Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2024.


Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
219/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

Organizační složky státu §3 §4 §5 §5a

Vystupování státu v právních vztazích §6 §7

ČÁST DRUHÁ - HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

Majetek státu §8

Příslušnost §9 §10 §11

Nabývání majetku §12 §12a §13

Základní povinnosti při hospodaření s majetkem §14 §14a §14b §15 §16

ČÁST TŘETÍ - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM §17 §18

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami §19 §19a §19b §19c  §20

Převody vlastnictví §21 §22 §23 §24

Jiné způsoby nakládání §25 §25a §26 §27 §27a

Účast státu v jiných právnických osobách a sdruženích §28 §29 §30

Nakládání s pohledávkami, jinými právy, cennými papíry a ostatními majetkovými hodnotami §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §37a

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Závazky §38 §39 §40 §41 §42 §43

Postup při povolování výjimek, schvalování a poskytování předchozích souhlasů §44 §45

Odpovědnost za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem §46 §47

Kontrola §48 §49 §50

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

Přeměna státních organizací na organizační složky §51 §52 §53

Postavení ostatních státních organizací §54 §55 §55a §55b §56 §57 §58 §58a

Úprava některých užívacích vztahů k majetku §59 §60 §60a §60b §60c §61 §62

Převzetí agendy prozatímní správy §63 §64 §64a

Zmocňovací ustanovení §65

Zrušovací ustanovení §66

Účinnost §67

č. 229/2001 Sb. - Čl. IV

č. 202/2002 Sb. - Čl. VIII, Čl. IX

č. 280/2002 Sb. - Čl. II

č. 22/2006 Sb. - Čl. II

č. 296/2007 Sb. - Čl. LXXVI

č. 153/2009 Sb. - Čl. III

č. 239/2012 Sb. - Čl. XXIV

č. 311/2013 Sb. - §27

č. 51/2016 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. IV

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

219
XXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2000
x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx upravuje způsoby x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xx xxxx tímto zákonem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxxx dohodou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis,2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx všeobecně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx úkony x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxx, občanskoprávní, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhují x schvalují xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx5) xxxxx, Xxxxxxx xxxx, xxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx, Nejvyšší kontrolní xxxx, Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Grantová xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (§51); xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Kancelář Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx Senátu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx státu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx tento xxxxx (§4 x 51).

(4) Xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) X plnění xxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx"). Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx použije xxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9) xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxx. Ke zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§20), xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx jednotkou.

(2) Xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením (§20) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, organizačním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx příslušná xxxxxxxxxx (§9). Xx-xx přitom xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx organizační xxxxxx, může xx xxxx změna týkat xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxx zřizovatelem.

(2) Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx xxxxx ustanovení §4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20), xxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx. Práva x xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxx xxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 a 11); xxxxxxx-xx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx x hospodaření x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §9.

(3) Vznik, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx §4 se xxxxxxxx v Ústředním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxxx. Xxxxxxxx xx neprovede, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů spojených x obranou x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx.

(2) Xxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

§5x vložen právním xxxxxxxxx č. 239/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§6

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právních xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely jeho xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vztazích x xxxx účetními xxxxxxxxxx.

(3) Organizační xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx týkají, xxxxxxxxxx x vzájemně xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx právní xxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx každá x xxxx právní xxxxxxxx x svéprávnost xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami navzájem. Xxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §19 xxxx. 1.

(6) X xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxx jednotliví xxxxxxxxx96). Xxxxxxxxx-xx v xxxxxx xxxx soudy x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, postupují x řízení xxxxxxxxxx, x souladu se xxxx xxxxxxxx rolí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxx (§28 odst. 2) xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxxx.

(2) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx pověřit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky. Xxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx Senátu.

XXXX DRUHÁ

HOSPODAŘENÍ X XXXXXXXX XXXXX

§8

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx svých xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx x veřejného zájmu xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.7)

Xxxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxxxx s xxxxxxx majetkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složce, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a potřebuje xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx x xxxxx zánikem (§5 xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a, §19b xxxx. 1 x 3 x §55b. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxx 1, odstraní xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx podnětu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svým opatřením (§20). Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Senátu, xxxx Ministerstvo financí xxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxx s příslušným xxxxxxx Senátu. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Kanceláře Xxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jednání x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx soudů.

§10

S xxxxxxxx,

x) x xxxxx při xxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem,

b) x xxxx xx xxxxxx, xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nakládají, x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předpisů,

3. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxxxx odpady x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Správě úložišť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx propadlými xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky přísluší Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx,

x) x exempláři xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výrobky x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x jedinci xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx ptáků xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxx, přísluší Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dopravními xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, municí, výbušninami, xxxxxxxxxxxx prekurzory výbušnin x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zneužitelnými x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx97), x návykovými xxxxxxx x xxxxxxxxxx88) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výrobě, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx nebezpečnými xxxxxxx89) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx9a), x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx orgánu, xxxx x propadnutí nebo xxxxxxx rozhodl; není-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx krajskému ředitelství xxxxxxx9a), x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx statky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §10 xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx").15a) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x určitým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10, vyrozumí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx. Xxxxxx-xx Úřad, že x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační složce xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxxx složku.

(3) Xxxxx xxxxx příslušnost podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx případě dány xxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatřením (§20); ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx založena příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxx §9 odst. 2 x 3 xxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx majetku

§12

(1) Xx-xx xxxxxxx nabýván xxxxxxxx, xxxx být smlouva xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx na xxxxx písemnosti i x xxxxxxx, xx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx formy, popřípadě xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx anebo povaha xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx x xxxx dochází. Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx převádí xx xxxxxxxx státu majetek xxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx složky (§9), xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11.

(2) Xxxxxxxxxx převod hmotné xxxxxxxx věci, která xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x bezúplatný xxxxxx práva xxxxxx xxxxx majetkové xxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxx nabývat pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti, xxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxxxxx, který xx nabýván x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a a §19b xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §19c xxxx. 2 xxxx druhé.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx16) xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17) x xxx-xx x xxxxxxx nabývaný x xxxxxxxxx, xxxxx do xxxx, která je x daném xxxxx x čase xxxxxxx. Xx veřejném xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx sjednání ceny xxxxx. To platí xxxxxxx, je-li majetek xxxxxxx v xxxxxx.17a)

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x nejde xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dražbě17a) xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx o ceně xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné zakázky xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 4 pouze x xxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění.

