Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
133/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL §1

Výkon státní správy §2

Informační systém evidence obyvatel §3

Zápis a užívání údajů z informačního systému §3a §4 §4a §5

Zdroje informačního systému §6 §6a §7

Poskytnutí údajů z informačního systému §8

Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů §8a

Zprostředkování kontaktu §8b

Uchovávání údajů §9

HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBČANŮ §10 §10a §10b §10c §11

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu §12 §12a

HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA §13

Výklad pojmů §13a

Registr rodných čísel §13b §13c

Výdejová místa §14

Doklad o přiděleném rodném čísle §15

Přidělení rodného čísla §16

Změna rodného čísla §17 §17a

Ověřování rodného čísla §17b

Osvědčování rodného čísla §17c

Potvrzení změny rodného čísla §17ca

HLAVA IV - PŘESTUPKY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Přestupky §17d §17e §17f

HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §18

Povinnost zachovávat mlčenlivost §19 §20 §20a §21

Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti §22 §22a §22b §22c §22d

Pracovněprávní vztahy §23 §23a §23b §23c §24

Zmocňovací ustanovení §25

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §26

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích

Změna zákona o správních poplatcích §27

ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §28

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §29

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 53/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 227/2009 Sb. - Čl. CI

č. 424/2010 Sb. - Čl. XV

č. 318/2015 Sb. - Čl. II

č. 456/2016 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 495/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 112/2022 Sb.

INFORMACE

133
XXXXX
xx xxx 12. xxxxx 2000
x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE OBYVATEL X XXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXX

§1

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cizincích, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo xxxxxxx občana.

(2) Xxx xxxxx tohoto zákona xx obyvatelem xxxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

§2

Výkon xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) krajské úřady,

c) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx městské části xxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx úřady, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxx členěných statutárních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

Xxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx

§3

(1) Evidence obyvatel xx vedena x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), jehož xxxxxxxx5) je ministerstvo. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné správy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.5a)

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ve xxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx rozumí

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx újezd, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 1 xx 10,5b) xx xxxxx xxxxx xx obyvatel xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx takové xxxxxxx xx knihy narození,5c)

b) xxxxxx xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx")5d) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxx Xxxxx 1 xx 105b), xx xxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obyvatele,

c) xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vojenský xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Praha 1 až 10,5b) xx xxxxx území xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx území xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx systému xx x xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx; uvedené xxxxx x xxxxx narození xx xxxxx České xxxxxxxxx jsou vedeny xx xxxxx referenční xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx (§10 xxxx. 1), xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx vedeny ve xxxxx referenční vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx referenční xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytů x xxxxxx, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x identifikaci poštovní xxxxxxxxx nebo dodávací xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx adresního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí xxxxxxxx xxxxx; x případě xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) je xxxxx xxxx označen jako xxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx sídla ohlašovny xxxx adrese sídla xxxxxxxx matriky x xxxxxx xxxxxxx objektu xxxxx §10 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky; xxxxx xxxxx §10b xxxx. 3, xxxx xxxxx xxxx zrušení,

i) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti5e) xxxxxx uvedení čísla xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo zastoupení xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o zrušení xxxxxxx svéprávnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, x agendový identifikátor xxxxxxx osoby, je-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, místo x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx; xxxxx x okres xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky jsou xxxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx prvku) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. název x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci,

3. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx30), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxx rozhodnutí soudu x jmenování opatrovníka,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx31), čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zákaz pobytu25), xxxxx xxxxxx pobytu x xxxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx přidělen; xx-xx xxxxx zákonným zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx osob,

n) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x uzavření manželství xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx x stát, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné5f), xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx5g), datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z manželů xx xxxxxxx a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx5h), xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx5i); xxxxxxx xxxxx x xxxxx uzavření manželství xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx vzniku partnerství5l), xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vede xx xxxxx x xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5m), datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x partnerů za xxxxxxx a den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx5n); xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx vedeno xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx územního xxxxx) xx referenční xxxx x základním registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx partnerem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, který xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, vede xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, pokud mu xxx přidělen,

r) x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx; xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xx xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx osvojitele; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

6. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx otce x matky7a); pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxx přidělen; xxxx údaje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx pobytem x Xxxxx republice, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů (§8 xxxx. 10),

x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xx xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) xx referenční xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí,

u) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého; xxxxx xxxxx xx vede, xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého,

w) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx agendu xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poznámky x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx x) xx x).

