Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.04.2021.


Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

305/2020 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §8  §9  §10  §11  §12  §13  §14  §15  §16  §17  §18  §19  §20  §20a  §21

Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §5

Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §6

Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §7

Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §8

Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §10

Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §11

Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §12

Příloha č. 8 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §13

Příloha č. 9 - Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne

Příloha č. 10 - Paušální úhrada - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle §9

Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady

Příloha č. 13 - Úhrada vyčleněná z paušální úhrady - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace vyjmuté z paušální úhrady

Příloha č. 14 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven

Příloha č. 15 - Případový paušál dle CZ-DRG - Skupiny CZ-DRG podle Klasifikace CZ-DRG s úhradovými tarify těchto skupin

INFORMACE

305

VYHLÁŠKA

ze xxx 23. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxx xx výše xxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 301/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2020, (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"):

§1

(1) Tato vyhláška xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše xxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx bodu (dále xxx "hodnota xxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx hrazené xxxxxx (xxxx xxx "výše xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") x za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx1) a pojištěncům xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřeny mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xx xxxxxx xxxxxxxxx služeb2), (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xx 20 (xxxx jen "xxxxxxxxx omezení") x

x) xxxx záloh xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxx praktické lékařství xxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"),

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 a 604 podle xxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovatel v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 806 xx 810, 812 xx 819 x 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx odbornost"),

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916 x 921 xxxxx xxxxxxx výkonů x poskytovatel domácí xxxx v odbornostech 925 x 926 xxxxx seznamu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxx přepravy pacientů xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx a poskytovatel xxxxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) poskytovatel lékárenské xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx zákona.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx vyhlášky rozumí xxx 2018. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období.

(2) Hodnoceným xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rok 2020.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2018, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. března 2019 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2019.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hrazené xxxxxx poskytnuté v xxxx 2020, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. května 2021.

(5) Pokud dojde x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx úhrad xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxx rozhodné, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřen x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx počtu unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištěnec, xxxxxxx xxxx v hodnoceném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxx než xxxxxx xx sloučených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx počtu unikátních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx referenčním xxxxxx alespoň xxxxxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx jinak.

(5) Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ošetřen x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byl pojištěnec xxxxxxx, zahrnuje se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Má-li xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx výše úhrad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používá.

(8) Xxxxxxxxxxx klasifikací nemocí xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx Xxxxxxxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problémů (XXX-10)4).

§4

V případě poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xx 20.

§5

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx poskytované poskytovateli xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče nebo xxxxxxxx xxxxxxx péče, xx xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v přílohách č. 1, 9, 10 a 12 xx 15 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následné xxxxxxx xxxx, dlouhodobé xxxxxxx péče, zvláštní xxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. c) xxxxxx x xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, regulační xxxxxxx x výše xxxxx xx kompenzaci xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a dorost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitačně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonovou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx stanoví x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx hodinami xxxx xxx xxxxx přílohy č. 2 k této xxxxxxxx ordinační xxxxxx xxxxxxxx ve smlouvě xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pracoviště xx specializovanou xxxxxxxxxxxx, x tím, že xx do ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx návštěvní xxxxxx x administrativním xxxxxxxxx.

§7

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxx ambulantní péči xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad, xxxxxxxxx omezení x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx vyhlášce. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 11 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx o 14,76 %, x xxxxxxxx xxxx 00944, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 6 Kč. Xxxxxx xx kompenzaci xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, výše xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§11

Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916 x 921 podle xxxxxxx výkonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx 925 x 926 podle xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx a xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx stanoví x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§12

Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx se hodnota xxxx x výše xxxxx xxxxxxx x příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§13

Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx výkonů se xxxxxxx bodu a xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Xx, x xxxxxxxx výkonů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro které xx stanoví hodnota xxxx xx xxxx 1,10 Xx, x x xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 podle xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxxxxxx výkony x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx 2018.

(2) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,21 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů, xxx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,10 Xx, a x xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx č. 06714 xxxxx seznamu xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxx x xxxx 2018.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 navyšuje x 0,08 Kč, x xxxxxxxx výkonů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxxx o 0,07 Xx, x x xxxxxxxx xxxxxx č. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2020 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 0,11 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx seznamu výkonů. Xxxx navýšení xxxxxxx xxxx xx určeno xx kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxx xxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx 31. xxxxxx 2021.

§15

(1) Xxx hrazené xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nepřetržitém xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx,

x) neposkytující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,90 Xx.

(2) Xxx výkon přepravy x. 69 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1 Xx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) navyšuje x 0,22 Kč x hodnota bodu xxxxx odstavce 1 xxxx. b) x xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx o 0,18 Kč.

(4) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b) x 0,11 Kč. Xxxx navýšení xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

(5) Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx navýšení úhrady xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 vztahujících xx x vykázaným xxxxxxxx službám, x xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021.

§16

(1) Pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx xxx xxxxxxxxx výkony x xxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxx výkonů. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první poskytnuté xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx x 0,1 Xx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §9.

(3) Xxxxxx xx kompenzaci se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx poskytovatele lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx ve výši 111,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1 den pobytu xxx rok 2019. Xxxxxx-xx úhrada za 1 xxx xxxxxx xxx xxx 2019 xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx složky x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx komplexní lázeňská xxxxxxx rehabilitační xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx vět první xx xxxxx xx xxxxxxxx x 17 % xx hrazené xxxxxx poskytnuté xx 1. července 2020.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x dorost xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 1 den pobytu xx xxxx 111,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx pobytu xxx xxx 2019. Xxxxxx-xx xxxxxx za 1 xxx pobytu xxx xxx 2019 sjednána xx 31. prosince 2019 xxxxxx, stanoví xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Úhrada xxxxx xxx xxxxx x druhé xx xxxxxxxx x 17 % xx hrazené xxxxxx poskytnuté xx 1. xxxxxxxx 2020.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx 30 Xx za xxxxxxxx výkon x. 09543 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx výkon xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce.

(4) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx ve xxxx 958 Xx, která xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxx 2019 xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx průvodce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx vět xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx x 17 % za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020.

(5) Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věty xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxx x. 09543 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 35 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hrazenou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx úhrada xxxxxxxx x 6 Xx.

(2) Úhrada xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx do maximální xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, na poskytovatele x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x odbornostech 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx výši navýšení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 vztahujícího xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx č. 09552 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx výši 15 Xx, přičemž x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 4 Xx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx poskytovateli 12 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx platí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, a to xx xxxx navýšení xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Za každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 78890 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx. Tato xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx v odbornosti 005 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxx xxxxxx poskytované poskytovateli x xxxxxxxxxx 006 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Xx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx záchranné služby x xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 1 000 Xx. Tuto xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 09564 podle xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se nezapočítává xx výše xxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

(5) Xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx x. 09115 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx x pacientů s xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx navyšuje xxxxxx x 50 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nezapočítává xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 8 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Poskytovateli, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx centrum xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx x testování xx xxxxxxxxxx COVID-19, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx provozu tohoto xxxxxx v xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznán x xxxxxxxx s xxxxxxxxx U07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon x. 09115 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x K x 8 000 Kč, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní prostory xxxxxxxxxxxxx, a X x 3 000 Xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde X xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x němž xx provozováno odběrové xxxxxxx, podle xxxx 3 přílohy č. 2 k xxxx vyhlášce. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, navyšuje se xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx navýšení xxxxxx xx nezapočítává xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 8 k xxxx xxxxxxxx.

(7) Záloha xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx ve výši xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 a 6 vztahujícího se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§20x

(1) Poskytovateli xxxxx §615 x poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx 1. října 2020 do 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx, xx za xxxxxx kompenzace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada x xxxxxx Odměna2.vlna xxxxxxxxxx následovně:

kde:

Výšeodměny ... xx xxxxxxx xx xxxx 75 000, x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 120 000.

XxxxxXX2020 ... xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx x 31. prosinci 2020. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx XxxxxXX2020 vypočítá xxxx xxxxx zdravotnických pracovníků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx 2020 x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků podle §76 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx7).

XxxxxxxxXX2020 ... xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacit úvazků xxxxxxxxxxxxxx pracovníků poskytujících xxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx XxxxxxxxXX2020 vypočítá xxxx xxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx rok 2020 x Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx ... je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapacita xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx podle §6

25

xxxxxxxxxxxx xxxxx §7

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §8

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §9

35

xxxxxxxxxxxx podle §10

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 911, 914 x 916 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, v odbornosti 921, 925 x 926 podle xxxxxxx xxxxxx

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §12

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §13

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §14

40

xxxxxxxxxxxx podle §15

40

poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx

40

Xxxxx ... xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, kde xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené služby, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx A, xxxx 3, přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

Porovnávací_hodnota_péče2020,4Q ... xx porovnávací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých v xxxxxx od 1. xxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X = XX2020,4X + XX2020,4X

xxx:

XX2020,4X ... je xxxxx bodů za xxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 31. prosince 2020, xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

XX2020,4X ... je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnuté x období xx 1. října 2020 xx 31. prosince 2020, xxxxxxxx xx 31. března 2021 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

x xxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X ... je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx xx vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X = XX2018,4X + KP2018,4Q

kde:

PB2018,4Q ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. října 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

XX2018,4X ... xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

(2) X xxxxxxxxxxxxx, který x období xx 1. října 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 neposkytoval hrazené xxxxxxxxx xxxxxx, se Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X xxxxxxx xx xxxx 1.

(3) Navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se nezapočítává xx xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 15.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx poskytovateli xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2021 Xx. x účinností xx 28.4.2021

§21

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 305/2020 Sb.

Hodnota xxxx, xxxx úhrad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5

X) Xxxxxxx služby xxxxx §5 odst. 1

1. Xxxxxx poskytovateli x xxxx 2020 xxxxxxxx individuálně smluvně xxxxxxxxx složku xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx ambulantní xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx složka úhrady"). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx hrazené xxxxxx poskytnuté x xxxx 2018, poskytovatelem xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2019 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. května 2019.

1.1 Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxx vykazování xxxxxxx CZ-DRG xxxxxxxxxxxxxx x Metodikou xxxxxxxxxx xxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ DRG xxx xxx 20205) (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx XX-XXX") v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx X xxxx 1.1 xxxxxxxx x. 268/2019 Xx. o xxxxxxxxx xxxxxx bodu, výše xxxxx xxxxxxxxx služeb x regulačních omezení xxx xxx 2020 (xxxx xxx "vyhláška č. 268/2019 Sb."). X xxxxxxx nevykazování XX-XXX xxxxxxx x xxxxxxx s metodikou x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, minimálně xxxx x 10 případů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, u xxxxx xxxxxx markéry XX-XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x 0,5 %.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx složka xxxxxx

2.1 Pokud xx xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx z paušální xxxxxx nebo v xxxxxx formou případového xxxxxxx, úhrada xx xxxx služby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 až 7.

2.2 Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx přípravek") xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "vyhláška č. 376/2011 Sb."), xx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxx 2.2.1 xx 2.2.3.

2.2.1 Pro xxxxxxxxxx XXX/XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx expozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx viru xx xxxxxxx xxxxxxxxx úhrada xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx 2018.

2.2.2 Xxx skupiny:

a) Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx)

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 1 (Astma, XXXXX)

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx plicní xxxxxxx)

x) Endokrinologie (Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx hormony)

e) Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx myelom, Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Zhoubné imunoproliferativní xxxxxx, Xxxxxxxxxxx)

x) Imunitní xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx)

x) Xxxxxxx (Hepatitida X)

x) Xxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx)

x) Xxxxxxxxxx 1 (Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx)

x) Neurologie 2 (Roztroušená xxxxxxxx)

x) Xxxxxxx systém (Xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze)

l) Oftalmologie (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Oftalmologie - DM, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - xxxx)

x) Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx x xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Nádory xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx ústrojí, Xxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxx, Nádory xxxx, Xxxxxx prostaty, Xxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx štítné xxxxx, Xxxxxx x embryonálních xxxxx, Nádory xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, xXXX, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx XX kůže, Xxxxx lymfomy, Maligní xxxxxxx, Xxxxxxxxxx pleury)

n) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx (Bechtěrevova xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lupus xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx artritida)

p) Xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx kolitida)

q) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) Spinální xxxxxxx atrofie

s) Xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx - onemocnění xxxxx x xxxxxxxxx cest

se xxxxxxx maximální xxxxxx xxxxx:

xxx

Xxxxxx,2020 … xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

x … xxxxxx xxxxxx x xx x, kde x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2.2.2.

Xxxx,2018 … je xxxxxxx úhrada v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x.

Xxxx,2019 … xx celková xxxxxx x xxxx 2019 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXx … xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx skupinu x, uvedený x xxxx 2.2.3.

Maximální úhrada xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.3 Index xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2.2.2 xxxxxxx xx xxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx navýšení xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1,219

Xxxxxxx soustava 1

1,461

Xxxxxxx xxxxxxxx 2

1,214

Xxxxxxxxxxxxxx

1,184

Xxxxxxxxxxxxxxx

1,217

Xxxxxxxx xxxxxx

2,767

Xxxxxxx

1,368

Xxxxxxxxxxx xxxx

1,067

Xxxxxxxxxx 1

1,247

Xxxxxxxxxx 2

1,338

Xxxxxxx xxxxxx

1,116

Xxxxxxxxxxxx

1,299

Xxxxxxxxx - solidní xxxxxx

1,266

Xxxxxxxxxxx

1,277

Xxxxxxxxxxxx

1,008

Xxxxxxx soustava

1,007

Cystická xxxxxxx

2,800

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1,570

Xxxxxxx

1,190

2.3 Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, u xxxxxxx xxxx indikováno testování xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 1 674 Kč:

a) xx xxxxx současné vykázání xxxxxx x. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí,

b) xxxxxx, pokud xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx x byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nezapočítávají xx úhrady uvedené x xxxxxx 3 xx 6.

2.4 X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, zařazených xxxxx xxxxxxxx pro Klasifikaci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 20206) (xxxx xxx "Klasifikace"), se xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxxx x 2 331 Xx xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx úhrada xxxxxxxx x 59 064 Xx. Xxxx xxxxxxxx úhrady se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6 x xx určeno xx kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

3. Xxxxxxxx úhrada

3.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx současně xxxxxxxxx xx úhrady podle xxxxx X xxxx 5 xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X bodě 3.7 xxxx xxxxxxx, paušální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazené xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx proměnných x xxxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxx případy hospitalizací xxxxxxxxxx xxxxxx Klasifikace xxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nespadají xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx proměnné XXx,XX-XXX,2020 xxxxx xxxxx X bodu 5 xxxx xxxxxxx.

3.3 Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 00031 x 00032 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyjmuté x xxxxxxxx úhrady, se xxxxxxx paušální sazba xx xxxxxxxxxx den xx výši 447 Xx.

3.4 Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxx x paušální xxxxxx a xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotkové xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2019.

3.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x která xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným poskytovatelem, xxxxx xx účtuje xxxxxxxxx pojišťovně. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do extramurální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx výkonů. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonů x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.6 Xxxx paušální xxxxxx se stanoví xxxx XXXX XXxxx,2020 xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX2018,017,10 … xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx vztažených k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

XXXX_XXX,2018 … xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx7) a zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2018 xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2018 xx xxxxx případů hospitalizací xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 uvedenými x xxxxxxx x. 10 x této xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2018 nabývá xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy hospitalizací.

EM2020,10 … xx xxxxxxx xxxxxxx vyžádané extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX19 … x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky. X ostatních případech XXXXX19 xxxxxx xxxxxxx 0.

XxxxxXXXXX … xx xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný, ukončený x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

xxx … xxxxxx minimum, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx hodnotu xxxxxxxx.

x xxx IPU xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takto:

(i) IPU = XXxxx,2018,10 * XX10

xxx:

XXxxx,2018,10 … xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. XXxxx,2018,10 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXX XXxxx,2018 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x referenčním xxxxxx.

XXxxx,10 ... xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba, která xx stanoví xx xxxx 37 275 Xx xxx poskytovatele, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx statut alespoň xxxx center xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, centrum vysoce xxxxxxxxxxxxxx komplexní kardiovaskulární xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, centrum xxxxxx specializované zdravotní xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro izolaci xxxxxxxx s podezřením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxx xx statut xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx vysoce specializované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx s podezřením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx výši 34 125 Xx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základní xxxxx stanoví xx xxxx 29 000 Xx.

XX2018 … xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxx přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnými x referenčním období, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2018XXX .. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zařazené xx individuálně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX2018,xxxxxx,10 … xxxxxxxx xxxxx podle xxxx ošetřovacího dne xxxxxxx x příloze č. 9 x této xxxxxxxx x referenčním období xx xxxxxxxxxx dny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

max … xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx z oboru xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x xxx:

XX10 … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXXX … xx funkce Xxxxx tangens

(ii) XXxxx,2020,017,10 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx případů xxxxxxxxxxxxx xxx proměnných XXXX-XXX,2018 x XXXXX19,2018, xxxxx xxxx xxxxxxxx přeložením xxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxxx následné xxxx téhož xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxx 4") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx (xxxx xxx "kód xxxxxxxx xxxxxx 5"), xxxxx xxxx roven 100 xxxx pokud (XXXxxx,2020,4,5 - XXXXXX19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (XXxxx,2020 - XXXXX19,2020) xxxx xxxxx (XXXxxx,2018,4,5 - PPRCZ-DRG,2018,4,5 - XXXXX19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (PPdrg,2018 - XXXX-XXX,2018 - PPMDC19,2018), xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx takto:

kde:

X … xxxxxx hodnoty 1,05 x xxxxxxx, xxx xx koeficient poměru xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx x daném xxxxxx podle xxxx 1 přílohy č. 14 k xxxx vyhlášce větší xxx 0,01, x xxxxxxx 1,15 x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx x xxxxx okrese xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx 0,01.

XX2020,017,10 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx vztažených x xxxxxxxx uvedených v příloze č. 10 k této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

CMMDC19,2020 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v bodě 3.7, CMMDC19,2020 je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx CMMDC19,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxx,2020 … je xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020 … x xxxxxxx, xx poskytovatel splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2020 xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle bodu 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2020 nabývá xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XXxxx,2018 … xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX-XXX,2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x hrazené xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxx zařazování xxxxxxx pro xxx 2018 xxxxx Klasifikace XX-XXX.

XXXXX19,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 3.7, XXXXX19,2018 xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

b) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx:

XXxxx,2020,017,10 = XXxxx 1 + CMred 2,

xxx:

xxx:

XX1,2020,017,10 … je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxx léčení 5, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

XXXXX19,1,2020 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2020 je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx ukončení xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx případech XXXXX19,1,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

CM1,2018,017,10 … je počet xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx nebyly ukončeny xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

XXXX_XXX,1,2018 … xx xxxxx případů hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx případů xxx xxx 2018 xxxxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG.

CMMDC19,1,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x bodě 3.7, XXXXX19,1,2018 je xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,1,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX1,xxx,2020 ... xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXXX19,1,2020 … v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx uvedené x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2020 xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Klasifikace do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. V ostatních xxxxxxxxx XXXXX19,1,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XX1,xxx,2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXX-XXX,1,2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2018 podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,1,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2018 xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této vyhlášce, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 nebo xxxxx xxxxxxxx léčení 5. X ostatních xxxxxxxxx XXXXX19,1,2018 nabývá xxxxxxx 0 a xxxxxxxxxx xxxxx případy hospitalizací.

a xxx:

xxx:

XX2020,017,10,4,5 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020,4,5 … x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2020,4,5 xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 a xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XXXxxx,2020,4,5 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce, xxxxx xxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXXXX19,2020,4,5 … x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 3., XXXXXX19,2020,4,5 je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx byly ukončeny xxxxx ukončení xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 5. X xxxxxxxxx případech XXXXXX19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXxxx,2018,4,5 xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXXX-XXX,2018,4,5 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxx xxx o xxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rok 2018 xxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG.

PPRMDC19,2018,4,5 … x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXXX19,2020,4,5 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(xxx) XXX … xx xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

XXX = 1 + XXX1 + XXX2

xxx:

(xx) XXxxxxxxx9,10 … je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxXX2018,10,x … xx xxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx hospitalizace xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxx x nabývá hodnot 1 xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXxx-XXX,2018,10,x … xx počet xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů ošetřovacího xxx typu x, xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2018 xxx Klasifikace XX-XXX, kde x xxxxxx hodnot 1 xx x a xxxxxxxx xxx ošetřovacího xxx podle xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXXXX19,2018,x … x xxxxxxx, že poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 3.7, XxxxxXXXXX19,2018,x je počet xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x, vykázaných x xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxx x nabývá xxxxxx 1 až x x označuje xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx seznamu xxxxxx. X ostatních případech XxxxxXXXXX19,2018,x nabývá xxxxxxx 0.

XxxxxXX2020,10,x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx v xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxx x nabývá xxxxxx 1 xx x a xxxxxxxx xxx ošetřovacího dne xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXXXX19,2020,x … x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, PocetODMDC19,2020,i xx počet vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, kde x nabývá xxxxxx 1 až n x označuje xxx xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx PocetODMDC19,2020,i xxxxxx xxxxxxx 0.

XxxxxxxxXXx … xx xxxxxxxx xx ošetřovací den xxxx x uvedené x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

3.7 Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bodě xxx xxxxx xxxxxx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxx 2021.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

b) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

c) Xxxxx poskytovatelem vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 x xxxxxx xxxxxxxxx X00 xx X07, X20 xx X29, X30 xx X39 x X80 xx X98 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce, bude xxxxx nebo xxxxx 40 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 k této xxxxxxxx.

x) Počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx podle bodu 3.2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx X45.1, R45.4 xxxx R45.6 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxx větší xxxx xxxxx 8 % x celkového xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce.

e) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, bude xxxxx nebo roven 5 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 24 xxxxx xxxxx 7 xxx x týdnu při xxxxxx pacientů x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx vyčleněná z xxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v bodě 3.7 xxxxx X xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

4.2 Případy hospitalizací xx při výpočtu XX2020,017,13, CM2020,017,13,trans, XX2018,017,13, XX2020,017,XXX19,X x XX2020,017,XXX19,X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace.

4.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x paušální xxxxxx x xxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xx xxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x roce 2019.

4.4 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úhrady zařazené xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 k této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxx 0001 a 0002, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx hodnocené období, xx xxxxxxx xxxxxx xx výši:

KN13 * XX2020,017,13 * xxx{xXX2018,13; XXxxx,13} + 1,05 * XXxxxxxxx9,13 - XX2020,13,

xxx:

XX2020,017,13 … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do bazí 0001 x 0002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 uvedenými x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

XX2020,13 xx celková xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, oceněná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXxxx,13 … xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stanoví xx xxxx 34 125 Xx pro xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xx xxxx 29 000 Xx.

XXX2018,13 … xx xxxxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxx,2018,13/XX2018,017,13

xxx:

Xxxx,2018,13 … je xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 k xxxx vyhlášce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxx 0001 x 0002, xxxxxxx x xxxxxxx vyžádané extramurální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx o x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

XX2018,017,13 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do bazí 0001 a 0002, xxxxxxxxxxxx relativními váhami 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

x xxx:

XX13 … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x kde:

ODpříloha9,13 … xx navýšení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxXX2018,13,x … xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných výkonů xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x této xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx případů hospitalizace xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 0001 x 0002, xxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXX2020,13,x … xx xxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx výkonů ošetřovacího xxx xxxx i, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxx 0001 x 0002, xxx i xxxxxx xxxxxx 1 až x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx seznamu xxxxxx.

4.5 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x této vyhlášce, xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx xxxxxxxxx období, xxxxxxxx podle Klasifikace xx xxxx 0001 x 0002, xx xxxxxxx úhrada xx xxxx:

XX2020,017,13,xxxxx * XX2020,xxxxx - EM2020,13,trans

kde:

CM2020,017,13,trans … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx xxxx 0001 x 0002 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

XX2020,017,13,xxxxx … je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 0001 x 0002 xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky.

ZS2020,trans … xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 63 000 Xx.

4.6 Xxx xxxxxxx xxxxxx vyčleněné z xxxxxxxx úhrady zařazené xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x bodě 3.7 xxxxx X této xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx:

XXXXXX19 = xxx{XXX2018,10 * XX10 * 1,25 * (XX2020,017,XXX19,X + XX2020,017,XXX19,X); ZSmin,MDC19 * KBtrans * (1,2 * XX2020,017,XXX19,X + CM2020,017,MDC19,O)} - XXXXX19 + 1,1 * XXxxxxxx,XXX19

xxx:

XX2020,017,XXX19,X … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx bazí 1930, 1933 a 1934, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce

CM2020,017,MDC19,O … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901, 1931, 1932 x 1935 až 1940 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx

XXxxx,XXX19 … xx minimální xxxxxxxx xxxxx pro rok 2020, která xx xxxxxxx ve xxxx 37 275 Xx.

XXxxxxx .xx koeficient xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nabývá xxxxxxx 1,8 x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx lůžek x xxxxx reformy xxxxxxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předložen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019. X xxxxxxxxx případech XXxxxxx nabývá xxxxxxx 1.

