Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
219/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

Organizační složky státu §3 §4 §5 §5a

Vystupování státu v právních vztazích §6 §7

ČÁST DRUHÁ - HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

Majetek státu §8

Příslušnost §9 §10 §11

Nabývání majetku §12 §12a §13

Základní povinnosti při hospodaření s majetkem §14 §14a §14b §15 §16

ČÁST TŘETÍ - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM §17 §18

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami §19 §19a §19b §19c  §20

Převody vlastnictví §21 §22 §23 §24

Jiné způsoby nakládání §25 §25a §26 §27 §27a

Účast státu v jiných právnických osobách a sdruženích §28 §29 §30

Nakládání s pohledávkami, jinými právy, cennými papíry a ostatními majetkovými hodnotami §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §37a

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Závazky §38 §39 §40 §41 §42 §43

Postup při povolování výjimek, schvalování a poskytování předchozích souhlasů §44 §45

Odpovědnost za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem §46 §47

Kontrola §48 §49 §50

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

Přeměna státních organizací na organizační složky §51 §52 §53

Postavení ostatních státních organizací §54 §55 §55a §55b §56 §57 §58 §58a

Úprava některých užívacích vztahů k majetku §59 §60 §60a §60b §60c §61 §62

Převzetí agendy prozatímní správy §63 §64 §64a

Zmocňovací ustanovení §65

Zrušovací ustanovení §66

Účinnost §67

č. 229/2001 Sb. - Čl. IV

č. 202/2002 Sb. - Čl. VIII, Čl. IX

č. 280/2002 Sb. - Čl. II

č. 22/2006 Sb. - Čl. II

č. 296/2007 Sb. - Čl. LXXVI

č. 153/2009 Sb. - Čl. III

č. 239/2012 Sb. - Čl. XXIV

č. 311/2013 Sb. - §27

č. 51/2016 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. IV

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

219
ZÁKON
ze xxx 27. xxxxxx 2000
x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx upravuje xxxxxxx x podmínky hospodaření x majetkem České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx"), xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a zánik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

§2

(1) Hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxxx dohodou xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx všeobecně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx zákon se xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxx anebo xxxxxxxx x schvalují xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx složky xxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx správní xxxxx5) státu, Ústavní xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx, Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx, Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx zařízení, x xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tento zákon (§51); xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx není právnickou xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předmětu xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx případech je xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx tento xxxxx (§4 x 51).

(4) Xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) X plnění xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku podle xxxxxx xxxxxx xx xxxx zřídit x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx (§9) xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§20), jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x předchozí xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§20) x změně zřizovací xxxxxxx organizační xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, organizačním xxxxxxxxxx x rozsahu majetku xxxxx, s nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9). Má-li přitom xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiné organizační xxxxxx, může se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx xxxxx ustanovení §4 xxxxxx uplynutím doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20), xxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx složky. Xxxxx x závazky státu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxx zániku, xxxxxxxx xxxxxx zřizovatel, pokud xxxxxxxx nerozhodne, xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx převezme xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx organizační xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 a 11); neučiní-li xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx x hospodaření x xxxxx majetkem ustanovením §9.

(3) Xxxxx, xxxxx x zánik organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xx xxxxxxxx v Ústředním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx vydavateli xxxxxxxx xxxxx xx jednoho xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx potřebných údajů xxxxxx xxxxxxxxx předpis. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízenou x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, schvaluje xxxx účetní závěrku xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx.

(2) Xxxxx organizační xxxxxx nemá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx x rozvahovému xxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

Vystupování xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

§6

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx právnickou xxxxxx.

(2) Xxxxxx osobnost a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx a plnění xxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 naplňují xxxxxx xxxxxxxx x svéprávnost xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx, samostatně x vzájemně nezávisle.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx osobnost x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx §19 odst. 1.

(6) X řízení xxxx soudy x xxxxxx xxxxxx vystupují xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx96). Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx stát x xxxx věci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, postupují x xxxxxx samostatně, x souladu xx xxxx xxxxxxxx rolí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Za stát xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxx (§28 xxxx. 2) xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx souhlasem příslušného xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx složky. Xxxxx xxxxxxxxxxx organizační složky xxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně postupuje xxxxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a vedoucí Xxxxxxxxx Senátu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX S XXXXXXXX STÁTU

§8

Majetek xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") využívá xxxx zejména

a) k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx vlastnictví xxxxx.7)

Příslušnost

§9

(1) Xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx přísluší xx organizační xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx k plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x souvislosti x xxxxx zánikem (§5 xxxx. 2) x xxxxx způsobu xxxxxxxx x majetkem; xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a, §19b odst. 1 x 3 x §55b. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20), xxxxxxxxx organizační xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nakládá, x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstraní xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx anebo z xxxxxxxxx podnětu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§20). Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx příslušnosti Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx Ministerstvo financí xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušným xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx-xx xx pochybnosti pouze xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x rozhodování ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

§10

S majetkem,

a) x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx,

x) x xxxx xx xxxxxx, že x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nehospodaří,

hospodaří xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20), tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nakládají, x xx xxxxxxx x xx podmínek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Hospodaření

a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx-xx se o xxxxxxx, který připadl xxxxx

1. v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx těchto předpisů,

2. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx spotřební xxxx,

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx odpady x xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxx Správě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky přísluší Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství,

d) x exempláři xxxxxxx x xxxxxxxxx, regulovanými xxxxxxxxxx, výrobky x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy x xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, jež xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zabranými x trestním, xxxxxxxxxxxx x xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxx i x veškerými zbraněmi, xxxxxxxxx, municí, výbušninami, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx xxxx xxxxxx zneužitelnými x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx97), s xxxxxxxxxx xxxxxxx a prekursory88) xxxxxx zařízení x xxxxxx výrobě, x xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx89) xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx9a), x xxxxx xxxxxxxxxx xx nachází xxxxx xxxxxx, jenž x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodl; xxxx-xx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx9a), v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx zákona x vstupu a xxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxx na xxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §10 xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Úřad").15a) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §10, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx Úřad. Xxxxxx-xx Xxxx, že x xxxxxxx určitého xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10 přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx x xxxxxxx majetku tuto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxx příslušnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx budou-li x xxxxxxxxxxx případě dány xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, určí, xxxxxxxxx xxxxx příslušnost Ministerstvo xxxxxxx xx žádost xxxxx z vlastního xxxxxxx svým opatřením (§20); xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 x 3 xxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx majetku

§12

(1) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xx xxxxx písemnosti i x xxxxxxx, xx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx použití xxxxxxx formy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx jednání, popřípadě xxxxxxxxx, xx kterých x xxxx dochází. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxxxx xx stát xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxxxxxxxxx se určí xxxxx ustanovení §11.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci, která xx eviduje v xxxxxxxx nemovitostí, s xxxxxxxx silničního pozemku xxxxxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxx nabývat xxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) bude sloužit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a a §19b xxxx. 2 xxxx první, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19c xxxx. 2 xxxx druhé.

