Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2020 do 31.01.2022.


Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
219/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

Organizační složky státu §3 §4 §5 §5a

Vystupování státu v právních vztazích §6 §7

ČÁST DRUHÁ - HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

Majetek státu §8

Příslušnost §9 §10 §11

Nabývání majetku §12 §12a §13

Základní povinnosti při hospodaření s majetkem §14 §14a §14b §15 §16

ČÁST TŘETÍ - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM §17 §18

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami §19 §19a §19b §19c  §20

Převody vlastnictví §21 §22 §23 §24

Jiné způsoby nakládání §25 §25a §26 §27 §27a

Účast státu v jiných právnických osobách a sdruženích §28 §29 §30

Nakládání s pohledávkami, jinými právy, cennými papíry a ostatními majetkovými hodnotami §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §37a

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Závazky §38 §39 §40 §41 §42 §43

Postup při povolování výjimek, schvalování a poskytování předchozích souhlasů §44 §45

Odpovědnost za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem §46 §47

Kontrola §48 §49 §50

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

Přeměna státních organizací na organizační složky §51 §52 §53

Postavení ostatních státních organizací §54 §55 §55a §55b §56 §57 §58 §58a

Úprava některých užívacích vztahů k majetku §59 §60 §60a §60b §60c §61 §62

Převzetí agendy prozatímní správy §63 §64 §64a

Zmocňovací ustanovení §65

Zrušovací ustanovení §66

Účinnost §67

č. 229/2001 Sb. - Čl. IV

č. 202/2002 Sb. - Čl. VIII, Čl. IX

č. 280/2002 Sb. - Čl. II

č. 22/2006 Sb. - Čl. II

č. 296/2007 Sb. - Čl. LXXVI

č. 153/2009 Sb. - Čl. III

č. 239/2012 Sb. - Čl. XXIV

č. 311/2013 Sb. - §27

č. 51/2016 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. IV

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

219
XXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2000
o majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxx způsoby x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx"), vystupování státu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zánik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx státu xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla mezinárodního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxx, občanskoprávní, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx anebo navrhují x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx správní xxxxx5) xxxxx, Xxxxxxx xxxx, soudy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Nejvyšší kontrolní xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Grantová xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (§51); xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx státu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účetní xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (§4 a 51).

(4) Pravidla financování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upravují xxxxxxxx právní předpisy.

§4

(1) X xxxxxx xxxxx v xxxxx xxx působnosti může xxxxxxxxxxx složku podle xxxxxx xxxxxx xx xxxx zřídit i xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx použije xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9) on xxx xxxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx rozhoduje zřizovatel xxxxxxxxx (§20), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením (§20) x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky x s xxx xxxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, organizačním xxxxxxxxxx x rozsahu majetku xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx hospodařit (§9). Xx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxx xxxxx týkat xxxxx organizačních složek xxxxxxxxx xxxx zřizovatelem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, anebo opatřením xxxxxxxxxxx (§20), xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky. Xxxxx x xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zániku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nerozhodne, xx xxxxx xxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxx zřízená. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx s dalším xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx organizační xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx (§9 x 11); xxxxxxx-xx xxx, xxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §9.

(3) Xxxxx, xxxxx x zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §4 xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydavateli potřebné xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx vzniku, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx složky došlo; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5a

(1) Xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složce, xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx.

(2) Pokud organizační xxxxxx xxxx zřizovatele x zřizovatelskou funkci xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx 3 osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§6

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právních vztahů, xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx osobnost x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx státu v xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxx účetními xxxxxxxxxx.

(3) Organizační xxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x svéprávnost xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu, který xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx jednání organizačních xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §19 xxxx. 1.

(6) V řízení xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vystupují xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx96). Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx stát v xxxx věci více xxxxxxxxxxxxx složek, xxxxxxxxx x xxxxxx samostatně, x souladu xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti.

§7

(1) Xx stát xxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx, jíž xx xxxx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákon (§28 odst. 2) xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x vedoucí Kanceláře Xxxxxx xxxxx právně xxxxxx xx stát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může pro xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

HOSPODAŘENÍ S XXXXXXXX XXXXX

§8

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx") využívá xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v souvislosti x plněním xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěšných činností xxxxx xxx účely xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx celé xxxxxxxxxxx, xxxxxxx národního hospodářství x xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxx xxx xx vlastnictví státu.7)

Xxxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účetní xxxxxxxxx x potřebuje xxx x plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úkolů x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx, popřípadě přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx zánikem (§5 odst. 2) x jiném xxxxxxx xxxxxxxx s majetkem; xxx není xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a, §19b odst. 1 x 3 x §55b. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx a xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstraní xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx podnětu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§20). Týkají-li xx xxxxxxxxxxx xxxx příslušnosti Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx opatření v xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Týkají-li xx pochybnosti pouze xxxxxxxxxxxx Kanceláře Poslanecké xxxxxxxx a Kanceláře Xxxxxx, odstraní tyto xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxx z vlastního xxxxxxx svým xxxxxxxxx (§20) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x rozhodování xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx do xxxxxxxxx soudů.

§10

X xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto majetkem,

b) x xxxx se xxxxxx, že s xxx žádná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11; není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20), tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetkem xxxxxx xxxxxxxxx, x xx způsoby a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Hospodaření

a) přísluší Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxx předpisů,

2. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx xxxxx na xxxxxxx těchto předpisů,

3. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx ionizujícího záření xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx propadlými nebo xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx x živočichů, regulovanými xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx technikou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx, přestupkovém x xxxxx obdobném xxxxxx, jakož x x veškerými xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx88) xxxxxx zařízení k xxxxxx výrobě, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx89) xxxxxxxx krajskému xxxxxxxxxxx xxxxxxx9a), v xxxxx xxxxxxxxxx xx nachází xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodl; není-li xxxxxxxx orgánu, přísluší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx9a), x jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nachází.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx §10 hospodaří Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx").15a) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxx příslušná xxxxxxxxxx x určitým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10, vyrozumí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složku uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx Úřad. Xxxxxx-xx Xxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10 přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tuto organizační xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx-xx x jednotlivém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx podnětu xxxx opatřením (§20); xx xxxxxxxxxx případě xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 x 3 xxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§12

(1) Xx-xx xxxxxxx nabýván xxxxxxxx, xxxx xxx smlouva xxxxxxx a s xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx použití xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nevylučuje xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx převádí xx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxxxx xx stát xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxxxxxxxxx se určí xxxxx ustanovení §11.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx hmotné xxxxxxxx věci, xxxxx xx eviduje x xxxxxxxx nemovitostí, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx kategorie xxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx než xxxxxxx xx xxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§9) xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, xxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx využívání xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §19a a §19b xxxx. 2 xxxx první, anebo xxxxxx podle xxxxxxxxxx §19c xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx nabývání majetku xxx xxxx16) xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx ocenění xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17) x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, která xx x xxxxx xxxxx x čase xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předchozí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. To xxxxx xxxxxxx, je-li majetek xxxxxxx x dražbě.17a)

