Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2023 do 31.12.2024.


Vyhláška o tabákových výrobcích

261/2016 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Seznam zakázaných látek §3

Zakázané prvky a rysy §4

Vzhled, vlastnosti a obsah jednotkového balení §5

Maximální úrovně emisí cigaret §6

Způsob označení tabákových výrobků jedinečným identifikátorem §7

Způsob označení tabákových výrobků bezpečnostním prvkem §8

Členění tabákových výrobků §9

Způsob uvedení obecného varování a informačního sdělení na tabákových výrobcích určených ke kouření §10 §11

Způsob uvedení kombinovaného zdravotního varování na tabákových výrobcích určených ke kouření §12 §13 §14 §15

Způsob uvedení obecného varování a textového varování na tabákových výrobcích určených ke kouření jiných než cigaretách, tabáku určeném k ručnímu balení cigaret, tabáku určeném do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobcích §16 §17

Způsob uvedení zdravotního varování na bezdýmných tabákových výrobcích §18

Další požadavky na způsob uvedení obecného varování, informačního sdělení, textového varování, zdravotního varování a kombinovaného zdravotního varování na tabákovém výrobku §19

Způsob provedení informační povinnosti při uvádění nových tabákových výrobků na trh §20

Způsob provedení informační povinnosti při uvádění tabákových výrobků na trh §21 §22

Komplexní studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu a zpráva o výsledku studie §23

Způsob provedení registrace před zahájením uvádění na trh tabákových výrobků formou přeshraničního prodeje na dálku §24

Prioritní seznam přísad §25

Přechodná ustanovení §26

Zrušovací ustanovení §27

Účinnost §28

Příloha č. 1 - Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny

Příloha č. 2 - Grafické znázornění přesného umístění obecného varování a informačního sdělení

Příloha č. 3 - Seznam textových varování

Příloha č. 4 - Seznam obrazových varování

Příloha č. 5 - Způsob uvedení kombinovaného zdravotního varování na tabákových výrobcích určených ke kouření

Příloha č. 6 - Prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku určenému k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem

Příloha č. 7 - Typy ověřovacích elementů

č. 311/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

261

VYHLÁŠKA

ze dne 28. xxxxxxxx 2016

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x), x), k) x x) xxxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 180/2016 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vlastnosti xxxxxxxxxxx identifikátoru a xxxxxx xxxxx x xxx obsažených,

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x rysy tabákových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, způsob xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxx studie pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledku studie xxx xxxxxxx uvedené x prioritním xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx provedení této xxxxxxxxxx,

x) seznam zakázaných xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trh,

l) xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) dehtem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nikotin,

b) xxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx látky, které xx nacházejí v xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxx jednotkové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret, xxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kapsa uzavíratelná xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx elementem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; má xx xx to, xx xxxxxxx ověřovacím xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ověřovacích řešení xxxxxxx x normě XXX 22383:2020,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx přímo nevnímatelný xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx typu XX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znalosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xx xx, xx poloskrytým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx k xxxxxxx použijí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uvedená x xxxxx XXX 22383:2020,

x) xxxxxxx ověřovacím xxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a detekovatelný xxxxx xx použití xxxxxxxx k tomuto xxxxx speciálně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; má se xx to, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vyžadují xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x normě ISO 22383:2020.

§3

Seznam xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx

x) vitaminy xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx že představuje xxxxxxx zdravotní xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a vitalitou,

c) xxxxxxx, xxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx zbarvení xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx výrobky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem nikotinu x

x) xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx reprodukci.

§4

Zakázané xxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku je xxxxx xxxx xxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo podporuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, účinky xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahu nikotinu, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) naznačuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx než xxxx tabákové xxxxxxx xxxx že xxxx xxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxxxx škodlivých xxxxxx kouře xxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, léčivé, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zdravotní xxxxxxx xx přínosy xxx xxxxxxx xxxx,

x) odkazuje xx xxxx, vůni, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rysem xxxxxxxxxxxx balení x xxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poukázek, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx "xxx xx xxxx jednoho" x xxxxxxx podobných xxxxxxx.