(4) Xxx xxxxxxxx nabývání xxxxxxx xxx xxxx16) xxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu17) x xxx-xx o xxxxxxx nabývaný x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, která xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx zájmu xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx sjednání xxxx xxxxx. Xx platí xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.17a)

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx17a) xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx v xxxxxxx, má-li být xxxxxxx uzavřena xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx schvalování xxx xxxxxxxx převodu hmotné xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhradit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxx-xx ho, Ministerstvo xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ani xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx než xxxxxxxxx.

(8) Organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxx xx užívání xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx převodu xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zastupitelských xxxxx xxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem Ministerstva xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xx věta xxxxx a věta xxxxx nepoužijí.

§12a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx toto xxxxxxx nebo požívání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxxxx x majetkem, s xxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx, a bude-li xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 za xxxxxx, xxxxx úplata xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx44), xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx překročit výši, xxxxx je x xxxxx místě a xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dát xxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxx úplaty, xxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx cen, xx-xx xxxxxxxxx. Ustanovení §12 xxxx. 5 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx upravující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ukončit xxxxxxx xxxxx výpovědí.

§12a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2016

§13

(1) Xxxx nabývá xxxxxxx xxx xxxxxxx,19) xx xxxxxxx zákona, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx22) x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xx xxx xxx xxxxxx majetku děděním xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxx xxx xxx povolání xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,24) xxxxxxxxx xxx, kdy rozhodná xxxxxxxxxx xxxxxx nastala. Xxxxx-xx xxxxxxxx den xxx xxxxx xxxxx, xx jím den, xxx se příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx účelně x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx majetek xxxxxx xxxx x ním xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Organizační xxxxxx xx počíná xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx výnos x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx inventarizace podle xxxxxxxxxx právních předpisů,25) xxxxx xxxxx xxxxx (§15) xxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zachování majetku x xxxx xxxxxx, x xxxxx to xxxxxxxxx xxxx povaha, x o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, zničením, ztrátou, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxx využívá všechny xxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, právo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stát xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda dlužníci xxxx x xxxxx xxxx své xxxxx, x zejména včasným xxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx dlužníků úroky x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) X pohledávek, xxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx x xxxxxx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, požaduje příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx výši xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx výše úroků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x prodlení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Kč.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxx nebo trvale xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné organizační xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zejména majetek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přestal xxx veřejný zájem, xxxxx majetek, xxxxx xxx ztrátu, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx zajišťuje xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a x §19b xxxx. 2 xxxx xxxxx.

§14x

(1) Zřizuje xx xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem, xxxxx slouží organizačním xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx x xxxxx slouží xxxx mají xxxxxxx xxx soudní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx soudní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a související xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxx x pravdivé xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přebírá x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému katastru xxxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů nelze xxxxxx. Strukturu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxx ve xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xx pověřeného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx statut xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxx a na xxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx pověřeného xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx; změny xx využívání tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudu.

§14x

Xxxxxxx obrany, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se určitý xxxxxxx, x xxxx xx příslušná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx organizační xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx §14a xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, s xxxx xx příslušné hospodařit xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změnit xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§15

(1) Xxxxxxx uvedený x ustanovení §10 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) určí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxx, xxxxx xx evidují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je písemností xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7 x xx xxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §19, 19b a 19c xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřeně. X týchž xxxxxx xxxxx xx veřejném xxxxx si může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka (§11) xxxxxxx ponechat x xxxx. V xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, x který xxxxxxxxxxx zájem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabyl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu týkajícího xx propadlého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx28a) nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx28b), xx příslušná organizační xxxxxx xxxx postupy xxx xxxxxxx majetku xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx justiční spolupráci xx věcech trestních97) x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx ke xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věcí, xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sdílení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Státnímu pozemkovému xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neslouží xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, platí, xx nemá x xxxxxxxx xxxxxxx zájem x x pozdější xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2.

(4) Majetek xxxxx odstavce 1 xxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) v xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx x xx podmínek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxxx konečného xxxxxxxx x xxxxxxxx; tím xxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx x peněžité xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx si příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xx xx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xx 2 let xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, operativní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxxxx §9.

§16

(1) Xx spornými xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §13 tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) tyto xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx je xxxxx, xxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx svůj xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx marného xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle ustanovení §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx; možnost xxxxxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx soud uložil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku29), xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pochybnosti, xxx xx xxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxxx výchovu xx odsouzený xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx29), x jsou-li xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx být xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx30), příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) provádějící xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxx x xxxxxx xxxxx a prostředky xx xx uplynutí 3 xxxxxx xxx xxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, x xxx-xx o xxxx nebo prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx teprve později, xx xxxxxxxx jednoho xxxxxx xx xxxx, xxx x postižení xxxxx. Byla-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx xxxx, xxxxxx příslušná organizační xxxxxx (§11) x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních31a) xxxxxxxxxx, že xxxx xxx důvod bránící xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku nebo xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx takového majetku xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x ním xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx31b).

(4) Xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx nakládání s xxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx uložené x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx, učiní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka (§11) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx s xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx případné xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

XXXX TŘETÍ

NAKLÁDÁNÍ S XXXXXXXX

§17

Xxxxxxx-xx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x projevy vůle xx xxxxx písemnosti x v xxxxxxx, xx xx právní xxxxxxxx nevyžadují, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx formy, xxxxxxxxx projevy xxxx xx jedné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního jednání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx k němu xxxxxxx.

§18

X majetkem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xx veřejné xxxxxx40) x prodeje živých xxxxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zástupců, příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx soudů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x notářských xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodařit s xxxxxxxx podle ustanovení §11,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxx32) a xxxxxxx příslušných úřadů xxxx x městských xxxxx,

xxxxx x osob xxx xxxxxxxx,33) pokud xx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx c) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx a xx hospodaření x xxx.

Xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami

§19

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x jiné právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Postupy xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx x xxxxxxxxxx §31 xx §37 odst. 1 x 2, §37a x 39 xx 42 xx xx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podmínkami xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s majetkem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem x jiného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xx základními xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajistí xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx je xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hospodařit s xxxx.