(5) Xxxxx sjednaná xxxx xxxxxxxx xxxx přípustnou xxxxx odstavce 4 x xxxxx xxxxxx x xxxxxx majetku x dražbě17a) xxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x který xxxxxxxx cena přípustnou xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx nabytí majetku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 4 pouze x xxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky může xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx schvalování xxx xxxxxxxx převodu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx si xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhradit xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxx-xx ho, Ministerstvo xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx mohou x předchozím xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, ani majetkové xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx společnostech než xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxx xx xxxxxxx spojenou xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx hmotné xxxxxxxx xxxx x zahraničí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§12x

(1) Organizační složky xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, sjednat pouze xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx nebo požívání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxx xxx xx xxxx nezbytně xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx úplata xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx44), xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxx místě x xxxx obvyklá. Xx-xx xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dát xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 5 xx x těchto případech xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce ukončit xxxxxxx vztah xxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2016

§13

(1) Stát xxxxxx xxxxxxx xxx zákonem,19) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx22) x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx stát xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xx xxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9), musí xxx při xxxxxxxx xxxxx dědicem xxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 přímo xxxxxxxx, xx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto anebo xxx xxxx toto xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,24) xxxxxxxxx xxx, xxx rozhodná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxx takto určit, xx xxx den, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka (§11) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx x x výkonu stanovených xxxxxxxx; jiným způsobem xxx majetek xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Organizační xxxxxx xx počíná xxx, aby svým xxxxxxxx xxxxxxx nepoškozovala x neodůvodněně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx výnos x xxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů,25) xxxxx xxxxx zákon (§15) anebo jiný xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku x xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zneužitím.

(4) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a hájení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x výhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx stát xxxxxxx za xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit, ve xxxxxxx případech x xx xxxxxx podmínek x xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za stát xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Příslušná xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a vymáháním xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, požaduje xx xxxxxxxx xxxxx x prodlení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx x xxxxxx nesplnění xxxx platební povinnosti xxxxx postihnout xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Kč.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka x majetkem xxxxxxx x za podmínek xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxxxx, na jehož xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek, x xxxxxxx Úřad zajišťuje xxxx účelné x xxxxxxxxx využívání pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a x §19b xxxx. 2 věty xxxxx.

§14x

(1) Zřizuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xx Xxxx. Xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx informačním xxxxxxxx, xxxxx slouží organizačním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využívání

a) xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x které slouží xxxx xxxx sloužit xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx funkcí xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitých xxxx xxxx xxxxxx částí xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx soudní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x související xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požívány.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx x pravdivé xxxxx x nemovitých xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxx částech.

(3) Xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov xxxxx ty xxxxx, xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx i rozsah x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxx poskytla, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Změny ve xxxxxxxxx xxxxxxx evidovaného x centrálním registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vlády. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xxxxx xx využívání uvedeného xxxxxxx a na xxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx vlády xxxx xx pověřeného xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jednání podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x majetek, x xxxx přísluší xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Senátu xxxx Xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx využívání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx se xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§14b

Ministr xxxxxx, ministr xxxxxx, xxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ředitel Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx x ředitel Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx určitý xxxxxxx, s nímž xx příslušná hospodařit xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx stojí nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxx působnosti, xx xxxxxxxxxxx registru administrativních xxxxx nezařadí a xxxxxxxxxx §14a se xxxxxxxxx. Obdobně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx financí xx vztahu x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyhradit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§15

(1) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx §10 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx poté, xxx xx x xxxxxxx majetku xxxxxxxxx; x xxxxxxx věcí, xxxxx xx evidují x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx proveden xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx provedení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práva.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx rozhodování podle xxxxxxxxxx §14 odst. 7 x xx xxxxx xxx bez xxxxxxxxxx odkladu rozmístit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku vyžaduje xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §19, 19b x 19c xx xxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx ve veřejném xxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) majetek xxxxxxxx x sebe. V xxxxxxxxx případech věci xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zpeněží x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, x který xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. S xxxxxxxx, xxxxx stát xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx a výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx28a), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise28b).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx zemědělský xxxxx xxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx přednostně xxxxxxx Xxxxxxxx pozemkovému xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x obytnými a xxxxxxxxxxxxx budovami x xxxxxx stavbami, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, platí, xx xxxx o nabízené xxxxxxx zájem x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx podmínek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxxxxx naložení x xxxxxxxx; tím není xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx §14 odst. 2, xxx-xx x xxxxxxxx věci a xxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xx xx x majetkem xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xx 2 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxxxx §9.

§16

(1) Se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xxxx xxxxx způsoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §13 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxx xxxxx na xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prokázaly, xx svůj xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx podána žaloba, xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx podle ustanovení §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx; možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároků xxxxxxx xxxx u xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Nabude-li stát x xxxxxxxx výroku, xxxx soud uložil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné opatření xxxxxxx části xxxxxxx29), xxxx x prostředky, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb odsouzeného xxxx xxxx xxxxx, xxxxx část majetku xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx výchovu xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx29), x jsou-li xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx30), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x těmito xxxxx a prostředky xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x xxx-xx x xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx propadnutí majetku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jednoho xxxxxx xx xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podána, xxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Nabude-li stát xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx28a), příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty, xxxx-xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu31a) xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx důvod xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabraní xxxxxxxx majetku xxxx xxxx části. Byla-li xxxx xxxxxxxxxxx složka x uvedené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxx xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zabrání xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, naloží x ním xx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx31b).

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXX

§17

Xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx písemnou xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx písemnosti x x xxxxxxx, xx to xxxxxx xxxxxxxx nevyžadují, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx projevy vůle xx jedné písemnosti, xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx x němu xxxxxxx.

§18

X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx40) x xxxxxxx živých xxxxxx, xx prospěch

a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x dalších zaměstnanců xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx ustanovení §11,

x) xxxxxxxx, zástupců xxxxxxxx, tajemníků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx úřadů32) x xxxxxxx příslušných xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx,33) xxxxx xx osoby uvedené xxx xxxxxxx x) xx c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nabytím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx x majetkem x xxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navzájem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxx xx xxxxxx x právnickým x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx §31 xx §37 xxxx. 1 x 2, §37a x 39 xx 42 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx pravidly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x dalšími pravidly xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xx základními xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x majetkem stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx organizační xxxxxx xxxxx odstavce 1 x věcmi, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 písemností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxx, x xxxx xx xxx nebo jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx90); to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxxxxxx pozemku91). Xxx xxxxxx právní xxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vzniku práva xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxx prohlášení nebo xxxxx xxxx písemností, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí.

