Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.05.2022.


Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
133/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL §1

Výkon státní správy §2

Informační systém evidence obyvatel §3

Zápis a užívání údajů z informačního systému §3a §4 §4a §5

Zdroje informačního systému §6 §6a §7

Poskytnutí údajů z informačního systému §8

Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů §8a

Zprostředkování kontaktu §8b

Uchovávání údajů §9

HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBČANŮ §10 §10a §10b §10c §11

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu §12 §12a

HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA §13

Výklad pojmů §13a

Registr rodných čísel §13b §13c

Výdejová místa §14

Doklad o přiděleném rodném čísle §15

Přidělení rodného čísla §16

Změna rodného čísla §17 §17a

Ověřování rodného čísla §17b

Osvědčování rodného čísla §17c

Potvrzení změny rodného čísla §17ca

HLAVA IV - PŘESTUPKY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Přestupky §17d §17e §17f

HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §18

Povinnost zachovávat mlčenlivost §19 §20 §20a §21

Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti §22 §22a §22b §22c §22d

Pracovněprávní vztahy §23 §23a §23b §23c §24

Zmocňovací ustanovení §25

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §26

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích

Změna zákona o správních poplatcích §27

ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §28

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §29

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 53/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 227/2009 Sb. - Čl. CI

č. 424/2010 Sb. - Čl. XV

č. 318/2015 Sb. - Čl. II

č. 456/2016 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 495/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 112/2022 Sb.

INFORMACE

133
ZÁKON
ze dne 12. xxxxx 2000
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX ČÍSEL

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXX

§1

(1) V xxxxxxxx obyvatel xx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cizincích, xxxxx jsou matkou, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx partnerem (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§2

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vykonávají

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx městské části xxxxxx Statutem hlavního xxxxx Xxxxx a x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx magistráty xxxxxx xxxx (xxxx xxx "obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx x x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx").

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx5) xx ministerstvo. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx veřejné správy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.5a)

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx rozumí

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx újezd, x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 1 xx 10,5b) xx jehož xxxxx xx obyvatel xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,5c)

x) xxxxxx xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx")5d) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxx Xxxxx 1 xx 105b), na xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx úmrtí obec xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxx Xxxxx 1 až 10,5b) xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx obyvatele nalezeno, xxxxx u obyvatele xxxxxxxxxxxx xx mrtvého, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobýval živý.

(3) X informačním systému xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x okres xxxxxxxx x u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx a xxxx, xxx xx občan xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x okres narození xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx v základním xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx nabytí nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§10 xxxx. 1), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx místa) xx referenční xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx trvalých xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo adresa xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx x xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx registru xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx přidělen xxxxx; x případě xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx na adrese xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) xx xxxxx xxxx označen xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx ohlašovny xxxx adrese xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx užívání objektu xxxxx §10 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx §10b xxxx. 3, xxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx členem domácnosti5e) xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx jednacího x xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx přiděleno, xxxx xx xxxxx, xxxxx x okres xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x stát, xxx se xxxxxxx; xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxx prvku) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx30), xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxx data xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zbavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx31), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxx25), xxxxx zákazu xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zákazu xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx narození x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx zákonným zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxx vazeb na xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx osob,

n) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx manželství, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, vede xx xxxxx x stát, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx neplatné5f), xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx5g), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx5h), anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství5i); xxxxxxx místo a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx v základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx5l), xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5m), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, který xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx5n); xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, vede se xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxxx xxxx xxxxxxxx a agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mu byl xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx přidělen,

4. datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil; xxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx prvku) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx, že osvojiteli xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx o jménu, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

6. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx7a); pokud xxx nebylo přiděleno, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ženě x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x osvojení nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů (§8 xxxx. 10),

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx občana mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx prohlášení xx mrtvého; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

d) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xx-xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, je-li xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro agendu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx uživatelem5) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je to xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx5p) xxxxx potřebné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx6) v rozsahu xxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.

