Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
133/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL §1

Výkon státní správy §2

Informační systém evidence obyvatel §3

Zápis a užívání údajů z informačního systému §3a §4 §4a §5

Zdroje informačního systému §6 §6a §7

Poskytnutí údajů z informačního systému §8

Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů §8a

Zprostředkování kontaktu §8b

Uchovávání údajů §9

HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBČANŮ §10 §10a §10b §10c §11

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu §12 §12a

HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA §13

Výklad pojmů §13a

Registr rodných čísel §13b §13c

Výdejová místa §14

Doklad o přiděleném rodném čísle §15

Přidělení rodného čísla §16

Změna rodného čísla §17 §17a

Ověřování rodného čísla §17b

Osvědčování rodného čísla §17c

Potvrzení změny rodného čísla §17ca

HLAVA IV - PŘESTUPKY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Přestupky §17d §17e §17f

HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §18

Povinnost zachovávat mlčenlivost §19 §20 §20a §21

Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti §22 §22a §22b §22c §22d

Pracovněprávní vztahy §23 §23a §23b §23c §24

Zmocňovací ustanovení §25

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §26

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích

Změna zákona o správních poplatcích §27

ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §28

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §29

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 53/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 227/2009 Sb. - Čl. CI

č. 424/2010 Sb. - Čl. XV

č. 318/2015 Sb. - Čl. II

č. 456/2016 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 495/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 112/2022 Sb.

INFORMACE

133
XXXXX
xx xxx 12. xxxxx 2000
o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX OBYVATEL X XXXXXXX ČÍSEL

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXX

§1

(1) V xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx1) (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx, xxxxx, popřípadě jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, manželem, xxxxxxxxxxxxx partnerem (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx tohoto zákona xx obyvatelem xxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§2

Xxxxx státní xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx části xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx magistráty xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx obyvatel xx vedena x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx5) xx ministerstvo. Xxxxx informační systém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.5a)

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx narození xxxx xxxx vojenský újezd, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Praha 1 xx 10,5b) xx jehož území xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx které xxxx xxxx takové zapsány xx xxxxx xxxxxxxx,5c)

x) xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx")5d) obec nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxx Praha 1 xx 105b), xx xxxxx xxxxx došlo x uzavření manželství xxxx xxxxxxxxxxx obyvatele,

c) xxxxxx úmrtí xxxx xxxx xxxxxxxx újezd, x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxx Xxxxx 1 xx 10,5b) xx xxxxx území xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx území bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x občanech xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou vedeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx (§10 xxxx. 1), xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx; uvedené xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx referenční xxxxx (xxxx adresního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxx je xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávací xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) je xxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx úřadu; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sídla xxxxxxxx matriky x xxxxxx užívání objektu xxxxx §10 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx §10b xxxx. 3, xxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schválení smlouvy x nápomoci nebo xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxxx5e) xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x soudu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členem domácnosti,

j) x opatrovnictví xxxxx x xxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, x agendový identifikátor xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx, opatrovníka, který xx xxxxxxxx osobou; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil; xxxxx x xxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx a xxxxxx sídla xxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx; xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx opatrovníka30), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti31), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxx25), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx o zákazu xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx jeden z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx narození x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx mu xxx přidělen; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx x xxxxxx sídla; xxxx údaje xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx5f), datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx5g), xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil5h), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx5i); xxxxxxx xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx5l), xxxxx-xx xx vzniku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xx xxxxx x xxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5m), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x partnerů xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx5n); xxxxxxx xxxxx x okres xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx územního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx partnerem xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení xxxxxxx nebo partnera x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a datum xxxx narození a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, pokud xx xxx přidělen,

r) o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát, xxx se xxxxxxx; xxxxx x okres xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx,

5. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxxxx,

6. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení x xxxxx čísla xxxx x xxxxx7a); pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx byl xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x osvojence xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem v Xxxxx republice, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx požádala x xxxxxxx své osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

x) záznam o xxxxxxxxxx xxxxx (§8 xxxx. 10),

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxx úmrtí xx xxxxx České xxxxxxxxx jsou xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx územního xxxxx) xx referenční xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy nastaly xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx jednacího a xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx o prohlášení xx xxxxxxxxxxx nebo x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx se xxxx, xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého,

w) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poznámky x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx a) xx w).

