Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.04.2016.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

105/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Zrušení zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

105

XXXXX

xx dne 16. xxxxxx 2016,

kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x. 330/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx účtech xx Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. V poznámce xxx čarou x. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU".

2. V §8 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

3. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 2 xx xxx §13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxx 1

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx a xxxxxxx".

4. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxx druhů xxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

5. X §13 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx".

6. X poznámce xxx xxxxx x. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU".

7. X §13 xxxx. 6 xx xxxxx "anebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

8. X části první xxxxx III xxxx 2 xx za xxxxx 1 xxxxxxxx xxxx oddíly 2 x 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§13a

Úvodní ustanovení

Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx se osob, xx xxxxx se x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxx

(1) Xxxxx xx pojem xxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx

x) x jiným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx význam xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx x příloze x. 1 k xxxxxx zákonu, xx xxxxxx xxxx touto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státem x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,

c) xx xxxxxxxx státem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx význam daný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x tomto xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxx xxxx přílohou x. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx států podle xxxxxxxx 1 písm. x) a c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce x Xxxxx xxxxxxxxx neuvedená x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx instituce x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku X xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx právní osobnosti, x níž xx xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správné zjištění x xxxxxxxxx daně xxxx zabezpečení její xxxxxx.

(3) Finanční xxxxxxxxx xx státě nebo xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx instituce, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mimo území xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxx nachází x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx ho Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx uvědomí o xxxxxxx, k xxxx x seznamu xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx finanční xxxx vedený xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznamovanou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je oznamovanou xxxxxx, vyhledaný podle xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x případě

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) svěřenského xxxxx zakladatel, svěřenský xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx svěřenského xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ovládající osoba xxxxxxxxxxx fondu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx entita, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxxx D xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx X bodu 4 xxxx. x) xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nefinanční entitou xx xxxxxx právnická xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x jiným xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx také účet, x xxxxx je xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx správné zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxx a xx xxxxx podobné xxxxx xxxx kterýkoliv z xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x článku X xxxx 17 písm. x) xx x) xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x seznamu xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Oznamovanou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není

a) xxxxxxxx společností, jejíž xxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je propojenou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ze zúčastněného xxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx osoba, právnická xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx je rezidentem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx rezidentem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) pozůstalost po xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx státem xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměňovat informace xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx, xx kterým Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rezidentem státu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů tohoto xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx vedení.

(5) Xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx se Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx americká osoba,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x majetku.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prověřuje, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx

x) jiného xxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx přísnější xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx není použitelná xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx srovnatelné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx neobsahuje, xxxxxxx xx xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přísnějších xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx vůči xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly zúčastněným xxxxxx ke dni 31. prosince 2015, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 31. xxxxxxxx 2015; x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 31. prosinec xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx zjišťuje xxxxx x oznamovaném xxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majitelem xx

x) xxxxxxxxxx osoba,

b) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxx majitele účtu,

b) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx majitele účtu,

c) xxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a

d) xxxxxx identifikační číslo xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx státě, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, x kód xxxxxx státu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Majitel xxxx xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituci xxxx xxxxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Součinnost xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účtu.

§13j

Uchovávání xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xx prověřování a xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxx xxxx, xxxx správci xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx oznamovaném xxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x xxxx zrušení; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx hrubou výši xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x prostředků na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx připsaných na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx hrubé výnosy x prodeje nebo xxxxxxxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx působila jako xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x účtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx g) celkovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx v souvislosti x tímto účtem x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx zavázanou xxxxxxx xxxx dlužníkem, xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jakýkoli zpětný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo příloh x xxxxxx zákonu,

j) xxxxxxxxxx, že při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupy.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplyne, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce v xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx entitou, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§13l

Lhůta xxx podání xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx podává xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je podáváno.

§13m

Způsob xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxx

x) x ověřenou identitou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§13x

Xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx prověřování,

b) xxx xxxxxxxxxx,

x) uchovávat xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx oznamování.

