Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2020 do 31.01.2022.


Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
219/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

Organizační složky státu §3 §4 §5 §5a

Vystupování státu v právních vztazích §6 §7

ČÁST DRUHÁ - HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

Majetek státu §8

Příslušnost §9 §10 §11

Nabývání majetku §12 §12a §13

Základní povinnosti při hospodaření s majetkem §14 §14a §14b §15 §16

ČÁST TŘETÍ - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM §17 §18

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami §19 §19a §19b §19c  §20

Převody vlastnictví §21 §22 §23 §24

Jiné způsoby nakládání §25 §25a §26 §27 §27a

Účast státu v jiných právnických osobách a sdruženích §28 §29 §30

Nakládání s pohledávkami, jinými právy, cennými papíry a ostatními majetkovými hodnotami §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §37a

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Závazky §38 §39 §40 §41 §42 §43

Postup při povolování výjimek, schvalování a poskytování předchozích souhlasů §44 §45

Odpovědnost za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem §46 §47

Kontrola §48 §49 §50

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

Přeměna státních organizací na organizační složky §51 §52 §53

Postavení ostatních státních organizací §54 §55 §55a §55b §56 §57 §58 §58a

Úprava některých užívacích vztahů k majetku §59 §60 §60a §60b §60c §61 §62

Převzetí agendy prozatímní správy §63 §64 §64a

Zmocňovací ustanovení §65

Zrušovací ustanovení §66

Účinnost §67

č. 229/2001 Sb. - Čl. IV

č. 202/2002 Sb. - Čl. VIII, Čl. IX

č. 280/2002 Sb. - Čl. II

č. 22/2006 Sb. - Čl. II

č. 296/2007 Sb. - Čl. LXXVI

č. 153/2009 Sb. - Čl. III

č. 239/2012 Sb. - Čl. XXIV

č. 311/2013 Sb. - §27

č. 51/2016 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. IV

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

219
XXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2000
o xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hospodaření x majetkem České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx"), vystupování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla mezinárodního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx anebo navrhují x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Organizační xxxxxx xxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "organizační xxxxxx") jsou ministerstva x jiné xxxxxxx xxxxx5) xxxxx, Xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Kancelář prezidenta xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx to stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tento zákon (§51); xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx. Tím není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (§4 x 51).

(4) Pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) X xxxxxx xxxxx v xxxxx xxx působnosti xxxx xxxxxxxxxxx složku podle xxxxxx zákona za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9) xx xxx xxxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatel xxxxxxxxx (§20), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Takto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x předchozí xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§5

(1) Zřizovatel může xxxxxxxxxx opatřením (§20) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu xxxxxxxx, organizačním xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxx, s xxxx xx příslušná xxxxxxxxxx (§9). Xx-xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx organizační xxxxxx, xxxx xx xxxx změna xxxxx xxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřizovatelem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízená xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20), xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky. Xxxxx x závazky xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxx xxxxxx, vykonává xxxxxx zřizovatel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx těchto práv x xxxxxxx převezme xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státu, x xxxx xxxx organizační xxxxxx xx dni xxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 x 11); xxxxxxx-xx xxx, xxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem xxxxxxxxxxx §9.

(3) Xxxxx, xxxxx x zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xx xxxxxxxx x Ústředním xxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx vydavateli xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx potřebných údajů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx o organizační xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx státu.

§5x

(1) Zřizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, schvaluje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zřizovatele x zřizovatelskou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jiná xxxxxxxxxxx složka, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozvahovému xxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vztazích

§6

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx právnickou osobou.

(2) Xxxxxx osobnost a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely jeho xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx s jinými xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx jsou podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx, samostatně x vzájemně xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx osobnost x svéprávnost xxxxx x rozsahu, který xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx §19 odst. 1.

(6) X xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky za xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx96). Xxxxxxxxx-xx v xxxxxx xxxx xxxxx x jinými xxxxxx xx stát x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, postupují x xxxxxx samostatně, x xxxxxxx se xxxx procesní rolí x vzájemně xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xx stát xxxxxx jedná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jíž xx xxxx právní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§28 odst. 2) xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x vedoucí Xxxxxxxxx Xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx xx stát xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx příslušného xxxxxx Xxxxxx.

(2) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx za stát xxxxxx jednat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX STÁTU

§8

Majetek xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") využívá xxxx zejména

a) x xxxxxx xxxxx funkcí xxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním těchto xxxxxx,

x) x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k zabezpečování xxxxxx xxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství x veřejného xxxxx xxxxx být xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.7)

Příslušnost

§9

(1) Hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxx přísluší xx organizační xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a potřebuje xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx, xxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxxxxxx-xx x souvislosti x jejím xxxxxxx (§5 xxxx. 2) x xxxxx způsobu xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle ustanovení §19a, §19b xxxx. 1 x 3 x §55b. Není-li xxxx stanoveno jinak (§20), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nakládá, a xx xxxxxxx x xx podmínek xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o příslušnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxx (§20). Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxx x příslušným xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx x příslušným xxxxxxx Senátu. Týkají-li xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx z vlastního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§20) příslušný xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx soudů.

§10

X majetkem,

a) u xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxx, xxxxx organizační xxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x němž xx xxxxxx, že s xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11; xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx (§20), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nakládají, x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx celních xxxxxxxx anebo xx xxxxxxx těchto předpisů,

2. x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxx anebo na xxxxxxx xxxxxx předpisů,

3. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx Celní správy Xxxxx republiky,

b) s xxxxxxxxxxxxxx odpady x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx odpadů,

c) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky přísluší Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx x živočichů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) x telekomunikační x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, záznamovou xxxxxxxxx, výpočetní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx obdobném xxxxxx, jakož x x veškerými xxxxxxxx, xxxxxxxxx, municí x xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx88) xxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami89) xxxxxxxx krajskému ředitelství xxxxxxx9a), x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodl; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx9a), x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx případech x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10 xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx").15a) Zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxx příslušná xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §10, vyrozumí x xxxxxxx majetku jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx Úřad. Zjistí-li Xxxx, xx x xxxxxxx určitého xxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x takovém xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx závažné xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxx x vlastního podnětu xxxx opatřením (§20); xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxx §9 odst. 2 x 3 xxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§12