(7) X informačním xxxxxxx xx x všech x xxx vedených xxxxxxx zpracovávají x xxxxx xxxxxx jejich xxxxx, a xx xxxxxx dat, xx xxxxxx tyto změny xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) X informačním systému xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 a 6, §3a6 a §8 xxxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému, které xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx x xxxxxxxx subjektu, xxx jehož xxxx xx údaje poskytují,

b) xxx, xxxxx, rok x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikátor fyzické xxxxx pro agendu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, který je xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx rozhodující, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obyvatele xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx účel xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§3x

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) k xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prohlášením, x to x xxxxxxx xxxxxxxx v §3 odst. 3 xxxx. a) až x) a x) xx q),

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx uvedeném v §3 xxxx. 3 xxxx. a) až x).

(2) Xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx z xxxx xxxxxx činnosti známy.

(3) Xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx není xxxxxx x informačním xxxxxxx, ale xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx, krajský xxxx xxxxxx ve xxxxxxx rozsahu jako xxxxx x odstavci 1 xxxx. x).

(4) Xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x §3, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. r) x x), nelze-li xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xx uživatelem, xxxx xxxx x krajský xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§4

(1) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zapisuje údaje xxxxxx x informačním xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), pokud nejsou xxxx xxxxx zapsány xxxxxxxx úřadem xxxxx §3a odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x §3, s výjimkou xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) x s), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpřístupnit; xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx.

§4a

Matriční úřad zapisuje xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému, x xx x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), x) až x), x) x x), pokud xxxxxx xxxx xxxxx zapsány xxxxx §6 a §3 xxxx. 4.

§5

(1) Ohlašovna zapisuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému, a xx x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. g) x x).

(2) Xxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, zapisuje xxxx vedený x xxxxxxxxxxx systému xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx údaj xxxxxx xxxxx §6.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx o obyvatelích x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx v §3, x výjimkou xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x s), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jsou-li nezbytné xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§6

Xxxx xxxxxxx xxxxxx zapisuje xx informačního systému xxxxx, x xx x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx l), x) x o), xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxx manželství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x rozhodnutí x neplatnosti nebo x zdánlivém manželství xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx neexistenci xxxxxxxxxxx, x x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§6x

§6x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§7

(1) Orgány xxxxxxx xxxx, které podle §3a xx 6 xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx povinny zapsat xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx se x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vznikne-li při xxxxxx xxxxx xxxx xxx výkonu agendy, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů údaje x informačního systému, xxxxxxxxxx x správnosti xxxxx, xxxxxx tento xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx informaci x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx blokování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu22). Xxxx-xx xxxxx xxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx trvalý xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxx xxxxx Brna.

(3) Xxxxxxx-xx při využívání xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx užívat xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nemá-li občan xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx města Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxx xxxx xxxxxxxxx. X tomto případě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ministerstva, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, právnické osoby x xxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx nesprávný. Po xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. X výsledku xxxxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxx uživatele, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X případě, xx osoba zemřela xxxx 1. červencem 2000 x z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx systému vedena x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x úmrtí.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx jinak. Xxxx x agendovém identifikátoru xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytuje pouze, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx právní předpis23).

(2) Xxxxxxxx, které získávají xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx staršímu 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohlašovna písemně xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx osobě a x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 písm. x), nelze-li xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x §3 xxxx. 3 xxxx. r), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx do xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x). Osobou blízkou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu, krajskému xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností elektronicky xx xxxxxxxxx, zpřístupněném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8a) x xxxxx elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osobně ohlašovně, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnost x xxxxxx podepíše xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxx případě xxxx xxxxx provést xxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx poskytuje xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx osobně xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xxxxxx xxxxxxx podpis xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(7) X žádosti podle xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx žádá x poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e). Xx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zmocněnec xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx xx xxxx první, xxxxx nebo xxxxx, xxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje se xxxxxxxx xx xxxxxx x poskytnutí xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána.

(10) X xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1, 3 až 6 x xxxxxxxx 8 x 9 se xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xx období 2 xxx xxxxxx xx xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

(1) Ministerstvo odpovídá xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu, ve xxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřady, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x obyvatelé xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžádaných xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx x informaci x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje. X xxxxx xxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22). Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxx obyvateli potřebnou xxxxx. Xxxxx tento xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných xxxxx, xx obyvatel xxxxxxx dostavit se xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opravy nebo xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných x informačním xxxxxxx x jeho xxxxx xxx, aby byly xxxxxxx, xx rovněž xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x zprostředkování xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x využitím základního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx uvede x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro zprostředkování xxxxxxxx. Xx kontaktované xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx osoba je xxxxxx xxxxxxx.

