Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.04.2021.


Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

305/2020 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §8  §9  §10  §11  §12  §13  §14  §15  §16  §17  §18  §19  §20  §20a  §21

Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §5

Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §6

Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §7

Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §8

Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §10

Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §11

Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §12

Příloha č. 8 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §13

Příloha č. 9 - Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne

Příloha č. 10 - Paušální úhrada - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle §9

Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady

Příloha č. 13 - Úhrada vyčleněná z paušální úhrady - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace vyjmuté z paušální úhrady

Příloha č. 14 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven

Příloha č. 15 - Případový paušál dle CZ-DRG - Skupiny CZ-DRG podle Klasifikace CZ-DRG s úhradovými tarify těchto skupin

INFORMACE

305

VYHLÁŠKA

ze dne 23. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompenzace xx výše xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 301/2020 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx COVID-19 v xxxx 2020, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx zákon"):

§1

(1) Tato vyhláška xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompenzace xx výše xxxxx xx hrazené služby xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx bodu (xxxx xxx "hodnota bodu"),

b) xxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx hrazené služby (xxxx jen "výše xxxxx") poskytované xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních členských xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx oblast xxxxxxxxx xxxxxx2), (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxx úhrady xxxxxxx x §3 xx 20 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxx záloh xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče,

b) xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx,

x) poskytovatel specializované xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxxxx výkonů"),

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odbornostech 222, 801, 802, 806 xx 810, 812 xx 819 x 823 podle xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx odbornost"),

g) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916 a 921 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 925 x 926 xxxxx seznamu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx ambulantní péče x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxx přepravy pacientů xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx lázeňské léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx obdobím xx xxx účely xxxx vyhlášky rozumí xxx 2018. Referenčními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxx 2020.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2018, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2019.

(4) Do xxxxxxxxxxx období jsou xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxx 2020, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

(5) Pokud dojde x hodnoceném xxxxxx xx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx pojišťoven, použije xx pro xxxxxxx xxxx xxxxx součet xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx pojištěncem xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, že xxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxx referenčním období xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze jednou.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxx referenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednou.

(6) X xxxxxxx sloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx služby více xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednou.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx úhradových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů, xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx období poskytují xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx celkovém xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx ustanovení o xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxx vyhlášky xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)4).

§4

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx §5 xx 20.

§5

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad, regulační xxxxxxx a výše xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 1, 9, 10 a 1215 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. c) xxxxxx x pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad, regulační xxxxxxx x výše xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

§6

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx poskytované poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kombinovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx platbou x dorovnáním xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Ordinačními hodinami xxxx pro účely přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pracoviště xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x administrativním xxxxxxxxx.

§7

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrazenou xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, regulační xxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

§8

Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli ambulantní xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx hodnota xxxx, výše xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxx xxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušná xxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx v příloze č. 11 x této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 11 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx x 14,76 %, s xxxxxxxx xxxx 00944, xxxxx xxxxxx xx navyšuje x 6 Kč. Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vztahujícího se x vykázaným hrazeným xxxxxxx.

§10

Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx bodu, výše xxxxx x xxxx xxxxx xx kompenzaci xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§11

Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916 x 921 xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 925 x 926 xxxxx xxxxxxx výkonů hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx a xxxx záloh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§12

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se hodnota xxxx a xxxx xxxxx stanoví x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx bodu x xxxx úhrad stanoví x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Kč, x výjimkou výkonů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx, a x xxxxxxxx výkonu x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkony x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxx 2018.

(2) Pro xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče hrazené xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,21 Kč, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamu výkonů, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,10 Xx, a x xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 podle xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx výkony x. 06714 podle seznamu xxxxxx x hodnoceném xxxxxx nepřekročí xxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxx v xxxx 2018.

(3) Pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 navyšuje x 0,08 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx bodu xxxxxxxx o 0,07 Xx, a s xxxxxxxx výkonu x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2020 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 o 0,11 Xx, s xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx seznamu xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxx xxxxx epidemie xxxxxxxxxx COVID-19.

(5) Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 vztahujících xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. května 2021.

§15

(1) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou za xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bodu xx výši 1,10 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,90 Xx.

(2) Xxx xxxxx přepravy x. 69 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx.

(3) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. července 2020 xx xxxxxxx bodu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx x 0,22 Xx x hodnota xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx o 0,18 Xx.

(4) Xxx xxxxxxx služby poskytnuté x roce 2020 xx xxxx navyšuje xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x 0,11 Xx. Xxxx navýšení xxxxxxx xxxx xx určeno xx xxxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

(5) Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 31. května 2021.

§16

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1 Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první xxxxxxxxxx xx 1. července 2020 se xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx x 0,1 Xx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx lékařství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §9.

(3) Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x to ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

§17

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx pro xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx stanoví xxxxxx xx 1 den xxxxxx xx xxxx 111,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za 1 xxx xxxxxx xxx xxx 2019. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 den xxxxxx xxx rok 2019 xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 včetně, xxxxxxx xx xxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx průvodce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stejné výši xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Úhrada xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx o 17 % xx hrazené xxxxxx poskytnuté xx 1. xxxxxxxx 2020.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči xxx xxxxxxx, xxxx x dorost poskytovanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxx za 1 den pobytu xx výši 111,7 % smluvně xxxxxxxx xxxxxx za 1 xxx xxxxxx xxx xxx 2019. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx pro xxx 2019 xxxxxxxx xx 31. prosince 2019 včetně, xxxxxxx xx úhrada xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx první x xxxxx xx xxxxxxxx x 17 % za hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. července 2020.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx 30 Kč za xxxxxxxx xxxxx č. 09543 podle xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx během jednoho xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx 1 xxx xxxxxx ve xxxx 958 Kč, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx ubytování, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx ubytování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ozdravovnách. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x 17 % xx hrazené xxxxxx poskytnuté od 1. xxxxxxxx 2020.

(5) Xxxxxx na kompenzaci xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x xx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx x. 09543 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxx xx xxxx 35 Xx, xxxxxxx u xxxxxx vykázaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx tato xxxxxx xxxxxxxx o 6 Xx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za hrazené xxxxxx.

(3) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče x xx poskytovatele x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx pro xxxx x dorost, na xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxx lékařství a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx výkonů.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx výši navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vztahujícího xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 09552 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxx xx výši 15 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx 1. července 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 4 Xx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 kompenzačního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli 12 Xx za každé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx receptu xx xxxxxxxxxxxx podoby. Xxxx xxxxx jen xxx xxxxxxxxxx pojištěnce.

(3) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vztahujícího se x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 78890 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 005 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou bodu xx xxxx 1 Xx. Tato xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 006 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hradí xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1 Xx.

(4) Xx každou xxxxxxx xxxx spojenou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx úhrada xx xxxx 1 000 Xx. Tuto xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 09564 podle xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx nezapočítává xx výše xxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx x. 09115 podle xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada x 50 Kč. Xxxx navýšení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 8 k xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx odběrové xxxxxxx xxx testování xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zaměstnanců xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx biologického materiálu x testování xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznán x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí alespoň xxxxx výkon č. 09115 podle xxxxxxx xxxxxx, navyšuje úhrada x X x 8 000 Xx, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x K x 3 000 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx X xxxxxx xxxxxxx od 0 do 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxx xx provozováno xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bodu 3 přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx centrum. Xxxx xxxxxxxx úhrady xx nezapočítává xx xxxx úhrady stanovené xxxxx příloh č. 1 xx 8 x xxxx xxxxxxxx.

(7) Záloha na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 vztahujícího se x xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

§20x

(1) Poskytovateli xxxxx §6 xx 15 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxx druhé xxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby a xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navyšuje xxxxxx x částku Odměna2.vlna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxxxxx ... xx xxxxxxx ve xxxx 75 000, x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxx xxxxx se xxxxxxx ve xxxx 120 000.

XxxxxXX2020 ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx smlouvě xxxx poskytovatelem a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinné x 31. xxxxxxxx 2020. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se XxxxxXX2020 vypočítá jako xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatele xx rok 2020 x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx7).

XxxxxxxxXX2020 ... xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx XxxxxxxxXX2020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx za xxx 2020 v Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx x zdravotních službách.

Typkapacity ... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx tabulky:

Typ xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx podle §6

25

xxxxxxxxxxxx xxxxx §7

30

poskytovatel xxxxx §8

30

poskytovatel podle §9

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §10

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 911, 914 x 916 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 921, 925 x 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

40

xxxxxxxxxxxx podle §12

35

poskytovatel xxxxx §13

30

xxxxxxxxxxxx podle §14

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §15

40

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče

40

Kkraj ... xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx X, xxxx 3, přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxxxx od 1. xxxxx 2020 do 31. prosince 2020, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných xx 31. března 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X = XX2020,4X + XX2020,4X

xxx:

XX2020,4X ... xx xxxxx bodů xx xxxxxxx zdravotní služby xxxxxxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. xxxxxx 2021.

XX2020,4X ... xx xxxxxxx korunových položek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, vykázané xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 2021.

x kde:

Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X = XX2018,4X + XX2018,4X

xxx:

XX2018,4X ... xx počet bodů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

XX2018,4X ... xx xxxxxxx korunových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2018.

(2) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx, se Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X xxxxxxx ve xxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xx výše úhrady xxxxxxxxx podle §6 xx 15.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx navýšení úhrady xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.4.2021

§21

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Xxxxxxx, MHA, x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5

X) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1

1. Úhrada xxxxxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx složku xxxxxx, xxxxxxxx úhradu, úhradu xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx ambulantní xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx složka xxxxxx"). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxx složky xxxxxx, xxxxxxxx úhrady, xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, úhrady formou xxxxxxxxxxx paušálu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxx 2018, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019 a xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xx 31. xxxxxx 2019.

1.1 Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazování xxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ XXX xxx rok 20205) (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx XX-XXX") x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 části X xxxx 1.1 xxxxxxxx č. 268/2019 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx omezení xxx xxx 2020 (xxxx xxx "vyhláška č. 268/2019 Sb."). X případě xxxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x více xxx 10 % hospitalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x 10 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, u xxxxx nebyly xxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx vykazovány, xxxxxx úhradu x 0,5 %.

2. Individuálně xxxxxxx xxxxxxxx složka xxxxxx

2.1 Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a způsob xxxxxx hrazených xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úhrada za xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v bodech 3 až 7.

2.2 Xxxx úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "vyhláška č. 376/2011 Sb."), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x jednotkové xxxx, xxxxxxxxx však xx výši xxxxxxx x xxxxxx 2.2.1 xx 2.2.3.

2.2.1 Xxx xxxxxxxxxx HIV/AIDS, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxxxx expozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázané a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 2018.

2.2.2 Xxx xxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx)

x) Dýchací xxxxxxxx 1 (Xxxxx, XXXXX)

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

x) Endokrinologie (Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx žlázy, Xxxxxxx hormony)

e) Hematoonkologie (Xxxxxxxx, Lymfomatózní xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx-xxxxxxxxxxxx syndromy, Podpůrná xxxxxxxxxxxxxxx, Zhoubné imunoproliferativní xxxxxx, Xxxxxxxxxxx)

x) Xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx sklerodermie, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx)

x) Infekce (Xxxxxxxxxx X)

x) Xxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx choroba, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx vady)

i) Xxxxxxxxxx 1 (Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx léčba)

j) Xxxxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx skleróza)

k) Xxxxxxx systém (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x) Oftalmologie (Xxxxxxxxx venózní xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Oftalmologie - XX, Vitreomakulární xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - xxxx)

x) Onkologie - xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx hlavy x xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx ústrojí, Xxxxxx xxxxx, Nádory xxxxxx, Nádory plic, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx, Nádory xxxxxxxx, Xxxxxx štítné xxxxx, Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx žaludku, Xxxxxxxxxxx, pNET, Sarkomy xxxxxxx tkání, Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx XX kůže, Xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Mezoteliom pleury)

n) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, Psoriatická xxxxxxxxx)

x) Xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx - xxxx neuvedená xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) Hepatologie - xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

xxx

Xxxxxx,2020 … xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

x … xxxxxx xxxxxx a xx x, xxx x až x xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx v bodě 2.2.2.

Xxxx,2018 … xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx období xx xxxxx onemocnění x.

Xxxx,2019 … xx xxxxxxx xxxxxx x roce 2019 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXx … xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x, xxxxxxx x xxxx 2.2.3.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.3 Index navýšení xxxxxx xx pro xxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxx xxxxxxx x bodě 2.2.2 xxxxxxx ve xxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx navýšení xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1,219

Xxxxxxx xxxxxxxx 1

1,461

Xxxxxxx xxxxxxxx 2

1,214

Xxxxxxxxxxxxxx

1,184

Xxxxxxxxxxxxxxx

1,217

Xxxxxxxx xxxxxx

2,767

Xxxxxxx

1,368

Xxxxxxxxxxx xxxx

1,067

Xxxxxxxxxx 1

1,247

Xxxxxxxxxx 2

1,338

Oběhový xxxxxx

1,116

Xxxxxxxxxxxx

1,299

Xxxxxxxxx - solidní xxxxxx

1,266

Xxxxxxxxxxx

1,277

Xxxxxxxxxxxx

1,008

Xxxxxxx xxxxxxxx

1,007

Xxxxxxxx fibróza

2,800

Spinální xxxxxxx xxxxxxx

1,570

Xxxxxxx

1,190

2.3 Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx testování xx onemocnění COVID-19, xx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxxx x 1 674 Xx:

x) xx xxxxx současné vykázání xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx výkonů, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, pokud jde x případ x xxxxxxxxx U69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx x xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx navýšení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6.

2.4 U xxxxxxx hospitalizace s xxxxxxxxx U07.1 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Klasifikaci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 20206) (xxxx xxx "Klasifikace"), xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 331 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx výkonů, xx xxxxx se úhrada xxxxxxxx x 59 064 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6 x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x onemocněním COVID-19.

3. Xxxxxxxx úhrada

3.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazené podle Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx současně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 5 xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x části X bodě 3.7 xxxx xxxxxxx, paušální xxxxxx xxxxxxxxxx hrazené xxxxxx zařazené podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx pomocí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hospitalizací xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí Klasifikace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dle proměnné XXx,XX-XXX,2020 xxxxx xxxxx X bodu 5 xxxx xxxxxxx.

3.3 Xxx xxxxxx ošetřovacího xxx x. 00031 x 00032 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx úhrady, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ošetřovací xxx xx xxxx 447 Xx.

3.4 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x uvedené x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx jednotkové ceny, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2019.

3.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péčí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x která xx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně. X xxxxxxx hospitalizace x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí xx do extramurální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx U69.75 podle xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí xx do extramurální xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxx vykázání xxxxxx x. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx.

3.6 Výše xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX XXxxx,2020 xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX2018,017,10 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Klasifikace do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX_XXX,2018 … xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx případů xxx xxx 2018 xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,2018 … x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v bodě 3.7, CMMDC19,2018 xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 10 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2018 nabývá hodnoty 0 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

EM2020,10 … xx celková xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, oceněná xxxxxxxxx xxxx platnými x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky.

EMMDC19 … x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x bodě 3.7, XXXXX19 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úhrady xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19 nabývá hodnoty 0.

XxxxxXXXXX … xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s diagnózou X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx hospitalizace podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

xxx … xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x xxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxx xxxxx:

(x) XXX = XXxxx,2018,10 * XX10

xxx:

XXxxx,2018,10 … xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. XXxxx,2018,10 xx vypočte xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXX XXxxx,2018 xx celková xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx,10 ... xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 37 275 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx statut xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx seznamu: xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, centrum vysoce xxxxxxxxxxxxxx komplexní kardiovaskulární xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx v onkogynekologii, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx s podezřením xx vysoce nakažlivou xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené ve xxxx první, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx alespoň xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplexní kardiovaskulární xxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx péče, centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x onkogynekologii, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x iktem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - minimální xxxxxxxx sazba se xxxxxxx xx výši 34 125 Kč. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 29 000 Xx.

XX2018 … xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxx přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2018XXX .. xxxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bazí v xxxxxxxxxxx období.

OD2018,sestry,10 … xxxxxxxx úhrad xxxxx xxxx ošetřovacího xxx xxxxxxx v příloze č. 9 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxxxx období xx ošetřovací dny xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

xxx … xxxxxx maximum, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx hodnotu xxxxxxxx.

x xxx:

XX10 … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXXX … xx xxxxxx Xxxxx tangens

(ii) XXxxx,2020,017,10 xx vypočítá následovně:

a) Xxxxx xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hospitalizací xxx proměnných XXXX-XXX,2018 x XXXXX19,2018, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxx xxxx nebo xx oddělení xxxxxxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "kód xxxxxxxx xxxxxx 4") xxxx xxxxxxxxxx pacienta x xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxx péče (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx léčení 5"), xxxxx xxxx xxxxx 100 nebo xxxxx (XXXxxx,2020,4,5 - XXXXXX19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (XXxxx,2020 - PPMDC19,2020) xxxx xxxxx (XXXxxx,2018,4,5 - XXXXX-XXX,2018,4,5 - XXXXX19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (XXxxx,2018 - XXXX-XXX,2018 - PPMDC19,2018), xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

xxx:

X … xxxxxx hodnoty 1,05 x případě, xxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx pojištěnců dané xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 k xxxx xxxxxxxx větší xxx 0,01, a xxxxxxx 1,15 v xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané pojišťovny x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x této xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx 0,01.

XX2020,017,10 … xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

CMMDC19,2020 … x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3.7, XXXXX19,2020 xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxx,2020 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 3.7, XXXXX19,2020 xx počet poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx XXXXX19,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XXxxx,2018 … je xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

PPCZ-DRG,2018 … je počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rok 2018 podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2018 xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2018 xxxxxx hodnoty 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

b) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

XXxxx,2020,017,10 = XXxxx 1 + XXxxx 2,

xxx:

xxx:

XX1,2020,017,10 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,1,2020 … v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2020 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X ostatních případech XXXXX19,1,2020 nabývá xxxxxxx 0 x nezahrnuje xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

CM1,2018,017,10 … je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx ukončení léčení 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX_XXX,1,2018 … je xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx ukončení xxxxxx 5, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx případů xxx xxx 2018 xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,1,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2018 xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 uvedenými x příloze č. 10 x této xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,1,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX1,xxx,2020 ... je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeny xxxxx ukončení xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXXX19,1,2020 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2020 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, zařazených xxxxx Klasifikace do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. X ostatních xxxxxxxxx PPMDC19,1,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XX1,xxx,2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 nebo kódem xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXX-XXX,1,2018 … je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2018 xxxxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG.

PPMDC19,1,2018 … x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2018 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,1,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

x xxx:

xxx:

XX2020,017,10,4,5 … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 nebo kódem xxxxxxxx léčení 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020,4,5 … x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2020,4,5 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, které xxxx ukončeny kódem xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X ostatních případech XXXXX19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXxxx,2020,4,5 … xx počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXXXX19,2020,4,5 … x případě, že xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3., PPRMDC19,2020,4,5 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

PPRdrg,2018,4,5 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx ukončení léčení 5.

XXXXX-XXX,2018,4,5 … je xxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splňují pravidla xxx zařazování xxxxxxx xxx xxx 2018 xxx Klasifikace XX-XXX.

XXXXXX19,2018,4,5 … v xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxx 3.7, XXXXXX19,2020,4,5 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(xxx) XXX … xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

XXX = 1 + XXX1 + IZP2

kde:

(iv) XXxxxxxxx9,10 … xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxXX2018,10,x … xx xxxxx vykázaných x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ošetřovacího xxx xxxx x, xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 ukončených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx skupin vztažených x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, kde x xxxxxx xxxxxx 1 xx x x xxxxxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx výkonů.

PocetODcz-DRG,2018,10,i … xx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx typu i, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x referenčním období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, pokud xxx x hrazené xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazování xxxxxxx pro rok 2018 xxx Klasifikace XX-XXX, kde i xxxxxx xxxxxx 1 xx n a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXXXX19,2018,x … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XxxxxXXXXX19,2018,x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx typu x, vykázaných x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxx i xxxxxx xxxxxx 1 xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx XxxxxXXXXX19,2018,x xxxxxx xxxxxxx 0.

XxxxxXX2020,10,x xx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx typu x, vykázaných x xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxx i xxxxxx xxxxxx 1 xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXXXX19,2020,x … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3.7, XxxxxXXXXX19,2020,x xx xxxxx vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce, xxx x xxxxxx hodnot 1 xx n x xxxxxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx XxxxxXXXXX19,2020,x xxxxxx hodnoty 0.

XxxxxxxxXXx … xx navýšení xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x příloze č. 9 k xxxx vyhlášce.

3.7 Poskytovatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxx xxx xxxxx úhrady xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx formou úhrady xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx do 20. xxxxxx 2021.

x) Počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxx ukončeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

b) Počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 x xxxxxx diagnózou X00 xx X07, X20 xx X29, X30 xx F39 x X80 xx X98 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx 40 % x xxxxxxxxx počtu poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

x) Xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx R45.1, X45.4 xxxx R45.6 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxx větší xxxx xxxxx 8 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 bez xxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných případů xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, ukončených v xxxxxxxxxx období, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 k této xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 24 xxxxx xxxxx 7 dní x xxxxx při xxxxxx pacientů x xxxxxxxxxxxxxx, zařazovaným xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x bodě 3.7 části X xxxx přílohy, úhrada xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále zahrnuje xxxxxxx xxxxxx zařazené xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 uvedených v příloze č. 10 k této xxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx při výpočtu XX2020,017,13, CM2020,017,13,trans, XX2018,017,13, XX2020,017,XXX19,X x CM2020,017,MDC19,O xxxxxx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace.

4.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úhrady x xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xx xxxx jejich vykázané xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v roce 2019.

4.4 Xxx xxxxxxx xxxxxx vyčleněné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 a 0002, xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxxxx xx výši:

KN13 * XX2020,017,13 * xxx{xXX2018,13; XXxxx,13} + 1,05 * XXxxxxxxx9,13 - XX2020,13,

xxx:

XX2020,017,13 … xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 0001 x 0002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 uvedenými x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

XX2020,13 xx xxxxxxx xxxxxxx vyžádané extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 13 k xxxx vyhlášce x xxxxxxxx xxxxxxx zařazených xxxxx Klasifikace do xxxx 0001 a 0002, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnými x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXxxx,13 … je xxxxxxxxx základní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx výši 34 125 Kč xxx xxxxxxxxxxxxx, který má xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xx xxxx 29 000 Xx.

XXX2018,13 … xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Udrg,2018,13/CM2018,017,13

kde:

Udrg,2018,13 … xx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním období, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxx xxxxxxx zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 a 0002, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx, snížená x xxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxx v příloze č. 12 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx x x těmto případům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v příloze č. 9 x této xxxxxxxx.

XX2018,017,13 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do bazí 0001 x 0002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

x kde:

KN13 … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x kde:

ODpříloha9,13 … xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxXX2018,13,x … je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxx x, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, xxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx x x xxxxxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výkonů.

PocetOD2020,13,i … xx xxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx typu i, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, xxx x nabývá xxxxxx 1 až x x označuje xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výkonů.

4.5 Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazené xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, xx xxxxxxx úhrada xx xxxx:

XX2020,017,13,xxxxx * XX2020,xxxxx - XX2020,13,xxxxx

xxx:

XX2020,017,13,xxxxx … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 0001 x 0002 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce.

EM2020,017,13,trans … xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky.

ZS2020,trans … xx základní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoví ve xxxx 63 000 Xx.

4.6 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxx 1901 xx 1940 uvedených v příloze č. 10 k této xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 3.7 xxxxx X xxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané xx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx ve xxxx:

XXXXXX19 = max{IZS2018,10 * XX10 * 1,25 * (XX2020,017,XXX19,X + XX2020,017,XXX19,X); ZSmin,MDC19 * XXxxxxx * (1,2 * CM2020,017,MDC19,A + CM2020,017,MDC19,O)} - XXXXX19 + 1,1 * ODsestry,MDC19

kde:

EM2020,017,MDC19,A … xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1930, 1933 a 1934, vynásobených relativními xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce

CM2020,017,MDC19,O … xx počet případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do bazí 1901, 1931, 1932 x 1935 až 1940 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce

ZSmin,MDC19 … xx minimální xxxxxxxx xxxxx pro xxx 2020, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 37 275 Xx.

XXxxxxx .xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx hodnoty 1,8 x případě, xx poskytovatel předložil xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019. X ostatních případech XXxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.

XXX2018,10 … xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazba xx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxx paušální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx období. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhradou, XXX2018,10 nabývá xxxxxxx 1. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXxxxxxx,XXX19 … xx xxxxxxxx úhrad xxxxx xxxx ošetřovacího xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

4.7 Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx dne x. 00031 x 00032 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 447 Xx.

