Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

305/2020 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §8  §9  §10  §11  §12  §13  §14  §15  §16  §17  §18  §19  §20  §21

Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §5

Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §6

Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §7

Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §8

Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §10

Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §11

Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §12

Příloha č. 8 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §13

Příloha č. 9 - Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne

Příloha č. 10 - Paušální úhrada - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle §9

Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady

Příloha č. 13 - Úhrada vyčleněná z paušální úhrady - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace vyjmuté z paušální úhrady

Příloha č. 14 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven

Příloha č. 15 - Případový paušál dle CZ-DRG - Skupiny CZ-DRG podle Klasifikace CZ-DRG s úhradovými tarify těchto skupin

INFORMACE

305

XXXXXXXX

xx dne 23. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše xxxxx xx hrazené služby xxxxxxxxxx v xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxx §1 xxxx. 2 zákona x. 301/2020 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2020, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"):

§1

(1) Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompenzace xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx bodu (xxxx xxx "hodnota xxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx hrazené služby (xxxx jen "xxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxxxx x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx2), (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx úhrady xxxxxxx x §3 xx 20 (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") a

d) xxxx záloh na xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatelem xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovatel x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxxxx výkonů"),

d) poskytovatel xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 podle xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx lékařství,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 806 xx 810, 812 xx 819 a 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916 x 921 xxxxx seznamu xxxxxx x poskytovatel domácí xxxx x odbornostech 925 x 926 xxxxx seznamu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx ambulantní péče x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní smlouvu xxxxx zákona.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx obdobím xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 2018. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

(2) Hodnoceným xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 2020.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2018, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx 31. xxxxxx 2019.

(4) Do xxxxxxxxxxx období jsou xxxxxxxx xxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

(5) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx sloučení dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx referenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň jednou, x xxx, že xxxx rozhodné, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxx referenčním xxxxxx xxxxxxxx, zahrnuje xx xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených v xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x hodnoceném xxxxxx xxxx referenčním xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx více xxx xxxxxx xx sloučených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, započte xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěncem xx pro xxxxx xxxx vyhlášky rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx vyžádaných xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxx referenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxx globální unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednou.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxx úhrad xxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu x struktuře xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx klasifikací nemocí xx xxx účely xxxx xxxxxxxx rozumí Xxxxxxxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxx x přidružených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)4).

§4

V případě poskytnutí xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §5 xx 20.

§5

(1) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, regulační xxxxxxx a xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 1, 9, 10 x 12 xx 15 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, dlouhodobé xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. x) xxxxxx x xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona, xx xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xx kompenzaci xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a dorost xxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kombinovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kapitace xxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx omezení x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro pojištěnce xxxxxxxx alespoň jeden xxxxx daného xxxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí, x tím, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx činnostem.

§7

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrazenou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xx kompenzaci xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 603 a 604 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, výše xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x této xxxxxxxx.

§9

Výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx zubní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 11 x této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 11 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxxx o 14,76 %, x xxxxxxxx xxxx 00944, xxxxx xxxxxx se navyšuje x 6 Xx. Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx navýšení xxxxxx podle xxxx xxxxx vztahujícího xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů se xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx kompenzaci xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce.

§11

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v odbornostech 911, 914, 916 x 921 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx domácí xxxx x odbornostech 925 x 926 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.

§12

Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx stanoví x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Pro hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad xxxxxxx x příloze č. 8 k xxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 1,23 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,10 Xx, x x xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu ve xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx úhrada poskytovateli xx xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx úhrady xx xxxx xxxxxx x xxxx 2018.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví hodnota xxxx ve výši 1,21 Kč, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamu výkonů, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,10 Xx, a s xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1 Kč. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí limit xxxxxx xx xxxx xxxxxx v roce 2018.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 navyšuje x 0,08 Kč, x xxxxxxxx výkonů xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o 0,07 Xx, x s xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx službám.

§15

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výše úhrady xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxx xxx poskytovatele

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x nepřetržitém xxxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 1,10 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxx 0,90 Xx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx x. 69 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 xx hodnota xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) navyšuje x 0,22 Xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx x 0,18 Kč.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví hodnota xxxx xx xxxx 1 Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx hodnota xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx o 0,1 Kč.

(2) Pro xxxxxxxxx výše úhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx zubní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §9.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Pro komplexní xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče xx stanoví xxxxxx xx 1 den xxxxxx xx xxxx 105,4 % xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx 1 xxx pobytu xxx xxx 2019. Xxxxxx-xx úhrada xx 1 den xxxxxx xxx rok 2019 xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxx, xxxxxxx se úhrada xx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx ubytování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x 17 % xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. července 2020.

(2) Xxx příspěvkovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx dospělé, xxxx x xxxxxx poskytovanou xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče se xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xx xxxx 105,4 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za 1 xxx xxxxxx pro xxx 2019. Nebyla-li xxxxxx xx 1 xxx pobytu xxx xxx 2019 xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Úhrada xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x 17 % xx hrazené xxxxxx poskytnuté od 1. xxxxxxxx 2020.

(3) Xxx příspěvkovou lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx 30 Xx xx xxxxxxxx xxxxx č. 09543 podle seznamu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v ozdravovnách xx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xx xxxx 958 Xx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xx provede xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxx x stravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx úhrada za xxxx složky x xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx. Úhrada xxxxx xxx xxxxx xx třetí se xxxxxxxx o 17 % xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. července 2020.

(5) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x odstavce 4 xxxxxxxx věty xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx službám.

§18

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx x. 09543 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx úhrada xx výši 35 Xx, přičemž u xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 6 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx do maximální xxxxxx xx hrazené xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxx x xx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 a 604 xxxxx seznamu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Za každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx č. 09552 xxxxx xxxxxxx výkonů xx stanoví xxxxxx xx xxxx 15 Xx, xxxxxxx u xxxxxx vykázaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 4 Xx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 kompenzačního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli 12 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx receptu xx elektronické xxxxxx. Xxxx xxxxx jen xxx ztotožněné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx na kompenzaci xx poskytuje poskytovateli xxxxxxx, a xx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx se x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 78890 xxxxx xxxxxxx výkonů xx stanoví xxxxxx xx xxxx 10 000 Kč. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 005 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 1 Xx. Tato xxxxxx xx nezapočítává xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 006 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Kč.

(4) Xx každou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 1 000 Xx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 09564 xxxxx xxxxxxx výkonů. Xxxx xxxxxx se nezapočítává xx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx každý poskytovatelem xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 09115 xxxxx xxxxxxx výkonů, vykázaný x pacientů x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx navyšuje xxxxxx x 50 Kč. Xxxx xxxxxxxx úhrady xx nezapočítává xx xxxx xxxxxx stanovené xxxxx příloh č. 1 xx 8 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx centrum xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, se xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx, x němž vykázal x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí alespoň xxxxx xxxxx x. 09115 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, navyšuje úhrada x X x 8 000 Xx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx zřízené xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x X x 3 000 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde K xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx dané zdravotní xxxxxxxxxx x daném xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx odběrové xxxxxxx, podle bodu 3 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odběrových xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, navyšuje se xx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx navýšení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 8 k xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se poskytuje xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx ve výši xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným hrazeným xxxxxxx.

§21

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Vojtěch, MHA, x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 305/2020 Sb.

Hodnota xxxx, xxxx úhrad x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5

X) Xxxxxxx služby xxxxx §5 xxxx. 1

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx paušálu x xxxxxx xx ambulantní xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx"). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx individuálně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úhrady, xxxxxxxx xxxxxx, úhrady xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, úhrady formou xxxxxxxxxxx paušálu a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx výpočtu xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2018, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. xxxxxx 2019.

1.1 Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazování xxxxxxx XX-XXX poskytovatelem x Metodikou vykazování xxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ XXX xxx rok 20205) (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx XX-XXX") v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx X xxxx 1.1 xxxxxxxx x. 268/2019 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2020 (xxxx xxx "vyhláška č. 268/2019 Sb."). X případě nevykazování XX-XXX xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxx xxx 10 % hospitalizačních xxxxxxx, minimálně xxxx x 10 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případů, x xxxxx xxxxxx markéry XX-XXX náležitě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx o 0,5 %.

2. Individuálně xxxxxxx sjednaná složka xxxxxx

2.1 Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdílnou xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v paušální xxxxxx, v úhradě xxxxxxxxx z paušální xxxxxx xxxx v xxxxxx formou případového xxxxxxx, úhrada xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v bodech 3 až 7.

2.2 Xxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx") označených xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (dále xxx "vyhláška č. 376/2011 Sb."), xx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotkové xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx uvedené x bodech 2.2.1 xx 2.2.3.

2.2.1 Xxx xxxxxxxxxx XXX/XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx rizikových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx viru xx xxxxxxx maximální úhrada xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxx x roce 2018.

2.2.2 Xxx xxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx)

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 1 (Xxxxx, XXXXX)

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx plicní xxxxxxx)

x) Endokrinologie (Akromegalie, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx štítné xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx)

x) Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, Lymfomatózní xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Zhoubné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx)

x) Imunitní xxxxxx (Autoinflamatorní onemocnění, Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx)

x) Xxxxxxx (Xxxxxxxxxx X)

x) Metabolické vady (Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx)

x) Xxxxxxxxxx 1 (Epilepsie, Xxxxxxxxxxx, Parkinsonova choroba, Xxxxxxxxxxx xxxxx)

x) Xxxxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x) Xxxxxxx systém (Plicní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x) Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - XX, Vitreomakulární xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - xxxx)

x) Onkologie - xxxxxxx nádory (Hepatocelulární xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx x krku, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx močového xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx, Nádory xxxxxx, Nádory xxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Nádory xxxx, Xxxxxx slinivky, Xxxxxx xxxxxx žlázy, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, xXXX, Sarkomy xxxxxxx xxxxx, Jiné xxxxxx xxxxxxx tkání, Xxxx ZN kůže, Xxxxx lymfomy, Maligní xxxxxxx, Mezoteliom xxxxxx)

x) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx (Bechtěrevova xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lupus xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x) Xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx, Ulcerózní xxxxxxxx)

x) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) Ostatní - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hepatologie

t) Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cest

se xxxxxxx maximální xxxxxx xxxxx:

xxx

Xxxxxx,2020 … je xxxxxxxxx úhrada x xxxxxxxxxx období.

i … xxxxxx xxxxxx x xx x, kde x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2.2.2.

Xxxx,2018 … xx xxxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x.

Xxxx,2019 … je xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2019 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXx … xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x, uvedený x xxxx 2.2.3.

Maximální xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.3 Index xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxx 2.2.2 xxxxxxx ve xxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1,219

Xxxxxxx xxxxxxxx 1

1,461

Xxxxxxx xxxxxxxx 2

1,214

Xxxxxxxxxxxxxx

1,184

Xxxxxxxxxxxxxxx

1,217

Xxxxxxxx systém

2,767

Infekce

1,368

Metabolické xxxx

1,067

Xxxxxxxxxx 1

1,247

Xxxxxxxxxx 2

1,338

Xxxxxxx xxxxxx

1,116

Xxxxxxxxxxxx

1,299

Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

1,266

Xxxxxxxxxxx

1,277

Xxxxxxxxxxxx

1,008

Xxxxxxx xxxxxxxx

1,007

Xxxxxxxx xxxxxxx

2,800

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1,570

Xxxxxxx

1,190

2.3 Xx xxxxx xxxxxx hospitalizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx, xxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, x kterého xxxx indikováno testování xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxxx x 1 674 Kč:

a) xx xxxxx současné vykázání xxxxxx x. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí,

b) xxxxxx, xxxxx xxx x případ s xxxxxxxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx navýšení xxxxxx se nezapočítávají xx úhrady xxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6.

2.4 X xxxxxxx hospitalizace s xxxxxxxxx U07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xxx xxx 20206) (xxxx xxx "Klasifikace"), xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 331 Xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx den, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxx č. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx o 59 064 Xx. Toto xxxxxxxx úhrady se xxxxxxxxxx xx úhrady xxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6 x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nespadají xx xxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 5 této xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X xxxx 3.7 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

3.2 Xxxxxxx hospitalizací xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxx výpočtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Klasifikace xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nespadají xx definice xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXx,XX-XXX,2020 xxxxx xxxxx X xxxx 5 xxxx xxxxxxx.

3.3 Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dne x. 00031 x 00032 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx den xx xxxx 447 Xx.

3.4 Xxxxxx přípravky xxxxxxx x paušální xxxxxx a uvedené x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny, xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2019.

3.5 Vyžádanou xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx péče související x xxxxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx poskytovatel vyžádal, x xxxxx je xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx U07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx xx extramurální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx seznamu xxxxxx.

3.6 Výše paušální xxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX XXxxx,2020 xxxxx výrazu:

kde:

CM2018,017,10 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX_XXX,2018 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumoonkochirurgické xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx7) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx případů xxx xxx 2018 podle Xxxxxxxxxxx CZ-DRG.

CMMDC19,2018 … x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3.7, XXXXX19,2018 xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

EM2020,10 … je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu platnými x xxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX19 … x případě, že xxxxxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x bodě 3.7, XXXXX19 xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky. X ostatních xxxxxxxxx XXXXX19 xxxxxx xxxxxxx 0.

XxxxxXXXXX … je xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx xxxxxxxx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx hospitalizace podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

xxx … xxxxxx minimum, která xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x xxx XXX je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

(x) IPU = XXxxx,2018,10 * XX10

xxx:

XXxxx,2018,10 … xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxxxx úhradou. PUdrg,2018,10 xx xxxxxxx následovně:

kde:

CELK XXxxx,2018 je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxx období.

ZSmin,10 ... xx minimální xxxxxxxx xxxxx, která xx stanoví ve xxxx 37 275 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vysoce specializované xxxxxxxxxxx péče a xxxxxxx xxxxxx alespoň xxxx center xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v onkogynekologii, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, ale xx statut centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x následujícího xxxxxxx - centrum xxxxxx specializované cerebrovaskulární xxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx x onkogynekologii, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s iktem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - minimální xxxxxxxx sazba se xxxxxxx xx výši 34 125 Xx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx 29 000 Xx.

XX2018 … xx xxxxxxx hodnota vyžádané xxxxxxxxxxxx péče x xxxxx případů hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx, oceněná xxxxxxxxx bodu platnými x referenčním období, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2018XXX .. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx individuálně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX2018,xxxxxx,10 … xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovací xxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

max … xxxxxx maximum, která xxxxxx x xxxxx xxxxxx hodnotu xxxxxxxx.

x xxx:

XX10 … xx xxxxxxxxxx navýšení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXXX … xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx

(xx) CMred,2020,017,10 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hospitalizací xxx proměnných XXXX-XXX,2018 x CMMDC19,2018, které xxxx xxxxxxxx přeložením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxx 4") xxxx xxxxxxxxxx pacienta x xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxx péče (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxx 5"), xxxxx xxxx xxxxx 100 xxxx pokud (XXXxxx,2020,4,5 - PPRMDC19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (XXxxx,2020 - XXXXX19,2020) xxxx xxxxx (XXXxxx,2018,4,5 - PPRCZ-DRG,2018,4,5 - XXXXX19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (XXxxx,2018 - XXXX-XXX,2018 - XXXXX19,2018), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

xxx:

X … xxxxxx xxxxxxx 1,05 x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 0,01, x xxxxxxx 1,15 x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané pojišťovny x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x této xxxxxxxx menší nebo xxxxx 0,01.

XX2020,017,10 … xx počet případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, vynásobený xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxx v bodě 3.7, XXXXX19,2020 je xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 až 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými v příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxx,2020 … xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

XXXXX19,2020 … v xxxxxxx, xx poskytovatel splňuje xxxxxxxx uvedené v xxxx 3.7, XXXXX19,2020 xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx XXXXX19,2020 nabývá xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxx,2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX-XXX,2018 … xx počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x referenčním období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx skupin vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2018 xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 3.7, XXXXX19,2018 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech XXXXX19,2018 xxxxxx hodnoty 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx casemix stanoví xxxxx:

XXxxx,2020,017,10 = CMred 1 + XXxxx 2,

xxx:

xxx:

XX1,2020,017,10 … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx relativními váhami 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,1,2020 … v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2020 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx ukončení xxxxxx 5, vynásobených xxxxxxxxxxx váhami 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce. X ostatních xxxxxxxxx XXXXX19,1,2020 xxxxxx hodnoty 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

CM1,2018,017,10 … je počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny v referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 uvedenými x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

XXXX_XXX,1,2018 … je xxxxx případů hospitalizací xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx případů xxx xxx 2018 podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,1,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2018 je xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx CMMDC19,1,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 a xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX1,xxx,2020 ... je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 nebo kódem xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXXX19,1,2020 … v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, PPMDC19,1,2020 xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx ukončení xxxxxx 5. X ostatních xxxxxxxxx PPMDC19,1,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XX1,xxx,2018 … je xxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů hospitalizací xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXX-XXX,1,2018 … je počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeny kódem xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx případů xxx xxx 2018 xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,1,2018 … x případě, že xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2018 je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,1,2018 nabývá xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

a xxx:

xxx:

XX2020,017,10,4,5 … je xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2020 uvedenými x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020,4,5 … x xxxxxxx, že poskytovatel xxxxxxx podmínky xxxxxxx x bodě 3.7, XXXXX19,2020,4,5 je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X ostatních případech XXXXX19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

PPRdrg,2020,4,5 … je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXXXX19,2020,4,5 … x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3., XXXXXX19,2020,4,5 je xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 nebo xxxxx xxxxxxxx léčení 5. X ostatních xxxxxxxxx XXXXXX19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XXXxxx,2018,4,5 xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, ukončených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 5.

XXXXX-XXX,2018,4,5 … je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx zařazování xxxxxxx xxx xxx 2018 xxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG.

PPRMDC19,2018,4,5 … x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, PPRMDC19,2020,4,5 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx PPRMDC19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(xxx) XXX … xx xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

XXX = 1 + XXX1 + IZP2

kde:

(iv) XXxxxxxxx9,10 … xx xxxxxxxx úhrad podle xxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxXX2018,10,x … xx počet xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx typu i, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, kde x xxxxxx xxxxxx 1 xx x x označuje typ xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXxx-XXX,2018,10,x … xx počet vykázaných x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ošetřovacího xxx typu i, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2018 dle Xxxxxxxxxxx XX-XXX, kde x xxxxxx xxxxxx 1 xx x x xxxxxxxx xxx ošetřovacího xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXXXX19,2018,x … v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 3.7, XxxxxXXXXX19,2018,x je xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxx x nabývá xxxxxx 1 xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X ostatních případech XxxxxXXXXX19,2018,x xxxxxx xxxxxxx 0.

XxxxxXX2020,10,x xx počet xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této vyhlášce, xxx x nabývá xxxxxx 1 xx x a označuje xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx seznamu výkonů.

PocetODMDC19,2020,i … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3.7, XxxxxXXXXX19,2020,x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x, xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx 1 až x x označuje xxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx výkonů. X xxxxxxxxx případech PocetODMDC19,2020,i xxxxxx xxxxxxx 0.

NavýšeníODi … je xxxxxxxx xx ošetřovací den xxxx i xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

3.7 Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx. Vyhodnocení plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxx 2021.

x) Počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx bazí 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny přeložením xxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxxx akutní psychiatrické xxxx, nepřekročí 5 % x celkového xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

c) Xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 x hlavní xxxxxxxxx X00 xx X07, X20 xx X29, X30 až F39 x X80 xx X98 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx 40 % x xxxxxxxxx počtu poskytovatelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx R45.1, X45.4 xxxx X45.6 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxx větší xxxx xxxxx 8 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx 5 % x xxxxxxxxx počtu poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

x) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx 24 hodin xxxxx 7 dní x xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx

4.1 Úhrada xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3.7 xxxxx A xxxx xxxxxxx, úhrada xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxx 1901 až 1940 uvedených v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxx hospitalizací xx při xxxxxxx XX2020,017,13, XX2020,017,13,xxxxx, XX2018,017,13, XX2020,017,XXX19,X a CM2020,017,MDC19,O xxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx podle Klasifikace.

4.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x paušální úhrady x uvedené v příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx poskytovateli xx xxxx jejich vykázané xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx vykázané jednotkové xxxx x xxxx 2019.

4.4 Xxx xxxxxxx xxxxxx vyčleněné z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx stanoví xxxxxx xx xxxx:

XX13 * XX2020,017,13 * xxx{xXX2018,13; XXxxx,13} + 1,05 * XXxxxxxxx9,13 - XX2020,13,

xxx:

XX2020,017,13 … xx xxxxx případů hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 0001 a 0002, xxxxxxxxxxxx relativními váhami 2020 uvedenými x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

XX2020,13 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 a 0002, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXxxx,13 … xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba, xxxxx se xxxxxxx xx výši 34 125 Xx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx poskytovatele xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví ve xxxx 29 000 Xx.

XXX2018,13 … xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazba xxxxxxxxx xxxxx: Xxxx,2018,13/XX2018,017,13

xxx:

Xxxx,2018,13 … je xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním období, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxx 0001 a 0002, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotami xxxx platnými x xxxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx, snížená o xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x příloze č. 12 x této xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx případům xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrad xxxxx typu ošetřovacího xxx uvedené x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

XX2018,017,13 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 a 0002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 13 x této xxxxxxxx.

x xxx:

XX13 … xx koeficient xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x xxx:

XXxxxxxxx9,13 … xx xxxxxxxx úhrad xxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxx vypočtené následovně:

kde:

PocetOD2018,13,i … xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce, x xx včetně xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx případů hospitalizace xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, xxx x xxxxxx hodnot 1 xx n x xxxxxxxx typ xxxxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx výkonů.

PocetOD2020,13,i … xx počet xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 a 0002, xxx i xxxxxx xxxxxx 1 až x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výkonů.

4.5 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx bazí 0001 x 0002, xx xxxxxxx úhrada xx xxxx:

XX2020,017,13,xxxxx * XX2020,xxxxx - XX2020,13,xxxxx

xxx:

XX2020,017,13,xxxxx … xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002 vztažených x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 13 x této vyhlášce.

EM2020,017,13,trans … je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 0001 x 0002 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnými x xxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť účtované xxxxxx přípravky.

ZS2020,trans … xx základní sazba xxx transplantace, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 63 000 Xx.

4.6 Pro xxxxxxx xxxxxx vyčleněné z xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, vykázané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7 xxxxx X xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx:

XXXXXX19 = xxx{XXX2018,10 * XX10 * 1,25 * (CM2020,017,MDC19,A + XX2020,017,XXX19,X); ZSmin,MDC19 * XXxxxxx * (1,2 * XX2020,017,XXX19,X + XX2020,017,XXX19,X)} - XXXXX19 + 1,1 * XXxxxxxx,XXX19

xxx:

XX2020,017,XXX19,X … xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1930, 1933 x 1934, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce

CM2020,017,MDC19,O … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901, 1931, 1932 x 1935 xx 1940 vynásobených relativními xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx

XXxxx,XXX19 … xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx 2020, xxxxx se xxxxxxx xx xxxx 37 275 Xx.

XXxxxxx .xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nabývá xxxxxxx 1,8 x případě, xx poskytovatel předložil xxxx restrukturalizace xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2019. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.

XXX2018,10 … xx xxxxxxxxxxxx základní sazba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paušální xxxxxxx, XXX2018,10 xxxxxx hodnoty 1. V ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXxxxxxx,XXX19 … xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ošetřovacího xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

4.7 Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 00031 x 00032 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sazba xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 447 Xx.

5. Xxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX-XXX

5.1 Xxxxxx formou případového xxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 k této xxxxxxxx, u poskytovatelů xx statutem centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx X00 xx X48 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx.

5.2 Xxx výkony xxxxxxxxxxxx xxx x. 00031 x 00032 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx paušální xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx výši 447 Xx.

5.3 Případy xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx XXx,XX-XXX,2020 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klasifikované xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxx přílohy č. 15 k xxxx vyhlášce.

5.4 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x roce 2019.

5.5 Vyžádanou xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx pojištěnci x xxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s diagnózou X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 a 82041 podle xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnózou X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx seznamu xxxxxx.

5.6 Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXXX-XXX,2020 xxxxx xxxxxx:

xxx:

x … xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxx "XX" v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumoonkochirurgické xxxx x xxxxxxx "XX" v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx diagnózou X00 až D48 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumoonkochirurgické xxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x hodnoceném období, xxxxxxxxxx podle Klasifikace XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxxx X00 až D48 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG xx skupin vztažených x diagnóze uvedených x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 15 x xxxx vyhlášce.

