Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.04.2016.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

105/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Zrušení zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

105

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxx 2016,

kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx při správě xxxx a zrušuje xx zákon č. 330/2014 Xx., x xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx americkými xxx xxxxx správy xxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní a x změně dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx čarou č. 1 se xx xxxxx xxxxx doplňují xxxxx ", ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU".

2. V §8 xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxx xxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

3. V xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 2 xx xxx §13 xxxxxx xxxxxxxx oddílu 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx x xxxxxxx".

4. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx druhů xxxxxx xxxx majetku" xxxxxxx.

5. X §13 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx".

6. X xxxxxxxx xxx čarou x. 2 se na xxxxx textu doplňují xxxxx ", ve xxxxx směrnice Xxxx 2014/107/EU".

7. V §13 xxxx. 6 xx xxxxx "anebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx částku" xxxxxxx.

8. X části xxxxx xxxxx XXX xxxx 2 xx xx xxxxx 1 xxxxxxxx xxxx oddíly 2 x 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"Oddíl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx finančními institucemi

Pododdíl 1

Xxxxxx ustanovení

§13a

Úvodní ustanovení

Ústřední xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx, xx které xx x jiném státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x tomto oddíle xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) x jiným xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx státem Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx touto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Českou republikou xxxx xxxxxxxxxx dvoustranná xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx smluvním xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xx význam daný xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, x když xx xxxxxxx x tomto xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx nevymezuje, xx xxxxxx daný xxxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a c) xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§13c

Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx neuvedená x odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, která xx neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku X přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní osobnosti, x xxx je xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx správné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo jurisdikce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rezidentem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) stanoví xxxxxxxxxxxx vyhláškou x xxxxxx xx Evropské xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Oznamovaným xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedený xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovládající xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyhledaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx jiných srovnatelných xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoby skutečný xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx zakladatel, svěřenský xxxxxxx, xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jiné xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxx svěřenského fondu xxxxx x rovnocenném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx entita, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxxx X xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx x. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správné zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx zabezpečení xxxx xxxxxx x xx xxxxx podobné znaky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtů, uvedených x článku C xxxx 17 písm. x) xx f) xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo Xxxxxxxxx xxxxxx uvědomí x xxxxxxx, k xxxx v seznamu xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene a),

c) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zúčastněného xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiná než xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx rezidentem žádného xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx v tomto xxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxx vedení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) jiný xxxxxxx stát,

b) smluvní xxxx, xx kterým Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxx x tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx

x) smluvní xxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na jejímž xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zveřejněném Xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx automatické výměny xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx americkými se xxxxxx

x) oznamovanou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

(6) Seznam xxxxxxxxx států podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx mají pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxx vede oznamovaný xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce používá xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx

x) jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Úmluvy x vzájemné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Českou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx postupy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx použití mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neobsahuje, použijí xx postupy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx použití jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxx prověřování xxxxx přílohy x. 2 k xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 31. prosince 2015, xxxxxxxxx xxxx rozumí 31. xxxxxxxx 2015; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx 31. prosinec xxxx, xx xxxxxx xx tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťuje xxxxx x oznamovaném xxxx xx kalendářní xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx postupů náležité xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x oznamovaném xxxx, jehož majitelem xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) jméno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu,

b) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx majitele účtu,

c) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxxxx účtu x

x) xxxxxx identifikační číslo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx státě, xxx je daňovým xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx.

(5) Údaje xxxxx odstavce 4 xx zjišťují x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b).

§13i

Součinnost

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prověřování x zjišťování.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účtu.