XXX2018,10 … xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx paušální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx období. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, XXX2018,10 nabývá xxxxxxx 1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXxxxxxx,XXX19 … je xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

4.7 Pro xxxxxx ošetřovacího xxx x. 00031 x 00032 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 447 Kč.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx CZ-DRG

5.1 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 x této xxxxxxxx, x poskytovatelů xx statutem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx centra vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X00 xx X48 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.2 Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 00031 x 00032 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx výši 447 Kč.

5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx XXx,XX-XXX,2020 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxx přílohy č. 15 x xxxx xxxxxxxx.

5.4 Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx případovým xxxxxxxx x uvedené v příloze č. 12 x této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny, xxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxx vykázané xxxxxxxxxx xxxx x roce 2019.

5.5 Xxxxxxxxx extramurální xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxx vyžádal, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykázané výkony x. 82040 a 82041 xxxxx seznamu xxxxxx. U případů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx první xxxxxxxx xxxxxxxx výkonů x. 82040 a 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5.6 Xxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako UPPCZ-DRG,2020 xxxxx výrazu:

kde:

i … xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxx "XX" x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx "XX" v případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxxx X00 xx X48 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx statutem xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace XX-XXX do xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými v příloze č. 15 k této xxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací x hlavní xxxxxxxxx X00 xx D48 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 15 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tarify 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 …xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx X00 až X48 podle mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X00 xx D48 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xx statutem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, ukončených v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace CZ-DRG xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 15 x této xxxxxxxx, xxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,32 Kč. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby x xxxxx 50 a xxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x hodnotou xxxx xx výši 1,58 Xx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx x rámci 50 x méně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, zdravotní xxxxxxxxxx poskytne poskytovateli xxxxxx ve xxxx 100 Xx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx složka úhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 603 a 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx, xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx, hrazených služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921, 925 x 927 podle xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx péče") x výjimkou xxxxxx, xxxxxxx xx vykazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx k hospitalizaci x při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

7.1 Pro xxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, hrazené kombinovanou xxxxxxxxx výkonovou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx uvedené x části X xxxx 2 písm. x) a xxxx 7 x s xxxxxxxx regulačních omezení xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

7.2 Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 nebo 309 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxx X bodu 1 x 2 přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 písm. x) a bodu 2 xxxx. x), x) x c) xx xxxxxxxxx; dále xx nepoužijí xxx xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx části A xxxx 3 přílohy č. 3 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

7.3 Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx 806 xxxxx seznamu výkonů, xxxxxx xxxxxxxxxx děložního xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x výkonů x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx navýšení xxxxxxx bodu xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) a x) a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxx x) a xxxx 4, 8 a 9 xx nepoužijí.

7.4 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 603 a 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx A xxxx 1 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 x 3 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx, výpočet xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 5 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x části X přílohy č. 4 x této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx těhotným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxx 12 měsíců xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xxxxxxx x xxxxx X xxxx 4 xxxx. x) xx x) přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle části X xxxx 4 xxxx. a) xx x) přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx méně xxx 12 měsíců xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx bodu stanoví xxxxx xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 613 uvedené x části X přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx části X přílohy č. 4 k xxxx vyhlášce.

7.5 Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 921, 925 x 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 x 2 přílohy č. 6 x této xxxxxxxx x xxxxx X xxxx 4 přílohy č. 6 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx X xxxx 9 přílohy č. 6 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 7 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úhrady podle xxxxx X xxxx 4 přílohy č. 6 k xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

7.6 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornostech 902 x 917 podle xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

7.7 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx A xxxx 1 přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce, přičemž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 6 přílohy č. 8 x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxx X přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xx nepoužijí. Xxx xxxxxxx kvalitativních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 8 k xxxx vyhlášce xx xxxxxx xx navýšení xxxxxxx bodu xxxxx xxxxx A x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx B přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx 7.14.

7.8 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx se hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx xxxxx §15, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx.

7.9 Xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle seznamu xxxxxx x hodnotou xxxx ve výši 0,95 Xx.

7.10 Xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx č. 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx hradí xxxxx §16.

7.11 Hrazené služby xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,09 Kč. Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx seznamu xxxxxx se xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Xx.

7.12 Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 806 xxxxx seznamu xxxxxx a výkony xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,29 Kč. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,21 Kč. Xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykázané x xxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx výši 0,85 Kč.

7.13 Výkony x. 09566, 88101 x 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Kč. Xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxx péče pro xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x který zajišťuje xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx úhrada o X x 30 000 000 Xx, xxx X xxxxxx xxxxxxx od 0 xx 1 odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném regionu, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, podle xxxx 2 přílohy č. 14 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příjem odlišný xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), se xxxxx xxxxxx x K x 30 000 000 Xx, xxx X xxxxxx hodnoty xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx urgentní xxxxxx, xxxxx bodu 2 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) neuvedenému x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxxxxxx urgentní příjem, xx xxxxx xxxxxx x X x 3 000 000 Xx, xxx X xxxxxx xxxxxxx od 0 do 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxx, kde je xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx si xxxxx individuálně dohodnout xxxxxxxx výši úhrady xxx xxxxxx písmene, x xx xx xx výše 7 000 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x), x) xxxx x) a xxxxxxxxx xxxxxxxx x urgentním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x X x 2 700 000 Xx, kde X xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x xxxx vyhlášce,

e) xxxxx xx xxxxxx centra xxxxxx specializované xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nakažlivou nemoc xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x X x 15 000 000 Xx, xxx K nabývá xxxxxxx od 0 xx 1 odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regionu, xxxxx bodu 2 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

7.14 Úhrada xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10 xx stanoví xx xxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018 … je xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10 v xxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxxxxx následovně:

Hodnota_péče2018 = Hodnota_péče2018,kompl + Xxxxxxx_xxxx2018,xxx

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020 … xx hodnota poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané ambulantní xxxx podle xxxx 7.1 xx 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2020 = Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx + Hodnota_péče2020,ost

a xxx:

Xxx_xxx2018 … xx celková xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xx hrazené služby xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10, xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx materiál s xxxxxxxx zvlášť účtovaných xxxxxxxx přípravků označených xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx.

Xxx_xxx2020,xxxxx … xx úhrada za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx podle bodu 7.3, která se xxxxxxx xx xxxx:

xxx:

Xxx_xxx2018,xxxxx … xx xxxxxxx xxxx úhrady poskytovateli xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7.3, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx … je xxxxxxx poskytovatelem vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx = (∑xx=1{XXx,2018,xxxxx * XXx,2020} + XX2018,xxxxx) * XXX16/7,xxxxx

xxx:

XXx,2018,xxxxx … xx xxxxx xxxx za poskytovatelem xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 7.3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 až x, xxx n je xxxxx xxxxxx podle xxxx 7.3, xxxxxxx xx xxxxxxx bodové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2020.

HBi,2020 … xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ve xxxx xxxxxxx bodu xxxxx §15 x 16, xxxxx bodu 7.9 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx a xxxxx příloh č. 2 xx 8 k xxxx xxxxxxxx, xxx x=1 xx m, xxx x je xxxxx xxxxxx podle xxxx 7.1. xx 7.10. Xxx xxxxxx poskytnuté xx 1. xxxxxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 se xxxxxxx bodu stanoví xxxx by xxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020.

XX2018,xxxxx … xx hodnota korunových xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.3, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2018 xx xxxxxxxxx xxxx (xxx trombomutace xxxxxxxx, xxx trombomutace xxxxxxxx, xxx trombomutací xxxxxxxx, cystická fibróza 36/50 mutací, Xxxxxxxxx XXX X27, XXXX xxxxxxx).

XXX16/7,xxxxx … xx xxxxxxxxxx xx prodloužený xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx 1,05 x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 hodin denně 7 xxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ambulantním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x hodnoty 1 v ostatních xxxxxxxxx.

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx … xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 7.3 x xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx = (Σxx=1{XXx,2020,xxxxx * XXx,2020} * 1,05 + XX2020,xxxxx) * XXX16/7,xxxxx

xxx:

XXx,2020,xxxxx … xx počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 až n, xxx n xx xxxxx výkonů xxxxx xxxx 7.3.

KP2020,kompl … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.3.

a xxx:

Xxx_xxx2020,xxx … je úhrada xx poskytovatelem vykázané xxxxxxx služby v xxxxxxxxxx období podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, která se xxxxxxx xx xxxx:

xxx:

Xxx_xxx … xx index xxxxx produkce vypočtený xxxxx:

Xxx1_xxx = 1 + Xxx1_xxx + Xxx2_xxx

xxx:

x kde:

Úhr_amb2018,ost … xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x referenčním xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky x zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "X" podle §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Sb. x x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x příloze č. 12 k této xxxxxxxx, která je xxxxxxxxx takto:

kde:

Hodnota_péče2018,ost … xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10 x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočtena xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx;2018,xxx … xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním období, xxx i=1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, xxxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2020.

XX2018,xxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx položek za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XXX16/7,xxx … xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,07 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 dní x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx případech.

a xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxx … xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10 x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2020,xxx … xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných bodů xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i=1 xx x, kde x je xxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XX2020,xxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx položek xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

x xxx:

XXXXXX … xx index xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx následovně:

kde:

GAUP2020 … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byly x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10.

XXXX2018 … je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vykázané a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

x xxx:

Xxx2020 … xx xxxxxxx nedosažené xxxxxxxx xx xxxx XXXX PUdrg,2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxx2020 = xxx[0;XXX + 1,05 * XXxxxxxxx9,10 - CELK XXxxx,2020 - EM2020,10 + XXXXX19]

7.15 Léčivé xxxxxxxxx uvedené v příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx jejich vykázané xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x roce 2019.

7.16 X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx 7.1 xx 7.13 zahraničním xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,32 Xx. X případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 7.1 xx 7.13 50 a xxxx xxxxxxxxx pojištěncům příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,58 Xx.

8. X xxxxx vyúčtování podle §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznanou xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výdeji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ve výši 1,70 Kč.

9. Záloha xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 2.3 x 2.4 xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx službám x xxxxxx xx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 7.12 v xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s diagnózou X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

X) Hrazené xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, dlouhodobé xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 00005 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22a xxxxxx

x) Xxxxxxxx sazba xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxx xxxxxx kategorii pacienta x xxx ošetřovacího xxx samostatně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "OD") xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx pacienta podle xxxxxxx xxxxxx, paušální xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx ošetřovacího xxx xxxxx seznamu xxxxxx.

x) Výše xxxxxxxx xxxxx xx jeden xxx hospitalizace x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 x 00099, xx xxxxxxx xx xxxx:

XXXX,2020 - (KN * XXXX,2019 + 1,07 * XxxxxxxxXXx2019) * (XxxxxxxxxxXXx,XXXXX + 0,01)

kde:

PSOD,2019 … xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2019, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx vykonávajícím nelékařské xxxxxxxxxxxx povolání bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu x poskytovatelů zdravotních xxxxxx lůžkové xxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

XxxxxxxxXXx2019 … xx xxxxxxxx xxxxx na zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střídavě xx xxxxxxxxxx xxxx nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx den xxxx x, xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx vyhlášce.

KN … XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

XxxxxxxxxxXXx,XXXXX … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx kompenzaci xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

x) XX xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx zvlášť, x xx následovně:

i. Xxx kategorii pacienta 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx KN xxxxxxx xx xxxx 1,06,

xx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx výkonů xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,06,

xxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx seznamu výkonů xx KN stanoví xx xxxx 1,08,

iv. Xxx xxxxxxxxx pacienta 4 xxxxx seznamu xxxxxx se XX xxxxxxx ve výši 1,08,

x. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 podle xxxxxxx výkonů se XX xxxxxxx ve xxxx 1,08.

x) XX xxxxxxxxxx x písmenu x) xx dále xxxxxxxx x 0,003 xxx daný xxx XX xx každé xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel x xxxxxxxxxx období xxxxxxx. Xxxxx xx x následující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx XX:

x. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (vztaženo x xxxxxx xx sledovaném xxxxxxxxxx):

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hojení xxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 úvazku na 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00023, 00024 x 00030,

(2) Xxxxxxxx terapeut - průměrně xxxxxxx 0,4 úvazku na 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 x 00030,

(3) Ergoterapeut - průměrně xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 xxxxx, pro XX 00024 a 00005,

(4) Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00024,

(5) Psycholog xx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00024 a 00030.

xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvalitativního xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx):

(1) Průměrný xxxxx xxxxx xx xxxxxx - xxxxxxx 2,5 xxxxx xx xxxxx x XX 00005, 00022, 00023 a 00024,

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx polohovatelnými xxxxx - alespoň 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protokolem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x OD 00005, 00022, 00023 x 00024.

e) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx OD 00021 x 00026 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx výkonů se xxx xxxx OD xxxxxxx xxxxxxx XX xx xxxx 1,11 xx 120. dne xxxxxxxxxxxxx a hodnota 1,05 xx 121. xxx xxxxxxxxxxxxx. Počet xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxxx započala xxxx 1. lednem 2020, xxxxxx xx délka xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx XX xxxxxxx ve xxxx 1,08.

x) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxx sazby OD 00021 x OD 00026 podle písmene x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx restrukturalizace xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxx podle xxxxxxx x).

x) Výše paušální xxxxx za jeden xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00031, 00032, 00098 x 00099 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx sjednána xx rok 2019.

x) Xxxx paušální sazby xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx navyšuje x 2 331 Xx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx ve xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x následné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) XX 00015, 00017 a 00020 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,18 Kč. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx koeficientem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dopadů epidemie XXXXX-19 xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce, x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx navyšuje x 107 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro příslušný xxx ošetřovacího xxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx maximálně 90 XX 00017, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX.

x) Zdravotní xxxxxxxxxx uhradí na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 let xxxx xxxxxxxxx 365 XX 00017, xxxxxxxx xx prvního dne xxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pracoviště XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx NIP. Xxxxxxxxxx maximálního xxxxx xxxxxxxxx XX 00017 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 18 xxx věku xx xxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

x) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maximálně 190 XX 00020, xxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xx xxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče (xxxx xxx "DIOP"), xxxxxx xxxxxxxx na jiné xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXXX xx možný xxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx předchozí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) XX 00033 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,09 Xx x XX 00035 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 1,05 Xx.

x) Výše xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 2 331 Kč. Xxxxxxxx xxx věty první xx určeno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

x) Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx hrazeným službám.

3. Xxxxxx ambulantní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Pro xxxxxxxxxx péči hrazenou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 7 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

x) Pro poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,19 Xx. Xxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxx:

xxx {xxx (XXXxxx;XXXxxx) * XXXXx * 1,13; XXxx * HBmin + XXxx}

xxx:

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx … xx počet unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxxxx úhrada xx výkony, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx.

XXxx … je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hodnoceném období.

HBmin … xx minimální xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 0,77 Xx.

XXxx … je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období.

max … xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nelze výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

x) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx služby 30 x méně pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxxx x tyto xxxxxxx xxxxxx xx hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 1,19 Xx.

4. Xxxxxx ošetřovatelské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx navyšuje x xxxxxx odpovídající 1 % úhrady za xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxx, úhrady xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x bodě 1.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělila xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnými x hodnoceném xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, x xxxxxxx

x) xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx revize, jestli xx xxxx jednat x xxxxxx náhodného xxxxxx xxxxxxx xx x revizi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx x XXX xxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx vykázal 10 xx méně xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx X xxxxxxx x XXX bazi, x xxx poskytovatel xxxxxxx xxxx než 10 xxxxxxx x xx xxx xxxxxx uplatněna xxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) xxxx c), kde X se xxxxxxxx xxxx 10 xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx XXX xxxx.

1.3 Xx XXX xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.4 písm. x) nebo x), x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx v xxxx 1.2 písm. x).

1.4 Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx kontrole xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vykazování x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX, x jejichž důsledku xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu do XXX skupiny x xxxxx relativní xxxxx xxxxxxxx x přílohách č. 10 xxxx 13 x xxxx xxxxxxxx nebo x vyšším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx případů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen CM) xxxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx případu sníží XX x:

(XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) x 2

xxxx

x) xxx xxxxxx, při xxxxx bylo prokázáno xxxxxxxxxxx méně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jedné XXX xxxx, xxxxx XX x:

((XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) / (CMpůvodní)) x ∑ XX xxxx x 0,2

xxxx

x) xxx xxxxxx, při xxxxx bylo prokázáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případů x jedné XXX xxxx, sníží XX x:

((XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) / (CMpůvodní)) x ∑ XX xxxx x 0,8

xxx:

XX baze … xx součet xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx tarifů xxxxxxxxx XXX xxxx.

XXX xxxx … jsou agregované xxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Klasifikace xxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX. Xxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxx x pětičíselného xxxx XXX xxxxxxx.

XXX xxxxxxx … je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

Xxxxxxxxxxx významný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx … xx xxxx než 5 % xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, minimálně xxxx 30 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx méně xxxxxxxx xxxxx případů xxxxxxxxx XXX xxxx … xx xxxx xxx 5 % xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx však 10 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XXX baze x příslušného poskytovatele.

CMpůvodní … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx Xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx XX-XXX zařazeny xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx, vynásobený xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 10 nebo 13 x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 15 k této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxxxxx … xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Klasifikace CZ-DRG xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 10 nebo 13 x této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě kontroly.

2. Xxxxxxxxx omezení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky x xx xxxxxxxxx xxxx

2.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodech 2.2 x 2.3 zdravotní xxxxxxxxxx uplatní xxxxx x případě, xx xxxxxxx poskytovateli xx 30. xxxxx 2020 xxxxx vyhlášky č. 268/2019 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádanou xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx globálních xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x části X xxxx 7.1, 7.2, 7.4 x 7.10 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

2.2 Pokud poskytovatel xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. c), x xxxxxxxx ATC xxxxxxx H01AC01 léčba xxxxxxxx hormonem, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. x) xxxxx xxx 120 % průměrné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx globálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. x), zdravotní pojišťovna xxxxx poskytovateli celkovou xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx regulačního xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhne v xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx xx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2.1 xxxx. x), indikovanou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. x) vyšší xxx 120 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x překročení xxxxxxx průměrné úhrady x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx z celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx. Xx vyžádané xxxx se nezahrnují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx screeningu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, screeningu kolorektálního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uzavřenu xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ocení součinem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2020 x xxxxxxx xxxx xxxxxx v hodnoceném xxxxxx.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3.

2.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx poskytnuté xxxxx zdravotní pojišťovnou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.6 X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx 100 a xxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.2 x 2.3.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 305/2020 Sb.

Hodnota xxxx, xxxx úhrad a xxxxxxxxx omezení xxxxx §6

X) Xxxxxxxxxxx kapitačně xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitační xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 12 x xxxxxx podle xxxx 12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoví xx výši:

a) 56 Xx xxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx x xxxxxxx 2 dny x xxxxx xxxxxxxx pojištěncům xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 50 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu má xxxxxxxxx xxxxxx nejméně xx 18 hodin; xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxx odlišné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin, xxxxxxx xx prodloužení ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) 48 Xx pro xxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo x),

x) 50 Xx xxx pracoviště poskytovatele x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, xxxxx xx daném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx a).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx platba:

a) xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx o 0,60 Kč x xxxxxxx, že bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2020 podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. doloženo, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nositelé xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx profesním xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů"), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx rok 2020,

x) xxxxx bodu 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx x 0,50 Kč x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x. 01021 xxxx 01022 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u 30 % xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx od 40 xx 80 xxx,

x) xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx x 1 Kč xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx 2020 xxxx x xxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x dorost. Xxxxxxxx xxxxxxxxx platby xx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx do xxxxx xxxx 2020.

3. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx do 26. xxxxx 2021 předložil xxxxxxxxx pojišťovně xx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohotovostní xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lékařů xxx xxxx x dorost, xxxxx x něj xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 001 xxxx 002 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 10 služeb x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zvýší xxxxx xxxxxx x X x 40 000 Kč,

kde:

K … xx koeficient poměru xxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx lékařská xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kraji

kraj / XX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxx xxxxx Xxxxx

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxx Vysočina

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Královehradecký

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Liberecký

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Moravskoslezský

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Olomoucký

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Pardubický

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Plzeňský

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Středočeský

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Ústecký

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Zlínský

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 001 xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x. xxxxxx

Xxxxx

01023

XXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXXXXX LÉKAŘEM

01024

KONTROLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘEM

01025

KONZULTACE XXXXXXXXXXX XXXXXX RODINNÝMI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

09215

XXXXXXX X. X., X. C., X. X.

09216

XXXXXXX XX MĚKKÝCH XXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXX XXXXXXXX XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX NEBO XXXXXX DO 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX ČI DÍTĚTE XXX 10 XXX

09220

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX ANESTÉZIE

09237

OŠETŘENÍ X XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XX 10 XX2

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX LÉKAŘEM XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X PACIENTEM

09513

TELEFONICKÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX PACIENTEM

09523

EDUKAČNÍ XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX

09525

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX

44239

XXXXXXXX X XXXXXX BÉRCOVÉHO XXXXX XXXXXXX (1 XXXXX)

71511

XXXXXXX XXXXXX TĚLESA XX XXXXXXXXX

71611

XXXXXX XXXXXX XXXXXX X NOSU - JEDNODUCHÉ

5. Výkony xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 002, xxxxx seznamu xxxxxx:

x. xxxxxx

Xxxxx

01025

XXXXXXXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKY XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

02023

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX PRO DĚTI X XXXXXX - XXXX DO 6 XXX

02024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX PRO DĚTI X XXXXXX - XXXX XX 6 XXX

02033

XXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX XXX XXXX X DOROST - XXXX XXX 6 XXX

02034

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX X DOROST - XXXX XXX 6 XXX

06111

XXXXXXX - VYŠETŘENÍ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX VLASTNÍM XXXXXXXXX XXXXXXXXX

06119

XXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXX MATERIÁLU

06121

KOMPLEX - XXXXXXX OŠETŘENÍ

06123

KOMPLEX - XXXXXXX, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ XXXXXXXXXXXX

06125

XXXXXXX - KLYSMA, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX KATETRŮ

06127

KOMPLEX - XXXXXXXX INHALAČNÍ X XXXXXXX XXXXXXX X. O., X. X., I. M., X. X., XX, XXXXX. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX TERAPIE XX XXXXXXXXX LÉČIV

06129

NÁCVIK A XXXXXXXXX XXXXXXXX INZULÍNU

09215

INJEKCE X. X., X. X., X. D.

09216

INJEKCE XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX PUPENY X RÁMCI REFLEXNÍ XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX INJEKCE U XXXXXXX XXXX XXXXXX XX 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ XXXXXXX U XXXXXXXXX XX XXXXXX NAD 10 XXX

09220

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX INFÚZE

09221

INFÚZE X XXXXXXX XXXX XXXXXX DO 10 XXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

09235

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX

09237

XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX KOŽNÍCH X PODKOŽNÍCH XXXXXX XX 10 CM2

09253

UVOLNĚNÍ XXXXXXXX, VČETNĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

09507

XXXXXXXXXXXXX PODPŮRNÁ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX LÉKAŘE S XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX POHOVOR XXXXXX X XXXXXXXX XX RODINOU

09525

ROZHOVOR XXXXXX X XXXXXXX

71511

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ZE ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ XXXXXX TĚLESA X XXXX - XXXXXXXXXX

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx platby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxx x. 01021, 01022, 01200, 01201, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125, 02130, 15118 a 15119 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx, hrazené podle xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,20 Xx, přičemž x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. července 2020 xx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx o 0,13 Kč,

b) pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx platby x xxx xxxxxx xx neregistrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané, xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,19 Kč, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o 0,13 Xx.

7. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 6 xx xxxxxxxx x 0,04 Xx x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonů, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxx 2020.

8. Xxxxxxx xxxx uvedená v xxxx 6 se xxxxxxxx x 0,05 Xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel x xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 1 den v xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx a xxxxxxx xx objednávkový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xx xx xxxxx stanovenou dobu xxxxxxx dva xxx x xxxxx.

9. Xxx xxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,29 Xx.

10. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx.

11. Za xxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxx x pacientů xx 18 xxx xxxx vykázané v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx výši 55 Xx. Xx každou xxxxxxx péče nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx vyšetřením x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x dorost xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx navyšuje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x 6 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x pacientů xx 18 xxx xxxx vykázané v xxxxxxxxxxx x klinickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx úhrada x 61 Kč.

12. Věkové xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poměr xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx 15 xx 19 xxx, xxxx stanoveny xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

0 - 4 xxxx

4,10

5 - 9 xxx

1,90

10 - 14 xxx

1,45

15 - 19 xxx

1,00

20 - 24 xxx

0,90

25 - 29 xxx

0,95

30 - 34 xxx

1,00

35 - 39 xxx

1,05

40 - 44 xxx

1,05

45 - 49 xxx

1,10

50 - 54 xxx

1,35

55 - 59 xxx

1,45

60 - 64 xxx

1,50

65 - 69 xxx

1,70

70 - 74 xxx

2,00

75 - 79 xxx

2,40

80 - 84 xxx

2,90

85 x xxxx xxx

3,40

13. V oblastech, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxx x roce 2020 xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx X xxxx 1, 6 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1,3. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx koeficient navýšení xxxxxxxxx.