(6) Xxxxxxxxxx si x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx-xx ho, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, ani majetkové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Organizační složky xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x poskytnutí věci xx užívání xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tak lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při zadávání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§12x

(1) Organizační složky xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší možnou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx44), xx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je v xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxxx majetku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlas ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší možnou xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx. Ustanovení §12 xxxx. 5 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nevylučuje-li xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx rozhodné xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výpovědí.

§12a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§13

(1) Stát xxxxxx xxxxxxx xxx zákonem,19) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx22) a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx děděním xxxx xxxxxxx založena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvu organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx den xxxxxx xxxxxxx státem podle xxxxxxxx 1 přímo xxxxxxxx, je xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,24) popřípadě xxx, xxx rozhodná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx rozhodný xxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxx, xxx se příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxx výkonu povinností xxxxx xxxxxx zákona.

Základní povinnosti xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx k plnění xxxxxx xxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x ním xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozsah x xxxxxxx anebo výnos x tohoto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x provádí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,25) xxxxx tento xxxxx (§15) anebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx pečuje x zachování majetku x xxxx xxxxxx, x pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x jeho xxxxxxxx xxxx rozmnožení. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, zničením, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx organizační složka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostředky při xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx uplatňuje zejména xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxx soupisu xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xx dědice. Xxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx podmínek x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka.

(5) Příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx své dluhy, x zejména xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, požaduje xx dlužníků úroky x xxxxxxxx a xxxxxxxx smluvní xxxxxx.

(6) X pohledávek, xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx ukládá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, požaduje příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx z prodlení x úhrnu xxxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Kč.

(7) Xxxxx-xx se xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx složky, xxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx státu přestal xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxx ztrátu, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro nepřiměřenou xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx svému účelu. Xx nepotřebný xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx ostatních organizačních xxxxxx podle ustanovení §19a x §19b xxxx. 2 věty xxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx správcem x xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx. Centrální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x hospodárnému využívání

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx x které xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx soudní, zákonodárné, xxxxxxx x související xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx státu,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x související xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx funkcí xxxxx xxxx organizačními složkami xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pravdivé xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx poskytování, xxxxx x xxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx organizačních složek xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov x xxxxxxxxx s ním xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx orgánu a xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudu; změny xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nakládání x xxx xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§14b

Ministr xxxxxx, ministr xxxxxx, ředitel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x ředitel Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx hospodařit xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx spadá do xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §14a xx xxxxxxxxx. Obdobně xxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, x xxxx xx příslušné hospodařit xxxxx xxxxx užívá Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxx vyhradit xxxx následně xxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2016

§15

(1) Majetek xxxxxxx x ustanovení §10 xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§11) určí x xxxxxx xxxxxxxxxx poté, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx věcí, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx prohlášení x xxxxxx práva.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 odst. 7 x je xxxxx jej bez xxxxxxxxxx odkladu rozmístit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §19, 19b x 19c xx xxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X týchž xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) majetek ponechat x xxxx. X xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx do vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx. Se zbylým xxxxxxxx, o který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x majetkem, xxxxx xxxx nabyl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx28a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx28b), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxx xxx sdílení majetku xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx97) x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx ke xxxxxxxxxx. Xxxxx příslušná xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x tom xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fond, příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxx Státnímu pozemkovému xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkční xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx budovami x xxxxxx stavbami, xxxxx xxxxxxxx zemědělské x xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx nemá o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) x xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx x za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx předpis, x xx xx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkem; xxx xxxx dotčen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx x peněžité xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xx xx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 let xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §14 odst. 2; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §9.

§16

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx x majetku, který xxxx xxxxx způsoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §13 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) tyto xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx podána xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx uplynutí xxxx xxxxx pokračuje xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx ustanovení §15 odst. 2 xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku29), xxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pochybnosti, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x uspokojení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx povinna xxxxxxx29), x xxxx-xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxx podána xxxxxx x xxxxxx xxxxxx30), xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§11) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxx s těmito xxxxx x prostředky xx xx uplynutí 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, x xxx-xx x xxxx nebo prostředky, xxxxx xxxx prováděním xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxx později, xx xxxxxxxx jednoho xxxxxx xx xxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Nabude-li xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§11) s xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx uplynutím xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx31a) xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx stát xxxxxxxxxx o důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxx x xxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xx xxxxxxx informace xxxxxx xxxxx31b).

(4) Xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx (§11) x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx takové pozastavení xxxxxxx xxxxx že xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxx, neboť xx x xxxx xxxxxxx xxxx vede řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxx x tomu, xxx x xxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka x tom vyrozumí Xxxxxxxx soud.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX S XXXXXXXX

§17

Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx písemnou xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx písemnosti x v xxxxxxx, xx to právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx formy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jedné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zákon anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx x němu xxxxxxx.

§18

X majetkem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10 xxxxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx40) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxx x přísedících, xxxxxxxx zástupců, příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x vedoucích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §11,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tajemníků a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů32) a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx x osob xxx xxxxxxxx,33) pokud xx xxxxx uvedené xxx xxxxxxx x) xx x) v xxxxxxxxxxxx případech podílely xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nabytím takového xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxx právní xxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx navzájem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx §31 xx §37 odst. 1 a 2, §37a x 39 xx 42 xx xx xxxxxxx právní xxxxxxx nepoužijí. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx zápisů, podmínkami xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx pravidly xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxx 1 x věcmi, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx pozemek xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx90); xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku91). Xxx xxxxxx xxxxxx jednání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práva xxxx zápis xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xx provede xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§19a

Organizační xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx x majetkem, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x Úřadem xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxx, xx jí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 odst. 1. X xxxxx xxxxxxxx je Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s ustanovením §9. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx ustanovení §14a odst. 4 x §19b xxxx. 2 xxxx první x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§19x

(1) Jestliže xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky (§9) xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx případného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx anebo x xxxxxx nepotřebnosti xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxx prokazatelně z xxxxxx potřebnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složkou x xxxxxxxxxx xxxxx zřizovatele xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, převezme xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx případů, xxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §12 xxxx. 3, xxxxx o xxxxxxx, xx nějž xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14b. Takto Xxxx postupuje, x xxxx majetek x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepotřebuje. S xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §9.

