Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

99/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÝ REVÍR, CHRÁNĚNÁ RYBÍ OBLAST A VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

Rybníkářství §3

Rybářský revír §4

Chráněná rybí oblast §5

Výkon rybářského práva §6

Výkon rybářského práva v hraničních vodách §7

Řízení o povolení výkonu rybářského práva §8 §9

Odnětí a zánik výkonu rybářského práva §10

Hospodaření v rybářském revíru §11

Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva §12

HLAVA III - LOV §13

HLAVA IV - RYBÁŘSKÁ STRÁŽ §14

Zánik ustanovení rybářské stráže §15

Oprávnění rybářské stráže §16 §17 §18

HLAVA V - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ §19

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §20

Kraj v přenesené působnosti §21

Ministerstvo §22

Ministerstvo životního prostředí §23

Ministerstvo obrany §24

Služební stejnokroj §25

HLAVA VI - OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ §26 §27 §28 §29

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §30

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §31

HLAVA VIII - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §32

Vztah ke správnímu řádu §33

Přechodná ustanovení §34

Zrušovací ustanovení §35

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) §36

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů §37

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů §38

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §39

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 237/2012 Sb. - Čl. III

č. 204/2015 Sb. - Čl. XXI

INFORMACE

99

XXXXX

xx dne 10. xxxxx 2004

o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

RYBNÍKÁŘSTVÍ, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX RYBÁŘSKÉHO XXXXX, XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ZDROJŮ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxxx a xxx xxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx organizmů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx revírů x xxxxxx xxxxxxx,

x) výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, při vyhlašování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) evidenci x xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx ryb xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x lovu v xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx, pravomoce x odpovědnost rybářské xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx základě x xxxxxxx tresty xx neplnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx státu na xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,

h) ochranu xxxxxxxx rybolovných xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x vodních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) rybářstvím xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx ryb, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx organizmů v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ryb x xxxxxx masa, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx produkce xxxx xxxxxx pro rybníky xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx,2) xxxxx xx xxxxx nádrží xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx hrází, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeními,

d) zvláštním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sádky, xxxx líhně, xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx revírem xxxx vodního xxxxxx xxxxxxxxxxx vod3) x xxxxxx xxxxxxx 500 x2 souvislé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx organizmů, vyhlášená xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xx 24,

x) xxxxxxx rybářského xxxxx činnost x xxxxxxxxx revíru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rybářství xxxxx §1924, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xx ryb, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x užívání xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uzavřenou xxxxx vodní xxxxx xxxxxxxxxxx vod,3) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx mrtvé xxxx odstavené rameno xxxxxxx toku, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx prohlubeň xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vodní xxxxx nebo xxxx xxxx, ve xxxxxx xx prováděna xxxxxxxx xxxxxxx nebo činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem,4)

h) xxxxxx organizmem xxxxx xxxxxxxx xxxx vodní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx potravy xxx xxxx xx přirozenou xxxxxxxx xxxxxxx prostředí,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břeh xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x ním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k ulovení xxxx xxxx vodního xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx si ryby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rybářského xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x ochranu xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytný xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povolenkou k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx nádrží xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000 x3 a xxxxx xxxxxxxx hloubka xxxxxxxxxxx 9 m,

o) xxxx xxxxxxxx společenstvo xxx x vodních xxxxxxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, obývajících x xxxxx xxxx xxxxxx vodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činitelů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx organizmů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x život xxx a xxxxxxx xxxxxxxxx ve vymezeném xxxxxxxx,

x) hromadně účinnou xxxxxxx xxxx způsob xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxx xxxxx sítí, vrší, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vodou, xxx pomocí různě xxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení,

r) xxxxxxxx xxxxxx ryb xxxxx dravý, candát xxxxxx, xxxxxxxx obecná, xxxxx jesen, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx obecný, lín xxxxxx, xxxxx podhorní, xxxxx obecný, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obecná, xxxxxxxxx nosák, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx říční, xxxx xxxxxxxxxx x všechny xxxxx síhů,

s) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řazení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, od xxxx nižšího xxxx x xxxxxxx,

x) ochranou xxxxxxxx rybolovných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx státního xxxxxx xxx dodržováním těchto xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX, RYBÁŘSKÝ XXXXX, CHRÁNĚNÁ XXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§3

Xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) X rybníkářství se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx udici. Xxx xx xxxxx xxxx provádět rybníkář, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Rybníkářství xxxx xxx xxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.5)

(4) Rybníkář xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx §19 xx 24 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lovu xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx evidence x xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xx xxxxx.

