Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2023 do 31.12.2024.


Vyhláška o tabákových výrobcích

261/2016 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Seznam zakázaných látek §3

Zakázané prvky a rysy §4

Vzhled, vlastnosti a obsah jednotkového balení §5

Maximální úrovně emisí cigaret §6

Způsob označení tabákových výrobků jedinečným identifikátorem §7

Způsob označení tabákových výrobků bezpečnostním prvkem §8

Členění tabákových výrobků §9

Způsob uvedení obecného varování a informačního sdělení na tabákových výrobcích určených ke kouření §10 §11

Způsob uvedení kombinovaného zdravotního varování na tabákových výrobcích určených ke kouření §12 §13 §14 §15

Způsob uvedení obecného varování a textového varování na tabákových výrobcích určených ke kouření jiných než cigaretách, tabáku určeném k ručnímu balení cigaret, tabáku určeném do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobcích §16 §17

Způsob uvedení zdravotního varování na bezdýmných tabákových výrobcích §18

Další požadavky na způsob uvedení obecného varování, informačního sdělení, textového varování, zdravotního varování a kombinovaného zdravotního varování na tabákovém výrobku §19

Způsob provedení informační povinnosti při uvádění nových tabákových výrobků na trh §20

Způsob provedení informační povinnosti při uvádění tabákových výrobků na trh §21 §22

Komplexní studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu a zpráva o výsledku studie §23

Způsob provedení registrace před zahájením uvádění na trh tabákových výrobků formou přeshraničního prodeje na dálku §24

Prioritní seznam přísad §25

Přechodná ustanovení §26

Zrušovací ustanovení §27

Účinnost §28

Příloha č. 1 - Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny

Příloha č. 2 - Grafické znázornění přesného umístění obecného varování a informačního sdělení

Příloha č. 3 - Seznam textových varování

Příloha č. 4 - Seznam obrazových varování

Příloha č. 5 - Způsob uvedení kombinovaného zdravotního varování na tabákových výrobcích určených ke kouření

Příloha č. 6 - Prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku určenému k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem

Příloha č. 7 - Typy ověřovacích elementů

č. 311/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

261

XXXXXXXX

xx xxx 28. xxxxxxxx 2016

x tabákových xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §18 odst. 1 písm. x), x), x) a x) zákona č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 180/2016 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x způsob xxxxxxx tabákových xxxxxxx xx trh,

c) maximální xxxxxx emisí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zakázané prvky x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx a zvláštních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx kouření x xxxxxxx kombinovaných xxxxxxxxxxx varování,

h) xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx x informacemi xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx přísad, rozsah, xxxxx, xxxxxx zpracování, xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx seznamu x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx předložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx přísady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxx registraci xxxx xxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx přeshraničního prodeje xx xxxxx a xxxxxx provedení této xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zakázaných xxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na trh,

l) xxxxxx, xxxxx a xxxxxx informování o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) dehtem xxxxxx xxxxxxx kondenzát xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx látky, které xx nacházejí x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx užití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx jednotkové balení xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx stojacího xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx sáčkem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx elementem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx element přímo xxxxxxxxxx jedním xxxx xxxx lidskými xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; má xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx elementem xx xxxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXX 22383:2020,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx UV xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx odbornou přípravu; xx xx za xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx běžně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx XXX 22383:2020,

x) skrytým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a detekovatelný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xx to, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ověřovacích řešení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx analýzu, xxxxxxx x xxxxx ISO 22383:2020.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx přísady, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx riziko,

b) xxxxxx, taurin nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx spojovány x xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vdechování xxxxxxxx xx příjem nikotinu x

x) xxxxxxx, xxx xxxx x neshořelé xxxxx vlastnosti karcinogenní, xxxxxxxxx xx toxické xxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rysem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx tabákový xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx, účinky xx xxxxxx, rizika a xxxxx,

x) xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx oxidu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) naznačuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx má vitalizační, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) odkazuje xx xxxx, xxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nepřítomnost,

e) připomíná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xx tabákový výrobek xx xxxxxxxx biologickou xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zakázaným xxxxxx nebo rysem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vnějšího balení xxxxxxxxxx výrobku xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, nabídek "dva xx cenu xxxxxxx" x xxxxxxx podobných xxxxxxx.

