Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2023.


Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

408/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - PODMÍNKY UDĚLENÍ OCHRANNÝCH PRÁV §3

Novost odrůdy §4

Odlišnost odrůdy §5

Uniformita a stálost odrůdy §6

Název odrůdy §7

HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH OCHRANNÝCH PRÁV K ODRŮDÁM ROSTLIN §8 §9 §10 §11 §12 §12a §13 §14

Změna osoby žadatele §15

Šlechtitelské osvědčení §16

Používání názvu odrůdy §17

Kontrola udržování odrůdy §18

HLAVA IV - ROZSAH OCHRANNÝCH PRÁV §19 §19a

Ohlašování §19b §20

Nucená licence §21

HLAVA V - PŘESTUPKY §22 §22a

HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Trvání ochranných práv §23

Poplatky za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě §23a

Sazby §23b

Poplatník §23c

Osvobození od poplatků §23d

Splatnost udržovacího poplatku §23e

Placení udržovacího poplatku §23f §23g

Způsob placení udržovacího poplatku §23h

Řízení §23i

Rozpočtové určení udržovacích poplatků §23j

Převod ochranných práv §24

Zánik a zrušení ochranných práv §25 §26 §26a

Rozhodování sporů §27 §28

Přechodná ustanovení §29 §30 §31

ČÁST DRUHÁ §32

ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §33

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §34

Příloha č. 1 - Seznam druhů rostlin (§19a odst. 1)

Příloha č. 2 - Sazebník udržovacích poplatků

Příloha č. 3

č. 149/2002 Sb. - Čl. III

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 184/2008 Sb. - Čl. II

č. 334/2020 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

408

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxx 2000

x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x oblasti ochranných xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx o udělení xxxxxxxxxx práv,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "členský stát").

(2) Xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1a) xxxxxxxx sankcí za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1a) (dále xxx "xxxxxxxx právo Xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1b).

§2

Xxxxxxxx pojmy

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx odrůda xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx2),

x) ochrannými xxxxx práva x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělského (xxxx xxx "Xxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx šlechtitel, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) šlechtitelem xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx osoba, pro xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemnou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) chráněnou xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxx stát nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx nových xxxxx xxxxxxx,2)

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochranných xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx x),

x) malým xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podniká x xxxxxxxxxx xxxxxx xx orné půdě x maximální xxxxxx xxxxxxxxx 22 hektarů.

HLAVA II

PODMÍNKY UDĚLENÍ XXXXXXXXXX PRÁV

§3

(1) Ochranná xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x odrůdám xxxxx xxxx a xxxxx rostlin, včetně xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx").

(2) Ochranná xxxxx xxx udělit x xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx

x) novosti,

b) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx.

(3) Xxxxx odrůdy xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§7).

(4) Ochranná xxxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx právo Xxxxxxxxxxxx1a).

§4

Novost xxxxxx

(1) Odrůda xxxxxxx podmínku novosti, xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochranných práv xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx xx sklizně xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") šlechtitelem, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx rokem xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx dřevin xxxx xxxx xxxxx, xxxx více než xxxxx roky xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jinými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxx rozmnožovací materiál xxxx xxxxxxxx materiál xxxxxx

1. za účelem xxxxxxx povinností vyplývajících xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xxxx

2. xxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx vztahu výlučně x výrobě, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výrobu xxxxxxxx xxxxxx, jejíž materiál xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx takové použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxx x využití xxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odrůdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x rostlin pěstovaných xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx není využit xxx další množení, xxxxx

x) jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy5) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Odlišnost odrůdy

(1) Xxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelně xxxxxxxx xx každé xxxx xxxxxx, xxxxx xx x den xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xx považují xxxxxx

x) chráněné x Xxxxx republice xxxx x xxxxxxxxx,

x) zapsané xx xxxxxxxx xxxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x kterých xxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxx byla v xxxxxxxxx podána žádost x xxxxxxx ochranných xxxx xxxx x xxxxx do úředního xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodávané x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx x stálost xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx a stálosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx odrůdy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem4).

§7

Název odrůdy

(1) Xxx xxxxxxx odrůdu xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xx užívá x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx jiným členem Xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavce 2.

(2) Xxxxxxx, kdy název xxxxxx xxxx přípustný, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie15).