(4) V xxxxxxxxxxx systému se x cizincích uvedených x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, rodné příjmení, xx-xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx x xxxxxx, místo, xx-xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxx, xx-xx známo,

i) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx5) xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx5p) xxxxx potřebné x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx6) x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x všech x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx rovněž xxxxxx xxxxx, a to xxxxxx xxx, ke xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx, jsou-li správci xxxxxxxxxxxx systému xxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxx systému xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 x 6, §3a xx 6 x §8 xxxxx xxxxxx xxxxxxx x přístupech xx xxxxxxxxxxxx systému, které xxxxxxxx:

x) xxx agendy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx x označení subjektu, xxx xxxxx xxxx xx údaje xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx, rok x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro agendu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo jiný xxxx, který je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodující, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obyvatele xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xx rozhodující xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x konkrétní xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§3x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx osobách, u xxxxx došlo

a) k xxxxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxx xxxx prohlášením, x xx x xxxxxxx uvedeném x §3 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) a m) xx q),

b) x xxxxxxx státního xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx. x) xx x).

(2) Údaje x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx státního občanství x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale krajský xxxx x xx xxxxxx, že je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu jako xxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a).

(4) Xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 3 písm. r) x x), nelze-li xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, může xxxx x krajský xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřady xxxxxxxxx částí xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§4

(1) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v rozsahu xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) až x), pokud xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx uvedených v §3, x výjimkou xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívat, xxx jsou-li xxxxxxxx xxx výkon jeho xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému, x xx x xxxxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) xx x), x) x x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 a §3 xxxx. 4.

§5

(1) Ohlašovna xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, zapisuje xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxx tento xxxx xxxxxx xxxxx §6.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxx xx uživatelem xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §3, x xxxxxxxx údajů xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. r) x x), xxxxx-xx xxxxxx x poskytnutí xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xx uživatelem, xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx nezbytné xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§6

Xxxx xxxxxxx xxxxxx zapisuje xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx, x to x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) až x), x) x o), xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x neplatnosti nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx neexistenci xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx §3 xxxx. 3 písm. x), jde-li o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x rozsahu §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), jde-li x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§6a

§6a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§7

(1) Xxxxxx veřejné xxxx, které podle §3a xx 6 xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zapisovatel xxxxx"), xxxx povinny xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx údajem xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx správnost zapisovaného xxxxx. Vznikne-li při xxxxxx xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx, xxx xxx využívá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxx jako xxxxxxxxx x xxxxx informaci x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22). Nemá-li xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx zjistit, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx z informačního xxxxxxx uživatelem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx. Nemá-li občan xxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu veden x xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx posledního trvalého xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx trvalý xxxxx x Xxxxx republice xxxx pokud jej xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx města Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávný. X xxxxx případě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ostatní ministerstva, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx osoby x xxxxxx jsou xxxxxxx poskytnout x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předáváním xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Po ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx zjišťování správnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2000 a x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, že xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx údaje x xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytně nutném x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx evidence obyvatel xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis23).

(2) Xxxxxxxx, xxxxx získávají xxxxx x informačního xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dat xxxx náhodným xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajský xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x ohlašovna písemně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému k xxxx osobě x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx, x v §3 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx do xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xx poskytují xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) až x). Osobou blízkou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, prarodiče, xxxxxxxxxxxx, sourozenec, xxxx, xxxx, manžel xxxx xxxxxxx.

(4) Žádost o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo podá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z informačního xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvu; x xxxxxxx případě žadatel xxxxxxx xxxx totožnost x žádost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx převzetí. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze podat x xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provést xxxxx autentizaci pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Údaje xxxxxxxxx subjekt, u xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx podána.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obyvatel xxxxx xxxx x listinné xxxxxx ohlašovně, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obyvatel xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxxxx poskytnuty, x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxxx takového xxxxxxx, xxxxx xxxxx svého xxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx x poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e). Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zmocněnec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, musí prokázat xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx x poskytnutí xxxxx.