14. X xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 kompenzačního xxxxxx obdrží xxxxxxxxxxxx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, na jejímž xxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úhradu xx xxxx 1,70 Xx.

15. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx měsíčně, a xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6 a 11 vztahujícího xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx kapitačně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kapitace

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle části X xxxx 1 x 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx, x xxxxxxx na geografické xxxxxxxx, menší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx 70 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx; celostátní xxxxxxxx počet xx xxxxxxx vždy xxx xxxx kalendářní xxx xxxxx xxxxx centrálního xxxxxxxx pojištěnců.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx do výše 90 % kapitační xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx přepočtených pojištěnců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxx úhradu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 11, 14 x 15 xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výši 1,02 Xx.

Xxx xxxxxx xxxxxxxx x návštěvní xxxxxx podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1 Xx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x 0,11 Xx. Xxxxxx xx kompenzaci se xxxxxxxxx poskytovateli měsíčně, x xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.1 xx 1.4.

1.1 Pokud xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx, vztažená na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx indexů x xxxxxxxxxx období, xxxxxxx x 30 % celostátní průměrnou xxxxxx za předepsané xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx zdravotnických prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výše 25 % z xxxxxxxxxx. Xx průměrné xxxxxx xx jednoho přepočteného xxxxxxxxxx se započítávají x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxx xxxxxxx nahrazení xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx regulační srážky xxxxx xxxxx věty xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxx, xx zvýšená xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické prostředky x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2 Xxxxx xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, předepsané xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx indexů x xxxxxxxxxx xxxxxx, převýší x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx inkontinentní, xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srážku xx xxxx 25 % x překročení.

1.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x. 02230 x 01443 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx rychlé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx sjednány xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx přepočteného pojištěnce xxxxx věkových xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx 25 % x překročení. Do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xx nezapočítávají úhrady xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxx 2020 xxxxxxx výkon x. 01186 xxxx 01188 podle seznamu xxxxxx. Do vyžádané xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx karcinomu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxx poskytovatelem, který xx xx zdravotní xxxxxxxxxxx na poskytování xxxxxx zdravotních výkonů xxxxxxxxx smlouvu, x xxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx U07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí.

1.4 Xxxxx xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx pojišťovna oprávněna xxxxxxxx regulační srážku xx výše 25 % x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxx poskytnutím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1.2 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx xxx inkontinentní předepsané x roce 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx hrazených služeb xx rok 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této zdravotní xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.3 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 nepřevýší předpokládanou xxxx úhrad za xxxxx xxxx hrazených xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1.4 se xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 podle xxxxxxxxx pojistného plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxxxx 50 a xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx x hrazené xxxxxx poskytnuté zahraničním xxxxxxxxxxx.

8. Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srážku xxxxx xxxx 1 maximálně xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a výkony xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad x xxxxxxxxx omezení xxxxx §7

X) Xxxxxxx xxxx x výše xxxxx

1. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxx xxxx ve xxxx:

x) Xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxxxxxxx 305 x 309 podle xxxxxxx výkonů se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,09 Xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 306 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výši 1,12 Kč x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 308 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx stanoví xx xxxx 1,15 Xx, xxxxxxx u xxxxxx poskytnutých xx 1. července 2020 xx všechny xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,01 Kč.

b) Xxx xxxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 901 a 931 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx výkonů vykázané x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx 910 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,13 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,16 Xx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx odbornostech xxxxxxx xx xxxx 1,04 Xx, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých xx 1. července 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,31 Xx.

x) Pro xxxxxx x. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 x 43633 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených služeb x xxxxxxxxxx 403 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,72 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. července 2020 se tato xxxxxxx bodu xxxxxxxx x 0,05 Kč.

e) Xxx xxxxxx x. 43652 x 43653 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx x odbornosti 403 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,04 Xx, xxxxxxx u výkonů xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o 0,08 Xx.

x) Xxx xxxxxx x. 75347, 75348 x 75427 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x odbornosti 705 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,72 Xx, přičemž x xxxxxx poskytnutých xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxx x 0,16 Kč.

g) Xxx výkony x. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 x 15950 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 105 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,11 Xx, xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxx o 0,15 Xx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 73028, 73029 x 71112 xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytované poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 701, 702 xxxx 704 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,04 Xx, přičemž x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,25 Xx.

x) Hodnota xxxx xxxxxxx x xxxx. x) až x) xx xxxx xxx xxxxxxx následujících xxxxxxxx navyšuje o:

i. 0,04 Kč, pokud xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x rámci poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx platný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx celé hodnocené xxxxxx,

xx. 0,04 Xx xxx danou odbornost x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 ordinačních hodin xxxxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx dnů týdně x xxxxxxxxxx 501 xx 507, 601, 602, 605, 606, 701 x 704 xx 707 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "operační obory"), xxxxxxx má ordinační xxxxxx alespoň 2 xxx x xxxxx xxxxxxx do 18 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx nejméně xx 18 xxxxx.

xxx. 0,02 Xx xxx danou xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx alespoň x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 4 pracovních xxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x období xx 1. xxxxx 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx náštěvy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxx těch pojištěnců, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) bod xxx) xxxxxxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 kompenzačního xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx v xxxx 1 xx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx poskytnuté xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx seznamu výkonů x xxxxx X xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx výkonu x. 89312 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx výši 1,09 Xx.

Xxxxxxx bodu xx dále xxx xxxxxxx následujících podmínek xxxxxxxx x:

x) 0,04 Xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, že xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří x xxxxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxx služby pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, xx držiteli xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,04 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, 24 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 pracovních dnů xxxxx u operačních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx nejpozději xx 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx od 7 xxxxx a zároveň xxxxxxx 1 den x týdnu nejméně xx 18 hodin,

c) 0,02 Xx xxx xxxxx odbornost x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u 50 % pracovišť poskytovatele (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 pracovních xxx xxxxx u xxxxxxxxxx oborů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x období xx 1. xxxxx 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxx xx ošetření xxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx vyžaduje jejich xxxxxxxxx xxxx.

3. Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + KN) x (xxx(XXXxxxX; XXXxxxX) x XXXXx + xxx[XXXXx x POPzpoMh; XXXXx - UHRMr]),

kde:

POPzpoZ … xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních pojištěnců xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx poskytnuté výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť účtované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx průměrné úhrady xx výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl vykázán xxxxx výkon x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx základních unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xx jemu xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x referenčním období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xx počtu xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxXx … xx xxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; mimořádně nákladným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx jemu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx včetně úhrady xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx rovna nebo xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť účtované xxxxxx přípravky na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů.

PUROo … xx průměrná úhrada xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky xx xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výkony podle xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxx je rovna xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX … xxxxxxxxxx navýšení, xxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx:

x) 0,04 - xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději 31. xxxxx 2020 podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % lékařů xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny, xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nositelé xxxxxx, xx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,04 - xxx danou xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x dané odbornosti xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních hodin xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 4 pracovních xxx xxxxx u operačních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx v xxxxx xxxxxxx do 18 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x týdnu nejpozději xx 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx nejméně xx 18 xxxxx,

x) 0,04 - xxx xxxxx odbornost x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx u 50 % pracovišť xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx oborů, přičemž x hodnoceném xxxxxx xxxxxx alespoň 5 % xxxxxxxxxx, x xxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxx, x xxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ošetření těch xxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

4. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neposkytoval xxxx x xxxx odbornosti, xxxxxxx zdravotní pojišťovna xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního pojištěnce xxxxxxx xx referenční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx odbornosti.

5. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxx xxxxxx referenčnímu xxxxxx xxxx výkony, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x některé odbornosti x nárůstu průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatelem vykázaných x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nasmlouvaných xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx celkové výše xxxxxx v dané xxxxxxxxxx podle bodu 3 se nepoužije x případě poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 80 x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx. X případě nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx limit 80 ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočítává koeficientem x/30, xxx x xx rovná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničním pojištěncům xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Xx x xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx podle xxxx 3 se nepoužije.

8. Xx každý poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx ve věku xx 6 xx 18 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 35 Xx, přičemž x xxxxxx poskytnutých xx 1. července 2020 se xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 6 Xx. Tato xxxxxx xx nezapočítává xx výpočtu celkové xxxx xxxxxx xxx xxxx 3.

9. V xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznanou xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období, na xxxxxx základě došlo x výdeji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx výši 1,70 Xx.

10. Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx 8 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatní xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xx 30. xxxxx 2020 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) průměrná úhrada xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky, x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx symbolem "X" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) průměrná úhrada xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx.

2. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené služby xxxxxxx v xxxxx X xxxx 1 xxxxxxx průměrné úhrady xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 odst. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx., a xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % průměrné úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za zvlášť xxxxxxxx léčivé přípravky, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb., a xxxxxx účtovaný materiál xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxx A xxxx 1 x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x xxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx vyšší xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení uvedené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx podle xxxx xxxxx xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Pokud poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x xxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, screeningu xxxxxxxxx děložního hrdla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xx xxxxxxxxxxx těchto zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xx vyžádané péče xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů x diagnózou X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí. Xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrad x výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx výkony vyžádané xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxx platnou x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 se nepoužijí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 a 309 xxxxx xxxxxxx výkonů.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky x zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx hrazených xxxxxx x referenčním xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x hodnoceném období xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx omezení podle xxxx 3.

11. X xxxxxxxxxxxxx, kde oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v referenčním xxxxxx pro tyto xxxxx úměrně xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyžadovat péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxx neexistoval xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2 až 4 referenční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx nebo hodnoceném xxxxxx v dané xxxxxxxxxx 100 x xxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx týdně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odbornost xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxx podle xxxx 2 xx 4. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx menší xxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx se xxxxx 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočítává koeficientem x/30, kde x xx rovná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 se xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx touto zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx snížené x xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hodnocené xxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xx xxxx odbornostech, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uplatní xx každou xxxxxxxxx xxxxxx.

X) Hodnota bodu xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxxx výkonů

Hodnota xxxx

101

1,15

102

1,16

103

1,12

104

1,14

105

1,15

107

1,16

108

1,16

109

1,12

201

1,21

202

1,23

203

1,15

205

1,19

207

1,15

208

1,23

209

1,15

210

1,19

301

1,34

302

1,17

402

1,15

403

1,11

404

1,18

407

1,10

501

1,19

502

1,28

504

1,25

601

1,21

606

1,16

607

1,26

701

1,31

702

1,18

704

1,64

705

1,21

706

1,15

708

1,27

710

1,14

780

1,33

903

1,24

Xxxxxxx

1,24

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad x xxxxxxxxx omezení xxxxx §8

X) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx

1. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,13 Kč.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx x:

x) 0,01 Xx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, že xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů se xxxxxxxx xxxxxx, který xx platný po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx pracoviště poskytuje xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 1 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx platné xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx doloží xxxxxxxxxx XXX 9001, xxxxx je xxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 63050 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx u 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx u xxx xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx výkon x. 63021 podle xxxxxxx xxxxxx xx vynásobí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,45 x xxxxxx xx xxxxx x. 63050 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vynásobí koeficientem xxxxxxxx 1,20.

4. Pro xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx písmen x) xx x) x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx d) xx x):

x) Úhrada za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxx 1 530 Xx.

x) Úhrada xx xxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2 550 Kč.

c) Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství ve xxxx 3 570 Xx.

x) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx x těhotnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 63053, 63055, 63411, xxxx 63413 xxxxx seznamu výkonů, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxx a slouží xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištěnky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx.

x) Podmínkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx a) až x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daného xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), nejsou x průběhu těhotenství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 09115, 09119, 09123, 09133, 09215, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 a 63532 xxxxx seznamu xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxx xxxx.

x) Xxxxxx x. 32410, 32420 x 63415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v odbornosti 603 podle xxxxxxx xxxxxx hrazeny s xxxxxxxx xxxx xxx xxxx 1 x 2, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem. Xxxxx xxxx výkony podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékaře, budou xx xxxxxxxx s xxxxxxxx bodu xx xxxx 0,50 Kč.

h) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z výkonů xxxxxxxxx x xxxxxxx x) a x), xxxxxxxx xx tyto xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx x hodnotou xxxx xx výši 0,50 Xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx odečtena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxx č. 63022, 63023 xxxx 63417 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx vykázat xxxx nepravidelnou xxxx x těhotnou xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx:

XXXXX2018 * xxx (XXX2020; XXX2018) * (1,07 + F(t) + XXX + XXX) - XX2020

xxx:

XXXXX2018 … xx průměrná xxxxxx xx xxxxxxxxx výkony, x xxxxxxxx xxxxxx xx výkon x. 09543 xxxxx seznamu xxxxxx, včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky x individuálně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx pojištěnky, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx sjednána, na xxxxxxx unikátního ošetřeného xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány pouze xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx výkonů.

UOP2020 … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období; do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány xxxxx xxxxxx č. 09513 xxxx 09511 podle xxxxxxx výkonů.

UOP2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx výkonů.

IGV … xx xxxxx genetických xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 0,02 x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, na xxx xxxx v xxxxxxxxxx období vykázány xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx 208 xxxx 816 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, k počtu xxxxxxxxx pojištěnek dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 %, xxxx 0,00 x xxxxxxx, xx xx xxxxx podíl xxxxx xxx 30 %, xxx xxxxxxxxxx hranici 40 %, nebo -0,02 x případě, xx tento xxxxx xx xxxxx než 40 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, xxxx -0,04 x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 %.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vyhodnocení XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxx výkon x. 63053 a 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 písm. x), x) xxxx x). X xxxxxxx, xx měl poskytovatel x hodnoceném xxxxxx xx své xxxx xxxx těhotných xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1,5 % x xxxxx XXXX2020 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, XXX xx xxx xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx.

XXX … je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hodnota xx 0,02 v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx, na xxx xxxx v hodnoceném xxxxxx vykázány xxxxxx x. 32410, 32420 xxxx 63415 podle xxxxxxx xxxxxx, vyžádané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx pojišťovny registrovaných x poskytovatele v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesáhne xxxxxxx 20 %, xxxx 0,00 v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 %, xxxx -0,02 x případě, xx je tento xxxxx větší xxx 40 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, nebo -0,04 x xxxxxxx, xx xxxxx podíl přesáhne xxxxxxx 60 %.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx pojištěnka, xx xxxxxx byl x xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxx č. 63053 x 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x), b) xxxx x). V případě, xx měl xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1,5 % x xxxxx XXXX2020 příslušné zdravotní xxxxxxxxxx, XXX xx xxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxx.

XX2020 … xx xxxxxxx xxxxxxx extramurální xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 4 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx maximálně 25 % xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) xx x).

X(x) … xx xxxxxx těhotných, která xxxxxx xxxxxxx od 0 xx 0,08 x jejíž xxxxxxx xx vypočte xxxxx:

X(x) = 0,45 x X(x) + 0,0255,

X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pojištěnku dané xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X(x) ve xxxx 0.

Xxxxx je xxxxxxx koeficientu xxxxxxxxx X(x) větší xxx 0,12, xxxxxxx xx xxxxxxx funkce xxxxxxxxx xx xxxx X(x) xx xxxx 0,08.

xxx:

X(x) … je koeficient xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx:

xxx:

XXXX2020 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonů č. 63053, 63055 podle xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx xxxxx bodu 4 písm. x), x) xxxx x).

XXXX2020 … xx xxxxx xxxxxxxxxx vyšetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx 2020.

6. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví hodnota xxxx xx xxxx 1,12 Xx. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxxxx, nebo x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx období srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

8. U poskytovatele, x xxxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxx dojde x důsledku změny xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 5 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonům. Xxxx nasmlouvané xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 Kč.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále přiměřeně xxxxxx úhradu podle xxxx 5 x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobena xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x pacientů xx 18 let věku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx úhrada xx xxxx 55 Xx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx od 18 let xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx výkonů xx 1. července 2020 se tato xxxxxx xxxxxxxx x 6 Kč. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx 18 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřením xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx výkonů xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxx x 61 Xx. Xxxx úhrada xx xxxxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx bodu 5.

11. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odbornosti 50 x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných hrazených xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx podle xxxx 5. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx služeb xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců přepočítává xxxxxxxxxxxx n/30, kde x xx rovná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx danou xxxxxxxxx.

12. X xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznanou xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v hodnoceném xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úhradu xx xxxx 1,70 Xx.

13. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, a xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 10 vztahujícího xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx službám.

B) Úhrada xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx XXX)

1. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se stanovuje xxxxxx xx xxxx:

x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oocytů 1 347 Xx,

x) XXX cyklus s xxxxxxx xxxxxx k xx vitro xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx embryí 15 643 Xx,

x) Xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxxxx embryí 32 541 Kč,

d) Xxxxxxxxx IVF cyklus x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 32 541 Xx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxx 10 800 Xx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při XXX cyklu x XXX 1 365.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx poskytování hrazených xxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

X) Regulační omezení

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xx vyžádanou xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 1.1 x 1.2.

1.1 Xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx období vyšší xxx 130 % xxxxxxxx úhrady na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného xxxxxxxxxx xx započítávají i xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyloučil xxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2 xxxxxx.

1.2 Pokud poskytovatel xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kolorektálního xxxxxxxxx x xxxxx x. 95201 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx zdravotní pojišťovnou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx průměrných xxxxx x xxxx případné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se výkony xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném x 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxx platnou x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 se nepoužijí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí hrazených xxxxxx, xxxxxxx poskytnutím xxxxx x překročení xxxxxxxxxx úhrad xxxxx xxxx 1.1 nebo 1.2.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx nasmlouvaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx v referenčním xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xxxxxx.

4. V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetkových práv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx použije xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1.1 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx léčivé xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx druh hrazených xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Regulační xxxxxxx podle xxxx 1.2 xx nepoužije, xxxxx součet úhrad xxxxxxxxx pojišťovny za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní pojišťovny.

7. Xxxxx poskytovatel ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 603 nebo 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx týdně, xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx hodin týdně xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxx xxxxx věty xxxxxxxxxxx koeficientem x/30, xxx n se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx 603 nebo 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulační srážku xxxxx bodů 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 25 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výkony, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období.

9. Xxxxx poskytovatel vykáže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 15 000 Xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezahrnuje xx tato xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 1.1 x 1.2 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x výše úhrad xxxxx §10

1. Xxx xxxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxx 806 xxxxx seznamu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,12 Xx, xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,29 Xx.

2. Xxxx xxxxxx xx stanoví xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodu:

a) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 809 x 810 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxx xxxxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,29 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 0,47 Xx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx seznamu xxxxxx, se xxx xxxxxxx služby poskytované x xxxxxxxxxxxx 809 x 810 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxxxx bodu ve xxxx 1,20 Kč x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 0,47 Kč.

b) Xxx xxxxxx č. 89611 xx 89619 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 809 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,57 a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 0,40 Xx. X xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx xx 31. xxxxx 2021, že xx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat, stanoví xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 0,59 Xx x xxxxx složka xxxxxx ve výši 0,40 Kč.

c) Pro xxxxxx x. 89711 xx 89725 xxxxx xxxxxxx xxxxxx odbornosti 809 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 0,55 Kč x xxxxx složka xxxxxx ve výši 0,40 Xx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2021, že xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 0,58 Xx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Kč.

d) Xxx xxxxx č. 89312 podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,09 Xx x fixní xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,43 Kč.

e) Pro xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 807, 808, 812 xx 815, 817, 818, 819 x 823 xxxxx xxxxxxx výkonů se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,72 Xx pro poskytovatele, xxxxx jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx XX XXXXX x hodnoceném xxxxxx. Pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 802 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx x auditu XX XXXXX x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx x ukončení platnosti xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx xx poskytovateli xxxxxxxxx xx data platnosti xxxxxxxxx. Xxx hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornosti 816 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,80 Xx.

x) Xxx výkony č. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,08 Kč, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x. 09119 a 97111 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx podle xxxx 8. Xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

XXxxx x XX x 1,05

xxx:

XXxxx … xx celkový xxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x referenčním období,

HB … je xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,08 Xx.

x) Xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx úhrady uvedené x písmenu x) xx xxxxxxxx x 18,49 %. Hodnoty xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx b) x x) xx xxxxxxxx x 5,04 %. Hodnoty xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x g) xx navyšují x 7,84 %. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxxx x 3,89 %. Hodnoty xxxx x fixní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxx výkony x. 09115, 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykázané x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,85 Kč, xxxxxxx úhrada za xxxx xxxxxx nevstupuje xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8.

3. Pro xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,48 Xx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4.

4. Xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx poskytujícímu hrazené xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 2 xxxx. x) xx d) se xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx úhradou za xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx hodnotou xxxx. Xxxxxxxx hodnota bodu xx xxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx úhrady, x xxxxxxx xx xxx každou xxxxxxxxx x xxxxxx uvedené x bodě 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx:

XXxxx = XX + XX

XXxxx … xx xxxxxxxx xxxxxxx bodu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

XX … je fixní xxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xx x),

XX … xx variabilní xxxxxx úhrady, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX … xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx podle bodů 5 xx 7,

KN … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx ve výši 1,05 pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) x xx xxxx 1,04 pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. b) xx d),

PBref … xx celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2020. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 podle xxxxxxx xxxxxx,

XXxx … xx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů x hodnoceném xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 podle xxxxxxx výkonů,

UOPref … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x výkonů x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 podle xxxxxxx xxxxxx,

XXXxx … xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx které xxx xxxxxxx pouze některý x výkonů x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx bodu xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) a x xxxx 3 xx xxxxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. b) xx xxxxxxxx o xxxxxxx 0,02 Kč x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 70 xxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxx uvedené v xxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx odbornosti poskytuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 70 xxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) a x) nepřekročí částku, xxxxx se vypočte xxxxx:

xxx(XXXxxx, XXXxxx) x XXXXxxx x 1,04,

xxx:

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) xxxx f) v xxxxxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vykázán xxxxx výkon č. 09119 xxxx 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 09115, 82040 xxxx 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXxxx … je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) nebo f) x referenčním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které byl x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze výkon x. 09119 xxxx 97111 xxxxx seznamu xxxxxx,

XXXXxxx … xx xxxxxxxx úhrada xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx odbornostech xxxxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) xxxx x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxxx úhrada xx xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx výkonů.

a) U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2 xxxx. x), x xxxxxxx poklesla x referenčním období xxxxxxxx hodnota xxxx XXxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx XXxxx, xxxx hodnota XXXXxxx stanovena xxxxx xxxxxxx XXXXxxxxxxx následovně:

kde:

HBmin … xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 90 % hodnoty xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

HBskut … xx xxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx … xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x referenčním xxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx uvedené v xxxx 2 xxxx. x), u kterých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx skutečná hodnota xxxx XXxxxx xxx xxxxxxx minimální xxxxxxx xxxx HBmin, xxxx xxxxxxx PUROicz xxxxxxxxx xxxxx hodnoty XXXXxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx … xx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výši 65 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … xx xxxxxxx korunových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných x referenčním xxxxxx,

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odbornosti xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx období.

Skutečná xxxxxxx xxxx poskytovatele xx stanovená xxxx:

xxx:

XXXxxx … je celková xxxx xxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných x xxxxxxxxxxx období,

PBref … xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. U odborností xxxxxxxxx v bodě 2 xxxx. x) x f), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 8 souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

10. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hrazené služby xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu celkové xxxxxx podle xxxx 4 x 8 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx XX XXXXX, xxx pro xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx jedno z xxxxxx osvědčení, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx XXXXxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 0,71 Xx xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxxx první v xxxx 2 xxxx. x), x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx 2 písm. x).

11. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) až x) poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se výpočet xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 x xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) xxxxxxxxx. Pro poskytovatele, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx 50 a xxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny, xx xxx hrazené xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxxxxx.

12. Xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 písm. a) x x) poskytované xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,31 Xx, xxx hrazené xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) x c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,61 Xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx bodu 2 písm. x) xx x).

13. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 a xxxx 2 xxxx. x) x navýšení xxxxxxx bodu xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 písm. x) xx g) xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx bodu 8 x xxxx 2 xxxx. g) xxxxxxxxx.

14. U xxxxxxxxxxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nasmlouvala oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrného xxxxx xxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 4 x 8 xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nově xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx bodu 2 xxxx. a) xx x).

15. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným hrazeným xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx k vykázaným xxxxxxxx službám.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx xxxxx §11

X) Úhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 x 925 podle xxxxxxx xxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx službě xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxx xxxxxxxxx 914 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1,11 Xx,

x) xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxx 1,09 Xx,

x) xxx odbornosti 911, 916 x 921 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxx 0,99 Xx.

