Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2026.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2026.


Zákon o správě voleb

88/2024 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Územní vymezení voleb, den konání voleb a doba hlasování §2

Základní pojmy a společná podmínka výkonu volebního práva §3

Volební okrsky §4

Informování voličů §5

ČÁST DRUHÁ - VOLEBNÍ ORGÁNY

HLAVA I - Soustava volebních orgánů

Volební orgány §6

Státní volební komise §7

Působnost Státní volební komise §8

Jednání Státní volební komise §9

Ministerstvo vnitra §10

Ministerstvo zahraničních věcí §11

Český statistický úřad §12

Krajský úřad §13

Pověřený obecní úřad §14

Obecní úřad §15

Starosta §16

Zastupitelský úřad §17

Okrsková volební komise §18

Zvláštní okrsková volební komise §19

HLAVA II - Registrační úřad

Příslušnost registračního úřadu §20

Působnost registračního úřadu §21

ČÁST TŘETÍ - INFORMAČNÍ SYSTÉM SPRÁVY VOLEB

Informační systém správy voleb §22

Seznam voličů §23

Zpřístupňování údajů seznamu voličů obecním úřadům a zastupitelským úřadům §24

Registr kandidátních listin §25

Registr okrskových volebních komisí §26

Nástroj pro sestavování elektronických petic §27

ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Volební strana §28

Obecné náležitosti kandidátní listiny §29

Společná pravidla podávání kandidátních listin §30

Podávání kandidátních listin registračnímu úřadu §31

Doručování volebním stranám v registračním řízení §32

Projednání a registrace kandidátních listin §33

Vzdání se a odvolání kandidatury a postup při zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí §34

Tisk hlasovacích lístků §35

Dodání hlasovacích lístků §36

ČÁST PÁTÁ - USTAVOVÁNÍ A ČINNOST OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A ZVLÁŠTNÍCH OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

Podmínky členství v okrskové volební komisi §37

Delegování členů okrskových volebních komisí a náhradníků volební stranou §38

Jmenování členů okrskových volebních komisí starostou §39

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise §40

Členství v okrskové volební komisi §41

Jednání okrskové volební komise §42

Ukončení činnosti okrskové volební komise §43

Zvláštní okrsková volební komise §44

Nároky členů okrskových volebních komisí §45

ČÁST ŠESTÁ - ORGANIZACE HLASOVÁNÍ

Volební místnost §46

Zahájení hlasování §47

Zásady hlasování §48

Hlasování ve volební místnosti §49

Pořádek ve volební místnosti §50

Odročení, přerušení a prodloužení hlasování §51

Ukončení hlasování §52

Informace o průběhu hlasování §53

Pozorovatelé mezinárodních organizací §54

Součinnost volebních orgánů §55

ČÁST SEDMÁ - HLASOVÁNÍ V JINÉM VOLEBNÍM OKRSKU

Podmínky hlasování v jiném volebním okrsku §56

Postup při vydání voličského průkazu a zápisu údaje o hlasování v jiném volebním okrsku §57

Postup zastupitelského úřadu při ověření možnosti hlasování v zahraničí §58

ČÁST OSMÁ - PODPORA OSOB SE ZNEVÝHODNĚNÍM PŘI VÝKONU PRÁVA VOLIT

Asistence ve volební místnosti §59

Hlasování do přenosné volební schránky §60

Další podpůrná opatření §61

ČÁST DEVÁTÁ - ORGANIZACE ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S VOLEBNÍ DOKUMENTACÍ

Přítomnost při sčítání hlasů okrskovou volební komisí §62

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §63

Neplatnost hlasu §64

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku §65

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §66

Zabezpečení a předání volební dokumentace z volebního okrsku §67

Postup ve zvláštním volebním okrsku §68

ČÁST DESÁTÁ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, KONTROLA A FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY VOLEB

Odborná způsobilost zaměstnanců územních samosprávných celků na úseku voleb §69

Kontrolní činnost §70

Financování výdajů obcí a krajů na volby §71

Způsob stanovení výše příspěvku §72

Postup při poskytování příspěvku §73

Postup při vyúčtování příspěvku §74

Společné ustanovení k poskytování příspěvku územním samosprávným celkům §75

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPECH VE VĚCECH VOLEB

Jednací jazyk §76

Zvláštní postup volebních orgánů při nevyhovění žádostem ve věcech seznamu voličů §77

Lhůty §78

Ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu v zahraničí §79

ČÁST DVANÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM

Předmět soudního přezkumu §80

Příslušnost soudu §81

ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §82

Přístupnost informací o volbách §83

Přechodná ustanovení §84

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST §85

Příloha - Úřady městských částí hlavního města Prahy, které plní úkoly pověřeného obecního úřadu, a městské části hlavního města Prahy, pro které tyto úkoly plní

INFORMACE

88

XXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2024

x správě xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx do Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, voleb xx zastupitelstev xxxxx, xxxxx do zastupitelstev xxxx a xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

(2) Xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovují xxxxxx xxxxxxxxxx volby uvedené x xxxxxxxx 1 (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx“).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx1).

§2

Xxxxxx xxxxxxxx voleb, xxx xxxxxx xxxxx x doba xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx pátek x xxxxxx. Xxxxx xxx voleb začíná xxxxxxxxx ve 14.00 xxxxx a končí xx 22.00 xxxxx. Xxxxx den voleb xxxxxx xxxxxxxxx x 8.00 xxxxx a xxxxx xx 14.00 xxxxx.

