Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.09.2022.


Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

132/2010 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Působnost zákona §3

Působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání §4

Seznam poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání §5

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání §6

Ochrana nezletilých osob §6a

Zpřístupňování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání osobám se sluchovým a zrakovým postižením §6b

Podpora evropské tvorby §7

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání týkající se audiovizuálních obchodních sdělení §8

Zvláštní ustanovení o audiovizuálních obchodních sděleních týkajících se alkoholických nápojů a potravin a nápojů obsahujících živiny a látky, jejichž nadměrný příjem se nedoporučuje §8a

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti se sponzorovanými audiovizuálními mediálními službami na vyžádání a pořady §9

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání při umístění produktu §10

Pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice, jejíž poskytovatel patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie §10a

Opatření k nápravě §11

Přestupky §12 §12a

Společná ustanovení k přestupkům §13 §14

Společná a přechodná ustanovení §15 §16 §17 §18 §18a §19

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §20

Přechodná ustanovení §21

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích §22

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §23

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §24

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České televizi §25

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §26

č. 242/2022 Sb. - §18

INFORMACE

132

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxx 2010

x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX VYŽÁDÁNÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x jejímž hlavním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx její oddělitelné xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti xx xxxxxx informování, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx individuální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sestaveného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx na xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, která bez xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a obsahem xxxxxxxxxxx vysílání, zejména xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx události, xxxxxxxx komedie, dokumentární xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx původní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx uspořádání x xxxxxxxx pořadů,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx za xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, která je xxxxxx k přímé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x která doprovází xxxxx xxxx xx xx pořadu zahrnuta xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; audiovizuální obchodní xxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3), xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx slovní xxxx obrazová xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, jména xxxx názvu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx záměrnou xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx protihodnotu,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xx vyžádání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, neposkytuje xxxxxx platformy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx nepřímému financování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx jméno xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, služby, činnosti xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) umístěním xxxxxxxx xxxxxxxx podoba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, služby, xxxxxxxx xxxxxx, která se x xxxxxxx nebo xxxxxx váže, xxxx xxxxxx o výrobku xxxx službě xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx protihodnotu,

i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejími xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx audiovizuální xxxxxxxx službu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo která xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx hlavním xxxxxx xxxx poskytování xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx přijímat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

§3

Působnost xxxxxx

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2, nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx vyžádání xx xxxxxxxx za usazeného x Xxxxx republice,

a) xx-xx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice a xxxxxxxx xxxxxxxxxx15) xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx sídlo xxxx xxxxx podnikání x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímá x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pořadů (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx x pořady") xxxxxx x České republice,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx část xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořady xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxx zahájil v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právního řádu x xxxxxxx trvalé x efektivní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službě xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx usazeného x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ani xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx na xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby na xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k družici, xxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx

x) kapacitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání, xxxxxxx xxxxx považovat za xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x který xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, lze-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx podle Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx4).

§4

Xxxxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx").

(2) Xxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx usazených xxxx považovaných za xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x němž x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které z xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 4 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání x xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předává Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání,

d) spolupracuje x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx právními xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx služeb na xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx Xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx audiovizuální mediální xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx obdobné evidenci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání, x xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službě xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx x kritérií xxxxx §3 odst. 2 až 4 xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zakládá pravomoc Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, které to xxxxxxxxx, a

f) xxx xxxxxxxx poskytování audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, Xxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx, neprodleně xxxxx, xxx oznámení xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx povinnost xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 do xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení a xxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx učinila, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx nejpozději do 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx došlo. Xxxx zapíše tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuálních mediálních xxxxxx xx vyžádání xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx nebo xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jinak.

(5) Nebylo-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na vyžádání xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na vyžádání, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx skutečnost xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuální mediální xxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx právo xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxxx audiovizuálních mediálních xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx opisy.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx je povinen xxxxxxx příjemcům xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx alespoň x

x) základním xxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, adresa xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, byly-li xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx adrese xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx číslu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xxxxxxxxx x adrese xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x tom, že xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx Rada.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neobsahovala xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx vnímala, x aby xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, jazyka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přesvědčení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, etnického xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, státního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, majetku, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx orientace xxxx jiného xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořadu xxxx xx xxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx audiovizuálního xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx písemnou xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání xx xxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx audiovizuální mediální xxxxxx na vyžádání xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx poskytovány, x v náležité xxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx vyžádání xx xxxxxxx na písemnou xxxxx poskytnout Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §15.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xx xxxxxxx Radě xxxxxxxxxx oznámit jakoukoli xxxxx skutečností, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, zda xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx neobsahovaly xxxxxxx podněcování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx16).