§13o

Postup xxxxxxx xxxx při předávání xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§13p

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx 30. xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx smluvních států xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx výměně informací xxxxxxxxxxxx finančními institucemi xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxxxx číslo

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxx xxxxxxxxx místo Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, která xxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jí xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikační číslo xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterém má xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx přidělení.

§13r

Neúčastnící xx xxxxxxxx instituce

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prověřuje, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se finanční xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vede účet, xxxxx majitelem xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neúčastnící xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx nebo zprostředkuje xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, od koho xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx související s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx částku odpovídající xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxx xxxxxx xxxxx zavázána, x xxxxx xx xxxxxx státu.

Oddíl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx, x tom, xx x ní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předávány xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxx xxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx svá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) X xxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zřejmě xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, ji x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zpracování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) ústřední xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx, že xxxxxxxxx

x) xxxxxxx náležité xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx také xx xxxx s nižší xxxxxxxx,

x) xxxxxxx náležité xxxx xxxx pro xxxxx existující xxxx xxxxx, xxxxxxx hodnota x rozhodnému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 250&xxxx;000 USD, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx orgánu při xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informace od xxxxxxxxxxx místa jiného xxxxx.".

9. X §25 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů" x xx xxxxx "xxxxx" xx vkládá slovo ", zejména".

10. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "Ústřední xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx", slova "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx" x na konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "Xxxxxx provádění xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.".

11. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 1 a 2 k xxxxxx, xxxxx znějí:

"Příloha č. 1 x xxxxxx x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxx instituce" xx xxxxxx schovatelská instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx specifikovaná xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxx. Entita xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx svého xxxxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činí alespoň 20 % hrubého xxxxxx dané xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx 3 xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, v xxxx je proveden xxxxxxx; nebo ii) xxxxxx xxxxxxxxx entity.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxxx entita" xx xxxxxx jakákoli xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (šeky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx certifikáty, xxxxxxxx xxx.), xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x indexovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx portfolia, xxxx

xxx) xxxx investování, správu xxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zastoupení xxxxxx xxxx,

xxxx

x) xxxxx xxxxx příjem xxxxxxx xxxxxxxx x investic, xx investic xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, specifikovanou xxxxxxxxxxx xxxx investiční entitou xxxxx písmene a).

S xxxxxxx xx nakládá xxxx x tou, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednu nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx xxxxx hrubý xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, re xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx b), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx entity xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň 50 % hrubého xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx 3 xxx končící 31. xxxxxxxxx před xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx entity. Pojem "xxxxxxxxxx entita" xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kritérií xxxxxxxxx v článku X xxxx 1 xxxx. x) xx x).

Xxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx x xxxxxxx x obdobným xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x doporučeních Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Xxxxx).

5. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx cenné papíry xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx či xxxx, xx xxxxxxx papírech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, podílu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu. Xxxxx "finanční xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vázán xx xxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx holdingovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx "rezidentství xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí vztah xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právu (xx. xxxx jurisdikce xx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx). Obecně platí, xx xx-xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a je xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx pravomoci xxxx jurisdikce, xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx svěřenský xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx oznamovány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxxxxx členskému xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xx xx považována xx daňově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx v jurisdikci, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx z xxxxxx), xx se za xx, že podléhá xxxxxxxxx xxxx jurisdikce, x xx tudíž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud:

a) je xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxxx) v xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx svěřenský xxxx xxxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a náležité xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx, x němž xxxxxxxx xxxx nebo účty xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo centrální xxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxx, xxx se jedná x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jakou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem xx xxxxxxx účastí, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, penzijním xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx vydavatelem xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxx riziko, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zabezpečení její xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v jakém xx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Pojmem "xxxxxx entita" xx xxxxxx xxxxx státu xxxx jiné jurisdikce, xxxxxxxx dílčí xxxxxx xxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxx obec, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jurisdikcí xxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxx uvedených xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx entit a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx označení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx účty státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jejich xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx. Nedílnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxxx jako soukromá xxxxx nebo ve xxxx xxxxxxx xxxxx.

x) "Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx státu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxx xxxxxx, x xx xx předpokladu, xx:

x) xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) čisté xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx jedné xxxx více vládních xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx neplyne xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxx osoby x

xxx) xxxxxxx xxxxxx po xxxxx zrušení xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prováděny xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx blaho xxxx xxxxxxxxx se správou xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx se xxxx příjem xxxxxxxx xx příjem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx entity x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti obchodního xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx osobám.

