Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2022 do 28.02.2022.


Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

94/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Úvodní ustanovení §1

Mimořádná opatření §2

Nařízení mimořádných opatření §3

Mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví §4

Poskytování informací §5

Realizace mimořádných opatření §6

Koordinace plnění mimořádných opatření §7

Součinnost s orgány krizového řízení v území při realizaci mimořádných opatření a koordinaci jejich plnění §8

Náhrada škody §9

Přestupky §10 §11

Společná ustanovení k přestupkům §12

Soudní přezkum mimořádných opatření §13

Použití trestních předpisů během stavu pandemické pohotovosti §14

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím §15

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů §16

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) §17

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §18

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů §19

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů §20

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu §21

ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost §22

Nález Ústavního soudu - č. 4/2022 Sb.

INFORMACE

94

XXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021

o mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX EPIDEMII XXXXXXXXXX XXXXX-19

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvládání xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 (xxxx xxx "epidemie XXXXX-19") a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "xxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx").

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx či znovu xxxxxxx usnesením Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vlády xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx se vyhlašuje xx Xxxxxx xxxxxx.

§2

Mimořádná xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxx určitou činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxx omezí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx výkonem xx mohlo být xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x působností xx území xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx správního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozování,

b) xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxx výrobní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx provozování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pedikúry, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx přírodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx konání veřejných xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx kumulaci osob xx jednom xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx xx xxxx mohou účastnit; xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozu vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výuku xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx školy,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věcné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnických zařízeních,

h) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx stanovení podmínek xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) příkaz používat xxxxxxxx, mycí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x týdenním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory xxxx domově se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dotčených prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody do xxxx věznice nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(3) Xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) podle §2, xxxx

x) xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxx xxxxxxxx pouze x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Skončením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxx pouze v xxxxxxxx nutném xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xx xxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vymezenými xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x oprávněných xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Mimořádná xxxxxxxx xxxxx §2 nařídí xxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §2 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízeným xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2, xxxxx neprodleně xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx zveřejní i xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mimořádným opatřením xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx stanice jako xxxxxxxx obecné povahy, x xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice pozdější xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvedený ve xxxx druhé. Mimořádné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicím, xxxxx xxxx povinny xxx xxxxxxxxxxx vyvěsit xx svých úředních xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 15 dnů. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxx xx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx úřední xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 nejméně jednou xx 2 xxxxx xx xxxx vydání xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2, ministerstvo xxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxx bezodkladně xxxxx xxxx změní; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xx xxxxxxxx 1 xx 6 použijí xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx mimořádného opatření xxxxx §2 se xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69, §80 xxxx. 1 xxxx. g) x §82 odst. 2 písm. m) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx x které xxxx celostátní xxxxxxxxx, xx použije §3 xxxx. 1 až 5 x §9 xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách

a) aktuální xxxxxxx epidemiologické xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx vývoje,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x míře xxxxxxxx obyvatelstva x x opatřeních, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 x o očkování xxxxxxxxxxxx x otevřeném x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) informace x platných x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 nebo nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx učiněných ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7, x xx xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxx žádostí poslanců x senátorů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx zákona se xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Senátu nepoužije. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx budou xxxxxxxx xxxx senátorovi xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx žádosti.

§6

Xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx mimořádného xxxxxxxx podle §69 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ministerstvo x součinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x xxxxxxxxx záchranných xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx obrany xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx k záchranným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1).

(3) Základní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx způsobilá xxxx xx poskytnutím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx je xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx součinnost Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx zdravotnictví, ministra xxxxxx xxxx ministra xxxxxx vyčlenit prostředky xx xxxxxxxx rozpočtu.

§7

Koordinace plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, koordinovat x kontrolovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx domově xx zvláštním režimem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, jejichž xxxxxx xx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vládu x xxxxxxx Xxxxxxxxxx krizového xxxxx2).

§8

Součinnost x orgány xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx při realizaci xxxxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxx jejich xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx kraje xxxxxxxxxx provedení stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kraje. Xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x podnikající fyzické xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx epidemie COVID-19 xxxx xxxxxxx kraje xxxxxx krizový xxxx xxxxxxx dle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(4) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx na hlavní xxxxx Prahu x xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx.

§9

Náhrada xxxxx

(1) Xxxx xx povinen nahradit xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "poškozený") xxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxx

x) mimořádnými opatřeními xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx skutečná xxxxx. Xx škodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx, nejdéle xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx škody xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxx, xxxxxx vzniku nároku x xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx souvislost, xxxx xxxxxx, xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx zaniká.