§13j

Uchovávání xxxxxxx

Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prověřování x xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx oznamovaný xxxx, podá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) svůj xxxxx xxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx x xxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx zrušení; x xxxxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvy x pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, celkovou hrubou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxx připsaných xx xxxxx účet x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx hrubé xxxxxx x prodeje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx majitele tohoto xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx celkovou xxxxxx xxxx úroku xxxxxxxxxxx xxxx připsaného xx xxxxx xxxx x xxxxxxx kalendářního roku,

h) x xxxx neuvedeného x xxxxxxx f) xxxx x) celkovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dlužníkem, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtu xx jakýkoli xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxx x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx postupy.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxx oznamovaný xxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx entitou, mezinárodní xxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxx, jakou vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§13l

Lhůta xxx podání xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxx xxxxxx oznámení

(1) Xxxxxxxx xx činí xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx oznamující české xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x zjišťování,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo,

e) při xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx 500 000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxx správce xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oznámení předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§13p

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místu členského xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního státu, x xxxx je xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Pododdíl 2

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxxxx číslo

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických x přidělení identifikačního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, která xxxx oznamovaný účet, xxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxx, xxx ho xxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterém má xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxx do 15 dnů ode xxx xxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx xx finanční instituce

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prověřuje, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxx účet, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkuje xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických,

a) xxxxxxxx xxxx, xx koho xxxx xxxxxx obdržela, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx daně Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací

§13s

Informování a xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x tom, xx x xx budou xxxxxxxxxxxxx x předávány xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx prvního xxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxx osobě, xxx, xxx tato xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zřejmě xxxx xxx dopad na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx bezpečnosti podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx

x) xxxxxxx náležité xxxx xxx xxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx také na xxxx s nižší xxxxxxxx,

x) xxxxxxx náležité xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jejichž hodnota x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

§13t

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx.".

9. X §25 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody mezi xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů" x xx xxxxx "států" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxx".

10. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "Ministerstvo", slova "xxxxxxxxxx místem jiného xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Způsob provádění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu.".

11. Xxxxxxxx xx přílohy x. 1 x 2 k zákonu, xxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 164/2013 Sb.

Definice

A. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxx instituce" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, investiční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Pojmem "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx entita, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx souvisejících finančních xxxxxx xxxx alespoň 20 % xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx kratší x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx 3 xxx xxxxxxx 31. prosincem, xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx období, xxxxx xxxx kalendářním xxxxx, xxxx rokem, v xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx ii) xxxxxx existence entity.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx svého podnikání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx (xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, deriváty xxx.), měnami, měnovými, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx portfolia, nebo

iii) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zastoupení xxxxxx xxxx,

xxxx

x) jejíž xxxxx xxxxxx pochází xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxxxx a).

S xxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx x rámci xxxxx podnikání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx xxxxx xxxxx příjem xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx b), jestliže xxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx entity za xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx 3 let xxxxxxx 31. xxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx ii) xxxxxx xxxxxxxxx entity. Pojem "xxxxxxxxxx entita" xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 1 xxxx. d) xx x).

Xxxxx xxx je xxxxx vykládat způsobem, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (Financial Xxxxxx Xxxx Xxxxx).

5. Xxxxx "xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jakýkoli jiný xxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxxxxx či opcí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, swapu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvě x pojištění xxxxxxx. Xxxxx "finanční xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xx xxxx.

6. Pojmem "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx entita, xxxxx je pojišťovnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx neboje povinna xxxxxxxx platby týkající xx takových xxxxx.

7. Xxxxxx "rezidentství xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx x xxxxxxx na každou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce k xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx platí, xx je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx účely této xxxxxxxxxx, podléhá jejímu xxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx institucí xxxx jurisdikce. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx finanční xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely x xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx podléhá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy svěřenský xxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx účtů, xxx xxxx, jinému členskému xxxxx, protože xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx státě. Xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro daňové xxxxx (xxxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxx xx daňově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx z xxxxxx), xx xx za xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) je xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx vedení (xxxxxx xxxxxxxxxx vedení) x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x této jurisdikci.

Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx státu, x němž xxxxxxxx xxxx xxxx účty xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxx, xxx xx jedná x platby, xxxxx xxxx odvozeny x xxxxxxxxxx držené v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx entity, xxxxxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx vydavatelem kreditních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxx xxxxxx, že xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oznamovaných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxx entita" xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx územní xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stát, xxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jedna či xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx entita"). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx entit x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, organizace, xxxxxxxx, úřad, xxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx označení, xxxxx představuje vládní xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx vládního xxxxxx xxxx xxx připisovány xx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxx účty státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx žádná xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádná xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxx úředníkem xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx osobním xxxxx.

x) "Xxxxxxxxx entitou" se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx entitu, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxxx je xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a ovládána xxxxxx nebo několika xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx část xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

xxx) xxxxxxx entity xx xxxxx xxxxxxx přejde xx xxxxx xxxx xxxx vládních entit.

c) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soukromých xxxx, xxxxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vládního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx širokou xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx ohledu na xxxx xxxxxxx xx xxxx příjem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx soukromých xxxx, plyne-li z xxxxxxxxx vládní entity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxxxx organizace" se xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx nebo jí xxxxx xxxxxxxxx agentura xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxx organizaci včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i) xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx) xxxxx xx xx státem nebo xxxxx jurisdikcí xxxxxxxx xxxxxxx dohodu o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx) jejíž xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxx nejvyšším xxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx - vydávajícím nástroje xxxxxx pro xxxx xxxx měna. Tato xxxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx xx xx vlády xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Pojmem "xxxxxxxxx fond se xxxxxxx účastí" xx xxxxxx fond zřízený xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dávek x xxxxxxx pracovní neschopnosti x invalidity nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx osobami, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxx, jednoho nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx:

x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx 5 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx regulaci xx xxxxxx vlády x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxx x příjmů z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx či xxxxxxx xxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx celkových příspěvků, x xxxxxxxx převodů xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx bodů 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx X bodu 17 xxxx. x), xx přispívajících zaměstnavatelů,

iii) xxxxxxxxxxx xxxx čerpání xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do důchodu, xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx článku xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 17 xxxx. x), xxxx se xx rozdělování nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx událostmi xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyrovnávací příspěvky, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx omezeny xxxxxxx xx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtů x převod měny xxxxx oddílu XXX xxxxxx C xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x případě xxxxx oprávněným osobám, xxxxx xxxx současnými xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) fond má xxxx xxx 50 xxxxxxxxx,

x) do fondu xxxxx příspěvky xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx fondu, jiné xxx převody xxxxxxx x důchodových x xxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx X xxxx 17 xxxx. x), xxxx xxxxxxx odkazem xx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance,

d) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxx xxx 20 % z xxxxxxx xxxxx x

x) fond xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vládní entitou, xxxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx plnění x případě smrti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx tito zaměstnanci xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx současnými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Pojmem "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxx, xx xx vydavatelem kreditních xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxx zákazník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splatný xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postupy buď x xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího xxxxxx odpovídající 50 000 XXX, xxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi do 60 dnů xxxxxx, x obou případech xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oddílu XXX článku X xxxxxxx x. 2 x tomuto zákonu. Xxx xxxx xxxxx xx přeplatkem xxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní zůstatky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zboží.

9. Pojmem "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx entita, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx podíly x xxxxx nástroji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx pasivní xxxxxxxxxx entity s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jako vyňatý xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydal xxxxxxxx akcie na xxxxxxxx, x xx xx předpokladu, že:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx listinné akcie xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování všechny xxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx uvedené v xxxxxxxx XX xx XXX přílohy x. 2 x tomuto xxxxxx a oznamuje xxxxxxx požadované xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zpětnému odkupu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x postupy x xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxx případě xx 1. xxxxx 2018 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Finanční účet

1. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx rozumí xxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxx depozitní xxxx, schovatelský xxxx x:

