Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.09.2022.


Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

132/2010 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Působnost zákona §3

Působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání §4

Seznam poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání §5

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání §6

Ochrana nezletilých osob §6a

Zpřístupňování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání osobám se sluchovým a zrakovým postižením §6b

Podpora evropské tvorby §7

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání týkající se audiovizuálních obchodních sdělení §8

Zvláštní ustanovení o audiovizuálních obchodních sděleních týkajících se alkoholických nápojů a potravin a nápojů obsahujících živiny a látky, jejichž nadměrný příjem se nedoporučuje §8a

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti se sponzorovanými audiovizuálními mediálními službami na vyžádání a pořady §9

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání při umístění produktu §10

Pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na vyžádání v České republice, jejíž poskytovatel patří do pravomoci jiného členského státu Evropské unie §10a

Opatření k nápravě §11

Přestupky §12 §12a

Společná ustanovení k přestupkům §13 §14

Společná a přechodná ustanovení §15 §16 §17 §18 §18a §19

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §20

Přechodná ustanovení §21

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích §22

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §23

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §24

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České televizi §25

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §26

č. 242/2022 Sb. - §18

INFORMACE

132

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxx 2010

x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

AUDIOVIZUÁLNÍ XXXXXXXX XXXXXX NA XXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) audiovizuální xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx2), xx xxxxxx xx redakční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxx je poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx umožňuje sledování xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx uživatelem a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sestaveného xxxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"),

x) pořadem pohyblivá xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, zejména xxxxxxxxxxx film, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, pořad xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivu xx výběr xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x katalogu pořadů,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx x xx za xxxx xxxxxx redakční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sekvence xx xxxxxx xxxx bez xxxxx, xxxxx je xxxxxx k xxxxx xxxx nepřímé xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vykonávající hospodářskou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xx xxxxxx zahrnuta xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx protihodnotu nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; audiovizuální obchodní xxxxxxx může xxx xxxxxxx podobu reklamy3), xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením xxxxxx xxxx obrazová prezentace xxxxx, služeb, jména xxxx xxxxx, ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx vyžádání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x reklamním xxxxx x xxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx prezentace; xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx prováděna xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx protihodnotu,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která neposkytuje xxxxxxxxxxxxx mediální službu xx xxxxxxxx, neprovozuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, neposkytuje xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx videonahrávek, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx díla, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo pořadů x xxxxx propagovat xxx xxxxx nebo xxxxx, ochrannou známku, xxxxxxx, služby, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx nebo xxxxxx váže, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx soubor xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatý jejími xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxx samoregulace, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x mechanismus xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tříletá xx xxxx xxxxxxxxxxxxx navazující xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx nepovažuje

a) xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, která xxxx určena x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pořadů, xxxx

x) xxxxxx, kterou xxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxx veřejnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x individuálně xxxxxxxxx reprodukci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§3

Působnost xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx poskytovatele audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2, nebo na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx rozhodnutí15) xxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xx-xx sídlo xxxx xxxxx podnikání x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí přijímá x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxx") xxxxxx x České xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx část jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořady xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zahájil x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zapojení xx xxxxxxxxxxxxx života x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx sídlo xxxx místo xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přijímá xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xx podmínky, xx podstatná xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxx vztahuje, pokud x poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxxxx xxxxxxx x družici, xxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) kapacitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republice, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx umístěno x Xxxxx republice xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xx xxxxx považovat za xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4).

§4

Xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx zákona je Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx").

(2) Xxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x němž x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 4 vůči němu xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání x xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi xx xxxxxx zpřístupnění x xxxxxxxxxxxxxx databázi,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) monitoruje obsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx a s xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx právními xxxx Evropské unie x plní xxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx služeb na xxxxxxxx vyplývají x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx je povinen xxxxxxx Radě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na vyžádání,

b) xxxxx, k nimž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) x b),

c) xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx značky, xx-xx xxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x informaci x xxxxxxxx k audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 4 xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxx, které to xxxxxxxxx, x

x) den xxxxxxxx poskytování audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Není-li oznámení xxxxx stanovených v xxxxxxxx 1 úplné, Xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, neprodleně xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx výzvy; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Rada zapíše xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zašle xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx mediálních služeb xx xxxxxxxx xx xxxxxxx Radě písemně xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx, přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx nejpozději do 30 xxx xxx xxx, xxx ke xxxxx evidovaných xxxxx xxxx x přerušení xxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxx služby xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxx, kdy xx x takové xxxxxxxxxxx xxxxx jinak.