(9) Xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo na xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xx 6 x xxxxxxxx 8 x 9 xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x datu a xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Záznam o xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 2 let xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby údaje xxxxxxxxxx stavu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx ministerstva, xxxx xxxxxxx úřady, xxxxx, právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx v informačním xxxxxxx x poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnosti xxxxx. X tomto případě xx xxxxxxxxx blokování xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu22). Xxxxxxxx xx povinen na xxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx obyvatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx výzvu x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x informačním systému x xxxx xxxxx xxx, xxx byly xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxx k xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávné.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx x jiných informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx účely zjištění xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8b

Zprostředkování xxxxxxxx

(1) Na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba") zprostředkuje xxxxxxxxxxxx požadovaný kontakt xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "kontaktovaná osoba") x využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel.

(2) Kontaktující xxxxx xxxxx x xxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ke kontaktované xxxxx uvede údaje, xxxxx xxxxx ji xxxx xxxxx identifikovat, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, datum x xxxxx narození, místo xxxxxxxxxx xx známého xxxxxxxx pobytu. Kontaktující xxxxx může x xxxxxxx prohlásit, xx xxxxxxxxxxxx osoba je xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx9); xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x prokáže xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx podána prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8a), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelného identifikačního xxxxxxx.

(5) Ministerstvo provede xxxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx systému. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktovanou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x zprostředkování kontaktu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x důvod pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx uvede x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxx trvalého pobytu x jiné xxxxxxxxx xxxxx, zašlou se xxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx zašle také, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě.

(6) X případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x adrese, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zemřela, xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx prohlášena za xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, sdělí tuto xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx kontaktovaná osoba xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx mrtvou, a xxxxxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zjistí, že xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x xxxx, xxxxx x okrese xxxxx, xxxxxxxxx den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx xxx úmrtí, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxxx o datu xxxxx x xxxxx x xxxxx, na xxxxx území x xxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx vedou x xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uchovávány xx dobu 75 xxx ode xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

XXXXX XX

XXXXXX POBYT XXXXXX

§10

(1) Místem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pobytu xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vedena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx místa) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx, rodiče, xxx xxxx zaměstnání. Xxxxx xxxx mít jen xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx x který xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "objekt"). X xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx adresa úřadu.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx žádná xxxxx x objektu uvedenému x odstavci 1 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx x xxxx jeho narození xxxx v době xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nezletilého xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x době xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx otce nebo xxxxxxxxxx. Získá-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx určením otcovství, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx nelze zjistit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, rozumí se xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, v jejímž xxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) x xxxxxxx, že xx xxxxxxx v xxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx také x xxxxxxxxx, kdy xxxx x xxxxxxx pobytem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, jež je xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx12b).

(5) Změnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx občan xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§12), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx obvodu xxx xxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxxx zrušen. V xxxxxxx osvojení xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mělo osvojené xxxx poslední místo xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxx

x) vyplnit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx tiskopis"), který xxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x rodném xxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu občana,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jméno, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx průkazem xxxx, xxxx-xx xxxxxx občanský xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxx, xxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x ohlášením xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx potvrdí souhlas xx xxxxxxxxxxxxx tiskopisu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaplatí xxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.14) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx jsou příjmem xxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ohlašovna xxxxxxxxxx xxxx24) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx osob x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) ve xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, nepostupuje xx xxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Sdělení ohlašovny xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doručeno xx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx x základním xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však 15 dnů. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ohlašovna x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx pobytu nebude xxxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxx změnu místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pěstoun nebo xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6, xxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx občana xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx porucha xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu ohlásit xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e). Xx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx pověřený zmocněnec xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx ohlašovně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxx9); xx xxxxxxx x případě, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ohlašovny xxxx zastupitelského úřadu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního podpisu29). Xx občana může xxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx rovněž jím xxxxxxxx zmocněnec na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9). Xx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxx, opatrovník, pěstoun xxxx xxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx svěřen xx xxxxxx xxxx. Xx občana, xxxxx xx jmenovaného opatrovníka x není xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pozdější xxx, xxxxx xx xxxxxx x tomto xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§10x

Xx nabytí státního xxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxx-xx občan xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 6 xxxx. x), je místem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohlašovny, v xxxxxx xxxxxxx obvodu xx území České xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx místo trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.2),3) Xxxxx-xx xxxxx pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx sídlo ohlašovny, x jejímž územním xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx12a) x případě, xx se xxxxxxx x cizině.