(4) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

b) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx,

x) rodné xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

e) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xx-xx xxxxx, a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx partnerství,

h) datum xxxxx, xx-xx xxxxx,

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx xxx agendu xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx byl přidělen.

(5) Xxxxxxxxxxxx je uživatelem5) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačním systému, xxxxx je to xxxxxxxx xxx výkon xxxx působnosti.

(6) Xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx5p) údaje xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 3 a 4.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx o xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx zpracovávají x xxxxx rovněž jejich xxxxx, x xx xxxxxx xxx, ke xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxx systému xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 a 6, §3a6 a §8 xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) kód agendy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agendu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, měsíc, xxx x xxx zpracování,

c) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jiný xxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx obyvatel, pro xxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x konkrétní účel xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx.

Xxxxx a užívání xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§3x

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo

a) k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) x m) xx q),

b) x xxxxxxx xxxxxxxx občanství, x to x xxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. a) až x).

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxx x xxxxxxx xxxx je uživatelem xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 3 písm. x) x s), nelze-li xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, může xxxx a xxxxxxx xxxx využívat, jen xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti.

(5) Xxxxxxxxx krajského úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí určené Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§4

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x občanů, xxxxx nabyli xxxxxx xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx §3a odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3, s výjimkou xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpřístupnit; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívat, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), m) xx x), x) x x), pokud nejsou xxxx údaje zapsány xxxxx §6 x §3 xxxx. 4.

§5

(1) Ohlašovna zapisuje xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. g) x x).

(2) Xxxxxx úřad, x jehož správním xxxxxx xx občan xxxxxx pobyt, zapisuje xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. l), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §6.

(3) Xxxx a xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §3, x výjimkou xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxx-xx xxxxxx x poskytnutí xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx obec a xxxxxx úřad xxxxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

§6

Soud xxxxxxx stupně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx, x xx x rozsahu §3 xxxx. 3 písm. x) xx x), x) x x), xxx-xx x xxxxxxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx partnerství, xxxxx x rozhodnutí x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neplatnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. u) x x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx.

§6a

§6a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§7

(1) Orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx §3a xx 6 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxxx zapsat xxxxx do informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zapisovaného xxxxx. Vznikne-li xxx xxxxxx údaje nebo xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx informaci x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxxx blokování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22). Xxxx-xx xxxxx údaj o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x informačním xxxxxxx, xx příslušný xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx jeho posledního xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx trvalý xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx zjistit, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx města Xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx při využívání xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx. Nemá-li občan xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veden x informačním systému, xxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx posledního xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pobyt x České republice xxxx xxxxx xxx xxxxx zjistit, informuje Xxxxxxxxx xxxxx Brna. Xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označí tento xxxx xxxx xxxxxxxxx. X tomto případě xx nepoužije xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu22).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx správnosti xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx správní xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x občané xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úkolu xxxxxxxxxx předáváním potřebných xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže byl xxxx nesprávný. Po xxxxxxxx zjišťování správnosti xxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. O výsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxx uživatele, který xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2000 a x xxxxxx činnosti se xxxxxx, xx xxxx xxxxx je x xxxxxxxxxxx systému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, příslušný xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x úmrtí.

(7) Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx probíhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxx x agendovém identifikátoru xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tak stanoví xxxxxxxx právní xxxxxxx23).

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx,

x) xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx náhodným nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx staršímu 15 xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx osobě x x xxxxx blízké x výjimkou údajů xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x §3 xxxx. 3 xxxx. x), které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xx poskytují xxxxx uvedené x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x). Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dítě, xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Žádost o xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpřístupněné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8a) x čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x poskytnutí xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvu; x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx převzetí. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx autentizaci pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obyvatel podat xxxx v xxxxxxxx xxxxxx ohlašovně, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xxxxxx ověřený xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obyvatel xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxx údaje xxxxxxxxx, x xxxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; v případě, xx žadatel není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 let xxxx x poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, žádá x poskytnutí údajů xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx schváleno xxxxxx5e). Xx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx moci x xxxxxx ověřeným podpisem xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx prokázat xxxxx totožnost x xxxx identifikační xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx x poskytnutí xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) O xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 až 6 a xxxxxxxx 8 x 9 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx záznam x xxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Záznam x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx žádost obyvatele xxxxxxxxxx xx období 2 xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx obyvatele.