HLAVA III

ŘÍZENÍ VE XXXXXX OCHRANNÝCH PRÁV X XXXXXXX ROSTLIN

§8

(1) X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx usazenou xx území České xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxx Xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Žádost xxxx xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx Xxxx obdobnou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxx, mající xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxx Xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx obchodní firmu xxxx název, sídlo, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxx formy, jde-li x právnickou osobu,

b) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx druhu, popřípadě xxxx stupeň xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) návrh názvu xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odrůdou,

e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) informaci x xxx, kdo je xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx. Jestliže xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, sdílejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x chráněné xxxxxx xxxxxx dílem, pokud xx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Ústav xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, v xxxxx mu xxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Pokud xx xxxxxx x Ústavu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x téže xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uznat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx Unie, xxxxxx xx podání xxxxxxx k xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xx xxxxxx dřívější xxxxxxx x xxxxx členu Xxxx xxxxx přednosti2), xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Ústavu. X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud žadatel xx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx podané v xxxxx státu, který xx xxxxxx Xxxx.

§12a

Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx7) xxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxx. Ústav xx xxxxxxx vyznačí den, x němž mu xxxx xxxxxx xxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 184/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

§13

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělského (dále xxx "Xxxxxxx")

x) oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x údaje x xxxxx xxxxxxxx [§9 xxxx. x)],

x) xxxxx xxxxxx xxxxx odrůdy xxxx návrh názvu xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxx [§9 xxxx. x)].

(2) Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxx proti

a) podané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx, xx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx uvedené x §4 xx 6 xxxx x §8,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu názvu xxxxx §7 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx námitky xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx opodstatněnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Námitky xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústav.

§14

(1) Xxxxx přezkoumá, xxx odrůda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, uniformitu, xxxxxxx x zda navržený xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §7. Xxxxxxxxx, uniformita x xxxxxxx se zjišťují xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxx, uniformity x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odrůdy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odrůdy xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ústavem,

b) Ústavu xxxxxxx vynaložené nezbytné xxxxxxx xx odborné xxxxx spojené s xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx práv.

(3) Vyskytnou-li xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení, Xxxxx vyzve xxxxxxxx, xxx překážky odstranil, x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx neodstranění xxxxxxxx xxxxxx zamítne.

§15

Xxxxx osoby xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odrůdě xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx žadatele xxxxx x jeho xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odrůdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, jméno, příjmení, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv. Xxxxxxxx šlechtitelského xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stálosti xxxxxx.

§17

Používání názvu xxxxxx

(1) Xxxxx, kdo xxxxxx xxxx poskytuje x xxxxxxx materiál chráněné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx název xxxxxxxx x písemné formě xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, obchodní xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx rozeznatelný od xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Název xxxxxxxx odrůdy nebo xxxxxx chráněné v xxxxx členském státu xxxx x xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxx používán pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx trvání ochranných xxxx. Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxx i xxx xxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxx významu.

§18

Kontrola udržování odrůdy

(1) Xxxxxxx šlechtitelských xxxx xx povinen zajistit xxxxxxxxx chráněné odrůdy xx xxxxx xxxx xxxxxx ochranných práv xxx, aby xxxxx, xxxxx je vymezena, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kontrolu xxxxxxxxx chráněné odrůdy xxxxxxx Xxxxx ověřovacími xxxxxxxxx.

(3) Xx vyzvání Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxx nezbytný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx odrůdy.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§19

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx výlučné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odrůdy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx spočívá v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx způsoby:

a) xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx účely xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx do xxxxx,9)

x) xxxxxxx xx xxx xx členských xxxxx x vývoz xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx chráněné xxxxxx (xxxx xxx "licence") xxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx písemnou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx celých xxxxxxx x částí xxxxxxx, xxxxx xxx získán x xxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx tato xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx, xxxxx xxxx v podstatě xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ní xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxx xxx "původní odrůda"), xxxxxxxx

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x původní xxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xx původní xxxxxx, x

x) x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx znaků vyplývajících x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přirozené xxxx xxxxxxxxxx mutace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odrůdy, xxxxxxx křížením xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx genetického xxxxxxxxxxx.