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx jiným xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx technicky,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx částí, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zvukovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zobrazení na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxxxx xx

x) překrytí, xxxxx si vyhradil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x přímému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx zobrazovacího přijímače xxxx pro orientaci x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx distribučním xxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxx kódování, xxxxx x xxxxx nemění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx jednotlivých xxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx

x) xxxxxxx volbou vhodných xxxxxxxx, aby xxxxxx, xxxxx mohou narušit xxxxxxx, psychický nebo xxxxxx xxxxx nezletilých xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx hrubé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx okolností xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx; xxxx opatření zahrnují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezletilým xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, a

b) poskytne x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx tak, xxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx dostupné.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx odstavce 1 xxxx. x) nesmí xxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx účely, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2022 Xx. x účinností xx 15.9.2022

§6b

Zpřístupňování xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx na vyžádání xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx postižením

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx tam, xxx xx xx xxxxxx, poskytnout x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx6) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx se sluchovým xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx7) xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, má-li xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxx sídlícími x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovává xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx zpřístupňování xxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xx sluchovým postižením x xxxxx xx xxxxxxxx postižením (dále xxx "Xxxxx plán"), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx postižením prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Akční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxx roků od 1. xxxxxxxx xx 30. června. Xxxxxxxxx xxxxxx Akčních xxxxx xxxx počínají xxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a končí xxxx 30. června xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxx xxxx xxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx, na který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx plánu xxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx roku, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zejména

a) xxxxxxx xxxxxx,

x) pořady xxxxxxxx xxxxxxxx na propagaci xxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.9.2022

§7

Xxxxxxx xxxxxxxx tvorby

(1) Xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhradit xxx xxxxxxxx xxxx8) xxxxxxx 30 % x celkového xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahují na xxxxxxxxxxxxx audiovizuální mediální xxxxxx xx xxxxxxxx x nízkým xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pořady, u xxxxx by xxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo neodůvodněné. Xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydaných Xxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx zprávu x plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x nesplní-li ve xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx rovněž odůvodnění, xxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx kalendářní rok.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) nenarušovala xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neobsahovala xxxx nepodporovala diskriminaci xxxx xxxxxxx xxxx xxxx členovi xxxxxxx x důvodu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zdravotního postižení, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx

x) skrytá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze na xxxxxxxx předpis,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx, xx země xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxx x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podprahové xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx se alkoholických xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx nestřídmou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxx fyzicky, psychicky xxxx xxxxxx ohrožovat xxxxxxxxx xxxxx tím, xx

x) přímo nabádají xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx nájmu xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx své xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx koupi nabízeného xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx děti a xxxxxxxxx x nebezpečných xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx nadměrný xxxxxx xx nedoporučuje

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konzumující xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx konzumaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, že konzumace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx alkoholické xxxxxx xxxx xxxxxxx, stimulující xxxx uklidňující účinky, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ukazovat abstinenci xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) zdůrazňovat vysoký xxxxx alkoholu jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se nevztahuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Etické xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx obchodní sdělení xxxxxxxx se alkoholických xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx účinně xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilých xxxx audiovizuálním obchodním xxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx samoregulace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxx tuky, xxxxxxxxxxx kyseliny, xxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx účinně omezit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 242/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.9.2022

§9

Povinnosti poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sponzorovanými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx mohla xxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědnost x nezávislost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx xxxxxxxx,

x) nesmí xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx nájmu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zvláštním zmiňováním xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx vyžádání x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx cigaret, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x pořadů xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx veřejnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx lékařský předpis.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání xx xxxxxxx každý xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pořad vždy xx začátku a xxxx v xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxx značkou sponzora, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx této xxxxxx povinen xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pořadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a uvést xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; oznámení xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Povinnosti poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx produktu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxxxxx dílech, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x zábavných xxxxxxxx, x to xx podmínky, xx xx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxx, xxxx

x) x případech, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx služby, zejména xxxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx využití x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zboží xxxx xxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx nepatřičně xxxxxxxxxxx umístěný xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx reklamou xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx nemohli xxx xxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx pořadů. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nezadal xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v postavení xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu9).

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umístění xxxxxxxx, pokud xx xxxxx o

a) xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cigarety xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxx předmětem činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx výrobků, elektronických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) léčivé přípravky xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření audiovizuální xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §6a xxxx. 1, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo představoval xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx Evropské komisi x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx své stanovisko x

x) má xx xx, že xxxxxxxxxx x Evropskou komisí x příslušným regulačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) Evropskou komisí xx smírnému řešení.

