x xxxxxx případech xx xxxxx krajská nákazová xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxxx, xxx xx x xxxx povodní vyhlášen xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxx xxxxxx32) stávají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx32) součástí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxx řízení i xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxx zákonem, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

§39x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx státní xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§39x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx53) plní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) x xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x odstavce 3.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39c

Orgány xxxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx práv x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§39d

(1) Evidence xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx ohrožení xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xx zpracovávají na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, místo trvalého xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx změny pobytu.

(3) Xxxxx x přechodných xxxxxxx pobytu osob xx zpracovávají xx xxxx xxxxxxxxx stavu, x je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, i xx xxxx skončení.

(4) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx hasičským záchranným xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx v evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obecním úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx o přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

§39e

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje, se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §39d xxxx. 2 a 3 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vedené hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx kraje xx xxxxxxxx xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx působností.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxx obecním xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob za xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx záchranným xxxxxx xxxxx, obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecním xxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) považuje xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx za evidenci xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §39d odst. 4.

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 430/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx údaje podle xxxxxx xxxxxx neplatí, xxx-xx xxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§40

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxx nařízení x xxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), §27 odst. 9 x §28 xxxx. 4.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 odst. 5 xxxx. a).

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 xxxx. 5 xxxx. x).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vodním hospodářství

§41

Zákon č. 130/1974 Sb., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 49/1982 Xx., xxxxxx č. 425/1990 Sb., zákona x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 114/1995 Xx. x xxxxxx x. 238/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §18 xxxx. 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 13) xxx: "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povodňových orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebezpečí a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx krizového xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

__________

13) Zákon x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx).".

2. X §18 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx nová věta, xxxxx zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise je xxxxxxxx xxxx.".

3. X §18 xxxx. 5 xx xxxx druhá xxxxxxxxx větou: "Předsedou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx okresního úřadu.".

4. X §18 xxxx. 6 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx xxxx, která xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je ředitel xxxxxxxxx xxxxx určený xxxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx vnitra.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§42

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XXXII

Rozsah x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxxx XVI xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odškodňování pracovních xxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx krizové xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 240/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

267/2006 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2017)

110/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx zrušením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 155/95 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

153/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

430/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2011

118/2011 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 44/2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx ve školských xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

205/2015 Xx., kterým xx mění zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

320/2015 Xx., o Xxxxxxxxx záchranném xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

323/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx oběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 18.10.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 181/2014 Xx., o kybernetické xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx republiky.
2) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Čl. 5 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
5) §8 x 9 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).
6) §6 xxxxxx č. 147/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 482/1991 Sb., x sociální potřebnosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) Například xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 2/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Zákon č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) Zákon č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
16) Xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
18) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 147/2000 Sb., xxxxx č. 128/2000 Sb.
22) Zákon č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx pro krizové xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pracoviště, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výjimečně tyto xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 185/1998 Xx.
25) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §49 xxxx. 9 xxxxxx x. 218/2000 Xx.
28) Zákon č. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
29) §23 x §51 odst. 3 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., kterou xx provádí zákon x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§40a xxxx. b), §16 xxxx. a) xxxxxx x. 114/1988 Xx.
30) §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
31) Xxxxxxxxx §15 zákona č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
32) §18 xxxxxx č. 130/1974 Xx., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Vyhláška č. 136/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx dovozního xxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 125/1999 Xx.
34) Xxxxxxxx Xxxx 2008/114/ES xx dne 8. prosince 2008 x určování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxx ochranu.
35) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
36) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxxxxxx zákon č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x o změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zbraních), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1907/2006 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 689/2008.
39) §22 xxxx. 1 zákona x. 241/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
40) Xxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
44) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Například xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx geodetických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mapových děl xxxxxxxxx na území xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx používání.
49) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §203 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x zákona x. 320/2009 Xx.
51) Xxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými látkami xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §98 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx., zákona x. 234/2006 Xx. x xxxxxx x. 298/2008 Xx.
54) §93 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 298/2008 Xx.