(8) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odrůdou, xx xxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxx vůči této x podstatě odvozené xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv xxxx odrůdy licenci x jejímu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s licencí xxxxxxxx šlechtitelských práv xxxxxx původní.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 1) není xxxxxxxxx x rozmnožovacím materiálem xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx nakládání x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4,

c) pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§19x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx x zemědělské xxxxxx10) (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx oprávněna x xxxxx rostlin uvedených x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx využívat xxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx výrobě ve xxxxxxxx xxxxxxx10a) xx xxxx xxxx, kterou xx ve xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozmnožovacího materiálu3) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx rozmnožovací materiál xxxxxxx x uznaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx10b), a xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx z opakovaného xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx osivo, popřípadě xxxxx"). Xxxxxxxxxx sadbou xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bezprostředně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx odstavce 1 pěstitel

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx pěstitelské xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx upravit xxx další xxxxx x výsadbu xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx10) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx farmářského xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx výsevem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šlechtitelských xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10c), která xxxxxxxxx xxxx 50 % x xxxxxxx xxxx licence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xxxxxx; přiměřenou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úhradu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx sadby, se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x sadbě xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva, x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo"), pokud xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno, x xxxxxx xxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv na xxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxxx osiva, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxx osiva, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxx, místu xxxxxx x identifikační xxxxx x osobě, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx písemně.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxx farmářského xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx použití certifikovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx roce x xxxx odrůdy.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxxxx xxxx x využívání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx, pokud xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získat v xxxxx běžné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxxx xxxx možno xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jejím xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis11a).

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx chráněné odrůdy xxxxx xxx přemístěn xx pěstitele xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx není třeba, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx §19b xxxx. 2.

(10) Xxxxxxxx x zpracovatel xx xxxxxxx poskytnout držiteli xxxxxxxxxxxxxxx práv xx xxxx písemnou žádost xxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

(11) Držitel xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 x 8 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 10, x běžném xxxxxxxxxxx roce x xx nejvýše 3 xxxxxxxxxxxxx kalendářní roky.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx informaci xxxxx odstavců 3 xx 6 x 8, xxxx oprávněn xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdo xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x jinému xxxxx xxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxx xxxxx §19a xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit Xxxxxx.

(2) Xxxxx vede xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) u xxxxxxxxx osob jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno, místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx,

x) x právnických xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2005

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s materiálem xxxxxxxx odrůdy xxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 4, který xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prodán xxxx xxxxx uveden xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x jeho xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nejedná x

x) xxxxx množení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx těchto odrůd, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rodu xxxx druhu, x xxxxx odrůda náleží; xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx konečné xxxxxxxx.

(2) Materiálem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxx,

x) sklizený xxxxxxxx xxxxxxxx odrůdy.

(3) Xxxxxxxx xxxx k odrůdě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx odrůdového xxxxx Společenství xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21

Nucená xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx jedné xxxx xxxx xxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxx licenci x využívání xxxxxxxx xxxxxx způsoby xxxxx §19 odst. 1, xxxxxxxx držitel xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx toto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Udělení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dobu x rozsah xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obvyklé xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx účastník xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xx uplynutí 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx licence písemně xxxxxxx ministerstvo o xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx může xxx pouze změna xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx odrůdě xx xxxxx xxxxxxxx šlechtitelských xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx šlechtitelských xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx licenci x xxxxxxxxx v xxxxxxxx odvozené xxxxxx x xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx na biotechnologický xxxxxxx11b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aniž by xxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxx x chráněné xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx využívání xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx licenci xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádal držitele xxxxxxxxxxxxxxx práv o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odrůdy a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokrok xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx významu xx xxxxxxxx s chráněnou xxxxxxx. Xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx usnadňujících xxxxxxx genetické rozmanitosti, xxxxxxxx xxxxxxx, výnosu, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx specifickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx licenčního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11b).

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx udělena xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx biotechnologického xxxxxxxx, xx vlastník xxxxxxx xxxxx xx křížovou xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx chráněné odrůdy.

XXXXX V

PŘESTUPKY

§22

(1) Xxxxxxxx xxxx zpracovatel se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §19a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §19a xxxx. 10.

(2) Zpracovatel xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x §19a xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19a xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxx neohlásí Xxxxxx.

(4) Pěstitel xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nesdělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx uvedené v §19a odst. 6.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxx v §19a xxxx. 7.

(6) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 5 xxx uložit xxxxxx xx 500 000 Xx.