5. Xxxxxx xxxxxx případového xxxxxxx xxxxx CZ-DRG

5.1 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumoonkochirurgické xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx X00 až X48 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.2 Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 00031 a 00032 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx paušální xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx výši 447 Xx.

5.3 Případy xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx XXx,XX-XXX,2020 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klasifikované xxxxx Klasifikace XX-XXX xxxxx přílohy č. 15 x xxxx xxxxxxxx.

5.4 Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2019.

5.5 Vyžádanou xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. U případů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykázané xxxxxx x. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnózou X69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx současné xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx seznamu výkonů.

5.6 Xxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXXX-XXX,2020 xxxxx xxxxxx:

xxx:

x … xxxxxxxx diagnostickým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxx "XX" v případě xxxxxx specializované pneumoonkochirurgické xxxx x hodnoty "XX" x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací x hlavní diagnózou X00 xx X48 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumoonkochirurgické xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxx úhradovými xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxxx X00 xx X48 xxxxx mezinárodní klasifikace xxxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx specializované zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx vyhlášce, vynásobených xxxxxxxxxx tarify 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 15 x této xxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 …xx celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxxx C00 xx X48 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx CZ-DRG do xxxxxx vztažených k xxxxxxxx uvedených x příloze č. 15 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … je xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizací x hlavní xxxxxxxxx X00 xx X48 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace XX-XXX xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 15 x xxxx xxxxxxxx, oceněná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx.

6. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,32 Kč. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx 50 x xxxx případů hospitalizací xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 1,58 Xx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx hodnoceném xxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxx 50 x méně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 100 Xx xx xxxxx xxx hospitalizace.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx, hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x poskytovateli x xxxxx praktické lékařství xxx xxxx x xxxxxx, hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx lékařství, xxxxxxxxx služeb poskytovaných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v odbornosti xxxxxxxxxx lékárenství x xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921, 925 x 927 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ambulantní xxxx") x xxxxxxxx výkonů, xxxxxxx xx vykazuje xxxxxxxxx pacienta xxx xxxxxx k hospitalizaci x při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

7.1 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovateli v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, hrazené kombinovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx kapitačně xxxxxxxxx xxxxxxx x dorovnáním xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bodu a xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx přílohy č. 2 x této xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 2 písm. x) a xxxx 7 x x xxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 k xxxx vyhlášce, xxxxx xx pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství pro xxxx a dorost xxxxxxxxx.

7.2 Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 nebo 309 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxx X xxxx 1 a 2 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. x) a xxxx 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxxxx; dále xx nepoužijí xxx xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 3 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxxxx v části X přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce.

7.3 Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx odbornosti 806 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxx xxxxxxxxxx děložního xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x diagnózou X07.1 nebo X69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnota xxxx stanoví xx xxxx hodnoty bodu xxxxx bodu 2 přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. b) a x) x xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 2 písmeno x) x bodů 4, 8 a 9 se xxxxxxxxx.

7.4 Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se hodnota xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx A bodu 1 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx A xxxx 2 x 3 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úhrady podle xxxxx A xxxx 5 přílohy č. 4 k xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxx X přílohy č. 4 x této xxxxxxxx se nepoužijí. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx těhotným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x části A xxxx 4 xxxx. x) až x) přílohy č. 4 x této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 4 xxxx. a) až x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám, xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxx xxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx třetího xxxxxxxxx těhotenství, xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 613 uvedené x části X přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

7.5 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornostech 911, 914, 921, 925 x 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx hodnota bodu xxxxxxx xxxxx části X xxxx 1 x 2 přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce x části B xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx X xxxx 9 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx B xxxx 7 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

7.6 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu výkonů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx 1 a 2 přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 4 přílohy č. 7 x této vyhlášce xx xxxxxxxxx.

7.7 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dialyzační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se hodnota xxxx stanoví xxxxx xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 6 přílohy č. 8 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx X x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx B přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bodu 7.14.

7.8 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx se hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx xxxxx §15, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxx §15 odst. 4 se xxxxxxxxx.

7.9 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 0,95 Kč.

7.10 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx podle §16.

7.11 Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 a 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,09 Kč. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx seznamu xxxxxx xx hradí xxxxx seznamu výkonů x xxxxxxxx xxxx xx výši 1,23 Xx.

7.12 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v odbornosti 806 podle xxxxxxx xxxxxx x výkony xxxxxxxxxx děložního xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,29 Xx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 podle seznamu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx karcinomu xxxxxxxxx xx hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,21 Xx. Xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 0,85 Kč.

7.13 Výkony x. 09566, 88101 x 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve výši 1 Kč. Poskytovateli:

a) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx úhrada o X x 30 000 000 Xx, xxx K nabývá xxxxxxx od 0 xx 1 odpovídající xxxxxx xxxxx pojištěnců xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx regionu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 2 přílohy č. 14 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péče pro xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zajišťuje xxxxxxxx příjem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xx zvýší xxxxxx x X x 30 000 000 Xx, kde X xxxxxx hodnoty xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bodu 2 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xx xxxxx xxxxxx x X x 3 000 000 Xx, kde K xxxxxx xxxxxxx xx 0 do 1 xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, kde je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xx xxxx 7 000 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x písmenu x), x) xxxx x) a zajišťuje xxxxxxxx x urgentním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx zvýší xxxxxx x K x 2 700 000 Xx, xxx X xxxxxx hodnoty xx 0 do 1 xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okrese, kde xx xxxxxxxxxx urgentní xxxxxx, xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 k xxxx vyhlášce,

e) který xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nakažlivou xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách, se xxxxx xxxxxx x X x 15 000 000 Xx, xxx K xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x daném xxxxxxx, xxxxx bodu 2 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

7.14 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10 xx stanoví xx xxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018 … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx bodů 7.1 xx 7.10 v xxxxxxxxxx období, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2018 = Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx + Xxxxxxx_xxxx2018,xxx

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020 … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx podle bodů 7.1 až 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2020 = Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx + Xxxxxxx_xxxx2020,xxx

x xxx:

Xxx_xxx2018 … xx xxxxxxx xxxx úhrady poskytovateli xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10, xxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvlášť účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx.

Xxx_xxx2020,xxxxx … xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3, xxxxx se xxxxxxx xx xxxx:

xxx:

Xxx_xxx2018,xxxxx … xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7.3, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "S" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx. a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 12 x této vyhlášce, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 7.3 x xxxxxxxxxxx období, xxxxx xx vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx = (∑ni=1{PBi,2018,kompl * XXx,2020} + XX2018,xxxxx) * XXX16/7,xxxxx

xxx:

XXx,2018,xxxxx … xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3 poskytnuté x xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde x=1 až x, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3, přičemž xx použijí xxxxxx xxxxxxx výkonů podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném x 1. lednu 2020.

XXx,2020 … je hodnota xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15 x 16, xxxxx bodu 7.9 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx a xxxxx příloh č. 28 x xxxx xxxxxxxx, xxx x=1 xx x, kde x xx počet xxxxxx xxxxx bodů 7.1. xx 7.10. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2018 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020.

XX2018,xxxxx … xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.3, xxxxxx xxxxxx xx metody xxxxxxx v roce 2018 za xxxxxxxxx xxxx (dvě trombomutace xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx trombomutací xxxxxxxx, cystická fibróza 36/50 mutací, Xxxxxxxxx XXX X27, XXXX xxxxxxx).

XXX16/7,xxxxx … xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,05 x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 16 hodin xxxxx 7 dní v xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x hodnoty 1 x ostatních xxxxxxxxx.

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle bodu 7.3 v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx = (Σxx=1{XXx,2020,xxxxx * XXx,2020} * 1,05 + XX2020,xxxxx) * XXX16/7,xxxxx

xxx:

XXx,2020,xxxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 až x, xxx n je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3.

XX2020,xxxxx … xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.3.

a kde:

Úhr_amb2020,ost … je xxxxxx xx poskytovatelem vykázané xxxxxxx služby v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, xxxxx xx xxxxxxx xx výši:

kde:

Izp_amb … xx xxxxx xxxxx produkce vypočtený xxxxx:

Xxx1_xxx = 1 + Xxx1_xxx + Xxx2_xxx

xxx:

x kde:

Úhr_amb2018,ost … xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxx … xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 x xxxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx;2018,xxx … xx xxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x referenčním xxxxxx, xxx x=1 xx x, xxx x xx xxxxx výkonů xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, přičemž xx použijí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2020.

XX2018,xxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx služby poskytnuté x referenčním xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XXX16/7,xxx … xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nabývá hodnoty 1,07 x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřetržitě xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 xxx x týdnu xxxxxxx xx dvou specializovaných xxxxxxxxxxxx pracovištích, x xxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2020,xxx … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů xx hrazené služby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 xx x, kde x xx xxxxx xxxxxx podle bodů 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XX2020,xxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

a kde:

IZGAUP … xx index xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXX2020 … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxx xxxx x hodnoceném období xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

XXXX2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxx ambulantních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxx služby podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10.

x xxx:

Xxx2020 … xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx XXXX XXxxx,2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxx2020 = max[0;IPU + 1,05 * XXxxxxxxx9,10 - XXXX XXxxx,2020 - XX2020,10 + XXXXX19]

7.15 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x roce 2019.

7.16 X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 7.1 xx 7.13 zahraničním xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,32 Xx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxx v bodech 7.1 xx 7.13 50 x méně xxxxxxxxx pojištěncům příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hradí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,58 Kč.

8. V xxxxx vyúčtování podle §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxxxxxxx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 1,70 Xx.

9. Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx úhrady xxxxx xxxx 2.3 x 2.4 xxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx výkony x. 82040 x 82041 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 7.12 x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxx U69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

X) Xxxxxxx služby xxxxx §5 odst. 2

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 00005 x zvláštní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22a xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x typ xxxxxxxxxxxx xxx samostatně x xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "OD") xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx pacienta xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 6 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx ošetřovacího xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Výše xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxx hospitalizace v xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 x 00099, xx xxxxxxx ve výši:

PSOD,2020 - (KN * XXXX,2019 + 1,07 * NavýšeníODi2019) * (XxxxxxxxxxXXx,XXXXX + 0,01)

xxx:

XXXX,2019 … xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx hospitalizace x xxxx 2019, xxx xxxxxxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx střídavě xx třísměnném nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx ošetřovací xxx.

XxxxxxxxXXx2019 … je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxxxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ošetřovací xxx xxxx x, xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

XX … XX xx koeficient xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx c) x x).

XxxxxxxxxxXXx,XXXXX … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx kompenzaci xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxx den xxxx x, uvedený x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

x) KN xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx:

x. Xxx kategorii xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se XX xxxxxxx xx xxxx 1,06,

xx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,06,

xxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx výkonů xx KN xxxxxxx xx xxxx 1,08,

xx. Xxx xxxxxxxxx pacienta 4 xxxxx seznamu xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

x. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se XX stanoví xx xxxx 1,08.

d) XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxx xxxxxxxx x 0,003 xxx xxxx xxx XX za xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx OD:

i. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (vztaženo k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx):

(1) Sestra specialistka xx xxxxxx xxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx na 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00023, 00024 x 00030,

(2) Nutriční xxxxxxxx - xxxxxxxx alespoň 0,4 xxxxxx xx 120 lůžek xxx XX 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 x 00030,

(3) Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 lůžek, xxx XX 00024 x 00005,

(4) Logoped - xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 xxxxx pro XX 00024,

(5) Psycholog xx xxxxxxxxxxxxx - průměrně xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 lůžek xxx XX 00005, 00022, 00024 a 00030.

xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx pojišťovna vyhodnotí xxxxxx kvalitativního xxxxxxxx xx skončení hodnoceného xxxxxx):

(1) Xxxxxxxx počet xxxxx xx xxxxxx - xxxxxxx 2,5 xxxxx xx xxxxx x XX 00005, 00022, 00023 a 00024,

(2) Vybavení oddělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lůžky - alespoň 75 % elektricky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protokolem x bezpečnostně technické xxxxxxxx x OD 00005, 00022, 00023 x 00024.

e) Xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00021 a 00026 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného v xxxxxxx x), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 podle xxxxxxx výkonů se xxx tyto XX xxxxxxx xxxxxxx XX xx xxxx 1,11 xx 120. xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1,05 xx 121. xxx hospitalizace. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx. X případě, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx seznamu xxxxxx xx hodnota XX xxxxxxx xx xxxx 1,08.

x) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxx XX 00021 x XX 00026 xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx psychiatrické péče, xxxxx xxx schválen Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2019. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x).

x) Xxxx paušální xxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00031, 00032, 00098 x 00099 se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 2019.

h) Xxxx paušální xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 2 331 Xx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

x) Záloha xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

2. Úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) XX 00015, 00017 a 00020 xxxx hrazeny xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,18 Xx. Xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x 107 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx ošetřovacího xxx x příloze č. 9 x xxxx vyhlášce.

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx maximálně 90 XX 00017, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx (xxxx jen "NIP"), xxxxxx xxxxxxxx na xxxx pracoviště XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx NIP.

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx 18 let xxxx xxxxxxxxx 365 XX 00017, xxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pracoviště XXX xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx poskytovatele XXX. Xxxxxxxxxx maximálního xxxxx xxxxxxxxx XX 00017 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxxx xx xxxxx jen s xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce maximálně 190 OD 00020, xxxxxxxx od prvního xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "DIOP"), xxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx XXXX poskytovatele xxxx xxxxxx poskytovatele XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxx limitu xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) XX 00033 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podle seznamu xxxxxx s hodnotou xxxx ve xxxx 1,09 Kč x XX 00035 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,05 Kč.

f) Výše xxxxxx xx jeden xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 2 331 Xx. Navýšení xxx xxxx první xx určeno na xxxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxx xxxxxxx u zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19.

g) Záloha xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene f) xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

3. Xxxxxx ambulantní xxxx x zvláštní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče

a) Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 7 přílohy č. 1 x této xxxxxxxx.

x) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x) xxxxxx xx stanoví výše xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,19 Xx. Xxxxxxx výše xxxxxx xx výkony xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx vypočte xxxxx:

xxx {xxx (POPzpo;POPref) * XXXXx * 1,13; XXxx * XXxxx + XXxx}

xxx:

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxxxx úhrada xx výkony, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxx … xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx … xx minimální xxxxxxx xxxx, která xx stanoví xx xxxx 0,77 Kč.

KPho … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx … xxxxxx maximum, která xxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) X poskytovatele, u xxxxxxx nelze výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neposkytoval, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx pouze x xxxxx referenčního období, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

x) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 30 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle písmene x) xx xxxxxxxxx x xxxx hrazené xxxxxx xx xxxxx xxxxx seznamu výkonů x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,19 Xx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) Xxxx úhrady xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 % xxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx úhrady, xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxx 1.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovateli xx 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky v xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámila poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestli xx bude xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 písm. x) xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx x XXX xxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx případů, xxxx

x) xxxxxxxxx na X xxxxxxx x XXX bazi, x xxx xxxxxxxxxxxx vykázal xxxx xxx 10 xxxxxxx a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1.4 xxxx. b) xxxx x), xxx X se xxxxxxxx xxxx 10 případů xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx XXX xxxx.

1.3 Xx DRG xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 10 xxxxxxx, uplatní xxxxxxxxxx revize xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) xxxx c), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.2 xxxx. x).

1.4 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Klasifikace xxxx Klasifikace XX-XXX, x jejichž xxxxxxxx xxxxx x nesprávnému xxxxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxxxxx x xxxxx relativní váhou xxxxxxxx x přílohách č. 10 xxxx 13 x xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 15 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovnou xxxxxx xxxxx případů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úhradovým xxxxxxx (xxxx xxx CM) xxxxx:

x) při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX x:

(XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) x 2

xxxx

x) xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx XXX xxxx, xxxxx XX x:

((XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) / (XXxxxxxxx)) x ∑ CM xxxx x 0,2

xxxx

x) xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx prokázáno xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazených xxxxxxx x jedné XXX xxxx, xxxxx CM x:

((XXxxxxxxx - CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) x ∑ CM baze x 0,8

kde:

CM xxxx … je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné XXX xxxx.

XXX xxxx … xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx XX-XXX. Jsou xxxx xxxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx DRG xxxxxxx.

XXX xxxxxxx … je xxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG.

Statisticky xxxxxxxx xxxxx případů xxxxxxxxx XXX xxxx … xx xxxx xxx 5 % případů xx xxxxxxxxxxx významného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 30 xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx XXX baze u xxxxxxxxxxx poskytovatele.

Statisticky xxxx xxxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxx XXX baze … je méně xxx 5 % xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzorku, xxxxxxxxx xxxx 10 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XXX baze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxx … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou podle Xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx relativními xxxxxx těchto skupin, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 10 xxxx 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou.

CMrevidovaný … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Klasifikace xxxx Klasifikace CZ-DRG xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx relativními váhami xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 10 nebo 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 15 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xx xxxxxxx kontroly.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx léčivé přípravky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx vyžádanou péči

2.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodech 2.2 x 2.3 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx:

x) xxxxxxxx úhradu xx předepsané léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou vyžádané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxx A xxxx 7.1, 7.2, 7.4 x 7.10 přílohy č. 1 k této xxxxxxxx.

2.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx průměrné úhrady xx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. x), x xxxxxxxx ATC xxxxxxx X01XX01 léčba xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2.1 xxxx. x) vyšší xxx 120 % průměrné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. x), xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x počtu globálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxxxx započaté 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx globálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 podle seznamu xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválené xxxxxxxx xxxxxxx.

2.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornostmi uvedenými x xxxx 2.1 xxxx. x), indikovanou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxx poskytovatelem a xxxxxxxx péče xx xxxxxx č. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 písm. x) xxxxx xxx 120 % průměrné xxxxxx xx vyžádanou xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx globálních xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x celkového xxxxx globálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx byl vykázán xxxxx výkon x. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx se nezahrnují xxxxxx mamografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx karcinomu děložního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 xxxxx xxxxxxx výkonů prováděné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxx xxxxxx uzavřenu smlouvu. Xxx xxxxx stanovení xxxx průměrných úhrad x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx péče v xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx k 1. lednu 2020 x hodnoty bodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.4 Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 se xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 2.2 x 2.3.

2.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2.2 x 2.3 maximálně do xxxx odpovídající 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období.

2.6 X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, zdravotní xxxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.2 x 2.3.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad a xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6

X) Kombinovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 12 x xxxxxx xxxxx xxxx 12. Základní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx:

x) 56 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx praktické lékařství x pracoviště xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, který xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx x xxxxxxx 2 xxx v xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 50 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx hodin rozložených xx 5 pracovních xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu má xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx xx 18 xxxxx; xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dohodne xx prodloužení xx xxxxxxx mezi zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) 48 Kč xxx xxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx neposkytuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx a) xxxx x),

x) 50 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx platba:

a) xxxxx bodu 1 xx xxxxxxxx x 0,60 Kč v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx držiteli xxxxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx nebo profesním xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání lékařů, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře x xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx"), přičemž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx doklad, který xx platný xx xxxx xxx 2020,

x) xxxxx bodu 1 xxxx. a) až x) xx xxxxxxxx x 0,50 Kč x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období preventivní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x. 01021 xxxx 01022 xxxxx seznamu xxxxxx alespoň u 30 % svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 40 xx 80 xxx,

x) xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx o 1 Kč xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx 2020 xxxx x xxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx kapitační xxxxxx xx provede xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx 2020.

3. Poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství a xxxxxxxxx lékařství pro xxxx x dorost, xxxxx xx 26. xxxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxx x něj xxxxxx xxxx nositelé xxxxxx xxxxxxxxxx 001 xxxx 002 xxxxx xxxxxxx výkonů, účastnil xxxxxxx 10 xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x X x 40 000 Kč,

kde:

K … xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx lékařská pohotovostní xxxxxx:

Xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojišťovny x xxxxx xxxxx

xxxx / XX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxx xxxxx Xxxxx

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxx Vysočina

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Královehradecký

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Liberecký

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Moravskoslezský

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Olomoucký

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Pardubický

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Plzeňský

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Středočeský

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Ústecký

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Zlínský

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

4. Xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 001 podle xxxxxxx xxxxxx:

x. výkonu

Název

01023

CÍLENÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘEM

01024

KONTROLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

01025

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX ÚKONY XXXXXXXXXXX XXXXXX

09215

XXXXXXX I. X., X. C., X. X.

09216

XXXXXXX XX MĚKKÝCH XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X RÁMCI XXXXXXXX XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X KOJENCE XXXX XXXXXX XX 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX 10 XXX

09220

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

09237

XXXXXXXX X PŘEVAZ RÁNY XXXXXX OŠETŘENÍ XXXXXXX X PODKOŽNÍCH XXXXXX XX 10 XX2

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX KONTAKT LÉKAŘE X XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX LÉKAŘE XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX ČI XXXXXXX

09525

XXXXXXXX XXXXXX X RODINOU

44239

OŠETŘENÍ X PŘEVAZ BÉRCOVÉHO XXXXX XXXXXXX (1 XXXXX)

71511

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX

71611

XXXXXX XXXXXX XXXXXX Z XXXX - XXXXXXXXXX

5. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kapitační xxxxxx x xxxxxxxxxx 002, xxxxx seznamu xxxxxx:

x. xxxxxx

Xxxxx

01025

XXXXXXXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX

02023

XXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX PRO DĚTI X DOROST - XXXX XX 6 XXX

02024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX PRO DĚTI X DOROST - XXXX DO 6 XXX

02033

XXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX PRO XXXX X DOROST - XXXX XXX 6 XXX

02034

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX X XXXXXX - XXXX XXX 6 XXX

06111

XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX PACIENTA SESTROU XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

06119

XXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

06121

XXXXXXX - XXXXXXX OŠETŘENÍ

06123

KOMPLEX - XXXXXXX, REEDUKACE, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

06125

XXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX, CÉVKOVÁNÍ, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

06127

XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X. O., X. X., X. M., X. V., XX, XXXXX. DALŠÍ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX ČI XXXXXXXXX XXXXX

06129

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

09215

XXXXXXX X. M., X. X., X. X.

09216

XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX REFLEXNÍ XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX INJEKCE U XXXXXXX XXXX XXXXXX XX 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX U DOSPĚLÉHO XX DÍTĚTE XXX 10 LET

09220

KANYLACE XXXXXXXXX XXXX XXXXXX INFÚZE

09221

INFÚZE X KOJENCE XXXX XXXXXX XX 10 XXX

09233

XXXXXXXX OKRSKOVÁ ANESTÉZIE

09235

ODSTRANĚNÍ XXXXXX XXXX KŮŽE

09237

OŠETŘENÍ X PŘEVAZ RÁNY XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X PODKOŽNÍCH AFEKCÍ XX 10 XX2

09253

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX LÉKAŘE S XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX OŠETŘUJÍCÍHO XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX POHOVOR XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX

09525

XXXXXXXX LÉKAŘE X XXXXXXX

71511

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX

71611

XXXXXX XXXXXX XXXXXX Z XXXX - JEDNODUCHÉ

6. Xxx výkony xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) pro xxxxxx x. 01021, 01022, 01200, 01201, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125, 02130, 15118 x 15119 xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx, hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů, xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,20 Xx, přičemž u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx tato hodnota xxxx navyšuje x 0,13 Xx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx kapitační xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,19 Kč, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o 0,13 Xx.

7. Xxxxxxx bodu xxxxxxx v xxxx 6 xx xxxxxxxx x 0,04 Xx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, že nejméně 50 % xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx po xxxx xxx 2020.

8. Xxxxxxx xxxx uvedená v xxxx 6 se xxxxxxxx o 0,05 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje hrazené xxxxxx v rozsahu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních dnů xxxxx, přičemž alespoň 1 xxx v xxxxx má ordinační xxxxxx nejméně do 18 xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dva xxx x týdnu.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,29 Xx.

10. Pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx výkonů, se xxxxxxx hodnota bodu xx xxxx 1 Xx.

11. Xx každou xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xx 18 xxx xxxx vykázané x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xx stanoví úhrada xx xxxx 55 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ordinaci praktického xxxxxx xxxx praktického xxxxxx pro děti x dorost xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx navyšuje xxxxxx podle věty xxxxx x 6 Xx. Za každou xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x pacientů xx 18 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx lékaře pro xxxx x dorost xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxxx úhrada x 61 Xx.

12. Xxxxxx xxxxxxx x indexy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx pojištěnce x xxxx věkové xxxxxxx xxxx nákladům xx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxx 15 xx 19 let, xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

0 - 4 xxxx

4,10

5 - 9 xxx

1,90

10 - 14 xxx

1,45

15 - 19 xxx

1,00

20 - 24 xxx

0,90

25 - 29 xxx

0,95

30 - 34 xxx

1,00

35 - 39 xxx

1,05

40 - 44 xxx

1,05

45 - 49 xxx

1,10

50 - 54 xxx

1,35

55 - 59 xxx

1,45

60 - 64 xxx

1,50

65 - 69 xxx

1,70

70 - 74 xxx

2,00

75 - 79 xxx

2,40

80 - 84 xxx

2,90

85 x xxxx xxx

3,40

13. X oblastech, xxx xx možnost xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a dorost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020 smlouvu x xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx části X bodu 1, 6 x 10 xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 1,3. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx navýšení xxxxxxxxx.

