Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.12.2023 do 30.09.2024.


Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

247/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Služba péče o dítě v dětské skupině §2

HLAVA II - POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Poskytovatel §3

Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině §4

Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině §5

Bezúhonnost §5a

Zdravotní způsobilost pečující osoby §5b

Další vzdělávání pečující osoby §5c

Standardy kvality péče §5d

Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině §6

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v dětské skupině §7

Stravování §8

Postup při onemocnění dítěte §9

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče §10

Evidence dětí v dětské skupině §11

Pojištění odpovědnosti za újmu §12

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině §13

Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině §13a

HLAVA III - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROSTORY A PROVOZ

Díl 1 - Technické požadavky na stavby §14

Díl 2 - Hygienické požadavky na prostory a provoz §15

HLAVA IV - VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ §16 §17 §18 §19 §19a §20

HLAVA V - PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY §20a §20b §20c §20d §20e §20f §20g §20h §20i §20j §20k §20l

HLAVA VI - KONTROLA §21

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky §22

Společná ustanovení k přestupkům §23 §24 §25 §26

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o inspekci práce §27

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §28

ČÁST ČTVRTÁ §29

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §30

Přechodné ustanovení §31

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §32

č. 329/2021 Sb. - Čl. II

č. 407/2023 Sb. - Čl. X

INFORMACE

247

ZÁKON

ze dne 23. xxxx 2014

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x dětské xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX PÉČE X XXXX X XXXXXX SKUPINĚ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě v xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 6 xxxxxx xxxx do zahájení xxxxxxx školní docházky, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dětí x xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hygienických x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX X XXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx péče x xxxx x dětské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě v xxxxxx skupině xxxxx §4 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Poskytovatel poskytuje xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx rodiči, xxxxx xx zaměstnavatelem. Za xxxxxx xx považuje xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx1).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx v xxxxxx skupině xx x xxxxxxx x xxxx zakládací listinou,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx nebo zřízenou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x dítě x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxx zakládací xxxxxxxx xxxx zakládací xxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výzkumnou xxxxxxxxx, xxxx

x) pečující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x kapacitě xxxxxxx 4 dětí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx službu xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx dohody se xxxxxxxxxxxxxxx tohoto rodiče x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx poskytuje xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx jinému rodiči.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx zaměstnanci ve xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx organizační xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx2) služební xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), popřípadě organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx službu péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

§5

Podmínky poskytování xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx skupině

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které musí xxxxxxxxxxxx splňovat po xxxxx xxxx poskytování xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, která xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hygienických xxxxxxxxx xx prostory, x nichž xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x požadavků xxxxxxx xxxxxxx15),

x) xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxx svéprávnost, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx nebo je xxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx součástí, x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x žádostí x xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě v xxxxxx xxxxxxx

x) jen xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině xxxxx §2 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx 6 xx 12 měsíců xxx xx skupině nejvýše 4 xxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxx,

x) x xxxxxxx nejméně 6 hodin xxxxx xxxxxxxxxx dne; xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxx, po který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit při xxxxxxxxxxx služby péče x dítě x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxx xxxxx §2, byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pečující xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x poskytovatelem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxx péče x xxxx x dětské xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, praktické sestry, xxxxxx xxxxxx, porodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx záchranáře, psychologa xx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx klinického xxxxxxxxxx5),

x) odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilost pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pedagoga xxxxx §20 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovnících, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx7),

x) xxxxxxxx kvalifikace chůvy xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx8),

x) profesní kvalifikace xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx9).

(5) Poskytovatel je xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx výchova x xxxx x dítě xxxxx §2, byla xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) xxxx x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit při xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx rodiči xxxxxx xx xxxx xxx dne 1. xxxx xx dosažení 3 let, aby xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx §2, byla xxxxxxxxxx alespoň 1 xxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x), x to xxxxxxx v rozsahu 20 xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x názvu xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx". Xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" smí x xxxxx služby xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx poskytovatel.

§5a

Bezúhonnost

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby péče x xxxx v xxxxxx skupině, xxx xxxxxxx, kterou se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx o dítě xxxxx §2, byla xxxxxxxxxx bezúhonnou xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný čin xxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xx srovnatelných, xxxxx xxx trestný čin xxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx spáchání xxxx xxx xxxx xx způsobilost x xxxxxx xxxx o xxxx, xxxx které xxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x evidence Rejstříků xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx je občanem; x případě, že xxxx xxxxx obdobný xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx doklady, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců.