§22a

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá Xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§23

Trvání xxxxxxxxxx xxxx

(1) Ochranná xxxxx x chráněné xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 25. xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém byla xxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxx; x chráněných xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx ochranná práva xxxxxx xx xxxxx 30. roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byla ochranná xxxxx pravomocně udělena.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx období x xxxxxxx nakládala xxxxxxx, xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx práv.

Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx

§23x

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx poplatky (xxxx jen "udržovací xxxxxxxx"), které vybírá Xxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2002 Xx. x účinností xx 1.6.2002

§23x

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxx stanoveny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§23x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx udržovacích xxxxxxxx xx xxxxxxx šlechtitelských xxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

§23x

Xxxxxxxxxx od poplatků

Od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

§23e

Splatnost udržovacího poplatku

(1) Xxxxxxxxx poplatky xx xxxxx xx každý xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxxxxxx práv k xxxxxxxx odrůdě, počínaje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§16).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx každoročně xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxxxxx s názvem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx ochranná xxxxx x chráněné xxxxxx udělena.

§23x

Xxxxxxx udržovacího xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x každé platby xxxxxxxxxxx poplatku xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx této xxxxx, xxxxx, že x platbě xxxxxxx x Ústav xxxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Ústav poplatníka x xxxx xxxxxxxxx; x tomu xxxxxxx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xx má xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platbu, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx dne marného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxx není dotčeno.

(3) Xxxxxxxxx poplatek xxx xxxxx zaplatit xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zaplacen xxxxxxxxx, Xxxxx uzná xx xxxxx zaplacený xxx xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx-xx, xx nebyl zaplacen xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby.

§23f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002

§23g

(1) Xxxxx zaplacený xxxxxxxxx xxxxxxxx vrátí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poplatníka xxxxx §23f xxxx. 3 Xxxxx uznal xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyl xxxxxxx, xx řádně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx vrátí bez xxxxxxx poplatníkovi částku, x kterou xxxxxxxx xx udržovací poplatek xxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx 50 Kč.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx udržovací xxxxxxxx xxxxxxx, došlo-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx ochranných xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23f xxxx. 3.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

§23x

Xxxxxx placení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xxxxx držitele poštovní xxxxxxx xx příslušný xxxx Ústavu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx Ústav vydá xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx udržovacích xxxxxxxx.

§23x

Xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxx xxxxxxxxx,

x) povolit xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx,

x) povolit xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx zákonem xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx řízení xx xxxxxx udržovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxx x xxxxxxxx.13)

§23x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx poplatky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

§24

Převod xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx šlechtitelských xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemnou smlouvou xx jinou xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx práva x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobám, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kteréhokoli xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx třetí xxxxx xxxx spoludržitel xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx z ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Není-li v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx občanský xxxxxxx.

(3) Smlouva o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x chráněné xxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nabývá účinnosti xxxx zápisu do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ústavem, který xxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.14)

§25

Xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx stanovené xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uplynutím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Ústav xxxx xxxxx zruší, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx 3.

(3) Vyjde-li xxxxxxxxx xxxxxx, xx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva, nebyly xxxxxxx podmínky pro xxxxxx udělení, Ústav xxxxxxxxxxxxx osvědčení zruší; x xxxxxxx xxxxxxx xx na udělená xxxxxxxx práva xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§26

Vznik, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, převod x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odrůdě, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx šlechtitelských xxxx xx xxxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx Xxxxx; xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uveřejňuje Xxxxx xx Xxxxxxxx.

§26x

(1) Vymáhat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxxxxxxxxxx práv,

b) nabyvatel xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) profesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o porušení xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x distribučních sítích xxxxxxxxxxxxxx materiálu nebo xxxxxxxxxx materiálu odrůdy xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx porušováno xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xx nepřímého hospodářského xxxx obchodního prospěchu

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx materiál xxxxxx porušující xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx činnostech xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxx, xxxxxxxxxx, skladování xxxx xxxxxxxxxx rozmnožovacího xxxxxxxxx xxxx sklizeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx14a), xxxxx trvalého xxxxxx14b) xxxx pobytu14b) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx14b) xxxx xxxxxx14b), x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx14a) x sídlo, xxxxxxxxx umístění organizační xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, distributora, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozmnožovacího xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odrůdy,

b) xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, skladovaném, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxx xx daný xxxxxxxxxxxx materiál xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx nedotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, upravujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx11a).