(2) Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx pravomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xx xx, že xxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxx xxxxxxx, závažným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §6 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců,

b) xxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Rada se xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxx jejího xxxxxx xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie x ve xxxxxxx xxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, že xxx x naléhavý xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie porušeny xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jimiž xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx x x souladu x právem Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zvláštní xxxxxxxx"), a xxxx xxxxxx je směrována xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx regulační xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx spolupracuje xxxxxxxxx x cílem dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby na xxxxxxxx v České xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx důkazy svědčící x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxx by xx xx něj xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; důkazy musejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dokládat xxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx,

x) xxxxx odůvodněný xxxxx pozastavit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) v Xxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxx x důvody, na xxxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx vyžádání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx za to, xx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx b) je xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx šíření audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx je řádně xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx poskytovateli připojení. Xxxxxxxxxxxx připojení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxx, x xx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx Xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx omezila, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 180 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx Evropské xxxx, x xx dnem, xxx x tom Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx svých internetových xxxxxxxxx uveřejní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx po dni, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.9.2022

§11

Opatření x nápravě

(1) Xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxx jej Xxxx xx porušení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxxxx povinnosti.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, Rada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 2 xxxx 7, §6a xxxx. 1 nebo 2, §8 xxxx. 1, 2, 3 nebo 4 xxxx x §8a xxxx. 1.

Přestupky

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx 2, §6 xxxx. 6 xxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §6b xxxx. 1, 2 xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx 7 xxxx §6a odst. 1 xxxx 2,

e) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 4 nebo §8a xxxx. 1,

g) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §9 odst. 1, 2, 3, 4 nebo 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §10.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), x), x), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx 2 000 000 Xx.

§12x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §6 odst. 8 xxxx 9.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 242/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 15.9.2022

§13

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx ke xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxx spolupracujících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx10), obdrží-li xxxx xxxxxxxxxx písemně xx 20 pracovních xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rada xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 270 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xx odkladný xxxxxx.

§14

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx od Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx tyto údaje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx správního xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x řízení x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxx regulaci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx podle zákona č. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§18x

§18x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§19

(1) Právnická a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx službu a xxxx xxxxxx se xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání, xx xxxxxxx Radě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxx do Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxxxxxx §10 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx 2009.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání

§20

Zákon č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 341/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 82/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Xx., zákona x. 235/2006 Sb., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 196/2009 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxx:

"§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 89/552/EHS xx xxx 3. xxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/36/ES xx xxx 30. xxxxxx 1997, kterou se xxxx směrnice Rady 89/552/XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2007/65/ES xx xxx 11. prosince 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 89/552/EHS x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 xx 1x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou č. 1x xx 1d, x xx včetně xxxxxx na poznámky xxx xxxxx.

2. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořadů x dalších částí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx1x) x podobě chráněné xxxx nechráněné podmíněným xxxxxxxxx1x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,".

3. V §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnost,", xxxxx "x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "a" x za xxxxx "xxxxx xxxxxxx a xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x programem" xx xxxxxx slovo "prvotně".

4. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; dalšími xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají povahu xxxxxx a jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx provázeny xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx pořadů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxx, ohlašování xxxxxx, xxxxxxx x obrazové xxxxxxxxxx oznamující nebo xxxxxxxxxx vysílání obchodních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx x rozhlasovém xxxxxxxx část xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x televizním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx programu,".

6. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vysíláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením,".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "obdobnou" x xxxxx "určené k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb" se xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 písmeno o) xxx:

"x) službou přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx, jenž xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx programem; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

9. V §2 xxxx. 1 xxxx. q) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", slova "xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "jména xxxx xxxxx", xxxxx "xxxxx xxxx charakter xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx," xx zrušují a xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §2 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "či xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

11. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"s) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasové nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx1x), ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx díla, xxxxxxxxxx x přímému xxxx nepřímému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořadu x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx známku, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1x xxx:

"1x) Xxxxx č. 132/2010 Xx., o audiovizuálních xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx).".

12. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "převzatého xxxxxxxx".

13. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání".

14. X §2 xxxx. 1 xxxx. y) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx vysílání" vkládají xxxxx "xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx" a xx xxxxx "místního vysílání" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx prostřednictvím vysílačů".

15. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx" xxxxxxx.

16. X §2 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umístění xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo služeb xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, x která xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx úplatu xxxx xxxxxxxx protihodnotu xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) umístěním xxxxxxxx xxxxxxxx podoba xxxxxxxxx xxxxxxx, služby, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxxx váže, nebo xxxxxx x xxxxxxx x službě xx xxxxxx xx úplatu xxxx xxxxxxxx protihodnotu,

c) xxxxxxxx odpovědností xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pořadů x xxxxxxx xxxxx vysílání x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x programové xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 xx 5.