(3) Xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxx, xxxxxx, xxxxx, obchodní xxxxxx, figurativní xxxx xxxx xxxx.

§5

Vzhled, vlastnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Jednotkové xxxxxx xxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxx válcový tvar, xxxx formu sáčku.

(2) Xxxxxxxxxx balení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx víčkem, xxxxx xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opětovné uzavření xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x uzavíráním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx zadním xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx úroveň xxxxx dehtu cigaret xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxx xx 10 xx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx trh je 1 mg xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx úroveň xxxxx xxxxx uhelnatého xxxxxxx vyráběných xxxx xxxxxxxxx xx trh xx 10 xx xx xxxxxxxx.

§7

Způsob označení tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátorem

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx nesmazatelný x xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx použitím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxx určit

a) datum x xxxxx výroby,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) stroj xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výrobní xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, druhem xxxxxxx x podskupiny x způsobem balení,

f) xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx prodej,

g) zamýšlenou xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxx xxxx,

x) skutečnou xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx závodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodejci, xxxxxx identifikačních xxxxx xxxxx použitých xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x datum přepravy, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx x xxxxxx příjemce,

j) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní firmu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xx prvního xxxxxxxxxxxxxx prodejce, a

k) xxxxxxx, xxxxx objednávky x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), x) x x) xxxx xxx dostupné x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§8

Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostním xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx elementů uvedených x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjevný, xxxxxxx xxxxx xx poloskrytý x xxxxxxx jeden xx xxxxxx,

x) musí xxx xxxxxxxx, neodstranitelně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vytištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání, xxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx způsobem skryt xxxx narušen,

c) se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterou je xxxxxxxx xxxxxxx uveden xx xxx, x xxxxx xx chrání xxxx xxx, aby xxxx jakkoli xxxxxxxxx, xxxxxxxx použity xxxx xxxxxxx.

(2) Alespoň xxxxx x ověřovacích elementů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx dodáván xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxx, organizace a xxxxxxxxxxx; posuzuje se xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx skupina podniků xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ovládány tabákovým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx za xx, xx toto xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx skupina xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zboží x služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu xxxx xxx 10 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx DPH x všech xxxxxxx xxxxxxxxx daní, jak xxx určit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ze xxxxx x služeb dodávaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 %,

x) neexistence xxxxxx zájmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx osob odpovědných xx xxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny podniků, xxxxxx členů správní xxxx nebo jakékoli xxxx xxxxx řídicího xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx

1. xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx soukromých penzijních xxxxxxxxxx xxxx podílu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, předky xxxx xxxxxxx x xxxxx linii.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvku xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx označí xxxxxx druhu a xxxxxxx.

(3) Tabák se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

§10

(1) Obecné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxx". Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx 50 % xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Informační xxxxxxx na tabákových xxxxxxxxx určených xx xxxxxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx obsahuje přes 70 látek, které xxxxxxxxxxxx způsobují xxxxxxxx.". Xxxxx údaj musí xxxxxxxx 50 % xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx x jednotkové xxxxxx cigaret a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret x balení kvádrového xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x bočních stran xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx ve spodní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx šířku nejméně 20 xx. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx umístění xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx víčkem, x xxxxx se xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxxx, se celé xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na větší xxxxx xxxxxxxxxxx povrchu xxxxx strany. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx sklopného víčka, xxxxx xx vidět, xxxx xx balení xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx balení xx výšku xxxxxxx 16 xx.

(5) X xxxxxx určeného k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx varování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx varování xxxxxx xx vnějším xxxxxxx xxxxx a informační xxxxxxx xx vnitřním xxxxxxx víčka.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx musí xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Helvetica se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx 100 % a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx; bodová xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx co xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx a

c) xx xxxxxx xxxxxxxxxx tvaru x jakémkoliv xxxxxxx xxxxxx tabákového výrobku xxxxxxxx xx kouření xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx balení.