§26x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 554/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2005

§27

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Spory xxxxxxx z právních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudy.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx oprávněná xxxxx, jejíž právo xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx proti xxxxxxxx, aby se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx škoda, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx náhradu. Xxx xxxxxxxxxxx újmě xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zadostiučinění, xxxxx xxxx spočívat x x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx materiál xxxx xxxxxxxx materiál xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x výlučným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, byl stažen x trhu nebo xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odrůdy, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výlučné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, soud přihlédne x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osob jednajících x xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx nároků xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 rovněž xxxx zprostředkovatelům, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Soud může x xxxxxxxx přiznat xxxxxxxxx osobě, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx uveřejnit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

V xxxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx vydá xxxxxxxxxx nejpozději do 3 xxxxxx

x) po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxx provedených xxxxxx odbornými xxxxxxxxxx, x

x) po uplynutí xxxxx pro podání xxxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xx věcech ochrany xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx ustanoveními xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztahy vzniklé xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx; vznik xxxxxx xxxxxxxx vztahů a xxxxxx x nich xxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx počítá xxxxx xxxxxx č. 132/1989 Sb., o xxxxxxx xxxx k xxxxx odrůdám rostlin x plemenům xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 93/1996 Sb. Xx xxxxxx, na xxxxx bylo uděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x které xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx za xxxxxx x podstatě xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx držitele šlechtitelských xxxx odrůdy, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxx práva mohou xxx xxx udělena x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx k využití xxxxx xxxxxx xxxx xxxx než 4 xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx než 6 xxxx xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xx xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xxxxxx musí být x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxx odrůdové knize xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx6) xxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 1 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx Státní xxxxxxxx xxxxx do pravomocného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx počítanou xxx dne udělení xxxxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxxx Xxxx do pravomocného xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx podle xxxxxx zákona.

§31

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, na kterou xx nevztahovaly xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xx xxxxx roku x x odrůd dřevin xx konce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx doby xx xxxxxxx šlechtitelských xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx umožnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Sb., x xxxxxxxx, osivu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§32

§32 (xxxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/2003 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 132/1989 Sb., x ochraně xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a plemenům xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 93/1996 Xx. x zákona x. 206/2000 Xx.

2. Xxxxxxxx č. 133/1989 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 132/1989 Xx., x xxxxxxx práv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 514/1991 Sb.

3. Xxxxxxxx č. 134/1989 Sb., xxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rodů rostlin x zvířat, xx xxxxx xxxxxxxx x. 515/1991 Sb. x xxxxxxxx x. 118/1998 Xx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§34

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Klaus x. r.

Havel x. x.

Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 408/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (§19a odst. 1)

&xxxx;
x) obilniny:
 
 
 
Avena xxxxxx X.
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx X.
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx X.
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
&xxxx;
x Triticosecale Xxxxx. xx X. Xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx X.
&xxxx;
xxxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx Desf.
 
pšenice xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx X.
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
x) krmné xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx X.
&xxxx;
xxxxxx žlutá
 
 
Medicago xxxxxx X.
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx L.
 
hrách
 
 
Trifolium xxxxxxxxxxxx X.
&xxxx;
xxxxx alexandrijský
 
 
Trifolium xxxxxxxxxxx X.
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxx L.
 
bob
 
 
Vicia sativa X.
&xxxx;
xxxxx xxxx
&xxxx;
x) xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx X.
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
x) olejniny x přadné xxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx X. xxx. xxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx X.
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx X.
&xxxx;
xxx (vyjma xxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 408/2000 Xx.

Xxxxxxxx udržovacích xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odrůdě xxxx

x) za xxxxx xxx trvání ochranných xxxx 800 Xx,

x) xx druhý xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 800 Xx,

x) za xxxxx rok xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 800 Xx,

x) xx xxxxxx xxx trvání xxxxxxxxxx xxxx 800 Kč,

e) xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx,

x) xx xxxxx rok xxxxxx xxxxxxxxxx práv 1 000 Xx,

x) xx sedmý xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx,

x) xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv 1&xxxx;000 Xx,

x) za xxxxxx xxx trvání xxxxxxxxxx práv 1&xxxx;200 Xx,

x) xx desátý xxx trvání xxxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;200 Xx,

x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ochranných práv 1&xxxx;200 Kč,

l) xx xxxxxxxx rok trvání xxxxxxxxxx práv 1&xxxx;200 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;500 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;500 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;500 Xx,

x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ochranných xxxx 1 500 Xx,

x) xx sedmnáctý rok xxxxxx ochranných práv 2&xxxx;000 Kč,

s) xx xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Xx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx ochranných xxxx 2&xxxx;000 Xx,

x) xx dvacátý xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Xx,

x) xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv 4&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 408/2000 Xx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 554/2005 Sb.