§8x

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x obyvatelé xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx x poskytováním xxxxx vyžádaných ministerstvem.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx správnosti údaje. X tomto případě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22). Obyvatel xx xxxxxxx na xxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných xxxxx. Xx splnění xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebnou xxxxx. Xxxxx tento xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx údajů zpracovávaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx, xxx byly xxxxxxx, má xxxxxx xxxxx požadovat, aby xxxxx x jeho xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávné.

(4) Ministerstvo xxxxxxx údaje vedené x jiných informačních xxxxxxxxx veřejné správy xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému.

§8x

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx") zprostředkuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeným x žádosti (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kontaktující xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx kontaktované xxxxx uvede xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx identifikovat, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Kontaktující xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx blízkou.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx úředně ověřen9); xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svoji xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx podepsána. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8a), musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx.

(5) Ministerstvo provede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu, xxxxx xxx kontaktující xxxxx xxxxxx. Pokud kontaktující xxxxx uvede x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zašlou se xxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx zašle xxxx, xxx pokud to xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktující xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx kontaktované osobě.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zemřela, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo za xxxxxx, sdělí tuto xxxxxxxxxx ministerstvo kontaktující xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstnou xxxx xx mrtvou, x xxxxxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxx kontaktující xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x datu, místu x xxxxxx úmrtí, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den úmrtí, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, nebo xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x místu x xxxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx občana nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx osobách xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx občanství x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 75 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x poskytnutí xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uchovávají xx xxxx 10 xxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10).

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX XXXXXX

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx pobytu xxxxxx x České republice, xxxxx xx vedena x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxx, rodiče, byt xxxx zaměstnání. Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, a to x objektu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a který xx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohlašovny xxxx xxxxx xxxxxxxx matriky, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx adresa úřadu.

(2) X přihlášení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x objektu uvedenému x xxxxxxxx 1 xxx x vlastníkovi xxxxxxxxxxx.

(3) Místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxx-xx matka xxxx xxxxxxxxxxx občanem, je xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx v době xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x osvojení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Získá-li občan xxxxxx občanství České xxxxxxxxx určením xxxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx podle xxxxxxxx 3, rozumí xx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx narodil, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx v xxxxxx; obdobně se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx x trvalým pobytem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx porodila xxxx, xxx je xxxxxxx České republiky, xxxxxxx požádá o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx12b).

(5) Změnu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nového trvalého xxxxxx. Xx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§12), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, v jejímž xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxxx zrušen. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí xx xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx osvojeného dítěte xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osvojené xxxx poslední xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 je xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx x rodném xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxx jméno, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxx u právnické xxxxx;

x) prokázat totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx občanský xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou;

c) doložit xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx potvrzení xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas xx přihlašovacím xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxx zaměstnancem xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx objekt uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx vymezenou xxxx (xxxx. xxx xxxx xxxxxxx místnost), xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxx xx xxxxx hlásí x xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx poplatek podle xxxxxxxxxx xxxxxx.14) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxx.

(7) Pokud xxxxx xxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx24) občanského xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx. Ohlašovna je xxxxxxx xxxxxxx vlastníku xxxxxxx změnu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxxxxx změny; xxxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx osoba současně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx občana, x xxxxx xxxx xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx adrese xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx vlastníkovi xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xx xxx hlášení xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ohlašovna xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Pokud xxxxx nedostatky ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx změna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxx xxxxxxxx 15 let xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, poručník, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, které byl xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxxx péče. Za xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilý k xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právně jednat, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu ohlásit xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x zastupování xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx5e). Xx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlásit xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto skutečnost xxxxxxx ohlašovně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zastupitelskému xxxxx. Xxxxxxx x listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx9); xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx podepíše xxxxxxx xxxx zaměstnancem ohlašovny xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu29). Xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx s úředně xxxxxxxxx xxxxxxx9). Xx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pěstoun xxxx xxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxxx péče. Xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatrovníka x xxxx způsobilý x xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx jako den xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§10a

Po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx-xx xxxxx xx ukončení xxxxxx x cizině xxxxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx územním obvodu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.2),3) Xxxxx-xx občan xxxxx xx území České xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx narodil, xxxx sídlo xxxxxxxx xxxxxxx12a) v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x cizině.