(3) X zahraničí xx volby xxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) čtvrtek x pátek, xxx xxxxxxxxx začíná xx 14.00 xxxxx x xxxxx ve 21.00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodinový xxx xxxxxxx x xxxx xxx 2 hodiny xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx hlasování xxxxxx xx 12.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x 8.00 xxxxx x končí xx 12.00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx, v němž xxxxxxx shodně xxxxxxxx xxxxxxxx čas xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) pátek, xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve 14.00 xxxxx x xxxxx ve 22.00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, x sobota, kdy xxxxxxxxx začíná x 8.00 hodin a xxxxx xx 14.00 xxxxx místního xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx se xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

§3

Xxxxxxxx pojmy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přiznává xxxxx volit.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx podle xxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kandidátem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvolení. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx ten, komu xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx právo xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je kandidát, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx stranou.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxx práva xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxx. Svéprávnost x xxxxxx práva xxxxx xxxxx omezit.

§4

Volební xxxxxx

(1) Každý xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx voleb přísluší x xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx každé obce xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 1 volební xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx ani do xxxxx xxxx volebních xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx byly xxxx zbytku xxxxxxxxx xx xxxxx obce, xxx xxxx zachovány xxxxxxxxx xxxxxx celky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx umožňoval xxxxx xxxxxx hlasování x xxxxxxx hlasů x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místností x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obce.

(4) Změnu xxxxx volebních xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajského úřadu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajský úřad x x xxxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města.

(6) Xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx x xxxx od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx.

(7) Volební xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx prvky. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. i). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx územním xxxxxxx zastupitelského úřadu.

§5

Informování voličů

(1) Obecní xxxx zveřejní xx xxxxxx xxxxx nejpozději 15 dnů xxxxx xxxx voleb oznámení x xxxx a xxxxx konání voleb xx území obce. Xxxx-xx na území xxxx vytvořeno více xxxxxxxxx xxxxxx, uvede, xxxxx části území xxxx náležejí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků. Xxxxxxx obecní úřad x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx volebních xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx totožnost x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žijící x xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx x xxxx x místě xxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasováním ve xxxxxxx místnosti xxxxxxxxx x uvede xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx voleb xx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Senát“), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva x těchto volbách.

(4) Xxxxxx-xx xx druhé xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) X xxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 % občanů xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, 2 a 4 xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ORGÁNY

HLAVA X

Xxxxxxxx volebních orgánů

§6

Volební xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo vnitra,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx statistický xxxx,

x) xxxxxxx úřad,

f) xxxxxxxx xxxxxx úřad; příloha x xxxxxx zákonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx úřad,

h) starosta,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx velvyslanectví x xxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konzulárním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zvláštní okrsková xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx státní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx zaměstnanec České xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvu práce x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx Státní xxxxxxx komise, x xxxxxxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx financí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ministr zdravotnictví, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vedoucí Kanceláře xxxxxxxxxx republiky.

(5) Pro xxxxx organizačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sekretariát xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§8

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x kontroluje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx voleb,

b) losuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

c) umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx volební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zápis o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx příslušných xxxxxx x volbách.

§9

Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx její xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jednání Xxxxxx xxxxxxx komise xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Jednání Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Předseda může xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx volební komise xxxx xxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxx xx xxxxxxx, je-li přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členů. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, hlasovala-li xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. X xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise se xxxxxxxx zápis. Xxxx-xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x jednání Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx vnitra

Ministerstvo xxxxxx

x) xxxx, zajišťuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx přípravu, průběh x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx volebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlasovacích lístků x sjednává smlouvu x xxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) řídí, xxxxxxxxx x kontroluje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, průběh x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx,

x) předává Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x Xxxxxx statistickým xxxxxx xxxxxxxxx vytvoření xxxxxxx pro xxxxxx xxx mezi zastupitelskými xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zpracování vydaný Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem,

f) xx xxxxxxxx celkových xxxxxxxx voleb předává Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x podle xxxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxx.

§12

Český xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podporuje zjišťování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vytváří xxxxxxxxxx x obcích, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o území xxxxxxxxxx pod jednotlivá xxxxxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x stanoví-li tak xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx pracovištích xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxx pracoviště xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zpracováním xxxxxxxx voleb x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vybraným vyškoleným xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověření,

f) xxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxx pro přenos xxx mezi pracovišti Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxx, jejichž účast xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) vyhotovuje a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kandidátů x xxxxxxxxx stran,

i) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx výsledky hlasování xxxx, co uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

k) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx voleb ve xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) plní další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxxxxx zákonů o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasy, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůtu x odstranění xxxx x předání xxxxxx xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx hlasování,

d) xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx a vyhotovit x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxx úřad

Krajský xxxx

x) xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizační x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx poskytuje nezbytnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxx obecního úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x volbách, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x provedení voleb xx svém xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x xxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x termínech xxxxxx školení x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) podílí xx na distribuci xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxx, popřípadě starosty xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx být řádně xxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Senátu xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx

x) xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x ním xx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxx voleb xx xxxxx pracovišti,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky pro xxxxxxxxx voleb xx xxxxxx volebního obvodu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volby xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxx úřad

Obecní úřad

a) xxxxxxx xxxxxxx okrsky,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxx,

x) xxxxxxxxx nejnižší xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) svolává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxx vyrozumívá členy xxxxxxxx volební xxxxxx x termínech školení x zásadám hlasování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxx,

x) xxxxxxxxx místnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxx xxx x technických xxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx telefonní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx volební xxxxxxxxx x xxxx x bezbariérovém přístupu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx průkazy x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) předává xxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxx příslušných xxxxxx x volbách.

§16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx“),

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejnižší xxxxx, x odvolává xx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx úřad

a) xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zahraničí x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxx místních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx voliče x hlasování ve xxxxxxxxx volebním xxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx cizím jazyce,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx volebním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozmnožení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volební komisi xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a pomocné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a podle xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxxxx xxxxxx úřad x přihlédnutím k xxxxx voličů ve xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxx xx volebních okrscích xx 400 xxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obecní xxxx tento xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx přede xxxx voleb.