14. X rámci xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovatel xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznanou xxxxxxx xx xxxxxxx jím xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx výši 1,70 Xx.

15. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx měsíčně, a xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6 x 11 xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle části X bodu 1 x 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx děti x xxxxxx xx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx počet xxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxx je 70 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ke splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 zákona; celostátní xxxxxxxx počet se xxxxxxx vždy xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx do xxxx 90 % kapitační xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem.

3. Xxx úhradu výkonů xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxx 6 xx 11, 14 x 15 části X xxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx služby hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx stanoví hodnota xxxx xx výši 1,02 Kč.

Pro výkony xxxxxxxx x návštěvní xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Xx. Xxx služby xxxxx xxxx první poskytnuté xx 1. xxxxxxxx 2020 se hodnota xxxx podle věty xxxxx navyšuje x 0,11 Xx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx praktické lékařství x praktické xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx omezení uvedená x xxxxxx 1.1 xx 1.4.

1.1 Pokud xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, vztažená xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxx o 30 % celostátní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výše 25 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x doplatky xx xxxxxx přípravky, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost nahrazení xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážky xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivé přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na jednoho xxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx změn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxxxx, předepsané xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnce podle xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx průměrné úhrady xx zdravotnické xxxxxxxxxx xxx inkontinentní, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x překročení.

1.3 Xxxxx průměrná xxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx výkony x. 02230 a 01443 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx sjednány mezi xxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 30 % celostátní průměrné xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxx srážku do xxxx 25 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxxxxx, x kterých xxx x roce 2020 vykázán xxxxx x. 01186 nebo 01188 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx karcinomu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem, který xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxx č. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů x xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4 Pokud xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady za xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx srážku xx xxxx 25 % x překročení.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x překročení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Regulační omezení xxxxx bodu 1.1 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.2 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx omezení xxxxx bodu 1.3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxxxxxxxx 50 x xxxx pojištěnců zdravotní xxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněna uplatnit xxxxxxxxx srážku xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kapitační xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x úhradu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx rok 2020.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx omezení podle §7

X) Xxxxxxx xxxx x výše úhrad

1. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx:

x) Xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 305 x 309 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx 1,09 Xx, pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 306 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx 1,12 Kč x xxx poskytovatele poskytující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 308 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xx výši 1,15 Xx, přičemž u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,01 Kč.

b) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 901 x 931 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx odbornosti 910 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx denního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx odbornostech xxxxxxx xx výši 1,13 Xx, přičemž x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,16 Xx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx 1,04 Xx, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých od 1. července 2020 xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,31 Kč.

d) Xxx xxxxxx x. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 x 43633 xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx 403 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,72 Kč, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých xx 1. července 2020 xx tato xxxxxxx bodu navyšuje x 0,05 Xx.

x) Xxx výkony x. 43652 x 43653 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx v xxxxxxxxxx 403 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,04 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx hodnota bodu xxxxxxxx x 0,08 Xx.

x) Pro xxxxxx x. 75347, 75348 x 75427 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxx 705 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,72 Xx, xxxxxxx x výkonů xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx tato xxxxxxx xxxx navyšuje x 0,16 Kč.

g) Xxx výkony x. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 x 15950 podle xxxxxxx výkonů, vykázané x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 105 podle xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,11 Kč, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx x 0,15 Xx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx č. 73028, 73029 x 71112 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 701, 702 xxxx 704 xxxxx xxxxxxx výkonů se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,04 Xx, xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. července 2020 xx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx x 0,25 Xx.

x) Xxxxxxx xxxx uvedená v xxxx. a) až x) xx dále xxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x:

x. 0,04 Xx, xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020 podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx x poskytovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání lékařů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx. 0,04 Kč xxx danou xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx alespoň x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 ordinačních hodin xxxxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx týdně x xxxxxxxxxx 501 xx 507, 601, 602, 605, 606, 701 x 704 xx 707 podle xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "operační obory"), xxxxxxx má ordinační xxxxxx xxxxxxx 2 xxx v xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx 1 den x týdnu nejpozději xx 7 hodin x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx nejméně xx 18 hodin.

iii. 0,02 Xx xxx danou xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů týdně, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx dnů xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx období ošetří xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, u xxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx žádný výkon, x pro xxxxxxx xxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx pojištěnců, x xxxxx to xxxxxxxx jejich zdravotní xxxx.

x) Vypočtenou xxxxxx xxxxxxxxxxxx navýšení hodnoty xxxx podle xxxxxxx x) xxx xxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 kompenzačního xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 xx stanoví xxxx úhrady podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x části X xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x. 89312 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,09 Xx.

Xxxxxxx bodu xx dále xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx x:

x) 0,04 Xx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020 podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx. xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxx nositelé xxxxxx, je držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxx xx platný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx platný xx xxxx hodnocené xxxxxx,

x) 0,04 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % pracovišť poskytovatele (XXX) v xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx v xxxxx xxxxxxx do 18 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 dny x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 hodin xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 1 xxx x týdnu xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x zároveň xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,02 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u 50 % pracovišť poskytovatele (XXX) v dané xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxx alespoň 5 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 nevykázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxx xx ošetření těch xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxx úhrady poskytovateli xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + XX) x (xxx(XXXxxxX; XXXxxxX) x XXXXx + xxx[XXXXx x POPzpoMh; XXXXx - XXXXx]),

xxx:

XXXxxxX … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odbornosti poskytovatelem x xxxxxxxxxx období, xxxxx úhrada za xxxx poskytnuté xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 podle seznamu xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud úhrada xx jemu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxxxxx pětinásobek průměrné xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxXx … xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pojištěnec xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud úhrada xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x hodnoceném období xx rovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx pouze výkon x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx průměrná úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx období; xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXXXx … je xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxx období; xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx zahrne úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxx je rovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx úhrada xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ošetřené v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období; xx úhrady za xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xx zahrne xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX … xxxxxxxxxx navýšení, který xx součtem xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,04 - xxxxx bylo zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxx 2020 podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx nejméně 50 % lékařů nebo xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytují hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, tj. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx příslušné profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,04 - xxx danou xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx alespoň x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x operačních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 2 dny x xxxxx xxxxxxx do 18 hodin xxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx 2 dny x týdnu nejpozději xx 7 xxxxx xxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,04 - xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx x 50 % pracovišť xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 4 pracovních xxx týdně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, x xxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přednostní vyšetření xx ošetření xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx stav.

4. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx účely výpočtu xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního pojištěnce xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx.

5. X poskytovatele, x xxxx zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxx xxxxxxxxxx x nárůstu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx výše úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 navyšuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nasmlouvaných xxxxxx, včetně úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx podle bodu 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx hodnoceném xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 80 x xxxx unikátních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se limit 80 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx n xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odbornost.

7. Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,23 Kč x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 3 xx xxxxxxxxx.

8. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxx ve xxxx xx 6 do 18 xxx xx xxxxxxx dodatečná xxxxxx 35 Kč, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých xx 1. července 2020 xx tato xxxxxx navyšuje o 6 Xx. Xxxx xxxxxx se nezapočítává xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx dle xxxx 3.

9. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxx došlo x výdeji léčivých xxxxxxxxx plně či xxxxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx výši 1,70 Xx.

10. Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx xx xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx 8 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodech 2 xx 4 zdravotní xxxxxxxxxx uplatní xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx poskytovateli xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xx 30. xxxxx 2020 xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx:

x) průměrná xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "S" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx., a xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, x výjimkou zvlášť xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., x xxxxxx účtovaný materiál xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x části X xxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení uvedené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x hodnoceném xxxxxx xx xxxxx započaté 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % z překročení. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce v xxxxxxxxxx období a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxx věty xxxxx xx vypočte z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na které xxx xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů. Xx vyžádané xxxx xxxxx věty první xx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxx průměrných xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx výkony xxxxxxxx xxxx x hodnoceném x referenčním xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx období.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x překročení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2 xx 4 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 a 309 xxxxx xxxxxxx výkonů.

7. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xx zvlášť xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx nepřevýší u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x referenčním xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpokládanou výši xxxxx xx tento xxxx hrazených xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx úhrad zdravotní xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx xxxx hrazených xxxxxx xx xxx 2020 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu této xxxxxxxxx pojišťovny.

10. Pokud xxxxxxxxxxxx předepíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxx se úhrada xx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.

11. X xxxxxxxxxxxxx, xxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo xx změně nasmlouvaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zejména v xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivé přípravky x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx péči xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx.

12. X poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx neexistoval nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxx zdravotní pojišťovna xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 100 a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odbornost xxxxxxxx do výpočtu xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4. X xxxxxxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx xx xxxxx 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočítává koeficientem x/30, kde n xx xxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx srážku xxxxx bodů 2 xx 4 maximálně xx výše xxxxxxxxxxxx 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X) Hodnota bodu xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxxx výkonů

Hodnota bodu

101

1,15

102

1,16

103

1,12

104

1,14

105

1,15

107

1,16

108

1,16

109

1,12

201

1,21

202

1,23

203

1,15

205

1,19

207

1,15

208

1,23

209

1,15

210

1,19

301

1,34

302

1,17

402

1,15

403

1,11

404

1,18

407

1,10

501

1,19

502

1,28

504

1,25

601

1,21

606

1,16

607

1,26

701

1,31

702

1,18

704

1,64

705

1,21

706

1,15

708

1,27

710

1,14

780

1,33

903

1,24

Ostatní

1,24

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8

X) Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,13 Kč.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xx dále navyšuje x:

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % lékařů, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx období,

b) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 dny x týdnu xxxxxxx xx 18 hodin xxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx 1 xxx x xxxxx nejpozději od 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxx do 18 xxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx poskytovatel doložil xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xx 31. prosince 2020 xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx k uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,01 Kč, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX 9001, xxxxx je xxxxxx xx xxxx hodnocené xxxxxx.

3. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx provedl xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 63050 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx u 40 % pojištěnek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x něj xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxx č. 63021 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,45 x xxxxxx xx xxxxx č. 63050 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,20.

4. Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx písmen x) xx x) x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x):

x) Xxxxxx xx xxxxxxx služby v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši 1 530 Xx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x druhém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši 2 550 Xx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x třetím xxxxxxxxx těhotenství xx xxxx 3 570 Xx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x těhotnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 63053, 63055, 63411, nebo 63413 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úhrada xx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx signální xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těhotné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkony x. 09115, 09119, 09123, 09133, 09215, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 x 63532 podle seznamu xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxx xxxx.

x) Xxxxxx x. 32410, 32420 x 63415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx 1 a 2, pokud byly xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem. Xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékaře, budou xx uhrazeny s xxxxxxxx xxxx ve xxxx 0,50 Xx.

x) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx výkonů vykáže x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonů xxxxxxxxx v xxxxxxx x) x x), xxxxxxxx xx tyto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x budou xxxxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 0,50 Kč a xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Výjimkou xxxx xxxxxx č. 63022, 63023 nebo 63417 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx vykázat xxxx nepravidelnou xxxx x těhotnou pojištěnku.

5. Xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 603 nebo 604 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

XXXXX2018 * xxx (XXX2020; XXX2018) * (1,07 + X(x) + XXX + IUV) - XX2020

xxx:

XXXXX2018 … xx průměrná xxxxxx xx zdravotní výkony, x výjimkou úhrady xx výkon č. 09543 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky x individuálně smluvně xxxxxxxx úhrady za xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období; do xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 09513 xxxx 09511 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXX2020 … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezahrnou unikátní xxxxxxxxxx, na které xxxx vykázány xxxxx xxxxxx č. 09513 xxxx 09511 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXX2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXX … xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx 0,02 v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx pojištěnek xxxx xxxxxxxxx pojišťovny registrovaných x xxxxxxxxxxxxx, xx xxx byly x xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx 208 xxxx 816 podle seznamu xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx pojišťovny registrovaných x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesáhne xxxxxxx 30 %, xxxx 0,00 v xxxxxxx, xx xx xxxxx podíl xxxxx xxx 30 %, xxx nepřesáhne xxxxxxx 40 %, xxxx -0,02 x případě, xx xxxxx xxxxx xx větší xxx 40 %, xxx xxxxxxxxxx hranici 60 %, nebo -0,04 x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 %.

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely vyhodnocení XXX považuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkon x. 63053 a 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úhrada podle xxxx 4 xxxx. x), x) nebo x). X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1,5 % x xxxxx XXXX2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, IGV se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je 0,02 x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx něž xxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 32410, 32420 xxxx 63415 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, k počtu xxxxxxxxx pojištěnek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období nepřesáhne xxxxxxx 20 %, xxxx 0,00 v xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx větší xxx 20 %, xxx xxxxxxxxxx hranici 40 %, nebo -0,02 x případě, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 40 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, nebo -0,04 x případě, xx xxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxx 60 %.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX považuje xxxxxxxxxx, xx kterou xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 63053 x 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úhrada xxxxx xxxx 4 písm. x), b) nebo x). X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1,5 % x xxxxx XXXX2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX2020 … xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxx 4 xxxx. x). Extramurální xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx maximálně 25 % celkové xxxxxx xxxxx bodu 4 xxxx. x) až x).

X(x) … xx xxxxxx těhotných, která xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 0,08 x jejíž hodnota xx xxxxxxx takto:

F(t) = 0,45 x X(x) + 0,0255,

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pojištěnku dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xx hodnota xxxxxx xxxxxxxxx X(x) xx xxxx 0.

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těhotných X(x) xxxxx než 0,12, stanoví se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výši X(x) xx výši 0,08.

xxx:

X(x) … je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx takto:

kde:

PTEH2020 … xx počet registrovaných xxxxxxxxxx těhotných xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxx č. 63053, 63055 podle xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x), x) xxxx x).

XXXX2020 … je počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnek xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx 2020.

6. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,12 Kč. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty xx xxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx.

7. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxxxx, xxxxx smlouvu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 8 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. X poskytovatele, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx odbornosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxx bodu 5 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx nasmlouvaných výkonů, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx ocení xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bodu 1 Kč.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5 v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxx odbornosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úhrady, xxxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxx.

10. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xx 18 let xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úhrada ve xxxx 55 Kč, xxxxxxx x epizody xxxx xxxx kontaktu x xxxxxxxx xx 18 xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 6 Xx. Xx xxxxxx epizodu péče xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do 18 xxx věku vykázané x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřením xxxxxxxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxx x 61 Kč. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 5.

11. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 50 x xxxx unikátních xxxxxxxxxx, při nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx celkové výše xxxxxx xxxxx xxxx 5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx služeb menší xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx n/30, xxx x se rovná xxxxxxxx nasmlouvaných xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

12. X xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx receptu xxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xx částečně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, úhradu xx xxxx 1,70 Xx.

13. Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx ve výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx službám.

B) Xxxxxx xxxxxx asistované xxxxxxxxxx (xxxxxx IVF)

1. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se stanovuje xxxxxx xx xxxx:

x) XXX cyklus xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 347 Kč,

b) XXX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx přenosu xxxxxx 15 643 Kč,

c) Xxxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 32 541 Xx,

x) Xxxxxxxxx IVF cyklus x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx embrya 32 541 Xx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx oocytů při XXX xxxxx 10 800 Xx,

x) Použití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxx x XXX 1 365.

2. Xxxxxx přípravky spotřebované xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xx vyžádanou péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 1.1 x 1.2.

1.1 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 40 % z xxxxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2 xxxxxx.

1.2 Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx vyšší xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % x překročení. Xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x. 95201 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytování těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ocení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném x 1. lednu 2020 xxxxxxxx xxxx platnou x hodnoceném xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad xxxxx xxxx 1.1 xxxx 1.2.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní pojišťovna xx dohodě s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrných xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xxxxxx.

4. V xxxxxxx, že poskytovatel x xxxxxxxxxxx období xxxx x jeho xxxxx xxxxxxxxxxx, neměl xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 8 zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1.1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx xxxx hrazených xxxxxx na xxx 2020 xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx pojišťovny.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 1.2 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřil x referenčním nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 603 nebo 604 podle xxxxxxx xxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxx první věty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x se xxxxx xxxxxxxx nasmlouvaných xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx 603 xxxx 604 podle seznamu xxxxxx.

8. Zdravotní pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 1.1 x 1.2 maximálně xx xxxx xxxxxxxxxxxx 25 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za výkony, xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky xx hodnocené xxxxxx.

9. Xxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 Kč xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxx xx tato úhrada xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 1.1 x 1.2 xx xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad xxxxx §10

1. Xxx xxxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxx 806 xxxxx seznamu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,12 Xx, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých xx 1. xxxxxxxx 2020 xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,29 Xx.

2. Výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) Pro xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 809 x 810 podle xxxxxxx xxxxxx se xxx poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,29 Xx x fixní složka xxxxxx xx xxxx 0,47 Xx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z výkonů x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx seznamu xxxxxx, xx pro xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxxx 809 x 810 podle xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,20 Kč x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,47 Xx.

x) Pro xxxxxx x. 89611 xx 89619 podle xxxxxxx výkonů odbornosti 809 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 0,57 x xxxxx složka xxxxxx xx výši 0,40 Xx. V xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx xx 31. ledna 2021, xx je xx celé xxxxxxxxx xxxxxx zapojen do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx bodu xxx xxxxxx podle xxxxx xxxx xx xxxx 0,59 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Pro xxxxxx č. 89711 xx 89725 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 809 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 0,55 Xx x fixní xxxxxx xxxxxx ve xxxx 0,40 Kč. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2021, xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zapojen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx hodnota xxxx pro výkony xxxxx xxxxx věty xx výši 0,58 Xx a xxxxx xxxxxx úhrady ve xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxx x. 89312 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 1,09 Xx x fixní složka xxxxxx xx výši 0,43 Kč.

e) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817, 818, 819 x 823 xxxxx xxxxxxx výkonů se xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 0,72 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x akreditaci xxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx XX XXXXX x hodnoceném xxxxxx. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 802 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxx o akreditaci xxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx XX XXXXX x hodnoceném xxxxxx. X případě, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx poskytovatel doložil xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx osvědčení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2020, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 816 podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 0,80 Xx.

x) Xxx výkony x. 09119 a 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,08 Xx, přičemž xxxxxx za xxxxxx x. 09119 a 97111 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx bodu 8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx:

XXxxx x XX x 1,05

xxx:

XXxxx … xx xxxxxxx xxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XX … xx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,08 Kč.

h) Xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx navyšují x 18,49 %. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx x 5,04 %. Hodnoty xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x g) xx xxxxxxxx o 7,84 %. Xxxxxxx xxxx uvedená v xxxxxxx x) xx xxxxxxxx o 3,89 %. Xxxxxxx bodu x xxxxx složky xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx písmene xx xxxxxxxxxx nahoru xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxx xxxxxx č. 09115, 82040 a 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x diagnózou X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,85 Xx, xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8.

3. Pro xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,48 Xx. Tato xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytujícímu hrazené xxxxxx v odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) xx x) se xxxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bodu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx každou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx:

XXxxx = XX + XX

XXxxx … xx výsledná xxxxxxx bodu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období pro xxxxxxx poskytnutých xxxxxx,

XX … xx fixní xxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xx d),

VS … xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX … xx xxxxxxx bodu xxxxx xxxx 2 písm. x) až x) xxxxxxxx xxxxx bodů 5 xx 7,

XX … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 1,05 pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) x xx xxxx 1,04 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. b) xx x),

XXxxx … xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2020. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle xxxxxxx xxxxxx,

XXxx … je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx celkového xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, kromě unikátních xxxxxxxxxx, na které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu xxxxxx,

XXXxx … xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx pouze některý x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx seznamu výkonů.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) a x xxxx 3 xx navyšují o xxxxxxx 0,02 Kč x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx (XXX) x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po celé xxxxxxxxx období v xxxxxxx alespoň 35 xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. x) xx navyšují x xxxxxxx 0,02 Kč x případě, že xxxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 70 xxxxx týdně.

7. Xxxxxxx xxxx uvedené v xxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx v případě, xx poskytovatel alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (IČP) v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu alespoň 70 xxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. e) x x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

xxx(XXXxxx, POPref) x XXXXxxx x 1,04,

xxx:

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) xxxx f) x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09119 xxxx 97111 xxxxx xxxxxxx výkonů, x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx x. 09115, 82040 xxxx 82041 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx,

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) xxxx x) x referenčním období, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon x. 09119 nebo 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXXXxxx … xx xxxxxxxx úhrada za xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. e) xxxx x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx úhrady se xxxxxxxxxxxx úhrada xx xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. e), x kterých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx hodnota bodu XXxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty bodu XXxxx, xxxx xxxxxxx XXXXxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXXxxxxxxx následovně:

kde:

HBmin … xx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu stanovená xx xxxx 90 % xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období.

HBskut … xx xxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx … xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx,

XXxxx … je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) X poskytovatelů poskytujících xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. x), x kterých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxx XXxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx HBmin, xxxx xxxxxxx XXXXxxx stanovena xxxxx xxxxxxx PUROicznové xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx … xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx x referenčním období,

HBmin … xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovená xx xxxx 65 % hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … xx xxxxxxx korunových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období,

UOPref … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 2 písm. x) x referenčním xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatele xx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx … xx celková xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období,

KPref … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných x xxxxxxxxxxx období,

PBref … xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) x x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 souhrnně pro xxxxxxx odbornosti xxxxxxx x daném písmenu.

10. X poskytovatele, x xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 a 8 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx držiteli Xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx XXX XXX 15189 nebo Osvědčení x xxxxxx XX XXXXX, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočet XXXXxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 0,71 Xx xxx hrazené xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx v xxxx 2 xxxx. x), x s xxxxxxxx xxxxxxx bodu 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x).

11. Xxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. a) xx x) poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxx 4 x navýšení xxxxxxx xxxx podle xxxx 2 xxxx. h) xxxxxxxxx. Xxx poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxx xxxxxxx xxxxxx podle bodu 2 xxxx. a) xx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx.

12. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) x x) poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,31 Xx, xxx hrazené xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) x x) poskytované xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,61 Xx x xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dle xxxx 2 xxxx. e) xx x).

13. Xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxx 8 x xxxx 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ošetřil 10 x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 x xxxx 2 xxxx. g) xxxxxxxxx.

14. X poskytovatele, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nasmlouvala xxxxxx xxxxxxxxxxxx období nové xxxxxx, xxxxxxx vlivem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx počtu xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodů 4 a 8 xxxxxxxx o hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx nasmlouvaných xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nově nasmlouvané xxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použitím xxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x).

15. Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x to xx xxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxxxxxx se x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx x úhrady xxxxx xxxx 2 xxxx. x) vztahující xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x výše xxxxx xxxxx §11

A) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx výkonů

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx ve xxxx 1 Kč.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výkony xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxxxx hodnota xxxx:

x) pro xxxxxxxxx 914 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 1,11 Xx,

x) xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxx 1,09 Kč,

c) xxx xxxxxxxxxx 911, 916 x 921 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 0,99 Xx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxx počtu xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx s některou x xxxxxxxx diagnóz X00 - X97, X09 - G99, X00 - F99, X60 - X69, X10.3 - E10.7, X11.3 - E11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx ošetřených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx pojištěnců v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %, navyšuje xx hodnota xxxx xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2, x 0,04 Xx.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx celková xxxx úhrady poskytovateli x dané xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hrazených xxxxxx uvedených x xxxx 1, nepřekročí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,17 + XX) x max [XXXxxxX; POPrefZ] x XXXXx + (1,17 + KN) x xxx [PUROo x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx základních unikátních xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxx vykázán xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnec x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů.

PUROo … xx průměrná xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx. Xx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx x referenčním xxxxxx xxxxxxx výkon č. 06349 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx pojištěnce.

POPzpoMh … je xxxxx xxxxxxxxx nákladných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; mimořádně xxxxxxxxx unikátním pojištěncem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx za jemu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxx 1, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx za xxxxxx xxxxx seznamu výkonů x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx účtovaných léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xx xxxxxxxxx nákladného xxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vykázán xxxxx x. 06349 podle xxxxxxx výkonů.

UHRMh … xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx v xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx výkony xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx překročí pětinásobek xxxxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxx x bodě 1, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx XXXXx xxxxxx zařazena úhrada xx xxxx x xxxxxxxxxx, na kterého xxx vykázán xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků za xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahrne xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x výjimkou úhrady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovna xxxx překročí pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx UHRMr xxxxxx xxxxxxxx úhrada xx péči x xxxxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxx výkon x. 06349 podle xxxxxxx výkonů.

