Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
133/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL §1

Výkon státní správy §2

Informační systém evidence obyvatel §3

Zápis a užívání údajů z informačního systému §3a §4 §4a §5

Zdroje informačního systému §6 §6a §7

Poskytnutí údajů z informačního systému §8

Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů §8a

Zprostředkování kontaktu §8b

Uchovávání údajů §9

HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBČANŮ §10 §10a §10b §10c §11

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu §12 §12a

HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA §13

Výklad pojmů §13a

Registr rodných čísel §13b §13c

Výdejová místa §14

Doklad o přiděleném rodném čísle §15

Přidělení rodného čísla §16

Změna rodného čísla §17 §17a

Ověřování rodného čísla §17b

Osvědčování rodného čísla §17c

Potvrzení změny rodného čísla §17ca

HLAVA IV - PŘESTUPKY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Přestupky §17d §17e §17f

HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §18

Povinnost zachovávat mlčenlivost §19 §20 §20a §21

Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti §22 §22a §22b §22c §22d

Pracovněprávní vztahy §23 §23a §23b §23c §24

Zmocňovací ustanovení §25

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §26

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích

Změna zákona o správních poplatcích §27

ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §28

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §29

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 53/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 227/2009 Sb. - Čl. CI

č. 424/2010 Sb. - Čl. XV

č. 318/2015 Sb. - Čl. II

č. 456/2016 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 495/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 22/2014 Sb.

INFORMACE

133
ZÁKON
ze xxx 12. xxxxx 2000
o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX OBYVATEL X XXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX OBYVATEL

§1

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) (dále xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cizincích, xxxxx jsou matkou, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupcem, manželem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§2

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxx části xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx systém"), xxxxx xxxxxxxx5) je xxxxxxxxxxxx. Xxxxx informační xxxxxx xx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.5a)

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 1 xx 10,5b) xx jehož území xx obyvatel xxxxxxx, xxxxxxxxx které xxxx xxxx xxxxxx zapsány xx xxxxx narození,5c)

b) xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx")5d) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze xxxxx Xxxxx 1 xx 105b), xx xxxxx xxxxx došlo x uzavření manželství xxxx partnerství obyvatele,

c) xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx újezd, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx obvod Praha 1 až 10,5b) xx xxxxx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx nalezeno, xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx jehož území xxxxxxxxx pobýval živý.

(3) X informačním xxxxxxx xx x občanech xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a stát, xxx se xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx místo x xxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx x datum xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxx xxxx pozbytí,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§10 xxxx. 1), xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; uvedené xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx adresního xxxxx) xx referenční údaj x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalých pobytů x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx je xxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávací xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x adresa, xxxxx xxx adresního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) xx tento xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx §10b xxxx. 3, xxxx xxxxx xxxx zrušení,

i) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5e) xxxxxx uvedení čísla jednacího x soudu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum odvolání xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx rodné číslo xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx přidělen; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxxx registru územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx sídla; xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) zákaz xxxxxx25), místo xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení soudu xxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení x datum narození x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx byl xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, vede xx místo x xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za neplatné5f), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxx manželství5g), xxxxx zániku manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxxx5h), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx5i); xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx5l), xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx x xxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5m), datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx partnerství5n); xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství xx xxxxx České xxxxxxxxx je vedeno xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx územního xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx identifikátor fyzické xxxxx, pokud mu xxx přidělen,

o) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxx xx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx přidělen,

p) x xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osvojence,

3. původní x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx agendový identifikátor xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxx,

4. xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx x x osvojence, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx; místo x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x základním registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx čísla osvojitelů, x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx osoby, pokud xxx byl xxxxxxxx,

6. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x rodná xxxxx xxxx x xxxxx7a); xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení a xxxxx xxxxxxxx; agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jim byl xxxxxxxx; xxxx údaje xx nevedou, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x trvalým xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx porodila x xxxxxxx xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxxxxx xxxxx (§8 xxxx. 12),

x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; uvedené xxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx registru územní xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxxxxx čísla jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx úmrtí se xxxx, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x).

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x cizincích xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) příjmení, rodné xxxxxxxx, xx-xx xxxxx,

x) xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxx, xx-xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, je-li xxxxx,

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx mu xxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo je xxxxxxxxxx5) xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx5p) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem6) x xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 a 4.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx o xxxxx x něm xxxxxxxx údajích zpracovávají x vedou xxxxxx xxxxxx změny, a xx včetně dat, xx xxxxxx xxxx xxxxx nastaly, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx.