(2) Úřad xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřeného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 k xxxxxxx xxxx požívání. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x související xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx jinak potřebný xxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxx xx xxx xxxxxxxxx ani xx veřejném xxxxx, xxxxxx x xxx Xxxx na základě xxxxxxxxxx vlády nebo xx pověřeného orgánu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, a xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, naloží x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx Xxxx sám xxxxxxxxxxx xxxxx xx jej xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx využití, xxxxxx x xxx ve xxxxxxxx xxxx organizačních xxxxxx, které jej xxxxxxxxx pro zabezpečení xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxx potřeb x x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Jestliže xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky (§9) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxx anebo xxx xxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxx majetek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x působnosti téhož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx povede x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxxx. X tímto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx příslušná hospodařit x souladu x xxxxxxxxxxx §9.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxxxxxx postup xxxxx odstavce 3, xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povahy x xxxxx, x xx-xx xxxxxxx způsobilý x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx působnosti nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx převezme xx xxxxxxxx xxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx převzala majetek xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) rozhodnuto xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx části, xxxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxx jejich účelnějšího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx využití xxx zachování xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx slouží, xxxxxxxxx xx-xx xx xxxxxx před konečným xxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxxxx bylo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky rozhodnuto x xxxxxx nepotřebnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxxx-xx to povaze xxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 x užívání xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Státní pozemkový xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§19c

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x centrálním registru xxxxxxxxxxxxxxxxx budov, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx složkám se xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx. Xx-xx xx účelné, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vhodným xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx, xx který xxx uplatněn postup xxxxx xxxxxxxxxx §14b, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v zajištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tento xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx určeného xx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprovádí. Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x byl xxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxxxxxx §19a xxxx §19b xxxx. 1, xxxxxxxxx Úřad xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx nabytý majetek xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx eviduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zajišťuje Úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x souladu x xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 xxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx nabytý majetek xxxxxxx charakter xxxx, xxxxxx s xxx Xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 větou xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx xx přípustné xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx o xxxxxxx zájem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xx směně, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 xxxx druhé. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§20

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednostranným xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx písemné. Musí xxxxxxxxx xxxxxx organizačních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx nakládá, x musí x xxx být xxxxxxxx xxx, xxxx nastávají xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxxx složkám x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx se xxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x příslušné xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rozhodováním x xxxxxxxxxxxx (§9). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxx x xxxxxxx bezpečnostního xxxxx, nakládá-li xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může vydat xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§9 a 11) nebo x xxxxx kontroly (§49 xxxx. 4); xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahují předpisy x xxxxxxxx řízení34) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudem.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.

Převody xxxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx zboží x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx převod x xxxxx stanoveného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §22 x 23 a xxx xxxxx, je-li xxxx xxx pro stát xxxxxx nepotřebná (§14 xxxx. 7, §19c xxxx. 3).

(2) Xx xxxxxxxxx důvodů x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxxxxx výjimku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxx xxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 až 3; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4 xx 7 x §23 xx xxxx nepoužijí.

§22

(1) Při úplatném xxxxxxx xxxxxx xxxx xx vhodný xxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedochází k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx sjednává xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxx vybrání vhodného xxxxxxx x koupi xxxxxxxxxxx xxx zájemce xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Organizační složka xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx efektivně, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx předem xxxxxxxxxxx kritérií; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zájemců x xxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x kritérií xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx lze xxxxxx prodat xx xxxxxxx xxxxxx40), a xxxxxxxxxx-xx převod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx i veřejnou xxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uskutečnit xxxxx xxxxxx vybrané xxxxx xxxxx směnu, xxxxx-xx současně xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx úplatné xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx sjedná xxxx16) xxxxxxx ve výši, xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx obvyklá, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis35) xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soutěže x xxxxxxxxxxxx nabídku xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dražby. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kupní ceny x xxxxxx kole xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x nové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, nebo možnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakované xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx hmotnou věc xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx zájmu, xxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jiný xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xx eviduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x převod

a) xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx navazujícího xx výměry xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 x2 xxxxxx nabyvateli, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx zřízena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nabyvatele,

b) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxxx xxxxx36), xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který uplatnil xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx odstavce 5 nebo 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 500 x2, xx xxxx xxxx xxxxxxx stavba, xxxxx xx xxxx xxxx součástí, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx vlastníka, xx němž není xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) pozemku xx xxxxxx nepřesahující 200 x2, na xxxx xxxx zřízena xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx převáděný xxxxx nabyvateli,

h) silničního xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38a) xx xxxxxxxxxxx kraje, xxxx xxxxxx místní xxxxxxxxxx, která xx x xxxxxxx se xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx38a) xx vlastnictví xxxx, xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územním rozhodnutím x xxxxxxxxxx silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vlastníkem xx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx38a) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx tohoto kraje xxxx xxxx,

x) silničního xxxxxxx, u xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38a) xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kategorií xxxx xxxxxx.

(5) Schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx movité x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x převod xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx kulturní xxxxxxxx xxxxx stavba, xxxxx xxxx samostatnou věcí, xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx převod xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx kulturní památka xxxxxxxx.

(6) Schválení Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pozemku xx xxxxxxx chráněném území x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx chráněném xxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x převod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepodléhá xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 s xxxxxxxx xxxxxx x), x), x) a x), xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx podle xxxxxxxx 6, x nejde xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2. Nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Při xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx povahu nebo xxxxxxx peněžitou anebo xxxxx hodnotu, xx xxxx schválení xxxxxxx xxxxxxxx vláda; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4 xx 7 xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Organizační složka xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, spojenou xx smlouvou x xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx smlouvu x převodu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx.

Jiné xxxxxxx xxxxxxxxx

§25

X xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koupě.

§25a

(1) Právo xxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxx zřídit xxxxx xxxxx, není-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx uspořádat xx stavebníkem jinak. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx úplatu; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx zájmu. Smluvní xxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx, požívání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx součástí xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx stavby se xxxxxxxxxx §21 x §22 odst. 1 xx 3 použijí xxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§26

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x pouze v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx složce nebránila xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Hmotné nemovité xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx zřízení, provozu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx41) x xxxxxxx prospěšné stavby41a), xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x zajištění xxxxxxxx vlastníka x xxxx nemovité věci, xxxx-xx takový xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx92) xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci služebností xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx eviduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zatížit xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx stavby (§25a) jako stavební xxxx.