KN … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je součtem xxxxxx koeficientů:

a) 0,03 - x případě, xx podíl počtu xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx s vykázaným xxxxxxx x. 06135 xxxx 06137 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ošetřených x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx alespoň 25 %.

x) 0,04 - x případě, že xxxxx počtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 06325, 06331, 06333, 06327 xxxx 06329 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 35 %.

c) 0,15 - x xxxxxxx, že podíl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X00 - X97, G09 - X99, X00 - X99, X60 - X69, X10.3 - X10.7, X11.3 - X11.7 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném období xxxxxxxx 25 %.

5. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxx vykázán xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx bodu xxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3. Úhrada xx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx byl vykázán xxxxx č. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vstupujících xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odbornosti 914 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bodu xxxxx bodů 1 x 2.

7. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxxxx xxxxx neposkytoval xxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxxx vznikl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, nebo xxxxx ošetřil v xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx XXXXx xxxxxxx za xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničním pojištěncům xx xxxxxxx výše xxxxxx dle xxxx 3, 4 x 5 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxx 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 xx snížena o 0,02 Xx.

9. Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx výkon č. 06311 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 102 Kč, xx výkon č. 06313 xxxxx seznamu xxxxxx x 51 Xx, za výkon x. 06315 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 77 Xx, za xxxxx x. 06317 xxxxx seznamu výkonů x 102 Xx, xx výkon č. 06318 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 26 Xx x xx xxxxx x. 06319 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 51 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx výše úhrady xxxxx xxxx 4.

10. Xxxxxx xx kompenzaci xx poskytne xxxxxxxxxxxxx xx výši navýšení xxxxxx xxx xxxx 9 xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, x xx v souladu x odbornými xxxxxxx xxxxxxxxxxx metodikou.

2. Poskytovatel x xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx pojištěnci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 24 xxxxx 7 xxx x týdnu.

3. Hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dne (24 xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 80090 podle xxxxxxx výkonů xxxx x. 80091 podle xxxxxxx xxxxxx.

4. Hodnota xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví ve xxxx 1,06 Kč, xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

xxx{(XXXxxx,xxxx * 30 * 1522 * XX) + (XXXxxx,xxx * 180 * 1522 * XX); Xxxxx * XX}

xxx:

XXXxxx,xxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx dospělých pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx,xxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx … je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX … xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1,06 Kč.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přestali xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx služeb, budou xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxx počet xxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx tímto poskytovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 80090 xxxx 80091 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) pokud xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonů x. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx, xxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 10 % z celkového xxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úhrady poskytovatele xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebudou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaři,

ii. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx datem xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx poskytovatele,

iv. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx k tomuto xxxxxx,

x. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020 xx xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 80090 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx úhrada x 313 Xx x xx xxxxx x. 80091 xxxxx seznamu xxxxxx x 393 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle bodu 4. Toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

8. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx navýšení úhrady xxxxx xxxx 7 xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxxx vykázaným hrazeným xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021.

Příloha x. 7 x vyhlášce x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §12

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů se xxx výkony xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví hodnota xxxx ve výši 1 Xx.

2. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 902 x 917 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 0,96 Xx.

3. V xxxxxxx, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců ošetřených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 - G14, X60 - X69, X62, X42, S44, X46, X49, X54, S64, X74, X84 nebo X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx překročí 5 % a xxxxxxxxxx 7 %, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedená x xxxx 2 x 0,04 Xx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxx překročí 7 %, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 x 0,06 Xx.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,06 + XX) x max [XXXxxxX; XXXxxxX] x PUROo + (1,06 + XX) x xxx [XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxXx … je počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxx xxxxxx; mimořádně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí pojištěnec xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 až X14, I60 xx X69, X62, X42, X44, S46, X49, X54, X64, S74, X84, X94 xxxx X02 xx T14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného materiálu x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx pojištěnec x xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X20, X35, G51 až X83, X07, P11, X13, X14 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí.

POPrefZ … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx X20, X35, G51 až X83, P07, P11, X13, X14 nebo X94 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí.

PUROo … xx průměrná xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů včetně xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby s xxxxxx diagnózou G20, X35, X51 až X83, X07, X11, X13, P14 xxxx X94 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí.

UHRMh … xx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období; do xxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x některou x xxxxxxxx xxxxxxx X10 až G14, X60 xx X69, X62, X42, S44, X46, S49, X54, X64, X74, X84, X94 xxxx T02 xx X14 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … je xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním období; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 až X14, I60 xx X69, R62, S42, X44, X46, X49, X54, X64, S74, X84, X94 xxxx X02 xx X14 xxxxx mezinárodní klasifikace xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je rovna xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx.

XX … je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx součtem xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,02 - x xxxxxxx, xx xx x hodnoceném xxxxxx xxxxx součtu xxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx č. 21113, 21115 x 21315 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 %,

x) 0,02 - v xxxxxxx, xx je x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx x. 21221 a 21415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxx xxx 14 %.

x) 0,11 - x xxxxxxx, xx x hodnoceném období xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx G10 až X14, X60 xx X69, R62, S42, X44, S46, X49, X54, X64, S74, X84 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 %.

5. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx který xxxxxxxxxxxx hrazené služby x xxxx odbornosti, x xxxxxxx nelze xxxx referenčních xxxxxx xxxxxxxx z důvodu, xx poskytovatel xxxxxx x xxxxxxx referenčního xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx všech majetkových xxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, xxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 x méně xxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotní pojišťovna xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2 poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 0,83 Kč. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3, 4 x 5 xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X20, X35, G51 až X83, X07, X11, X13, X14 xxxx X94 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x výkonů x xxxxxxxx bodu xxxxx xxxx 1 x 2. Xxxx úhrady xx xxxx xxxxxx xx nezahrne do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx 4.

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x výše xxxxx xxxxx §13

X) Hodnota xxxx x výše xxxxx

1. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xx hodnota bodu xxxxxxx xx xxxx 0,96 Xx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů x. 18530 a 18550 xxxxx seznamu xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 0,78 Xx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 se dále xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dialyzační xxxxx.

x) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx již xx xxx 2019, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx 1 x 0,02 Xx xx 1. xxxxx 2020.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020. Vypočtenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx navýšena hodnota xxxx xxxxx xxxxxxx x) x poskytovatel xxxx v xxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx.

x) Poskytovatel doloží xxxxxxxxxx pojišťovnám splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021.

3. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 28. xxxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx v xxxxx X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx podle bodu 1 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx podmínky xxxxx xxxx 2 a xxxxxxxxx kvalitativní kritéria, xxxxxxxx x xxxxx 0,05 Xx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx XX = 0,05 Xx x Xx

xxx:

Xxxxxxxx XX … xx xxxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 0,05 Xx,

Xx … xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 0 do 1 x xxxxx xx xxxxxxx jako:

∑PSPL … xx xxxxxx xxxx za výkony x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (IČP), x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kvalitativních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx,

∑XXXX … xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx č. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele (XXX) x xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 3 bude xxxxxxxxxxxxx uhrazena v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

5. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1, xxxxxxx xx hodnota bodu xxxxxxx x 0,01 Xx.

6. Xx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. května 2020 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 18521, 18522 x 18550 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxxx úhrada o 580 Xx. Toto xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx na kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx navýšení xxxxxx podle xxxx 6 vztahujícího xx x xxxxxxxxxxxxxx vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx, a xx nejpozději do 31. xxxxxx 2021.

X) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši:

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 5) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x transplantaci xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Vykazuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jedenkrát.

b) Oznámení x xxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 4 500 Xx.

x. Popis: Signalizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, u kterého xxxxxxxxx hodnota glomerulární xxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 0,17 ml/s.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: U pojištěnce xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vykazuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx vyšetřování vhodnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 000 Xx.

x. Popis: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx již zařazen xx dialyzačního programu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx indikoval xxxxxxxxxx x vyšetření, poté, xx obdržel vyjádření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: U xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. x). Transplantační xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 51902 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti x zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx vyšetřování vhodnosti xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 500 Xx.

x. Xxxxx: Signalizace ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je u xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx listinu.

ii. Podmínky xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx X bodu 1 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 51902 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti k xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxx zahájení xxxxxxxxx žijícího xxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xx vykazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx poskytovatel x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ledviny.

2. Xxxxxxxx xxx vykazování x xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxx x transplantaci xxxxxxx xx xxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x doporučeným xxxxxxxx Xxxxx transplantační xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu konkrétního xxxxxxxxxx.

x) Hrazené xxxxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v bodě 1 nelze xxxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx kontraindikaci x transplantaci ledvin.

C) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 až 4 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního pojištěnce xx xxxxxx účtované xxxxxx přípravky, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytující dialyzační xxxx dosáhne xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 102 % průměrné xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předepsané léčivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 102 % xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % x překročení uvedené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x překročení. Xxxxxxxx úhrada na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x počet unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x celkového počtu xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx výkon x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx ve vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 104 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx úhradu x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů. Xx xxxxxxxx xxxx xx nezahrnují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx screeningu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kolorektálního xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx B bodu 1 písm. a), x) xxxx x). Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxx platnou x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodů 2 xx 4.

6. Regulační xxxxxxx xxxxx bodu 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní péče xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx součet xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2020 podle xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx předpokládanou xxxx xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx podle bodu 3.

10. U poskytovatele, xxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x referenčním xxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxx upraví; ke xxxxx xxxxxxx dojde xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx počtu nositelů xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxx x xxxx části xxxxxxxxxxx, neměl xxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx uplatnění regulačních xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x hrazené služby xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx poskytovatel x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, kde x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx srážku xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx snížené x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx dialyzační xxxx x jejich vyhodnocení

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx referoval v xxxxxxx s vyhláškou č. 268/2019 Sb. výsledky jím xxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x průběhu roku 2020 kvartálně, x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2021.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx ošetřených xx xxxxx pracovišti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčení se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkony dialyzačních xxxx hemoeliminačních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx 90 dní xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxx kvality xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x. Dohodnuté xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx daný parametr xxxxxxx

Xxxxxxx Xx &xx;100 x/x

70 %

Xxxxxxx X &xx; 1,8 xxxx/x

50 %

Xxxxxxx KtV &xx; 1,2

70 %

Počet transplantovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do čekací xxxxxxx

7 %

x. Xx xxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx.

Příloha č. 9 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx úhrady

Koeficient xxxxxxxxxx XXXXX-19

00001

234

1

00002

234

1

00003

327

1

00005

179

1,049

00006

144

1

00010

234

1

00011

701

1

00012

234

1

00015

467

1

00017

538

1

00020

216

1,034

00021

150

1,085

00022

108

1,139

00023

233

1,124

00024

233

1,05

00025

466

1,024

00026

188

1,115

00027

108

1,029

00028

233

1,366

00029

233

1,261

00030

233

1,022

00040

934

1

00041

934

1

00042

934

1

00051

1 869

1

00052

1 869

1

00053

1 869

1

00055

1 869

1

00057

1 121

1

00058

934

1

00061

1 869

1

00062

1 869

1

00065

1 869

1

00068

1 168

1

00071

1 869

1

00072

1 869

1

00075

1 869

1

00078

1 121

1

00080

1 121

1

00082

934

1

00085

701

1

Příloha č. 10 x xxxxxxxx č. 305/2020 Sb.

Paušální xxxxxx - Xxxxxxx vztažené x xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx x relativními xxxxxx těchto skupin

Baze

IR-DRG4)

Název xxxxxxx

Xxxxxxxxx váha 2020

0003

00031

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX DŘENĚ XXX XX

15,8635

0003

00032

XXXXXXXXX TRANSPLANTACE XXXXXX XXXXX S XX

27,5976

0003

00033

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX KOSTNÍ XXXXX S MCC

27,5976

0004

00041

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX VENTILACE > 240 XXXXX (11-21 XXX) XXX XX

13,4935

0004

00042

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) S CC

13,4935

0004

00043

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX VENTILACE > 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXX

13,8681

0005

00051

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE > 96 XXXXX (5-10 XXX) XXX CC

7,0935

0005

00052

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XX

7,0935

0005

00053

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE > 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXX

7,7703

0006

00060

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE > 1800 XXXXX (XXXX XXX 75 DNÍ)

81,2091

0007

00070

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1008 HODIN (VÍCE XXX 43 XXX) X TRANSPLANTACÍ XXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXXX XXXXX

110,4444

0008

00080

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1008 XXXXX (43-75 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

52,6309

0009

00090

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1008 XXXXX (43-75 XXX)

37,8735

0010

00100

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX &xx; 504 XXXXX (22-42 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM

33,1500

0011

00110

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 504 XXXXX (22-42 XXX)

22,9223

0012

00121

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM VÝKONEM XXX XX

20,0536

0012

00122

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 240 XXXXX (11-21 DNÍ) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XX

20,0536

0012

00123

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM S XXX

20,3392

0013

00131

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 DNÍ) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

12,3761

0013

00132

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X EKONOMICKY XXXXXXXX XXXXXXX X CC

12,3761

0013

00133

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX VENTILACE > 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM S XXX

12,6480

0014

00141

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX BEZ CC

5,4395

0014

00142

AUTOLOGNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX DŘENĚ X XX

5,8183

0014

00143

XXXXXXXXX TRANSPLANTACE XXXXXX DŘENĚ X XXX

7,2000

0015

00151

XXXXXXXX KOSTNÍ XXXXX XXX XX

2,2380

0015

00152

XXXXXXXX KOSTNÍ XXXXX X XX

2,8840

0015

00153

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX S XXX

4,4022

0016

00161

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX X EKONOMICKY XXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

60,1461

0016

00162

XXXXX XXXXXXXXXXXX PO XXXXXXXX XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM X XX

60,1461

0016

00163

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

60,1461

0017

00171

XXXXX REHABILITACE XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX

22,8077

0017

00172

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XX

22,8077

0017

00173

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX S XXX

22,8077

0018

00180

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX PRO XXXXXXXX MOZKOVOU STIMULACI

25,4780

0018

00181

IMPLANTACE XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,0000

0018

00182

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX S CC

0,0000

0018

00183

IMPLANTACE XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX

0,0000

0019

00190

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXX

11,3441

0101

01011

XXXXXXXXXXX XXX XX

3,2886

0101

01012

XXXXXXXXXXX X XX

4,5995

0101

01013

XXXXXXXXXXX X XXX

6,4973

0102

01021

XXXXXXXX VÝKONY XXX CC

2,4582

0102

01022

SPINÁLNÍ XXXXXX X XX

3,2223

0102

01023

XXXXXXXX XXXXXX X XXX

5,4600

0103

01031

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

1,6901

0103

01032

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX S XX

2,2838

0103

01033

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X MCC

3,1957

0104

01041

VÝKONY XX XXXXXXXXXXX A PERIFERNÍCH XXXXXXX BEZ XX

0,4486

0104

01042

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,6146

0104

01043

XXXXXX XX KRANIÁLNÍCH X XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,1317

0105

01051

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,2354

0105

01052

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,3439

0105

01053

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,3444

0106

01061

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,2430

0106

01062

XXXX XXXXXX XXX ONEMOCNĚNÍCH A XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

2,5007

0106

01063

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

5,4183

0107

01070

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

7,1898

0108

01080

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX NERVOVÉHO SYSTÉMU

3,9877

0130

01301

PORUCHY X XXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,6232

0130

01302

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX S XX

1,0922

0130

01303

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX X XXX

2,3912

0131

01311

XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX INFEKCE X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU BEZ XX

0,6053

0131

01312

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX NERVOVÉHO SYSTÉMU X XX

0,7363

0131

01313

XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,1041

0132

01321

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX A CEREBELÁRNÍ XXXXXX XXX XX

0,4302

0132

01322

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX S XX

0,5644

0132

01323

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX A CEREBELÁRNÍ XXXXXX X XXX

0,7790

0133

01331

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

1,0829

0133

01332

XXXXXXXXXXXXX INTRAKRANIÁLNÍ XXXXXXXX X CC

1,6121

0133

01333

NETRAUMATICKÉ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X MCC

2,2204

0134

01341

CÉVNÍ XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX BEZ CC

0,8194

0134

01342

CÉVNÍ XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XX

1,1127

0134

01343

XXXXX XXXXXXX PŘÍHODA S XXXXXXXXX X XXX

1,7233

0135

01351

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XX

0,5962

0135

01352

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ INFARKTU X XX

0,6641

0135

01353

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXX

1,0883

0136

01361

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,4700

0136

01362

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XX

0,5367

0136

01363

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX S XXX

0,6739

0137

01371

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXX CC

0,4956

0137

01372

PORUCHY XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX X CC

0,5818

0137

01373

PORUCHY XXXXXXXXXXX X PERIFERNÍCH XXXXX X XXX

0,7448

0138

01381

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX INFEKCE XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,0704

0138

01382

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X CC

2,4266

0138

01383

BAKTERIÁLNÍ A XXXXXXXXXXXX XXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX X XXX

3,2842

0139

01391

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX VIROVÉ XXXXXXXXXXX XXX XX

0,9780

0139

01392

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX MENINGITIDY S XX

1,3898

0139

01393

XXXXXXXXXXXXX INFEKCE NERVOVÉHO XXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X MCC

2,2188

0140

01401

VIROVÁ XXXXXXXXXXX XXX XX

0,9675

0140

01402

XXXXXX XXXXXXXXXXX X CC

1,1444

0140

01403

VIROVÁ XXXXXXXXXXX X MCC

1,5141

0141

01411

NETRAUMATICKÁ XXXXXXX XXXXXX A XXXX XXX CC

0,4883

0141

01412

NETRAUMATICKÁ XXXXXXX VĚDOMÍ X XXXX X CC

0,6456

0141

01413

NETRAUMATICKÁ XXXXXXX VĚDOMÍ A XXXX X XXX

1,2366

0142

01421

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4924

0142

01422

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,6420

0142

01423

EPILEPTICKÝ XXXXXXX S XXX

1,1584

0143

01431

XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX XXX CC

0,4129

0143

01432

MIGRÉNA X XXXX XXXXXXX XXXXX X CC

0,5330

0143

01433

MIGRÉNA X XXXX BOLESTI XXXXX X MCC

0,7168

0144

01441

KRANIÁLNÍ X INTRAKRANIÁLNÍ XXXXXXXX XXX CC

0,6737

0144

01442

KRANIÁLNÍ X XXXXXXXXXXXXXX PORANĚNÍ S XX

1,1159

0144

01443

XXXXXXXXX A INTRAKRANIÁLNÍ XXXXXXXX X XXX

2,3755

0145

01451

XXXXX XXXXX XXX CC

0,2238

0145

01452

OTŘES XXXXX X XX

0,2541

0145

01453

XXXXX XXXXX S XXX

0,4775

0146

01461

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3836

0146

01462

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5099

0146

01463

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X MCC

0,7590

0201

02011

ENUKLEACE X VÝKONY NA XXXXXX XXX XX

1,1362

0201

02012

XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX X XX

1,6634

0201

02013

XXXXXXXXX X VÝKONY NA XXXXXX X MCC

2,1766

0202

02021

EXTRAOKULÁRNÍ XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXX CC

0,4635

0202

02022

EXTRAOKULÁRNÍ XXXXXX, XXXXX XXXXXX X XX

0,5593

0202

02023

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, KROMĚ XXXXXX S XXX

0,6752

0203

02031

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX ČOČKY XXX XX

0,9810

0203

02032

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX ČOČKY X XX

1,0816

0203

02033

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX X MCC

1,2448

0204

02041

VÝKONY XX XXXXX X XXXX BEZ VITREKTOMIE XXX XX

0,5296

0204

02042

XXXXXX XX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXX X XX

0,5585

0204

02043

XXXXXX XX XXXXX X XXXX BEZ XXXXXXXXXXX X XXX

0,5585

0230

02301

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX

0,5678

0230

02302

XXXXXX X XXXXXXX INFEKCE XXX S XX

0,7369

0230

02303

XXXXXX X XXXXXXX INFEKCE XXX X XXX

0,8888

0231

02311

XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXX XX

0,5396

0231

02312

XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX S XX

0,7254

0231

02313

XXXXXXXXXXXX X XXXXX PORUCHY XXX X XXX

0,7492

0232

02321

XXXX XXXXXXX XXX XXX XX

0,3416

0232

02322

XXXX XXXXXXX XXX X XX

0,4081

0232

02323

XXXX XXXXXXX XXX X MCC

0,6441

0301

03011

VELKÉ XXXXXX NA HRTANU X XXXXXXXXXX XXX XX

4,2319

0301

03012

XXXXX XXXXXX XX XXXXXX A XXXXXXXXXX X CC

5,7766

0301

03013

VELKÉ VÝKONY XX XXXXXX X XXXXXXXXXX X XXX

10,2548

0302

03021

XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX A XXXX XXX CC

2,1906

0302

03022

JINÉ XXXXX XXXXXX XX XXXXX X KRKU S XX

4,2904

0302

03023

XXXX XXXXX VÝKONY XX XXXXX A XXXX X XXX

6,8559

0303

03031

XXXXXX XX OBLIČEJOVÝCH XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX A XXXX XXX XX

2,9525

0303

03032

XXXXXX XX OBLIČEJOVÝCH XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX A XXXX X XX

3,1009

0303

03033

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX A XXXX X XXX

5,5757

0304

03041

XXXXXX XX XXXXXX XXX XX

1,3632

0304

03042

XXXXXX XX XXXXXX X XX

2,1192

0304

03043

XXXXXX XX XXXXXX S XXX

2,3596

0305

03051

XXXXXX XX DUTINÁCH A XXXXXXXX XXX XX

1,2995

0305

03052

XXXXXX XX DUTINÁCH X XXXXXXXX X XX

1,5963

0305

03053

XXXXXX XX DUTINÁCH X XXXXXXXX S XXX

1,6458

0306

03061

XXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXX XX

1,0863

0306

03062

XXXXXX XX XXXXXX XXXXX X XX

1,3223

0306

03063

XXXXXX XX XXXXXX XXXXX S XXX

1,6953

0307

03071

XXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXX BEZ XX

1,6889

0307

03072

XXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXX S XX

1,6889

0307

03073

XXXXXXX XXXXXXXX RTU A XXXXX X XXX

1,8452

0308

03081

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,4620

0308

03082

XXXXXX XX KRČNÍCH X XXXXXXX XXXXXXXX X CC

0,5761

0308

03083

VÝKONY NA XXXXXXX A NOSNÍCH XXXXXXXX X XXX

0,6392

0309

03091

XXXX XXXXXX XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX UŠÍ, XXXX, XXX A XXXXX XXX XX

0,5690

0309

03092

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, XXXX, XXX X XXXXX S XX

0,8245

0309

03093

XXXX XXXXXX XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX XXX, XXXX, ÚST A XXXXX X XXX

1,4097

0310

03100

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

22,2683

0330

03301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX, ÚST A XXXXX BEZ XX

0,4519

0330

03302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, NOSU, XXX X XXXXX X XX

0,5142

0330

03303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX, ÚST X HRDLA X XXX

0,8573

0331

03311

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,4311

0331

03312

XXXXXXX ROVNOVÁHY S XX

0,5064

0331

03313

XXXXXXX ROVNOVÁHY X XXX

0,6096

0332

03321

XXXXXXXX BEZ XX

0,2927

0332

03322

XXXXXXXX X CC

0,3851

0332

03323

EPISTAXE S XXX

0,5019

0333

03331

XXXXXXXXXXX, OTITIS XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX CEST XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,3243