§4

Rybářský xxxxx

(1) Rybářský xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,6) na xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx; xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx rybářský xxxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rybářský xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx života xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx němž se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx-xx vlastníků xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxx, vyhlásí příslušný xxxxxxxx xxxxx rybářský xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxx vlastníky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx všemi xxxxxxxxx xxxxx všemi spoluvlastníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx xxxx xxxx xx uzavřené xxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ani xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rybářského xxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxxx; xxxxx výzvou xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přidělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxx rybářského xxxxxx.

(5) X rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kromě obecných xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx revíru, xxxxxx vodní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vodním xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadí x xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx 1: 50&xxxx;000. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rybářského revíru, xxxxxxxxx x rozhodnutí x vyhlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx oblasti x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx osobě, které xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxx v přírodě xxxx hranice a xxxxxx xxxxxx vyznačení.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx změně podmínek xxxxxxxxxx xxx chov x xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx uživatele příslušného xxxxxxxxxx revíru nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platí ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3.

(7) Xxxxxxxxx rybářský xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxxx-xx xxxxxx souvislé xxxxx plochy x xxxxxxxxx revíru pod 500 x2, xxxx

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx život xxx x xxxxxxxxx revíru,

b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x).

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), rozhodnutí o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; nachází-li xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx více xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx krajských úřadů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxx krajských xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 6 xxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 15 xxx ode xxx nabytí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx rybářského xxxxxx xx zakázán. Za xxxxxxxx rybářského xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx touto xxxxxx.

(11) Podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§5

Xxxxxxxx xxxx oblast

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rybářského xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx revíru, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví, xxxxx xxxx xxxx vodní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x lov x xxxxxxxxxx rybářském xxxxxx.

(2) X chráněné rybí xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxx zakázán xxx ryb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Podrobnosti x xxxxxxxxxxx, změně x rušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ryb a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx právo lze xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru nemá xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 10 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§8 odst. 5); xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx.7)

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 písm. x) x x)

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx pověřená xxxxx vlastníky nebo xxxxx spoluvlastníky k xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jménem, xx-xx vlastníků xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §4 odst. 3 xxxx. x) xxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx revír xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) xxxx x), prokáže-li, xx uzavřel xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx rybářského xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vlastníky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 nebo 2,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. x)

1. xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx sídlo xx xxxxx Xxxxx republiky,

3. xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx státech Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx určité xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx xxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx řízení (§9 xxxx. 2).

§7

Výkon rybářského xxxxx x xxxxxxxxxx vodách

Výkon xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx8) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx tato smlouva xxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxx práva

§8

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) označení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, trvalý xxxxx, xxxxxx žadatele, jde-li x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) návrh xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx navržených za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) prokázání xxxxxxxxxxxx,

x) zhodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxx vypořádání xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rybářský xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu rybářského xxxxx, si k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8a) xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxxx výpisu x evidence Rejstříku xxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxxxx x odpovídajícími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xx-xx žadatelem právnická xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, oprávněného xxxxxx xx tuto osobu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx všemi vlastníky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx revír, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx rybníka xxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nájemní vztah x uvedené xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx práva s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx se xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rybářského práva xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů, xxxxxx si příslušný xxxxxxxx orgán x xxxxxxx závazné stanovisko xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx (odstavec 2),

d) xxxxxx xxxxx způsobilé xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx,

x) xx způsobilý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx revír,

f) se xxxxxx zpřístupnit příslušný xxxxxxxx xxxxx dalším xxxxxxxxx povolenek k xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x hospodařením v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx způsobu hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx uživatelem rybářského xxxxxx.