3. Pojmem "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizaci včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx) která xx xx xxxxxx nebo xxxxx jurisdikcí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx) jejíž příjem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxx banka" se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx zákona xxxx z rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx oběh xxxx xxxx. Tato xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx fond zřízený xxx poskytování důchodových xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx fond:

a) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxx xx xxxx xxx 5 procent x xxxxxxx fondu,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx x informacemi x

x) splňuje alespoň xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

xx) fond získává xxxxxxx 50 % xxxxx celkových xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxx xxxxx bodů 5 až 7 xxxxxx xxxxxx xxxx x důchodových x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx C xxxx 17 xxxx. a), xx přispívajících zaměstnavatelů,

iii) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xx povoleno xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (kromě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx X xxxx 17 xxxx. x), nebo se xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx událostmi xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x výdělečné činnosti xxxxxxxxxxx, nebo nesmějí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, xxx xxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx měny xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx.

6. Pojmem "xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určili, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za předpokladu, xx:

x) fond xx xxxx xxx 50 xxxxxxxxx,

x) do fondu xxxxx příspěvky xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx investičními xxxxxxxx ani pasivními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) příspěvky xxxxxxxxxxx x zaměstnavatelů xx xxxxx, jiné xxx převody majetku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů podle xxxxxx C bodu 17 xxxx. a), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx příjem x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx nárok na xxxx xxx 20 % z xxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxx regulaci xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytuje výkazy x xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx vládní xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxx plnění x případě smrti xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx tito zaměstnanci xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vykonávané pro xxxxxx xxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Pojmem "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kreditních karet" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, nebo k xxxxxxxxx toho, xxx xxx jakýkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 60 dnů xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx X xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se rozumí xxxxxxxxxx entita, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xx entit, xxxxx xxxxxx oznamovanými xxxxxxx, x xxxxxxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxx nástroj xxxxxxxxxxxx investování vydal xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxx listinné xxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování všechny xxxx xxxxx xx xxxxxx odevzdání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx XX xx XXX xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, když xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx proplacení x

x) nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x postupy x xxxxxxxxx, aby xxxx akcie byly xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx rozumí xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x:

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo dluhovou xxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx majetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxx x entitě, která xx xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxx, že: x) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo xx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx zastoupení xx účelem investování, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uloženého xxxxxx xxxxxx zákazníka x finanční instituce xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx účastí xxxxxxxxx x cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x pojištění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx sjednaným xxxxxxxxx plněním xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve formě xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a invalidity xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx "xxxxxxxx xxxx" nezahrnuje xxxxx xxxx, který xx xxxxxxx účtem.

2. Xxxxx "xxxxxxxxx účet" xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelský, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx účet xxxx xxxxxxxx (thrift) xxxx či účet, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) certifikátem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dluhovým xxxxxxxxxxxx xxxx jiným podobným xxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ujednání, xxxxx xxxxx xx vyplácí xxxx připisuje xxxxx x této xxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx účet" xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx smluv x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx jiné xxxxx.

4. Xxxxxx "majetková účast" xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kapitálová xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx společnosti. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx majetkovou xxxxxx xxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx všech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu, xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxx osobou mající xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxx právo xxxxx xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pobírat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svěřenského xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případě vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx události xxxxxxxxxx smrt, nemoc, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxx xx určité xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jedné xxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxx xx xxxx několika xxx.

7. Pojmem "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se rozumí xxxxxxxx smlouva, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx hodnotu.