0333

03332

XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, LARYNGOTRACHEITIS X XX

0,4455

0333

03333

XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, LARYNGOTRACHEITIS S XXX

0,5815

0334

03341

XXXXXX XXXX A XXX XXX XX

0,9968

0334

03342

XXXXXX XXXX X ÚST X XX

1,0035

0334

03343

XXXXXX XXXX X ÚST S XXX

1,4948

0335

03351

XXXX XXXXXXX XXX, XXXX, XXX X XXXXX XXX XX

0,3537

0335

03352

XXXX XXXXXXX UŠÍ, XXXX, XXX X XXXXX X CC

0,4179

0335

03353

JINÉ XXXXXXX XXX, XXXX, ÚST X XXXXX X XXX

0,5478

0401

04011

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX

3,3069

0401

04012

XXXXX XXXXXX XXXXXX S XX

4,1272

0401

04013

XXXXX XXXXXX XXXXXX S XXX

5,4514

0402

04021

XXXXX HRUDNÍ XXXXXX XXX XX

2,8815

0402

04022

XXXXX XXXXXX XXXXXX S XX

2,9550

0402

04023

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXX

4,4035

0403

04031

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8415

0403

04032

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

1,2127

0403

04033

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,4085

0430

04301

XXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

1,2303

0430

04302

XXXXXXXX XXXXXXX S XX

1,8685

0430

04303

XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,1578

0431

04310

XXXXXXXXXX XXXXXXX

1,6667

0432

04321

XXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,7345

0432

04322

XXXXXX XXXXXXX X CC

0,8339

0432

04323

PLICNÍ EMBOLIE X MCC

1,0006

0433

04331

ZÁVAŽNÉ XXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

0,3645

0433

04332

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX

0,6141

0433

04333

XXXXXXX TRAUMA XXXXXXXX X MCC

0,9741

0434

04341

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU BEZ XX

0,4907

0434

04342

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,6173

0434

04343

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,8408

0435

04351

XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

0,7317

0435

04352

XXXXXXX X XXXXXX DÝCHACÍHO XXXXXXX X XX

0,9602

0435

04353

XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,5545

0436

04361

XXXXXX XXXXXXXXX X DÁVIVÝ XXXXX XXX XX

0,5767

0436

04362

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX X XX

0,7310

0436

04363

XXXXXX PNEUMONIE X XXXXXX KAŠEL X XXX

1,0580

0437

04371

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX

0,4544

0437

04372

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XX

0,6048

0437

04373

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXX

0,9336

0438

04381

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXX CC

0,3981

0438

04382

ASTMA X XXXXXXXXXXXXXX X XX

0,5508

0438

04383

XXXXX A XXXXXXXXXXXXXX X XXX

0,8134

0439

04391

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX BEZ XX

0,5808

0439

04392

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX S XX

0,7424

0439

04393

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXX

1,1181

0440

04401

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,7339

0440

04402

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,8661

0440

04403

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,2956

0441

04411

XXXXXXXX, SYMPTOMY X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4171

0441

04412

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX DÝCHACÍHO XXXXXXX X XX

0,5591

0441

04413

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,8203

0500

05000

XXXXX XX 5 XXX OD XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

0,4204

0501

05011

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X IMPLANTÁT XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX BEZ XX

13,3977

0501

05012

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX FUNKCE XXXXX X XX

14,1683

0501

05013

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX FUNKCE XXXXX S XXX

17,2009

0502

05021

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX SRDEČNÍ KATETRIZACÍ XXX XX

13,0696

0502

05022

XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

13,0696

0502

05023

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X XXX

16,1010

0503

05031

XXXXXXX X ZÁKROKY XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX

7,5532

0503

05032

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX NA XXXXXXXXX XXXXX X XX

9,3162

0503

05033

XXXXXXX X ZÁKROKY XXX XXXXXXX SRDEČNÍ XXXX XX XXXXXXXXX XXXXX S MCC

10,8863

0504

05041

VÝKONY XX SRDEČNÍ XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

9,8039

0504

05042

VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

10,7579

0504

05043

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

13,1732

0505

05051

XXXXXXXXX XXXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

8,6451

0505

05052

XXXXXXXXX XXXXXX SE SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X XX

9,3354

0505

05053

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

11,2100

0506

05061

XXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

7,2607

0506

05062

KORONÁRNÍ XXXXXX XXX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX S XX

7,3728

0506

05063

XXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXXXX X MCC

8,4928

0507

05070

IMPLANTACE XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX U XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX NEBO XXXX

5,0907

0508

05081

XXXXXXX A XXXXXXX XXX VROZENÉ SRDEČNÍ XXXX NA ZAVŘENÉM XXXXX XXX XX

4,4077

0508

05082

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX SRDEČNÍ XXXX XX XXXXXXXX SRDCI X XX

5,5256

0508

05083

XXXXXXX X XXXXXXX XXX VROZENÉ XXXXXXX XXXX NA XXXXXXXX XXXXX S XXX

6,7655

0509

05091

XXXXX ABDOMINÁLNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

5,4064

0509

05092

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝKONY X XX

7,2601

0509

05093

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

9,3116

0510

05101

XXXX PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PŘI AKUTNÍM XXXXXXXX MYOKARDU BEZ XX

3,0091

0510

05102

XXXX PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X XX

3,3085

0510

05103

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍM XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

4,2257

0511

05111

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX BEZ XX

2,9492

0511

05112

XXXXXXXXXX TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX S XX

3,3581

0511

05113

XXXXXXXXXX TRVALÉHO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX X XXX

4,2280

0512

05121

XXXXX HRUDNÍ VASKULÁRNÍ XXXXXX BEZ CC

6,6559

0512

05122

VELKÉ XXXXXX XXXXXXXXXX VÝKONY X XX

7,0084

0512

05123

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

10,3792

0513

05131

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

2,4443

0513

05132

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

2,8512

0513

05133

XXXX PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X XXX

3,8053

0514

05141

XXXX XXXXXXXXXX VÝKONY XXX CC

2,1221

0514

05142

JINÉ VASKULÁRNÍ XXXXXX S CC

2,8592

0514

05143

JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

3,8086

0515

05151

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX X XXXX XXX XX

1,7841

0515

05152

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX X XXXX X CC

2,3184

0515

05153

AMPUTACE XXXXX XXXXXX OBĚHOVÉHO XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX X NOHY X XXX

3,5216

0516

05161

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

2,2852

0516

05162

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XX

2,4223

0516

05163

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX S XXX

2,4604

0517

05171

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX U XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,1552

0517

05172

XXXXXXXX XXXXX KONČETINY X XXXXX U XXXX XXX PORUCHU XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,3374

0517

05173

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X PRSTU X XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,7841

0518

05181

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, KROMĚ XXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,9637

0518

05182

KONTROLA XXXXXXXXXXXXXXXXX A DEFIBRILÁTORU, XXXXX VÝMĚNY XXXXXXXX X XX

1,2788

0518

05183

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXX

2,0263

0519

05191

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXX XX

0,5257

0519

05192

XXXXXXXX X XXXXXXXXX CÉV X CC

0,5798

0519

05193

LIGATURA A XXXXXXXXX XXX X XXX

0,5798

0520

05201

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX A PORUCHÁCH XXXXXXXXX SYSTÉMU BEZ XX

0,8517

0520

05202

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

1,2410

0520

05203

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX X PORUCHÁCH XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,5273

0522

05221

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

6,1971

0522

05222

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

6,3880

0522

05223

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

9,6231

0523

05231

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍM INFARKTU XXXXXXXX XXX XX

3,2821

0523

05232

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X XX

4,0204

0523

05233

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU S XXX

4,7213

0524

05241

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX XXX CC

6,0504

0524

05242

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX INFARKTU MYOKARDU X XX

6,8727

0524

05243

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 NEPOTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,1955

0526

05261

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍHO INFARKTU XXXXXXXX XXX XX

5,9480

0526

05262

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, >=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

6,7752

0526

05263

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, >=3 XXXXXXXXXX XXXXXX BEZ AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

6,7752

0527

05271

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

2,9366

0527

05272

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, <=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X XX

3,6685

0527

05273

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, <=2 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,3670

0528

05281

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

4,9820

0528

05282

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

5,4860

0528

05283

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, >=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,2516

0529

05291

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX KATETRIZAČNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

6,3397

0529

05292

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU S XX

6,4627

0529

05293

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX MYOKARDU X XXX

6,7695

0530

05301

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,7269

0530

05302

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX AKUTNÍM INFARKTU XXXXXXXX X CC

1,0691

0530

05303

SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX XXX AKUTNÍM XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

1,9162

0531

05311

XXXXXXX KATETRIZACE PŘI XXXXXXXXXX CHOROBĚ XXXXXXX XXX CC

0,4182

0531

05312

SRDEČNÍ KATETRIZACE XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX S XX

0,5460

0531

05313

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX SRDEČNÍ X XXX

0,6764

0532

05321

XXXXXXX KATETRIZACE PŘI XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,4947

0532

05322

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX JINÝCH XXXXXXXXX OBĚHOVÉHO XXXXXXX X XX

0,7905

0532

05323

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX JINÝCH XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU S XXX

1,6321

0533

05331

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,4270

0533

05332

AKUTNÍ XXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,7343

0533

05333

XXXXXX XXXXXXX MYOKARDU X XXX

1,3575

0534

05341

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX

1,1678

0534

05342

XXXXXX X SUBAKUTNÍ XXXXXXXXXXXXX X CC

1,6814

0534

05343

AKUTNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

3,1145

0535

05351

XXXXXXX SELHÁNÍ XXX XX

0,5472

0535

05352

XXXXXXX XXXXXXX X XX

0,6826

0535

05353

XXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,0408

0536

05361

XXXXXXX ŽILNÍ XXXXXXXX XXX XX

0,4298

0536

05362

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X CC

0,5310

0536

05363

HLUBOKÁ XXXXX XXXXXXXX S XXX

0,6945

0537

05371

XXXXXXXXXXX SRDEČNÍ ZÁSTAVA XXX XX

1,2284

0537

05372

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XX

1,4484

0537

05373

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,6918

0538

05381

XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4208

0538

05382

XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX PORUCHY X XX

0,5430

0538

05383

XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX PORUCHY X XXX

0,6242

0539

05391

XXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3564

0539

05392

XXXXXXXXXXXXX X XX

0,4761

0539

05393

XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,6549

0540

05401

XXXXXXXXXX BEZ XX

0,3008

0540

05402

XXXXXXXXXX X XX

0,3745

0540

05403

XXXXXXXXXX X XXX

0,5103

0541

05411

XXXXXXX SRDEČNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3893

0541

05412

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5341

0541

05413

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,9460

0542

05421

XXXXXXX ARYTMIE X XXXXXXX VEDENÍ XXX XX

0,3660

0542

05422

XXXXXXX ARYTMIE X XXXXXXX VEDENÍ X XX

0,5577

0542

05423

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX S XXX

0,9344

0543

05431

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX XXX CC

0,3173

0543

05432

ANGÍNA PECTORIS X BOLEST NA XXXXXXXX X XX

0,3943

0543

05433

XXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX XX XXXXXXXX X XXX

0,5075

0544

05441

XXXXXXX X XXXXXX XXX XX

0,3533

0544

05442

XXXXXXX X XXXXXX S XX

0,4458

0544

05443

XXXXXXX X KOLAPS X XXX

0,6430

0545

05451

XXXXXXXXXXXXXX BEZ CC

0,3933

0545

05452

KARDIOMYOPATIE X XX

0,6641

0545

05453

XXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,0370

0546

05461

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX SRDEČNÍHO XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XX

0,5586

0546

05462

XXXXXXX, XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČI VASKULÁRNÍHO XXXXXXXXX ČI XXXXXX X XX

0,7782

0546

05463

XXXXXXX, XXXXXX X KOMPLIKACE XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX PŘÍSTROJE XX XXXXXX X XXX

0,7782

0547

05471

XXXX XXXXXXX OBĚHOVÉHO XXXXXXX XXX CC

0,3202

0547

05472

JINÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,4547

0547

05473

JINÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,7765

0548

05481

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX PERIFERNÍCH XXX XXX XX

4,2656

0548

05482

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX AKUTNÍ XXXXXXXX X XXXXXXX PERIFERNÍCH XXX S XX

4,6105

0548

05483

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX CÉV S XXX

4,6255

0549

05491

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX CC

3,0547

0549

05492

ENDOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXXX ISCHÉMII X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX S XX

3,4453

0549

05493

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX CÉV X XXX

4,0892

0550

05501

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX BEZ XX

2,0526

0550

05502

XXXXXXXXXXXXX XXXX ZAVEDENÍ STENTU XX PERIFERNÍ XXXX X XX

2,6484

0550

05503

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX STENTU XX XXXXXXXXX XXXX S XXX

2,7443

0601

06011

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXX XX

3,2925

0601

06012

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XX

4,0857

0601

06013

XXXXX XXXXXX XX TLUSTÉM X XXXXXX STŘEVU X XXX

6,3652

0602

06021

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, JÍCNU X XXXXXXXXXXX XXX XX

3,0146

0602

06022

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX A DVANÁCTNÍKU X XX

4,6451

0602

06023

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X DVANÁCTNÍKU X XXX

5,2952

0603

06031

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXX XX

1,6419

0603

06032

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX X TENKÉM XXXXXX X XX

2,5544

0603

06033

XXXXX VÝKONY XX TLUSTÉM A XXXXXX XXXXXX X XXX

4,1984

0604

06041

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

1,0368

0604

06042

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XX

1,1915

0604

06043

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

1,5580

0605

06051

XXXXXX NA XXXXXXXX XXX XX

0,9787

0605

06052

XXXXXX NA XXXXXXXX S CC

1,2714

0605

06053

VÝKONY XX XXXXXXXX X XXX

1,6333

0606

06061

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXXXX, STEHENNÍ, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX

1,1377

0606

06062

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX S XX

1,2121

0606

06063

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX TŘÍSELNÉ, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX S XXX

1,3958

0607

06071

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX, JÍCNU X XXXXXXXXXXX BEZ XX

2,0243

0607

06072

XXXXX XXXXXX XX ŽALUDKU, XXXXX A DVANÁCTNÍKU X CC

2,5404

0607

06073

MENŠÍ XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X DVANÁCTNÍKU S XXX

3,5693

0608

06081

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX

0,6566

0608

06082

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, STEHENNÍ, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X CC

0,9568

0608

06083

LAPAROTOMICKÉ XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, UMBILIKÁLNÍ NEBO XXXXXXXXXXXX XXXX X XXX

1,4998

0609

06091

XXXXXX A STOMICKÉ XXXXXX XXX XX

0,5256

0609

06092

XXXXXX X STOMICKÉ VÝKONY X XX

0,7340

0609

06093

XXXXXX X XXXXXXXX VÝKONY X XXX

0,9523

0610

06101

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,9965

0610

06102

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,7214

0610

06103

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

3,1797

0611

06111

XXXXXX NA APENDIXU XXX KOMPLIKUJÍCÍ XXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

1,1465

0611

06112

XXXXXX XX APENDIXU PŘI XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX

1,6645

0611

06113

XXXXXX NA XXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX S XXX

2,5504

0630

06301

XXXXXXX XXXXXXXXXX TRÁVICÍHO XXXXXXX XXX CC

0,4206

0630

06302

MALIGNÍ XXXXXXXXXX TRÁVICÍHO XXXXXXX X CC

0,5452

0630

06303

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

0,7551

0631

06311

XXXXXXXX VŘED X XXXXXXXXXX BEZ CC

0,3866

0631

06312

PEPTICKÝ XXXX X GASTRITIDA X XX

0,5923

0631

06313

XXXXXXXX VŘED X GASTRITIDA X XXX

1,1186

0632

06321

XXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,4008

0632

06322

XXXXXXX XXXXX S XX

0,5983

0632

06323

XXXXXXX XXXXX S XXX

1,0942

0633

06331

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3897

0633

06332

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X CC

0,5804

0633

06333

DIVERTIKULITIDA, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,7953

0634

06341

XXXXXXXXXX INSUFICIENCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,6143

0634

06342

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX X CC

0,8482

0634

06343

VASKULÁRNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,3119

0635

06351

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,3801

0635

06352

OBSTRUKCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,5464

0635

06353

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,0540

0636

06361

XXXXXXX INFEKCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,7348

0636

06362

XXXXXXX XXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX X CC

0,8739

0636

06363

ZÁVAŽNÉ INFEKCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,4259

0637

06371

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXX XX

0,2808

0637

06372

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX S XX

0,3896

0637

06373

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX S XXX

0,5646

0638

06381

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3067

0638

06382

XXXX XXXXXXX TRÁVICÍHO XXXXXXX X XX

0,4618

0638

06383

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,8560

0701

07011

XXXXXX NA PANKREATU, XXXXXXX A XXXXXX XXX XX

4,1487

0701

07012

XXXXXX NA XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX X XX

5,3486

0701

07013

XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXX X SPOJKY S XXX

8,5013

0702

07021

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

3,3694

0702

07022

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

3,9916

0702

07023

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX CESTÁCH X XXX

5,7420

0703

07031

XXXXXXXXXXXXXXXX, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ XXX CC

1,5229

0703

07032

CHOLECYSTEKTOMIE, XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XX

2,1760

0703

07033

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX LAPAROSKOPICKÉ X XXX

3,6797

0704

07041

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX

1,2241

0704

07042

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XX

1,4394

0704

07043

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,9244

0705

07051

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XX

1,6010

0705

07052

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX X XX

2,0768

0705

07053

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU X PANKREATU X XXX

3,7718

0730

07301

XXXXXXX X ALKOHOLICKÁ XXXXXXXXXX XXX XX

0,4940

0730

07302

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX HEPATITIDA X CC

0,6106

0730

07303

CIRHÓZA X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

1,0593

0731

07311

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XX

0,4715

0731

07312

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU A XXXXXXXXX X XX

0,6116

0731

07313

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX

0,8213

0732

07321

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXX XX

0,6332

0732

07322

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX S XX

0,8941

0732

07323

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ X XXX

2,2508

0733

07331

XXXXXXX XXXXX, KROMĚ XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,4370

0733

07332

XXXXXXX JATER, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX S XX

0,6473

0733

07333

XXXXXXX JATER, KROMĚ XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX S XXX

1,0614

0734

07341

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX BEZ CC

0,4718

0734

07342

JINÉ XXXXXXX ŽLUČOVÝCH CEST X XX

0,6590

0734

07343

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXX

1,0732

0801

08011

XXXX PÁTEŘE XXX XXXXXXXXXXX X SKOLIÓZE XXX XX

15,2061

0801

08012

XXXX XXXXXX XXX DEFORMITÁCH A XXXXXXXX S XX

16,8329

0801

08013

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X SKOLIÓZE X XXX

19,1709

0802

08021

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX DOLNÍCH KONČETIN XXX XX

2,8046

0802

08022

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXX DOLNÍCH XXXXXXXX X CC

3,5151

0802

08023

BILATERÁLNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX KLOUBECH XXXXXXX XXXXXXXX S XXX

7,5570

0803

08031

XXXX XXXXXX, XX XXX XXXXXXXXX XXX XX

4,9933

0803

08032

XXXX XXXXXX, XX XXX DEFORMITY X XX

5,1798

0803

08033

XXXX PÁTEŘE, NE XXX XXXXXXXXX X XXX

7,4107

0804

08041

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, TOTÁLNÍ X XXXXXXXX ENDOPROTÉZA XXXXXX XXX XX

3,0220

0804

08042

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, LOKTE, XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

3,1104

0804

08043

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, LOKTE, XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,7127

0805

08051

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX KRANIÁLNÍCH X XXXXXXXXXXXX KOSTÍ XXX XX

3,1175

0805

08052

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX A OBLIČEJOVÝCH XXXXX X XX

3,5307

0805

08053

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX KRANIÁLNÍCH X XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX

4,5648

0806

08061

XXXXX VÝKONY XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX KLOUBŮ XXX XX

5,5681

0806

08062

XXXXX VÝKONY XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX KLOUBŮ S XX

5,5681

0806

08063

XXXXX XXXXXX REPLANTACE XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX KLOUBŮ X XXX

5,5681

0807

08071

XXXXXXXX XXX PORUCHÁCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXX XXX XX

1,5904

0807

08072

XXXXXXXX PŘI PORUCHÁCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX S XX

2,1614

0807

08073

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXX XXXXX X XXX

4,1863

0808

08081

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX BEZ CC

2,3786

0808

08082

VÝKONY XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, KROMĚ XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XX

2,7606

0808

08083

XXXXXX NA XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, KROMĚ REPLANTACE XXXXXXX XXXXXX X XXX

3,7041

0809

08091

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX BEZ CC

0,7853

0809

08092

TRANSPLANTACE XXXX XXXX TKÁNĚ XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XX

1,8407

0809

08093

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX POJIVOVÉ XXXXX XXXXX XXXX X XXX

4,8230

0810

08101

XXXXXX XX XXXXXX X KRKU, KROMĚ XXXX PÁTEŘE XXX XX

1,6756

0810

08102

XXXXXX XX ZÁDECH X KRKU, KROMĚ XXXX PÁTEŘE S XX

1,9702

0810

08103

XXXXXX XX XXXXXX X XXXX, KROMĚ XXXX XXXXXX X XXX

3,7325

0811

08111

XXXXXX XX KOLENU, XXXXX A XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX BEZ XX

1,2205

0811

08112

XXXXXX XX KOLENU, XXXXX X XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX X XX

1,5762

0811

08113

XXXXXX XX XXXXXX, XXXXX X HLEZNU, XXXXX CHODIDLA X XXX

2,3685

0812

08121

XXXXXXX VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO XXXXXXXX BEZ XX

0,3799

0812

08122

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,4689

0812

08123

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

1,0504

0813

08131

XXXXXX XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,7434

0813

08132

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,3508

0813

08133

XXXXXX RESEKCE XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,6443

0814

08141

XXXXXX NA CHODIDLE XXX XX

0,6157

0814

08142

XXXXXX XX XXXXXXXX X XX

0,8113

0814

08143

XXXXXX XX XXXXXXXX S XXX

1,0674

0815

08151

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,8910

0815

08152

XXXXXX XX XXXXXXX KONČETINÁCH X CC

1,3656

0815

08153

VÝKONY NA XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

1,7649

0816

08161

XXXXXX XX XXXXX XXXXX BEZ XX

0,5377

0816

08162

XXXXXX XX XXXXX XXXXX X XX

0,8030

0816

08163

XXXXXX XX XXXXX XXXXX S XXX

1,7579

0817

08171

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,6093

0817

08172

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ X XX

1,2509

0817

08173

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ X XXX

2,8362

0818

08181

XXXXXXX XXXXXXXXXXX KOLENA, XXXXXX XXX XX

3,4820

0818

08182

XXXXXXX XXXXXXXXXXX KOLENA, XXXXXX X XX

3,5596

0818

08183

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXX

3,9120

0819

08191

XXXXXXXXXXX XXX XX

0,6010

0819

08192

XXXXXXXXXXX X XX

0,6189

0819

08193

XXXXXXXXXXX X XXX

0,6912

0820

08201

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX KLOUBŮ XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

4,5165

0820

08202

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

5,0720

0820

08203

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X DOLNÍCH KONČETIN, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

6,8116

0830

08301

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,4941

0830

08302

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX

0,6080

0830

08303

XXXXXXXXX XXXXX STEHENNÍ X XXX

1,1875

0831

08311

XXXXXXXXX XXXXX, NEBO XXXXXXXXX KYČLE XXX XX

0,4735

0831

08312

XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX KYČLE S XX

0,6284

0831

08313

XXXXXXXXX PÁNVE, XXXX XXXXXXXXX XXXXX S XXX

0,9721

0832

08321

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX STEHENNÍ KOSTI X XXXXX XXX XX

0,3224

0832

08322

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX S XX

0,4248

0832

08323

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX KOSTI X XXXXX X XXX

0,7207

0833

08331

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX ZLOMENINY XXX XX

0,5672

0833

08332

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

0,6690

0833

08333

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX ZLOMENINY X XXX

1,0184

0834

08341

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,6764

0834

08342

XXXXXXXXXXXXXX X XX

0,8917

0834

08343

XXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,6812

0835

08351

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,8229

0835

08352

XXXXXXXX ARTRITIDA X XX

1,1104

0835

08353

XXXXXXXX ARTRITIDA X XXX

1,8598

0836

08361

XXXXXXX POJIVOVÉ XXXXX XXX XX

0,5554

0836

08362

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XX

0,7837

0836

08363

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXX

0,9826

0837

08371

XXXXXXXXXXXXX XXXXX PROBLÉMŮ XX ZÁDY XXX XX

0,4270

0837

08372

XXXXXXXXXXXXX XXXXX PROBLÉMŮ XX XXXX S XX

0,5031

0837

08373

XXXXXXXXXXXXX XXXXX PROBLÉMŮ XX XXXX X XXX

0,7500

0838

08381

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX BEZ XX

0,4191

0838

08382

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X KLOUBŮ S XX

0,5198

0838

08383

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XXX

0,6834

0839

08391

XXXXXXX, REAKCE X XXXXXXXXXX ORTOPEDICKÉHO XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XX

0,5071

0839

08392

XXXXXXX, REAKCE X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX VÝKONU S XX

0,6734

0839

08393

XXXXXXX, XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX VÝKONU X XXX

0,8714

0840

08401

XXXXXXXXXXXXXXXXX PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3477

0840

08402

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, VÝRONY X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,4911

0840

08403

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, VÝRONY X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX CHOROBY X XXX