(8) X informačním xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx §3 odst. 5 x 6, §3a xx 6 a §8 xxxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxx, uživatelské jméno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x označení xxxxxxxx, pro jehož xxxx se údaje xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx, xxx a čas xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obyvatele rozhodující, xxxxxxx vyhledání příslušného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a konkrétní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Zápis x užívání xxxxx x informačního xxxxxxx

§3x

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, x xxxxx došlo

a) k xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx uvedeném v §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) a x) xx o),

b) x xxxxxxx státního občanství, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx v §3 odst. 3 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx úřad xxxxxx, pokud xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx o fyzické xxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx o xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx občanem, krajský xxxx zapíše ve xxxxxxx rozsahu jako xxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxx x krajský xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x §3, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. p) x x), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx; údaje, jichž xx uživatelem, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx nezbytné pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx krajského úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§4

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zapisuje údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nabyli xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx vedených v §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxx xxxx údaje zapsány xxxxxxxx xxxxxx podle §3a odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx uvedených x §3, s výjimkou xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), xxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx nezbytné xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxx xxxx zapisuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xxxx. x) xx p) a xxxx. x) a x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zapsány xxxxx §6 x §3 xxxx. 4.

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. g) x x).

(2) Xxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému podle §3 odst. 3 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §6.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §3, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. p) x q), nelze-li xxxxxx o poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx obec x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx nezbytné xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx informačního xxxxxxx

§6

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x rozsahu §3 xxxx. 3 písm. x) x x), §3 odst. 3 xxxx. x) x x), xxx-xx o xxxxxxxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx o neplatnosti xxxx x zdánlivém xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx neexistenci xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) x x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§6x

§6x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§7

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx §3a až 6 xxxxxxxx údaje do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 pracovních xxx xxx dne, xxx se o xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vznikne-li xxx xxxxxx údaje xxxx xxx xxxxxx agendy, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, označí xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomto případě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22). Xxxx-xx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je příslušný xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx pokud xxx nelze xxxxxxx, xx příslušným úřadem Xxxxxxxxx města Xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx při využívání xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx. Nemá-li xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx x xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx občan xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Brna. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx označí tento xxxx xxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřady, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. X výsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uživatele, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. červencem 2000 a x xxxxxx činnosti xx xxxxxx, že xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplní xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxx probíhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systému v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis23).

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jsou povinny xxxxxxxx ochranu xxx xxxx náhodným xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Obyvateli xxxxxxxx 15 let na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajský úřad, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx x x xxxxx blízké x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 písm. x), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x v §3 odst. 3 xxxx. p), které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx do xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xx poskytují xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x), s) x t). Osobou xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, manžel xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podat ministerstvu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8a) x čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx také osobně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajskému xxxxx xxxx ministerstvu; x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxx převzetí. Xxxxxx x poskytnutí xxxxx z informačního xxxxxxx lze xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx8b); x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx8c), xxxxx xx bezpečnostní xxxxxx xxx zadán, x xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx subjekt, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxx postoupí xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxx x listinné xxxxxx xxxxxxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajskému úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx opatřena xxxxxx ověřeným podpisem9). Xxxxxx ověřený xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx žádost xxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(7) X žádosti podle xxxxxxxx 3 xx 6 xx uvedou xxxxx obyvatele, x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nezbytném xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,

b) rodné xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxx svého jiného xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 let a xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla omezena xxx, xx není xxxxxxxxx k jednání xxxxx odstavců 3 xx 6, žádá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx může xx občana xxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx bylo schváleno xxxxxx5e). Za obyvatele xxxx rovněž xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně ověřeným xxxxxxxx zmocnitele. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedená ve xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Osobní xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přímého xxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxx zajišťování

a) xxxxxxxxxxx státu,

b) obrany,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx,

x) xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx měnové, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ve sporném xxxxxx x soukromoprávní xxxx před xxxxx xxxxxxx orgánem.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx o základních xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx dat prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 10 xxxxxxxxx.

(12) O poskytnutí xxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xx 6 a xxxxxxxx 8 xx 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxx x xxxx x xxxxxx výdeje a xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxx lze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za období 2 xxx zpětně xx data xxxxxx xxxxxxx obyvatele.

