Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2022 do 30.11.2022.


Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

94/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Úvodní ustanovení §1

Mimořádná opatření §2

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob §2a

Nařízení mimořádných opatření §3

Mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví §4

Poskytování informací §5

Realizace mimořádných opatření §6

Koordinace plnění mimořádných opatření §7

Součinnost s orgány krizového řízení v území při realizaci mimořádných opatření a koordinaci jejich plnění §8

Zvláštní ustanovení o nařízení izolace nebo karanténního opatření §8a

Náhrada škody §9

Přestupky §10 §11

Společná ustanovení k přestupkům §12

Soudní přezkum mimořádných opatření §13

Použití trestních předpisů během stavu pandemické pohotovosti §14

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím §15

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů §16

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) §17

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §18

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů §19

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů §20

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu §21

ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost §22

Nález Ústavního soudu - č. 4/2022 Sb.

č. 39/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

94

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxx 2021

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx COVID-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX-19

§1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx xxxxx koronavirem označovaným xxxx XXXX CoV-2 (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXX-19") x xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxx xx xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

(3) Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx pohotovosti lze xxxxxxx či znovu xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pětiny xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

§2

Mimořádná xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hygienická stanice") xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařídit xxxxxxxxx opatření, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx omezí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo být xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx stanoví podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první x celostátní působností xxxx x xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx. Krajská hygienická xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejího provozování,

b) xxxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx činnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx, xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx výkon, včetně xxxxxxx xxxxxxxx doby,

c) xxxxxxx podnikatelské xxxx xxxxxxx činnosti, xxx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx činnosti,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx sportoviště xx xxxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přírodního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, při xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx fyzických osob xx jednom xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx konání snižujících xxxxxx přenosu onemocnění XXXXX-19, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxx účastnit; xxxxxxx nelze vztáhnout xx xxxxxx, xxxxxxxx x podobné xxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xx shromáždění xxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) omezení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxx xxx výchovu, výuku xxxxx mimoškolní xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx věku nebo xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx činnost x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb vyčlenit xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

h) xxxxx xxxx omezení xxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve věznicích,

i) xxxxxx xxxxxxxx ochranné, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx poskytovatelům zdravotních xxxxxx nebo poskytovatelům xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxx seniory nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxx činnosti xx xxxxxx nastavení protiepidemických xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody do xxxx věznice nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) příkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, studenty xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx školu xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skupině a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podstoupení tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX CoV-2 xxxxx písmene m) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx odděleně xx ostatních fyzických xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2, nejvýše xxxx po dobu 72 xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tanečních, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, heren nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hradů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanečních xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx konání xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx zotavovacích xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxx xxx děti xxxxx stanovení podmínek xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx osobního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2 xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx,

x) xxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx cizího xxxxx xxxx jeho xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxx xxxxx XXXX CoV-2, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxx xx území xxxxxx státu, x xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitém při xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xx něž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx opatření

a) xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx likvidace epidemie XXXXX-19 nebo nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx být xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx pozbývají platnosti.

§2a

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx účelem je xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx osoby rozhodovat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i tehdy, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx zakladatelské xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x případě jiného xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx podmínky xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodováním.

(3) Xxxxxxxxxx §652 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx korporacích se xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx §652 xxxx. 1 x §653 xx 655 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobně.

§2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 26.2.2022

§3

Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xx nezbytně nutnou xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 odst. 2 xx zohlední aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vymezenými xxxxxxxxx, oblastmi xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a oprávněných xxxxx právnických x xxxxxxxxx osob.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 nařídí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx.

(4) X xxxxxxx nebezpečí x prodlení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx nařídit xxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízeným podle xxxx první xxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vyslovila xxxxxxx x mimořádným opatřením xxxxx §2 xxxx. 2, xxxxx neprodleně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách a x hromadném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stejným xxxxxxxx xxxxx neprodleně zveřejní x xxxxxxxxx x xxx, xx nevyslovila xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx ministerstvo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx opatření obecné xxxxxx, x xx xxx xxxxxx x xxxxxx opatření obecné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, může xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxx druhé. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx. Ministerstvo xxxxx opatření též xxxxxxxx hygienickým stanicím, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx bezodkladně xxxxxxx xx xxxxx úředních xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 15 dnů. Xxxxxxx hygienická stanice xxxxx xx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx úřední desce.