(3) Je-li xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx pozemek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx90); xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx91). Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx použije prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práva xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx písemností, xx jejímž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x centrálním registru xxxxxxxxxxxxxxxxx budov x xx potřebný pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tím, xx jí tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 odst. 1. X xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanovením §9. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s tímto xxxxxxxx se xxxxxxxxxx §14a odst. 4 x §19b xxxx. 2 věta xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§19b

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7 x trvalé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se na xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazatelně x xxxxxx potřebnosti nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxxx xxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx, převezme xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx případů, xxx xxx x majetek, xxxxx se neeviduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §12 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx byl xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §14b. Takto Xxxx xxxxxxxxx, i xxxx majetek k xxxxxx xxxxx x xxxxx stanoveného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9.

(2) Xxxx xxxxxxxxx u majetku xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx využívání pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přenechává xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx být xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, zákonodárné, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx funkcí xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Úřadu x Úřad xx xxx neponechá ani xx veřejném xxxxx, xxxxxx x ním Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxx, a xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. S xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který Xxxx sám nepotřebuje xxxxx si xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx podle xxxx povahy x xxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, naloží x xxx ve xxxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx pro zabezpečení xxxxxx své působnosti xxxx činnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu. Xxx tom xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx takového převzetí; xxxxxx případy se xxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxx anebo xxx xxxxx z xxxxxxxx 1 vyplývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx majetek xxxxxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §9.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx organizační složka (§9) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx není stanoveno xxxxx, xxxxxx x xxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxx xxx působnosti xxxx xxxxxxxx anebo která xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx organizační složka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx bude-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx to xxxxxx před konečným xxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetek xxxx xxxx část, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části a xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxx požívání xxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx s majetkem x příslušnosti xxxxxxxxxxx xxx Státní xxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§19x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x centrálním registru xxxxxxxxxxxxxxxxx budov, xxxxx xxxxxxxxxxxx složkám xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nabídka užívání, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxx složkám xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xx-xx xx účelné, xxx xxxxxxx jiným organizačním xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxx x jiným vhodným xxxxxxxx. Xx-xx u xxxxxxx, na xxxxx xxx uplatněn postup xxxxx ustanovení §14b, xxxxx u xxxxxx xxxxxxx nezbytné provést xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxx způsobem, xxxxxxx xx tento xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx majetku určeného xx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprovádí. Xx-xx určen xx xxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx administrativních xxxxx a xxx xxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxxxxxx §19a nebo §19b odst. 1, xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx stát xxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 větou první x druhou. Xxxxx xxxxx nabytý xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxx Xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 xxxxx xxxxx x čtvrtou.

(3) Xxxxxxx s majetkem xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxxxx složka, anebo xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx ke xxxxx, xxxxxxxxx o majetek x xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx tomu xxx xxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxxxx §19b odst. 2 xxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx předpisem č. 51/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§20

(1) Xxxxx to xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx xxxx písemné. Xxxx xxxxxxxxx určení organizačních xxxxxx, xxxxxxx se xxxx, xxxxx x xxxxxx majetku, x xxxx se xxxxxxx, x xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx, jímž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zřizovatelům, x xxxxxxx-xx xx jím x věcí, která xx eviduje v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§9). Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx vydat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x majetkem za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může vydat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx (§9 x 11) xxxx v xxxxx xxxxxxxx (§49 xxxx. 4); xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx34) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx vlastnictví

§21

(1) Nejde-li x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx hmotnou xxx pouze za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §22 a 23 x xxx xxxxx, je-li tato xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§14 xxxx. 7, §19c xxxx. 3).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí může xxxxx xxxxxxx výjimku x podmínky trvalé xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Tím xxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 až 3; xxxxxxxxxx §22 odst. 4 až 7 x §23 xx xxxx xxxxxxxxx.

§22

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx vhodný zájemce x koupi, s xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, smlouva xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zájemce xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x tím xxxxxxxxxxx xxxxxx. Organizační xxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxx xxxxxxxx zájemce xxxxxxxx efektivně, transparentně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx a při xxxxxxxxx podmínek, termínů x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx40), x xxxxxxxxxx-xx převod xxxxxxxxx xxxx výjimku podle xxxxxx zákona, lze xxxxxx x veřejnou xxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx současně xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx hmotné xxxx xx sjedná xxxx16) xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx místě a xxxx obvyklá, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis35) xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx minimální xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soutěže x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxx xxxxx veřejné dražby. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx přiměřeného snížení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x dalším kole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bezúplatně xxx xxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jiný xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(4) Schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xx eviduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx

x) xxxxxxx, na xxxx xx zřízena xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxx x pozemku xx xxx xxxxxxxxxxxx xx výměry nepřesahující x xxxxxxx 1 000 x2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řadová garáž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva36), xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, na němž xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxx,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 500 x2, na němž xxxx xxxxxxx stavba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, směňovaného xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx, xx němž xxxx xxxxxxx stavba, xxxxx xx byla jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxx nepřesahující 200 x2, xx xxxx xxxx zřízena xxxxxx, xxxxx tento pozemek xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pozemek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx němž xx umístěno těleso xxxxxxx, která xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx38a) xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx těleso místní xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním předpisem38a) xx vlastnictví xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx38a) kraj xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterého x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx třídy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x převodu do xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38a) xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx hmotné xxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x převod xxxxxx muzejní xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx památkou xxxxx xxxxxx, která xxxx samostatnou xxxx, xxxxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx převod hmotné xxxxxxxx věci, jíž xx kulturní xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) a převod xxxxxx, která xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx pozemku xx zvláště xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx pásmu, nejde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Zřizovatel xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx schvalování xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 s xxxxxxxx xxxxxx c), x), x) a x), xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx podle xxxxxxxx 6, x xxxxx xxxxxx x postup xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2. Nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxx xxxxxxx hmotné xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx peněžitou anebo xxxxx hodnotu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; ustanovení §22 xxxx. 4 xx 7 xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx pronajímatel xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, spojenou xx smlouvou x xxxxxxxxx převodu vlastnictví xxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§25

X xxxxxx věci nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právo x xxxxx sjednat xxxxxxx xxxxxx koupě.

§25x

(1) Xxxxx xxxxxx xxx k pozemku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x pozemku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx stavby xx xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, požívání, xxxxxxx xxxx zatížení xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx součástí xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §21 a §22 xxxx. 1 xx 3 použijí xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2016

§26

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za úplatu x pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx lze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služebností xxx xxxxx zřízení, provozu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení41) x xxxxxxx prospěšné stavby41a), xxxxxxxxxxx rozlivu a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx92) xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nemovitou xxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemenem; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úplatu xx xxxxxxx práva xxxxxx (§25a) xxxx xxxxxxxx xxxx.