(3) Prvkem nebo xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx text, xxxxxx, xxxxx, obchodní xxxxxx, figurativní xxxx xxxx xxxx.

§5

Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mít kvádrový xxxx. Jednotkové xxxxxx xxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx tabáku xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 x xxxxxx tabáku.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx materiálu x xxxxx xxx jakýkoliv xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx víčka x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx po jeho xxxxxx otevření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavření xxxx zapečetění. X xxxxxx x odklápěcím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víčka xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx lomu.

(4) Xxxxxxxxxx balení cigaret xxxx xxxxxxxxx alespoň 20 xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx úrovně emisí xxxxxxx

(1) Maximální xxxxxx xxxxx xxxxx cigaret xxxxxxxxxx nebo uváděných xx xxx xx 10 mg xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úroveň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx 1 xx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx úroveň xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx trh xx 10 mg xx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikátor xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, a xx xxx použitím xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jedinečný identifikátor xxxxxxxx xxxxx

x) datum x místo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx při výrobě xxxxxxxxxx výrobků,

d) výrobní xxxxx xxxx dobu xxxxxx,

x) popis xxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxxx názvem, xxxxxx xxxxxxx a podskupiny x způsobem balení,

f) xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x sídlo, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx identifikačních xxxxx xxxxx použitých xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x datum xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxx xxxxx odeslání x xxxxxx příjemce,

j) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx po prvního xxxxxxxxxxxxxx prodejce, x

x) xxxxxxx, číslo objednávky x xxxxx x xxxxxx xxxxx odběratelů xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx maloobchodního xxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. i), x) x k) xxxx být xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§8

Způsob označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvkem

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjevný, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x alespoň xxxxx xx xxxxxx,

x) musí xxx vytištěn, neodstranitelně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kombinací upevnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neoprávněnému xxxxxxxxx, xxxx xxx nesmazatelný x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx narušen,

c) xx xxxxxxx způsobem, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx celou dobu, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx použity xxxx xxxxxxx.

(2) Alespoň jeden x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx dodáván xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) nezávislost xx tabákovém xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; posuzuje xx xxxxxxx, xxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabákovým xxxxxxxxx, xxxxxx menšinového xxxxxx,

x) nezávislost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlediska; xx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx skupina xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx x služeb dodávaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx méně xxx 10 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez XXX x xxxxx dalších xxxxxxxxx daní, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxxxxxxx závěrek, x xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxx xxxxxxxxxxx obrat, xxx DPH a xxxxx dalších nepřímých xxxx, xx xxxxx x xxxxxx dodávaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 %,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx zájmů x xxxxxxxxx průmyslem x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx řízení podniku xxxx skupiny xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakékoli xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; tyto osoby xxxxxxx

1. xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx struktur společností xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. jednají xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podílu x držení jejich xxxxxxxx, xxxxxxx, předky xxxx xxxxxxx x xxxxx linii.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx použitá na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1.

§9

Členění xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx skupiny x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se označí xxxxxx druhu x xxxxxxx.

(3) Tabák se xxxxxx názvem druhu, xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Způsob uvedení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx nyní". Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx 50 % xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx obsahuje přes 70 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.". Xxxxx xxxx musí xxxxxxxx 50 % xxxxxx, na které xx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kvádrového xxxxx, umístí se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx části xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ve spodní xxxxx xxxxx boční xxxxxx. Každý x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx 20 xx. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx umístění xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx krabičky xx xxxxxxxx víčkem, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx otevření xxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx varování a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx větší xxxxx rozděleného xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx se rovněž xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxxxx sklopného xxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx strana xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 16 xx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxx xx zajištěna xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X tabáku xxxxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povrchu xxxxx x informační xxxxxxx xx vnitřním xxxxxxx víčka.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxx černým xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výchozího nastavení xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx 100 % x mezery xxxxxxxx, xx bílém xxxxxxxx; bodová velikost xxxxx xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx zabíral xx xxxxxxxx část xxxxxxx xxx něj xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx ně xxxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx tvaru x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx xx kouření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vnějšího xxxxxx.

