Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.04.2016.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

105/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Zrušení zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

105

XXXXX

xx dne 16. xxxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x zrušuje xx xxxxx x. 330/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech se Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx daní x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx směrnice Xxxx 2014/107/EU".

2. V §8 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Specializovaný xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

3. X xxxxx xxxxx hlavě XXX xxxx 2 xx xxx §13 vkládá xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx a xxxxxxx".

4. X §13 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxx xxxxx příjmu xxxx majetku" zrušují.

5. X §13 xxxx. 1 se xx xxxxxxx písmene a) xxxxxxxx slova "podle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx".

6. X poznámce xxx xxxxx x. 2 xx na xxxxx textu xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU".

7. X §13 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxx příjmu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" zrušují.

8. X části xxxxx xxxxx XXX dílu 2 xx xx xxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx 2 x 3, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními institucemi

Pododdíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx se xxxx, xx xxxxx xx x xxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x tomto oddíle xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací

a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v příloze x. 1 k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx republikou xxxx použitelná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními institucemi,

c) xx xxxxxxxx státem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx v tomto xxxxxx; xxxxx smlouva xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx daný xxxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx států podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx ministerstvo způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§13c

Oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku X xxxxxxx č. 1 k tomuto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxx riziko, xx xxxxx prostřednictvím bude xxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx státě nebo xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx instituce, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která se xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx rezidentem xxxxxx xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, k xxxx x seznamu xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Oznamovaným xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx vedený xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxx srovnatelných xxxxxxx stanovených x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,

b) svěřenského xxxxx zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správou xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx svěřenského xxxxx xxxxx x rovnocenném xxxx obdobném xxxxxxxxx xxxx ovládající osoba xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx entita, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx D xxxxxxx x. 1 k xxxxxx zákonu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx X xxxx 4 písm. x) xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx x zúčastněném xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není finanční xxxxxxxxx.

(4) Pro účely xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxx státem xx vyňatým xxxxx xxxxxx xxxx účet, x něhož je xxxxx xxxxxx, xx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení daně xxxx zabezpečení její xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtů, uvedených x článku C xxxx 17 xxxx. x) až x) xxxxxxx x. 1 x tomuto zákonu.

(5) Xxxxxx vyňatých xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx ministerstvo vyhláškou x xxxxxx xx Xxxxxxxx komisi. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx uvědomí x xxxxxxx, k xxxx v xxxxxxx xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxx xx zúčastněného xxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx společností, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) finanční xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zúčastněného státu,

b) xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiná než xxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxx žádného xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx svého vedení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx tohoto zúčastněného xxxxx.

(3) Zúčastněným xxxxxx xx xxxxxx

x) jiný xxxxxxx stát,

b) xxxxxxx xxxx, se xxxxxx Xxxxx republika uzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) smluvní stát, xx kterým Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamované finančními xxxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx automatické výměny xxxxxxxxx xx Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx americká xxxxx,

x) xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx rezident xxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Spojenými xxxxx americkými o xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxx ministerstvo Xxxxxxxx komisi.

§13f

Procesní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx

(1) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vždy postupy xxxxxxxx péče uvedené x xxxxxxx č. 2 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx použití xxxx xxxxxxx umožňuje,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x tomuto zákonu xxxx xxxxxxxxx postupy, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,

c) xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx postupy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx daně.

(4) Xxx účely prověřování xxxxx xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx vůči xxxxx xxxx jurisdikci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 31. xxxxxxxx 2015; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx 31. xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§13h

Zjišťování

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx zjišťuje xxxxx x xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx rok.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prověřování xx xxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přísnějších xxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx o oznamovaném xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx osoba,

b) xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxxxx ovládající xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjišťovanými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx účtu,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx majitele xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sídla xxxxxxxx xxxx a

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x kód xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx i x ovládající xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zjišťování.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x ovládající xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx po dobu 10 let od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx prověřovány x údaje o xxxx zjišťovány.