(13) X xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, vyšetřování, xxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx,

x) významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx9b) xxxx xxxx x xxxxxx druhých,

a xxxxxxx, xxxxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 x 8 x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánům veřejné xxxx xx xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxxxx a) xx x), nelze xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zpřístupnit, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxx související x účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9c). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx přístup xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(14) Xxxxxxx, xxxxxxx mají xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnuty podle xxxxxxxx 13, je xxxxxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx xxxxx požadující xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účelu uvedeného x odstavci 11 xxxx. x) xx x).

(15) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavců 13 x 14 xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxxx mise Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx úřad") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xx v xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx zdraví, xx xxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ocitl x xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx humanitární xxxxxxx xxxxx x xxxx návratu xx xxxxxx, kontaktování x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx9d), anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XX xxx xxxxxxx Xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v průběhu xxxxx xxxxxxx války, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x občanech Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a dítěte, xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(18) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Kontrola xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x informačním xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřady, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plnění tohoto xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxx xxxxx xxxx nesprávného x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnosti údaje. X tomto případě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu22). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných xxxxx. Ke splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správnosti zapsaných xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxxx osobě xxx, aby xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx požadovat, aby xxxxx k jeho xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačním systému.

§8b

Zprostředkování xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx") zprostředkuje xxxxxxxxxxxx požadovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx uvede v xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxxx xxxxx uvede xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx známého xxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Podpis xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx9); xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prokáže svoji xxxxxxxxx.

(4) Je-li žádost xxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8a), musí xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x informačním xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontaktující osoby x důvod pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvede v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vedle adresy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx osobě namísto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxx údaje kontaktující xxxxx; adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx v tomto xxxxxxx zašle xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v žádosti xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx evidován xxxx x xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kontaktující xxxxx xxxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x datu, místu x okrese xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx o xxxx xxxxx x místu x státu, na xxxxx území x xxxxx došlo.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx.

(2) Údaje x fyzických osobách xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx x samostatné části xxxxxxxxxxxx systému ve xxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx uchovávány xx xxxx 75 xxx xxx xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx dobu 10 xxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX XXXXXX

§10

(1) Místem trvalého xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxx xxxxx zpravidla x xxxxx, xxx má xxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11) označen xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, ubytování xxxx xxxxxxxxxxxx rekreaci (xxxx xxx "objekt"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může být xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadu.

(2) X přihlášení xxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxx žádná práva x objektu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx trvalého xxxxxx občana x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x době xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nemá-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx občanem, xx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx x době xxxx narození xxxx x xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx místem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxx zjistit xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, rozumí se xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx občana xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx zvláštní xxxxxxx12a) x xxxxxxx, xx xx narodil v xxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx porodila xxxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx12b).

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nového xxxxxxxx xxxxxx. Je-li údaj x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úředně zrušen (§12), je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sídlo xxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxxx zrušen. X xxxxxxx xxxxxxxx občana xx xxxxxxxxx se xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx osvojeného xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx mělo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx trvalý xxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx průkazem xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jiným obdobným xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx listinou;

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxx, xxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx. Takové potvrzení xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ohlašovny. Xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo xxxx xxxxxxxxx část (xxxx. xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.14) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obce.

(7) Pokud xxxxx xxx změně xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxx, oddělí ohlašovna xxxxxxxxxx část24) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. c) xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; ohlašovna uvede xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x datum narození xxxxxx, x němuž xxxx údaj o xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxxx adrese xxxxxxx. Xxxxxxx ohlašovny podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx-xx se xxx xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozpory uváděných xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx odstranění. Xx xxxxx stanoví xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 15 xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neodstraní, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxx mladšího 15 let ohlásí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx omezena xxx, že není xxxxxxxxx x jednání xxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx jeho zákonný xxxxxxxx.

(11) Za občana xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), nebo xxx xxxxxxxx zmocněnec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxxx xxxxxxx.9)

(12) Občan, xxxxx xx rozhodl xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohlašovně xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx9); xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx. Pokud xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx formu xxxxxx xxxxxx, xxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx29). Xx občana xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx rovněž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9). Xxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, kdy xxxxx předal xxxxxxx x této skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx uveden x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 6 písm. x), xx místem xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx územním xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx občan xxxxxxxx místo trvalého xxxxxx xxxx hlášené xxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.2),3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx zjistit, xx xxxxxx jeho trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x cizině.