§10b

(1) Na xxxxxxxx xxxxxx občana lze x xxxxxxxx obyvatel xxxx xxx údaj x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1, její xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřený podpis xxxxxx9); xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx datum, xx xxxxxxx xxxxx žádá, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5o), byly xxxxxxxxxx doručovány; x xxxxxxx případě se xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxx x obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto údaje xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx možné xxxxxx oznámení x xxxxxxx zásilky a xxxxx s xxxxxxxx28).

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 318/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§12

Zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx údaje o xxxxx trvalého pobytu,

a) xxx-xx zápis xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neúplných nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) byl-li xxxxxx, na jehož xxxxxx je xxxxx xxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx občana x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx adresa je x evidenci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx objekt nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx části xxxx xx xxxxx oprávněné xxxxx uvedené x §10 xxxx. 6 xxxx. c). Navrhovatel xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12a

Vlastník xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx části xxxx oprávněná osoba xxxxx §10 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx údaj x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxx xxxxxxx právo, xxxxx si existenci xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřit bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x katastru nemovitostí.

§12a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 318/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

XXXXX III

RODNÁ XXXXX

§13

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "fyzická xxxxx").

(2) Rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx beze xxxxxx. Xxxxx dvojčíslí xxxxxxxxx xxxxxxxx dvě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx dvojčíslí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx zvýšené x 50, třetí dvojčíslí xxxxxxxxx den xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx znakem xxxxxxxxx xxxx narozených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1954 xxxx stejnou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxx devítimístná s xxxxxxxxxx koncovkou x xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X případě, xx xxxx výdejovými xxxxx xxxxxxx čísel (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") pro xxxx xxxxxxxxxx den v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čísla, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx tento xxx novou, xxxxxxxxxx xxxxxxx rodných xxxxx, xxx xxx platí, xx rodné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx beze xxxxxx. Xxxxx dvojčíslí vyjadřuje xxxxxxxx dvě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, u xxxx xxxxxxx x 20, x žen xxxxxxx x 70, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Čtyřmístná xxxxxxxx xx rozlišujícím znakem xxxxxxxxx xxxx narozených x xxxxxx kalendářním xxx.

(6) Totéž xxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx nositelem nejvýše xxxxxxx xxxxxxx čísla.

(8) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx také rodné xxxxx přidělené xx xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993. Xxxx xxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(9) Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx") výlučně xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx rodné číslo xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx čísla"), xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxxxx x §13c xxxxxx zákona.

§13x

Xxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §13 odst. 3 x 5, xx shodným xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx rodná xxxxx xxxxxxxxxxxx přidělována xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxx čísel (dále xxx "xxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) předáváním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx konkrétní xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxx příslušnému výdejovému xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxx xxxxxxx čísla xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx výdejovým místem,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx činností xxxxxxx x vydání xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rodné xxxxx xxxx chybné xxxxx xxxxxxxxxxx rodné xxxxx; x případě, xx xx xxxxx vydání xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provede xx změna xxxxxxx xxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxxxxxx rodných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxx čísle, xxxxxx xx potvrzuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx číslo,

f) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx, vedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx České xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 90 xxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx delší xxx 3 měsíce14a) (xxxx xxx "cizinci x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14b).

§13x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx účely tvorby, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, osvědčování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx změn xxxxxxx čísel xxxxxxxxxx xxxxxxx rodných xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003 xxx vést xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Registr xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx využívána xxxxxxx xxxxx čísla x další xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ověřování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx přidělení xxxxxxx xxxxx (§16),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rodné číslo xxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx jako blokovaný xxxx,14c)

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx případné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx údaj xxxx pouze, xxxxx xxx xxx zjistit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození a x xxxxxxxx rodného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx xx narodil; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxx prvku) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx,

x) agendový identifikátor xxxxxxx osoby xxx xxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx xxx přidělen,

j) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx čísle [§15 xxxx. b)], xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rodných xxxxx.

(4) X registru xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodná xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a), b) x c) xxxx x xxxxxxxx vedena xxxx neukončený, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x výlučnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzájemně xx vytvářející xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx čísel, x ověřování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísel, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kdykoliv xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x §16 x 17.