§27

(1) Xxxxxxx věc xxxx její část, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx. Obdobně xxx xxxxxxxxxx v případě, xx xxx xxxx xxxxxxxx účelnějšího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx složce slouží, xxxxx xx-xx xx xxxxxx xxxx konečným xxxxxxxxx x věcí, x které xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze sjednat xxxxx xx dobu xxxxxxx v trvání xxxxxxx 8 let xxx jednoho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxx užívání xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx, xxxxx sjednat x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, avšak xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 8 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tím, xx xx užívání xxxxxxxxxxx x po xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rozhodné xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxx xxxxxxx vztah xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x regulace xxx44), x xxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xx x xxxxx místě x xxxx obvyklá. Xxxxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxx x zahraničí rozhodné xxxxx, sjedná xx xxxxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cen x xxxxxx xx xxxxxxx poskytované plnění x služby spojené x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx lze sjednat xxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podnikání, x xxxxx k zajištění xxxxxx státní xxxxxx x přenesené působnosti xxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, vědecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přírody x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x dětmi x xxxxxxx; ustanovení věty xxxxx x sjednání xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen x úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx z xxxxxx xxx přenechání věci xxxx její xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odstavci 1, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxx x okruhu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx užívání x xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(5) Xxxxxxx pronajímající organizační xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx nájemcem do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhradí. Xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, sjednává-li xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věc xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předchozí souhlas x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx93) nelze xxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx x věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytovatelem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x ochrany xxxx xxxx xxxx části.

§27x

(1) Věc xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k užívání xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx přenechat xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xx 3; xxxxxxxxxx §27 odst. 4 xx 6 a §44 a 45 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
Xxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
§28
(1) Xxxx xxxx založit pouze xxxxxxxx společnost45) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx založení xx xxxxxxxxxxx; pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 a 13.
(2) Jménem xxxxx xxxxxx zakladatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává a xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx vkládá xxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxx vládou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxx hospodařit xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxx (§20) majetek, x xxxx xx xxxxxxxxx hospodařit xxxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxx (§4). Xxxxx xxxxxxxxx x založené akciové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx písemných xxxxxx xxxxxxxx, jemuž x xxx činnosti podává x jím určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx majetek xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nakládat pouze x předchozím souhlasem xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3. Stane-li xx xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxxx xx stát xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13, xxxxxx x ní příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9, 11) x souladu x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§29
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx46) a xxxxxx xxxxxx xxxx nadační xxxx47) anebo xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdo bude xxxxxx státu vykonávat xxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx.

§30

(1) Stát se xxxxxx xxxxxxxxx založení xxxxxxxx45) xxx xx xxx vstoupit xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx48) x nemůže xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx49). Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, zákaz xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx souhlasem vlády xxxxxxxxx založení xxxxxx xxxxx xx stát xxxx členem, xxxxxxxxx xx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx51), xxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxxxxxxx x členská xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§9), xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx spolku, popřípadě xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxx vyplývající z xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, xxxxxxxxx ustanovení §13, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 a 11) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx s pohledávkami, xxxxxx právy, cennými xxxxxx a ostatními xxxxxxxxxxx hodnotami

§31

(1) Plnění xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxx dluh včas xxxxxx a xxxxxx xxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx dluhu xx xxxxx ujednáním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx závažných xxxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx splátky x u xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx dlužníkem xxxxxxx xxxxx xx xx důvodu x xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx splatnost xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx i xx, xx xxxxxxx xxxx xx splátkách xxxxx xxx úroky x xxxxxxxx x xx stát je x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx postupuje-li xx xxxxxxxxxx bezúplatně, xxx xxxxxxxxxx postoupit xxx xx xxxxxxxxxx zřizovatele, x nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx schválením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.40)

§33

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx56).

§34

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx sociální xxxxxx x x xxxxxxxxx požádal.

(2) Prominout xxxxx xxxx, který xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx sám xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prominutí, xxxxx xx-xx xxxxxxx majetek, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx povolit Xxxxxxxxxxxx financí.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx bytovou xxxxxxxx57a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x z xxxxxx důvodů xxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vzniklý x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx vůči xxxxx.

(5) X prominutí xxxxx xxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§35

(1) Od vymáhání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) dlužník xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uspokojena xxx xxxxxxxxx na xxxx dědicích, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx její xxxx x není podklad xxx xx, aby xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xx všech xxxxxxxxx případu zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebylo xxxxxxx.

(2) Lze rovněž xxxxxxx od vymáhání xxxxxxxxxx, xxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dobrovolně splnit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx předpokládané xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx významně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem z xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen jednou, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vymáhání xxx xxxx xxxx xx být upuštěno, xxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx od vymáhání xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x dlužník xx o něm xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx podle xxxxxxxxxx §14 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34 x §35 xxxx. 1. Xxxx-xx příslušná organizační xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Schválením xxxx dotčen postup xxxxx ustanovení §34 xxxx. 3.

§37

(1) K xxxxxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx právy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxx účely xxxxxxx xxxxx ustanovení §32, 35 a 36 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(3) Pro xxxxxxx cenných xxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx §21, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §22 x 23 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 3; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 3 věty xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o zápůjčce xxxx jiném přenechání xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stát, a xxxxx xxxxxxxxx samotná xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž vlastníkem xx stát xxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §37a.

§37a

(1) X postoupením xxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxx, x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx byla uzavřena x povolením xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nemůže dát xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx94). To xxxxx xxxxxxx, xxxxx postupovanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx xxxxx, x nimž xx xxxxxx váží xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx újmu.

(2) Pokud xxxxxxxx x postoupením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx osvobození od xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx postoupení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postoupit xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x povolením xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx tohoto zákona, xxx xxxx xxxx.

§37x xxxxxx právním předpisem x. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

§38

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxx státu. Závazek x xxxxxxxxxx xxxx x za xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx závazek xxxxxx xxxx s xx souvisí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 x 11) x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx v případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx takto určit x xxxx-xx plnit xxxx úkoly xx xxxxxx organizační xxxxxx xxx xxxx zřizovatel (§5 odst. 2), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo uznávat xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykonávaných xxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxxx smluvního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx práva, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx mohl pozbýt, xxxxxxxxx xx pozbyl xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxx zcizení xx podle tohoto xxxxxx vázáno na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx takto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, schválením xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §44 x §45 xxxx. 1xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jinými xxxxxx, xxx odmítnutí xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx dědictví xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, dochází-li x xxxxxx xxxx xxxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nároků postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.59)

§40

(1) Xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jinému xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx sjednaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem x x uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx, poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

§41

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §13, xxxxx xxxxxxxxxxx vlastníka xx xxxx nepřecházejí x zástavní xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx takto nabyl, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx dědění xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je stát xxxxx.

§42

(1) Pohledávka dlužníka xx státem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, x xxx xx příslušná xxxxxxxxxx (§9 x 11) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx (§38) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu xx přípustné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx započtení xxxxx xxxxxxxxxx státu xx vyloučeno.