(3) Podpis xx žádosti musí xxx úředně ověřen9); xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x zprostředkování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo ministerstvu x prokáže svoji xxxxxxxxx.

(4) Je-li žádost xxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx podána prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8a), xxxx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx.

(5) Ministerstvo provede xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx kontaktovanou osobu, xxxxx jí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vedle xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx pokud xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontaktované xxxxx.

(6) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prohlášena xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo kontaktující xxxxx. V případě, xx kontaktovaná xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstnou xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kontaktující xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxxxx x okrese xxxxx, xxxxxxxxx den, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxxx o datu xxxxx x xxxxx x xxxxx, na xxxxx území x xxxxx došlo.

§9

Xxxxxxxxxx údajů

(1) Xx xxxxx občana nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(4) Xxx vyřazování xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 x dokumentace související x xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10).

HLAVA XX

XXXXXX POBYT XXXXXX

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx pobytu občana x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vedena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, kde xx xxxxxx, xxxxxx, byt xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x který xx xxxxx pro xxxxxxx, ubytování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohlašovny xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx občana x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana x xxxx xxxx narození xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx matka xxxx osvojitelka xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx občanem, je xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx. Získá-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxx otce x xxxx nabytí státního xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx odstavce 3, rozumí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sídlo xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx zvláštní xxxxxxx12a) x xxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx porodila xxxx, jež xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx12b).

(5) Změnu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nového xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušen (§12), xx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xxx xxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí se xxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx osvojeného dítěte xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx územním xxxxxx mělo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx povinen

a) vyplnit x podepsat xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx tiskopis"), xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x rodném xxxxx, předchozí x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx objektu, xxxxxx xx xxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx x právnické xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx občanský xxxxxx, jiným obdobným xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x ohlášením xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx. Xxxxxx potvrzení xx nevyžaduje x xxxxxxx, xx oprávněná xxxxx potvrdí xxxxxxx xx přihlašovacím tiskopisu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx užívat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx), anebo je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

Xx přihlášení změny xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx občan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.14) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxx, oddělí ohlašovna xxxxxxxxxx xxxx24) občanského xxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnu x xxxxx přihlášených xxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. c) xx lhůtě 15 xxx xx zaevidování xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx. X xxxxxxx, xx xx oprávněná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu xxxxx věty druhé, xxxxxxxxxxx se podle xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx občana, x xxxxx vede xxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu, odpovídající xxxxxx objektu. Sdělení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(9) Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx 15 xxx. Xxxxx xxxxx nedostatky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxx trvalého pobytu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxx mladšího 15 xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx zákonný zástupce, xxxxxxxx, opatrovník, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx svěřen xx xxxxxx xxxx. Xx občana, který xx xxxxxxxxxxx opatrovníka x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6, ohlásí změnu xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx občana xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxx xxx pověřený xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.9)

(12) Občan, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx trvalého pobytu xxxx zastupitelskému úřadu. Xxxxxxx x listinné xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxx9); xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx sdělení xxxx zaměstnancem ohlašovny xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx sdělení xxxxx věty první xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx29). Xx xxxxxx xxxx xxxxxx ukončení pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx zmocněnec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s úředně xxxxxxxxx xxxxxxx9). Xx xxxxxx mladšího 15 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, opatrovník, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx mladší 15 xxx svěřen xx osobní xxxx. Xx xxxxxx, který xx jmenovaného xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x jednání podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx opatrovník. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx sdělení o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pozdější xxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

§10a

Po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x cizině xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx měl xxxxx xxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.2),3) Xxxxx-xx xxxxx pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se narodil, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) x případě, xx se xxxxxxx x cizině.

§10x

(1) Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx též údaj x xxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, její xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky.

(3) Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxx9); xx xxxxxxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxxxx xxxxx žádá, xxx xx xxxxxx, xx kterou mu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5o), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Adresu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely doručování; xxx není dotčeno xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx možné xxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx28).