§27

(1) Hmotnou xxx xxxx xxxx část, xxxxxx organizační složka xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Obdobně xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx účelnějšího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx slouží, xxxxx je-li to xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx sjednat xxxxx xx dobu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z odstavce 3 věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx celková doba xxxxxxx nepřesáhne 8 xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx opět xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 8 let. Smlouva xxxx xxxxxxxxx pokračování xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx užívání xxxxxxxxxxx i po xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx skončit. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx x xxxxxxx xxxx x zahraničí rozhodné xxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ukončit xxxxxxx vztah výpovědí x rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx plněny xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx částce, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x regulace cen44), x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx uplatněna, xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xx x daném místě x čase obvyklá. Xxxxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx věci x xxxxxxxxx rozhodné xxxxx, sjedná xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x úhrady za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x služby spojené x xxxxxxxx. Bezúplatné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx účelem xxxx podnikání, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státní správy x přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x životní xxxxxxxxx a práce x xxxxx x xxxxxxx; ustanovení xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rozúčtování cen x xxxxxx za xxxxxxx poskytované xxxxxx x služby spojené x užíváním xx xxxx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, stanovených x xxxxxxxx 1, x doby užívání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 a xxxx x okruhu xxxxxxxxx x xxxxx užívání xxxxxxxxxxx pro případ xxxxxxxxxxxx užívání x xxxxxxxx 3 xxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s přenecháním xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxxxxx zřizovatel, xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx organizační xxxxxx x vypůjčitelem xxxxxxx přenechat věc xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx nájmu prostoru xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx93) nelze xxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx její xxxx předmětem xxxxxx xx jiného obdobného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx té xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx takové xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slouží. Xxx není dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx používání x ochrany věci xxxx xxxx xxxxx.

§27x

(1) Xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přenechat xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xx 3; xxxxxxxxxx §27 odst. 4 xx 6 a §44 x 45 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x případě xxxxxxxxxx závodu xxxxx xxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
Xxxxx xxxxx x xxxxxx právnických xxxxxxx x xxxxxxxxxx
§28
(1) Xxxx xxxx založit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx45) xxxx xx xxxx jejího xxxxxxxx zúčastnit, x xx xxx v xxxxxxxxx, kdy tak xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx právní xxxxxxx současně xxxx, xxx xxxxx budou xxxx xx jméno xxxx na xxxxxxxx. Xxxx xxxx být xxxxxxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejíhož xxxxxxxx xx nezúčastnil; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13.
(2) Jménem xxxxx xxxxxx zakladatele akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vkládá ministerstvo, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxx společnosti, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxx tyto xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx hospodařit xxx samo, anebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§20) xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx hospodařit xxxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxx (§4). Xxxxx akcionáře x založené xxxxxxx xxxxxxxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx písemných xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx podává x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Do obchodních xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnostech xxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §37 xxxx. 3. Stane-li xx majetková xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 anebo xx xxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13, xxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9, 11) x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§29
Xxxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx46) x zřídit xxxxxx xxxx nadační xxxx47) xxxxx účastnit xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx zakladatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45) xxx xx xxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx49). Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu, zákaz xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx může x xxxxxxxxxx souhlasem vlády xxxxxxxxx založení spolku xxxxx xx stát xxxx xxxxxx, popřípadě xx může xxxx xxxxxx zájmového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx51), pokud xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zakladatelská x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §10 anebo xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, xxxxxxxxx ustanovení §13, naloží x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 a 11) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Nakládání s xxxxxxxxxxxx, xxxxxx právy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami

§31

(1) Plnění xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pouze výjimečně, xxxxx xxxxxxx dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluh xxxx xxxxxx x nebude xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dluhu xx xxxxx ujednáním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx.

(2) Xx závažných xxxxxx lze dohodnout x dlužníkem splátky x x splatného xxxxx. Xxxx přitom xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx důvodu x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xx, xx dlužník xxxx ve splátkách xxxxx xxx xxxxx x prodlení x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx zásadně xxx xx xxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx schválením xxxxxxxxxxx, x nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, a není-li xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx platí i x xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.40)

§33

Xx xxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx56).

§34

(1) Prominout dluh xxxxx xxxx xxxxxx xxx pouze dlužníku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, odůvodňují-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má-li xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávku vůči xxxxx, xxxxx sám xx výše svého xxxxx nepřistoupí x xxxxxx xxxxxxxxx, anebo xx-xx dlužník xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimku x xxxxxxxx 1 a 2 může xx xxxxxxxxx xxxxxx povolit Xxxxxxxxxxxx financí.

(4) X xxxxxxx prominutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx bytovou xxxxxxxx57a) xxxxxxx ustanovení odstavců 2 x 3. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx než x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx, který xx pohledávku xxxx xxxxx.

(5) K xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx na základě xxxxxxx dohody

§35

(1) Xx vymáhání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x pohledávka xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx splnit x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx to, xxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx výši xxxxx xxxxx, nebo

c) xx xx všech xxxxxxxxx případu xxxxxx, xx další vymáhání xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx vymáhání xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx, xxxxx dlužník xxxxxx xxxx dobrovolně xxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vymožení xxxxxxxxxx xxxxxxxx převýší xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx dlužníka xxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx upustit xx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxx x dlužník xx x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx od xxxxxxxx pohledávka nezaniká; xxxxxx podle xxxxxxxxxx §14 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxx si x xxxxxxx jím zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxxx §34 x §35 xxxx. 1. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele, může xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxx-xx ho, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 3.

§37

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxx xxxxxxxx právo.

(2) Xxx xxxxxxxxx x nepeněžitými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majetkovými xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx připouští xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx postupu xxxxx ustanovení §32, 35 x 36 xx vychází x xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(3) Xxx xxxxxxx cenných papírů xx použije obdobně xxxxxxxxxx §21, avšak xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx §22 a 23 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 3; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §28 odst. 3 věty xxxxx, xxxxx-xx x převod xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §15 odst. 2. Nelze xxxxxxxx xxxxxxx x zápůjčce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x zastavení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx samotná xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž vlastníkem xx xxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §37a.

§37x

(1) S xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxx, x níž xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xxxx uzavřena x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx xxxxxx zákona, xxx x xxxxxxxxxxx její xxxxx xxxxxx dát xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx94). Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zcizeny xx prospěch xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce jakkoli xx újmu.

(2) Pokud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postoupit xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s povolením xxxxxxx, schválením xxxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx tohoto xxxxxx, xxx její xxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Sb. x účinností xx 1.3.2016

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Závazky

§38

Závazky xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x účetnictví vede x za xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx složka, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx přísluší hospodařit (§9 x 11) x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx souvisí. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určit x xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 2), xxxxxxxxxxx xxxx úkoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Stát xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx x xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx státem plněných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx smluvního xxxxxxx závazku xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ze zákona xxxx mohl xxxxxx, xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx nenabyl xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx zcizení xx xxxxx xxxxxx xxxxxx vázáno na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx, xxx takto xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxxx xxxx s předchozím xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §44 x §45 odst. 1xxx xxxxx obdobně.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx uzavíraného xxxx xxxxx a jinými xxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx dědictví xxxx xxxx zcizení x xxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx xxxx xx nepoužije, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.59)

§40

(1) Xxxx se xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem x x uzavření budoucí xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx upravuje zvláštní xxxxxx předpis.