8. Pojmem "xxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx, xx xxxxxx xx nárok xxxxxxxxx x xxxxxxx odkupu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, a xx) částka, kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx ohledu xx xxxx uvedené pojem "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx splatnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx smrti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jako plnění x xxxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyvolanou xxxxxxxxx událostí,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (minus xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx nebo ukončení xxxxxxx, snížení pojistného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx chyby,

d) jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx při ukončení xxxxxxxxx, za předpokladu, xx xx dividenda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojistné xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx účet" xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx finanční účet xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, jiný xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx existujícím xxxxx ve smyslu xxxxxxx x),

xx) xxx xxxxx xxxxxxx standardů xxxxxxxxx znalosti podle xxxxxx XXX xxxxxx X xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kteréhokoli x finančních xxxx xxx uplatňování jakékoli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx finančními xxxx x x xxxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx finančním xxxxx,

xxx) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx nějž se xxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povoleno xxxx xxxxxxx x xxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx xxx dříve existující xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x sobě xxxx x zákazníkovi xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx "xxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx, není-li xxxxxxxxx xx xxxxx existující xxxx podle bodu 9 písm. x).

11. Xxxxxx "dříve xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx" xx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx držený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobami.

12. Xxxxxx "xxxx účet fyzické xxxxx" xx rozumí xxxx účet držený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobami.

13. Xxxxxx "xxxxx existující xxxx xxxxxx" xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx jednou xxxx xxxx entitami.

14. Xxxxxx "xxxx x xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1 000 000 XXX.

15. Xxxxxx "účet x xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x rozhodnému xxx xxxx k 31. prosinci jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1 000 000 XXX.

16. Xxxxxx "xxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxx účet xxxxxx jednou xxxx xxxx entitami.

17. Xxxxxx "xxxxxx účet" xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účtů:

a) důchodový xxxx penzijní účet, xxxxx splňuje následující xxxxxxxxx:

x) xxxx podléhá xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx účet xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x případě xxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (tj. příspěvky xx xxxx, které xx xxxxx podléhaly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, neboje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx),

xxx) xx vyžadováno, xxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či smrtí, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx: x) xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, xxxx xx) je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 USD, v xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtů a xxxxxx xxxx podle xxxxxx VII xxxxxx X xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxx požadavek x x případě, že xx něj mohou xxx převedena xxxxxx xxxx prostředky z xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x písmenech a) xxxx b), xxxx x jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku B x xxxxxxxx z xxxx 5 xx 7,

x) xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

i) xxxx podléhá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxx xxx pro xxxxxxxxx spoření x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nástroj xxxxxx xxx jiné xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx spoření,

ii) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx zdanění, xxxx odečitatelné xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odloženo čije xxxxx xxxx zdaněn xxxxx xxxxxx),

xxx) xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx na zdravotní xxxx), xxxx xx xx výběry xxxxxxxxx x případě nesplnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

iv) xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx podle xxxxxx XXX článku X přílohy x. 2 x tomuto xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx), splňuje xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx něj xxxxx xxx převedena aktiva xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x písmenech a) xxxx x), xxxx x jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X x některém x xxxx 5 xx 7,

x) smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) běžné xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxx do xx xxxx, xxx xxxxxxxxx dosáhne věku 90 xxx, podle xxxx, která xxxx xx xxxxxx,

xx) smlouva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx jakákoli xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx) xxx xxxxxxxx smlouvy,

iii) xxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx smrti, xxxxxxx po zrušení xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojistného s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a

iv) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx je xxxxx výhradně x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentace x xxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx závěti xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zřízený x souvislosti x xxxxxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či osobního xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

- účet xx xxxxxxxxxx výhradně xxxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxxx, vkladem xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxx, který xx xxxxxx na účtu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cenu xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xx xxxx xxxxxx příjmů x xxxx plynoucích xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, pronajímatele xx nájemce (xxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx takové osoby) xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- účet xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zřízeným x souvislosti x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

- xxxx nesouvisí x xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

xxx) s povinností xxxxxxxx instituce poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkem,

iv) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhradně xxxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxx.