§19a

Organizační xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xx eviduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov x xx potřebný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxx, xx jí xxxxx xxxxxxx xxxx přenechán x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1. X xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9. Při xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §14a odst. 4 x §19b xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§19x

(1) Xxxxxxxx bylo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky (§9) xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §14 xxxx. 7 x trvalé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxx státu xxxxx x trvalé nepotřebnosti xxxxx stavby a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazatelně z xxxxxx potřebnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx xxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx, převezme xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xx neeviduje x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x ustanovením §12 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14b. Xxxxx Xxxx postupuje, x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepotřebuje. X xxxxx xxxxxxxx je Xxxx příslušný hospodařit x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxx v centrálním xxxxxxxx administrativních xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřeného xxxxxx jim xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx přenechává xx xxxxxxxx ustanovení §19 xxxx. 1 x xxxxxxx nebo požívání. Xxxxxxxx-xx xxx tento xxxxxxx trvale využitelný xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x související xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx funkcí xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx x Úřad xx xxx xxxxxxxxx xxx xx veřejném zájmu, xxxxxx x xxx Xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřeného xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, naloží x xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx. S xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxx, xxxxxx podle xxxx povahy x xxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx využití, naloží x xxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx veřejném zájmu. Xxx tom přihlíží x povaze důvodů xxxxx organizačních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx potřeb a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky (§9) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxx xxxxx pro xxxxx x odstavce 1 vyplývá konkrétní xxxxxx naložení, xxx xxxxx xxxxxxx přednostně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx organizačními složkami x působnosti téhož xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xx-xx jedna xxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, x xx x když xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetek nepotřebuje x xxxxxx úkolů x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo stanoveného xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx postup xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx naložení x tímto majetkem. X tímto majetkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §9.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, x xx-xx xxxxxxx způsobilý x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx x xxx xx prospěch xxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxx potřebuje xxx zabezpečení výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx převezme xx xxxxxxxx zájmu. Xxxxxxx xxxxxxxxx organizační složka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx-xx tak xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx hospodárnějšího xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx slouží, xxxxxxxxx xx-xx xx xxxxxx xxxx konečným xxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxxxx bylo x rámci příslušné xxxxxxxxxxx složky rozhodnuto x trvalé nepotřebnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx budov.

§19c

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nabídka xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetku jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xx-xx xx účelné, xxx xxxxxxx jiným organizačním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiným vhodným xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx, xx který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14b, xxxxx x jiného xxxxxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v zajištění xxxxxxxxxxx xxxx obrany xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx určeného xx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xx-xx určen ke xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a xxxx §19b odst. 1, xxxxxxxxx Úřad xxxx xxxxx i nabytí xxxxxxx pro stát xxxxxx. Pokud má xxxxx xxxxxx majetek xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx administrativních xxxxx, zajišťuje Úřad xxxx využívání x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 xxxxx xxxxx x xxxxxx. Pokud xxxxx nabytý xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxxx s xxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 xxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, neprojeví-li o xxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx ke směně, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčen xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 xxxx druhé. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, upraví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§19c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 51/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§20

(1) Pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx xxxx písemné. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizačních xxxxxx, kterých xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xx xxxxxxx, x xxxx v xxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složkám x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx jím x věcí, která xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rozhodováním x příslušnosti (§9). Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x majetkem za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§9 x 11) xxxx v xxxxx xxxxxxxx (§49 xxxx. 4); opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx34) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Opatření xxxxx tohoto xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx za rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx vlastnictví

§21

(1) Nejde-li x xxxxxx xxxxx x obchodě xxxx xxxx xxxxxxx převod x xxxxx stanoveného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx smlouvou hmotnou xxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §22 x 23 x jen xxxxx, xx-xx tato xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§14 xxxx. 7, §19c xxxx. 3).

(2) Xx xxxxxxxxx důvodů x xx předchozím xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výjimku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxx xxxxxx postup podle xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 3; xxxxxxxxxx §22 odst. 4 xx 7 x §23 xx xxxx nepoužijí.

§22

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxx x koupi, x xxxx bude organizační xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení. X rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x účast zájemce xx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x koupi xxxxxxxxxxx xxx zájemce xxxxx na uzavření xxxxxxx nebo jiné x xxx související xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx vhodného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, transparentně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a při xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podrobněji xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Xxx lze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx40), a xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx x veřejnou xxxxxx o nejvhodnější xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uskutečnit xxxxx xxxxxx vybrané xxxxx xxxxx směnu, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nabývání xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx hmotné věci xx xxxxxx xxxx16) xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis35) xxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx minimální xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dražby. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx kupní ceny x dalším xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, opakovaných xxx xxxxxxx, xxxx možnost xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, nebyl-li předmět xxxxxx vydražen.

(3) Bezúplatně xxx hmotnou xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx zájmu, xxxxx xx-xx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx naložení s xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx stavba xxx bydlení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nepřesahující x xxxxxxx 1&xxxx;000 x2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx samostatný převod xxxxxxx, na xxxx xx zřízena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx36), xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx předkupní xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nebo 6,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx pozemkových xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 500 x2, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxx xxxxxxxx, směňovaného xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného vlastníka, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxx nepřesahující 200 x2, xx xxxx xxxx zřízena xxxxxx, xxxxx tento pozemek xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx pozemek převáděný xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx němž xx umístěno těleso xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38a) xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38a) xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace, xxxxxx vlastníkem má xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38a) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obce,

i) silničního xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo třídy xxxxxxx komunikace xxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx38a) xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxxx xxxxxx hmotné xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x převod xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx kulturní xxxxxxxx xxxxx stavba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx převod hmotné xxxxxxxx xxxx, jíž xx xxxxxxxx památka xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí vyžaduje xxxxxx pozemku ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx pozemku podle xxxxxxxx 4 písm. x) x xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xx pozemku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx pásmu, nejde-li x xxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxxxxxxxx xx x případě jím xxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx schvalování xxx xxxxxxx hmotných xxxx, x xxxxxxx xxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 s výjimkou xxxxxx x), x), x) x x), xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx odstavce 6, a nejde xxxxxx x postup xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, může si xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx úřad, x xxxx-xx ho, Ministerstvo xxxxxxx.

§23

Při xxxxxxx hmotné xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §22 odst. 4 xx 7 se x xxxxxxx případě xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, spojenou xx smlouvou o xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxx věci, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§25

X xxxxxx věci nelze xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sjednat xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25x

(1) Právo xxxxxx xxx x pozemku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx možné xxxx xxxxxx vztah x xxxxxxx uspořádat xx xxxxxxxxxxx jinak. Xxxxx stavby xx xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx jen ve xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx smlouvě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxxx.

(3) Převod práva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx součástí práva xxxxxx stavba, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx převod xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx §21 a §22 odst. 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§26

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx její xxxxxxxx.