EMPO,CZ-DRG,2020 …xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx C00 xx X48 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, oceněná xxxxxxxxx xxxx platnými x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxx hospitalizací x xxxxxx diagnózou X00 až X48 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 15 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx hrazené xxxxxx xxxxx podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,32 Xx. V xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxx x referenčním xxxx hodnoceném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx 50 a xxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 1,58 Xx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx hodnoceném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 50 x xxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx xxxx 100 Kč za xxxxx den xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxx úhradu specializované xxxxxxxxxx xxxx, hrazených xxxxxx v odbornostech 603 a 604 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx, hrazených služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921, 925 x 927 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ambulantní xxxx") x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx vykazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx x xxx propuštění x hospitalizace.

7.1 Pro xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x poskytovateli v xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platbou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx výkonů, xx xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k této xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x části X xxxx 2 xxxx. x) x xxxx 7 x x xxxxxxxx regulačních omezení xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost xxxxxxxxx.

7.2 Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 xxxx 309 xxxxx seznamu výkonů, xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx hodnota xxxx stanoví podle xxxxx A xxxx 1 x 2 přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx části X xxxx 1 xxxx. x) a xxxx 2 xxxx. x), x) x c) xx xxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 3 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

7.3 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 806 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonů x. 82040 a 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykázaných x xxxxxxxx s diagnózou X07.1 nebo U69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx hodnoty bodu xxxxx xxxx 2 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxx 2 xxxx. b) x x) a výpočet xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 písmeno x) a xxxx 4, 8 a 9 xx nepoužijí.

7.4 Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 603 a 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxx X bodu 1 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 a 3 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 5 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxx C přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám, xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xxxxxxx x xxxxx X xxxx 4 písm. x) xx c) přílohy č. 4 x této xxxxxxxx xx stanoví xxxxxx podle xxxxx X xxxx 4 xxxx. x) až x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxx pojištěnkám, registrovaným x poskytovatele xxxx xxx 12 xxxxxx xxxx začátkem třetího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 4 x této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 613 xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

7.5 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornostech 911, 914, 921, 925 x 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 a 2 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx A bodu 4 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

7.6 Pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 902 x 917 podle seznamu xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bodu stanoví xxxxx xxxx 1 x 2 přílohy č. 7 x této xxxxxxxx, xxxxxxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

7.7 Pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče hrazené xxxxx seznamu xxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx C přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx kvalitativních ukazatelů xxxxxxxxxx péče podle přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx části X x xx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx X přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxxx do úhrady xxxxx bodu 7.14.

7.8 Xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu podle §15.

7.9 Hrazené služby xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx xxxxx lékařství xx hradí podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,95 Xx.

7.10 Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výkonu x. 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx §16.

7.11 Xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hradí xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,09 Xx. Hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx ve xxxx 1,23 Xx.

7.12 Hrazené xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxx 806 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hradí xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxx xx výši 1,29 Xx. Xxxxxx novorozeneckého xxxxxxxxxxxxx screeningu x. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxx screeningu xxxxxxxxx xxxxxxxxx se hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,21 Xx. Xxxxxx č. 82040 a 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů x diagnózou U07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx hradí podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 0,85 Kč.

7.13 Xxxxxx x. 09566, 88101 x 09563 xxxxx seznamu výkonů xx hradí xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxxxxxx:

x) který xx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a který xxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xx xxxxx xxxxxx x X x 30 000 000 Xx, xxx X xxxxxx hodnoty xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx dané zdravotní xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxxx bodu 2 přílohy č. 14 x této xxxxxxxx,

x) který má xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx děti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx urgentního xxxxxx uvedeného x xxxxxxx x), se xxxxx úhrada o X x 30 000 000 Xx, xxx X xxxxxx xxxxxxx od 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x daném xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxxx xxxx 2 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x písmenech x) x x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x X x 3 000 000 Xx, xxx X xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, kde xx poskytován urgentní xxxxxx, podle xxxx 1 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatel xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odlišnou výši xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxx, x xx xx do xxxx 7 000 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x), b) xxxx x) a xxxxxxxxx společně s xxxxxxxxx příjmem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, se xxxxx xxxxxx x X x 2 700 000 Xx, xxx X nabývá xxxxxxx od 0 xx 1 odpovídající xxxxxx počtu pojištěnců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okrese, xxx xx poskytován xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x podezřením xx xxxxxx nakažlivou xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx úhrada x X x 15 000 000 Xx, kde X xxxxxx xxxxxxx od 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v daném xxxxxxx, xxxxx xxxx 2 přílohy č. 14 x xxxx vyhlášce.

7.14 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1 až 7.10 xx xxxxxxx xx xxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018 … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10 x xxxxxxxxxx období, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2018 = Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx + Hodnota_péče2018,ost

a kde:

Hodnota_péče2020 … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10 v hodnoceném xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2020 = Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx + Hodnota_péče2020,ost

a xxx:

Xxx_xxx2018 … xx xxxxxxx výše úhrady xxxxxxxxxxxxx za hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10, včetně úhrady xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb. a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx vyhlášce.

Úhr_amb2020,kompl … je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.3, xxxxx xx stanoví xx xxxx:

xxx:

Xxx_xxx2018,xxxxx … xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxxx účtovaných léčivých xxxxxxxxx označených symbolem "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx … xx hodnota poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 7.3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx = (∑xx=1{XXx,2018,xxxxx * XXx,2020} + XX2018,xxxxx) * XXX16/7,xxxxx

xxx:

XXx,2018,xxxxx … je xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3 xxxxxxxxxx x referenčním období, xxx x=1 xx x, kde x xx počet xxxxxx xxxxx bodu 7.3, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonů xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2020.

XXx,2020 … xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx výši xxxxxxx xxxx xxxxx §15 x 16, podle xxxx 7.9 přílohy č. 1 x této vyhlášce x podle příloh č. 2 xx 8 x xxxx vyhlášce, kde x=1 xx m, xxx x xx xxxxx výkonů xxxxx xxxx 7.1. až 7.10. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2018 xx 31. prosince 2018 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx by xxxx poskytnuty xx 1. xxxxxxxx 2020.

XX2018,xxxxx … je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7.3, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx hrazené x xxxx 2018 xx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tři xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, cystická xxxxxxx 36/50 xxxxxx, Xxxxxxxxx HLA X27, XXXX xxxxxxx).

XXX16/7,xxxxx … xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,05 x případě, xx poskytovatel xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 xxx x týdnu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ambulantním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x kde:

Hodnota_péče2020,kompl … je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 7.3 x xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx následovně:

Hodnota_péče2020,kompl = (Σxx=1{XXx,2020,xxxxx * XXx,2020} * 1,05 + XX2020,xxxxx) * XXX16/7,xxxxx

xxx:

XXx,2020,xxxxx … je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 xx x, xxx x xx xxxxx výkonů xxxxx bodu 7.3.

XX2020,xxxxx … je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxx 7.3.

x xxx:

Xxx_xxx2020,xxx … je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, xxxxx xx stanoví ve xxxx:

xxx:

Xxx_xxx … xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxx1_xxx = 1 + Xxx1_xxx + Izp2_amb

kde:

a xxx:

Xxx_xxx2018,xxx … je celková xxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x s xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x příloze č. 12 x xxxx vyhlášce, xxxxx xx vypočtená xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 v xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx;2018,xxx … xx počet bodů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i=1 xx n, kde x xx xxxxx xxxxxx podle xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2020.

XX2018,xxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10.

BON16/7,ost … xx bonifikace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,07 v xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 xxx v xxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx 1 x ostatních xxxxxxxxx.

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočtena následovně:

kde:

PBi,2020,ost … je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XX2020,xxx … je xxxxxxx korunových položek xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx podle xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10.

x xxx:

XXXXXX … xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vypočtený xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXX2020 … je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XXXX2018 … je xxxxx globálních ambulantních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10.

x kde:

Hnp2020 … je hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx XXXX PUdrg,2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxx2020 = xxx[0;XXX + 1,05 * ODpříloha9,10 - XXXX XXxxx,2020 - XX2020,10 + XXXXX19]

7.15 Xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx jednotkové xxxx, xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x roce 2019.

7.16 V xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x bodech 7.1 xx 7.13 zahraničním xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,32 Xx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 7.1 xx 7.13 50 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,58 Xx.

8. X xxxxx vyúčtování xxxxx §2 xxxx. 1 kompenzačního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx vystaveném x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxx x výdeji xxxxxxxx xxxxxxxxx plně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxx ve xxxx 1,70 Xx.

9. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.3 x 2.4 xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 7.12 x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Hrazené xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2

1. Úhrada xxxxxxxx lůžkové péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 00005 x zvláštní xxxxxxx xxxx hospicového xxxx xxxxx §22a xxxxxx

x) Xxxxxxxx sazba xx jeden xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx každou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx dne samostatně x xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx ošetřovacího dne xxxxx xxxxxxx výkonů (xxxx xxx "XX") xxxxxx xxxxx přiřazené x xxxxxxxxxxxx xxx x kategorie pacienta xxxxx seznamu výkonů, xxxxxxxx částku, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 6 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx příjmové x xxxxxxxxxxx vyšetření, a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx výkonů.

b) Výše xxxxxxxx sazby xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx x hodnoceném období, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 x 00099, xx xxxxxxx ve xxxx:

XXXX,2020 - (XX * XXXX,2019 + 1,07 * NavýšeníODi2019) * (KompenzaceODi,COVID + 0,01)

xxx:

XXXX,2019 … xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2019, xxx navýšení úhrad xx xxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborného dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nepřetržitém pracovním xxxxxx u poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx.

XxxxxxxxXXx2019 … xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání střídavě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xx xxxxxxxxxx xxx typu i, xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx vyhlášce.

KN … KN xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx c) x x).

XxxxxxxxxxXXx,XXXXX … xx koeficient xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx i, uvedený x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

x) XX xx stanoví xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx:

x. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxx ve xxxx 1,06,

xx. Pro xxxxxxxxx pacienta 2 xxxxx xxxxxxx výkonů xx KN xxxxxxx xx xxxx 1,06,

iii. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx výkonů xx XX stanoví xx xxxx 1,08,

v. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx KN stanoví xx výši 1,08.

x) XX xxxxxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxx navyšuje x 0,003 pro xxxx xxx OD za xxxxx kritérium, které xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje. Jedná xx x následující xxxxxxxx vázaná na xxxx xxx OD:

i. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx):

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 lůžek xxx XX 00005, 00022, 00023, 00024 x 00030,

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx - průměrně xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 lůžek xxx XX 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 a 00030,

(3) Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 lůžek, xxx OD 00024 x 00005,

(4) Logoped - xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 xxxxx pro XX 00024,

(5) Psycholog xx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx OD 00005, 00022, 00024 x 00030.

xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx období):

(1) Průměrný xxxxx lůžek xx xxxxxx - nejvýše 2,5 xxxxx na xxxxx x XX 00005, 00022, 00023 x 00024,

(2) Vybavení xxxxxxxx elektricky polohovatelnými xxxxx - alespoň 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lůžek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostně xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX 00005, 00022, 00023 x 00024.

x) Xxxxxxxx sazba xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx XX 00021 x 00026 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxx xxxx XX xxxxxxx xxxxxxx XX ve xxxx 1,11 xx 120. xxx hospitalizace a xxxxxxx 1,05 xx 121. xxx hospitalizace. Xxxxx dní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx hospitalizace xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2020, xxxxxx se xxxxx hospitalizace xx 1. xxxxx 2020. Xxx kategorii xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota XX xxxxxxx xx xxxx 1,08.

x) Stanovení xxxx xxxxxxxx xxxxx XX 00021 a XX 00026 xxxxx xxxxxxx x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019. V xxxxxxx nepředložení plánu xxxxx věty xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x).

x) Xxxx xxxxxxxx sazby xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00031, 00032, 00098 a 00099 xx stanoví v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxx 2019.

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeden xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 2 331 Kč. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

x) Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx h) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřovatelské xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a následné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) OD 00015, 00017 x 00020 jsou hrazeny xxxxx seznamu xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 1,18 Xx. Xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrad xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx, x dále xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx úhrada xxxxxxxx x 107 % xxxxxxx navýšení xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx ošetřovacího xxx x příloze č. 9 x této xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx maximálně 90 OD 00017, xxxxxxxx od prvního xxx přijetí na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "XXX"), včetně překladů xx xxxx pracoviště XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx NIP.

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxxx maximálně 365 XX 00017, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx NIP, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx maximálního xxxxx xxxxxxxxx OD 00017 na jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce xx 18 xxx věku xx xxxxx jen x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 190 XX 00020, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx přijetí xx lůžko dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "XXXX"), xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx DIOP, přičemž xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx udělit předchozí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle předchozí xxxx.

x) XX 00033 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxx podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx bodu ve xxxx 1,09 Kč x XX 00035 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,05 Kč.

f) Xxxx úhrady xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx xxxxxxxx x 2 331 Xx. Xxxxxxxx dle xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19.

g) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x) vztahujícího xx x xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuté poskytovatelem xxxxxxxx lůžkové xxxx

x) Xxx xxxxxxxxxx péči xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx se hodnota xxxx stanoví xxxxx xxxxx A xxxx 7 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x) xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,19 Xx. Celková výše xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxx:

xxx {xxx (POPzpo;POPref) * XXXXx * 1,13; XXxx * XXxxx + XXxx}

xxx:

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx odbornosti x hodnoceném období.

POPref … xx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců ošetřených x dané odbornosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … je průměrná xxxxxx za xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky, na xxxxxxx unikátního pojištěnce xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxx … xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx v hodnoceném xxxxxx.

XXxxx … xx xxxxxxxxx hodnota bodu, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 0,77 Xx.

XXxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxx období.

max … funkce maximum, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx hodnotu xxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx, x kterého nelze xxxx referenčních xxxxxx xxxxxxxx z důvodu, xx poskytovatel v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytoval pouze x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů.

d) Pokud xxxxxxxxxxxx poskytl x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby 30 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, výpočet celkové xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 1,19 Xx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxx pojišťovnou uzavřenou xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx

x) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx navyšuje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 % úhrady xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vyčleněné x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx formou případového xxxxxxx

1.1 Xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxx 1.4 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx pouze

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně úhrady xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámila xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx započetím xxxxxx, xxxxxx se bude xxxxxx x revizi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx x XXX bazi, v xxx poskytovatel vykázal 10 xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) maximálně xx X xxxxxxx x DRG xxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxx a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx revize xxxxx xxxx 1.4 písm. x) xxxx x), xxx X xx xxxxxxxx xxxx 10 xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx XXX xxxx.

1.3 Xx XXX xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 10 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) xxxx x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.2 xxxx. x).

1.4 Pokud zdravotní xxxxxxxxxx zjistí při xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xxxx Klasifikace XX-XXX, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx XXX skupiny x vyšší relativní xxxxx uvedenou v přílohách č. 10 nebo 13 x xxxx xxxxxxxx xxxx s vyšším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen XX) xxxxx:

x) při xxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxxx XX x:

(XXxxxxxxx - CMrevidovaný) x 2

xxxx

x) při xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx DRG xxxx, xxxxx CM o:

((CMpůvodní - XXxxxxxxxxxx) / (XXxxxxxxx)) x ∑ XX xxxx x 0,2

xxxx

x) při xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx statisticky významné xxxxxxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXX xxxx, sníží XX x:

((XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) / (XXxxxxxxx)) x ∑ XX xxxx x 0,8

kde:

CM xxxx … xx xxxxxx relativních vah xxxx úhradových tarifů xxxxxxxxx XXX xxxx.

XXX xxxx … xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx podle Klasifikace xxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX. Xxxx dány prvními 4 znaky z xxxxxxxxxxxxx kódu XXX xxxxxxx.

XXX xxxxxxx … xx skupina ze xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Klasifikace CZ-DRG.

Statisticky xxxxxxxx xxxxx případů xxxxxxxxx XXX xxxx … xx více xxx 5 % xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 30 xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx XXX baze x příslušného poskytovatele.

Statisticky xxxx xxxxxxxx počet xxxxxxx příslušné XXX xxxx … je xxxx xxx 5 % případů ze xxxxxxxxxxx významného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 10 xxxxxxx v xxxxx příslušné XXX xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxx … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x diagnóze, vynásobený xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 10 xxxx 13 x xxxx vyhlášce, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx vyhlášce, vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxxxxx … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Klasifikace XX-XXX zařazeny do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx relativními xxxxxx xxxxxx skupin, xxxxx jsou uvedeny x příloze č. 10 xxxx 13 x této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 15 k této xxxxxxxx, poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Regulační omezení xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxx

2.1 Xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxxxx 2.2 x 2.3 xxxxxxxxx pojišťovna uplatní xxxxx x případě, xx sdělila poskytovateli xx 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx období:

a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) celkovou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx v odbornostech xxxxxxxxx v xxxxx X xxxx 7.1, 7.2, 7.4 x 7.10 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

2.2 Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. x), s xxxxxxxx XXX xxxxxxx X01XX01 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx globálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. x) xxxxx xxx 120 % xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxx x odbornostech uvedených x bodě 2.1 xxxx. c), zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započaté 0,5 % překročení xxxxxxx průměrné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % z překročení. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx pouze výkon x. 09513 podle xxxxxxx výkonů. Do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem.

2.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. c), xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx vyžádané xxxx xxxxxxxxxx stejným poskytovatelem x vyžádané péče xx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx u pacientů x diagnózou X07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2.1 xxxx. x) xxxxx xxx 120 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx vyžádané péče xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornostech xxxxxxxxx x bodě 2.1 xxxx. c) v xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxxxx započaté 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní pojištěnci, xx které byl xxxxxxx xxxxx výkon x. 09513 podle xxxxxxx výkonů. Do xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx karcinomu xxxxxxxxx xxxxx, screeningu xxxxxxxxxxxxxx karcinomu x xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního screeningu x. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonů xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x hodnoceném x xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx bodové hodnoty xxxxx xxxxxxx výkonů xx znění účinném x 1. lednu 2020 x xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.4 Regulační xxxxxxx podle xxxx 2.2 a 2.3 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3.

2.5 Zdravotní pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 2.2 x 2.3 xxxxxxxxx xx výše odpovídající 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx hodnocené xxxxxx.

2.6 X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x bodech 2.2 x 2.3.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 305/2020 Sb.

Hodnota bodu, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, násobeného xxxxxxxx kapitační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 12 x xxxxxx xxxxx bodu 12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx výši:

a) 56 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x dorost, xxxxx xx xxxxx pracovišti xxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx x xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 50 Xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pracovišti poskytuje xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 pracovních xxx týdně, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx xx 18 hodin; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odlišné prodloužení xxxxxxxxxxx hodin, dohodne xx prodloužení xx xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x poskytovatelem,

c) 48 Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxx x) xxxx x),

x) 50 Xx xxx pracoviště poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx, který xx daném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxx uvedeném x písmenu a).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxx 1 xx navyšuje o 0,60 Xx x xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poskytují hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx x poskytovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx držiteli dokladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání lékařů, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx povoláních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx lékařů"), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, který xx platný po xxxx xxx 2020,

b) xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx x 0,50 Xx x případě, že xxxxxxxxxxxx provedl x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vykázanou výkony x. 01021 nebo 01022 xxxxx seznamu xxxxxx alespoň x 30 % svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxx xx 40 xx 80 xxx,

x) xxxxx bodu 1 xx xxxxxxxx o 1 Kč poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx 2020 xxxx x průběhu xxxx 2020 zdravotní pojišťovně xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx kapitační platby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx akreditace, xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxx 2020.

3. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx, xxxxx do 26. xxxxx 2021 předložil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohotovostní službu, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lékařů xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx u něj xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odbornosti 001 xxxx 002 xxxxx xxxxxxx výkonů, účastnil xxxxxxx 10 služeb x xxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx, se zvýší xxxxx úhrada o X x 40 000 Xx,

xxx:

X … xx koeficient poměru xxxxx pojištěnců dané xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx lékařská xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kraji

kraj / XX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxx xxxxx Xxxxx

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxx Xxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Xxxxxxxxx

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxxxxxx

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Xxxxxxxxx

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Xxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxx

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx xx kapitační xxxxxx v xxxxxxxxxx 001 podle xxxxxxx xxxxxx:

x. výkonu

Název

01023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

01024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

01025

XXXXXXXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

09215

XXXXXXX X. X., X. C., I. X.

09216

XXXXXXX DO XXXXXXX XXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X RÁMCI XXXXXXXX LÉČBY

09217

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE X KOJENCE NEBO XXXXXX XX 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX INJEKCE X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX 10 LET

09220

KANYLACE XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

09233

XXXXXXXX OKRSKOVÁ XXXXXXXXX

09237

XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXX OŠETŘENÍ KOŽNÍCH X PODKOŽNÍCH XXXXXX XX 10 XX2

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X PACIENTEM

09513

TELEFONICKÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX PACIENTEM

09523

EDUKAČNÍ XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX

09525

XXXXXXXX XXXXXX S XXXXXXX

44239

XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (1 XXXXX)

71511

XXXXXXX XXXXXX TĚLESA XX XXXXXXXXX

71611

XXXXXX CIZÍHO XXXXXX X XXXX - XXXXXXXXXX

5. Výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 002, podle seznamu xxxxxx:

x. xxxxxx

Xxxxx

01025

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX RODINNÝMI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX ÚKONY PRAKTICKÉHO XXXXXX

02023

XXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX X XXXXXX - XXXX XX 6 XXX

02024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX X DOROST - XXXX XX 6 XXX

02033

XXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX XXX XXXX X DOROST - XXXX XXX 6 XXX

02034

XXXXXXXXX VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM XXXXXXX XXX DĚTI X DOROST - XXXX XXX 6 XXX

06111

XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX PACIENTA XXXXXXX XX VLASTNÍM XXXXXXXXX XXXXXXXXX

06119

XXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXX MATERIÁLU

06121

KOMPLEX - XXXXXXX XXXXXXXX

06123

XXXXXXX - XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

06125

XXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX, CÉVKOVÁNÍ, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

06127

XXXXXXX - XXXXXXXX INHALAČNÍ X XXXXXXX TERAPIE X. O., X. X., I. X., X. V., XX, XXXXX. DALŠÍ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX

06129

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

09215

XXXXXXX X. X., X. X., I. X.

09216

XXXXXXX XX MĚKKÝCH XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX PUPENY X RÁMCI REFLEXNÍ XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX NEBO XXXXXX XX 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XX DÍTĚTE XXX 10 XXX

09220

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX VČETNĚ XXXXXX

09221

XXXXXX X KOJENCE XXXX XXXXXX DO 10 XXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX ANESTÉZIE

09235

ODSTRANĚNÍ XXXXXX XXXX XXXX

09237

XXXXXXXX X XXXXXX RÁNY XXXXXX XXXXXXXX KOŽNÍCH X XXXXXXXXXX XXXXXX XX 10 XX2

09253

XXXXXXXX XXXXXXXX, VČETNĚ NEOPERAČNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX LÉKAŘEM XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX OŠETŘUJÍCÍHO XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX S XXXXXXXX XX RODINOU

09525

ROZHOVOR LÉKAŘE X XXXXXXX

71511

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ XXXXXX XXXXXX Z XXXX - XXXXXXXXXX

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) pro xxxxxx č. 01021, 01022, 01200, 01201, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125, 02130, 15118 a 15119 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů, se xxxxxxx hodnota bodu xx xxxx 1,20 Xx, xxxxxxx u xxxxxx poskytnutých od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx x 0,13 Kč,

b) xxx xxxxxxx výkony nezahrnuté xx xxxxxxxxx platby x xxx xxxxxx xx neregistrované pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,19 Kč, xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxx x 0,13 Xx.

7. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 6 xx navyšuje x 0,04 Xx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020 xxxxx vyhlášky č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, že xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx x poskytovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx celý xxx 2020.

8. Xxxxxxx xxxx uvedená x xxxx 6 se xxxxxxxx o 0,05 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx v rozsahu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 pracovních xxx xxxxx, xxxxxxx alespoň 1 den v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně xx 18 hodin a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xx xx xxxxx stanovenou xxxx xxxxxxx xxx dny x xxxxx.

9. Xxx xxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,29 Xx.

10. Pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx výkonů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1 Xx.

11. Xx každou xxxxxxx péče nebo xxxxxxx x pacientů xx 18 let xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx a dorost xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 55 Xx. Za xxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx praktického xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. července 2020 xx xxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx o 6 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxx péče nebo xxxxxxx x pacientů xx 18 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x klinickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxx o 61 Xx.

12. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vyjadřují xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladům xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx skupině 15 xx 19 xxx, xxxx stanoveny takto:

Věková xxxxxxx

Xxxxx

0 - 4 xxxx

4,10

5 - 9 xxx

1,90

10 - 14 xxx

1,45

15 - 19 xxx

1,00

20 - 24 xxx

0,90

25 - 29 xxx

0,95

30 - 34 xxx

1,00

35 - 39 xxx

1,05

40 - 44 xxx

1,05

45 - 49 xxx

1,10

50 - 54 xxx

1,35

55 - 59 xxx

1,45

60 - 64 xxx

1,50

65 - 69 xxx

1,70

70 - 74 xxx

2,00

75 - 79 xxx

2,40

80 - 84 xxx

2,90

85 x xxxx xxx

3,40

13. V xxxxxxxxx, xxx xx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxxxxx, s kterým xxxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxx celkovou xxxx xxxxxx xx hrazené xxxxxx podle xxxxx X xxxx 1, 6 a 10 xxxx přílohy pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 1,3. Pro xxxxxxx složky úhrady xx xxxxxxxxxx navýšení xxxxxxxxx.

14. V rámci xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží poskytovatel xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jím xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx či částečně xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx výši 1,70 Xx.

15. Xxxxxx na xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6 a 11 xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 1 x 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytuje x případech, xxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx poskytovatel x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny, xxx je 70 % celostátního xxxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx počet xx xxxxxxx vždy xxx xxxx kalendářní xxx xxxxx xxxxx centrálního xxxxxxxx pojištěnců.

2. Dorovnání xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx do xxxx 90 % xxxxxxxxx xxxxxx vypočtené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna, se xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb, podílí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx body 6 xx 11, 14 x 15 xxxxx X použijí xxxxxxx.

X) Xxxxxxx služby hrazené xxxxx seznamu výkonů

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx stanoví hodnota xxxx xx xxxx 1,02 Kč.

Pro xxxxxx xxxxxxxx x návštěvní xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxx služby podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx o 0,11 Xx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx službám.

D) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x praktické lékařství xxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxxxx 1.1 xx 1.4.

1.1 Pokud xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx xxxxxxxx indexů x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x xxxxxxxxxx. Xx průměrné xxxxxx xx jednoho přepočteného xxxxxxxxxx xx započítávají x doplatky xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost nahrazení xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx první věty xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx prokáže, xx zvýšená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změnou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2 Xxxxx xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxxx pojištěnce podle xxxxxxxx indexů v xxxxxxxxxx období, převýší x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x překročení.

1.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x. 02230 x 01443 podle xxxxxxx xxxxxx, popřípadě i xxxx xxxxxx rychlé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx, vztažená xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxx věkových xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxx o 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádanou xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x xxxxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxxxxx, x kterých xxx v roce 2020 xxxxxxx xxxxx x. 01186 nebo 01188 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x xxxxxxxxxx kolorektálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx smlouvu, x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx nezahrnují xxxxxx č. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx výkonů vyžádané x pacientů s xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4 Xxxxx xxxxxxxx úhrada za xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, převýší x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péči v xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x překročení.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxx poskytnutím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

4. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1.2 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úhrad zdravotní xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad za xxxxx xxxx hrazených xxxxxx na xxx 2020 podle zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx výkonů v xxxx 2020 nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx výši úhrad xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx pojistného plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel x xxxx 2020 xxxxxxxxxxx 50 a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x hrazené xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x výkony xxxxxxx o úhradu xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx rok 2020.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxx omezení xxxxx §7

X) Hodnota bodu x xxxx úhrad

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx úhradou za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx:

x) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se hodnota xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,09 Kč, xxxxxxx x výkonů xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx x 0,01 Xx.

x) Xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 901 x 931 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 a 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx odbornosti 910 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx denního xxxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x uvedených xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx 1,13 Kč, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,16 Xx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx 905, 919 a 927 xxxxx seznamu xxxxxx xx hodnota bodu x xxxxxxxxx odbornostech xxxxxxx xx xxxx 1,04 Kč, přičemž x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. července 2020 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,31 Xx.

x) Xxx xxxxxx č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 a 43633 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli hrazených xxxxxx v xxxxxxxxxx 403 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,72 Kč, xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,05 Xx.

x) Pro výkony x. 43652 x 43653 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx 403 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 1,04 Xx, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých xx 1. xxxxxxxx 2020 xx tato hodnota xxxx xxxxxxxx x 0,08 Xx.

x) Pro xxxxxx č. 75347, 75348 x 75427 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v odbornosti 705 podle seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 0,72 Kč, xxxxxxx x výkonů xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o 0,16 Xx.

x) Pro xxxxxx x. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 x 15950 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx karcinomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxx 105 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,11 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. července 2020 xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o 0,15 Xx, x xxx výkony screeningu x. 73028, 73029 x 71112 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x odbornosti 701, 702 xxxx 704 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,04 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx bodu navyšuje x 0,25 Kč.

h) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. x) xx g) se xxxx při splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x:

x. 0,04 Xx, xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx nejméně 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny, tj. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx. 0,04 Xx pro xxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx poskytovatele (IČP) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 4 pracovních xxx xxxxx x odborností 501 xx 507, 601, 602, 605, 606, 701 a 704 xx 707 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "operační xxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx ordinační hodiny xxxxxxx 2 xxx x týdnu nejpozději xx 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 1 xxx x týdnu xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 den x xxxxx xxxxxxx xx 18 hodin.

iii. 0,02 Xx pro xxxxx odbornost x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % pracovišť poskytovatele (XXX) x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, respektive 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 pracovních xxx xxxxx u xxxxxxxxxx oborů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, u xxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 nevykázal xxxxxxxxx pojišťovně žádný xxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx přednostní vyšetření xx ošetření xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stav.

i) Vypočtenou xxxxxx xxxxxxxxxxxx navýšení xxxxxxx bodu xxxxx xxxxxxx h) xxx xxx) poskytovateli zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx vyúčtování podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx v xxxxx X xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx výkonu x. 89312 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 1,09 Xx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x:

x) 0,04 Kč, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020 podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx x poskytovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx celoživotního vzdělávání xx považuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx hodnocené xxxxxx,

x) 0,04 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % pracovišť xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx odbornosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, 24 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x týdnu xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,02 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) v xxxx odbornosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 pracovních xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx dnů xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, x nichž x xxxxxx od 1. xxxxx 2017 xx 31. prosince 2019 xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx pojištěnců, x xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenému v xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + XX) x (xxx(XXXxxxX; XXXxxxX) x PUROo + xxx[XXXXx x XXXxxxXx; XXXXx - XXXXx]),

xxx:

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx odbornosti x xxxxxxxxxx xxxxxx; základním xxxxxxxxx pojištěncem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx jemu poskytnuté xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx seznamu výkonů xxxxxx xxxxxx za xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx výkony xxxxx xxxxxxx výkonů včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXXxxxXx … je xxxxx xxxxxxxxx nákladných unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx výkony podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx průměrná xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxxx unikátní pojištěnci, xx které byl xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx úhrada xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx mimořádně nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx odbornosti poskytovatelem x hodnoceném xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xx zahrne xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx za zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce zdravotní xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx odbornosti poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … je xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; do úhrady xx mimořádně nákladné xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx úhrada xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx období.

KN … xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,04 - pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. působí x xxxxxxxxxxxxx xxxx nositelé xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx platný doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx platný xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,04 - xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx oborů, přičemž xx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx 2 xxx x týdnu nejméně xx 18 xxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x týdnu xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,04 - xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x operačních oborů, xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxx alespoň 5 % pojištěnců, x xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2017 do 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxx xxxx části xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx, použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxx zdravotní xxxxxxxxxx nasmlouvala oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli podle xxxx 3 xxxxxxxx x hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx celkové xxxx úhrady v xxxx odbornosti podle xxxx 3 se xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ošetřil 80 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx 80 ošetřených xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx n/30, xxx x xx rovná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Kč x xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxxxx.

8. Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x dětí xx xxxx xx 6 xx 18 xxx xx xxxxxxx dodatečná xxxxxx 35 Xx, xxxxxxx x výkonů xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx úhrada xxxxxxxx x 6 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxx xxxx 3.

9. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejímž základě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ve xxxx 1,70 Kč.

10. Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxx 8 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx omezení xxxxxxx v xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx sdělila xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 268/2019 Sb. xx 30. xxxxx 2020 tyto hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v referenčním xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

2. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., x xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší než 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx účtovaných léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., x zvlášť účtovaný xxxxxxxx vykázané x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném období xx každé xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx průměrné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx úhrada na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x počet unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxx x celkového počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx výkon x. 09513 podle seznamu xxxxxx.

3. Xxxxx poskytovatel xxxxxxx průměrné úhrady xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z překročení xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené průměrné xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 130 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx xxxxx započaté 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x hodnoceném xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se vypočte x celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mamografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx děložního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytování těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se výkony xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Regulační omezení xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx hrazené služby x odbornostech 305, 306, 308 x 309 podle xxxxxxx xxxxxx.

7. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx období.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 3 se nepoužije, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 4 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento druh xxxxxxxxx služeb xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx pojistného plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx xxxx 3.

11. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx referenčnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx účely xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě xxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx ve vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uzavřenou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných poskytovatelů.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x referenčním nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odbornosti 100 x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx xx xxxxx 100 ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx rovná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům.

15. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle bodů 2 xx 4 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výkony xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky za xxxxxxxxx období.

16. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx každou xxxxxxxxx zvlášť.

C) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx

101

1,15

102

1,16

103

1,12

104

1,14

105

1,15

107

1,16

108

1,15

109

1,12

201

1,21

202

1,15

203

1,15

205

1,19

207

1,15

208

1,17

209

1,15

210

1,15

301

1,23

302

1,17

402

1,15

403

1,11

404

1,18

407

1,10

501

1,19

502

1,21

504

1,18

601

1,21

606

1,16

607

1,26

701

1,23

702

1,18

704

1,28

705

1,21

706

1,15

708

1,23

710

1,14

780

1,27

903

1,24

Xxxxxxx

1,18

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8

X) Xxxxxxx xxxx x výše xxxxx

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,13 Kč.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x bodě 1 xx xxxx navyšuje x:

x) 0,01 Xx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020 xxxxx vyhlášky č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištěncům příslušné xxxxxxxxx pojišťovny, xx. xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx držiteli platného xxxxxxx celoživotního vzdělávání xxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx doklad, který xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx týdně, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx od 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx hodiny alespoň 1 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx od 7 hodin x xxxxxxx alespoň 1 xxx v xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,01 Kč, xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX 9001, xxxxx je platný xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx provedl xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykázanou xxxxxxx x. 63050 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx x 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxx x. 63021 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,45 x xxxxxx xx xxxxx x. 63050 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,20.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx podle xxxxxx x) xx c) x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx d) xx x):

x) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 530 Xx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 2 550 Kč.

c) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 3 570 Xx.

x) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkonů x. 63053, 63055, 63411, xxxx 63413 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Podmínkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x) je registrace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), xxxxxx x xxxxxxx těhotenství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 09115, 09119, 09123, 09133, 09215, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 x 63532 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx započteny x xxxxxx podle písmen x) xx x) xxxxxx xxxx.

x) Xxxxxx x. 32410, 32420 x 63415 podle xxxxxxx výkonů jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazeny s xxxxxxxx xxxx xxx xxxx 1 x 2, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odbornosti 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xx uhrazeny s xxxxxxxx xxxx ve xxxx 0,50 Xx.

x) X případě, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonů xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x x), xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,50 Xx x xxxxxxx bude xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 63022, 63023 nebo 63417 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxx je neregistrující xxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 podle seznamu xxxxxx xxxxxxxx vykázat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx takto:

NPURO2018 * xxx (UOP2020; XXX2018) * (1,07 + F(t) + XXX + IUV) - XX2020

xxx:

XXXXX2018 … xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výkony, x výjimkou xxxxxx xx výkon x. 09543 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady za xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány xxxxx xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXX2020 … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na které xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx č. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx výkonů.

UOP2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx nezahrnou unikátní xxxxxxxxxx, na které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx výkonů.

IGV … xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 0,02 x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, na xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx 208 nebo 816 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pojištěnek xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx x poskytovatele v xxxxxxxxxx období nepřesáhne xxxxxxx 30 %, xxxx 0,00 x xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 30 %, xxx xxxxxxxxxx hranici 40 %, xxxx -0,02 v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 40 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, xxxx -0,04 x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxx 60 %.

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkon x. 63053 x 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úhrada podle xxxx 4 xxxx. x), x) nebo x). X xxxxxxx, xx měl poskytovatel x xxxxxxxxxx xxxxxx xx své péči xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1,5 % x xxxxx XXXX2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hodnota je 0,02 v xxxxxxx, xx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx, na xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 32410, 32420 xxxx 63415 podle xxxxxxx xxxxxx, vyžádané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pojištěnek dané xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx x poskytovatele x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 %, xxxx 0,00 x xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 %, xxx nepřesáhne xxxxxxx 40 %, nebo -0,02 x případě, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 40 %, xxx xxxxxxxxxx hranici 60 %, xxxx -0,04 x xxxxxxx, xx xxxxx podíl přesáhne xxxxxxx 60 %.

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX považuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 63053 x 63055 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx podle xxxx 4 xxxx. x), x) xxxx x). X případě, xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxx xxxx těhotných pojištěnek, xxx odpovídá 1,5 % z xxxxx XXXX2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX xx xxx xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx.

XX2020 … je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 4 písm. x). Xxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xx xxxx maximálně 25 % celkové xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) až x).

X(x) … xx xxxxxx těhotných, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 0,08 x jejíž hodnota xx vypočte xxxxx:

X(x) = 0,45 x X(x) + 0,0255,

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pojištěnku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx funkce xxxxxxxxx F(t) xx xxxx 0.

Pokud xx xxxxxxx koeficientu těhotných X(x) xxxxx xxx 0,12, xxxxxxx xx xxxxxxx funkce těhotných xx xxxx X(x) xx výši 0,08.

xxx:

X(x) … xx koeficient xxxxxxxxx, který nabývá xxxxxxx xx 0 xx 1 x xxxxx hodnota xx xxxxxxx xxxxx:

xxx:

XXXX2020 … xx xxxxx registrovaných xxxxxxxxxx těhotných pojištěnek, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx č. 63053, 63055 podle xxxxxxx výkonů nebo xxxxxx podle bodu 4 xxxx. a), x) nebo x).

XXXX2020 … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnek xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeden den x xxxx 2020.

6. Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,12 Xx. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx odbornosti, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx průměrné xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx celková xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxx bodu 5 xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů, xxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx nasmlouvané xxxxxx xx xxx tyto xxxxx ocení podle xxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxxxxx bodu 1 Xx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxxx úhradu podle xxxx 5 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxx.

10. Xx každou epizodu xxxx nebo kontakt x xxxxxxxx xx 18 xxx věku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 55 Kč, xxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxx kontaktu x pacientů xx 18 xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřením xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 nebo 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 6 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kontakt x xxxxxxxx do 18 xxx xxxx vykázané x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutým x ordinaci poskytovatele x xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx výkonů od 1. července 2020 xx navyšuje xxxxxx x 61 Xx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxx 5.

11. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x referenčním nebo xxxxxxxxxx období v xxxx xxxxxxxxxx 50 x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx bodu 5. X případě xxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx 50 ošetřených xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx n/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

12. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží poskytovatel xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxx položku xx receptu xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx částečně xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx xxxx 1,70 Xx.

13. Záloha xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 10 vztahujícího xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx XXX)

1. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx:

x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 347 Xx,

x) XXX cyklus x xxxxxxx oocytů k xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 643 Kč,

c) Xxxxxxxxx XXX cyklus x transferem xxxxxx 32 541 Xx,

x) Xxxxxxxxx IVF cyklus x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx embrya 32 541 Kč,

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxx 10 800 Xx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx spermií při XXX xxxxx a XXX 1 365.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X) Regulační omezení

1. Xxxxxxxx xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx vyžádanou péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvedena x xxxxxx 1.1 x 1.2.

1.1 Xxxxx poskytovatel xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prostředky v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z překročení xxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx započítávají i xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxx xxxxxxx nahrazení xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx.

1.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx započaté 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x. 95201 xxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx uzavřenou xxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx úhrad x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx péče v xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném x 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1 a 1.2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodní xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poskytnutím xxxxx k překročení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.1 nebo 1.2.

3. Xxxxx oproti xxxxxxxxxxxx období xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx uplatnění regulačních xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xxxxxx.

4. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v jeho xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx převodu xxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §17 xxxx. 8 zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 1.1 x 1.2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1.1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpokládanou xxxx úhrad na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1.2 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet úhrad xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xx xxx 2020 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x referenčním nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nasmlouvané kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx nasmlouvané kapacity xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx než 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx 603 nebo 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 maximálně xx xxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za výkony, xxxxxxx x úhradu xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hodnocené období.

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 Kč xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezahrnuje xx xxxx xxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.

10. Regulační omezení xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §10

1. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx odbornosti 806 podle xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,12 Xx, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,29 Xx.

2. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s následující xxxxxxxx xxxx:

x) Pro xxxxxxx služby poskytované x xxxxxxxxxxxx 809 x 810 podle xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x referenčním období xxxxxxxx některý x xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,29 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,47 Xx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx seznamu xxxxxx, se pro xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x odbornostech 809 x 810 podle xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxxxx bodu ve xxxx 1,20 Kč x fixní složka xxxxxx xx xxxx 0,47 Kč.

b) Xxx xxxxxx č. 89611 xx 89619 podle xxxxxxx xxxxxx odbornosti 809 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,57 x xxxxx složka xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2021, že je xx celé xxxxxxxxx xxxxxx zapojen do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx podle xxxxx xxxx xx xxxx 0,59 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 0,40 Kč.

c) Xxx xxxxxx x. 89711 xx 89725 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx 809 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu ve xxxx 0,55 Xx x fixní složka xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx. X xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx xx 31. xxxxx 2021, xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty xx xxxx 0,58 Xx a xxxxx xxxxxx úhrady ve xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxx x. 89312 podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,09 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,43 Kč.

e) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817, 818, 819 x 823 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 0,72 Xx xxx poskytovatele, xxxxx xxxx držiteli Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx XXX XXX 15189 nebo Xxxxxxxxx x auditu XX XXXXX v hodnoceném xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 802 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x akreditaci xxx ČSN XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx II XXXXX v hodnoceném xxxxxx. X xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2020, přičemž hodnota xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x druhé poskytované xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x odbornosti 816 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,80 Kč.

g) Xxx xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovena xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,08 Xx, xxxxxxx xxxxxx xx výkony x. 09119 a 97111 podle seznamu xxxxxx nevstupuje do xxxxxxx celkové výše xxxxxx xxxxx xxxx 8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx, která xx xxxxxxx takto:

PBref x XX x 1,05

xxx:

XXxxx … xx celkový xxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XX … xx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,08 Xx.

x) Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenu x) xx xxxxxxxx x 14,49 %. Hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx úhrady uvedené x písmenech x) x x) xx xxxxxxxx o 5,04 %. Xxxxxxx bodu xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx x 7,84 %. Xxxxxxx xxxx uvedená v xxxxxxx x) se xxxxxxxx x 3,89 %. Xxxxxxx xxxx x fixní složky xxxxxx vypočítané xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx nahoru xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxx xxxxxx x. 09115, 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,85 Xx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8.

3. Xxx xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,48 Xx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 4.

4. Xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. a) xx d) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx variabilní xxxxxx úhrady a xxxxx složky úhrady, x stanoví xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx:

XXxxx = XX + XX

XXxxx … xx výsledná xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx poskytnutých výkonů,

FS … xx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) až x),

XX … je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX … xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) až x) xxxxxxxx podle bodů 5 až 7,

KN … xx koeficient xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx výši 1,05 xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 písm. x) x ve xxxx 1,04 pro hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx d),

PBref … xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx věznění xxxxxxx x 1. xxxxx 2020. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXxx … xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx výkonů,

UOPref … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXXxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxx unikátních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) a x xxxx 3 xx xxxxxxxx o xxxxxxx 0,02 Xx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx (XXX) v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx alespoň 35 xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních dnů xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx (XXX) v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 70 xxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxx uvedené v xxxx 2 xxxx. x) se navyšují x xxxxxxx 0,02 Xx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx hodnocené xxxxxx x xxxxxxx alespoň 70 xxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx výše úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x odbornostech xxxxx bodu 2 xxxx. e) a x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se vypočte xxxxx:

xxx(XXXxxx, POPref) x XXXXxxx x 1,04,

xxx:

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) xxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon č. 09119 xxxx 97111 xxxxx xxxxxxx výkonů, x xxxxx pojištěnců, xx xxxxx byly xxxxxxxx pouze výkony x. 09115, 82040 xxxx 82041 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx mezinárodní klasifikace xxxxxx,

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) xxxx f) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09119 nebo 97111 podle seznamu xxxxxx,

XXXXxxx … xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného poskytovatelem xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. e) xxxx f) v xxxxxxxxxxx období. Do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x. 09119 x 97111 podle xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x), x xxxxxxx xxxxxxxx x referenčním období xxxxxxxx hodnota xxxx XXxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxx, xxxx xxxxxxx XXXXxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx PUROicznové následovně:

kde:

HBmin … je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovená xx xxxx 90 % hodnoty bodu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxxx … xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx … xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxx x referenčním xxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx uvedené v xxxx 2 xxxx. x), u xxxxxxx xxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxx, xxxx xxxxxxx PUROicz stanovena xxxxx xxxxxxx PUROicznové xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx … je xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 65 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx období.

Skutečná xxxxxxx xxxx poskytovatele xx stanovená jako:

kde:

UHRref … xx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období,

PBref … xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. X odborností xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x f), xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx 8 souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x daném písmenu.

10. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit x důvodu, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neposkytoval nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, použije xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 x 8 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx XXX XXX 15189 nebo Xxxxxxxxx x auditu XX XXXXX, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx osvědčení, provede xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx XXXXxxx x použitím xxxxxxx xxxx 0,71 Xx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx 2 písm. x), x x xxxxxxxx xxxxxxx bodu 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x).

11. Xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se výpočet xxxxxxx výše úhrady xxxxx bodu 4 x xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny, xx xxx hrazené xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. a) xx x) xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxxxxx.

12. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. a) x x) poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,31 Xx, xxx hrazené xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,61 Xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) až x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx stanoví xxxxxxx xxxx xxx bodu 2 xxxx. x) xx g).

13. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx 8 x xxxx 2 xxxx. x) x navýšení xxxxxxx xxxx podle xxxx 2 písm. x) xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ošetřil 10 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 x bodu 2 xxxx. g) xxxxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x nárůstu xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 x 8 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxx xxxxx ocení xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnot xxxx xxxxx bodu 2 písm. x) xx x).

15. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx a úhrady xxxxx bodu 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx k vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 305/2020 Sb.

Hodnota xxxx x výše xxxxx xxxxx §11

X) Úhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxx xxxxxx přepravy v xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve výši 1 Xx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx pro xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 stanoví xxxxxxx xxxx:

x) pro xxxxxxxxx 914 podle xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 1,11 Xx,

x) xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1,09 Xx,

x) xxx xxxxxxxxxx 911,916x 921 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxx 0,99 Xx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx ošetřených x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z hlavních xxxxxxx C00 - X97, X09 - X99, X00 - X99,160 -169, X10.3 - E10.7, El 1.3 - Xx 1.7 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počtu ošetřených x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %, xxxxxxxx xx hodnota xxxx xxx xxxxxxxxx 925 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x bodě 2, x 0,04 Xx.

4. Xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte takto:

(1,17 + XX) x xxx[XXXxxxX;XXXxxxX] x PUROo + (1,17 + XX) x max [XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxX … je počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních pojištěnců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pojištěnec, xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXXxxxX … je xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxx vykázán výkon x. 06349 podle xxxxxxx výkonů,

PUROo … xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx uvedených v xxxx 1, včetně xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období. Xx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vykázán xxxxx č. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

XXXxxxXx … xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; mimořádně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud úhrada xx jemu poskytnuté xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého byl xxxxxxx xxxxx č. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx mimořádně nákladné xxxxxxxx pojištěnce se xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x hodnoceném období, xxxxx tato xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, včetně xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovna xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx UHRMh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx č. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx úhrady zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx unikátní pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; do úhrady xx xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úhrada za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním období, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx uvedených x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za výkony xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx XXXXx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX … je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,03 - x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x. 06135 xxxx 06137 xxxxx seznamu xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx ošetřených x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období je xxxxxxx 25 %.

x) 0,04 - x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx č. 06325, 06331, 06333, 06327 nebo 06329 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx alespoň 35 %.

x) 0,15 - v xxxxxxx, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných unikátních xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X00 - C97, X09 - X99, X00 - X99,160 - 169, E10.3 - E10.7, El 1.3 - Xx 1.7 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxx 25 %.

5. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxx součástí referenčních xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úhrady v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxx 914 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2.

7. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx odbornosti, x xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx vznikl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 8 zákona, xxxx xxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 x méně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxx výpočtu XXXXx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx výpočet xxxx xxxxxx xxx xxxx 3, 4 a 5 xxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx podle bodů 1 a 2, xxxxxxx hodnota xxxx xxxxx bodu 2 xx xxxxxxx o 0,02 Kč.

9. Xx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté x období od 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx výkon x. 06311 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 102 Kč, xx výkon x. 06313 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 51 Xx, xx xxxxx x. 06315 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 77 Xx, xx xxxxx č. 06317 xxxxx xxxxxxx výkonů x 102 Xx, xx xxxxx x. 06318 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 26 Xx x xx xxxxx x. 06319 xxxxx seznamu výkonů x 51 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx 4.

10. Xxxxxx na kompenzaci xx poskytne xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx 9 vztahujícího xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, x xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx metodikou.

2. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hrazené služby xx dobu 24 xxxxx 7 dní x xxxxx.

3. Hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx (24 hodin) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkony x. 80090 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx x. 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví ve xxxx 1,06 Xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

xxx{(XXXxxx,xxxx * 30 * 1522 * XX) + (XXXxxx,xxx * 180 * 1522 * XX);Xxxxx * HB}

kde:

POPičz,dosp … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v odbornosti 926 xxxxx seznamu xxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

XXXxxx,xxx … je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnoceném období.

Bodyh … je xxxxx xxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx období.

HB … xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxx xxxx 1,06 Xx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx pojištěncům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uhrazeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 % x celkového xxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxx období.

6. Úhrada xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem, x den, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výjimkami:

a) xxxxx xxxxx pojištěnců, xx které xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vykázány xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx 926 podle seznamu xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxx služby:

i. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx. xxxxxxxxxx stomatologická xxxx,

xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předepsány xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxxxx,

xx. prohlídka zemřelého x přeprava lékaře x xxxxxx výkonu,

v. xxxxx xxxxxx provedené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad xxxxx §12

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů se xxx xxxxxx přepravy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1 Kč.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx hodnota bodu xx xxxx 0,96 Xx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 - X14,X60 - X69, R62, X42, X44, S46, X49, X54, X64, X74, X84 xxxx S94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxxx 7 %, xxxxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx x bodě 2 x 0,04 Xx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 %, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 2 x 0,06 Kč.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,06 + XX) x xxx[XXXxxxX;XXXxxxX] x XXXXx + (1,06 + XX) x xxx[XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxXx … xx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx; xxxxxxxxx nákladným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx diagnóz X10 xx G14, X60 xx X69, X62, X42, S44, X46, S49, X54, X64, X74, X84, X94 nebo X02 xx T14 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx překročí pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období, xx xxxxx základních unikátních xxxxxxxxxx xx nezahrne xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx X20, X35, X51 xx X83, X07, Pil, P13, X14 nebo P94 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx a dále xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx vykázány v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx G20, X35, X51 až X83, X07, X11, X13, X14 xxxx P94 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxx účtovaného materiálu x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx s hlavní xxxxxxxxx X20, G35, X51 xx G83, X07, X11, P13, X14 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny ošetřené x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx úhrada za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx G10 xx X14, I60 xx X69, X62, X42, X44, X46, X49, X54, X64, X74, X84, X94 xxxx X02 xx X14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx úhrada xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx x některou x xxxxxxxx xxxxxxx X10 xx X14, X60 xx X69, X62, X42, S44, X46, X49, X54, X64, X74, X84, X94 nebo X02 xx X14 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za výkony xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním období.

KN … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx koeficientů:

a) 0,02 - x xxxxxxx, xx je x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx x. 21113, 21115 x 21315 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx počtu vykázaných x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než 50 %,

x) 0,02 - x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 21221 x21415 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počtu vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než 14 %.

x) 0,11 - x xxxxxxx, xx x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx G10 xx G14, X60 xx X69, R62, X42, S44, X46, X49, X54, X64, X74, X84 xxxx X94 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 %.

5. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxx referenčních xxxxxx stanovit x xxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 8 xxxxxx, nebo u xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxx za xxxxxxxxxx období srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx podle bodu 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu podle xxxx 1. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,83 Xx. Pro xxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx xx xxxx 3, 4 x 5 nepoužijí.

7. Xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx diagnózou X20, X35, G51 xx X83, X07, X11, X13, X14 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4.

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 305/2020 Sb.

Hodnota xxxx x xxxx úhrad xxxxx §13

A) Hodnota xxxx a výše xxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dialyzační péči xx hodnota bodu xxxxxxx xx výši 0,96 Xx, x xxxxxxxx nasmlouvaných xxxxxx x. 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,78 Xx.

2. Hodnota xxxx podle bodu 1 xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx 2019, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotu xxxx xxxxx xxxx 1 x 0,02 Xx xx 1. xxxxx 2020.

b) Xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxxxx navýšení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nejpozději xx 31. xxxxx 2021.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2021 vyhodnotí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v části X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx podmínky podle xxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x další 0,05 Xx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx HB = 0,05 Xx x Xx

xxx:

Xxxxxxxx XX … xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bodu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výší 0,05 Xx,

XX … xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabývat xxxxxxx xx 0 xx 1 a který xx xxxxxxx xxxx:

∑XXXX … xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 podle seznamu xxxxxx xx všechna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX), x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v hodnoceném xxxxxx,

∑XXXX … je xxxxxx bodů za xxxxxx x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx (XXX) v xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyúčtování xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx stanoví podle xxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x 0,01 Xx.

X) Úhrada za xxxxxx zařazování pojištěnců xx čekací xxxxxxx x transplantaci xxxxxxx

1. Xxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhrada xx xxxx:

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transplantaci xxxxxxx x pojištěnce xxx zařazeného xx xxxxxxxxxxxx programu 3 000 Kč.

i. Popis: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxx x chronickým xxxxxxxx xxxxxxxx (stadium 5) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx o začátku xxxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 4 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx zahájení vyšetřování xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 0,17 xx/x.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx nebyl x xxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx vhodnosti x xxxxxxxxxxxxx ledviny xxxxxxx xxxxx x výkonů xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vykazuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedenkrát.

c) Xxxxxxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zařazeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 000 Xx.

x. Xxxxx: Signalizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vhodnosti pojištěnce, xxxxx byl již xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je vykazováno xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

xx. Podmínky xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrazená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části X xxxx 1 xxxx. a). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u pojištěnce xxxxxxxx xxxxx x. 51902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zároveň xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařazení xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, nebo skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ledviny x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx péči. Je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, poté, xx xxxxxxx vyjádření transplantačního xxxxxx x zařazení xxxx nezařazení xxxxxxxxxx xx čekací xxxxxxx.

xx. Xxxxxxxx úhrady: U xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. x). Transplantační centrum x xxxxxxxxxx vykázalo xxxxx x. 51902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odeslání žádosti x xxxxxxxx pojištěnce xx čekací xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pojištěnce na xxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Vyšetření xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx orgánu.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx poskytovatel x případě, xx xxxxxxxx vhodného xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1:

a) Xxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxx xxxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxx k transplantaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Hrazené xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Hrazené xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k transplantaci xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 30. dubna 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x referenčním xxxxxx;

x) xxxxxxxx úhrada na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 102 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx symbolem "S" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb. x xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál xxxxxxxx x referenčním období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx úhrady x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x hodnoceném xxxxxx xx každé xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx.

3. Pokud poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 102 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli celkovou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx za každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % z xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhne xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 104% xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx screeningu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xx xxxxxxxxxxx těchto zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx vyžádané xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na pojištěnce xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx definované v xxxxx X bodu 1 xxxx. x), x) nebo x). Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx průměrných xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném k 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 xx nepoužijí, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní péče xx zvlášť účtované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli specializované xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento druh xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

8. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2020 xxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zdravotnický prostředek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.

10. U poskytovatele, xxx xxxxxx referenčnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxx nasmlouvaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx x poskytovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxx xxxxxx; ke xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 8 zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 a xxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx se limit 50 xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx regulační xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hodnocené xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx dialyzační xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx předávaných xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 268/2019 Xx. xxxxxxxx xxx poskytované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pracoviště (xxxxxxxxxx střediska) v xxxxxxx roku 2020 xxxxxxxxx, x to xxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Data xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 2020 referoval xxxxxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxx 2021.

x) Xxxxxxxxxxxx referoval minimálně 90 % pojištěnců xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dialyzačního xxxxxx.

x) Xx pacienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dialyzačních xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx metod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx 90 xxx od xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčby.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dialyzačním xxxxxx

x. Dohodnuté xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytovatele plnících xxxx xxxxxxxx kvality

Hodnota Xx &xx;100x/1

70 %

Xxxxxxx X &xx; 1,8 xxxx/1

50 %

Hodnota XxX &xx; 1,2

70 %

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx

7 %

x. Xx xxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx navýšení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx seznamu xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

00001

234

1

00002

234

1

00003

327

1

00005

179

1,038

00006

144

1

00010

234

1

00011

701

1

00012

234

1

00015

467

1

00017

538

1

00020

216

1,034

00021

150

1,033

00022

108

1,091

00023

233

1,053

00024

233

1,038

00025

466

1,001

00026

188

1,055

00027

108

1,029

00028

233

1,266

00029

233

1,142

00030

233

1,022

00040

934

1

00041

934

1

00042

934

1

00051

1 869

1

00052

1 869

1

00053

1 869

1

00055

1 869

1

00057

1 121

1

00058

934

1

00061

1 869

1

00062

1 869

1

00065

1 869

1

00068

1 168

1

00071

1 869

1

00072

1 869

1

00075

1 869

1

00078

1 121

1

00080

1 121

1

00082

934

1

00085

701

1

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx vztažené x xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx

XX-XXX4)

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx váha 2020

0003

00031

ALLOGENNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX DŘENĚ XXX XX

15,8635

0003

00032

XXXXXXXXX TRANSPLANTACE XXXXXX DŘENĚ X XX

27,5976

0003

00033

XXXXXXXXX TRANSPLANTACE KOSTNÍ XXXXX X XXX

27,5976

0004

00041

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 240 HODIN (11-21 XXX) XXX XX

13,4935

0004

00042

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) S CC

13,4935

0004

00043

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) X XXX

13,8681

0005

00051

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) XXX XX

7,0935

0005

00052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 96 HODIN (5-10 XXX) X XX

7,0935

0005

00053

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE > 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXX

7,7703

0006

00060

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1800 XXXXX (VÍCE XXX 75 XXX)

81,2091

0007

00070

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1008 HODIN (XXXX XXX 43 XXX) X TRANSPLANTACÍ XXXXX, XXXX, JATER, XXXXXX XXXXX

110,4444

0008

00080

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 1008 XXXXX (43-75 XXX) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM XXXXXXX

52,6309

0009

00090

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1008 HODIN (43-75 XXX)

37,8735

0010

00100

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 504 HODIN (22-42 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

33,1500

0011

00110

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 504 XXXXX (22-42 XXX)

22,9223

0012

00121

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

20,0536

0012

00122

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X EKONOMICKY XXXXXXXX XXXXXXX S XX

20,0536

0012

00123

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE > 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

20,3392

0013

00131

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM XXXXXXX XXX CC

12,3761

0013

00132

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM XXXXXXX X XX

12,3761

0013

00133

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

12,6480

0014

00141

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX BEZ XX

5,4395

0014

00142

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XX

5,8183

0014

00143

XXXXXXXXX TRANSPLANTACE XXXXXX XXXXX X XXX

7,2000

0015

00151

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX CC

2,2380

0015

00152

SEPARACE XXXXXX XXXXX X CC

2,8840

0015

00153

SEPARACE XXXXXX XXXXX S XXX

4,4022

0016

00161

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X EKONOMICKY XXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

60,1461

0016

00162

XXXXX REHABILITACE XX XXXXXXXX NEBO ONEMOCNĚNÍ XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX S XX

60,1461

0016

00163

XXXXX REHABILITACE XX XXXXXXXX XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX X EKONOMICKY XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

60,1461

0017

00171

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX BEZ CC

22,8077

0017

00172

ČASNÁ XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XX

22,8077

0017

00173

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX PORANĚNÍ XXXX XXXXXXXXXX MÍCHY X XXX

22,8077

0018

00180

XXXXXXXXXX NEUROSTIMULÁTORU XXX XXXXXXXX MOZKOVOU STIMULACI

25,4780

0018

00181

IMPLANTACE XXXXXXXXXXXXXXXX BEZ CC

0,0000

0018

00182

IMPLANTACE XXXXXXXXXXXXXXXX S XX

0,0000

0018

00183

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX

0,0000

0019

00190

XXXXXXXXXX XXXXXX NEUROSTIMULÁTORU X XXXXXX XXXXX

11,3441

0101

01011

XXXXXXXXXXX XXX XX

3,2886

0101

01012

XXXXXXXXXXX X XX

4,5995

0101

01013

XXXXXXXXXXX X MCC

6,4973

0102

01021

SPINÁLNÍ VÝKONY XXX CC

2,4582

0102

01022

SPINÁLNÍ XXXXXX X XX

3,2223

0102

01023

XXXXXXXX XXXXXX X XXX

5,4600

0103

01031

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

1,6901

0103

01032

XXXXXX NA EXTRAKRANIÁLNÍCH XXXXXX X XX

2,2838

0103

01033

XXXXXX XX EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH X MCC

3,1957

0104

01041

VÝKONY NA XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,4486

0104

01042

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX NERVECH X XX

0,6146

0104

01043

XXXXXX XX KRANIÁLNÍCH X XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,1317

0105

01051

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,2354

0105

01052

UVOLNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,3439

0105

01053

XXXXXXXX KARPÁLNÍHO XXXXXX X XXX

0,3444

0106

01061

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,2430

0106

01062

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX NERVOVÉHO SYSTÉMU X XX

2,5007

0106

01063

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX NERVOVÉHO SYSTÉMU X XXX

5,4183

0107

01070

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXXXX INFARKTU

7,1898

0108

01080

ENDOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX

3,9877

0130

01301

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,6232

0130

01302

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX X XX

1,0922

0130

01303

XXXXXXX X PORANĚNÍ XXXXX S MCC

2,3912

0131

01311

MALIGNÍ XXXXXXXXXX, XXXXXXX INFEKCE X DEGENERATIVNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,6053

0131

01312

XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX X DEGENERATIVNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,7363

0131

01313

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX S MCC

1,1041

0132

01321

ROZTROUŠENÁ XXXXXXXX A CEREBELÁRNÍ XXXXXX BEZ CC

0,4302

0132

01322

ROZTROUŠENÁ XXXXXXXX X CEREBELÁRNÍ XXXXXX X XX

0,5644

0132

01323

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

0,7790

0133

01331

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

1,0829

0133

01332

XXXXXXXXXXXXX INTRAKRANIÁLNÍ XXXXXXXX X XX

1,6121

0133

01333

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

2,2204

0134

01341

XXXXX XXXXXXX PŘÍHODA X XXXXXXXXX BEZ XX

0,8194

0134

01342

XXXXX XXXXXXX PŘÍHODA X XXXXXXXXX S XX

1,1127

0134

01343

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X MCC

1,7233

0135

01351

NESPECIFICKÁ XXXXX MOZKOVÁ XXXXXXX X PRECEREBRÁLNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XX

0,5962

0135

01352

XXXXXXXXXXXX XXXXX MOZKOVÁ XXXXXXX X PRECEREBRÁLNÍ XXXXXX BEZ XXXXXXXX X XX

0,6641

0135

01353

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX OKLUZE BEZ XXXXXXXX S XXX

1,0883

0136

01361

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ATAKA XXX XX

0,4700

0136

01362

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ATAKA X XX

0,5367

0136

01363

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX S XXX

0,6739

0137

01371

XXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXX XXX CC

0,4956

0137

01372

PORUCHY XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX S XX

0,5818

0137

01373

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX X XXX

0,7448

0138

01381

XXXXXXXXXXX X TUBERKULÓZNÍ INFEKCE XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,0704

0138

01382

XXXXXXXXXXX X TUBERKULÓZNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X CC

2,4266

0138

01383

BAKTERIÁLNÍ X XXXXXXXXXXXX INFEKCE XXXXXXXXX XXXXXXX X MCC

3,2842

0139

01391

NEBAKTERIÁLNÍ XXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX, XXXXX VIROVÉ MENINGITIDY XXX XX

0,9780

0139

01392

XXXXXXXXXXXXX INFEKCE XXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

1,3898

0139

01393

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

2,2188

0140

01401

XXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,9675

0140

01402

XXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

1,1444

0140

01403

XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

1,5141

0141

01411

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX VĚDOMÍ X XXXX XXX XX

0,4883

0141

01412

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXX S CC

0,6456

0141

01413

NETRAUMATICKÁ XXXXXXX XXXXXX X XXXX X XXX

1,2366

0142

01421

XXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ CC

0,4924

0142

01422

EPILEPTICKÝ XXXXXXX X XX

0,6420

0142

01423

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X MCC

1,1584

0143

01431

MIGRÉNA X XXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX

0,4129

0143

01432

XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX X XX

0,5330

0143

01433

XXXXXXX X JINÉ XXXXXXX XXXXX X XXX

0,7168

0144

01441

XXXXXXXXX X INTRAKRANIÁLNÍ XXXXXXXX XXX XX

0,6737

0144

01442

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX PORANĚNÍ X XX

1,1159

0144

01443

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

2,3755

0145

01451

XXXXX XXXXX XXX XX

0,2238

0145

01452

XXXXX XXXXX X XX

0,2541

0145

01453

XXXXX XXXXX X MCC

0,4775

0146

01461

JINÉ XXXXXXX NERVOVÉHO SYSTÉMU XXX XX

0,3836

0146

01462

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX SYSTÉMU S XX

0,5099

0146

01463

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,7590

0201

02011

XXXXXXXXX X VÝKONY NA XXXXXX XXX XX

1,1362

0201

02012

XXXXXXXXX X XXXXXX NA XXXXXX X XX

1,6634

0201

02013

XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX X XXX

2,1766

0202

02021

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXX XX

0,4635

0202

02022

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX X XX

0,5593

0202

02023

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, KROMĚ XXXXXX S XXX

0,6752

0203

02031

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX ČOČKY XXX CC

0,9810

0203

02032

INTRAOKULÁRNÍ XXXXXX, XXXXX XXXXX X XX

1,0816

0203

02033

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, KROMĚ XXXXX X XXX

1,2448

0204

02041

XXXXXX XX ČOČCE S XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,5296

0204

02042

VÝKONY NA XXXXX X NEBO XXX XXXXXXXXXXX S XX

0,5585

0204

02043

XXXXXX XX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXX S MCC

0,5585

0230

02301

AKUTNÍ X XXXXXXX XXXXXXX XXX BEZ XX

0,5678

0230

02302

XXXXXX X ZÁVÁŽNÉ XXXXXXX XXX X XX

0,7369

0230

02303

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXX S MCC

0,8888

0231

02311

NEUROLOGICKÉ X XXXXX PORUCHY XXX BEZ XX

0,5396

0231

02312

XXXXXXXXXXXX X XXXXX PORUCHY XXX S CC

0,7254

0231

02313

NEUROLOGICKÉ X XXXXX PORUCHY XXX X MCC

0,7492

0232

02321

JINÉ XXXXXXX OKA BEZ XX

0,3416

0232

02322

XXXX PORUCHY XXX X XX

0,4081

0232

02323

XXXX PORUCHY XXX X MCC

0,6441

0301

03011

VELKÉ XXXXXX XX HRTANU X XXXXXXXXXX XXX XX

4,2319

0301

03012

XXXXX VÝKONY NA XXXXXX X XXXXXXXXXX X XX

5,7766

0301

03013

XXXXX VÝKONY XX HRTANU X XXXXXXXXXX X XXX

10,2548

0302

03021

XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX A XXXX XXX CC

2,1906

0302

03022

JINÉ VELKÉ XXXXXX XX XXXXX X XXXX S XX

4,2904

0302

03023

XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX X XXXX S XXX

6,8559

0303

03031

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX KOSTECH, XXXXX VELKÝCH XXXXXX XX XXXXX A XXXX BEZ XX

2,9525

0303

03032

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX VELKÝCH VÝKONŮ XX XXXXX X XXXX S CC

3,1009

0303

03033

VÝKONY XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX VÝKONŮ XX XXXXX X XXXX X XXX

5,5757

0304

03041

XXXXXX XX XXXXXX XXX XX

1,3632

0304

03042

XXXXXX XX XXXXXX X XX

2,1192

0304

03043

XXXXXX NA XXXXXX X XXX

2,3596

0305

03051

XXXXXX XX DUTINÁCH A XXXXXXXX XXX XX

1,2995

0305

03052

XXXXXX XX DUTINÁCH X XXXXXXXX X XX

1,5963

0305

03053

XXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX S MCC

1,6458

0306

03061

VÝKONY XX SLINNÉ XXXXX XXX CC

1,0863

0306

03062

VÝKONY NA XXXXXX XXXXX X XX

1,3223

0306

03063

XXXXXX XX XXXXXX XXXXX S XXX

1,6953

0307

03071

XXXXXXX XXXXXXXX RTU X XXXXX XXX XX

1,6889

0307

03072

XXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXX X CC

1,6889

0307

03073

NÁPRAVA XXXXXXXX XXX X XXXXX S XXX

1,8452

0308

03081

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX MANDLÍCH XXX XX

0,4620

0308

03082

XXXXXX NA KRČNÍCH X XXXXXXX MANDLÍCH X XX

0,5761

0308

03083

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X XXX

0,6392

0309

03091

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX UŠÍ, XXXX, XXX X XXXXX BEZ XX

0,5690

0309

03092

XXXX XXXXXX XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX XXX, XXXX, XXX A XXXXX S XX

0,8245

0309

03093

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXX, XXXX, XXX X XXXXX S MCC

1,4097

0310

03100

KOCHLEÁRNÍ XXXXXXXXX

22,2683

0330

03301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX, ÚST X XXXXX BEZ XX

0,4519

0330

03302

XXXXXXX XXXXXXXXXX UCHA, NOSU, XXX X XXXXX X CC

0,5142

0330

03303

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ XXXX, XXXX, XXX X XXXXX S XXX

0,8573

0331

03311

XXXXXXX ROVNOVÁHY XXX XX

0,4311

0331

03312

XXXXXXX ROVNOVÁHY X XX

0,5064

0331

03313

XXXXXXX ROVNOVÁHY X XXX

0,6096

0332

03321

XXXXXXXX XXX CC

0,2927

0332

03322

EPISTAXE X XX

0,3851

0332

03323

XXXXXXXX S XXX

0,5019

0333

03331

XXXXXXXXXXX, XXXXXX MEDIA, XXXXXXX HORNÍCH XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3243

0333

03332

XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXX HORNÍCH CEST XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX S XX

0,4455

0333

03333

XXXXXXXXXXX, XXXXXX MEDIA, XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, LARYNGOTRACHEITIS S XXX

0,5815

0334

03341

XXXXXX XXXX A XXX BEZ XX

0,9968

0334

03342

XXXXXX XXXX X XXX X CC

1,0035

0334

03343

NEMOCI XXXX X XXX S XXX

1,4948

0335

03351

XXXX XXXXXXX UŠÍ, XXXX, ÚST A XXXXX XXX XX

0,3537

0335

03352

XXXX XXXXXXX UŠÍ, XXXX, XXX X HRDLA X XX

0,4179

0335

03353

XXXX XXXXXXX XXX, XXXX, XXX X HRDLA X XXX

0,5478

0401

04011

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX

3,3069

0401

04012

XXXXX XXXXXX XXXXXX S CC

4,1272

0401

04013

VELKÉ XXXXXX XXXXXX S XXX

5,4514

0402

04021

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX

2,8815

0402

04022

XXXXX HRUDNÍ XXXXXX X XX

2,9550

0402

04023

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXX

4,4035

0403

04031

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8415

0403

04032

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU S XX

1,2127

0403

04033

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,4085

0430

04301

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,2303

0430

04302

XXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,8685

0430

04303

XXXXXXXX FIBRÓZA X XXX

2,1578

0431

04310

XXXXXXXXXX XXXXXXX

1,6667

0432

04321

XXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,7345

0432

04322

XXXXXX XXXXXXX X XX

0,8339

0432

04323

XXXXXX XXXXXXX X MCC

1,0006

0433

04331

ZÁVAŽNÉ XXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,3645

0433

04332

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX

0,6141

0433

04333

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X MCC

0,9741

0434

04341

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4907

0434

04342

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S CC

0,6173

0434

04343

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,8408

0435

04351

XXXXXXX X XXXXXX DÝCHACÍHO XXXXXXX XXX XX

0,7317

0435

04352

XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,9602

0435

04353

XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,5545

0436

04361

XXXXXX XXXXXXXXX X DÁVIVÝ KAŠEL XXX CC

0,5767

0436

04362

PROSTÁ PNEUMONIE X XXXXXX XXXXX X XX

0,7310

0436

04363

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX X MCC

1,0580

0437

04371

CHRONICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX BEZ XX

0,4544

0437

04372

XXXXXXXXX OBSTRUKUVNÍ XXXXXX XXXXX X XX

0,6048

0437

04373

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X MCC

0,9336

0438

04381

ASTMA A XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3981

0438

04382

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX S XX

0,5508

0438

04383

XXXXX X BRONCHIOLITIDA X XXX

0,8134

0439

04391

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX BEZ XX

0,5808

0439

04392

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XX

0,7424

0439

04393

XXXXXXXXXXXXXX CHOROBA XXXX X XXX

1,1181

0440

04401

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,7339

0440

04402

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,8661

0440

04403

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,2956

0441

04411

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX DIAGNÓZY XXXXXXXXX SYSTÉMU BEZ XX