(2) X xxxx okrskové volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise. Xxxxxxxx x xxxx xx-xxxxxxxxxxx zastupuje místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je také xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx pořádek xx volební místnosti,

b) xxxxxxxxx xxxxx průběh xxxxxxxxx,

x) sčítá xxxxx x xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Ve xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx předseda xxxx místopředseda x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování xx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 2 členové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx xxxxx druhy voleb xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx okrsku 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro všechny xxxxxxxx konané xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se prokazuje xxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxxxxxxxx xxxx průkaz xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx členům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zapisovatel.

§19

Zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx každý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise má xxxxxxx 3 xxxxx.

(2) X čele zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx

x) zajišťuje xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx průběh xxxxxxxxx,

x) sčítá xxxxx x vyhotovuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

Registrační xxxx

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

Registračním xxxxxx xx xxx xxxxx xx

x) Evropského xxxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad v xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxx xx Xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obvod, který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxx úřad, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, a xxxxx xxx x zastupitelstvo xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx registrační xxxxxx xxxxx části xxxxxx,

x) losuje čísla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Senátu x pořadí volebních xxxxx na hlasovacím xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx výrobu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxx

(1) Zřizuje xx informační systém xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx systém“) xxxx informační systém xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx systém xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příslušnými xxxxxx x volbách x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin, x xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasovacích xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínku xxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o volbách. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) registr xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) registr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxxxxxx petic.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému za xxxxxx jejich zpracování xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx problematiku v xxxxxx xxx působnosti, xxxxxxxxxx dosahované výsledky x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx aktuálních xxxxxx.

(5) Xx informačního xxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §70.

(6) Xxxxx x xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb, xxxxxxxxx-xx xxxxx, že xx xxxx xxxxx xx xx základě žádosti xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uchovávají xx xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních komisí x příslušných volbách. Xxxxx x registru xxxxxxxxxxxx listin x x nástroji pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx petic xx xxxxxxxxxx po xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx řízení ukončeno.

(7) Xxxxx x xxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx §23 odst. 1 xx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx dojde x

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx stát xxxxxxx, xxx-xx o občana Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx voliče xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx x tomu, xx volič xxxx xxxxx, která se xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx.

(8) Údaje o xxxxxxxxxx x záznamům x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx a x xxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx a xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx obsahuje x xxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku,

d) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hlasování x xxxxx volebním xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx volič hlasuje xx volebním xxxxxx, xx kterém sídlí xxxxxxxx uvedené x §56 xxxx. 5,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x mezích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx vydání voličského xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx voličského xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx průkazu. Rozsah xxxxx vedených v xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Obecní xxxx zapisuje do xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x).

(5) Xxxxx si xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx portálu veřejné xxxxxx xxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx“) ověřit, jaké xxxxx xxxx x xxx x seznamu xxxxxx vedeny. Vznikne-li xxxxxxxxx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx g), xxxxxx xxxx údaje xxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zastupitelským xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxx něž xxxx xxxxxxx pořízeny. Soupis xxxxxx obsahuje x xxxxxxxx x místem xxxxxxxx pobytu v xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx x příjmení,

b) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x

x) údaj x příslušnosti k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx zpřístupňuje x xxxxxxxxxxx systému xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadům a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stavu ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx oprávněni volit xx xxxxxxx, xxx xxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Výpis xxxxxx obsahuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx volebnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx zvláštním volebním xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu,

d) xxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) organizačně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxx x xxxxx, xxxxx xx zřídila xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x zmocněnci xxxxx §29 odst. 1 xxxx. f),

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registračním xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx x §29 xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x volbách,

e) xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x historii xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) výstupy pro xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

(2) Xx xxxxxxx uživatelského xxxx x registru xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba s xxxxxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 věty xxxxx, xxxxx má v xxxxxxxxxxxx účtu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svoji xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přistupovat

a) xxxxxxxxxxx úřad v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx editovat, jestliže xx to nezbytné xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx strana podala, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxx řízení,

c) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx hlasovacích xxxxxx v xxxxxxx xxxxx nezbytných pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx,

x) Xxxxx statistický xxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stran x xx zveřejnění souhrnných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx soudem xx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x

x) náhledům hlasovacích xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby pro xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to ve xxxxxxxxxx datových xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx takový xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spisovou xxxxxx.

(6) Xxxxx o registračním xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx kandidátních listin xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí 10 xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§26

Registr okrskových xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Registr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) datum xxxxxx x druh xxxxx, xxx které xx okrsková xxxxxxx xxxxxx ustavena, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxx konají xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecním xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx,

x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise,

g) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxx doručování, xxxxxx elektronické xxxxx x telefonní xxxxx,

x) xxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, místo-předsedy a xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, popřípadě též xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Registr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí obsahuje xxxx evidenci xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx odstavce 1 xxxx. g). Xxxxx zájemce x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi provede xxxxxxxxx obecní úřad xx základě xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx. Zájemce xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx být zařazen. Xxxxxxx do evidence xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx volební komisi.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá zmocněnce, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kandidátních listin. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zmocněnce, xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx volebních komisí x využitím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx úřad, pověřený xxxxxx xxxx, obecní xxxx a xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx veřejně přístupné.