§11

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obdélníkového sáčku xxxx být obecné xxxxxxxx a informační xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 1 a 2 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx. Obecné varování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být umístěna xx horním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx pokrývat 50 % xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x bodech 1 x 2 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx sáčcích musí xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxx xx plochách xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sáčku (dále xxx "základna sáčku"), xxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx stranu, xxx xx xxxxxxx x xxxx 4 přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxxxx xxxxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx ohybem xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Způsob uvedení kombinovaného xxxxxxxxxxx varování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx varování uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx

x) být uvedeno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxxxxx barevnou xxxxxxxxxx specifikovanou x xxxxxxx xxxxxxxxxx varování x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce,

c) obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx "Xxx přestat xxxxxx: www.koureni-zabiji.cz",

x) xxxxxxxx 65 % xxxxxxxx xxxxxxx přední x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jakýchkoliv xxxxxxxx balení; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdálenosti xx sebe x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 % své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení x xxxxxxxxxx vnějším xxxxxx,

x) xxx umístěno xx horním okraji xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx balení x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx reprodukováno x xxxxxxx x xxxxxxxx, úpravou, designem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přílohách č. 4 a 5 x xxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 44 xx x xxxxx nejméně 52 xx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 70 % jeho xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní varování xx xxxxxxx formátu, xxx xx uvedeno x bodu 1 přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxx xxxxx než 20 %, xxxxx menší xxx 65 % xxxx šířky, xxxx xxx použita kombinovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxx 2 přílohy č. 5 x této vyhlášce. Xx-xx výška xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 65 % jeho xxxxx xxxx větší, xxxxxxx xxxx 70 % jeho xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx umístěna x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x textové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx v bodu 1 přílohy č. 5 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 50 %, xxxxxxx xxxxxxxx 38 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 12 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rámečku. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x levé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx varování, xxxxxxx varování x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x informace xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx pravé části, xxx xx xxxxxxx x bodu 2 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 50 %, xxxxxxx xxxxxxxx 40 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx se odvykání xxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxx uvnitř xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx jednotkového xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 20 % xxxx šířky xxxx rovna 20 % jeho šířky, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 35 %, xxxxxxx xxxxxxxx 50 % x xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx kouření 15 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rámečku.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xx tří xxxxxx je xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx CMYK. Xxxxxxx xxxxx x černé xxxxx musí být X0, M0, X0 x K100 x xxxxx v teplé xxxxx barvě xxxx xxx X0, M10, X100 x X0. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 300 xxx xxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx varování xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, svislý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxxx kouření a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1 xx.

(4) Xxxxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx daleko od xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxx neúměrně xxxxxx nebo úzká.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx musí

a) xxx zarovnané xxxxxx x xxxxxxxxxx vystředěné,

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Frutiger Xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx největší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx viditelnosti xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx písma 6 x,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxx řádky x 2 x větší, xxx je velikost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxx reprodukováno xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x xx i xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxx. e) x x) xxxxx výrobci xxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx určeného xx vodních dýmek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informací x xxxxxxxx, xxxxx je xx nevyhnutelné, xx xxxxxxxxxxx, xx všechny xxxxx kombinovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plně xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx kouření xxxx

x) xxx zarovnána xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) být xxxxxxxxx xxxxxx Neue Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 b,

e) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 1 xx 2 x xxxxx, než xx xxxxxxxx písma informace xxxxxxxx xx odvykání xxxxxxx, x

x) být xxxxxxxxx xxxxxx písmem xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 písm. e) x x) mohou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx řádky textového xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstanou xxxx xxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx xx §12 odst. 3 xxxx xxxxx a xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx varování xxxxxxxx na přední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odklápěcím xxxxxx, x xx způsobem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 x xxxxxxxx §12 odst. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx fotografie xx xxxx částí, musí

a) xxx textové varování xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx spodní části, xxx xx xxxxxxx x xxxx 4 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxx kombinovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 %, nejvýše xxxx 12 % plochy xxxxxxxxxxxxx zdravotního varování xxxxxx vnějšího xxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xx fotografii xxxxx §12 xxxx. 4 a xxxxxxxx §12 odst. 4 xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx kouření, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a informace xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxx v xxxx 1 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 % plochy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx varování xxxxxxx 30 % a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kouření xxxxxxx 10 %, xxxxxxx xxxx 12 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvnitř xxxxxxxx xxxxxxx rámečku.