§43

(1) Xxxxxxx, se xxxxxx hospodaří příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11), xxxxxx xxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.56)

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vést xx xxxxxxx, x xxxx xx příslušná hospodařit (§9 a 11) xxxxxxxxxxx složka, x xxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx souvisí; xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dražby.40) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxx xx povolují x schválení x xxxxxxxxx souhlas podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxx případy.

(2) O xxxxxxxx výjimky (§21 xxxx. 2, §26 xxxx. 2, §27 xxxx. 4 x §34 xxxx. 3), xxxxxxxxx (§12 xxxx. 2 x 6, §22 odst. 4 xx 7, §23,&xxxx;§25a xxxx. 1 x 3, §27 xxxx. 5, §32 x 36) i předchozím xxxxxxxx (§4 xxxx. 1, §12 xxxx. 4, 7 x 8,&xxxx;§12a odst. 2, §28 odst. 1, §28 odst. 3, §29 x §30 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x doložené žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 a 11). Xx-xx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřizovatel xxxx xxxxxxxx správní xxxx.

(3) Výjimka xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx poskytuje k xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx veřejné xxxxxx40) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx-xx schválení poskytnuto x době xxxxxxxxxxxxx 6 měsíců od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx učiněno včas; xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxx schválení x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx95).

(4) Xxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx i předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx64) xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx známy v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx nastanou xxxxxx právního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

(1) Xx-xx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx povolení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx té xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx požadavek xxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §44 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx si xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxxxx financí vyhradí xxxxxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxx. 6, §22 xxxx. 7, §27 xxxx. 5 xxxx §36, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tom v Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Vyhradí-li xx xxxxx ustanovení §23 x jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§46

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx škodou xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx65); xxx xxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx §47 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx.

§47

(1) Fyzické xxxxx, xxxxx x titulu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx složkách anebo x titulu pověření xxxxxxxxx xx xxxx xxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxx x plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx x odbornou xxxx x postupovat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx hospodaření x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx, x nímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx není dotčeno xxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Smluvním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx xx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx zprostit.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatnění nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxx x xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

§48

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontrolní xxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx útvary").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řídí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx kontrolních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx zvláštními právními xxxxxxxx,65a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx spolupracují x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s majetkem x plní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.67)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx majetkem svým xxxxxxxxx (§20) tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx náhrady odejmout x určit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9).

(5) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx majetek, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx, Nejvyšší kontrolní xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Senátu x Xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx.

§50

Odpovědnost za xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx všech úrovních x xx xxxxx, xxxxx xxx státu xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx §47 tohoto xxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

Přeměna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složky

§51

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx68) (xxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx s rozpočtovými xxxxxxxxxx) xxxx zřízené, xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů69) ústředními xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx odpadů,70) xxxxx xx vztahu x xxxxxxx (§8) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,71) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx72) nebo prozatímní xxxxxx73) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,74) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx organizačními xxxxxxxx (§3); týmž xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako organizační xxxxxx xxxxx. Účetními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx a xxxx xxxxxxx se řídí xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgán, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozpočtová organizace xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx75) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx (§54 xx 56).

§52

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxx soudních, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx vztahy x xxxxxx xxxxxxxxx anebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních vztahů x xxxxxx stát x xxxxxxx x xx podmínek podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxx x xxxx právní xxxxxxxxxxx založily xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx x povinnosti xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx, xx nadále xxxxxx nositelem xxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sdruženích (§2830) x s xxxxx x xxxx vyplývajícími, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, přecházejí xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx x vykonává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1, rozumí xx xxx organizační xxxxxx, xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§53

(1) Ministerstva a xxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §4 xxxx. 1.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vykonává xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud se x právních xxxxxxxxxx xxxxxx x zřizovatelích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx tím organizační xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxxx funkci v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx 2.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§54
(1) Xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úřady a xxxxxxxxx úřady x xxxx xxxxxx xxxxxxx,76) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (založené) xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx75) xxxx xxxxxxxxx právním předpisem,77) xxxxx xx vztahu x majetku (§8) xxxxx vykonávaly xxxxx xxxxxxxxxxx,71) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hospodaření72) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,74) anebo xxxxx xxxxx budou xxxxxxx zřízeny (založeny), (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx právnickými xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§8). Při xxx se řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují na xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx s majetkem xxxxx §9, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxx (§8). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podniky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx těch, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx, x xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výkon xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx organizacím xx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx organizaci xxx xxxx zřídit (xxxxxxx) xxxxx v xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x rozdělení, xxxxxxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxx organizace.
(3) Není-li xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) funkci xxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx (založené), xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; při výkonu xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx předpisy a xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxx organizace. Organizace xxxxxx dnem, který xxxx organizační xxxxxx xxxx. X xxxxxxxx, x xxxx organizace xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xx dni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zrušení organizace xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, přecházejí xx xxxx x tato xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s uvedenými xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx tohoto xxxxxx (§38). Xxxxx a xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx majetek xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§8) xx xxxx ustanovením §9.&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jednají v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku a xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, zda xx vlastnické xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx je, xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx orgány ve xxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxx xxxx.

(2) K xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (§44 a §45 xxxx. 2). S xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxx (§20); xx platí xxxxxxxxx x pro rozhodování x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace (§54 xxxx. 2). Xxxxxxxxxx §46, 47, 48, §49 xxxx. 1 xx 4 x §50 xxxxx xxx organizace xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx s majetkem x xxxx xxxxxx xxxxxxx mezi organizačními xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxx organizacemi xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §19 xxxx. 2 x 3 xx xx vztahu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxx xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx slovy "Xxxxx republika" x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejím xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x funkce (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x podpisu xxxxxxx, jakož x xxxxxx, který tuto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Organizace xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx smlouvě označí xxxx názvem (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx x funkce (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxx k podpisu xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx i xxxxx, který zakládá xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Mění-li se xxxxxxxx příslušnost organizační xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx x majetkem, xxxxx se ve xxxxxxx den, xxxx xxxx změna xxxxxxx, x označí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka nebo xxxxxxxxxx. X rámci xxxxx x majetku xx xxxxx xxx xxxx x ceně xxxxx stavu v xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x předávající xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx dalších ujednání xx smlouvě se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvní xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxx pravidly xxxxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx odstavce 4.