(6) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisích x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx petic xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zastupuje xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x volbách xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx elektronickou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x podpisu voličům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x petice. Xxxxxxxxx elektronické petice xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxx podpisy xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Konají-li xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxx konání xxxxx z důvodu xxxxxxxx volebního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toho, xxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx moci x založení xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X nástroji xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx peticí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx petice xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxxxxx kandidátů a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx systému veřejně xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušným zákonem x volbách. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xx xxx voleb xxxxxxxxxx xxxx 18 let.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§28

Volební xxxxxx

(1) Xxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxx x témže volebním xxxxxx pouze 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podaná xxxxxxxx xxxxxxxx politickými xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx politické strany x xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, uvedou, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx strana a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx x témže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koalice. Xxxxx politická strana x politické xxxxx xxxx být v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je u

a) xxxxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx název xxxxxxx od názvu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) xxxxx xxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxx nebo vzájemně xxxxxxxxxxx; název xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxxx, xxxx xxx odlišný xx xxxxx volebních xxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxx listinu dříve.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát x volební xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx může xxx xxx tytéž xxxxx xxxxxx xxxxx xx 1 kandidátní xxxxxxx.

§29

Obecné náležitosti kandidátní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx listina xxxxxxxx

x) označení volebního xxxxxx a voleb, xxx xxxxx xx xxxxxx; xx-xx volebním xxxxxxx Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxx volebního xxxxxx xx neuvádí,

b) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §82 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx, xxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxx, obec xxxx xxxxxxx obvod nebo xxxxxxxx xxxx, kde xxxx přihlášeni k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxxxx, název politické xxxxxx xxxx politického xxxxx, jejichž jsou xxxxx, xxxx xxxx, xx kandidát xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxx politické xxxxxxxxxxxx“), x xx-xx volební xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, které xxxxxxxxx navrhly; xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx označení absolventa xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx označení, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx volební xxxxxx zmocněnce, jeho xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx také xxxxxx xxxxxxxxx; totéž xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; nemá-li volební xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx tytéž údaje x xxxxxxxxxx kandidátovi, xxxxxxxxx navrhujícím xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, označení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx subjektů, které xx tvoří, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx občana xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxx xx xxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx petice xx xxxxxxx xxxxxxxxx, údaj x xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx volební strana xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo tvůrčí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx je v xxxxxxx, xx výslužbě, xx mateřské nebo xxxxxxxxxx dovolené, xxxxxxx xxxx xx nezaměstnaný. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxx 30 xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx povolání, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x údaje x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx známy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pominou xx xxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxxx, xxx xx přihlášen k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxx, xx xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx je bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30

Společná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 85 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx kandidátních xxxxxx x x tom, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx úřadem. Registrační xxxx nejpozději81 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nejnižším xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxx x ve xxxxxxx xx zastupitelstev obcí x xxxxxxxxxxxxxx krajů xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxx volen, x xxxxxxxxx x xxx, xxx je xxxx pro volby xx zastupitelstva xxxx xxxxxxx xxxx volebními xxxxxx. Xxxxx týkající xx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxx x informačním xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx volby x informačním xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kandidátní xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li tento xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x volbách xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro nezávislého xxxxxxxxx. Xxxxx svého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zmocněnce xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nastupuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podáno xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, odvolání xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx platného xxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registračnímu xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxx xxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxxxxx identifikační xxxxx x umožní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Po xxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xx údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx zmocněnec x osoba nebo xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x elektronického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x využitím prostředku xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx nahrazuje podpis, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxx nemusí mít xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§31

Podávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x období xx 80 xx 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Kandidátní xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin je xxxxxx registračnímu xxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 4 písm. x) x x) xxxx xx učiněno xxxxxx podle §30 xxxx. 4 xxxx. x), xxxx xxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 4 xxxx. x). Navrženým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezasílá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzené xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 4 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxx xxxxx xx podepsaném xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx systému, a xx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 písm. x), x) x x) a xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Neshoda xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx. Registrační xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x neshodě údajů.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx měnit xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxxxx kandidátní listiny xxxx zahájeno a xxxxxxx xxxxx věc xxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Doručování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, doručuje ji xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zpřístupněním x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zároveň odešle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedenou x xxxxxxxxxxxx xxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořena.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx jinak, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v registračním xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx doručenou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Projednání a registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Registrační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx podána x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxx zákony nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stranu xxxxxxxxxx 58 dnů xxxxx dnem xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx 53 dnů xxxxx dnem xxxxx, x výzvu xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxxx listina xxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx volební xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 4, xxxxxxxx registrační úřad 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx

x) kandidáta na xxxxxxxxxx listině, xxxxx x xx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nesprávné či xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx uveden xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx volebních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx obvodu, xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx připojeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx prohlášení x xxxx xxxxxxxxxxxx listin, xxxxxxx jej všechny xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx škrtnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xx uplynutí 58 xxx přede xxxx xxxxx, učiní tak xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vad kandidátní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxx jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

d) kandidáta, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x volbách.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx bezvadné kandidátní xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx kandidátní listiny, xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx obsahuje-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2,

3. x souladu x xxxxxxxxx 2 byli xxxxxxxx všichni kandidáti xx xxxxxxxxxx listině, xxxx

4. se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx některý x důvodů xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx x škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejní xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx vyjádřit se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx registračního xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní listině xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení o xxxxx domáhat xx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx rozhodnuto. X xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xx registračního xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx x po xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, nejpozději xxxx 20 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx registraci xx xxxxx domáhat xxxxxxx x xxxxx.