17. X §2 odst. 3 xxxx. c) xx slova "prostřednictvím xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxx".

18. X §2 xxxx. 3 xx na konci xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx e) se xxxxxxx.

19. X §2 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:

"(4) Xx xxxxxxxxxx vysílání x převzaté rozhlasové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhlasových programů xxxxxxxxxxxxxxx přenosového xxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3 xxxx. x).

(5) Za televizní xxxxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vysílání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytování xxxxxx x zároveň xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §67 odst. 1 xxxx 2, nebo

d) xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejnost v xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilého x individuálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

20. X §3 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx 3, 4, xxxxxxxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxx-xx podmínky podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx 5".

21. X §3 odstavce 3, 4 x 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4b xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xx-xx sídlo nebo xxxxx xxxxxxxxx4x) x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vysílání a xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxx skladbě (xxxx xxx "redakční xxxxxxxxxx") xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, jestliže

1. xxxxxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

2. podstatná xxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání xxxxxx jak x Xxxxx republice, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizní vysílání xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx podle českého xxxxxxxx řádu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zapojení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, nebo

c) xx-xx sídlo nebo xxxxx podnikání v Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxxxxx o televizním xxxxxxxx přijímá ve xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizní xxxxxxxx působí v Xxxxx republice.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, ani xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx, který je xxxxxxx stranou Evropské xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4x), xxxxx xxxxx xx na ni xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx vysílání xxxx x převzatému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívá

a) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) kapacitu xxxxxxx příslušející Xxxxx xxxxxxxxx, jestliže nevyužívá xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx signálu x xxxxxxx, které xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx televizi.

(5) Na xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx televizi, x xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, který je xxxxxxx stranou Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xx tento xxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, lze-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x České republice xxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4x).

4x) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx Xxxxxxxxx pozměňujícího Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 57/2004 Xx. m. x.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 4x xx 4x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4c xx 4x, x xx včetně odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

22. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "a převzatého xxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxxx vysílání x x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání poskytovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x),".

23. V §5 xx xx konci xxxxx xxxxxxx m) xxxxxxxx slova "a xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx mediální xxxxxxxxxxx".

24. X §5 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx s obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vydanými xx xxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání vyplývají x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4x) a xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 20 Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání x příslušnými orgány xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo zvláštním xxxxxxx předpisem1e) x xx xxxx samoregulaci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na vyžádání (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systémů x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx samoregulačních xxxxxx (xxxx jen "seznam xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxx stanoviska, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx působnosti xxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx z).

25. V §5 písmeno x) xxx:

"x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx1x),3),4).".

26. X §6 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb na xxxxxxxx".

27. V §6 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", provozovatelů převzatého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx".

28. V §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx".

29. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "a poskytování xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx".

30. X §6 xxxx. 1 xxxx. d) se xxxxx "tímto zákonem x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx".

31. X §6 xxxx. 1 písm. x) se slova "x televizním xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxxx ", x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx vysílání, xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx".

32. X §6 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vysílání a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

33. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx i), xxxxx xxx:

"x) informaci o xxxxxx xxxxxxxx gramotnosti xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx gramotnosti ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. X §6 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxx xx Rady xxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxx závazků, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxxxx smluv4b), popřípadě x xxxxxx členství x mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxx údaje ministerstvu xxxxxxxxxx.".

35. V §7 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx vysílání" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání".

36. X §7 odst. 12 xx slova "x provozovatelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx vyžádání" x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx".

37. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx dozví xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx nebo x zájmu jiných xxxx vyžadují, aby xxxxxxx utajeny, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx skutečnost xxxxxx.".

38. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 9x xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce v Xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx předpisu9a) povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx výkonu xxxx činnosti xxxxxxxx, x to i xx xxxxxxxx zaměstnání; xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx souhlas xxxxx, xxx xx předmětná xxxxxxxxxx týká. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxx.

9x) §303 xxxx. 2 xxxx. x) zákoníku práce.".

Dosavadní xxxxxxxx xxx čarou x. 9x xx 9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9x xx 9x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

39. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "x k xxxxxx teletextu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

40. V §12 xxxx. 2 xx xxxxx "vysílání teletextu x analogovém televizním xxxxxxxx x x" x slova "x xxxxxxxxxx vysílání" xxxxxxx.

41. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) přenosových xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx systém").".

42. X §12 xxxx. 12 písm. x) xx xxxxx "xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti k xxxxxx skupině obyvatelstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxx, xxxxx pleti, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx, politického xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx etnické xxxxxxx, xxxxxxx, rodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

43. V §14 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx písmene f) xxxxxxxx slova "; x případě xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxxx; v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xx xxxxxx rozsah vysílání xxxxxxx".

44. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx jazyk vysílání x xxxxx států, xx jejichž xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

45. X §17 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

46. X §18 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx za slovy "xxxxxx xxxxxx vysílání" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxx "xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. y)" xx xxxxxxx.

47. X §18 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx e) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx jazyk xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx území xx xxx vysílání xxxxx xxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x televizní xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

48. X §18 xxxx. 4 písm. x) xx slova "x kabelových systémů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x)".

49. V §18 xx doplňuje odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx §5 xxxx. u) xxxxxxxxxxx informuje x xxxxxxx xxxxxxx regulační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).".

50. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "60" xxxxxxxxx xxxxxx "180" x xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.

51. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XX se xxxxx "X XXXXXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxx ", XXXXXXXXXX SYSTÉMŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX".

52. V §25 xxxx. 1 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", kabelových xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

53. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx-xx o vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

54. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "x technickou specifikaci" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxx o přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

55. X §29 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx, xx xx xxxxx týká xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxx stranou Xxxxxxxx úmluvy o xxxxxxxxxxxx televizi, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx".

56. X §32 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

57. X §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obyvatelstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx pohlaví, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx etnické xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx postavení".

58. X §32 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx slova "; xxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx starší 18 xxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,".

59. X §32 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "uchovávat" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vysílání xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xx" se xxxxxxxxx xxxxx "na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx" x xxxxx "s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx záznamů xxxxxx a xxxxxxx xxxxx vysílání".

60. X §32 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dalších částí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx záznam pořadu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxx technické xxxxxxx, xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,".

61. X §32 odstavec 2 xxx:

"(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x xxxxxxx 2 % vysílaných xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 % vysílaných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zrakovým postižením.".

62. X §32 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xxxx šířit program xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx fyzický, psychický xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxx. g); do xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dětí x xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

63. V §32 xxxx. 4 xxxxxx části ustanovení xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx provozovatele televizního xxxxxxxx ze státu, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx x jiného xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

64. X §32 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "pořady" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "§31 x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

65. V §32 odst. 4 xxxx. b) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx části xxxxxxxx" x slova "x) x" xx zrušují.

66. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7, které xxxxx:

"(5) Xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxx je provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx dalším xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx na písemnou xxxxx poskytnout Radě xxxxxxxxx x informace xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xx x) xxxx §6 xxxx. 1 x 5.

(7) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přímý x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx údajům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž jsou xxxxx xxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podniku xxxx organizační xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx zřízeny,

b) xxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxx, přímé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, telefonnímu číslu, xxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) informaci x xxx, že xxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx.".

67. X §33 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

68. §34 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxx krátkých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx výhradní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "událost xxxxxxxxx zájmu veřejnosti"), xx xxxxxxx ostatním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajských pořadů. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx události xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx ostatní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx povinni uplatnit xxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výňatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 90 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxx uvedením zdroje, x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx neproveditelné.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx vyžádání xxx xxxxxx zpravodajský xxxxxxx pořízený xxxxx xxxxxxxx 1 použít xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí, xx xx záznamu xxxxxxx týmž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, který xxx odvysílal.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pořad xx xxxxxxxx pořad xxxxxxxxx xx zpráv, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vnitřní x zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sportu, xxxxxx bloku zvláštního xxxxxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxx xx tento xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx spravedlivé x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx zajištění přístupu x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx záznamu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx záznamu.".

69. X §43 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxxxx výrobce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxx děl pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx nepřesáhnou v xxxxxxx 3 xxx 90 % xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx rozumí osoba, xxxxx xx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

70. §46 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§46

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx dílem xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxxxxxx televizi4b), xxxxxxx-xx toto dílo xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx v koprodukci x xxxxx smlouvy xxxxxxxx xx audiovizuálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx státem, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě, xx xxxxxxx které xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 písm. x) x c) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx třetích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx autory x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x jednom xxxx xxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. x) x x) za xxxxxxxxxxx, xx

x) bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx více xxxxxxx usazenými x xxxxxx nebo ve xxxx x xxxxxx xxxxx,

x) výroba xxxx xx uskutečnila xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxx xxxx xxxxxxx usazených x xxxxxx xxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx koproducentů z xxxxxx států na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx usazenými xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx, které nelze xxxxxxxxx xx evropské xxxx xxxxx odstavce 1, avšak bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx na celkových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kontrolována xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx.".