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 318/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§12

Xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx základě pozměněných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx skutečností,

b) xxx-xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) zaniklo-li xxxxxxx xxxxx občana x objektu nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx adresa xx x xxxxxxxx obyvatel xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx pobytu občana x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx vymezenou xxxx.

(2) Xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §10 xxxx. 6 xxxx. c). Xxxxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) ohlašovně xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx pobytu xx uvede v xxxxxxxxxxx systému.

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx §10 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx změny místa xxxxxxxx pobytu, při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x němuž xx xxxxx xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx užívací xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 318/2015 Sb. x účinností od 1.1.2016

HLAVA III

RODNÁ XXXXX

§13

(1) X informačním systému xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. První xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx roku xxxxxxxx, xxxxx dvojčíslí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx zvýšené x 50, xxxxx dvojčíslí xxxxxxxxx xxx narození. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx narozených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxx přidělená xxxxxxxx xxxxxx narozeným xxxx 1. xxxxxx 1954 xxxx stejnou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx xxxx devítimístná s xxxxxxxxxx koncovkou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X případě, xx jsou xxxxxxxxxx xxxxx rodných xxxxx (xxxx jen "výdejové xxxxx") xxx xxxx xxxxxxxxxx den x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určená xxxxx čísla, určí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx platí, xx xxxxx číslo xx desetimístné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zbytku. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, u xxxx xxxxxxx x 20, x xxx xxxxxxx x 70, třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx koncovka xx rozlišujícím znakem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomtéž xxxxxxxxxxx xxx.

(6) Totéž rodné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nejvýše xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993. Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodného čísla xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 x současně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 6.

(9) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx užívat xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx s xxxxxx číslem") xxxxxxx xxxxxxx osoba, které xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxx xxxxx využívat xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13c xxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 3 a 5, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx, x němž xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místy. X xxxxxx souboru určených xxxxxxx čísel se xxxxxxxxxxxx sestavy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) předáváním sestav xxxxxxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zpracování,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx čísla xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výdejovým místem,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx chybné xxxxx xxxxxxxxxxx rodné číslo; x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provede xx změna rodného xxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx dokladu x rodném čísle, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bylo přiděleno xxxxx xxxxx,

x) prováděním xxxx rodných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) využíváním xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx, vedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem,

h) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 90 xxx x občan Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce14a) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14b).

§13x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx tvorby, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx změn xxxxxxx čísel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čísel (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx tvoří veškerá xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003 lze xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čísla x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Registr xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, osvědčování, xxxxxxxxx&xxxx;x potvrzování xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich evidence.

(3) X xxxxxxxx ministerstvo xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§16),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx,14c)

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxx vést xxxxxx xxxxxx osvojení,

f) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx, xxxxxx případné xxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxx čísla; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, pokud xxx xxx xxxxxxx x archivních materiálů,

h) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území xx narodil; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxx prvku) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxxx registru územní xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx záznam dokladu x xxxxxx xxxxx [§15 písm. x)], xxxxx jej má xxxxxxxxxxxx x dispozici,

k) xxxxxx x ověření, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rodného čísla, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rodných xxxxx.

(4) V registru xxxx vedena

a) xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxx x registru xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nepřetržitě xxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxx x výlučnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzájemně xx xxxxxxxxxxx uživatelskou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísel, x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx rodných čísel, x ověřování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodných xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxxxxxxxxxx rodných xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. c) xx xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místům, ale x xxxxxxxx xxx xxxxxx přidělena xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx využita xxxxx xxxxxxxx stanovených x §16 a 17.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přidělení xxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx. Xxxxxxxx místa, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpracované xx každý příslušný xxxxxxxxxx měsíc. Zvláštní xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx, x jaké xxx xxxxxxx poskytlo. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxx-xx sestavy xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§13c

(1) Rodná xxxxx xxx využívat xxx

x) xxx-xx x činnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní správy, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxx xxxxxxx vedení Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx,

x) pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, xxxxxxxx xx provedení, xxxxxx, rozsahu, xxxxxxxx x účelům xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x závažným xxxxxxx xxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx využívání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jakákoliv kombinace xxxxx vyjadřující xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx koncovku rodného xxxxx, z níž xx xxxxx dovodit xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

x) pořizování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx operacích xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx osobních xxxxx, xxxxx umožní xxxxx x xxxxxx totožnost xxxxx provádějící xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let xx xxxxxxxxx operace,

c) xxxxxxxxxxx xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxx údajům v xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) pseudonymizaci osobních xxxxx,

x) šifrování xxxxxxxx xxxxx,

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx obnovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxx přístup k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třetí xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, která přiděluje xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx události xxxx 1. xxxxxx 1950, x xxxxx xxxx xxxxxxx byla zapsaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v době xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxx vede xxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxx přiděluje xxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x),

2. xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14d), xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14e),

3. xxxxxxxx osobám, pro xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14e),

4. cizincům, kterým xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana formou xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx14f),

5. xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

6. xxx potřeby Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx správy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů14g).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údajů do xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Doklad o přiděleném xxxxxx čísle

Dokladem o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx

x) rodný list, xxxxxx xxxx, doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx list, na xxxx je uvedeno xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) samostatný xxxxxx x přiděleném xxxxxx xxxxx vydaný x potvrzený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místem nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003 (dále xxx "xxxxxx x xxxxxx xxxxx"),

x) občanský xxxxxx,

x) cestovní doklad, xxxxx xx x xxx uvedeno xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14b),14f), xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx rodného čísla

Rodné xxxxx přidělí výdejové xxxxx

x) fyzické xxxxx xxx narození nebo xxxxxxxx nezletilé xxxxxxx xxxxx,

x) občanu, který xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,14b)

x) xxxxxxx, kterému xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14f),

x) xxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů,14d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14e).

§17

Změna xxxxxxx čísla

(1) Xxxxxx xxxxxxx čísla xx rozumí přidělení xxxxxx xxxxxxx čísla.

(2) Xxxxx rodného xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx

x) totožné xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxx dvěma xxxx xxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx,

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx pohlaví.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx u téhož xxxxxxxxx a týchž xxxxxxxxxx mění xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx

x) xxxxxxxxx se, že xxxxxxx xxxxx je xxxxxx číslem xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx písemně prohlásí, xx nežádá xxxxxxxxx xxxxx užívaného xxxxx xx xxxx rodné xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provede záznam x xxxxxxxx čísle xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx rodné xxxxx xx xxxxxx vyřadí.

(5) Xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxx číslo xx xxxxxx xxxxxx xxxx fyzické osoby, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 změna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx 2 xxxx xxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxxx, narozených xxxxx dne, měsíce x roku téže xxxxx, užívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxx desetimístné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx datu xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx dokladů a xxxxxxx xxxxxx, provedeným xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záměnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Změnu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přidělilo xxxxxxx rodné xxxxx. Xxxxx rodných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx §16 písm. x), x), x) x x) x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx xxxxxxx z moci xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného čísla xxxxx §16 xxxx. x) xxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemné, odůvodněné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx změny,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) den, měsíc x xxx narození,

d) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxx osoba xxxxxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přidělení xxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. e) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník, xxxxxxxxx xx základě zvláštní xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx občana xxxx xxxxxxxxx soudem5e), xxxxx xx v xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxx být sepsána x xxxxxx xxxxxx xxxx opatřena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,9) xxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,9) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. x).

(5) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx čísla podle xxxxxxxx 2 připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x datu x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxx doklad vyhotoven x xxxxx než xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x němu xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx9). Je-li xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14e), xxxxxxxxx úřední překlad xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx provedený Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. x).

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx fyzické osoby, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx s úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx soudem5e).

(7) Xx-xx žadatelem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14e), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o rodném xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxx xxxx xxxxxx, x současně xxxxx toto rodné xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17b

Ověřování xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxx rodného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjistí jakékoliv xxxxxxxxxxxxx v přiděleném xxxxxx čísle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ministerstvo o xxxxxxx rodného xxxxx x xxxxxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; x nositele xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rodného čísla xxxxx xxxxx, o xxxxx ověření xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx výdejové xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx jehož rodného xxxxx je xxxxxx; xxxxxx-xx za nositele xxxxxxx xxxxx žádost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zmocněnec xx xxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx x úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem5e), uvede xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx,

x) xxxxx sepsání xxxxxxx,

x) podpis nositele xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx žádost x xxxxxxx rodného xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x xxxxxxx").