§11

(1) X tabáku xxxxxxxx x ručnímu xxxxxx cigaret xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx otevření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x bodech 1 x 2 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx varování x xxxxxxxxxx sdělení xxxx xxx umístěna xx horním okraji xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx pokrývat 50 % ploch, xx xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx ploše xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxx xxxxx viditelné xxx xxxxxxxx sáčku xx xxxxx xxxxxx, xxx je uvedeno x xxxx 4 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx sáčcích xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ploše xxx ohybem na xxxxxxxx sáčku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xx zatavení okrajů.

Xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx varování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

§12

(1) Kombinované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kouření xxxx

x) xxx xxxxxxx xx každém jednotkovém xxxxxx a jakémkoliv xxxxxxx xxxxxx tabákového xxxxxxx určeného xx xxxxxxx,

x) obsahovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxx specifikovanou v xxxxxxx xxxxxxxxxx varování x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx "Jak xxxxxxx xxxxxx: www.koureni-zabiji.cz",

x) xxxxxxxx 65 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx strany xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx válcového xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní varování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxx poloviny xxxxxxxxxx povrchu,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxx okraji xxxxxxxxxxxx balení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx balení x být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx povrchu xxxxxx xxxxxxxx,

x) být reprodukováno x xxxxxxx s xxxxxxxx, úpravou, xxxxxxxx x proporcemi stanovenými x přílohách č. 4 x 5 k této xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 44 mm a xxxxx xxxxxxx 52 xx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 70 % xxxx šířky, xxxx xxx použita xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxx xx xxxxxxx formátu, xxx xx xxxxxxx x xxxx 1 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 20 %, avšak menší xxx 65 % xxxx xxxxx, musí xxx použita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx varování v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx uvedeno v xxxx 2 přílohy č. 5 x této vyhlášce. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 65 % xxxx xxxxx nebo větší, xxxxxxx však 70 % jeho šířky, xxxx být zvoleno xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx kombinovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx formát, musí xxx xxxxxxxxxx umístěna x xxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx varování x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kouření xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxx 1 přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 50 %, xxxxxxx xxxxxxxx 38 % x xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx kouření 12 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvnitř xxxxxxxx černého xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx formát, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx varování x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x bodu 2 přílohy č. 5 x této xxxxxxxx. Fotografie xxxx xxxxxxxx 50 %, xxxxxxx varování 40 % x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vnějšího xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx varování xxxxx xxx 20 % xxxx xxxxx xxxx xxxxx 20 % xxxx šířky, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x bodu 3 přílohy č. 5 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxxxxx xxxx zaujímat 35 %, textové xxxxxxxx 50 % a xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx kouření 15 % plochy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx varování xxxxxx xxxxxxxx černého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.

§13

(1) Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxx xxxxx v černé xxxxx xxxx xxx X0, M0, X0 x X100 x xxxxx x teplé xxxxx xxxxx xxxx xxx C0, M10, X100 a K0. Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxx xxxx xxx reprodukováno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 300 xxx při xxxxx xx skutečné xxxxxxxxx.

(2) Textové xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx písmem xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx široký xxxxxx, xxxx být v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1 xx.

(4) Fotografie

a) musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx blízko xxxx xxxxxx daleko xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxx neúměrně xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx varování musí

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxx vytištěno xxxxxx xxxxxxxx velikosti,

d) xxx xxxxxxxx písma xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 6 x,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx o 2 b xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx varování, x

x) být reprodukováno xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx odstavce 5 xxxx. x) a x) xxxxx výrobci xxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx než cigarety, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vodních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písma xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx textového xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xx nevyhnutelné, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx zarovnána xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx co xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx minimální xxxxxxxx xxxxx 5 b,

e) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 1 xx 2 x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a

f) xxx xxxxxxxxx černým písmem xx teple xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xx odstavce 1 písm. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxx dovozci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx, xxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x odvykání, pokud xx xx nevyhnutelné, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx varování zůstanou xxxx xxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx xx §12 odst. 3 xxxx první a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odklápěcím víčkem, x xx způsobem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odklápěcím xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx fotografii xxxxx §12 xxxx. 3 x xxxxxxxx §12 xxxx. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx částí, xxxx

x) xxx textové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx kombinovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x fotografie xx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x bodu 4 přílohy č. 5 x této xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxx kombinovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % a informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 %, nejvýše však 12 % plochy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, xx xx xxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 a xxxxxxxx §12 xxxx. 4 xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx textového varování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx fotografie xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxx a textové xxxxxxxx x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x bodu 1 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotního varování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 %, xxxxxxx xxxx 12 % xxxxxx kombinovaného zdravotního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rámečku.