3. X xxxxxxx, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x některou x xxxxxxxx xxxxxxx X00 - X97, X09 - X99, X00 - X99, X60 - I69, X10.3 - X10.7, X11.3 - X11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx překročí 25 %, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx odbornost 925 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2, x 0,04 Xx.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dané odbornosti, xxxx úhrady hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, nepřekročí xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

(1,17 + XX) x max [XXXxxxX; XXXxxxX] x XXXXx + (1,17 + XX) x xxx [XXXXx x XXXxxxXx; (UHRMh - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období; xx xxxxx základních unikátních xxxxxxxxxx xx nezahrne xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vykázán xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx základních xxxxxxxxxx pojištěnců ošetřených x xxxx xxxxxxxxxx x referenčním období; xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pojištěnec, na xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx č. 06349 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxxxx xxxxxx za výkony xxxxx seznamu xxxxxx x výjimkou úhrady xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti poskytovatelem x referenčním xxxxxx. Xx xxxxxxx PURO xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx a úhrada xx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXxxxXx … je xxxxx xxxxxxxxx nákladných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; mimořádně xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x referenčním xxxxxx, xx mimořádně nákladného xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxx výkon x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahrne xxxxxx xx pojištěnce ošetřeného x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx účtovaných léčivých xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, včetně úhrady xxxxxx účtovaného materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, do UHRMh xxxxxx zařazena xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období; xx xxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úhrada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud tato xxxxxx za výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je rovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxx x bodě 1, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, do UHRMr xxxxxx zařazena úhrada xx xxxx o xxxxxxxxxx, xx kterého xxx vykázán výkon x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů.

KN … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součtem xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,03 - v případě, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx s vykázaným xxxxxxx x. 06135 xxxx 06137 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx alespoň 25 %.

x) 0,04 - x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x vykázanými xxxxxx x. 06325, 06331, 06333, 06327 xxxx 06329 xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 35 %.

c) 0,15 - x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období s xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx X00 - X97, X09 - X99, F00 - X99, X60 - X69, X10.3 - X10.7, E11.3 - X11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počtu ošetřených x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %.

5. Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 06349 xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx celkové xxxx úhrady xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx služby za xxxx pojištěnce xxxxx xxxxxxx výkonově x xxxxxxxx bodu xxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3. Xxxxxx xx pojištěnce, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx č. 06349 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx referenčních xxxxxx, vstupujících xx xxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období.

6. Xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x odbornosti 914 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2.

7. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx neexistoval, xxxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxxxx který neposkytoval xxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovit x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 x xxxx pojištěnců, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx XXXXx hodnotu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. Xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx výpočet xxxx xxxxxx xxx xxxx 3, 4 x 5 nepoužije. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle bodů 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 xx snížena o 0,02 Xx.

9. Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x období od 13. března 2020 xx 31. května 2020 se xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 06311 xxxxx xxxxxxx xxxxxx navyšuje xxxxxx x 102 Kč, xx výkon x. 06313 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 51 Xx, xx výkon x. 06315 xxxxx xxxxxxx výkonů x 77 Xx, za xxxxx č. 06317 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 102 Kč, xx výkon x. 06318 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 26 Xx x xx xxxxx x. 06319 xxxxx xxxxxxx výkonů x 51 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 4.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx poskytne poskytovateli xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx 9 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Úhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx paliativní xxxx lze poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx metodikou.

2. Poskytovatel x odbornosti 926 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hrazené služby xx xxxx 24 xxxxx 7 dní x týdnu.

3. Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxx xxxxxxx xxx (24 xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 80090 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x. 80091 podle xxxxxxx výkonů.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví ve xxxx 1,06 Xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxx:

xxx{(XXXxxx,xxxx * 30 * 1522 * XX) + (XXXxxx,xxx * 180 * 1522 * XX); Xxxxx * XX}

xxx:

XXXxxx,xxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období.

POPičz,dět … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 926 podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx … xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX … xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxx činí 1,06 Kč.

5. Hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přestali xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepřesáhne 10 % z xxxxxxxxx počtu pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx jiných poskytnutých xxxxxxxxx služeb, včetně xxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x den, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx odečtena z xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx počet xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 80090 nebo 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx byly xx xxxx pojištěnce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, mimo hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) tohoto xxxx, nepřesáhne 10 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx seznamu xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxx tyto jiné xxxxxxx služby xxxxxxxx x úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx:

x. xxxxxxxxx platba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx. poskytnutá xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxx. zdravotnický xxxxxxxx a léčivé xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx před datem xxxxxxx pacienta xx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxx,

x. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 do 31. xxxxxx 2020 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaný xxxxx č. 80090 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxxx úhrada x 313 Xx a xx xxxxx x. 80091 xxxxx seznamu xxxxxx x 393 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx určeno xx xxxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

8. Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7 xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 305/2020 Sb.

Hodnota xxxx x výše xxxxx xxxxx §12

1. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx službě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Xx.

2. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 902 x 917 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 0,96 Xx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx X10 - X14, I60 - X69, X62, X42, X44, S46, X49, X54, S64, X74, X84 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxxx 7 %, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedená x xxxx 2 x 0,04 Xx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxx překročí 7 %, navyšuje se xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 x 0,06 Kč.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

(1,06 + KN) x xxx [XXXxxxX; XXXxxxX] x PUROo + (1,06 + XX) x xxx [XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxXx … je xxxxx xxxxxxxxx nákladných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxx období; xxxxxxxxx xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 xx X14, X60 xx X69, R62, X42, X44, X46, X49, X54, X64, S74, X84, X94 nebo X02 xx X14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx úhrada xx jemu poskytnuté xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků xx xxxxx nebo překročí xxxxxxxxxxx průměrné úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti x hodnoceném období, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vykázány x hodnoceném období xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx diagnózou X20, X35, X51 xx X83, P07, X11, X13, P14 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx pojištěnec a xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx diagnózou G20, X35, G51 xx X83, X07, P11, X13, X14 xxxx X94 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí.

PUROo … xx xxxxxxxx úhrada xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby s xxxxxx xxxxxxxxx X20, X35, X51 až X83, P07, X11, X13, X14 nebo X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx úhrada xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxxxx nákladné unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxxx za mimořádně xxxxxxxx unikátní pojištěnce xx xxxxxx úhrada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x hlavních diagnóz X10 xx G14, X60 xx X69, X62, S42, X44, X46, S49, X54, X64, X74, X84, X94 xxxx X02 xx X14 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xxxxx tato úhrada xx výkony podle xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx období.

UHRMr … xx úhrada xx výkony podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx X10 až X14, I60 xx X69, X62, X42, X44, X46, X49, X54, X64, S74, X84, S94 xxxx X02 xx T14 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, xxxxx tato xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx úhrady zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx je xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx.

XX … je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx:

x) 0,02 - x případě, xx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx součtu xxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx č. 21113, 21115 a 21315 xxxxx xxxxxxx výkonů x celkového xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxx xxx 50 %,

x) 0,02 - x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx období xxxxx součtu xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 21221 a 21415 podle xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 %.

x) 0,11 - x xxxxxxx, že x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxxx ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 až X14, X60 xx X69, X62, X42, X44, X46, S49, X54, S64, X74, X84 nebo X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx překročí 5 %.

5. U poskytovatele, xxxxx x referenčním xxxxxx neexistoval, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x dané xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx vznikl x průběhu referenčního xxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 zákona, xxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 x méně xxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xxxxx xxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle bodu 1. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,83 Kč. Xxx stanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxx 3, 4 x 5 xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány x hodnoceném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx diagnózou G20, X35, X51 xx X83, P07, P11, X13, X14 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx podle seznamu x xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx celkové výše xxxxxx xxxxx xxxx 4.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad xxxxx §13

X) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx

1. Xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx xx výši 0,96 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,78 Kč.

2. Hodnota xxxx podle xxxx 1 xx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx níže v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) X případě, xx xxxxxxxxxxxx referoval xxxx x dialyzační xxxxx xxx xx xxx 2019, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotu xxxx xxxxx bodu 1 o 0,02 Xx xx 1. xxxxx 2020.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxx v xxxxxxx x), pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxxx xxxx x roce 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021.

3. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx do 28. xxxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxxx xxxxxxxxx v části X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele. Xxxxxxx xxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritéria, xxxxxxxx x xxxxx 0,05 Xx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx XX = 0,05 Kč x Xx

xxx:

Xxxxxxxx XX … xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx maximální xxxxxxx xx výší 0,05 Xx,

Xx … xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabývat xxxxxxx xx 0 xx 1 x xxxxx xx xxxxxxx xxxx:

∑XXXX … xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 podle xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX), x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kvalitativních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx,

∑XXXX … je xxxxxx xxxx xx xxxxxx x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele (XXX) v xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vypočtená částka xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

5. Pro xxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x 0,01 Xx.

6. Xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. května 2020 xx za každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 18521, 18522 x 18550 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxxx xxxxxx o 580 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx poskytne xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle bodu 6 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx službám, x xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021.

B) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Pro xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx se stanovuje xxxxxx xx xxxx:

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěnce xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x chronickým xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 5) xxx xxxxxxxxx kontraindikací x transplantaci xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v predialyzačním xxxxxx 4 500 Xx.

x. Popis: Signalizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x kterého xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (GFR) dosáhne xxxxxxx menší xxx 0,17 ml/s.

ii. Podmínky xxxxxx: X pojištěnce xxxxx x xxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k transplantaci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vykazuje xx xx jednoho pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx.

x) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx programu 7 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce, který xxx již zařazen xx xxxxxxxxxxxx programu. Xx vykazováno xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx indikoval xxxxxxxxxx x vyšetření, xxxx, xx obdržel vyjádření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nezařazení xxxxxxxxxx xx čekací xxxxxxx.

xx. Xxxxxxxx úhrady: U xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěnce vykázalo xxxxx x. 51902 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti x zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxx x transplantaci xxxxxxx x pojištěnce x predialyzačním xxxxxx 10 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx indikoval xxxxxxxxxx x vyšetření, xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx centra x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištěnce na xxxxxx listinu.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxx vykázána hrazená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 písm. x). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vykázalo xxxxx x. 51902 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx listinu, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nedoporučeno.

e) Xxxxxxxxx žijícího dárce xxxxxxx 20 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxx zahájení xxxxxxxxx žijícího xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx se vykazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx příjemcem xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx úhrady: Xxxxxxxx poskytovatel x xxxxxxx, xx indikuje xxxxxxxx dárce xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 1:

a) Minimálním xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx transplantační xxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Hrazené xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxx hrazeny x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Hrazené služby xxxxxxx v bodě 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontraindikaci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Regulační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vstupují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb., a xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období;

b) xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické prostředky x referenčním xxxxxx;

x) xxxxxxxx úhrada na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. a úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 102 % průměrné xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x hodnoceném xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx pouze xxxxx č. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 102 % průměrné xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x částku odpovídající xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx výkon č. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší než 104 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx uvedené průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, nejvýše xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období x xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou unikátní xxxxxxxxxx, na které xxx xxxxxxx pouze xxxxx č. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx nezahrnují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx smlouvu. Xx vyžádané xxxx xx xxxx nezahrnou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxx hrazené zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx B bodu 1 písm. x), x) xxxx x). Xxx xxxxx stanovení xxxx průměrných xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxx výkonů xx xxxxx xxxxxxx k 1. lednu 2020 xxxxxxxx xxxx platnou x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 xx 4 se nepoužijí, xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx hrazených xxxxxx x referenčním xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx omezení podle xxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní pojišťovny.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx x hodnoceném období xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx na tento xxxx xxxxxxxxx služeb xx rok 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxx xx úhrada xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.

10. X poskytovatele, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx hrazených služeb, xxxxxxxxx pojišťovna po xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxx v případě xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx části xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

12. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx poskytovatel x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 30 xxxxxxxxxxx xxxxx týdně. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx menší než 30 ordinačních xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, kde n xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulační xxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 maximálně xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % úhrady xxxxxxxxxx touto zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx snížené x xxxxxx za zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dialyzační péče x jejich xxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x vyhláškou č. 268/2019 Sb. výsledky jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dialyzační střediska) x xxxxxxx roku 2020 xxxxxxxxx, a xx vždy po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx ošetřených xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx pojištěnec, x xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx metod xxxx peritoneální xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů, x to xxxxxxx xx 90 dní xx xxxxxxx dne xxxxxx vykázání.

d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x data x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v pravidelném xxxxxxxxxxx xxxxxx

x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xx &xx;100 x/x

70 %

Xxxxxxx P &xx; 1,8 xxxx/x

50 %

Xxxxxxx XxX &xx; 1,2

70 %

Xxxxx transplantovaných xxxxxxxxxx a pojištěnců xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

7 %

x. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx č. 305/2020 Sb.

Hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx

Xxx ošetřovacího xxx podle seznamu xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

00001

234

1

00002

234

1

00003

327

1

00005

179

1,049

00006

144

1

00010

234

1

00011

701

1

00012

234

1

00015

467

1

00017

538

1

00020

216

1,034

00021

150

1,085

00022

108

1,139

00023

233

1,124

00024

233

1,05

00025

466

1,024

00026

188

1,115

00027

108

1,029

00028

233

1,366

00029

233

1,261

00030

233

1,022

00040

934

1

00041

934

1

00042

934

1

00051

1 869

1

00052

1 869

1

00053

1 869

1

00055

1 869

1

00057

1 121

1

00058

934

1

00061

1 869

1

00062

1 869

1

00065

1 869

1

00068

1 168

1

00071

1 869

1

00072

1 869

1

00075

1 869

1

00078

1 121

1

00080

1 121

1

00082

934

1

00085

701

1

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce č. 305/2020 Sb.

Paušální xxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx x diagnóze xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx

XX-XXX4)

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx váha 2020

0003

00031

ALLOGENNÍ XXXXXXXXXXXXX KOSTNÍ DŘENĚ XXX XX

15,8635

0003

00032

XXXXXXXXX TRANSPLANTACE XXXXXX DŘENĚ S XX

27,5976

0003

00033

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX S XXX

27,5976

0004

00041

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) XXX CC

13,4935

0004

00042

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XX

13,4935

0004

00043

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXX

13,8681

0005

00051

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) BEZ XX

7,0935

0005

00052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE > 96 XXXXX (5-10 XXX) X CC

7,0935

0005

00053

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXX

7,7703

0006

00060

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1800 XXXXX (XXXX XXX 75 XXX)

81,2091

0007

00070

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 1008 XXXXX (VÍCE XXX 43 XXX) X TRANSPLANTACÍ XXXXX, XXXX, JATER, XXXXXX XXXXX

110,4444

0008

00080

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX &xx; 1008 XXXXX (43-75 DNÍ) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM XXXXXXX

52,6309

0009

00090

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1008 XXXXX (43-75 XXX)

37,8735

0010

00100

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 504 HODIN (22-42 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

33,1500

0011

00110

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 504 XXXXX (22-42 XXX)

22,9223

0012

00121

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

20,0536

0012

00122

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X CC

20,0536

0012

00123

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

20,3392

0013

00131

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM XXXXXXX XXX XX

12,3761

0013

00132

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X CC

12,3761

0013

00133

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 96 XXXXX (5-10 XXX) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

12,6480

0014

00141

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX KOSTNÍ XXXXX XXX XX

5,4395

0014

00142

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X CC

5,8183

0014

00143

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE XXXXXX XXXXX X XXX

7,2000

0015

00151

XXXXXXXX XXXXXX DŘENĚ XXX XX

2,2380

0015

00152

XXXXXXXX KOSTNÍ XXXXX X XX

2,8840

0015

00153

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX S XXX

4,4022

0016

00161

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXX XXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

60,1461

0016

00162

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX NEBO ONEMOCNĚNÍ XXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM S XX

60,1461

0016

00163

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X EKONOMICKY XXXXXXXX VÝKONEM S XXX

60,1461

0017

00171

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX XXX XX

22,8077

0017

00172

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX X XX

22,8077

0017

00173

XXXXX REHABILITACE XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX S XXX

22,8077

0018

00180

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX MOZKOVOU XXXXXXXXX

25,4780

0018

00181

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,0000

0018

00182

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX S XX

0,0000

0018

00183

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX

0,0000

0019

00190

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXX

11,3441

0101

01011

XXXXXXXXXXX BEZ XX

3,2886

0101

01012

XXXXXXXXXXX X CC

4,5995

0101

01013

KRANIOTOMIE X MCC

6,4973

0102

01021

SPINÁLNÍ XXXXXX XXX XX

2,4582

0102

01022

XXXXXXXX XXXXXX X CC

3,2223

0102

01023

SPINÁLNÍ VÝKONY X XXX

5,4600

0103

01031

XXXXXX NA XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

1,6901

0103

01032

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX S CC

2,2838

0103

01033

VÝKONY XX EXTRAKRANIÁLNÍCH XXXXXX X XXX

3,1957

0104

01041

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX X PERIFERNÍCH XXXXXXX BEZ XX

0,4486

0104

01042

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX NERVECH X XX

0,6146

0104

01043

XXXXXX XX KRANIÁLNÍCH X XXXXXXXXXXX XXXXXXX X MCC

1,1317

0105

01051

UVOLNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,2354

0105

01052

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,3439

0105

01053

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X MCC

0,3444

0106

01061

JINÉ XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX XXX XX

1,2430

0106

01062

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX X XX

2,5007

0106

01063

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

5,4183

0107

01070

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

7,1898

0108

01080

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU

3,9877

0130

01301

PORUCHY X XXXXXXXX XXXXX XXX CC

0,6232

0130

01302

PORUCHY A XXXXXXXX XXXXX S XX

1,0922

0130

01303

XXXXXXX X PORANĚNÍ XXXXX X XXX

2,3912

0131

01311

XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,6053

0131

01312

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ, XXXXXXX XXXXXXX A DEGENERATIVNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,7363

0131

01313

XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX INFEKCE X XXXXXXXXXXXXX PORUCHY NERVOVÉHO XXXXXXX X MCC

1,1041

0132

01321

ROZTROUŠENÁ XXXXXXXX X CEREBELÁRNÍ XXXXXX BEZ XX

0,4302

0132

01322

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,5644

0132

01323

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

0,7790

0133

01331

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

1,0829

0133

01332

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,6121

0133

01333

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX S MCC

2,2204

0134

01341

CÉVNÍ XXXXXXX XXXXXXX S XXXXXXXXX XXX XX

0,8194

0134

01342

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX S CC

1,1127

0134

01343

CÉVNÍ XXXXXXX PŘÍHODA S XXXXXXXXX S MCC

1,7233

0135

01351

NESPECIFICKÁ XXXXX XXXXXXX PŘÍHODA X PRECEREBRÁLNÍ XXXXXX XXX INFARKTU XXX XX

0,5962

0135

01352

XXXXXXXXXXXX XXXXX MOZKOVÁ XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX X XX

0,6641

0135

01353

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXX

1,0883

0136

01361

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ATAKA XXX XX

0,4700

0136

01362

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X CC

0,5367

0136

01363

TRANZITORNÍ XXXXXXXXXX XXXXX X MCC

0,6739

0137

01371

PORUCHY XXXXXXXXXXX X PERIFERNÍCH XXXXX XXX XX

0,4956

0137

01372

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX X CC

0,5818

0137

01373

PORUCHY XXXXXXXXXXX A PERIFERNÍCH XXXXX X XXX

0,7448

0138

01381

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU BEZ XX

1,0704

0138

01382

XXXXXXXXXXX A TUBERKULÓZNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

2,4266

0138

01383

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX INFEKCE XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

3,2842

0139

01391

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX NERVOVÉHO SYSTÉMU, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,9780

0139

01392

NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE XXXXXXXXX SYSTÉMU, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

1,3898

0139

01393

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

2,2188

0140

01401

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,9675

0140

01402

XXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

1,1444

0140

01403

XXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

1,5141

0141

01411

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX VĚDOMÍ X XXXX XXX XX

0,4883

0141

01412

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXX S XX

0,6456

0141

01413

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX VĚDOMÍ X XXXX S XXX

1,2366

0142

01421

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4924

0142

01422

XXXXXXXXXXX XXXXXXX S CC

0,6420

0142

01423

EPILEPTICKÝ XXXXXXX X XXX

1,1584

0143

01431

XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX

0,4129

0143

01432

XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX X CC

0,5330

0143

01433

MIGRÉNA X JINÉ XXXXXXX XXXXX S XXX

0,7168

0144

01441

XXXXXXXXX X INTRAKRANIÁLNÍ XXXXXXXX XXX XX

0,6737

0144

01442

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,1159

0144

01443

XXXXXXXXX X INTRAKRANIÁLNÍ XXXXXXXX X MCC

2,3755

0145

01451

OTŘES XXXXX BEZ XX

0,2238

0145

01452

XXXXX XXXXX X CC

0,2541

0145

01453

OTŘES XXXXX X MCC

0,4775

0146

01461

JINÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3836

0146

01462

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5099

0146

01463

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,7590

0201

02011

XXXXXXXXX X VÝKONY XX XXXXXX XXX XX

1,1362

0201

02012

XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX X XX

1,6634

0201

02013

XXXXXXXXX X XXXXXX NA XXXXXX X XXX

2,1766

0202

02021

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXX XX

0,4635

0202

02022

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX OČNICE X XX

0,5593

0202

02023

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY, XXXXX XXXXXX X XXX

0,6752

0203

02031

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, KROMĚ XXXXX XXX XX

0,9810

0203

02032

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY, XXXXX XXXXX S XX

1,0816

0203

02033

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX X XXX

1,2448

0204

02041

XXXXXX XX XXXXX S XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,5296

0204

02042

XXXXXX XX XXXXX X NEBO XXX XXXXXXXXXXX X XX

0,5585

0204

02043

XXXXXX XX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXX X MCC

0,5585

0230

02301

AKUTNÍ X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX CC

0,5678

0230

02302

AKUTNÍ X XXXXXXX XXXXXXX XXX S XX

0,7369

0230

02303

XXXXXX X ZÁVÁŽNÉ XXXXXXX XXX X MCC

0,8888

0231

02311

NEUROLOGICKÉ X CÉVNÍ XXXXXXX XXX BEZ XX

0,5396

0231

02312

XXXXXXXXXXXX X XXXXX PORUCHY XXX X XX

0,7254

0231

02313

XXXXXXXXXXXX X XXXXX PORUCHY XXX X XXX

0,7492

0232

02321

XXXX XXXXXXX XXX BEZ XX

0,3416

0232

02322

XXXX XXXXXXX OKA X CC

0,4081

0232

02323

JINÉ XXXXXXX XXX X XXX

0,6441

0301

03011

XXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XX

4,2319

0301

03012

XXXXX XXXXXX NA XXXXXX X PRŮDUŠNICI X XX

5,7766

0301

03013

XXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX S MCC

10,2548

0302

03021

JINÉ XXXXX XXXXXX XX XXXXX X KRKU XXX XX

2,1906

0302

03022

XXXX VELKÉ XXXXXX NA XXXXX X XXXX X XX

4,2904

0302

03023

XXXX VELKÉ XXXXXX XX HLAVĚ A XXXX X XXX

6,8559

0303

03031

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX VÝKONŮ XX HLAVĚ A XXXX XXX XX

2,9525

0303

03032

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX X XXXX X XX

3,1009

0303

03033

XXXXXX XX OBLIČEJOVÝCH XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX X XXXX X XXX

5,5757

0304

03041

XXXXXX XX ÚSTECH BEZ XX

1,3632

0304

03042

XXXXXX NA XXXXXX X XX

2,1192

0304

03043

XXXXXX XX XXXXXX X MCC

2,3596

0305

03051

VÝKONY XX DUTINÁCH X XXXXXXXX XXX XX

1,2995

0305

03052

XXXXXX XX DUTINÁCH X XXXXXXXX S XX

1,5963

0305

03053

XXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX S MCC

1,6458

0306

03061

VÝKONY XX XXXXXX XXXXX XXX XX

1,0863

0306

03062

XXXXXX XX XXXXXX ŽLÁZE X XX

1,3223

0306

03063

XXXXXX NA SLINNÉ XXXXX X XXX

1,6953

0307

03071

XXXXXXX XXXXXXXX RTU X XXXXX XXX CC

1,6889

0307

03072

NÁPRAVA XXXXXXXX XXX A XXXXX X XX

1,6889

0307

03073

XXXXXXX XXXXXXXX RTU X XXXXX X XXX

1,8452

0308

03081

XXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

0,4620

0308

03082

XXXXXX NA XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X CC

0,5761

0308

03083

VÝKONY XX XXXXXXX X NOSNÍCH XXXXXXXX X XXX

0,6392

0309

03091

XXXX XXXXXX XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX UŠÍ, XXXX, XXX X XXXXX XXX XX

