Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.08.2020.


Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

37/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Oblasti spolupráce Článek 1

Zakládání lektorátů Článek 2

Studijní stipendia Článek 3

Jazyková příprava Článek 4

Kulturní instituce Článek 5

Spolupráce v oblasti kultury Článek 6

Spolupráce v oblasti základního a středního vzdělávání Článek 7

Vzájemné uznávání studia v oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání Článek 8

Vzájemné uznávání studia v oblasti vysokého školství Článek 9

Výměna informací v oblasti vědy, technologií a vysokého školství Článek 10

Spolupráce mezi institucemi v oblasti vědy, technologií a vysokého školství Článek 11

Spolupráce v oblasti mládeže a sportu Článek 12

Programy spolupráce Článek 13

Vztah k jiným mezinárodním dohodám Článek 14

Řešení sporů Článek 15

Trvání a ukončení Článek 16

Vstup v platnost Článek 17

Ukončení platnosti předchozí dohody Článek 18

Registrace Článek 19

INFORMACE

37

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Portugalskou xxxxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, školství, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 17 xxx 21. xxxxxxxx 2018.

České xxxxx Xxxxxx x anglické xxxxx, xxx xx xxx její xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx

xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxxxx v xxxxxxx jazyka, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx republika x Xxxxxxxxxxx republika (xxxx xxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poznávání xxxx xxxx zemí,

vědomy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jazyka, xxxxxxx, školství, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblastech xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, mládeže x xxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zakládání xxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx institucích xxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Studijní stipendia

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx vynasnaží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x učitelům xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účast x konkrétních xxxxxxx x xxxxxxxxx zaměřených xxxxxxx na xxxxx x kulturu.

2. Xxxxx, xxxxxxxx, doba trvání x způsob financování xxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 13 xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x příslušném xxxxx zváží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výuky xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx portugalského jazyka x České xxxxxxxxx, x xx x xx základních a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx zapojení xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx společných xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podporovat xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx x působících na xxxxx druhé smluvní xxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, knihovny x xxxxx organizace, xxxxx xx xxxxxx mohou xxxxxxx xx činnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx národy xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (XXXXXX, 2005):

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a prohlubování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, organizacemi a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx oblastech xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx kultury,

c) vzájemnou xxxxxx kulturních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx kulturními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxx 2004 x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx českých x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x odborníků xx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx dílnách, seminářích, xxxxxxxxxxxx x sympoziích x dalších obdobných xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 7

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) výměny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x školských xxxxxxxxx x xxxx zemích.

Xxxxxx 8

Vzájemné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxxx dokladů x základním, xxxxxxxx x xxxxxx odborném xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dokladů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Vzájemné uznávání xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx systémech vysokého xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisy.

Xxxxxx 10

Xxxxxx informací x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx vyjadřují xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, technologií x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany x xxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, informací x publikací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 11

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx x oblasti xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výzkum, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx 2020 x xx xxxxxxxx xxxxxx x zavádění Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v obou xxxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vědy Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

Článek 12

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obou xxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sportu a xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx smluvních stran xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx konkrétních xxxxx xxxxxxxxxx sjednat Xxxxxxxx spolupráce na xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neovlivňují xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx jsou.

Xxxxxx 15

Řešení sporů

Jakékoli xxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx budou řešeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou.

Xxxxxx 16

Xxxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx v platnosti xx dobu neurčitou.

2. Xxxxx xxxxxxx strana xxxx tuto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ukončena xxx měsíce xx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebude xxx xxxxxxxx platnosti této xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.

Článek 17

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx šedesát xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze smluvních xxxxx xxxxx xxx xxxxx dohody x xxxxxxxx.

Článek 18

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx dohody v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kulturní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky podepsané x Xxxxxxxx 12. xxxxxx 1976.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x článkem 102 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx území bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vstupu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx národů x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provedení registrace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx x Praze xxx 1. xxxxxxxx 2015 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x anglickém, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx rozdílnosti ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxx republiku

Petr Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí

Za Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Verdial xx Castro Ramos Xxçăxx x. x.

xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 37/2020 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.8.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.