§34

Vzdání xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx při xxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kandidát xx může do 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zmocněnec nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx volitelnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odesláno prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nelze xx xxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 podáno xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrací xxxxxxxxxx listiny, registrační xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vyřadí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zůstávají, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx kandidáta nepřihlíží. Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxxx prohlášení ve xxxxx xxxxxxxxx místnostech xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jejím xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Kandidát se xxxxxx xxxxx kandidatury x xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx odvolat, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen v xxxxx volebních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(7) Xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politické strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx straně, x xxxxxx politickému xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hnutí, a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx strana, xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxx, xxxxxxx, nepřihlíží. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů zveřejnění xxxxxxxxx x zrušení xxxx pozastavení činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx volebních xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx ke xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx; zveřejnění xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§35

Tisk xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tisk xxxxxxxxxxx xxxxxx x výrobce, xx kterým xxx xxxx účely xxxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na hlasovacím xxxxxx vycházejí z xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxxx je xxxxx,

x) xxxxx hlasovacího xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx volební xxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) je-li volební xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx složení,

f) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kandidát, sdružení xxxxxxxxxxx kandidátů, navrhující xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx údaj o xxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, povolání, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedená xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxx; x kandidáta xx též uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx titul, stavovské xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx lístku vylosuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které podaly xxxxxxxxxx xxxxxxx, volební xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nejpozději 45 xxx přede dnem xxxxx. Způsob xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pořadí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx lístky xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx rozměrů, a xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jinak. Koná-li xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx lístky xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx barvu. Xxxx-xx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx podle xxxxx hlasovacích xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx lístky zveřejní x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx hlasovacího xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne své xxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na vědomí.

(6) Xxxx hlasovacích lístků xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku x xxxxxx dodání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx xx základě xxxxxxx hlasovacích xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx vyhláškou zastupitelské xxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx hlasovací xxxxxx.

§36

Dodání hlasovacích xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx 35xxx xxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxx volebních xxxxx zaregistrovaných na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx dnem xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dodání xxxxxxxxxxx lístků obecním xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Obecní xxxx xxxxxxx, xxx hlasovací xxxxxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 dny xxxxx xxxx voleb x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chyb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lístky xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecních xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zveřejnění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace x těchto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků využívá xxxxxx xxxx xxxxx xx seznamu xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXX OKRSKOVÝCH XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VOLEBNÍCH KOMISÍ

§37

Podmínky xxxxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x občan xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx jiného státu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který

a) xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx x xx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§38

Delegování členů okrskových xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx x 1 náhradníka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx konaných společně. Xxx volbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může delegovat 1 člena x 1 náhradníka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx politická xxxxxx x politické xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro tento xxxx xxxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhující xxxxx ve volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 36 dnů xxxxx dnem voleb xxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx také uvést xxxxxx xxx doručování, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxxxxxx číslo x xxxx, xx které xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx být delegovaní xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx tento xxxx chybí, xxxxxx xx do okrskových xxxxxxxxx komisí xxx xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xxx provádět xxxxx změny údajů x xxx delegovaných xxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členství x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oproti údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx, vyzve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx občana xxx volbě prezidenta xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx osobu, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxx-xx se ani xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží; xxxxxx úřad x xxx zmocněnce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě jimi xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxx, xxx delegovaná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx členství x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx delegaci xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx, nezávislého kandidáta xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx delegovat 1 xxxxx a 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx hlasování nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, obecní xxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx komisí starostou

(1) Xxxxxxxx jmenuje nejpozději 41 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dále, není-li xxxxxxxx xxxxx §38 xxxxxxxx nejnižšího xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jmenuje xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx místa.

(2) X xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx další xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx jmenované xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x údaje x xxxxxxxxx xxxxxx členství xxxxxx úřad xxxxxx xx xxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxx zařazen; xxxx také xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx elektronické xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx §38 xxxx. 3 a 4.

§40

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx první xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx přede dnem xxxxx. Xxxxx, čas x xxxxx konání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx první zasedání xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxxxx a jmenovaným xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx u xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jmenovaným členům xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxx v xxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx. Xxxxxxxx xx první xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx si mohou xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx převzít také xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x prvním zasedání xxxxxxxx volební komise xx xxxxxxx seznamem xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx, čase x místě xxxxxxx x x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi

(1) Xxxxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx vzniká složením xxxxx xx xxxxx: „Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxx xx xxx tom řídit xxxxxxxx xxxxxxxx, zákony x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.“. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx tak, xx xx podepíše pod xxxxxxx xxxxx slibu. Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx nedostavila xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xx 2 xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxxxxxxxx omluvila. X xxxxxxxxxxx složení xxxxx xxx xxxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47.

(3) Xxxxxxxx x okrskové volební xxxxxx zaniká

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise,

b) xxxxxxxxx, xxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx funkce xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; toto písemné xxxxxxxxxx xxxxx vzít xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx delegoval xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx okrskové xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxx xxxxxx voleb, nevykonává-li xxxx okrskové volební xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx nepřítomnost xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 2 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx zapisovatele, xxxxx přestane vykonávat xxxxx funkci xxxx xx nevykonává xxxxx, x xx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx téže xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradníka xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39.

§42

Xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx

(1) Okrsková xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx je přijato, xxxxxxxxx-xx xx xxx xx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxxxx x jednání okrskové xxxxxxx xxxxxx pořizuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Zápis x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasováním x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx je xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx zapisovatel; xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nezařazuje. Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo místopředseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxx do losování xxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, předseda x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx hlasování x x systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byli jmenováni, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx možné xxxxx xx školení xxxxxxxx.

§43

Ukončení činnosti xxxxxxxx xxxxxxx komise

(1) Činnost xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx patnáctým dnem xx vyhlášení celkových xxxxxxxx voleb Xxxxxx xxxxxxx komisí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx volební komise, xxxxx působnost se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx návrh xx neplatnost xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx okrsku, xxx xx xxx důvod xxx opakování xxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx opakovaném xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx opakovat volby.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx na xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Koná-li xx xxxx xxxxx xxxxx společně, činnost xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souběhu.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxxx nejpozději 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x další xxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §42 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Poklesne-li x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise xxx 3, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx místa další xxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx zvláštní okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx okrskovou xxxxxxx komisi xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obdobně.