(6) Xxxxxxxxxxxx předává x xxxxxxxx výdejovým xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přidělení rodného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, předají xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sestavy xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyplněné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xxx sestavy xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx sestavy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

(1) Rodná xxxxx xxx xxxxxxxx jen

a) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx správních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní správy, xxxxx, vyplývající x xxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx závětí,

b) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nároků xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx techniky, xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx, rozsahu, kontextu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx práva a xxxxxxx fyzických xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx.

(2) Pro využívání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx číslem rozumí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyjadřující xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx opatření k xxxxxxx práv a xxxxxx subjektu údajů xxxxx xxxxxxxxx zejména:

a) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uplatnění povinnosti xxxxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679,

x) pořizování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx operaci, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx operace,

c) xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) opatření xxxxxxxxxx obnovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx testování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti zpracování, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx místa

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx místům, xxxxxxx xxxx

x) matriční úřad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1950, x xxxxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxx přiděluje rodná xxxxx

1. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeni x xxxxxxxxx x) x x),

2. cizincům, kteří x přidělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14d), xxxxxxxxx fyzickým osobám, xxx které x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14e),

3. xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx čísla požádá Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14e),

4. xxxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx14f),

5. xxxxxxxx s xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

6. xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14g).

(2) Xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxxxxx údajů do xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Doklad x přiděleném xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodném čísle xx

x) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxx čísla,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx čísle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o přiděleném xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003 (dále xxx "doklad o xxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) doklad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14b),14f), xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx uvedeno.

§16

Xxxxxxxxx rodného čísla

Rodné xxxxx xxxxxxx výdejové xxxxx

x) xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) občanu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) cizinci x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,14b)

x) cizinci, xxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx nebo doplňkové xxxxxxx14f),

x) xxxxxxx, který x xxxxxxxxx rodného xxxxx požádal pro xxxxxxx podmínek podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14d) xxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxx o xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14e).

§17

Xxxxx xxxxxxx čísla

(1) Xxxxxx xxxxxxx čísla xx xxxxxx přidělení xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy

a) totožné xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxx dvěma nebo xxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx,

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx k osvojení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Změna xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx nezletilé xxxxxxx osoby, jestliže xx u téhož xxxxxxxxx a týchž xxxxxxxxxx mění xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxx devítimístné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla uvedené x §13 odst. 3 a 4 xxxxxxxx datu xxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho číselná xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepisem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx a úředních xxxxxxx x dalších xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx číslo"), xxxxx

x) xxxxxxxxx se, že xxxxxxx xxxxx je xxxxxx číslem jiné xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx nežádá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provede záznam x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx rodné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx se prokáže, xx xxxxxxx xxxxx xx rodným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x případech, xxx 2 nebo xxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx, narozených xxxxx xxx, xxxxxx x roku xxxx xxxxx, užívá namísto xxxxxxxxxxx rodného čísla xxxxxxxxxxxx xxxx desetimístné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx v §13 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx datu xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx podoba xxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx osobních x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx listin, xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxxxx každá x žijících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx užívaného xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Změnu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx rodných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§17a

(1) X případech xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx §16 písm. x), x), c) x x) x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx místo fyzické xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx §16 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě rodné xxxxx přidělí na xxxxxxx písemné, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxx,

x) rodné xxxxxxxx,

x) den, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxx doručování,

h) xxxxx xxxxxxx žádosti.

(3) Xxxxxx-xx xx fyzickou osobu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. x) xxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx, opatrovník, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem5e), xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, opatrovníka, xxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxx být sepsána x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele,9) pokud xx xxxxxxx nepodepisuje xxxx zaměstnancem výdejového xxxxx. Úředně xxxxxxx xxxxxx žadatele xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx rodného xxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16 xxxx. x).

(5) K xxxxxxx x přidělení xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx jazyce, xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx překlad xx xxxxxx xxxxxxx9). Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx čísla Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14e), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. x).

(6) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx čísle, který xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxx xx nositelem xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem zmocnitele xxxxx členu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e).

(7) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rodného xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14e), doručí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxx niž xxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx rodného čísla

(1) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v přiděleném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x registru. Xxxxxx x ověření rodného xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx narození, místo x okres xxxxxxxx xxxxxxxx rodného čísla, x ověření xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx místo xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx výdejové xxxxx xxxxxxxx známo,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx podávána xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zmocněnec na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), uvede xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx,

x) xxxxx sepsání xxxxxxx,

x) podpis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxx").