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx vůle na xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx, pokud použití xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky (§9), xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx složka, jejíž xxxxxxxxxxx xx určí xxxxx xxxxxxxxxx §11.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x bezúplatný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx majetkové xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx prospěch státu xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxx nabývat pouze xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxx sloužit xxx zabezpečení xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxx činnosti, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx veřejném zájmu, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx účelného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a x §19b odst. 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §19c xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx nabývání xxxxxxx xxx xxxx16) xxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx je x daném xxxxx x čase xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. To xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x dražbě.17a)

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výši přípustnou xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx přitom x xxxxxx xxxxxxx x dražbě17a) anebo x xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx překročila. Xx-xx xxxxxxx nabytí majetku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, platí xxxxxxxx 4 pouze x xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx uzavřena xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx si v xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx schvalování xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci nebo xxxxx stavby xx xxxxxxxx státu. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhradit xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxx-xx xx, Ministerstvo xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx mohou x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx cenné papíry. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx v jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx užívání xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx převodu této xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx lze xxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxx xxxxx x věta xxxxx xxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx užívání nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve vlastnictví xxxxx, sjednat xxxxx xxxxx, xx-xx toto xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx nutnou.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxx vyplývající z xxxxxxxx xxx44), xx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 5 xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nevylučuje-li xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 51/2016 Sb. x účinností xx 1.3.2016

§13

(1) Xxxx nabývá xxxxxxx též zákonem,19) xx základě xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx22) x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx je stát xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Pokud xx xxx xxx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx (§9), musí xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx určení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx státem podle xxxxxxxx 1 přímo xxxxxxxx, xx xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzeno,24) xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xx jím den, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxx výkonu povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Základní xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státu x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jiným způsobem xxx majetek xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx pouze za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetek x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx inventarizace xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,25) xxxxx xxxxx xxxxx (§15) xxxxx xxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pečuje x zachování xxxxxxx x jeho xxxxxx, x pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxx jej před xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zneužitím.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zásahy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx za xxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx případech a xx xxxxxx xxxxxxxx x řízení před xxxxx a jinými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx za stát xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx průběžně xxxxxxx, zda dlužníci xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx, x zejména včasným xxxxxxxxxx a vymáháním xxxx státu xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxx práv. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx dlužníků úroky x xxxxxxxx a xxxxxxxx smluvní xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez návrhu x přitom xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, požaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx výše xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx.

(7) Xxxxx-xx xx majetek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka x majetkem způsoby x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx nepotřebný xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx nepřiměřenou xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx svému xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxx účelné a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a a §19b xxxx. 2 xxxx xxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx je Xxxx. Xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx informačním xxxxxxxx, xxxxx slouží organizačním xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jejich částí xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nacházejí xx jeho xxxxx x které xxxxxx xxxx mají xxxxxxx xxx xxxxxx, zákonodárné, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitých xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou v xxxx vlastnictví, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx funkcí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx složka poskytuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přebírá x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ty xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Strukturu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx poskytla, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx evidovaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a koordinačního xxxxxx xxxxx. Vláda xxxxxxxxx vydá xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx v něm xxxxxxx xxxx působnost, xxxxxxx x základní xxxxxxxx pro jeho xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na změny xx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxx x na xxxxxxxxx s xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pověřeného xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxxx Xxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx a xxxxxxxxx x ním xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudu.

§14x

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace x xxxxxxx Generální xxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout, xx kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xx příslušná hospodařit xxxxx xxxxx užívá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx spadá xx xxxxxx působnosti, do xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nezařadí x xxxxxxxxxx §14a se xxxxxxxxx. Obdobně může xxxxxxxxxx xxxxxxx financí xx xxxxxx k xxxxxxx, x xxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx ředitelství cel. Xxxx xxxxxxxxxx si xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změnit xxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§15

(1) Majetek xxxxxxx x xxxxxxxxxx §10 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxx a xxxxxx neprodleně xxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx proveden zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 odst. 7 x xx xxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x organizačních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §19, 19b a 19c xx podle xxxxxx xxxxxxx použijí přiměřeně. X týchž xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§11) xxxxxxx xxxxxxxx x sebe. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, x který xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxx složky ani xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx postupem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. X xxxxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx28a), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx28b).

(3) Xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x obytnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx stavbami, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výrobě xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxxx o nabízené xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx akceptaci xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxx postupuje v xxxxxxx x xxxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx do doby xxxxxxxxx naložení x xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx §14 odst. 2, jde-li o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pohledávky. Ponechá-li xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x sebe xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx se xx x majetkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 let xxxx, xxx začala xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, operativní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9.

§16

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx nabyl xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §13 xxxxxx zákona, xxxxxx příslušná organizační xxxxxx (§11) xxxx xxxxx na soud. Xxxxxxxx je xxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx svůj xxxxx x soudu xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx žaloba, xxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx marného xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle ustanovení §15 odst. 2 xxxxxx zákona; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx soud uložil xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx ochranné opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx29), xxxx a xxxxxxxxxx, x nichž mohou xxxxxxxxx pochybnosti, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb odsouzeného xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx majetku xxxx zabrána, nebo xxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx povinna xxxxxxx29), a jsou-li xxxxxxxxxxx, že by xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx o jejich xxxxxx30), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) provádějící xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x těmito xxxxx a prostředky xx xx xxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, x xxx-xx o xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx prováděním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx uplynutí xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxx. Byla-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vynětí xxxxxx, xxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o této xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxx vysloveno xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx28a), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) xxxxxx x tímto xxxxxxxx xx po uplynutí 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31a) xxxxxx xxxxxxxxxx, xx není xxx xxxxx bránící xxxxxxxxxx xxxx zabraní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, naloží x ním xx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx31b).

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX S XXXXXXXX

§17

Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx na základě xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx formu x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx formy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§18

S xxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §10 xxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§11) xxxxxxx, x xxxxxxxx prodeje xx veřejné dražbě40) x prodeje xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zástupců, xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, tlumočníků x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx a notářských xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tajemníků x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx32) x xxxxxxx příslušných úřadů xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx,33) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státem x xx xxxxxxxxxxx x xxx.

Nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx x majetkem x jiné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navzájem se xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jakož x ustanovení §31 xx §37 odst. 1 x 2, §37a x 39 xx 42 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se při xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zápisů, podmínkami xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s majetkem x xxxxxxx pravidly xxxxxxxxx x majetkem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx se základními xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxxxx xx evidují x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx účely je xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hospodařit x xxxx.

(3) Xx-xx to xxxxxx zejména pro xxxxx nakládání x xxxxxxxx, lze pozemek xxxxxxx služebností xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx90); to xxxxx xxxxxxx xxx nemovitou xxx, která není xxxxxxxx xxxxxxx91). Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vzniku xxxxx xxxx zápis xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx prohlášení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí.