(4) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx víčkem xxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx na tabákových xxxxxxxxx určených ke xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx , xxxxxx xxxxxxx do vodní xxxxx x zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx tabákových xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx určeném x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tabáku xxxxxxx xx xxxxx dýmky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxx".

(2) Informace týkající xx xxxxxxxx kouření, xxxxx xx připojena x xxxxxxxx varování, xxx "Jak xxxxxxx xxxxxx: www.koureni-zabiji.cz ".

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobcích určených xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tabáku xxxxxxx k ručnímu xxxxxx cigaret, tabáku xxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx na nejviditelnější xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a jakéhokoliv xxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxx xxxxxxxx 30 % xxxxxxxxx plochy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx tabákových výrobků xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx, xxxxxx určeného xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12e zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "xxxxx") xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx varování. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx znění xxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x této xxxxxxxx.

(5) U xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xx jednotlivá xxxxxxx xxxxxxxx zobrazují xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, x xxxx je xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx musí nacházet xx druhé nejviditelnější xxxxx povrchu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jakéhokoliv xxxxxxxx balení. Pro xxxxxxxxxx balení xx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx nejviditelnější xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx viditelnou, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx ke kouření xxxxxx než xxxxxxxx, xxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxx cigaret, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx tabákových výrobků.

(2) Xxxxxx varování x xxxxxxx varování

a) xxxx xxx xxxxxxxx černým xxxxxxx širokým nejméně 3 xx a xxxxxxx 4 xx; xxxxx okraj se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, který xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx 45 xx2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx ploše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx cigarety, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tabáku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx většího xxx 150 xx2, x

x) xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx varování.

§18

Xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích

(1) Zdravotní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx zdraví x xx návykový.".

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 s xxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx největších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx musí xxxxxxxx 30 % xxxxxx povrchu jednotkového xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Další xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx obecného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kombinovaného xxxxxxxxxxx varování xx xxxxxxxxx výrobku

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, informační sdělení, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx varování na xxxxxxxxx xxxxxxx

x) musí xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx celý xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx ně xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, parafrázovat nebo xx xx ně xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx a xxxx viditelná,

d) xxxxx xxx xxx použití xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx prostředku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; na xxxxxxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx cigaret prodávanému x sáčku lze xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx neodstranitelné,

e) nesmí xxx xxxxxxxx otevřením xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx s xxxxxxxxxx víčkem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pouze způsobem, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x viditelnost xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nesmí žádným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, cenovky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx okrajem xxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §15.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, 2 x 3, §12 odst. 1 písm. x) x h), §16 xxxx. 3 xxxx. x), §17 xxxx. 1, §17 xxxx. 2 xxxx. x) x §18 odst. 2 xxxx. x) xx vypočítají ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx zavřeného xxxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxxx §12g xxxx. 1 zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx stanoveném x příloze prováděcího xxxxxxxxxx upravujícího formát xxx předkládání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxx značky x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) dostupné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxx x emise,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průzkum trhu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, x současných kuřáků,

c) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx všech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx tabákového xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky obsažené x xxxxx tabákovém xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emisí,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx interní x externí studie xxxxxxxx se průzkumu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx mladých xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxx, x

x) údaje xxxxxxxx xx objemů prodeje xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx značky a xxxx, x xx x kusech xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx registrovány xxxxx nařízení x xxxxxxxxxx, hodnocení, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x klasifikaci, označování x balení xxxxx x xxxxx4).