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx instituci. Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pojem "finanční xxxx" nezahrnuje xxxxxxxxxx xxxx dluhovou účast x xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proto, xx: x) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx zákazníkovi x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx) xxxxxxxxxxxxx majetek xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx zastoupení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku uloženého xxxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena x písmenu x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx instituci, xxxxx byla xxxx xxxxx xxxxxx vytvořena x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění důchodu, xxxxxxxx xxxx vedené xxxxxxxx institucí, mimo xxxxxxx xx sjednaným xxxxxxxxx plněním xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyplácen xxxxxxx xxxxx ve formě xxxxx xxxx dávek xxx případ pracovní xxxxxxxxxxxx a invalidity xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx "xxxxxxxx xxxx" nezahrnuje žádný xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx účet xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx certifikátem, penzijním (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx certifikátem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zahrnuje částku xxxxxxx pojišťovnou na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ujednání, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx připisuje xxxxx x xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xx rozumí xxxx, xxxx pojistných xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx důchodu, xx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx v xxxxxxx xxxxxx společnosti (xxxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx v této xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se majetkovou xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx svěřenským xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxx právo xxxxx xxxx nepřímo (např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx "xxxxxxxx smlouva" xx xxxxxx smlouva, xxxx než xxxxxxx x pojištění xxxxxxx, xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx, odpovědnost nebo xxxxx na xxxxxxx.

6. Xxxxxx "smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxx xx xxxxxx období, xxxxx je xxxxx xxxx zčásti xxxxxx xxxxx předpokládané xxxxx xxxxxx jedné xxxx xxxx osob. Xxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx jurisdikce, xxx xxxx smlouva xxxxxxxx, a xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx smlouva, xxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Pojmem "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx: i) xxxxxx, xx kterou xx nárok xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxx odečtení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx půjčky x xxxxxxxxxx hodnoty, x xx) xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle smlouvy. Xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx pojem "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx splatnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx smrti xxxxxxx xxxxx kryté xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ztrátu vyvolanou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx skutečné xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx podle pojistné xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x důvodu xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx chyby,

d) jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxxxxxx při ukončení xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xx dividenda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x), nebo

e) jako xxxxxxx xxxxxx pojistného xxxx splátky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx "xxxxx existující xxxx" xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx vedený xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx bez xxxxxx na xx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx založen, xxxxxxxx:

x) daný majitel xxxx má x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx entity v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx existujícím xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x),

xx) pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX článku X xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx i pro xxxxx zjišťování xxxxxxxx xx xxxxxxx kteréhokoli x finančních xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty zachází xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx entita x Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx finančními xxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daného xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxxxx za dříve xxxxxxxxxx xxxx, jako x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxx) x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx AML/KYC, xx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx AML/KYC xxxxxxxxx xxx xxxxx existující xxxx podle xxxxxxx x) x

xx) založení xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx účtu x xxxx jako x zákazníkovi poskytl xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pro xxxxx xxxxxx zákona.

10. Pojmem "xxxx xxxx" se xxxxxx finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, není-li xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle bodu 9 písm. x).

11. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby" xx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx" se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx.

13. Pojmem "xxxxx existující xxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx existující xxxx xxxxxx jednou xxxx xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxx "xxxx x nižší xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která x xxxxxxxxxx xxx nepřevyšuje xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

15. Pojmem "xxxx x xxxxxxx hodnotou" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx x úhrnným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx nebo x 31. prosinci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

16. Pojmem "xxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxx účet xxxxxx xxxxxx nebo xxxx entitami.

17. Pojmem "xxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) účet xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx součástí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx důchodového xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odečitatelné xxxx vyňaté x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxx x xxxx odloženo xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx sazbou),

iii) xx vyžadováno, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx provedené xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sankce x

x) xxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 USD, xxxx xx) xx stanoven xxxxxxxxx celoživotní příspěvek xx xxxx xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, v xxxx případech s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx účet, který xxxxx xxxxxxx požadavek xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx převedena xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx a) xxxx b), xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx důchodových či xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx X x některém x xxxx 5 až 7,

x) xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx podléhá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx pravidelně obchodován xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx podléhá xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. příspěvky xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zdanění, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z hrubého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx zdanění xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sazbou),

iii) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx na zdravotní xxxx), nebo xx xx xxxxxx provedené x případě xxxxxxxxx xxxxxx kritérií xxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx omezeny xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxx VII článku X xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxx xxxxxxx požadavek xxxxxxx iv), splňuje xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xxxx x), xxxx x xxxxxxx nebo xxxx důchodových či xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x článku B x některém x xxxx 5 až 7,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxxx dosáhne věku 90 xxx, a xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

i) xxxxx xxxxxxxx, které se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesnižuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, podle xxxx, xxxxx doba xx xxxxxx,

xx) smlouva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx (xxxxxxx, zápůjčkou xx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx) částka, xxxx než xxxxx x případě xxxxx, xxxxxxx po zrušení xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx překročit úhrn xxxxxxxxxxx pojistného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rizika xxxxx, xxxxxx x jiných xxxxxxx, xxx xxxxxx xx jejich skutečný xxxxx, za dobu xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

xx) xxxxxxx xxxx držena xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx, který je xxxxx výhradně x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentace x xxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx závěti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xx) x prodejem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