0,5448

0841

08411

XXXX PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,3043

0841

08412

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ X XX

0,4633

0841

08413

XXXX PORUCHY XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ S XXX

0,6814

0901

09011

XXXXX XXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,7382

0901

09012

XXXXX XXXX A/NEBO DEBRIDEMENT X XX

1,2360

0901

09013

XXXXX ŠTĚP X/XXXX XXXXXXXXXXX S XXX

2,4816

0902

09021

XXXXXX NA XXXXXX XXX XX

0,9337

0902

09022

XXXXXX XX XXXXXX X CC

1,1864

0902

09023

VÝKONY XX XXXXXX X XXX

1,3089

0903

09031

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X PRSU BEZ XX

0,4487

0903

09032

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X XXXX X XX

0,7222

0903

09033

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX TKÁNĚ X PRSU X XXX

1,5221

0930

09301

XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX

0,5377

0930

09302

XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XX

0,5969

0930

09303

XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXX

0,8563

0931

09311

XXXXXXX XXXXXXXXXX PRSŮ XXX CC

0,3315

0931

09312

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ XXXX X XX

0,4845

0931

09313

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX S XXX

0,6009

0932

09321

XXXXXXXX BEZ XX

0,4867

0932

09322

XXXXXXXX X XX

0,6470

0932

09323

XXXXXXXX X XXX

0,9716

0933

09331

XXXXXXXX KŮŽE, XXXXXXXX XXXXX X PRSU XXX XX

0,2457

0933

09332

XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX A XXXX X CC

0,3114

0933

09333

PORANĚNÍ XXXX, PODKOŽNÍ TKÁNĚ X PRSU X XXX

0,6223

0934

09341

XXXX PORUCHY XXXX X XXXX XXX XX

0,3430

0934

09342

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX S XX

0,4804

0934

09343

XXXX XXXXXXX KŮŽE X XXXX S XXX

0,5338

1001

10011

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX MOZKOVÉM XXX CC

2,6665

1001

10012

VÝKONY XX XXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

3,0916

1001

10013

XXXXXX XX NADLEDVINKÁCH X XXXXXXXX MOZKOVÉM X XXX

7,0087

1002

10021

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX RÁNY XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

1,5666

1002

10022

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX, NUTRIČNÍCH X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

1,5944

1002

10023

XXXXX ŠTĚP X XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX PORUCHÁCH S XXX

2,3728

1003

10031

XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XX

2,7160

1003

10032

XXXXXX XXX XXXXXXX X XX

2,7160

1003

10033

XXXXXX XXX XXXXXXX X XXX

5,7160

1004

10041

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, NUTRIČNÍCH X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

1,8620

1004

10042

XXXXXXXX DOLNÍ XXXXXXXXX XXX ENDOKRINNÍCH, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X CC

1,9731

1004

10043

AMPUTACE XXXXX KONČETINY XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX PORUCHÁCH X XXX

3,4348

1005

10051

XXXXXX NA XXXXXX X PŘÍŠTITNÉ XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

1,3031

1005

10052

XXXXXX NA ŠTÍTNÉ X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

1,5163

1005

10053

XXXXXX XX XXXXXX X PŘÍŠTITNÉ XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY X XXX

2,1221

1006

10061

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

1,5552

1006

10062

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

2,2443

1006

10063

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

3,7162

1030

10301

XXXXXXXX, NUTRIČNÍ A XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3837

1030

10302

XXXXXXXX, NUTRIČNÍ X JINÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,5269

1030

10303

DIABETES, XXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,9057

1031

10311

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,3777

1031

10312

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

0,4210

1031

10313

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

0,6425

1032

10321

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,4317

1032

10322

XXXXXXX PORUCHY XXXXXXXXXXX S XX

0,5613

1032

10323

XXXXXXX XXXXXXX METABOLISMU S XXX

0,7483

1033

10331

XXXX XXXXXXXXXX PORUCHY XXX CC

0,3211

1033

10332

JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4788

1033

10333

XXXX XXXXXXXXXX PORUCHY S XXX

0,8712

1101

11011

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

6,2384

1101

11012

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN X XX

6,2965

1101

11013

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN S XXX

9,2160

1102

11021

XXXXX VÝKONY NA XXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

5,6808

1102

11022

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX MĚCHÝŘI X XX

7,4203

1102

11023

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXX X XXX

10,1105

1103

11031

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

2,4029

1103

11032

XXXXX XXXXXX XX LEDVINÁCH X XXXXXXXX CESTÁCH X CC

2,9612

1103

11033

VELKÉ VÝKONY XX LEDVINÁCH X XXXXXXXX CESTÁCH X XXX

4,5897

1104

11041

XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX BEZ CC

1,2642

1104

11042

DIALÝZA X ELIMINAČNÍ XXXXXX X XX

1,9074

1104

11043

XXXXXXX A XXXXXXXXXX METODY S XXX

3,3151

1105

11051

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX CESTÁCH X MOČOVÉM XXXXXXX XXX XX

0,9877

1105

11052

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X MOČOVÉM XXXXXXX S CC

1,1982

1105

11053

MENŠÍ XXXXXX XX LEDVINÁCH, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX MĚCHÝŘI X XXX

1,8847

1106

11061

XXXXXXXXXXXXXX XXX CC

1,2478

1106

11062

PROSTATEKTOMIE X XX

1,5299

1106

11063

XXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,9595

1107

11071

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,6502

1107

11072

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY X CC

0,8037

1107

11073

URETRÁLNÍ X XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY X XXX

1,0402

1108

11081

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXXXX X MOČOVÝCH XXXX XXX XX

0,5458

1108

11082

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX LEDVIN X XXXXXXXX XXXX X XX

0,7873

1108

11083

XXXX VÝKONY XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX LEDVIN X XXXXXXXX XXXX X XXX

1,3480

1130

11301

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ LEDVIN X MOČOVÝCH XXXX X LEDVINOVÉ XXXXXXX XXX CC

0,4608

1130

11302

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ XXXXXX A XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,6490

1130

11303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX CEST A XXXXXXXXX SELHÁNÍ S XXX

1,0041

1131

11311

XXXXXXXXX XXX CC

0,4749

1131

11312

NEFRITIDA X CC

0,5036

1131

11313

NEFRITIDA X XXX

1,1800

1132

11321

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX CEST XXX XX

0,4186

1132

11322

XXXXXXX LEDVIN A XXXXXXXX XXXX X XX

0,5493

1132

11323

XXXXXXX LEDVIN X XXXXXXXX CEST X XXX

0,7672

1133

11331

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX

1,0031

1133

11332

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XX

1,5538

1133

11333

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXX

1,6581

1134

11341

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,3014

1134

11342

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,4511

1134

11343

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX LITOTRYPSE S XXX

0,7404

1135

11351

XXXXXXX, REAKCE X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX PŘÍSTROJE, XXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,2800

1135

11352

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX GENITOURETRÁLNÍHO XXXXXXXXX, XXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX X XX

0,4357

1135

11353

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX PŘÍSTROJE, ŠTĚPU XXXX TRANSPLANTÁTU S XXX

0,5607

1136

11361

XXXXXXXX X SYMPTOMY XX LEDVINÁCH X XXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3224

1136

11362

XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,3962

1136

11363

XXXXXXXX A XXXXXXXX XX LEDVINÁCH A XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,4648

1137

11371

XXXX XXXXXXX LEDVIN X MOČOVÝCH XXXX XXX XX

0,3108

1137

11372

XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X CC

0,4628

1137

11373

JINÉ XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX CEST X XXX

0,7704

1201

12011

XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXX BEZ XX

2,5254

1201

12012

XXXXX XXXXXX V OBLASTI XXXXX X MUŽE X XX

2,6161

1201

12013

XXXXX VÝKONY X XXXXXXX PÁNVE X MUŽE X XXX

3,7871

1202

12021

XXXXXX XX XXXXXX XXX CC

0,5321

1202

12022

VÝKONY XX XXXXXX X XX

0,8846

1202

12023

XXXXXX XX XXXXXX S XXX

1,8571

1203

12031

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,2147

1203

12032

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XX

1,4319

1203

12033

XXXXXXXXXXXXXX PROSTATEKTOMIE X XXX

1,8748

1204

12041

XXXXXX NA VARLATECH XXX CC

0,5326

1204

12042

VÝKONY XX XXXXXXXXX X XX

0,7539

1204

12043

XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXX

1,2059

1205

12051

XXXXXXXXXX XXX XX

0,3639

1205

12052

XXXXXXXXXX X CC

0,4074

1205

12053

CIRKUMCIZE S XXX

0,4074

1206

12061

XXXX VÝKONY XX XXXXXXX REPRODUKČNÍM XXXXXXX XXX XX

0,7094

1206

12062

XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,0389

1206

12063

XXXX XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,0499

1230

12301

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3160

1230

12302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5278

1230

12303

XXXXXXX XXXXXXXXXX MUŽSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,6899

1231

12311

XXXXXXX MUŽSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,2579

1231

12312

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X CC

0,3579

1231

12313

PORUCHY MUŽSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

0,5278

1301

13011

XXXXXXXXXX XXXXX, RADIKÁLNÍ XXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

3,0379

1301

13012

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX HYSTEREKTOMIE X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X CC

3,8293

1301

13013

EXENTERACE XXXXX, XXXXXXXXX HYSTEREKTOMIE X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

5,5216

1302

13021

XXXXXX NA DĚLOZE X XXXXXXXX XXX XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXX CC

2,0407

1302

13022

VÝKONY NA XXXXXX A XXXXXXXX XXX MALIGNÍ XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX S XX

2,5680

1302

13023

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXXXXX X ADNEXECH X XXX

4,6577

1303

13031

XXXXXX XX XXXXXX X ADNEXECH XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX NA VAJEČNÍKU X XXXXXXXX XXX XX

1,7836

1303

13032

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JINDE XXX XX VAJEČNÍKU X XXXXXXXX X XX

2,2158

1303

13033

XXXXXX XX XXXXXX X ADNEXECH XXX XXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ JINDE XXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX S XXX

3,0541

1304

13041

XXXXXXX A ADNEXÁLNÍ XXXXXX XXX XX XX XXXX A XXXXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍCH XXX XX

1,3289

1304

13042

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XX SITU A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S XX

1,4619

1304

13043

XXXXXXX X ADNEXÁLNÍ XXXXXX XXX XX XX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXX

1,5592

1305

13051

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,8250

1305

13052

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XX

1,0693

1305

13053

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

1,0693

1306

13061

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX REPRODUKČNÍM XXXXXXX XXX XX

0,9385

1306

13062

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,2311

1306

13063

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX ŽENSKÉM XXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,2311

1307

13071

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXX VÝKONY BEZ XX

0,3066

1307

13072

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XX

0,4255

1307

13073

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXX

0,5458

1308

13081

XXXXXXXXXXXX PŘERUŠENÍ XXXXXXXXX XXX XX

0,6500

1308

13082

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

0,7074

1308

13083

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

0,7074

1309

13091

XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX

0,3447

1309

13092

XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX X XX

0,3936

1309

13093

XXXXXXXX, XXXXXXX X KÓNIZACE S XXX

0,3937

1310

13101

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8450

1310

13102

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

1,1841

1310

13103

JINÉ XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,6880

1330

13301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3442

1330

13302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,4564

1330

13303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,5855

1331

13311

XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX BEZ XX

0,3223

1331

13312

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,4034

1331

13313

INFEKCE ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,6699

1332

13321

XXXXXXXXXXX X JINÉ XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX XXX CC

0,1990

1332

13322

MENSTRUAČNÍ X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX X CC

0,2972

1332

13323

MENSTRUAČNÍ X XXXX XXXXXXX ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,4106

1464

14641

XXXXXX S DILATACÍ X XXXXXXXX, ASPIRAČNÍ XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX CC

0,2590

1464

14642

POTRAT S XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX KYRETÁŽÍ XXXX XXXXXXXXXXXXX X XX

0,3050

1464

14643

XXXXXX X DILATACÍ A XXXXXXXX, ASPIRAČNÍ XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,3050

1465

14651

XXXXXX XXX XXXXXXXX X KYRETÁŽE, XXXXXXXXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,1556

1465

14652

XXXXXX BEZ XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XX

0,2729

1465

14653

XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX KYRETÁŽE XXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX

0,2729

1466

14661

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX S VÝKONEM XXX XX

0,2633

1466

14662

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XXXXXXX X CC

0,3622

1466

14663

POPORODNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXX

0,4347

1467

14671

XXXXXXXXX A POPOTRATOVÉ XXXXXXXX BEZ XXXXXX XXX CC

0,2385

1467

14672

POPORODNÍ A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX S XX

0,3347

1467

14673

XXXXXXXXX X POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY XXX VÝKONU X XXX

0,3347

1468

14681

XXXXXXXXXXX TĚHOTENSTVÍ X XXXXXXX XXX CC

1,0436

1468

14682

MIMODĚLOŽNÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXX X XX

1,1020

1468

14683

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX S XXX

1,1020

1469

14691

XXXXXXXXXXX TĚHOTENSTVÍ BEZ XXXXXX XXX XX

0,4002

1469

14692

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ VÝKONU X XX

0,4002

1469

14693

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXX

1,1829

1470

14701

XXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3187

1470

14702

XXXXXXX XXXXXX S XX

0,4433

1470

14703

XXXXXXX XXXXXX X XXX

0,4598

1471

14711

XXXXXXX XXXXX XXX XX

0,1763

1471

14712

XXXXXXX POROD X XX

0,1763

1471

14713

XXXXXXX XXXXX X XXX

0,1763

1472

14721

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXX XX

0,3143

1472

14722

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XX

0,5597

1472

14723

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX S XXX

0,7452

1473

14731

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX BEZ XX

0,2674

1473

14732

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X XX

0,3734

1473

14733

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X XXX

0,3734

1560

15601

XXXXXXXXXXX, MRTVÝ XXXX XXXXXXXXX &xx;= 5 XXX BEZ CC

0,1766

1560

15602

NOVOROZENEC, XXXXX NEBO PŘELOŽENÝ &xx;= 5 XXX X CC

0,2861

1560

15603

NOVOROZENEC, XXXXX XXXX PŘELOŽENÝ &xx;= 5 XXX S XXX

0,4881

1601

16011

XXXXXX NA XXXXXXX XXX XX

2,5831

1601

16012

XXXXXX XX XXXXXXX S XX

3,5818

1601

16013

XXXXXX XX SLEZINĚ X XXX

4,4639

1602

16021

XXXX XXXXXX PRO XXXXXX ONEMOCNĚNÍ A XX XXXXXXXXXXXX ORGÁNECH XXX XX

0,6986

1602

16022

XXXX VÝKONY XXX KREVNÍ XXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XX

0,9601

1602

16023

XXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

2,1714

1630

16301

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5103

1630

16302

XXXXXXXXXXXXXX X CC

0,8315

1630

16303

AGRANULOCYTÓZA S XXX

1,3856

1631

16311

XXXXXXX SRÁŽLIVOSTI XXX XX

0,5678

1631

16312

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

0,7209

1631

16313

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

1,2354

1632

16321

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,2248

1632

16322

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XX

0,4884

1632

16323

XXXXXXXXX CHUDOKREVNOST X XXX

0,4884

1633

16331

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5640

1633

16332

XXXXXXX ČERVENÝCH XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX S XX

0,7159

1633

16333

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXX CHUDOKREVNOSTI X XXX

1,0424

1634

16341

XXXX XXXXXXX KRVE X KRVETVORNÝCH XXXXXX XXX XX

0,4928

1634

16342

XXXX XXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,6705

1634

16343

XXXX XXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXXX ORGÁNŮ S XXX

1,0672

1701

17011

XXXXXX X LEUKÉMIE X XXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,7897

1701

17012

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX X XX

3,3699

1701

17013

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX VÝKONEM X XXX

7,8467

1702

17021

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX VÝKONEM XXX CC

0,8605

1702

17022

LYMFOM X XXXXXXXX X JINÝM XXXXXXX X XX

1,7740

1702

17023

XXXXXX X LEUKÉMIE X XXXXX XXXXXXX X XXX

3,1025

1703

17031

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X VELKÝM XXXXXXX XXX CC

3,0436

1703

17032

MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX X XXXXXX DIFERENCOVANÉ XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX X CC

4,8160

1703

17033

MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX X ŠPATNĚ XXXXXXXXXXXXX NÁDORY S XXXXXX XXXXXXX S XXX

8,1144

1704

17041

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XX

1,0321

1704

17042

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X JINÝM XXXXXXX X XX

1,7348

1704

17043

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A ŠPATNĚ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX S XXXXX XXXXXXX S XXX

3,6732

1730

17301

XXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

0,9098

1730

17302

XXXXXX XXXXXXXX X XX

0,9220

1730

17303

XXXXXX LEUKÉMIE X XXX

3,0923

1731

17311

XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,6622

1731

17312

XXXXXX X XXXXXXXX LEUKÉMIE X XX

0,7631

1731

17313

XXXXXX X XXXXXXXX LEUKÉMIE X XXX

1,8254

1732

17321

XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,5243

1732

17322

XXXXXXXXXXXX X XX

2,2609

1732

17323

XXXXXXXXXXXX S XXX

2,3997

1733

17331

XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,4881

1733

17332

XXXXXXXXXXXX X XX

0,5542

1733

17333

XXXXXXXXXXXX X XXX

0,6857

1734

17341

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,5444

1734

17342

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX NEDIFERENCOVANÝCH XXXXXX X XX

0,6621

1734

17343

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX NÁDORŮ S XXX

1,0513

1735

17351

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,8648

1735

17352

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX LEUKÉMII X XX

2,0211

1735

17353

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX S XXX

10,6128

1801

18011

XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX NEMOCI XXX CC

0,7285

1801

18012

VÝKONY XXX XXXXXXXX A PARAZITÁRNÍ XXXXXX X XX

2,9986

1801

18013

XXXXXX XXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

5,8894

1802

18021

XXXXXX PRO XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX INFEKCE XXX XX

1,4333

1802

18022

XXXXXX PRO XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,8081

1802

18023

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

3,7226

1830

18301

XXXXXXXXXX XXX XX

0,9277

1830

18302

XXXXXXXXXX X CC

1,1065

1830

18303

SEPTIKÉMIE S XXX

2,0205

1831

18311

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,5419

1831

18312

POOPERAČNÍ X POÚRAZOVÉ XXXXXXX X XX

0,8245

1831

18313

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,3070

1832

18321

XXXXXXX NEZNÁMÉHO XXXXXX XXX XX

0,4566

1832

18322

XXXXXXX NEZNÁMÉHO XXXXXX X CC

0,6024

1832

18323

HOREČKA XXXXXXXXX PŮVODU S XXX

0,7759

1833

18331

XXXXXX ONEMOCNĚNÍ BEZ XX

0,3822

1833

18332

XXXXXX XXXXXXXXXX S XX

0,5433

1833

18333

XXXXXX ONEMOCNĚNÍ X XXX

0,6838

1834

18341

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,5928

1834

18342

XXXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX S XX

0,8170

1834

18343

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

1,2636

1901

19011

XXXXXXXX VÝKONY S XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX

1,5132

1901

19012

XXXXXXXX XXXXXX S XXXXXX XXXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXX X XX

3,0382

1901

19013

XXXXXXXX VÝKONY X HLAVNÍ DIAGNÓZOU XXXXXXX NEMOCI X XXX

4,3302

1930

19301

XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,3774

1930

19302

XXXXXXXXXXXX X XX

1,4171

1930

19303

XXXXXXXXXXXX X XXX

1,6429

1931

19311

XXXXXXXX XXX CC

1,1844

1931

19312

PSYCHÓZY X XX

1,1844

1931

19313

XXXXXXXX X XXX

1,2714

1932

19321

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,9255

1932

19322

XXXXXXX XXXXXXXXX X XX

0,9589

1932

19323

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

1,7865

1933

19331

XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

1,5103

1933

19332

XXXXXXXXX PORUCHY X XX

1,5103

1933

19333

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,5103

1934

19341

XXXXXXX XXX CC

0,9702

1934

19342

DEPRESE X XX

0,9702

1934

19343

XXXXXXX X XXX

1,3653

1935

19351

XXXXXX XXXXXX, PSYCHOSOCIÁLNÍ XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5613

1935

19352

XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A NEURÓZY XXXXX XXXXXXXXXXXX X XX

0,5769

1935

19353

X XXXXX REAKCE, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXX

0,6951

1936

19361

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X MENTÁLNÍ XXXXXXXXX XXX XX

0,7475

1936

19362

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX RETARDACE X XX

0,7475

1936

19363

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

0,8436

1937

19371

XXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXXX XXX CC

0,9075

1937

19372

VÝVOJOVÉ XXXXXXX PORUCHY X XX

0,9075

1937

19373

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,9075

1938

19381

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX BEZ CC

2,0875

1938

19382

PORUCHY XXXXXX XXXXXXX S XX

2,0875

1938

19383

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X MCC

2,0875

1939

19391

JINÉ DUŠEVNÍ XXXXXXX BEZ CC

0,4043

1939

19392

JINÉ XXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5304

1939

19393

XXXX XXXXXXX PORUCHY X MCC

0,5743

1940

19400

DUŠEVNÍ PORUCHY X ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIÍ XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX MAGNETICKOU XXXXXXXXX

3,0227

2030

20301

XXXXXXXX XXXXXXX ALKOHOLU, XXXX, XXXX, XXXXXXXXX XX XXXX, PROPUŠTĚNÍ XXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘE XXX XX

0,1232

2030

20302

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX, DROG, XXXXXXXXX XX XXXX, PROPUŠTĚNÍ XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,1380

2030

20303

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ XXXXXXXX, XXXX, XXXX, XXXXXXXXX XX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X MCC

0,2822

2031

20311

ZÁVISLOST XX DROGÁCH A XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X/XXXX DETOXIKAČNÍ XXXXXXX XXX XX

1,1314

2031

20312

XXXXXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX TERAPIÍ X XX

1,7567

2031

20313

XXXXXXXXX XX XXXXXXX X ALKOHOLU X XXXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X MCC

2,3453

2032

20321

ŠKODLIVÉ XXXXXXX X ZÁVISLOST XX OPIÁTECH X/XXXX XXXXXXX XXX CC

0,5613

2032

20322

ŠKODLIVÉ XXXXXXX X ZÁVISLOST XX XXXXXXXX A/NEBO XXXXXXX S CC

0,6001

2032

20323

ŠKODLIVÉ XXXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X/XXXX XXXXXXX X XXX

2,3879

2033

20331

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX BEZ XX

0,3105

2033

20332

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ A XXXXXXXXX XX ALKOHOLU X CC

0,3899

2033

20333

ŠKODLIVÉ XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXX

0,6362

2034

20341

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,5007

2034

20342

ŠKODLIVÉ XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX X XX

0,6099

2034

20343

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX S XXX

1,0924

2101

21011

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX NEBO XXXXX XXXX PŘI XXXXXXX XXX XX

1,6034

2101

21012

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX TKÁNĚ NEBO XXXXX ŠTĚP PŘI XXXXXXX S CC

1,9900

2101

21013

MIKROVASKULÁRNÍ XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX X XXX

5,2659

2102

21021

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX X KOMPLIKACÍCH XXX XX

1,2775

2102

21022

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X XX

2,3587

2102

21023

XXXX XXXXXX XXX ÚRAZECH X XXXXXXXXXXXX X XXX

4,8452

2130

21301

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX MÍSTĚ XXXX NA VÍCE XXXXXXX XXX XX

0,6988

2130

21302

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX NA XXXX XXXXXXX S CC

0,8759

2130

21303

PORANĚNÍ XX NESPECIFIKOVANÉM XXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXX S XXX

3,1769

2131

21311

XXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,1973

2131

21312

ALERGICKÉ XXXXXX X XX

0,2786

2131

21313

XXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,5653

2132

21321

XXXXXX X TOXICKÉ XXXXXX XXXX (DROG) XXX XX

0,3304

2132

21322

XXXXXX A TOXICKÉ XXXXXX XXXX (XXXX) X XX

0,5590

2132

21323

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX LÉKŮ (XXXX) X MCC

1,4831

2133

21331

KOMPLIKACE XXX LÉČENÍ BEZ XX

0,3874

2133

21332

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX X CC

0,6431

2133

21333

KOMPLIKACE XXX XXXXXX X XXX

1,2141

2134

21341

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXXX BEZ XX

0,4195

2134

21342

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXXX S XX

0,4195

2134

21343

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXXX S XXX

0,4195

2135

21351

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX X TOXICKÝCH XXXXXX XXX CC

0,2766

2135

21352

JINÉ XXXXXXXX XXXXXXX, OTRAVY X XXXXXXXXX XXXXXX S XX

0,4221

2135

21353

XXXX XXXXXXXX ZRANĚNÍ, XXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX S XXX

1,3023

2250

22501

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX AKUTNÍ PÉČE XXX XX

0,3562

2250

22502

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX ZAŘÍZENÍ XXXXXX PÉČE S XX

0,3562

2250

22503

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX DO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX S MCC

0,6095

2251

22510

ROZSÁHLÉ XXXXXXXXXX S XXXXXX XXXXXX

7,7276

2252

22521

XXXXXXXXXX POPÁLENINY XXXX XXXXX KŮŽI, S XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX. XXXXXXXXX BEZ XX

2,6813

2252

22522

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, S XXXXXX ŠTĚPEM XXXX XXXXX. XXXXXXXXX X XX