§13k

Oznámení

(1) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx,

x) xxxx název xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zůstatek xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl x xxxxx xxxxxx tento xxxx zrušen, informace x xxxx zrušení; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kapitálovou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx účtu vyplacených xxxx připsaných na xxxxx účet x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx hrubé výnosy x prodeje xxxx xxxxxxxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplacené xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úroku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx,

x) x účtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx g) xxxxxxxx xxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxx připsanou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, kdy je xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dlužníkem, xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaplacené xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx podle mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplyne, xx oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakou vykonávají xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, oznámení xxxxx xxxxxxxx 1.

§13x

Xxxxx xxx xxxxxx oznámení

Oznámení xx podává do 30. června kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx podáváno.

§13m

Způsob xxxxxx xxxxxxxx

(1) Oznámení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) podepsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx přihlásit xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Formát x xxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§13x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx české finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx poruší povinnost

a) xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx,

x) uchovávat xxxxxxx xxxxxxxx xx prověřování x xxxxxxxxxx,

x) získat xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx nebo neoznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx oznamování.

§13o

Postup správce xxxx při předávání xxxxxxxxx

Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx automatickou xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx 30. xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx oznámeny.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními institucemi xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přidělení identifikačního xxxxx.

(2) Neoznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikační xxxxx xxx, xxx ho xxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx.

(4) Finanční instituce xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx daně do 15 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx majitelem je xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která neúčastnící xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytne xxxx, od xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Spojených států xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Oznamující česká xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x tom, že x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxx učiněním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxx, xxx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx soukromí xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxx zpracování xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx na dříve xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx x vysokou xxxxxxxx také xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx hodnota x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, nebo

d) xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx místa jiného xxxxx.".

9. X §25 xxxx. 6 se xxxxx "xx základě xxxxxxxx dohody xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx orgánů" a xx slovo "xxxxx" xx vkládá xxxxx ", zejména".

10. V §29 odst. 1 xx slova "Ústřední xxxxxxxxx orgán" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx" x xx konci xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s kontaktním xxxxxx xxxxxx xxxxx.".

11. Xxxxxxxx se xxxxxxx x. 1 x 2 x xxxxxx, xxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Pojmem "xxxxxxxx instituce" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx specifikovaná xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxx. Entita xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx této xxxxxx přičitatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činí alespoň 20 % hrubého xxxxxx xxxx xxxxxx xx kratší z xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx 3 xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rokem, xxxx rokem, x xxxx xx proveden xxxxxxx; xxxx ii) xxxxxx xxxxxxxxx entity.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxx bankovních xxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx svého podnikání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx několik x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx:

x) obchodování x xxxxxxxx peněžního xxxx (xxxx, směnkami, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, deriváty xxx.), xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x indexovými xxxxxxxx, x převoditelnými xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx futures,

ii) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx portfolia, nebo

iii) xxxx xxxxxxxxxxx, správu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

xxxx

x) jejíž xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x investic, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx institucí, schovatelskou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pojišťovnou xxxx investiční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

X xxxxxxx se nakládá xxxx x xxx, xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx investic xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx entity za xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) období 3 let xxxxxxx 31. xxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx výpočet; xxxx ii) xxxxxx xxxxxxxxx entity. Xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxxx na entitu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx entita xxxxxxx xxxxxxxxx x kritérií xxxxxxxxx v článku X bodě 1 xxxx. x) až x).

Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx x xxxxxxx s obdobným xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x doporučeních Finančního xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Xxxxx).

5. Xxxxx "xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx či xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx společníka, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvě x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx přímý podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není vázán xx dluh.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx pojišťovna" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pojišťovnou xxxx xxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx hodnotou nebo xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx takových xxxxx.

7. Xxxxxx "rezidentství finanční xxxxxxxxx" xx x xxxxxxx xx každou xxxxxxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kdy tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx platí, xx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx účely xxxx xxxxxxxxxx, podléhá jejímu xxxxx, x je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, zda xx rezidentem xxx xxxxxx účely x xxxx jurisdikci, se xx za xx, xx podléhá pravomoci xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx svěřenských správců xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx svěřenský xxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, protože xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx členském xxxxx. Xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xx je považována xx xxxxxx transparentní xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx není uplatňována xxx x příjmů), xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x je tudíž xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx, pokud:

a) xx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxx vedení) v xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx finančnímu dohledu x xxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx jurisdikce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx x náležité xxxx x dané xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx, x xxxx finanční xxxx xxxx xxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důchodovým xxxxxx xx širokou účastí, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účastí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx entity, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx banky, nebo xxxxxxxxxxxxxx vydavatelem xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vyhláškou ministerstva, x xxx xx xxxxx riziko, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění x stanovení daně xxxx zabezpečení její xxxxxx,

x) vyňatým nástrojem xxxxxxxxxxxx investování, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx svěřenský správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Pojmem "xxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxx státu xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxx jakákoli agentura xx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxx státem xxxx xxxxx jurisdikcí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx entita"). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx označení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vlastní xxxx xxxx na xxxx účty xxxxx xxxx xxxx jurisdikce, xxxxxxx žádná jejich xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx součástí xxxx žádná xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxx úředníkem xxxx administrativním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

x) "Xxxxxxxxx entitou" se xxxxxx entita, xxxxx xx formálně xxxxxxxx xx státu xxxx xxxx jurisdikce nebo xxxxx představuje samostatnou xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx několika xxxxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxxx x ovládána xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx entitami,

ii) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxx více vládních xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxx xxxx neplyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

xxx) xxxxxxx xxxxxx po xxxxx zrušení xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx vládních entit.

c) Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxx prováděny xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx fáze xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx považuje xx příjem xxxxxxxx xx prospěch soukromých xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx vládní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou-li v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx osobám.

3. Pojmem "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxx xxxxxxxxx agentura xx zařízení. Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx) která má xx xxxxxx nebo xxxxx jurisdikcí uzavřenu xxxxxxx xxxxxx o xxxx sídle nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxx banka" se xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xx zákona xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - jiným než xxxxxxxx vládou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, které xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Pojmem "xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx kombinace oprávněným xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxx, jednoho nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxxx služby, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx:

x) xxxx ani jednu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx více xxx 5 xxxxxxx x majetku xxxxx,

x) xxxxxxx regulaci ze xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxx xx daně x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dani z xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx celkových xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxx 5 až 7 xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx X bodu 17 písm. x), xx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

iii) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x fondu xx povoleno jen xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx fondů podle xxxx 5 xx 7 xxxxxx článku xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx článku X xxxx 17 xxxx. x), nebo xx xx rozdělování xxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx událostmi vztahují xxxxxx, xxxx

xx) příspěvky, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 50 000 USD, xxx xxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxx x převod měny xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx C přílohy x. 2 k xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxx fond x xxxxx účastí" xx xxxxxx fond xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou současnými xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx:

x) fond má xxxx xxx 50 xxxxxxxxx,

x) xx fondu xxxxx příspěvky xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zaměstnavatelů xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx X xxxx 17 písm. a), xxxx omezeny xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxx než 20 % x xxxxxxx xxxxx x

x) fond xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx" xx rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxx entitou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x případě smrti xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx xxxx bývalými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxxx xxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxx xx osobní xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Pojmem "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující tyto xxxxxxxxx:

x) finanční xxxxxxxxx xx finanční institucí xxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který přijímá xxxxxx jen xxxxx, xxxx xxxxxxxx provede xxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx zásady x xxxxxxx buď x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx jakýkoli přeplatek xxxxxxxxx převyšující xxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi do 60 dnů vrácen, x obou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx slučování účtů x xxxxxx měny xxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx X xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu. Xxx tyto xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sporných xxxxxxxx, xxxxxxxxx však xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx.

9. Pojmem "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxxxx entita, xxxxx xx regulována jako xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx předpokladu, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznamovanými osobami, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydal xxxxxxxx akcie xx xxxxxxxx, x to xx předpokladu, xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx listinné xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dni,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akcie xx xxxxxx odevzdání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XX xx XXX přílohy x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx x všech xxxxxx xxxxxxx, když xxxx xxxx xxxxx předloženy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému proplacení x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x každém xxxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx účet

1. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx rozumí xxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x:

x) v případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx instituci. Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dluhovou xxxxx x xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proto, xx: x) poskytuje investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx nebo xx) xxxxxxxxxxxxx majetek xxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx není uvedena x písmenu a), xxxxxxxxx majetkovou nebo xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx instituci, xxxxx byla xxxx xxxxx účastí xxxxxxxxx x xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění důchodu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xx xxxxx neinvestičního nepřevoditelného xxxxxxxxxxx důchodu, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx formě xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

2. Pojem "xxxxxxxxx xxxx" zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, termínový xxxx xxxx penzijní (xxxxxx) xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx certifikátem xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Depozitní účet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xx rozumí xxxx, xxxx pojistných smluv x xxxxx x xxxxxxxxx důchodu, xx xxxx je držen xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx jiné xxxxx.