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

i) xxxx existuje výhradně xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx jiném revolvingovém xxxxxxxx účtu a xxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx a

ii) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx finanční instituce xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 XXX, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx přeplatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxx, v xxxx případech xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx C přílohy x. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx účely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx sporných xxxxxxxx, xxxxxxxxx však zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx základě xxxxxxxxx xxxxx.

18. Xxxxxxxx xxxx xx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxx jsou xxxxxx xx účtu xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x této instituci xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxx o xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se tohoto xxxx, s výjimkou xxxxxxxx finanční instituce xxx ohledu xx xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx účet,

c) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účast, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxx nefinanční entita

1. Xxxxxx "aktivní xxxxxxxxxx xxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx entita, xxxxx xxxxxxx některé x těchto xxxxxxxx:

x) xxxx xxx 50 % hrubého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxx příjmem x xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jsou aktiva, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vytváření xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xx zavedeném xxxx xxxxxxx papírů xxxx xx nefinanční xxxxxx propojenou xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, centrální xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx nebo části, xxxxxxxxxxxx xxxxx jedné xxxx několika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které je xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže funguje, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, fond xxxxxxxxxxx akvizičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx akvizice xxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx formě kapitálových xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nemá žádnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx kapitál xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx po xxxx, xxxxx je 24 xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita x uplynulých xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx dále xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx činnost x xxxxxxxxx, xxxxx než xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťovacími xxxxxxxxxxx x propojenými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací služby xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx propojenou xxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx entita xxxxxxx xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) je xxxxxxx a provozována xx svém xxxxx xxxx xxxx jurisdikci, xxx xx rezidentem, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účely; nebo xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je rezidentem, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odborovou xxxxxxxxxx, zemědělskou nebo xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx podpory xxxxxxxx xxxx,

xx) xx státě xxxx jiné jurisdikci, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx,

xxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxxx entity xxxx xxxxxxxxx xxxx využity xx prospěch xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxx plateb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, kde je xxxxxxxxxx entita xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxx, xxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx jurisdikce, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx územnímu xxxxx xxxxxxxx státu.

E. Xxxxx

1. Xxxxxx "majitel xxxx" xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx drží xxxxxxxx xxxx xxx jinou xxxxx xxxx x xxxx prospěch jakožto xxxxxxxx, schovatelský xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x za xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x pojištění důchodu xx majitelem účtu xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx osoba x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx smlouvy. Po xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx důchodu se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx každá osoba x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. "Postupy XXX/XXX" xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx zákazníka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xx opatření xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx.

3. Xxxxxx "entita" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

4. Entita xx "propojenou xxxxxxx" x xxxxx entitou, xxxxxxxx: x) jedna x xxxxxx xxxxx xx ovládána xxxxxx; xx) xxx entity xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxx) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx X bodu 4 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx vedení x xxxx vedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxx" xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxx x podílu xx xxxxxx.

5. Zkratkou "XXX" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatníka (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikačního čísla).

6. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) potvrzení x rezidentství xxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxx (xxxx. vláda nebo xxxx xxxx xxxx xxxx) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx platný doklad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem (xxxx. xxxxx xxxx její xxxx xxxx xxxx), xx kterém xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx běžně xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx), xx kterém xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sídla xx státě xxxx xxxx xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxx jurisdikce, xx xxxxxx xxxx xxxxxx založena nebo xxxxxxx,

x) jakýkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx účtem entity xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce použít xxxx listinný důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx odvětvového xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praxí xxx xxxxx postupů XXX/XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx daňové, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx určení xxxxxxxxxx xxxx jako dříve xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxx známo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx odvětvový xxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx daňové.

Pojmem "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx entity" xx xxxxxx místo, xxx xxxxx její xxxxxxxx vedení. Adresou xxxxxxxx sídla xxxxxx xxxx adresa xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx přihrádka xxx xxxxxx používaná xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxx jedinou xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentech. Xxxxxxx xxxxxxxx sídla xxxxxx xxxxxx není poskytnutá xxxxxx, xx xxxxx xx být uschovávána xxxxxxx pošta.