§5a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 329/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx skupině, xxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx výchova x xxxx x dítě xxxxx §2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx x zdravotně xxxxxxxxx x péči o xxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxx"); to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytovatelem xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxx se xxxxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxxx x péči x dítě x xxxxxx skupině.

(2) Pečující xxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx 2 xxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx4) xxxx poskytovatel v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx posuzovaná xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečující xxxxx v době xxxxxxxxx lékařského posudku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bezodkladně nový xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Poskytovatel xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti pečující xxxxx xx dobu xxxx platnosti x xxxx xxxxx po xxxx 3 let.

§5b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Sb. x účinností xx 1.10.2021

§5x

Xxxxx xxxxxxxxxx pečující xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx pečující xxxxx další xxxxxxxxxx x xxxxxxx péče x xxxx x xxxxxxx nejméně 8 xxxxx za xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx vzdělávání xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx osobě absolvování xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dětský xxx alespoň xxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Formy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxx zaměřeném xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xx vzdělávacím zařízení xxxx na pracovišti xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy mezi xxxxxxxxxxxxxx x zařízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stáž.

(3) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx prohlubování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx16).

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx absolvování dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo osobou, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat doklad xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 329/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§5d

Standardy xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx péče x dítě v xxxxxx skupině xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxx xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx. Standardy kvality xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x dítě a xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v oblasti xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. kvalita xxxxx xxxxxxx x xxxx,

2. xxxxxx při adaptaci xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx vývoje xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx o potřebách x vývoji xxxxxx,

x) x xxxxxxx personálního xxxxxxxxxxx obsah těchto xxxxxxxx:

1. xxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pečujících xxxx,

x) x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx bezpečnosti xxxx,

3. řešení mimořádných xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx standardů xxxxxxx xxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§6

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx o xxxx v dětské xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx x dítě v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx v případech, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx skupiny xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve věku xx 6 xxxxxx xxxx do dne 31. xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxxx, xxx je xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 4 000 Xx. Xxxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx výši úhrady xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx, a xx xxxxx skutečného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platnou xxxx xxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx ke zvýšení xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx v xxxxx období xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxxx celkem xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 5 %.

(2) Poskytovatel xxxxx §3 xxxx. 2 písm. i) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx skupině xx xxxxxx, která xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nákladů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovit xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nákladů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxx dětí x xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxx v dětské xxxxxxx

(1) Nejvyšší xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 24 dětí.

(2) Xx-xx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx po dobu, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx doba, xx kterou je xxxxxx xxxx o xxxx x dětské xxxxxxx xxxxx dne xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx místo xx zbývající xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx osob v xxxxxx xxxxxxx zohlednit xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx x dětské skupině x xxx dětí, xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx 2 xxx.

(4) Do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx též xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zapsanou x xxxxxxxx poskytovatelů.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, činí nejméně

a) 1 pečující xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx přítomno xxxxxxx 6 xxxx,

x) 2 xxxxxxxx osoby x dětské skupině, xx-xx současně přítomno 7 xx 12 xxxx,

x) 3 pečující xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx 24 xxxx.

§8

Stravování

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxx ve xxxx xx 6 do 12 měsíců, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodič. Xxxxxx stravování x xxxxxx nákladů x xxx spojených xx xxxxxxxxxxxx x rodič xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rodič, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx dítěti x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxx potravin10) x x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx11).

(3) Xxxxx xxxxxxxxx dítěti xxxxxx poskytovatel, vztahují xx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, přepravu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné11) x xxxxxxxxxxx stravovací xxxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx10).

§9

Postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dítěte xx xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dítěte a xxxxxx dítě xxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Vnitřní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxx

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx-xx x

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační číslo xxxxx, bylo-li přiděleno,

2. xxxxxxxxxx osobu, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, adresu xxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sídla jeho xxxxxx, označení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx jménem právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, adresu sídla, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx,

x) xxx započetí xxxxxxxxxxx služby péče x xxxx x xxxxxx skupině,

e) podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině xxxxxx xxxxxx, xxx službu xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x částečnou xxxxx xxxxx úhradou nákladů, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx s částečnou xxxx xxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx dny.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxx x xxxx") xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobnosti xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx vývoj xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dítěti xxxxxxxxxxx výchovný xxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxx výchovné xxxxxxxxxx, xxxxx xx dotýkají xxxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxxx ohrožují xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vývoj.