0,4171

0441

04412

XXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXX DIAGNÓZY DÝCHACÍHO XXXXXXX S XX

0,5591

0441

04413

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,8203

0500

05000

XXXXX XX 5 XXX OD XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX OBĚHOVÉHO XXXXXXX

0,4204

0501

05011

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX

13,3977

0501

05012

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XX

14,1683

0501

05013

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX X MCC

17,2009

0502

05021

VÝKONY XX SRDEČNÍ CHLOPNI XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

13,0696

0502

05022

XXXXXX XX XXXXXXX CHLOPNI XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XX

13,0696

0502

05023

XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXX XX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X XXX

16,1010

0503

05031

XXXXXXX X XXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXX VADY XX XXXXXXXXX SRDCI XXX XX

7,5532

0503

05032

XXXXXXX A XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXX S XX

9,3162

0503

05033

XXXXXXX X XXXXXXX XXX VROZENÉ XXXXXXX XXXX NA XXXXXXXXX XXXXX X MCC

10,8863

0504

05041

VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXX XXX SRDEČNÍ KATETRIZACE XXX XX

9,8039

0504

05042

XXXXXX XX XXXXXXX CHLOPNI XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XX

10,7579

0504

05043

XXXXXX NA SRDEČNÍ XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X MCC

13,1732

0505

05051

KORONÁRNÍ XXXXXX SE SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX XXX XX

8,6451

0505

05052

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

9,3354

0505

05053

XXXXXXXXX XXXXXX XX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X MCC

11,2100

0506

05061

KORONÁRNÍ XXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

7,2607

0506

05062

XXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

7,3728

0506

05063

XXXXXXXXX XXXXXX BEZ SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X XXX

8,4928

0507

05070

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX

5,0907

0508

05081

XXXXXXX A XXXXXXX XXX VROZENÉ XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XX

4,4077

0508

05082

XXXXXXX X ZÁKROKY XXX XXXXXXX XXXXXXX VADY XX XXXXXXXX XXXXX X XX

5,5256

0508

05083

XXXXXXX X XXXXXXX XXX VROZENÉ XXXXXXX VADY XX XXXXXXXX XXXXX X XXX

6,7655

0509

05091

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

5,4064

0509

05092

XXXXX XXXXXXXXXXX VASKULÁRNÍ VÝKONY X XX

7,2601

0509

05093

XXXXX ABDOMINÁLNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

9,3116

0510

05101

XXXX PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

3,0091

0510

05102

XXXX PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PŘI AKUTNÍM XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

3,3085

0510

05103

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,2257

0511

05111

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX ŠOKU BEZ XX

2,9492

0511

05112

XXXXXXXXXX XXXXXXXX KARDIOSTIMULÁTORU XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX, SELHÁNÍ XXXXX XXXX XXXX X XX

3,3581

0511

05113

XXXXXXXXXX TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX X XXX

4,2280

0512

05121

XXXXX XXXXXX VASKULÁRNÍ XXXXXX XXX CC

6,6559

0512

05122

VELKÉ XXXXXX XXXXXXXXXX VÝKONY X XX

7,0084

0512

05123

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

10,3792

0513

05131

XXXX XXXXXXXXXX KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

2,4443

0513

05132

XXXX XXXXXXXXXX KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

2,8512

0513

05133

XXXX XXXXXXXXXX KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

3,8053

0514

05141

XXXX VASKULÁRNÍ XXXXXX XXX CC

2,1221

0514

05142

JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXX S XX

2,8592

0514

05143

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,8086

0515

05151

XXXXXXXX KVŮLI XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX U XXXX XXX XX

1,7841

0515

05152

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, XXXXX HORNÍCH XXXXXXXX X XXXXX X XXXX X XX

2,3184

0515

05153

XXXXXXXX XXXXX PORUŠE XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A PRSTŮ X XXXX X XXX

3,5216

0516

05161

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX

2,2852

0516

05162

XXXXXX KARDIOSTIMULÁTORU X XX

2,4223

0516

05163

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX

2,4604

0517

05171

XXXXXXXX HORNÍ XXXXXXXXX X XXXXX X XXXX XXX PORUCHU XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

1,1552

0517

05172

XXXXXXXX HORNÍ KONČETINY X XXXXX U XXXX XXX PORUCHU XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

1,3374

0517

05173

XXXXXXXX HORNÍ XXXXXXXXX X PRSTU U XXXX XXX PORUCHU XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,7841

0518

05181

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX, XXXXX VÝMĚNY XXXXXXXX XXX CC

0,9637

0518

05182

KONTROLA XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, XXXXX VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ X CC

1,2788

0518

05183

KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU X XXXXXXXXXXXXX, KROMĚ XXXXXX XXXXXXXX X XXX

2,0263

0519

05191

XXXXXXXX X STRIPPING XXX XXX CC

0,5257

0519

05192

LIGATURA X XXXXXXXXX XXX X XX

0,5798

0519

05193

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXX S XXX

0,5798

0520

05201

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX X PORUCHÁCH XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8517

0520

05202

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,2410

0520

05203

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X PORUCHÁCH XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,5273

0522

05221

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

6,1971

0522

05222

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

6,3880

0522

05223

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

9,6231

0523

05231

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

3,2821

0523

05232

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, <=2 XXXXXXXXXX STENTY PŘI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

4,0204

0523

05233

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU S XXX

4,7213

0524

05241

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

6,0504

0524

05242

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

6,8727

0524

05243

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, >=3 NEPOTAHOVANÉ XXXXXX PŘI AKUTNÍM XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,1955

0526

05261

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX STENTY XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

5,9480

0526

05262

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, >=3 XXXXXXXXXX STENTY XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

6,7752

0526

05263

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

6,7752

0527

05271

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

2,9366

0527

05272

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

3,6685

0527

05273

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,3670

0528

05281

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

4,9820

0528

05282

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, >=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X CC

5,4860

0528

05283

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, >=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X XXX

7,2516

0529

05291

XXXXXXXXXX PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

6,3397

0529

05292

XXXXXXXXXX PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

6,4627

0529

05293

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX KATETRIZAČNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

6,7695

0530

05301

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,7269

0530

05302

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,0691

0530

05303

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

1,9162

0531

05311

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4182

0531

05312

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5460

0531

05313

XXXXXXX XXXXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,6764

0532

05321

XXXXXXX KATETRIZACE PŘI XXXXXX PORUCHÁCH XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4947

0532

05322

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX OBĚHOVÉHO XXXXXXX X CC

0,7905

0532

05323

SRDEČNÍ KATETRIZACE XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,6321

0533

05331

XXXXXX XXXXXXX MYOKARDU XXX XX

0,4270

0533

05332

XXXXXX INFARKT XXXXXXXX X CC

0,7343

0533

05333

AKUTNÍ XXXXXXX XXXXXXXX X XXX

1,3575

0534

05341

XXXXXX A SUBAKUTNÍ XXXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,1678

0534

05342

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X CC

1,6814

0534

05343

AKUTNÍ A XXXXXXXXX ENDOKARDITIDA S XXX

3,1145

0535

05351

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,5472

0535

05352

XXXXXXX XXXXXXX X XX

0,6826

0535

05353

XXXXXXX SELHÁNÍ X XXX

1,0408

0536

05361

XXXXXXX ŽILNÍ XXXXXXXX XXX XX

0,4298

0536

05362

XXXXXXX ŽILNÍ XXXXXXXX X CC

0,5310

0536

05363

HLUBOKÁ XXXXX XXXXXXXX X XXX

0,6945

0537

05371

XXXXXXXXXXX XXXXXXX ZÁSTAVA XXX CC

1,2284

0537

05372

NEOBJASNĚNÁ XXXXXXX XXXXXXX X XX

1,4484

0537

05373

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,6918

0538

05381

XXXXXXXXX A JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4208

0538

05382

XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5430

0538

05383

XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX PORUCHY S XXX

0,6242

0539

05391

XXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3564

0539

05392

XXXXXXXXXXXXX X CC

0,4761

0539

05393

ATEROSKLERÓZA X XXX

0,6549

0540

05401

XXXXXXXXXX XXX XX

0,3008

0540

05402

XXXXXXXXXX X XX

0,3745

0540

05403

XXXXXXXXXX S XXX

0,5103

0541

05411

XXXXXXX SRDEČNÍ A XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3893

0541

05412

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5341

0541

05413

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX PORUCHY X XXX

0,9460

0542

05421

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX VEDENÍ BEZ XX

0,3660

0542

05422

XXXXXXX ARYTMIE X XXXXXXX VEDENÍ X XX

0,5577

0542

05423

XXXXXXX ARYTMIE A XXXXXXX XXXXXX X XXX

0,9344

0543

05431

XXXXXX PECTORIS X XXXXXX NA HRUDNÍKU XXX CC

0,3173

0543

05432

ANGÍNA XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX X CC

0,3943

0543

05433

ANGÍNA XXXXXXXX A XXXXXX XX HRUDNÍKU X XXX

0,5075

0544

05441

XXXXXXX A XXXXXX XXX XX

0,3533

0544

05442

XXXXXXX X XXXXXX S XX

0,4458

0544

05443

XXXXXXX X XXXXXX X XXX

0,6430

0545

05451

XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3933

0545

05452

XXXXXXXXXXXXXX X XX

0,6641

0545

05453

XXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,0370

0546

05461

XXXXXXX, REAKCE A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX CC

0,5586

0546

05462

SELHÁNÍ, XXXXXX A KOMPLIKACE XXXXXXXXX ČI VASKULÁRNÍHO XXXXXXXXX XX VÝKONU X XX

0,7782

0546

05463

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX SRDEČNÍHO XX VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE XX XXXXXX S XXX

0,7782

0547

05471

XXXX XXXXXXX OBĚHOVÉHO XXXXXXX XXX XX

0,3202

0547

05472

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4547

0547

05473

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,7765

0548

05481

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXX ISCHÉMII V XXXXXXX XXXXXXXXXXX CÉV XXX XX

4,2656

0548

05482

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXX ISCHÉMII X OBLASTI XXXXXXXXXXX XXX X CC

4,6105

0548

05483

ENDOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX AKUTNÍ XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X XXX

4,6255

0549

05491

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX CC

3,0547

0549

05492

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X CC

3,4453

0549

05493

ENDOVASKULÁRNÍ XXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX S XXX

4,0892

0550

05501

XXXXXXXXXXXXX XXXX ZAVEDENÍ XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXX XX

2,0526

0550

05502

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX PERIFERNÍ XXXX X XX

2,6484

0550

05503

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX CÉVY X XXX

2,7443

0601

06011

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX A XXXXXX XXXXXX BEZ CC

3,2925

0601

06012

VELKÉ XXXXXX XX XXXXXXX X TENKÉM STŘEVU X CC

4,0857

0601

06013

VELKÉ XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX S XXX

6,3652

0602

06021

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XX

3,0146

0602

06022

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX, XXXXX A DVANÁCTNÍKU X XX

4,6451

0602

06023

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX, JÍCNU X XXXXXXXXXXX X XXX

5,2952

0603

06031

XXXXX VÝKONY NA XXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXX XX

1,6419

0603

06032

XXXXX XXXXXX XX TLUSTÉM X TENKÉM STŘEVU X XX

2,5544

0603

06033

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXX S XXX

4,1984

0604

06041

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX CC

1,0368

0604

06042

UVOLŇOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX X XX

1,1915

0604

06043

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

1,5580

0605

06051

XXXXXX NA APENDIXU XXX XX

0,9787

0605

06052

XXXXXX NA XXXXXXXX X CC

1,2714

0605

06053

VÝKONY XX XXXXXXXX X XXX

1,6333

0606

06061

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX

1,1377

0606

06062

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX S XX

1,2121

0606

06063

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX TŘÍSELNÉ, XXXXXXXX, UMBILIKÁLNÍ XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXX

1,3958

0607

06071

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX BEZ CC

2,0243

0607

06072

MENŠÍ XXXXXX XX ŽALUDKU, XXXXX X XXXXXXXXXXX X CC

2,5404

0607

06073

MENŠÍ VÝKONY XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX S XXX

3,5693

0608

06081

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX CC

0,6566

0608

06082

LAPAROTOMICKÉ XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXX XXXX X CC

0,9568

0608

06083

LAPAROTOMICKÉ XXXXXX PŘI XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXX XXXX X XXX

1,4998

0609

06091

XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,5256

0609

06092

XXXXXX X XXXXXXXX VÝKONY X XX

0,7340

0609

06093

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX S XXX

0,9523

0610

06101

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX SYSTÉMU BEZ XX

0,9965

0610

06102

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU S XX

1,7214

0610

06103

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

3,1797

0611

06111

XXXXXX NA APENDIXU XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX BEZ CC

1,1465

0611

06112

VÝKONY XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZE X XX

1,6645

0611

06113

XXXXXX XX XXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX S XXX

2,5504

0630

06301

XXXXXXX XXXXXXXXXX TRÁVICÍHO XXXXXXX BEZ CC

0,4206

0630

06302

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,5452

0630

06303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,7551

0631

06311

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXX XX

0,3866

0631

06312

XXXXXXXX XXXX A GASTRITIDA X CC

0,5923

0631

06313

PEPTICKÝ XXXX X GASTRITIDA S XXX

1,1186

0632

06321

XXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,4008

0632

06322

XXXXXXX XXXXX X XX

0,5983

0632

06323

XXXXXXX XXXXX S XXX

1,0942

0633

06331

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3897

0633

06332

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X CC

0,5804

0633

06333

DIVERTIKULITIDA, XXXXXXXXXXXXX A ZÁNĚTLIVÉ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,7953

0634

06341

XXXXXXXXXX INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX XXX XX

0,6143

0634

06342

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX X XX

0,8482

0634

06343

XXXXXXXXXX INSUFICIENCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,3119

0635

06351

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3801

0635

06352

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,5464

0635

06353

OBSTRUKCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU S XXX

1,0540

0636

06361

XXXXXXX INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX XXX XX

0,7348

0636

06362

XXXXXXX XXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU X CC

0,8739

0636

06363

ZÁVAŽNÉ INFEKCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,4259

0637

06371

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX BŘICHA XXX XX

0,2808

0637

06372

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX BŘICHA X XX

0,3896

0637

06373

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX S XXX

0,5646

0638

06381

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3067

0638

06382

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4618

0638

06383

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,8560

0701

07011

XXXXXX XX PANKREATU, XXXXXXX X SPOJKY XXX XX

4,1487

0701

07012

XXXXXX NA XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX S XX

5,3486

0701

07013

XXXXXX XX PANKREATU, XXXXXXX X XXXXXX S XXX

8,5013

0702

07021

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

3,3694

0702

07022

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

3,9916

0702

07023

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

5,7420

0703

07031

XXXXXXXXXXXXXXXX, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ XXX CC

1,5229

0703

07032

CHOLECYSTEKTOMIE, XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XX

2,1760

0703

07033

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXX

3,6797

0704

07041

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,2241

0704

07042

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XX

1,4394

0704

07043

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,9244

0705

07051

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX BEZ XX

1,6010

0705

07052

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X PANKREATU X CC

2,0768

0705

07053

JINÉ VÝKONY XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX HEPATOBILIÁRNÍHO XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX

3,7718

0730

07301

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,4940

0730

07302

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX HEPATITIDA X CC

0,6106

0730

07303

CIRHÓZA A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

1,0593

0731

07311

XXXXXXX XXXXXXXXXX HEPATOBILIÁRNÍHO XXXXXXX X PANKREATU XXX XX

0,4715

0731

07312

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXXX S XX

0,6116

0731

07313

XXXXXXX XXXXXXXXXX HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU X XXXXXXXXX X XXX

0,8213

0732

07321

XXXXXXX PANKREATU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX BEZ XX

0,6332

0732

07322

XXXXXXX PANKREATU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX S XX

0,8941

0732

07323

XXXXXXX XXXXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ X XXX

2,2508

0733

07331

XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX HEPATITIDY BEZ XX

0,4370

0733

07332

XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX HEPATITIDY X XX

0,6473

0733

07333

XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXX HEPATITIDY X XXX

1,0614

0734

07341

XXXX XXXXXXX ŽLUČOVÝCH XXXX XXX XX

0,4718

0734

07342

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X CC

0,6590

0734

07343

JINÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXX

1,0732

0801

08011

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX

15,2061

0801

08012

XXXX PÁTEŘE XXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX X CC

16,8329

0801

08013

FÚZE XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXX

19,1709

0802

08021

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX KONČETIN XXX XX

2,8046

0802

08022

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX VÝKONY XX KLOUBECH XXXXXXX XXXXXXXX X XX

3,5151

0802

08023

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXX NA KLOUBECH XXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,5570

0803

08031

XXXX XXXXXX, XX XXX DEFORMITY BEZ XX

4,9933

0803

08032

XXXX XXXXXX, XX XXX XXXXXXXXX S XX

5,1798

0803

08033

XXXX PÁTEŘE, NE XXX XXXXXXXXX X XXX

7,4107

0804

08041

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

3,0220

0804

08042

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX ENDOPROTÉZA RAMENE X XX

3,1104

0804

08043

XXXXXXX ENDOPROTÉZA XXXXX, XXXXX, ZÁPĚSTÍ, XXXXXXX X REVERZNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,7127

0805

08051

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX KRANIÁLNÍCH X OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ XXX XX

3,1175

0805

08052

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X OBLIČEJOVÝCH XXXXX X XX

3,5307

0805

08053

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX KOSTÍ X XXX

4,5648

0806

08061

XXXXX VÝKONY REPLANTACE XXXXXXX KONČETIN X XXXXXX XXXXXX XXX XX

5,5681

0806

08062

XXXXX XXXXXX REPLANTACE XXXXXXX KONČETIN X XXXXXX XXXXXX X XX

5,5681

0806

08063

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXX KLOUBŮ X XXX

5,5681

0807

08071

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XX

1,5904

0807

08072

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXX S XX

2,1614

0807

08073

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ S XXX

4,1863

0808

08081

XXXXXX NA XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX VELKÝCH XXXXXX BEZ CC

2,3786

0808

08082

VÝKONY XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, KROMĚ XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XX

2,7606

0808

08083

XXXXXX XX XXXXXXX X STEHENNÍ XXXXX, XXXXX REPLANTACE XXXXXXX XXXXXX X XXX

3,7041

0809

08091

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX BEZ CC

0,7853

0809

08092

TRANSPLANTACE XXXX NEBO XXXXX XXX XXXXXXX MUSKULOSKELETÁLNÍHO XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XX

1,8407

0809

08093

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX RUKY X XXX

4,8230

0810

08101

XXXXXX XX XXXXXX X XXXX, XXXXX XXXX PÁTEŘE XXX XX

1,6756

0810

08102

XXXXXX NA XXXXXX X KRKU, XXXXX XXXX PÁTEŘE X XX

1,9702

0810

08103

XXXXXX XX ZÁDECH X KRKU, KROMĚ XXXX XXXXXX X XXX

3,7325

0811

08111

XXXXXX XX XXXXXX, XXXXX X HLEZNU, XXXXX CHODIDLA XXX XX

1,2205

0811

08112

XXXXXX NA KOLENU, XXXXX X XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX X XX

1,5762

0811

08113

XXXXXX XX XXXXXX, XXXXX X XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX X XXX

2,3685

0812

08121

XXXXXXX XXXXXXXXX FIXAČNÍHO XXXXXXXX XXX XX

0,3799

0812

08122

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ X XX

0,4689

0812

08123

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ X XXX

1,0504

0813

08131

XXXXXX RESEKCE NA XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,7434

0813

08132

XXXXXX XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,3508

0813

08133

XXXXXX XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

2,6443

0814

08141

XXXXXX NA XXXXXXXX XXX XX

0,6157

0814

08142

XXXXXX XX XXXXXXXX X XX

0,8113

0814

08143

XXXXXX XX CHODIDLE X XXX

1,0674

0815

08151

XXXXXX NA HORNÍCH XXXXXXXXXXX XXX XX

0,8910

0815

08152

XXXXXX XX HORNÍCH XXXXXXXXXXX X XX

1,3656

0815

08153

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

1,7649

0816

08161

XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXX XX

0,5377

0816

08162

XXXXXX XX XXXXX XXXXX X XX

0,8030

0816

08163

XXXXXX XX XXXXX XXXXX S XXX

1,7579

0817

08171

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,6093

0817

08172

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ S XX

1,2509

0817

08173

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXX TKÁNĚ X XXX

2,8362

0818

08181

XXXXXXX ENDOPROTÉZA XXXXXX, XXXXXX XXX XX

3,4820

0818

08182

XXXXXXX XXXXXXXXXXX KOLENA, HLEZNA X XX

3,5596

0818

08183

XXXXXXX ENDOPROTÉZA XXXXXX, HLEZNA X XXX

3,9120

0819

08191

XXXXXXXXXXX XXX XX

0,6010

0819

08192

XXXXXXXXXXX X XX

0,6189

0819

08193

XXXXXXXXXXX S XXX

0,6912

0820

08201

XXXXXXXXXXXX ENDOPROTÉZ XXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

4,5165

0820

08202

REIMPLANTACE XXXXXXXXXX XXXXXX HORNÍCH X XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X CC

5,0720

0820

08203

REIMPLANTACE XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X DOLNÍCH KONČETIN, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

6,8116

0830

08301

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,4941

0830

08302

XXXXXXXXX KOSTI XXXXXXXX X XX

0,6080

0830

08303

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX S XXX

1,1875

0831

08311

XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,4735

0831

08312

XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXX X XX

0,6284

0831

08313

XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX KYČLE S XXX

0,9721

0832

08321

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX STEHENNÍ KOSTI X XXXXX BEZ XX

0,3224

0832

08322

XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX, XXXXX STEHENNÍ XXXXX X XXXXX X XX

0,4248

0832

08323

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX S XXX

0,7207

0833

08331

XXXXXXX XXXXXXXXXX MUSKULOSKELETÁLNÍHO XXXXXXX X POJIVOVÉ XXXXX, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY XXX XX

0,5672

0833

08332

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX TKÁNĚ, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

0,6690

0833

08333

XXXXXXX XXXXXXXXXX MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU X XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

1,0184

0834

08341

XXXXXXXXXXXXXX BEZ CC

0,6764

0834

08342

OSTEOMYELITIDA X XX

0,8917

0834

08343

XXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,6812

0835

08351

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,8229

0835

08352

XXXXXXXX ARTRITIDA S XX

1,1104

0835

08353

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

1,8598

0836

08361

XXXXXXX XXXXXXXX TKÁNĚ XXX XX

0,5554

0836

08362

XXXXXXX POJIVOVÉ XXXXX S CC

0,7837

0836

08363

PORUCHY XXXXXXXX XXXXX X XXX

0,9826

0837

08371

XXXXXXXXXXXXX LÉČBA PROBLÉMŮ XX ZÁDY BEZ XX

0,4270

0837

08372

XXXXXXXXXXXXX LÉČBA XXXXXXXX XX XXXX X XX

0,5031

0837

08373

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX S XXX

0,7500

0838

08381

XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX X XXXXXX XXX XX

0,4191

0838

08382

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX S XX

0,5198

0838

08383

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X KLOUBŮ X XXX

0,6834

0839

08391

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE XXXX XXXXXX BEZ XX

0,5071

0839

08392

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX S XX

0,6734

0839

08393

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX S XXX

0,8714

0840

08401

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, SYMPTOMY, XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3477

0840

08402

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX X XXXX VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ XXXXXXX S XX

0,4911

0840

08403

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, SYMPTOMY, VÝRONY X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX CHOROBY X XXX