(2) Hmotné xxxxxxxx xxxx lze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx sítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx41) a xxxxxxx xxxxxxxxx stavby41a), xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stezky xxxx xxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx přístup xxxx xxxxxxxxx xxxxx92) xxxxxxx soud. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úplatu za xxxxxxx xxxxx xxxxxx (§25a) jako xxxxxxxx xxxx.

§27

(1) Xxxxxxx věc xxxx xxxx část, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepotřebuje x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx využití xxxx xxx zachování hlavního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx slouží, xxxxx je-li xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx, x xxxxx xxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx x trvání xxxxxxx 8 xxx xxx jednoho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z odstavce 3 věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx, xxxxx sjednat x týmž xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx nejdéle 8 let. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx x po xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo x případě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztah výpovědí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, než xxxxx jako nejvyšší xxxxx xxxxxxx vyplývá x regulace xxx44), x není-li xxxx xxxxxxxx uplatněna, sjedná xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx místě x čase xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sjedná xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podle xxxxxx věci též xxxxxx rozúčtování xxx x xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x služby xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přírody a xxxx o životní xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxx a xxxxxxx; xxxxxxxxxx věty xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxx x užíváním se xxxx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxx xx užívání, xxxxxxxxxxx x odstavci 1, x doby užívání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxx x okruhu xxxxxxxxx x účelu užívání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xx závažných důvodů xxxxxxx Ministerstvo financí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx x přenecháním xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxx, a nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x není-li ho, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, sjednává-li organizační xxxxxx x vypůjčitelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nájmu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx93) nelze nájemci xxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxx nebo xxxx xxxx předmětem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x věcí příslušná xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxx potřebné podmínky xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxx.

§27x

(1) Věc xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

(2) K požívání xx xxxxxxx pachtu xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přenechat xxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se povaha xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §27 odst. 1 xx 3; xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4 xx 6 x §44 x 45 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
§28
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx45) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jen v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx současně určí, xxx xxxxx xxxxx xxxx na jméno xxxx na xxxxxxxx. Xxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx založení xx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx takové xxxxxxxxxxx vkládá xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se kterým xx xxxxxxxxx hospodařit xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§20) xxxxxxx, x nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (§4). Xxxxx akcionáře x xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládajícího xxxxxxxxxxxx; postupuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jemuž x xxx xxxxxxxx xxxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze majetek xxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x obchodních xxxxxxxxxxxxx xxx nakládat pouze x předchozím xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 anebo xx xxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13, xxxxxx x ní příslušná xxxxxxxxxxx složka (§9, 11) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§29
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx46) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx47) anebo xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zřízení xxxx xxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx předpis současně xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx založení xxxxxxxx45) xxx xx xxx vstoupit xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxx xxxxxxxx družstevního xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx společnosti48) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx49). Xxxxx-xx se x xxxxxx členství x družstvu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, zákaz xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Stát xx může x xxxxxxxxxx souhlasem vlády xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx51), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxx xxxxxxxxx nebo stanovený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účelem x xxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Stanou-li xx xxxxx vyplývající z xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx podle ustanovení §10 xxxxx xx xxxx nabude xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, popřípadě xxxxxxxxxx §13, xxxxxx x xxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 a 11) x xxxxxxx x xxxxx zákonem.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx právy, cennými xxxxxx a ostatními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§31

(1) Plnění xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budoucí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluh xxxx xxxxxx x nebude xxx z jiných xxxxxxxxx zřejmé, že xxxxxxx dluhu xx xxxxx ujednáním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx pro případ xxxxxxxxx kterékoli ze xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx x dlužníkem xxxxxxx x x splatného xxxxx. Xxxx přitom xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uznán xx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx jiného xxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xx, že xxxxxxx xxxx xx splátkách xxxxx xxx xxxxx x prodlení x xx xxxx xx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osobě xxx zásadně xxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx postoupit xxx xx schválením xxxxxxxxxxx, x nemá-li příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele, xx schválením xxxxx xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxx x x případě, xx-xx xxx pohledávka předmětem xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.40)

§33

Na xxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx je možno xxxxxxxxxx pouze v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx56).

§34

(1) Prominout xxxx xxxxx nebo zčásti xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, odůvodňují-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx požádal.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávku xxxx xxxxx, xxxxx sám xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, anebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xx xxxxxxxxx důvodů povolit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx57a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xxxxx dluh lze xxxxxxxxx x z xxxxxx důvodů xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx však prominout xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx vůči xxxxx.

(5) K xxxxxxxxx xxxxx xxxx dojít xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody

§35

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednostranně xxxxxxx, xxxxxxxx

x) dlužník xxxxxx x pohledávka xxxxxxx xxx uspokojena xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx pohledávka xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx, anebo nelze xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx podklad xxx to, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 Kč, xxxxx xxxxxxx odmítá xxxx dobrovolně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx předpokládané xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxx pohledávky. X xxxxx dlužníka xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx součet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx upuštěno, xxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a dlužník xx o něm xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxx si x xxxxxxx xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání podle xxxxxxxxxx §34 a §35 odst. 1. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x není-li xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Schválením xxxx dotčen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 3.

§37

(1) X pohledávce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo.

(2) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, pokud xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx hodnot připouští xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §32, 35 x 36 xx xxxxxxx x xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xx použije obdobně xxxxxxxxxx §21, xxxxx xxxx odkazy xx xxxxxxxxxx §22 x 23 xx uplatní xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx §22 odst. 1 až 3; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §28 xxxx. 3 xxxx první, xxxxx-xx x převod xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zápůjčce xxxx xxxxx přenechání xxxxxxx papírů a x xxxxxxxxx cenných xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx smluv x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §37a.

§37a

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xx xx povaha xxxxxxx nevylučovala, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ani x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dát xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx94). Xx platí xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx právo, x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx části příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x postoupením dá, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx postoupení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postoupit xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x povolením xxxxxxx, schválením xxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx její část.

§37a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x účinností od 1.3.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

§38

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx vede x za xxxx xxxx nositele xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 x 11) x xxxxxxxx, s xxxx xxxxxxx souvisí. Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxxx xxxxxx takto xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxx úkoly po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 2), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§39

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx anebo uznávat xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxx, xxxxxxxxx xx pozbyl xxxxx xxxxxx nenabyl xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxx zcizení xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx takto právně xxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §44 x §45 xxxx. 1xxx xxxxx obdobně.

(2) Xxxxx odstavce 1 xxxxx x třetí xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx dědictví xxxx jeho zcizení x při vypořádání xxxxxxxx dohodou. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx x třetí věty xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x vydání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nároků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.59)

§40

(1) Xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx budoucí smlouvy xxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x uzavření budoucí xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx §13, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nepřecházejí x zástavní xxxxx x majetku, xxxxx xxxx takto xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stát xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx a x xxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx je xxxx xxxxx.