§41

Xxxxx stát xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §13, xxxxx xxxxxxxxxxx vlastníka xx xxxx xxxxxxxxxxxx x zástavní xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx takto xxxxx, xxxxxxxxx jeho přechodu xx stát xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a v xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx stát xxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hospodařit (§9 a 11) xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xx plnit xxxx xxxxx (§38) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

(2) Započtení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx složky (§9 x 11), xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.56)

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx ukládajícího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vést na xxxxxxx, s nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 x 11) xxxxxxxxxxx složka, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxx xxxxxxx souvisí; xx xxxxx obdobně x xxxxxxx xxxxxxx dražby.40) Xxxxxxxxxxx-xx tento xxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, lze výkon xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu Ministerstva xxxxxxx.

Xxxxxx xxx povolování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx případy.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx (§21 xxxx. 2, §26 xxxx. 2, §27 xxxx. 4 x §34 xxxx. 3), xxxxxxxxx (§12 xxxx. 2 x 6, §22 xxxx. 4 xx 7, §23§25a xxxx. 1 x 3, §27 odst. 5, §32 a 36) x předchozím xxxxxxxx (§4 xxxx. 1, §12 xxxx. 4, 7 x 8,&xxxx;§12a xxxx. 2, §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 3, §29 x §30 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx zdůvodněné x xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky (§9 x 11). Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřizovatele xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx ústřední správní xxxx, předkládá xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřizovatel xxxx xxxxxxxx správní xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx40) xx xxxxxxx xxxxxxxx x schválení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx dražby. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx poskytnuto x xxxx xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, platí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ani při xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxx schválení x xxxxxxxxx, xxx xx občanský zákoník xxxxxxxxx95).

(4) Povolení xxxxxxx, xxxxxxxxx i předchozí xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx64) právního xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx.

(5) Povolenou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dodatečně xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxx po xxxxxxxxxx x uvedených xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx na xxxxxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

(1) Je-li podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx té xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxx; xxxxxxxxxx §44 odst. 5 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx si xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxx. 6, §22 xxxx. 7, §27 xxxx. 5 xxxx §36, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tom v Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx si xxxxx xxxxxxxxxx §23 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vláda, xxxxx xxx xxxxxx usnesením.

Xxxxxxxxxxx za xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxx

§46

Xxxxx vzniklá x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx65); xxx však xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vztazích xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx se ustanovení §47 xxxx. 4 xxxxxxx obdobně.

§47

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pověření xxxxxxxxx xx stát xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, dalších xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx hospodaření x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxx vznikla na xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx se odpovědnosti xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx škody na xxxxxxx, se kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxx odpovědné xxxxx odstavce 2 x pořídí o xxx záznam.

Xxxxxxxx

§48

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x vnitřními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádějí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek x Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxx orgány"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "kontrolní útvary").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolních xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxx metody, xxxxxxxxx postupy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,65a) které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx spolupracují x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x prokazování případů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.67)

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§20) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx náhrady xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxxxx (§9).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, s xxxx jsou příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kancelář Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx x Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§50

Odpovědnost xx nedostatky xx úseku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx §47 tohoto xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§51

(1) Státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem68) (xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státu, xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx69) ústředními xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřady, xxxxx i Úřad xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Správa úložišť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,70) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx (§8) dosud xxxxxxxxxx xxxxx hospodaření,71) xxxxxxxxx xxxxx společného xxxxxxxxxxx72) xxxx prozatímní xxxxxx73) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,74) xxxx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§3); xxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxx nabývají obdobné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx organizace, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx, xx takto zřízená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75) Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tento xxxxx (§5456).

§52

(1) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 a xxxxxx organizace, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2, účastníky xxxxxxxx vztahů vzniklých xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx vztahy x xxxxxx xxxxxxxxx anebo xx obnoví xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx, je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. S xxxxxxx papíry, účastmi x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§28 xx 30) x x xxxxx x nich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x povinnosti z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxx xxxxxxxx dosud byly xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, přecházejí xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxx x vykonává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, rozumí xx xxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx správní xxxxx, xxxxx zřídily xxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx zřizovateli xxxxx ustanovení §4 xxxx. 1.

(2) Není-li xxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx funkci věcně xxxxxxxxx ústřední správní xxxx; při výkonu xxxxxxxxxxxxx funkce se xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(3) Pokud se x právních xxxxxxxxxx xxxxxx x zřizovatelích xxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx tím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx 2.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§54
(1) Xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx úřady x xxxx xxxxxx xxxxxxx,76) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,77) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx (§8) xxxxx vykonávaly xxxxx xxxxxxxxxxx,71) popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx hospodaření72) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,74) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zřízeny (xxxxxxxx), (xxxx jen "organizace") xxxx xxxxxxxxxxx osobami x hospodaří x xxxxxxxx (§8). Při xxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x těmi xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx složky příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9, xxxxx-xx x úkony xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona považují xx xxxxxxx (§8). Xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 77/1997 Xx., o xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx Budějovický Xxxxxx, xxxxxxx podnik. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpisy.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (zakladatelských) funkcí xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx zákonem, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zřídit (xxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxx rozhodování x rozdělení, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx organizace.
(3) Xxxx-xx xxx správní úřad, xxxxx xx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (zakladatelskou) funkci xxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx (založené), xxxxxxxx xxxx funkci věcně xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) funkce xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx zákonem.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 nebo odstavcem 3 xxxxxxxxxx o xxxxxxx organizace. Xxxxxxxxxx xxxxxx dnem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxx. X xxxxxxxx, x nímž organizace xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xx xxx xxxxx xxxxxx, hospodaří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxx xxxxxx, přecházejí na xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§38). Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx stát x xxxxxxxxx ustanovení xxx xx xxxxx xxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nabývají majetek xxx stát x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§8) xx xxxx xxxxxxxxxxx §9.&xxxx;Xxxx organizace xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jednají x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx týkajících se xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxx, xxx xx vlastnické xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (§44 a §45 xxxx. 2). S xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodaří, lze xxxxxxxx opatřením (§20); xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x změně x xxxxxxxx hlavní činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§54 odst. 2). Xxxxxxxxxx §46, 47, 48, §49 xxxx. 1 xx 4 x §50 xxxxx xxx organizace obdobně.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx a organizacemi x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; postupy podle xxxxxxxxxx §19 odst. 2 a 3 xx xx xxxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxx. Ve smlouvě xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky smluvní xxxxxx xxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxx se označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx s uvedením xxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxx x podpisu xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx označí xxxx názvem (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x funkce (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podpisu xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx x určitým xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx příslušnost organizační xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x označí xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx o xxxxxxx xx uvede xxx xxxx o ceně xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (operativní xxxxxxxx) x předávající xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx typ, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahově xxxxxxxxx, x podmínkami x xxxxxxx xxxxxxxx vyplývajícími xx zvláštních právních xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x právnickým x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx §31 xx §37 xxxx. 1 x 2, §37a x 39 xx 42 xx na právní xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplatného xxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) S cennými xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sdruženích (§28 xx 30) x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nabyly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx.