0,5448

0841

08411

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,3043

0841

08412

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXX XXXXX X XX

0,4633

0841

08413

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXX S XXX

0,6814

0901

09011

XXXXX XXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,7382

0901

09012

XXXXX XXXX A/NEBO DEBRIDEMENT X XX

1,2360

0901

09013

XXXXX ŠTĚP X/XXXX XXXXXXXXXXX X XXX

2,4816

0902

09021

XXXXXX XX XXXXXX XXX XX

0,9337

0902

09022

XXXXXX XX XXXXXX X XX

1,1864

0902

09023

XXXXXX XX XXXXXX S XXX

1,3089

0903

09031

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXX, XXXXXXXX TKÁNĚ X XXXX BEZ XX

0,4487

0903

09032

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X XXXX X XX

0,7222

0903

09033

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXX, PODKOŽNÍ XXXXX X XXXX S XXX

1,5221

0930

09301

XXXXXXX PORUCHY XXXX XXX XX

0,5377

0930

09302

XXXXXXX PORUCHY XXXX X CC

0,5969

0930

09303

ZÁVAŽNÉ XXXXXXX XXXX X XXX

0,8563

0931

09311

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXX XXX CC

0,3315

0931

09312

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXX S XX

0,4845

0931

09313

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXX

0,6009

0932

09321

XXXXXXXX XXX XX

0,4867

0932

09322

XXXXXXXX X XX

0,6470

0932

09323

XXXXXXXX X XXX

0,9716

0933

09331

XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX A XXXX XXX CC

0,2457

0933

09332

PORANĚNÍ XXXX, XXXXXXXX TKÁNĚ X XXXX X XX

0,3114

0933

09333

XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX X PRSU S XXX

0,6223

0934

09341

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXX XX

0,3430

0934

09342

XXXX XXXXXXX KŮŽE X PRSU X XX

0,4804

0934

09343

XXXX PORUCHY XXXX X XXXX X XXX

0,5338

1001

10011

XXXXXX XX NADLEDVINKÁCH X PODVĚSKU XXXXXXXX XXX CC

2,6665

1001

10012

VÝKONY XX XXXXXXXXXXXXX X PODVĚSKU XXXXXXXX S XX

3,0916

1001

10013

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXX MOZKOVÉM S XXX

7,0087

1002

10021

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX RÁNY XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX BEZ XX

1,5666

1002

10022

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

1,5944

1002

10023

XXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

2,3728

1003

10031

XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XX

2,7160

1003

10032

XXXXXX XXX XXXXXXX X XX

2,7160

1003

10033

XXXXXX XXX XXXXXXX X XXX

5,7160

1004

10041

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH X METABOLICKÝCH XXXXXXXXX XXX XX

1,8620

1004

10042

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A METABOLICKÝCH XXXXXXXXX S XX

1,9731

1004

10043

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

3,4348

1005

10051

XXXXXX XX ŠTÍTNÉ X XXXXXXXXX ŽLÁZE, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

1,3031

1005

10052

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX ŽLÁZE, XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY S XX

1,5163

1005

10053

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

2,1221

1006

10061

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

1,5552

1006

10062

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

2,2443

1006

10063

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

3,7162

1030

10301

XXXXXXXX, NUTRIČNÍ A XXXX XXXXXXXXXXX PORUCHY XXX XX

0,3837

1030

10302

XXXXXXXX, NUTRIČNÍ X JINÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,5269

1030

10303

DIABETES, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,9057

1031

10311

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,3777

1031

10312

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

0,4210

1031

10313

XXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

0,6425

1032

10321

XXXXXXX PORUCHY METABOLISMU XXX XX

0,4317

1032

10322

XXXXXXX PORUCHY XXXXXXXXXXX X XX

0,5613

1032

10323

XXXXXXX XXXXXXX METABOLISMU X XXX

0,7483

1033

10331

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3211

1033

10332

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,4788

1033

10333

JINÉ XXXXXXXXXX PORUCHY S XXX

0,8712

1101

11011

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN BEZ XX

6,2384

1101

11012

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN X XX

6,2965

1101

11013

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

9,2160

1102

11021

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX MĚCHÝŘI XXX XX

5,6808

1102

11022

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXX X XX

7,4203

1102

11023

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXX

10,1105

1103

11031

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX A MOČOVÝCH XXXXXXX BEZ CC

2,4029

1103

11032

VELKÉ XXXXXX NA XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XX

2,9612

1103

11033

XXXXX VÝKONY XX LEDVINÁCH X XXXXXXXX CESTÁCH X XXX

4,5897

1104

11041

XXXXXXX X ELIMINAČNÍ XXXXXX BEZ XX

1,2642

1104

11042

XXXXXXX X XXXXXXXXXX METODY X CC

1,9074

1104

11043

DIALÝZA X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

3,3151

1105

11051

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X MOČOVÉM MĚCHÝŘI XXX XX

0,9877

1105

11052

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX A MOČOVÉM XXXXXXX X XX

1,1982

1105

11053

XXXXX XXXXXX XX LEDVINÁCH, XXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX MĚCHÝŘI S XXX

1,8847

1106

11061

XXXXXXXXXXXXXX XXX CC

1,2478

1106

11062

PROSTATEKTOMIE X XX

1,5299

1106

11063

XXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,9595

1107

11071

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,6502

1107

11072

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,8037

1107

11073

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

1,0402

1108

11081

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XX

0,5458

1108

11082

XXXX XXXXXX XXX PORUCHÁCH X ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN X XXXXXXXX CEST X CC

0,7873

1108

11083

JINÉ XXXXXX XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX CEST S XXX

1,3480

1130

11301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX SELHÁNÍ XXX XX

0,4608

1130

11302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X MOČOVÝCH XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,6490

1130

11303

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXX SELHÁNÍ S XXX

1,0041

1131

11311

XXXXXXXXX XXX XX

0,4749

1131

11312

XXXXXXXXX X CC

0,5036

1131

11313

NEFRITIDA X XXX

1,1800

1132

11321

XXXXXXX LEDVIN X XXXXXXXX CEST XXX XX

0,4186

1132

11322

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX CEST X XX

0,5493

1132

11323

XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX CEST S XXX

0,7672

1133

11331

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX BEZ XX

1,0031

1133

11332

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ŠOKOVOU XXXXX X XX

1,5538

1133

11333

XXXXXX KAMENY X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXX

1,6581

1134

11341

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX LITOTRYPSE BEZ XX

0,3014

1134

11342

XXXXXX KAMENY XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,4511

1134

11343

XXXXXX KAMENY XXX XXXXXXXXXXXXXXX LITOTRYPSE X XXX

0,7404

1135

11351

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX GENITOURETRÁLNÍHO XXXXXXXXX, XXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,2800

1135

11352

XXXXXXX, XXXXXX X KOMPLIKACE XXXXX XXXXXXXXXXXX PŘÍSTROJE, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XX

0,4357

1135

11353

XXXXXXX, REAKCE X XXXXXXXXXX GENIT XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX

0,5607

1136

11361

XXXXXXXX X SYMPTOMY XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,3224

1136

11362

PŘÍZNAKY X SYMPTOMY NA XXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,3962

1136

11363

XXXXXXXX X SYMPTOMY NA XXXXXXXXX A MOČOVÝCH XXXXXXX S MCC

0,4648

1137

11371

JINÉ XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXX XX

0,3108

1137

11372

XXXX PORUCHY LEDVIN X XXXXXXXX XXXX X XX

0,4628

1137

11373

XXXX PORUCHY XXXXXX X MOČOVÝCH XXXX X XXX

0,7704

1201

12011

XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXX XXX CC

2,5254

1201

12012

VELKÉ XXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXX X XX

2,6161

1201

12013

XXXXX VÝKONY V XXXXXXX PÁNVE X XXXX X XXX

3,7871

1202

12021

XXXXXX XX XXXXXX XXX XX

0,5321

1202

12022

XXXXXX XX PENISU X XX

0,8846

1202

12023

XXXXXX NA XXXXXX X XXX

1,8571

1203

12031

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,2147

1203

12032

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XX

1,4319

1203

12033

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX S MCC

1,8748

1204

12041

VÝKONY XX XXXXXXXXX BEZ XX

0,5326

1204

12042

XXXXXX XX XXXXXXXXX X XX

0,7539

1204

12043

XXXXXX NA XXXXXXXXX X XXX

1,2059

1205

12051

XXXXXXXXXX XXX CC

0,3639

1205

12052

CIRKUMCIZE X XX

0,4074

1205

12053

XXXXXXXXXX X XXX

0,4074

1206

12061

XXXX XXXXXX XX MUŽSKÉM XXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,7094

1206

12062

XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,0389

1206

12063

XXXX XXXXXX XX MUŽSKÉM XXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,0499

1230

12301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3160

1230

12302

XXXXXXX XXXXXXXXXX MUŽSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,5278

1230

12303

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,6899

1231

12311

XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, XXXXX MALIGNÍHO XXXXXXXXXX XXX XX

0,2579

1231

12312

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ S XX

0,3579

1231

12313

XXXXXXX MUŽSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX S MCC

0,5278

1301

13011

EXENTERACE XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX VULVEKTOMIE XXX XX

3,0379

1301

13012

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX VULVEKTOMIE X XX

3,8293

1301

13013

XXXXXXXXXX PÁNVE, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S MCC

5,5216

1302

13021

VÝKONY XX XXXXXX X XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX

2,0407

1302

13022

XXXXXX NA DĚLOZE X XXXXXXXX XXX XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XX

2,5680

1302

13023

XXXXXX XX XXXXXX A XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX A XXXXXXXX X XXX

4,6577

1303

13031

XXXXXX XX DĚLOZE X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX BEZ XX

1,7836

1303

13032

XXXXXX XX XXXXXX A XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JINDE XXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XX

2,2158

1303

13033

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JINDE XXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X MCC

3,0541

1304

13041

DĚLOŽNÍ X XXXXXXXXX XXXXXX XXX CA IN XXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,3289

1304

13042

XXXXXXX X XXXXXXXXX VÝKONY XXX CA XX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XX

1,4619

1304

13043

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX CA XX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXX

1,5592

1305

13051

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,8250

1305

13052

GYNEKOLOGICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

1,0693

1305

13053

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX LAPAROTOMICKÁ XXXXXXXXXXX S MCC

1,0693

1306

13061

REKONSTRUKČNÍ XXXXXX XX ŽENSKÉM XXXXXXXXXXXX SYSTÉMU BEZ XX

0,9385

1306

13062

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY XX XXXXXXX REPRODUKČNÍM SYSTÉMU X XX

1,2311

1306

13063

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,2311

1307

13071

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X VULVOVÉ XXXXXX XXX CC

0,3066

1307

13072

VAGINÁLNÍ, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XX

0,4255

1307

13073

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A VULVOVÉ XXXXXX S XXX

0,5458

1308

13081

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,6500

1308

13082

XXXXXXXXXXXX PŘERUŠENÍ VEJCOVODU X CC

0,7074

1308

13083

ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ XXXXXXXXX S XXX

0,7074

1309

13091

XXXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXX XXX XX

0,3447

1309

13092

XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX X XX

0,3936

1309

13093

XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX X XXX

0,3937

1310

13101

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8450

1310

13102

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X CC

1,1841

1310

13103

JINÉ XXXXXX XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX X MCC

1,6880

1330

13301

MALIGNÍ XXXXXXXXXX ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3442

1330

13302

XXXXXXX XXXXXXXXXX ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,4564

1330

13303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,5855

1331

13311

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3223

1331

13312

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4034

1331

13313

XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX X XXX

0,6699

1332

13321

XXXXXXXXXXX X JINÉ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,1990

1332

13322

XXXXXXXXXXX A XXXX PORUCHY XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,2972

1332

13323

XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX S XXX

0,4106

1464

14641

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX HYSTEREKTOMIÍ XXX XX

0,2590

1464

14642

XXXXXX X DILATACÍ X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX X XX

0,3050

1464

14643

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX

0,3050

1465

14651

XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX HYSTEREKTOMIE XXX XX

0,1556

1465

14652

XXXXXX BEZ XXXXXXXX X XXXXXXXX, ASPIRAČNÍ XXXXXXXX XXXX HYSTEREKTOMIE X CC

0,2729

1465

14653

POTRAT XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX S XXX

0,2729

1466

14661

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX BEZ XX

0,2633

1466

14662

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X CC

0,3622

1466

14663

POPORODNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XXXXXXX X MCC

0,4347

1467

14671

POPORODNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX

0,2385

1467

14672

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX VÝKONU X XX

0,3347

1467

14673

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX DIAGNÓZY BEZ XXXXXX S MCC

0,3347

1468

14681

MIMODĚLOŽNÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX CC

1,0436

1468

14682

MIMODĚLOŽNÍ XXXXXXXXXXX X VÝKONEM S XX

1,1020

1468

14683

XXXXXXXXXXX TĚHOTENSTVÍ X XXXXXXX X MCC

1,1020

1469

14691

MIMODĚLOŽNÍ XXXXXXXXXXX XXX VÝKONU XXX XX

0,4002

1469

14692

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XX

0,4002

1469

14693

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXX

1,1829

1470

14701

XXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3187

1470

14702

XXXXXXX XXXXXX X CC

0,4433

1470

14703

HROZÍCÍ XXXXXX X MCC

0,4598

1471

14711

FALEŠNÝ XXXXX XXX CC

0,1763

1471

14712

FALEŠNÝ XXXXX X XX

0,1763

1471

14713

XXXXXXX XXXXX S MCC

0,1763

1472

14721

JINÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XXXXXXX BEZ XX

0,3143

1472

14722

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X CC

0,5597

1472

14723

JINÉ XXXXXXXXXXX DIAGNÓZY X XXXXXXX S MCC

0,7452

1473

14731

JINÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX

0,2674

1473

14732

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XXXXXX X XX

0,3734

1473

14733

XXXX XXXXXXXXXXX DIAGNÓZY BEZ XXXXXX X XXX

0,3734

1560

15601

XXXXXXXXXXX, XXXXX NEBO XXXXXXXXX &xx;= 5 XXX XXX CC

0,1766

1560

15602

NOVOROZENEC, XXXXX XXXX XXXXXXXXX &xx;= 5 XXX X XX

0,2861

1560

15603

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX &xx;= 5 XXX X XXX

0,4881

1601

16011

XXXXXX XX XXXXXXX XXX XX

2,5831

1601

16012

XXXXXX NA XXXXXXX X XX

3,5818

1601

16013

XXXXXX NA XXXXXXX S XXX

4,4639

1602

16021

XXXX XXXXXX XXX KREVNÍ XXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

0,6986

1602

16022

XXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX A XX XXXXXXXXXXXX ORGÁNECH X XX

0,9601

1602

16023

XXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XX KRVETVORNÝCH XXXXXXXX X XXX

2,1714

1630

16301

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5103

1630

16302

XXXXXXXXXXXXXX S XX

0,8315

1630

16303

XXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,3856

1631

16311

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,5678

1631

16312

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

0,7209

1631

16313

XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

1,2354

1632

16321

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,2248

1632

16322

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S CC

0,4884

1632

16323

SRPKOVITÁ XXXXXXXXXXXXX S XXX

0,4884

1633

16331

XXXXXXX XXXXXXXXX KRVINEK, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,5640

1633

16332

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX SRPKOVITÉ XXXXXXXXXXXXXX X XX

0,7159

1633

16333

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,0424

1634

16341

XXXX XXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXXX ORGÁNŮ BEZ XX

0,4928

1634

16342

XXXX XXXXXXX KRVE X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X CC

0,6705

1634

16343

JINÉ PORUCHY XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X MCC

1,0672

1701

17011

LYMFOM X LEUKÉMIE S XXXXXX VÝKONEM XXX XX

1,7897

1701

17012

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX X XX

3,3699

1701

17013

XXXXXX X XXXXXXXX S VELKÝM XXXXXXX X XXX

7,8467

1702

17021

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX VÝKONEM XXX XX

0,8605

1702

17022

XXXXXX X LEUKÉMIE X XXXXX XXXXXXX X XX

1,7740

1702

17023

XXXXXX X XXXXXXXX X JINÝM XXXXXXX S XXX

3,1025

1703

17031

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXXXX NÁDORY X XXXXXX VÝKONEM XXX XX

3,0436

1703

17032

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXX DIFERENCOVANÉ XXXXXX X VELKÝM VÝKONEM X XX

4,8160

1703

17033

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X VELKÝM XXXXXXX S XXX

8,1144

1704

17041

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XX

1,0321

1704

17042

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXXXX NÁDORY X JINÝM VÝKONEM X XX

1,7348

1704

17043

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ XXXXXX S XXXXX XXXXXXX S MCC

3,6732

1730

17301

AKUTNÍ XXXXXXXX XXX CC

0,9098

1730

17302

AKUTNÍ XXXXXXXX X XX

0,9220

1730

17303

XXXXXX XXXXXXXX S XXX

3,0923

1731

17311

XXXXXX X NEAKUTNÍ LEUKÉMIE XXX XX

0,6622

1731

17312

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,7631

1731

17313

XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX X MCC

1,8254

1732

17321

RADIOTERAPIE XXX XX

1,5243

1732

17322

XXXXXXXXXXXX S XX

2,2609

1732

17323

XXXXXXXXXXXX X XXX

2,3997

1733

17331

XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,4881

1733

17332

XXXXXXXXXXXX X XX

0,5542

1733

17333

XXXXXXXXXXXX X XXX

0,6857

1734

17341

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX NÁDORŮ XXX XX

0,5444

1734

17342

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,6621

1734

17343

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX NEDIFERENCOVANÝCH XXXXXX X XXX

1,0513

1735

17351

XXXXXXXXXXXX XXX AKUTNÍ XXXXXXXX XXX CC

0,8648

1735

17352

CHEMOTERAPIE PŘI XXXXXX XXXXXXXX S XX

2,0211

1735

17353

XXXXXXXXXXXX XXX AKUTNÍ XXXXXXXX X XXX

10,6128

1801

18011

XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,7285

1801

18012

XXXXXX PRO INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

2,9986

1801

18013

XXXXXX PRO XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

5,8894

1802

18021

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX INFEKCE XXX XX

1,4333

1802

18022

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX INFEKCE X CC

1,8081

1802

18023

VÝKONY XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

3,7226

1830

18301

XXXXXXXXXX XXX CC

0,9277

1830

18302

SEPTIKÉMIE X XX

1,1065

1830

18303

XXXXXXXXXX S XXX

2,0205

1831

18311

XXXXXXXXXX X POÚRAZOVÉ INFEKCE XXX XX

0,5419

1831

18312

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX INFEKCE S XX

0,8245

1831

18313

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X MCC

1,3070

1832

18321

HOREČKA XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,4566

1832

18322

XXXXXXX NEZNÁMÉHO PŮVODU X XX

0,6024

1832

18323

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX S XXX

0,7759

1833

18331

XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,3822

1833

18332

XXXXXX XXXXXXXXXX X CC

0,5433

1833

18333

VIROVÉ XXXXXXXXXX X XXX

0,6838

1834

18341

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,5928

1834

18342

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X CC

0,8170

1834

18343

JINÉ XXXXXXXX X PARAZITÁRNÍ XXXXXX X XXX

1,2636

1901

19011

XXXXXXXX XXXXXX S XXXXXX XXXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXX XXX XX

1,5132

1901

19012

XXXXXXXX VÝKONY X XXXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXX XXXXXX X XX

3,0382

1901

19013

XXXXXXXX VÝKONY X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX S XXX

4,3302

1930

19301

XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,3774

1930

19302

XXXXXXXXXXXX X XX

1,4171

1930

19303

XXXXXXXXXXXX X XXX

1,6429

1931

19311

XXXXXXXX XXX CC

1,1844

1931

19312

PSYCHÓZY X XX

1,1844

1931

19313

XXXXXXXX X MCC

1,2714

1932

19321

PORUCHY XXXXXXXXX BEZ CC

0,9255

1932

19322

PORUCHY XXXXXXXXX X XX

0,9589

1932

19323

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

1,7865

1933

19331

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,5103

1933

19332

XXXXXXXXX XXXXXXX X CC

1,5103

1933

19333

BIPOLÁRNÍ XXXXXXX X XXX

1,5103

1934

19341

XXXXXXX XXX CC

0,9702

1934

19342

DEPRESE S XX

0,9702

1934

19343

XXXXXXX S MCC

1,3653

1935

19351

AKUTNÍ XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5613

1935

19352

XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X NEURÓZY KROMĚ XXXXXXXXXXXX X CC

0,5769

1935

19353

A XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X NEURÓZY XXXXX XXXXXXXXXXXX S XXX

0,6951

1936

19361

XXXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXXX X XXXXXXXX RETARDACE XXX XX

0,7475

1936

19362

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

0,7475

1936

19363

XXXXXXXXX XXXXXXX PORUCHY X XXXXXXXX RETARDACE X XXX

0,8436

1937

19371

XXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXXX XXX XX

0,9075

1937

19372

XXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXXX S XX

0,9075

1937

19373

XXXXXXXX XXXXXXX PORUCHY X XXX

0,9075

1938

19381

XXXXXXX PŘÍJMU XXXXXXX XXX XX

2,0875

1938

19382

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX S XX

2,0875

1938

19383

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX S XXX

2,0875

1939

19391

XXXX XXXXXXX PORUCHY XXX XX

0,4043

1939

19392

XXXX XXXXXXX XXXXXXX S XX

0,5304

1939

19393

XXXX XXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,5743

1940

19400

XXXXXXX PORUCHY X XXXXXXXXXXXXXXXXXX TERAPIÍ XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STIMULACÍ

3,0227

2030

20301

ŠKODLIVÉ XXXXXXX XXXXXXXX, LÉKŮ, XXXX, XXXXXXXXX XX XXXX, XXXXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,1232

2030

20302

ŠKODLIVÉ XXXXXXX ALKOHOLU, LÉKŮ, XXXX, XXXXXXXXX XX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XX

0,1380

2030

20303

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX, DROG, XXXXXXXXX XX NICH, PROPUŠTĚNÍ XXXXX DOPORUČENÍ XXXXXX X XXX

0,2822

2031

20311

XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,1314

2031

20312

XXXXXXXXX NA XXXXXXX X XXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX S XX

1,7567

2031

20313

XXXXXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,3453

2032

20321

XXXXXXXX XXXXXXX X ZÁVISLOST XX XXXXXXXX X/XXXX XXXXXXX XXX XX

0,5613

2032

20322

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ X ZÁVISLOST XX XXXXXXXX X/XXXX XXXXXXX X XX

0,6001

2032

20323

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX A/NEBO KOKAINU X XXX

2,3879

2033

20331

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX BEZ XX

0,3105

2033

20332

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XX

0,3899

2033

20333

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ X XXXXXXXXX NA ALKOHOLU X XXX

0,6362

2034

20341

XXXXXXXX XXXXXXX X ZÁVISLOST NA XXXXXX DROGÁCH XXX XX

0,5007

2034

20342

XXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX X CC

0,6099

2034

20343

ŠKODLIVÉ XXXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX X XXX

1,0924

2101

21011

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX NEBO XXXXX XXXX XXX ÚRAZECH XXX XX

1,6034

2101

21012

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXX ÚRAZECH X XX

1,9900

2101

21013

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXX ÚRAZECH X XXX

5,2659

2102

21021

XXXX XXXXXX XXX ÚRAZECH X XXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,2775

2102

21022

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X XX

2,3587

2102

21023

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXX A XXXXXXXXXXXX X MCC

4,8452

2130

21301

PORANĚNÍ NA XXXXXXXXXXXXXXXX MÍSTĚ XXXX XX XXXX MÍSTECH XXX XX

0,6988

2130

21302

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX MÍSTĚ XXXX XX VÍCE XXXXXXX X XX

0,8759

2130

21303

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXX X XXX

3,1769

2131

21311

XXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,1973

2131

21312

ALERGICKÉ XXXXXX X XX

0,2786

2131

21313

XXXXXXXXX REAKCE X MCC

0,5653

2132

21321

OTRAVA X XXXXXXX XXXXXX LÉKŮ (XXXX) XXX CC

0,3304

2132

21322

OTRAVA X XXXXXXX XXXXXX XXXX (DROG) X XX

0,5590

2132

21323

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX (XXXX) X XXX

1,4831

2133

21331

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX

0,3874

2133

21332

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XX

0,6431

2133

21333

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXX

1,2141

2134

21341

XXXXXXX TÝRANÉHO XXXXXX NEBO XXXXXXXXX XXX XX

0,4195

2134

21342

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XX

0,4195

2134

21343

XXXXXXX TÝRANÉHO XXXXXX NEBO XXXXXXXXX X MCC

0,4195

2135

21351

JINÉ DIAGNÓZY XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX ÚČINKŮ BEZ XX

0,2766

2135

21352

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X CC

0,4221

2135

21353

JINÉ XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX ÚČINKŮ X MCC

1,3023

2250

22501

POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ XX JINÉHO ZAŘÍZENÍ XXXXXX PÉČE BEZ XX