0,5690

0309

03092

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXX, XXXX, ÚST X XXXXX X XX

0,8245

0309

03093

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXX, XXXX, ÚST A XXXXX S XXX

1,4097

0310

03100

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

22,2683

0330

03301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX, ÚST X XXXXX XXX CC

0,4519

0330

03302

MALIGNÍ XXXXXXXXXX UCHA, XXXX, XXX A HRDLA X XX

0,5142

0330

03303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX, XXX X HRDLA X XXX

0,8573

0331

03311

XXXXXXX XXXXXXXXX BEZ XX

0,4311

0331

03312

XXXXXXX XXXXXXXXX S XX

0,5064

0331

03313

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

0,6096

0332

03321

XXXXXXXX XXX CC

0,2927

0332

03322

EPISTAXE X XX

0,3851

0332

03323

XXXXXXXX X XXX

0,5019

0333

03331

XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,3243

0333

03332

XXXXXXXXXXX, XXXXXX MEDIA, XXXXXXX XXXXXXX CEST XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX X XX

0,4455

0333

03333

XXXXXXXXXXX, XXXXXX MEDIA, XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, LARYNGOTRACHEITIS X XXX

0,5815

0334

03341

XXXXXX ZUBŮ X XXX BEZ CC

0,9968

0334

03342

NEMOCI XXXX X XXX X XX

1,0035

0334

03343

XXXXXX XXXX X XXX S XXX

1,4948

0335

03351

XXXX PORUCHY XXX, XXXX, XXX X XXXXX BEZ XX

0,3537

0335

03352

XXXX XXXXXXX XXX, XXXX, XXX A XXXXX X XX

0,4179

0335

03353

XXXX XXXXXXX XXX, XXXX, ÚST X XXXXX X XXX

0,5478

0401

04011

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX CC

3,3069

0401

04012

VELKÉ XXXXXX XXXXXX X XX

4,1272

0401

04013

XXXXX XXXXXX VÝKONY S XXX

5,4514

0402

04021

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX

2,8815

0402

04022

XXXXX HRUDNÍ XXXXXX S XX

2,9550

0402

04023

XXXXX XXXXXX XXXXXX S XXX

4,4035

0403

04031

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8415

0403

04032

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,2127

0403

04033

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU S XXX

2,4085

0430

04301

XXXXXXXX FIBRÓZA XXX XX

1,2303

0430

04302

XXXXXXXX FIBRÓZA X XX

1,8685

0430

04303

XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,1578

0431

04310

XXXXXXXXXX XXXXXXX

1,6667

0432

04321

XXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,7345

0432

04322

XXXXXX XXXXXXX X XX

0,8339

0432

04323

XXXXXX XXXXXXX X XXX

1,0006

0433

04331

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,3645

0433

04332

ZÁVAŽNÉ XXXXXX XXXXXXXX X XX

0,6141

0433

04333

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X MCC

0,9741

0434

04341

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4907

0434

04342

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S CC

0,6173

0434

04343

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,8408

0435

04351

XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

0,7317

0435

04352

XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,9602

0435

04353

XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X MCC

1,5545

0436

04361

PROSTÁ XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXX XX

0,5767

0436

04362

XXXXXX XXXXXXXXX X DÁVIVÝ XXXXX X XX

0,7310

0436

04363

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX X XXX

1,0580

0437

04371

XXXXXXXXX OBSTRUKTIVNÍ XXXXXX XXXXX XXX XX

0,4544

0437

04372

XXXXXXXXX OBSTRUKUVNÍ XXXXXX XXXXX X XX

0,6048

0437

04373

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXX

0,9336

0438

04381

XXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,3981

0438

04382

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX X XX

0,5508

0438

04383

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX X XXX

0,8134

0439

04391

XXXXXXXXXXXXXX CHOROBA XXXX XXX XX

0,5808

0439

04392

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX PLIC X XX

0,7424

0439

04393

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXX

1,1181

0440

04401

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,7339

0440

04402

XXXXXXXXXXX A PLEURÁNÍ XXXXXXX X XX

0,8661

0440

04403

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,2956

0441

04411

XXXXXXXX, XXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

0,4171

0441

04412

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S CC

0,5591

0441

04413

PŘÍZNAKY, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

0,8203

0500

05000

XXXXX XX 5 XXX XX XXXXXX XXX HLAVNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU

0,4204

0501

05011

SRDEČNÍ XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX

13,3977

0501

05012

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX PODPORU FUNKCE XXXXX X XX

14,1683

0501

05013

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXX

17,2009

0502

05021

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX SRDEČNÍ KATETRIZACÍ XXX XX

13,0696

0502

05022

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX SE XXXXXXX KATETRIZACÍ S XX

13,0696

0502

05023

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX S XXX

16,1010

0503

05031

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX VADY XX XXXXXXXXX SRDCI XXX XX

7,5532

0503

05032

XXXXXXX A XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXX X XX

9,3162

0503

05033

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX SRDEČNÍ XXXX XX OTEVŘENÉM XXXXX X XXX

10,8863

0504

05041

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

9,8039

0504

05042

XXXXXX XX XXXXXXX CHLOPNI XXX XXXXXXX KATETRIZACE S XX

10,7579

0504

05043

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

13,1732

0505

05051

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

8,6451

0505

05052

XXXXXXXXX XXXXXX SE SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX S XX

9,3354

0505

05053

XXXXXXXXX XXXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

11,2100

0506

05061

XXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

7,2607

0506

05062

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X CC

7,3728

0506

05063

KORONÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X MCC

8,4928

0507

05070

IMPLANTACE XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX U XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU, XXXXXXX XXXXX NEBO XXXX

5,0907

0508

05081

XXXXXXX X XXXXXXX XXX VROZENÉ XXXXXXX XXXX NA ZAVŘENÉM XXXXX XXX CC

4,4077

0508

05082

OPERACE X XXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX X CC

5,5256

0508

05083

OPERACE X XXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX SRDCI S XXX

6,7655

0509

05091

XXXXX ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ XXXXXX BEZ XX

5,4064

0509

05092

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝKONY X XX

7,2601

0509

05093

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

9,3116

0510

05101

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍM XXXXXXXX MYOKARDU BEZ XX

3,0091

0510

05102

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

3,3085

0510

05103

XXXX PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X XXX

4,2257

0511

05111

XXXXXXXXXX TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX ŠOKU XXX XX

2,9492

0511

05112

XXXXXXXXXX TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX, SELHÁNÍ XXXXX XXXX XXXX X XX

3,3581

0511

05113

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX SRDCE XXXX XXXX S XXX

4,2280

0512

05121

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

6,6559

0512

05122

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX VÝKONY X CC

7,0084

0512

05123

VELKÉ HRUDNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

10,3792

0513

05131

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

2,4443

0513

05132

XXXX XXXXXXXXXX KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX BEZ AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

2,8512

0513

05133

XXXX PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ AKUTNÍHO XXXXXXXX MYOKARDU S XXX

3,8053

0514

05141

XXXX VASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XX

2,1221

0514

05142

XXXX VASKULÁRNÍ XXXXXX X XX

2,8592

0514

05143

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,8086

0515

05151

XXXXXXXX KVŮLI PORUŠE XXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXX KONČETIN A XXXXX X NOHY XXX CC

1,7841

0515

05152

AMPUTACE XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX HORNÍCH XXXXXXXX X XXXXX X XXXX X XX

2,3184

0515

05153

XXXXXXXX XXXXX PORUŠE XXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX X XXXX X XXX

3,5216

0516

05161

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX

2,2852

0516

05162

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XX

2,4223

0516

05163

XXXXXX KARDIOSTIMULÁTORU X XXX

2,4604

0517

05171

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX U XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

1,1552

0517

05172

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX X XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

1,3374

0517

05173

XXXXXXXX HORNÍ KONČETINY X XXXXX X XXXX PRO PORUCHU XXXXXXXXX SYSTÉMU S XXX

1,7841

0518

05181

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, XXXXX VÝMĚNY XXXXXXXX XXX CC

0,9637

0518

05182

KONTROLA XXXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX

1,2788

0518

05183

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXX

2,0263

0519

05191

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXX CC

0,5257

0519

05192

LIGATURA X STRIPPING XXX X CC

0,5798

0519

05193

LIGATURA X XXXXXXXXX CÉV X XXX

0,5798

0520

05201

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

0,8517

0520

05202

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

1,2410

0520

05203

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU S XXX

2,5273

0522

05221

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 XXXXXXXXXX STENTY XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

6,1971

0522

05222

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 XXXXXXXXXX STENTY XXX XXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX X XX

6,3880

0522

05223

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX AKUTNÍM XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

9,6231

0523

05231

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, &xx;=2 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

3,2821

0523

05232

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, <=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX X XX

4,0204

0523

05233

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

4,7213

0524

05241

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 NEPOTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

6,0504

0524

05242

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, >=3 XXXXXXXXXXXX STENTY PŘI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

6,8727

0524

05243

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, >=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,1955

0526

05261

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

5,9480

0526

05262

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX STENTY XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

6,7752

0526

05263

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X XXX

6,7752

0527

05271

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, &xx;=2 XXXXXXXXXX STENTY XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX BEZ XX

2,9366

0527

05272

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX X XX

3,6685

0527

05273

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

4,3670

0528

05281

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

4,9820

0528

05282

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX X CC

5,4860

0528

05283

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 NEPOTAHOVANÉ XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,2516

0529

05291

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX KATETRIZAČNÍ XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

6,3397

0529

05292

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

6,4627

0529

05293

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

6,7695

0530

05301

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX XXX XX

0,7269

0530

05302

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX X XX

1,0691

0530

05303

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU S XXX

1,9162

0531

05311

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX SRDEČNÍ XXX XX

0,4182

0531

05312

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX ISCHEMICKÉ XXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5460

0531

05313

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,6764

0532

05321

XXXXXXX XXXXXXXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,4947

0532

05322

XXXXXXX XXXXXXXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,7905

0532

05323

XXXXXXX KATETRIZACE XXX JINÝCH XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,6321

0533

05331

XXXXXX XXXXXXX MYOKARDU XXX XX

0,4270

0533

05332

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,7343

0533

05333

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX S XXX

1,3575

0534

05341

XXXXXX X SUBAKUTNÍ XXXXXXXXXXXXX XXX CC

1,1678

0534

05342

AKUTNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X CC

1,6814

0534

05343

AKUTNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

3,1145

0535

05351

XXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,5472

0535

05352

XXXXXXX SELHÁNÍ X XX

0,6826

0535

05353

XXXXXXX SELHÁNÍ X XXX

1,0408

0536

05361

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,4298

0536

05362

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX

0,5310

0536

05363

XXXXXXX XXXXX TROMBÓZA X XXX

0,6945

0537

05371

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,2284

0537

05372

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XX

1,4484

0537

05373

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,6918

0538

05381

XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXX PORUCHY XXX XX

0,4208

0538

05382

XXXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5430

0538

05383

XXXXXXXXX A JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,6242

0539

05391

XXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3564

0539

05392

XXXXXXXXXXXXX X XX

0,4761

0539

05393

XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,6549

0540

05401

XXXXXXXXXX BEZ CC

0,3008

0540

05402

HYPERTENZE X XX

0,3745

0540

05403

XXXXXXXXXX X XXX

0,5103

0541

05411

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX PORUCHY XXX XX

0,3893

0541

05412

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5341

0541

05413

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX PORUCHY X XXX

0,9460

0542

05421

XXXXXXX ARYTMIE X XXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,3660

0542

05422

XXXXXXX ARYTMIE X XXXXXXX XXXXXX X XX

0,5577

0542

05423

XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX X XXX

0,9344

0543

05431

XXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX NA HRUDNÍKU XXX CC

0,3173

0543

05432

ANGÍNA XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX X XX

0,3943

0543

05433

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX X XXX

0,5075

0544

05441

XXXXXXX A KOLAPS XXX XX

0,3533

0544

05442

XXXXXXX X XXXXXX X XX

0,4458

0544

05443

XXXXXXX X XXXXXX X XXX

0,6430

0545

05451

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,3933

0545

05452

XXXXXXXXXXXXXX X XX

0,6641

0545

05453

XXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,0370

0546

05461

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX SRDEČNÍHO ČI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČI XXXXXX XXX CC

0,5586

0546

05462

SELHÁNÍ, XXXXXX X KOMPLIKACE XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČI VÝKONU X XX

0,7782

0546

05463

XXXXXXX, REAKCE X XXXXXXXXXX SRDEČNÍHO XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX S XXX

0,7782

0547

05471

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3202

0547

05472

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4547

0547

05473

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,7765

0548

05481

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXX ISCHÉMII X XXXXXXX PERIFERNÍCH CÉV XXX CC

4,2656

0548

05482

ENDOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX AKUTNÍ XXXXXXXX X OBLASTI XXXXXXXXXXX XXX X XX

4,6105

0548

05483

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍ XXXXXXXX X OBLASTI XXXXXXXXXXX XXX X XXX

4,6255

0549

05491

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX CC

3,0547

0549

05492

ENDOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X OBLASTI PERIFERNÍCH XXX S XX

3,4453

0549

05493

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX S XXX

4,0892

0550

05501

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXX XX

2,0526

0550

05502

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX STENTU XX XXXXXXXXX XXXX X XX

2,6484

0550

05503

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX X XXX

2,7443

0601

06011

XXXXX VÝKONY NA XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX BEZ XX

3,2925

0601

06012

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XX

4,0857

0601

06013

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX S XXX

6,3652

0602

06021

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX BEZ XX

3,0146

0602

06022

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX A XXXXXXXXXXX X XX

4,6451

0602

06023

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX S XXX

5,2952

0603

06031

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXX CC

1,6419

0603

06032

MENŠÍ XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XX

2,5544

0603

06033

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XXX

4,1984

0604

06041

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

1,0368

0604

06042

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX S XX

1,1915

0604

06043

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

1,5580

0605

06051

XXXXXX XX APENDIXU XXX CC

0,9787

0605

06052

VÝKONY XX XXXXXXXX S CC

1,2714

0605

06053

VÝKONY XX APENDIXU X XXX

1,6333

0606

06061

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, UMBILIKÁLNÍ XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX

1,1377

0606

06062

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXX XXXX S CC

1,2121

0606

06063

LAPAROSKOPICKÉ XXXXXX XXX TŘÍSELNÉ, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXX

1,3958

0607

06071

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX BEZ CC

2,0243

0607

06072

MENŠÍ XXXXXX NA ŽALUDKU, XXXXX X XXXXXXXXXXX X CC

2,5404

0607

06073

MENŠÍ XXXXXX XX ŽALUDKU, JÍCNU X DVANÁCTNÍKU X XXX

3,5693

0608

06081

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, UMBILIKÁLNÍ XXXX EPIGASTRICKÉ KÝLE XXX CC

0,6566

0608

06082

LAPAROTOMICKÉ XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XX

0,9568

0608

06083

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX KÝLE S XXX

1,4998

0609

06091

XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,5256

0609

06092

XXXXXX X STOMICKÉ XXXXXX X XX

0,7340

0609

06093

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,9523

0610

06101

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,9965

0610

06102

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,7214

0610

06103

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

3,1797

0611

06111

XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX BEZ CC

1,1465

0611

06112

VÝKONY XX APENDIXU XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX

1,6645

0611

06113

XXXXXX NA XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZE X XXX

2,5504

0630

06301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4206

0630

06302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5452

0630

06303

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,7551

0631

06311

XXXXXXXX VŘED X XXXXXXXXXX BEZ XX

0,3866

0631

06312

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX X XX

0,5923

0631

06313

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX X XXX

1,1186

0632

06321

XXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,4008

0632

06322

XXXXXXX JÍCNU X XX

0,5983

0632

06323

XXXXXXX XXXXX X XXX

1,0942

0633

06331

XXXXXXXXXXXXXXX, DIVERTIKULÓZA A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX STŘEVA XXX CC

0,3897

0633

06332

DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA X ZÁNĚTLIVÉ XXXXXXXXXX XXXXXX X CC

0,5804

0633

06333

DIVERTIKULITIDA, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,7953

0634

06341

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,6143

0634

06342

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,8482

0634

06343

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,3119

0635

06351

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU XXX CC

0,3801

0635

06352

OBSTRUKCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5464

0635

06353

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,0540

0636

06361

XXXXXXX INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX XXX XX

0,7348

0636

06362

XXXXXXX XXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX X XX

0,8739

0636

06363

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,4259

0637

06371

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXX XX

0,2808

0637

06372

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XX

0,3896

0637

06373

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XXX

0,5646

0638

06381

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3067

0638

06382

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4618

0638

06383

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,8560

0701

07011

XXXXXX XX PANKREATU, XXXXXXX X XXXXXX XXX CC

4,1487

0701

07012

VÝKONY XX XXXXXXXXX, JÁTRECH A XXXXXX X XX

5,3486

0701

07013

XXXXXX XX PANKREATU, XXXXXXX X SPOJKY X XXX

8,5013

0702

07021

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

3,3694

0702

07022

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

3,9916

0702

07023

XXXXX VÝKONY NA XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

5,7420

0703

07031

XXXXXXXXXXXXXXXX, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ XXX CC

1,5229

0703

07032

CHOLECYSTEKTOMIE, XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XX

2,1760

0703

07033

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXXXX S XXX

3,6797

0704

07041

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,2241

0704

07042

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XX

1,4394

0704

07043

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,9244

0705

07051

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XX

1,6010

0705

07052

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X PANKREATU X CC

2,0768

0705

07053

JINÉ VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX S XXX

3,7718

0730

07301

XXXXXXX X ALKOHOLICKÁ XXXXXXXXXX XXX CC

0,4940

0730

07302

CIRHÓZA X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X CC

0,6106

0730

07303

CIRHÓZA X XXXXXXXXXXX HEPATITIDA S XXX

1,0593

0731

07311

XXXXXXX XXXXXXXXXX HEPATOBILIÁRNÍHO XXXXXXX X XXXXXXXXX XXX CC

0,4715

0731

07312

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXXX S XX

0,6116

0731

07313

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXXX X XXX

0,8213

0732

07321

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,6332

0732

07322

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX S XX

0,8941

0732

07323

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ X XXX

2,2508

0733

07331

XXXXXXX JATER, KROMĚ XXXXXXX CIRHÓZY A XXXXXXXXXXX HEPATITIDY XXX XX

0,4370

0733

07332

XXXXXXX JATER, KROMĚ XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX HEPATITIDY X XX

0,6473

0733

07333

XXXXXXX JATER, KROMĚ XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

1,0614

0734

07341

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX

0,4718

0734

07342

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX CEST X XX

0,6590

0734

07343

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX CEST S XXX

1,0732

0801

08011

XXXX PÁTEŘE XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX

15,2061

0801

08012

XXXX XXXXXX XXX DEFORMITÁCH X XXXXXXXX S CC

16,8329

0801

08013

FÚZE XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXX

19,1709

0802

08021

XXXXXXXXXXX X VÍCENÁSOBNÉ XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

2,8046

0802

08022

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXX XX KLOUBECH XXXXXXX XXXXXXXX X XX

3,5151

0802

08023

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,5570

0803

08031

XXXX XXXXXX, XX XXX DEFORMITY BEZ XX

4,9933

0803

08032

XXXX XXXXXX, XX XXX DEFORMITY S XX

5,1798

0803

08033

XXXX XXXXXX, NE XXX XXXXXXXXX X XXX

7,4107

0804

08041

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

3,0220

0804

08042

TOTÁLNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX ENDOPROTÉZA RAMENE X XX

3,1104

0804

08043

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, ZÁPĚSTÍ, XXXXXXX X REVERZNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,7127

0805

08051

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X OBLIČEJOVÝCH XXXXX XXX CC

3,1175

0805

08052

REKONSTRUKČNÍ XXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXX S XX

3,5307

0805

08053

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX KOSTÍ S XXX

4,5648

0806

08061

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX KLOUBŮ XXX XX

5,5681

0806

08062

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX X XX

5,5681

0806

08063

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XXX

5,5681

0807

08071

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XX

1,5904

0807

08072

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ X XX

2,1614

0807

08073

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU A XXXXXXXX XXXXX X XXX

4,1863

0808

08081

XXXXXX NA KYČLÍCH X XXXXXXXX KOSTI, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX

2,3786

0808

08082

XXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXXXX KOSTI, XXXXX XXXXXXXXXX VELKÝCH KLOUBŮ X XX

2,7606

0808

08083

XXXXXX XX XXXXXXX A STEHENNÍ XXXXX, KROMĚ XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXX

3,7041

0809

08091

XXXXXXXXXXXXX KŮŽE NEBO XXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX

0,7853

0809

08092

XXXXXXXXXXXXX XXXX NEBO XXXXX XXX XXXXXXX MUSKULOSKELETÁLNÍHO XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XX

1,8407

0809

08093

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXX

4,8230

0810

08101

XXXXXX XX ZÁDECH X XXXX, KROMĚ XXXX XXXXXX XXX XX

1,6756

0810

08102

XXXXXX NA ZÁDECH X XXXX, XXXXX XXXX PÁTEŘE X XX

1,9702

0810

08103

XXXXXX XX ZÁDECH X XXXX, XXXXX XXXX PÁTEŘE X XXX

3,7325

0811

08111

XXXXXX NA XXXXXX, XXXXX X HLEZNU, XXXXX XXXXXXXX XXX XX

1,2205

0811

08112

XXXXXX XX KOLENU, XXXXX X XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX X XX

1,5762

0811

08113

XXXXXX XX XXXXXX, XXXXX A HLEZNU, XXXXX XXXXXXXX S XXX

2,3685

0812

08121

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

0,3799

0812

08122

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ X CC

0,4689

0812

08123

VYJMUTÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ X XXX

1,0504

0813

08131

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU BEZ XX

0,7434

0813

08132

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

1,3508

0813

08133

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,6443

0814

08141

XXXXXX NA XXXXXXXX XXX CC

0,6157

0814

08142

VÝKONY NA XXXXXXXX S CC

0,8113

0814

08143

VÝKONY XX CHODIDLE S XXX

1,0674

0815

08151

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,8910

0815

08152

XXXXXX XX HORNÍCH KONČETINÁCH X CC

1,3656

0815

08153

VÝKONY NA XXXXXXX KONČETINÁCH S XXX

1,7649

0816

08161

XXXXXX XX XXXXX XXXXX BEZ XX

0,5377

0816

08162

XXXXXX XX XXXXX XXXXX X CC

0,8030

0816

08163

VÝKONY NA XXXXX XXXXX S XXX

1,7579

0817

08171

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,6093

0817

08172

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX TKÁNĚ X XX

1,2509

0817

08173

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ X XXX

2,8362

0818

08181

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXX XX

3,4820

0818

08182

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, HLEZNA X XX

3,5596

0818

08183

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXX

3,9120

0819

08191

XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,6010

0819

08192

XXXXXXXXXXX X XX

0,6189

0819

08193

XXXXXXXXXXX X XXX

0,6912

0820

08201

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

4,5165

0820

08202

REIMPLANTACE XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX KONČETIN, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

5,0720

0820

08203

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX HORNÍCH X XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

6,8116

0830

08301

XXXXXXXXX KOSTI XXXXXXXX XXX CC

0,4941

0830

08302

ZLOMENINY KOSTI XXXXXXXX X XX

0,6080

0830

08303

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXX

1,1875

0831

08311

XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX KYČLE XXX XX

0,4735

0831

08312

XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXX S XX

0,6284

0831

08313

XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX KYČLE X XXX

0,9721

0832

08321

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX KOSTI X PÁNVE XXX XX

0,3224

0832

08322

XXXXXXXXX XXXX DISLOKACE, XXXXX STEHENNÍ XXXXX X PÁNVE X XX

0,4248

0832

08323

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX KOSTI X XXXXX X XXX

0,7207

0833

08331

XXXXXXX XXXXXXXXXX MUSKULOSKELETÁLNÍHO XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX ZLOMENINY XXX XX

0,5672

0833

08332

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU A XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

0,6690

0833

08333

XXXXXXX XXXXXXXXXX MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU X XXXXXXXX TKÁNĚ, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

1,0184

0834

08341

XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,6764

0834

08342

XXXXXXXXXXXXXX X CC

0,8917

0834

08343

OSTEOMYELITIDA X XXX

1,6812

0835

08351

XXXXXXXX ARTRITIDA BEZ XX

0,8229

0835

08352

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

1,1104

0835

08353

XXXXXXXX ARTRITIDA X XXX

1,8598

0836

08361

XXXXXXX POJIVOVÉ TKÁNĚ XXX XX

0,5554

0836

08362

XXXXXXX POJIVOVÉ XXXXX X CC

0,7837

0836

08363

PORUCHY XXXXXXXX XXXXX X XXX

0,9826

0837

08371

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXX XX

0,4270

0837

08372

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX X XX

0,5031

0837

08373

XXXXXXXXXXXXX XXXXX PROBLÉMŮ XX XXXX X XXX

0,7500

0838

08381

XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX X KLOUBŮ XXX XX

0,4191

0838

08382

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XX

0,5198

0838

08383

XXXX XXXXXXXXXX KOSTÍ X KLOUBŮ S XXX

0,6834

0839

08391

XXXXXXX, XXXXXX A XXXXXXXXXX ORTOPEDICKÉHO XXXXXXXXX XXXX VÝKONU BEZ XX

0,5071

0839

08392

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX VÝKONU S XX

0,6734

0839

08393

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX ORTOPEDICKÉHO XXXXXXXXX XXXX XXXXXX S XXX

0,8714

0840

08401

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, SYMPTOMY, XXXXXX X XXXX XXXXXXXX ZÁNĚTLIVÉ XXXXXXX XXX CC

0,3477

0840

08402

MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, XXXXXXXX, VÝRONY X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,4911