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 připojí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx ověření xx žádáno, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx narození; je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx jazyce, xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jazyka xxxxxxx. X xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx rodného xxxxx xxxxx číslo vydalo, x xx xxxxxxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxx místem xxx xxxxx, zda xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx xx správné x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla, xxxxx xx uveden x xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadateli o xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxx xxxxx rodné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla. X případě xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provede xxxxx xxxxxxx čísla xxxxx ustanovení §17 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a zjištěnému xxxxxxxx nejedinečného xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx podpisem zmocnitele xxxxx xxxxx domácnosti, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx schváleno soudem5e), xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(5) Ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jeho provedení.

§17x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla

(1) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxx prokázat, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedených x §15, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx xxxxxxxx rodného čísla, x xxxxxxxxx jehož xxxxxxx čísla xx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodil,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx číslo, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, přidělilo, xxxxx xx výdejové xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo bydliště x cizině xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xx xxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádost xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx člen domácnosti, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx občana xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx xx též xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx v cizině xxxxxxxxx zástupce, opatrovníka, xxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) podpis nositele xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx").

(3) X žádosti podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx doklad x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx překlad xx xxxxxx českého. X xxxxxxx se xxxxxx přikládá doklad x xxxxxxx občanství xxxxxxxx rodného xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx nositeli rodného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx výdejovým xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx rodného čísla,

b) xxxx přiděleno jiné xxxxx xxxxx než xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X případě uvedeném x písmenu a) xxxx b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx správnost xxxxxxxxxxx rodného xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 musí xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným podpisem xxxxxxxxxx xxxxx členu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ministerstvo x xxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.

§17xx

Xxxxxxxxx xxxxx rodného xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxx rodného xxxxx nemůže xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx změny xx xxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cizině místo xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx x cizině xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx xx podávána xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla,

d) xxxxxx-xx xx nositele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zákonný zástupce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní plné xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx xx xxx jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nositele rodného xxxxx,

x) podpis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nositele rodného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dokladu x xxxx x místě xxxx narození; xx-xx xxxxx doklad xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, přiloží xx k xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka. X xxxxxxx se xxxxxx přikládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx žadatelem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v registru xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, a ve xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místem xxx xxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxx, že

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rodného xxxxx, x xxxxx mu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx této xxxxx x původní xxxxx xxxxx, pokud lze xxxx údaje zjistit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx být žadateli x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zmocněnci na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členu domácnosti, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ministerstvo provede x xxxxxx potvrzení x změně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX PŘI XXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx

§17x

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§8a xxxx. 1 x 2) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §8a odst. 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu úřadu xxxxxxxxx x §8a xxxx. 1 x 2 xxxxxx nepravdivé xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx (§13 xxxx. 9).

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu do 25&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

(3) Přestupky podle xxxxxxxx 1 projednávají x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx dopustil.

(4) Xxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx příjmem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze xx příjmem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.14h)

§17e

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx nakládá x rodným xxxxxx (§13 xxxx. 9), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čísla (§13c xxxx. 1).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxx uložit pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx14i) (dále jen "Xxxx").

§17x

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 342/2006 Sb.

XXXXX V

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXXX USTANOVENÍ

§18

Vztah xx xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §12 xxxx. 1 se xxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 odst. 4 xx 11 xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajů xxxx obcí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx mají, xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) nebo xxxxx §22.

§20

Ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx čísel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15a) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx15b). Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zaregistrování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012.

(2) Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx podle zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. xxxxxxxx 2010, se ve xxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datového xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesouladů xxxxx v jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech.

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2010

§21

(1) Trvalý pobyt xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje za xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx tohoto zákona.

(2) X občana, který xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veden trvalý xxxxx v evidenci xxxxxx občanů, xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 obdobně.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x zaměstnanosti

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx16) xxxxx xxxxxxxx xxx

1. výběr a xxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x nemocenského pojištění (xxxx);

x) xxxxxxx rozhodujícím x xxxxxxx státní xxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx17) údaje potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx18) xxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxx xxxx služeb sociální xxxx;

x) Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx19) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 platí x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§22a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxxxxxxxx průkazů a xxxxxxxxxx xxxxxxx19a).