0,3562

2250

22502

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX ZAŘÍZENÍ XXXXXX XXXX S XX

0,3562

2250

22503

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX JINÉHO XXXXXXXX XXXXXX XXXX X XXX

0,6095

2251

22510

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX

7,7276

2252

22521

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, X KOŽNÍM XXXXXX NEBO INHAL. XXXXXXXXX BEZ CC

2,6813

2252

22522

NEROZSÁHLÉ XXXXXXXXXX SKRZ CELOU XXXX, X KOŽNÍM XXXXXX XXXX INHAL. XXXXXXXXX X XX

8,0092

2252

22523

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SKRZ CELOU XXXX, X XXXXXX XXXXXX NEBO INHAL. XXXXXXXXX S XXX

12,8015

2253

22530

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

1,4823

2254

22541

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ROZSAHU XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, BEZ KOŽNÍHO XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

0,8374

2254

22542

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX PORANĚNÍ X CC

1,2200

2254

22543

POPÁLENINY XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXX XXXXXXX ŠTĚPU XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

5,3521

2255

22551

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ROZSAHU XXXXXXXXXXXXX VŠECHNY XXXXXX XXXX XXX XX

0,5662

2255

22552

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX X XX

1,1063

2255

22553

XXXXXXXXXX OMEZENÉHO XXXXXXX NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY XXXXXX XXXX X XXX

3,0716

2301

23011

XXXXXXXX XXXXX S XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,6449

2301

23012

OPERAČNÍ XXXXX X XXXXXXXXX JINÉHO XXXXXXXX SE ZDRAVOTNICKÝMI XXXXXXXX X XX

0,8772

2301

23013

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

2,1686

2330

23301

XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5817

2330

23302

XXXXXXXXXXXX X XX

0,6733

2330

23303

XXXXXXXXXXXX S XXX

0,9595

2331

23311

XXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,3113

2331

23312

SYMPTOMY X ABNORMÁLNÍ XXXXXX X XX

0,4474

2331

23313

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,7217

2332

23321

XXXX FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ XXXXXXXXX STAV XXX XX

0,2568

2332

23322

XXXX FAKTORY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX STAV X XX

0,3583

2332

23323

XXXX FAKTORY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX S XXX

0,8495

2333

23330

XXXXXXXXXXXX &xx; 55 XXX

4,9457

2334

23340

XXXXXXXXXXXX 49-55 XXX

4,3032

2335

23351

XXXXXXXXXXXX 42-48 XXX BEZ XX

3,8100

2335

23352

XXXXXXXXXXXX 42-48 XXX X XX

3,8100

2335

23353

XXXXXXXXXXXX 42-48 XXX X MCC

3,8100

2336

23361

REHABILITACE 35-41 DNÍ XXX XX

2,7781

2336

23362

XXXXXXXXXXXX 35-41 XXX X CC

2,7781

2336

23363

REHABILITACE 35-41 XXX X MCC

3,0086

2337

23371

REHABILITACE 28-34 DNÍ BEZ XX

2,1828

2337

23372

XXXXXXXXXXXX 28-34 XXX X XX

2,2477

2337

23373

XXXXXXXXXXXX 28-34 XXX X XXX

2,3075

2338

23381

XXXXXXXXXXXX 21-27 XXX XXX XX

1,5775

2338

23382

XXXXXXXXXXXX 21-27 DNÍ X XX

1,6872

2338

23383

XXXXXXXXXXXX 21-27 XXX X XXX

1,8542

2339

23391

XXXXXXXXXXXX 14-20 DNÍ XXX XX

1,2645

2339

23392

XXXXXXXXXXXX 14-20 DNÍ X CC

1,3427

2339

23393

REHABILITACE 14-20 XXX S XXX

1,4991

2340

23401

XXXXXXXXXXXX 5-13 XXX XXX XX

0,7615

2340

23402

XXXXXXXXXXXX 5-13 XXX X XX

0,7909

2340

23403

XXXXXXXXXXXX 5-13 XXX X MCC

0,8634

2501

25011

KRANIOTOMIE, XXXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXX X XXXX. XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

4,7867

2501

25012

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX PÁTEŘI, XXXXX X XXXX. PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

4,7867

2501

25013

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXX X KONČ. XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

9,1407

2502

25021

XXXX XXXXXX PŘI MNOHOČETNÉM XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

4,0659

2502

25022

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉM XXXXXXXX X XX

4,0659

2502

25023

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

6,6018

2503

25030

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX > 1008 XXXXX (VÍCE XXX 43 DNÍ) X XXXXXXXXXX NÁROČNÝM VÝKONEM

48,5544

2504

25040

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX > 504 XXXXX (22-42 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

37,3448

2505

25051

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 XXX) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

23,6816

2505

25052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XX

23,6816

2505

25053

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

23,6816

2506

25061

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX > 96 XXXXX XXX XX

17,3429

2506

25062

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX X CC

17,3429

2506

25063

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU X KRANIOTOMIÍ &xx; 96 XXXXX S XXX

17,3429

2507

25071

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X EKONOMICKY XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

14,1607

2507

25072

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XX

16,9420

2507

25073

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM X XXX

16,9420

2530

25301

XXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉM XXXXXXXX XXX XX

0,8919

2530

25302

XXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX HLAVY, HRUDNÍKU X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X CC

0,8919

2530

25303

DIAGNÓZY XXXXXXXX SE XXXXX, XXXXXXXX X DOLNÍCH XXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

1,6237

2531

25311

XXXX DIAGNÓZY XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

1,3182

2531

25312

XXXX DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,3182

2531

25313

XXXX DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

1,3182

2532

25320

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ VENTILACE XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 1008 XXXXX (XXXX XXX 43 XXX)

53,8925

2533

25330

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 504 XXXXX (22-42 DNÍ)

20,2698

2534

25341

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 DNÍ) XXX XX

15,4542

2534

25342

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI POLYTRAUMATU &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) X XX

15,4542

2534

25343

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU > 240 XXXXX (11-21 XXX) S XXX

15,4542

2536

25361

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) XXX XX

9,2479

2536

25362

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XX

9,2479

2536

25363

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX > 96 HODIN (5-10 XXX) X XXX

9,2479

2537

25370

XXXXX XX 5 XXX XX PŘÍJMU XXX XXXXXXXXXXXX

3,1790

8887

88871

XXXXXXXX VÝKONY, KTERÉ XX XXXXXXXX HLAVNÍ XXXXXXXX BEZ XX

1,0028

8887

88872

XXXXXXXX XXXXXX, KTERÉ SE XXXXXXXX HLAVNÍ DIAGNÓZY X CC

2,2574

8887

88873

ROZSÁHLÉ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,4207

8888

88881

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX NETÝKAJÍ HLAVNÍ XXXXXXXX BEZ CC

1,6993

8888

88882

PROSTATICKÉ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZY X XX

1,8388

8888

88883

XXXXXXXXXXX VÝKONY, XXXXX SE XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,0919

8889

88891

XXXXXX OMEZENÉHO ROZSAHU, XXXXX XX NETÝKAJÍ XXXXXX DIAGNÓZY XXX XX

0,6804

8889

88892

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX

1,1490

8889

88893

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX S XXX

2,4382

9998

99980

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX PROPOUŠTĚCÍ XXXXXXXX

0,1100

9999

99990

XXXXXXXXXXXXX

0,1100

Příloha x. 11 x xxxxxxxx x. 305/2020 Sb.

Výše úhrad xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx omezení podle §9

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx úhrady

00900

Komplexní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx chrupu, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx čelistí x xxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx záznamem xxxxx xxxxxx, parodontu, xxxxxxx x měkkých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxx, interdentální xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kamene (xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx), včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ústní, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx dekubitu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxx návštěv. Xxxxxxx aplikace fluoridů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

Xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedená x xxxxxxxxxx byla x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyřazena x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu výkonů.

495 Xx

00901

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxx - preventivní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sliznic x xxxxxxx tkání xxxxxx xxxxx, stavu xxxxxxx x mezičelistních xxxxxx, xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu x rámci péče xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nácvik xxxxxx hygieny, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, profylaktické xxxxxxxxxx zubního kamene (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x přílohou č. 1 xxxxxx), xxxxxx ošetřování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a sliznice xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx návštěv. Lokální xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx lze xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, x to nejdříve 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx 00900 xxxx 00901 v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. X xxxxxxxxxx xx 18 let xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx, a xx xxxxxxxx 5 měsíců xx vykázání kódu 00900 v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x menším odstupem, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. U xxxxxxxxx xxx lze vykázat xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstupem xxxxxxx 3 xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxx 00901 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 00946.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8).

455 Xx

00902

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad 18 xxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx zahrnující: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, motivaci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sliznic x měkkých xxxxx xxxxxx ústní. Xxxxxxxxxx xxxxxxx afekcí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ústní, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx absces, xxxxxxxx afty, xxxxxxx xxxx dekubitu xxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradou aj.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dentitio xxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxx 00901 xxxx 00946 x xxxxx xxxxxxx xxx 00900, x xx nejdříve 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00901 xxxx 00946; ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ošetření xxxxx, xxx vykázat s xxxxxx odstupem, který xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

Xx xxxxxxxx kódu 00902 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxx považuje i xxxxxxxx kódu 00947.

Odbornost 014 xxxxx seznamu xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8).

328 Kč

00903

Vyžádané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odborníkem xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bez doporučení), xxxxxx písemná xxxxxx. Xxxxxx navazovat ošetření. Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrovaného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Kód xx vykazuje 1x xx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx x traumatologických diagnóz xxxxxxxxx 3/1 poj. /1 rok.

Lze vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 00908, 00909, 00931, 00940, 00968 x 00981.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx akcí celoživotního xxxxxxxxxx zubních xxxxxx XX, XX, XX8)); 015; 605.

355 Kč

00904

Stomatologické xxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 10 let x xxxxx registrace a xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx vykázat xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prohlídkou x xxxxx kalendářním xxxx, xx. kódem 00901, xxxx. 00946 x x xxxxx 00900, xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X01.2 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

125 Kč

00906

Stomatologické xxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 6 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kód xxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx 00976.

Držitelem xxxxxxxxx o soustavné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, XX, XX8) xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce.

115 Kč

00907

Stomatologické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce xx 6 xxx xx xxx dosažení 15 let

Úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxxx časovou xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce.

Lze vykázat 1/1 den.

Pouze při xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x kódů 00900, 00901, 00903, 00909, 00946, x diagnózou X01.2 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx x xxxxx 00976.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x soustavné účasti x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, XX, XX8) xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce.

90 Xx

00908

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x x rámci xxxxxxxxxxxx služby

Akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, amputaci a xxxxxxxxxx xxxxx, provizorní xxxxx, lokální xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx, konzervativní ošetření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx abscesu, xxxxxxxx x výměnu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady v xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx.

Xxx xxxxxxx samostatně xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx: 00910, 00911, 00913, 00914, 00916, 00917, 00944 (nelze x xxxxxxx xxxxxxxxxx vykázání xxxxxx x. 09545 xxxxx xxxxxxx výkonů) 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00955, 00957, 00958, 00959, 00960, 00962, 00963, 00964, 00970 x 00971.

355 Kč

00909

Klinické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx doporučení xxxxxx xxxxxx (při xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxx 00900, 00901, 00902, 00903, 00908, 00931, 00940, 00946 x 00947. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lůžkovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovištěm, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §111 xxxx. 3 xxxxxx x. 372/2011 Sb.

Při xxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx jedenkrát, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vad, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015, 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

415 Xx

00910

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rentgenového xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Vykazuje xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x x xxxxxxx xxxxxxxxx snímku xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

75 Xx

00911

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx snímku xxxx (stanovení xxxx xxxxx xxxxxxx). Vykazuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Odbornosti 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx).

230 Xx

00913

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx panoramatického xxxxxx xx xxxxxx rentgenovém xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/2 xxxxxxxxxx roky.

Pro odbornost 014 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx lékařů XX, XX, XX x xxxxxxxxxx 015, 605 xxxxx seznamu výkonů xxx vykázat 2/1 xxxxxxxxxx rok pouze x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxx 1/2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx neplatí x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx vyžádáno xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo předoperačního xxxxxxxxx) s xx X01.8 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dg X87.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxx XXX (lékařská xxxxxxxxxxxx xxxxxx) x x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx omezení. Xxxxxxxx poskytovatel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x x případě xxxxxxxxx xxxxxx jiným poskytovatelem).

280 Xx

00914

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx/1 xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx indikoval (x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx); x případě odeslání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8) a xxxxxx xxxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx výkonů, může xxx vykázat x xxxxx zubní lékař.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

85 Xx

00915

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx snímku xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rentgenového xxxxxx Ibi na xxxxxxxxxx rentgenovém zařízení.

Lze xxxxxxx 1/1 kalendářní xxx

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních lékařů XX; PE8); 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

275 Xx

00916

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx injekční xxxxxxxxx xx foramen xxxxxxxxxx (součástí xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx infraorbitale (součástí xx i xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx) xx všech případech, xx-xx anestezie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

120 Xx

00917

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx injekční xxxxxxxxx xxx každý xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mentale, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oblast, xxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx anestezie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

100 Kč

00920

Ošetření xxxxxxx zubu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 18 xxx x rozsahu xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx výplně či xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx ošetřeného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx diagnózou. Xxxxx xxx xx 365 xxx xxx xxxxxxx výplň x xxxxxxx xxxxxx kazivosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

795 Kč

00921

Ošetření stálého xxxx plastickou xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx případný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 15 xxx x x xxxxxxxxx x kojících xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v rozsahu xxxxxx x xxxxxxx x při použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx- xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx, lze použít xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x písmenu x), x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dózovaného xxxxxxxx x v rozsahu xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompozitu.

Lze xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kazu xxxx xxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xx výplň vykázána x jinou xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx 365 xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vysoké xxxxxxxxx xxx závažných celkových xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

500 Kč

00922

Ošetření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx na počet xxxxxx výplně či xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx

Xxxxxxx frekvencí xx netýká případů, xxx opakovaná xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx - v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vykázána s xxxxx diagnózou. Dříve xxx za 365 xxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

395 Xx

00924

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - dočasný xxx

Xx xxxxxxxxxxxx endodontickém xxxxxxxx xxxxxxxxx zubu xxxxxxx vitální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jedenkrát, při xxxxxxxx exstirpaci xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx hrazené, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx resorbce xxxxxxx xx xxxxxxxx kořene.

Lze xxxxxxx 1/1 kanálek/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

270 Xx

00925

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxx - x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provizorní xxxxxx. Po definitivním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zubu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čepu. Počet xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 kanálek/1 zub.

Pro xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rentgenový xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

270 Xx

00926

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stálý xxx - v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výplně. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx kořenový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Počet xxxxxxx xxxxxxxxxxx. I při xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxx/1 xxx.

Xxx xxxx xxx jeden kanálek xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx snímek.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

270 Xx

00931

Xxxxxxxxx léčba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oarodontu x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx indexu XXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx kamene (bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx), instruktáž a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahem xxxxxxx do preventivní xxxx. Xxxxxxxxx vykázání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx parodontologické xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/2 xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx vykázat x xxxxxxxxx x xxxx 00903 x 00909.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX; XX8).

795 Xx

00932

Xxxxx chronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx parodontu xx základě zařazení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX, xxx xx stanoven xxxxx CPI 2-3, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyšetřovacích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx léčby. Výkon xxxx obsahem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxx konzervativní xxxxx (xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx PBI, XXX), xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, odstranění xxxxxxx kamene (xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx metody xxxxxx xxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx dráždění parodontu.

Podmínkou xxxxxxxx výkonu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dlahy x xxxxx ruky ke xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 00938) a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx 00935) xx xxxxxxxx zvlášť.

Lze xxxxxxx 3/1 kalendářní xxx.

Xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx 00932 xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx 00932 x xxxx) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kódů 00900, 00901, 00902, 00932, 00946 x 00947 xxxx xxx x xxxxxxx intervalu, xxx xxxx možno prokázat xxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxx minimálně x xxxxxxxxx odstupech. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx CPITN.

Nelze vykázat x xxxx 00900, 00901, 00902, 00946 x 00947.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

300 Xx

00933

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx x plastikou) xxxxxxxxxx xx konzervativní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxx.

Xxx xxxxxxx - 1/1 zub/1 095 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornost 014 podle xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA; XX; XX8).

455 Xx

00934

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx parodontu xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konzervativní xxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x odklopením xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx parodontálních xxxxx - xx xxxxx sextant.

Lze vykázat - bez xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; CH; XX8).

1 105 Xx

00935

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx zubního xxxxxx x xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx povrchu xxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxx u zubů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX 3,4). Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či jejich xxxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; PE8).

89 Xx

00936

Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx x xxxxxxx slizničního xxxx kostního xxxxx.

Xxx xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX; XX; PE8); 605.

605 Kč

00937

Artikulace xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na podkladě xxxxxxxxx xxxxxxxxx stomatognátního xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx modely xxxx x po xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8).

00938

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx dlahy x xxxxx ruky xx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 zákona (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pryskyřice). Xxxxxxxx xx xx xxxxx zub.

Lze xxxxxxx 1/1 zub/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

65 Xx

00940

Xxxxxxxxx vyšetření x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxx komplexním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx diagnózy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústní xxxxxxxx x návrh xxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/2 xxxxxxxxxx xxxx x při xxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s kódy 00903 x 00909.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x systému školících xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx PA; XX8) nebo odbornost 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

795 Kč

00941

Kontrolní vyšetření x léčba onemocnění xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA; XX8) xxxx odbornost 605 xxxxx seznamu výkonů.

305 Xx

00943

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx slizničních xxxx x měření xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX;XX8) nebo 605 xxxxx seznamu výkonů.

93 Xx

00944

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxx x xxxxxxxx xx 18 let xxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx, xxx ošetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx) xxxxx xxxxxx. Kód xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x plánu ošetření.

Lze xxxxxxx x kombinaci x některým x xxxx 00900, 00902, 00903, 00908 (pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vykázán xxxxx č. 09545 xxxxx xxxxxxx xxxxxx), 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00947, 00968, 00981, 00983, 00984, 00986 x x případě vyšetření xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

55 Xx

00946

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxx chrupu, xxxxxxxxx, sliznic a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx čelistí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx XX. Kontrola x nácvik xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, frekvence vykazování x xxxxxxx s přílohou č. 1 xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx běžných xxxxxx x xxxxxx gingivy x xxxxxxxx dutiny xxxxx, xxxxxxxxx (parodontální xxxxxx, ošetření afty, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx difficilis bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx aplikace xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

X pojištěnců xx xxx dosažení 18 xxx xxx vykázat 2/1 xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00900 xxxx 00946 v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx od 18 xxx lze xxxxxxx 1/1 kalendářní rok, x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx 00900 x xxxxx kalendářním xxxx; ve zdůvodněných xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx pojištěnce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxx x xxxxxx odstupem, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. X xxxxxxxxx žen xxx vykázat xxxxxxx x xxxxxxx těhotenství x odstupem nejméně 3 xxxxxx (musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx). Xx vykázání xxxx 00946 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x vykázání kódu 00901.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů.

381 Xx

00947

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx I

Agregovaný xxxxx xxxxxxxxxx: kontrolu xxxxx xxxxxxx, interdentální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx tkání xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx běžných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ústní, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dentitio difficilis xxx xxxxxx xx xxxxx návštěv.

Lze xxxxxxx 1/1 kalendářní xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx 00901 xxxx 00946 a xxxxx vykázán xxx 00900, a to xxxxxxxx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00901 nebo 00946; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxx než 3 měsíce. Za xxxxxxxx xxxx 00947 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kódu 00902.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx.

268 Xx

00948

Xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stálého xxxx, xxxx. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kořenů. Xxxxxxxx xx v indikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx krvácení xx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xx antitrombotické xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xx. X40.9 - Xxxxxxxxxxxxx operační xxxxx NS. Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxx xxxxxxx pouze x xxxxx 00950.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

135 Xx

00949

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx radixu (bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxx, exkochleace xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kompresivní xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zletilé xxxxxxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxxxxxx v kartě.

Lze xxxxxxx 1/1 zub.

Lokalizace - zub.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

135 Xx

00950

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxx následné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx kompresivní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx xxx xx xxxxxx kořenů, x xxxxxxxxxx xx 8 xxx hrazeno xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rentgenovým xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

315 Xx

00951

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x odklopením xxxxxxxxxxxxxxxxx laloku a xxxxxxxxxxxx xxxx egalizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Lokalizace - xxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pouze 1 xxx 00951, zbylé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 00950.

Xxxxxxxxxx 014; 605 podle seznamu xxxxxx.

600 Xx

00952

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx mukoperiostálního laloku x xxxxxxxxx rizikových xxxxxxxxxxxx struktur nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx větší xxxxx xxxxx, primární xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bezzubého alveolárního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 1 xxxxxxx, exstirpace cysty xxx 1 cm, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxxx zubu xx xxxxx žádané erupce x xxxxxx ortodontického xxxx xxxxxxxxxx sekvestru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx antrotomie a xxxxxxx. Nelze xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x implantací.

Lze vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx x xxxxxxx extrakce xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vykazuje xxxxx 1 xxx 00952, xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx 00950.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx s potvrzením x xxxxxxxxx účasti x systému xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX; XX8); nebo xxxxxxxxx 605 podle xxxxxxx výkonů.

1 230 Xx

00953

Xxxxxxxxxxx ošetřování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx metodami

Snesení xxxxx xxxxxxxx v xxxxx erupci xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx směru xxxxxx erupce (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx měkkých xxxxx).

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx CH; XX8); x odbornosti 015; xxxx odbornost 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

635 Xx

00954

Xxxxxxxxxxxx chirurgie

Odklopení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, snesení xxxxx xxxxxxxxxxxx, amputace kořenového xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x kosti, xxxxxx (xxxxxx případného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odontogenní xxxxx xx 1 xx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

425 Xx

00955

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a jejího xxxxx malého rozsahu

Provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů, xxxxxxxxx dekapsulace, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rušivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vlajícího xxxxxxx - xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 2 xx, sutura rány xxxxxxxx xxxx kůže xx 5 xx xxxx sondáž x xxxxxxx xxxxxx slinné xxxxx, případně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle seznamu xxxxxx.

455 Xx

00956

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní x jejího okolí xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx 2 xx, xxxxxx vestibuloplastika xxx xxxxx - xx xxxxx sextant, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kůže xxx 5 xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sliznice xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Odbornost 014 xxxxx seznamu výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx XX; XX; XX8); 605.

905 Xx

00957

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu

Ošetření xxxxxxxx xxxxx zubů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fixace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě zkrácenou xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - bez omezení.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

455 Xx

00958

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx alveolu xxxxx, xxxxx xxxxxxx, zlomenin xxxx a krčku xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dislokace (xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - čelist.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx CH; XX8); 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

755 Xx

00959

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zánětu xxxxxxxxxxx xxxxxx x případnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx exsudátu x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - kvadrant.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

155 Xx

00960

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx drénu.

Lze xxxxxxx - xxx omezení.

Odbornost 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x systému školících xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX; XX8); 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

605 Xx

00961

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxxx plastického xxxxxx, xxxxxxxx rány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dále xxxxxxx pozdního postextrakčního xxxxxxxx, revize extrakční xxxx bez odklopení xxxxxxxxxxxxxxxxx laloku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 5/10 xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

60 Xx

00962

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx temporomandibulárního xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx správného stereotypu xxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx rok.

Nelze kombinovat x kódem 00964.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

305 Xx

00963

Xxxxxxx x. x., x. x., x. x., x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxx aplikaci léčiva, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx aplikovaná xxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

105 Kč

00964

Konzervativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cílené zobrazovací xxxxxx a konzervativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx - bez omezení.

Nelze xxxxxxxxxx s kódem 00962.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx výkonů s xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx v systému xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx zubních xxxxxx XX; 605.

605 Xx

00965

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - 014; 605 xxxxx seznamu výkonů.

Výkon xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

215 Xx

00968

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neregistrovaného xxxxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce XXX - xxxxxxxxxxxxxxxx x ambulanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx základě písemného xxxxxxxxxx jiného lékaře xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx naléhavých stavech x bez xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neodkladného xxxxx lze xxxxxxx xxxxx 1x, xxxxxxx xxxxxx.

X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx již xxx 00968 nelze xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx pouze x xxxxxxxxxxx x kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00964.

Xxx xxxxx vykázat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxxxx XXX daného xxxxxxxxxxxxx).

Xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tzn. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xx současně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX.