- účet xx financován xxxxxxxx xxxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xx zřízen x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jakékoli xxxxx v souvislosti x pronajatým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx na účtu xxxxxx příjmů x xxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx) xxx prodeji, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxx při zrušení xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

- xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

xxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx souvisejícího x nemovitým xxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadnit xxxxxxxx úhradu xxxx.

x) xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

i) xxxx existuje xxxxxxxx xxxxx, xx zákazník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx není xxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx vzniku přeplatku xxxxxxxxx převyšujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 USD, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do 60 xxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx měny xxxxxxxxxxx x xxxxxx VII xxxxxx C přílohy x. 2 x xxxxxx xxxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníka nerozumí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poplatků, xxxxxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxx vráceného xxxxx.

18. Xxxxxxxx účet xx "veden xxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxx účtu x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxx se tohoto xxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu na xx, xxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx,

x) ve xxxxx finanční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x pojistnou xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx x smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxx nefinanční xxxxxx

1. Xxxxxx "aktivní xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx některé x těchto xxxxxxxx:

x) xxxx xxx 50 % xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní rok xx xxxxxxxx příjmem x méně než 50 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je nefinanční xxxxxx propojenou xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx entitou, mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) všechny podstatné xxxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx části, xxxxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x služeb xxxxxxx xxxxxxxx společnostem, s xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx funguje, xxxx se xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož účelem xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx účastí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx investiční xxxxx,

x) nefinanční xxxxxx xxxxx neprovozuje xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx historii, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx způsobilá xxx xxxx výjimku po xxxx, xxxxx je 24 xxxxxx xx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x uplynulých pěti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x probíhá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx reorganizace x cílem dále xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx činnost x xxxxxxxxx, jiném xxx xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nefinanční xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a zajišťovacími xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx propojenou entitou, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx entit xx xxxxxxxx zabývá xxxxx xxxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx finanční instituce, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx x provozována xx svém státě xxxx xxxx jurisdikci, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx zřízena x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiné jurisdikci, xxx xx xxxxxxxxxx, x xx profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zemědělskou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xx) xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx,

xxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx členy s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo majetku,

iv) xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, kde je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soukromé xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx entity xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kompenzace xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plateb představujících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který nefinanční xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby po xxxxxxxxx nebo zániku xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxx entitě xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx vládě xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nefinanční xxxxxx rezidentem, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxx

1. Xxxxxx "majitel xxxx" se xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx účet, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx finanční xxxx xxx xxxxx xxxxx nebo v xxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, investiční xxxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx majitele xxxx xx považována xxxx xxxx osoba. X případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změnit xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx není nikdo, xxx by xxxx xxxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo změnit xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx účtu jakákoli xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nárokem na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. "Xxxxxxx XXX/XXX" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx: x) xxxxx x těchto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx) xxx xxxxxx xxxx ovládány xxxxxxxx; xxxx xxx) xxx xxxxxx xxxx investičními xxxxxxxx podle xxxxxx X xxxx 4 xxxx. b), mají xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxx "ovládání" xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx "XXX" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx poplatníka (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikačního xxxxx).

6. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx:

x) potvrzení x rezidentství vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx) státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx platný doklad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx nebo obec), xx kterém xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx běžně xxxxxxx xxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx nebo xxxx), xx xxxxxx xx xxxxxxx jméno xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx státě nebo xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, nebo stát xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterém byla xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zauditovaný xxxxxxxx xxxxx, úvěrovou xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klasifikaci xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx standardizovaného odvětvového xxxxxxx kódů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podnikatelskou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx zavedla přede xxxx určení finančního xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxx xx xxxx známo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxx jiné xxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx sídla entity" xx rozumí xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vedení. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx entity xxxx adresa xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx přihrádka xxx adresa xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jedinou xxxxxxx, xxxxxx entita xxxxxxx, x xx xxxxxxx jako sídlo xxxxxx x jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Adresou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

8. Pojmem "xxxxx okolností" xx xxxxxx xxxxxxxxx změna, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxx, xxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jinak x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx majitele xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX článku X xxxx 1 až 3 xxxxxxx č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx má xxxx změna nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx postavení xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X bodu 1 xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx a nastane xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě se xxxxxxxxxx finanční instituce xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, musí xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxx xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xx zjištění xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx později, získat xxxxxx prohlášení a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx toho, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx listinné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx provést xxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx podle xxxxxx XXX článku X xxxx 2 xx 6 xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 164/2013 Sb.

Pravidla oznamování x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech

Oddíl I

Další xxxxxxxxx xx oznamování

A. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ke každému xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx, xx XXX x xxxxx narození xxxxxx xxx oznamovány, xxxxx xxxxxx XXX xxxx datum narození xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, aby XXX x xxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxx existující xxxx identifikovány xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nepodléhá XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xx nepodává xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxx II

Obecné požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

X. X xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oddílech XX xx VII, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o oznamovaném xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxx, x xxxxx xx vztahují.

B. Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx pro nové xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx účty x postupy náležité xxxx xxx xxxx x vysokou hodnotou xx xxxx s xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

X. Xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxx s nižší xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx se uplatňují xxxxxxxxxxx postupy.

1. Adresa xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx určování, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx oznamovanou xxxxx, x tímto xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely xxxxx xxxx xxxx jurisdikce, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x elektronických záznamech. Xxxxxxxx oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx adrese bydliště xxxxxxxx účtu - xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxx 1, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda data x možností elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamující xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 až 6:

x) identifikaci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu,

b) aktuální xxxxxx xxx doručování xxxx adresu xxxxxxxx, xxxxxx poštovní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxxxx státě a xxxxx xxxxxxxxx číslo x Xxxxx republice,

d) xxxxxx xxxxxxx, jiné xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků na xxxx vedený x xxxxxxxxxxx státě,

e) aktuálně xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) instrukce xxx xxxxxxx xxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx státě, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nalezeny xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx, nebo xx xxxx nestane účtem x vysokou hodnotou.

4. Xxxxxxxx xxx elektronickém xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x indicií xxxxxxxxx x bodu 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxx okolností, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx účtem, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x majitelem xxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x němuž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 6 a pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxx.

5. Jestliže xx xxx elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx a xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx další xxxxxx ani žádná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) až x), xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X bodu 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx důkazy xx xxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x daným okolnostem. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x listinných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důkazu xxxxxx xxxxxxx, oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx zúčastněného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxx, xx informace x xxxxxxxx xxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx telefonních čísel x zúčastněném xxxxx, x žádné xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx k finančním xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx vedený x xxxxxxxxxxx xxxxx oznamující xxxxx finanční instituce xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x vede xxxxxx x:

x) čestném xxxxxxxxxx majitele účtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

xx) listinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx x zúčastněném xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x vede xxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx v jiném xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx účtů x xxxxxxx hodnotou. X xxxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx data s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhledávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxx X xxxx 2.