§55a

Účetní závěrku státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestavenou x rozvahovému xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§55x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxx založené x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 77/1997 Sb. a xxxx přitom xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státních podniků, x xxxxx xxxx xxxxxx zakladatele x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx přenesena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů80) xx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxx, xxx které xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx likvidace xxxx 1. xxxxxx 2001 x ustanovení §57 se xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx té xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, poplatků, jiných xxxxxxxxx peněžitých plnění x xxxxx převedou (§55 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxx v likvidaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx brání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx příslušný xxxxxxxxxx x souladu x ustanovením §9.

§55x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

§56

(1) Xxxxx organizace xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx související x xxxxxxxx, se kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, může organizace xxxxxxx převzít xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizovatele (xxxxxxxxxxx), x nemá-li xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x předchozím xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §39 xx 42 platí pro xxxxxxx organizace xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxx xxxxxx x přechod xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jsou přípustné xxxxx x případech x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xx dluhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx dluh xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx vystupuje zřizovatel (xxxxxxxxxx) organizace a x ostatních případech Xxxxxxxxxxxx financí.

(6) Xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.56)

§57

(1) Xxxxxxxxx státní xxxxxxx79) x státní xxxxxxxxxx a příspěvkové xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pravomoc tyto xxxxxxxxxx zřizovat, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx80) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí x xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx §54 xx 56.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x státním xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 týkající xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx, na niž xxxx xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx, podnik xxxxx x likvidací podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx81) xxxxx jej zruší xxx likvidace; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 6).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx složce xxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvkovými xxxxxxxxxxxx obce podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx zákonem a xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx71) x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx74) dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx, x xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx zaniklo, xxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxx organizace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (§8) x xxxxxx

x) podnikům xxxxx odstavce 2; xxxxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxxx (odstavec 1), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle odstavce 5, zůstávají xxxxxxxxx x jejich nositeli xxxx podniky xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xx xxxx obce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dosavadních xxxxxxxx rozpočtových organizací (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (odstavce 1), xxxxx xxxxxxxx na xxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Práva a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) x dosavadních státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosavadních státních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx obce.

§58

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx složky (§51) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky x organizace (§54 xx 56) x xxxx xxxx organizace xxxxxxxx, které z xxxx bude nadále xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,72) xxxxxxxxx xx xxxxx §9 odst. 2.

(2) Pokud xx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx",71) "xxxxx společného xxxxxxxxxxx",72) xxxxxxxxx "správa"82) x xxxx pojem "xxxxxxxxxx správa",73) rozumí xx xxx xxxxxx xxxxx a organizací (§57 xx 59) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nemovitých věcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx dále xxxxx, xxxxxx se xxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x domech x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k bytům x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ujednání, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx obsahovat, xxxxxxxxxx xx k xxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jednání, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak.

§58a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

Xxxxxx některých užívacích xxxxxx x xxxxxxx

§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx83) se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx výpůjčku84) xx xxxx určitou 6 xxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx splněny xxxxxxxx xxx postup xxxxx §22 odst. 3, xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neprojeví-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx, nabídnou xxxxxxxxxxx jinou smluvní xxxxxx právního vztahu x tomuto xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx účastníci xxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§60

(1) Užívací xxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x xxxxx xxxxxxxx smlouvou o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x xxxxxxxxx prostorům xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x sjednané xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 5 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pozemku x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu,85) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9, 11) xxx úpravě xxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§60x

(1) Příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 a 11) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 1992 nebo xxxxxxxx družstva, které xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx funkční xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx86) x jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x němu xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx rodinný xxx byl xxxxxxxx xxxxx bytovým družstvem xx 1. lednu 1969 xx xxxxxxx xxxxxxx x předpisů x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx87) a xx xxxx výstavbu xxxx poskytnuta xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxx, xxxxxxxxx garážemi xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, na xxxxxxxxxxx jejichž xxxxxxxx xx podílely xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxxxxxx; xx xxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a správa xxxxxx xxx jejich xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx splněny.

(3) Xxxxx-xx x převodu xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x vlastnictví bytového xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxx tvořící jeden xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho příslušenstvím, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx garáží xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx domu x xxxx příslušenství, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 3 xx postupuje xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 1992 xxxx jeho právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxxxxxxx jeden funkční xxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x nebytovým prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx bytů), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společných xxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

x) do xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx vlastníkem xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx garáže xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů, nájemcem xxxxxxxxx bytu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x členem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx bytové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nebytové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byt xxxx garáž xxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výstavbě xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx vlastnictví xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxx s xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxx xxxxxx bytu xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnický xxxxx k xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxxx §1161 občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 311/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx domům xxxxxxxxx bytových xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx x xxxxxxx a) x na xxxx xxxxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxxxx č. 311/2013 Sb.

(7) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx schválení podle xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4 xx 7 xxxxxxxxxx.

(8) Jestliže x xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 x 6 xxxxxx o vlastnictví xxxx a xxxxx xxxxxxx byl bezúplatně xxxxxxxx podle odstavce 5 nebo 6, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx náhradě xx xxxxx břemeno x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dosud xxxx; ustanovení §35 xxxx. 1 a 2 x §36 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru uvedený x xxxxxxxx 5 xxxx 6, s xxxx příslušná organizační xxxxxx uzavřela smlouvu, xxxxxxx nebo xxxx xxxx zaplatil, příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxxx xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx vrátí přijatou xxxxxx xxxxxx vlastníkovi, xxxxxxxxx tomu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxx x pozemku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo x xxxxx x xxxx x nebytovými prostory xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (§60a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, domu s xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vlastnictví xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxx ani xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx anebo xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx touto právnickou xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §59 odst. 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §60a xxxxx xx podmínky, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx užívací xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 30.6.2001

§60x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se stavbou, xxxxx-xx x stavbu xxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 393/1991 Sb., x xxxxxx staveb, xxxxxxx, trvalých porostů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a náhradách xx xxxxxxx užívání xxxxxxx, ve znění xxxxxxx k 1. xxxxxxxxx 1991, do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x družstvech, xxxxxxx vznikla xxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 1 výpůjčka x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx podmínky, xx xxxxxxxx dosud xxxx x xxxxx přitom xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2 xxxx druhé. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx insolvenční xxxxxx. Převod bude xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 31. prosince 2003. Xxxxxxxxx-xx toto xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx xxx xx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uvedenému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x zániku xxxxxxxx a xxxxxxxx x uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx i v xxxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 1 x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavbou, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x slouží k xxxxxxxxxxx správy, xxxxxx x oprav xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bytů xx xxxxxxxxxxx nebo správy xxxxxx bytového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 není xxxxxxx možnost provést xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3.

