Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

374/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Povinné osoby §3

Selhání §4

Orgán příslušný k řešení krize §5

Oddělení činností §6

Rozhodování §7

ČÁST DRUHÁ - PLÁNOVÁNÍ, ZPŮSOBILOST K ŘEŠENÍ KRIZE A VNITROSKUPINOVÁ PODPORA

HLAVA I - OZDRAVNÉ PLÁNY

Díl 1 - Zjednodušené povinnosti některých institucí §8

Díl 2 - Ozdravný plán

Náležitosti ozdravného plánu §9

Další požadavky na ozdravný plán §10

Posouzení ozdravného plánu §11

Skupinový ozdravný plán §12

Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při tvorbě skupinového ozdravného plánu §13

Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při tvorbě skupinového ozdravného plánu §14

Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při posouzení skupinového ozdravného plánu §15

Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při posuzování skupinového ozdravného plánu §16

HLAVA II - PLÁNY ŘEŠENÍ KRIZE

Díl 1 - Plán řešení krize §17 §18

Díl 2 - Skupinový plán řešení krize

Náležitosti skupinového plánu řešení krize §19

Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při tvorbě skupinového plánu řešení krize §20

Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při tvorbě skupinového plánu řešení krize §21

HLAVA III - ZPŮSOBILOST K ŘEŠENÍ KRIZE

Díl 1 - Vymezení způsobilosti k řešení krize §22

Díl 2 - Odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize §23

Díl 3 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při odstranění překážek způsobilosti evropské finanční skupiny k řešení krize §24 §24a §25

Díl 4 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při odstraňování překážek způsobilosti k řešení krize na úrovni skupiny §26

Díl 5 - Omezení související s porušením kombinované kapitálové rezervy §26a

HLAVA IV - VNITROSKUPINOVÁ PODPORA

Smlouva o skupinové podpoře §27 §28

Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při přezkumu smlouvy o skupinové podpoře §29

Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při přezkumu smlouvy o skupinové podpoře §30

Schválení smlouvy o skupinové podpoře společníky nebo osobami v obdobném postavení §31

Podmínky poskytnutí skupinové podpory §32

Poskytnutí a přijetí skupinové podpory §33

Řízení o souhlasu s poskytnutím skupinové podpory §34 §35

Oznamovací povinnost §36

ČÁST TŘETÍ - VČASNÝ ZÁSAH

Opatření včasného zásahu §37 §38

Výměna vrcholného vedení a vedoucího orgánu §39

Dočasná správa §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49

Individuální opatření včasného zásahu a jmenování dočasného správce ve vztahu ke skupinám §50

Koordinace opatření včasného zásahu a jmenování dočasného správce ve vztahu ke skupinám §51

ČÁST ČTVRTÁ - OCENĚNÍ MAJETKU A DLUHŮ A PŘEDBĚŽNÝ ODHAD §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58

ČÁST PÁTÁ - ODPIS A KONVERZE KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Vztah k ustanovením o opatřeních k řešení krize §59

HLAVA II - PODMÍNKY PRO ODPIS NEBO KONVERZI ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ

Podmínky na úrovni povinné osoby §60

Podmínky na úrovni skupiny §61

Domněnky §62

Dopady v jiných členských státech §63

Oznamovací povinnost vůči orgánům jiných členských států §64

HLAVA III - PROVEDENÍ ODPISU NEBO KONVERZE ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ

Snížení položek kmenového kapitálu tier 1 §65

Další oprávnění České národní banky §66

Odpis nebo konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků §67

Pořadí snížení, odpisu nebo konverze §68

Konverzní poměr §69

Některé náležitosti opatření obecné povahy §70

Změny v kvalifikované účasti §71

HLAVA IV - ÚČINKY ODPISU NEBO KONVERZE ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ

Snížení jmenovité hodnoty §72

Nabytí vlastnického práva §73

Další oprávnění České národní banky §74

HLAVA V - UZNÁNÍ VLASTNÍKEM

Zajištění uznání odpisu a konverze §74a

Výjimky §74b

ČÁST ŠESTÁ - ŘEŠENÍ KRIZE POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel řešení krize §75

Zásady řešení krize §76

Podmínky pro řešení krize §77 §78 §79

Veřejný zájem §80

Dodatečné podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize některých povinných osob §81

HLAVA II - MORATORIUM PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŘEŠENÍ KRIZE §81a §81b §81c

HLAVA III - OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ KRIZE

Díl 1 - Některé pravomoci České národní banky §82 §82a §83 §84 §85 §85a

Díl 2 - Správa pro řešení krize §86 §87 §88 §89 §90 §91

Oddíl 1 - Přímá správa §92

Oddíl 2 - Zvláštní správa §93 §94 §95

Díl 3 - Přechod činnosti na soukromého nabyvatele §96 §97 §98 §99 §100 §101

Díl 4 - Přechod činnosti na překlenovací instituci §102 §103 §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112

Díl 5 - Přechod činnosti na osobu pro správu aktiv §113 §114 §115 §116 §117 §118 §119

Díl 6 - Odpis nebo konverze odepisovatelných závazků

Oddíl 1 - Základní ustanovení

Podmínky pro odpis nebo konverzi odepisovatelných závazků §120

Právní forma povinné osoby §121

Odepisovatelné závazky §122

Vyloučení některých odepisovatelných závazků §123

Zvýšení rozsahu odpisu nebo konverze a příspěvek z Fondu pro řešení krize §124

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z Fondu pro řešení krize §125

Zdroje příspěvku z Fondu pro řešení krize §126

Oddíl 2 - Požadavky na kapitál a způsobilé závazky

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §127

Minimální požadavek a vnitřní minimální požadavek §127a

Určení minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku §127b

Prodej podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům §127c

Pododdíl 2 - Požadavky na kapitál a způsobilé závazky osoby podléhající řešení krize

Způsobilé závazky ke splnění minimálního požadavku §128

Způsobilé závazky ovládané osoby §128a

Požadavek na podřízenost způsobilých závazků §128b

Požadavek na podřízenost způsobilých závazků globálně systémově významné instituce a významné osoby podléhající řešení krize §128c

Skutečnosti zohledňované při rozhodování o požadavku na podřízenost §128d

Určení minimálního požadavku osobě podléhající řešení krize, která je členem evropské finanční skupiny §129

Určení minimálního požadavku instituci mimo evropskou finanční skupinu §129a

Rezerva pro zajištění důvěry §129b

Určení minimálního požadavku významné osobě podléhající řešení krize §129c

Určení minimálního požadavku globálně systémově významné instituci §129d

Pododdíl 3 - Požadavky na kapitál a způsobilé závazky povinné osoby jiné než osoby podléhající řešení krize

Způsobilé závazky ke splnění vnitřního minimálního požadavku §130 §130a

Určení vnitřního minimálního požadavku §131

Výjimka z vnitřního minimálního požadavku §131a

Plnění vnitřního minimálního požadavku prostřednictvím závazku k plnění §131b

Určení požadavku významné ovládané osobě, která je povinnou osobou ovládanou globálně systémově významnou institucí se sídlem na území jiného než členského státu §131c

Pododdíl 4 - Postup při určování minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku

Určení minimálního požadavku §132

Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize osoby podléhající řešení krize §132a §132b

Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize osoby, která není osobou podléhající řešení krize §133

Rozhodnutí o určení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku §134

Určení odepisovatelného závazku z derivátu §135

Pododdíl 5 - Podávání zpráv a informační povinnost

Určení odepisovatelného závazku z derivátu §136

Povinnost uveřejňování §136a

Informační povinnost §136b

Pododdíl 6 - Následky porušení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku §137

Pododdíl 7 - Přechodné období pro splnění minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku §137a

Oddíl 3 - Provedení odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků

Odpis nebo konverze odepisovatelných závazků §138

Zajištění kapitálu osoby pro správu aktiv §139

Pořadí odpisu nebo konverze §140

Konverzní poměr §141

Zvláštní ustanovení o odepisovatelných závazcích z derivátů §142

Některé náležitosti opatření obecné povahy §143

Změny v kvalifikované účasti §144

Oddíl 4 - Účinky odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků

Snížení jmenovité hodnoty a zánik pohledávek §145

Nabytí vlastnického práva §146

Další oprávnění České národní banky §147

Oddíl 5 - Uznání věřitelů

Zajištění uznání odpisu a konverze §148

Výjimky §149 §149a

Oddíl 6 - Plán reorganizace podnikatelské činnosti

Vypracování plánu reorganizace podnikatelské činnosti §150

Náležitosti plánu reorganizace podnikatelské činnosti §151

Rozhodnutí o žádosti o schválení plánu reorganizace podnikatelské činnosti §152

Úpravy neschváleného plánu reorganizace podnikatelské činnosti §153

Úpravy schváleného plánu reorganizace podnikatelské činnosti §154

Provádění plánu reorganizace obchodní činnosti §155

Zvláštní ustanovení o plánu reorganizace obchodní činnosti ve skupině §156

Díl 7 - Vládní stabilizační nástroje

Druhy vládních stabilizačních nástrojů §157

Podmínky uplatnění vládních stabilizačních nástrojů §158

Návrh na uplatnění vládních stabilizačních nástrojů §159

Veřejná kapitálová podpora §160

Přechod nástrojů účasti na povinné osobě na stát §161

Zásady hospodaření s majetkem nabytým uplatněním vládních stabilizačních nástrojů §162

Spolupráce při uplatňování vládních stabilizačních nástrojů §163

Díl 8 - Doplňkové pravomoci §164 §164a §165

Díl 9 - Přeshraniční aspekty pravomocí §166 §167

Díl 10 - Zákaz některých smluvních ujednání §168 §169

Díl 11 - Společná ustanovení k přechodům a převodům nástrojů účasti, majetku a dluhů

Pravidla neplatnosti, neúčinnosti nebo odporovatelnosti právních jednání z důvodu poškozování věřitelů §170

Omezení částečných přechodů §171

Ochrana platebních a vypořádacích systémů §172

Závazky podléhající omezením §173

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ KRIZE

Díl 1 - Informační povinnosti České národní banky §174 §175 §176

Díl 2 - Právo věřitelů a vlastníků nástrojů účasti na dorovnání §177

Díl 3 - Úhrada nákladů České národní banky a Fondu pro řešení krize §178

ČÁST SEDMÁ - PŘESHRANIČNÍ ASPEKTY

HLAVA I - ZÁSADY ČINNOSTI §179

HLAVA II - KOLEGIA

Díl 1 - Kolegium pro řešení krize §180 §181 §182

Díl 2 - Evropské kolegium příslušné k řešení krize §183

HLAVA III - SKUPINOVÉ ŘEŠENÍ KRIZE

Díl 1 - Postup pro skupinové řešení krize §184

Díl 2 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při skupinovém řešení krize

Oznamovací povinnost §185

Posouzení dopadů §186

Vyhodnocení dopadů §187

Opatření České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při skupinovém řešení krize §188

Samostatné opatření §189

Díl 3 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při skupinovém řešení krize

Oznamovací povinnost §190

Opatření České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při skupinovém řešení krize §191 §192 §193

ČÁST OSMÁ - VZTAHY S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY

Díl 1 - Spolupráce s orgány jiných než členských států §194

Díl 2 - Uznání a výkon postupů pro řešení krize jiných než členských států

Uznání postupů pro řešení krize jiného než členského státu §195

Výkon postupů pro řešení krize jiného než členského státu §196

Díl 3 - Podmínky pro řešení krize pobočky instituce z jiného než členského státu §197

ČÁST DEVÁTÁ - FINANCOVÁNÍ

HLAVA I - GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU

Garanční systém finančního trhu §198

Správní rada §199 §200 §201

Výkonná rada §202

Povinnost mlčenlivosti §203

Zpracování osobních údajů §203a

Statut §204

Účetnictví §205

Investování peněžních prostředků §206

Výdaje na správu §207

Spolupráce Garančního systému, České národní banky a Ministerstva financí §208

HLAVA II - FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ KRIZE

Fond pro řešení krize §209

Příspěvkový fond Fondu pro řešení krize §210

Provozní fond Fondu pro řešení krize §211

Použití majetku Fondu pro řešení krize §212

Cílový objem Fondu pro řešení krize §213

Pravidelné příspěvky §214

Mimořádné příspěvky §215

Odkladný účinek rozkladu a následky zrušení rozhodnutí o stanovení příspěvku §215a

Měna příspěvků §215b

Prostředky získané z trhu §216

Půjčování mechanismů financování řešení krize §217 §218

Státní dotace nebo výpomoc §219

Spojení prostředků mechanismů financování řešení krize při skupinovém řešení krize §220

Spoluúčast Fondu pojištění vkladů při řešení krize §221

ČÁST DESÁTÁ - PROCESNÍ USTANOVENÍ

Rozhodnutí §222

Opatření obecné povahy §223

Opravné prostředky §224 §225 §226

Účinky některých rozhodnutí nebo rozsudků §227

Procesní ustanovení v některých zvláštních případech §228

Informační oprávnění Ministerstva financí §229 §230

ČÁST JEDENÁCTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

Opatření k nápravě §231 §232

Přestupky fyzických osob §233 §234

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §235 §236

Přestupky povinné osoby §237

Přestupky povinné osoby související s porušením minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku §237a

Přestupky osoby podléhající řešení krize související s porušením požadavku na podřízenost §237b

Společná ustanovení §238 §239 §240 §241

Informační povinnost §242

ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Součinnost §243

Díl 1 - Mlčenlivost §244 §245 §246 §247 §248

Díl 2 - Vztah k jiným právním předpisům

Nabídková povinnost §249

Změna výše základního kapitálu §250 §250a §250b §250c §250d §250e

Postup při konverzi zaknihovaných konvertibilních nástrojů na listinné akcie nebo kmenové listy §250f

Postup při konverzi zaknihovaných konvertibilních nástrojů na podíl v případech neuvedených v §250f §250g

Postup při konverzi listinných konvertibilních nástrojů na zaknihované akcie §250h

Postup při konverzi listinných konvertibilních nástrojů na listinné akcie nebo podíl na společnosti s ručením omezeným §250i

Přeměny §251

Spojování soutěžitelů §251a

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §252 §253 §254 §255

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §256

Příloha č. 1 - Informace pro účely plánování řešení krize

Příloha č. 2 - Posouzení způsobilosti k řešení krize instituce nebo skupiny

Příloha č. 3 - Výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení

Příloha č. 4 - Vzorec pro výpočet požadavku na podřízenost

č. 182/2018 Sb. - Čl. II

č. 298/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

374

XXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxx 2015

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské unie2) x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx plány x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo skupinového xxxxxxx,

x) financování xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxx xx uplatňované a

g) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82, §83 xxxx. 1, §84 xxxx. 1, §85 xxxx. 1 a 2, xxxxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §86 xx 95, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96101, xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxx §102 xx 112, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle §113 xx 119, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §120 xx 126 x §138 xx 156, xxxxxx stabilizační xxxxxxxx podle §157 xx 163 a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §164 x 164a,

x) institucí xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/203332), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň 750 000 XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 bodu 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x), x) xxxx x) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ovládanou xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 16 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 135 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 15 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 20 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) smíšenou xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 21 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx holdingovou osobou xxxxx xxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 22 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba podle xx. 4 odst. 1 xxxx 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013,

x) evropskou xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 33 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 29 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, která není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx řešení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx xxxxx podléhající xxxxxx krize x xx xxxxxxxx osoby, xxxxx nejsou

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx, x jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řešení krize, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx provozuschopnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx poskytnuta na xxxxxxxxxxxx úrovni, by xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx podporu xxxxx xx. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx orgán x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx právní xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx státech pravděpodobně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx podíl, vnější xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny,

v) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 o XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x registrech xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků Xxxxx xxxxxxx banky nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vést xx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinných xxxx, xxxxx xxxx přechodným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx provedena x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 17 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx3) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6, opatření x xxxxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxx §23 a 24, xxxxxxxx xxxxx §3740, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxx §60 x 61 a xxxxxxx xxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx §65,

x) systémovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x možnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, který je xxxxxxx stranou Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx cenný xxxxx, s xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určité xxxxxx částky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx podle obdobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) krytým xxxxxxxxxx dluhopis xxxxx §28 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) nástrojem xxxxxx xxxxx společníka v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx kterým xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporací, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx právech v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx papírem,

g) kapitálem xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 118 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xx 4, xx. 29 xxxx. 1 xx 5 xxxx xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) nástrojem vedlejšího xxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 52 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx kapitálu xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 x xxxxxxx kapitálu xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §128 xxxx 130,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky podle §130 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku podle xx. 72c xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazkem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 72b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dluh xxxxx, a dluhopis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování,

q) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx x středním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx roční xxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx vrcholném vedení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za každodenní xxxxxx instituce.

(3) Dále xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konsolidovaná xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx pověřen x xxxxxx xxxxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx příslušným k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx krize v xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx,

x) globální xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 133 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) kombinovanou xxxxxxxxxxx rezervou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §128a,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 94 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, jejímž předmětem xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx cenných xxxxxx,

2. xxxx xx xxxxx xxxxx nebo skupinu xxxx xxxxx cenných xxxxxx,

3. xxxx obchodů xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, skupin xxxx xxxxxx,

x) smlouva, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx hodnota se xxxxxxxx xx komoditám, xxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx komodity xxxx xxxxxxx nebo indexu xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx komodit,

3. xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx obchodů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, skupin xxxx xxxxxx,

x) futures, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxx komodity xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxx, služby, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) swapová xxxxxx, včetně

1. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, spotových nebo xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx transakcích, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx indexu x xxxxx, dluhopisového xxxxxx xxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozpětí xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx swapové dohodě xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 x 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trzích swapů xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohoda xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxx,

x) rámcová xxxxxx pro xxxxxxx xxxx dohodu xxxxx xxxxxx x) až x).

(5) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx použijí x xx zaknihované xxxxx papíry, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§3

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx bylo xxxxxxx povolení xxxxx xx. 14 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 648/201233), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx odnětí xxxxxxxx k činnosti, x xx zejména xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podstatný pokles xxxx xxxxxx kapitálu,

b) xxxx jejích xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx,

x) není xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xx xx xxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxx podpora byla xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx4) x xxxxxxx xxxx5) Xxxxxxxx xxxx pro oblast xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituci, xxxxx xxxxxxxxx podmínky podle xxxxxx x) xx x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podporu na xxxxxxxx skutečných xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nezvýhodňujících instituci, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxx podmínka xxxxx xxxxxx x) xx c) xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxx §60 xxxx 61; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, hodnocení xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, lze-li důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x).

§5

Orgán příslušný k xxxxxx xxxxx

(1) Orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepříznivých xxxxxxx x cvičné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 jsou uvedeny xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxx národní xxxxx29).

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krize xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §97 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Oddělení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx §17, 19, 22 xx 26a, §77 x 78, §81 xx 81b, 98, 128b, 128c, 129 xx 129d, 131 xx 131c, 137, 159, 160 a §168 xxxx. 1.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x oddělení činností xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx pravidel týkajících xx výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nebo xxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxx způsob xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx

(1) Při přijímání xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) bere x xxxxx xxxxx dopady xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx určeno, xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxx členové xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx osoba, x

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx dopadů x těchto ostatních xxxxxxxxx státech.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xx-xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx okolností rozumně xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx použije obdobně.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat od xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xx xxxxx rozhodování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací uvedených x xxxxx xxxxxx xxxxx x získávat xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xx místě x povinné osoby. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance není xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx kontroly xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx seznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx stranou, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx ke všem xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx x řešení xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka oprávněna xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podkladů x xxxxxxxxx potřebných k xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů určí xxxxxxxxxxx. Xxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx od povinných xxxx informace xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytl, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v odstavci 3, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx škodu xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx neposkytnou řádně x včas.

(7) Povinná xxxxx xxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vedoucímu xxxxxx, xxxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX DRUHÁ

PLÁNOVÁNÍ, XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX X VNITROSKUPINOVÁ PODPORA

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx, i bez xxxxxxx, x ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx instituce, jakož x xx financování xxxx xx hospodářství xxxx xxxxx, omezit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 x stanovit xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jejich pravidelné xxxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x povaze podnikání xxxxxxxxx, xxxx vlastnické xxxxxxxxx, právní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozsahu x složitosti jejích xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaným xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx účinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx instituci stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx vydat, jedná-li xx x instituci,

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 XXX, xxxx

x) x xxx xxxxx celkové bilanční xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 20 % x zároveň xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

Díl 2

Ozdravný plán

§9

Náležitosti xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx součástí řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx6); x xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zhoršení xxx xxxxxxxx situace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx realizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nepříznivých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx systémovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx každé xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významný xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ozdravného plánu, xxxxxxx xx změně xxx xxxxxx formy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktualizovat xxxx xxxxxxxx xxxx častěji, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na poskytnutí xxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případech předvídaných x xxxxx obchody x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x ní x xxxxx,

x) označí xxxxxx, xxxxx by v xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx instituce xxx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxx.