71. X §47 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

72. X části xxxx xxxxxx hlavy XX zní: "XXXXXXXX XXXXXXX".

73. §48 a 49 xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§48

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx

x) obchodní sdělení, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx sdělení, xxxxx podporují chování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx hrubě ohrožuje xxxxxxx životního prostředí,

c) xxxxxxxx sdělení, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x redaktoři xxxxxxxxxxxxxx a politicko-publicistických xxxxxx,

x) náboženská a xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení,

e) xxxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x hnutí x obchodní sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčebných xxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obchodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx lidskou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx víru xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, politického nebo xxxxxx xxxxxxxx, národního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fyzicky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a mladistvé xxx, že

a) xxxxx xxxxxxxx děti x xxxxxxxxx ke xxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxx xxxxxxx nebo služby x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx x mladistvé, aby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěru xxxx a mladistvých xx xxxx rodičům, xxxxxxxx nebo x xxxxx osobám, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx situacích.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sdělení.

§49

Povinnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx snadno rozeznatelné; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, obrazově xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vysílání,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx šoty byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vysílání,

c) reklamy x teleshopping xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v době xx 06.00 hodin xx 22.00 hodin; xxxx povinnost xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené s xxxxxx starší 18 xxx a je x němu poskytnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) reklamy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařazovány xxxxxxxxxxxxx před vysíláním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx práva xxxxxxxx xxxx tím, xx nezohlední přirozené xxxxxxxxx, xxxx trvání x povahu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx televizi, kinematografických xxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úsek x xxxxxx alespoň 30 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx přerušit reklamou xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx alespoň 30 xxxxx. Xx plánovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, kinematografických xxx x zpravodajských xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx teleshoppingovými xxxx xxxxxxxx více xxx jednou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx, xxxxx plánovaná xxxx xxxxxx pořadu xxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx x teleshoppingových xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx. Během xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dělené xxxxxxxxx.

(5) Rozhlasové a xxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx reklamu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Omezení xxxxx xxxxxxxx 3 xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx-xx povahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.

(7) Provozovatel xxxxxxxx xx zákona smí xxxxxxx reklamu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pouze xxxx pořady xxxx xx přirozených xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

74. X §50 se odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 7.

75. V §50 xxxx. 3 se xxxxx "1 xx 3" xxxxxxxxx xxxxx "1 x 2".

76. X §50 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odvozeny, xx oznámení o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx zájmu xxxx xx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxx x xx bezúplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 8.

77. X §50 se xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

78. X §50 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Souvislý teleshoppingový xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxx xxx zřetelně označen xxxxxxxxxx a zvukovými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x programu, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x teleshoppingových xxxx podle odstavce 2.".

79. X §50 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

80. Xxxxxx §52 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodních sděleních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

81. X §52 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxx x teleshopping xx xxxxxxxxxxx nápoje" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

82. X §52 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x" a xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x".

83. §53 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx programů x pořadů

(1) Xxxxxxxxxx xxxx televizní programy x pořady, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx tyto požadavky:

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx uspořádání pořadů x dalších xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx mohla xxx xxxxxxx redakční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x nákupu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pořady nesmějí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hlavním předmětem xxxxxxxx je xxxxxx xxxx prodej cigaret xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx sponzorování xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčebné xxxxxxx, xxx propagovat xxxxx nebo název xxxxxxxx nebo jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx propagovat xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxx xxxxxxx vázané x Xxxxx xxxxxxxxx xx lékařský předpis.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx každý xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vždy xx xxxxxxx a xxxx x průběhu nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx (xxxxx) nebo xxxxx xxxxxxx sponzora, kterou xx xxxxxx zejména xxxxx xx xxxx xxxxxxx, služby xxxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x bezprostředně xxxx xxxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxx x politicko-publicistické pořady.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 11 xx xxxxxxx.

84. Xx §53 xx xxxxxx xxxx §53x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11a xxx:

"§53x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Umístění produktu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, že xx nejedná o xxxxxx xxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx neprovádí xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx zařadit xx xx pořadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx umístění produktu xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ovlivněny tak, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nesmějí xxxxx xxxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zmiňováním xxxxxx zboží xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesmějí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx rovněž po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořady xxxxxxxxxx xxxxxxxx produktu, xxx diváci xxxxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxxxx xx pořady, xxxxx nevyrobil xxxx xxxxxxx xxxxxx nezadal xxx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx ovládající xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu11a).

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx produktu, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx produktu xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx cigaret xxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx, nebo

b) léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

11x) §66x xxxxxxxxxx zákoníku.".

85. X §54x xx xxxxx "xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx se zrakovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxx, xxxxx xxxxxxx jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx neverbální xxxxxxx xxxxxx děje, xxxxxx srozumitelná orientace x xxxxxxx xxxxxx".

86. X §55 odst. 9, §55x xxxx. 9 x v §56 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", družic a xxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx".

87. §55x se xxxxxxx.