(4) Xxxxx xx tří xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednotkovém balení x xxxxxxxxxx víčkem xxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxxx xx více xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx obecného xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx , xxxxxx xxxxxxx xx vodní xxxxx x zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§16

(1) Obecné xxxxxxxx xx tabákových xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiných než xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tabáku určeném xx xxxxx xxxxx x zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx "Kouření xxxxxx - xxxxxxxxx xxxx".

(2) Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx "Xxx přestat xxxxxx: www.koureni-zabiji.cz ".

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x ručnímu xxxxxx cigaret, xxxxxx xxxxxxx xx vodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xx nejviditelnější xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxx xxxxxxxx 30 % xxxxxxxxx plochy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxx xxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx než cigaret, xxxxxx určeného k xxxxxxx xxxxxx cigaret, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dýmky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12e xxxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich znění xxxx uvedeny x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret, xxxxxx určeného xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx x x xxxx, x xxxx xx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nacházet xx druhé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx povrchu jednotkového xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx balení se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nejviditelnější xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx balení otevřeno.

§17

(1) Xxxxxxx varování xxxx pokrývat 40 % xxxxxxxxx plochy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx cigaret, xxxxxx určeného xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xx x xxxxxxx 4 xx; xxxxx okraj xx xxxx nacházet vně xxxxxxx, který xx xxx xxxx varování xxxxxxxx,

x) musí xxxxxxxx xxxxxx 45 cm2, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků většího xxx 150 xx2, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x textového varování xx rovnoběžný x xxxxxxx textem na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx varování.

§18

Způsob uvedení zdravotního xxxxxxxx xx bezdýmných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx "Xxxxx tabákový xxxxxxx xxxxx Xxxxxx zdraví x xx návykový.".

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxxxx

x) xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx varování je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na ploše xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, x

x) se xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vnějšího balení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxx jednotkového xxxxxx x jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Další xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobku

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx varování, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxx uvedena x xxxxxx jazyce,

b) musí xxxxxxxx celý povrch xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx, a žádným xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xx xx xx xxxxxxxxx,

x) musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx viditelná,

d) nesmí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, cenovky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, krabice nebo xxxxxx prostředku xxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zakryta xxxx přerušena; na xxxxxxxxxxx balení tabákových xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k ručnímu xxxxxx xxxxxxx prodávanému x xxxxx xxx xxxxx připevnit xxxxxx xxxxxxxxx, které musí xxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxx x balení x xxxxxxxxxx xxxxxx; x balení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx varování xxxxxxxxx balení narušeno, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, fotografií x xxxxxxxxx x odvykání xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sledovací a xxxxxxxxxxx xxxxxx, tabákové xxxxxxx, cenovky nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx baleních a

g) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx vyhrazeného pro xxxx xxxx s xxxxxxxx údajů podle §15.

(2) Xxxxxxx údajů xxxxx §10 odst. 1, 2 a 3, §12 xxxx. 1 xxxx. d) x x), §16 xxxx. 3 písm. x), §17 xxxx. 1, §17 odst. 2 xxxx. b) x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zavřeného xxxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx při uvádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12g xxxx. 1 zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předkládání x xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) dostupné xxxxxxx studie x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nového tabákového xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx o složky x emise,

b) dostupné xxxxxx, jejich xxxxxxx x průzkum xxxx xxxxxxxx se preferencí xxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, x současných kuřáků,

c) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx užívání tabáku x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podrobný xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx všech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx použitých při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tabákovém xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emisí,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx uveden xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x emisí, xxxxx x shrnutí xxxxxxxxx průzkumů trhu, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx provádí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh, x

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prodeje xxxxxx tabákových výrobků xxxxx xxxxxx x xxxx, a to x kusech nebo xxxxxxxxxxx.

(2) K seznamu xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. f) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxx složek v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx se xxxxx rovněž informace x xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx3) x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x balení xxxxx x směsí4).

(3) K xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx shořelé xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to zejména x xxxxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxxxx spotřebitelů a xxxx xxxx x xxxxxxx xx jakékoli xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxx xxxxxxxx oznámení podle §12g xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x potravinářskou xxxxxxxx x identifikační xxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstupní xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx oznámen, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x dovozci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx různými xxxxx xxxxxxx společností. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx. Xxxxx-xx zajistit, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx stejné složení x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tabákového výrobku, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přidělena.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 6 xxxxxx xxxx zamýšleným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na trh. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx.