(4) Xxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) shrnutí xxxxxxxx částí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) shrnutí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx, xxx hodlá instituce xxxxxxxx na případné xxxxxxxxx reakce trhu,

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo k xxxxxxxx finanční situace xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pokračovat v xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aspektů xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provedení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x protistrany,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx postupů xxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxx případného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodních činností, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správy a xxxxxx xxxxxxxxx, politik x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx schválení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx osob, které xxxx x rámci xxxxxxxxx odpovědné za xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k udržení xxxx obnově xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojům xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx členy skupiny x druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx instituce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x plnit dluhy x okamžiku jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x páky,

m) xxxxxxxxxx a opatření x xxxxxxxxxxxxxxxxx dluhů,

n) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x restrukturalizaci xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx, xxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxx technologií,

q) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx obnovu xxxxxxxx stability,

r) xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx strategií x xxxxxx finančního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopad těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instituce,

t) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x

x) xxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx přijmout jedno xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ozdravného xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kvalitativní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vztahují xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx, s dostatečnou xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxx x byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx opatření.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx instituce

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě, xx xxxxxxxxx ukazatel nedosáhl xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10

Další požadavky xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx účelné pro xxxxxxxxx účinného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ozdravný xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx to xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánů, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a x §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxx k posouzení xxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxx sestavení nebo xxxxxxxxxxx, a xxxx xx xxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx, xx ozdravný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vedla x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx situace xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx opatřením, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přijmout, x

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx finančního napětí x xxx minimalizaci xxxxxxxxxx nepříznivých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx prováděly x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx negativní vliv xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x ozdravném plánu xx možnost xxxxxx xxxxx instituce.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka, xx ozdravný xxxx xxxxxxxxx má významné xxxxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provedení, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 2 měsíců xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxxx. Tuto lhůtu xxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1 měsíc xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxxx-xx xxxx nedostatky xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx uspokojivě xxxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepředloží ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx zjištěné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn plánu xxxxx xxxxxxxx 4, Xxxxx národní banka xxxxx instituci, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jaké xxxxx je xxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxx činnosti provést xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx překážek xxxxxxxxx xxxx provedení.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyřešily, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx rizika xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo systémy, xxxxxx rizika xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx změny strategie xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx odolnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx funkcí, xxxx

x) xxxxxxx změny xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s příslušným xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

§12

Xxxxxxxxx ozdravný plán

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx osoby a xxxxx xxxxxxxx xxxxx; §9, §10 xxxx. 1 x 3 x §11 se xxxxxxx obdobně, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx skupinového xxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx s xxxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstraněny xxxxxxx obtíží x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi ozdravnými xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a, xx-xx xx xxxxxxxxxx, rovněž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx ovládaných xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ozdravný xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx skupiny v xxxxxxx se smlouvou x xxxxxxxxx podpoře, xxxxx xxxx uzavřena x souladu x §27 xx 36.

(5) X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx vzniku x xxxxxx nepříznivých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx finančních obtíží xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx překážky xxxxxxxxx ozdravných xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členů x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx překážky urychleného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx.

§13

Postup České xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx §9 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxx skupinový xxxxxxxx xxxx předtím, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §244, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evropskou ovládající xxxxxx

x) orgánům dohledu xxxxxxxxx států, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx se xxxxxxxxx ozdravný plán xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x členských xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby").

§14

Postup Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx při tvorbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §16, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na individuálním xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Postup České národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozdravného plánu

(1) Xxxxx národní banka xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx s orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx stabilitu členských xxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxx působí; xxx tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx ohledně

a) schválení xxxxxxxxxxx ozdravného xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) uložení xxxxxxxxxx přepracovat skupinový xxxxxxxx plán xxxxx §11 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxxx 1 xxxx více xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx xxxxxxx xxxx skupiny.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx opatření podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxx dotčené skupiny, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx 4 xxxxxx ode dne, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložila xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx záležitostí xxxxx xxxxxxxx 1, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx x ostatními xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2; přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx. Xxx není dotčeno xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako orgánu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x urovnání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7), xxxx-xx xx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §10 odst. 6 xxxx. a), x) xxxx d) xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxx národní banka xxxx xxxxx dohledu xx konsolidovaném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx ovládanou xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankovnictví, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxx ovládanou xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx orgán xxxxxxx xxx ovládanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolegia xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx působí; při xxxxx posuzování usiluje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravný xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx této xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx 1 xxxx více xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6 vůči xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobou xxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxx kterou xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dosaženo xx xxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dotčenou xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ozdravný xxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx nad ovládanou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx k dohodě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxxx národní banka xxxx xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna v xxxxxxxxxx 7 dnech xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finančním xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7), xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx uložení xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx xxx xxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx bankovnictví, xxxxxxx xxxx xx uplynutí 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sporu.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxx xxxxxx xxxxx

§17

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxx po konzultaci x xxxxxx příslušnými x řešení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xx jejichž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx významné xxxxxxx"), vypracuje plán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx členem xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §22, 23 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx instituce a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vlastnické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx rizikovému xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, provázanosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a x xxxxxxxxxxx službám, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx možných xxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx případu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předchozích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stanoví možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize. Plán xxxxxx krize nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nouzové xxxxxxxxxx pomoci Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx použití prostředků Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ekonomického xxxxxxxx zásadních činností x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx instituce,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx instituce,

f) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx krize,

g) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx možnosti převodu xxxx prodeje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize,

j) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxx řešení xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx instituce,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x další infrastruktuře x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxx na zaměstnance xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zástupců xxx xxxxxx xxxxx,

x) plán xxxxxxxxxx x médii x s veřejností,

o) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavku x xxxxx pro xxxxxx dosažení,

p) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §128b xxxx 128c,

x) xxxxx procesů a xxxxxxx nutných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plánu xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx instituce mohla xxxxxxxx obchody x Xxxxxx národní bankou, x xxxxxx aktiv, xxxxx by xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxxxxx analýz xxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx součinnost potřebnou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxx řešení xxxxx musí být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x finanční situace, x jejímž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx snížení efektivity xxxxx xxxxxx krize xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat Xxxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxx řešení xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo odpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx aktualizaci plánu xxxxxx krize Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 5 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x držení dodatečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(3) Česká xxxxxxx xxxxx současně xx xxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilost x řešení xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 odst. 3 xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx rozsah x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx aktualizace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx krize xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx plán xxxxxx krize může xxxxxxxxxxxx, že selhání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxx xxxxxx zákona. Zjednodušený xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx často, xxx xx stanoveno x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x předcházení xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Zjednodušený xxxx řešení krize xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx převyšuje xxxxxx odpovídající 30&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 XXX, xxxx

x) jejíž xxxxx xxxxxxx bilanční xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx produktu xxxxxxxxx 20 % x xxxxxxx xxxx xxxxxxx bilanční xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 EUR.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

§19

Xxxxxxxxxxx skupinového xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx krize") xxxxxxxx opatření, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx krize xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území jiného xxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x, je-li to xxxxxx, rovněž ve xxxxxxxxxx s orgány xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx významných xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx osobami x xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx každou xxxxxxxxx finanční skupinu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; §17 odst. 2, 4 xx 6 x §18 odst. 1, 2, 4 xx 6 xx xx skupinový plán xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx uplatněna xxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx opatření xx jednotlivé členy xxxxxxxx finanční xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxx podléhajících xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x dopady xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx krize x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx krize, včetně xxxxxxxx usnadňujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejích členů xx jinou osobu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx překážky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx krize,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx členského státu x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Evropské unii,

d) xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; tato opatření xxxxx zahrnovat xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx některých funkcí xxxx xxxxxxxxxx činností,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx skupinového xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zásady xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize členských xxxxx, x xx x ohledem xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Zahrnuje-li xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx xxxxxx podléhajících xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Skupinový xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nepřiměřený xxxxx xx žádný xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných prostředků xxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§20

Postup Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx krize xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx ovládající xxxxx poskytne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx krize xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6; xxxx-xx splněny podmínky xxxxx §244, Xxxxx xxxxxxx banka jako xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx skupiny xxxxx tyto informace

a) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxx xxxxx xx xxxxxx xx skupinovému xxxxx xxxxxx krize,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxxx xxxx, orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x), xxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxx osobami x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx, ve xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §3 xxxx. x).

(2) Jsou-li xxxxxxx podmínky podle §244, Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx x xxxxxx xxx členských státech, xx xxxxxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jejichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxx xxxxxx úsilí k xxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příslušnými x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx lhůtě 4 xxxxxx xxx dne, xxx příslušným orgánům x rámci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x); xxxx-xx x xxxx xxxxx dohody xxxxxxxx,

x) xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx skupinový xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušných x xxxxxx krize, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) může Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize skupiny x xxxxxxxxxx 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty požádat Xxxxxxxx orgán pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx7), xxxxxxx-xx xx x xxxx ohledně otázky xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxx Xxxxx národní xxxxx jako orgán xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví, nejdéle xxxx xx uplynutí 1 xxxxxx ode xxx zahájení xxxxxxx xxx urovnání sporu.

(5) Xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxx příslušný k xxxxxx krize xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx přezkoumá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx krize xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §129, dospěje-li xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx plán xxxxxx krize xxxx xxx přímý dopad xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx příslušný x xxxxxx krize skupiny xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx, orgánům xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovládající xxxxx.

(7) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sestavením xxxxxxxxxxx xxxxx řešení krize xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxx xxxxx.

§21

Postup České xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxxxx osoby xxx xxxxxx skupinového xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Česká xxxxxxx banka jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx plánu řešení xxxxx xxx evropskou xxxxxxxx xxxxxxx. Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxx, x xx xx xxxxx 4 měsíců xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx jako orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro vypracování xxxxxxxxxxx plánu řešení xxxxx, je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán řešení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx kolegia xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným x řešení xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x výhrady xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení krize. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ovládané osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx sídlem v xxxxxxxxx státech, jejichž xxxxxx příslušné x xxxxxx krize x xxxxxxx xxxxxxx souhlasily.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx finančním xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx7), xxxxxx-xx se xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx dotčené skupiny xxxxxx x xxxx xxxxxxxx sporu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pro urovnání xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx x skupinovém xxxxx řešení xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, zahrnujícího rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ovládané xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx krize xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řešení xxxxx

§22

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x němž xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, postupy xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx xxxx celku, xxxxxx případů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nastane x situaci xxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dopadem, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouzovou xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxx veřejných prostředků xxxxx použití prostředků Xxxxx xxx řešení xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx skupiny x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xxx proveditelně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podle insolvenčního xxxxxx nebo uplatněním xxxxxxxx k řešení xxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx členského státu xxxx Xxxxxxxx unie xxxx celku, xxxxxx xxxxxxx, kdy selhání xxxxx xxxxxxx nastane x xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx stability x xxxxxxxxxxx událostí xx xxxxxxxxxx dopadem, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k řešení xxxxx27).

Xxx 2

Odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx krize

§23

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podstatné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce, jež xxxx členem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a informuje x xxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxx pobočky. Po xxxx přetrvávajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx se pozastavuje xxxxxxxxx x vypracování xxxxx xxxxxx krize xxxxx §17 xxxx. 1 x xxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 nebo §21 xxxx. 1. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 2 xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx povedou xx xxxxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podstatných překážek xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu nad xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

1. xx. 11 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/203332) x požadavku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx výsledky přezkumu x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx6), ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxx xxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku určeného x procentech v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332) x xxxxxxxxxx se xx xx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/201334), xxxx

2. xx. 92 odst. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/201334) x xxxxxxxxx xx kapitál xxxxxxxxx jí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x xxxxxx xxxxxx rizik xxx xxxxxx nadměrné xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6), ale xxxxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x procentech x xxxxxx k xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 92x a 494 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/201334), minimální xxxxxxxxx xxxx vnitřní minimální xxxxxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení krize.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka navržená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření spolu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x uloží xx xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. X xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx překážky xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a zváží xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx činnost instituce, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx může Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x skupinové xxxxxxx xxxxx §27 xxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx individuální x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx častěji, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx řešení xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx členu skupiny, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x provozní xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxx funkcí xxx xxxxx případného xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx dosažitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx c), xxx xxxxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plán splnění xxxxxxxxxxx požadavku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poměru x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx osobě xxxxx §3 xxxx. x) xxxx c), xxx xxxxxx xxxxxxxxx závazky xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku,

k) xxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) nebo x), xxx xxxxxxxx xxxxx kroky ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx konverze,

l) xxxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nebo smíšené xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smíšenou xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy.

(7) Xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx překážek způsobilosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx stejné xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx omezila xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx posoudí dopad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních členských xxxxx x Xxxxxxxx xxxx jako xxxxx.

Díl 3

Postup Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxx krize

§24

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxx provede x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x orgány příslušnými x xxxxxx krize xxxxxxxxxx osob x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize významných xxxxxxx, je-li to x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pobočku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxx, xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §22 x přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako orgán xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx skupina není xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxx zbytečného xxxxxxx Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx finančním xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx7) x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx analýzu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx finanční skupině xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x informuje x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osob x orgány příslušné x řešení krize xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx ve xxxxx 4 xxxxxx xxx xxx doručení analýzy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, orgány xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx ovládaných xxxx x, je-li to xxxxxx, xxxxxx příslušné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx vyvíjí xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx státech, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxx x xxxxxx příslušnými x řešení xxxxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxx 4 měsíců xxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx xx xxxxx 5 xxxxxx xxx xxx předložení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, pokud ke xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§24a

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx u xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedené v §23 odst. 2, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny tuto xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s orgánem xxxxxxxxxx k řešení xxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize x xxxxxx příslušných x xxxxxx krize xxxxxxxxx ovládaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 2 xxxxx ode xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx v poměru x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x celkové xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx překážky xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx krize xxxxxxxxxx xxxx a, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poboček bylo xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxxx k řešení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxxxx osob xx lhůtě 2 xxxxx ode xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2021 Xx. x účinností xx 14.8.2021

§25

(1) Xx-xx dohody xxxxx §24 odst. 5 xxxx xxxxx §24a odst. 3 xxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x touto xxxxxxx.

(2) Není-li do 4 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 4, xxxx xxxxx x takovému sdělení xxxxxxx, uplynutím lhůty xxxxx §24 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize x dalším členům xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx opatření xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx uložit x xxxxx, xxxxx xx překážka xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxxx tím, xx x člena xxxxxxx xxxx dány xxxxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 2, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx opatření podle §24a xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vezme x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto opatření xxxxx §23 odst. 6 písm. x), x) a x), Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sporu xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7). Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx sporu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Postup České xxxxxxx banky xxxx xxxxxx příslušného x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxx

§26

(1) Obdrží-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx orgánu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení krize xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxx s návrhy xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxxx k řešení xxxxx evropské finanční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxx členských xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxx působí.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušný k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči členům xxxxxxx xx sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Česká xxxxxxx banka jako xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která není xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstranění překážek xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx vůči členům xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dohody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx ve xxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx ovládající osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx krize xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx příslušný x řešení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxxxx překážek způsobilosti x řešení xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx x návrhy xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx u člena xxxxxxx xxxx dány xxxxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 2, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 2 xxxxx ode xxx, xxx evropská xxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny navrhne xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx harmonogram k xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x výhrady xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí orgánu xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx-xx dohody xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx národní banka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx skupiny.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 7 xxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sporu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx7), xxxx-xx dosaženo xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx §23 xxxx. 6 písm. x), x) x x). Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nevydá xxxxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 ohledně xxxxxxx xxxxxx opatření do xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankovnictví, xxxxxxx však xx xxxxxxxx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 6 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 x §25 xxxx. 1 až 3 xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. b) x c), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Omezení xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy

§26a

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle

1. xx. 11 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332) x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx jí v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě k xxxxxx jiných xxxxx xxx rizika xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), jedná-li xx x instituci, xxxxx xx osobou xxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203332) a xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/201334), xxxx

2. xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/201334) x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rizik xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), nejedná-li se x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx x procentech x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx.

(2) Pokud povinná xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxx odstavce 1 xxxx tyto xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx

x) důvod, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx x dohledné době xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přestaly xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx §128 xxxx 130, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx trhu, x

x) skutečnost, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nejvhodnějším x xxxxxxxxxx opatřením x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a způsobilost x řešení xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Nezakáže-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přezkoumá, zda xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx zakáže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xx dobu 9 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx tyto skutečnosti xxxxxx; Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zisku xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx alespoň 2 x těchto xxxxxxxx:

x) povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx rozsáhlé xxxxxx xxxxxx několika sektory xxxxxxxxxx trhu,

b) narušení xxxxxxxxx finančního xxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo úplné xxxxxxxx trhů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxx zvýšení xxxxxx xxxx xxxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1, xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxx,

x) narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, odepisovatelné xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx rozdělení xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx sektoru, a xxx xx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zisku xx xxxxxxx podle odstavce 4, xxxxxxx xxxxxx xx měsíc přezkoumá, xxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx alespoň 2 podmínky xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 4, povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx částka x xxxxxxx xxxxxxxxx vypočtena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

(7) Rozdělením xxxxxx podle xxxxxxxx 6 xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1,

x) převzetí xxxxxxx výplaty pohyblivé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx penzijních xxxxx xxxx vyplacení pohyblivé xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vznikla v xxxx, kdy xxxxxxx xxxxx nesplňovala kombinovanou xxxxxxxxxxx rezervu, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx x xxxxxxxxx podpoře

§27

(1) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněna uzavřít x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x podléhají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, písemnou xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §37 xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx x skupinové xxxxxxx"). Předmětem finanční xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxx jako zajištění, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stranou (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx transakce xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rámec xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k podpoře xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů8), xx-xx xx v xxxxxxx s interními xxxxxxxx xxxxxxx skupiny x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílet xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podílení xx xx mechanismu financování xxxx jiné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxx skupinu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupinové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx, xxx nepřechází xx xxxxxxxx nástupce xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx uzavřena xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx svobodné xxxx xxxxx xx stran xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedojde xxxxx xxx v době xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x skupinové podpoře x xxxxxxxxx protiplnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx příjemcem xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx protiplnění za xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x jejím xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32.

(2) Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupinové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx předpokládaný xxxxxxx xxxxx na tržní xxxx, xxxxx xx xxxxx x událostech xxxx dotčenou skupinu. Xxx stanovení protiplnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou veřejně xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx poskytující xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xx xx součástí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx podpoře, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xx xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx přihlédne xxxx x xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx o skupinové xxxxxxx xxxxxx nabýt xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx smlouvou x xxxx xxxxx schválením xxxxx §31 xxxx. 1.

§29

Xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přezkumu xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx mezi xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx uzavřena xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, předloží evropská xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxx smlouvy. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x skupinové xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsažené v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx doloženy. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x skupinové podpoře x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx smlouvy xxxxxxxx xxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx zásahu podle §37 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu státu, xx xxxxx xxxxx xx příslušná xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx x její xxxxxxx xx anglického xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Obdrží-li Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánům dohledu xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx ohledně souladu xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §28 x 32 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dopadům xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podpoře x xxxx členských xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x souladu s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx-xx dohody xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xx xxxxx xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1. Přitom xxxxx x úvahu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx od orgánů xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ovládá x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podpoře. Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je oprávněna x xxxxxxxxxx 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x urovnání xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7). Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx o skupinové xxxxxxx, xxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sporu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 4 xx xxxx vydání rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Obdrží-li Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stranou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx úsilí, xxx xxxx ve lhůtě 4 měsíců ode xxx přijetí žádosti xxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §28 a 32 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxx orgán pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x oblasti xxxxxxxxxxxx7).

(3) Xxxxxxxxxx orgánu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vůči České xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxx osobami v xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx předloží xxxxxx xxxxxxx x skupinové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx schválení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx x xxxxxxxxx podpoře xxxxxx účinnosti pouze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx hromada xxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx statutární xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o skupinové xxxxxxx x x xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgán některé xx stran xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx případě pozbývá xxxx této xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx každoročně xxxxxxxxxx společníky xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx jakéhokoli rozhodnutí xx jejím xxxxxxx.

§32

Podmínky xxxxxxxxxx skupinové xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx poskytnout skupinovou xxxxxxx v souladu x §27 x 28 pouze xxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx skupinové xxxxxxx významně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory,

b) cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx stability xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kteréhokoli xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx je x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) skupinová podpora xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §28 x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx základě informací, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxx rozhodování x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx důvodně předpokládat, xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x

1. v xxxxxxx, že skupinová xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bude xxxxx úvěr příjemcem xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx splacen,

2. x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záruky, xxxxxx poskytovatel xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx práv ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

3. v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xx realizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x důsledku xxxxxxxxx zajištění utrpěl, x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx likviditu a xxxxxxxxxxx xxxxx skupiny, xxxxx má xxxx xxxxxxx poskytnout,

f) poskytnutí xxxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxx xxxx členského xxxxx, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx skupinové podpory,

g) x xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx požadavky týkající xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx mu xxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx6), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx maximální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x neplnění těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x

x) poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx krize.

§33

Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxxxx zamýšlí xxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto rozhodnutí xxxx xxx vyhotoveno xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci zastupovat x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx, jak je xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §28 x 32, x xxxxx cíl xxxx xxxx poskytnutí skupinové xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přijmout. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx příjemcem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinna xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném základě,

c) xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory x

x) Evropskému orgánu xxx bankovnictví.

(4) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx skupinové xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(5) Před xxxxxxxxxxx xxxx přijetím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx protistraně xxxx xxxxxxx; x protistrany xx sídlem v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Řízení x xxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx xxxxxxx

§34

(1) Člen xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx podporu, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměr

a) České xxxxxxx bance,

b) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx skupinové xxxxxxx a

d) Evropskému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zamýšlené skupinové xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx má xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx poskytnutí. X xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zakáže. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy bylo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxx zakáže nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx přílohách xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo omezit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném základě,

b) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx skupinové xxxxxxx x

x) Evropský xxxxx xxx bankovnictví.

§35

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx, zakázat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, bez zbytečného xxxxxxx ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kolegia xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, oprávněna xxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx x souladu x xx. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010.