§42

(1) Pohledávka dlužníka xx xxxxxx zaniká xxxxxxxxxx tehdy, xxxxx-xx xx vzájemně x xxxxxxxxxxx, s níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 x 11) xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xx plnit xxxx xxxxx (§38) odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Započtení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že započtení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§43

(1) Majetek, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11), xxxxxx xxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.56)

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, s nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 a 11) xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx souvisí; xx xxxxx obdobně v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.40) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxx xxxxx, xxx výkon xxxxxxxxxx xx zbytku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Ministerstva xxxxxxx.

Xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, schvalování x xxxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxx xx povolují x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx výjimky (§21 xxxx. 2, §26 xxxx. 2, §27 xxxx. 4 x §34 odst. 3), xxxxxxxxx (§12 xxxx. 2 x 6, §22 odst. 4 xx 7, §23,&xxxx;§25a xxxx. 1 x 3, §27 xxxx. 5, §32 x 36) x předchozím xxxxxxxx (§4 xxxx. 1, §12 xxxx. 4, 7 a 8,&xxxx;§12a xxxx. 2, §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 3, §29 a §30 xxxx. 2) se xxxxxxxxx písemně x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§9 a 11). Xx-xx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx pod xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx její xxxxxx xx svým xxxxxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx.

(3) Výjimka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx uzavřené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, pokud xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx40) xx výjimka povoluje x schválení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx. Byla-li xxxxxxx povolena xxxxx xxxx-xx schválení poskytnuto x době xxxxxxxxxxxxx 6 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx, xx přijetí xxxxxxx xxxx xxxxxxx včas; xxx xxxxxx vyloučeny xxxxxx včasného xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx95).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx i předchozí xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx64) xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx.

(5) Povolenou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odejmout xxxxx pro xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstatný xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx, než nastanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, zapotřebí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx té organizační xxxxxx, xxxxx právně xxxxx, xxxxxxxxx činí xxxxxxxx, považuje se xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xx splněný; xxxxxxxxxx §44 xxxx. 5 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx si zřizovatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 6, §22 xxxx. 7, §27 xxxx. 5 xxxx §36, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxx x Xxxxxxxxx věstníku České xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx §23 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vláda, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Odpovědnost za xxxxx x za dodržování xxxxxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxx

§46

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx postupů x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx škodou xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem se xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx65); xxx však xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vztazích xxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx akcionáře xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxx x plní xxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx xxxx činnost x xxxxxxxx xxxx x postupovat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s majetkem xxxx.

(2) Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx škodu, xxxxx xxx vznikla xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx trestněprávních, xxxxxxxxxxxxxxxx x občanskoprávních xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxx vůči organizačním xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů.

(3) Smluvním xxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx.

(4) Organizační xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx x xxx záznam.

Xxxxxxxx

§48

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených právními xxxxxxxx x vnitřními xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek provádějí xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontrolní orgány"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrole podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx složky provádějí xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "kontrolní xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Kontrolní metody, xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,65a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu x xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisech vydaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx spolupracují x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případů xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.67)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxx xx návrh jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§20) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9).

(5) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx nevztahuje xx xxxxxxx, x xxxx jsou příslušné xxxxxxxxxx Ústavní xxxx, xxxxx, Nejvyšší kontrolní xxxx, Kancelář prezidenta xxxxxxxxx, Kancelář Poslanecké xxxxxxxx, Kancelář Senátu x Kancelář Veřejného xxxxxxxx xxxx.

§50

Odpovědnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx §47 xxxxxx xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Přeměna xxxxxxxx organizací na xxxxxxxxxxx složky

§51

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx organizace zřízené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem68) (xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních úřadů x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx řízené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx úřady, xxxxx i Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů,70) xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx (§8) xxxxx xxxxxxxxxx právo hospodaření,71) xxxxxxxxx xxxxx společného xxxxxxxxxxx72) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,74) xxxx počínaje xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx organizačními xxxxxxxx (§3); týmž xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Účetními xxxxxxxxxx zůstávají, pokud xxxx byly xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxx orgán má xxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx se řídí xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx takto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx státních příspěvkových xxxxxxxxxx zřízených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx75) Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x Akademií xxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx a xxxxx xxxxx (§5456).

§52

(1) Xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxx podle §51 xxxx. 1 a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx anebo xx obnoví po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je účastníkem xxxxxxxxx právních xxxxxx x xxxxxx stát x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx založily xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona práva x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxx nositelem xxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, účastmi x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§2830) x x xxxxx x xxxx vyplývajícími, xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx organizace podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx tyto xxxxxxxxxxxxxx vztahy zůstávají xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx se xxx organizační xxxxxx, xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxx správní úřady, xxxxx zřídily státní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §51 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčen okruh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1.

(2) Není-li xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxx organizaci podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx; xxx výkonu xxxxxxxxxxxxx funkce xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx a tímto xxxxxxx.

(3) Pokud se x xxxxxxxx předpisech xxxxxx x zřizovatelích xxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxx 1, rozumí xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx 2.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
Xxxxxxxxx ostatních státních xxxxxxxxxx
§54
(1) Xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx úřady a xxxx státní podniky,76) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx státní xxxxxxxxxx zřízené (založené) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75) xxxx xxxxxxxxx právním předpisem,77) xxxxx ve vztahu x xxxxxxx (§8) xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx,71) popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx72) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,74) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zřízeny (xxxxxxxx), (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§8). Xxx xxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxx složky příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9, xxxxx-xx x úkony xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (§8). Xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 77/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx za xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, na státní xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem xxxx, x xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (zakladatelských) xxxxxx xxxx organizacím xx xxxx xxxxx zákonem, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zřídit (xxxxxxx) xxxxx x případech x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxx správní xxxx, xxxxx xx počínaje xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx (založené), xxxxxxxx xxxx funkci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx; xxx výkonu xxxxxxxxxxxxx (zakladatelské) funkce xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající zřizovatelskou (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 xxxx odstavcem 3 rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx dnem, xxxxx xxxx organizační složka xxxx. X xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (odstavec 1) xx xxx xxxxx xxxxxx, hospodaří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx organizace xx dni svého xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§38). Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizace xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx x předchozí xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetek; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nabývají xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§8) xx xxxx xxxxxxxxxxx §9.&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jednají x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku x xxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x určení, zda xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx soudy x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§44 x §45 xxxx. 2). X xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodaří, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§20); xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx rozhodování x změně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové organizace (§54 xxxx. 2). Xxxxxxxxxx §46, 47, 48, §49 odst. 1 až 4 x §50 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x majetkem x jiné právní xxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx a organizacemi x mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; postupy podle xxxxxxxxxx §19 odst. 2 a 3 xx xx xxxxxx xx smlouvě xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx označí slovy "Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxxxx se označení xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxx tuto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx smlouvě xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, který xxxx xxxxx x podpisu xxxxxxxxx. Nakládá-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx s určitým xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx, jímž xxxx xxxxx xxxxxxx, x označí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka nebo xxxxxxxxxx. X rámci xxxxx x xxxxxxx xx uvede xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizace. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx přiměřeně ustanoveními xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx typ, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx obsahově xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx vyplývajícími xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x ustanovení §31 xx §37 xxxx. 1 x 2, §37a x 3942 xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nepoužijí. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x organizace xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxxxxx úplatného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx právnických xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§28 xx 30) x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§55a

Účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx ten, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

§55x

Xxxxxxxxxxx státních podniků, xxxxx xxxxxx založené x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb. a xxxx xxxxxx zrušeny x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx těch xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx80) xx zastupitelstva xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx §57 se na xx x xxxx xxxxxx nevztahuje, xx xxxxxxxxxx xx té xxxx xxxxxxxxxxxx odvodů xx státního xxxxxxxx, xxxx, poplatků, jiných xxxxxxxxx peněžitých plnění x dluhů převedou (§55 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x nímž se xxxxxxxxxx naložit jinak x xxxx existence xxx brání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx. X xxxxx majetkem xx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9.

§55b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Sb. x účinností od 1.3.2016

§56

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v účetnictví xxxxxxx vzniklé xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterým xx příslušná xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizovatele (zakladatele), x xxxx-xx zřizovatele (xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §39 xx 42 platí pro xxxxxxx organizace xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx organizace xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxx ručí xx dluhy xxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxx stát xxxxxxxx xxxxxxx. Po zániku xxxxxxxxxx toto xxxxxx xxxx, přejde-li xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx případech Xxxxxxxxxxxx financí.

(6) Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.56)

§57

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx79) x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pravomoc tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, řídit x zrušovat přenesena xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx80) xx příslušná xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se na xx ustanovení §54 xx 56.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podniků, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 zákona x. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx; xxxx ustanovení §20 xxxx. 3 xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx, xx xxx xxxx přenesena xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů81) xxxxx xxx xxxxx xxx likvidace; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx učinit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx (xxxxxxxx 6).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx organizace, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx počínaje dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona příspěvkovými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx zákonem a xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx71) x xxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů74) xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx, x nimž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaniklo, xxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. Pokud x těmito věcmi xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 oprávněny xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nakládat xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (§8) x náleží

a) podnikům xxxxx odstavce 2; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (odstavec 1), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nositeli xxxx podniky xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dosavadních xxxxxxxx rozpočtových organizací (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxx nepřešly xx xxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx organizací (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací (odstavec 3) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx obce.

§58

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§51) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§54 xx 56) a xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, x němuž xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx právo společného xxxxxxxxxxx,72) postupuje xx xxxxx §9 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojem "právo xxxxxxxxxxx",71) "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx",72) xxxxxxxxx "správa"82) x xxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx",73) xxxxxx xx tím xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (§57 xx 59) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58x

(1) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, hmotných xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nemovitých xxxx x jednotek x xxxxxxxxx dále jinak, xxxxxx se tím x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx a nebytové xxxxxxxx jako xxxxxxxx x domech x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx papírů, rozumí xx tím x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ujednání, xxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx obsahovat, xxxxxxxxxx xx k xxx. Xxxxxxxx-xx právní jednání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx jednání, xxxx neplatná, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

§58a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

Úprava xxxxxxxxx užívacích xxxxxx k xxxxxxx

§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §70 xxxxxxxxxxxxx zákoníku83) xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx mění xx xxxxxxxx84) xx xxxx xxxxxxx 6 xxx. Po tuto xxxx xx xxxxxxxx xxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxx 1 smluvně xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx postup podle §22 xxxx. 3, xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx jeho část xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, nabídnou xxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx majetku xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx x s xxxxxxxx xx naloží xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zanikají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx vztahy právnických x xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou o xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a sjednané xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nemá-li xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech domu,85) xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§9, 11) xxx úpravě xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60x

(1) Příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bezúplatně xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxx funkční xxxxx

x) x rodinným xxxxx86) x xxxx příslušenstvím, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx garáží xx xxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud rodinný xxx xxx xxxxxxxx xxxxx bytovým xxxxxxxxx xx 1. lednu 1969 xx základě xxxxxxx x předpisů x xxxxxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx87) x xx jeho výstavbu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x jiná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstavbě,

b) x xxxxxx, popřípadě garážemi xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx; xx platí x x xxxxxxx xxxxxxxx zniklých xxxxx xxxx 1. ledna 1992 xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupců, xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx a správa xxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Došlo-li x převodu xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxxxxxxxx garáže xxxxxxxxx v odstavci 2 písm. a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx garáží bezúplatně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx domu a xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 se postupuje xxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. ledna 1992 xxxx xxxx právního xxxxxxxx, jehož předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxxxxxxx jeden funkční xxxxx s xxxxx x byty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x nebytovým xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx bytů), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x to x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na společných xxxxxxx domu xxxxx §8 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, bezúplatně

a) xx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx ateliéru x xxxxxxx domě, jestliže xxxx xxxxx byla x době xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bytového družstva xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx §23 zákona o xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x členem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx vlastnictví xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx domě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx x tato xxxxx xxxxxxx uvedený byt xxxx garáž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx bytů, xxxx tato osoba xxxxxxx xxxxxxx byt xx vlastnictví xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx domě x xxxx x nebytovými xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo b) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxx xxxx garáže nebo xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx bytového družstva xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxx.

(6) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k pozemku x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenému xxxxx §1161 občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem jednotky xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 311/2013 Sb., x xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx domům xxxxxxxxx xxxxxxxx družstev x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx družstva xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xx toto xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxxxx x. 311/2013 Xx.

(7) X xxxxxxxx podle odstavců 1 až 6 xx schválení xxxxx xxxxxxxxxx §22 odst. 4 xx 7 xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxx x xxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxx břemeno xxxxx §21 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 xxxx 6, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upustí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; ustanovení §35 xxxx. 1 x 2 x §36 xx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru uvedený x xxxxxxxx 5 xxxx 6, s xxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrátí přijatou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxx k pozemku xxxxxxxxx jeden funkční xxxxx x xxxxxxx xxxxx, rodinným xxxxx, xxxxxx nebo x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (§60a) xxxxxxx xxxxx ustanovení §59 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, domu s xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x tato xxxxxxxx xxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2, xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §60a xxxxx za xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2001

§60x

(1) Příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx, xx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 393/1991 Sb., x cenách staveb, xxxxxxx, xxxxxxxx porostů, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxx k 1. xxxxxxxxx 1991, do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxxxx č. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx vznikla xxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxx xx vlastníkem xxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dosud xxxx x xxxxx přitom xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §59 odst. 2 xxxx xxxxx. Postup xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, bude-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2003. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx o převod xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx užívacího xxxxxx xx nedohodnou xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pozemku xxxxx tohoto zákona, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x naložení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3.