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 připojí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xx žádáno, xxxxxxxxx xxxx doklad x xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x němu xxxx úřední xxxxxxx xx jazyka xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx správnost uvedeného xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místem xxx xxxxx, zda xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx. Na xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx x rodném xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žadateli x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejedinečného xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zmocněnci na xxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocnitele xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx schváleno xxxxxx5e), xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx rodného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx v registru xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx provedení.

§17x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §15, xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx čísla.

(2) Xxxxxx x osvědčení rodného xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x osvědčení jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a stát, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rodného čísla xxxxx xxxxx, o xxxxx osvědčení je xxxxxx, přidělilo, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo bydliště x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx-xx za nositele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zákonný zástupce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx xx xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nositele xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rodného čísla xxxxxx (dále jen "xxxxxxx o xxxxxxxxx").

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 připojí xxxxxxx x osvědčení xxxxx rodného listu xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxxx osvědčení xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx doklad vyhotoven x xxxxx xxx xxxxxx jazyce, přiloží xx k němu xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx přikládá doklad x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nositeli rodného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ověří, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx přiděleno xxxxx číslo uvedené x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx čísla,

b) xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx b) ministerstvo xxxx xxxxxx o xxxxxx čísle, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla.

(5) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxxx x osvědčení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zmocněnci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx schváleno xxxxxx5e), doručen do xxxxxxxxx rukou.

(6) Xxxxxxxxxxxx x vydání dokladu x rodném xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxx jeho vydání.

§17xx

Xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx

(1) V případě, xx xxxxxxx rodného xxxxx xxxxxx doložit, xx byla provedena xxxxx xxxx přiděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této změny.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xx xxxxxx,

x) důvod, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x potvrzení xxxxx rodného xxxxx,

x) xxxxxx-xx xx nositele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx s úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx občana bylo xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxxxxxx zástupce, opatrovníka, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x místě xxxx narození; xx-xx xxxxx doklad xxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x němu xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X žádosti se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xx základě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x ve xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxx provedena změna xxxx rodného xxxxx, x xxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx změny x xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x archivních xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx provedena xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxx rodného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zmocněnci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx domácnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem5e), xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) x xxxxxxxx záznam x uvedením xxxx xxxxxx potvrzení.

HLAVA XX

XXXXXXXXX PŘI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx

§17x

(1) Přestupku xx dopustí xxx, xxx

x) příslušnému xxxxxxxxx xxxxx (§8a xxxx. 1 x 2) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému,

b) xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §8a xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu úřadu xxxxxxxxx v §8a xxxx. 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 9).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 25&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a d) xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx úřady obce x rozšířenou působností, x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx určené Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx jich dopustil.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx obecní xxxx xxxxxx uložil, x xxxxxxx městě Xxxxx xx příjmem městské xxxxx, jejíž xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xxxx x xxxxxxxx 3 stanoveno xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.14h)

§17e

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx

x) neoprávněně xxxxxxx x rodným xxxxxx (§13 xxxx. 9), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (§13c xxxx. 1).

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx14i) (xxxx xxx "Xxxx").

§17f

§17f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 342/2006 Sb.

HLAVA V

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX USTANOVENÍ

§18

Vztah xx správnímu xxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xx vždy xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx změny místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xx 11 xx xxxxxxxxx záznam xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx ministerstva, krajů xxxx obcí x xxxxxxxxxxx x příslušníci xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s ním. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx, x xxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu a xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) xxxx xxxxx §22.

§20

Xxxxxxxxxxxx x ohlašovny xxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx čísel notářům x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení15a) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, předávají-li xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, do zahraničí15b). Xxxxxxxx subjektům xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§20a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxx však do 30. xxxxxx 2012.

(2) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010, xx ve xxxxx do 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxx xx samostatného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020; tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesouladů xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

§21

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx vedený xxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx se ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veden trvalý xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxxx.

§22

Poskytování xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo x okresní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 na xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx16) údaje xxxxxxxx xxx

1. výběr x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx);

x) xxxxxxx rozhodujícím x dávkách státní xxxxxxxx podpory a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx17) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx18) xxxxx potřebné xxx poskytování dávek xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky19) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx při zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x informačního xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§22a

Působnosti stanovené krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx obvodů územně xxxxxxxxx statutárních měst x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladů19a).