8. Xxxxxx "xxxxx okolností" xx xxxxxx jakákoliv xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx toho, zda xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jinak s xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx v rozporu. Xxxxx xxxx změna xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně majitele xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx jakoukoli xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s takovým xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro slučování xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx C xxxx 1 xx 3 přílohy x. 2 x xxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx postavení majitele xxxx.

Xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx B xxxx 1 xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxx xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, získat xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx důkazy x určení xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, musí provést xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx B xxxx 2 xx 6 xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx I

Další xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx

X. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxx.

X. Bez ohledu xx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx každému xxxxxxxxxxxx účtu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXX xxxx xxxxx narození xxxx v záznamech xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx XXX a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx ho xxxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx, nevydal.

D. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxx II

Obecné xxxxxxxxx xx náležitou péči

A. X xxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx oznamovaný účet xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx náležité xxxx x oddílech XX xx XXX, x xxxx-xx uvedeno jinak, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx existující xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x vysokou hodnotou xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx III

Náležitá xxxx v případě xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx osob

A. Xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx existujícími xxxx fyzických xxxx.

X. Xxxx x xxxxx xxxxxxxx. V případě xxxx x nižší xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Adresa xxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx adrese xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx, xxx má daného xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobu, x xxxxx majitelem xxxx - fyzickou xxxxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx státu xxxx xxxx jurisdikce, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x elektronických záznamech. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce nevychází x xxxxxxxxx x xxxxxxxx adrese xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx listinných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx 1, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xx 6:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx státě x xxxxx telefonní xxxxx x Xxxxx republice,

d) xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx k depozitnímu xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vedený x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx státě, jestliže xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxxxxxx účtu.

3. Xxxxxxxx xxx elektronickém xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2, xxxxxx nutná xxxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx x vysokou xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx změna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 6 x pro xxxxx xxxx neplatí xxxxxxx x výjimek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx je xxx elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx pošty nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a jestliže xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X bodu 2 xxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x to x pořadí xxxxxxxxxxxxx x xxxxx okolnostem. Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nalezena xxxxxxxx xxxxxxx x ani xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Bez ohledu xx nalezení indicií xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx účtu xxxx x xxxxxxxxxx zúčastněného xxxxx v těchto xxxxxxxxx:

x) v případě, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v zúčastněném xxxxx, xxxxx nebo xxxx telefonních čísel x zúčastněném xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx k finančním xxxxx jiným xxx xxxxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vedený x xxxxxxxxxxx xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a

ii) listinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx informace x majiteli účtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx právo udělené xxxxx x xxxxxxx x zúčastněném státě x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx záznam x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státě xxxx

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Rozšířené xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx uplatňují následující xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx x vysokou hodnotou, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prověřit, xxx data x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X xxxx 2.

2. Vyhledávání x xxxxxxxxxx záznamech. Xxxxxxxx xxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pole xxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx v bodu 3 a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx uvedeny, xxx xxxxx prohledávání xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze xxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X xxxx 2, x pokud xx xxxx v aktuální xxxxxx xxxxxx s xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx shromážděných x xxxx,

x) x nejnovější xxxxxxx x založení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trvalých xxxxxxxxx, jiných xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx v xxxxxxx, že databáze xxxxxxxx dostatečné informace. Xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 2, jestliže informace x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx, x xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) telefonní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, aktuálně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x případě jiných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx příkazy xxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxx na xxxx xxxx (xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x xxxx finanční xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pošty xxx xxxxxxxx xxxx a

f) xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Kromě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamech xxxxx xxxx 1 a 2 musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem x xxxxxxxxx účtem s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xx zákazníky xx xxxxxxxx znalost xxxx, že xxxxxxx xxxxxx oznamovanou osobou.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů s xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx článku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx B xxxx 2 x není xxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx okolností, která xxxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prověření účtů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x indicií xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x následné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jedné nebo xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x tímto xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x oznamovaným xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx B xxxx 6 x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx hodnotou podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úschovu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx není nalezena xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx další xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X bodu 2 xxxx. a) xx x), xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx účet xxxxxxx jako nezdokumentovaný.

6. Xxxxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx xxx účtem s xxxxxxx hodnotou, xxx xxxxx xx jím x poslednímu dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účtu xxxxxxx rozšířené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx se xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx hodnotou. Xxxxxxxx xx xxxxxx účet xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určen xxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx vztahu k xxxx, x němž xxx určen xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx každoročně, dokud xxxxxxx xxxx nepřestane xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx, co oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxx s xxxxxxx hodnotou použije xxxxxxxxx xxxxxxx prověřování xxxxx tohoto článku, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinna xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxx xxxxx článku X xxxx 4 xx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nebude xxxxxx x nezdokumentovaný xxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx zdokumentovaným.

8. Jestliže x účtu x xxxxxxx hodnotou xxxxx xx změně okolností, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx X xxxx 2 a souvisejícím x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx s tímto xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zúčastněnému xxxxx, ve xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx článku B xxxx 6 a xxx xxxxx účet xxxxxxx některá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupy x xxxxxxxxx xxxx, xxx manažer xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Bude-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx x zúčastněném xxxxx novou xxxxxx xxx doručování, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx článku B xxxx 6, xx xxxxxxx xx majitele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx do 1 xxxx od xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx 2 xxx od xxxxxxxxxx xxx.

X. S jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx letech, xxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx oznamovanou xxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxx x případě nových xxxx fyzických xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxx účty xxxxxxxxx xxxx.

X. U xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx založením xxxx, a xx xxxxxx jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX.

X. Xx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeno, xx majitel účtu xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx státě, xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxx x účtem xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx účtem x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x takovému xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx oddílu X xxxxxx X, a xxxx datum xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx u xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx původní xxxxxx xxxxxxxxxx x získá xxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx je xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxx péče v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx entit

Následující postupy xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxx mezi dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X. Xxxx entit, které xxxx xxxxx prověřovat, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx. Xxxxx xx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx jinak buď x xxxxxxx xx xxxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx entit, xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx jasně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dříve xxxxxxxxxx xxxx entity s xxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx nepřevyšuje xxxxxx odpovídající 250&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx oznamovaný xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Účty xxxxx, které xx xxxxx prověřovat. Dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxx xxx zůstatek xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, x xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx, xxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxx být xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx X.

X. Účty xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx existujících xxxx xxxxx podle článku X platí, xx xxx x xxxx xxxxxxxx jedním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pasivními xxxxxxxxxxxx entitami x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Postupy xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx nutné xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx entit xxxxx xxxxxx B musí xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx uplatňovat níže xxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx x určení, zda xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Určení, xxx xx entita oznamovanou xxxxxx.

x) Prověřování informací xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vztahů se xxxxxxxxx (včetně informací xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX) x xxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx rezidentem xxxxxxxxxxxx xxxxx. Informace, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Jestliže x xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, oznamující xxxxx finanční instituce xxxx x tímto xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Určení, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oznamovanou xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určit, xxx xx majitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s jednou xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx jsou oznamovanou xxxxxx xxxx oznamovanými xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx x ovládajících xxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jako x oznamovaným účtem. Xxx tomto xxxxxxxx xxxx oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokynů uvedených x písmenech x) xx x) v xxxxxx, xxxxx je xx daných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Určení, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku X bodu 4 xxxx. b) xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx využít informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx postupů XXX/XXX.

x) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovanou xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX x xxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx drženého xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 USD xxxx

xx) xxxxxx prohlášení majitele xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxx jurisdikci, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely.

E. Doba xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx x úhrnným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 USD, xxxx xxx dokončeno xx 2 xxx xx rozhodného dne.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx x rozhodnému dni xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, ale xxxx xxxxxx přesáhnou xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, musí být xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx roce, v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx D xxxxx, xxx jde o xxxxxxxxxx účet.