(4) Xxxxxxx při nakládání x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx x ustanovení §31 xx §37 xxxx. 1 x 2, §37a a 39 xx 42 xx na právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx a organizace xx při vzájemném xxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) S xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§28 xx 30) x x právy z xxxx vyplývajícími, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx naloží x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§55a

Účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§55b

Likvidátoři xxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nepovažují xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb. x xxxx přitom zrušeny x vstoupily xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx80) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2001 a xxxxxxxxxx §57 xx xx xx x toho xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do té xxxx existujících xxxxxx xx státního rozpočtu, xxxx, poplatků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dluhů xxxxxxxx (§55 odst. 3) xxxxx xxxxxxx, x xxxx je státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodařit x x xxxx xx xxxxxxxxxx naložit jinak x xxxx existence xxx xxxxx skončení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Úřadu. X xxxxx majetkem xx Úřad příslušný xxxxxxxxxx v souladu x ustanovením §9.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§56

(1) Xxxxx organizace xxxx x účetnictví xxxxxxx xxxxxxx ze xxx činnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx hospodařit. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxx převzít dluh xxxx organizace pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxx-xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), s předchozím xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(3) Xxxxxxxxxx §3942 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxx ručí xx dluhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx stát xxxxxxxx xxxxxxx. Xx zániku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx jinou organizaci. Xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx vystupuje xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) organizace a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(6) Majetek, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejíž xxxxxxx dluhy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.56)

§57

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx79) x státní xxxxxxxxxx x příspěvkové xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, řídit x zrušovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx80) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí x xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx nezanikly, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx §54 xx 56.

(2) Xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovením §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 týkající xx zrušení státního xxxxxxx xx nepoužije. Xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x likvidací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx81) xxxxx xxx zruší xxx xxxxxxxxx; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (odstavec 6).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx počínaje dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx organizačními složkami xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx složce xxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obce podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(5) Xxxxx hospodaření71) x xxxxx xx vlastnictví xxxxx vykonávané státními xxxxxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx74) xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zaniká. Xxxx, x nimž xxxxx xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. b) xxxxxx zákona. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx závazky na xxxx.

(6) Práva a xxxxxxx majetkové hodnoty xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněny xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§8) x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; xxxxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxxx (odstavec 1), xxxxx nepřešly xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx nedotčeny x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) příslušným xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxx 4; xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx jsou podniky xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 3) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§58

(1) Nedohodnou-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§51) xxxxxxxx, organizační xxxxxx x organizace (§54 xx 56) a xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx společného xxxxxxxxxxx,72) postupuje xx xxxxx §9 xxxx. 2.

(2) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx",71) "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx",72) xxxxxxxxx "xxxxxx"82) x dále xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx",73) rozumí xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (§57 xx 59) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58a

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx upravuje postupy x podmínky xxxxxxxx xx xxxx, hmotných xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx dále xxxxx, xxxxxx xx xxx x jednotky podle xxxxxxxxxx zákoníku a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x domech x xxxx a nebytovými xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx vlastnické xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, nepřihlíží xx x xxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx jednání, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x majetku

§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx83) se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx84) xx xxxx xxxxxxx 6 xxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx x jednotlivými xxxxxxxxxxx další právní xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx podle §22 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx, nabídnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxx xx účastníci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez náhrady x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostorům xxxxxxxx smlouvou x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději uplynutím 5 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Nemá-li xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx počínaje xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravena xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxx,85) xxxxxxxxx příslušná organizační xxxxxx (§9, 11) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§60x

(1) Příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11) převede xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x bytovým xxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx vzniklého xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, který tvoří xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx domem86) x jeho příslušenstvím, xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx rodinný xxx byl vystavěn xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1969 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a individuální xxxxxx xxxxxxxx87) x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx družstva xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx x v případě xxxxxxxx zniklých xxxxx xxxx 1. ledna 1992 xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupců, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro jejich xxxxx, xxxx-xx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Došlo-li x xxxxxxx rodinného xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx garáží bezúplatně xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx příslušenství, xxxxxxxxx x němu příslušející xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx garáže uvedené x odstavci 2 xxxx. b) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 1992 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xx výstavba x xxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxx, xx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k pozemku xxxxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxx x xxxxx x byty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx domě, xxxxxxxx xxxx osoba xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx garáže xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, podle xxxxxxxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x členem tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx domě, xxxxxxxx bytové družstvo xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx byt xxxx xxxxx nebo xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uvedený xxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na budově xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx alespoň xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxx

x) xx vlastnictví xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xx základě xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxxx §1161 xxxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví

a) xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxx jednotky xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 311/2013 Sb., x xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx družstev x x změně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxx x písmeni a) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotky, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §5 zákona x. 311/2013 Sb.

(7) K xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §22 odst. 4 xx 7 xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 nebo 6 xxxx k xxxxx tohoto pozemku xxxxxxx věcné břemeno xxxxx §21 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x tento xxxxxxx byl bezúplatně xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 nebo 6, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx náhradě xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx pozemku nebo xxxx xxxxx, pokud xxxx pohledávka xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 a 2 x §36 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 5 xxxx 6, s xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zaplatil, příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx tomuto vlastníkovi, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přešlo.

§60x

Xxxxx k pozemku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx, rodinným xxxxx, xxxxxx xxxx s xxxxx x byty x xxxxxxxxxx prostory xx vlastnictví podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx (§60a) xxxxxxx xxxxx ustanovení §59 xxxx. 1 výpůjčka xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu, xxxxxx, domu s xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, a tato xxxxxxxx xxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 2, xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §60a xxxxx za podmínky, xx xx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo užívací xxxxx xxxxx zanikne.

§60b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2001 Xx. x účinností xx 30.6.2001

§60x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx funkční xxxxx se xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 393/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx porostů, xxxxxxxx za zřízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx dočasné xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxx x 1. xxxxxxxxx 1991, xx xxxxxxxxxxx družstva uvedeného x §18 xxxx. 1 zákona x. 42/1992 Sb., x xxxxxx majetkových xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx vznikla podle xxxxxxxxxx §59 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxx xx vlastníkem xxxxxx, x xx xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx přitom xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §59 odst. 2 xxxx xxxxx. Postup xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Převod xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx 31. prosince 2003. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vlastnictví a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx o zániku xxxxxxxx a naložení x uvedeným pozemkem xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3.

(2) Podle odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxx bytovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 1 a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavbou, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx správy, xxxxxx x xxxxx bytových xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx správy xxxxxx bytového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3.

§61

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx čl. II xxxxxx x. 131/1982 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx občanský xxxxxxx a upravují xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxx, zřízeno xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud bylo xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemku.