§10b

(1) Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x evidenci obyvatel xxxx též údaj x xxxxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Adresu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx nebo zrušení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx svého posledního xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx9); xx xxxxxxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxxx žádost xxxx zaměstnancem xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx datum, od xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxx mu xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5o), byly xxxxxxxxxx doručovány; x xxxxxxx případě xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Adresu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx ministerstvo, krajský xxxx a xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxx, v jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx vhodné místo, xxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxx28).

§10x xxxxxx právním předpisem x. 318/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx základě pozměněných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx občan xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx právo občana x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx adresa je x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) jen xx návrh vlastníka xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxx. c). Xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) ohlašovně prokázat.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxx systému.

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vymezené části xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 6 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx x zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx právo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx práva může xxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně xxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí.

§12a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 318/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

XXXXX III

RODNÁ ČÍSLA

§13

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přidělení xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Rodné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx beze xxxxxx. První xxxxxxxxx xxxxxxxxx poslední dvě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx dvojčíslí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx zvýšené x 50, třetí dvojčíslí xxxxxxxxx xxx narození. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx narozených v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1954 mají stejnou xxxxxxxxx xxxx rodná xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3, xxxx xxxx devítimístná x xxxxxxxxxx koncovkou x xxxxxxxxx podmínku dělitelnosti xxxxxxxxx.

(5) V případě, xx xxxx výdejovými xxxxx xxxxxxx čísel (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") pro xxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veškerá xxxxxx xxxxx xxxxx, určí xxxxxxxxxxxx xxx tento xxx xxxxx, dodatečnou xxxxxxx xxxxxxx čísel, xxx xxx xxxxx, xx rodné číslo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, druhé xxxxxxxxx vyjadřuje xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx o 20, x xxx xxxxxxx x 70, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx den xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx více fyzickým xxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba xx nositelem xxxxxxx xxxxxxx rodného xxxxx.

(8) Xxxxxx číslem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993. Toto xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v odstavcích 3 x 4 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 6.

(9) Xxxxx číslo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "nakládat x xxxxxx číslem") výlučně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx v případech xxxxxxxxxxx x §13c xxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvem xx tvaru xxxxxxxx x §13 odst. 3 x 5, xx shodným třetím xxxxxxxxxx, které odpovídá xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místy. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísel xx xxxxxxxxxxxx sestavy určených xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx kalendářní dny, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sestavy xxxxxx xxx konkrétní xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přidělováním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rodných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání dokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přiděleno xxxxxxx xxxxx číslo xxxx chybné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx číslo; x případě, xx xx ověří xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxxxxxx rodných čísel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx x rodném xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) prováděním xxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxx nového rodného xxxxx x zákonem xxxxxxxxxxx případech,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x povolením x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx České republiky, xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx České xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx x xxxxx Evropské xxxx, který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce14a) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14b).

§13b

Registr xxxxxxx čísel

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx účely tvorby, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, přidělování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x potvrzování změn xxxxxxx čísel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxx tvoří veškerá xxxxxx rodná xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx čísla určená xxxx 1. lednem 2003 xxx vést xxxxx x listinné xxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx funkční xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čísla x xxxxx pomocné xxxxxxxxxxx údaje. Xxxxxxx xxxxxxx technické podmínky xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxx.

(3) X registru xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§16),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodné číslo,

d) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla původní xxxxx číslo, a xx xxxx blokovaný xxxx,14c)

x) důvod provedení xxxxx xxxxxxx čísla, x případě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tento xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx zjistit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx x x nositele rodného xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx,

x) agendový identifikátor xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxx [§15 xxxx. x)], xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o ověření, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x využívá xxxxxxx registru xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx specifikované xxxxxxx xxxxx využívá xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx x xxx narození,

c) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x fyzické xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodila,

d) xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rodičů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx jsou xxxxxx

x) xxxxxx rodná xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nepřidělená xxxxxx xxxxx čísla.