§19x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem, xxxxx se eviduje x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx budov a xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx x Úřadem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xx tento xxxxxxx bude xxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1. S xxxxx xxxxxxxx je Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9. Při dalším xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §14a xxxx. 4 x §19b odst. 2 xxxx první x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§19x

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §14 xxxx. 7 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xxxxxx případného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx státu anebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazatelně z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx téhož zřizovatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ústředním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx x majetek, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx organizační složka xxxx xxxxx pro xxxx majetek x xxxxxxx x ustanovením §12 xxxx. 3, xxxxx o majetek, xx xxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14b. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, x xxxx majetek x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxx v centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přenechává xx xxxxxxxx ustanovení §19 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx soudní, zákonodárné, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxx xx xxx neponechá xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx Xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povahy x stavu, x xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x dalšímu xxxxxxx, xxxxxx x xxx ve prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. X ostatním xxxxxxxx převzatým xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jej xxxxxxxxx xx veřejném xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx využití, xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx organizačních xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx působnosti xxxx činnosti anebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xx veřejném zájmu. Xxx tom xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxx organizačních složek x převzetí xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx takového převzetí; xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx k rozhodnutí xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jiného majetku, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxx anebo xxx xxxxx x odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x převzít xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xx-xx xxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rámci své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx majetkem. X xxxxx majetkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx organizační složka (§9) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx, x xx-xx xxxxxxx způsobilý k xxxxxxx xxxxxxx x xxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx xx prospěch xxxx organizační xxxxxx, xxxxx jej potřebuje xxx xxxxxxxxxxx výkonu xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxx převzala majetek xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxx xxxx v xxxxx příslušné organizační xxxxxx (§9) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx bude-li tak xxxxxxxx xxxxxx účelnějšího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx využití xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx je-li xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx s majetkem, x xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušná organizační xxxxxx xxxxxx majetek xxxx jeho xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části a xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxx §19 odst. 1 x xxxxxxx xxxx požívání xxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x příslušnosti xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§19x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx užívání, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx složkám xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xx-xx xx účelné, lze xxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx souběžně x jiným xxxxxxx xxxxxxxx. Je-li x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14b, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxx xx tento jiný xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xx nabídka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a byl xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19a nebo §19b xxxx. 1, xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx administrativních xxxxx, zajišťuje Úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 xxxxx první x xxxxxx. Xxxxx xxxxx nabytý xxxxxxx xxxxxxx charakter nemá, xxxxxx s xxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 2 xxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx s xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xx přípustné teprve xxxx, neprojeví-li o xxxxxxx zájem jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxx-xx x majetek xxxxxx xx směně, xxxxxxxxx o xxxxxxx x zahraničí, a xxxxxxx-xx xxxx ani xxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx postup Xxxxx podle ustanovení §19b xxxx. 2 xxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2016

§20

(1) Pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednostranným xxxxxxxxx. Opatření xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx, x xxxx v xxx být xxxxxxxx xxx, jímž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx se xxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§9). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může vydat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§9 x 11) xxxx x xxxxx xxxxxxxx (§49 xxxx. 4); xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx řízení34) x opatření nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§21

(1) Nejde-li x xxxxxx zboží x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanoveného xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxx smlouvou xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §22 a 23 x jen xxxxx, xx-xx tato xxx xxx stát xxxxxx nepotřebná (§14 xxxx. 7, §19c xxxx. 3).

(2) Ze xxxxxxxxx důvodů a xx xxxxxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx není xxxxxx postup podle xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 až 3; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4 xx 7 x §23 xx xxxx xxxxxxxxx.

§22

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx zájemce x xxxxx, x xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, zjistí xx výběrovém xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx sjednává xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx vhodného xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zájemce xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxx xxxx x tím xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx vhodného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; postup xxxxxxxxxxx složky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x kritérií xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Věc lze xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx40), a xxxxxxxxxx-xx převod schválení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx uskutečnit xxxxx prodej vybrané xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx sjedná cena16) xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx obvyklá, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx35) xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx minimální xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx výběrového řízení x veřejné soutěže x nejvhodnější xxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřeného snížení xxxxxxxxx kupní xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx naložení x xxxx nebo xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(4) Schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx stavba xxx bydlení xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx navazujícího xx xxxxxx nepřesahující x souhrnu 1 000 x2 tomuto nabyvateli, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx zřízena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx garáž xx xxxxxxxxxxx nabyvatele,

b) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx nositelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx36), anebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xx xxxx xxx zřízen xxx, xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx předkupní xxxxx,

x) xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxx zařízení realizovaného x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pozemku xx xxxxxx nepřesahující 500 x2, xx xxxx xxxx zřízena xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxx, směňovaného xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx nepřesahující 200 x2, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pozemek xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pozemek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx umístěno xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem38a) xx vlastnictví xxxxx, xxxx xxxxxx místní xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38a) xx xxxxxxxxxxx obce, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo obce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územním rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místní komunikace, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38a) kraj xxxx obec, do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, u kterého x xxxxxx změny xxxxxxxxx xxxx třídy xxxxxxx komunikace dochází x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxxx xxxxxx hmotné xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x převod xxxxxx xxxxxxx povahy. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavba, která xxxx samostatnou věcí, xxxxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx převod xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx kulturní xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx pozemku podle xxxxxxxx 4 písm. x) a xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx pásmu, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Zřizovatel xx x případě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyhradit xxxxxxxxxxx xxx převodu hmotných xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx xxxxxx x), x), x) x i), xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx podle xxxxxxxx 6, x nejde xxxxxx x postup xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2. Nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Při převodu hmotné xxxx, která má xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx peněžitou xxxxx xxxxx hodnotu, xx xxxx schválení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; ustanovení §22 xxxx. 4 xx 7 xx x takovém případě xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx smlouvou o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věci, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xxxx způsoby nakládání

§25

K xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpětné xxxxx.

§25x

(1) Xxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, není-li možné xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxx zájmu. Smluvní xxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx smlouvě xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, změní nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx souhlasu k xxxxxxx, xxxxxxxx, zcizení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, xxxxxxxx převod xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx převodu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §21 x §22 xxxx. 1 xx 3 použijí xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§26

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx za úplatu x xxxxx v xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxxxxxx složce nebránila xx xxxxxx její xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nemovité xxxx xxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x údržby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx41) a xxxxxxx prospěšné xxxxxx41a), xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka k xxxx xxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nezbytnou xxxxx92) xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxxx hmotné xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx eviduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxx (§25a) xxxx stavební xxxx.