0840

08403

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, SYMPTOMY, VÝRONY X XXXX VÝZNAMNÉ XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,5448

0841

08411

XXXX PORUCHY XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,3043

0841

08412

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ X XX

0,4633

0841

08413

XXXX PORUCHY XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ X XXX

0,6814

0901

09011

XXXXX ŠTĚP X/XXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,7382

0901

09012

KOŽNÍ XXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX X XX

1,2360

0901

09013

XXXXX ŠTĚP X/XXXX DEBRIDEMENT X XXX

2,4816

0902

09021

XXXXXX XX XXXXXX XXX XX

0,9337

0902

09022

XXXXXX XX XXXXXX X XX

1,1864

0902

09023

XXXXXX XX XXXXXX S XXX

1,3089

0903

09031

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX, PODKOŽNÍ TKÁNĚ X XXXX XXX XX

0,4487

0903

09032

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X PRSU X XX

0,7222

0903

09033

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXX, XXXXXXXX TKÁNĚ X PRSU X XXX

1,5221

0930

09301

XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX

0,5377

0930

09302

XXXXXXX XXXXXXX XXXX S XX

0,5969

0930

09303

XXXXXXX XXXXXXX KŮŽE S XXX

0,8563

0931

09311

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXX XXX XX

0,3315

0931

09312

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XX

0,4845

0931

09313

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX S XXX

0,6009

0932

09321

XXXXXXXX XXX XX

0,4867

0932

09322

XXXXXXXX X XX

0,6470

0932

09323

XXXXXXXX X XXX

0,9716

0933

09331

XXXXXXXX XXXX, PODKOŽNÍ XXXXX A PRSU XXX CC

0,2457

0933

09332

PORANĚNÍ KŮŽE, XXXXXXXX XXXXX X XXXX X XX

0,3114

0933

09333

XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX TKÁNĚ X XXXX X XXX

0,6223

0934

09341

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX BEZ XX

0,3430

0934

09342

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX S XX

0,4804

0934

09343

XXXX XXXXXXX KŮŽE X XXXX X XXX

0,5338

1001

10011

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

2,6665

1001

10012

XXXXXX NA XXXXXXXXXXXXX A PODVĚSKU XXXXXXXX X XX

3,0916

1001

10013

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,0087

1002

10021

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXX PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

1,5666

1002

10022

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXX PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

1,5944

1002

10023

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXX PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

2,3728

1003

10031

XXXXXX PRO OBEZITU XXX XX

2,7160

1003

10032

XXXXXX XXX XXXXXXX X XX

2,7160

1003

10033

XXXXXX XXX XXXXXXX S XXX

5,7160

1004

10041

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX ENDOKRINNÍCH, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

1,8620

1004

10042

XXXXXXXX DOLNÍ XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

1,9731

1004

10043

XXXXXXXX XXXXX KONČETINY XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

3,4348

1005

10051

XXXXXX XX XXXXXX X PŘÍŠTITNÉ XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

1,3031

1005

10052

XXXXXX XX XXXXXX X PŘÍŠTITNÉ XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX S XX

1,5163

1005

10053

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX ŽLÁZE, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

2,1221

1006

10061

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX PORUCHÁCH XXX XX

1,5552

1006

10062

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, NUTRIČNÍCH X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

2,2443

1006

10063

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

3,7162

1030

10301

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX PORUCHY XXX XX

0,3837

1030

10302

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX METABOLICKÉ XXXXXXX X XX

0,5269

1030

10303

XXXXXXXX, XXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,9057

1031

10311

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3777

1031

10312

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX ELEKTROLYTŮ X XX

0,4210

1031

10313

XXXXXXXXXXX A XXXXXXX ELEKTROLYTŮ X XXX

0,6425

1032

10321

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,4317

1032

10322

XXXXXXX PORUCHY XXXXXXXXXXX S CC

0,5613

1032

10323

VROZENÉ XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

0,7483

1033

10331

XXXX ENDOKRINNÍ PORUCHY XXX XX

0,3211

1033

10332

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,4788

1033

10333

JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,8712

1101

11011

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

6,2384

1101

11012

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN X XX

6,2965

1101

11013

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN X XXX

9,2160

1102

11021

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX MĚCHÝŘI XXX XX

5,6808

1102

11022

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX MĚCHÝŘI X XX

7,4203

1102

11023

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXX X XXX

10,1105

1103

11031

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

2,4029

1103

11032

XXXXX XXXXXX NA LEDVINÁCH X MOČOVÝCH XXXXXXX X XX

2,9612

1103

11033

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

4,5897

1104

11041

XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

1,2642

1104

11042

DIALÝZA X XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

1,9074

1104

11043

XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,3151

1105

11051

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX MĚCHÝŘI XXX XX

0,9877

1105

11052

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX S XX

1,1982

1105

11053

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,8847

1106

11061

XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,2478

1106

11062

XXXXXXXXXXXXXX X XX

1,5299

1106

11063

XXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,9595

1107

11071

XXXXXXXXX X TRANSURETRÁLNÍ XXXXXX BEZ XX

0,6502

1107

11072

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY X CC

0,8037

1107

11073

URETRÁLNÍ X XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY S XXX

1,0402

1108

11081

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX CC

0,5458

1108

11082

JINÉ XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X CC

0,7873

1108

11083

JINÉ VÝKONY XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX LEDVIN X XXXXXXXX CEST S XXX

1,3480

1130

11301

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXX X MOČOVÝCH XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4608

1130

11302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X LEDVINOVÉ XXXXXXX X XX

0,6490

1130

11303

XXXXXXX XXXXXXXXXX LEDVIN X XXXXXXXX CEST X XXXXXXXXX SELHÁNÍ S XXX

1,0041

1131

11311

XXXXXXXXX XXX CC

0,4749

1131

11312

NEFRITIDA X XX

0,5036

1131

11313

XXXXXXXXX S XXX

1,1800

1132

11321

XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX CEST XXX XX

0,4186

1132

11322

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX CEST X XX

0,5493

1132

11323

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X XXX

0,7672

1133

11331

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ŠOKOVOU XXXXX XXX XX

1,0031

1133

11332

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ŠOKOVOU XXXXX X XX

1,5538

1133

11333

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX VLNOU X XXX

1,6581

1134

11341

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX LITOTRYPSE XXX XX

0,3014

1134

11342

XXXXXX KAMENY XXX XXXXXXXXXXXXXXX LITOTRYPSE S XX

0,4511

1134

11343

XXXXXX KAMENY BEZ XXXXXXXXXXXXXXX LITOTRYPSE X XXX

0,7404

1135

11351

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,2800

1135

11352

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX S CC

0,4357

1135

11353

SELHÁNÍ, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,5607

1136

11361

XXXXXXXX A SYMPTOMY XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX CESTÁCH XXX XX

0,3224

1136

11362

XXXXXXXX A SYMPTOMY XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX CESTÁCH S XX

0,3962

1136

11363

XXXXXXXX A SYMPTOMY XX XXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,4648

1137

11371

XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XX

0,3108

1137

11372

XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX S CC

0,4628

1137

11373

JINÉ XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX XXXX S XXX

0,7704

1201

12011

XXXXX XXXXXX V XXXXXXX XXXXX X XXXX XXX XX

2,5254

1201

12012

XXXXX XXXXXX X OBLASTI XXXXX X XXXX X XX

2,6161

1201

12013

XXXXX XXXXXX X OBLASTI PÁNVE X XXXX S XXX

3,7871

1202

12021

XXXXXX XX XXXXXX XXX XX

0,5321

1202

12022

XXXXXX NA XXXXXX X XX

0,8846

1202

12023

XXXXXX XX PENISU X XXX

1,8571

1203

12031

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,2147

1203

12032

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX S XX

1,4319

1203

12033

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,8748

1204

12041

XXXXXX NA VARLATECH XXX CC

0,5326

1204

12042

VÝKONY NA XXXXXXXXX S XX

0,7539

1204

12043

XXXXXX XX VARLATECH X XXX

1,2059

1205

12051

XXXXXXXXXX BEZ CC

0,3639

1205

12052

CIRKUMCIZE X XX

0,4074

1205

12053

XXXXXXXXXX X XXX

0,4074

1206

12061

XXXX VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,7094

1206

12062

XXXX VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,0389

1206

12063

XXXX XXXXXX XX MUŽSKÉM XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,0499

1230

12301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

0,3160

1230

12302

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,5278

1230

12303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

0,6899

1231

12311

XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX, XXXXX MALIGNÍHO XXXXXXXXXX XXX XX

0,2579

1231

12312

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,3579

1231

12313

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

0,5278

1301

13011

XXXXXXXXXX XXXXX, RADIKÁLNÍ XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

3,0379

1301

13012

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X CC

3,8293

1301

13013

EXENTERACE XXXXX, XXXXXXXXX HYSTEREKTOMIE X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

5,5216

1302

13021

XXXXXX XX DĚLOZE X ADNEXECH XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X ADNEXECH XXX XX

2,0407

1302

13022

XXXXXX XX XXXXXX X ADNEXECH XXX MALIGNÍ XXXXXXXXXX XX OVARIÍCH A XXXXXXXX X CC

2,5680

1302

13023

VÝKONY XX DĚLOZE X XXXXXXXX XXX MALIGNÍ XXXXXXXXXX XX OVARIÍCH X XXXXXXXX S XXX

4,6577

1303

13031

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX PŘI XXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX XXX NA VAJEČNÍKU X XXXXXXXX BEZ XX

1,7836

1303

13032

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ JINDE XXX XX VAJEČNÍKU X ADNEXECH X XX

2,2158

1303

13033

XXXXXX XX DĚLOZE X XXXXXXXX PŘI XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX S XXX

3,0541

1304

13041

XXXXXXX X ADNEXÁLNÍ XXXXXX XXX XX XX SITU X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,3289

1304

13042

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX PŘI CA XX XXXX X XXXXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍCH X XX

1,4619

1304

13043

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXX

1,5592

1305

13051

XXXXXXXXXXXXX LAPAROSKOPIE XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,8250

1305

13052

XXXXXXXXXXXXX LAPAROSKOPIE XXXX XXXXXXXXXXXXX STERILIZACE X XX

1,0693

1305

13053

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

1,0693

1306

13061

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,9385

1306

13062

REKONSTRUKČNÍ XXXXXX XX ŽENSKÉM XXXXXXXXXXXX XXXXXXX S CC

1,2311

1306

13063

REKONSTRUKČNÍ XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,2311

1307

13071

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3066

1307

13072

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX S XX

0,4255

1307

13073

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX VÝKONY X XXX

0,5458

1308

13081

XXXXXXXXXXXX PŘERUŠENÍ VEJCOVODU XXX CC

0,6500

1308

13082

ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ XXXXXXXXX S XX

0,7074

1308

13083

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

0,7074

1309

13091

XXXXXXXX, KYRETÁŽ X XXXXXXXX XXX XX

0,3447

1309

13092

XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX X CC

0,3936

1309

13093

DILATACE, KYRETÁŽ X KÓNIZACE X XXX

0,3937

1310

13101

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

0,8450

1310

13102

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX X CC

1,1841

1310

13103

JINÉ XXXXXX XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU S XXX

1,6880

1330

13301

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

0,3442

1330

13302

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4564

1330

13303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,5855

1331

13311

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3223

1331

13312

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,4034

1331

13313

INFEKCE XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

0,6699

1332

13321

XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,1990

1332

13322

MENSTRUAČNÍ X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU X XX

0,2972

1332

13323

XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,4106

1464

14641

XXXXXX X DILATACÍ X XXXXXXXX, ASPIRAČNÍ XXXXXXXX XXXX HYSTEREKTOMIÍ XXX CC

0,2590

1464

14642

POTRAT X XXXXXXXX A XXXXXXXX, XXXXXXXXX KYRETÁŽÍ NEBO XXXXXXXXXXXXX X XX

0,3050

1464

14643

XXXXXX X XXXXXXXX A XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,3050

1465

14651

XXXXXX XXX DILATACE X KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX CC

0,1556

1465

14652

POTRAT XXX XXXXXXXX X KYRETÁŽE, XXXXXXXXX KYRETÁŽE XXXX XXXXXXXXXXXXX S CC

0,2729

1465

14653

POTRAT XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE XXXX HYSTEREKTOMIE S XXX

0,2729

1466

14661

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X VÝKONEM XXX CC

0,2633

1466

14662

POPORODNÍ X XXXXXXXXXXX DIAGNÓZY X XXXXXXX X CC

0,3622

1466

14663

POPORODNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X VÝKONEM X XXX

0,4347

1467

14671

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XXXXXX XXX XX

0,2385

1467

14672

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX S XX

0,3347

1467

14673

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X XXX

0,3347

1468

14681

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX CC

1,0436

1468

14682

MIMODĚLOŽNÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXX X XX

1,1020

1468

14683

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX S XXX

1,1020

1469

14691

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX

0,4002

1469

14692

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XXXXXX X XX

0,4002

1469

14693

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX S XXX

1,1829

1470

14701

XXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3187

1470

14702

XXXXXXX XXXXXX X XX

0,4433

1470

14703

XXXXXXX XXXXXX X XXX

0,4598

1471

14711

XXXXXXX POROD XXX XX

0,1763

1471

14712

XXXXXXX POROD X XX

0,1763

1471

14713

XXXXXXX XXXXX X XXX

0,1763

1472

14721

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX BEZ XX

0,3143

1472

14722

XXXX PŘEDPORODNÍ XXXXXXXX X XXXXXXX S XX

0,5597

1472

14723

XXXX XXXXXXXXXXX DIAGNÓZY X XXXXXXX X XXX

0,7452

1473

14731

XXXX PŘEDPORODNÍ XXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX

0,2674

1473

14732

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX VÝKONU S XX

0,3734

1473

14733

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X XXX

0,3734

1560

15601

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX &xx;= 5 XXX XXX CC

0,1766

1560

15602

NOVOROZENEC, XXXXX NEBO XXXXXXXXX &xx;= 5 XXX X XX

0,2861

1560

15603

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX <= 5 DNÍ S XXX

0,4881

1601

16011

XXXXXX NA SLEZINĚ XXX XX

2,5831

1601

16012

XXXXXX XX XXXXXXX S XX

3,5818

1601

16013

XXXXXX XX XXXXXXX S XXX

4,4639

1602

16021

XXXX XXXXXX PRO XXXXXX XXXXXXXXXX A XX XXXXXXXXXXXX ORGÁNECH XXX XX

0,6986

1602

16022

XXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XX KRVETVORNÝCH XXXXXXXX X CC

0,9601

1602

16023

JINÉ XXXXXX PRO XXXXXX XXXXXXXXXX X NA XXXXXXXXXXXX ORGÁNECH S XXX

2,1714

1630

16301

XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,5103

1630

16302

XXXXXXXXXXXXXX X CC

0,8315

1630

16303

AGRANULOCYTÓZA S XXX

1,3856

1631

16311

XXXXXXX SRÁŽLIVOSTI XXX XX

0,5678

1631

16312

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

0,7209

1631

16313

XXXXXXX SRÁŽLIVOSTI X XXX

1,2354

1632

16321

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,2248

1632

16322

XXXXXXXXX CHUDOKREVNOST S XX

0,4884

1632

16323

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX

0,4884

1633

16331

XXXXXXX XXXXXXXXX KRVINEK, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5640

1633

16332

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X CC

0,7159

1633

16333

PORUCHY XXXXXXXXX KRVINEK, XXXXX XXXXXXXXX CHUDOKREVNOSTI S XXX

1,0424

1634

16341

XXXX XXXXXXX XXXX X KRVETVORNÝCH XXXXXX XXX XX

0,4928

1634

16342

XXXX XXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,6705

1634

16343

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

1,0672

1701

17011

XXXXXX A XXXXXXXX X VELKÝM XXXXXXX XXX XX

1,7897

1701

17012

XXXXXX X XXXXXXXX S XXXXXX XXXXXXX X XX

3,3699

1701

17013

XXXXXX X XXXXXXXX S XXXXXX XXXXXXX X XXX

7,8467

1702

17021

XXXXXX A XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8605

1702

17022

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX X CC

1,7740

1702

17023

LYMFOM X LEUKÉMIE X XXXXX VÝKONEM S XXX

3,1025

1703

17031

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXX XX

3,0436

1703

17032

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX X XX

4,8160

1703

17033

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X ŠPATNĚ XXXXXXXXXXXXX NÁDORY X XXXXXX VÝKONEM X XXX

8,1144

1704

17041

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX VÝKONEM XXX XX

1,0321

1704

17042

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X JINÝM XXXXXXX X CC

1,7348

1704

17043

MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX S XXXXX VÝKONEM S XXX

3,6732

1730

17301

XXXXXX LEUKÉMIE XXX XX

0,9098

1730

17302

XXXXXX XXXXXXXX X XX

0,9220

1730

17303

XXXXXX LEUKÉMIE X XXX

3,0923

1731

17311

XXXXXX X NEAKUTNÍ XXXXXXXX XXX XX

0,6622

1731

17312

XXXXXX X XXXXXXXX LEUKÉMIE X XX

0,7631

1731

17313

XXXXXX A XXXXXXXX LEUKÉMIE X XXX

1,8254

1732

17321

XXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,5243

1732

17322

XXXXXXXXXXXX X XX

2,2609

1732

17323

XXXXXXXXXXXX X XXX

2,3997

1733

17331

XXXXXXXXXXXX XXX CC

0,4881

1733

17332

CHEMOTERAPIE X XX

0,5542

1733

17333

XXXXXXXXXXXX X XXX

0,6857

1734

17341

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,5444

1734

17342

JINÉ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXXXX NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ X XX

0,6621

1734

17343

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

1,0513

1735

17351

XXXXXXXXXXXX XXX AKUTNÍ XXXXXXXX BEZ XX

0,8648

1735

17352

XXXXXXXXXXXX XXX AKUTNÍ LEUKÉMII X XX

2,0211

1735

17353

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX X XXX

10,6128

1801

18011

XXXXXX XXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX NEMOCI XXX XX

0,7285

1801

18012

XXXXXX PRO XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

2,9986

1801

18013

XXXXXX XXX INFEKČNÍ A XXXXXXXXXXX NEMOCI S XXX

5,8894

1802

18021

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,4333

1802

18022

XXXXXX PRO XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,8081

1802

18023

XXXXXX XXX POOPERAČNÍ A XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

3,7226

1830

18301

XXXXXXXXXX BEZ CC

0,9277

1830

18302

SEPTIKÉMIE X CC

1,1065

1830

18303

SEPTIKÉMIE X XXX

2,0205

1831

18311

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,5419

1831

18312

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,8245

1831

18313

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,3070

1832

18321

XXXXXXX NEZNÁMÉHO XXXXXX XXX CC

0,4566

1832

18322

HOREČKA XXXXXXXXX XXXXXX S CC

0,6024

1832

18323

HOREČKA XXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,7759

1833

18331

XXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXX XX

0,3822

1833

18332

XXXXXX ONEMOCNĚNÍ X XX

0,5433

1833

18333

XXXXXX ONEMOCNĚNÍ X XXX

0,6838

1834

18341

XXXX INFEKČNÍ A XXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,5928

1834

18342

XXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXX S XX

0,8170

1834

18343

XXXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX NEMOCI X XXX

1,2636

1901

19011

XXXXXXXX XXXXXX S XXXXXX XXXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXX XXX CC

1,5132

1901

19012

OPERAČNÍ XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XX

3,0382

1901

19013

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX S XXX

4,3302

1930

19301

XXXXXXXXXXXX XXX CC

1,3774

1930

19302

SCHIZOFRENIE X CC

1,4171

1930

19303

SCHIZOFRENIE S XXX

1,6429

1931

19311

XXXXXXXX BEZ CC

1,1844

1931

19312

PSYCHÓZY X XX

1,1844

1931

19313

XXXXXXXX S XXX

1,2714

1932

19321

XXXXXXX OSOBNOSTI XXX XX

0,9255

1932

19322

XXXXXXX OSOBNOSTI X XX

0,9589

1932

19323

XXXXXXX OSOBNOSTI X XXX

1,7865

1933

19331

XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

1,5103

1933

19332

XXXXXXXXX PORUCHY X XX

1,5103

1933

19333

XXXXXXXXX PORUCHY S XXX

1,5103

1934

19341

XXXXXXX BEZ XX

0,9702

1934

19342

XXXXXXX X XX

0,9702

1934

19343

XXXXXXX X XXX

1,3653

1935

19351

XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A NEURÓZY XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5613

1935

19352

XXXXXX REAKCE, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XX

0,5769

1935

19353

X XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXX

0,6951

1936

19361

XXXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXXX A MENTÁLNÍ XXXXXXXXX XXX XX

0,7475

1936

19362

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

0,7475

1936

19363

XXXXXXXXX XXXXXXX PORUCHY X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

0,8436

1937

19371

XXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXXX BEZ XX

0,9075

1937

19372

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XX

0,9075

1937

19373

XXXXXXXX DUŠEVNÍ PORUCHY X XXX

0,9075

1938

19381

XXXXXXX PŘÍJMU XXXXXXX BEZ XX

2,0875

1938

19382

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XX

2,0875

1938

19383

XXXXXXX PŘÍJMU POTRAVY X XXX

2,0875

1939

19391

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4043

1939

19392

XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5304

1939

19393

XXXX XXXXXXX PORUCHY X XXX

0,5743

1940

19400

XXXXXXX XXXXXXX X ELEKTROKONVULZIVNÍ XXXXXXX XXXX S XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

3,0227

2030

20301

XXXXXXXX XXXXXXX ALKOHOLU, XXXX, XXXX, ZÁVISLOST XX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘE BEZ XX

0,1232

2030

20302

XXXXXXXX XXXXXXX ALKOHOLU, XXXX, XXXX, XXXXXXXXX XX NICH, XXXXXXXXXX XXXXX DOPORUČENÍ LÉKAŘE X XX

0,1380

2030

20303

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX, XXXX, XXXX, XXXXXXXXX NA XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,2822

2031

20311

XXXXXXXXX XX DROGÁCH X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX TERAPIÍ XXX CC

1,1314

2031

20312

ZÁVISLOST XX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX A/NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,7567

2031

20313

XXXXXXXXX XX XXXXXXX X ALKOHOLU X XXXXXXXXXXXX A/NEBO DETOXIKAČNÍ XXXXXXX X XXX

2,3453

2032

20321

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X/XXXX XXXXXXX BEZ XX

0,5613

2032

20322

XXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXXXX A/NEBO XXXXXXX X CC

0,6001

2032

20323

ŠKODLIVÉ XXXXXXX A XXXXXXXXX XX OPIÁTECH X/XXXX XXXXXXX S MCC

2,3879

2033

20331

ŠKODLIVÉ XXXXXXX X ZÁVISLOST XX XXXXXXXX XXX XX

0,3105

2033

20332

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ X XXXXXXXXX NA XXXXXXXX X CC

0,3899

2033

20333

ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ X ZÁVISLOST XX XXXXXXXX X XXX

0,6362

2034

20341

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX JINÝCH XXXXXXX XXX XX

0,5007

2034

20342

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX S XX

0,6099

2034

20343

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ X XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX X XXX

1,0924

2101

21011

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX TKÁNĚ XXXX XXXXX XXXX PŘI XXXXXXX XXX XX

1,6034

2101

21012

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX TKÁNĚ XXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX S XX

1,9900

2101

21013

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX TKÁNĚ XXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX S XXX

5,2659

2102

21021

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,2775

2102

21022

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X CC

2,3587

2102

21023

JINÉ XXXXXX XXX ÚRAZECH A XXXXXXXXXXXX X MCC

4,8452

2130

21301

PORANĚNÍ XX XXXXXXXXXXXXXXXX MÍSTĚ XXXX XX XXXX XXXXXXX XXX CC

0,6988

2130

21302

PORANĚNÍ XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XX VÍCE XXXXXXX S XX

0,8759

2130

21303

XXXXXXXX XX NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ XXXX XX VÍCE XXXXXXX X XXX

3,1769

2131

21311

XXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,1973

2131

21312

ALERGICKÉ XXXXXX S XX

0,2786

2131

21313

XXXXXXXXX XXXXXX X MCC

0,5653

2132

21321

OTRAVA X XXXXXXX XXXXXX XXXX (XXXX) XXX XX

0,3304

2132

21322

XXXXXX A TOXICKÉ XXXXXX LÉKŮ (XXXX) X XX

0,5590

2132

21323

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX (XXXX) X XXX

1,4831

2133

21331

XXXXXXXXXX XXX LÉČENÍ BEZ XX

0,3874

2133

21332

XXXXXXXXXX PŘI LÉČENÍ X CC

0,6431

2133

21333

KOMPLIKACE PŘI XXXXXX X XXX

1,2141

2134

21341

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXXX XXX CC

0,4195

2134

21342

SYNDROM XXXXXXXX DÍTĚTE XXXX XXXXXXXXX X CC

0,4195

2134

21343

SYNDROM XXXXXXXX DÍTĚTE NEBO XXXXXXXXX S XXX

0,4195

2135

21351

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX ÚČINKŮ XXX XX

0,2766

2135

21352

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, OTRAVY X XXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,4221