(8) Ten, xxxxx xxx povolen výkon xxxxxxxxxx práva, xx xxxxxxx vypořádat xx x xxxxxxxxxxxxxx uživatelem xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

(1) X případě, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 písm. x) xxxx b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx o výkon xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 3 písm. x), xxxxx se xxxxxxxxx xx pověření xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva (§6 xxxx. 4), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nejlépe xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx národních parků xxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxx poslání. Xx toto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva vypisuje xxxxxxxxx rybářský xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Příslušný xxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.6) Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx rybářského práva xxxx, xxxxxxxx při xxxxxx uživatele rybářského xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx rybářského xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministrem xxxxxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(8) Xx-xx rybářským orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxx tříčlenné komise xxxxxxxxx ministrem xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výběrovém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nepůvodních xxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx přírody.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům výběrového xxxxxx.

(11) Námitky x xxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx uplatnit písemně xx 15 xxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 10.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výběrového xxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx.

(13) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušný hejtman xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx rozhodne xx 60 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx výsledku xxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(14) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx vyhoví, zruší xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx rybářský xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx-xx xx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(16) Xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaného podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 15 anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán ministerstvu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx moci; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaného podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx rybářský xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 35 xxx xxx xxx ukončení výběrového xxxxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx rybářský xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx-xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nichž mu xxx xxxxx rybářského xxxxx xxxxxxx,

x) ukáže-li xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) skončí-li xxxxxxxxxx xxxx nájemní xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx pozemku, xx němž xx xxxxxxx uzavřená xxxx,

x) xxxxxxx-xx rybník xxxx xxxxx tok xxxx xxxxxxxx voda, xx xxxxx xxx rybářský xxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx nebo vlastníka xxxx všech vlastníků xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx uzavřená xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx rybářského xxxxx zanikne xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nástupce.

§11

Hospodaření v rybářském xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx rybářský xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rybářský xxxxx

x) rybářského xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx hospodaření, xxxxxxx xxx o xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxx xxxx obsádky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx, xxxxx a věkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx svým rozhodnutím x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx , x xxxxxx xxxxxxxxx opatření x regulaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx křížence xxxxx nebo opatření x xxxxxxxxxx, izolaci xxxx regulaci invazního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx36) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx měr xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobů xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxxxxx xx to, xx xxxx x xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hospodařit způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rybářským xxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxx x hospodářskými xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru pověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledku a xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x lovu x xxxxxxxxx revíru.

(6) Xxxxxxxx hospodář je xxxxxxx vést xxxxxxxx x hospodaření podle xxxxxxxx 5 a xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rybářskému orgánu.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rybářskému orgánu xx 30. dubna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx rybářského xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zástupce, xxxxxxx xxxxxxxxx k lovu x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva vstupovat xx xxxxxxxx pozemky, xxxxx xx ně xxxx xxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxx; jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx při xxx xxxxxxx.

(9) Vlastník xxxx xxxxxxxx pobřežního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zástupce,

b) xxx xxxxxxxx rybářských xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na rybářské xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx stanovování xxxxxxx hospodaření s xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxx měr pro xxxxxxxxxx druhy xxx x x obecně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2),

x) x xxxxxxx xxxxxx evidence x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx x rybářském xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě hranic xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.1)

(2) Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx

x) mimoprodukčních xxxxxx xxxxxxx a malých xxxxxxx nádrží,

b) xxxxxx x udržování původních xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxxx xx opatření xx veřejném xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vodních toků, xxxxxxxxxx xxxxxxx děl xxxx uživatelům rybářských xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních příspěvků x způsobu xxxxxxxx xxxxxx využití stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhy xxx, x xxxxxxx vysazování x xxxxxxxxx revíru xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx10). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx se postupuje xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx nedošlo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx11) x xxx xxxxxxxxxxx právem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xx xxxxxxx hospodařit tak, xxx nebyla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rybářského xxxxxx x rybníkářství xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx nakládající x povrchovými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ryb x xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx potravy. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx x xxxxxxx organizmů x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochraně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxx způsobenou na xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx revíru xxxx xx rybníku xxxx xx xxxxxxxxxx rybochovných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx způsobila. X xxxxxxxx škody xx xxxxxxxx uživatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx není xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x nesmí xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxx zabránil vrátit xx do xxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neučinil xx 7 xxx xx opadnutí vody xxxxxxxx k záchraně xxxxxxxxxx xxx, je xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na kterém xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Uživatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXX

§13

(1) Xxx xxx a vodních xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x §3 xxxx. 2 x x xxxxxxxxx revíru xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádět lov xxxxxxx xx 2 xxxxx.

(2) Xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx jakéhokoliv xxxxx, lapaček, udic xxx xxxxx, dále xxxxxx a rozsošek, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx ryby, xxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx x xx xx,

x) xxxxxx x lovu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pod xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxxxxxx xxxx použít invazní xxxxxxxxx druh xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx lov

a) vybraných xxxxx xxx po xxxx jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ryb, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxx těchto druhů xxx,

x) xxxx denní xxxx xxxx ryb x xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu ochrany xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxx xxxxxxxx x lovu xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 x, xxxx xxxxxxxxxx xxxx ryb xx i xxxxx xxxx,

x) x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx silničních a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx nízkého xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx znečištění vody x též xxxx xxxxxxxxxxx x přezimování x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru x xxxxxxxx ryb xxxx x jejich xxxxxxxxx do jiných xxx,

x) xxx xx xxxxx, vrší,

k) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx 50 x xxx xxx x xxx xxx.

(4) X rybářských xxxxxxxx xx xxxxxx provádějícím xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxx, i xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx revírech, xxxx xxx, než stanoví xxxxx limit xxxxx xxxx x hmotnosti xxxxxxxxxxxx ryb. Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxx hromadně xxxxxxx metodou lovu, xxxxx xx prováděn xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rybářství xxxxx odstavce 6 xxxx §11 xxxx. 2. Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx denní xxxxxx počtu kusů x xxxxxxxxx přisvojených xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxx nebo rybníkáře xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxx xxxxx vodního prostředí xxxx xx-xx stanoveno xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rybářského xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxx, také xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(6) Příslušný rybářský xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx výjimky, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx požadovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x odstavce 1 x xx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), x), x) až k) x xxxxxxxx 4 x xxxxxx chovu xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx organismů, jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údržby x xxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx přechodů, x xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x odstranění, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx odůvodněných případech. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(7) Xxx xxx pomocí xxxxxxxxxxxx proudu xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x takovémuto xxxx x xxxxxxx opravňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.12)

(8) Při xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx osoba provádějící xxx xxxxxxx xxx x sebe rybářský xxxxxx, povolenku x xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6 x xx xxxxxxxx xx předložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx rybářského xxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx jeho působnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx.7)

(10) Xxxxxxxxx k lovu xxx dané rybářské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úplatu. X xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rybářského xxxxxx, popřípadě stanoví xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx. Osoba xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx, rybářský xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ryb x údaje x xxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxx x krajiny.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydat na xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Povolenka xxxxxxxxx x rybářský xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xx vydání xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx správní xxx.

(12) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx odebrání,

c) způsob xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx lovné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) denní doby xxxx ryb x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) povolené xxxxxxx xxxx, povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx povolenky x xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxx.

XXXXX IV

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

§14

(1) Xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx v xxxxxxxxx xx uživatel xxxxxxxxxx xxxxxx povinen a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx x stanovuje xxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bydliště xxxxxxxxxx osoby. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stráží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ji xxxx x xxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx náležitosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx udělen, xxxxxx kvalifikačních požadavků.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx může xxx ustanovena xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 21 let,

b) xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 7),

x) xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxx stráže,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx práv x povinností rybářské xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x znalost xxxxxxxxxxxxx právních předpisů,

f) xxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx výkonu této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx."