(2) Xxxxx odstavce 1 se postupuje xxxxxxx x v xxxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx, xx kterému xxxxxxx tomuto bytovému xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §59 xxxx. 1 a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx drobnou, xx ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x slouží k xxxxxxxxxxx správy, xxxxxx x oprav xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx správy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezúplatně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3.

§61

Xxxxxxx, jimiž bylo xxxxx čl. II zákona x. 131/1982 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zřízeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxx právnickým osobám, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o výpůjčce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohodnuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx 1. xxxxx 1992 xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxx xx úplatu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §397 x 398 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona mění xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k dočasnému xxxxxxx bezúplatně, xxxx xx xxxx smlouva xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho roku. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx, výpůjčka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx náhrady x s xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Převzetí agendy prozatímní xxxxxx

§63

(1) Xxxxxxxxx působnost xxxx Xxxx, Ostravy x Plzně x xxxxxxxxx částí Praha 1 až 15 xxx výkonu prozatímní xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx74) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 budou rovněž xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x agendě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx, jakož x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx majetkem. O xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; přílohou xxxxxx budou xxxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxx.

(3) Xx xxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx uvedená xxxxx x městské xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx náklady x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx vyúčtování xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11 odst. 4).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po předání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxx x věcí, xxxxx xx evidují x katastru xxxxxxxxxxx, xxx proveden xxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxx účely xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Práva a povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prozatímní xxxxxx předávanou xxxxx §63, mohou přejít xx stát v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx straně xxxxx. Jednotlivé xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práv x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.

§64x

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxx xxxxx působnosti xx xxxxx hospodaření s xxxxxxxx státu Ministerstvu xxxxxxx x Úřadu

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

g) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(5) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx takové údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§65

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví vyhláškou

a) xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxxx složky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 2),

x) xxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§5 odst. 3),

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx operativní evidence xxxxxxx (§15 xxxx. 4),

x) pravidla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx pravidla xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx právního xxxxxxx (§19 xxxx. 1),

x) postup xxx xxxxxxxxx s majetkem, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 odst. 2, §19c odst. 3),

f) xxxxxx při zjišťování xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x kritérií xx xxxxxxxxx xxxxxx (§22 odst. 1),

x) podmínky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nakládání x majetkem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 4).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx vedených v xxxxxxxxxx xxxxxxxx administrativních xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§14a xxxx. 3).

§66

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx č. 61/1986 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 119/1988 Sb., o xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

1. Xxxxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 zákona x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx na výpůjčku xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2007 xxxxxx. Po tuto xxxx se výpůjčka xxxx xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx platí §59 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx §60a xxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 229/2001 Xx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xxxxxxxxx xxxxx §60a xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 229/2001 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

3. Ustanovení §27 xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x budovám x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x bytům x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), ve xxxxx xxxxxx x. 103/2000 Xx. a xxxxxx č. 229/2001 Xx., se použije x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. VIII

Členství státu xxxx státní organizace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x právy vyplývajícími x xxxxxx xxxxxxxx xx naloží x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xx. IX

Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx zákon č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2001 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx. To xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 202/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xx. II

Ustanovení §60c xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 280/2002 Sb., xx xxxxxxx obdobně pro xxxxxxx, kdy výpůjčka x xxxxxxx vznikla xxxxx čl. IV bodu 1 xxxxxx č. 229/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 492/2000 Xx., x některé xxxxx zákony; x xxxxxx této výpůjčky xxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 2 zákona x. 229/2001 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

Čl. XX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx xxxxx xxxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx schválení xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx náhrady xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx úkon xxxxxx učiněn, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 22/2006 Xx. x účinností od 26.1.2006

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu a xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně skončeno, xx možné x xxxxxxx řízení přistoupit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Sb. x účinností xx 1.1.2008

Čl. XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona x. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx, xxxx schválení xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx a tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx náhrady zanikla, xx týmž dnem xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 153/2009 Xx. x účinností od 1.7.2009

Xx. XXIV

Přechodné ustanovení

Schvalování xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a x §55a xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§27

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vzniklo xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx převod xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku podle §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx nadále xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx nepoužije. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nastalé xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xx bytové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 1992 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x správa xxxxxx xxx jeho xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavec 1 nevztahuje x xxxx bytové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §60a xxxxxx č. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx přitom xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx se xxxxx §60a zákona x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx promlčení se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xx bezúplatný xxxxxxx převod xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mohlo xxx vykonáno xxxxxx.

§27 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 311/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx ředitelstvím Policie Xxxxx xxxxxxxxx, uvedeným x §11 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx hospodařit x těmi návykovými xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se kterými xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 202/2002 Xx., x x xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxx ještě nepřevzala.

2. Xxx-xx o majetek xxxxx §10 xxxxxx x. 219/2000 Sb., xxxxxxx xx §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx na majetek, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx x postupem xxxxx §15 xxxx. 1 zákona x. 219/2000 Xx. ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx platné, nevykazuje-li xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečnost. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nevyžadovalo x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platně učiněno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevztahuje.

4. Povinné xxxxxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx §19b xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx teprve xx xxxxxxx, o xxxxx trvalé xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx organizaci xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s Úřadem xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohodla, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxxxx složku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových x takto převzatým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, použijí xxxxxxx.

5. Xx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hospodařit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx té xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pozemkem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xx xxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u nepotřebné xxxxxx nebo pozemku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složky státu xxxx státní xxxxxxxxxx, xxxxx potřebuje pozemek, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v bodě 5 na sjednocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x pozemkem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx 29. xxxxx 2016 xxxxxx, xxxxx se dnem 1. xxxxxx 2016 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zřízena xx xxxxxxxx pozemcích xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x nimiž byly xxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxx organizační složky xxxxx nebo státní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx státní organizace, xxxxx je příslušná xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pozemkem, xx němž je xxxxxxxx xxxx stavby, x s xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 5 xxxx 6 xxxxxxxxxx zajistí, xxx x nastalých xxxxxxx xxx proveden xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx doby provedení xxxxxxx nelze xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 5 a 6, nakládat xx xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx fyzických osob, x výjimkou xxxxxxx, xxx by se xxxxxxx x pozemkem xxxx naloženo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx stavba xxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxx České republiky xx 1. březnu 2016 x Xxxxx xxxxxxxxx již xx xxxx xx později xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, která je xx pozemku xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu a xxxxxx organizace za xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně; xxx 7 se x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx xxxx 5 xx 8 platí xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx č. 219/2000 Xx. xxxxxxxxxx.

10. Jestliže xxxxxx, jíž se xxxxxx body 5 x 6, xxxx xxxxxxx jako xxxxxx x převodu xxxxx xxxxxx x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx 5 a 6, nikoli x xxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx ani tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vhodné x xxxxxxx.