§10x

(1) Xx písemnou xxxxxx xxxxxx lze x evidenci xxxxxxxx xxxx též xxxx x adrese, xx xxxxxx xx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx ověřený podpis xxxxxx9); xx neplatí x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx žádost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx na adresu, xx kterou xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5o), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10c

Ohlašovna, x jejímž xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx místo, xxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zásilky x xxxxx x xxxxxxxx28).

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 318/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§12

Zrušení xxxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx pobytu,

a) xxx-xx zápis xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx skutečností,

b) byl-li xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx nezpůsobilý x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zaniklo-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxx adresa je x evidenci obyvatel xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx občan xxxxx xxxxxx nebo xxxx vymezenou xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) jen xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxx. x). Xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx vymezené části xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 6 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx údajů o xxxxxxxx, x xxxxx xx veden xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx užívací xxxxx, xxxxx xx existenci xxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 318/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

HLAVA III

RODNÁ XXXXX

§13

(1) X informačním xxxxxxx xx rodné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. První dvojčíslí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx roku narození, xxxxx dvojčíslí vyjadřuje xxxxx narození, x xxx xxxxxxx x 50, xxxxx dvojčíslí xxxxxxxxx den narození. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxx.

(4) Xxxxx xxxxx přidělená xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1954 mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx koncovkou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xxxxx rodných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxx xxxx xxxxxxxxxx den x xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, určí xxxxxxxxxxxx xxx tento xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx desetimístné číslo, xxxxx xx dělitelné xxxxxxxxx beze zbytku. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x 20, x xxx xxxxxxx x 70, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxx.

(6) Totéž rodné xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Fyzická osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čísla.

(8) Xxxxxx číslem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rodné xxxxx přidělené xx xxxxx Xxxxxxxxx republiky xxxx 1. lednem 1993. Xxxx xxxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 x xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(9) Xxxxx číslo xx xxxxxxxxx užívat xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx; xxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13c xxxxxx zákona.

§13a

Výklad pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) určením xxxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvem xx xxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 3 x 5, xx shodným xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx rodná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx souboru určených xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") pro xxxxxxxxxx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) předáváním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx sestav xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx výdejovým xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx dokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx rodné číslo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rodné číslo; x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxxxxxx rodných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxx x rodném xxxxx, xxxxxx se potvrzuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx číslo,

f) prováděním xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným způsobem,

h) xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx České xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce14a) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14b).

§13b

Registr rodných xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, předávání, přidělování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, provádění x potvrzování xxxx xxxxxxx čísel zpracovává xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxx xxxxx čísla xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx čísla určená xxxx 1. xxxxxx 2003 xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určování, předávání, xxxxxxxxxxx, ověřování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx přidělení xxxxxxx čísla (§16),

x) xxxxxxxx výdejového xxxxx, xxxxx rodné číslo xxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx,14c)

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxx vést xxxxxx stupeň xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálů,

h) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x stát, xx jehož území xx xxxxxxx; uvedené xxxxx x okres xxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) agendový identifikátor xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxx přidělen,

j) xxxxxxxx xxxxxx dokladu x rodném čísle [§15 písm. x)], xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x dispozici,

k) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla, xxxxxx data xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a využívá xxxxxxx xxxxxxxx rodných xxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) určená xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx čísla xxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nepřetržitě xxxxxxx přístupný přehled xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vytvářející xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx správné xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísel, x xxxxxxxxx&xxxx;x potvrzování xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přidělených xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přidělených rodných xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxxxx den xxxxxx přidělena xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §16 a 17.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registru výdejovým xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přidělení xxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, vyjma xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sestavy xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpracované x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx ukončení tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx předávají xxxxxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxx, v jaké xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předávání xxxxxxxxxx sestav xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Uvedený postup xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx elektronických komunikací xx xxxxxxxxxx zpětné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§13c