(3) Xx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx podpory x xxxxxxx x orgánů xxxxxxx nad xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodl x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skupinové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx skupiny, Xxxxx xxxxxxx banka jako xxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinového xxxxxxxxxx xxxxx; je-li x xx požádána xxxxxxx dohledu nad xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx znemožněno xxxxxxx xxxxxxxxx podpory, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přehodnocení xxxxxxxxxxx ozdravného plánu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxx xxxxx xxxxxxx skupiny, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jemuž xxxx xxxx podpora omezena, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxx základě, aby xxxxxxxxxxxx svůj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Obsahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x orgánů dohledu xxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx ovládanou xxxxxx

x) xxxxxxx orgán xxxxxxx xx konsolidovaném základě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx skupiny, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx, xxx aktualizoval xxxx xxxxxxxxxxxx ozdravný xxxx.

§36

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xx stal xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podpoře, a

b) xxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stranou xx stal, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 431 xx 434 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

ČÁST TŘETÍ

VČASNÝ ZÁSAH

Opatření xxxxxxxx xxxxxx

§37

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx nedostatku x činnosti instituce xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxx2),6), xxxx xxxxx má Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx situace, může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx, aby xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ozdravném plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxxx xxxxx upraveného xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vypracovala xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypracovala xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně časového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace x návrhy xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx; x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx neučiní, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxx xx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx orgán, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx instituce, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů9),

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednání x restrukturalizaci xxxxx xxxxx s jedním xxxx xxxx věřiteli,

f) xxxxxxxx změny ve xxx strategii podnikání, xxxx

x) změnila xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání.

(2) Při xxxxxxxxxxx, xxx dochází x rychlému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odrážejících xxxxxxx likviditní xxxxxxx, xxxx, poměr pohledávek x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx expozic x osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu; xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1,5 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavek xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2),6) x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatku x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nápravy.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx dotčena xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu10).

§38

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx zásahu a xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx11) xxxxxxx xx xxxxxxx 11 xxx.

§39

Xxxxxx xxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx situace xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a uplatnění xxxxxxxx xxxxx §37 xx xxxxxx dostatečné x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x rozhodnout, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx člena xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx jmenovat xxxxx orgánu xxx x předchozím xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. X xxxxxxx žádá xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka rozhodla xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx funkce.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 není xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

Xxxxxxx xxxxxx

§40

(1) Česká xxxxxxx banka může xxxxxx dočasnou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §39 xx xxxxxxx x xxxxxxx situace. X xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx instituce. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jmenována xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx6) a osoba, x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) X podání opravných xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxxxx o zavedení xxxxxxx správy. Pro xxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x ní xxxxx x výpisy.

(3) Xxxxxxxxxx x vlivné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxx národní xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x okolnostem vymezí xxxxxxxxxxxx rozsah xxxx x povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xx dočasný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx

x) zjišťování xxxxxxxxx x finanční xxxxxxx instituce,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve vrcholném xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxx řízením,

c) předchozí xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx x otázkách souvisejících x xxxxx xxxxxxx; x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatření s xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxxxx podnikání,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxx xx vrcholném xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nejvyšší orgán xxxxxxxxx x určit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dočasný správce xxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx správce xxxxxx být pověřen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx postup.

§42

(1) Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx získali vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxx vykonatelná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jmenování dočasného xxxxxxx instituci.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx svěřena xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx některá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmíněna xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx omezení rovněž xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx uveřejnit, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxx navenek. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§43

(1) Xx-xx dočasný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zapisuje xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx do sbírky xxxxxx obchodního xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisuje

a) den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx, a

c) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§44

Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupovat xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§45

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x osoby, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxx nebo kdykoliv x období 2 xxx předcházejících xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx.

§46

Xx žádost Xxxxx xxxxxxx banky ji xxxxxxx správce informuje x aktuální xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx přijal x průběhu dočasné xxxxxx.

§47

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx dočasného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dočasné správy,

c) xxxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vzdání xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx správce.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx nového dočasného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x x případech x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x).

§48

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx správci,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zavedení xxxxxx xxx řešení xxxxx,

x) xxxxxxxxxx likvidátora,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx 12 xxxxxx xxx dne zavedení xxxxxxx xxxxxx, ledaže Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nadále xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§49

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx placeny x majetku xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx postupem xxxxx §178.

(2) Nepostačuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx dočasná xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx náklady xxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a její xxxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§50

Individuální xxxxxxxx včasného xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx evropská ovládající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx xxxxxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxx §40, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dohledu xx konsolidovaném základě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx postupu Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x uskuteční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx příslušného kolegia.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x úvahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dotčené xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxx x Evropský orgán xxx bankovnictví.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx orgánu xxxxxxx xxx ovládanou xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx §40, posoudí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, členy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xx konzultaci xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx jmenování xxxxxxxxx xxxxxxx podle §40 ovládaná osoba xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dohledu xxx ovládanou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro bankovnictví.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví xxxxx xxxxxxxx 4 xx neuplatní, xxxx-xx xxxxxxx členové xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§51

Koordinace xxxxxxxx včasného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xx xxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxx §37 nebo xxxxxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxx §40, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě nebo xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolegia xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x vyvíjí xxxxx x xxxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §40 xxxx Česká národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx v xxxxxxx x dohodou xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx 5 xxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx ovládanou xxxxxx xxxx orgán xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x uložení xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx x opatření podle §37 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxx k požadavkům xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 4 xxxx. x), j), x) x x), opatření xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) xxxx g), xxxxx xxxx oznámeno xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 požádat Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie7). Xxxxx Xxxxx národní xxxxx jako orgán xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o toto xxxxxxxx xxxxx, nevydá Xxxxx xxxxxxx banka xxxx orgán dohledu xxx ovládanou osobou xxxx orgán dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx až xx xxxx vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxxxxx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobou nebo xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí xxxx sdělena v xxxxx konzultací podle §50 odst. 1 xxxx 4 xxxx xxx jednání x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX ODHAD

§52

(1) Xxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxx krize nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x vnitroskupinových xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků . Xxx xxxxx xxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx podrobněji xxxxxxx xxxxx ocenění.

(2) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, x xxxxxxxx péčí, x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jiném xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx a povinné xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx").

§53

(1) Oceňovatele xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx zkušenosti x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x která xx xxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx oceňovatele xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx znaleckých xxxxxx12) se postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx povinnost xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oceňovatel xxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxx, xx oceňovatel nesplňuje xxxxxxxx nestrannosti, x xxxxxxxxx oceňovatele xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx požadovat ke xxxxxxx xxxx úkolu.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx sdělení, xxxxxxxxx x podklady xxx svou činnost x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba poskytne xxxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou x xxxxxxx provedení xxxxxxx.

§54

(1) Ocenění xxxxxxx x obezřetných xxxxxxxxxxx, xxxx v potaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxx likviditní xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Ocenění xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) Xxxxx národní xxxxx , jakož x Fond pro xxxxxx xxxxx, mohou xx povinné osoby x xxxxxxx s §178 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vynaložily x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxx krize xxxx xx povinné osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, kde xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx záruky této xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x účetnictví x xxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx neuhrazených xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x uvedením věřitelů x vlastníků xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev x

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx nástroje účasti xx povinné xxxxx xxxxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; tím xxxx xxxxxx §177 xxxx. 1.

(4) Xx-xx xxxxxxx zpracováno xxx xxxxx xxxxxxxx podle §96, 102 xxxx 113, xx xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx s přihlédnutím x okolnostem xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x její splatnost. Xxxxxx oceňovatele xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx zpracováním xxxxxxx xxxxx §52 xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx x uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x návaznosti xx výsledek ocenění, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx právo na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vůči xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nepostačuje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx x rozsahu, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxx.

§56

(1) Xxxx-xx x xxxxxx neodkladnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx ocenění xxxxx §54 xxxx. 3 a 4, xxxx §135 xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku x dluhů povinné xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ztráty. Xxxxxxxxxx §54 xxxx. 3 x 4 x §135 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu. Xxxxxxxxxx §53 xxxx. 4 xx 6 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobně.

§57

(1) Byl-li proveden xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ztrát xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 x 54. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 a 6 a xxxx xxx provedeno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako ocenění xxxxx §177 xxxx. 2, ale xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxx §177 odst. 2.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx čistá xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxx předběžném xxxxxx, x přihlásí-li xx xxxxx §222 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x přihlašování xxxxx §222 odst. 3

x) x případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účasti xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účasti byly xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx osobě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, uloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ocenění xxxxx odstavce 1 xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx předběžném xxxxxx x došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povinné osoby xx xxxxxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx pohledávku xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ocenění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxx zjištěná xxx xxxxxxxxxx odhadu, hodnota xxxxxxxxxx se nezvyšuje x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x povinné xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1, §102 odst. 1 xxxx §113 xxxx. 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nižší xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 odst. 7, §103 odst. 6 xxxx §114 xxxx. 5 xxxxxxxx xxx předběžném xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx vrátil xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§58

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxx xx x rámci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§59

Xxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky povinné xxxxx xxxxx, xxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx soukromého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilé xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx povinné xxxxx uplatní některé xxxxxxxx k řešení xxxxx podle ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx xx soukromého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx instituci, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x odpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §65 xxxx. 2, §68 xxxx. 1 x §70 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx x ohledem xx ocenění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 1 xx za to, xx x důsledku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx pohledávek.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odpisem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přeneseny na xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx x xxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilé závazky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx krize, xxxxxxx se §76 xxxx. e) xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX PRO XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§60

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx odepíše xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění opatření x řešení krize,

b) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxxxx pokračovat v xxxxxxxx, nebo

c) xx xx stavu, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. d) bodě 3.

§61

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx odepíše xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě a xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxx, xxxxxx členem xx povinná osoba, xxxx bez xxxxxx xxxx konverze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx konvertuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxx také xxxxx, jestliže

a) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx konvertovány, xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) skupina, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx bez xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) vychází Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §188 xxxx. 2 x §191 xxxx. 1 x 3 xx xx vztahu x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxx považovat tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx samostatně xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx její xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx to xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§63

Dopady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §60 xxxx. x) xxxx §61 xxxx. 1 písm. x) xxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxx xx situaci x xxxxxx členských xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx skupiny, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxx obdobně, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx

(1) Domnívá-li xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x povinné xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osobou x xxxxx odepisovatelné kapitálové xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx individuálním základě xxxx xx kapitálu xxxx ovládající osoby xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxx která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §60 xxxx. x) nebo x) xxxx §61 xxxx. 1 písm. x), do 24 xxxxx po konzultaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešení krize xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx skutečnost

a) xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba,

b) xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx x písmenu a) xxxxxxxxxxx k posuzování xxxxxxxx pro odpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx příslušným x řešení xxxxx xxxx, které jsou xxxxx stejné skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx nepřímo nabyly xxxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se Česká xxxxxxx xxxxx, xx x zahraniční xxxxx, xxxxx je ovládanou xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x), xxxxxx to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x písmeni x) xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx konverzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x těmto důvodům.

(4) Xxxx, kdy Xxxxx xxxxxxx banka učiní xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, posoudí po xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), zda xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37, xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x uložení povinnosti xxxxxxxx kapitál nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203332) xxxx xxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxx xx ovládající xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx, xxx Česká národní xxxxx učiní xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx obdobně.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX ODEPISOVATELNÝCH XXXXXXXXXXXX NÁSTROJŮ A XXXXXXXXXXXXXXXXX ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ

§65

Snížení xxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1

(1) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu tier 1 povinné osoby xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxxxxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx x

x) k zániku xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 odpovídajících xxxxx xxxxxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

§66

Další xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

Při xxxxxxx xxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 může Xxxxx národní banka xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx seznam, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, provedení xxxx xxxxx zápisu x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) organizátorovi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx s investičními xxxxxxxx, přijetí nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxx x investičními xxxxxxxx xxxx znovupřijetí xxxxxxxx, xxxxx odpovídá snížené xxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx stažení cenných xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx.

§67

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx snížení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxx tier 1 xxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx vedlejšího kapitálu xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 xxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného pro xxxxxx krize xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kmenového kapitálu xxxx 1 této xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx odpis xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, odepíše Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úhrady xxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 k dosažení xxxxx řešení xxxxx, xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx nástroje xxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu tier 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 této xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxx úhrady xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky povinné xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nástroje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx ovládající osoby x rozsahu, xxxxx xx nezbytný x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Při xxxxxxx položek kmenového xxxxxxxx xxxx 1 x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x němž by xxxx xxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx, nástroj nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx konvertovat teprve xxxx, co xxxx xxxxx sníženy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxx. Položky, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx v poměru x xxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx nebo konvertovat xx xxxxxx rozsahu xxxx za horších xxxxxxxx než odepisovatelné xxxxxxxxxx nástroje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi odepisovatelného xxxxxxxxxxxx nástroje nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx konverzí tohoto xxxxxxxx nebo závazku.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxx jednotlivé xxxxxxx odepisovatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určit xxxxx konverzní poměry. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitroskupinový xxxxxxxxx závazek, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pořadí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo závazek, xxxxx xxx tomto xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx

x) snižují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, určí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xx snižují x x xxxxx rozsahu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky, určí xxxxxxx, xxxxx odepisovatelné xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilé xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxxxxx odepisovatelné xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilé závazky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu tier 1, xxxx alespoň, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x jakém xxxxxxx, xxxxx konverzním xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu tier 1.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1, xxxxxxxx, vnitroskupinové xxxxxxxxx xxxxxxx kmenového kapitálu xxxx 1, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vnitroskupinové xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx výrokové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 určí alespoň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx charakterizujících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nástrojů xxxx xxxxxxx.

§71

Xxxxx x kvalifikované xxxxxx

(1) Česká národní xxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) k nabytí xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx povinné xxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kapitálovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazkům, které xxxx xxxx xxxx xxx odepsány xxxx xxxxxxxxxxxx, stala xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxx o rozsahu xxxxxx nebo xxxxxxxx x x osobách, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které byly xxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo konvertovány.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx rozhodnutí Xxxxx národní banky xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxx §99 odst. 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NÁSTROJŮ X XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§72

Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxx xxxx konverzí odepisovatelného xxxxxxxxxxxx nástroje nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilého xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxx nástroje, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxx před provedením xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazku xx xxxx dochází x zániku xxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§73

Xxxxxx vlastnického práva

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xx xxxxxxxx tohoto nástroje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nástroj xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uloží Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx osobě, aby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx vydání nepřipouští xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxx x potřebném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního jednání xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§74

Další oprávnění Xxxxx xxxxxxx banky

Při xxxxxx xxxx konverzi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx, x nichž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji, xxxxxxx nově vydaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nutnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) povinné xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx za xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jmenovité xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§74x

Xxxxxxxxx xxxxxx odpisu x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx odepisovatelných kapitálových xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx konverze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxx požadovat, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymahatelnosti uznání xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx vliv na xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§74x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 182/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

§74x

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §74a xx xxxxxxxxxx xx smluvní dokumentaci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx §74a xxxx. 1 xx neuplatní xxxx xxxxxxx osobě, x xxxxx xx xxxxxxxxx požadavek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Odepisovatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74a odst. 1, xxxxx použít xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxx první xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx právo státu, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odepisovatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx podle §74a, x xxxxxx-xx xxxx xxxxx účinky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx určit, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx řídí právem xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §74a.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§75

Xxxx řešení krize

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabránit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledkům xxx finanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx šíření xxxxx, xxxxxx jejího xxxxxx xx tržní xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx chránit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx povinných xxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, jsou xxxxxxxxxx účely xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§76

Zásady řešení xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx spočívá xxxxxxx xx zásadách, xx

x) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx předpokládat, xx by řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x následná xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nepříznivé xxxxxx xx finanční xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx Evropské xxxx jako celku,

b) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx usiluje x xxxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize x xxxx v xxxxx dopad xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx finančního xxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výběru a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x povaze činnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, velikosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013 x k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx touto xxxxxx xxxx pobočkou,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x řešení krize xxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx pořadí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, x jaké xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a osoby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxx náhrady x Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) (dále jen "xxxxx pohledávka x xxxxxx") xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) je-li instituce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxx přihlíží x xxxxxxx dopadu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na členy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx celek x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx států, zejména xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx působí,

i) řešení xxxxx probíhá v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxx5) Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vhodné, x lze-li to x ohledem xx xxxxxx možnosti rozumně xxxxxxxxx, Česká národní xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxx uplatnění; xxxxxx xxx, xxx řešení xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x jejích vedoucích xxxxxxxx.

Podmínky xxx xxxxxx xxxxx

§77

Xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx osoba selhává.

§78

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxx krize xx vztahu k xxxxxxx osobě, pokud

a) xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx soukromého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxxxxxx včasného zásahu xxxxx §37 xxxx xxxxx a konverze xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx selhání, x

x) xxxxxx xxxxx xx xx veřejném xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx xxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx x řešení xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 odst. 1.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2018 Sb.

§80

Veřejný xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx krize xx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxx k xxxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx řešení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedených xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx míře.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Opatření x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. b) xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx i xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx krize xx vztahu k xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 písm. x), xxxxx xx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx splněny xx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1 xxxx. x) xx x) jsou xxxxxxx ve xxxxxx x instituci, která xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx osoba podle §3 písm. x) xxxxxx,

x) uplatnění opatření x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §3 písm. c) xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx krize x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skupinu xxxxxxxxxxx xxxxxx krize jako xxxxx.

(3) Je-li instituce xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxx současně smíšenou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx holdingovou xxxxxx x je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx smíšenou xxxxxxxxxxx xxxxxx, plán xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx smíšenou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx holdingové xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

§81x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx na xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 x 223 xx xxxxx pracovního dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx, xx povinná xxxxx selhává,

b) x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx k xxxxxx, xxx je řešení xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x zajištění jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejnou xxxx.

(3) Nastane-li povinnost xxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xx nastala xxxxx xx jejím xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, zahraničním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vypořádacím xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systémů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 648/2012, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy xxxxx xx. 25 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012,

x) xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx pozastavení xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xx xxxxxx x individuálně xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx skupině xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxx smluv xxxx xx xxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, zejména xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx fyzických osob x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Česká národní xxxxx neprodleně x xxxx před případným xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx informuje xxxxx x orgány xxxxxxx x §175 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx pozastavení podle xxxxxxxx 1. Ustanovení §176 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§81x vložen právním xxxxxxxxx č. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§81x

(1) Xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxx §81a xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxx xx uspokojení xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §84 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxx povinné osoby xx smlouvy xxxxx §81a může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx odstoupení, xxxxxxxxxx xxxx započtení xxxx práva, xxxxx xxxxxxxxxx dojde nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dluhu nebo x xxxxxxxxxxx vyrovnání, xxxx xxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, změně, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx smluvních stran, xxxxx xx xxxxxx xxxxx stanoveno ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx ke xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx skutečnosti (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx"), x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx podstatu a xxxx xxxx smlouvy, xxxxxx platebních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx posoudí xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §85 xx použije obdobně.

§81b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§81x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx x která xx xxxx právem jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podléhat xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle §81a, 81b a 83 xx 85, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx v §168 x 169.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, na xxxxx by xx xxxxxx §81a, 81b, 83 xx 85 xxxx 168, xxxxx xx xx finanční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než členského xxxxx.

(3) Nesplnění povinnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §81a, 81b, 83 xx 85 a 168.

§81x xxxxxx právním předpisem x. 298/2021 Sb. x účinností xx 14.8.2021

HLAVA III

OPATŘENÍ K XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx

§82

Xxxxx národní xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx nejvyššího orgánu xx xxxxx souhlasu Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xx dobu xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobě nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podřízených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§82a

§82a zrušen právním xxxxxxxxx č. 298/2021 Sb.

§83

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §222 x 223 do xxxxx xxxxxxxxxx xxx nejblíže xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, přičemž podmínky xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx současně xxxxxxxxx xx stejnou xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx během xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, platí, že xxxxxxx ihned xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx plnění povinnosti xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxx xx. 17 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012, x xxxxxxxxx protistranám xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx papíry x xxxx xxxxx čl. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a

c) xxxxxxxxx bankám.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx vztahu xx skupině xxxxxxx xxxxxxxx povinností nebo xxxxx xxxx xx xxxxxx xx všem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pojištěné xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81a, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxx x xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§84

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx od xxxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §222 x 223 do xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pozastavení jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(2) Pozastavení xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx zástavy, xxxxx xx poskytnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx platebním xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vypořádacím systémům x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovatelům těchto xxxxxxx, xxxxxxxxx protistranám, xxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx papíry a xxxx xxxxx čl. 25 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vypořádacích xxxxxxx xxxxx §172.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx skupině xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx smluv xxxx xx xxxxxx ke xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

(5) Xxxx-xx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §81b xxxx. 1, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§85

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, včetně platebních xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §222 a 223 do xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxx závazku x xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pozastavení podle §222 xx konce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx práva na xxxxxxxx závazku xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxx, xx může xxx nebo bylo xxxxxxxxxx x přechodu xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx a xxxxx podle §96 xxxx. 1 písm. x) x b), §102 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx §113 xxxx. 1 xxxx. x) x b), x

1. veškerý xxxxxxx x dluhy osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxx přechod a xxxxxx, nebo

2. xx xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx zajištěna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §169 xxxx. 2

x) xxxxxxx xxxxx je x xxxxxx smluvní xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxx nekonvertovala xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx x souladu x §120 xxxx. 1 xxxx. x), xx protistrana xxxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxx závazku x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx přešly x povinné xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx smluvní protistrana xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx x xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx x subjektu, který xxxxx x povinnosti x důsledku xxxxxxxx xxxxx, nastane nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 vykonat, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxx smlouvy nejsou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx odpisu xxxx xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy x neodvolatelností xxxxxxxxxx x provozovatele těchto xxxxxxx, ústřední xxxxxxxxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx x činnosti xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 648/2012, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 a xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28).