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 342/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 3.7.2006

§22x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx žádosti xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona z xxxxxxxx pojištěnců19b), xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxx spisové dokumentace, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x osobách:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rodné x všechna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, včetně jeho xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx.

§22x

(1) Jsou-li v xxxxxxxxxxx systému xxxxxx x obyvatelích, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, údaje o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v matričním xxxxxxx xxxxxxxxx19c). Nebyl-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x průkazu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx o xxxxx.

(2) X případě, xx x xxxxxxxx podobě xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx změně x xxxxxx xxxxxxx, přechýlení xxxx x doslovném xxxxxxxxx přepisu, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x cestovním xxxxxxx, x průkazu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx x azylu, xxxx se v xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu písmenného xxxxx x xxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, a xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxx občanů, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracoviště.

§23x

§23x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§23x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx poskytování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vedou xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxx o xxxxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x cizincích, xxxxxx byla xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,

g) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx, popřípadě xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx území,

j) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx5f), datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx manželství,

m) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxx5m), datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx partnerství,

n) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; je-li manžel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, vede xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo dítěte,

4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

5. rodná čísla xxxxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx údaje x jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx; xxxx údaje se xxxxxxx, pokud se xxxxx o xxxx xxxxxxxx ženě x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxxx dítě x xxxxxxx požádala o xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx

1. zletilého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cizince x povolením x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx cizincem x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který se x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České republiky,

4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x cizince, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vede xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údaje x cizincích xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxx veřejné moci, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x informačního xxxxxxx cizinců.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x informačním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxx 1. července 2012 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předá xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x účinností xx 30.12.2010

§23x

Xxxxxxxxxxxx převede xxxxx x obyvatelích vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxx §3 odst. 3, 4 x 7 nejpozději ke xxx 30. xxxxxx 2016 do samostatného xxxxxxxx souboru. Ministerstvo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx vedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 318/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx evidence obyvatel x rodných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx tiskopisů "Xxxxxxxxxxxx lístek x xxxxxxxx xxxxxx", "Doklad x xxxxxx čísle", "Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx" x "Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx",

x) xxxxxxxxx xxxxxx předávání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výdejovým xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§26

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx. x zákona x. 134/1997 Xx., se xxxxx "České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§27

Xxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx č. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx č. 352/1999 Sb., xxxxxx x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx. a zákona x. 363/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx 2 se xxxxxxxx písmeno x), xxxxx zní:

"d) ohlášení xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx...Xx 50,-".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§28

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 135/1982 Sb., o hlášení x evidenci pobytu xxxxxx.

2. Xxxxx č. 21/1971 Sb., x jednotné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 128/1989 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§29

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2000. Xxxxxxxxxx §1 písm. x) x x), §3 xxxx. 3, §6 písm. x), §13 xx 17, §25 xxxx. b), §26 x §28 xxxx 2 a 3 nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 2003.

Xxxxx x. r.
Havel x. r.
v z. Xxxxxxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx činnosti (xxxxxxxxx), x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §13c, xxxx povinny xxxxx čísla x xxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, evidencí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uvedeného data xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx číslem.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 53/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 424/2010 Sb.

Xx. XV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pobytu, xxxxx x agendového informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převedeny do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx registru xxxxx x pojmenování, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx čísla x stavby určené x bydlení xxxx xxxxxxxx, zapisuje xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx Statutem xxxxxxxx města Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měst. Xxxx x vzniku, xxxxx názvu xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxx názvu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxx připojení k xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx Ministerstvo vnitra.

3. Xxxxx podle xxxx 2 předává xxxxxxxx xxxxxxx příslušným podle xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx obecní xxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx městské xxxxx nebo městského xxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx xxxxx vojenských újezdů xxxxxxx úřad.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v jeho xxxxxxxxxxxx systémech.

Čl. XV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx o xxxx xxxxxx nebo pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxx bylo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx uživatel při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §7 odst. 3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1900 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o prohlášení xx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se všechny xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx jako xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 318/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx státní správu xxxxx xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx matrikou (xxxx jen "xxxxxx xxxx") v územním xxxxxx kraje xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx podmínky xxxxx §10 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 133/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

2. Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx seznamů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu x xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx seznamy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadům.

3. Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytnutém Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx označený jako xxxxxx xxxxx, a xx 9 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx tento seznam xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x seznamu podle xxxx 3 do 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx úřadu.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x občanů x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sídla obecního xxxxx xxxx o xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 3 písm. x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, jako adresu xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017 x výjimkou bodů 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 29.12.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 133/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000, x výjimkou xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x c), §3 xxxx. 3, §6 xxxx. x), §13 xx 17, §25 xxxx. x), §26 x §28 body 2 a 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.

Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

2/2002 Xx., kterým se xxxx zákon č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.2.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

495/2002 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 30.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §10 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci obyvatel) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 29.11.2002

53/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

302/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 98/2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

68/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

115/2006 Xx., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx zákony

s účinností xx 3.7.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

391/2008 Sb., xxxxx xxxxx zákona č. 133/2000 Sb. publikované x xxxxxx x. 126/2008

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010 x xxxxxxxx §10b, xxxxx nabývá účinnosti xx 24.7.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 a 1.7.2010

258/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 94/2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

494/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 15.1.2013

186/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

312/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

22/2014 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 xx xxxx návrhu na xxxxxxx části šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.5.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

15/2015 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, x stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx hranic xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx vojenských xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

318/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2017 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 29.12.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s účinností xx 24.4.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021 x xxxxxxxx §8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.1.2022 a 1.2.2022

112/2022 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9. xxxxxxxxx 2021 sp. xx. Xx. XX 2/20 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxx §29 zákona x. 89/ /2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, §21 xxxxxx x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, x §13 xxxxxx x. 133/ /2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2022

412/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

414/2023 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 157/2004 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1a) §87a xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxx x. 161/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §37 xxxxxx č. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
Zákon č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 517/2002 Xx.
5x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 365/2000 Xx.
5b) Xxxxx č. 36/1960 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5x) §14 x 15 zákona x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5x) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 115/2006 Xx.
*5x) §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §45 xx 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*5f) §11 x násl. zákona x. 94/1963 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5x) §680 xx 686 občanského xxxxxxxx.
*5x) §17a xxxxxx x. 94/1963 Xx.
5x) §677 xx 679 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*5x) §22 xxxxxx x. 94/1963 Xx.
5h) §26 x 76 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*5x) §24 xxxxxx x. 94/1963 Xx.
5i) §755 xx 758 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5j) §57 xxxxxxxxx zákona.
5k) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
5x) §1 xxxxxx x. 301/2000 Xx.
§2 xxxx. 2 zákona č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5m) §5 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
5n) §14 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
5x) §57 xxxxxxxxx xxxxxx.
5p) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
6) Například xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
6x) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
7) §1 xx 3 xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*7x) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8a) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o elektronických xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8b) Zákon č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8c) §8a xxxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
9) Například xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 21/2006 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx xxxx kopie x listinou x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Například xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx č. 124/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb.
9x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
9x) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
9x) Čl. 5 xxxx. x) a x) Xxxxxxxx xxxxxx x konzulárních stycích, xxxxxxxxx xxx x. 32/1969 Sb.
9e) §38 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxx č. 326/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejných prostranství xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 193/2001 Xx.
12) Zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12a) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §67b xxxx. 20 zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech.
14) Zákon č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
14x) §87a xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Xx. x xxxxxx x. 161/2006 Xx.
14x) Zákon č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
14x) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Sb.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §11a xxxx. 5 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx svědka x dalších xxxx x souvislosti s xxxxxxxx řízením x x změně xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14i) §29 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb.
14x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15a) Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
15b) Čl. 5 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
16) §3 xxxx. 3 zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
17) §63 xxxx. 3, §65 x 66 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §1 xxxxxx x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 582/1991 Xx.
19) §2 xxxx. 2 zákona x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx.
19x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 559/2004 Xx.
§2 xxxx. 3 xxxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Xx.
19x) §16c xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx.
19x) §24 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx. x zákona x. 578/2002 Xx.
21) §158 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 217/2002 Xx.
22) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
23) §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
25) §75 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15a xxxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxx x. 494/2012 Xx.

28) Například §23 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §46 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád.

29) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

30) §465 xx 471 xxxxxxxxxx zákoníku.

31) §865879 občanského xxxxxxxx.