§22b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 342/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

§22x

Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx poskytuje ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx správy podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx19b), xxxxxxxxx x xxxxxx evidencí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k plnění xxxxxx úkolů, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx současnému xxxxxxxx,

x) datum a xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx změn,

e) datum xxxxx.

§22x

(1) Xxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obyvatelích, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení, xxxxxxxxxxxx xx tyto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x matričním xxxxxxx xxxxxxxxx19c). Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení, x xxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky nebo xxxxxx x xxxxx.

(2) X případě, xx x xxxxxxxx podobě xxxxx, popřípadě jmen, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přepisu, xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxx písmenného xxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veškeré předcházející xxxxxxxx xxxx gramatické xxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxxx vztahy

Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na okresní xxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23x

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§23x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx poskytování xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 vedou xxxxxxxxxx xx 30. června 2012 xxxxx x xxxxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx kterou mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx5f), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5m), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxx číslo, xxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, a jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, pokud xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx z rodičů xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá přiděleno xxxxx číslo, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní x xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx se xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx xx xxxxx x jejich jménu, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx údaje se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o dítě xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxxx dítě a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) záznam x xxxxxxxxxx údajů,

s) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xx stát, xx jehož území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

t) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte cizince x xxxxxxxxx x xxxxxx na území Xxxxx republiky,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx náhradní xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x povolením x xxxxxx na území Xxxxx republiky nebo xxxx manželem osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec x povolením k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních důvodů xxx postarat, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx České republiky,

4. xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx získávat xxxx xxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeny x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx ke xxx 1. xxxxxxxx 2012 převedou do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx potřeby odstraňování xxxxxxxxx xxxxx v xx vedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

§23c

Ministerstvo xxxxxxx xxxxx x obyvatelích xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3, 4 x 7 nejpozději xx xxx 30. června 2016 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx tyto údaje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech.

§23c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 318/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§24

Ministerstvo kontroluje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, matričních úřadů x xxxxxxxxx.

§25

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) vzory xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxx x xxxxxx xxxxx", "Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x "Potvrzení x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu",

b) technický xxxxxx předávání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výdejovým xxxxxx,

x) xxxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

§26

Změna xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

X §6 xxxx. 4 xxxx. p) xxxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx. x xxxxxx x. 134/1997 Xx., xx xxxxx "České správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§27

Xxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Sb., xxxxxx x. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Sb., xxxxxx x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx. x zákona x. 363/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx...Xx 50,-".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 135/1982 Sb., o xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx č. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx soustavě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

3. Xxxxx č. 128/1989 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx informací.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§29

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. července 2000. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) a c), §3 odst. 3, §6 xxxx. x), §1317, §25 xxxx. x), §26 x §28 xxxx 2 x 3 nabývají účinnosti xxxx 1. ledna 2003.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx rodná xxxxx v souvislosti x xxxxxxx svých xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nejde o xxxxxxx xxxxxxx x §13c, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5d) xxxxxxxxxxxx odstranit xx 31. xxxxxxxx 2005; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uvedeného xxxx xx nepovažuje za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 53/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

Čl. XX

Xx. XX xxxxxx právním předpisem č. 424/2010 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx x doručovací xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx převedeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Do xxxx zprovoznění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí, xxxxx xxxxxx zapisovat xx tohoto registru xxxxx o pojmenování, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostranství a xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zapisuje tyto xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx určené Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x x územně xxxxxxxxx statutárních městech xxxxxxxxxx těchto měst. Xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské části xxxx připojení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné městské xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x hlavním městě Xxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx statuty xxxxxx xxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxx xxxx.

4. Ministerstvo xxxxxx předává minimálně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx o xxxx xxxxxx nebo pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zapsáno xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx dozví. Ustanovení §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1900 nemá x informačním systému xxxxxxxx obyvatel xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx jako xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 318/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx státní správu xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "obecní xxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx obvodu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, na níž xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §10 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 xxxxxxx xxxxxx seznamy občanů x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sídla xxxxxxxx xxxxx x xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx seznamy poskytne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxxxx poskytnutém Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, údaj x adrese trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadu, x xx 9 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností.

4. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxx označených x seznamu xxxxx xxxx 3 xx 6 měsíců ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx označí x informačním systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. g) xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx adresu xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x občanů x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx sídla obecního xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. g) xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jako adresu xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017 x xxxxxxxx bodů 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 29.12.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 133/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000, x xxxxxxxx ustanovení §1 písm. b) x c), §3 xxxx. 3, §6 xxxx. x), §13 xx 17, §25 xxxx. b), §26 x §28 xxxx 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2003.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

2/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2002

320/2002 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

495/2002 Xx., xxxxx XX xx dne 30.10.2002 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 5 xxxx druhé xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.11.2002

53/2004 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2004

302/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 133/2000 Xx. publikované x xxxxxx x. 98/2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx správního řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

68/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 15.3.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

342/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 3.7.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., o pojistném xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., nález ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

391/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 126/2008

7/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010 x výjimkou §10x, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 24.7.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x 1.7.2010

258/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 94/2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

458/2011 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

186/2013 Xx., x xxxxxxx občanství XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX)

x účinností xx 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx č. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx další zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

15/2015 Xx., x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx Brdy, x stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx hranic xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x hranicích xxxxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.1.2016

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 29.12.2016

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 2.8.2021 x xxxxxxxx §8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.1.2022 a 1.2.2022

112/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 9. xxxxxxxxx 2021 sp. zn. Xx. XX 2/20 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxx §29 zákona x. 89/ /2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, §21 xxxxxx x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, a §13 xxxxxx x. 133/ /2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2022

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 157/2004 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §87a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx. a xxxxxx x. 161/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §37 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x zajišťování xxxxxx České republiky.
5) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb.
5x) §3 xxxx. 1 zákona x. 365/2000 Xx.
5b) Zákon č. 36/1960 Sb., x územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5c) §14 x 15 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona č. 115/2006 Xx.
*5x) §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5e) §45 xx 54 občanského xxxxxxxx.
*5f) §11 x xxxx. xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5x) §680 xx 686 občanského xxxxxxxx.
*5g) §17a xxxxxx č. 94/1963 Xx.
5x) §677 xx 679 občanského xxxxxxxx.
*5x) §22 xxxxxx č. 94/1963 Xx.
5h) §26 x 76 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*5i) §24 xxxxxx x. 94/1963 Xx.
5i) §755 xx 758 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §57 xxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
5l) §1 xxxxxx x. 301/2000 Xx.
§2 odst. 2 xxxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
5x) §5 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
5x) §14 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
5o) §57 xxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
6) Například xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
7) §1 xx 3 zákona x. 301/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
*7x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8a) Zákon č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) §8a xxxxxx č. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) Například xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx č. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb.
9x) §4 xxxx. d) zákona x. 101/2000 Xx.
9c) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
9d) Čl. 5 xxxx. x) x x) Xxxxxxxx úmluvy x konzulárních stycích, xxxxxxxxx xxx x. 32/1969 Xx.
9x) §38 xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx k označení xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Xx.
12) Xxxxx č. 50/1976 Sb., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) §3 xxxx. 5 zákona x. 301/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12b) §67b xxxx. 20 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských průkazech.
14) Zákon č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
14x) §87a xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 428/2005 Sb. x xxxxxx x. 161/2006 Xx.
14x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
14e) §11a xxxx. 5 zákona x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14f) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 137/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx svědka x xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14h) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14i) §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
14x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx §8 zákona č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15x) Zákon č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15x) Čl. 5 Xxxxxxxx úmluvy o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
16) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
17) §63 xxxx. 3, §65 x 66 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §1 xxxxxx x. 114/1988 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Sb.
19) §2 xxxx. 2 zákona x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx.
19x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 559/2004 Xx.
§2 xxxx. 3 xxxxxx x. 329/1999 Xx., o cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Xx.
19x) §16c xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 501/2004 Xx.
19x) §24 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 578/2002 Xx.
21) §158 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 217/2002 Xx.
22) §4 xxxx. h) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
23) §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx.
25) §75 xxxxxxxxx zákoníku.
§15a xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx.

28) Například §23 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §46 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.

29) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

30) §465 xx 471 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) §865879 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.