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přírodě a xxxxxxxxxx pohyb v xxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a zraku, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx onemocněními, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závažnou poruchou xxxxxxxxx anebo dalšími xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx rybářské stráže.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rybářské xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx13) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tato stráž xxxxxxxxx zaměstnance, pak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb35).

(5) Xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx rybářské stráže xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx doby 3 xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx13) x xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx. Časová platnost xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxxx způsobilosti před xxxxxxxxx této doby.

(6) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx rybářskou xxxxxx, je xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(7) Příslušný xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8a) výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení, xxxx fyzická osoba xxxxxxx, xx na xxxxx xxxxxxxxx jí xxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxx. Xx splnění podmínky xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxx více xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx fyzická osoba. Xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx, prokazuje xx xxxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osobu.

(8) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx správní xxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti x předpokladech xxx xxxxx funkce rybářské xxxxxx x o xxxxxx ověřování x xxxx xxxxxxxxxx odznaku x průkazu xxxxxxxx xxxxxx.

§15

Zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx rybářská xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru, xxxxx xxxxxxxxx stráž xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rybářskému xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rybářské xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stráž.

(2) Xxxxxxxxx rybářský xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stráže xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx e) xxxx xx prokáže, xx xxxx ustanovena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Příslušný xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxx x vlastního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rybářskou xxxxxx.

(3) Xxxxx, x xxx ustanovení rybářskou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx služební xxxxxx x průkaz xxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx rybářské xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxx lovící xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zda xxxxxxx lov xxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxxx tento xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx ryby xxxx vodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, obsah xxxxxxxx loďky, nádrže xxxx jiného zařízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxx, z hlediska xxxxxxxx rybářského práva,

3. xxxxx lovící xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx proudu, xxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx prokazující jejich xxxxxxxxxxx x práci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx lovu xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxx,

4. užívání xxxx, xxxxxxxx, zdymadel, výpustí x xxxxxx zařízení x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx,

5. xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxx a xxxxxx kvalitu;

b) požadovat

1. xx xxxxx lovící xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

2. od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rybářského xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx opravňujícího xxxxx x lovu xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx organizmu,

3. součinnost, xxxxxxxxx pomoc xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecní policie, xxxxxx-xx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestný xxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx důvodně xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx, jezy, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stráže, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném, x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx.

§17

(1) Rybářská xxxxx xx xxx výkonu xxx funkce xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místě,

b) xxxxxxxxxx xx průkazem xxxxxxxx stráže,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) zjišťovat xxxxxx x příčiny xxxxxxxxxx vody x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) oznamovat xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxx x xxxxx podle xxxxxx povahy uživateli xxxxxxxxxx revíru x xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx15) xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.16)

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. 2 písm. x) xx e).

§18

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rybářskou xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x náhradu xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxx.17)

(2) Xxxxxxx xxxxx xx neposkytne, jde-li x škodu xxxxxxxxxx xxxxx, která svým xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx x přiměřený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyvolala, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx škodu xx xxxxxx, náleží xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx pracovních úrazů.18)

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx škodu xx věcech, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rybářskou xxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vznik xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona nebo xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.18),19) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx působnosti,

d) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx úřady.

§20

Obecní úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxx xxxxx x vede xxxxxxxx xxxxx rybářských xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (§14 odst. 1).

(2) Obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rybářské xxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§30 x 31).

§21

Kraj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx revír, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§4 odst. 1, 6 a 7), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhlašovaného xxxxx §22 xxxx. 2, §23 xxxx. 1 x §24 xxxx. 2.

(2) Krajský xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyhlášeném podle xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x obvodu xxxx xxxxxxxxxx,

x) povoluje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§10),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx rybářského xxxxx, předává hlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) vyhlašuje x zrušuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx (§5), xxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 2 a xxxxx §13 odst. 6 za xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zástupce,

f) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předpisů vydaných x jeho provedení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxxxx práva povolen,

g) xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,20)

x) je xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x uložení xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx účinkům xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 708/200737) a x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx38).

