Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022.


Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

94/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 §1 §2 §2a §3 §4 §5 §6 §7 §8 §8a

Náhrada škody §9

Přestupky §10 §11

Společná ustanovení k přestupkům §12

Soudní přezkum mimořádných opatření §13

Použití trestních předpisů během stavu pandemické pohotovosti §14

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím §15

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů §16

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) §17

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §18

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů §19

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů §20

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu §21

ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost §22

Nález Ústavního soudu č. 4/2022 Sb.; č. 317/2022 Sb.

č. 39/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

94

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxx 2021

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ XXX XXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX-19

§1

§1 pozbyl xxxxxxxxx.

§2

§2 pozbyl xxxxxxxxx.

§2a

§2a xxxxxx platnosti.

§3

§3 pozbyl xxxxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxxxx.

§5

§5 pozbyl xxxxxxxxx.

§6

§6 pozbyl platnosti.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

§8 pozbyl xxxxxxxxx.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Náhrada škody

(1) Xxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým osobám (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2, nebo

b) xxxxxxxxxxx opatřeními xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx zvládání xxxxxxxx COVID-19.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mycích, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx stát nehradí, xxxxxxx-xx, xx si xx xxxxxxxxx způsobil xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx uplatnit u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx okamžiku, xxx xx x škodě xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 let xx xxxxxx škody, xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx poškozeného, důvody xxxxxx nároku x xxxx xxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, příčinnou xxxxxxxxxx, xxxx nároku, xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxx plynutí xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nebylo možné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx podmínkou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nárok plně xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Přestupky

§10

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx

x) 600 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), x), e), x), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. i) došlo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x), m) xxxx x),

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx x písmenu a), xxxx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx j),

f) xx 600 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx přihlédne xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx xx obdobně xxxxxxx přestupek spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 800 000 Kč.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 spáchán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přesto, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx maximální možnou xxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nedodrží xxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx xx

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxx, xxxx x), x) xxxx x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) 20 000 Kč, jde-li x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), f) xxxx x), o), x), x), x) xxxx x),

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. h), x), l) xxxx x) nebo n), xxxx

x) 6 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. i) x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) do 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. b) nebo x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx, xx přihlédne xxx x xxxxx hranici xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 400 000 Xx.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§12

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienická stanice.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxx xxxxxx policie.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 písm. x) se zapisuje xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem trestů.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) a §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo i) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví ve xxxxx pandemické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mimořádné xxxxxxxx vydalo ministerstvo. X ostatních xxxxxxxxx xx k projednání xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

(2) Návrh xxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, soud xxx xxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx postupu x xxxxxx, a to x bez změny xxxxxx. Dojde-li xxxx x závěru, xx xxxxxxxx obecné povahy xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxx vydáno zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx přednostně; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx platnosti a xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném mimořádném xxxxxxxx.

(6) X řízení x přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se §34 xxxxxxxx řádu správního xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx soud xx věci, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zákonnosti mimořádného xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxx vyčká xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx přeruší.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stavem, x jehož rámci xxxxxxx x ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx xxxx ji xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud x xxxx okolnosti xxx xxxxxxxxxx trestného činu xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx je trestným xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§15

X §7 xxxxxx č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 259/2002 Xx. x zákona č. 252/2019 Xx., se xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx, je-li xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx shromáždění".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x. 97/1993 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv, xx znění pozdějších xxxxxxxx

§16

X xxxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 419/2004 Xx., zákona x. 174/2007 Xx., zákona x. 151/2010 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., x. xxxxxx 51/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Xx. x xxxxxx x. 544/2020 Xx., xx xx §4x xxxxxx xxxx §4x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 9 x 10 xxx:

"§4x

Xxxxxx může při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví9) nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10)

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §14 odst. 7, §19 odst. 1, §19x x 19x xxxxxx x xxxxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx1x) xx nepoužijí.

9) §78 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.

10) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)

§17

X §97x xxxxxx č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 102/2017 Sb., xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) zpřístupňování xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona v xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx uzavřena xxxx xxx 2 měsíce, xxxxxxxxxx knihovny, x xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx; xxxx ustanovení xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx programy, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx dramatického x xx díla, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§18

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 378/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona č. 151/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., zákona x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona č. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Xx., zákona x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Xx. a xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §62x xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx odstavce 2 xx 5, které xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 105 x 106 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx zřídit službu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx x prostorové xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a s xxx související xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx spravovat x x xxxxxxx určeném x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/1765 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx105).

(3) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx x fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx, že xx nastaven xxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx v souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 106) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx činností, xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) stanovení xxxx, na kterou xx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy.

(5) Xx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx §89 xxxxxxx.

105) Čl. 7x xxxxxxxxxxx rozhodnutí Komise (XX) 2019/1765 xx xxx 22. října 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, řízení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí 2011/890/XX, xx znění xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2020/1023 xx xxx 15. července 2020, kterým xx xxxx prováděcí xxxxxxxxxx (XX) 2019/1765, pokud xxx x přeshraniční xxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxxxxx mobilními aplikacemi xxx vysledování kontaktů x varování x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

106) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), x platném xxxxx.".

2. X §92x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do 4 000 000 Kč.".

3. X §93 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx §92x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle §92x xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným, do xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 měsíců.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§19

V §163 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx. x xxxxxx x. 284/2020 Sb., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx znějí:

"(3) Ministerstvo xxxx v průběhu xxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výdaje xxxxxxx x činností xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx krizového opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejní xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) účel, xx xxxxx může xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx prostředků splnit.

(4) Xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx poskytuje postupem xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x. 161/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx

§20

X §1 xxxx. 1 xxxxxx č. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx zákona x. 586/2020 Xx., se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx osoby x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§21

X §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, xx xx slova "x xxxxxxx veřejného xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§22

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho vyhlášení.

(2) Xxxxxxxxxx §1 xx 8a xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx dne 30. xxxxxxxxx 2022

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/2021 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.2.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 94/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021 x xxxxxxxxxx §1 xx 8a pozbývají xxxxxxxxx uplynutím dne 30.11.2022.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

4/2022 Xx., xxxxx XX ze xxx 7.12.2021 xx. xx. Xx. XX 20/21 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx COVID-19 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2022

39/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx opatřeních při xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2022 Xx., x xxxxx x. 520/2021 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

x xxxxxxxxx xx 26.2.2022

317/2022 Xx., xxxxx XX ze xxx 13.9.2022 xx. xx. Xx. ÚS 7/22 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 31.10.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §24a zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §24b zákona x. 240/2000 Sb.