Způsob xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

§21

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů ve xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zpřístupňování xxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx cigaret,

c) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx týkající se xxxxxx prodeje tabákových xxxxxxx podle xxxxxx x xxxx, a xx v kusech xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx a tabáku xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxx obecný xxxxx xxxxxxxxx přísad x jejich xxxxxxxxxx, x

x) informaci x xxxxxxx tabákového výrobku x xxxx.

(2) Xxxx xxx, xxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámení podle §13 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxx xx použije x xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx předkladatele přidělí xxxxxxx nebo dovozce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx tabákového xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stejné xxxxxxx x vzhled, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx možno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx různými xxxxx xxxxxxx společností. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, podtyp x xxxxx xxxx, xx xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxx, xxx xx u xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx těmto xxxxxxxx přidělena.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxx složek v xxxxxxxxxx výrobcích. V xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx informace x xxx, xxx xxxx xxxxxx registrovány xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx.

(5) K xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx shořelé xxxx xxxxxxxxx formě, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxx na zdraví xxxxxxxxxxxx a mimo xxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx c) x x), odstavců 4 x 5 x §13 odst. 4 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx uvedeny xx xxx.

§22

(1) Xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xx 31. května kalendářního xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veškeré xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx tajemství xxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx Xxxxxx zemědělské a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx studie pro xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x výsledku xxxxxx

(1) Komplexní studie xxxxx §13a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx měřitelnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x některém z xxxxxxx,

x) způsobuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) usnadňuje xxxxxxxxxx xx příjem xxxxxxxx, xxxx

x) vede k xxxxxx látek, xxx xxxx vlastnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, zda xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x výrobků.

(2) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x posoudí zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx procesu zahrnujícím xxxxxxx přísady. Xxxxxx xxxxxx posoudí interakci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obsaženými xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx stejné xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případě, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x interní xxxxx x xxxxxx účincích.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nebo tabáku xxxxxxxx k ručnímu xxxxxx cigaret xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §13a xxxx. 2 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx zahrnuta na xxxxxxxxx xxxxxx podle §13a xxxx. 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísadu xxxxxxxx x prioritním xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxx Státní zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 4 jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13c odst. 2 xx 5 xxxxxx, obsahuje minimálně

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodejce x adresu xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx internetové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xxxxx se používají xxx xxxx účel, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx používají xxx daný xxxx.

(2) Xxxxx podle odstavce 1 xx oznamují x elektronické xxxxxx xxxxxxxx přenosem xxx.

§25

Prioritní seznam xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret, xxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 6 x této vyhlášce.

§26

Přechodná ustanovení

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx složek x xxxxxx množství xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sestupném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx dehtu, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dostupné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxxx 2016.

(2) Xx-xx xxxxxxxx nálepka xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jednotkového balení xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx do 20. xxxxxx 2019 xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx kombinovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxx.

(3) Xx-xx jednotkové xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx 20. xxxxxx 2019 pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obdélníková xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 13 mm xxxx horním xxxxxxx xxxxxx a horní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx kombinovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

(4) Xx 20. xxxxxx 2018 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx přehybem vyrobených x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v bodu 3 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na ploše, xxx bude viditelná xxx xxxxxxxxx rozbalení xxxxxxxxxxxx balení,

b) může xxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx bude xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx jednotlivého balení,

c) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, potištěný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx vytištěna.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do 20. xxxxxx 2018 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a informačním xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx 20. května 2019.

(6) První skupina xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §12d odst. 3 x 4 xxxxxx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky do 31. prosince 2017.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2017 xxxxx na xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxx č. 344/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

§27

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx č. 344/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 316/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2003 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 7. xxxx 2016.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 261/2016 Xx.