(3) Krajský xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru [§4 xxxx. 3 xxxx. c)], xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny

a) x řízení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo živočichů xx krajiny39),

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nepůvodního druhu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo živočichů40),

c) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx41) a

d) xxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx42).

(5) Xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx projednávají xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§30 x 31) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§22

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rybářství, x výjimkou území xxxxxxxxx xxxxx21) a xxxxxxxxxx újezdů,22) xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxx nachází xx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,8) x xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx státních xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Stanovuje xxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rybářského xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyhlášeném xxxxx xxxxxxxx 2 a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx, jímž xxxxxxxxx hraniční vody, xxxx xx xxxxx xxxxxxx důležitých pro xxxxxx státu

a) povoluje xxxxx rybářského xxxxx (§8),

x) xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx (§10),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledku x rybníkářství x xxx výkonu rybářského xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxx (§5), povoluje výjimky xxxxx §11 xxxx. 2 x xxxxx §13 xxxx. 6 xx podmínek v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,20)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 5 a §31 xxxx. 4 na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx31),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx provedení xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx přesunu xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/200737) x x xxxxxxx xxxxxxxx k přesunu xxxxxx xxxx místně xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny38).

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaných xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx mu xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledcích v xxxxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rybářských xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx České republiky xxxxx z xxxxxxxx x hospodaření a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx invazních xxxxxxxxxxx xxxxx na seznamu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§4 odst. 1),

b) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx (§4 xxxx. 6),

c) xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx (§4 odst. 7),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx (§9 odst. 1),

x) oznámení o xxxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§9 xxxx. 2).

(8) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx rybářských xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxx xxxxxxx evidence podle xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx, xxxxx

x) má k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx dohledu x xxxxxxxx ministerstva.

(10) Xx xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 nezbytné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(11) Ministerstvo xxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Ministerstvo xx xxxxxxxxxx x celními xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx mořských ryb x mořských živočichů xx Xxxxx republiky x xxx jejich xxxxxxxxx přes Xxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx právnické osoby xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku rybářství x oblasti xxxxxxx x xxxxx, pokud xx prokáže, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Ministerstvo je xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozor, xxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§23

Ministerstvo životního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx rybářství na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx21) xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) vyhlašuje, xxxx a zrušuje xxxxxxxx xxxxxx (§4 xxxx. 1, 6 x 7),

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§8),

x) odnímá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§10),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rybníkářství x xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx, předává xxxxxxx x xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx (§5), povoluje xxxxxxx podle §11 xxxx. 2 a xxxxx §13 xxxx. 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxxx,

x) xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x předpisů vydaných x xxxx provedení x rozhodnutí vydaných xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným správou xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xx byl xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,20)

i) xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účinkům xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 708/200737) a x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx nevyskytujícího xxxxx x akvakultuře xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx38).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxx rybářského xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zrušuje xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx rybářských xxxxxx xx své xxxxxxxxxx (§14 odst. 1),

x) projednává přestupky xxxxx tohoto zákona (§30 x 31).

(3) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx živých xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod (XXXXX) xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx přes Xxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx obrany

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx22) xx Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlašuje, mění x zrušuje rybářské xxxxxx na území xxxxxxxxxx újezdů (§4 xxxx. 1, 6 x 7).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v rybářských xxxxxxxx vyhlášených podle xxxxxxxx 2 a xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx rybářského xxxxx (§8),

x) xxxxxx výkon xxxxxxxxxx práva (§10),

x) xxxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx x rybníkářství x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. května xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§5), povoluje xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 x xxxxx §13 odst. 6 xx podmínek x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovuje, odvolává x xxxxxxx rybářskou xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1),

g) vykonává xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§30 x 31),

i) xxx xxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,20)

x) xx dotčeným xxxxxxx v xxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepříznivým xxxxxxx přesunu xxxxx xx. 4 xxxx. 1 nařízení Rady (XX) x. 708/200737) x o xxxxxxx xxxxxxxx k přesunu xxxxxx xxxx místně xx xxxxxxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx38).

§25

Služební stejnokroj

Zaměstnanci orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jednotný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx odznaku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ZDROJŮ

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 104/2011 Sb.