§27

(1) Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úkolů x rámci své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxx slouží, xxxxx xx-xx xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx x věcí, x xxxxx xxxx x rámci příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxx jednoho xxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxx užívání xxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx, anebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, avšak xxxx xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxxx 8 let. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokračování xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx, xxx xxx xxxxxxx vztah skončit. Xxxxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x zahraničí xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výpovědí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nájemné xxxxxxx x xxxxxxxx cen44), x není-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, sjedná xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx předpis anebo x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rozhodné xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx rozúčtování xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx spojené x xxxxxxxx. Bezúplatné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxx hlavním účelem xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx k zajištění xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, požární xxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x tělovýchovné, xxxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x práce x xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx rozúčtování xxx x úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxx x užíváním xx xxxx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x důvodů xxx přenechání xxxx xxxx xxxx xxxxx xx užívání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x doby užívání xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxx x okruhu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 může xx závažných xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxx složka zřizovatele, xxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx obdobně x xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přenechat xxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxx prostoru xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx souhlas x převodem xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx93) nelze xxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx organizační xxxxxx, xxxxx je x věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxx xxxx části.

§27x

(1) Xxx xxx xxxx část nelze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx základě xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx povaha xxxxxx x sjednané xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xx 3; xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4 xx 6 x §44 x 45 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x případě xxxxxxxxxx závodu xxxxx xxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2016

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
Xxxxx xxxxx x xxxxxx právnických osobách x sdruženích
§28
(1) Stát xxxx založit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx45) nebo xx xxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jen v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx právní xxxxxxx současně určí, xxx xxxxx budou xxxx na xxxxx xxxx xx majitele. Xxxx může xxx xxxxxxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx založení xx xxxxxxxxxxx; pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx zakladatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx hospodařit xxx samo, anebo xx základě xxxxx xxxxxxxx (§20) xxxxxxx, x nímž je xxxxxxxxx hospodařit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (§4). Práva akcionáře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy x xxxxx písemných xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx obchodních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §37 xxxx. 3. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx účast x xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 anebo xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §13, xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9, 11) v xxxxxxx x xxxxx zákonem.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§29
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx46) a xxxxxx xxxxxx xxxx nadační xxxx47) anebo xxxxxxxx xx na takovém xxxxxxxx x zřízení xxxx xxxx, jen xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zakladatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45) xxx do xxx vstoupit anebo xxxxxxxx v xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx49). Xxxxx-xx se x xxxxxx členství x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx věty první xx neuplatní.

(2) Xxxx xx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx založení xxxxxx xxxxx xx stát xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx může stát xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx51), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x členská oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§9), jejíž xxxxxxxxx nebo stanovený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účelem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxx vyplývající x xxxxxxxx x smluv xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §10 xxxxx je xxxx nabude podle xxxxxxxxxx §12 odst. 2, xxxxxxxxx ustanovení §13, xxxxxx x xxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 a 11) v xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx právy, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami

§31

(1) Plnění xx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budoucí xxxxxxx xxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxx dluh xxxx xxxxxx x nebude xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ohroženo. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohodnout x dlužníkem splátky x x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx a xxxx, xxxxxxxxx přiznán xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx jiného orgánu. Xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx splatnost celé xxxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxx kterékoli xx xxxxxxx, jakož x xx, xx xxxxxxx xxxx ve splátkách xxxxx xxx úroky x xxxxxxxx a xx xxxx xx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx cena nedosahuje xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx bezúplatně, xxx xxxxxxxxxx postoupit xxx xx schválením zřizovatele, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ústředního správního xxxxx, x není-li xx, Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxx x x případě, má-li xxx pohledávka předmětem xxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.40)

§33

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx reorganizace xxxx xxx oddlužení56).

§34

(1) Xxxxxxxxx dluh xxxxx xxxx zčásti xxx xxxxx dlužníku, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx požádal.

(2) Prominout xxxxx dluh, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestnou činností xxxxxxxx anebo má-li xxxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx pohledávku vůči xxxxx, pokud xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prominutí, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx z xxxxxxxx 1 x 2 může ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx prominutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu57a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x z xxxxxx důvodů xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vzniklý x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx dohody

§35

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) dlužník xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx vymáháním xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx odmítá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx pohledávka xxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx její xxxx x není xxxxxxx xxx xx, xxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by nebylo xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skutečnosti nasvědčují xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vymožení xxxxxxxxxx významně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot takových xxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství, xx xxxxxxx vymáhání xxx xxxx xxxx xx být upuštěno, xxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx od vymáhání xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pohledávka nezaniká; xxxxxx xxxxx ustanovení §14 xxxx. 5 x 6 se xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxx si x xxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx schvalování x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §34 a §35 xxxx. 1. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, x xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 3.

§37

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx postupu xxxxx ustanovení §32, 35 a 36 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.17)

(3) Xxx xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §21, avšak xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §22 a 23 xx uplatní xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 až 3; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2. Nelze uzavírat xxxxxxx o zápůjčce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x x xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxx vlastníkem xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze smluv x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §37a.

§37x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx nevylučovala, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx94). Xx xxxxx xxxxxxx, pokud postupovanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxx xxxxx, x nimž xx xxxxxx váží xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx bylo xxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxx x odstavci 1 x pokud příslušná xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx x postoupením dá, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x povolením xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo x předchozím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx část.

§37a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

§38

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x účetnictví vede x xx xxxx xxxx nositele xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx činnosti závazek xxxxxx xxxx s xx souvisí, xxxxx xxxxx přísluší xxxxxxxxxx (§9 a 11) x xxxxxxxx, x xxxx závazek souvisí. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určit x nemá-li xxxxx xxxx úkoly po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx (§5 odst. 2), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§39

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plněných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud by x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx mohl xxxxxx, xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx nenabyl xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx výjimky, schválení xxxx xxxxxxxxx souhlas, xxx takto právně xxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §44 x §45 xxxx. 1xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x třetí xxxx xx postupuje xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jinými xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx se dědictví xxxx xxxx xxxxxxx x xxx vypořádání xxxxxxxx dohodou. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx věty xx nepoužije, xxxxxxx-xx x xxxxxx věci xxxxx xxxxxx vypořádání xxxxxxxxxxxx nároků postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.59)

§40

(1) Stát xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx sjednaný obsah xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem a x uzavření budoucí xxxxxxx nebo x xxxxxxxx právnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pravidla xxxxxxxxxx státu, xxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§41

Pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §13, xxxxx xxxxxxxxxxx vlastníka xx xxxx nepřecházejí x zástavní xxxxx x majetku, xxxxx xxxx xxxxx nabyl, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx zanikají; xx xxxxxxx x xxxxxxx dědění nebo xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx je xxxx xxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x níž xx příslušná hospodařit (§9 x 11) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx plnit xxxx xxxxx (§38) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Započtení xxxxx pohledávce xxxxx xx xxxxxxxxx pouze xx základě dohody, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx pohledávce xxxxx xx vyloučeno.