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X JEJICH XXXXXXX XX XXXXXXX X PODSKUPINY

Druh

Skupina

Podskupina

cigarety

doutníky

doutníčky

tabák

ke xxxxxxx

xxxxxx x ručnímu xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx do xxxxx xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx x orálnímu xxxxx

xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 261/2016 Sb.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X INFORMAČNÍHO XXXXXXX

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 261/2016 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x 9 x 10 případů

2. Kouření xxxxxxxxx xxxxxxxx úst x krku

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx plíce

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx infarkt

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx mrtvici x zdravotní xxxxxxxxx

6. Xxxxxxx ucpává Xxxx xxxxx

7. Xxxxxxx zvyšuje xxxxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx

9. Kouření xxxx zabít Vaše xxxxxxxxxx xxxx

10. Xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, rodině a xxxxxxxx

11. U dětí xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx

12. Přestaňte xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx

13. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

14. Xxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxx

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 261/2016 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX (xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxx)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 261/2016 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX VAROVÁNÍ XX TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH XXXXXXXX XX XXXXXXX

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 261/2016 Sb.

PRIORITNÍ SEZNAM XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, JEŽ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX OZNAMOVACÍM XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxxx vzorec (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx(x) XXX xxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx

9000-40-2, 84961-45-5

Kakao

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Xxxxxxxx

X4X6X2

431-03-8

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Xxxxxxxx xxxxxxx

90028-74-3

Xxxxxxxx

X10X18X

106-24-1, 8000-46-2

Xxxxxxxx

X3X8X3

56-81-5

Xxxxxxxx

X6X4(XX)(XXX3)

90-05-1

Xxxxxxx xxxx

9000-30-0

Xxxxxxxx

68916-91-6

Xxxxxx

X6X6X3

118-71-8

Xxxxxx

X10X20X

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Xxxxxxxxxxxxxx

X3X8X2

57-55-6

Xxxxxxxx

X6X14X6

50-70-4

Xxxx xxxxxxxxxx

XxX2

13463-67-7, 1317-70-0

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 261/2016 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxx tvořený xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytištěnými x xxxxx nestandardních xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx určité xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomocí XXX
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx principy x xxxxxxxxxx nukleotidových sekvencí.

Irisový xxxx
Xxxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxxxx obrazec
Obrazec xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx filtru.

Molekulární xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx, často xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx obrazec
Hlubotiskem tištěný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxxx, xxxxxx jiný xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XX xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx, který neodráží xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxxxxxxxxx UV xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlákna xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx viditelná xxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxx z různých xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vložená xx náhodného vzoru, xxxx xx nereprodukovatelný. Xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx škále xxxxx x tvarů. Xxx XX světlem xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx prvky
Systém xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jež xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx identifikačními xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx taktilní reliéf, xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx skrytým xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, který je xxxxxxx xxxxxx okem xxxxx při xxxxxxxx.

Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx, xxx xxxx xxxx-Xxxxxxxxx vlastnosti x xxx xx zkoumat xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX zařízení).

Hologram
Zobrazení xxxx trojrozměrného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx barva
Barva xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Je-li barva xxxxxxxxx změnám teploty, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx barvy (xxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxx transparentní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účelu.

Reaktivní xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx viditelné xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 7 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 311/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.10.2023

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx vyrobeny nebo xx Evropské xxxx xxxxxxxx před 20. xxxxxxx 2024 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 261/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xx xxx xx 20. května 2026.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kouření jiné xxx xxxxxxxx, tabák xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret, xxxxx xxxxxx xx vodní xxxxx a zahřívané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xxxx. c) nebo §16 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 261/2016 Xx., ve znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2025, xxxxx xxxx vyrobeny, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu nebo xxxxxxx na xxx xx 31. xxxxxxxx 2024, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx vyprodání xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 311/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 23.10.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 261/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 7.9.2016.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

311/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 261/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.10.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/40/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 2001/37/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2014/109/EU ze xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/40/XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobcích.

Směrnice Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/2100 xx dne 29. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/40/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1735 xx xxx 24. září 2015 o xxxxxxx xxxxxxxx obecného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxxx v sáčku.

Prováděcí xxxxxxxxxx Komise (XX) 2015/1842 ze xxx 9. xxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2186 ze xxx 25. listopadu 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zpřístupňování xxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx rozhodnutí Komise (XX) 2016/787 xx xxx 18. května 2016, kterým xx xxxxxxx prioritní seznam xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x tabáku x ručnímu xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacím xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2018/576 xx dne 15. prosince 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezpečnostní prvky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2186.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXXXX), o xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x zrušení xxxxxxxx Rady (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX a xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX a 2000/21/XX.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a balení xxxxx a xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/ES x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006.