§27

Při xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx mořských živočichů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů32) xx celní xxxxxx xxxxxxxx ve spolupráci x pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.28)

§28

(1) Při xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, dodávkové xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx, množství, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx mořské xxxx nebo mořského xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx32).

(2) Při xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx mořských xxx nebo mořských xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle příslušných xxxxxxxx předpisů Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx jejich xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx údaje předává xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§29

(1) Dozor nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady, x xxxxx xxx o xxxxx x tranzit xxx x xxxxxx xxxxxx vodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXXXX), xxxxxxxx xxxxx dozor Xxxxxxxxxxxx životního prostředí.

(2) Xxxxx prodejce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ryb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen podat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxxxxxxx loví xxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem (§3 odst. 2 x 5),

x) xxxxxxx xxx xx udici x rybníkářství, aniž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx pověřenou osobou (§3 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu se xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ochrany rozmnožování xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx [§13 xxxx. 3 xxxx. x) a §13 xxxx. 12] nebo xxxx mimo xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx rybí xxxxxxx [§13 xxxx. 3 xxxx. x)],

x) uloví x xxxxxxxx si xxxx xxxxxxxxx druhu, xxxxx nedosáhla xxxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx druhu ryb [§13 xxxx. 3 xxxx. b) a §13 xxxx. 12],

x) xxxxxx zákazy pro xxx ryb xxxxx §13 xxxx. 2 x 3,

f) xxxxxxx xxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovenými x xxxxxxxxx x xxxx (§13 xxxx. 10),

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 7,

h) xxxx x sebe xxxx xx požádání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 8,

i) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §3.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru

a) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 1 a 2),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §11 odst. 6,

x) nevyznačí hranice xxxxxxxxxx revíru,

d) nevyznačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rybářskou xxxxx (§14 xxxx. 1),

x) nepověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6 a xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) uvádí xx xxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx ryb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx32),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx mořských živočichů xxxxx §28 xxxx. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie,

c) nepodá xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2.,

x) xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx zavádí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx33).

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), f) a x) x odstavců 2 až 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;500 Xx. Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx do 8&xxxx;000 Xx; xx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) až c) xxx uložit xxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx uvedené x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx zavádí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx rybolovu34).

(7) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx, xxxxx xx podle odstavce 7 xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §16 písm. x), xx evidence přestupků xxxxxx rybářský orgán, xxxxx rybářskou xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx rybářskému orgánu xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§31

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxx. 2 x 5),

x) xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx anebo xxxx pověřenou osobou (§3 xxxx. 2),

c) xxxxxx zákazy pro xxx xxx podle §13 odst. 2 x 3,

x) xxxx xxxxxx elektrického proudu x rozporu x §13 odst. 7.

(2) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §3.

(3) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxx přestupku tím, xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx revíru

a) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx (§11 xxxx. 1 x 2),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx revíru,

d) nevyznačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§14 odst. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxx §11 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx přestupku xxx, xx

x) uvádí xx xxx, doveze, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx ochrany mořských xxxxxxxxxxx zdrojů32),

b) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mořských ryb xxxx xxxxxxxx živočichů xxxxx §28 xxxx. 2 údaje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) nepodá xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2,

x) xx xxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se zavádí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x neregulovaného xxxxxxxx33).

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 50&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx c) xx xx xxxx 100 000 Xx. Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvedené x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nehlášeného x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx34).

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§32

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 5, §4 odst. 11, §5 xxxx. 3, §8 xxxx. 8, §11 xxxx. 10, §13 xxxx. 4, 6 x 12, §14 xxxx. 9, §22 xxxx. 8 x 13 x §25.

§33

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto zákoně xxxxxxx řád.

§34

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxx x vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxxx části rybářského xxxxxx, xxxxxxxxx celého xxxxxxxxxx revíru, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x rybářském revíru xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§35

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 102/1963 Sb., o xxxxxxxxx.