§43

(1) Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky (§9 x 11), xxxxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.56)

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx ukládajícího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, x nímž xx příslušná hospodařit (§9 x 11) xxxxxxxxxxx složka, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, x nímž xxxxxxx souvisí; to xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.40) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx povolování xxxxxxx, schvalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxx xx povolují x schválení a xxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxx případy.

(2) O xxxxxxxx xxxxxxx (§21 xxxx. 2, §26 xxxx. 2, §27 xxxx. 4 x §34 xxxx. 3), xxxxxxxxx (§12 xxxx. 2 a 6, §22 xxxx. 4 xx 7, §23,&xxxx;§25a xxxx. 1 x 3, §27 xxxx. 5, §32 a 36) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 1, §12 xxxx. 4, 7 a 8,&xxxx;§12a odst. 2, §28 xxxx. 1, §28 odst. 3, §29 x §30 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx písemně a xx xxxxxxx zdůvodněné x xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky (§9 x 11). Xx-xx organizační xxxxxx xxxxx zřizovatele anebo xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, předkládá xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřizovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx se xxxxxxxx x schválení xx xxxxxxxxx k xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx40) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx před navržením xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx povolena anebo xxxx-xx schválení poskytnuto x době nepřesahující 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; xxx nejsou vyloučeny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ani xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zákoník xxxxxxxxx95).

(4) Povolení výjimky, xxxxxxxxx i předchozí xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx64) právního jednání, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Povolenou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro ty xxxxx stanovené podmínky xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx, xxx nastanou xxxxxx právního jednání, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zapotřebí povolení xxxxxxx, xxxxxxxxxx schválení xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx za xxxxxxx; xxxxxxxxxx §44 xxxx. 5 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zřizovatel, xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxx. 6, §22 xxxx. 7, §27 xxxx. 5 nebo §36, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx §23 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Odpovědnost za xxxxx x za dodržování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§46

Xxxxx xxxxxxx x důsledku postupů x rozhodování xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx65); xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx.

§47

(1) Fyzické xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxx xxxxx akcionáře xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx tuto činnost x xxxxxxxx xxxx x postupovat xxxxx xxxxxx xxxxxx, dalších xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, s nímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hospodařit, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxx xxxx organizačním xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx se odpovědnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx zprostit.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx škody xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxx o xxx xxxxxx.

Kontrola

§48

(1) Kontrolu dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádějí xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx orgány"). Xxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx útvary").

(3) Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontrolních xxxxxx x kontrolovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,65a) které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výkon, x xxxxxxxx obsaženými xx xxxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kontrolní xxxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgány spolupracují x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x prokazování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.67)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkem svým xxxxxxxxx (§20) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxxxx (§9).

(5) Ustanovení odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xx majetek, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud, xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Kancelář Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx x Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv.

§50

Xxxxxxxxxxx xx nedostatky xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x za škodu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx §47 xxxxxx xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Přeměna xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx složky

§51

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx68) (xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxx x orgánů státu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo zřízené, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů69) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i Úřad xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,70) xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx (§8) xxxxx xxxxxxxxxx právo hospodaření,71) xxxxxxxxx právo společného xxxxxxxxxxx72) xxxx prozatímní xxxxxx73) xxxxx dosavadních xxxxxxxx,74) jsou počínaje xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx organizačními xxxxxxxx (§3); xxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Kancelář Xxxxxx nabývají obdobné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxxxxx orgán má xxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxx 1 x xxxxx přitom x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx zřídila xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvkovou organizaci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozpočtová xxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky. Xxxxxxxxx x právní xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx (§54 xx 56).

§52

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx organizace dotčené xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx podle §51 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů vzniklých xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stát x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx založily xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x povinnosti státním xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 jako xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx x povinnosti xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, xx nadále xxxxxx nositelem xxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx právnických xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§28 xx 30) x x právy x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx dosud xxxx xxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx 1, přecházejí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x vykonává xx příslušná organizační xxxxxx; xxxxx tyto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxx organizační xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zřídily xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změnami xxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxx. 1, vykonávají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1.

(2) Není-li xxx správní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx; xxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx 2.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
Xxxxxxxxx ostatních státních xxxxxxxxxx
§54
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx69) ústředními xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx úřady x xxxx xxxxxx xxxxxxx,76) Xxxxxxxxxxxx banka Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx státní xxxxxxxxxx zřízené (xxxxxxxx) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu75) nebo xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,77) xxxxx xx vztahu x xxxxxxx (§8) xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx,71) popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx hospodaření72) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,74) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), (xxxx jen "organizace") xxxx xxxxxxxxxxx osobami x hospodaří x xxxxxxxx (§8). Xxx xxx se řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx majetek (§8). Xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx na xxxxxx podniky založené xxxxx xxxxxx x. 77/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx považují xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, na státní xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x na Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx těchto státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx organizaci xxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx; to platí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Není-li xxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx počínaje xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) funkci xxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx funkci věcně xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (zakladatelské) funkce xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X majetkem, x xxxx organizace xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xx xxx svého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složka, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx svého xxxxxx, přecházejí xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx složka x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx tohoto zákona (§38). Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizace ke xxx xxxxx zániku, xxxxxxxxxx na xxxx x předchozí xxxxxxxxxx xxx ně xxxxx xxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx nabývají xxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem (§8) xx xxxx ustanovením §9.&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jednají v xxxxxxxx vztazích týkajících xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx soudy x xxxxxx orgány ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x určení, xxx xx vlastnické nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx je, xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx organizací xx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxx, poskytnutí xxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§44 x §45 xxxx. 2). S xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx opatřením (§20); xx xxxxx přiměřeně x xxx xxxxxxxxxxx x změně x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2). Xxxxxxxxxx §46, 47, 48, §49 xxxx. 1 xx 4 x §50 xxxxx xxx xxxxxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x jiné právní xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se uskutečňuje xxxxxxxx; postupy xxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 2 x 3 xx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxxxx xx označení xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx číslem osoby xxxxx s uvedením xxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Organizace xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx označí xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx zařazení) fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo organizace xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx den, jímž xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx uvede xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx evidenci) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx dalších xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyplývajícími xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(4) Xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k právnickým x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx i ustanovení §31 xx §37 xxxx. 1 x 2, §37a a 39 xx 42 xx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx x xxxxxxxxxx xx při vzájemném xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) S xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx právnických xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§28 xx 30) x x xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nabyly xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