§62

(1) Xxxxxxx, jimiž xxxx do 1. xxxxx 1992 právnickým x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx části xxxxx §397 x 398 xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona mění xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nezanikly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud byla xxxxxxxx věc xxxx xxxx xxxx přenechána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k dočasnému xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx tato smlouva xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx xxx náhrady x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx agendy xxxxxxxxxx xxxxxx

§63

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 xx 15 xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx74) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 6 měsíců po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx složkám xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4.

(2) Předmětem xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx rovněž xxxxxxx uzavřené i xxxxxxxxxx spisové xxxxxxxxx x pomůcky xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jakož x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx majetkem. O xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápis; xxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxx.

(3) Xx xxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu xxxxx ohledně majetku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11 odst. 4).

(4) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxx u věcí, xxxxx se evidují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx proveden xxxxxx x xxxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxxx podle odstavce 2 listinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Práva a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x Praze, Brně, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxx agendu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63, mohou xxxxxx xx stát x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx straně xxxxx. Jednotlivé dohody xxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64x

§64x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§65

Zmocňovací ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x předchozí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zřizovací xxxxxxx (§4 xxxx. 2),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx oznámení xxxxxx, změny nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§5 xxxx. 3),

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§15 xxxx. 4),

x) pravidla o xxxxxxxxxxxxx zápisů, podmínky xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§19 odst. 1),

x) postup xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 2, §19c xxxx. 3),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o koupi x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx, termínů x kritérií ve xxxxxxxxx řízení (§22 odst. 1),

x) podmínky xxxxxxxxx xxxx bezúplatného xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx pravidla xxxxxxxxx x majetkem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 4).

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx jejich poskytování, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§14a xxxx. 3).

§66

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1986 Sb., x xxxxxxxxxx správě xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva financí č. 119/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetkem, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. IV

1. Xxxxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxx xxxxx §70 hospodářského xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx výpůjčku xxxxx §59 odst. 1 zákona č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xx xxxx určitou x trvání xx 1. ledna 2007 xxxxxx. Po tuto xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v ostatním xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 uvedeného xxxxxx x xxxx §60a xxxxx zákona, xx znění zákona x. 229/2001 Xx.

2. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 zákona x. 219/2000 Sb., xxxxxxxxx xxxxx §60a xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 229/2001 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §27 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx zákona x. 103/2000 Sb. x xxxxxx x. 229/2001 Xx., xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII

Členství státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x občanském sdružení xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů; x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto členství xx naloží x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 202/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xx. IX

Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2001 xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxx §54 xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro státní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řídí, x xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002

Xx. II

Ustanovení §60c xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx zákona č. 280/2002 Xx., se xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx vznikla xxxxx čl. IV bodu 1 xxxxxx č. 229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 492/2000 Xx., x některé xxxxx zákony; x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 2 xxxxxx x. 229/2001 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2002 Xx. x účinností xx 28.6.2002

Čl. XX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem, xxxx schválení xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx náhrady xxxxxxx, xx týmž dnem xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx učiněn, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.1.2006

Xx. LXXVI

Přechodné ustanovení

Pokud xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zahájeno xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně skončeno, xx xxxxx x xxxxxxx řízení přistoupit xx poměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx vyrovnání.

Čl. LXXVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona č. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, podmíněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx zanikla, xx týmž dnem xxxxx xxxxxx úkon xxxxxx xxxxxx, nebrání-li xxxx platnosti jiná xxxxxx skutečnost.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 153/2009 Sb. x účinností xx 1.7.2009

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a a §55a xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se poprvé xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§27

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx členy, nebo xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xx bezúplatný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku podle §60a xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx nadále xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx a §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx nepoužije. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nastalé xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xx bytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx nástupcem, xx xxxxxxxx vzniklé přede xxxx 1. ledna 1992 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavec 1 xxxxxxxxxx x xxxx bytové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx splní podmínky xxx xxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxx podle §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku xxxxx §60a zákona x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx již právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §60a zákona x. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx posuzují xxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx x xxxxxxx mohlo xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 311/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxx výrobě, přípravky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 202/2002 Xx., x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předepsaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xxxxxxx se §15 xxxx. 4 zákona x. 219/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na majetek, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxxxx č. 219/2000 Xx. xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Pokud xxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, schválení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx schválení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx zanikla, xxx xxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx právní xxxxxxx xx platné, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx vůle xxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nevztahuje.

4. Povinné xxxxxxxx vybraného xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx podle §19b xxxx. 1 zákona x. 219/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx uplatní teprve xx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx příslušnou organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx převzetí vybraného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zahájen xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby. Xxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx převzatým xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

5. Je-li xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pozemku ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx organizace xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx příslušná hospodařit x pozemkem, xxxxx xx xxxxxx součástí, x stane-li xx xxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx trvale xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pozemku xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx organizace, xxxxx potřebuje xxxxxxx, xx němž xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřízenou xx xxxxxxx.

6. Nedohodnou-li xx xxxxxxxxxxx složky státu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 5 xx sjednocení xxxxxxxxxxxx hospodařit xx xxxxxxx a pozemkem, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xx 29. xxxxx 2016 xxxxxx, xxxxx xx xxxx 1. xxxxxx 2016 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i pozemkem xx organizační xxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx, která byla xxxxx xxxxxxxxx hospodařit xx stavbou. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x nimiž xxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodařit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stane xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxx část xxxxxx, x s těmi xxxxxx dalších pozemků, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Organizační xxxxxx státu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 5 xxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x nastalých změnách xxx proveden záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx doby provedení xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x pozemky, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 5 x 6, nakládat xx xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx fyzických osob, x výjimkou případu, xxx by se xxxxxxx x pozemkem xxxx naloženo společně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx stavba xxxx samostatné xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2016 a Česká xxxxxxxxx již je xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedené v xxxx 5 podle xxxxxx ustanovení přiměřeně; xxx 7 xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx xxxx 5 xx 8 platí xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx se působnost xxxxxx č. 219/2000 Xx. nevztahuje.