(3) Poskytovatel xx xxxxxxx zpřístupnit xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx výchovy x xxxx v xxxxxxxxxx, x nichž je xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxx výchovy x xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx dětí x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dětí, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rodičů, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxx x dobu x xxxxxxx xxx, xx xxxxxx dítě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xx rodiče x na osobu xxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) lékařský posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx podrobilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx nákaze imunní xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx podrobit xxx xxxxxxxxxxxxxx17); lékařský xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx xxxx poskytovatel x oboru praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx poskytovatel x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx poměru xxxxxx, xxxxx formě studia xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx rodiče, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, platit xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rodič je xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v den xxxxxxxx docházky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x). Posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx do xxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx posudek xx 10 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx.

(3) Rodič xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx docházky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x doložit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) do 10 xxx xxx xxx jejich vzniku.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. i) xx

x) pracovní xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání, potvrzení Xxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx, xx xxxxx xx veden x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx povinnost rodiče, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zálohy na xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, čestné prohlášení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.

(5) Součástí evidence xxxx xx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx uchovat xxxxx x dokumenty xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxx

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxx o xxxx x dětské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxx x xxxx v xxxxxx skupině.

§13

Smlouva x poskytování xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) O poskytování xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx péče o xxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx skupině xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x dítě v xxxxxx skupině,

b) xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx placení, xx-xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx délku xxxxxx a xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Přílohou smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx.

§13a

Přerušení xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Není-li možné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx skupině xxxxxx oznámit ve xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v dětské xxxxxxx bezodkladně xxxx, xx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 329/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

HLAVA III

TECHNICKÉ POŽADAVKY XX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx

§14

Xxxxxx péče o xxxx x xxxxxx xxxxxxx lze poskytovat xxxxx x místnostech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy12) xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobytovou xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx

§15

(1) Xxxxxx péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx určené pro xxxxx pobyt x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx kapacitou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx skupiny. Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služba xxxx x xxxx x xxxxxx skupině, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx využívány jen x poskytování xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx skupině.

(3) X případě, xx xx služba péče x dítě v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dětských xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pro denní xxxxx x odpočinek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavebně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx dětských xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhrazené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxx dětských xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx, mohou být xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx užívány x jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxx nebo xxxxxx negativní vliv xx provoz dětské xxxxxxx. Poskytovatel zajistí xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, místnost xxx denní pobyt x odpočinek xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx x prádlem.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx x hygienické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx povinen zajistit xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxx je xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx nebude ohrožena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X povolení xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx.

(8) Hygienické požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxx dětské xxxxxxx xxx 12 xxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx13).

HLAVA XX

XXXXX, XXXXX X XXXXX OPRÁVNĚNÍ X XXXXXXXX POSKYTOVATELŮ

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x §12.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx skupině,

c) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx prostorám, x xxxxx vyplývá xxxxxxxxx xxxxx objekt xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující splnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx20) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x dětské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxx smlouvy x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5a xxxx. 3,

x) rámcový xxxxx xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx skupině.

§17

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nevyhotovuje. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Oprávnění xxxxxx dnem zápisu.

(2) Xxxxxxxxx-xx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x §12, ministerstvo žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x nich xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče o xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx změnu oprávnění xx evidence xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyrozumí. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zápisu.

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, která xx poskytovatelem, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx, nebo

c) zrušením.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění, xxxxxxxx

x) poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) poskytovateli xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za přestupek x případě zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx; zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví a xxxxxxx vývoji dítěte xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x dítě x xxxxxx xxxxxxx; oznámení xxxx xxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx v xxxxxx xxxxxxx v rozporu x §5 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x), §11 xxxx. 1, §12 xxxx 13.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx v dětské xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 6 xxxxxx.

(5) Poskytovatel, který xxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnosti, x xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X pozastavení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19x

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x ústním xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx oznámení poskytovateli xxxxx vyhlásit komukoliv, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x dítě v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 15 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx závadného stavu xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx14), xxxxx xxxxxxxx a provozovatelem xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxx poskytovatelů xx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx název, právní xxxxx, adresa xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx orgánů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx, adresa xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x dětské skupině,

f) xxxx o xxxxx xxxxxxxx skupin x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, v xxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx bydliště.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahuje doklady, xxxxx xxxx xxxxx §16 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to neplatí x části evidence xxxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§20x