(7) Xxxxxxxxxxxx a krajská xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 odst. 4 xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxx od xxxx xxxxxx přezkoumá. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2, ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; x případě změny xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 odst. 2 xx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

Zmocnění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69, §80 xxxx. 1 xxxx. x) x §82 xxxx. 2 xxxx. m) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx vydávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xxxxxx xx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx x xxxxx xxxx celostátní xxxxxxxxx, xx použije §3, 8 xxxx. 1 x §9 xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, epidemiologický xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydávána xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx mírou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx epidemie XXXXX-19 x x očkování xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx čitelném xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx opětovného xxxxxx.

(2) Xxxxx předloží Poslanecké xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §3 xxxx. 7, x to xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxx.

(3) Pro postup xxxxxxxx xxxxxxx poslanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 2 xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx budou xxxxxxxx xxxx senátorovi xx xxxx žádost poskytnuty xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxx žádosti.

§6

Xxxxxxxxx mimořádných opatření

(1) Xxxxx je to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx, xxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x součinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx realizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x xxxxxxxxx záchranných xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vláda xx návrh xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(3) Základní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ohrozila xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §2 odst. 2 xxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tento xxxxxxxxxxxx součinnost Policie Xxxxx republiky.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx součinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4 xxxx xxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x týdenním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx zvláštním režimem.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx štábu2).

§8

Součinnost s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §2 xxxx. 2, xxxxx xx dotýkají xxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxxx vydáním.

(2) Xxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Správní úřady xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření splnit. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xx projednání v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxx kraje využít xxxxxxx štáb xxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(4) Orgány xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xx xxxxxx město Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx.

§8a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx izolace nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního opatření x xxxxxxx před xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx dálku; x xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření.

(2) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ústně xxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx izolace xxxx karanténního opatření xx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx mu xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx nařízená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx nedůvodné, xxxxx xx nebo uvede, xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potvrdí, xx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx žadateli xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nepožádal-li xxxxxxx ve xxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx o prošetření, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx správního xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 39/2022 Xx. x účinností xx 26.2.2022

§9

Xxxxxxx škody

(1) Xxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příčinné xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx škodu se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx nehradí, xxxxxxx-xx, že si xx poškozený xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 let xx xxxxxx škody, xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 4, a xxxxxxx plynutí xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Škoda se xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx nebo zabránit. Xxxx xxxxxxx škody xx xxxx snižuje x výši xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx dopadů mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx podmínkou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xx náhrady xxxxx x xxxxx xxxx poškozený xxxxx xxxxx, xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx má x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.

Přestupky

§10

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. b) xxxx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx likvidace epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 600 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), x), x), i), xxxxx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. i) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sociálních služeb, xxxx k), m) xxxx x),

x) 200 000 Kč, xxx-xx x nedodržení mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c), x), x), x), x), q), x) xxxx x),

x) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 600 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx epidemie COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx výměry pokuty xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx též x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx za obdobně xxxxxxx přestupek xxxxxxxxxxx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 800 000 Xx.

(5) Je-li xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odmítl xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx.

§11

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je likvidace xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx xx

x) 200 000 Xx, jde-li x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x), e), x), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x), x) nebo x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 20 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) nebo x), x), x), x), s) nebo x),

x) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x), x), x) xxxx x) nebo x), xxxx

x) 6 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. i) x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) do 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 odst. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx též x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx za obdobně xxxxxxx přestupek spočívající x nedodržení mimořádného xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2.