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx

x) xxx-xx x činnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy, xxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxx potřebu xxxxxx Xxxxxxxxx evidence xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro předcházení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx stavu techniky, xxxxxxxx xx provedení, xxxxxx, xxxxxxx, kontextu x účelům xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rizikům xxx práva x xxxxxxx fyzických osob, xxxx

x) xx souhlasem xxxxxxxx rodného xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyjadřující den, xxxxx, xxx narození x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zejména:

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx operacích xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxx určit x xxxxxx totožnost xxxxx provádějící operaci, x uchovávání xxxxxx xxxxxxx nejméně po xxxx 2 let xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxx přístupu k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) opatření x xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dostupnosti a xxxxxxxxx systémů a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xx třetí země.

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čísla xxxxxxxxx místům, xxxxxxx xxxx

x) matriční xxxx, xxxxx přiděluje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přiděluje xxxxx xxxxx občanům xxxxxxxxx v zahraničí, x xxxxxxxx případů, xxx došlo k xxxxxxxx události xxxx 1. xxxxxx 1950, x pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx knihy, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rodná xxxxx

1. obyvatelům, xxxxx xxxxxx uvedeni v xxxxxxxxx a) x x),

2. xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx14d), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14e),

3. xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx o přidělení xxxxxxx xxxxx požádá Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14e),

4. xxxxxxxx, kterým xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14f),

5. cizincům s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

6. xxx potřeby Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "policie"), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14g).

(2) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx o rodném xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx čísle

Dokladem o xxxxxxxxxx xxxxxx čísle xx

x) rodný list, xxxxxx list, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) samostatný xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx čísle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydaný Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003 (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxx xxxxx"),

x) občanský xxxxxx,

x) cestovní doklad, xxxxx xx x xxx xxxxxxx rodné xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu14b),14f), pokud xx v xxx xxxxx číslo xxxxxxx.

§16

Přidělení rodného čísla

Rodné xxxxx přidělí xxxxxxxx xxxxx

x) fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx číslo xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,14b)

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx14f),

x) cizinci, xxxxx x přidělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou o xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14e).

§17

Změna rodného čísla

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx

x) totožné xxxxx číslo bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nositelům xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx číslo,

c) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxx

x) xxxxx ke xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x osvojení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xx u xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx datu jejího xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepisem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx

x) xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prohlásí, xx nežádá xxxxxxxxx xxxxx užívaného xxxxx xx nové rodné xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx záznam x užívaném xxxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x rodným xxxxxx, xxxxx je x sestavách xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx číslo xx sestav vyřadí.

(5) Xxxxx xx prokáže, xx xxxxxxx číslo xx rodným xxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx odstavce 2 xxxx. a).

(6) Změna xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 3 x 4 odpovídá datu xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx osobních x xxxxxxxx dokladů a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx každá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxx, xx nežádá xxxxxxxxx xxxxx užívaného xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx §16 písm. x), x), x) x x) x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx místo fyzické xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx §16 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxx přidělí xx xxxxxxx písemné, odůvodněné xxxxxxx, která obsahuje xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) rodné xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx narození,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx narodila x xxxxxx, místo xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodila,

e) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx doručování,

h) xxxxx xxxxxxx žádosti.

(3) Podává-li xx fyzickou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §16 písm. e) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx xx x xxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxx bydliště x cizině tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx sepsána x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxxx,9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxxxx,9) pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele se xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx rodného xxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. x).

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx čísla podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladu x xxxx x xxxxx narození x xxxxxxx občanství; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx českého9). Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx čísla Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14e), xxxxxxxxx xxxxxx překlad xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx provedený Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx rodného xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. x).

(6) O xxxxxxxxxx xxxxxx čísle xxxx xxxxxxxxxxxx doklad x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx do vlastních xxxxx fyzické osoby, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx čísla, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e).

(7) Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx rodného xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14e), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o rodném xxxxx xx vlastních xxxxx fyzické xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17b

Ověřování xxxxxxx čísla

(1) X případě, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pochybnosti x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ministerstvo o xxxxxxx xxxxxxx čísla x registru. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla xx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx místo xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx území xx narodil,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx číslo, o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, přidělilo, pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx známo,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rodného xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx; xxxxxx-xx za xxxxxxxx xxxxxxx čísla žádost xxxx zákonný zástupce, xxxxxxxxxx, zmocněnec na xxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx domácnosti, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx5e), uvede xx též xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxxxxxx xxxxxxx čísla nebo xxxx zákonného zástupce, xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x ověření").