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx stanovit minimální xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx datového xxxxxxx xxxxxx záznamů.

§85x

(1) Byla-li vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81b xxxx. 2, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 odst. 1 x 2.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §85 xxxx. 1 xxx xxxxx xx xxxxxx x individuálně xxxxxxxx právu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx smluv xxxx xx xxxxxx xx xxxx právům xxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx.

§85x vložen xxxxxxx předpisem x. 298/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Xxx 2

Správa pro xxxxxx krize

§86

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správu pro xxxxxx krize povinné xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx krize xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §92 nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle §93. Xxxx-xx v xxxxxxxxxx x zavedení správy xxx řešení krize xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustanovení x vlivné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx vztahu x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při správě xxx řešení xxxxx xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx správce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx kopie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx pořizovat xx x xx opisy x výpisy.

(4) Xxxxxxxxxx x neplatnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xx x rámci správy xxx řešení xxxxx xxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podstaty xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odhadu x §56 obdobně. Xxxxxxx-xx výkonem xxxxxx xxx řešení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx §97 xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podstaty xxxxxxx kapitálové podpory, xxxxxxx se §159 xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §92 odst. 1 x §93 xxxx. 1 a 2. Výkon správy xxx xxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx postupem xxxxxxxx xx xxxxxx postup.

§88

Xxxxx podílející xx xx výkonu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx úkolů. Xxxxx xx xxxxxxxxx vztahem x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx činnost povinné xxxxx6) x osoby, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

§89

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxx zavedení správy xxx řešení xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx sídla xxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xx od xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) den xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§90

Povinná osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§91

Xxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zavést xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x zavedení správy xxx řešení krize xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x orgány příslušnými x xxxxxx xxxxx x členských státech, xx xxxxxxx mají xxxxx členové xxxxxxx, x xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zavést společnou xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Oddíl 1

Přímá xxxxxx

§92

(1) Xxxxxxxxx xxxxx správy xx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx. Působnost, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánům, xxxxxxxx Česká národní xxxxx. Při xxxxxx xxxxx správy Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx povinnostmi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx významem (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx") x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx v rozporu x xxxxxx řešení xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx přímé xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx s výkonem xxxxx správy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Nepostačuje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx náklady v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx.

Xxxxx 2

Zvláštní správa

§93

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozastavuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní správce. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx provést veškerá xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx krize, x xxxxx mohou xxxxxxxxx navýšení kapitálu, xxxxx vlastnické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Při provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x rozporu x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxx těch jednání x povinností, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předchozím souhlasem Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

§94

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx správy, x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx národní banky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx x dispozici, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxx x finanční a xxxxxxxxxx situaci xxxxxxx xxxxx ke dni xxxxxxxxx a xx xxx xxxxxx své xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zapsaná ve xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiná xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xx svým jmenováním xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx podle insolvenčního xxxxxx.

(3) Zaměstnanci povinné xxxxx a osoby, xxxxx byli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx kdykoliv x xxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxxxxx tomuto xxx, xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx.

§95

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx správy,

c) xxxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx funkce Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštního správce. Xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x d).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xx jejího xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 12 xxxxxx, x to x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zálohy.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx, stát.

(7) Výši xxxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 nebo §113 xxxx. 3, xxxxxxxx

x) xxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx povinné osoby xxxx xxxxxx část.

(2) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx nabyvatele x xxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobě na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X přechodu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nabyvatele nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx; x dalším xxxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxx x dluhů xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx nabyvatele xx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §52 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx jinak, poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinné osobě, x xxxxxxx přechodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) ve xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx o přechodu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předběžnému xxxxxx xxxxx §52 x xxxxx nabyvateli, xxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 1 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinen vrátit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx podle §57 xxxx. 6. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému vydat xxxxxx podle §212 xxxx. 1 písm. x).

§97

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx přechodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx přechodu, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx postupy xxx zamezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se zájmy xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx přechodu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx vrcholném xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zajistit, xxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx možnou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přechodu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřních informací xxxxx xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 596/2014 30), xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 4 xxxx odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014 30).

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx ke xxxxxxx účelu xxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx tím, že xx v xxxxxxxx xxxxxxx povinné osoby xxxxx k xxxxxxxx xxxx ohrožení finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezajistil xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§98

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 potřebné povolení x činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx udělované Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající žádost.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxx. x) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx vlastnického práva x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx představován xxxxxxxxx xxxxxx papírem, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx na nabyvatele, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx činnosti §96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx dotčený xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxx, co xx zapotřebí x xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx dluhů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx §175 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx přešla na xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx přechod xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x vůči xxxx xxxxxx xxxxxx.

§99

(1) Vyžaduje-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx6), xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx doby xxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hlasovací práva xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovědnost xx škodu způsobenou xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx zdržením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx předpisů6) xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx povinné xxxxx xx neuplatní do xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Nabylo-li xxxxxxxxxx x přechodu xxxxx §96 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxxx bez předchozího xxxxxxxx uděleného Xxxxxx xxxxxxx bankou x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxx převod x xxxxxxxxxx xx xxxxx osobu x xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx stanovené xxxxx provést.

(4) Nesplní-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx6) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx nabývání nebo xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx ovládnutí xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx přechod xxxxx §96 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uděleného Xxxxxx xxxxxxx bankou x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

§100

(1) Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x Fondu xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Členství xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx účastenství x xxxxxxxxxx x vypořádacích xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx, v Garančním xxxxx obchodníků x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnocením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx nabyvatel podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x mnohostranném obchodním xxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx obchodníků s xxxxxxx papíry x Xxxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůtu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx členem xxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx podmínky pro xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx delší xxx 24 měsíců. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx nabyvatele xxxxx xxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxx xxxxx, jejichž majetek, xxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1, pozbývají xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k majetku x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přechodu. Xxx nejsou xxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 6, xxxxxx xxxxx §171 xx 173 x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §177.

Xxx 4

Xxxxxxx činnosti xx překlenovací xxxxxxxxx

§102

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx xxxx více xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou účastí xxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx nástroje xxxxxx, majetku xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xx třetí xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) majetek xxxx xxxxx povinné osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přechodu xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx režim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(3) Xxxxx-xx x přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x nástroji xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vlastník xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na překlenovací xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xx nabytí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxx majetek x potřebné xxxxxxx x sdělit překlenovací xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Od okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §175 xx dlužník xxxxxx plněním ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své povinnosti xxxxxxxxxxxx pohledávce, jež xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx má přechod xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, i vůči xxxx xxxxxx xxxxxx.

§103

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxx"), postupuje xxx xxx x xxxxxxx s §75, xxxxxxx jménem státu xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členů vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce, xxxx jejich xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx x

x) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a rizikový xxxxxx překlenovací xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx režimu překlenovací xxxxxxxxx xxxx společníci xxxxx na podíl xx xxxxx, právo xx xxxxx na xxxxxxxxxxx zůstatku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx xxxxx §75. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx upravujícího právní xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dotčen xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 písm. x) nesmí xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx podle §102 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx podle §102 odst. 1 xxxx. x), poskytne xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výši xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx nebo předběžnému xxxxxx xxxxx §52 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx náhradu xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 1 xxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxx xxxxxxxx přechodu, xxxxx vyjdou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx ve xxxx xxxxx §57 xxxx. 6. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může Xxxxx národní banka xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxx §212 odst. 1 xxxx. x).

§104

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 xx třeba xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, majetek xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka může xxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52. Souhlasu vlastníků xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx.

§105

(1) Vedoucí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx, xxxx překlenovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx majetek xxxx xxxxx xxxx jejich xxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přešly, xx xxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxxx instituci přešly, xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3 se §96, xxxxx jde x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, použije xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx dluhů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu nebo xxxxxx xxxxxxxx nástupce x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stanoví-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v rozhodnutí x přechodu xxxxx §102 xxxx. 1 xx xxxxxx x xxxxxxxx majetku, dluhům x xxxxxxxxx účasti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §52 x xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající část xxxxx přiznané xxxxxxx xxxx o povinnosti xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu. Xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx náhrady může Xxxxx národní banka xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx podle §212 xxxx. 1 xxxx. a).

(6) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z překlenovací xxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxx jejího xxxxxxxx nástupce x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účasti na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastníky nebo xxxxxx xxxxxx nástupce xxxxxx, přešel-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxxx účasti xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxx neodpovídá xxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx podle §96 xx 99. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx původních xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§106

Xx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 písm. x) xxxxx povolení k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx překlenovací xxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx stanovenou x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§107

(1) Dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x) vstupuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx členství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastenství x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x Xxxxx pojištění xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x platebních x xxxxxxxxxxxx systémech, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, x Xxxxxxxxx xxxxx obchodníků x xxxxxxx xxxxxx x Fondu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxx členství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx x platebních a xxxxxxxxxxxx systémech, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, během xxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx členství xxxx xxxxxxxxxxx splňovala. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 24 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxxxx.

§108

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx dluhy xxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1, xxxxxxxxx majetková xxxxx xx vztahu x majetku a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčeny xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §103 xxxx. 5, xxxxxx podle §171 xx 173 a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §177.

(2) Překlenovací xxxxxxxxx nenese odpovědnost xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Člen xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x věřitelům povinné xxxxx úmyslně xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§109

Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx překlenovací xxxxxxxxx,

x) dojde-li x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

b) xxxxxxxxx-xx překlenovací instituce xxxxxxxx podle §102 xxxx. 1,

c) xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dluhů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §109 xx 2 xxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx Česká xxxxxxx xxxxx prodloužit xxxxxxx x 1 xxx, x to x xxxxxxxxx, xx-xx to

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx skutečností xxxxx §109, nebo

b) xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx prodloužení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na finančním xxxx.

§111

Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxx nebo dluhů xxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxxxxxxxx instituci, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx mohlo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx každé xxxxxx xxxxxxxx zvlášť.

§112

Vedoucí orgán překlenovací xxxxxxxxx, xx xxxxxx x transakcím, xxxxx xxxxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx nástrojů účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx majetku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx cenu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zásady transparentnosti, xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx předmětu xxxxxxx, rovného xxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxx xx osobu xxx xxxxxx xxxxx

§113

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxx osobou podle §102 xxxx. 2 x jejímž účelem xx xxxxxx, xxxxxx x převod xxxxxxx xxxx dluhů podle xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx dluhy povinné xxxxx nebo jejich xxxx, xxxx

x) majetek xxxx xxxxx překlenovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nabyvatele, xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx konverzí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Okamžikem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx režim xxxxx xxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou účastí xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předmět xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx jen "xxxxx xxx xxxxxx aktiv").

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx osobě xxx správu aktiv xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx dotčený xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařování majetku xxxx xxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx §175 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež přešla xx xxxxx pro xxxxxx xxxxx. Od xxxxx okamžiku má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxx přešly xx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx osobám.

§114

(1) Xxxxxxxxx režimu xxxxx xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxx xxxxxx aktiv xxxx a postupuje xxx xxx x xxxxxxx x §75, xxxxxxx jménem xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí,

b) xxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky,

c) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxx vedoucího xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomocí x

x) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává působnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) po xxxxxxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právo požadovat xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx krize xxxxx §75. Ustanovení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxx správu aktiv xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx xxx správu xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x přechodu xxxx náhrady x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx předběžnému odhadu xxxxx §52 x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která nesmí xxx xxxxx xxx 1 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx aktiv nemohla xxxxxxx předpokládat, jsou xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinny xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx §57 odst. 6. X zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxx §212 xxxx. 1 xxxx. x).

§115

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nakládá x majetkem, xxxxx xx xx přešel xxxxx §113 xxxx. 1 tak, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx převést majetek xxxx dluhy, xxxxx xx osobu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nabyvatele podle §96 se použijí xxxxxxxxx.

§116

(1) O přechodu xxxxx §113 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx by xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx přechodu, řešení xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrozit fungování xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx účelem zajištění xxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uspokojení xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x akty Xxxxxxxx unie pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx5). Xxxx náhradu x xxxxxxx přechodu xxxxx §113 odst. 1 xxxx. a) lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dluhopisy xxxxxx xxxxxx xxx správu xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastí, majetku xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§117

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tuto xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodu ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx odhadu xxxxx §52 o xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxxx přiznané xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxx §212 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx z osoby xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §113 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnut, xxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §113 xxxx. 1 písm. x) x §116 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx.

§118

(1) Xxxxxxxxx nástroje xxxxxx xx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx dluhy xxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxx §113 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx všechna práva xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx dluhům, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx správu xxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §177 a xxxxxx xxxxx §171173.

(2) Osoba xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx činností xxxxxxx xxxxx, vlastníkům xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx nedbalosti xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx.

§119

Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby xxx xxxxxx aktiv,

a) xxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesplňuje-li xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §113 odst. 1,

x) xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxx,

x) dojde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx správu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxx osoba xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu řešení xxxxx.

Xxx 6

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazků

Oddíl 1

Xxxxxxxx ustanovení

§120

Podmínky pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx konverzi odepisovatelných xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx rekapitalizovat xxxxxxxx osobu v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení, x aby byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci, xx xxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx závazky xxxxxxx xxxxx xxxx přejít xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx odpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxx xxxx schopnosti dlouhodobě xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§121

Právní xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xx-xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx povinné osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx není nástrojem xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem, s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě xxxxxxx dluhopisu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke krytí xxxxxx xxxxxxxxx,

x) dluhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) dluhu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jehož původní xxxx splatnosti xxxx xxxx xxx 7 xxx,

x) xxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxx x xxxxxx systémech, a xxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxx k činnosti xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x trhy xxxxx čl. 25 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012, xx jehož xxxxxxxxxx zbývá xxxx xxx 7 xxx,

x) xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxx náhrady, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujících činnost xxxx, spořitelních x xxxxxxxx družstev a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zachováním xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxx osoby,

h) splatného xxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxx platit xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx systému pojištění xxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního právního xxxxxxxx, která není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxx řešení krize, xxx ohledu na xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pohledávce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx.

§123

Vyloučení některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odepisovatelný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx konverze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxxx úsilí, které xxx xx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, službách x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxx tomu, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx fungování xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávkám z xxxxxx fyzických xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) odpis xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxx xx nesli ostatní xxxxxxxx, xx byla x xxxxxxx xxxxxx xxxx konverze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx vyloučení.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazku xxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesou xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx, co xx x vyloučení xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, zda x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx členem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. x).

(4) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx vyloučit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) by x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx krize x

x) Xxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 24 xxxxx od xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx, nebo x xxxxx xxxxx, na xxxxx xx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxx.

§124

Xxxxxxx xxxxxxx odpisu xxxx konverze x xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx krize

(1) Xxxxxxx-xx Česká národní xxxxx odepisovatelný závazek xxxx skupinu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x odpisu xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že odpovídajícím xxxxxxxx zvýší xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxx odepisovatelných xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyrovnáno xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx ztráty x ke zvýšení xxxxx hodnoty aktiv xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §138 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

§125

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx z Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 5 % xxxxxxxx a celkových xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxx xx vlastníci xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, vlastníci xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových nástrojů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odepisovatelným závazkům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo jinak xx úhradě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň ve xxxx 8 % xxxxxxxx a celkových xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx z Xxxxx xxx řešení xxxxx xxx povinné osobě xxxxxxxxxx až do xxxx 5 % xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tehdy, jestliže

a) xxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xx povinné osobě, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rekapitalizaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxx xxxxx,

x) prostředky xx Xxxxx pro xxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 3 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pojištěné xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) celková bilanční xxxx povinné xxxxx xx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxxx 900&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

(3) Xxx-xx povinné xxxxx xxxxxxxxx příspěvek x Xxxxx xxx xxxxxx krize xx xxxx 5 % xxxxxxxx x celkových xxxxxxx povinné osoby, xxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Fondu pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazky xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vkladů.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx ke xxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52.

(5) Xx-xx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxx krize, xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx, odepsány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, odepisovatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203332) x xx kterou xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/201334), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx xxxx součin xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332) x xxxxxxxxxxx 12,5.

§126

Zdroje xxxxxxxxx x Xxxxx pro xxxxxx xxxxx

(1) Zdrojem xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx krize xxxxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx být xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx krize,

b) majetek, xxxxx xxx získat xx 3 let xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §215, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podle §216, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §125 xxxx. 3 mohou xxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx pro řešení xxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx získané z xxxx xxxxx §216.

Xxxxx 2

Požadavky na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§127

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kapitál x způsobilé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx podléhající řešení xxxxx, xxxxxxx kapitál x způsobilé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vnitřnímu minimálnímu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xxx xxxxxxxxx a xx ovládaná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kapitál a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě alespoň xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx požadavek xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx má sídlo xx xxxxx xxxxxx xxx členského státu, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §131a odst. 2 xxxx §131b xxxx. 2, povinná osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kapitál a xxxxxxxxx závazky na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxxxxxx základu xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx hypotečními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 45x xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2014/591), že hypoteční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vnitřní xxxxxxxxx požadavek.

§127a

Minimální požadavek a xxxxxxx xxxxxxxxx požadavek

(1) Xxxxxxxxx požadavek xxxx Xxxxx národní banka xxxxx xxxxxxxxx 2 x rozumí xx xxx požadovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx procentní podíl xx xxxxxxxx objemu

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určeném xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xx. 429 x 429x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx 3 x xxxxxx xx jím požadovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x způsobilých xxxxxxx xxxxxxxxx jako procentní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x

x) expozic xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 429 x 429a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2019/203332) x na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/201334), xx celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a odstavce 2 xxxx. a) xxxx xxxx součin xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332) x xxxxxxxxxxx 12,5.

§127x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku x vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxx osobě xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazků, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize,

b) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a jí xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závazků x xxxx, xxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uhrazena ztráta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx nezbytnou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx krize měla x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků může xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, dostatečný xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x činnostech, x jejichž xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, modelu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x

x) rozsahu, x xxxx xx selhání xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx nepříznivý dopad xx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx případů xxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx povinné osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx krize xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx minimální xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx budou plně xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx") x

x) osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podléhajícími xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nepřesáhne 1 xxx.

(3) Xxxxx xxxx řešení krize xxxxxxxxxxx, xx selhání xxxxxxx xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx na xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxx osobě minimální xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

(4) Předpokládá-li Xxxxx národní banka, xx skupina xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxx zcela vyloučena xxxxx §123 z xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx minimální požadavek xxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxx xxxxxxx kapitálem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§127b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x účinností xx 14.8.2021

§127x

Xxxxxx podřízených způsobilých xxxxxxx neprofesionálním zákazníkům

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilého xxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxx podřízený xxxxxxx vydává, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Prodávající xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6. Xxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilý závazek.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxx zákazník"), xxxx xxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minimálnímu xxxxxxxxx, x xxxxx podřízený xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uděleného Českou xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx kapitálovém xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxxxxx prodej podřízených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxx xxxxxxx, jednu x xxxxxxxx činností ani xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodávajícím podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §15h xxxx. 1 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x xxxxxxx xxxxx §15h xxxx. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx podřízený xxxxxxxxx závazek xx xxx neprofesionálního xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15e xxxx. 3 xxxx 4 zákona xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprofesionálního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje částku xxxxxxxxxxxx 500 000 XXX, x

x) počáteční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zákazníka, xxxxx investiční portfolio xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 500 000 XXX, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částce xxxxxxx 10 000 XXX.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x složení xxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 xx nepoužijí xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky uvedené x xx. 72a xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zákazníka xx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx mu byly xxxxxxxxxx jako předmět xxxxxxxxx.

§127x vložen právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Pododdíl 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx krize

§128

Způsobilé xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx dodržování minimálního xxxxxxxxx považuje

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 72x xx 72x, x xxxxxxxx xx. 72x odst. 2 xxxx. d), xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) nástroj xxxxxxxx xxxx 2 se xxxxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2 xxxxx xx. 64 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxxx požadavku podle §129d xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 92x x 494 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazek xxxxx xx. 72x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, který splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 kromě podmínky xxxxx čl. 72a xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx

x) jistina xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx jednou denně xxxxx xxxxxxxx aktivního x xxxxxxxxxx dvoustranného xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx bez úvěrového xxxxxx podle čl. 104 x 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxxx, xx x případě xxxxxx úpadku osoby, xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx krize xxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx fixní xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx protiplnění.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx vloženého xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahrnuje xxxxx xx výši, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx částce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 78a nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 78x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§128a

Způsobilé xxxxxxx ovládané xxxxx

Xxxxxxx ovládané xxxxx xx sídlem na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podléhající řešení xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx určené pro xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku, xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §130 x

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vnitřního minimálního xxxxxxxxx ovládané xxxxx xxxxxxxx o součet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 x odepisovatelných kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §130a a výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vnitřního minimálního xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx přímým xxxx xxxxxxxx věřitelem xxxxx xxxxxxxxxxx řešení krize.