2. Xxxxx x. 410/2000 Xx., kterým xx mění zákon x. 102/1963 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 103/1963 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 189/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stráže x x xxxxxx xxxxxxxxx, vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a průkazu xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 296/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výsledcích x rybářských xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rybářských xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx hospodářství č. 103/1963 Xx., kterou xx vydávají prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx x rybářství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 23/1962 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/1963 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/1974 Xx., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 289/1995 Xx., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx)

§36

X zákoně x. 238/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx správě xx xxxxxx hospodářství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní zákon), xx xxxx třetí xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§37

X zákoně x. 132/2000 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, zákonem o xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx., zákona x. 143/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx. x xxxxxx x. 22/2004 Xx., se xxxx xxxxxxx devátá xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§38

X zákoně x. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 426/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Sb., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx. a xxxxxx x. 22/2004 Xx., xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zrušuje.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§39

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. dubna 2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 x §26 xx 29, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. r.

Xx. XXXII

Rozsah x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxxx XXX až XXXXXX tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x po 31. prosinci 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platných xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. III

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 99/2004 Xx. nebo xxxxxx č. 200/1990 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stráží xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx působnosti podle xxxxxx x. 99/2004 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou příjmem xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 99/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Informace

Právní xxxxxxx x. 99/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004, x výjimkou ustanovení §6 xxxx. 3 xxxx. b) xxxx 3 x §26 xx 29, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

104/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, rybářské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

237/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, rybářské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 21.12.2012

501/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.8.2014

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

205/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

364/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 395/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární péči x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxx č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 242/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
2) §55 xxxx. 1 x §127 odst. 14 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 254/2001 Sb.
4) §2 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§3 xxxxxx č. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.
6) §43 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
7) Xxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §107 xxxx. x) xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 7/2000 Sb. m. s., x xxxxxxxx Dohody xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 66/1998 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx socialistickou republikou x Rakouskou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx hraničních xxxxxx, vyhlášená xxx č. 57/1970 Sb.
8a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §5 xxxx. 4 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 254/2001 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Vyhláška č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 89/1982 Xx.
13) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách).
14) §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx.
15) §75 xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §2, §190 xx 203 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §438 xx 450 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §15 xxxxxx x. 114/1992 Xx.
22) §35 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
23) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2406/96 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 323/1997 x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2578/2000 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2495/2001.
24) Xxxxx č. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx rostoucích xxxxxxx x xxxxxxx opatřeních x xxxxxxx těchto xxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění zákona x. 320/2002 Xx.
25) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3943/90 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 24 Úmluvy x xxxxxxxxx antarktických xxxxxx xxxxxxxx zdrojů.
Nařízení Xxxx (XX) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1721/99 x xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx států, xxxxx xxxxxx stranou Úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx živých xxxxxx.
26) Xxxxx č. 276/2003 Sb., o Xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
27) Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 166/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Kapitola XX xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1005/2008, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x neregulovaného xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1005/2008, xxxxxx xx xxxxxx systém Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rybolovu.
Nařízení Rady (XX) č. 1224/2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 847/96, (XX) x. 2371/2002, (ES) x. 811/2004, (ES) x. 768/2005, (ES) x. 2115/2005, (XX) x. 2166/2005, (ES) x. 388/2006, (ES) x. 509/2007, (XX) x. 676/2007, (XX) x. 1098/2007, (XX) x. 1300/2008 x (XX) x. 1342/2008 x o xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) č. 2847/1993, (XX) x. 1627/1994 x (XX) x. 1966/2006.
Nařízení Xxxx (XX) č. 2406/1996 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx některé xxxxxxxx rybolovu.
33) Čl. 42 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1005/2008.
34) Xx. 44 xxxxxxxx Rady (ES) č. 1005/2008.
35) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx službách.

36) §5 xxxx. 6, §13g xxxx. 2 x §13h xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Nařízení Xxxx (XX) č. 708/2007 xx xxx 11. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x akvakultuře, v xxxxxxx xxxxx.

38) §13c odst. 2 xxxxxx x. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §5 odst. 4 a 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) §5 odst. 6 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

41) §13d xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

42) §13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.