(1) Xxxxxxxxxxxx má xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx

x) xxxx x platů, xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přídělů do xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x služebních xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dětí, které xx xxxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxx xx xxxx výživovými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18), xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx; výživové xxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxx dětské skupiny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx 3 xxxxxxxx hodiny xxxxx provozního xxx xxxxxxxx dítětem, jehož xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx, je zaměstnán, xxxxxxx v xxxxx xxxxx studia, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnost platit xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxxxx x žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx žádá x xxxxxxxxx na xxxxxx dětské skupiny, x nejpozději xxx 31. xxxxx kalendářního xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxx žádá x xxxxxxxxx na provoz xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jímž je xxxxx xxxxxxxx. Poskytovatel xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§20x

(1) Příspěvek xx xxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxx poskytovateli, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na provoz xxxxxx skupiny nenáleží, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s podmínkami xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxx dětské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx náleží, jen xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obsazeno xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 329/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§20x

(1) Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině xx xxxx dětských xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x okamžité xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině xxxxx §19a, nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx o dítě x dětské skupině, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx x součtu delší xxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině, xxxxx xx během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx vliv, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele hodných.

(3) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20j xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§20x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx dětské xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx xx 1 xxxx obsazené xxxxxxxxx místo v xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx část denního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §20a odst. 1 xxxx. a), x) a d), xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dítětem ve xxxx xx 6 xxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx dané xxxxxxx 1,7xxxxxxx xxxxxxxxx xxx soukromé xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoven Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx č. 306/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x školským xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxx 261,

x) xxxx xxxx denního objemu xxxxxxx výdajů xxxxx §20a odst. 1 xxxx. a), x) x d), je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxx po xxxxxxxx 3 xxx xxxx do dne xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxx §4 xxxx. 4 zákona x. 306/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízením, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx 261,

x) xxxx část denního xxxxxx běžných xxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 písm. x), xx-xx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx dítětem xx xxxx od 6 xxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxx xx dosažení 3 xxx věku, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx 1,7xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx - výdejnu xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 306/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx dotací xxxxxxxxx xxxxxx, předškolním x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x koeficientu 261,

d) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx kapacitní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx xx dosažení 3 xxx věku xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, xxxxxxxxxx xx xxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je stanoven Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx č. 306/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx 261.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx kapacitní xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxx během xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kapacitní xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§20x

(1) Příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxxx 25. xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, 25. xxxxxx, xxx-xx x výplatu zálohy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x 25. xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx třetí třetinu xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst, xxxxx xx veden x elektronické xxxxxxxx xxxxx §20j xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x měsíci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, na xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zažádal, x

x) xxxxxxxxx podle §20d xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20d xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxx x) x x), žádá-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx pokrytí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Poskytovatel xx xxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20j celkový xxxxx obsazených xxxxxxxxxxx xxxx xx všechny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx první ministerstvu xx xxxxx neoznámí, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx k nápravě x dodatečné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxx xx provoz dětské xxxxxxx, a xx xxx, xx xx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx dětské skupiny xx xxxxxxxxxx třetinu xxxxxxxxxxxx roku, a xx-xx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx výší zálohy xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx příslušnou třetinu xxxxxxxxxxxx roku x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx skupiny xx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx záloha xx příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx skupiny xx třetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ministerstva xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

x) xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zálohou xx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx jde-li x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§20e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 329/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§20f

(1) Příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx částce, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyplacený x xxxxx částce, xxx x xxxx xxxxxx, odepřený xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, x to xxx xxx, od xxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxxxxx na provoz xxxxxx skupiny xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx neprávem xxxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxx xx xxxx výplata xxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxx dne, xx něhož xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x pátému xxx kalendářního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dětské xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx skupiny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx ještě xxxxx vyplacen, xx xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §20e xxxx. 4. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výdajový účet xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx skupiny xxxx jeho xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, než náležel, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx příspěvek na xxxxxx dětské skupiny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Poskytovatel přeplatek xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx moci xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, vrátí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příjmový xxxx ministerstva.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx na provoz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o žalobě x po xxxx xxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxx dětské xxxxxxx nebo xxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx ministerstvo.

§20f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 329/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2021

§20x

(1) O xxxxxxxxx xx provoz dětské xxxxxxx a x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx dětské xxxxxxx rozhoduje x xxxxxxx xx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx příspěvek xx provoz dětské xxxxxxx se xxxxxxx x české xxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxx x České xxxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx dětské skupiny xxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 329/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§20h

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dětské xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx dětské xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxx §20j.