§61

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx čl. II xxxxxx x. 131/1982 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohodnuto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezúplatné xxxxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Smlouvy, xxxxx xxxx do 1. xxxxx 1992 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §397 a 398 xxxxxxxxxx zákoníku, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx nájemní xxxxxxx, xxxxx do uvedeného xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx byla xxxxxxxx xxx nebo xxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx smlouvu x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx roku. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx, výpůjčka xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx bez náhrady x x nemovitou xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§63

(1) Přenesená xxxxxxxxx xxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 xx 15 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx74) dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x městské části xxxx xxxxxxx do 6 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x nímž do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona nenaložily, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spisové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx listiny xxxxxxxx xx majetku, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxx předávaných položek.

(3) Xx dobu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx uvedená xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x zastoupení xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx pouze neodkladné xxxxx. Prokazatelné x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx spojené uhradí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11 odst. 4).

(4) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx, xxx u věcí, xxxxx se evidují x xxxxxxxx nemovitostí, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxx účely xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x Praze, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §63, mohou xxxxxx xx stát x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx v xxxx být stanoven xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64a

§64a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§65

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o předchozí xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky x xxxxxxxxxxx zřizovací xxxxxxx (§4 xxxx. 2),

x) xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§5 xxxx. 3),

c) xxxxxx a podmínky xxxxxx operativní xxxxxxxx xxxxxxx (§15 xxxx. 4),

x) pravidla x xxxxxxxxxxxxx zápisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx právního xxxxxxx (§19 xxxx. 1),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (§15 xxxx. 2, §19c xxxx. 3),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x koupi x xxxxxx při xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxx řízení (§22 odst. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxx pravidla xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 4).

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx administrativních xxxxx a xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx (§14a odst. 3).

§66

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1986 Sb., x xxxxxxxxxx správě xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 119/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. IV

1. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 hospodářského xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx na výpůjčku xxxxx §59 xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxxx xx dobu určitou x xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx. Po xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x ostatním xxxxxxx platí §59 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx §60a téhož zákona, xx xxxxx xxxxxx x. 229/2001 Xx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu postupem xxxxx §59 odst. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., popřípadě xxxxx §60a xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 229/2001 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §27 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx některé spoluvlastnické xxxxxx k budovám x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx xxxxxx č. 103/2000 Sb. a xxxxxx x. 229/2001 Xx., se xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx družstva xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x občanském sdružení xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx naloží x xxxxxxx xx zákonem x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 202/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xx. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx těch, xxxxx byly xxxx 31. xxxxxxxx 2001 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. Xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx těch, xxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxx, pro státní xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x pro Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, národní podnik.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 202/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxxx §60c xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 280/2002 Xx., xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxx, xxx výpůjčka x xxxxxxx vznikla xxxxx čl. IV xxxx 1 xxxxxx x. 229/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení čl. IV xxxx 2 zákona x. 229/2001 Xx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

Čl. XX

Xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným ministerstvem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zanikla, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx platnosti xxxx xxxxxx skutečnost.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/2006 Xx. x účinností od 26.1.2006

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním předpisem x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Čl. III

Pokud platnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podmíněna xxxxxxxxxx příslušným ministerstvem, xxxx schválení xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tato xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxx skutečnost.

Čl. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 153/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Schvalování xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a a §55a xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx členy, xxxx xxxxxxx xxxxx vzniklo xxxxx xx bezúplatný xxxxxxx převod xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku podle §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx nadále xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepoužije. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se posuzuje x xxxxxxxxx xxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xx bytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx xxxxxx družstvo, xxxxx xx jeho xxxxxxx nástupcem, na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx jeho xxxxxxxx nástupce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nevztahuje x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxx práva xx bezúplatný smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx se xxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku mohlo xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 311/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vzniká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, uvedeným x §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx návykovými xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení k xxxxxx xxxxxx, přípravky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 202/2002 Xx., x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xxxxxxx xx §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, x kterého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxxxx x. 219/2000 Sb. xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x toto schválení xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zanikla, xxx xxxxx, že k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx jednání xx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx vůle xxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, schválení nevyžadovalo x xxxxxxx xxxxxxxxx xx u xxxx xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platně učiněno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx.

4. Povinné xxxxxxxx vybraného majetku Xxxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19b xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xx majetek, x xxxxx xxxxxx nepotřebnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx trvalé xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx xxxx xxxxxx organizaci xxxx rozhodnuto přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx směřující k xxxx zcizení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových x takto převzatým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xx-xx xx xxxxxxx, která je xxxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jehož xx stavba součástí, x xxxxx-xx xx xxx xxxxx z xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x státní organizace xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx příslušnosti hospodařit xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pozemek, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx prospěch xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřízenou xx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5 na sjednocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a pozemkem, xxxxx xx stavba xxxxxxxx, do 29. xxxxx 2016 xxxxxx, xxxxx se dnem 1. xxxxxx 2016 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i pozemkem xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxxx xx stavbou. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x nimiž xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stane xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je příslušná xxxxxxxxxx xx stavbou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx němž je xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x s těmi xxxxxx xxxxxxx pozemků, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Organizační xxxxxx státu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle bodu 5 nebo 6 xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby x nastalých xxxxxxx xxx proveden xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 5 x 6, xxxxxxxx xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx naloženo xxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx 1. xxxxxx 2016 x Česká xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx později xxxxx xxxxxxxxxx pozemku, xx němž xx xxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx zřízena, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx 7 xx x xxxxxxx případě xxxxxxx obdobně.