8,0092

2252

22523

XXXXXXXXXX POPÁLENINY XXXX XXXXX XXXX, X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX. PORANĚNÍM S XXX

12,8015

2253

22530

XXXXXXXX POPÁLENINY XXX XXXXXXX XXXXX

1,4823

2254

22541

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX POSTIHUJÍCÍ XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXX XXXXXXX XXXXX NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,8374

2254

22542

XXXXXXXXXX OMEZENÉHO ROZSAHU XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,2200

2254

22543

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXX KOŽNÍHO XXXXX XXXX INHALAČNÍHO XXXXXXXX X XXX

5,3521

2255

22551

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX KŮŽE BEZ XX

0,5662

2255

22552

XXXXXXXXXX OMEZENÉHO ROZSAHU XXXXXXXXXXXXX VŠECHNY XXXXXX XXXX X XX

1,1063

2255

22553

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX NEPOSTIHUJÍCÍ XXXXXXX VRSTVY XXXX X MCC

3,0716

2301

23011

OPERAČNÍ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,6449

2301

23012

OPERAČNÍ XXXXX X DIAGNÓZOU XXXXXX KONTAKTU XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,8772

2301

23013

XXXXXXXX XXXXX S XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

2,1686

2330

23301

XXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,5817

2330

23302

XXXXXXXXXXXX S XX

0,6733

2330

23303

XXXXXXXXXXXX X XXX

0,9595

2331

23311

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3113

2331

23312

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX S CC

0,4474

2331

23313

SYMPTOMY X ABNORMÁLNÍ NÁLEZY X MCC

0,7217

2332

23321

JINÉ FAKTORY XXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍ XXXX XXX CC

0,2568

2332

23322

JINÉ XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX STAV X XX

0,3583

2332

23323

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍ STAV X MCC

0,8495

2333

23330

REHABILITACE &xx; 55 DNÍ

4,9457

2334

23340

REHABILITACE 49-55 XXX

4,3032

2335

23351

XXXXXXXXXXXX 42-48 XXX XXX CC

3,8100

2335

23352

REHABILITACE 42-48 XXX X XX

3,8100

2335

23353

XXXXXXXXXXXX 42-48 XXX X XXX

3,8100

2336

23361

XXXXXXXXXXXX 35-41 DNÍ XXX CC

2,7781

2336

23362

REHABILITACE 35-41 XXX S XX

2,7781

2336

23363

XXXXXXXXXXXX 35-41 XXX X XXX

3,0086

2337

23371

XXXXXXXXXXXX 28-34 XXX XXX XX

2,1828

2337

23372

XXXXXXXXXXXX 28-34 XXX X XX

2,2477

2337

23373

XXXXXXXXXXXX 28-34 XXX X XXX

2,3075

2338

23381

XXXXXXXXXXXX 21-27 XXX XXX CC

1,5775

2338

23382

REHABILITACE 21-27 XXX S CC

1,6872

2338

23383

REHABILITACE 21-27 XXX S XXX

1,8542

2339

23391

XXXXXXXXXXXX 14-20 XXX XXX CC

1,2645

2339

23392

REHABILITACE 14-20 XXX X XX

1,3427

2339

23393

XXXXXXXXXXXX 14-20 DNÍ S XXX

1,4991

2340

23401

XXXXXXXXXXXX 5-13 DNÍ XXX CC

0,7615

2340

23402

REHABILITACE 5-13 XXX S XX

0,7909

2340

23403

XXXXXXXXXXXX 5-13 XXX S XXX

0,8634

2501

25011

XXXXXXXXXXX, XXXXX VÝKON XX PÁTEŘI, XXXXX X XXXX. XXX XXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉM XXXXXXXX XXX XX

4,7867

2501

25012

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX PÁTEŘI, XXXXX X KONČ. XXX XXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉM XXXXXXXX X CC

4,7867

2501

25013

KRANIOTOMIE, XXXXX VÝKON NA XXXXXX, XXXXX X XXXX. XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX TRAUMATU X XXX

9,1407

2502

25021

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

4,0659

2502

25022

XXXX VÝKONY XXX MNOHOČETNÉM XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

4,0659

2502

25023

JINÉ XXXXXX XXX MNOHOČETNÉM XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

6,6018

2503

25030

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ VENTILACE XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 1008 HODIN (XXXX XXX 43 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

48,5544

2504

25040

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE XXX POLYTRAUMATU > 504 XXXXX (22-42 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM

37,3448

2505

25051

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

23,6816

2505

25052

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 HODIN (11-21 DNÍ) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM X CC

23,6816

2505

25053

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI POLYTRAUMATU &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM VÝKONEM X XXX

23,6816

2506

25061

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU X XXXXXXXXXXX > 96 XXXXX BEZ XX

17,3429

2506

25062

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX S XX

17,3429

2506

25063

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX S KRANIOTOMIÍ &xx; 96 XXXXX X MCC

17,3429

2507

25071

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM VÝKONEM XXX CC

14,1607

2507

25072

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI POLYTRAUMATU &xx; 96 XXXXX (5-10 DNÍ) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM XXXXXXX X XX

16,9420

2507

25073

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU &xx; 96 HODIN (5-10 XXX) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM X XXX

16,9420

2530

25301

XXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXX, HRUDNÍKU X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

0,8919

2530

25302

XXXXXXXX XXXXXXXX SE HLAVY, XXXXXXXX A DOLNÍCH XXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,8919

2530

25303

XXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX KONČETIN XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X MCC

1,6237

2531

25311

JINÉ DIAGNÓZY XXXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU XXX CC

1,3182

2531

25312

JINÉ DIAGNÓZY XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX TRAUMATU X CC

1,3182

2531

25313

JINÉ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX TRAUMATU X XXX

1,3182

2532

25320

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX &xx; 1008 HODIN (XXXX NEŽ 43 XXX)

53,8925

2533

25330

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU > 504 XXXXX (22-42 XXX)

20,2698

2534

25341

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) BEZ XX

15,4542

2534

25342

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XX

15,4542

2534

25343

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXX

15,4542

2536

25361

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ VENTILACE XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) XXX XX

9,2479

2536

25362

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X CC

9,2479

2536

25363

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ XXXXXXXXX PŘI POLYTRAUMATU &xx; 96 HODIN (5-10 XXX) S XXX

9,2479

2537

25370

XXXXX XX 5 XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX

3,1790

8887

88871

XXXXXXXX VÝKONY, XXXXX SE XXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZY XXX XX

1,0028

8887

88872

XXXXXXXX VÝKONY, KTERÉ XX XXXXXXXX HLAVNÍ XXXXXXXX X CC

2,2574

8887

88873

ROZSÁHLÉ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZY X XXX

4,4207

8888

88881

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

1,6993

8888

88882

XXXXXXXXXXX VÝKONY, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX S XX

1,8388

8888

88883

XXXXXXXXXXX XXXXXX, KTERÉ XX XXXXXXXX HLAVNÍ XXXXXXXX X XXX

4,0919

8889

88891

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, KTERÉ XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,6804

8889

88892

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX HLAVNÍ XXXXXXXX X XX

1,1490

8889

88893

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZY X XXX

2,4382

9998

99980

XXXXXX DIAGNÓZA XXXXXXXX XXXX PROPOUŠTĚCÍ XXXXXXXX

0,1100

9999

99990

XXXXXXXXXXXXX

0,1100

Příloha č. 11 x vyhlášce č. 305/2020 Xx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxx §9

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx omezení

Výše xxxxxx

00900

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, parodontu, xxxxxxx a měkkých xxxxx xxxxxx ústní, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, anamnézy x stanovení léčebného xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, parodontu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxx, interdentální xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxx na způsob xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx dutiny xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx absces, xxxxxxxx afty, herpesu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradou xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx počet návštěv. Xxxxxxx xxxxxxxx fluoridů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxx registraci xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx založení zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x zničena.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

495 Xx

00901

Xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx chrupu, xxxxxxxxx, sliznic a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotní pojišťovnou. Xxxxxxxx x nácvik xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx ohledu xx xxxxxx provedení, frekvence xxxxxxxxxx v xxxxxxx x přílohou č. 1 xxxxxx), xxxxxx ošetřování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a sliznice xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dentitio difficilis xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx lze xxxxxxx 2/1 kalendářní xxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 3 měsíce xx xxxxxxxx xxxx 00900 xxxx 00901 x xxxxx kalendářním xxxx. X xxxxxxxxxx xx 18 let lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx, a to xxxxxxxx 5 xxxxxx xx vykázání xxxx 00900 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x menším xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. U xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx (xxxx xxx uvedena xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx). Za xxxxxxxx xxxx 00901 se xxx xxxxx regulačních xxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx x vykázání xxxx 00946.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx8).

455 Xx

00902

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad 18 xxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, motivaci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, parodontu, sliznic x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ústní, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 kalendářní xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx 00901 nebo 00946 x xxxxx xxxxxxx xxx 00900, x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00901 xxxx 00946; ve zdůvodněných xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx pojištěnce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx odstupem, který xxxxx xxx kratší xxx 3 xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxx 00902 xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kódu 00947.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8).

328 Xx

00903

Xxxxxxxx xxxxxxxxx odborníkem xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odborníkem xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx navazovat xxxxxxxx. Xxx xxxxx vykázat x xxxxxxxxxx registrovaného xxxxx poskytovatelem. Xxx xx xxxxxxxx 1x xx 1 nesouvisející xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, onkologických x traumatologických xxxxxxx xxxxxxxxx 3/1 poj. /1 xxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 den.

Nelze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 00908, 00909, 00931, 00940, 00968 x 00981.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, XX, XX8)); 015; 605.

355 Xx

00904

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poiištěnce xx xxx xxxxxxxx 10 let v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx péče

Lze vykázat xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx prohlídkou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxx 00901, xxxx. 00946 x x kódem 00900, xxxxx x xxxxx roce xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Z01.2 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

125 Xx

00906

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxx xxxxxxxx 6 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náročnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů.

U xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se kód xxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx. Nelze xxxxxxx x xxxxx 00976.

Držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, XX, XX8) xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

115 Kč

00907

Stomatologické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce xx 6 let xx xxx xxxxxxxx 15 xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce.

Lze xxxxxxx 1/1 den.

Pouze při xxxxxxxxx xxxxxxxx (nelze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x kódů 00900, 00901, 00903, 00909, 00946, a xxxxxxxxx X01.2 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí - xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx s xxxxx 00976.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x systému školících xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA, XX, PE8) xxx xxxxxxx i při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

90 Xx

00908

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce - x x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx ošetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péče. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ošetření x xxxxxxxxxx, amputaci x xxxxxxxxxx dřeně, xxxxxxxxxx xxxxx, lokální xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x výměnu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo opravu/úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x podobně.

Lze xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx samostatně xxxx v xxxxxxxxx x těmito xxxx: 00910, 00911, 00913, 00914, 00916, 00917, 00944 (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 09545 xxxxx xxxxxxx xxxxxx) 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00955, 00957, 00958, 00959, 00960, 00962, 00963, 00964, 00970 a 00971.

355 Xx

00909

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pracovišti na xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx), krátká xxxxxxx xxxxxx. Nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 00900, 00901, 00902, 00903, 00908, 00931, 00940, 00946 x 00947. Xxx xxxx vykázat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovištěm x xxxxxxxxx pracovištěm, xx. společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx §111 xxxx. 3 xxxxxx x. 372/2011 Xx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vykázat xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx x traumatologických xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015, 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

415 Xx

00910

Xxxxxxxxx intraorálního rentgenového xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rentgenového xxxxxx xx zubním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Vykazuje xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx (x x xxxxxxx xxxxxxxxx snímku xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

75 Xx

00911

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rentgenového xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx snímku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x odbornosti 015 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx snímku xxxx (stanovení xxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

230 Xx

00913

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x systému školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA, XX, XX x xxxxxxxxxx 015, 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx rok xxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxx 1/2 kalendářní xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vyžádáno kardiologem/kardiochirurgem, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxx fokální xxxxxxx nebo předoperačního xxxxxxxxx) x dg X01.8 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx X87.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Pro XXX (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) a v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

280 Xx

00914

Xxxxxxxxxxx ortopantomogramu

Vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx úhrady xx stručný xxxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx/1 xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx indikoval (x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovatelem); x případě odeslání xxxxxxxxxx x jinému xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů8) x xxxxxx xxxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx kód xxxxxxx x tento xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

85 Xx

00915

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx snímku Ibi xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účasti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx CH; XX8); 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx poskytovatel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

275 Xx

00916

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mandibulae (xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx infraorbitale (xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

120 Xx

00917

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mentale, xxxxxxx xxxxxxxxx maius x xxxxxxx xxxxxxxxx x tuber maxillae. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx počet xxxxxx; ve všech xxxxxxxxx, xx-xx anestezie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu výkonů.

100 Xx

00920

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výplní

Ošetření stálého xxxx fotokompozitní xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 18 xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx plošek xxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxxxx výplní xx xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx výplň xx zhotovena z xxxxxx komplikací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx za 365 xxx xxx xxxxxxx xxxxx v případě xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

795 Xx

00921

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx definitivní xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx výplně xx případný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxxx do dne xxxxxxxx 15 xxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x rozsahu řezáků x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx- xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cementu xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x rozsahu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 dní.

Omezení frekvencí xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx diagnózou. Xxxxx xxx xx 365 xxx xxx vykázat xxxxx x případě xxxxxx kazivosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx profesionálních xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

500 Xx

00922

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zubu xxxxxxxxxx výplní

Bez xxxxxx xx xxxxx plošek xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx drobných xxxxxx xx xxxxxx zubu x xxxxxxx celého xxxxxx při použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x špičáků x xxx použití samopolymerujícího xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cementu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce, lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného xxxxxxx xxxx xxxx úrazu - x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx 365 xxx xxx xxxxxxx výplň x xxxxxxx vysoké xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

395 Xx

00924

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx zub

Po xxxxxxxxxxxx endodontickém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mortální xxxxxxxx xx vykazuje xxxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxxxx se vykazuje xx každý zaplněný xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx hrazené, xxxx xx xxxxxxx zub xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx kořene.

Lze xxxxxxx 1/1 kanálek/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

270 Xx

00925

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxx - v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zubu xx xxxxx xxxxxxxx kořenový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Počet xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxx/1 zub.

Pro xxxx xxx xxxxx kanálek xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx snímek.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

270 Xx

00926

Xxxxxxxxxxxx ošetření - xxxxx xxx - x rozsahu xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx endodontickém xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx centrálního xxxx. Xxxxx xxxxxxx nerozhoduje. X při xxxxxxxx xxxx metodou apexifikace.

Lze xxxxxxx 1/1 kanálek/1 xxx.

Xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx je xxxxx doložit rentgenový xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

270 Xx

00931

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx parodontologické xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx CPITN, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx zubního xxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx provedení), xxxxxxxxxx x motivace xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx nespadá xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentace.

Lze vykázat 1/2 xxxxxxxxxx xxxx x při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx maximálně 1/1 kalendářní xxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx 00903 x 00909.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA; PE8).

795 Xx

00932

Xxxxx chronických onemocnění xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx parodontu xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxx xxx vyšetření pomocí xxxxxx XXXXX, kdy xx xxxxxxxx index XXX 2-3, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyšetřovacích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx. Pokračování xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx nebo udržovací) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx indexů (xxxxxxxxx XXX, XXX), xxxxxxx hodnoty musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx vykázání xxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx z volné xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 00938) x subgingivální xxxxxxxx (xxx 00935) xx xxxxxxxx zvlášť.

Lze xxxxxxx 3/1 kalendářní xxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx 00932 není xxxxx xxxxxxxxx (vykazování 00932 x xxxx) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx 00900, 00901, 00902, 00932, 00946 x 00947 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx účelnost xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX.

Xxxxx vykázat s xxxx 00900, 00901, 00902, 00946 a 00947.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

300 Xx

00933

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx parodontu xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. gingivektomie x xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx konzervativní léčbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx parodontu xx každý zub.

Lze xxxxxxx - 1/1 xxx/1 095 dnů.

Lokalizace - zub.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx XX; CH; XX8).

455 Xx

00934

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxxxx léčbu xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx mukoperiostálního xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx parodontálních sulků - xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x chirurgickými xxxxxx x xxxxxxx tkáňovou xxxxxxxxxx x implantacemi.

Odbornost 014 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx PA; XX; XX8).

1 105 Xx

00935

Xxxxxxxxxxxxx ošetření

Instrumentální xxxxxxxxxx xxxxxx parodontálního chobotu (xxxxxxxxxxxxxxx zubního xxxxxx x xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cementu, ohlazení xxxxxxx zubního kořene x xxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxxxxxxx choboty (XXX 3,4). Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx laserovými xxxxxxxxx xx xxxxxx kombinací.

Lze xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x soustavné xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA; XX8).

89 Xx

00936

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx slizničního xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX; XX8); 605.

605 Xx

00937

Xxxxxxxxxx chrupu

Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx zábrusu okluze x artikulace xxxxxx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 kalendářní xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; PE8).

00938

Přechodné xxxxx xx stabilizaci xxxx x oslabeným parodontem

Přechodné xxxxx x xxxxx xxxx xx stabilizaci xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxx (samopolymerující xxxxxxxxxx pryskyřice). Xxxxxxxx xx xx každý xxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 dní.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

65 Xx

00940

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx specializované xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sliznice, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/2 xxxxxxxxxx xxxx x při xxxxx xxxxxxxxxxx stavu maximálně 1/1 kalendářní rok.

Nelze xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx 00903 x 00909.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx x potvrzením o xxxxxxxxx účasti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx PA; PE8) xxxx xxxxxxxxx 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

795 Xx

00941

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx zubních xxxxxx XX; PE8) nebo xxxxxxxxx 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

305 Xx

00943

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx proudů

Měření galvanických xxxxxx v xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn a xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - bez omezení.

Odbornost 014 podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx lékařů XX; XX8) xxxx 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

93 Xx

00944

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxx x xxxxxxxx xx 18 xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ordinaci xxxxxxx lékaře

Lze vykázat - bez xxxxxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx návštěvách (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx) xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx vykázat xxx xxxxxxxx, která vyplývá x xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxx z xxxx 00900, 00902, 00903, 00908 (pouze xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 09545 xxxxx seznamu výkonů), 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00947, 00968, 00981, 00983, 00984, 00986 x x xxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce x v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

55 Kč

00946

Opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxx chrupu, xxxxxxxxx, sliznic x xxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx, stavu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx péče xxxxxxx XX. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, interdentální xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, frekvence xxxxxxxxxx x souladu x přílohou č. 1 zákona), včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx afekcí x zánětů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, parodontu (parodontální xxxxxx, xxxxxxxx afty, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx snímací xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx na počet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxx.

X xxxxxxxxxx do xxx dosažení 18 xxx xxx xxxxxxx 2/1 kalendářní xxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx 00900 nebo 00946 x témže xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx od 18 xxx xxx vykázat 1/1 xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00900 x témže xxxxxxxxxxx xxxx; ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxx dříve, xxx vykázat x xxxxxx odstupem, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce. X těhotných xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nejméně 3 měsíce (musí xxx xxxxxxx diagnóza xxxxxxx xxx těhotenstvím). Xx vykázání xxxx 00946 xx pro xxxxx regulačních omezení xxxxxx xxxx xxxxxxxx x vykázání kódu 00901.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

381 Xx

00947

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: kontrolu ústní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sliznic a xxxxxxx tkání xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx běžných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a sliznice xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx absces, xxxxxxxx xxxx, herpesu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx difficilis xxx ohledu na xxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxx 00901 xxxx 00946 x xxxxx vykázán kód 00900, x xx xxxxxxxx 5 měsíců xx xxxxxxxx xxxx 00901 nebo 00946; xx xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce. Xx xxxxxxxx xxxx 00947 xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 00902.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx.

268 Xx

00948

Xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxx

Xxxxxxxxx sutury xx xxxxxxxx xxxxxxx zubu, xxxx. radixu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kořenů. Xxxxxxxx xx x indikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pojištěnců xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vykazuje se x xx. X40.9 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx NS. Bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxx vykázat xxxxx x xxxxx 00950.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

135 Xx

00949

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx radixu (bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx intervence) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx granulací, xxxxxx x stavění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 18 let xx podmínkou xxxxxx xxxxxxxx podpisem zákonného xxxxxxxx nebo zletilé xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

135 Xx

00950

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kořeny

Extrakce xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx (xxx xxxxxxxx chirurgické xxxxxxxxxx) včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stavění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx vykázat xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx resorpce xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřením.

Lze xxxxxxx 1/1 zub.

Lokalizace - zub.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

315 Xx

00951

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx malého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mukoperiostálního xxxxxx x hemiextrakce xxxx egalizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx nebo chirurgická xxxxxx xxxxxxxxx rány.

Lze xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx 1 xxx 00951, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 00950.

Xxxxxxxxxx 014; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

600 Xx

00952

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní velkého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizikových anatomických xxxxxxxx nebo vyžadující xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu větším xxx 1 sextant, xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xx, ošetření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kloubu nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx vykázat, xxx-xx x xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx v případě xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx mobilizaci xxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zubů xx xxxxxxxx pouze 1 xxx 00952, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 00950.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx PA; XX; XX8); xxxx xxxxxxxxx 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1 230 Xx

00953

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zubů xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx tkání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zubu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zubu xx směru xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx laloku, plastiky xxxxxxx tkání).

Lze vykázat 1/1 zub.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8); x xxxxxxxxxx 015; nebo xxxxxxxxx 605 podle xxxxxxx výkonů.

635 Xx

00954

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, sutura (xxxxxx xxxxxxxxxx peroperačního xxxxxx), xxxxxxxx xx xx každý ošetřený xxxxx. Xxx periapikální xxxxxxxxxxx x exstirpace xxxxxxxxxxx cysty xx 1 xx.

Xxx vykázat - bez omezení.

Lokalizace - zub.

Odbornosti 014; 605 podle seznamu xxxxxx.

425 Kč

00955

Chirurgie měkkých xxxxx dutiny xxxxx x xxxxxx okolí xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx menších xxxxxxxxxxxxx výkonů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxx vlivů vazivových xxxxx, xxxxxxxxxxx frenulektomie, xxxxxx xxxxxxxxx hřebene - xx 1 xxxxxxx, odstranění xxxx xx 2 xx, xxxxxx xxxx sliznice xxxx xxxx xx 5 cm xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx slinné xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx látkou.

Lze vykázat - bez xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

455 Xx

00956

Xxxxxxxxx měkkých tkání xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx podjazykové xxxxxxxx xxxxxx cysty, xxxxxx xxxxxxxxx hřebene xxxxxxx xxxxxxx než 1 xxxxxxx, xxxxxxxxxx léze xxx 2 cm, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx - xx xxxxx sextant, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx 5 xx, exstirpace xxxxxxxx xxxxxxxx dutiny xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sialoendoskopie xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX; PE8); 605.

905 Xx

00957

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu

Ošetření následků xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx plastickým materiálem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx vykázat - xxx omezení.

Odbornosti 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

455 Xx

00958

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu

Repozice x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výrazné xxxxxxxxx (xx každou xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx xxxxxxx - bez omezení.

Lokalizace - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8); 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

755 Xx

00959

Xxxxxxxxxxx incize

Léčba xxxxxx intraorální xxxxxx x případnou dilatací, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - kvadrant.

Odbornosti 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

155 Xx

00960

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Odbornost 014 xxxxx seznamu xxxxxx x potvrzením o xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx CH; PE8); 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

605 Xx

00961

Xxxxxxxx komplikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx drénu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvazu, xxxxxxxx xxxx lokálním léčebným xxxxxxxxxxx, dále stavění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx mukoperiostálního xxxxxx, svalové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 5/10 xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

60 Xx

00962

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx, zdokumentování x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx terapie, xxxxxx xxxxxxxxx stereotypu xxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx kombinovat x xxxxx 00964.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

305 Xx

00963

Xxxxxxx x. x., x. x., x. d., x. c.

Zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx léčiva, xxxxxx xxxx aplikace, není-li xxxxxxxxxx xxxxx hrazena xxxxx způsobem.

Lze xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

105 Xx

00964

Xxxxxxxxxxxxx léčba temporomandibulárních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, indikace xxxxxxxxxxxx, xxxxxx podání xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxx kombinovat x xxxxx 00962.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů CH; 605.

605 Xx

00965

Xxx xxxxxxx xxxxxx strávený dopravou xx imobilním xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxx výkonů.

Odbornosti - 014; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Výkon xx xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx praktického xxxxxx.

215 Xx

00968

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce XXX - stomatochirurgem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx písemného doporučení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx). V xxxxxxxxxxx x léčením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vykázat xxxxx 1x, xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daného pojištěnce xxx kód 00968 xxxxx znovu xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 den xxxxx x souvislosti x xxxx 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00964.

Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx x druhému, xxxxx pracují v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxxxx XXX daného xxxxxxxxxxxxx).

Xxx xxxx určen pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx. xxx xxxxxxx vykázat xxxxxxxxx, xxxxxxx provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lůžkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxxxx x soustavné účasti x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx lékařů XX.

1 005 Kč

00970

Sejmutí xxxxx xxxxxxx - xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rázovým xxxxxxxxx xxxx rozbroušením xxxxxxx x její xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx mostu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (x xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx vykazuje xx xxxxx xxxxxxxx).

Xxx vykázat 1/730 xxx.

Xxxxx vykázat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

145 Kč

00971

Provizorní xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx korunky x xxxxxxx preparovaného, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zubu, nebo xxxxxxxxxxxx ochranná xxxxxxx xxxxxxxxx razidlovou xxxxxxx x ústech xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/730 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

185 Xx

00973

Xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx další laboratorní xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 5/1 xxxxxxxxxx rok.

Lze vykázat xxxxxxxx xxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Lokalizace - xxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

60 Xx

00974

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vykazuje xxx xxxxxxxxx stomatologického xxxxxxx (xxx slouží xxxxx pro vykazování xxxxxx účtovaných léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dokladem 03x).

Xxx xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

0 Kč

00976

Stomatologické vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx autistického xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X84.xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) či xxxxx psychiatrickou xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxx x pojištěnců x xxxxxxxx xxxxxxx (XXX).

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxx nelze xxxxxxxxxx x xxxx 00906 x 00907.

Lze vykazovat x hrazenými xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx autistického xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx systému školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8).

503 Xx

00977

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx molár nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dočasný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, adaptaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prefabrikátu.

Lze xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxx xxxxxxx x defektu xx xxxxx xxxx více xxxxxxxx na xxxx x xx. xxxxxxx xxxx X02 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zubu po xxxxxxxxxxxxx ošetření s xx. K04 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, x xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx pulpotomii x xx. K02 xxxx X04 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X00.4 x X00.5 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx K00.5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zubů po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx s dg. X02.5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, u xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x dg. X03.0, X03.1, X03.2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX8).

605 Xx

00978

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci xx 3 let xx xxx xxxxxxxx 15 xxx a uložení xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x dospávací xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx antidota (xxxxxxxxxx) x xxxxxxx.

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx případech, jde-li x pojištěnce xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx režimu XXX.

Xxx xxxxxxx 2/365 xxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxx: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 x 00955, 00957, 00959, 00960 a 00962.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxx 00979.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX8).

905 Xx

00979

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dusným xxx ambulantním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx farmakologicky připravené xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx 1:1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx maskou xxxxxxxxxx xx 4 xxx do dne xxxxxxxx 15 let.

Podmínkou xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pulzním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx ošetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx neošetřitelného x xxxxxx xxxxxx XXX.

Xxx xxxxxxx 2/365 xxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxx: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 x 00955, 00957, 00959, 00960 x 00962.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx 00978.

Xxxxxxxxx - 014 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti v xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX8).

505 Xx

00981

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií

Zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčba a xxxxxxxxxx kódů xxxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx léčeného xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ortodontickou léčbu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, založením xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 00981.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx seznamu xxxxxx.

635 Xx

00982

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx xxxxxx ortodontickým xxxxxxxx na 1 xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aparátem - xx jeden xxxxx xxxxxx. Zahrnuje nasazení xxxxx fixního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxx (Q35 - X38) xxx. 2/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1 370 Kč

00983

Kontrola xxxxx ortodontických anomálií x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a úprav xx fixním xxxxxxx xx jednom x xxxx zubních xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx maximálně 16x na xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00982 xxxx 00994.

Xxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx výkonů.

845 Xx

00984

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických anomálií xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx postupu xxxxx xxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx průběhu xxxx xx ortodonticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v daném xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx čtvrtletí, x xx xxxxxxxxx 16x xx pojištěnce, x xxxxxxx rozštěpových vad xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx bez aktivní xxxxx.

Xxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx výkonů.

226 Kč

00985

Ukončení xxxxx ortodontických xxxxxxxx x použitím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx modelů (nezahrnuje xxxxxxxx zhotovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx xxx (X35 - X38) xxx. 3/1 čelist.

S xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxx vykázat xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx na kód 00982 x jedenkrát xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 00994.

Lokalizace - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

740 Xx

00986

Xxxxxxxx xx fázi xxxxxxx xxxx aktivní sledování xx fázi xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx i xxxxxxx pevných, nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných retenčních xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx pololetí, x xx maximálně 8x xx pojištěnce.

Odbornost 015 xxxxx seznamu xxxxxx.

236 Xx

00987

Xxxxxxxxx xxxx růstu

Určení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx věk, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx krčních xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

61 Kč

00988

Analýza xxxxxxxxxxxxxxxx snímku xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rentgenového xxxxxx Xxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx rok.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

127 Xx

00989

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx modelů zubních xxxxxxx x přilehlých xxxxx, xxxxxx případných xxxxxxx speciálních měření.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

335 Kč

00990

Diagnostická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čelisti x xxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxx operace čelistí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 čelist.

Lokalizace - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

502 Xx

00991

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx linguální xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xxxxxx, továrně xxxxxxxxx, xxxxxx adaptace x xxxxxxxx xx zařízení xx kroužcích.

Lze vykázat 1/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

187 Xx

00992

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblouku (xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pásky xxxx xxxxxxxxxx masky xxxx Xxxxxxx, Hickham x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předvedení.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

225 Xx

00993

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx částečného xxxxxxxxx oblouku x xxxxxxx xx 6 xxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 4/1 kalendářní xxxxxxxx (1x xx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

320 Xx

00994

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx xxxxx fixním ortodontickým xxxxxxxx na 1 xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx oblouk xx smíšeném chrupu xxx xxxxxxxxx xxxx x incizálním schůdkem 9 xx x xxxx, zkřížený xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx 4 xx, xxxxx, xxxxxxx xxxx dystopie xxxxxxx stálého xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fixního xxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 10 let.

Lokalizace - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

950 Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXX xxxxxxxxx xxxxx lékař

PA xxxxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxxxxx

XX pedostomatolog

Xxxxxxx x. 12 x vyhlášce x. 305/2020 Sb.

Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, z úhrady xxxxxx případového xxxxxxx x x ambulantní xxxxxx úhrady

1. X xxxxxx případovým paušálem, xxxxxx vyčleněné z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x ambulantní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx:

1.1 Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

X02XX01

X02XX01

X02XX02

X02XX03

X02XX04

X02XX05

X02XX06

X02XX07

X02XX08

X02XX09

X02XX10

X02XX06

X05XX02

1.2 Xxxx individuálně xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx (0207926)

Xxxxxx xxxxxxx, zmrazená xxx xxxxxxxx použití (0207921)

Xxxxxxx x. 13 x vyhlášce x. 305/2020 Sb.

Úhrada xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx

XX-XXX4)

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx 2020

0001

00011

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X/XXXX XXXX XXX XX

20,2989

0001

00012

XXXXXXXXXXXXX SRDCE A/NEBO XXXX S XX

22,6905

0001

00013

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X/XXXX XXXX X MCC

30,2884

0002

00021

TRANSPLANTACE JATER XXX XX

13,6501

0002

00022

XXXXXXXXXXXXX JATER X XX

13,6501

0002

00023

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX

17,1323

1460

14601

XXXXX CÍSAŘSKÝM XXXXX BEZ XX

1,3683

1460

14602

XXXXX XXXXXXXXX ŘEZEM X XX

1,5837

1460

14603

XXXXX XXXXXXXXX ŘEZEM X XXX

1,8567

1461

14611

XXXXXXXXX XXXXX XX STERILIZACÍ X/XXXX XXXXXXXX X KYRETÁŽÍ XXX XX

1,0900

1461

14612

XXXXXXXXX POROD XX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX A XXXXXXXX X CC

1,2166

1461

14613

VAGINÁLNÍ POROD XX XXXXXXXXXXX A/NEBO XXXXXXXX X KYRETÁŽÍ X MCC

1,4471

1462

14621

VAGINÁLNÍ XXXXX X VÝKONEM, XXXXX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX

0,9929

1462

14622

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXX

1,4144

1462

14623

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXX

3,2277

1463

14631

XXXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,8435

1463

14632

XXXXXXXXX POROD X XX

0,9158

1463

14633

XXXXXXXXX XXXXX S XXX

0,9158

1561

15611

XXXXXXXXXXX, X TRANSPLANTACÍ XXXXXX NEBO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

9,3056

1561

15612

XXXXXXXXXXX, S XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX MIMOTĚLNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

13,0304

1561

15613

XXXXXXXXXXX, X TRANSPLANTACÍ XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

20,7049

1562

15621

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx;=1000X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

50,0790

1562

15622

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

50,0790

1562

15623

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx;=1000X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

50,0790

1563

15631

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

7,5417

1563

15632

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

12,8439

1563

15633

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX <=1000G, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

30,0430

1564

15641

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

24,3548

1564

15642

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 1000- 1499X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

29,2460

1564

15643

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

33,7999

1565

15651

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 1000- 1499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

7,1881

1565

15652

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU 1000- 1499X, XXX ZÁKLADNÍHO XXXXXX X CC

8,4345

1565

15653

NOVOROZENEC, XXXX PŘI XXXXXX 1000- 1499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

15,0420

1566

15661

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX 1500- 1999G, XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

13,5777

1566

15662

NOVOROZENEC, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

16,6661

1566

15663

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

16,6661

1567

15671

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

3,0627

1567

15672

NOVOROZENEC, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XX

4,4440

1567

15673

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 1500- 1999X, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

7,6355

1568

15681

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499G, XX XXXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

13,4980

1568

15682

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 2000- 2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

13,5361

1568

15683

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 2000- 2499X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM X XXX

15,6434

1569

15691

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 2000- 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,5785

1569

15692

NOVOROZENEC, VÁHA XXX PORODU 2000- 2499X, XXX ZÁKLADNÍHO XXXXXX X XX

1,5193

1569

15693

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499X, XXX XXXXXXXXXX VÝKONU X XXX

3,7788

1570

15701

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

3,9308

1570

15702

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM X XX

5,2446

1570

15703

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

14,2240

1571

15711

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, S XXXXXX ANOMÁLIÍ XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3877

1571

15712

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX >2499G, X XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX X XX

0,8421

1571

15713

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, S XXXXXX ANOMÁLIÍ NEBO XXXXXXXX STAVEM S XXX

3,4708

1572

15720

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX &xx; 2499G, XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

7,4464

1573

15731

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX &xx; 2499X, X ASPIRAČNÍM XXXXXXXXX XXX XX

0,5704

1573

15732

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU > 2499X, X ASPIRAČNÍM XXXXXXXXX X XX

1,4335

1573

15733

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

3,2601

1574

15741

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,9086

1574

15742

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499G, X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,9539

1574

15743

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx; 2499G, X VROZENOU XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,9314

1575

15751

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, XXX XXXXXXXXXX VÝKONU XXX XX

0,2913

1575

15752

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, XXX ZÁKLADNÍHO XXXXXX X XX

0,3763

1575

15753

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU &xx; 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,5923

2401

24010

XXX S XXXXXXX, X XXXXXXXX ZÁVAŽNÝMI XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,9390

2402

24020

XXX X XXXXXXX, X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV

1,5844

2403

24031

HIV X XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX XXX XX

0,3839

2403

24032

XXX S VÝKONEM, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV X XX

0,3839

2403

24033

XXX S XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX X MCC

0,3839

2430

24301

HIV X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX PODPOROU BEZ XX

0,6206

2430

24302

XXX S XXXXXXXXXX XXXX NUTRIČNÍ XXXXXXXX X XX

1,4459

2430

24303

XXX X XXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

5,1283

2431

24311

XXX X DALŠÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXXXXXXXX PŘES XXXXXXXX XXXXXXXXXX BEZ XX

0,1349

2431

24312

XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXXXXXXXX XXXX LÉKAŘSKÉ XXXXXXXXXX S XX

0,1349

2431

24313

XXX X DALŠÍ DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX X HIV, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX S XXX

0,1349

2432

24320

XXX X XXXXXXXX ZÁVAŽNÝMI XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX

0,8853

2433

24331

XXX X DALŠÍ XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX INFEKCÍ XXXXXXXXXXXXX X XXX, X XXXXXXXXXXXX XXX CC

1,6980

2433

24332

HIV X XXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX X XXX, XXX NĚKOLIKA XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX, X XXXXXXXXXXXX X CC

1,6980

2433

24333

HIV X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX INFEKCÍ XXXXXXXXXXXXX X XXX, X XXXXXXXXXXXX X XXX

1,6980

2434

24341

XXX X DALŠÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH X XXX, BEZ XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,8683

2434

24342

XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S HIV, XXX NĚKOLIKA XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX, BEZ XXXXXXXXXXX X CC

0,9266

2434

24343

HIV X XXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX X HIV, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X HIV, XXX XXXXXXXXXXX X XXX

0,9266

2435

24350

XXX XXX DALŠÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

1,2144

Xxxxxxx x. 14 x vyhlášce x. 305/2020 Sb.

Koeficienty xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

Xxxxx

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

XXXXXXX

0,632

0,064

0,024

0,076

0,000

0,203

0,000

XXXXXX

0,446

0,047

0,346

0,080

0,000

0,081

0,000

XXXXXXX

0,644

0,043

0,016

0,026

0,000

0,270

0,001

XXXX-XXXXX

0,556

0,100

0,069

0,060

0,000

0,208

0,007

XXXX-XXXXXX

0,580

0,082

0,091

0,046

0,000

0,198

0,002

XXXXXXX

0,422

0,084

0,151

0,059

0,000

0,215

0,068

XXXXXXX

0,582

0,047

0,141

0,036

0,000

0,190

0,003

XXXXX XXXX

0,654

0,125

0,083

0,039

0,016

0,083

0,000

XXXXX XXXXXXXXXX

0,567

0,162

0,031

0,056

0,000

0,184

0,000

XXXXX XXXXXXX

0,645

0,120

0,032

0,035

0,000

0,168

0,000

XXXXX

0,622

0,057

0,154

0,051

0,001

0,115

0,000

XXXXXXXXX

0,752

0,068

0,028

0,041

0,000

0,111

0,000

XXXXXX-XXXXXX

0,307

0,008

0,430

0,015

0,000

0,046

0,193

XXXXXXXXX XXXX

0,659

0,047

0,165

0,038

0,000

0,091

0,000

XXXXXXX

0,451

0,029

0,218

0,024

0,000

0,150

0,127

XXXXXX XXXXXXX

0,525

0,177

0,048

0,057

0,002

0,191

0,000

XXXX

0,652

0,101

0,072

0,049

0,000

0,125

0,001

XXXXXXXX

0,717

0,036

0,133

0,024

0,000

0,085

0,005

XXXXXXX

0,730

0,064

0,062

0,049

0,000

0,094

0,000

XXXXXXXX XXX NISOU

0,816

0,058

0,005

0,032

0,003

0,085

0,000

JIČÍN

0,690

0,041

0,028

0,038

0,059

0,143

0,000

JIHLAVA

0,807

0,039

0,050

0,032

0,000

0,072

0,000

JINDŘICHŮV XXXXXX

0,704

0,116

0,036

0,029

0,000

0,115

0,000

XXXXXXX XXXX

0,700

0,075

0,057

0,070

0,000

0,098

0,000

XXXXXXX

0,268

0,008

0,218

0,011

0,000

0,055

0,440

XXXXXX

0,413

0,032

0,431

0,051

0,000

0,072

0,000

XXXXXXX

0,632

0,090

0,141

0,041

0,000

0,095

0,000

XXXXX

0,701

0,050

0,034

0,077

0,002

0,136

0,001

XXXXXXXX

0,438

0,045

0,084

0,031

0,000

0,123

0,279

XXXXX HORA

0,469

0,127

0,276

0,041

0,000

0,087

0,000

LIBEREC

0,718

0,124

0,011

0,059

0,005

0,082

0,000

LITOMĚŘICE

0,710

0,091

0,010

0,063

0,000

0,126

0,000

LOUNY

0,770

0,067

0,034

0,032

0,000

0,096

0,001

MĚLNÍK

0,653

0,049

0,038

0,122

0,015

0,123

0,000

MLADÁ XXXXXXXX

0,221

0,012

0,004

0,016

0,726

0,021

0,000

XXXX

0,825

0,009

0,038

0,020

0,000

0,096

0,012

XXXXXX

0,663

0,074

0,081

0,037

0,003

0,143

0,000

XXXX XXXXX

0,355

0,019

0,198

0,018

0,000

0,068

0,342

XXXXXXX

0,612

0,056

0,069

0,080

0,051

0,132

0,000

XXXXXXX

0,230

0,155

0,426

0,036

0,000

0,145

0,008

XXXXX

0,367

0,015

0,283

0,031

0,000

0,080

0,223

XXXXXXX

0,221

0,009

0,393

0,026

0,000

0,089

0,262

XXXXXXXXX

0,678

0,099

0,064

0,057

0,001

0,102

0,000

XXXXXXXXX

0,803

0,035

0,031

0,034

0,000

0,097

0,000

XXXXX

0,695

0,088

0,043

0,049

0,000

0,125

0,000

XXXXX-XXXXX

0,521

0,096

0,119

0,084

0,000

0,179

0,000

XXXXX

0,602

0,057

0,012

0,215

0,001

0,111

0,001

XXXXX-XXXXXX

0,555

0,067

0,034

0,222

0,003

0,119

0,000

XXXXX-XXXXX

0,591

0,057

0,023

0,213

0,001

0,115

0,000

XXXXXXXXXX

0,601

0,146

0,071

0,034

0,000

0,147

0,000

XXXXXXXXX

0,309

0,069

0,543

0,018

0,000

0,057

0,005

XXXXXX

0,587

0,098

0,079

0,037

0,000

0,153

0,045

XXXXXXX

0,736

0,061

0,039

0,048

0,000

0,116

0,000

XXXXXXXX

0,577

0,041

0,218

0,044

0,000

0,120

0,000

XXXXXXXX

0,529

0,134

0,146

0,067

0,000

0,125

0,000

XXXXXXX NAD XXXXXXX

0,568

0,090

0,019

0,035

0,155

0,132

0,000

XXXXXX

0,752

0,043

0,016

0,047

0,059

0,083

0,000

XXXXXXX

0,617

0,065

0,170

0,044

0,000

0,104

0,000

XXXXXXXXXX

0,669

0,115

0,037

0,049

0,000

0,129

0,000

XXXXXXX

0,804

0,038

0,032

0,029

0,000

0,096

0,001

XXXXXXX

0,489

0,034

0,358

0,026

0,000

0,090

0,003

XXXXX

0,487

0,153

0,142

0,072

0,000

0,145

0,000

XXXXXX

0,634

0,141

0,054

0,041

0,000

0,129

0,000

XXXXXXX

0,717

0,083

0,062

0,044

0,000

0,093

0,001

XXXXXXX

0,450

0,047

0,118

0,053

0,145

0,188

0,000

XXXXXX

0,723

0,058

0,114

0,019

0,000

0,086

0,001

XXXXXXX HRADIŠTĚ

0,571

0,036

0,126

0,029

0,000

0,236

0,002

ÚSTÍ NAD XXXXX

0,371

0,160

0,027

0,160

0,000

0,280

0,001

XXXX XXX XXXXXX

0,538

0,083

0,110

0,042

0,002

0,225

0,000

XXXXXX

0,613

0,021

0,090

0,019

0,000

0,059

0,198

XXXXXX

0,535

0,131

0,093

0,051

0,000

0,187

0,003

XXXX

0,764

0,019

0,140

0,035

0,000

0,037

0,004

XXXXXX

0,550

0,052

0,128

0,018

0,000

0,251

0,001

XXXX XXX XXXXXXX

0,642

0,024

0,120

0,022

0,000

0,191

0,001

2. Koeficient xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x daném regionu

Region

VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPŠ

ZPMV

RBP

Jihočeský xxxx

0,609

0,135

0,055

0,050

0,000

0,151

0,000

Xxxxxxxxxxxx xxxx

0,555

0,075

0,102

0,043

0,000

0,205

0,020

Xxxxxxxx xxxx + Karlovarský xxxx

0,600

0,091

0,104

0,065

0,000

0,140

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx + Pardubický xxxx

0,620

0,086

0,066

0,046

0,033

0,149

0,000

Xxxxxxxxxxx kraj + Xxxxx

0,571

0,055

0,070

0,155

0,039

0,109

0,001

Xxxx Vysočina

0,722

0,041

0,099

0,028

0,000

0,110

0,000

Liberecký kraj

0,729

0,097

0,028

0,047

0,016

0,083

0,000

Moravskoslezský xxxx

0,300

0,017

0,305

0,023

0,000

0,080

0,276

Xxxxxxxxx xxxx

0,382

0,098

0,358

0,031

0,000

0,118

0,014

Xxxxxxx xxxx

0,671

0,073

0,068

0,057

0,000

0,128

0,003

Xxxxxxx xxxx

0,621

0,028

0,114

0,029

0,000

0,106

0,102

Příloha č. 15 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx XX-XXX - Xxxxxxx XX-XXX xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx vztažené x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx xxxxxx specializované pneumoonkochirurgické xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XX-XXX

xxxx

XX-XXX

xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

04-X02

04-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx den

411 334 Kč

04-I02

04-I02-02

Anatomická resekce xxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

274 857 Xx

04-X02

04-X02-03

Xxxxxxxxxx resekce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0-2

217 103 Kč

04-I02

04-I02-04

Anatomická xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pacientů x XX=0-2

181 963 Xx

04-X03

04-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plic x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx

375 776 Xx

04-X03

04-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plic x xxxxxxxx x XX=3-4

236 810 Xx

04-X03

04-X03-04

Xxxxxxxxxxxxxxx resekce xxxx xxx méně xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

121 464 Kč

04-I05

04-I05-01

Velký xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxx nebo xx hrudníku mimo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den

414 441 Xx

04-X05

04-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v dutině xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx resekce xxxx x pacientů x CC=3-4

276 589 Xx

04-X05

04-X05-03

Xxxxx chirurgický výkon x dutině hrudní xxxx xx xxxxxxxx xxxx resekce xxxx x xxxxxxxx s XX=1-2

175 992 Xx

04-X05

04-X05-04

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkon v xxxxxx hrudní xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s CC=0

128 694 Xx

Xxxxxxx vztažené x xxxxxxxx x xxxxx onkogynekologické xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x centrech vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx:

XX-XXX baze

CZ-DRG xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

13-X01

13-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

386 282 Xx

13-X02

13-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xx xxxxxxxx tkáních x xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx

490 965 Kč

13-I02

13-I02-02

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1 xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx s XX=4

402 449 Kč

13-I02

13-I02-03

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů pro xxxxxxx novotvar včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xx okolních xxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx x XX=2-3

267 385 Xx

13-X02

13-X02-04

Xxxxxxxxxx vnitřních pohlavních xxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1 xxxxxxxxxx x pacientek x XX=0-1

217 074 Xx

13-X04

13-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx x XX=4

294 337 Xx

13-X04

13-X04-03

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientek x XX=2-3

212 429 Xx

13-X04

13-X04-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omentektomie xxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientek s XX=0-1

141 126 Xx

13-X05

13-X05-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx s XX=3-4

145 779 Kč

13-I05

13-I05-02

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx děložních xxxxx xxxx xxxx děložního x xxxxxxxxx x XX=0-2

128 872 Xx

13-X05

13-X05-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=0-2

105 502 Xx

13-X06

13-X06-01

Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=3-4

224 306 Xx

13-X06

13-X06-02

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

125 552 Xx

13-X07

13-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx děložního

130 537 Xx

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxxxxx mízních uzlin xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

107 907 Xx

13-X07

13-X07-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx

89 851 Xx

13-X08

13-X08-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=3-4

192 382 Xx

13-X08

13-X08-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx adnex xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

101 485 Xx

13-X08

13-X08-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hrdla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s XX=0-2

86 681 Kč

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 305/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

172/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 305/2020 Sb., x stanovení způsobu xxxxxxxx kompenzace do xxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2020

x xxxxxxxxx od 28.4.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 987/2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1231/2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (ES) x. 987/2009 na xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, na které xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x důvodu jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 130/2002 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx a Svazovou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 135/2004 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Tureckou xxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí č. 2/2007 Sb. m. s., x xxxxxxxx Smlouvy xxxx Xxxxxx republikou x Republikou Xxxxxxxxx x sociálním zabezpečení.

3) Xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 464/2017 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přidružených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10).

5) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 253/2019 Sb., x aktualizaci Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů XX-XXX.

6) Sdělení Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 198/2019 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXX).

7) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §22 xxxxxx x. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.