2135

21353

XXXX DIAGNÓZY XXXXXXX, XXXXXX X TOXICKÝCH XXXXXX S XXX

1,3023

2250

22501

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX DO JINÉHO XXXXXXXX XXXXXX PÉČE XXX CC

0,3562

2250

22502

POPÁLENINY, XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX X XX

0,3562

2250

22503

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX AKUTNÍ XXXX X MCC

0,6095

2251

22510

ROZSÁHLÉ XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX

7,7276

2252

22521

XXXXXXXXXX POPÁLENINY SKRZ XXXXX KŮŽI, S XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX. PORANĚNÍM BEZ XX

2,6813

2252

22522

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX. PORANĚNÍM S XX

8,0092

2252

22523

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX KŮŽI, X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX. XXXXXXXXX X XXX

12,8015

2253

22530

XXXXXXXX POPÁLENINY XXX XXXXXXX XXXXX

1,4823

2254

22541

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX POSTIHUJÍCÍ XXXXXXX XXXXXX XXXX, BEZ XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX PORANĚNÍ XXX XX

0,8374

2254

22542

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, BEZ XXXXXXX XXXXX XXXX INHALAČNÍHO XXXXXXXX S CC

1,2200

2254

22543

POPÁLENINY XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX VRSTVY XXXX, XXX XXXXXXX ŠTĚPU XXXX INHALAČNÍHO PORANĚNÍ X MCC

5,3521

2255

22551

POPÁLENINY OMEZENÉHO XXXXXXX NEPOSTIHUJÍCÍ XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX

0,5662

2255

22552

XXXXXXXXXX OMEZENÉHO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX VRSTVY XXXX S CC

1,1063

2255

22553

POPÁLENINY XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX VRSTVY KŮŽE X MCC

3,0716

2301

23011

OPERAČNÍ XXXXX X DIAGNÓZOU JINÉHO XXXXXXXX XX ZDRAVOTNICKÝMI XXXXXXXX XXX CC

0,6449

2301

23012

OPERAČNÍ XXXXX X DIAGNÓZOU XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XX

0,8772

2301

23013

XXXXXXXX XXXXX S XXXXXXXXX XXXXXX KONTAKTU XX XXXXXXXXXXXXXX SLUŽBAMI X XXX

2,1686

2330

23301

XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5817

2330

23302

XXXXXXXXXXXX X XX

0,6733

2330

23303

XXXXXXXXXXXX X MCC

0,9595

2331

23311

SYMPTOMY X XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3113

2331

23312

XXXXXXXX X ABNORMÁLNÍ XXXXXX S CC

0,4474

2331

23313

SYMPTOMY X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,7217

2332

23321

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX STAV XXX XX

0,2568

2332

23322

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X CC

0,3583

2332

23323

JINÉ FAKTORY XXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍ STAV X XXX

0,8495

2333

23330

XXXXXXXXXXXX &xx; 55 XXX

4,9457

2334

23340

XXXXXXXXXXXX 49-55 XXX

4,3032

2335

23351

XXXXXXXXXXXX 42-48 XXX XXX CC

3,8100

2335

23352

REHABILITACE 42-48 XXX X XX

3,8100

2335

23353

XXXXXXXXXXXX 42-48 XXX X XXX

3,8100

2336

23361

XXXXXXXXXXXX 35-41 DNÍ XXX XX

2,7781

2336

23362

XXXXXXXXXXXX 35-41 XXX X CC

2,7781

2336

23363

REHABILITACE 35-41 XXX X XXX

3,0086

2337

23371

XXXXXXXXXXXX 28-34 DNÍ XXX CC

2,1828

2337

23372

REHABILITACE 28-34 XXX X XX

2,2477

2337

23373

XXXXXXXXXXXX 28-34 DNÍ X XXX

2,3075

2338

23381

XXXXXXXXXXXX 21-27 XXX XXX XX

1,5775

2338

23382

XXXXXXXXXXXX 21-27 XXX X XX

1,6872

2338

23383

XXXXXXXXXXXX 21-27 XXX X XXX

1,8542

2339

23391

XXXXXXXXXXXX 14-20 DNÍ XXX XX

1,2645

2339

23392

XXXXXXXXXXXX 14-20 XXX S XX

1,3427

2339

23393

XXXXXXXXXXXX 14-20 XXX X XXX

1,4991

2340

23401

XXXXXXXXXXXX 5-13 DNÍ XXX CC

0,7615

2340

23402

REHABILITACE 5-13 XXX X XX

0,7909

2340

23403

XXXXXXXXXXXX 5-13 DNÍ X XXX

0,8634

2501

25011

XXXXXXXXXXX, VELKÝ XXXXX XX PÁTEŘI, XXXXX X XXXX. XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX TRAUMATU XXX XX

4,7867

2501

25012

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX NA PÁTEŘI, XXXXX A XXXX. XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

4,7867

2501

25013

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXX, KYČLI A XXXX. PŘI MNOHOČETNÉM XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

9,1407

2502

25021

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

4,0659

2502

25022

XXXX XXXXXX XXX MNOHOČETNÉM XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

4,0659

2502

25023

JINÉ XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX TRAUMATU X XXX

6,6018

2503

25030

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 1008 XXXXX (XXXX XXX 43 XXX) X EKONOMICKY XXXXXXXX XXXXXXX

48,5544

2504

25040

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE XXX XXXXXXXXXXXX > 504 XXXXX (22-42 XXX) X EKONOMICKY XXXXXXXX XXXXXXX

37,3448

2505

25051

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 DNÍ) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

23,6816

2505

25052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 DNÍ) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X CC

23,6816

2505

25053

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI POLYTRAUMATU &xx; 240 XXXXX (11-21 DNÍ) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

23,6816

2506

25061

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX &xx; 96 HODIN BEZ XX

17,3429

2506

25062

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX S XX

17,3429

2506

25063

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX &xx; 96 HODIN X MCC

17,3429

2507

25071

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI POLYTRAUMATU &xx; 96 HODIN (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

14,1607

2507

25072

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX &xx; 96 HODIN (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM VÝKONEM X XX

16,9420

2507

25073

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM X XXX

16,9420

2530

25301

XXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXX, XXXXXXXX X DOLNÍCH KONČETIN XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,8919

2530

25302

DIAGNÓZY XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXX X DOLNÍCH XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX TRAUMATU S XX

0,8919

2530

25303

XXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX TRAUMATU X MCC

1,6237

2531

25311

JINÉ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU XXX XX

1,3182

2531

25312

XXXX DIAGNÓZY XXXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉHO XXXXXXXX X CC

1,3182

2531

25313

JINÉ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU X XXX

1,3182

2532

25320

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX &xx; 1008 XXXXX (XXXX XXX 43 XXX)

53,8925

2533

25330

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU &xx; 504 XXXXX (22-42 XXX)

20,2698

2534

25341

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) XXX CC

15,4542

2534

25342

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X CC

15,4542

2534

25343

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU &xx; 240 HODIN (11-21 DNÍ) X XXX

15,4542

2536

25361

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX > 96 XXXXX (5-10 XXX) BEZ XX

9,2479

2536

25362

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX > 96 XXXXX (5-10 XXX) X XX

9,2479

2536

25363

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXX

9,2479

2537

25370

XXXXX XX 5 XXX OD XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX

3,1790

8887

88871

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX

1,0028

8887

88872

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX

2,2574

8887

88873

XXXXXXXX XXXXXX, KTERÉ XX XXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZY X XXX

4,4207

8888

88881

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX

1,6993

8888

88882

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X CC

1,8388

8888

88883

PROSTATICKÉ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX HLAVNÍ DIAGNÓZY X XXX

4,0919

8889

88891

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, KTERÉ XX XXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZY XXX CC

0,6804

8889

88892

VÝKONY XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZY X XX

1,1490

8889

88893

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXX HLAVNÍ DIAGNÓZY X MCC

2,4382

9998

99980

HLAVNÍ DIAGNÓZA XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

0,1100

9999

99990

XXXXXXXXXXXXX

0,1100

Příloha x. 11 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxx §9

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx úhrady

00900

Komplexní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, parodontu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, anamnézy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sliznic x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrola a xxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hygieny, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx gingivy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx dekubitu xxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradou aj.), xxxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohledu xx počet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x použitím xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

Xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx byla x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu výkonů.

495 Xx

00901

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - preventivní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sliznic a xxxxxxx tkání dutiny xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, interdentální xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubního xxxxxx (xxx xxxxxx na xxxxxx provedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x přílohou č. 1 xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zánětů xxxxxxx a sliznice xxxxxx ústní, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ošetření xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobeného xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx difficilis xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

X pojištěnců xx xxx xxxxxxxx 18 xxx lze xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx 3 měsíce xx xxxxxxxx kódu 00900 xxxx 00901 v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxx xxxxxxx 1/1 kalendářní xxx, a xx xxxxxxxx 5 měsíců xx xxxxxxxx xxxx 00900 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxx, xxx vykázat x menším odstupem, xxxxx nesmí být xxxxxx než 3 xxxxxx. X těhotných xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx 3 měsíce (xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxx 00901 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x vykázání xxxx 00946.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8).

455 Xx

00902

Xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx hygieny, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx afekcí a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dutiny xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx afty, xxxxxxx xxxx dekubitu způsobeného xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohledu xx počet xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx, ve kterém xxx vykázán xxx 00901 xxxx 00946 x xxxxx xxxxxxx xxx 00900, x xx nejdříve 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00901 xxxx 00946; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxx x xxxxxx odstupem, xxxxx xxxxx být kratší xxx 3 xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxx 00902 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxx považuje x xxxxxxxx xxxx 00947.

Odbornost 014 podle xxxxxxx xxxxxx s potvrzením x xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx8).

328 Xx

00903

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného lékaře (xxx xxxxxxxxxx stavech x bez xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx zpráva. Xxxxxx xxxxxxxxx ošetření. Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx 1x xx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxx, onkologických x xxxxxxxxxxxxxxxxx diagnóz xxxxxxxxx 3/1 xxx. /1 xxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kódem 00908, 00909, 00931, 00940, 00968 x 00981.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních lékařů XX, CH, XX8)); 015; 605.

355 Xx

00904

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne dosažení 10 let x xxxxx registrace x xxxxxxxxxxx péče

Lze vykázat xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxx 00901, xxxx. 00946 x x kódem 00900, pokud x xxxxx roce xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x diagnózou X01.2 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx.

125 Xx

00906

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 6 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx časovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx. Nelze vykázat x xxxxx 00976.

Držitelem xxxxxxxxx o soustavné xxxxxx x systému xxxxxxxxx akcí celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, XX, XX8) xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

115 Kč

00907

Stomatologické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce xx 6 xxx xx xxx xxxxxxxx 15 xxx

Xxxxxx zohledňuje xxxxxxxx časovou náročnost xxxxxxxx pojištěnce.

Lze vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx v kombinaci xxxxx x některým x xxxx 00900, 00901, 00903, 00909, 00946, a xxxxxxxxx X01.2 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx). Nelze xxxxxxx s xxxxx 00976.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, XX, PE8) lze xxxxxxx x xxx xxxxxxxx péči o xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce.

90 Xx

00908

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce - x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, provizorní xxxxx, lokální ošetření xxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx abscesu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx komplikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx: 00910, 00911, 00913, 00914, 00916, 00917, 00944 (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vykázání xxxxxx x. 09545 xxxxx xxxxxxx výkonů) 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00955, 00957, 00958, 00959, 00960, 00962, 00963, 00964, 00970 x 00971.

355 Xx

00909

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (při naléhavých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 00900, 00901, 00902, 00903, 00908, 00931, 00940, 00946 x 00947. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lůžkovým pracovištěm x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx §111 xxxx. 3 xxxxxx x. 372/2011 Xx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovanou xxxxxxxx xxx vykázat xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, onkologických x xxxxxxxxxxxxxxxxx diagnóz.

Odbornosti 014; 015, 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

415 Xx

00910

Xxxxxxxxx intraorálního rentgenového xxxxxx

Xxxxxxxxx intraorálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zubním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který snímek xxxxxxxxx (x v xxxxxxx zhotovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

75 Kč

00911

Zhotovení xxxxxxxxxxxxx rentgenového snímku

Zhotovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x odbornosti 015 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (stanovení xxxx xxxxx xxxxxxx). Vykazuje xx každý xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx poskytovatel, xxxxx snímek indikoval (x x xxxxxxx xxxxxxxxx snímku xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

230 Xx

00913

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zubním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x soustavné xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, XX, XX x xxxxxxxxxx 015, 605 xxxxx seznamu výkonů xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx rok xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx péčí; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxx 1/2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx neplatí v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo předoperačního xxxxxxxxx) x xx X01.8 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx léčbou (xx X87.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí). Pro XXX (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) x x xxxxxxx úrazové nebo xxxxxxxxxxx diagnózy lze xxxxxxx xxx omezení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx indikoval (i x případě zhotovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

280 Xx

00914

Xxxxxxxxxxx ortopantomogramu

Vyhodnocení panoramatického xxxxxxxxxxxx snímku xxxxxxx xxxxxxx x skeletu xxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx/1 xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx poskytovatel, který xxxxxx xxxxxxxxx (i x případě zhotovení xxxxxx jiným poskytovatelem); x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx lékaři, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x soustavné účasti x systému školících xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx8) a xxxxxx xxxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x tento xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

85 Kč

00915

Zhotovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ibi xx speciálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx rok.

Odbornost 014 xxxxx seznamu xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8); 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx snímek xxxxxxxxx.

275 Xx

00916

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a infraorbitale

Aplikace xxxxxxxx anestézie na xxxxxxx xxxxxxxxxx (součástí xx x aplikace xx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu výkonů.

120 Xx

00917

Xxxxxxxxx infiltrační

Aplikace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx každý xxxxxxx, včetně anestézie xx foramen xxxxxxx, xxxxxxx palatinum xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx; ve všech xxxxxxxxx, xx-xx anestezie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat - xxx omezení.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx seznamu výkonů.

100 Xx

00920

Xxxxxxxx xxxxxxx zubu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx fotokompozitní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx x rozsahu xxxxxx x xxxxxxx, xxx ohledu na xxxxx xxxxxx výplně xx případný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 dní.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zhotovena x xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx - x xxxxxxx případě xx xxxxx vykázána s xxxxx diagnózou. Xxxxx xxx xx 365 xxx xxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

795 Xx

00921

Xxxxxxxx xxxxxxx zubu xxxxxxxxxx výplní

Ošetření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 15 let x x těhotných x xxxxxxxx žen x rozsahu xxxxxx xxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x rozsahu řezáků x špičáků x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není- li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cementu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeni x xxxxxxx x), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx samopolymerujícího xxxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx/365 dní.

Omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx případů, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx komplikací xxxxxxxxxx xxxxxxx kazu nebo xxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx 365 xxx lze vykázat xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx celkových onemocněních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poškozeních xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

500 Xx

00922

Xxxxxxxx dočasného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx případný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednom xxxx x xxxxxxx celého xxxxxx při použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx řezáků x špičáků x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx možné x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubního xxxx xxxx xxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx 365 xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

395 Kč

00924

Endodontické xxxxxxxx - xxxxxxx zub

Po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vykazuje xxxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx dočasný xxx xxxxxxxx xxxxx a xx rentgenogramu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx kořene.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxx/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

270 Kč

00925

Endodontické xxxxxxxx - xxxxx xxx - x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx paliativní xxxxx, xxxxxxxxxxx, medikamentózní přípravu x xxxxxxxxxx výplně. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx centrálního xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxxxxxx/1 zub.

Pro xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

270 Xx

00926

Xxxxxxxxxxxx ošetření - stálý xxx - x xxxxxxx xxxxxx x premolárů

Zahrnuje xxxxxxxxxx výkon, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxx výplně. Po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx centrálního čepu. Xxxxx návštěv xxxxxxxxxxx. X při ošetření xxxx metodou xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 kanálek/1 xxx.

Xxx více než xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx rentgenový xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

270 Xx

00931

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx parodontologické xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX, stanovení xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx, xxxxxxxx konzervativní xxxxx - xxxxxxxxxx zubního xxxxxx (bez xxxxxx xx způsob xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahem xxxxxxx xx preventivní péče. Xxxxxxxxx vykázání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentace.

Lze vykázat 1/2 kalendářní xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1/1 kalendářní xxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x kódy 00903 x 00909.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením o xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA; PE8).

795 Xx

00932

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx parodontu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx CPITN, xxx xx stanoven xxxxx XXX 2-3, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyšetřovacích metod x průběhu parodontologické xxxxx. Výkon svým xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Pokračování xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx udržovací) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx určených indexů (xxxxxxxxx XXX, API), xxxxxxx hodnoty musí xxx zaznamenány x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zubního xxxxxx (bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x korekce xxxxxxxxx metody orální xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxxx parodontologické dokumentace.

Přechodné xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x oslabeným xxxxxxxxxx (kód 00938) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx 00935) xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx vykázat 3/1 kalendářní rok.

Věková xxxxxxx xxx vykazování xxxx 00932 není xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx 00932 u dětí) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 00900, 00901, 00902, 00932, 00946 x 00947 xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx účelnost xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx třetím xxxxxxxx kódu x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx x xxxx 00900, 00901, 00902, 00946 x 00947.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů.

300 Kč

00933

Chirurgická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx x plastikou) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxx.

Xxx xxxxxxx - 1/1 xxx/1 095 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornost 014 xxxxx seznamu výkonů x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA; CH; XX8).

455 Xx

00934

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx parodontu xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx výkony navazující xx konzervativní léčbu xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxx x prohloubení xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx parodontálních sulků - xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxx vykázat x chirurgickými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x implantacemi.

Odbornost 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx lékařů XX; XX; XX8).

1 105 Xx

00935

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx chobotu (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kamene x xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cementu, ohlazení xxxxxxx zubního kořene x jeho kontrola x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX 3,4). Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx laserovými xxxxxxxxx xx xxxxxx kombinací.

Lze xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX; XX8).

89 Xx

00936

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx vedoucí k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX; PE8); 605.

605 Xx

00937

Xxxxxxxxxx chrupu

Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx okluze x xxxxxxxxxx chrupu xx podkladě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx před x xx ošetření.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx v systému xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX; XX8).

00938

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zubů x oslabeným parodontem

Přechodné xxxxx z volné xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zhotovené xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pryskyřice). Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 dní.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

65 Xx

00940

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx specializované xxxx

Xxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxx sliznice, stanovení xxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxx je vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/2 kalendářní roky x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu maximálně 1/1 xxxxxxxxxx rok.

Nelze xxxxxxx v kombinaci x kódy 00903 x 00909.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8) xxxx xxxxxxxxx 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

795 Xx

00941

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxx kontrolním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních lékařů XX; XX8) xxxx xxxxxxxxx 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

305 Xx

00943

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx galvanických xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx lékařů XX; XX8) xxxx 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

93 Xx

00944

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxx x pacientů xx 18 xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx, xxx ošetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx protetických xxxxxx a xxxx) xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxx 00900, 00902, 00903, 00908 (xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 09545 xxxxx xxxxxxx výkonů), 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00947, 00968, 00981, 00983, 00984, 00986 a x případě vyšetření xxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

55 Kč

00946

Opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx prohlídka X

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sliznic a xxxxxxx tkání dutiny xxxxx, stavu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a stanovení xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx XX. Kontrola x nácvik xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s přílohou č. 1 xxxxxx), včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zánětů xxxxxxx x xxxxxxxx dutiny xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ošetření xxxx, xxxxxxx xxxx dekubitu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx xxx vykázat 2/1 kalendářní rok xx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00900 xxxx 00946 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx od 18 xxx xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx rok, x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx od xxxxxxxx kódu 00900 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxxx odstupem, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 3 xxxxxx. X těhotných xxx xxx xxxxxxx dvakrát x xxxxxxx těhotenství x xxxxxxxx xxxxxxx 3 měsíce (xxxx xxx xxxxxxx diagnóza xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxx 00946 xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx považuje x vykázání kódu 00901.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů.

381 Xx

00947

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx X

Xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx tkání dutiny xxxxx. Xxxxxxxxxx běžných xxxxxx x zánětů xxxxxxx x sliznice xxxxxx xxxxx, parodontu (xxxxxxxxxxxx absces, ošetření xxxx, herpesu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx difficilis xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxx 00901 xxxx 00946 x xxxxx vykázán kód 00900, x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00901 xxxx 00946; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyžaduje provést xxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx 00947 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxx považuje x xxxxxxxx xxxx 00902.

Odbornost 014 xxxxx seznamu xxxxxx.

268 Xx

00948

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. radixu xxxx xxxxxxxxx moláru xxx xxxxxxxx kořenů. Vykazuje xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx prevence x xxxxxxxxxx na antitrombotické xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xx. X40.9 - Profylaktický xxxxxxxx xxxxx XX. Xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx materiálu x xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 00950.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

135 Xx

00949

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, exkochleace granulací, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kompresivní tamponádou.

U xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 18 let xx podmínkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kartě.

Lze xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

135 Xx

00950

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxx následné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx případné xxxxxxxx radixů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez resorpce xxxxxx, u xxxxxxxxxx xx 8 let xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxxxxx rentgenovým xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

315 Kč

00951

Chirurgie xxxxxxx tkání xxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx radixu x xxxxxxxxxx mukoperiostálního xxxxxx x hemiextrakce xxxx egalizace bezzubého xxxxxxxxxxxx výběžku x xxxxxxx do jednoho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sousedících xxxx se xxxxxxxx xxxxx 1 kód 00951, xxxxx xxxxxxxx xxxx vykázány xxxxx 00950.

Xxxxxxxxxx 014; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

600 Xx

00952

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx laloku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anatomických xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxx 1 sextant, xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xx, xxxxxxxx xxxxx retence uzavřenou xxxxxxx s mobilizací xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, artrocentéza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x podobně. Xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxxx tkáňovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pouze 1 xxx 00952, zbylé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 00950.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx XX; XX; XX8); xxxx xxxxxxxxx 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1 230 Xx

00953

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx tkání xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx laloku, plastiky xxxxxxx xxxxx).

Xxx vykázat 1/1 zub.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8); a xxxxxxxxxx 015; nebo xxxxxxxxx 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

635 Xx

00954

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx laloku, xxxxxxx kosti periapikálně, xxxxxxxx kořenového xxxxx, xxxxxxxxxxx, toileta radixu x xxxxx, xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a exstirpace xxxxxxxxxxx cysty xx 1 xx.

Xxx xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

425 Xx

00955

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx x xxxxxx okolí xxxxxx rozsahu

Provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů, například xxxxxxxxxxx, frenulektomie, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hřebene - xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxxx léze xx 2 cm, xxxxxx rány xxxxxxxx xxxx kůže xx 5 xx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx slinné xxxxx, xxxxxxxx její náplň xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Nelze xxxxxxx xxx gingivektomii.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

455 Xx

00956

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx okolí xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hřebene většího xxxxxxx xxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx 2 xx, xxxxxx vestibuloplastika bez xxxxx - za xxxxx sextant, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 5 xx, xxxxxxxxxx mukokely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx diagnostická xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sialoendoskopie xx xxxxxxxxxxxxx vývodu.

Lze xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx XX; XX; XX8); 605.

905 Xx

00957

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx replantace, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

455 Xx

00958

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx velkého xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx zlomenin xxxxxxx horní, xxxxx xxxxxxx, zlomenin xxxx x xxxxx dolní xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx (xx každou xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx vzdělávání zubních xxxxxx XX; PE8); 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

755 Kč

00959

Intraorální xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dilatací, xxxxxxxxxx exsudátu x xxxxxxxxx drénu.

Lze xxxxxxx - xxx omezení.

Lokalizace - xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

155 Xx

00960

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x vypuštěním xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; PE8); 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

605 Kč

00961

Ošetření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ústní

Zavedení xxxxx xx tamponády, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx lokálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx extrakční rány xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, svalové rehabilitační xxxxxxx x fyzikální xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 5/10 xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

60 Kč

00962

Konzervativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx, zdokumentování x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 2/1 kalendářní xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 00964.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

305 Kč

00963

Injekce x. x., i. x., i. x., x. c.

Zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx léčiva, včetně xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

105 Xx

00964

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx temporomandibulárních xxxxxx xxxxxxxxxxxx chirurgem

Vyšetření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fixace, xxxxxxxx xxxxxxxx, indikace xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 00962.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x systému xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX; 605.

605 Xx

00965

Xxx zubního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů.

Odbornosti - 014; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktického lékaře.