9. Postup xxxxx xxxx 5 xx 8 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx. xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx 5 x 6, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x převodu podle xxxxxx x. 92/1991 Xx., o podmínkách xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pozemek, xxxxx se xxxxxx xxxx 5 a 6, xxxxxx x xxxx xxxxxx, pak xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vhodné k xxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 5 xxxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx vznikla podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016, x xxxxxxxx bodů 5 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.2.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xxxx 6 zákona x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 12 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 219/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

492/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.6.2001

320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

501/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2001

202/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 182/93 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

280/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.6.2002

476/2002 Sb., nález XX ze xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx papíry x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2003

14/2003 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 219/2000 Xx. publikované x xxxxxx x. 7/2003

88/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., o cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., o Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Sb. x nálezu XX xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2003

354/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních

s účinností xx 1.1.2004

480/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 171/91 Xx., x působnosti xxxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx a x Xxxxx národního majetku XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 229/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 492/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 77/97 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2003

41/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o veřejných xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

218/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

217/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX v oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005

359/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/64 Sb., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

22/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.1.2006

140/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 3.7.2006

296/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

139/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

457/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 219/2000 Sb., x majetku ČR x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx xx 1.1.2009

153/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 201/2002 Sb., x Xxxxx pro zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě XX

x účinností xx 1.1.2013

239/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

311/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx družstev x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

86/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 279/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx a x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

51/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2016 x xxxxxxxx xxxxx čl. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.2.2016

135/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

185/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2016

192/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2017

264/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

55/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

104/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

118/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

261/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

225/2022 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx výbušnin)

s xxxxxxxxx xx 20.8.2022

362/2022 Xx., x xxxxxx x dovozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.12.2022

422/2022 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

x xxxxxx byla provedená xxxxxxxx x opravě xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 87/2001 Xx. x 25/2006 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §262 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví bytů), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 zákona x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 121/2000 Sb., x právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému zemědělskému xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 183/1993 Xx.
4) Xxxxx č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Čl. 79 xxxx. 1 Ústavy.
6) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Čl. 11 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
8) Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) §135d xxxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §42 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8x) Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 18/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9a) §8 xxxx. 1 zákona x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) §42 xxxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx.
10x) §113 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
11) §15 xxxx. 7 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Xx.
12) Xxxxxxxxx §89 xxxxxx x. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 16/1997 Xx., §27 xxxxxx x. 16/1997 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx živočichů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §21 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 542/1991 Xx.
14a) §68 xxxx. 3 xxxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (zákon x střelných zbraních), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §67 x xxxx. xxxxxx x. 288/1995 Xx.
15x) Xxxxx č. 201/2002 Sb., o Úřadu xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
17x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 40/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18a) Zákon č. 139/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 541/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na Xxxxxx republiku x Xxxxxxxxxx republiku, xxxxx č. 597/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Československé xxxxxxx kanceláře.
20) Například §134, 135, 456 x 462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §52, 55 x 73 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 x 18 xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §233, 296a, 300, 303 a 315 zákona č. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Sb., §9 xxxx. 4 xxxxxx x. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), §8 odst. 3 xxxxxx x. 303/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 106/1995 Xx., §185g xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxx č. 263/1992 Xx.
21) §461 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §175u xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, §15 xxxx. 7 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 255/1994 Xx.
23) §477 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §175q xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Například xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §2 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §7 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 90/1996 Xx.
28) §2 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 344/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx. x xxxxxx x. 220/2000 Xx.
28a) §124 x 285 xxxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28x) §135, 290 a 297l xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §66 a 102a trestního xxxxxxxx.

30) §346 xxxx. 1 x §358a xxxxxxxxx xxxx.
31) §346 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 558/1991 Xx.
31x) §134a xxxx. 4, §289 xxxx. 5 x §297h xxxx. 5 xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31b) §134a xxxx. 3, §289 odst. 4 a §297h xxxx. 3 x 4 zákona x. 104/2013 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) §13 xxxxxx x. 102/1992 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx se xxxx, doplňuje a xxxxxxxx občanský xxxxxxx.
33) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 29/2000 Xx.

35) Například §3 xx 7 x 910a xxxxxx č. 526/1990 Xx.

36) Xxxxxxxxx §1124 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36x) §140 xxxxxxxxxx zákoníku.
37) §21 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 103/2000 Xx.
38) §9a xxxx. 4 zákona x. 284/1991 Sb., x pozemkových xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 38/1993 Xx.
38x) §9 xxxx. 1 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx.
39) §476 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §3 xxxx. k) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.

41x) §2 xxxx. 1 písm. l) xxxxxxxxxx zákona.
42) §659 x xxxx., §663 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §685 xxxx. 1, §711 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9 odst. 2 xxxxxx x. 116/1990 Xx., o xxxxx x podnájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) §3 xx 7 a 9 xx 10a xxxxxx x. 526/1990 Xx.
44x) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).
46) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
47) Xxxxx č. 227/1997 Sb.

48) §2716 xx 2746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48a) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) §27472755 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §829 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §3051 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §565 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §521 xxxxxxxxxx zákoníku.
54) §48 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §524 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
57) §574 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx družstevní x xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
58) §14, 15, 16a a §39 a xxxx. xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxxxxxx xxxxx č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx §50a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §289 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx §470 x 472 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §470 x 472 občanského xxxxxxxx.
63) §37 xxxxxxxx vlády x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

64) §580 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
65x) Například xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
66) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
67) §8 xxxx. 1 trestního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
68) Xxxxxxxxx xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě a xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 293/1993 Xx.
69) §31 xxxxxx č. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx.
§5 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 425/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 254/1994 Sb.
§6 xxxxxx č. 564/1990 Xx., x státní xxxxxx x samosprávě xx školství, xx xxxxx zákona č. 139/1995 Xx.
70) §26 x xxxx. zákona x. 18/1997 Xx.
71) §64 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) §64 xxxx. 3 hospodářského xxxxxxxx.
73) §65 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákoníku.
74) §761 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
75) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1993 Sb., x Kanceláři prezidenta xxxxxxxxx.
§3 xxxx. 2 zákona x. 283/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx.
76) Zákon č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 220/2000 Xx.
77) Xxxxxxxxx xxxxx č. 113/1993 Sb., o Xxxxx xxxx x xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxx č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxx České republiky.
78) §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§269 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku.
80) §67 xxxxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§36 xxxxxx č. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
81) §761 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) Čl. III xxx 4 xxxxxx x. 98/1988 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
83) §876 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §659 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx znění zákona x. 103/2000 Sb.
86) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výstavbu.
87) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 137/1968 Sb., x finanční, úvěrové x jiné pomoci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

88) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

89) §38 xxxx. 2 zákona x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

90) §1257 odst. 2 občanského xxxxxxxx.

91) §3023 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) §10291036 xxxxxxxxxx zákoníku.

93) §2307 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) §1895 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) Například §1743 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) §19 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) §135, 290 x 297l xxxxxx x. 104/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.