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx doklad o xxxx x xxxxx xxxx narození; je-li xxxxx xxxxxx vyhotoven x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx úřední xxxxxxx xx jazyka českého. X žádosti xx xxxxxx přikládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx základě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx číslo xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx místem pak xxxxx, xxx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla, xxxxx xx xxxxxx x žádosti. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxxx přiděleno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx zjištěné xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejedinečného rodného xxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx zmocnitele xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstvo x xxxxxxx rodného čísla xxxxx odstavce 3 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jeho provedení.

§17x

Xxxxxxxxxxx rodného xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxx xxxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxx x dokladů uvedených x §15, požádá xxxxxxxxxxxx x osvědčení xxxxxxx čísla.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí obsahovat

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx, x xxxxxxxxx jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxxx a xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, přidělilo, xxxxx xx výdejové xxxxx xxxxxxxx známo,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxx xxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxx,

x) adresu místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxxxxxxx jehož rodného xxxxx je žádáno; xxxxxx-xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zmocněnec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx občana xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), uvede xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v cizině xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx žádost x xxxxxxxxx rodného čísla xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x osvědčení").

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož osvědčení xx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx x xxxx x místě xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxx jazyce, přiloží xx k němu xxxx úřední překlad xx xxxxxx českého. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nositeli xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ověří, xxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx přiděleno xxxx xxxxx číslo xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx b) ministerstvo xxxx doklad o xxxxxx čísle, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zmocněnci xx xxxxxxx zvláštní xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x zastupování fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxx vydání.

§17xx

Xxxxxxxxx změny rodného xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxx, xx xxxx provedena xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx změny.

(2) Xxxxxx o potvrzení xxxxx rodného čísla xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx xx podávána xxxxxx x potvrzení xxxxx rodného čísla,

d) xxxxxx-xx za nositele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx domácnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx xx též jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx nositele xxxxxxx čísla xxxx xxxx zákonného zástupce,

f) xxxxx sepsání xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nositele rodného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dokladu o xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxx vyhotoven x jiném xxx xxxxxx jazyce, xxxxxxx xx x xxxx xxxx úřední xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx přikládá xxxxx xxxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxx x registru xxxxxxx, zda byla xxxxxxxx rodného čísla xxxxxxxxx změna xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místem xxx nositeli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxx provedena změna xxxx xxxxxxx čísla, x sdělí xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx této xxxxx x původní xxxxx xxxxx, pokud xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálů, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxx.

(5) Potvrzení x xxxxx rodného xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zmocněnci na xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx podpisem zmocnitele xxxxx členu domácnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx schváleno xxxxxx5e), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání potvrzení x xxxxx rodného xxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzení.

XXXXX IV

PŘESTUPKY XXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx

§17x

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§8a xxxx. 1 x 2) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx nepředloží požadované xxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §8a xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo padělané xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §8a xxxx. 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rodným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 9).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 25&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a d) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx obyvatele, který xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uložil, v xxxxxxx městě Xxxxx xx xxxxxxx městské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx uložil.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákon o xxxxxxxxxxx.14h)

§17x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rodným číslem (§13 odst. 9), xxxx

x) neoprávněně využívá xxxxx čísla (§13c xxxx. 1).

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx14i) (xxxx jen "Xxxx").

§17x

§17x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 342/2006 Sb.

XXXXX V

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

Xxxxx xx správnímu řádu

(1) X řízení x xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xx vždy xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xx 11 xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx ministerstva, krajů xxxx obcí a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx seznámili při xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx písemně x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů15) xxxx xxxxx §22.

§20

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15a) x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do zahraničí15b). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx poskytují x rozsahu, x xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§20a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx subjektům xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zaregistrování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxx však do 30. xxxxxx 2012.