4. Xxxxxx "majetková účast" xx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí kapitálová xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx části prostředků xx svěřenském xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx mající xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxx fondem. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxx právo xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce) pobírat xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx přímo xxxx xxxxxxx pobírat xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplatit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

6. Xxxxxx "smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxx xx xxxxxx období, xxxxx je zcela xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx délky xxxxxx jedné xxxx xxxx osob. Tento xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, a kterou xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxx.

7. Pojmem "xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx zajišťovací xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx hodnotu.

8. Pojmem "xxxxxxxxxx hodnota" xx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx: i) xxxxxx, xx xxxxxx xx nárok pojistník x případě odkupu xxxx ukončení xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx půjčky x xxxxxxxxxx hodnoty, a xx) xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx ohledu xx xxxx uvedené pojem "xxxxxxxxxx hodnota" nezahrnuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx x životním xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx újmy xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyvolanou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistného (minus xxxxxxx xx pojištění xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x důvodu xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxx, xxxxxxx pojistného xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx chyby,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx se dividenda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx vyplatit xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x), nebo

e) jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splátky pojistného xx pojistnou smlouvu, xx kterou xx xxxxxxxx hrazeno alespoň xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojistné xxxxxxx xx základě xxxx smlouvy.

9. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx účet" xx rozumí:

a) finanční xxxx vedený oznamující xxxxxx finanční xxxxxxxxx x rozhodnému xxx,

x) xxxxxxxx finanční xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxx tento xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:

x) daný xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx entity x Xxxxx republice, jiný xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x),

xx) pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx XXX xxxxxx X xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx zůstatku xx hodnoty kteréhokoli x finančních xxxx xxx uplatňování jakékoli xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxx finančními xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx dříve xxxxxxxxxx účty, jako x jediným finančním xxxxx,

xxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtem, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxx vykonat xxxxxxxxxxx se na xxxxxxx AML/KYC xxxxxxxxx xxx xxxxx existující xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Pojmem "xxxx účet" se xxxxxx finanční účet xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx institucí a xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 9 xxxx. x).

11. Xxxxxx "xxxxx existující xxxx fyzické osoby" xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Pojmem "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx" se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13. Pojmem "xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx entitami.

14. Xxxxxx "xxxx x xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

15. Xxxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x úhrnným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxx nebo x 31. xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 XXX.

16. Xxxxxx "xxxx xxxx entity" xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxxx "xxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účtů:

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx regulovaného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x případě xxxxx,

xx) xxxx xx daňově xxxxxxxxx (xx. příspěvky xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyňaté x xxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nižší sazbou),

iii) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx daně byly xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či smrtí, xxxx xx xx xxxxxx provedené před xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx sankce x

x) xxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 USD, xxxx xx) je xxxxxxxx xxxxxxxxx celoživotní xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 USD, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxx VII xxxxxx X xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x), splňuje xxxxx xxxxxxxxx x x případě, že xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx požadavky xxxxxxx x písmenech a) xxxx x), xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx X x xxxxxxxx z xxxx 5 xx 7,

x) xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

i) xxxx podléhá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zavedeném trhu x xxxxxxx xxxxxx xxxx podléhá regulaci xxxx xxxxxxx nástroj xxxxxx xxx jiné xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx zvýhodněn (xx. příspěvky xx xxxx, xxxxx by xxxxx podléhaly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx majitele xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, neboje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx),

xxx) výběry xxxxxxxxxx xxxx podmíněny xxxxxxxx určitých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx), xxxx xx xx xxxxxx provedené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kritérií xxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, s xxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx požadavek xxxxxxx iv), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředky x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xxxx x), xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx důchodových xx xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx X x xxxxxxxx x xxxx 5 xx 7,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

i) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x průběhu xxxxxxxx xxxx nesnižuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxx xx xx doby, než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, xxxxx xxxx, xxxxx doba xx xxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxx žádnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, zápůjčkou xx jinak) xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxx, xxxx než dávka x xxxxxxx smrti, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x jiných xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

xx) xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jestliže dokumentace x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) účet xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx příkazem xxxx xxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- xxxx xx xxxxxxxxxx výhradně xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx zálohou, vkladem xx výši vhodné x xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxx, nebo je xxxxxxxxxx z finančního xxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx výhradně x xxxxxxxxx povinnosti kupujícího xxxxxxx xxxxx cenu xx xxxxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit jakékoli xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nájemní xxxxxxx,

- xxxxxx na xxxx xxxxxx příjmů z xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, prodávajícího, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx) xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy,

- xxxx xxxx maržovým xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

- xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx písmene x),

xxx) s povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx odložila xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady daní xxxx xxxxxxxxx souvisejícího x nemovitým xxxxxxxx,

xx) x povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převyšující xxxxxxx zůstatek xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx revolvingovém xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx vrácen x

xx) xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx buď x xxxxxxxx xxxxxx přeplatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, xxxx x zajištění xxxx, aby byl xxxxxxxx přeplatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx xxxxxxxxxxx do 60 xxx vrácen, x xxxx případech xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx měny stanovených x xxxxxx XXX xxxxxx C xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx. Pro xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

18. Xxxxxxxx xxxx xx "xxxxx finanční xxxxxxxxx",

x) xxxxx jsou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxx majitele xxxx x xxxx instituci xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxx x schovatelský xxxx,

x) která xx xxxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx institucí, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxx,

x) ve xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účast, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx provádět platby xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxx nefinanční entita

1. Xxxxxx "aktivní nefinanční xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x těchto kritérií:

a) xxxx xxx 50 % hrubého příjmu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xx pasivním xxxxxxx x xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx propojenou xxxxxxx x xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx cenných papírů,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx entitou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bankou xxxx entitou xxxxx xxxxxxxxxx jednou nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nebo části, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx obchodem xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx takovým xxxxxxxx společnostem, x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx postavení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx akvizičních xxxxxxxx xxxx některý investiční xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností a xxxx držení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kapitálových xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita xxxxx neprovozuje podnikání x xxxx žádnou xxxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx kapitál xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx 24 měsíců po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x probíhá xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx jeho reorganizace x xxxxx dále xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) nefinanční xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx tyto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací služby xxxxxxxx entitě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx entitou, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxx entit xx xxxxxxxx zabývá jiným xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky:

i) je xxxxxxx x provozována xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; nebo xx zřízena x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx komorou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podpory sociální xxxx,

xx) xx státě xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx osvobozena xx xxxx x xxxxxx,

xxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx majetkovými xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx entity xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby jakékoli xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity byly xxxxxxxxx xxxx využity xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx charitativních činností xxxxxxxxxx entity nebo xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx představujících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zakoupila x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx entita xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx neziskové xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, zaznamenává xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančního xxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxxxx institucí a xxxxx drží xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zprostředkovatel, xxxx xxx účely xxxxxx zákona považována xx majitele xxxx x za xxxxxxxx xxxx xx považována xxxx xxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nakládat x kapitálovou hodnotou xxxx změnit xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx nebo změnit xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx označená xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nárokem xx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx se xx majitele xxxx xxxxxxx xxxxx osoba x xxxxxxx na xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx.

2. "Xxxxxxx XXX/XXX" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxxxx.

4. Entita xx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" x jinou xxxxxxx, xxxxxxxx: i) xxxxx x xxxxxx entit xx ovládána xxxxxx; xx) xxx entity xxxx ovládány xxxxxxxx; xxxx xxx) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X bodu 4 xxxx. b), xxxx xxxxxxxx vedení x xxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x těchto investičních xxxxxxxx. Pojem "ovládání" xxx tyto účely xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx "XXX" xx rozumí xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

6. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx:

x) potvrzení x rezidentství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem (xxxx. xxxxx nebo xxxx xxxx nebo xxxx) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxx, že xx xxxx rezidentem,

b) v xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx obec), xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydaný oprávněným xxxxxxx orgánem (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx), xx xxxxxx je xxxxxxx jméno entity x buď adresa xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jeho xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxx jurisdikce, xx kterém byla xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) jakýkoli zauditovaný xxxxxxxx xxxxx, úvěrovou xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry.

V xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx účtem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kódů, xxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podnikatelskou praxí xxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx zavedla přede xxxx určení finančního xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu, jestliže xx není xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nesprávná xx xxxxxxxxxxxx.

7. Pojmem "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xx rozumí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx jiné xxxxx xxx daňové.

Pojmem "xxxxxx xxxxxxxx sídla xxxxxx" xx rozumí xxxxx, xxx sídlí xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx adresa xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, poštovní xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxx jedinou xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v jejích xxxxxxxxxxx dokumentech. Adresou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxx uschovávána xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx "xxxxx okolností" xx xxxxxx jakákoliv xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toho, xxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx osobou xxxx xx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx změnu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoli xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx oddílu XXX xxxxxx C xxxx 1 xx 3 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx postavení xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x adresy bydliště xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X xxxx 1 xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx, musí xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx 90 xxxxxxxxxxxx dní od xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxx okolností, xxxxx toho, co xxxxxxx xxxxxxx, získat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx důkazy x xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem pro xxxxxx účely. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x uvedené lhůtě xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx XXX xxxxxx X xxxx 2 xx 6 xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx oznamování x náležité péče xxx informování o xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx I

Další xxxxxxxxx na oznamování

A. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Bez ohledu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx XXX x datum xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx DIČ xxxx xxxxx narození xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nicméně oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx XXX x xxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx existujících účtů xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxx xxxx, kde je xxxxxxxxxx, xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

X. X účtem se xxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx počínaje xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx II xx VII, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o oznamovaném xxxx xxxx být xxxxxxxxxx oznámeny v xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx na účtu xxxx hodnota xxxx xx stanoví x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postupy náležité xxxx xxx nové xxxx xxxx na xxxxx existující účty x postupy xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx hodnotou.

Oddíl III

Náležitá xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

X. Xxxx. Xxxxxxxxxxx postupy se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxx x nižší xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx x nižší xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx adrese xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx oznamovanou xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako x rezidentem pro xxxxxx účely xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Vyhledávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informace x xxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxxxxxx účtu - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxx 1, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xx 6:

x) xxxxxxxxxxxx majitele xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) aktuální xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bydliště, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx státě,

c) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx státě a xxxxx xxxxxxxxx číslo x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, jiné xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) aktuálně xxxxxxx plnou moc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxx úschovu pošty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx majitele xxxx.

3. Xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx x indicií xxxxxxxxx v bodu 2, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx indiciím xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxx, nebo se xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx elektronickém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x indicií xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx x) nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx účtem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx s majitelem xxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xx indicie xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nerozhodne xxx xxxxxxx xxxx 6 a xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

5. Jestliže xx xxx elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instrukce xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) až x), xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxx získat xxxxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx toho, kde xx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a to x pořadí nejvhodnějším x daným xxxxxxxxxx. Xxxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nalezena xxxxxxxx xxxxxxx a ani xxxxx o získání xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxxx důkazu xxxxxx xxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxx x rezidentem xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, jedno nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxxx prostředků na xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

x) čestném xxxxxxxxxx majitele xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a

ii) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxx osobou,

b) v xxxxxxx, xx informace x majiteli xxxx xxxxxxxx aktuálně platnou xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx x zúčastněném xxxxx x oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx získá xxxx dříve xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

x) čestném prohlášení xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx zúčastněném státě xxxx

xx) listinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Rozšířené xxxxxxx x případě xxxx x vysokou hodnotou. X xxxxxxx účtů x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx následující xxxxxxx.

1. Vyhledávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx x vysokou hodnotou, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx obsahují jakékoli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx B xxxx 2.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamech. Jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedeny, xxx xxxxx prohledávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nutné. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznamující česká xxxxxxxx instituce xxxx x účtů s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X bodu 2, x xxxxx se xxxx x aktuální xxxxxx xxxxxx x xxxx x zákazníkovi xxxxxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získala za xxxxxxxxxx 5 xxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx o založení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x účtu,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx AML/KYC xxxx xxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx platných xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxx, xx databáze xxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxx, x níž xx majitel xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, aktuálně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce,

d) x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxx na xxxx xxxx (včetně xxxx u xxxx xxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx, xxx k xxxx xxxxxxxx jakákoli xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Dotaz x získání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx vyhledávání x elektronických x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx účtem s xxxxxxxxx účtem x xxxxxxx hodnotou, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxxx xxxx sloučených x xxxxx xxxxx x xxxxxxx hodnotou, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

5. Xxxxxx nalezení indicií.

a) Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx hodnotou xxxxx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2 a xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx oznamovaná xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx okolností, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xxxx nalezeny xxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxx X xxxx 2 xxxx. x) až e) xxxx jestliže xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která povede x jedné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem xxxx xxxxxxx zúčastněnému xxxxx, xx vztahu x němuž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nerozhodne xxx xxxxxxx xxxxxx X xxxx 6 a xxx xxxxx účet xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bodě.

c) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úschovu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nalezena xxxxx další xxxxxx x žádná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx B xxxx 2 xxxx. x) xx x), oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či listinné xxxxxx ke xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx daňové účely. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkaz xxxxxx, musí xxxx xxxxxxx xxxx nezdokumentovaný.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxx účtem s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx takový xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určen jako xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxx požadované xxxxxxxxx x xxxxx účtu xx xxxxxx k xxxx, x němž xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, a x následujícím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xx xxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxx xxxxxxxxx postupy prověřování xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx nebude xxxxxxx xxxx xxxxxxx znovu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se manažera xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx článku X xxxx 4 xx vztahu x xxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roce, xxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxx rok, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx x xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxx, xxxxx povede x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx X bodu 2 a souvisejícím x účtem, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx každému xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx X xxxx 6 x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

9. Oznamující xxxxx finanční instituce xxxx xxxxxx xxxxxxx x zajištění toho, xxx xxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx například xxxxxxxx pro xxxx xx zákazníky xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování, xx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxx novou xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx si zvolí xxxxxxx xxxxxx X xxxx 6, je xxxxxxx od majitele xxxx získat příslušnou xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxxxx xxx.

X. S xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx identifikován jako xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx IV

Náležitá xxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxx účty fyzických xxxx.

X. U nových xxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxx xxxxxxxx účtu xxxxxx čestné prohlášení, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu a xxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx, x xxxxxxxx dostatečnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxx jakékoli dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxx postupů XXX/XXX.

X. Xx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx účtu xx rezidentem pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x účtem xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zahrnovat DIČ xxxxxxxx účtu ve xxxxxx x takovému xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx X xxxxxx C, x xxxx datum narození.

C. Xxxxxxxx u nového xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že původní xxxxxx prohlášení je xxxxxxxxx nebo nespolehlivé, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spoléhat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x získá xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové účely.

Oddíl X

Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxx mezi dříve xxxxxxxxxxxx účty xxxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx prověřovat, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jinak xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skupinu takových xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx entity s xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, která k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250 000 XXX, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx jako oznamovaný xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx x poslednímu xxx jakéhokoli následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Účty xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx entity, xxxxx má k xxxxxxxxxx xxx zůstatek xx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 250 000 XXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx prověřeny x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx X.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xxxxx, že xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx drženými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznamovat. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx B xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx prověřování x xxxxxx, xxx xx účet držen xxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx ovládajícími xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Určení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX) x určení, xxx x informací xxxxxxx, xx majitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx rezidentem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx účel xxxxx založení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Jestliže x xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx k xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Určení, xxx xx entita xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou x jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X majitele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx určit, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx z ovládajících xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznamovanou, x xxxxx xxxx xxx nakládáno xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx určování xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupovat xxxxx pokynů uvedených x xxxxxxxxx x) xx x) v xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx okolností xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx, zda xx xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx určení, xxx xx majitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx majitele účtu xxxxxx čestné prohlášení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx určit, xx xxxxxxx účtu je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx X xxxx 4 xxxx. x) přílohy x. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxx x uchovávané xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovanou xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uchovávané xxxxx xxxxxxx XXX/XXX x xxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zůstatkem nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 USD nebo

ii) xxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx ovládající xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely.

E. Xxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx účty xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx x úhrnným xxxxxxxxx xxxx hodnotou xxxx, xxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx být dokončeno xx 2 xxx xx xxxxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxxx účtu, které x rozhodnému xxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, ale xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx úhrnný xxxxxxxx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxx, z nichž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxx xxxxx podle xxxxxxx uvedených x xxxxxx X určit, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx účtů xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, zda xx xxxx xxxxx jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Určení, xxx xx entita xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxx případě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x které oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx majitel xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, a potvrdit xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxxxx x čestném xxxxxxxxxx uvede, že xxxx rezidentem pro xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx určit, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že majitel xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx, zda xx entita xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxx účtu xxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxx xx oznamovanou xxxxxx, xxxx oznamující xxxxx finanční instituce xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou s xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx nakládáno xxxx s oznamovaným xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejvhodnější.

a) Určení, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx majitele xxxx, aby xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx k dispozici, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určit, xx xxxxxxx účtu xx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx X bodu 4 písm. b) xxxxxxx č. 1 x tomuto zákonu, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx ovládajících xxxx xxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx shromážděné x xxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx ovládající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Spoléhání xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x listinné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spoléhat xx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxx důkazy jsou xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé.

B. Xxxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx skupinovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx domnívat, xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvě x xxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění x xxxxxxx smrti xxxxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxx x může xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx účtem jako x účtem xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx znalost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou. Oznamující xxxxx finanční instituce xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x pojistné smlouvě x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvě x xxxxxxxxx důchodu je xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx institucí x spojené x xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxx III xxxxxx B. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že oprávněná xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx postupů xxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx X.

X xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtem, xx xx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx požadavky:

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x vztahuje xx xx nejméně 25 xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx certifikátu mají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich podíly x určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx má xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění x

xxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

Xxxxxx "skupinová xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxx pojistná smlouva x kapitálovou xxxxxxxx, xxxxx: x) poskytuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx či xxxxxxx, x ii) xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx určité xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx charakteristiky zdravotního xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx členů, xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx "skupinová xxxxxxx x pojištění důchodu" xx xxxxxx smlouva x pojištění xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx asociace, odborové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x oznamující české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odkazem na xxxxxxx položku, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx nebo XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatků xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x tomto xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Slučování účtů xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx úhrnného zůstatku xxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx finanční xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x míře, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatků xxxx xxxxxx na xxxxxx. Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx každému xxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zůstatek xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx manažery xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstatku xxxx hodnoty finančních xxxx držených osobou x xxxxxx xxxx, xxx xx finanční xxxx účtem s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, x xxxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxx ví xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osobou, nikoli xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všechny tyto xxxx xxxxxxx.

4. Převod xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx denominované v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx chápat x xxxx xxxxxxxxxxxx částky x jiných xxxxxx xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx podle §13k xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx kalendářní rok 2015.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13s odst. 1 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2016.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx č. 100/2000 Xx., zákona x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Sb., xxxxxx č. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona č. 210/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Sb., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 67/2007 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 216/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona č. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., zákona č. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx č. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona x. 84/2015 Sb., zákona x. 127/2015 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x zákona x. 47/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §38x xxxx. 12 xx slova "(§38xx)" xxxxxxx.

2. §38xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 105 xxxxxxx.

3. X §38x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxxx, den xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx".

4. X §38x xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxx x této odměny, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxxx zákona x výměně xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xx Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 330/2014 Sb., x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx americkými pro xxxxx xxxxxx daní, xx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx související, xx xxxxxxxxxx roky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 330/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. U xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx uvedenému x xxxxxxxxxxx smlouvě podle §1 odst. 3 xxxxxx x. 330/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není povinna xx dne xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx; xx-xx xx xxxxx, xxxxxx je.

3. Není-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx bodu 2, oznámí xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

4. X xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx vedla xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 330/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prověří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx smlouvě.

5. Oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 2015 x 2016 v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 330/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx plateb, xxxxx xx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx jeho vyhlášení.

v x. Jermanová v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 105/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.4.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.