§128a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§128x

Xxxxxxxxx xx podřízenost xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky mají xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podle insolvenčního xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx výjimku xxxxx §122 nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x odpisu xxxx xxxxxxxx xxxxx §123,

x) existuje riziko, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krize xxxxxxxxxxxxxxx odpisu xxxx xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxx xxxxxxx věřitelé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň v xxxxxx míře, x xxxx by byli xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, x

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx dostatečná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx v takové xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ke xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxx §127a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx podřízenost xxxxx xxx vyšší než

a) 8 % xxxxxxxx x závazků osoby xxxxxxxxxxx řešení krize x

x) xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhající řešení xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu6) x

3. xxxx kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332) x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/201334), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx než

a) 8 % xxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx

1. dvojnásobku xxxx požadavku xx xxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203332),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx kapitál xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x

3. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §122 x závazky, které xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §123, xxxx uspokojovány x xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx závazky a xxxxxxx představují více xxx 10 % xxxxxxx xxxx všech xxxxxxx uspokojovaných x xxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§128x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx

(1) Xxxxx podléhající řešení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxx 8 % xxxxxxxx x xxxxxxx. Ustanovení §128b odst. 2 x §128d xxxx. 3 xx použijí xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xx. 72x xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 8 % xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxx x. 4 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Nepostupuje-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx 27 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. a), Xxxxx národní banka xxxxx dopad takové xxxx požadavku xx xxxxxxxx model xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 27 %, xxxxx

x) plán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx kapitálu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dostatečnou x xxxxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx řešení xxxxx stanovených x §125 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vyšší xxx vyšší x xxxxxx xxxxxxxxx se 8 % kapitálu x závazků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §128b odst. 3 xxxx. b), xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxx zjištěny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx krize x xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložená Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §23 xx 26,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení krize xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx odstranit xxxxxxxx xxxxx §23 xx 26, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo závazků xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxx §128a, by xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx překážek,

c) Xxxxx xxxxxxx xxxxx považuje xxxxxxxxxxxxxx a věrohodnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 patří x xxxxxxx xx xxxx požadavku xx xxxxxxx uloženého xx x návaznosti xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx6) mezi 20 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxx 20 % xxxxxxxxxxxxxxxx institucí, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nejbližší xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx §127a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, xxxxx xxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, která xx globálně xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, x

x) xx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 000 000 000 XXX xxxx

x) byla jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize určena xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx, xx xx v xxxxxxx svého selhání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; při určení xxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx přihlédne x

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxx x obchodování xx způsobilými závazky xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx, x

3. xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1.

§128c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§128d

Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podřízenost

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §128b xxxx. 1 x §128c xxxx. 4 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1, xxxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx se zbývající xxxxxxxxxx xxxxxx než 1 rok ke xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §122 x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x odpisu xxxx xxxxxxxx xxxxx §123 a xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx pohledávka stejného xxxx xxxxxxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobilým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx významná,

e) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osoby podléhající xxxxxx xxxxx x xxxx přínos pro xxxxxxxxxxxx a

f) xxxxx xxxxxxx případné xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xx její xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx významnou xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx závazků splňujících xxxxxxx xxxxx §122 x xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx 5 % xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení krize. Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na podřízenost xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závěrečné xxxxxxxxx.

§128x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§129

Xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx postupem xxxxx §132a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx požadavek vyjádřený xxxxx §127a odst. 1 písm. a) xxxx součet částky

a) xxx úhradu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitál xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skupiny xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx kapitál xx konsolidovaném základě xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6), x

x) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxxxx řešení xxxxx, xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě na xxxxxx skupiny pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xx úrovni skupiny xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě podléhající xxxxxx krize x xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §132a xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, která xx členem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, minimální xxxxxxxxx xxxxx §127a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx součet xxxxxx

x) pro úhradu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném xxxxxxx xx úrovni xxxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, a

b) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, které provádí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx skupiny xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §125 xxxx. 1 x 2 x §158 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxx xxxxxxxx částky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx expozic, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx změny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx řešení xxxxx, xxxxxx požadavek xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx skupiny xxx xxxxxx krize uložený x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx jiného právního xxxxxxxx6), Xxxxx národní xxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 45c směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/59/EU.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xx xxxxx jiného než xxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx krize xxxxx xxxxxxxx.

§129a

Určení xxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxx evropskou xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, která není xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, minimální požadavek xxxxx §127a xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6) x xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle

1. xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332), xxxxx-xx se x instituci, xxxxx xx xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203332) x xx xxxxxx se nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/201334), xxxx

2. xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/201334), xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx podle xxxx 1, x

x) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uložený xxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x současně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

1. čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2019/203332), xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, která je xxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/203332) x xx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/201334), xxxx

2. čl. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/201334), xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §127a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá požadavku xx xxxxxx poměr xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, a

b) x rekapitalizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx upřednostňovanou strategii xxxxxx xxxxx, plnila xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx podle xx. 92 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §125 xxxx. 1 a 2 x §158 odst. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx §129 odst. 4 x 5 xx použije obdobně.

§129x

Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx snížené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx po uplatnění xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxx částku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §129 odst. 1 xxxx. b) x §129a odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x rezervu pro xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx 1 rok x osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zajištění xxxxxx, xxxxx nižší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x financování xxx potřeby poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyjma xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx krize.

(5) Xxxx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx určí rezervu xxx zajištění důvěry x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 45x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/59/EU.

§129x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x účinností xx 14.8.2021

§129c

Určení xxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Minimální xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 13,5 % xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x 5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 429 x 429x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx výši alespoň 13,5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013 x xxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 429 x 429x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxxxxxxx §128b a 128c xxx nejsou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 bodu 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203332) a na xxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/201334), se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/203332) x xxxxxxxxxxx 12,5.

§129x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení krize, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou institucí xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavek odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 92x a 494 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx minimální požadavek xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §127a, 127b, 128c x 129129b, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §127 xx 131c.

Xxxxxxxx 3

Požadavky na xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize

§130

Způsobilé xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx dodržování vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odepisovatelný xxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx věřitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do stejné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

2. stávající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vliv na xxxxxxxx povinné osoby xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxxxx xx. 72x x výjimkou čl. 72x odst. 2 xxxx. b), x), x), l) x x) x xx. 72x xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx, které nesplňují xxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazku xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx,

x) nabytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxx nepřímo financováno xxxxxxxx osobou,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, výslovně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx závazek xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx předčasně xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx odkoupen, vyjma xxxxxxx prohlášení úpadku xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xx ani xxxxx neuvádí xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dokumentace xxx xxxx ustanovení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, a

h) výše xxxxxx xx xxxxxxx xx nemění xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§130a

Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx osobou, xxxxx xxxxx odpisu nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xx ovládání povinné xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 nebo odepisovatelný xxxxxxxxxx nástroj vydala, xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§131

Xxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx osobou podléhající xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127a odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx částky

a) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která odpovídá xxxxxxxxx xx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx

1. xx. 11 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/203332), xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203332) a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/201334), nebo

2. xx. 92 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/201334), xxxxxxx-xx xx x instituci xxxxx xxxx 1, a

b) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx odpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx plnila xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu6) x současně xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle

1. xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/203332), xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203332) x xx xxxxxx se xxxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/201334), xxxx

2. xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/201334), xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.

(2) Xxxxxxxxx, která je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x není xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx instituce, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xx xxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxxx čl. 92 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, x

x) k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx výkonu xxxxxx x xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xx úrovni xxxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxxx kapitálový xxxxxxxxx xx xxxxxx poměr xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §125 xxxx. 1 x 2 a v §158 odst. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, Xxxxx xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxxxx základě na xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může určit xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, minimální xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2.

(6) Xxxxxxxxxx §129 xxxx. 4 x 5 x §129b xx xxxxxxx xxxxxxx.

§131a

Výjimka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavek, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx řešení krize,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxxx kapitál x xxxxxxxxx závazky xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neexistuje xxx xx nepředpokládá xxxxxxxxx faktická nebo xxxxxx překážka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx České xxxxxxx banky se xxxxxx, xx ručí xx xxxxx ovládané xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx používané xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení krize xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 50 % hlasovacích xxxx x ovládané xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo odvolat xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) ovládaná x ovládající osoba xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném základě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku,

c) xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x které jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a konverzi xxxxxxxxxxxx nástrojů a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků, xxxxxxx pokud by xxxx xxxx ovládající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vnitroskupinových způsobilých xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx České národní xxxxx se xxxxxx, xx ručí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx hodnocení, xxxxxx x kontroly rizik xxxxxxxxx ovládající osobou xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x

x) ovládající osoba xxxxxxxxx xxxx xxx 50 % hlasovacích xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§131x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. s účinností xx 14.8.2021

§131x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím závazku x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnila zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) ovládaná xxxxx a osoba xxxxxxxxxxx řešení krize xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx krize,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xxxxxxx kapitál a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx minimálního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xx poskytnut xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx požadavku, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx plnění x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy ovládaná xxxxx xxxx schopna xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo kdy xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vnitroskupinových xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx xxxxxxx nastane xxxxx,

x) xxxxxxx do xxxx 50 % xx závazek k xxxxxx zajištěn finančním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požadavky xxxxx xx. 197 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srážce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) finanční xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx zajištění, xxxxx x xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx podle xx. 72x xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013 x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, regulatorní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx by bylo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx minimální požadavek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) ovládaná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x patří xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx udržuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx vnitřního minimálního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx na plnění x xxxxxxxxx ovládající xxxxx xxxxx vznikne x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx událost xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx 50 % xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěním,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 197 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x je xx přiměřeně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dostatečný k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene e),

g) xxxxxxxx kolaterál xxxx xxxxxxx právy xxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxx, xxxxx x splatnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 72c xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 x

x) xxxxxxxxxx žádné xxxxxx, xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx bránily xxxxxxxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx ovládající xxxxx přijato xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odpis x xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx a vnitroskupinových xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemné, odůvodněné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. i) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky.

§131b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§131c

Určení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx globálně systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na území xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ovládané xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, vnitřní minimální xxxxxxxxx odpovídající součtu xxxxxxxxx xxxxx xx. 92x x 494 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního požadavku; §128 xxxx. 2 x §129d odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Pododdíl 4

Xxxxxx při xxxxxxxx minimálního požadavku x xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx

§132

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Osobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadavek Xxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny.

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx

§132x

(1) Česká národní xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osoby podléhající xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyvíjí xxxxx k tomu, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx mezi xx, xxxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx členů skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx minimálního xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členům xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx podléhající xxxxxx krize minimální xxxxxxxxx x ostatním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx požadavek v xxxxxxx s dohodou xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx lhůtě 4 xxxxxx od sdělení xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx podléhající řešení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatním xxxxxx xxxxxxx podléhající řešení xxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx některý x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx požádá Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxxx sporu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx trhem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7). Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnitřního xxxxxxxxxxx požadavku přihlédne Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx krize xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx přeruší řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxx o urovnání xxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx členům xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx krize xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxx-xx dohody xxxxx xxxxxxxx 1 dosaženo xx xxxxx 4 xxxxxx od sdělení xxxxxx návrhu, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bankovnictví7). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sporu xxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxxxx x §131 x xxxxxx se xx minimálního xxxxxxxxx x více než 2 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(6) Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 o xxxxxxxx sporu ohledně xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, který xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 22 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/203332) a xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/201334), xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §131 x neliší xx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 2 % xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332) x xxxxxxxxxxx 12,5.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx.

§132x

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné instituce xxxxx se xxxxxx xx xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx podléhající řešení xxxxx, xxxxx měla xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem skupiny, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx nejméně xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krize evropské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §129d xxxxxxxx xxxxxx podléhajícím xxxxxx xxxxx a osobám xx xxxxxx na xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx státu, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx měly xxxxx xx xxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavek xxxxx §129d xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxxxxx ovládající xxxxx byla určena xxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxx krize xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených všem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení krize, xxxxx xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, x které xxxx xxxxx stejné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize ve xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx celkového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx. 72x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 Xxxxx xxxxxxx banka po xxxxxx s orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzájemných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx globální systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxx osobám podléhajícím xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx globálně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadavek, xxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení krize xx xxxxxxx, xxxxx xx globálně xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí.

§133

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušný x řešení xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vyvíjí xxxxx k xxxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxx mezi xx, xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx skupiny, xxxxxxx příslušným x xxxxxx krize xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx krize x xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení krize xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx-xx dohody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx ve xxxxx 4 měsíců od xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxx členům skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže Česká xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad finančním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřního minimálního xxxxxxxxx přihlédne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušných x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sporu, Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vnitřního minimálního xxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx. Nevydá-li Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx, kdy byl x urovnání sporu xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx určí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xx sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxx-xx dohody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx lhůtě 4 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx národní xxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx požádat Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7).

§134

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx minimálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx, a zohlední xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx x §127 xx 131c.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§135

Xxxxxx odepisovatelného xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Pro xxxxx určení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx se u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx odepisovatelné xxxxxxx povinné osoby xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx, jako by xxxx provedeno toto xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx určení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxx xx. 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/59/EU 31), x použije vhodné xxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx odepisovatelného závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx derivátů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohodám x vzájemném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx odepisovatelného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x derivátu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x ujednáním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Pododdíl 5

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx povinnost

§136

Podávání xxxxx pro účely xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx závazky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podává Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx a způsobilých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částkách x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxx §127a, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 72x xx 72x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, x

x) výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, která xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku, podává Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx splňujícího xxxxxxxx xxxxx §130a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §130, xxxxxxxxx x absolutních xxxxxxxx, a o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127a, x

x) xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, zda se xxxx xxxxxx jiného xxx členského státu. Xxxx-xx xx právem xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx také, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74a, 148 x xxxx čl. 52 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx. 63 xxxx. x) a x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(4) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) x odstavci 3 nejméně xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxx informací.

(5) Xxxxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxx povinná osoba, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kapitál x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx alespoň 150 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Informaci podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 nemusí xxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§136x

Xxxxxxxxx uveřejňování

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx udržovat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup alespoň xxxxxx ročně

a) výši xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx položek xxxxxxxxx v xxxxxxx x) včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127a xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál x způsobilé xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §130a x způsobilých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §130,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x řízení xxxxx insolvenčního zákona x

x) vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřený xxxxx §127a odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, u které xxxx xxxxxx krize xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx podle části xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxx uplynutím lhůty xxx splnění minimálního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§136x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§136x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavku xxxx vnitřním minimálním xxxxxxxxx, xxxxx určila xxx jednotlivé povinné xxxxx.

§136x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Xxxxxxxx 6

Xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku

§137

(1) Xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx závazky xxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení krize xxxxx §23 xx 26,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26a,

x) xxxxxxxx x nápravě xxxxx jiného právního xxxxxxxx6),

x) xxxxxxxx uložit xxxxxxxxx udržovat xxxxxxx xxx xxxxx požadavku xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) pravomoc uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/203332), xxxxx-xx xx x instituci, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/203332) x na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/201334),

f) xxxxxxxx xxxxxxxx zásahu podle §37, xxxx

x) xxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Česká xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx osoba selhává xxxxx §4.

Pododdíl 7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§137x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podřízenost xxxxx §129c po xxxx 2 let xxx xxx, kdy xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx odepisovatelných kapitálových xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxx §128c x 129c xx xxxx 3 let xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx členem, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxxx xx stala xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx, vůči xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx podle §60, xxxxxx přechodné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podřízenost.

(4) Xxxxx národní banka xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rekapitalizace.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx

x) xxxxxxx vkladů x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxx x modelu xxxxxxxxxxx,

x) přístup xx xxxxxxxxxx trhy se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxx podléhající řešení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku.

(6) Pravomoc Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přezkoumat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx.

§137x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x účinností xx 14.8.2021

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxx

§138

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx položek kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx §65 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 x xxxxxx ztráty, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xx nulu.

(2) Xx-xx xxxxx současná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx podle §67 x dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, konvertuje Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nástroje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx, ovládající xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx překlenovací xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxx odpisu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 přihlédne Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx řešení xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx odepíše nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx instituce xx dobu xxxxxxx 1 roku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx x činnostech, x xxxxxxx výkonu xx xxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důvěra xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§139

Zajištění kapitálu xxxxx xxx správu xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx národní banka xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x tomu, aby xxx zajištěn kapitál xxxxx pro xxxxxx xxxxx.

§140

Pořadí odpisu xxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle pořadí, x němž xx xxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závazkům uspokojeny x řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořadí, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx zcela xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořadí, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x poměru k xxxxxx xxxx.

§141

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx vyjadřoval xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odepisovatelného xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny odepisovatelných xxxxxxx určit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poměr xxx xxx odepisovatelný xxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx pozdějšího xxxxxx.

§142

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x provede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx jedna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxxxx.

§143

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx odepisovatelné xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konvertují, x xxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ve výrokové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 určí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny nástrojů xxxx odepisovatelných xxxxxxx.

§144

Změny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu vyžadovaného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx odepisovatelným xxxxxxxx, xxxxx byly nebo xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxx xxx odepsány xxxx konvertovány.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Ustanovení §99 xxxx. 2 xx 5 se xxxxxxx obdobně.

Oddíl 4

Účinky xxxxxx xxxx konverze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§145

Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x zánik xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxx konvertovanému xxxxxxxxxxxxxxxx závazku a

b) x zániku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odepsanému xxxx konvertovanému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Snížením jmenovité xxxxxxx odepsaného xxxx xxxxxxxxxxxxxx odepisovatelného xxxxxxx xx xxxx dochází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu, x xxxx xxxxx xxxxxx účinky xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§146

Nabytí vlastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stává x rozsahu konverze x x určeném xxxxxxxxxx poměru vlastníkem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konvertován.

(2) Xx-xx podíl podle xxxxxxxx 1 představován xxxxxx papírem, uloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx povinné osobě xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx účinnosti vykonatelností xxxxxxxxxx&xxxx;Xxxxx národní xxxxx.

§147

Xxxxx oprávnění Xxxxx xxxxxxx banky

Při odpisu xxxx konverzi odepisovatelných xxxxxxx může Česká xxxxxxx banka dále xxxxxx

x) osobě vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxx odepisovatelné závazky xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) organizátorovi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx na xxxx x investičními xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxx xxxxxxxx

§148

Xxxxxxxxx xxxxxx odpisu x xxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx, aby smluvní xxxxxxxxxxx odepisovatelného xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx pravomoc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx určit, xx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx vůči povinným xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci xx se jinak xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx požadovat, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uznání xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazky.

§149

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §148 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx závazků, xxxxx xx řídí právem xxxxxxxxx státu,

b) dluhů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx výši náhrady x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, malých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx považovány xx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky povinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx.

(2) Umožňuje-li xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazky, x xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148, x xxxxxx-xx xxxx právo xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx konverze, xxxx Česká národní xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx určit, xx x xxxxxxxx závazků, xxxxx se řídí xxxxxx tohoto státu, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §148.

§149x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x závazek, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx uspokojována v xxxxxxxxx pořadí, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx poskytne xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjištění xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx podle §22. Xx okamžiku xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148 odst. 1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §148 xxxx. 1 xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kterého xxxx oznámení xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx, uloží xxxxxxx osobě smluvní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §148 odst. 1. Xxxxx národní banka xxxx povinné xxxxx xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplatňování xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx §148 odst. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 55 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/59/EU upřesnit xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx požadavku xxxxx §148 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxx osoby xxxxxx, xx skupina odepisovatelných xxxxxxx povinné osoby xx tvořena x xxxxxxx z xxxx xxx x 10 % závazky, xxxxx xxxxxxxxxx smluvní podmínku xxxxx §148 odst. 1 nebo jsou xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §122 xxxx 123, vyhodnotí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx způsobilost x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Dojde-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx závazky, xxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx skutečnosti xxxxx §148 xxxx. 1, xxxxx podstatnou překážku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x opatřeních x xxxxxxxxxx překážek xxxxx §23.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nezahrnují xxxxxxx podmínku xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx tato podmínka xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadavku x vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§149x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Xxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§150

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelské činnosti

(1) Xxxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx odpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §120 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx, xxx vykonává xxxx působnost, xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámeno, plán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx žádostí x xxxx schválení.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x 1 xxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx. Xx-xx být xxxx reorganizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhůty xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Plán xxxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) podrobnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx přijata x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. b) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx přihlédne x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx veřejná podpora, xxxx xxx xxxxx xxxxx reorganizace podnikatelské xxxxxxxx v souladu x požadavky, které xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx5) Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx podpory.

§152

Xxxxxxxxxx o žádosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxx. Česká národní xxxxx plán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx předpokládat, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v plánu xxxxxxxxxxxx podnikatelské činnosti xxxx obnovena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti, xxxxx Česká národní xxxxx povinné osobě, xxx xxxxx plán xxxxxxxx způsobem, který Xxxxx národní xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx provedením xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§153

Úpravy xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx jeho působnost, xxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx 2 xxxxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámeno, x x xxxx xxxxx xxxxxxxx upravený plán Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xx 1 xxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §152 se xxxxxxx xxxxxxx.

§154

Xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx podnikatelské činnosti

(1) Xxxxxx-xx vedoucí xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxx plán reorganizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neobsahuje xxxxxxxx, xxxxxxx provedením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

(2) Neobsahuje-li v xxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obnovena dlouhodobá xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx x činnosti, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx, xxx schválený xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravila xxxxxxxx x x přiměřené xxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §152 použije xxxxxxx.

§155

Xxxxxxxxx plánu reorganizace xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelské činnosti x xxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců x xxx podává xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xx skupině

(1) Xxxxxxxx ovládající osoba xx xxxxxx x Xxxxx republice vypracuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx všechny instituce, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, jestliže Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního právního xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx skupinového ozdravného xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx příslušným x xxxxxx krize xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ostatních xxxxx xxxxxxx, x Evropskému xxxxxx xxx bankovnictví.

Xxx 7

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§157

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroji xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx nástrojů účasti xx xxxxxxx xxxxx xx stát.

§158

Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx míře, xxx xx slučitelná xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) uplatnění vládních xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vlastníci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx nejméně 8 % xxxxxxxx x celkových závazků xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy4) x xxxx5) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a

f) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx.

(2) Xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnit, xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Česká národní xxxxx se xxxxxxx, xx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xxx vládních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažných xxxxxx na finanční xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx shodnou, xx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxx vládních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nepostačuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx uplatněna xxxx povinné osobě, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx o přechodu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

§159

Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x povinnou xxxxxx, x souladu s §230, právními xxxxxxxx4) x akty5) Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx Ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx dohody xx návrhu xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx dopadů xx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxxxx vládních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx Komise xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15).