(2) Xxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010, xx xx xxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datového xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020; tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx odstraňování xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx právním předpisem x. 424/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2010

§21

(1) Xxxxxx pobyt xxxxxx xxxxxx xxxxx x evidenci pobytu xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx, který xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanosti

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx16) údaje potřebné xxx

1. výběr x xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x nemocenského xxxxxxxxx (xxxx);

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx17) xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx;

x) orgánům xxxxxxxx xxxx a xxxxx18) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx sociální xxxx;

x) Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx19) xxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxxx x xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§22a

Působnosti stanovené krajskému xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, městským xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obecním xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22b

Ministerstvo, xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností x ohlašovny xxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx podle tohoto xxxxxx pořizovat kopie xxxxxxxxxx průkazů a xxxxxxxxxx xxxxxxx19a).

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 342/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

§22c

Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců19b), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx údaje x osobách:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předcházející současnému xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx narození,

d) xxxxx xxxxx, včetně jeho xxxxxxxxxx změn,

e) xxxxx xxxxx.

§22d

(1) Jsou-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeny x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx fyzických xxxxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x příjmení, zpracovávají xx tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx19c). Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxxxxxxxx xx údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, x podobě uvedené xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx, x průkazu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vydaném podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zpracovávání xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx změně v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x azylu, xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a současně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uchovávají xxxx xxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxxx vztahy

Práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přecházejí xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx okresní xxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx mají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23x

§23x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§23x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nejpozději xx 30. xxxxxx 2012 údaje x xxxxxxxxx s povolením x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o cizincích, xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx azylu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa místa xxxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx5f), xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5m), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx za xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx partnerství,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vede xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, a jeho xxxxx číslo; x xxxxxxx, že dítěti xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx dítěte,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx čísla xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu narození; xxxx údaje xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,

r) záznam x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xx stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

t) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. zletilého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx jeho manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x povolením k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx manželem osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec x povolením x xxxxxx xx území Xxxxx republiky,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 30. června 2012 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x informačního xxxxxxx cizinců.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x cizincích xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx ke xxx 1. července 2012 xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxx; xxxx údaje xxxx xxxxxxx využívat xxx potřeby odstraňování xxxxxxxxx údajů x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2010 Xx. s účinností xx 30.12.2010

§23x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obyvatelích vedené x informačním xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, 4 x 7 xxxxxxxxxx ke xxx 30. xxxxxx 2016 do samostatného xxxxxxxx souboru. Xxxxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx nesouladů xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx předpisem x. 318/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx čísel x obecních úřadů xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x ohlašoven.

§25

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pobytu", "Xxxxxx x xxxxxx xxxxx", "Xxxxxx o poskytnutí xxxxx z informačního xxxxxxx" x "Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu",

b) xxxxxxxxx xxxxxx předávání rodných xxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výdejovým xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

§26

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X §6 odst. 4 xxxx. p) xxxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx. x xxxxxx č. 134/1997 Xx., xx xxxxx "České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§27

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., zákona x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Sb., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Sb., xxxxxx x. 357/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx. a xxxxxx x. 363/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx...Xx 50,-".

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§28

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 135/1982 Sb., o hlášení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.

2. Xxxxx č. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

3. Xxxxx č. 128/1989 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§29

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2000. Xxxxxxxxxx §1 písm. x) x x), §3 xxxx. 3, §6 xxxx. x), §13 xx 17, §25 písm. b), §26 x §28 xxxx 2 x 3 nabývají účinnosti xxxx 1. ledna 2003.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx v. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v souvislosti x plněním xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx v §13c, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx takto vedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx zpracování5d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2005; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx číslem.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 53/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2004

Xx. XX

Xx. CI xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 424/2010 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nahlášeny xx xxxxxxxxx v místě xxxxxx xxxxxx, budou x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx tohoto registru xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx prostranství x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, případně orientačního, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx určené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x v územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxxxxxxxx těchto xxxx. Xxxx x xxxxxx, xxxxx názvu nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx městské xxxxx zapisuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx bodu 2 předává správním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecní úřad, x hlavním městě Xxxxx x x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

4. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Sb. x účinností xx 30.12.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bylo do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx uživatel při xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx dozví. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1900 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného, x xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx jako xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 318/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx úřad v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx částí nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") x územním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra seznam xxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxx při xxxxxxx xxxxxxxx podle §10 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx vnitra xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 vytvoří xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx adrese xxxxx xxxxxxxx úřadu x xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadům.