Oddíl XX

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx entit

Následující xxxxxxx xx uplatňují xx xxxxxx vyhledání xxxxxxxxxxxx účtů mezi xxxxxx xxxx entit.

Postupy xxxxxxxxxxx x vyhledání/identifikování xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X nových xxxx xxxxx musí oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či pasivními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Určení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

a) X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x založení xxxx x xxxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx určit, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX. Jestliže xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx adresu xxxxxxxx xxxxx entity a xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem.

b) Jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že majitel xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxx x tímto xxxxx xxxxxxxx xxxx x oznamovaným xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněně xxxxxx, že majitel xxxx není ve xxxxxx x danému xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, která xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx nového xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx, xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx x písmenech x) až x) x xxxxxx, které xx xx daných xxxxxxxxx nejvhodnější.

a) Xxxxxx, xxx xx majitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx entitou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud na xxxxxxx informací, xxxxx xx x dispozici, xxxx xx základě xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určit, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx X bodu 4 xxxx. b) xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu.

b) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx postupů XXX/XXX.

x) Xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nefinanční entity xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo této xxxxxxxxxx osoby.

Oddíl VII

Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Spoléhání xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x listinné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx nebo má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx pojistné xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinovou xxxxxxx o pojištění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx vlastník, x xxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění x případě smrti xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx účtem xxxx x xxxxx jiným xxx oznamovaným účtem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční institucí x spojené x xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oddílu XXX xxxxxx X. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx držet xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX článku X.

X xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxx oznamovaným xxxxx, xx do dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx finanční xxxx, který je xxxxxxxx podílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx uzavřena xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx certifikátu xxxx xxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

xxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 USD.

Pojmem "skupinová xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx: i) poskytuje xxxxxxxx krytí xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx asociace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x ii) xxxxxx xxxxxxxx xx každého xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx určité podskupiny x rámci xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxxxxxx charakteristiky zdravotního xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx než xxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx" xx rozumí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx asociace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skupiny.

C. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx entity, xxxxx jen x xxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účty xxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxx položku, xxxx. xxxxx zákazníka nebo XXX, x umožňují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxx x xxxxx bodě, xx každému majiteli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxx drženého xxxxxxxxxx xxxx.

2. Slučování xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxx účty xxxxxx x oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x propojené xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx datovou položku, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx DIČ, x xxxxxxxx sloučení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních účtů, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx styk se xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x určení toho, xxx xx finanční xxxx xxxxx s xxxxxxx hodnotou, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx ví nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx je přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx osobou, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx částek xx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx denominované x xxxxxxxxxx dolarech xx xxxxx chápat i xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných měnách xxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxx xxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxx §13x xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx kalendářní rok 2015.

2. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x předávání údajů xxxxx §13x odst. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx první xxxxxxxx xxxxxxx daně považuje xxxxxxxx podané xxxxxxxx xx rok 2016.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona č. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona č. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Sb., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Sb., zákona x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., zákona x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., zákona x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 67/2007 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 482/2008 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 289/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 304/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., zákona x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 192/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Sb., xxxxxx č. 215/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 162/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 84/2015 Xx., zákona x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxx x. 47/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §38x xxxx. 12 xx slova "(§38xx)" xxxxxxx.

2. §38xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 105 xxxxxxx.

3. X §38x xxxx. 2 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx slova "x x xxxxxxxxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxxx, xxx ukončení xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx".

4. V §38x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dani x xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx daní

Čl. V

Zákon č. 330/2014 Sb., o výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx správy daní, xx xxxxxxx.

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xx související, za xxxxxxxxxx roky xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx zákon x. 330/2014 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. U xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx vedla xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx č. 330/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx povinna xx xxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx daňové xxxxx; xx-xx jí známo, xxxxxx je.

3. Není-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx známo federální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxx daňové xxxxx podle bodu 2, oznámí xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

4. X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxxxx x. 330/2014 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznamované xxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxx 2015 a 2016 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 330/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, název xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x úhrnnou xxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce poukázala xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

x x. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 105/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.4.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.