Rodná xxxxx xxxxx písmen x), x) x c) xxxx v registru xxxxxx jako neukončený, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx informační hodnotou, xxxxxxxx xx vytvářející xxxxxxxxxxxx podporu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx rodných xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísel a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přidělených xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xx veden aktuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx výdejovým xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx podle podmínek xxxxxxxxxxx v §16 x 17.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx individuální přidělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxxxx nejpozději do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx předávají xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxx xx formě, v xxxx jim xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx vyplněných sestav xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx nepoužije x případě, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

§13c

(1) Rodná xxxxx xxx xxxxxxxx jen

a) xxx-xx x činnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx notářů xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx závětí,

b) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nároků xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx-xx přijata xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx, rozsahu, kontextu x účelům zpracování x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rizikům xxx práva a xxxxxxx fyzických osob, xxxx

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxx jeho zákonného xxxxxxxx.

(2) Xxx využívání xxxxxxx čísel xx xxxxxx číslem xxxxxx x xxxxxxxxx kombinace xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx dovodit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679,

x) pořizování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x ověřit totožnost xxxxx xxxxxxxxxxx operaci, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let xx xxxxxxxxx operace,

c) xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxx pověřence,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům v xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) pseudonymizaci xxxxxxxx xxxxx,

x) šifrování osobních xxxxx,

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přístup k xxxxx údajům v xxxxxxx incidentů,

j) proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnocení účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třetí xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx přiděluje rodná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přiděluje xxxxx xxxxx občanům xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1950, x pokud tato xxxxxxx xxxx zapsaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx knihy, xxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

1. obyvatelům, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x),

2. xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14d), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14e),

3. xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požádá Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14e),

4. cizincům, xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14f),

5. cizincům s xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14g).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx x rodném xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Doklad x xxxxxxxxxx xxxxxx čísle

Dokladem x xxxxxxxxxx xxxxxx čísle xx

x) rodný xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx x partnerství nebo xxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxx čísla,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx o přiděleném xxxxxx čísle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003 (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxx xxxxx"),

x) občanský xxxxxx,

x) xxxxxxxx doklad, xxxxx je x xxx uvedeno xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14b),14f), xxxxx xx x něm xxxxx xxxxx uvedeno.

§16

Přidělení rodného xxxxx

Xxxxx xxxxx přidělí xxxxxxxx xxxxx

x) fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezletilé xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,14b)

x) cizinci, xxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx14f),

x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14e).

§17

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx rozumí přidělení xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxx dvěma xxxx xxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx,

x) bylo přiděleno xxxxxx rodné xxxxx,

x) xxxxx k osvojení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) došlo xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x x osvojení nezletilé xxxxxxx osoby, jestliže xx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §13 odst. 3 a 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho číselná xxxxxx xxxx vytvořena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provedeným xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxx x úředních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx číslo"), xxxxx

x) xxxxxxxxx se, že xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) fyzická xxxxx xxxxxxx prohlásí, xx nežádá provedení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nové rodné xxxxx.

(4) Ministerstvo do xxxxxxxx provede záznam x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby a x případě, že xxxxxxx číslo xx xxxxxxx x rodným xxxxxx, které xx x xxxxxxxxx vedené xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx se prokáže, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 změna xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx 2 nebo xxxx fyzických osob xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, užívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo desetimístné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx x §13 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx datu xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx číselná xxxxxx xxxx vytvořena nesprávným xxxxxxxx rodného xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxx, provedeným xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rodných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx každá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx nežádá provedení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx rodného xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přidělilo xxxxxxx rodné xxxxx. Xxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.

§17x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx §16 xxxx. x), x), x) x x) x §17 odst. 2 xxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx §16 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, odůvodněné xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx x xxx narození,

d) xxxxx x okres xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině, místo xxxxxxxx x xxxx, xx jehož území xx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

f) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §16 písm. e) xxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zmocněnec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx občana xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx xx x xxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x adresa xxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxx.

(4) Žádost o xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele,9) pokud xx žadatel xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. e).

(5) K xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxx x xxxx a xxxxx narození a xxxxxxx občanství; xx-xx xxxxx xxxxxx vyhotoven x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, přiloží x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx9). Xx-xx xxxxxxxxx o přidělení xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14e), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx překlad xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §16 písm. x).

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx čísle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxx osoby, xxx xx nositelem xxxxxxx čísla, xxxx xxxxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e).

(7) Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx čísla Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14e), doručí ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx bylo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx toto rodné xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X případě, xx xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxx jeho zákonný xxxxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxxxxx v přiděleném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxx pochybnosti x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxxx narození xxxxxxxx rodného xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx ověření xx xxxxxx, přidělilo, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro něž xx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx bydliště x cizině xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx-xx za nositele xxxxxxx xxxxx žádost xxxx zákonný zástupce, xxxxxxxxxx, zmocněnec na xxxxxxx zvláštní plné xxxx x úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx nositele rodného xxxxx,

x) datum xxxxxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rodného xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x ověření").