3. Xxxxxx úřad x xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 označí xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx x adrese trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadu, a xx 9 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x občanů xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx 3 xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel údaj x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. g) xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxxxx v seznamu xxxxx xxxx 1 xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x občanů s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x souladu x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x výjimkou bodů 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 29.12.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 133/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000, x xxxxxxxx ustanovení §1 písm. x) x x), §3 xxxx. 3, §6 xxxx. x), §13 xx 17, §25 xxxx. b), §26 x §28 xxxx 2 a 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

2/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2002

320/2002 Sb., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

495/2002 Xx., xxxxx XX xx dne 30.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 odst. 5 xxxx xxxxx zákona x. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.11.2002

53/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

302/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 98/2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

68/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 a zákonem x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2006

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

274/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

391/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 126/2008

7/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010 x výjimkou §10b, xxxxx nabývá účinnosti xx 24.7.2009

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x 1.7.2010

258/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 94/2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.4.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.1.2013

186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ČR)

s účinností xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., nález ÚS xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

64/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

15/2015 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx újezdu Brdy, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx hranic xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x hranicích xxxxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.1.2016

318/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 329/1999 Xx., o cestovních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.6.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 29.12.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

270/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 2.8.2021 s výjimkou §8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.1.2022 a 1.2.2022

112/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 9. listopadu 2021 xx. xx. Xx. ÚS 2/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx částí §29 xxxxxx č. 89/ /2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, §21 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, a §13 zákona č. 133/ /2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 5.5.2022

412/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

414/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

123/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opravě xxxxxxx xxxxx x. 157/2004 Sb.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1a) §87a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Sb. a xxxxxx x. 161/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §37 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x zajišťování xxxxxx České xxxxxxxxx.
5) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Sb.
5x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 365/2000 Xx.
5b) Xxxxx č. 36/1960 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5c) §14 x 15 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
5d) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 115/2006 Xx.
*5e) §27 xxxxxxxxxx zákoníku.
5x) §45 xx 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*5x) §11 x násl. xxxxxx x. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §680 xx 686 občanského xxxxxxxx.
*5x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
5x) §677 xx 679 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*5x) §22 xxxxxx x. 94/1963 Xx.
5x) §26 x 76 občanského xxxxxxxx.
*5x) §24 xxxxxx č. 94/1963 Xx.
5x) §755 xx 758 občanského xxxxxxxx.
5x) §57 xxxxxxxxx zákona.
5x) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
5x) §1 xxxxxx č. 301/2000 Xx.
§2 xxxx. 2 xxxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §5 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
5x) §14 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
5x) §57 xxxxxxxxx xxxxxx.
5p) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších předpisů.
6x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb.
7) §1 xx 3 xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
*7x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) Zákon č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.
8x) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) §8a xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
9) Například xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 21/2006 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx nebo kopie x listinou x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o ověřování), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9x) Například xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 283/1991 Sb., xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx č. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb.
9x) §4 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
9x) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
9d) Čl. 5 xxxx. x) x x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 32/1969 Xx.
9e) §38 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx ulic a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, o způsobu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o náležitostech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx čísel, ve xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx.
12) Zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §67b xxxx. 20 xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14a) §87a xxxx. 1 písm. x) zákona č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 428/2005 Sb. x xxxxxx č. 161/2006 Xx.
14b) Zákon č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14c) §4 xxxx. h) zákona x. 101/2000 Sb.
14d) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
14x) §11a xxxx. 5 zákona x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 137/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalších osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14h) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
14j) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
15) Například §8 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15a) Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) Čl. 5 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
16) §3 xxxx. 3 zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
17) §63 xxxx. 3, §65 x 66 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §1 xxxxxx x. 114/1988 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Sb.
19) §2 xxxx. 2 zákona x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx.
19a) §2 xxxx. 5 zákona x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 559/2004 Xx.
§2 xxxx. 3 xxxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 559/2004 Xx.
19b) §16c xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx.
19x) §24 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx. x zákona x. 578/2002 Xx.
21) §158 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx.
22) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
23) §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech.
24) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
25) §75 xxxxxxxxx zákoníku.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Xx.

28) Například §23 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §46 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.

29) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

30) §465471 xxxxxxxxxx zákoníku.

31) §865 xx 879 občanského xxxxxxxx.