215 Xx

00968

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX - stomatochirurgem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx). V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxxxx xxxxx 1x, písemná zpráva.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 00968 xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00964.

Xxx xxxxx vykázat u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daným xxxxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx od jednoho xxxxxx x druhému, xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx poskytovatele (xx. xxxx xxxxxxxxxxxx XXX daného xxxxxxxxxxxxx).

Xxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkových xxxxxx, xxx. kód xxxxxxx vykázat ambulance, xxxxxxx provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lůžkových xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle seznamu xxxxxx x potvrzením x soustavné účasti x xxxxxxx školících xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx CH.

1 005 Xx

00970

Xxxxxxx fixní xxxxxxx - za xxxxxx xxxxxxxxx konstrukci

Sejmutí xxxxx xxxxxxx rázovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a její xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vykazuje na xxxxx xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 1/730 xxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

145 Xx

00971

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx korunky x xxxxxxx preparovaného, xxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxxx ochranná xxxxxxx xxxxxxxxx razidlovou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/730 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

185 Xx

00973

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx xxxxx laboratorní xxxxxxxxxx.

Xxx vykázat 5/1 xxxxxxxxxx rok.

Lze xxxxxxx xxxxxxxx dva měsíce xx odevzdání xxxx xxxxxxxxxx náhrady. Xxxxxxxxxx - čelist.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

60 Kč

00974

Odevzdání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxx xxx vykazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 03x).

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

0 Xx

00976

Xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x ošetření xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxx autistického xxxxxxx (xxxxxxxxxx vývojová xxxxxxx X84.xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx jen xxxxx jde podle xxxxxxxxxx psychiatra x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx režimu, a xxxx x pojištěnců x xxxxxxxx xxxxxxx (XXX).

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 00906 x 00907.

Xxx vykazovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 014 podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx ošetřování xxxxxxxx x xxxxxxxx autistického xxxxxxx a jinou xxxxxxxxxxxxxx diagnózou x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celoživotního vzdělávání xxxxxxx xxxxxx8).

503 Xx

00977

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx korunky xx xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx plastová xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx dočasný xxxxxx. Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx preparaci, xxxxxxxx x fixaci xxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxx xxxxxxx x defektu xx xxxxx xxxx více xxxxxxxx xx xxxx x xx. zubního xxxx K02 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xx. X04 podle xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí, x zubu po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dg. K02 xxxx X04 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. amelogenesis xxxxxxxxxx X00.4 x X00.5 a dentinogenesis xxxxxxxxxx X00.5 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, x xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxx x xx. X02.5 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx s prokázanou xxxxxxx tvrdých zubních xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dg. K03.0, X03.1, K03.2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x soustavné účasti x xxxxxxx školících xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX8).

605 Xx

00978

Xxxxxx nezletilého pojištěnce xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ošetření

Perorální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 let do xxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx monitorace xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tlaku x xxxxxxx xxxxxxxx a x dospávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (flumazenil) x xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxx-xx x pojištěnce neošetřitelného x xxxxxx xxxxxx XXX.

Xxx xxxxxxx 2/365 xxx.

Xxx xxxxxxx pouze x souvislosti s xxxx: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 x 00955, 00957, 00959, 00960 a 00962.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s kódem 00979.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX8).

905 Xx

00979

Xxxxxx nezletilého xxxxxxxxxx oxidem xxxxxx xxx ambulantním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oxidu dusného x xxxxxxx x xxxxxx 1:1 náustkem xxxx obličejovou maskou xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxx xxxxxxxx 15 xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx oxymetrem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v průběhu ošetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx případech, xxx-xx x xxxxxxxxxx neošetřitelného x běžném xxxxxx XXX.

Xxx xxxxxxx 2/365 xxx.

Xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxx: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 x 00955, 00957, 00959, 00960 x 00962.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx s kódem 00978.

Xxxxxxxxx - 014 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX8).

505 Xx

00981

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií

Zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, založení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx odbornosti 015 xxxxx seznamu xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčbu xxxxxxxx vyšetřením, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 00981.

Xxx xxxxxxx 1/1 pojištěnce x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

635 Xx

00982

Xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Zahrnuje nasazení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx, x xxxxxxx rozštěpových xxx (X35 - X38) max. 2/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

1 370 Kč

00983

Kontrola xxxxx ortodontických xxxxxxxx x použitím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx postupu xxxxx x úprav xx fixním xxxxxxx xx jednom x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx čtvrtletí, x xx xxxxxxxxx 16x xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx rozštěpových xxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxx vykázat xxxxx xx vykázání xxxx 00982 nebo 00994.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

845 Kč

00984

Kontrola xxxxx ortodontických xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx postupu xxxxx xxx individuálního xxxxxxxxx postupu x xxxxxx snímacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx sledování xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx extrakcích xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx 16x xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx rozštěpových xxx xxx vykázat bez xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx růstu x xxxxxx chrupu x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

226 Xx

00985

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx oblouk, zábrus xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vad (Q35 - X38) xxx. 3/1 xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxx vykázat xxxxxxxxx xx čelist x xxxxxxxxxx na xxx 00982 x xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 00994.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

740 Xx

00986

Xxxxxxxx xx xxxx retence xxxx xxxxxxx sledování xx fázi xxxxx x vývoje

Kontrola xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx i xxxxxxx pevných, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných retenčních xxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx maximálně 8x xx pojištěnce.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

236 Xx

00987

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěnce - skeletální xxx, xxxxxxxxxxx rentgenového snímku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

61 Xx

00988

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx snímku lbi

Vyhodnocení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zadopředního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx xxxxxx speciálních xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

127 Xx

00989

Xxxxxxx ortodontických xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx modelů xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 kalendářní xxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

335 Kč

00990

Diagnostická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx ortodontického modelu xxxxx čelisti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - čelist.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

502 Xx

00991

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kotevní xxxxxxx oblouk nebo xxx-xxxxxx, xxxxxxx zhotovené, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 čelist.

Lokalizace - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

187 Kč

00992

Nasazení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx čapky xx xxxxx xxxxx xxxx obličejové xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kotvení, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx použití x xxxxxxxxx předvedení.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

225 Xx

00993

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx 6 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx aparátu.

Lze xxxxxxx 4/1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1x xx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

320 Xx

00994

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ortodontickým xxxxxxxx na 1 xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aparátem xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx schůdkem 9 xx x xxxx, zkřížený xxxx, xxxxxxxx větší xxx 4 mm, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 10 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

950 Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

XX parodontolog

CH xxxxxxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxxxxx

Příloha x. 12 x vyhlášce x. 305/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x paušální xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. X xxxxxx xxxxxxxxxx paušálem, xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady jsou xxxxxxx:

1.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

X02XX01

X02XX01

X02XX02

X02XX03

X02XX04

X02XX05

X02XX06

X02XX07

X02XX08

X02XX09

X02XX10

X02XX06

X05XX02

1.2 Xxxx individuálně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx (0207926)

Xxxxxx čerstvá, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx použití (0207921)

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxx vyčleněná x xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx vztažené x diagnóze xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx

XX-XXX4)

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx 2020

0001

00011

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X/XXXX XXXX XXX XX

20,2989

0001

00012

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X/XXXX XXXX S CC

22,6905

0001

00013

TRANSPLANTACE XXXXX A/NEBO XXXX X XXX

30,2884

0002

00021

XXXXXXXXXXXXX JATER XXX CC

13,6501

0002

00022

TRANSPLANTACE XXXXX X XX

13,6501

0002

00023

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X MCC

17,1323

1460

14601

POROD XXXXXXXXX XXXXX XXX CC

1,3683

1460

14602

POROD XXXXXXXXX XXXXX X XX

1,5837

1460

14603

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXX

1,8567

1461

14611

XXXXXXXXX XXXXX XX STERILIZACÍ X/XXXX XXXXXXXX A XXXXXXXX XXX XX

1,0900

1461

14612

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX X KYRETÁŽÍ X CC

1,2166

1461

14613

VAGINÁLNÍ XXXXX XX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX X KYRETÁŽÍ X XXX

1,4471

1462

14621

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXXXX X/XXXX DILATACE X XXXXXXXX XXX XX

0,9929

1462

14622

XXXXXXXXX POROD S XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX X/XXXX DILATACE A XXXXXXXX XXX

1,4144

1462

14623

XXXXXXXXX XXXXX X VÝKONEM, KROMĚ XXXXXXXXXXX A/NEBO XXXXXXXX X KYRETÁŽE X XXX

3,2277

1463

14631

XXXXXXXXX POROD XXX XX

0,8435

1463

14632

XXXXXXXXX POROD X XX

0,9158

1463

14633

XXXXXXXXX XXXXX X XXX

0,9158

1561

15611

XXXXXXXXXXX, X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OXYGENACÍ XXX XX

9,3056

1561

15612

XXXXXXXXXXX, S XXXXXXXXXXXXX XXXXXX NEBO MIMOTĚLNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

13,0304

1561

15613

XXXXXXXXXXX, S XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OXYGENACÍ X XXX

20,7049

1562

15621

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX &xx;=1000X, SE XXXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

50,0790

1562

15622

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX <=1000G, SE XXXXXXXXX VÝKONEM X XX

50,0790

1562

15623

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX <=1000G, SE XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

50,0790

1563

15631

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

7,5417

1563

15632

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX <=1000G, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

12,8439

1563

15633

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

30,0430

1564

15641

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 1000- 1499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

24,3548

1564

15642

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499X, SE ZÁKLADNÍM XXXXXXX X XX

29,2460

1564

15643

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 1000- 1499G, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

33,7999

1565

15651

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 1000- 1499X, XXX ZÁKLADNÍHO VÝKONU XXX CC

7,1881

1565

15652

NOVOROZENEC, XXXX XXX PORODU 1000- 1499X, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX S XX

8,4345

1565

15653

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU 1000- 1499X, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

15,0420

1566

15661

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 1500- 1999X, XX ZÁKLADNÍM XXXXXXX XXX XX

13,5777

1566

15662

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XX ZÁKLADNÍM XXXXXXX X CC

16,6661

1566

15663

NOVOROZENEC, XXXX PŘI XXXXXX 1500- 1999X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM S XXX

16,6661

1567

15671

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

3,0627

1567

15672

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU 1500- 1999X, BEZ ZÁKLADNÍHO XXXXXX X XX

4,4440

1567

15673

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999G, BEZ XXXXXXXXXX VÝKONU X XXX

7,6355

1568

15681

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 2000- 2499X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

13,4980

1568

15682

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499X, XX ZÁKLADNÍM XXXXXXX X CC

13,5361

1568

15683

NOVOROZENEC, XXXX PŘI XXXXXX 2000- 2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

15,6434

1569

15691

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,5785

1569

15692

NOVOROZENEC, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X CC

1,5193

1569

15693

NOVOROZENEC, XXXX PŘI PORODU 2000- 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,7788

1570

15701

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx;2499X, SE XXXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

3,9308

1570

15702

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

5,2446

1570

15703

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM S XXX

14,2240

1571

15711

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX >2499G, X XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3877

1571

15712

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX &xx;2499X, S XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX S XX

0,8421

1571

15713

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, X XXXXXX ANOMÁLIÍ NEBO XXXXXXXX STAVEM X XXX

3,4708

1572

15720

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX > 2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

7,4464

1573

15731

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXXXX SYNDROMEM XXX CC

0,5704

1573

15732

NOVOROZENEC, XXXX XXX PORODU > 2499X, S XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

1,4335

1573

15733

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXXXX SYNDROMEM X XXX

3,2601

1574

15741

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX > 2499X, X VROZENOU XXXX XXXXXXXXXXX INFEKCÍ XXX XX

0,9086

1574

15742

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX > 2499X, X XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXX INFEKCÍ X XX

0,9539

1574

15743

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, X VROZENOU XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,9314

1575

15751

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx; 2499G, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,2913

1575

15752

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX PORODU &xx; 2499X, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX X CC

0,3763

1575

15753

NOVOROZENEC, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,5923

2401

24010

XXX X XXXXXXX, X XXXXXXXX ZÁVAŽNÝMI XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,9390

2402

24020

XXX X XXXXXXX, X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

1,5844

2403

24031

XXX X XXXXXXX, BEZ XXXXX XXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X HIV BEZ XX

0,3839

2403

24032

XXX X XXXXXXX, XXX DALŠÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX X CC

0,3839

2403

24033

HIV X XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX X XXX

0,3839

2430

24301

XXX X VENTILAČNÍ NEBO XXXXXXXX PODPOROU XXX XX

0,6206

2430

24302

XXX X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,4459

2430

24303

XXX X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

5,1283

2431

24311

XXX X DALŠÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX CC

0,1349

2431

24312

HIV X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXXXXXXXX XXXX LÉKAŘSKÉ XXXXXXXXXX X XX

0,1349

2431

24313

XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXXXXXXXX PŘES XXXXXXXX XXXXXXXXXX S XXX

0,1349

2432

24320

XXX X NĚKOLIKA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,8853

2433

24331

XXX X DALŠÍ XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXX, BEZ NĚKOLIKA XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X HIV, X XXXXXXXXXXXX BEZ CC

1,6980

2433

24332

HIV X XXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX X XXX, XXX NĚKOLIKA XXXXXXXXX XXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH S XXX, S TUBERKULÓZOU X XX

1,6980

2433

24333

XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X HIV, X TUBERKULÓZOU S XXX

1,6980

2434

24341

XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH X XXX, XXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,8683

2434

24342

HIV X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S HIV, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX, BEZ TUBERKULÓZY X CC

0,9266

2434

24343

HIV X XXXXX XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXX, BEZ XXXXXXXX ZÁVAŽNÝCH XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX, XXX XXXXXXXXXXX X XXX

0,9266

2435

24350

XXX BEZ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

1,2144

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 305/2020 Sb.

Koeficienty xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx

1. Koeficient poměru xxxxx pojištěnců dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

Xxxxx

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

XXXXXXX

0,632

0,064

0,024

0,076

0,000

0,203

0,000

XXXXXX

0,446

0,047

0,346

0,080

0,000

0,081

0,000

XXXXXXX

0,644

0,043

0,016

0,026

0,000

0,270

0,001

XXXX-XXXXX

0,556

0,100

0,069

0,060

0,000

0,208

0,007

XXXX-XXXXXX

0,580

0,082

0,091

0,046

0,000

0,198

0,002

XXXXXXX

0,422

0,084

0,151

0,059

0,000

0,215

0,068

XXXXXXX

0,582

0,047

0,141

0,036

0,000

0,190

0,003

XXXXX XXXX

0,654

0,125

0,083

0,039

0,016

0,083

0,000

XXXXX XXXXXXXXXX

0,567

0,162

0,031

0,056

0,000

0,184

0,000

XXXXX XXXXXXX

0,645

0,120

0,032

0,035

0,000

0,168

0,000

XXXXX

0,622

0,057

0,154

0,051

0,001

0,115

0,000

XXXXXXXXX

0,752

0,068

0,028

0,041

0,000

0,111

0,000

XXXXXX-XXXXXX

0,307

0,008

0,430

0,015

0,000

0,046

0,193

XXXXXXXXX BROD

0,659

0,047

0,165

0,038

0,000

0,091

0,000

HODONÍN

0,451

0,029

0,218

0,024

0,000

0,150

0,127

HRADEC XXXXXXX

0,525

0,177

0,048

0,057

0,002

0,191

0,000

XXXX

0,652

0,101

0,072

0,049

0,000

0,125

0,001

XXXXXXXX

0,717

0,036

0,133

0,024

0,000

0,085

0,005

XXXXXXX

0,730

0,064

0,062

0,049

0,000

0,094

0,000

XXXXXXXX NAD XXXXX

0,816

0,058

0,005

0,032

0,003

0,085

0,000

XXXXX

0,690

0,041

0,028

0,038

0,059

0,143

0,000

XXXXXXX

0,807

0,039

0,050

0,032

0,000

0,072

0,000

XXXXXXXXXX XXXXXX

0,704

0,116

0,036

0,029

0,000

0,115

0,000

XXXXXXX VARY

0,700

0,075

0,057

0,070

0,000

0,098

0,000

KARVINÁ

0,268

0,008

0,218

0,011

0,000

0,055

0,440

KLADNO

0,413

0,032

0,431

0,051

0,000

0,072

0,000

KLATOVY

0,632

0,090

0,141

0,041

0,000

0,095

0,000

KOLÍN

0,701

0,050

0,034

0,077

0,002

0,136

0,001

KROMĚŘÍŽ

0,438

0,045

0,084

0,031

0,000

0,123

0,279

KUTNÁ XXXX

0,469

0,127

0,276

0,041

0,000

0,087

0,000

XXXXXXX

0,718

0,124

0,011

0,059

0,005

0,082

0,000

XXXXXXXXXX

0,710

0,091

0,010

0,063

0,000

0,126

0,000

XXXXX

0,770

0,067

0,034

0,032

0,000

0,096

0,001

XXXXXX

0,653

0,049

0,038

0,122

0,015

0,123

0,000

XXXXX XXXXXXXX

0,221

0,012

0,004

0,016

0,726

0,021

0,000

XXXX

0,825

0,009

0,038

0,020

0,000

0,096

0,012

XXXXXX

0,663

0,074

0,081

0,037

0,003

0,143

0,000

XXXX JIČÍN

0,355

0,019

0,198

0,018

0,000

0,068

0,342

NYMBURK

0,612

0,056

0,069

0,080

0,051

0,132

0,000

OLOMOUC

0,230

0,155

0,426

0,036

0,000

0,145

0,008

OPAVA

0,367

0,015

0,283

0,031

0,000

0,080

0,223

OSTRAVA

0,221

0,009

0,393

0,026

0,000

0,089

0,262

PARDUBICE

0,678

0,099

0,064

0,057

0,001

0,102

0,000

PELHŘIMOV

0,803

0,035

0,031

0,034

0,000

0,097

0,000

PÍSEK

0,695

0,088

0,043

0,049

0,000

0,125

0,000

PLZEŇ-MĚSTO

0,521

0,096

0,119

0,084

0,000

0,179

0,000

PRAHA

0,602

0,057

0,012

0,215

0,001

0,111

0,001

PRAHA-VÝCHOD

0,555

0,067

0,034

0,222

0,003

0,119

0,000

PRAHA-ZÁPAD

0,591

0,057

0,023

0,213

0,001

0,115

0,000

PRACHATICE

0,601

0,146

0,071

0,034

0,000

0,147

0,000

PROSTĚJOV

0,309

0,069

0,543

0,018

0,000

0,057

0,005

PŘEROV

0,587

0,098

0,079

0,037

0,000

0,153

0,045

PŘÍBRAM

0,736

0,061

0,039

0,048

0,000

0,116

0,000

RAKOVNÍK

0,577

0,041

0,218

0,044

0,000

0,120

0,000

ROKYCANY

0,529

0,134

0,146

0,067

0,000

0,125

0,000

RYCHNOV NAD XXXXXXX

0,568

0,090

0,019

0,035

0,155

0,132

0,000

XXXXXX

0,752

0,043

0,016

0,047

0,059

0,083

0,000

XXXXXXX

0,617

0,065

0,170

0,044

0,000

0,104

0,000

XXXXXXXXXX

0,669

0,115

0,037

0,049

0,000

0,129

0,000

XXXXXXX

0,804

0,038

0,032

0,029

0,000

0,096

0,001

XXXXXXX

0,489

0,034

0,358

0,026

0,000

0,090

0,003

XXXXX

0,487

0,153

0,142

0,072

0,000

0,145

0,000

XXXXXX

0,634

0,141

0,054

0,041

0,000

0,129

0,000

XXXXXXX

0,717

0,083

0,062

0,044

0,000

0,093

0,001

XXXXXXX

0,450

0,047

0,118

0,053

0,145

0,188

0,000

XXXXXX

0,723

0,058

0,114

0,019

0,000

0,086

0,001

XXXXXXX XXXXXXXX

0,571

0,036

0,126

0,029

0,000

0,236

0,002

XXXX XXX XXXXX

0,371

0,160

0,027

0,160

0,000

0,280

0,001

XXXX XXX ORLICÍ

0,538

0,083

0,110

0,042

0,002

0,225

0,000

VSETÍN

0,613

0,021

0,090

0,019

0,000

0,059

0,198

VYŠKOV

0,535

0,131

0,093

0,051

0,000

0,187

0,003

ZLÍN

0,764

0,019

0,140

0,035

0,000

0,037

0,004

ZNOJMO

0,550

0,052

0,128

0,018

0,000

0,251

0,001

ŽĎÁR XXX XXXXXXX

0,642

0,024

0,120

0,022

0,000

0,191

0,001

2. Koeficient xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxx

Xxxxxx

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxxxxx xxxx

0,609

0,135

0,055

0,050

0,000

0,151

0,000

Xxxxxxxxxxxx xxxx

0,555

0,075

0,102

0,043

0,000

0,205

0,020

Xxxxxxxx kraj + Xxxxxxxxxxx xxxx

0,600

0,091

0,104

0,065

0,000

0,140

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx + Xxxxxxxxxx xxxx

0,620

0,086

0,066

0,046

0,033

0,149

0,000

Xxxxxxxxxxx kraj + Xxxxx

0,571

0,055

0,070

0,155

0,039

0,109

0,001

Xxxx Xxxxxxxx

0,722

0,041

0,099

0,028

0,000

0,110

0,000

Xxxxxxxxx kraj

0,729

0,097

0,028

0,047

0,016

0,083

0,000

Moravskoslezský xxxx

0,300

0,017

0,305

0,023

0,000

0,080

0,276

Xxxxxxxxx xxxx

0,382

0,098

0,358

0,031

0,000

0,118

0,014

Xxxxxxx xxxx

0,671

0,073

0,068

0,057

0,000

0,128

0,003

Xxxxxxx xxxx

0,621

0,028

0,114

0,029

0,000

0,106

0,102

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx XX-XXX - Xxxxxxx XX-XXX podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX x xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona x zdravotních xxxxxxxx:

XX-XXX

xxxx

XX-XXX

xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

04-X02

04-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný den

411 334 Xx

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u pacientů x XX=3-4

274 857 Xx

04-X02

04-X02-03

Xxxxxxxxxx resekce plic xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

217 103 Xx

04-X02

04-X02-04

Xxxxxxxxxx resekce xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

181 963 Xx

04-X03

04-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxx resekce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx

375 776 Xx

04-X03

04-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

236 810 Xx

04-X03

04-X03-04

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0-2

121 464 Xx

04-X05

04-X05-01

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hrudní xxxx xx hrudníku mimo xxxxxxx xxxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx

414 441 Xx

04-X05

04-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

276 589 Xx

04-X05

04-X05-03

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx resekce xxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

175 992 Xx

04-X05

04-X05-04

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxx nebo xx hrudníku xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=0

128 694 Xx

Xxxxxxx xxxxxxxx x diagnóze x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x centrech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XX-XXX xxxx

XX-XXX xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

13-X01

13-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

386 282 Xx

13-X02

13-X02-01

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxx resekčního výkonu xx okolních tkáních x alespoň 2 xxxxxxxxxxxx

490 965 Kč

13-I02

13-I02-02

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x právě 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=4

402 449 Xx

13-X02

13-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx resekčního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxx u pacientek x CC=2-3

267 385 Xx

13-X02

13-X02-04

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxx x pacientek x XX=0-1

217 074 Xx

13-X04

13-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omentektomie pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s CC=4

294 337 Xx

13-X04

13-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx u xxxxxxxxx x CC=2-3

212 429 Xx

13-X04

13-X04-04

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientek x XX=0-1

141 126 Kč

13-I05

13-I05-01

Odstranění xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=3-4

145 779 Xx

13-X05

13-X05-02

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx mízních xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x pacientek x XX=0-2

128 872 Kč

13-I05

13-I05-03

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uzlinách xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

105 502 Xx

13-X06

13-X06-01

Xxxxxxxxxx vulvy xxxx xxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx x pacientek x CC=3-4

224 306 Xx

13-X06

13-X06-02

Xxxxxxxxxx vulvy xxxx xxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

125 552 Xx

13-X07

13-X07-01

Xxxxxxxxxx mízních uzlin xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx adnex nebo xxxx xxxxxxxxx

130 537 Xx

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

107 907 Xx

13-X07

13-X07-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx nebo xxxxx

89 851 Xx

13-X08

13-X08-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx x XX=3-4

192 382 Xx

13-X08

13-X08-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx děložních xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

101 485 Xx

13-X08

13-X08-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pochvy x xxxxxxxxx x XX=0-2

86 681 Xx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 305/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

172/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 305/2020 Xx., x xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úhrad xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2020

x xxxxxxxxx xx 28.4.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 987/2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1231/2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 130/2002 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 135/2004 Sb. m. s., o xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 2/2007 Sb. m. s., x sjednání Smlouvy xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 464/2017 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx (MKN-10).

5) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 253/2019 Sb., x aktualizaci Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů CZ-DRG.

6) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 198/2019 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů (XX-XXX).

7) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §22 zákona x. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.