Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022.


Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

94/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 §1 §2 §2a §3 §4 §5 §6 §7 §8 §8a

Náhrada škody §9

Přestupky §10 §11

Společná ustanovení k přestupkům §12

Soudní přezkum mimořádných opatření §13

Použití trestních předpisů během stavu pandemické pohotovosti §14

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím §15

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů §16

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) §17

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §18

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů §19

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů §20

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu §21

ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost §22

Nález Ústavního soudu č. 4/2022 Sb.; č. 317/2022 Sb.

č. 39/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

94

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxx 2021

x mimořádných xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX-19

§1

§1 pozbyl platnosti.

§2

§2 xxxxxx platnosti.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxxxx.

§3

§3 pozbyl platnosti.

§4

§4 pozbyl platnosti.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxxxx.

§7

§7 xxxxxx platnosti.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

§8x pozbyl xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx osobám (xxxx xxx "poškozený") xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příčinné xxxxxxxxxxx s

a) mimořádnými xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2, nebo

b) xxxxxxxxxxx opatřeními podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dezinfekčních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xx xxxxxxxxx způsobil xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí, x xx ve lhůtě xx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx o škodě xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 let xx xxxxxx xxxxx, jinak xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, důvody xxxxxx xxxxxx a xxxx výše x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, příčinnou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxx xxxxxxx doby, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, x němž poškozený xxxxxxx, xx jejímu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zabránit. Xxxx xxxxxxx škody xx xxxx xxxxxxx x xxxx dotací x jiných podpor, xxxxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx případné uplatnění xxxxxx xx náhradu xxxxx u soudu. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxx poškozený xxxxx xxxxx, xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nárok xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx má x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný orgán xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx veřejné xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx likvidace epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opětovného vzniku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 600 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), i), xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x), x) xxxx x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx x nedodržení mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. c), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 20 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x jiných xxxxxxxxx než xxxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) do 600 000 Xx, xxx-xx o nedodržení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přestupek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(4) Je-li xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 800 000 Xx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokynu této xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx maximální možnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zvýšit x xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 200 000 Kč, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x), x) nebo x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x),

x) 20 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), o), x), x), s) xxxx x),

x) 10 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), x), l) nebo x) nebo n), xxxx

x) 6 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. i) x xxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xx 200 000 Kč, xxx-xx o nedodržení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxxx epidemie COVID-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přestupek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 400 000 Kč.

(5) Xxxxxxx xxxxx se zprostí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§12

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxx hygienická xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx na xxxxx xxxx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx orgán Policie Xxxxx republiky nebo xxxxxxxx obecní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) a §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) a §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný uznán xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§13

Soudní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pohotovosti, xxxxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mimořádné xxxxxxxx vydalo ministerstvo. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x projednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Návrh xxx xxxxx do 1 xxxxxx xxx dne, xxx návrhem napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx ústní xxxxxxx bez přítomnosti xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx mimořádné opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xx x xxx xxxxx xxxxxx. Dojde-li xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxx x rozporu xx zákonem, nebo xx ten, xxx xx vydal, xxxxxxxxx xxxx své působnosti x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobnou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §34 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx soud xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx x návrhu xx zrušení mimořádného xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx.

§14

Použití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxx xxxxx pandemické xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x předpisy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx trestným xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx společnosti xx zvládání xxxxxxxx XXXXX-19.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§15

X §7 zákona č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 259/2002 Sb. x xxxxxx č. 252/2019 Xx., xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "pokud xxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx narušen xx ohrožen pokojný xxxxxx shromáždění".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 97/1993 Sb., x působnosti Správy xxxxxxxx hmotných xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

X xxxxxx č. 97/1993 Sb., x působnosti Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., zákona č. 256/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 419/2004 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., xxxxxx x. 151/2010 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., x. zákona 51/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx. x zákona x. 544/2020 Sb., xx xx §4d xxxxxx xxxx §4e, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 9 x 10 xxx:

"§4x

Xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví9) xxxx

x) xxxxxxxxxxx složce státu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb10)

v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx použití. Správa xxx může učinit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx ukončení provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx Správě xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx rezervy xxxx xxx Správě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxx první. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19 odst. 1, §19x a 19x xxxxxx x xxxxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích1b) xx xxxxxxxxx.

9) §78 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.

10) Zákon x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)

§17

X §97e zákona č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 102/2017 Xx., xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) zpřístupňování xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx, xxx je xxxxxxxx uzavřena xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx knihovny, a xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxxx programy, xx xxxx xxxx umělecké xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx dramatického a xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§18

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 274/2003 Sb., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona č. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., zákona x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Sb., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 193/2017 Xx., zákona č. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 205/2020 Xx., zákona x. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §62x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 105 x 106 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxx xxxxxxxxxxx informace. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1765 xxxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx105).

(3) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx právnickou osobou, xxxxx xxxxxxx, že xx nastaven xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 106) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxx prováděných v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx spočívají xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 obsahuje xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností,

b) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) stanovení xxxx, xx xxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx §89 xxxxxxx.

105) Xx. 7a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1765 xx xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí 2011/890/XX, xx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Komise (XX) 2020/1023 xx xxx 15. července 2020, kterým xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2019/1765, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx boj xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

106) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), x platném znění.".

2. X §92x se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 4 000 000 Kč.".

3. X §93 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §92x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx §92x xxxx. 1 xxxx. x) je xxxxxxx opakovaně, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

X §163 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Sb., zákona x. 370/2012 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Xx. x xxxxxx x. 284/2020 Sb., xx doplňují xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx krizového opatření xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx x zveřejní xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx podmínky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxx xx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x. 161/2020 Xx., x některých xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§20

X §1 odst. 1 xxxxxx č. 161/2020 Sb., x některých úpravách x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 586/2020 Xx., xx xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§21

X §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 191/2020 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx,".

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §18a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxxxxx 2022

Vondráček x. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/2021 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.2.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 94/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021 x xxxxxxxxxx §1 xx 8a pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 30.11.2022.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:

4/2022 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 7.12.2021 xx. xx. Xx. ÚS 20/21 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanovení

s xxxxxxxxx od 15.1.2022

39/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 4/2022 Xx., x zákon x. 520/2021 Xx., x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx COVID-19

s xxxxxxxxx xx 26.2.2022

317/2022 Sb., xxxxx XX xx xxx 13.9.2022 xx. xx. Xx. XX 7/22 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 31.10.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §24a xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

3) §24b zákona x. 240/2000 Xx.