Xx. XXX

1. Pokud xxx xxxxxxx poplatek xx platnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokládá xx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx pro celé xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx správní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx předem, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx správní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx Xxxxxx x doplacení správního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx lhůta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx 6 xxxxxx, považuje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatek xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2002 Xx. x účinností xx 1.6.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx skončena xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxx-xx rozhodnutí přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušeno x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 408/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nebyla přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 408/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 334/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 408/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2002 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ústavu zemědělském x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

149/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 408/2000 Xx., x xxxxxxx xxxx k odrůdám xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 92/96 Xx., o xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pěstovaných xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx), a zákon x. 368/92 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2002

219/2003 Xx., x xxxxxxx xx oběhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.8.2003

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

554/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 408/2000 Xx., x xxxxxxx xxxx x odrůdám xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Xx., o xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pěstovaných rostlin, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.12.2005

32/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 408/2000 Xx. publikované x xxxxxx č. 15/2006

184/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x změně zákona x. 92/96 Xx., x odrůdách, osivu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx a soudcích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

279/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

334/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 219/2003 Xx., x xxxxxxx do xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxx osiva x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

277/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x oběhu osiva x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2023

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 3 xxxxxxxx Rady (XX) č. 2100/94 ze xxx 27. xxxxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
1x) Nařízení Xxxx (XX) č. 2100/94.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2100/94 ze xxx 27. xxxxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxx Společenství, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxx (XX) č. 2470/96 xx xxx 17. prosince 1996, xxxxxx se xxx brambory xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odrůdového xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/1873 xx xxx 20. xxxxx 2021 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x xxxxxxx druhů květinových xxxxxx, dřevin s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dřevin.

1b) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/48/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 109/2004 Sb. m. s., x přístupu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx úmluvě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x 2. xxxxxxxx 1961, xx xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxx 10. xxxxxxxxx 1972, 23. xxxxx 1978 x 19. xxxxxx 1991.
3) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 219/2003 Xx., x uvádění xx xxxxx osiva a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx).
4) §26 xxxxxx x. 219/2003 Xx.
5) Úmluva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Paříži xxx 22. xxxxxxxxx 1928, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx č. 46/1932.
6) §32 xxxxxx x. 219/2003 Xx.
7) Xx. 49 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2100/94.
8) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Například §151b, 628 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) §4 xxxxxx x. 219/2003 Xx.
10c) Xx. 14 xxxxxxxx Rady (XX) č. 2100/94 x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
11) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11x) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona č. 177/2001 Sb., zákona x. 350/2001 Sb., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxx x. 439/2004 Xx.
11b) Xxxxx č. 206/2000 Sb., x xxxxxxx biotechnologických xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 132/1989 Xx., o xxxxxxx xxxx x xxxxx odrůdám xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/1996 Xx.
Xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/44/ES xx xxx 6. července 1998 x xxxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
13) Zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14b) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xx. 63 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2100/94.
Poznámky x xxxxxxx x. 2
* Xxxxxxxx č. 215/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx katastrálních xxxxx x přiřazenými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 282/1996 Xx., xxxxxxxx x. 285/1997 Xx., xxxxxxxx x. 262/1998 Xx. x xxxxxxxx x. 298/1999 Xx.
** Průměrné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podkladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 1995 - 1999.
*** Výměra xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx maximální produkce 92 t obilovin xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čl. 14 (3) nařízení Xxxx Xxxxxxxxxx společenství č. 2100/94 z 27.7.1994 x xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx společenství č. 1768/95 x 24.7.1995.
**** Pokud xx cena xxxx xxxx, na které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx více xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xx vynásobí xxxxxxxxxxx koeficientem. Jednotlivé xxxxxxx se sečtou, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxx výměry xxxx xxxx menší xxx 27 ha, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměry orné xxxx, na xxxxx xxxxxxx malý xxxxxxxx.