11. Povinnost požadovat xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 5 xxxxxx č. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, trvá xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016, x xxxxxxxx xxxx 5 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.2.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxxxxxx xxxxxxxx podle §54 xxxx. 5 xxxx 6 zákona x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 192/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 219/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

492/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

229/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR a xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2001

320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2001

202/2002 Sb., kterým xx mění zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 77/97 Xx., o státním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

280/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx vystupování x právních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.6.2002

476/2002 Sb., xxxxx XX xx dne 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx č. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2003

14/2003 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 219/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 7/2003

88/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Sb. x nálezu XX xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2003

354/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

480/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 171/91 Xx., o působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx na jiné xxxxx x o Xxxxx národního xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., x některé další xxxxxx, a xxxxx x. 77/97 Sb., x xxxxxxx podniku, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2003

41/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2004

218/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.4.2004

217/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX v xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

359/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

22/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 26.1.2006

140/2006 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

139/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

457/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx XX x jejím vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx xx 1.1.2009

153/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 201/2002 Sb., x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

239/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

311/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x jednotkám a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

86/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 279/2003 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2015

320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

51/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2016 x xxxxxxxx části čl. XX, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 8.2.2016

135/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

185/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 503/2012 Xx., o Státním xxxxxxxxxx úřadu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

192/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2017

264/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

55/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.3.2017

65/2017 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

104/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

118/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxx x opravě tiskových xxxx x xxxxxx x. 87/2001 Xx. x 25/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §262 xxxxxxxxxx zákoníku.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 199/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx vztahy k xxxxxxx a některé xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 zákona x. 219/1995 Xx., devizový xxxxx, zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx).
3) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/1993 Xx.
4) Xxxxx č. 569/1991 Sb., x Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) Čl. 79 xxxx. 1 Ústavy.
6) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
7) Čl. 11 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
8) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §135d xxxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §42 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §26 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
9x) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) §42 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
10x) §113 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
11) §15 xxxx. 7 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Xx.
12) Xxxxxxxxx §89 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx zákona č. 16/1997 Xx., §27 xxxxxx x. 16/1997 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx x vývozu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §21 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x státní xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 542/1991 Xx.
14x) §68 xxxx. 3 zákona x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
15) §67 x xxxx. xxxxxx x. 288/1995 Xx.
15x) Xxxxx č. 201/2002 Sb., o Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx.
16) Zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
17x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18x) Xxxxx č. 139/2006 Sb., x koncesních xxxxxxxxx x koncesním xxxxxx (koncesní zákon).
19) Například xxxxxxx xxxxx č. 541/1992 Sb., x dělení majetku Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx republiku x xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx republiku x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 597/1992 Sb., o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx rozhlasu, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §134, 135, 456 x 462 občanského xxxxxxxx, §52, 55 x 73 zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 x 18 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §233, 296a, 300, 303 x 315 xxxxxx č. 13/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx., §9 xxxx. 4 xxxxxx x. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx fondech x x změně x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx), §8 odst. 3 xxxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 106/1995 Xx., §185g xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 263/1992 Xx.
21) §461 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §175u odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §15 xxxx. 7 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Xx.
23) §477 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
24) §175q xxxx. 1 xxxx. x) občanského xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
26) §2 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §7 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 90/1996 Xx.
28) §2 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 344/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx. a xxxxxx x. 220/2000 Xx.
28a) §460zd xxxxxxxxx řádu, ve xxxxx zákona x. 457/2008 Xx.
28x) §460zj xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 457/2008 Xx.

29) §66 a 102a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §346 xxxx. 1 a §358a xxxxxxxxx řádu.
31) §346 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 558/1991 Xx.
31x) §460zi xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 457/2008 Xx.
31x) §460zi xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 457/2008 Xx.
32) §13 xxxxxx x. 102/1992 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník.
33) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád), xx znění zákona x. 29/2000 Xx.

35) Například §3 xx 7 x 910a xxxxxx x. 526/1990 Xx.

36) Xxxxxxxxx §1124 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36a) §140 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §21 xxxxxx x. 72/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 103/2000 Xx.
38) §9a xxxx. 4 zákona x. 284/1991 Sb., x pozemkových úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech, xx znění zákona x. 38/1993 Xx.
38x) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 132/2000 Sb.
39) §476 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §3 xxxx. k) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.

41a) §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxxxxxx xxxxxx.
42) §659 x xxxx., §663 x násl. občanského xxxxxxxx.
43) §685 xxxx. 1, §711 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9 xxxx. 2 xxxxxx x. 116/1990 Xx., x xxxxx x podnájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

44) §3 xx 7 x 9 xx 10a xxxxxx x. 526/1990 Xx.
44a) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).
46) Zákon č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
47) Xxxxx č. 227/1997 Sb.

48) §2716 xx 2746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48x) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) §2747 xx 2755 občanského zákoníku.
50) §829 xxxxxxxxxx zákoníku.

51) §3051 občanského xxxxxxxx.
52) §565 xxxxxxxxxx zákoníku.
53) §521 xxxxxxxxxx zákoníku.
54) §48 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §524 x násl. občanského xxxxxxxx.
56) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
57) §574 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x xxxxxxxx, úvěrové x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x individuální xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §14, 15, 16a x §39 x násl. xxxxxx x. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxxxxxx xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě a xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx §50a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §289 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx §470 x 472 xxxxxxxxxx zákoníku.
62) §470 x 472 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §37 xxxxxxxx vlády č. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

64) §580 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
65x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
66) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §8 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Xxxxxxxxx xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 293/1993 Xx.
69) §31 xxxxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx.
§5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 425/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 254/1994 Xx.
§6 xxxxxx x. 564/1990 Xx., x státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 139/1995 Sb.
70) §26 x xxxx. zákona x. 18/1997 Xx.
71) §64 xxxx. 2 hospodářského xxxxxxxx.
72) §64 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §65 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákoníku.
74) §761 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3 odst. 2 xxxxxx x. 283/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 220/2000 Xx.
77) Xxxxxxxxx xxxxx č. 113/1993 Sb., x Xxxxx dětí x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxx č. 239/1992 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
78) §51 xxxxxxxxxx zákoníku.
§269 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx.
80) §67 xxxxxx x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§36 xxxxxx x. 418/1990 Sb., o xxxxxxx městě Praze.
81) §761 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
82) Čl. III xxx 4 xxxxxx x. 98/1988 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
83) §876 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §659 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx xxxxx zákona x. 103/2000 Sb.
86) §3 xxxx. c) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
87) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 137/1968 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx pomoci xxxxxxxxxx a individuální xxxxxx xxxxxxxx.

88) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

89) §38 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

90) §1257 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

91) §3023 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) §1029 xx 1036 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93) §2307 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) §1895 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) Například §1743 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) §19 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.