2. Vyhledávání v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3 a tyto xxxxxxxxx jsou v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto informace xxxxxxxxxx, oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxxxx v článku X bodu 2, x xxxxx xx xxxx x aktuální xxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx,

x) v nejnovější xxxxxxx x založení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx AML/KYC xxxx xxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx plných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx podpisová xxxxx x

x) v jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jiných xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Výjimka v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx není povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx bydliště xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) telefonní xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx účtu, xxxxxxxx xxxxxx x oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx příkazy pro xxxxxx finančních prostředků x účtu na xxxx xxxx (včetně xxxx u jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx finanční xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx, xxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moc xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx účtem s xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx styk se xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxx x vysokou hodnotou, xxxxxxxx manažer pro xxxx xx xxxxxxxxx xx aktuální znalost xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádné x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx B xxxx 2 x není xxxxxx, xx účet xxxx oznamovaná osoba xxxxx bodu 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx další opatření, xxxxx nedojde ke xxxxx okolností, která xxxxxx x jedné xxxx více indiciím xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prověření xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2 písm. x) až x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x následné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x tímto xxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx každému zúčastněnému xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nerozhodne xxx xxxxxxx xxxxxx X xxxx 6 a xxx tento účet xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

x) Jestliže xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx článku xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx x jestliže ve xxxxxx x majiteli xxxx xxxx nalezena xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2 xxxx. x) xx e), xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx listinné xxxxxx ke xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce nemůže xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx listinný xxxxx xxxxxx, xxxx účet xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx dříve existující xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx následujícího kalendářního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, v xxxx xx xxxx xxxx účtem s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx účet, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx požadované informace x xxxxx účtu xx vztahu k xxxx, v xxxx xxx určen jako xxxxxxxxxx účet, a x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx každoročně, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobou.

7. Xxxx, xx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx nebude povinna xxxx postupy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx manažera xxx styk xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 4 xx xxxxxx x xxxxx účtu s xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx následujícím xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, přičemž x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx zdokumentovaným.

8. Jestliže x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změně okolností, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx X bodu 2 a souvisejícím x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx účtem xxxx každému xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x němuž je xxxxxxx identifikována, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx B xxxx 6 a xxx tento účet xxxxxxx některá x xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx majitel xxxx xx x zúčastněném xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna novou xxxxxx považovat xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx článku B xxxx 6, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 2 xxx od rozhodného xxx.

X. S jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxxx účtem xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx následujících xxxxxx, xxxxx majitel xxxx xxxxxxxxxx být oznamovanou xxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem vyhledání xxxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx účty xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx účtu a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx účtu rezidentem xxx daňové xxxxx, x xxxxxxxx dostatečnost xxxxxx čestného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

X. Xx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx účtu xx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx účtem x xxxxxx prohlášení musí xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, x xxxxxxxx xxxxxx X xxxxxx X, x xxxx datum narození.

C. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx má důvod xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx původní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx kterém je xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové účely.

Oddíl X

Xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplatňují xx xxxxxx vyhledání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účty entit.

A. Xxxx xxxxx, xxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx. Xxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx buď x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxx, dříve existující xxxx entity x xxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dni nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250 000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx oznamovaný xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Účty xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx účtu nebo xxxxxxx xxxx přesahující xxxxxx odpovídající 250&xxxx;000 XXX, a xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ale jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přesáhne x xxxxxxxxxx xxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx X.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx oznamovat. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx X xxxxx, xx xxx x účty xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami s xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jako x xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx entit, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx existujících xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx x určení, xxx xx účet držen xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Určení, xxx xx entita xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro regulatorní xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxx postupů XXX/XXX) x xxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx rezidentem xxxxxxxxxxxx xxxxx. Informace, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx rezidentem xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x zúčastněném xxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx informací, xxxxx xx x dispozici, xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx osobou.

2. Xxxxxx, xxx xx entita xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. X majitele xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivní nefinanční xxxxxxx s jednou xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx jsou oznamovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx pasivní nefinanční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x účtem musí xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) xx x) v xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxx nefinanční xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx majitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení, xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx účtu je xxxxxxx nefinanční entitou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku X bodu 4 xxxx. b) xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Určení xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro účely xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx:

x) informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx AML/KYC v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx entity xxxxxxxx xxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX nebo

ii) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xx ovládající xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely.

E. Xxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx entit x xxxxxxx zůstatkem xxxx hodnotou xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx xxx dokončeno xx 2 let xx xxxxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx entit s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x rozhodnému dni xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 250&xxxx;000 USD, xxx xxxx částku xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxx následujícího xxxx, musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu entity xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx nutné xxxxxxxxx. X nových účtů xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které může xxx xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx majitel účtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxx finanční xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx AML/KYC. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx entity a xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem.

b) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněně xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovanou xxxxxx.

2. Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, která xxxx které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx osobami. X xxxxxxxx xxxxxx účtu xxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxx xx oznamovanou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx kterákoli x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxx xxxxxxxxxxx, x účtem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxx xxxxxxxx xxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle pokynů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c) x xxxxxx, které xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx, xxx xx majitel xxxx pasivní nefinanční xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx účtu pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxx xx jedná x xxxxxxx nefinanční xxxxxx, pokud xx xxxxxxx informací, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx entitou podle xxxxxx X bodu 4 písm. b) xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx majitele účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle postupů XXX/XXX.

x) Xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doplňující xxxxxxxx:

X. Spoléhání se xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkazy, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxx účty oprávněných xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx důchodu a xxx skupinovou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo skupinovou xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx vlastník, x pojistné xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvě x xxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x účtem xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvě x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční institucí x spojené x xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx indicie xxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx B. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvod xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx oznamovanou xxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xx xxxx držet xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX článku X.

X xxxxxxxxx účtem, který xx členským xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx oznamovaným účtem, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jestliže finanční xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou hodnotou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění důchodu, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění důchodu xx uzavřena xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na nejméně 25 xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxx xx xxx v xxxxxxx xxxxx zaměstnance vyplaceno xxxxxxxxx xxxxxx a

iii) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxx pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx: x) poskytuje xxxxxxxx krytí xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, odborové xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx) ukládá xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx skupiny, nebo xxxxx xxxxxx podskupiny x xxxxx skupiny, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx věk, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu" xx xxxxxx smlouva x pojištění xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, odborové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx úhrnného zůstatku xxxx xxxxxxx finančních xxxx držených xxxxxxxx xxxxxx je oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sloučit všechny xxxxxxxx xxxx xxxxxx x oznamující české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x propojené xxxxxx, xxxxx xxx v xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, např. xxxxx xxxxxxxxx nebo XXX, a umožňují xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, uvedených x tomto xxxx, xx každému majiteli xxxxxxxx drženého finančního xxxx xxxxxxxx celý xxxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx účtů xxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančních xxxx držených xxxxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx finanční účty xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x propojené xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, x xxxx informační systémy xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxx, xx každému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiřazen xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Zvláštní xxxxxxxx pro slučování xxxxxx xxx manažery xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxx xxxx, xxx je finanční xxxx xxxxx x xxxxxxx hodnotou, xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x němž manažer xxx xxxx se xxxxxxxxx ví xxxx xx xxxxx předpokládat, xx xx přímo xxxx nepřímo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sloučit.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx. Všechny xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dolarech je xxxxx chápat x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxxxxxxxx xxx.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx podle §13x xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2015.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o shromažďování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13x xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx oznámení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2016.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x daních x xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx č. 32/1995 Xx., zákona č. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Sb., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx č. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx č. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona č. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 67/2007 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 482/2008 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx č. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., zákona č. 105/2013 Sb., zákona x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx č. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Sb., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxx x. 47/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §38x odst. 12 xx xxxxx "(§38fa)" xxxxxxx.

2. §38xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 105 xxxxxxx.

3. X §38x xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x x poplatníka, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx".

4. X §38x xxxx. 2 xx xx konci textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x odděleně xx xxxxxx xxxxx x odměně xxxxx xxxxxx právnické xxxxx x sražené xxxx x této xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nerezidentem".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které započalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Zrušení xxxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 330/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx americkými pro xxxxx xxxxxx daní, xx xxxxxxx.

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx roky přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx zákon č. 330/2014 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedla xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvě xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 330/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx používané xxx daňové xxxxx; xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx daňové xxxxx xxxxx bodu 2, xxxxxx místo xxx datum xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

4. X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedla xx xxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 330/2014 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx oznamované xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxx 2015 x 2016 x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 330/2014 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, název xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a úhrnnou xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovala.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

x x. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 105/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.4.2016.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.