§45

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Předseda, místo-předseda x xxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odměnu xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx členové okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků voleb, xx xxxx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx již xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, platu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx výdělku od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx ušlého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxxx výdělku za xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§46

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx objektu, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v bezprostřední xxxxxxxxx vstupu do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Evropské unie. Xx volební xxxxxxxxx xxxx být na xxxxxxxxx místě xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx okrsek xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úředních xxxxxx; xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx schránkou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx tohoto zákona x příslušného xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx o zásadách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx voličům xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x v xxxxxxxxx, německém x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jmenovkou xxx každého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x okrskové volební xxxxxx, a

g) xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jakosti x xxxxx. Xxxx-xx xx souběžně více xxxxx xxxxx, xxxx xxx úřední xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxxx barvě xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxx hlasovacího lístku x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oddělené xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasování. Xxxxx xxxxxx prostorů určí xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xx viditelném místě xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx kandidatury x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx kandidáta a xxxx xxxxxxxxxxxx

x) hlasovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxx“,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zásadách xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na hlasovacím xxxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx členského státu, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx prohlášení x xxxxxx xx kandidatury, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a informace xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, německém x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx místnost xx xxxxxxxxx volebním xxxxxx xxxx vybavena xxxxxxxxx xxxxxxx schránkou x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§47

Zahájení xxxxxxxxx

Xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ověří, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavena xxxxx §46 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prázdná; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx otevřít. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxx hlasování

(1) Každý xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednou.

§49

Xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo služebním xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx cestovním xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxx, xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx svoji totožnost xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxx x přechodném xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prokazujícím xxxxxxxxx.

(2) Voliče, který xxxxxx, xx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx voličova práva xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxx x xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obálku, případně x xxxxxxxxx xxxxxx, x učiní x xxx záznam ve xxxxxx xxxxxx. Volič xx xxxx odebere xx xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravě hlasovacího xxxxxx x x xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx přítomen xxxxxxx x voličem, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §59.

(4) Xx opuštění xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxx lístku x x xxxx vložení xx úřední xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí do xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xx xxxxxxx místnosti xxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx neprokázal xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkaz x volič xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku, xxx xxxxx xx xxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxx xxxxx, nebo

e) xx volič před xxxxxxxxxx neodebral xx xxxxxxxx určeného k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx komise voliči xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5, xxxx xx x xxx na xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx.

§50

Pořádek xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hlasování x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§51

Odročení, přerušení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx do xxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx vybírat, x xxxxxxxxx x xxxxxxx volební dokumentaci. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx neporušenost xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx znemožňují xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x opatření podle xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v místě xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx obecní xxxx, xxxxxxxx obecní xxxx x xxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxxx možné xxxxxxx hlasovací xxxxxx xxx xx xxxxxxx, x zabezpečí x xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci. Xxxx opětovným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§52

Ukončení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx stanovená xxx ukončení xxxxxxxxx, xxxxxx xx volební xxxxxxxx, avšak před xxx xx xxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx sčítání xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx, xxx xxxx xxxxx xxx přítomni xx volební xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hlasů, xxxxxxx poskytovat informace x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx voleb, x xx až xx xxxxxxx xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Při xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxx, xxx xx má xxxxxxx poslední xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Zákazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx informace x xxxxx voličů, kteří xxx xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxx sčítání hlasů xx volební xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx i v xxxxxxxxx mají xxxxx xxx xxxxxxxx pozorovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Evropě.

(2) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxx účast xxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx věcí nejpozději 3 dny xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxx pozorovatelů mezinárodních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxx x §6 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) x x xxxxxxx voleb xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x §6 odst. 1 xxxx. x) x i) potřebnou xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX SEDMÁ

HLASOVÁNÍ X XXXXX VOLEBNÍM XXXXXX

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx hlasovat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx základě voličského xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx voliče x hlasování x xxxxx volebním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx průkazu x v xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx volebním okrsku xx xxxxx, pro xxxxx hlasování xxxx xxxxxx. Volič takto xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxx xxxxxxxxxx pro příslušný xxxx voleb příslušným xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx voliče hlasovat xx jejím odevzdání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx podle příslušného xxxxxx x volbách xxxxxxxx jen x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx obvodů, xxxxx xx xx voličském xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xx voličský xxxxxx hlasovat. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okrsková xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx záznam xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxx vydán xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx odevzdat xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku, kde xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, x xxxx xxxx hlasovat. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx okrsku, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx příslušný. Je-li xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx proveden xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxxxxxx x hlasování x xxxxx volebním okrsku xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx hlasovat xx xxxxxxxxx volebním xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku x xxxxxxx voličů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx hlasovat v xxxxxxxxx, x xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx volit, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx tento xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx může xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro konkrétní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx provedeného obecním xxxxxx, xxxxx xx x územním obvodu xxxxxxxx úřadu volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx x xxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx cele, x xxxxx výkonu xxxxx, x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx okrsku

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a oznámení x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podat volič x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx voleb

a) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) V žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zda xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obecního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx uvedenou adresu, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podána xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx předán k xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději 7 dnů xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x hlasování x xxxxx volebním okrsku xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx k xxxx xxxxxxx zplnomocněná xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 2 dny xxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poštovní přepravě xxxx předání xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx voliči xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx plnou mocí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voliče, anebo xxx xxxxxx zašle. X xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx může xxxxxx xxxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx voleb. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhláškou.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx voleb xxxx xxxxxx xxxx xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxx současně xxx xxxxx i xxxxx xxxx voleb, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx o hlasování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx okrsku x xxxxxxx xxxxxx může xxxxx podat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Se xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(7) Xxxxxx x zápis nebo xxxxx xxxxx xxxxx §56 odst. 5 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Ředitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx 3 dny xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §56 xxxx. 5, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx v §56 xxxx. 5 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voliče xx xxxxxxx žádosti x voličský xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§58