(4) Je-li xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. a) xxxxxxx opakovaně po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do 400 000 Xx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx orgán Policie Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxx policie.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 xxxx. x) se zapisuje xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxx. x) a §11 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§13

Soudní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx soudního xxxx správního xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví ve xxxxx xxxxxxxxxx pohotovosti, xxxxxxx účelem je xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, soud xxx mimo xxxxx xxxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o jeho xxxxxxx, nebrání to xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, a to x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxx, xxxx xx ten, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x pravomoci, anebo xx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxx x průběhu xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxx xxxxxx současně xxxxxxxxx obdobnou xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xx §34 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxx xx xxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vyčká xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx spáchán xxxxxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, x jehož xxxxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxx nebo zdraví xxxx, x předpisy xxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxxxx spojují xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx přitěžující xxxxxxxx, soud x xxxx okolnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx je trestným xxxxx poškozen xx xxxxxxx zájem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx epidemie XXXXX-19.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§15

X §7 xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx shromažďovacím, xx xxxxx xxxxxx x. 259/2002 Xx. x zákona č. 252/2019 Sb., se xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "pokud xxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xx xxxxxxx pokojný xxxxxx xxxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 97/1993 Xx., x působnosti Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

X zákoně č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 272/1996 Sb., xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx č. 256/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 419/2004 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Sb., xxxxxx x. 151/2010 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., č. xxxxxx 51/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Xx. a xxxxxx x. 544/2020 Xx., xx xx §4d xxxxxx xxxx §4x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 x 10 xxx:

"§4x

Xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví9) xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10)

x nezbytném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx použití. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstva zdravotnictví. Xx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Spotřebované xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx nahrazeny xxxxxxxxx správním úřadem, xx jehož oblasti xxxxxxxxxx spadají xxxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxxxxxxxx §14 odst. 7, §19 odst. 1, §19b x 19x zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích1b) xx nepoužijí.

9) §78 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

10) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx)

§17

X §97x zákona č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 102/2017 Sb., se xx konci odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) zpřístupňování xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, knihovnou xxxxx xxxxxxxxxx zákona v xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 měsíce, xxxxxxxxxx knihovny, x xx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx nebo umělecké xxxxxx zaznamenané na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx notové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx knihovnou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smluv.".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§18

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 378/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona x. 223/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona č. 267/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 193/2017 Xx., zákona č. 202/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., zákona x. 238/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §62x xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 105 x 106 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx aplikace xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjištěné xxxxxxxxx interakcí xxxxxx xxxxxxxx, a s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx spravovat x x xxxxxxx určeném x prováděcím xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1765 xxxxxxxx xxxxx podle xxxx první pro xxxxxxxxxxxxxxx šetření105).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 106) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx spočívají xx xxxxxxxxxx informací důležitých xxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx má xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

c) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx §89 xxxxxxx.

105) Čl. 7x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1765 ze xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vnitrostátních xxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2011/890/XX, ve xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2020/1023 ze xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2019/1765, pokud xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x varování s xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

106) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx x o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx), x xxxxxxx xxxxx.".

2. X §92x xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 4 000 000 Xx.".

3. X §93 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §92x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Přestupek xxxxx §92x xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx vinným, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

X §163 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona x. 370/2012 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx. x zákona x. 284/2020 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx nezbytné k xxxxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejní xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) účel, xx xxxxx může xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxx právnická osoba x souvislosti x xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx poskytuje postupem xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxx xx povinnost xx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 161/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§20

X §1 xxxx. 1 xxxxxx č. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 586/2020 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx §2 xxxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů,".

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§21

V §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 191/2020 Sb., x některých opatřeních xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, oběti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx slova "x xxxxxxx veřejného xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §18a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxxxxx 2022

Vondráček v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 94/2021 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.2.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 94/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021 x xxxxxxxxxx §1 xx 8a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxx 30.11.2022.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

4/2022 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 7.12.2021 xx. xx. Pl. ÚS 20/21 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanovení

s xxxxxxxxx od 15.1.2022

39/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 4/2022 Xx., x xxxxx x. 520/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

x xxxxxxxxx xx 26.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §24a zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §24b zákona x. 240/2000 Xx.