88. X §59 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "a xxxx x xxxxxx uvedeného x" xx xxxxxxx.

89. X §59x xx xxxxx "xxxxxxx12)" nahrazuje xxxxx "jednání uvnitř Xxxxxxxx unie podle xxxxx použitelného xxxxxxxx12)".

90. X §60 odst. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx další xxxxx xxxxxxxx".

91. X §60 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx vysílání".

92. X §60 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "neposkytne" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx částí xxxxxxxx".

93. V §60 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx produktu,".

94. X §60 odst. 1 písm. l) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "obchodní sdělení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

95. X §60 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx u), xxxxx xxxxx:

"x) nedodrží xxxxxxxxxx §32 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx ustanovení §32 odst. 4,

x) xxxxxxxx ustanovení §32 xxxx. 5,

t) xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 6,

u) neumožní xxxxxxx snadný, xxxxx x trvalý xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 7.".

96. X §60 xxxx. 3 xxxx. x), x) x c) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx".

97. V §60 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", upoutávky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx "mladistvých" xx xxxxxxxx slova ", x xxxxxxx se x xxxxxxxx koncovému xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné smlouvy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 18 xxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx znemožňuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,".

98. X §60 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), která znějí:

"h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 4,

i) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §67 odst. 3 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.".

99. X §60 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx xx 1 000 Xx do 1 000 000 Xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §34.".

100. V §61 xxxx. 1 se xxxxx "xx 2 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx 3 let".

101. X §61 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxx xxxxxxx výši pokuty xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx zavinění a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, typu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu, x xx stanovisku věcně xxxxxxxxxxx samoregulačního xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obdrží-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu.".

102. §62 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 až 18 xxx:

"§62

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx televizního programu xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx televizního xxxxxxxx převzatého xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x není xxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, má-li xx xx, že xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx §32 xxxx. 4 a xxxx porušování xx xxxxxx, xxxxxxx x xx hrubou xxxxxx14), xxxxx že xxxx xxxxxxx jsou xx xxxxx České republiky xxxxx porušována xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx15).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jestliže

a) xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl zřejmým, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx porušen §32 xxxx. 4 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx pozastaveno, xxxxx xx xxxxxxxx trvalo xxxx by x xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx Evropské komisi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxx "regulační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx"), xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) má xx xx, že xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxx zahájení xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, Rada xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx šíření televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jehož obsahem xxxx porušována ustanovení xxxxxx, kterými xx x oblastech koordinovaných x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podrobnější xxxx přísnější pravidla16) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx

x) xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xx to, xx provozovatel vysílání xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxx proto, xxx obešel zvláštní xxxxxxxx, která xx xx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x České xxxxxxxxx xxxxxxx oznámila Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx za to, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x regulačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx určeným xxxxx xxxxx Evropské xxxx17), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxxxxx18), a

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, že uskutečnění xxxxxx podle písmene x) je xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření převzatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady na xxxxx České republiky xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x xx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx platnosti.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx převzatého televizního xxxxxxxx pozbude platnosti xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx Xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xxxxxxxxx doby 6 měsíců xxx xxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx převzatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx Evropská xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx unie, x xx xxxx, xxx x tom Rada xx xxx úřední xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxx oznámení; xxxxxxxx xx Rada povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Rada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zasílá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaslat neprodleně x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxx písemnosti xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo orgánu xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

14) Xx. 24 Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx Protokolu xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xx. 24 xxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o přeshraniční xxxxxxxx.

16) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 89/552/EHS xx xxx 3. xxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů členských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních služeb (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/36/XX x směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/65/XX.

17) Xx. 23x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 89/552/EHS xx xxx 3. xxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/36/XX x směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2007/65/XX.

18) Xx. 3 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 89/552/EHS ze xxx 3. října 1989 x koordinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx služeb (směrnice x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/36/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2007/65/XX.".

103. X §66 xx xxxxx "x xxxxx rozhodnutí" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx" se xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx převzatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx9x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx5x)".

104. V §66x se xx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x sponzorování".

105. X §67 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "§42 xx 47" vkládají xxxxx ", §49 xxxx. 2 a 3 a §50 xxxx. 2".

106. X §67 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:

"(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x teleshopping vysílány xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42 xx 47, §49 xxxx. 2 x 3 x §50 odst. 2 se na xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx související s xxxxxxxxx se vztahují xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. b) xx g) a xxxx xxxxxxxxxx §35 xx 41. Je-li x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vztahují xx xx vysílání reklamy x xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §48, 49 x 52.".