§160

Veřejná xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stát xx xxxxxx x x souladu x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnované xx

x) kmenového xxxxxxxx xxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx 2.

(2) Xx-xx xx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§161

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinné osobě xx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinné osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobě

a) stát, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx předem xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx stát xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nástrojů účasti xx povinné xxxxx xx osobu xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxxx xxxxxx lze xxxxx pouze xx xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vládou podle §159 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx nárok xx xxxxxxxxxxx ve xxxx stanovené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52. Ustanovení §177 xx použije xxxxxxx; případné dorovnání xxxxxxx xxxx.

§162

Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stabilizačních xxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx byla xxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom xxx, xxx xxx xxxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxxxx stabilizačních nástrojů x xxxxxxx s §158.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx na trhu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx to umožnuje, xxxxxxx xxxxxx podle §160 xxxx. 1 xxxx §161 xxxx. 1 xx převeden xx soukromého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx.

§163

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stabilizačních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stabilizačních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx může xx České xxxxxxx xxxxx vyžádat informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxxxxx pravomoci

§164

Slouží-li xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx nabytí xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx osobě,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pozastavení xxxxxxxxxxx investičního nástroje xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxxx, xx nabyvatel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx právu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx x povinnosti, xxxxx xx xxxxx xxxx povinná xxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxx stranou je xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxx na nabyvatele,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxx osoby xxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx řešen v xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinnost poskytnout xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx před uplatněním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx-xx xx xxxxx, xxx xx podmínek obvyklých xx xxxxxxxxx trhu; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zařízení nezahrnuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uložit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx nebude xxxxxxx xxxxx právem; xxxxxxx za přechod xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiným xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §171.

§164a

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 18 xxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, splatnost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §122, xxxxxx splatnosti úroku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nabyvatele, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobě xxx xxxxxx xxxxx xxxx x odpisu x xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxx.

§164x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

§165

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §164 xxxx. x) xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxx §8385 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla postoupena xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx smlouvy.

Xxx 9

Přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxxx

§166

(1) Rozhodnutí orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx vykonatelné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxx příslušného k xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x vnitroskupinových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx řádem, xxxx obdobné xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx majícím sídlo x České republice, xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx přechodu xxxxxxx xxxxx nebo členovi xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx těch, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonatelnosti. Xxxxx xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx o přechodu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním řádem xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§167

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx, xxxx nástroj xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, které xx xxxx právem xxxxxx xxx členského xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobu, vůči xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx, a nabyvatel xxxxxxxx xxxxxxx, nástroje xxxxxx x dluhů xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx realizace xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) požadovat, xxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx, odpis, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx výdaje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §178.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx neuplatní xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je-li navzdory xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) vysoce xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto opatření x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx opatření x řešení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

Díl 10

Xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx

§168

(1) Xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §81a x 81b x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněné xxxx xxxxxxx osobě v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx smlouvy, xxxxx stranou je xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx úpadku xxxxx §367 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podstatu x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ujednáním x xxxxxxxx selhání xxxxxx ujednání, na xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx nastoupení smluvně xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx týká xxxxxx xxxxx jiné osoby x xxxx xxxxxxx, xxxx plnění dlužníka x jiné xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx za uplatnění xxxxxxxx x řešení xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx krizím xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxx členského xxxxx, xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx podle §195.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §81a x 81b xxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx které xxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členem xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx ovládaná xxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx skupiny osob x xxxxx obsahuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx smluvní xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx a účel xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ujednáním, xx xxxxxxx kterých xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §81a x 81b x opatření x xxxxxx xxxxx xxxx okolnosti vzniklé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx

x) výkon xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxxx xx xxxxxxxx osoba x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skupiny, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx práva xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx zadržení xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx o křížovém xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x účel xxxx smlouvy, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x ustanovením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §81a x 81b x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v přímém xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx skupiny xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§169

(1) Smluvní ujednání xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmiňující xxxxx xxxx uvedených x §168 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení krizím, xxxxxxxx xxxxx §81a x 81b nebo xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxxxx §168 odst. 4 a 5 xxxxxxx.

(2) Pro xxxxx §168 xxxx. 1 x 3 xx 5 se xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxx §81a, 81b x 83 xx 85 xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ustanovení §168 odst. 1 x 3 xx 5 x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx imperativní xxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 593/2008 xx dne 17. xxxxxx 2008, x xxxxx rozhodném xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxx X).

Xxx 11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx

§170

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúčinnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

§171

Xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 2 písm. x) xx x), nesmí xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxx §164 xxxx. x) xxxxx xxxxx xx změně xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx způsobilé x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxx ve xxxxxx k závazku xxxxx §173 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx x přechodu

a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ze xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výnosy ze xxxxxxxxx xxx současného xxxxxxx předmětu zajištěné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxx §164 xxxx. x) až x) xxxx x) nebo x) xxx, že xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Rozhodne-li Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závazků xxxxxxxxx x §173 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx plynoucích z xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xx vztahu k xxxxxxx podle odstavce 5 uplatnit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. x) xx d) xxxx x) xxxx x) tak, xx xxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazku xxxx xxxx xxxxx.

(7) Xx-xx xx nutné xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazku, xxxx

x) xxxxxxxx, změně xxxx xxxxxx xxxx xx povinností xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávek x vkladů.

§172

Ochrana xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx opatření x řešení xxxxx xxxxx §164 xxxx. x) nebo x) xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx činnost nebo xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž §115 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx §88 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně.

§173

Závazky podléhající xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx §171 x 172 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek xxxx dluhů xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §171 x 172 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx vzniku a xxxxxx smluvní xxxx xxxxxxx x řídí-li xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx zahraničním xxxxxxx řádem

a) zajištěné xxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxx xx povahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x započtení, xxxxx které je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dojde x vypořádání nebo xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx dluhopisy,

f) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx rizika (hedging) xxxxxxxxx neoddělitelnou část xxxxxxx xxxxxxx určeného xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx kryté dluhopisy; xx xxxxxxxx poskytnutí x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jinou pověřenou xxxxxx.

(3) Ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §171 xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 2 a §115 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X UPLATNĚNÍ XXXXXXXX X XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

§174

(1) Domnívá-li xx Česká národní xxxxx, xx podmínka xxxxx §78 xxxx. 1 písm. a) x x) xx xx vztahu k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx x tom xxxxxxxxx

x) xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxx působí xxxxxxx povinné osoby,

c) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) orgán příslušný x řešení krize xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx skupiny,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgán xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) Xxxxxxxxx radu pro xxxxxxxxx rizika16).

(2) Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxx vytvořit xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Informaci xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx, kterou Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdrží xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§175

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxx není-li xx xxxxx, tak x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx orgány xxxxx §174 odst. 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Evropský xxxxx dohledu (Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx)17), Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)18) x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy a xxx xxxx xxxxxxxxx.

§176

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, pak xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kmenového kapitálu xxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxx §222 xxxx. 3 a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zejména na xxxxxxx x zákazníky xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopadech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x zákazníky xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx uveřejněním xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo šetření x xxxxxx prováděné Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Pokud xx zveřejnění některých xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zveřejnila xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, Evropskému orgánu xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx uveřejní na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxx není-li to xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Jsou-li nástroje xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx vydávané xxxxxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 formou x způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňovaných informací xxxxx §127 xxxx. 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxxx nástroje xxxxxx xx povinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx známi z xx dostupných rejstříků xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Právo xxxxxxxx x vlastníků nástrojů xxxxxx na dorovnání

§177

(1) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx možné xxxx, nejpozději xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx, xxxxxxxx x majetkovém xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 3 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x dorovnání"). Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx spoluúčast Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §221, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx vypracované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx obsahuje

a) skutečné xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx x majetku xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 nebo xxxxxx x xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků, a

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x vlastníků nástrojů xxxxxx a každého x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxxxxx xxxx xxxx ztráty nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx, že přihlášeným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), Xxxxx národní banka xxxxxxxx, xx jim xxxxxxxx dorovnání x xxxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Česká xxxxxxx xxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Právo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx krize xx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxx plateb.

(5) Vyplývá-li x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx účely ocenění xxxxx xxxxxxxx 2 xx §52 xx 54 a §58 xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Úhrada nákladů Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx pro xxxxxx xxxxx

§178

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x Xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, které vynaložily x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx instituci,

c) osobě xxx správu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobě, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1, §102 xxxx. 1 nebo §113 xxxx. 1 x xx-xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx protiplnění x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx národní xxxxx, xxxxx x Xxxx xxx řešení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx protiplnění.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXX

§179

(1) Vykonává-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxx subjekt xxxx orgán xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejné rozpočty, xxxxxxxxxxx financování řešení xxxxx, systém pojištění xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx transparentnost xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx subjekt xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx spolupráce s xxxxxx orgány nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx pravomocí,

c) spravedlivé xxxxxxxxx zátěže mezi xxxxxxx členské xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxx pravomoci na xxxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxx, mechanismus xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro odškodnění xxxxxxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxx člen xxxxxxx skupiny xxxx xx xxxxx území xxxxxx xxxxxxx významná xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx konzultovat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx subjektem xxxxxx členského státu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx subjekt xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x tímto orgánem xxxx xxxxxxxxx konzultovat xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít dopad xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx dotčeného členského xxxxx, pobočku xxxxxxxx xx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx státu nebo xx finanční stabilitu xxxxxxxxx členského xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxx 1

Kolegium xxx xxxxxx xxxxx

§180

(1) Xxxxxxxx pro řešení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které zřizuje xxxxx příslušný x xxxxxx krize xxxxxxx (xxxx xxx "kolegium").

(2) Xxxxx kolegia jsou

a) xxxxx příslušný k xxxxxx xxxxx skupiny,

b) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx ovládaných xxxx,

x) orgány xxxxxxxxx x řešení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx mají xxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. c) xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx skupině,

d) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx dohledu, xx-xx xxxxxx kolegia orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xx orgán xxxxxxx za xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vkladů, xx-xx xxxxxx kolegia xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx x

x) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx

x) výměně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx krize, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx x její řešení xxxxx,

x)xxxxxxxxxxx skupinového xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxxxx vypracování postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx krize,

f) xxxxxxxx dohody x xxxxxxx skupinového xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize,

h) koordinaci xxxxxxxxxxx xxxxxx krize,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx a

j) projednávání xxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx xx skupinovým xxxxxxx xxxxx.

§181

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) svolává xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxx o xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pozorovatelé xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x přihlíží xxxxxxx x možnému xxxxxx xx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) informuje v xxxxxxxxxx čase xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a závěrech x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx zřízené kolegium xxxx obdobná xxxxxxx xxxxx xxxxx §180 xxxx. 3 a xxxxxxx-xx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x účasti xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx povinna xxxxxxxx zřizovat; xxxxx, xx takto zřízené xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §180 xxxx. 1.

(3) Xxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx jako orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx §180 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx projednání s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §180 xxxx. 2 xxxx. x) xx i). Je-li xx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost a xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Orgán xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxx xxxx, když xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx společného xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(5) Xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pobočka, se xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

§182

Česká xxxxxxx xxxxx xx oprávněna účastnit xx xxxxxxx kolegia xxxx, xxxx xx xx programu jednání xxxxxx, která xx xxxxxxxxx společného rozhodování, xxxx týká-li se xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx svou xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

§183

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovládané osobou xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 dalšího xxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonává-li xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a nejméně 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "evropské xxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §180 odst. 3 xxxx ovládaným institucím x přiměřeně xxxx xxxxxxxx. Na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §180 x 181, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zohledňují členové xxxxxxxxxx xxxxxxx případnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx strategií xxxxxx krize, xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoba xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ovládající osoba x jí ovládané xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx krize, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovládající osoba xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx státu nebo xx ovládaným osobám xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §130 odst. 1 a x §130a xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx závazky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx ovládané xxxxxx se sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tehdy, pokud xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v členském xxxxx ovládané osobou xx xxxxxx v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx ovládá xxxx xxx jedna evropská xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx národní xxxxx xx orgán xxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx bilanční xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx, shodnou-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx zřízené xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skupina xxxx stejné úkoly x splňuje xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Postup xxx xxxxxxxxx řešení xxxxx

§184

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řešení xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx krize,

b) určit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx měla xxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxx evropské finanční xxxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx skupinový plán xxxxxx krize, xxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §220.

Xxx 2

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušného x&xxxx;xxxxxx xxxxx skupiny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx krize

§185

Oznamovací xxxxxxxxx

Xxxxxx-xx Česká národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny, xx xxxxxxxx ovládající osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxx §78 odst. 1, xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolegia. Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 a

b) xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxx této xxxxx.

§186

Xxxxxxxxx dopadů

Obdrží-li Xxxxx xxxxxxx banka jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu příslušného x řešení krize xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx x xxxxx vhodného opatření, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrženého xxxxxxxx xx evropskou finanční xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx pak xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§187

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Neshledá-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxx po xxxxxxxxxx x členy xxxxxxx, xx by uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §186 xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx u jiného xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ovládané xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxx xxxxxx člena xxxxxxx, pak do 24 xxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx krize x předloží xxx xxxxxxx.

(3) Lhůta podle xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§188

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx krize xxxxxxx xxx skupinovém xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx xxxxx §185, xxxx xxxxxxx navrhnout xxxxxx skupinového xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx člena xxxxxxx,

x) je pravděpodobné, xx xx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení krize, xxxx

x) xx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výhodné pro xxxxxxxxxx členy x xxxxxxx xxxx celek.

(2) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx krize, xxxxxxx xx xxxxxx xxx skupinové xxxxxx xxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x touto xxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx může za xxxxxx dosažení xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7).

§189

Xxxxxxxxxx opatření

Rozhodne-li xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx skupinové xxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §188 xxxx. 2, xxxxxxx xx konzultaci x xxxxxxx členy xxxxxxx samostatné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx krize a xxxxx na finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolegia.

Xxx 3

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

§190

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem evropské xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jejímu dohledu, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle §78 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xx-xx odlišný, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny. Xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx x řešení krize xxxxx §78 xxxx. 1 a

b) xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

§191

(1) Xxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řešení xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řešení xxxxx xx členy xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx za xxxxxx dosažení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7).

(3) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zejména x xxxxxx zachování xxxxxxxx stability xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout x uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxx, podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx orgánu příslušnému x řešení krize xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx krize x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx plán xxxxxx xxxxx, případný dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx se může xxxxxxxx xx plánu xxxxxx xxxxx, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxxxxxxx, xx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §75 efektivněji.

§192

(1) Česká xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatní navržené xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, podá insolvenční xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §184,

x) nerozhodne-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §190 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxx příslušný k xxxxxx xxxxx skupiny x oznámení podle §190 xxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x řešení krize, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx selhávajícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny. X uplatnění xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx vývoji xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§193

Xxxxxxx-xx se Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx skupinové xxxxxx xxxxx podle §191 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXX S XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Spolupráce s xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx

§194

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k řešení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x jiných xxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x jiným xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xx nezbytné xxx zajištění xxxxxxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx rámcovou xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx7).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánu xxxxxx krize,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x spolupráci xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a rozsahu x způsobu výkonu xxxxxxxxx xxxxx §196 x 197 x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx s právním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx státu,

d) xxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x právním xxxxx x obdobnými xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx postupu,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x), xxxxx xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Česká xxxxxxx banka dohodu x spolupráci podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Uznání x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx jiných xxx členských xxxxx

§195

Xxxxxx xxxxxxx pro řešení xxxxx jiného než xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kolegia xxxxxxx uznání a xxxxxx postupů pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx případů, kdy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxx banka xx povinna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x touto dohodou.

(2) Xxxx-xx dosaženo xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx evropského kolegia xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxxx xxx členského xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx, ve kterých xxxxxx významné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx sídlem xx území xxxxxx xxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob, x xxxxxxx případný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx členem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x výkonu postupů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pokud

a) xx xxxxxx uznání x xxxxx měly xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) k xxxxxxxx účelu řešení xxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx xx xxxxxx x pobočce xxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx působí xx území Xxxxx xxxxxxxxx v souladu x §197,

x) s xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx, xxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxxxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx postavení xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx členského státu,

d) xx takové uznání x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx byly x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

§196

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx státu

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx jiného než xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x majetku x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, řídí xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x to xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pobočkou xxxxxxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, přechod nástrojů xxxxxx na instituci xx sídlem na xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx státu.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu postupů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83 xx 85 ve xxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx instituce působí xx území České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ovládá osoba xx sídlem na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx ovládá xxxxx se xxxxxx xx území xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxx pokud xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx majetek nebo xxxxx xx nacházejí xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx postup xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze pouze, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazků xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Uznáním x xxxxxxx postupů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než členského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Podmínky xxx xxxxxx xxxxx pobočky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

§197

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx instituce xx xxxxxx xx území xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahájen xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §195 odst. 3, Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxx k xxxx xxxxxxx, xxxxx xx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxx, a

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a žádné xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohledu xxxx xxxxxx než xxxxxxxxx státu by x přiměřené lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx instituce xx sídlem na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxx, není nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vůči xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx dluhy, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx pobočky, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zahájen xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxx řízení xx účelem xxxxxx xxxxxx úpadku nebo xxxx xxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx zahájil postup xxx xxxxxx krize xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx řešení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zásad xxxxxx xxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

FINANCOVÁNÍ

HLAVA I

GARANČNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§198

Xxxxxxxx xxxxxx finančního xxxx

(1) Xxxx pojištění xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx Xxxx") xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxxxx §253 xx 255.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx spravuje xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx činnost Garančního xxxxxxx se nevztahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za Xxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x Fondem xxxxxxxxx vkladů nebo Xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx majetek x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxx pojištění xxxxxx xxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ke splnění xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx přiznané xxxxxxx Fondu xxx xxxxxx krize xxxx Xxxxx pojištění xxxxxx xx právem Garančního xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§199

(1) Nejvyšším xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Členem xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx vedoucího orgánu xxxxxxx osoby, osoba, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Členové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx období 5 xxx, a xx i xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr financí. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x řad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeden xxxx je xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx rady xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§200

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady zaniká xxxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstoupení xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministr xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x souvislosti x xxxxxxx své xxxxxx,

x) xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx správní rady.

(3) Xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx skončilo xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx období xxxxxx xx stejnému xxx, xx kterému xx xxxxxxxx funkční období xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxx člen xxxxxxx xxxx způsobil xxx xxxxxx své funkce, xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nedbalostí. Xxxxx nahradí

a) x xxxx xxxx, jedná-li xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx celkové xxxx 600&xxxx;000 Xx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, jedná-li xx x škodu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Člen xxxxxxx rady, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxx xx jako xxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a řešením xxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx-xx se člen xxxxxxx rady, že xxxx xxx výkonu xxxx xxxxxx dojít xx střetu xxxx xxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, informuje x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x oprávněních xxxxx tohoto odstavce xxxxxxx statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§201

(1) Do působnosti xxxxxxx rady xxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx Xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxx krize,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) schvalovat vnitřní xxxxxxxx Garančního systému,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Garančního xxxxxxx, výroční správu Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Garančního xxxxxxx, xxxxxx závěrku Xxxxx xxxxxxxxx vkladů a xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx dlouhodobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx pojištění xxxxxx x Xxxxx xxx řešení xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Fondu xxx xxxxxx krize,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělení xxxxxx obstaraných Xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů nebo Xxxxx pro řešení xxxxx mezi Xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxx xxxx Fondu xxx řešení xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pro xxxxxx krize, včetně xxxxxxxxxxx záloh mezi Xxxxxx pojištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx §207 xxxx. 2 věty xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx významné xxxxxxx zakázky.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxx patří

a) schvalovat xxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx x Fondu xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxx xxxxxxxxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx řešení krize,

c) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjčky xxxx úvěru x x xxxxxxx xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Fondu xxx xxxxxx krize,

d) xxxxxxxxxx x převzetí xxxxx, přistoupení x xxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotou xxxxx než 100&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx práva xxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnotě vyšší xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x uzavření smluv x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; ve xxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xx dobu neurčitou xx xxxxxxx xxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx za xxxx 4 xxx trvání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx, zastavení xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx dohodu xxxxx §41o odst. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx,

x) schvalovat xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x Fondu xxx řešení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Správní xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx náleží xx xxxxxxxxxx výkonné xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 x 6 xxxxxxx statut Garančního xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právně xxxxx xx Garanční xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx její člen, xxxxx xxx x xxxx správní radou xxxxxxx.

(6) Správní rada xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. g) xxxxxxxx xxxx.

§202

Xxxxxxx rada

(1) Statutárním xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx Garančního xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rada x xxxx xxxxxxxxx xxxx pracovnímu xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx při výkonu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx může xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce20).

(5) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výkonné xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pravomoc xxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxx xxxx až do xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 2.

§203

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx Garančního xxxxxxx a další xxxxx pověřené výkonem xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx skutečnostech získaných x souvislosti x xxxxxxx xxxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xxxx x po xxxxxxxx xxxxxx povolání, zaměstnání xxxx xxxxxx.

§203a

Zpracování xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx údajů

a) nemusí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx subjekt údajů xxxxxx xxxxxx přesnost xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpracování, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx činnost xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx; xxxxx počítačových xxxxxxxxx x výběrová xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx prováděno, xxxxx Xxxxxxxx systém x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

§203x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§204

Xxxxxx

(1) Podrobnosti o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému upraví xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a účetního xxxxxxxx Fondu pojištění xxxxxx a Fondu xxx xxxxxx xxxxx x majetkového x xxxxxxxx oddělení majetku Xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx řešení xxxxx.