(3) X xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx přiložit příslušné xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx ve shořelé xxxx xxxxxxxxx formě, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Před xxx, než výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12g odst. 1 xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x potravinářskou xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx u xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tabákového xxxxxxx. Při předkládání xxxxxxxxx x nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, výrobci x dovozci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společností. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx ohledu na xxxxxx, podtyp a xxxxx xxxx, na xxx jsou xxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xx x nových xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx stejné složení x xxxxxx, používalo xxxxxx identifikační číslo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) musí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx vždy xx 31. května xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Způsob provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx

§21

(1) Xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů ve xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formát xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahují

a) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx uhelnatého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx, xxxxxx použitých xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx značky x xxxx, x xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x ručnímu xxxxxx cigaret xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx obecný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(2) Před xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x potravinářskou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vytvořené xxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx použije u xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx předkladatele přidělí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobku, xxxxx xx být xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx tabákového xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vzhled, xxxxxxx x dovozci xxxxx možno použijí xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxx společností. Xxxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xx u xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobku, xxx byla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) K xxxxxxx složek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx uvede xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, zda byly xxxxxx registrovány podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, označování a xxxxxx xxxxx x xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formě, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx jejich xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx návykové xxxxxx.

(6) Xxx novém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx uvádění na xxx pozměněných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) x x), odstavců 4 x 5 a §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, než xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

§22

(1) Xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xx 31. května xxxxxxxxxxxx xxxx a vztahují xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx informací se xxxxxx veškeré xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx považují xx xxxxxxxx tajemství nebo xx xxxxx důvěrné, x xx požádání Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx studie xxxxx §13a xxxx. 1 zákona xxxxxxxx xxx xxxxxx přísadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení, xxx

x) xxxxxxxx x toxicitě xxxx návykovosti výrobků, x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx měřitelnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x některém z xxxxxxx,

x) způsobuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx k xxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx jejich množství x xxxxxx, xxx xx vede x xxxxxxxxxx xx měřitelnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx reprodukci v xxxxxxxx x výrobků.

(2) Xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků x posoudí xxxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx posoudí xxxxxxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx používající stejné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobcích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zpráva x xxxxxxxx xxxxxx podle §13a xxxx. 2 xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x dovozce xxxxxxx nebo tabáku xxxxxxxx x ručnímu xxxxxx cigaret xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 měsíců xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §13a xxxx. 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské inspekci xxxxx §13a xxxx. 3 zákona.

(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxx na dálku

(1) Xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodejce xxxxx §13c xxxx. 2 až 5 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení nebo xxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx přeshraničního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx internetových xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zpřísněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx složek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx emisních xxxxxxxx, xxxx-xx dostupné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 20. xxxxxxxxx 2016.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na horním xxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxxxxx x kartónu, xxxx být xx 20. xxxxxx 2019 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx varování, xxxxx se xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, umístěno xxxxx xxx xxxxxxxxx nálepkou. Xxx kombinovaným zdravotním xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx značka xxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx materiálu, xx xx 20. xxxxxx 2019 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obdélníková xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxxxxx 13 mm xxxx xxxxxx okrajem xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx varováním xxxxx xxx umístěna xxxxxx xxx logo.

(4) Xx 20. května 2018 x xxxxxx xxxxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přehybem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx laminátových xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

x) může xxx informační xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx jednotlivého xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx viditelný při xxxxxx otevření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx x sáčcích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxxx 2018 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 může xxx xxxxxx xx trh xx 20. xxxxxx 2019.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §12d xxxx. 3 x 4 xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2017.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx 31. prosince 2017 dělit xx xxxxx, skupiny x xxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxx x. 344/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxxxxx č. 344/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobky.

2. Xxxxxxxx č. 316/2012 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 344/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 7. xxxx 2016.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 261/2016 Sb.

DRUHY XXXXXXXXXX XXXXXXX X JEJICH XXXXXXX XX SKUPINY X XXXXXXXXXX

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxx

xx xxxxxxx

xxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

xxxx xxxxxxxx výrobek

ke xxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 261/2016 Xx.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX UMÍSTĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX A INFORMAČNÍHO XXXXXXX

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 261/2016 Xx.