107. V §67x xx slova "47 x 49 xx 51" xxxxxxxxx xxxxx "47, 50 x 51".

§21

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx poskytuje službu xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"), x tato xxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní vysílání (xxxx xxx "Xxxx") xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x udělení xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxxx televizní xxxxxxx povinnost xxxxx xxxx první xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx této povinnosti. Xxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, avšak Xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxx, xx povinna poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončit xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx rozhodnutí Xxxx doručeno.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx licenci xxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen xxxx xxxxx Xxxx doručit xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel televizního xxxxxxxx x licencí, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx hlavním xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx licenčních xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy jí xxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx regulační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx směrováno.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §53x xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyrobené xx konce roku 2009.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích

§22

Zákon č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx poplatcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx. a xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 1 se xxxxx "xxx ohledu xx xxxxxx příjmu" xxxxxxxxx xxxxx ", je-li xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx kabelových xxxxxxx".

2. X §2 xxxx. 2 se xxxxx "xxx xxxxxx xx xxxxxx příjmu" xxxxxxxxx slovy ", xx-xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx rádiových vysílacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhrazené xxx xxxxxx x přenos xxxxxxxxxxxx nebo televizního xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) zařízení technicky xxxxxxxxx x individuálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx-xx šířeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxx č. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §2 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxx mobilních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §5 xxxx. 6 se xxxxx "k těmto xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "byly xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona".

6. X §7 xxxx. 5 xx slova "x xxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xx zákona".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§23

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 138/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 132/2003 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 480/2004 Xx., zákona x. 384/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 25/2006 Xx., zákona x. 109/2007 Xx., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Sb. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx3x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx3x),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3a x 3x xxxxx:

"3x) Zákon x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3x) Xxxxx x. 132/2010 Xx., x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx).".

2. V §2 xx doplňuje odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu, xxxxxxx-xx xxxxxxxx stanovené xxxxx právním xxxxxxxxx3x),3x).".

3. X §7 xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx28)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx3x)", xx xxxxx "pro xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx" x za xxxxx "pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání" se xxxxxxxx slova "a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 28 xx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

§24

Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 228/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Sb., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Sb., xxxxxx č. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Sb., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx. zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 9/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2009 Xx., zákona č. 197/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx. a xxxxxx x. 420/2009 Xx., xx mění xxxxx:

X xxxxxxx 67 xxxxx XX xxxxxxx Xxxxxxxx ustanovení "Předmětem xxxxxxxx xxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Přijetí xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xx-xx žádost xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx vyžádání x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx).

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx údajů xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x České xxxxxxxx

§25

X §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 483/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 39/2001 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Sb. x zákona x. 384/2008 Xx., xx x xxxxxxx k) xxxxx "xxx sluchově xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx 2 % vysílaných xxxxxx xxxxxx x xxxxxx znakovém xxxxxx xxxx opatřuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do českého xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje xxx xxxxx se xxxxxxxx postižením".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§26

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §20 xxxx 61 a §25, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fischer x. x.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 132/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Radě xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z kritérií xxxxx §3 xxxx. 2 až 4 xxxxxx x. 132/2010 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ve stanovené xxxxx, xxxx xxxxxx-xx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx vyžádání, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx xxxxxxxx xx xxxxxxx označené nedostatky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Rada xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, kdy je xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, x xxxx uvede xxx, kdy byl xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xx xxxxxxxxxx x organizacemi xxxxxxxxx xx státu, xx jehož xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby se xxxxxxxx postižením předloží Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání xx 30. xxxxxx 2023 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xx xxxxxxxx postižením xx xxxxxx ode xxx 1. xxxxxxxx 2023 do xxx 30. xxxxxx 2025 (xxxx xxx "Xxxxx xxxx na zkrácené xxxxxx"), xxxx se xxxxxx x tomto xxxxxx oproti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 132/2010 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx zpřístupňovaných xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xx zrakovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přiměřených xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x členění podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání. Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx zkrácené období xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Radě xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxx 2025.

(4) Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx §6b xxxx. 2 xxxxxx x. 132/2010 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2022 Xx. x účinností xx 15.9.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 132/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 4, §20 xxxx 61 x §25, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2011.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

302/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 483/91 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 14.10.2011

142/2012 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

180/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

238/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

242/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 15.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2010/13/EU xx xxx 10. xxxxxx 2010 x koordinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1808 ze xxx 14. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2010/13/EU x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx.

2) Xxxxx č. 480/2004 Sb., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx službách informační xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xx. 43 xx 48 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx.

5) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování zákonů xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

6) §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

8) §46 xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §66a zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10) §5 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Sb., ve xxxxx zákona č. 132/2010 Sb.

11) §2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xx. 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

13) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

14) §9b xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §2 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §312e odst. 1 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Sdělení Komise (2020/X 223/03) Xxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x definice xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.