(3) Xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx investování xxxxxxxxx prostředků v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx správní rada Xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx se xxxxxxxx xxx ke každé xxxxx těchto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§205

Xxxxxxxxxx

(1) Garanční xxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxx xxxxxx krize xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, dále x xxxxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účetnictví Xxxxx pojištění vkladů x Xxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Garanční xxxxxx zajišťuje účtování x xxxxxxxx účetnictví x účetních knihách xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond. Účtování xxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému, účetní xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx x účetní xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví x uveřejní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§206

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx pojištění xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx krize xxxxx xxxxxxxxx způsobem, v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxxx Garančního xxxxxxx x statutem příslušného xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ročním xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx.

§207

Výdaje xx správu

(1) Xxxx pro řešení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx systém xx právo xx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zálohy xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provozního xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Úhradu xxxxx xxxxxxxxxx x příspěvkového xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Není-li xx Xxxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytnuta xxxxxx x provozního fondu Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxxxx vkladů x Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx přihlédne x xxxxxx skutečných xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx Fondu pojištění xxxxxx x Xxxxx xxx řešení xxxxx.

§208

Xxxxxxxxxx Garančního xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx je povinna x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů x Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx omezuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx šesté xxxxxx zákona, nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Česká xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx Garanční xxxxxx. Xxxxxxxxxx §174 x 175 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x dále xxxxx informace podle xxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx systémem xxx, xxx bylo Garančnímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výdajů Xxxxx xxx řešení xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx systém xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, je-li osoba x prodlení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx bank xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx.

XXXXX II

FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ XXXXX

§209

Xxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1 Xxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x rámcová xxxxxxxx xxx investování xxxxxxx xxxxx §204 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x pobočky xxxxxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem do Xxxxx pro xxxxxx xxxxx.

§210

Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx řešení xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx Fondu xxx xxxxxx krize tvoří xxxxxxx, jehož zdrojem xxxx

x) pravidelné xxxxxxxxx xxxxx §214, včetně xxxxxxxxxxxxxxx platebních příslibů xxxxx §214 odst. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §215,

c) peněžní xxxxxxxxxx, které Fond xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle §216,

x) xxxxxxx prostředky, xxxxx Xxxx pro řešení xxxxx xxxxxx podle §217 a xxxxxxx xxx poskytnutých úvěrů xxxxx §218,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx, které Xxxx xxx řešení xxxxx xxxxxx xxxxx §219,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, překlenovací xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx správu aktiv xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx smluvního xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle §212 xxxx. 2.

§211

Provozní xxxx Xxxxx xxx xxxxxx krize

Provozní xxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx

x) výnosy z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx Fondem xxx xxxxxx krize xxxxx §218,

x) xxxxxx uložené xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §241,

x) mimořádné provozní xxxxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 3,

x) další xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx dotace, návratné xxxxxxxx výpomoci x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxx xxxxx §210, x

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Fondem xxxxxxxxx xxxxxx.

§212

Xxxxxxx majetku Xxxxx xxx řešení xxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx jistoty xx xxxxxxx x dluhy xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx jistoty xx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, překlenovací instituci xxxx osobu xxx xxxxxx aktiv,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx které bylo xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx ovládaným osobám, xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, překlenovací instituci xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) koupě xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, překlenovací xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §177,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124 x 125, nebo

g) xxxxxxxx jistiny x xxxxx xxxxx xxxxx §216 xxxx 217 x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx xxxxx §218,

h) xxxxxxxxxx rozdílu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §215a odst. 4.

(2) Xxxxxxx tvořící provozní xxxx Xxxxx xxx xxxxxx krize xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxx xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému. X xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx převést xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx řešení xxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx majetek x xxxxxxxxx fondu Xxxxx xxx xxxxxx krize xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §207, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxx x úhradě xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxx mimořádného provozního xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx institucím x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx a pobočky xxxxxxxxx x xxxxxx xxx členského státu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvků xx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle §214. Výběr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx proběhlo xx xxxxxxx termínu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxx-xx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx termín.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x §220 xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx ve Xxxxx xxx řešení krize xxxxx být xxxxxx x přímému krytí xxxxx povinné osoby, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x majetku Xxxxx xxx xxxxxx krize xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx krize xxxxx §124 a 125.

(6) X majetkem xxxxxxx Xxxxxx xxx řešení xxxxx v přímém xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 nakládá Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s Českou xxxxxxx bankou.

§213

Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx krize

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx") xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx alespoň 0,5 % celkového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro řešení xxxxx se xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2028.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 k xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx fondu Fondu xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx třetiny xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvků xxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxxxx cílového objemu Xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx lhůtě 6 xxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo k xxxxxxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxx cílového xxxxxx Xxxxx pro xxxxxx krize. Pokud xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx k poklesu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx krize pod xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx řešení krize x xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxx třetiny xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pravidelných xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Ustanovení §214 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§214

Xxxxxxxxxx příspěvky

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx21) (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx Garanční xxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx, po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ročně uveřejní xxxxxxx sdělením roční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx pro xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx cílová xxxxxx") podle xx. 3 xxxx 3 xxxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxx §213 xxxx. 2. Xxx stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cyklu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přispívajících xxxx.

(3) Pravidelný příspěvek xxxxxxxxx podle xx. 3 xxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx režimem") xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx roční příspěvek xxxxx xx. 3 xxxx 5 xxxxxxxx x pravidelných příspěvcích. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx instituce se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx režimem xx roční xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx států snížených x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak. Podrobnosti x způsob xxxxxxx xxxx dluhů x xxxxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se standardním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 20 xxxx 5 nařízení x xxxxxxxxxxxx příspěvcích, xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 20 xxxx 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xx standardním xxxxxxxxxxxx režimem a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx druhá použije xxxxxxx x ustanovení xx. 4 xx 12 x xx. 20 bodu 1 xxxx xxxxx až xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx příspěvcích se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx. 13, 14, 16 až 19, xx. 20 bodu 1 věta xxxxxxxx x čl. 2 xx 5 nařízení x pravidelných příspěvcích xx ve xxxxxx x instituci se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxx národní banka, xx souhlasem Garančního xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx 3 nařízení x xxxxxxxxxxxx příspěvcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslibu, xxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zejména xxxxxxxx xxx rizikovost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stran. Platební xxxxxxx xxx poskytnout x xxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Fond xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx krize k xxxxxx xxxxx §212 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Fondu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx překročit 30 %.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx 6 nařízení x xxxxxxxxxxxx příspěvcích.

§215

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx ve Fondu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §212 xxxx. 1, xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx příspěvek xxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxxx x Garančním xxxxxxxx x to xxx, xx celková xxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxx xxxx výší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize x xxxxxxxx Fondu pro xxxxxx xxxxx; současně xxxx xxxx výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cílové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx oznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému.

(4) Pro xxxxxx podílu instituce xxxx pobočky xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx §214 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx obdobně. Xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 13 xxx 2, xx. 13 bod 3 xxxx první x čl. 13 xxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příspěvcích.

(5) Xxxxxxxx-xx by povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo pobočky xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx mimořádného příspěvku xxxx xxxxxxx pozastavit xxxx xxxxxxxxx platit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx instituce x xxxxxx xxx členského xxxxx prodloužit. Část xxxxxxxxxxx příspěvku, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxx uhrazena v xxxxx výši xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§215x

Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Podání xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxxx účinek.

(2) Případný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední v xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výší xxxxxxxxx, xxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx 17 xxxx. 4 xxxxxxxx o pravidelných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rozdíl xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxx xxxx období stanovena x xxxxxxxx xxxxx xxxx příspěvku podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nařízení nebo xxxxxxxx obnovy řízení xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxx, která xxxx x xxxxx období xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x výší xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§215x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 182/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

§215x

Xxxx xxxxxxxxx

(1) Roční xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mimořádný xxxxxxxxx, xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mimořádný provozní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx podle xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx vznikla xxxxxxxxx x xxxx úhradě.

§215b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 182/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

§216

Prostředky získané x xxxx

Xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §212 xxxx. 1 x financování x xxxxxxxxxxx příspěvků podle §215 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx čase xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx systém. Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx prostředků, které xx Xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize

§217

(1) Pokud xxxxxxx xx Xxxxx xxx řešení krize xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx v §212 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bez zbytečného xxxxxxx na xxxx, Xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x úvěr mechanismus xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, doba xxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx určí xxxxxxx mezi Xxxxxx xxx řešení xxxxx x mechanismem financování xxxxxx krize xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Účastní-li xx poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, doba splatnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx všem xxxxxx xx rovných xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxx sjednat xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§218

(1) Na žádost xxxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxx krize xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. K xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §217 odst. 1 nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx čase vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení krize, xxxx xx xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx všech xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx mají sídlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxx. Určit xxxxx Xxxxx pro xxxxxx krize xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §217 xxxx. 2 se použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Fondu xxx xxxxxx krize xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §213.

§219

Xxxxxx dotace nebo xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx uvedené v §212 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxx získat x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx výši x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §216 xxxxxxxx za přiměřených xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxx xxx xxxxxx xx mechanismu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx řešení xxxxx dotace nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§220

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx skupinovém řešení xxxxx

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mechanismů financování xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinového řešení xxxxx, xx při xxxxxxx xxx skupinové xxxxxx krize podle §184 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx §52 xxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize,

c) xxxx xxxxx, xxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxxx Xxxxx pojištění vkladů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx výši, xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xx financování xxxxxxxxxxx xxxxxx krize,

f) výši, xxxx x xxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xx xxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx stanovení,

g) výši xxxxxxxxxx, které jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získají xxxxx §216 nebo 217 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mechanismů financování xxxxxx xxxxx.

(2) Není-li x xxxxx financování xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xx xxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxx x zásadami xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx sídlí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, na xxxxxxx výši rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx sídlí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx ztrát, které xxxxxxxx členové xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x členském xxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování xxxxxx krize, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro skupinové xxxxxx xxxxx a

d) xxxxx xxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx x prospěchu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, xx xxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skupinového xxxxxx xxxxx.

(3) Podle §216 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxx řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dluhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, kterého xx xxxxxxx, pokud xxxx dluhy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Výnosy xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mechanismů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě výše xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx financování skupinového xxxxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxxxxx Xxxxx pojištění xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxx odpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx x xxxxxxx pohledávek x xxxxxx podle §138 xxxx. 1, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxx xxxxxxxxx odpisu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xx stejným xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx krize xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zachována dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx věřitelé xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx by xx x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ztrát povinné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stejným xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Spoluúčast Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xx placena v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx ji xxxxxx xxxx zdroj xxxxxxxxx xxx rekapitalizaci xxxxxxx xxxxx xxxx překlenovací xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §138 xxxx. 2.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx majetku Xxxxx pojištění xxxxxx xxx účely jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize rozhoduje xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxxxxxx §212 se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxxxx 0,8 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladů. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,8 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladů, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout 100 % objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zároveň xxxxx xxx vyšší xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx majetku xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xx změně x xxxxx dlužníka x části pojištěných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uložených x xxxxxxx xxxxx xx třetí osobu, xxxxxxx se x xxxx xxxxxx nárok xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx náhrady x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Dojde-li xxxxxxxxxx opatření k xxxxxx krize ke xxxxx x osobě xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na třetí xxxxx, oprávněná xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx pojištění xxxxxx xx pohledávky z xxxxxx vkladů xxxx xxxxxxx osobě.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§222

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx krize, xxxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxx xxxxx §81a, xxxxxxxxxxx výkonu práva xx xxxxxxxxx xxxxx §81b odst. 1, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §81b xxxx. 2, xxxxxxx položek kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxxx o odpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých závazků xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Uveřejnění xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zasahuje-li rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx x schválení xxxxxxx xxxxx §251 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníky xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxx xx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásili Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §177 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx protiplnění xxxxx §57. Nepřihlásí-li xx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §164 x zvýšení hodnoty xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxxxx. Na náležitosti xxxxxxxxx xx §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx použije obdobně. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx požadavky xx xxxx náležitosti uveřejní Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§223

Xxxxxxxx obecné povahy

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §65, 67, 81a85, §96, 102, 113, 138, 161, 164 x 164a xxxx xxxxx neurčenému xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxxxx §222 xxxx. 2 x 3 xx použije xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx okamžik xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx na xxxxxx desce xx xxxxxxxxxx. Jsou-li podle §81a xx 85 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Osoby, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx využít jako xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§224

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx České národní xxxxx podle tohoto xxxxxx xxx podat xxxxxxx.

(2) Rozklad xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, §16 xxxx. 1, §25 xxxx. 1, §26 xxxx. 3, §51 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx, §132a xxxx. 2, §133 odst. 2, §188 xxxx. 2 a §193. X xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx přezkum x obnova xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

§225

(1) Má xx xx to, že xxxxxxxx odkladného účinku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx veřejným xxxxxx xx xxxxxx §73 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx správního, xxxx-xx xxxxxxxx opak.

(2) Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedenému Xxxxxx národní xxxxxx.

§226

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx podat xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§227

Xxxxxx některých rozhodnutí xxxx rozsudků

(1) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx bylo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zájmy. Tím xxxx dotčeno právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx odpovědnost za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx22).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, §16 xxxx. 1, §25 xxxx. 1, §26 xxxx. 3, §51 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx, §131 odst. 1, §132 xxxx. 1, §188 xxxx. 2 x §193, xxxx-xx zrušeno xxxxxxxxxx xxxx opatření obecné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§228

Procesní ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxx po předchozím xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxx xxxxx dostupného xxxxxxx nebo xxxxxx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx rozpočtů nebo xxxxxx záruky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx správu xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxx xxx xxxxxx krize xxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 60 % xxxxxxxxxx objemu xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, x uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx rada České xxxxxxx banky dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x konverze kapitálových xxxxxxxx x vnitroskupinových xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxx vlády xx xx xxxxxxx bankovní xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx uplatnění xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxx odpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků.

(4) X xxxxxx významného systémového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je

a) povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx23),

x) určena za xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx24),

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx25), xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxxxxxxx s prvním xxxxxx v xxxxxx; xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx instituce xx xxxxxxxx systém a xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxx.

§229

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministrem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, spisů x jiných dokumentů x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě má xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxx odpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, záznamům, xxxxxx, jiným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxx §228 odst. 1.

(2) Česká národní xxxxx spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx plánů xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a vydání xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyžadován xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§230

Xxxxxxxxxx České národní xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx x Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx26) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx opatření je x souladu x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx neuplatní xxxxxxxx do xxxx, xxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxxxxxxx x nápravě

§231

(1) Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx činnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx, opatřením obecné xxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx x zdržela se xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx bankovnictví, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx fyzické osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, výkon xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx na dobu 5 xxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osobě, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutím seznámit. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx uveřejněno, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx dané xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vymezené xxxxx xxxxxxxxx x určeném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxx osoby. Xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odlišná od xxxxx uvedené xx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx před xxxxxxxxxxx anonymizovány.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxx opatření k xxxxxxx také tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x činnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§232

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxx x nápravě xx xxxxx osoba, xxxxx xx xxx opatření x nápravě xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx o zjednání xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§233

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 3,

x) v xxxxxxx s §127c xxxx. 2 prodává xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §167 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpisu, xxxxxxxx xxxx opatření x řešení xxxxx,

x) x rozporu x xxxxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx §167 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxx na xxxxxxx §231, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §245 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §42 xxxx. 1 xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §42 xxxx. 2 xxxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxxx §45, nebo

d) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §77,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě vydané xx xxxxxxx §231,

x) xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §243 odst. 1, xxxx

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §245 xxxx. 1.

(3) Fyzická xxxxx, která xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §42 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxxxx nevyžádá xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §42 xxxx. 2 xxxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxxxx xxx pozastaven,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §231, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §245 odst. 1.

(4) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §45,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 3,

c) neprovede x požadované xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx základě §231,

x) xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §243 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti podle §245 odst. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45,

x) xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 odst. 3,

x) xxxxxxxxx v požadované xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §231,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxxxxx xxxxx §243 xxxx. 1, nebo

e) xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §245 xxxx. 1.

(6) Fyzická xxxxx xxxx nabyvatel se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xx xxxxxxx §96 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uloženou Českou xxxxxxx xxxxxx podle §164 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §167 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxx xx základě §231.

(7) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §57 xxxx. 6 nevrátí xxxxxxxxxxxx xxxx náhrady,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 3, §102 xxxx. 3 xxxx §113 xxxx. 4, xxxx

x) neprovede x xxxxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §231.

(8) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x), e) xx x), odstavce 3 xxxx. x) xx x), odstavce 4 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x), odstavce 6 xxxx. x), x) x d) xxxx xxxxxxxx 7 písm. x) až x), xxxx

x) xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x); xxxxx neoprávněný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx zjistit, lze xxxxxx pokutu xx 137&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§234

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx svému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3,

c) xxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §231, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §244 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §86 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx stanovených Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nevyžádá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky podle §94,

x) v rozporu x §94 xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informace x finančním a xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxx nepředá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx základě §231, nebo

f) xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §244 odst. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxx, která má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) zpracuje xxxxxxx x xxxxxxx x §52 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §231.

(4) Odvolaný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oceňovateli xxxxx §53 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxx xx xxxxxxx §231.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§235

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 3,

x) x rozporu x §127c xxxx. 2 xxxxxxx podřízené způsobilé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zákazníkům,

c) x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §167 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx realizace xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §167 xxxx. 1 xxxx. x) nedrží xxxxxxx xx účet nabyvatele,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §231, xxxx

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §245 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx členem xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §42 xxxx. 1 xx nevyžádá ke xxxxx xxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §42 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxx pozastaven,

c) neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45,

d) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §77,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §231,

x) xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §243 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §245 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neposkytne součinnost xxxxxxxxx xxxxxxx podle §45,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxx §94 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxx vydané xx xxxxxxx §231,

x) neposkytne Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §243 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §245 odst. 1.

(4) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabyvatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s rozhodnutím Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xx xxxxxxx §96 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti uloženou Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx §164 písm. x),

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §167 xxxx. 1 písm. x) nepřijme xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpisu, konverze x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §231.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx investičních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §66 xxxx. x), §74 xxxx. x) xxxx §147 xxxx. x) neprovede xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §231.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxxxxx §66 xxxx. x), §74 xxxx. x) nebo §147 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji, nebo

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §231.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xx základě §57 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §98 xxxx. 3, §102 xxxx. 3 xxxx §113 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxx x požadované lhůtě xxxxxxxx x nápravě xxxxxx xx xxxxxxx §231.

(8) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §127c xxxx. 3.

(9) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), x) xx x), xxxxxxxx 3 písm. x) xx x), xxxxxxxx 4 písm. x), x) x x), odstavce 5 xxxx. a) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. a) a x), xxxxxxxx 7 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxx 8,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx neoprávněný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx pokuta do 137&xxxx;000&xxxx;000 Kč, nebo

d) xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx osoba; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevznikl xxxx xxxx-xx možné xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§236

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dočasný xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §41 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo si xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx předchozí xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xx ke xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3,

x) neprovede x požadované lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §231, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §244 xxxx. 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §86 xxxx. 3 neposkytne xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pořízení xxxxx x xxxxxx, xxxx

x) x případech xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §93 xxxx. 2,

x) nejedná x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx pokyny České xxxxxxx xxxxx podle §94,

x) x rozporu x §94 xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxx x finančním x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx situaci, nebo

e) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §244 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jako oceňovatel, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §52 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxx vydané na xxxxxxx §231.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx součinnost oceňovateli xxxxx §53 xxxx. 4.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§237

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3, §26a xxxx. 1, §136, §154 odst. 1, §155, §176 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §136a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §243 xxxx. 1 xxxx §53 xxxx. 6,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx selhání xxxxx §77,

x) xxxxxxx povinnost xxxx podrobné xxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx §85 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx s rozhodnutím Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xx základě §57 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 písm. x), §74 xxxx. x) nebo §147 xxxx. c),

h) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §73 xxxx. 2 xxxx §146 odst. 2 nevydá nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §74a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx vlastníka x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §82 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx akcií x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x §82 xxxx. d),

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §90,

m) xxxxxxx majetek x xxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx informace podle §98 xxxx. 3, §102 xxxx. 3 xxxx §113 xxxx. 4,

x) x rozporu x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydaným xx xxxxxxx §121 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) nesplní x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §127c xxxx. 3,

x) v xxxxxxx x §155 xxxxxxxxx xxxxxxxx obsažená xx xxxxxxxxxx plánu reorganizace xxxxxxxx činnosti,

q) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §164 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §164 xxxx. f),

s) nezašle xxxxxxxxx všem jí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x rozporu s §176 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x zaslání xxxxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 7,

u) neprovede x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §231, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §244 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxx ozdravný xxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 7 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxxxxxx České xxxxxxx bance ozdravný xxxx k xxxxxxxxx xx 7 xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx aktualizaci,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x vypracování plánů xxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxxx x změnách, xxxxx xxxxxxxx aktualizaci xxxxx řešení xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2,

x) neuplatní xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §23 xxxx. 4,

l) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5,

x) v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 7 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx x požadované xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §231, xxxx

x) x xxxxxxx x §209 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxx krize xx xxxx xxxxxxxxx v §214 xxxx 215.