Xxxxxx zastupitelského úřadu xxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad ověří x 31. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě, xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém případě xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Nebude-li občanům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve volební xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx okrsku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu x působnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx povolení xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

PODPORA XXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX VOLIT

§59

Asistence xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, který xxx zdravotní postižení xxxxxx sám vybrat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxx pomoc jiné xxxxx, xxxx být xx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx obálky xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx lístek xx xxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, který není xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxx xxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jí xxxx xxxxxxxx pouze volič.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x tom xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§60

Hlasování xx přenosné xxxxxxx schránky

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x den xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okrsku, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxx hlasování xxxxxxxx volební komise xxxxx x xxxxxx 2 xxx členy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kandidáta x tiskových xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx volební místnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx výpisu xxxxxx.

(3) Xxxxx volební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci objektu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhoví x při xxxxxxxxx xxxxxx postupuje podle xxxxxxxx 2; xxxxxxx xxx též xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx hlasování xx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §49, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxx xxxxxxxx opatření

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxx postižených xxxx.

XXXX DEVÁTÁ

ORGANIZACE XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX S XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§62

Xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx okrskovou volební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx místnosti.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx

x) xxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) členové xxxxxxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) zaměstnanci Xxxxx xxxxxxxxx zařazení x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověření xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54,

g) osoby, xxxxxx umožnila xxxxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

§63

Sčítání hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx okrsková xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x nepoužité xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx. Xxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx otevře xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx komise vyjme xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, okrsková xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx okrsková xxxxxxx komise vyloučí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jejich počet xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx a posoudí xxxxxxxxx lístky. Každý xxxx okrskové volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx x xx, xx posuzování x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx x xxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx hlasování. X přerušení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx obecní úřad x xxxxxxx xxxx xxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx hlasu

(1) Platnost xxxxx posuzuje okrsková xxxxxxx komise.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx proveden xx xxxxxxxxxx xxxxxx zhotoveném x dodaném pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxx o volbách,

b) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lístků xxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) je-li pro xx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x okrsková xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxxxx lístku xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx, xxx které jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§65

Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx okrsku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zápis podepisují xxxxxxxx xxxxxxx okrskové xxxxxxx komise.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podepsat xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx odepření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x samostatné xxxxxxx x zápisu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx x xxxxxxx.

§66

Předání xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zápis o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. c).

(2) Xxxxxxx-xx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §65 odst. 3, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápisem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx nebo pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxx, xxxxxxx oprava xx xxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, Český statistický xxxx xxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nového xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalšího zpracování xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx doklad. Xxxx xxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §47.

(5) Okrsková xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 splnit xx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x okrskovou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx z xxxxxx vyšší xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxx, že xxxxxx důvod xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx.

§67

Zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okrsku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx stejnopis zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx průkazy,

c) odevzdané xxxxxxxxx lístky x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx kontrole x

x) xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb.

(3) Xxxxx statistický xxxx xxxxx zápisy x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasovacích xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx vnitra vyhláškou.

§68

Postup xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku, vyhotovení xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x průběhu x výsledku xxxxxxxxx x výsledků hlasování xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §62 xx 66.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx stanovená xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) X přerušení xxxxxxx xxxxx vyrozumí zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pracoviště Xxxxxxx statistického úřadu x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x zaslání xxxxxx zápisu.

(5) Doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování do xxxxxxx xxxxxxxxxx zašle Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx voličské xxxxxxx, xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x xxxxxx obálky, xxxxx voličů x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku hlasování xx dalšího xxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx úřadu a Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a protokolárním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

§69

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxx úřadu, kteří xxxx držiteli xxxxxxxxx x odborné způsobilosti xx úseku xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zkouškou xxxxxxx právních xxxxxxxx xx úseku xxxxx x právních xxxxxxxx x xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx x ústní části x xxxxxxx podle xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx toho, xxx se zúčastnil xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx voleb xxxxxxx x osvědčení x odborné způsobilosti xx úseku xxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§70

Kontrolní xxxxxxx

(1) Státní xxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obecní xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx místě bezprostředně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§71

Financování výdajů xxxx x krajů xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obcím, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx členů okrskových xxxxxxxxx komisí xxxxx §45 (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx včetně výdajů xx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činností a xxxxxxxxxx, xxxxx se x základní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registračního xxxxx.

(2) Xxxx příspěvku xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídajících

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx vyhlášení xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dodání hlasovacích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx částce xx xxxxx správních xxxxxxxx, příplatku, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx připočte, vykonává-li xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v obci, xxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxxxx vykonávané xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xxxxx o výši xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x obce xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 70 xxx xxxxx xxxx voleb.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx odměn xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku, xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxx příspěvku x xxxxxxxxx podkladů pro xxxxxxxxx výše příspěvku xxxxx odstavce 4 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§73

Postup při poskytování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 dnů xxxxx xxxx voleb xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí,

b) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x výši xxxxxxxxx pro xxxx xx správním xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx voleb, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx použití příspěvku,

f) xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x výdajů,

h) xxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx výdaje xxxx, xxxxxxxxxx obecních xxxxx x krajských xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §72 xxxx. 4. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obcím xxxxxxxxx xxxxxx xxx obce.