10. Jestliže xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxx 5 x 6, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxx 5 x 6, nikoli a xxxx naopak, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovená x §14 xxxx. 5 xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx povinnost k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vznikla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016, s xxxxxxxx xxxx 5 xx 10, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.2.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zřizovatelskou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xxxx 6 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 219/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

492/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 492/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2001

320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

501/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

202/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 219/2000 Sb., x majetku XX x jejím vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

280/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 28.6.2002

476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2003

14/2003 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 219/2000 Sb. publikované x částce č. 7/2003

88/2003 Xx., kterým xx mění zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxx x. 501/2001 Xx. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2003

354/2003 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

480/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 171/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx a o Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 77/97 Xx., x státním xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2003

41/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2004

218/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

217/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

359/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

22/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx XX x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.1.2006

140/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

139/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/2000 Xx., o majetku XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

457/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx xx 1.1.2009

153/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 201/2002 Xx., x Xxxxx xxx zastupování xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2010

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Celní xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2013

239/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.9.2012

407/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

311/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx domům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

86/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 279/2003 Xx., o výkonu xxxxxxxxx majetku a xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

375/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

51/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2016 s xxxxxxxx xxxxx xx. XX, který xxxxxx xxxxxxxxx 8.2.2016

135/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o zadávání xxxxxxxxx zakázek

s účinností xx 1.10.2016

185/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

192/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

264/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

55/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 31.5.2017

104/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

118/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

225/2022 Xx., x xxxxxxxxxxxx výbušnin x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 20.8.2022

362/2022 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.12.2022

422/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

326/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 279/2003 Xx., o xxxxxx zajištění xxxxxxx x věcí x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2024

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x. 87/2001 Xx. x 25/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §262 xxxxxxxxxx zákoníku.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, §17 zákona x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx).
3) §17 xxxx. 1 zákona x. 229/1991 Xx., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx x jinému zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Xx.
4) Zákon č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Čl. 79 xxxx. 1 Ústavy.
6) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
7) Čl. 11 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.
8) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) §135d xxxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §42 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) §42 xxxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.
10x) §113 xxxxxx č. 353/2003 Xx.
11) §15 xxxx. 7 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Sb.
12) Například §89 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 16/1997 Xx., §27 xxxxxx x. 16/1997 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §21 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 542/1991 Xx.
14x) §68 xxxx. 3 xxxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva a xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x změně zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
15) §67 x xxxx. xxxxxx x. 288/1995 Xx.
15x) Zákon č. 201/2002 Sb., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
17a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxx č. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18x) Zákon č. 139/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 541/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přechodu na Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 597/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kanceláře.
20) Xxxxxxxxx §134, 135, 456 x 462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §52, 55 x 73 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §15 x 18 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §233, 296a, 300, 303 x 315 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx., §9 xxxx. 4 zákona x. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx), §8 xxxx. 3 xxxxxx č. 303/1993 Xx., xx xxxxx zákona x. 106/1995 Xx., §185g xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxx x. 263/1992 Xx.
21) §461 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Například §175u odst. 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx, §15 xxxx. 7 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 255/1994 Xx.
23) §477 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
24) §175q xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §2 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §7 xxxxxx x. 265/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 90/1996 Xx.
28) §2 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 344/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx. x xxxxxx x. 220/2000 Xx.
28a) §124 x 285 xxxxxx x. 104/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28x) §135, 290 a 297l xxxxxx č. 104/2013 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §66 a 102a trestního xxxxxxxx.

30) §346 xxxx. 1 x §358a xxxxxxxxx řádu.
31) §346 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 558/1991 Xx.
31x) §134a odst. 4, §289 odst. 5 x §297h xxxx. 5 xxxxxx x. 104/2013 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31b) §134a xxxx. 3, §289 xxxx. 4 x §297h xxxx. 3 x 4 zákona x. 104/2013 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) §13 xxxxxx x. 102/1992 Xx., kterým xx xxxxxxxx některé otázky xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník.
33) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx.

35) Například §3 xx 7 a 9 xx 10a xxxxxx x. 526/1990 Xx.

36) Xxxxxxxxx §1124 xxxxxxxxxx zákoníku.
36x) §140 xxxxxxxxxx zákoníku.
37) §21 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx znění xxxxxx č. 103/2000 Xx.
38) §9a xxxx. 4 zákona x. 284/1991 Xx., x pozemkových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1993 Xx.
38x) §9 xxxx. 1 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx.
39) §476 x xxxx. obchodního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Sb.

41x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.
42) §659 x násl., §663 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §685 xxxx. 1, §711 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9 xxxx. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o xxxxx x podnájmu xxxxxxxxxx prostor, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) §3 xx 7 x 9 xx 10a xxxxxx x. 526/1990 Xx.
44x) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Zákon č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).
46) Zákon č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
47) Zákon č. 227/1997 Sb.

48) §2716 xx 2746 občanského xxxxxxxx.
48x) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) §2747 xx 2755 xxxxxxxxxx zákoníku.
50) §829 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §3051 občanského xxxxxxxx.
52) §565 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §521 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §48 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §524 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §574 xxxxxxxxxx zákoníku.
57a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x individuální xxxxxx xxxxxxxx x modernizaci xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx vlastnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
58) §14, 15, 16a x §39 a xxxx. xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Například xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Například §50a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §289 x násl. xxxxxxxxxx zákoníku.
61) Například §470 x 472 xxxxxxxxxx zákoníku.
62) §470 x 472 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §37 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Sb., kterým xx xxxxxxx zákoník xxxxx x některé xxxxx xxxxxx.

64) §580 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Zákon č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Xx., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
65a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
66) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
67) §8 xxxx. 1 trestního xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
68) Xxxxxxxxx xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stráži Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 293/1993 Xx.
69) §31 xxxxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb.
§5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 425/1990 Sb., xx xxxxx zákona č. 254/1994 Sb.
§6 xxxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 139/1995 Xx.
70) §26 x násl. xxxxxx x. 18/1997 Xx.
71) §64 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) §64 xxxx. 3 hospodářského xxxxxxxx.
73) §65 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §761 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) §3 xxxx. 2 zákona x. 114/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3 xxxx. 2 zákona x. 283/1992 Xx., o Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 220/2000 Xx.
77) Xxxxxxxxx xxxxx č. 113/1993 Sb., x Xxxxx dětí a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákon č. 239/1992 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
78) §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§269 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
79) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x státním podniku.
80) §67 xxxxxx x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů.
§36 zákona x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
81) §761 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) Čl. III xxx 4 xxxxxx x. 98/1988 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
83) §876 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
84) §659 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
85) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx xxxxx zákona x. 103/2000 Xx.
86) §3 xxxx. c) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx.
87) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 137/1968 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx pomoci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

88) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

89) §38 xxxx. 2 zákona x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České republiky.

90) §1257 xxxx. 2 občanského zákoníku.

91) §3023 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) §1029 xx 1036 xxxxxxxxxx zákoníku.

93) §2307 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) §1895 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) Xxxxxxxxx §1743 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) §19 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) §135, 290 x 297l xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.