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x jehož ověření xx žádáno, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx k xxxx xxxx úřední překlad xx xxxxxx českého. X žádosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, které xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx číslo vydalo, x xx xxxxxxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, zda rodné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xx přiděleno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x žádosti. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadateli x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx. X xxxxxxx zjištěné xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) x xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x zjištěnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx být žadateli x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxxxx, zmocněnci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxx členu domácnosti, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx soudem5e), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstvo o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx v registru xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxxx rodného xxxxx

(1) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prokázat, že xx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §15, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x osvědčení xxxxxxx čísla.

(2) Xxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x osvědčení xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; x nositele xxxxxxx čísla narozeného x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x stát, xx jehož území xx narodil,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx xxxxx, x xxxxx osvědčení je xxxxxx, přidělilo, pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx známo,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro něž xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx domácnosti, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), uvede xx též jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxxxxxx zástupce, opatrovníka, xxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxx nositele rodného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx x osvědčení").

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 připojí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rodného čísla, x jehož xxxxxxxxx xx žádáno, popřípadě xxxx xxxxxx x xxxx x místě xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx doklad vyhotoven x xxxxx než xxxxxx jazyce, xxxxxxx xx k němu xxxx úřední překlad xx xxxxxx xxxxxxx. X žádosti xx xxxxxx přikládá doklad x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rodného čísla.

(4) Xxxxxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správnost xxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx rodné číslo xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx rodného xxxxx,

x) xxxx přiděleno jiné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxx b) ministerstvo xxxx doklad o xxxxxx čísle, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo členu xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x zastupování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ministerstvo x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx v registru xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§17xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx této xxxxx.

(2) Xxxxxx x potvrzení xxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, datum narození, xxxxx x okres xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; x nositele xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a stát, xx xxxxx území xx xxxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož potvrzení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx rodného čísla,

d) xxxxxx-xx za xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx domácnosti, xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx soudem5e), xxxxx xx též xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx,

x) podpis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx zákonného zástupce,

f) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx dokladu o xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx doklad xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx překlad xx xxxxxxx xxxxxx. X žádosti se xxxxxx přikládá kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxx rodného xxxxx, a xx xxxxxxxxxx se zjištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nositeli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxx čísla, x xxxxx xx xxxxx x důvod xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálů, xxxx

x) nebyla provedena xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Potvrzení x xxxxx rodného čísla xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxxx x potvrzení xxxxx xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx domácnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx potvrzení x změně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x registru xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx potvrzení.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXX XXXXXX A UŽÍVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx

§17x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx

x) příslušnému xxxxxxxxx xxxxx (§8a xxxx. 1 x 2) xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxx pro ověření xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxx uvedenému v §8a xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §8a xxxx. 1 x 2 ohlásí nepravdivé xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do informačního xxxxxxx, nebo

d) neoprávněně xxxxxxx s rodným xxxxxx jiné fyzické xxxxx (§13 xxxx. 9).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx xx 25&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x) x x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

(3) Přestupky podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx jich xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx příjmem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx uložil, x xxxxxxx xxxxx Praze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx v xxxxxxxx 3 stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.14h)

§17x

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx nakládá x xxxxxx číslem (§13 xxxx. 9), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čísla (§13c xxxx. 1).

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx14i) (xxxx jen "Xxxx").

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 342/2006 Sb.

HLAVA X

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 se xxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu podle §10 xxxx. 4 xx 11 xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním. Xxxx xxxxxxxxx trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, xxxxx xx veřejném xxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) xxxx xxxxx §22.

§20

Ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxx x manuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s agendou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dědického xxxxxx15a) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx15b). Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxx, k xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx poskytují x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zaregistrování jednotlivých xxxxxxxxxx informačních systémů, xxxxxxx však xx 30. xxxxxx 2012.

(2) Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010, xx xx xxxxx xx 30. xxxxxx 2012 převedou xx samostatného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020; xxxx xxxxx může ministerstvo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx odstraňování nesouladů xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech.

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

§21

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dosud x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) X občana, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx trvalý xxxxx v evidenci xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 xxxxxxx.