§55x

Xxxxxx závěrku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxxxx xxxx zřizovatel xxxx ten, xxx xxxxxxxx zřizovatelskou xxxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

§55x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxx založené x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb. x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxx těch xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků, x nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx80) xx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxx, xxx které xxxx zrušeny x xxxxxxxxx do likvidace xxxx 1. lednem 2001 x xxxxxxxxxx §57 se xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§55 xxxx. 3) xxxxx majetek, x xxxx je xxxxxx xxxxxx x likvidaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxx xxxxx skončení xxxxxxxxx, bezúplatně Xxxxx. X tímto xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §9.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

§56

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x účetnictví xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx související x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx příslušná xxxxxxxxxx. Xxxx odpovědnost za xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převzít dluh xxxx organizace xxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxx-xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x předchozím xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §39 xx 42 platí pro xxxxxxx organizace xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Stát xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx xxxxxxxx se x xxxx stát výslovně xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vystupuje zřizovatel (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx případech Xxxxxxxxxxxx financí.

(6) Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx xxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.56)

§57

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx79) a státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxx zakladatele x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zrušovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx80) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí a xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx §54 xx 56.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Sb., x státním podniku; xxxx ustanovení §20 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se nepoužije. Xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zruší x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx81) xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx; v xxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x veškerém majetku xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 6).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx organizačními složkami xxxx xxxxx zákona x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x organizační složce xxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na které xx vztahuje odstavec 1, xxxx počínaje xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona příspěvkovými xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právními předpisy.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx71) x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx74) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaniká. Xxxx, x nimž právo xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx §10 písm. x) xxxxxx xxxxxx. Pokud x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizací, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx.

(6) Práva a xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněny ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nakládat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§8) x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx odstavce 2; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxx nepřešly xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx podniky xxxxx xxxxxxxx 2,

b) příslušným xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xx xxxx xxxx přecházejí xxxxxx xxxxxxx dosavadních xxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) zůstávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx podniky xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) přecházejí xx xxxxxxxxx xxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§51) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky x xxxxxxxxxx (§54 xx 56) x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx bude xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x němuž xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx společného xxxxxxxxxxx,72) xxxxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx",71) "právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx",72) popřípadě "xxxxxx"82) x dále pojem "xxxxxxxxxx xxxxxx",73) xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x organizací (§57 xx 59) x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§58x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xx xxxx, hmotných xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí x jednotek x xxxxxxxxx dále jinak, xxxxxx xx tím x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a nebytovými xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx i xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x nim. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínkám stanoveným xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.

§58x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

Xxxxxx xxxxxxxxx užívacích xxxxxx x xxxxxxx

§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx83) xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mění xx xxxxxxxx84) xx xxxx určitou 6 xxx. Po xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§9) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx, nabídnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx majetku xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx xxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx k xxxxx xxxxxxxx smlouvou o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx vztahy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx určitou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravena xxxxx x pozemku x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu,85) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9, 11) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx.

§60a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxx x bytovým xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx86) x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx garáží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxx xxx vystavěn xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1969 xx základě xxxxxxx x předpisů x xxxxxxxx, úvěrové x xxxx pomoci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx87) x xx xxxx výstavbu xxxx poskytnuta xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstavbě,

b) x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx družstva xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx platí x x xxxxxxx xxxxxxxx zniklých přede xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x správa xxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x převodu rodinného xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxx příslušející xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxx celek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx příslušenstvím, xxxxxxxxx x němu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 1992 xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx garáží xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s domem x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx podle zákona č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxxxxxxxx

x) do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x době xxxxxxx xxxx nebo garáže xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, podle xxxxxxxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, nájemcem xxxxxxxxx bytu xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx družstva, nebo

b) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx ateliéru x xxxxxxx domě, xxxxxxxx xxxxxx družstvo xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vymezilo xxxx x nebytové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x vlastnictví xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx uvedený byt xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxx tato osoba xxxxxxx xxxxxxx xxx xx vlastnictví xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xx xxxxxx xx vlastnictví bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx domě x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx alespoň xxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx bytového družstva xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, které xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřevedených bytů xxxx nebytových xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1161 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 311/2013 Xx., o xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx domům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů,

b) fyzické xxxxx, která se xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxx x písmeni a) xxxxx xx základě xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxx této jednotky, xxxx

x) bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zůstalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) x na toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §5 xxxxxx x. 311/2013 Sb.

(7) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4 xx 7 xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx 6 nebo k xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhradě za xxxxx břemeno k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 x 2 x §36 xx nepoužijí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx 6, x xxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřela smlouvu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přijatou xxxxxx xxxxxx vlastníkovi, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na kterého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§60b

Pokud x pozemku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s bytovým xxxxx, xxxxxxxx domem, xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx prostory xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (§60a) xxxxxxx xxxxx ustanovení §59 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu, xxxxxx, xxxx x xxxx x nebytovými xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů ani xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2, xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §60a xxxxx xx podmínky, xx xx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§9 x 11) xxxxxx xxxxxxx s uživatelem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx že tato xxxxxxxx nebo užívací xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.6.2001

§60x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 393/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx osobního užívání xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx k 1. xxxxxxxxx 1991, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 1 xxxxxx č. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx x družstvech, xxxxxxx vznikla xxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 2 xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxxx insolvenční xxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxx uvedeného ve xxxx první, xxxx-xx xxxxxx u příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2003. Xxxxxxxxx-xx toto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx užívacího xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx jiné xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 3.

(2) Xxxxx odstavce 1 se postupuje xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §59 xxxx. 1 x tvoří xxxxx xxxxxxx celek xx stavbou, která xxxx stavbou xxxxxxx, xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx správy, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3.