(3) Xxxxxxxxx se sídlem x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §209 xxxx. 2 nepřispívá xx Xxxxx xxx xxxxxx krize xx xxxx stanovené v §214 xxxx 215, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xx základě §231.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §31 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx základě,

b) x xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxxxxx skupinovou xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 písm. x) xxxx x),

x) x rozporu s §36 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx §164 xxxx. x), xxxx

x) neprovede x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx na základě §231.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se sídlem x České xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx nepředloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skupinu xxxx xxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx x xxxxx členech xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxx §20 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §29 xxxx. 1 nepředloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě žádost x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §156 odst. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a odst. 2, nebo

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx základě §231.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 5 x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx prospěch xxxxxxxx xxxx není-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx výše neoprávněného xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 x xxxxxxxx-xx ho xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x); pokud xxxxxxxxxxx prospěch xxxxxxxx xxxx není-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§237x

Xxxxxxxxx povinné osoby xxxxxxxxxxx s porušením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx závazky xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, že x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx kapitál a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx minimálnímu xxxxxxxxx na konsolidované xxxxxx podle §127 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, xx xxxxxxx přestupku tím, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx neudržuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vnitřnímu minimálnímu xxxxxxxxx

x) podle §127 xxxx. 3, xxxx

x) xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxx §127 odst. 6.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xx ovládána xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vnitřnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) podle §127 xxxx. 4, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 6.

(5) Evropská xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlo na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x rozhodnutím České xxxxxxx banky neudržuje xxxxxxx x způsobilé xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálnímu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §127 xxxx. 5.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx prospěch xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx výši xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx ovládající xxxxx vyplývajícího z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 5 a xxxxxxxx-xx xx osoba neuvedená x xxxxxxx x); xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx jeho výši xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx osobou xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx.

§237x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x účinností xx 14.8.2021

§237b

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podřízenost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, xxxxx xx globálně xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxxxx xxxxxxx, která xx globálně xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, nebo xxxxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxx krize, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §128c xxxx. 1 nebo x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §128c xxxx. 2, 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xx podřízenost.

(2) Xxxxx podléhající řešení xxxxx neuvedená x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky podle §128b xxxx. 1 xxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx zjistit, xxxxx xx xxxxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející účetní xxxxxx.

§237x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§238

§238 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§239

§239 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§240

§240 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§241

Příjem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §233 xx 237b je xxxxxxx Fondu pro xxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxx xx xxx účely jejich xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx. Xxxxxx uložené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.

§242

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §231 xxxx. 2 xx 4 nebo správního xxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shledáno jako xxxxxx nepřiměřené,

b) ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) způsobilo xxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxxx dostupných České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx týkající xx dotčené osoby, xxxxx xxxx obsažené x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx být uveřejněny xxxxxxx xx xxxx 5 let.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x pokutách xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, včetně xxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, kterým xxxx tyto sankce xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§243

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx součinnost x rozsahu potřebném xxx výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx žádost xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx vstup xx xxxxxxx povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx povinnou xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx xx cvičných xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxx, od xxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, záznamy, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podklady, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, záznamy, zprávy xxxx x nimi xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Součinnost xx poskytuje xxxxxxxxx; xxxxx-xx o orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx neposkytnou xxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx

§244

(1) Pro xxxxx tohoto dílu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx

x) Ministerstvo financí,

c) Xxxxxxxx systém,

d) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) překlenovací xxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxx aktiv,

g) zvláštní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx instituce xx účelem řešení xxxxx xxxxx §5 xxxx. 6 nebo xxxx Česka národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na povinné xxxxx xxxx majetku x závazků xxxxxxx xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nástrojů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo majetku x závazků povinné xxxxx, a bez xxxxxx xx to, xxx x xxxxxxxx xxxx nabídky xxxxx x xxxxxxxx nástrojů xxxxxx xx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx použití vládních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) další xxxxxx veřejné správy xxxxxxxx do řešení xxxxx a

k) povinná xxxxx.

(2) Příslušná xxxxx xx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§245

(1) Xxxxxxx vedoucích xxxxxx, osoby xx xxxxxxxxx vedení x xxxxx pracovníci xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx; mlčenlivost xxxx xxxxxxx zachovat již xxxx xxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx vztahu x xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, účetní, xxxxxxxxxxx, poradci x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, o xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx.

§246

Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx své xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušné osoby xxxxx §244 a xxxxx xxxxx §245 xxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených úkolů x povinností podle xxxxxx zákona.

§247

(1) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x pro potřeby xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx plánu řešení xxxxx xxxx realizaci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx platebními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu,

i) xxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx sektorem a xxxx subjekty xxxxxx xxxxxxx xxx pojišťovnami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx §245 xxxx. 1 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x mezi xxxxxxx podle §245 xxxx. 2, v xxxxx xxxxx právnické xxxxx, xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě,

b) xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu,

c) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx členského xxxxx,

x) Xxxxxxxxx systémem,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) ústřední xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxx obchodníků x xxxxxxx papíry,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx odpovědným xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu,

m) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx auditory,

o) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxx krize,

p) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x), h), x) xx x), x) xxxx x).

§248

(1) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx Xxxxx národní banka xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx státě, x xxxx má xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx tento xxxxx; jsou-li předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxx, musí být xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxx xxxxxxxx údajů a

b) xxxxxxxxx xxxx poskytnuty xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx a jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx jiných než xxxxxxxxx států pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx informaci xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx, který ve xxxx souhlasu vymezí.

(3) Xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiného než xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxx xxxxxxx poskytl.

Díl 2

Vztah k xxxxx právním xxxxxxxxx

§249

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxxx odpisu x konverze kapitálových xxxxxxxx x vnitroskupinových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx.

§250

Xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, snížení položek xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx upravujícího právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev x xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx změnách.

(2) Xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobilých závazků xx zapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx nastávají vykonatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, odpisu xxxx xxxxxxxx odepisovatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků. Toto xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx listin.

§250x

(1) Valná xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx akciovou společností xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "emitent"), xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomných xxxxxxxxxx xx vydání cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx hodnotou, xxxxx xx konvertují xx xxxxx v xxxx xxxxxxxx společnosti (dále xxx "konvertibilní xxxxxxx"), xxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxx skutečností xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 54 xxxx. 1 xxxx. x) bodu x) xxxx ii) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx celkové xxxxxxxxx hodnotě emise xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Usnesení xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxx dojít, x

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx druhu podílu, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástroj, xxxx výši x xxxx vkladu připadající xx tento xxxxx, xxxxxxxxx určení xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, určení xxxxx, druhu x xxxxx xxxxx, xx xxxxx se konvertuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x určení toho, xxx konvertibilní xxxxxxx xxxx konvertován na xxxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxx akcie.

(4) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zapisuje xx xx obchodního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Emitent xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zápis xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X návrhu xx xxxxx přiloží xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost, xx xxxxxx základě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx; plyne-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx emitenta, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se nepoužijí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxx xx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x účinností od 4.1.2019

§250x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přednostní právo xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx použijí xxxxxxxxx ustanovení zákona x obchodních xxxxxxxxxxx x přednostním právu xxxxxxxxxx k xxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx určí jinak.

§250b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§250x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x příjmení xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx vlastníka x xxxxx zapisovaných xxxxx.

(2) Má xx xx to, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo je xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vlastníka prokázána.

§250c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§250x

(1) Xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, byly-li xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx emisních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx být využívány xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x to vlastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výtisk aktuálních xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx dojde xx konverzi,

b) způsob xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx, xxx xxxx probíhat xxxxxxxxxxx konvertibilních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx postupu x případech, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx řádně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §250a xxxx. 3 x

x) pravidla xxx změnu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Emitent xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po jejich xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x účinností xx 4.1.2019

§250e

(1) Nastala-li xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také uveřejnění xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uveřejnění xx xxxxx internetových stránkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnou xxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s usnesením xxxxx xxxxxxx provést.

§250e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x účinností od 4.1.2019

§250x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konvertibilních nástrojů xx listinné akcie xxxx kmenové xxxxx

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konvertibilních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx kmenové xxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxxxxx zaknihovaného xxxxxxx papíru na xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listu xxxx xxxx emitent xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§250x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 307/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§250x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx podíl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §250f

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxx xx konverzi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x nejde x xxxxxx xxxxxxx x §250f, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zruší x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx akcie, zřídí xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaknihovaných xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaknihovaných xxxxx, xxxxxx centrální depozitář xxxx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx jsou xxxx konvertibilní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů, x popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx konvertibilní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x témuž xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§250h

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konvertibilních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx akcie

Pro xxxxxx při konverzi xxxxxxxxxx konvertibilních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; délku xxxxx pro odevzdání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástroje xxxx může emitent xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xx xxxxx xxxxx uvedené x emisních xxxxxxxxxx.

§250x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§250x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx akcie xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx

(1) Bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxxxxxx právní skutečnost, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx konverzi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx emitentovi, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,

x) xxxxxx emitent, který xx akciovou xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx vede,

b) xxxxxxx vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx určené x emisních xxxxxxxxxx x obsažené xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx konvertibilního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevrácený listinný xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připouští.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, předá emitent xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy xxx xxxxxxxxx konvertibilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Nebude-li xxxxxxxx konvertibilní xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, emitent xxxxxxxx listinný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, jakým xxxx zpřístupněny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konvertibilních xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx za neplatný.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x emisních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxx.

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

§251

Xxxxxxx

(1) Dochází-li x xxxxxxx povinné osoby, xxxx které xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx, která se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fúze x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zaměstnancům x věřitelům ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) x ochraně xxxxxxxx,

x) x právu na xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xx odkoupení,

e) x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a

h) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx schvaluje x působnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx národní banky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx o schválení xxxxxxx nemusí mít xxxxx notářského xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx odhad x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx provedeno x xxxxxxx x §52 xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejní xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx uspokojeni v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §177 x následující xxxxxx zákona.

(7) X xxxxxxxxxxx s přeměnou xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx dluhu xxxxxxx osoby zúčastněné xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x projektu xxxxxxx.

§251x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pokud x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx překlenovací instituci xxxx na xxxxx xxx správu aktiv xx základě rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx dochází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx povolení podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxx

x) x návrhu xx xxxxxxxx spojení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, na základě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx nejpozději xx xxxxx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx banky, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx §18 odst. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx návrh xxxxx podán xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§251x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 182/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

HLAVA XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§252

Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx Garanční xxxxxx finančního xxxx.

§253

(1) Garanční systém xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx auditor.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zahajovací xxxxxxx Garančního systému, xxxxxxxxxx rozvahu Fondu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozvahu Xxxxx xxx řešení xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§254

(1) Xx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx majetek x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, zejména

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41a xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank, xxx xxxxxx xx xx, jsou-li držené xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx stávajícím Xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x dotací x návratnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41i xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx.

(2) Do Xxxxx pojištění vkladů xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx vyčlení xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx tak, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx vyrovnaná.

(3) Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x rozhodnému xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx stávajícího Fondu, xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

§255

(1) Členové správní xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx stávají od xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx do okamžiku xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členy správní xxxx Xxxxxxxxxx systému xx 2 týdnů xx rozhodného xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx x souladu x §199. Xxx prvním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxx, xxx členy xx 4 xxxx x xxx xxxxx xx 5 xxx. Výkonnou xxxx jmenuje xxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxx xx 1 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od rozhodného xxx správní xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxx výkonné xxxx. X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx závěrky stávajícího Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx pojištění vkladů x Xxxxx xxx xxxxxx krize xx xxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§256

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Hamáček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 374/2015 Sb.

Informace pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x aktualizace xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, označení xxxxx x přímou xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x řídicích osobách xxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hlavních druhů xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx držby xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodních činností xx vztahu k xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozdělených xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhů x xxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx poskytla xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jurisdikce, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx expozic instituce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx operace x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx četnosti xxxx xxxxxxx podstatný xxxxx xxxxxxx, včetně zmapování xx xxxxx xx xxxxxxxxxx právní subjekty, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x zúčtovacích xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, účetní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx instituce, xx její xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx licencí, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx operace x xxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxx x vzájemné xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx sdílení zaměstnanci, xxxxxxxx x systémy,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. stávající nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, křížová xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx rizik x xxxxxxxx x xxx. "xxxx xx xxxx" xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x poskytování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx informací nutných xxx vypracování xxxxx xxxxxx krize instituce x xxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zajistit, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx měla Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx x pravomocí,

r) xxxxxxxxx x veškerých xxxxxxxxx, xxxxx instituce x xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx ukončení xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx krize,

t) xxxxxxxxx x zatížení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účetních xxxxxxxxx.

Příloha č. 2 x xxxxxx č. 374/2015 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx banka xxx posuzování způsobilosti x xxxxxx krize xxxxxxxxx zohlední

a) xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx jaké xxxx xxxx právní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadními operacemi,

c) xx jaké xxxx xx xxxxxxxxx zavedeny xxxxxxxxxx zajišťující nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxx, infrastrukturu, xxxxxxxxxxx, likviditu x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx hlavních xxxxx obchodních xxxxxxxx x xxxxxxxxx operací,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xx uplatněno xxxxxxxx x řešení xxxxx,

x) xx xxxx xxxx xx struktura xxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřními xxxxxxx xxxxxxxxx s ohledem xx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zásadních činností xxxx xxxxxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vypořádání,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx národní banka xxxxx xxxxxxxx přesné x xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operacích x xxxxx usnadnit rychlé xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řídicích xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx x za xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx míry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx testech xxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontinuitu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx činností,

l) xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx zavedeny vhodné xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vkladatelů x xxxxxx xxxxxxxxxxx u Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx xxxxxxx využívá záruky xxxxxx skupiny, do xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxx,

x) x případě, xx xxxxxxx xxxxxxx transakce "xxxx xx xxxx", xx jaké xxxx xxxxxxxxx xx tržních xxxxxxxx x jak xxxxxxxxxx jsou systémy xxxxxx rizik xxxxxxxx xx xxxxxx transakcí,

o) xx xxxx míry xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxx xx back" xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) do xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x důsledku počtu xxxxxxxx subjektů, složitosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx na jednotlivé xxxxxxxx skupiny,

q) xxxx x druh xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx míry může xxx řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx institucemi xxxx xxxxxxxxxx institucemi, nepříznivý xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx služeb,

t) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, x možnost xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx instituce,

v) xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxx problémy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, důvěru x xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celku,

w) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxxxx řešit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx zemích,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zákazníky a xxxxxxxxxxx x možná xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxx třetích xxxx,

x) zda xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx ve finanční xxx a

z) xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, důvěru x trh nebo xxxxxxxxx.

2. Česká národní xxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx jaké xxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx vypořádání.

3. Pro xxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx požadavky xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx použijí na xxxxxxx xxxxx a xxxxxx dotčené skupiny.

Xxxxxxx č. 3 x zákonu č. 374/2015 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x možnému xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = (X + X - X) * X,

xxx

X xxxxxxxx zisk xx xxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 26 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx plateb vyplývajících x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §26a xxxx. 7 xxxx. a), x) xxxx x),

X xxxxxxxx zisk xx xxxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 26 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx odečtení jakéhokoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §26a xxxx. 7 xxxx. a), x) xxxx x),

X xxxxxxxx daň, xxxxx xx xxxx splatná, xxxxx by xxxxx X x X xxxxxx xxxxxxxxx, x

X xxxxxxxx multiplikační xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx D xx xxxxxxx tak, že xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx tier 1 xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92x odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxx

x) v xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx dolní xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx jeho xxxxx hranice, pak X = 0,

x) xx druhém intervalu xxxxxxxxxx kombinované kapitálové xxxxxxx, neboli xx xxxxx xxx xxxx xxxxx hranice x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx X = 0,2,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx hranice x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx X = 0,4, nebo

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kombinované kapitálové xxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx X = 0,6.

Xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vypočte podle xxxxxx

xxx

Xx X označuje xxxxx hranici xxxxxxx xxxxxxxxx,

Xx X označuje xxxxx hranici každého xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x

Xx xxxxxxxx pořadové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx hodnot 1, 2, 3, nebo 4.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 374/2015 Sb.

Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxx minimálního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je globálně xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxxx významnou osobou xxxxxxxxxxx řešení krize, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podřízených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §128a, xx xxxxxxx podle vzorce

kde

MP xxxxxxxx xxxx minimálního xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx nebo významnou xxxxxx podléhající řešení xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §128a,

X1 xxxxxxxxxxx 3,5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vypočteného v xxxxxxx s xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x

X2 představuje xxxxxx 18 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 a kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332) x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/201334), xx xxxxxxx objem rizikové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx požadavku xx xxxxxxx podle xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/203332) x koeficientu 12,5.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §74a xxxx. 1 xxxxxx x. 374/2015 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxx kapitálových nástrojů xxxxxxx osoby vydaných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §81c zákona x. 374/2015 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx po xxxxx xxx xxxxx x xxxx podstatné xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §127c zákona x. 374/2015 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxxxxx před 28. xxxxxxxxx 2020.

3. Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přechodné období xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §127a xxxx. 1 xxxxxx x. 374/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127a xxxx. 2 xxxxxx x. 374/2015 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x požadavku na xxxxxxxxxxx xxxxx §128b xxxx 128c xxxxxx x. 374/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxx nejpozději 31. xxxxxxxx 2023.

4. Xxxxx přechodné období xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podřízenost, xxx xx uvedeno x bodě 3, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx, je-li xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx přístup xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx kapitálu tier 1 při plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx x úvahu

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) pravděpodobnost, xx povinná osoba xxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavek xx xxxxxxxxxxx, a

c) skutečnost, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxx splatnosti stanovená x čl. 72x x 72c xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 x §128 xxxx 130 xxxxxx x. 374/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx není, zda xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx narušením xx xxxxxx xxxxxx xxxx.

5. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxxx §127a xxxx. 1 zákona x. 374/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxxx §127a xxxx. 2 xxxxxx x. 374/2015 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §128b nebo 128c zákona x. 374/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xxxx povinná xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2022.

6. Xxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 4, které xxxxx xx 1. xxxxx 2024, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxx podle §136a xxxxxx x. 374/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. Česká národní xxxxx xxxxx povinné xxxxx plánovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127a xxxx. 1 xxxxxx x. 374/2015 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127a xxxx. 2 zákona x. 374/2015 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx každé xxxxxx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx 4 x cílem xxxxxxxx xxxxxxxx navyšování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

8. Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 3 xxxx 4 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx, v jakém xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přezkoumat xxxxxxxxx období stanovené xxxxx xxxx 3 xxxx 4, jakož x jakýkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 7.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 374/2015 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

182/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 374/2015 Xx., x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2018

307/2018 Xx., kterým xx mění zákon x. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

298/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.2021 s xxxxxxxx §136a, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2024

96/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

425/2023 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.12.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/59/EU xx dne 15. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 82/891/XX, směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/XX, 2002/47/XX, 2004/25/XX, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010 x (XX) č. 648/2012, ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/879 x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2022/2036.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx.

3) Xx. 51 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky.

4) Xxxxxxxxx xx. 107, 108 a 109 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 659/1999 ze xxx 22. xxxxxx 1999, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xx. 93 Xxxxxxx o XX, xxxxxxxx Komise (XX) č. 794/2004 xx dne 21. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 659/1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 93 Xxxxxxx x XX.

5) Xxxxxxxxx sdělení Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s finanční xxxxx xx 1. xxxxx 2013 (2013/C 216/01), sdělení Komise x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx sektoru v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (2009/C 195/04) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: omezení podpory xx xxxxxxxx xxxxxxx x záruky proti xxxxxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (2009/X 10/03).

6) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.

8) Například zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové instituce x investiční xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

9) §8 xxxx. 2, §8 xxxx. 3 xxxx. a), §8 xxxx. 4 x 5 x §8x odst. 7 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§7a xxxx. 7, §7aa xxxx. 1 xxxx. a) x §7aa xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

§12f xxxx. d), §14 xxxx. 7 písm. x) x §14 xxxx. 8 x 9 xxxxxx x. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatřeních s xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

11) §406 odst. 1 a §636 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

12) §2 xxxx. 1 a §21 xxxx. 1 zákona x. 36/1967 Xx., x znalcích a xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xx. 4 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x 2011/61/EU.

14) §41e odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §12 xxxx. 7 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1092/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

17) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx a xxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX.

18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24. listopadu 2010, x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX.

19) §26e xxxx. 6 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25e odst. 6 zákona x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

§153 xxxx. 6 xxxxxx x. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §73a zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2015/63 ze xxx 21. xxxxx 2014, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/59/XX, xxxxx xxx x příspěvky předem xx mechanismů xxxxxxxxxxx x xxxxxx krizí.

22) Zákon č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §12r xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8ao xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9ao odst. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §12u xxxx. 2 zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8ar xxxx. 2 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona České xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

§9ar xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) §12v xxxx. 2 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8as xxxx. 2 xxxxxx x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9as odst. 2 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) §2 písm. x) zákona x. 215/2004 Xx., o xxxxxx některých vztahů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výzkumu a xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1075 xx xxx 23. xxxxxx 2016, kterým se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/59/EU, pokud xxx x regulační xxxxxxxxx xxxxx upřesňující xxxxx xxxxxxxxxx plánů, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx plánů xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, smluvní uznání xxxxxxxxx x odpisu x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx požadavků xx oznamování x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x běžné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize, x xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Komise x přenesené pravomoci (XX) 2016/1712 ze xxx 7. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/59/XX, xxxxxx xx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamech, a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

29) §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 x zneužívání xxxx (nařízení o xxxxxxxxxx xxxx) x x zrušení směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/XX a xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/ES, 2003/125/XX x 2004/72/XX, x xxxxxxx znění.

31) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1401 xx xxx 23. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/59/XX, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x zásady xxxxxxxx xx xxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x platném znění.

32) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2033 xx xxx 27. listopadu 2019 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 1093/2010, (EU) x. 575/2013, (EU) x. 600/2014 a (XX) č. 806/2014, x xxxxxxx znění. - není x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

33) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x OTC xxxxxxxxxx, ústředních protistranách x registrech xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

34) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.