§22

Poskytování údajů z xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx16) údaje xxxxxxxx xxx

1. výběr x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

2. provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx);

x) orgánům xxxxxxxxxxxx x dávkách státní xxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx17) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) orgánům xxxxxxxx péče x xxxxx18) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) Úřadu xxxxx Xxxxx republiky19) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinnosti xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxx x xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§22a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx měst, xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx obvodů územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22b

Ministerstvo, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x ohlašovny xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat kopie xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxx19a).

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 342/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 3.7.2006

§22x

Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx19b), popřípadě x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předcházející současnému xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx,

x) datum xxxxx.

§22d

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx tyto xxxxx x xxxxxxxx podobě xxxxxxx v matričním xxxxxxx obyvatele19c). Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, a příjmení, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx o xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxxxxx xxxxx x průběhu zpracovávání xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x doslovném xxxxxxxxx přepisu, xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx vydaném podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx x azylu, xxxx xx x xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmenného xxxxx x současně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx.

§23

Pracovněprávní vztahy

Práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přecházejí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx na okresní xxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx mají xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx.

§23x

(1) Xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx systémech provozovaných xxxxxxx21) o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup v xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx pobytu, počátek xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo, xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x matriční xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx x okres xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx sérii xxxxxxxxxx průkazu, označení xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx průkazů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, popřípadě xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, číslo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydání, datum xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx vydání x xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx x místo nahlášení xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx,

x) x informačním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx nabytí nebo xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxx x odstavci 2 xxx z xxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností, xxxxxxxxxx registru xxxx x xx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx x dále údaje xxxxxx x informačním xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx systému katastru xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§23x

(1) V informačním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxx x xxxxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo a xxxx, kde se xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, že se xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx území,

j) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx5f), datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx smrtí jednoho x manželů, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx manželství,

m) xxxxx x místo vzniku xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5m), datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho rodné xxxxx; je-li xxxxxx xxxx partner xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, vede xx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení dítěte,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x jménu, popřípadě xxxxxxx, příjmení a xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx xx xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx údaje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x dítě xxxxxxxx ženě x xxxxxxx pobytem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx požádala o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxx,

x) záznam x poskytnutí údajů,

s) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx se stát, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxx s povolením x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx cizincem x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxx, který se x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x xxxxxxxx rodiny x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České republiky,

4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx udělen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx rodné číslo; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx získávat tyto xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nejpozději xx xxx 1. července 2012 převedou do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předá xxxxxxx; tyto xxxxx xxxx policie xxxxxxxx xxx potřeby odstraňování xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx informačních xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

§23x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxx §3 odst. 3, 4 x 7 xxxxxxxxxx ke xxx 30. xxxxxx 2016 xx samostatného xxxxxxxx souboru. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesouladů údajů x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech.

§23c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x ohlašoven.

§25

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx tiskopisů "Xxxxxxxxxxxx lístek k xxxxxxxx pobytu", "Xxxxxx x xxxxxx xxxxx", "Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a "Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx",

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výdejovým místem,

c) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

§26

Xxxxx xxxxxx x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb. x xxxxxx x. 134/1997 Xx., xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx vnitra".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x správních xxxxxxxxxx

§27

Xxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 305/1997 Sb., zákona x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 157/1998 Xx., zákona č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., zákona č. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Sb., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx. x zákona x. 363/1999 Xx., xx xxxx takto:

V xxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx d), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx...Xx 50,-".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§28

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Zákon č. 135/1982 Sb., o xxxxxxx x evidenci pobytu xxxxxx.

2. Zákon č. 21/1971 Sb., x jednotné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

3. Xxxxx č. 128/1989 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx soustavě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§29

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2000. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) a x), §3 odst. 3, §6 xxxx. x), §13 xx 17, §25 písm. b), §26 x §28 xxxx 2 x 3 nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
v x. Xxxxxxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v souvislosti x plněním xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §13c, xxxx xxxxxxx xxxxx čísla x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. prosince 2005; xxxxxxxxx rodných čísel xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 53/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

Čl. XX

Xx. CI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx x doručovací xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nahlášeny xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pobytu, budou x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxx zprovoznění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx registru xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxx přečíslování xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx, xxxx evidenčního xxxxx x xxxxxx xxxxxx x bydlení xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Prahy x v územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx x xxxx o zřízení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx připojení x xxxxxx městskému obvodu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo vnitra.