§61

Xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxx čl. II xxxxxx x. 131/1982 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx občanský xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxx právnickým osobám, xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx dohodnuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx do 1. xxxxx 1992 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xx úplatu x dočasnému xxxxxxx xxxxxxxx věci nebo xxxxxx xxxxx xxxxx §397 x 398 xxxxxxxxxx zákoníku, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx mění xx nájemní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx založené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x dočasnému xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx tato smlouva xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho roku. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx xxx xxxxxxx x s nemovitou xxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Převzetí agendy xxxxxxxxxx xxxxxx

§63

(1) Přenesená xxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzně x xxxxxxxxx xxxxx Praha 1 xx 15 xxx xxxxxx prozatímní xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx74) dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx. Uvedená xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do 6 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veškerý xxxxxxx, x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx organizačním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx majetku, jakož x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápis; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxx do xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvisejících závazků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo městské xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx (§11 xxxx. 4).

(4) Xxxxxxxxx organizační xxxxxx xx předání xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx, xxx x věcí, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx proveden záznam x katastru. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x Praze, Brně, Xxxxxxx x Plzni xxxxxxxxx xxxxxx prozatímní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63, xxxxx xxxxxx xx stát x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx dohody xxxx být xxxxxxx x xxxx x xxxx být stanoven xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.

§64x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxx x Xxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

g) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, místo a xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx.

§65

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zřizovací listiny (§4 odst. 2),

b) xxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx organizační xxxxxx (§5 xxxx. 3),

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx operativní xxxxxxxx xxxxxxx (§15 xxxx. 4),

x) pravidla x xxxxxxxxxxxxx zápisů, podmínky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx právního xxxxxxx (§19 xxxx. 1),

x) postup xxx xxxxxxxxx x majetkem, x který xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx ani právnické xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 odst. 2, §19c xxxx. 3),

f) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxx pravidla nakládání x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§55 odst. 4).

(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx vedených v xxxxxxxxxx registru administrativních xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x rozsah x xxxxxxxx jejich xxxxxxx (§14a xxxx. 3).

§66

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1986 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 119/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Xx. XX

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx výpůjčku xxxxx §59 odst. 1 zákona x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xx xxxx určitou x trvání xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx. Po xxxx xxxx xx výpůjčka xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx §60a xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 229/2001 Xx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Sb., popřípadě xxxxx §60a xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 229/2001 Xx. nedohodnou xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §27 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx zákona x. 103/2000 Xx. a xxxxxx x. 229/2001 Xx., xx použije x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věcného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx družstva xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII

Členství státu xxxx státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sdružení xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x právy vyplývajícími x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 202/2002 Sb. x účinností xx 1.7.2002

Xx. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vztahuje na xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dnem 31. xxxxxxxx 2001 xxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. Xx xxxxxxx pro státní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem řídí, x pro Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, národní podnik.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxxx §60c xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 280/2002 Xx., se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. IV bodu 1 zákona x. 229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 2 xxxxxx x. 229/2001 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2002 Xx. s účinností xx 28.6.2002

Xx. II

Pokud platnost xxxxxxxx xxxxx byla xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, podmíněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx schválení xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxx zanikla, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/2006 Xx. x účinností xx 26.1.2006

Xx. LXXVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx poměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx vyrovnání.

Čl. LXXVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Sb. x účinností xx 1.1.2008

Čl. XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byla xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podmíněna xxxxxxxxxx příslušným ministerstvem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx a tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx týmž xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx učiněn, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx skutečnost.

Čl. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 153/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

Xx. XXIV

Přechodné ustanovení

Schvalování xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a x §55a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx předmětem činnosti xx xxxxxxxx x xxxxxx garáží xxx xxxx členy, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx převod xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku xxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x §60a xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se nepoužije. Xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx x promlčecí doba xxx uplatnění tohoto xxxxx x účinky xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. ledna 1992 xxxx bytové xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx nástupcem, xx xxxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 nebo jeho xxxxxxxx nástupce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x správa xxxxxx xxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nevztahuje a xxxx xxxxxx družstvo, xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx přitom xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx nebo spoluvlastnického xxxxxx k pozemku xxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx podle §60a zákona x. 219/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx převod pozemku xxxx spoluvlastnického xxxxxx x pozemku mohlo xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxx, přípravky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, uvedená x §11 odst. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 202/2002 Xx., x x xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nenaložila, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxx-xx x majetek xxxxx §10 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xxxxxxx xx §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu xxxxxxx s postupem xxxxx §15 xxxx. 1 zákona x. 219/2000 Xx. xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx poskytnuto x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xx platné, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečnost. Xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x něho xxxxxxx teprve xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, platně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx xx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx vybraného xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §19b xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx státní organizaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx právnické xxxx fyzické xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x takto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx související xxxxxxxxxx xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použijí xxxxxxx.

5. Je-li xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx organizace odlišná xx xx organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxx organizace, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx součástí, x xxxxx-xx se xxx xxxxx z xxxx stavba xxxx xxxxxxx trvale nepotřebným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x státní organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit xx prospěch xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřízenou xx xxxxxxx.

6. Nedohodnou-li xx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxxxxx organizace xxxxxxx x bodě 5 xx sjednocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xx 29. xxxxx 2016 xxxxxx, xxxxx xx xxxx 1. xxxxxx 2016 xxxxxxxxxx hospodařit xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxx příslušná hospodařit xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodařit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo státní xxxxxxxxxx, stane se xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx organizace, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem příslušnou xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx němž je xxxxxxxx část xxxxxx, x x xxxx xxxxxx xxxxxxx pozemků, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxx 6 xxxxxxxxxx zajistí, xxx x nastalých xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx doby provedení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a pozemky, xxxxxxx se xxxxxx xxxx 5 x 6, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx naloženo společně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

8. Stanou-li xx xxxxxxx xxxx stavba xxxx samostatné xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 1. březnu 2016 x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx později xxxxx vlastníkem xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx zřízena, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 5 podle xxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně; xxx 7 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx bodů 5 xx 8 platí xxxxxxxxx x xxx xxxxxx organizace, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 219/2000 Xx. xxxxxxxxxx.