1 005 Xx

00970

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xx každou pilířovou xxxxxxxxxx

Xxxxxxx fixní xxxxxxx xxxxxxx nástrojem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx i deformací, x případě xxxxxxxx xxxxx odseparování xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (x tom xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 1/730 xxx.

Xxxxx vykázat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

145 Xx

00971

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx preparovaného, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx destruovaného xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zhotovená xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx pacienta. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/730 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

185 Kč

00973

Úprava xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ordinaci xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx laboratorní xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 5/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Lokalizace - xxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

60 Xx

00974

Xxxxxxxxx stomatologického xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 03x).

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

0 Xx

00976

Xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx pojištěnce s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou psychiatrickou xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náročnost v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx s poruchou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X84.xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v běžném xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx autisty (XXX).

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 00906 a 00907.

Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyšetření x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 014 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x absolvování kurzu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx autistického spektra x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx8).

503 Kč

00977

Aplikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dočasný xxx

Xxxxxxxxxxxxxx ocelová xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo prefabrikovaná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dočasný řezák xxxx dočasný xxxxxx. Xxxxx zahrnuje tangenciální xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx korunky včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prefabrikátu.

Lze vykázat 1/1 zub.

Lokalizace - xxx.

Xxx vykázat x xxxxxxx xx třech xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx. xxxxxxx xxxx X02 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. X04 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, u xxxx po provedené xxxxxxx xxxxxxxxxx s xx. K02 xxxx X04 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, x xxxxxxx souvisejících s xx.xxxxxxxxxxxx imperfecta X00.4 x K00.5 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx K00.5 xxxxx mezinárodní klasifikace xxxxxx, x xxxx xx ztrátě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xx. X02.5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx tvrdých xxxxxxx tkání x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xx. X03.0, K03.1, K03.2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx o soustavné xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX8).

605 Xx

00978

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx midazolamem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ošetření

Perorální xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci xx 3 xxx xx dne dosažení 15 xxx x xxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx xx lůžko x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krevního xxxxx x xxxxxxx ošetření x x dospávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx antidota (xxxxxxxxxx) x xxxxxxx.

Xxxxxxx x indikovaných případech, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx XXX.

Xxx vykázat 2/365 xxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x kódy: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 x 00955, 00957, 00959, 00960 x 00962.

Xxxxx vykázat x kombinaci x xxxxx 00979.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx PE8).

905 Xx

00979

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při ambulantním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx farmakologicky xxxxxxxxxx xxxxx oxidu xxxxxxx a kyslíku x xxxxxx 1:1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxx xxxxxxxx 15 xxx.

Xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx monitorace pulzním xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v běžném xxxxxx PZL.

Lze xxxxxxx 2/365 xxx.

Xxx vykázat xxxxx x souvislosti x xxxx: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 a 00955, 00957, 00959, 00960 x 00962.

Xxxxx vykázat x xxxxxxxxx x xxxxx 00978.

Odbornost - 014 s xxxxxxxxxx x soustavné účasti x systému školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX8).

505 Xx

00981

Xxxxxxxxxxx ortodontických anomálií

Zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů. Při xxxxxxxx xxx léčeného xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vykázáním xxxx 00981.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx a poskytovatele.

Odbornost 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

635 Xx

00982

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fixním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 zubní xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických anomálií xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - na xxxxx xxxxx xxxxxx. Zahrnuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxx (Q 35 - Q38) xxx. 2/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx seznamu výkonů.

1 370 Kč

00983

Kontrola xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ortodontického xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úprav xx xxxxxx aparátu na xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Vztahuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx čtvrtletí x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx snímacího xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx maximálně 16x xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx xx vykázání xxxx 00982 nebo 00994.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

845 Kč

00984

Kontrola léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxx než x xxxxxxxx xxxxxxx ortodontického xxxxxxx

Xxxxxxxx postupu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx na všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx čtvrtletí.

Lze xxxxxxx 1/1 kalendářní xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx 16x xx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx fázi retence xxxx při xxxxxxxxx xxxxx x vývoje xxxxxx x xxxxxxx xxx aktivní xxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

226 Kč

00985

Ukončení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sejmutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxx, zábrus zubů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxx, x případě rozštěpových xxx (X 35 - Q 38) xxx. 3/1 čelist.

S xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxx vykázat xxxxxxxxx na xxxxxx x návaznosti xx xxx 00982 x xxxxxxxxx na čelist x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 00994.

Lokalizace - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx seznamu výkonů.

740 Xx

00986

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx fáze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aparáty xxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx aparátů.

Lze xxxxxxx 1/1 kalendářní pololetí, x to xxxxxxxxx 8x xx pojištěnce.

Odbornost 015 xxxxx seznamu xxxxxx.

236 Xx

00987

Xxxxxxxxx fáze xxxxx

Xxxxxx růstové xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx rentgenového xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

61 Xx

00988

Xxxxxxx telerentgenového xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx pomocí xxxxxxxxxxx měření.

Lze vykázat 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

127 Xx

00989

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálních xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx rok.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

335 Xx

00990

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x chirurgickým xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

502 Xx

00991

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblouku

Palatinální nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx drátěný xxxxxx xxxx lip-bumper, továrně xxxxxxxxx, xxxxxx adaptace x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx kroužcích.

Lze xxxxxxx 1/1 čelist.

Lokalizace - čelist.

Odbornost 015 xxxxx seznamu xxxxxx.

187 Xx

00992

Xxxxxxxx extraorálního tahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblouku (xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx krční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x podobně xx xxxxxx extraorálního xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx použití x názorného předvedení.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

225 Xx

00993

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xx 6 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx součásti xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 4/1 xxxxxxxxxx pololetí (1x xx kvadrant).

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

320 Xx

00994

Xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fixním xxxxxxxxxxxxx aparátem na 1 xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx pro protruzní xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx x xxxx, xxxxxxxx xxxx, diastema xxxxx xxx 4 mm, xxxxx, retence xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stálého xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aparátu.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxx do xxxx xxxxxxxx 10 xxx.

Xxxxxxxxxx - čelist.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

950 Kč

Vysvětlení zkratek:

PZL xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

XX xxxxxxxxxxxx

XX stomatochirurg

PE pedostomatolog

Příloha č. 12 x vyhlášce č. 305/2020 Xx.

Xxxxxx přípravky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxx z paušální xxxxxx, z úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady

1. X xxxxxx případovým xxxxxxxx, xxxxxx vyčleněné x xxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx:

1.1 Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx:

X02XX01

X02XX01

X02XX02

X02XX03

X02XX04

X02XX05

X02XX06

X02XX07

X02XX08

X02XX09

X02XX10

X02XX06

X05XX02

1.2 Xxxx individuálně xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx (0207926)

Xxxxxx xxxxxxx, zmrazená xxx klinické použití (0207921)

Příloha x. 13 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxx vyčleněná x paušální xxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx vyjmuté x xxxxxxxx úhrady

Baze

IR-DRG4)

Název xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx 2020

0001

00011

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X/XXXX PLIC XXX XX

20,2989

0001

00012

XXXXXXXXXXXXX XXXXX A/NEBO XXXX S XX

22,6905

0001

00013

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X/XXXX XXXX X XXX

30,2884

0002

00021

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XX

13,6501

0002

00022

XXXXXXXXXXXXX JATER X CC

13,6501

0002

00023

TRANSPLANTACE XXXXX X MCC

17,1323

1460

14601

POROD XXXXXXXXX XXXXX XXX XX

1,3683

1460

14602

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XX

1,5837

1460

14603

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXX

1,8567

1461

14611

XXXXXXXXX XXXXX XX STERILIZACÍ X/XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX

1,0900

1461

14612

XXXXXXXXX XXXXX XX STERILIZACÍ A/NEBO XXXXXXXX A KYRETÁŽÍ X CC

1,2166

1461

14613

VAGINÁLNÍ XXXXX XX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX X KYRETÁŽÍ X XXX

1,4471

1462

14621

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX BEZ XX

0,9929

1462

14622

XXXXXXXXX POROD X XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX SCC

1,4144

1462

14623

VAGINÁLNÍ POROD X VÝKONEM, KROMĚ XXXXXXXXXXX X/XXXX DILATACE X XXXXXXXX X XXX

3,2277

1463

14631

XXXXXXXXX POROD XXX XX

0,8435

1463

14632

XXXXXXXXX XXXXX X XX

0,9158

1463

14633

XXXXXXXXX POROD S XXX

0,9158

1561

15611

XXXXXXXXXXX, S TRANSPLANTACÍ XXXXXX NEBO MIMOTĚLNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

9,3056

1561

15612

XXXXXXXXXXX, S TRANSPLANTACÍ XXXXXX XXXX MIMOTĚLNÍ XXXXXXXXXXX OXYGENACÍ X XX

13,0304

1561

15613

XXXXXXXXXXX, X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OXYGENACÍ X XXX

20,7049

1562

15621

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx;=1000X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

50,0790

1562

15622

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX <=1000G, XX XXXXXXXXX VÝKONEM X XX

50,0790

1562

15623

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM X XXX

50,0790

1563

15631

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

7,5417

1563

15632

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx;=1000X, XXX XXXXXXXXXX VÝKONU X XX

12,8439

1563

15633

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

30,0430

1564

15641

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499X, XX ZÁKLADNÍM VÝKONEM XXX CC

24,3548

1564

15642

NOVOROZENEC, VÁHA XXX XXXXXX 1000- 1499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

29,2460

1564

15643

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499G, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

33,7999

1565

15651

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX 1000- 1499G, XXX ZÁKLADNÍHO VÝKONU XXX XX

7,1881

1565

15652

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU 1000- 1499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

8,4345

1565

15653

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU 1000- 1499G, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

15,0420

1566

15661

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX 1500- 1999X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

13,5777

1566

15662

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, SE ZÁKLADNÍM XXXXXXX X XX

16,6661

1566

15663

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999G, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

16,6661

1567

15671

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XXX ZÁKLADNÍHO XXXXXX XXX XX

3,0627

1567

15672

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 1500- 1999X, BEZ ZÁKLADNÍHO XXXXXX X XX

4,4440

1567

15673

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI PORODU 1500- 1999X, BEZ XXXXXXXXXX VÝKONU X XXX

7,6355

1568

15681

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 2000- 2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

13,4980

1568

15682

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

13,5361

1568

15683

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU 2000- 2499X, SE XXXXXXXXX VÝKONEM S XXX

15,6434

1569

15691

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499G, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,5785

1569

15692

NOVOROZENEC, VÁHA XXX XXXXXX 2000- 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XX

1,5193

1569

15693

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499G, XXX XXXXXXXXXX VÝKONU X XXX

3,7788

1570

15701

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx;2499X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

3,9308

1570

15702

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX >2499G, SE XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

5,2446

1570

15703

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

14,2240

1571

15711

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx;2499X, S XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3877

1571

15712

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, X XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX X XX

0,8421

1571

15713

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX >2499G, X XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,4708

1572

15720

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX > 2499X, XX XXXXXXXXX DÝCHACÍCH XXXXXX

7,4464

1573

15731

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, X ASPIRAČNÍM XXXXXXXXX XXX XX

0,5704

1573

15732

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX > 2499X, X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX S CC

1,4335

1573

15733

NOVOROZENEC, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, S XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

3,2601

1574

15741

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,9086

1574

15742

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,9539

1574

15743

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499G, X VROZENOU NEBO XXXXXXXXXXX INFEKCÍ X XXX

2,9314

1575

15751

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX > 2499X, XXX XXXXXXXXXX VÝKONU XXX XX

0,2913

1575

15752

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX PORODU &xx; 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XX

0,3763

1575

15753

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU &xx; 2499G, BEZ XXXXXXXXXX VÝKONU X XXX

0,5923

2401

24010

XXX X XXXXXXX, X NĚKOLIKA XXXXXXXXX XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍMI X XXX

0,9390

2402

24020

XXX X XXXXXXX, X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV

1,5844

2403

24031

HIV X XXXXXXX, BEZ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV XXX XX

0,3839

2403

24032

XXX S VÝKONEM, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX S HIV X XX

0,3839

2403

24033

XXX S XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX X XXX

0,3839

2430

24301

XXX X VENTILAČNÍ NEBO XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,6206

2430

24302

XXX S XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,4459

2430

24303

XXX X XXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXX XXXXXXXX S MCC

5,1283

2431

24311

HIV X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX, XXXXXXXXX PŘES LÉKAŘSKÉ XXXXXXXXXX XXX XX

0,1349

2431

24312

XXX X XXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX X HIV, XXXXXXXXX XXXX LÉKAŘSKÉ XXXXXXXXXX S XX

0,1349

2431

24313

XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV, XXXXXXXXX PŘES XXXXXXXX XXXXXXXXXX S XXX

0,1349

2432

24320

XXX X XXXXXXXX ZÁVAŽNÝMI XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍMI X XXX

0,8853

2433

24331

XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X HIV, X XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,6980

2433

24332

XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH X XXX, S XXXXXXXXXXXX X CC

1,6980

2433

24333

HIV S XXXXX XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X HIV, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX, X TUBERKULÓZOU S XXX

1,6980

2434

24341

XXX X XXXXX XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX INFEKCÍ XXXXXXXXXXXXX X HIV, XXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,8683

2434

24342

HIV X DALŠÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXX NĚKOLIKA XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX, XXX XXXXXXXXXXX X CC

0,9266

2434

24343

HIV X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXXXXX ZÁVAŽNÝCH XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X HIV, XXX XXXXXXXXXXX X XXX

0,9266

2435

24350

XXX XXX DALŠÍ XXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXX

1,2144

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Koeficient xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okrese

Okres

VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPŠ

ZPMV

RBP

BENEŠOV

0,632

0,064

0,024

0,076

0,000

0,203

0,000

BEROUN

0,446

0,047

0,346

0,080

0,000

0,081

0,000

BLANSKO

0,644

0,043

0,016

0,026

0,000

0,270

0,001

BRNO-MĚSTO

0,556

0,100

0,069

0,060

0,000

0,208

0,007

BRNO-VENKOV

0,580

0,082

0,091

0,046

0,000

0,198

0,002

BRUNTÁL

0,422

0,084

0,151

0,059

0,000

0,215

0,068

BŘECLAV

0,582

0,047

0,141

0,036

0,000

0,190

0,003

ČESKÁ XXXX

0,654

0,125

0,083

0,039

0,016

0,083

0,000

XXXXX XXXXXXXXXX

0,567

0,162

0,031

0,056

0,000

0,184

0,000

XXXXX XXXXXXX

0,645

0,120

0,032

0,035

0,000

0,168

0,000

XXXXX

0,622

0,057

0,154

0,051

0,001

0,115

0,000

XXXXXXXXX

0,752

0,068

0,028

0,041

0,000

0,111

0,000

XXXXXX-XXXXXX

0,307

0,008

0,430

0,015

0,000

0,046

0,193

XXXXXXXXX XXXX

0,659

0,047

0,165

0,038

0,000

0,091

0,000

XXXXXXX

0,451

0,029

0,218

0,024

0,000

0,150

0,127

XXXXXX XXXXXXX

0,525

0,177

0,048

0,057

0,002

0,191

0,000

XXXX

0,652

0,101

0,072

0,049

0,000

0,125

0,001

XXXXXXXX

0,717

0,036

0,133

0,024

0,000

0,085

0,005

XXXXXXX

0,730

0,064

0,062

0,049

0,000

0,094

0,000

XXXXXXXX NAD XXXXX

0,816

0,058

0,005

0,032

0,003

0,085

0,000

XXXXX

0,690

0,041

0,028

0,038

0,059

0,143

0,000

XXXXXXX

0,807

0,039

0,050

0,032

0,000

0,072

0,000

XXXXXXXXXX XXXXXX

0,704

0,116

0,036

0,029

0,000

0,115

0,000

XXXXXXX XXXX

0,700

0,075

0,057

0,070

0,000

0,098

0,000

XXXXXXX

0,268

0,008

0,218

0,011

0,000

0,055

0,440

XXXXXX

0,413

0,032

0,431

0,051

0,000

0,072

0,000

XXXXXXX

0,632

0,090

0,141

0,041

0,000

0,095

0,000

XXXXX

0,701

0,050

0,034

0,077

0,002

0,136

0,001

XXXXXXXX

0,438

0,045

0,084

0,031

0,000

0,123

0,279

XXXXX XXXX

0,469

0,127

0,276

0,041

0,000

0,087

0,000

XXXXXXX

0,718

0,124

0,011

0,059

0,005

0,082

0,000

XXXXXXXXXX

0,710

0,091

0,010

0,063

0,000

0,126

0,000

XXXXX

0,770

0,067

0,034

0,032

0,000

0,096

0,001

XXXXXX

0,653

0,049

0,038

0,122

0,015

0,123

0,000

XXXXX XXXXXXXX

0,221

0,012

0,004

0,016

0,726

0,021

0,000

XXXX

0,825

0,009

0,038

0,020

0,000

0,096

0,012

XXXXXX

0,663

0,074

0,081

0,037

0,003

0,143

0,000

XXXX JIČÍN

0,355

0,019

0,198

0,018

0,000

0,068

0,342

NYMBURK

0,612

0,056

0,069

0,080

0,051

0,132

0,000

OLOMOUC

0,230

0,155

0,426

0,036

0,000

0,145

0,008

OPAVA

0,367

0,015

0,283

0,031

0,000

0,080

0,223

OSTRAVA

0,221

0,009

0,393

0,026

0,000

0,089

0,262

PARDUBICE

0,678

0,099

0,064

0,057

0,001

0,102

0,000

PELHŘIMOV

0,803

0,035

0,031

0,034

0,000

0,097

0,000

PÍSEK

0,695

0,088

0,043

0,049

0,000

0,125

0,000

PLZEŇ-MĚSTO

0,521

0,096

0,119

0,084

0,000

0,179

0,000

PRAHA

0,602

0,057

0,012

0,215

0,001

0,111

0,001

PRAHA-VÝCHOD

0,555

0,067

0,034

0,222

0,003

0,119

0,000

PRAHA-ZÁPAD

0,591

0,057

0,023

0,213

0,001

0,115

0,000

PRACHATICE

0,601

0,146

0,071

0,034

0,000

0,147

0,000

PROSTĚJOV

0,309

0,069

0,543

0,018

0,000

0,057

0,005

PŘEROV

0,587

0,098

0,079

0,037

0,000

0,153

0,045

PŘÍBRAM

0,736

0,061

0,039

0,048

0,000

0,116

0,000

RAKOVNÍK

0,577

0,041

0,218

0,044

0,000

0,120

0,000

ROKYCANY

0,529

0,134

0,146

0,067

0,000

0,125

0,000

RYCHNOV XXX XXXXXXX

0,568

0,090

0,019

0,035

0,155

0,132

0,000

XXXXXX

0,752

0,043

0,016

0,047

0,059

0,083

0,000

XXXXXXX

0,617

0,065

0,170

0,044

0,000

0,104

0,000

XXXXXXXXXX

0,669

0,115

0,037

0,049

0,000

0,129

0,000

XXXXXXX

0,804

0,038

0,032

0,029

0,000

0,096

0,001

XXXXXXX

0,489

0,034

0,358

0,026

0,000

0,090

0,003

XXXXX

0,487

0,153

0,142

0,072

0,000

0,145

0,000

XXXXXX

0,634

0,141

0,054

0,041

0,000

0,129

0,000

XXXXXXX

0,717

0,083

0,062

0,044

0,000

0,093

0,001

XXXXXXX

0,450

0,047

0,118

0,053

0,145

0,188

0,000

XXXXXX

0,723

0,058

0,114

0,019

0,000

0,086

0,001

XXXXXXX XXXXXXXX

0,571

0,036

0,126

0,029

0,000

0,236

0,002

XXXX NAD XXXXX

0,371

0,160

0,027

0,160

0,000

0,280

0,001

XXXX XXX ORLICÍ

0,538

0,083

0,110

0,042

0,002

0,225

0,000

VSETÍN

0,613

0,021

0,090

0,019

0,000

0,059

0,198

VYŠKOV

0,535

0,131

0,093

0,051

0,000

0,187

0,003

ZLÍN

0,764

0,019

0,140

0,035

0,000

0,037

0,004

ZNOJMO

0,550

0,052

0,128

0,018

0,000

0,251

0,001

ŽĎÁR XXX XXXXXXX

0,642

0,024

0,120

0,022

0,000

0,191

0,001

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxxxxx xxxx

0,609

0,135

0,055

0,050

0,000

0,151

0,000

Xxxxxxxxxxxx kraj

0,555

0,075

0,102

0,043

0,000

0,205

0,020

Plzeňský xxxx + Xxxxxxxxxxx xxxx

0,600

0,091

0,104

0,065

0,000

0,140

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx + Xxxxxxxxxx xxxx

0,620

0,086

0,066

0,046

0,033

0,149

0,000

Xxxxxxxxxxx xxxx + Xxxxx

0,571

0,055

0,070

0,155

0,039

0,109

0,001

Xxxx Xxxxxxxx

0,722

0,041

0,099

0,028

0,000

0,110

0,000

Xxxxxxxxx xxxx

0,729

0,097

0,028

0,047

0,016

0,083

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0,300

0,017

0,305

0,023

0,000

0,080

0,276

Xxxxxxxxx xxxx

0,382

0,098

0,358

0,031

0,000

0,118

0,014

Xxxxxxx kraj

0,671

0,073

0,068

0,057

0,000

0,128

0,003

Zlínský xxxx

0,621

0,028

0,114

0,029

0,000

0,106

0,102

Příloha x. 15 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxxxx paušál xxx XX-XXX - Xxxxxxx XX-XXX xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX x xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx

Xxxxxxx vztažené x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx specializované pneumoonkochirurgické xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XX-XXX

xxxx

XX-XXX

xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

04-X02

04-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx plic x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx

411 334 Xx

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=3-4

274 857 Xx

04-X02

04-X02-03

Xxxxxxxxxx resekce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

217 103 Kč

04-I02

04-I02-04

Anatomická xxxxxxx xxxx provedená otevřeným xxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

181 963 Xx

04-X03

04-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxx resekce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx

375 776 Kč

04-I03

04-I03-02

Extraanatomická xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

236 810 Xx

04-X03

04-X03-04

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

121 464 Xx

04-X05

04-X05-01

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx

414 441 Xx

04-X05

04-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v dutině xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx resekce xxxx u pacientů x CC=3-4

276 589 Xx

04-X05

04-X05-03

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hrudní xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plic x pacientů x XX=x-2

175 992 Xx

04-X05

04-X05-04

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=0

128 694 Xx

Xxxxxxx xxxxxxxx x diagnóze v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx poskytované x centrech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XX-XXX baze

CZ-DRG xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx tarif xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

13-X01

13-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxx zhoubný novotvar xxxxxx reprodukční soustavy

386 282 Kč

13-I02

13-I02-01

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx resekčního xxxxxx xx okolních xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx

490 965 Xx

13-X02

13-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních orgánů xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx rozsáhlého xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx s XX=4

402 449 Xx

13-X02

13-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx x XX=2-3

267 385 Xx

13-X02

13-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxx x pacientek x XX=0-1

217 074 Kč

13-I04

13-I04-02

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx omentektomie xxx xxxxxxx novotvar x xxxxxxxxx x XX=4

294 337 Xx

13-X04

13-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=2-3

212 429 Xx

13-X04

13-X04-04

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar x xxxxxxxxx x XX=0-1

141 126 Xx

13-X05

13-X05-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx výkonu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar x xxxxxxxxx s CC=3-4

145 779 Kč

13-I05

13-I05-02

Odstranění vnitřních xxxxxxxxxx orgánů včetně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x pacientek x XX=0-2

128 872 Kč

13-I05

13-I05-03

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uzlinách xxx xxxxxxx novotvar xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx x CC=0-2

105 502 Xx

13-X06

13-X06-01

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=3-4

224 306 Xx

13-X06

13-X06-02

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=0-2

125 552 Xx

13-X07

13-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zhoubný novotvar xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

130 537 Xx

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

107 907 Xx

13-X07

13-X07-03

Xxxxxxxxxx mízních xxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx nebo vulvy

89 851 Xx

13-X08

13-X08-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s XX=3-4

192 382 Kč

13-I08

13-I08-02

Neradikální xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

101 485 Xx

13-X08

13-X08-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx x XX=0-2

86 681 Xx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 305/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 987/2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1231/2010, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 na xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx nevztahují pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) Například xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 130/2002 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Svazovou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení, sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 135/2004 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 2/2007 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Makedonie x xxxxxxxxx zabezpečení.

3) Xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 464/2017 Sb., x aktualizaci Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přidružených zdravotních xxxxxxxx (XXX-10).

5) Xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 253/2019 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů CZ-DRG.

6) Sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 198/2019 Sb., x xxxxxxxxxxx Klasifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (IR-DRG).

7) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §22 xxxxxx x. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.