(4) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx vzniku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx o výši xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, poskytnutých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxxxx xxx případné xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx škody u xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxx, x xxxx má x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx podle §2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx až xx

x) 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x), e), x), xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. i) xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx nebo sociálních xxxxxx, xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. d),

c) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. i) v xxxxxx případech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx opakovaně xx nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx pokuta do 4 000 000 Xx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 .

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx do

a) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), x), x), i), xxxxx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. i) došlo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x),

x) 500 000 Kč, jde-li x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), j), x) xxxx m), xxxx

x) 30 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x jiných případech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 2 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx je uložil.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednávat xxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 písm. x) x §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§13

Soudní přezkum mimořádných xxxxxxxx

(1) X projednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správního xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx mimořádných opatření xxxxx §69 xxxx. 1 písm. b) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx celostátní působnost, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud.

(2) Návrh xxx podat xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx jednání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx první, návrh xx projednává přednostně.

(4) Xxxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem, nebo xx xxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx působnosti x pravomoci, xxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, x rozsudku xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx posouzení zákonnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx řízení o xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření a xxxxxxx xxxxxx do xx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx trestný xxx x době xxxxx xxxxxxxxxx pohotovosti, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud x xxxx okolnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poškozen xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvládání epidemie XXXXX-19.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§15

X §7 zákona č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 259/2002 Xx. x xxxxxx č. 252/2019 Sb., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad xxxx Policie České xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx, xx-xx narušen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx shromáždění".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 97/1993 Xx., x působnosti Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

X zákoně č. 97/1993 Sb., x působnosti Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1996 Sb., xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 419/2004 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., xxxxxx x. 151/2010 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., x. xxxxxx 51/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Xx. a zákona x. 544/2020 Xx., xx za §4x xxxxxx xxxx §4x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 x 10 xxx:

"§4x

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx

x) orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví9) xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx10)

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxxxx použití. Xxxxxx xxx může xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx Ministerstva zdravotnictví. Xx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Správě xxxxxxx. Spotřebované státní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19 xxxx. 1, §19x a 19x xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích1b) xx xxxxxxxxx.

9) §78 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

10) Zákon x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

§17

X §97x xxxxxx č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 102/2017 Sb., xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx l), xxxxx xxx:

"x) zpřístupňování xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx, kdy je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxxx umělecké xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxx knihovnou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smluv.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§18

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Sb., zákona x. 120/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona č. 392/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., zákona č. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona č. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Sb., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Sb., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx č. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., zákona č. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Sb., xxxxxx x. 238/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona č. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §62x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 105 x 106 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx epidemiologického šetření x zpracovávat osobní xxxxx x prostorové xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a s xxx xxxxxxxxxxx informace. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx určeném x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1765 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx105).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví může xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx, že xx nastaven xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 106) x zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx epidemiologického xxxxxxx, xxxxx spočívají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležitých xxx epidemiologické šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx být xxxxxxxx, x podmínky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx veřejnoprávní smlouva xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxx xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx vztahuje §89 xxxxxxx.

105) Xx. 7x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1765 xx xxx 22. xxxxx 2019, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, řízení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prováděcí rozhodnutí 2011/890/XX, xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1023 ze xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2019/1765, pokud xxx x přeshraniční xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx mobilními xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx na boj xxxxx pandemii XXXXX-19.

106) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů), x xxxxxxx xxxxx.".

2. X §92x xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Je-li xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx opakovaně po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do 4 000 000 Xx.".

3. X §93 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §92x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle §92x odst. 1 xxxx. b) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx přestupku, z xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§19

V §163 zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 370/2012 Sb., xxxxxx č. 82/2015 Xx. x zákona x. 284/2020 Xx., xx doplňují odstavce 3 a 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na výdaje xxxxxxx x činností xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xxxxx nebo školského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejní xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx, xx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 161/2020 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x&xxxx;xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x o xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§20

X §1 odst. 1 xxxxxx č. 161/2020 Sb., x některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 586/2020 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají slova "x xxxxx §2 xxxxxx č. 94/2021 Xx., o mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx osoby x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§21

V §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx osoby xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx slova "o xxxxxxx veřejného xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Sb., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

XXXX DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§22

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §1 xx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 2022.

Vondráček v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 94/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021 x ustanovení §1 xx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 28.2.2022.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

4/2022 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 7.12.2021 xx. xx. Xx. XX 20/21 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanovení

s xxxxxxxxx xx 15.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §24a zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §24b xxxxxx x. 240/2000 Xx.