10. Jestliže xxxxxx, jíž se xxxxxx body 5 x 6, xxxx xxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 92/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx 5 x 6, xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

11. Povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 5 xxxxxx x. 219/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, trvá xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx vznikla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2016, x xxxxxxxx xxxx 5 xx 10, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 8.2.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 odst. 5 xxxx 6 xxxxxx x. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 219/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

492/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.6.2001

320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

501/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

202/2002 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 89/95 Xx., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku XX x jejím vystupování x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

280/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

476/2002 Xx., xxxxx XX xx dne 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2003

14/2003 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu č. 219/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 7/2003

88/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. x nálezu XX xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx daních

s účinností xx 1.1.2004

480/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 171/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx na xxxx xxxxx a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku ČR x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2003

41/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2004

218/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.4.2004

217/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005

359/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

22/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.1.2006

140/2006 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koncesního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2008

139/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

457/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx xx 1.1.2009

153/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 201/2002 Xx., x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2010

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

239/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x spotřebních daních, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

311/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

86/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 279/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x trestním xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx systému pojištění xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

51/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 219/2000 Sb., x majetku XX x xxxxx vystupování x právních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2016 x xxxxxxxx xxxxx xx. XX, který nabývá xxxxxxxxx 8.2.2016

135/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

185/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2016

192/2016 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

55/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx účinky návykových xxxxx

x účinností xx 31.5.2017

104/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

118/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x. 87/2001 Xx. x 25/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §262 xxxxxxxxxx zákoníku.
2) Například xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 97/1993 Sb., x působnosti Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §17 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 183/1993 Xx.
4) Zákon č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Čl. 79 xxxx. 1 Xxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
7) Čl. 11 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
8) Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) §135d xxxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8b) §42 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 18/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx.
9x) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) §42 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
10a) §113 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
11) §15 xxxx. 7 zákona x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Sb.
12) Například §89 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 16/1997 Xx., §27 xxxxxx č. 16/1997 Xx., o podmínkách xxxxxx a vývozu xxxxxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx opatřeních x ochraně xxxxxx xxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) Zákon č. 288/1995 Sb., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §21 xxxxxx č. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 542/1991 Xx.
14x) §68 xxxx. 3 xxxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu x x změně zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx pozdějších předpisů.
15) §67 x násl. xxxxxx x. 288/1995 Sb.
15x) Xxxxx č. 201/2002 Sb., x Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
17x) Například xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 40/2004 Sb., o veřejných xxxxxxxxx.
18x) Zákon č. 139/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x koncesním xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
19) Například xxxxxxx zákon č. 541/1992 Sb., x dělení majetku Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx republiku a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon č. 597/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx rozhlasu, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Československé xxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Například §134, 135, 456 x 462 občanského xxxxxxxx, §52, 55 x 73 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 a 18 xxxxxx x. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §233, 296a, 300, 303 x 315 xxxxxx č. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 113/1997 Xx., §9 xxxx. 4 xxxxxx x. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx), §8 xxxx. 3 xxxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 106/1995 Sb., §185g xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 263/1992 Xx.
21) §461 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx §175u xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, §15 xxxx. 7 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Xx.
23) §477 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §175q xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx soudního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §2 xxxx. 1 a 2 zákona x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §7 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx práv k xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 90/1996 Xx.
28) §2 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 344/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 89/1996 Xx. a xxxxxx x. 220/2000 Xx.
28a) §460zd xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 457/2008 Sb.
28x) §460zj xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona č. 457/2008 Xx.

29) §66 x 102a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §346 xxxx. 1 x §358a xxxxxxxxx xxxx.
31) §346 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 558/1991 Xx.
31x) §460zi xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 457/2008 Xx.
31b) §460zi xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 457/2008 Xx.
32) §13 xxxxxx x. 102/1992 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx občanský xxxxxxx.
33) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.

35) Xxxxxxxxx §3 xx 7 x 9 xx 10a xxxxxx x. 526/1990 Xx.

36) Xxxxxxxxx §1124 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36x) §140 xxxxxxxxxx zákoníku.
37) §21 xxxxxx č. 72/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 103/2000 Xx.
38) §9a xxxx. 4 zákona x. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1993 Sb.
38x) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 132/2000 Xx.
39) §476 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.

41a) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.
42) §659 x násl., §663 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §685 xxxx. 1, §711 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9 xxxx. 2 zákona x. 116/1990 Xx., x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

44) §37 x 9 xx 10a zákona x. 526/1990 Xx.
44x) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.

45) Xxxxx č. 90/2012 Sb., x obchodních společnostech x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).
46) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
47) Zákon č. 227/1997 Sb.

48) §27162746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48x) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) §2747 xx 2755 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §829 xxxxxxxxxx zákoníku.

51) §3051 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §565 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §521 xxxxxxxxxx zákoníku.
54) §48 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §524 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
57) §574 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., o xxxxxxxx, úvěrové x xxxx pomoci xxxxxxxxxx x individuální xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
58) §14, 15, 16a x §39 x xxxx. xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) Xxxxxxxxx xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx §50a občanského zákoníku, §289 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx §470 x 472 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §470 x 472 občanského xxxxxxxx.
63) §37 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a některé xxxxx xxxxxx.

64) §580 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
65) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx řád).
65x) Například xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
66) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
67) §8 xxxx. 1 trestního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
68) Xxxxxxxxx xxxxx č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 293/1993 Xx.
69) §31 xxxxxx x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx.
§5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 425/1990 Sb., xx xxxxx zákona č. 254/1994 Xx.
§6 xxxxxx č. 564/1990 Xx., x státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx zákona x. 139/1995 Xx.
70) §26 x násl. zákona x. 18/1997 Sb.
71) §64 xxxx. 2 hospodářského xxxxxxxx.
72) §64 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §65 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §761 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
75) §3 xxxx. 2 zákona x. 114/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3 xxxx. 2 xxxxxx č. 283/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 220/2000 Xx.
77) Xxxxxxxxx xxxxx č. 113/1993 Sb., x Xxxxx xxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxx č. 239/1992 Sb., x Státním fondu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
78) §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§269 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx.
80) §67 xxxxxx č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů.
§36 xxxxxx č. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
81) §761 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
82) Čl. III xxx 4 xxxxxx x. 98/1988 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
83) §876 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §659 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 103/2000 Xx.
86) §3 xxxx. c) vyhlášky x. 137/1998 Sb., x obecných technických xxxxxxxxxxx xx výstavbu.
87) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 137/1968 Xx., x xxxxxxxx, úvěrové x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx x individuální xxxxxx výstavbě.

88) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

89) §38 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

90) §1257 odst. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.

91) §3023 občanského xxxxxxxx.

92) §1029 xx 1036 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93) §2307 odst. 1 občanského xxxxxxxx.

94) §1895 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) Xxxxxxxxx §1743 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) §19 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.