XXXXXX TEXTOVÝCH XXXXXXXX

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x 9 z 10 případů

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x krku

3. Kouření xxxxxxxxx Vaše xxxxx

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx mrtvici x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. Xxxxxxx ucpává Xxxx xxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx

9. Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx dítě

10. Xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, rodině a xxxxxxxx

11. X dětí xxxxxx je vyšší xxxxxxxxxxxxxxx, xx začnou xxxxxx

12. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx naživu xxx své xxxxxx

13. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

14. Xxxxxxx zvyšuje xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 261/2016 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 261/2016 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍHO XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX VÝROBCÍCH XXXXXXXX XX KOUŘENÍ

Příloha x. 6 x xxxxxxxx č. 261/2016 Sb.

PRIORITNÍ XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX V XXXXXXXXXX A TABÁKU XXXXXXXX K XXXXXXX XXXXXX CIGARET, XXX XXXXXXXXX ZPŘÍSNĚNÝM OZNAMOVACÍM XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx(x) XXX xxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx

9000-40-2, 84961-45-5

Xxxxx

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Xxxxxxxx

X4X6X2

431-03-8

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Xxxxxxxx xxxxxxx

90028-74-3

Xxxxxxxx

X10X18X

106-24-1, 8000-46-2

Glycerol

C3H8O3

56-81-5

Guajakol

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Guarová guma

9000-30-0

Lékořice

68916-91-6

Maltol

C6H6O3

118-71-8

Mentol

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Xxxxxxxxxxxxxx

X3X8X2

57-55-6

Xxxxxxxx

X6X14X6

50-70-4

Xxxx xxxxxxxxxx

XxX2

13463-67-7, 1317-70-0

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 261/2016 Sb.

Typy ověřovacích xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx proužky xxxxxxxxxxx x xxxxx nestandardních xxxxxxx.

Xxxxxxxx obrazce
Obrazec xx xxxxxxxxx lidským okem xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, například laserovým xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomocí DNA
Forenzní xxxxxxx využívající kombinatorické xxxxxxxxxxx principy x xxxxxxxxxx nukleotidových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx odstíny (xxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx přiložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx filtru.

Molekulární xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx x materiálech. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzor, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx němž je xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x barvou měnící xxxxxxxx.

XX xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx, který neodráží xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX) xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx UV xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx náhodně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Nelze xx xxxxxxxx ani fotokopírovat x jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxx.

Xxxxxxx měnící barvu
Při xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx element)
Viditelná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx nereprodukovatelný. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx škále xxxxx x xxxxx. Xxx XX xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx prvky
Systém xxxxxxxxxxxx prvků, xxxxx xxxxxxxx signál nebo xxxxx xxxxxxx, jež xxx detekovat xx xxxxx xxxxxxxxxx identifikačními xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx vytvářený xxxxxxxxx taktilní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx šikmým xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxx.

Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx, jež mají xxxx-Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx je xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (VSC xxxxxxxx).

Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fotografického xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xx-xx barva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x laboratorních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx element)
Bezbarvé xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nanese pomocí xxxxxxxxxx pera xxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.10.2023

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx cigarety x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 20. xxxxxxx 2024 x xxxxxxx bezpečnostní xxxxx x souladu x xxxxxxxxx x. 261/2016 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx 20. xxxxxx 2026.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření xxxx xxx cigarety, xxxxx xxxxxx x ručnímu xxxxxx cigaret, xxxxx xxxxxx xx vodní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §12 odst. 1 xxxx. c) xxxx §16 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 261/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2025, xxxxx xxxx xxxxxxxx, označeny, xxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx trh xx 31. prosince 2024, mohou xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 311/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.10.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 261/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 7.9.2016.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

311/2023 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 261/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.10.2023 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/40/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx směrnice 2001/37/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2014/109/EU xx xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/40/XX xxxxxxxxxx knihovny xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro použití xx xxxxxxxxxx výrobcích.

Směrnice Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2022/2100 xx xxx 29. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/40/EU, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2015/1735 xx xxx 24. září 2015 o přesném xxxxxxxx obecného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2015/1842 xx xxx 9. xxxxx 2015 x technických specifikacích xxx xxxxxx, vzhled x tvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx výrobků ke xxxxxxx.

Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2015/2186 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/787 ze xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx prioritní seznam xxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx balení xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/576 ze xxx 15. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2186.

3) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek (XXXXX), x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, směrnice Rady 76/769/XXX x směrnic Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006.