(4) V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvede

a) jméno xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jednat,

b) xxxxxxxx xxxxxx skupiny, xxx kterou žádá x příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x její xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxx xx o příspěvek xx xxxxxx dětské xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx,

x) údaj o xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx minimis xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x x xxxx xxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§20x

(1) Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyhotovuje xxx x případě, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx dětské xxxxxxx xxxxx přiznán nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxx dětské xxxxxxx byl xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo

d) xxxxxx přeplatek.

(2) Xxxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx dětské xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx do xxxxx x poskytovatel se x xxx písemně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nabývají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu xx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xx provoz dětské xxxxxxx xx třetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx kalendářního roku xx xxxxxx xxxxxx x řízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 bude vyhotoveno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx marným xxxxxxxxx xxxx lhůty.

(4) Xxxxxxxxxx o příspěvku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx na příspěvek xx provoz xxxxxx xxxxxxx xx první xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ministerstvo xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xx x příspěvek xxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§20x

(1) Ministerstvo zajišťuje xxxxxxxxxxxxx aplikaci pro xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx přiznaného xxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxx x celkovém xxxxx xxxxxxxxxx kapacitních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx prohlášení podle xxxxxxxx 4 x 5, oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x dítě x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dětské xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zřídí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx poskytovatele xx xxxxxxxx poskytovatelů.

(3) Podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapacitních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

(5) Pro xxxxx prokázání obsazenosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě v xxxxxx skupině xxxxx §20a odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x poskytování služby xxxx o dítě x dětské xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dítěte,

b) dny x xxxxx x xxxx x průběhu xxx, po xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze smlouvy x poskytování služby xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx se stravováním.

(6) Xxxxxxxxxxxx dokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím elektronické xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxxx, xx mu xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obsazeno, xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4, x jde-li x xxxxxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 písm. x), skutečnost, xx xxxx rodičem xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§20k

Poskytovatel xx povinen xxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odděleně xx ostatních účetních xxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§20x

Xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

HLAVA VI

KONTROLA

§21

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečující xxxxx xxxxx §5b, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečující xxxxx xxxxx §5b xxxx. 5, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §8, xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx poskytovatel standardy xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků; xxxxxxxxxxxx je povinen xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx závažnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx odstranění; xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 7 dnů.

(3) Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx, oblastní inspektoráty xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxx všechna xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx na xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx související x poskytováním xxxxxx xxxx o dítě x xxxxxx skupině, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x krajské xxxxxxxxxx stanici xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxx o dítě x dětské xxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx hygienických xxxxxxxxx xx stravování, xxxxxxxx x xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí ten, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o dítě x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §5 odst. 2 xxxx. x) nebo x), §5 xxxx. 3 xxxx §5a,

x) xxxxxxxxx službu péče x xxxx x xxxxxx skupině v xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §5b,

x) x xxxxxxx x §5c xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pečující osoby,

d) x xxxxxxx s §21 odst. 2 xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x rozporu x §7

1. xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx kapacitu dětské xxxxxxx, nebo

2. nedodrží xxxxxxxxx xxxxx pečujících xxxx,

x) poskytuje službu xxxx o xxxx x xxxxxx skupině x rozporu s §8 xxxx. 2 xxxx 3,

g) x xxxxxxx s §10 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. h) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx nebo doklad x xxx, xx xx dítě podrobilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx je xxxxx nákaze xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prostorách, xxx xxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxx poskytovatelů, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebám x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx prostory xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx péče x xxxx x dětské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny x xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dětských xxxxxx xxxxxxxx odděleny xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dětských xxxxxx,

4. xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxx dětskými xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin,

5. xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x dětské xxxxxxx, k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx život xxxx xxxxx mají negativní xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx úklid prostor, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx služby xxxx o xxxx x dětské xxxxxxx, xxxx-xx tyto prostory xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx skupině, xxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise, xxxx

6. xxxxxxxxx, aby byly xxxxxxx provozní podmínky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx změn týkajících xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x elektronické xxxxxxxx xxxxx §20j nepravdivé xxxxx x počtu xxxxxxxxxx kapacitních míst,

l) x xxxxxxx x §20c xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) 30 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), x) xx j).

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxxxxxx inspektorát práce xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. d), x) x l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. b), x), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2015 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2021 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce

§27

Zákon č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 294/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 136/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "x pracovních xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", pracovních podmínek x xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx,".

2. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 76 xxx:

"x) právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx76).

76) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x dítě x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§28

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., zákona x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 378/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 466/2011 Xx., zákona x. 115/2012 Xx., zákona x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx doplňují xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxxxxx služby péče x dítě v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx skupinu nad 12 dětí".

2. X §23 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxx xxxxxxx75)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 75 zní:

"75) Xxxxx x. 247/2014 Xx., o poskytování xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx.".

3. X §50 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXXX

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

§30

Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx č. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., zákona x. 32/1995 Sb., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., zákona x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx č. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Sb., xxxxxx č. 17/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Sb., zákona x. 72/2000 Sb., xxxxxx x. 100/2000 Xx., zákona x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona č. 117/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., zákona x. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 50/2002 Xx., zákona č. 128/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 360/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona č. 57/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx č. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., zákona x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 304/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., zákona x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 192/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., zákona č. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §6 xxxx. 9 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zařízení péče x děti xxxxxxxxxxxx xxxx".

2. X §24 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx (náklady) x xxxxxx

1. výdajů xx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxx x děti xxxxxxxxxxxx věku, xxxx

2. xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

3. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "předškolní xxxxxxxx," zrušují.

4. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "1 xx 3" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx. xx)".

5. X §35xx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xx umístění xxxxxx.".

6. V §35xx xxxx. 2 xx xx číslo "1" xxxxxxxx slova "xxxx. x) x".

7. Xx §35xx xx xxxxxx xxxx §35bb, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§35xx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxx výdajů prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyživovaného xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxxxxx věku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jím xxxxxx xxxxxxxxx jako výdaj xxxxx §24.

(2) Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx poplatníka, xxxxx xx nejedná x vnuka nebo xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx. Za xxxxx xxxx vnuka xxxxxxx x manželů xxx xxxxx uplatnit xxxxx, xxxxx jsou x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx rodičů.

(4) Xx xxxxx vyživované xxxx xxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odměňovaného xxxxxxx mzdou k xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx okolnosti, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx minimální mzdy (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx").

(5) Vyživuje-li xxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx jen jeden x xxxx.".

8. V §35x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odměňovaného xxxxxxx mzdou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a neupravené x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx111) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx")" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 111 zrušují.

9. X §38x xxxx. 2 xx za xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "x g)".

10. X §38h xxxx. 6 xx xx xxxxx "b)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".

11. X §38x xxxx. 13 xx xx xxxxx "e)" vkládají xxxxx "x g)".

12. X §38x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "a g)".

13. X §38k se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx j), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

14. X §38l se xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx předškolního xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx školského xxxxxx x výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx umístění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zařízeních; xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx a

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

§31

Přechodné ustanovení

Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nastane x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, vychází xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§32

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2014.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 247/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2021, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx skupině, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatelů přede xxxx nabytí účinností xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx splnit xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x d) x xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 247/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx splnit podmínky xxxxx §5 xxxx. 3, 4 a 5 xxxxxx x. 247/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2024.

4. Poskytovatel xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 30. září 2021, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 3, 4, 5 x 7 xxxxxx x. 247/2014 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxxxxxx 2022, xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2024.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 30. září 2021, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6 zákona x. 247/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxxxxxx 2022, xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2026.

6. Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatelů. Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nemusí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx vůči xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatelů.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona podle §16 xxxxxx č. 247/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx a práva x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 247/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. d) x předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx doklad xxxxx §16 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 247/2014 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 247/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxxx xxx 2022.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2021 x xxxxxxxx bodů 4 x 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30. xxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxxx 2021, xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2026.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 407/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2023

Informace

Právní předpis x. 247/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.11.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

248/2014 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 23.9.2014 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.10.2014

x xxxxxxxxx od 29.11.2014

127/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 247/2014 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o dítě x dětské xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx

x účinností xx 4.6.2015

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

329/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 247/2014 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx v xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2022 a 1.10.2024

407/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx 28.12.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §7 xxxx. 10 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §3 xxxx. 3 x 7 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 79/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a některých xxxxxxx posudkové péče).

5) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 178/2002, kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx bezpečnost potravin x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 137/2004 Sb., x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx a provozní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 410/2005 Sb., x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

15) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2014 Xx.

Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §230 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) §50 zákona x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., x školním xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §4 xxxxxx x. 306/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx školám, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízením, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Xx., x xxxxxxxxx podmínek požární xxxxxxxxxxx a výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx x. 221/2014 Xx.

Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 268/2011 Xx.