3. Xxxxx podle bodu 2 xxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx a v xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx statuty xxxxxx xxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx minimálně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx o xxxx xxxxxx xxxx pozbytí xxxxxxxx občanství x xxxxxx, jehož státní xxxxxxxxx bylo xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx osoba xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1900 nemá x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx vedené k xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 318/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx úřad v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x obecními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx obvodů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") x územním xxxxxx kraje xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, na níž xx lze xxx xxxxxxx podmínky xxxxx §10 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

2. Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxx xxxx 1 vytvoří xxxxxx seznamy xxxxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 označí xxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x adrese xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadu, x xx 9 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

4. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx 3 do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. g) xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx úřadu.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jako adresu xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 456/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017 x xxxxxxxx xxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 29.12.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 133/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2000, x výjimkou ustanovení §1 písm. b) x c), §3 xxxx. 3, §6 xxxx. x), §13 xx 17, §25 xxxx. x), §26 x §28 xxxx 2 a 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

2/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx a o xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2002

320/2002 Sb., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

495/2002 Xx., xxxxx XX xx dne 30.10.2002 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §10 xxxx. 5 xxxx xxxxx zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci obyvatel) (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.11.2002

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

302/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2000 Xx. publikované v xxxxxx č. 98/2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

68/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.3.2006

115/2006 Xx., x registrovaném partnerství x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.9.2006

189/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (účinnost xxxx xxxxxxx zákonem č. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

342/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a některé xxxxx zákony

s účinností xx 3.7.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

239/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

391/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2000 Xx. publikované x xxxxxx č. 126/2008

7/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010 x xxxxxxxx §10b, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 24.7.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní zákoník, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010 x 1.7.2010

258/2010 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 94/2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx ČR x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.1.2013

186/2013 Sb., x xxxxxxx občanství XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ČR)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

22/2014 Xx., nález XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.5.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, x stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx hranic krajů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x hranicích vojenských xxxxxx)

x účinností xx 1.1.2016

318/2015 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2017 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 29.12.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx tiskové chyby x. 157/2004 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
1x) §87a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx. a xxxxxx x. 161/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §37 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx.
Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx.
5x) §3 xxxx. 1 zákona x. 365/2000 Sb.
5x) Xxxxx č. 36/1960 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx státu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5x) §14 x 15 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §1 xxxx. 1 zákona x. 301/2000 Xx., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 115/2006 Sb.
*5x) §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §45 xx 54 občanského xxxxxxxx.
*5f) §11 x xxxx. xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5x) §680 xx 686 občanského xxxxxxxx.
*5x) §17a xxxxxx č. 94/1963 Xx.
5g) §677 xx 679 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*5x) §22 xxxxxx č. 94/1963 Xx.
5h) §26 x 76 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*5x) §24 xxxxxx č. 94/1963 Xx.
5i) §755 xx 758 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §57 xxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
5x) §1 xxxxxx x. 301/2000 Xx.
§2 xxxx. 2 xxxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
5x) §5 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
5x) §14 xxxxxx č. 115/2006 Xx.
5x) §57 xxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 301/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx.
7) §1 xx 3 xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
*7a) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8b) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §8a xxxxxx č. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
9) Například xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/2006 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx xxxx kopie x listinou a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Sb., xxxxx č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx č. 124/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb.
9x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
9c) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
9x) Čl. 5 xxxx. x) x x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 32/1969 Sb.
9x) §38 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Sb.
12) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) §3 xxxx. 5 zákona č. 301/2000 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12b) §67b xxxx. 20 zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech.
14) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §87a xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 428/2005 Xx. a xxxxxx x. 161/2006 Xx.
14x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
14d) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14x) §11a xxxx. 5 xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx ochraně svědka x dalších xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14h) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §29 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
14x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15a) Xxxxx č. 358/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
15x) Čl. 5 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
16) §3 xxxx. 3 zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
17) §63 xxxx. 3, §65 x 66 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §1 xxxxxx x. 114/1988 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 582/1991 Xx.
19) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 167/1999 Xx.
19x) §2 xxxx. 5 zákona x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxx x. 559/2004 Xx.
§2 odst. 3 xxxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České republiky, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 559/2004 Xx.
19x) §16c xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx.
19x) §24 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 578/2002 Xx.
21) §158 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx.
22) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
23) §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
25) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 494/2012 Sb.

28) Xxxxxxxxx §23 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §46 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád.

29) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.