§74

Postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Příspěvek podléhá xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §73 odst. 2 písm. e) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx vracejí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx náleží.

(2) Xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §73 odst. 2 xxxx. x), xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 2, xxxx na xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dalšího příspěvku xxxxx

x) název xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx částka xxxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Kraj xxxxxxx xxxxxxxxx vrácené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozdíl mezi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxx xxxx x xxxx správním xxxxxx, x jejich xxxxxx odpovídajícími xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xx správním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určení xxxxxxxxx, xxxxxx kraj xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx převyšujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx v xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx příspěvku uvede

a) xxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí,

b) xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxx.

(8) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kraj v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx rozpočtem x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73 xxxx. 2 xxxx. x).

(9) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x) x x).

§75

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxx příspěvku územním xxxxxxxxxxxx celkům

(1) Územně xxxxxxxxx statutárnímu městu x xxxxxxxx městu Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Přijetí a xxxxxxxx příspěvku krajem xxxxxxxx obci x xxxx vyúčtování xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyúčtování xx státním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkonem státní xxxxxx.

(4) V xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí ustanovení §37 xxxx. 3, §41, §45 xxxx. 2 x 4, §71 xxxx. 3, §80 odst. 4 xxxx. x) xx x), §140 xxxx. 2 x §146 xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx nepřipouští. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu.

XXXX JEDENÁCTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X POSTUPECH VE XXXXXX VOLEB

§76

Jednací xxxxx

Xx xxxxxx xx úseku xxxxx xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dokumenty xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxx předkládat x x anglickém, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxx x hlasování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, neprovede xxxxx údaje x xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx žádosti x zápis xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx.

§78

Xxxxx

(1) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o volbách xxxxxxxx takto:

a) doběhu xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) lhůty určené xx 24 xxxxx xxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx započetím hodiny, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnou pro xxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx podle xxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx úkon u xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 16.00 hodin.

(2) Pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x volbách jsou x xxxxxxxxx rozhodné xxxxxx xxxx den, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona x příslušných zákonů x volbách xxxxx xxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxxx dokladu xxxx xxxxxxxx podpisu x zahraničí

Vyžaduje-li xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo pravosti xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx splněnou, xxxxxxx-xx xxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladu xxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx xxxxxxx ověření.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

§80

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ve xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx uvedených x §77 xx může xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx xxx příslušné xxxxx, x u škrtnutí xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx x dotčený xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.

§81

Příslušnost soudu

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx Městský soud x Xxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

ČÁST TŘINÁCTÁ

SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§82

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx, nezávislý xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, navrhující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx, kterému příslušný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx.

(4) Xx xxxxxx pobyt cizince, xxxxxxx příslušný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx volit xxxx xxx volen, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxx xxxxxxxxx pobyt. Xxxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx se může xxxxxxxx také osvědčením x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx x místem, xxx xx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx příslušný zákon x xxxxxxx přiznává xxxxxx právo xxxx xxxxxxx, xxxxxx obec xxxx místo, kde xx cizinec přihlášen x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předávají Xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadů xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uživatelského účtu.

§83

Přístupnost informací x xxxxxxx

Xxxxxxxxx x výsledcích xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x informačního systému, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxx, xx zveřejňují xxx xxxx otevřená xxxx.

§84

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx vyhlášené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 12měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx voličů naplněním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací x kandidátech x xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx státy Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnou Xxxxxxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx vyhlášených xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx stálé xxxxxxx xxxxxx, dodatky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vedení xxxxxx xxxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x použití registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2026 xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx čtyřleté období, x souběžně konané xxxxx do Senátu. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx řízení a xxx xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

(6) Odborná xxxxxxxxxxx zaměstnanců územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx voleb nabytá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx okrsky x xxxxxxxx stálé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považují xx volební okrsky x xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Ustanovení §71 xx 75 xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2026 xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx zastupitelstev xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxx volby xx Xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se postupuje xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Byla-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezena xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx volit, x xxxxxx omezení xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

ÚČINNOST

§85

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2026.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx

Xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x městské části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx tyto xxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx 1

Xxxxx 2

Xxxxx 2

Xxxxx 3

Xxxxx 3

Xxxxx 4

Xxxxx 4, Praha-Kunratice

Praha 5

Xxxxx 5, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxx 6

Xxxxx 6, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Přední Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxx 7

Xxxxx 7, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxx 8

Xxxxx 8, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxx 9

Xxxxx 9

Xxxxx 10

Xxxxx 10

Xxxxx 11

Xxxxx 11, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxx 12

Xxxxx 12, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxx 13

Xxxxx 13, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxx 14

Praha 14, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx 15

Xxxxx 15, Xxxxx-Xxxxx Měcholupy, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxxx

Xxxxx 16

Xxxxx 16, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxx 17

Praha 17, Xxxxx-Xxxxxx

Xxxxx 18

Praha 18, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxx 19

Xxxxx 19, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Vinoř

Praha 20

Xxxxx 20

Xxxxx 21

Xxxxx 21, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxx 22

Xxxxx 22, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx č. 88/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2026.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx volen ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Unie, xxxxx xxxx bydliště x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/1/EU ze xxx 20. prosince 2012, xxxxxx xx xxxx směrnice 93/109/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx pravidla xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nejsou xxxx xxxxxxxx příslušníky.

Směrnice Xxxx 94/80/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 1994, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx volit a xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Unie x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx z xxxx 1976 o xxxxx xxxxx Evropského parlamentu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/772/ES x rozhodnutí Xxxx (XX, Xxxxxxx) 2018/994 ze xxx 13. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx Xxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx všeobecných x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx připojen x xxxxxxxxxx Xxxx 76/787/ESUO, XXX, Xxxxxxx ze xxx 20. září 1976.