(5) Nebylo-li xxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání, xxxx bylo-li přerušeno xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Rada xxxxxx tuto skutečnost xx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx vyžádání x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx má právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xx xxxxxx xxxx opisy.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přímý x xxxxxx přístup xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx údajům x poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, byly-li xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx kontaktu x xxxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx adrese xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xxxxxxxxx x xxxxxx xxx doručování elektronické xxxxx, a

c) informaci x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neobsahovala xxxxxxx záměrně xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx na podvědomí xxxxxxx xxxxx, xxxx xx jej xxxx xxxxx vědomě xxxxxxx, x xxx nepodněcovala x násilí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, etnického xxxx xxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx xxxx, státního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, majetku, xxxxxxxx, xxxx, zdravotního postižení, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx audiovizuální mediální xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxx audiovizuální mediální xxxxxx xx vyžádání xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dobu 30 xxx ode xxx xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx výzvu xx xxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx Xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx určitého xxxxxx xxxx audiovizuálního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx x podobě, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x x náležité xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx pravomocného xxxxxxxxxx xx věci.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x informace xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a §15.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xx povinen Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečností, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx16).

(8) Bez výslovného xxxxxxxx příslušného poskytovatele xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu na xxxxxxxx zpřístupňovat xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx účelem.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele audiovizuální xxxxxxxx služby na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx zasahovat, zejména

a) xxxxx xxxx upravovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx audiovizuální xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodních sdělení x xxxxxx oznámení; x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zobrazení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxx si vyhradil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nepřímému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přijímače xxxx pro xxxxxxxxx x pořadech, xxxx xxxx xxxxxxxxx hlasitosti, xxxxxxxxxxx funkce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přehledy xxxxxxxxxx pořadů,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx komprese, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx distribučním prostředkům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx nemění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§6a

Ochrana xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx hrubé xxxxxxxxxx xxxxxx, neměly xxxx osoby za xxxxxxx okolností xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx zamezit nezletilým xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x

x) poskytne x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx tak, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatelem audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx marketing, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2022 Xx. x účinností xx 15.9.2022

§6b

Zpřístupňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx postižením

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx tam, xxx je xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx otevřené xxxx xxxxxx xxxxxxx6) nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka xxx xxxxx se sluchovým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx7) xxx osoby se xxxxxxxx postižením, xx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx některé pořady xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x organizacemi xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovává xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx zpřístupňování nabízených xxxxxx xxx xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxx plán"), xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx navýšit xxxxxxx podíl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Akční xxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxx xxx jedné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx roků od 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx. Hodnocená xxxxxx Xxxxxxx plánů xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx 30. června xxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxx xxxx xxxx do 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx konec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx připadl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx osoby xx zrakovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) pořady xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx, služeb x xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.9.2022

§7

Podpora xxxxxxxx tvorby

(1) Xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhradit xxx xxxxxxxx xxxx8) xxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx pořadů, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx evropských xxx, xx nezapočítávají xxxxxxxxxxxx pořady, xxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí a xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nevztahují xx xxxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx sledovanost. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxxx xx služby xxxx xxxxxx, x xxxxx by xxxxxxxx x xxxxxx povaze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podmínek nízkého xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydaných Xxxxxxxxx komisí, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx vyžádání je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx sledovaného období xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x nesplní-li ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx rovněž xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§8

Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) nenarušovala xxxxxxx důstojnost,

c) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxx členovi skupiny x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx etnického xxxxxx, státní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx chování xxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx prostředí.

(2) Zakazují xx

x) skrytá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčebných xxxxxxx, které xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předpis,

d) audiovizuální xxxxxxxx sdělení naznačující, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, psychicky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) přímo nabádají xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxx nájmu xxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nabádají xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx rodiče xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx nabízeného xxxxx xxxx služeb,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxx rodičům, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx děti a xxxxxxxxx v nebezpečných xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx alkoholických xxxxxx a xxxxxxxx x nápojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx nadměrný příjem xx nedoporučuje

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx nezletilé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) spojovat konzumaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tělesnými xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vytvářet xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úspěchu,

d) tvrdit, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxx xxxxxxxxxxx řešení osobních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umírněnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnost alkoholického xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Etické xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se alkoholických xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx účinně xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilých xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx děti xxxx xxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx obsahujících xxxxxx x látky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, nasycené xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx nedoporučuje. Xxxxx těchto xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx účinně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx obchodním sdělením xxxxxxxxx se těchto xxxxxxxx x xxxxxx.

§8x xxxxxx právním předpisem x. 242/2022 Xx. x účinností od 15.9.2022

§9

Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sponzorovanými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xxxx splňovat xxxx požadavky:

a) xxxxxx xxxxx nesmí být xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx vyžádání,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxxxxx zvláštním zmiňováním xxxxx xxxx služeb xx účelem propagace.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání a xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx výroba xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronických xxxxxxx xxxx náhradních xxxxxx xx nich.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmět xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx distribuci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčebné xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx začátku x xxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx (logem) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na vyžádání, xx poskytovatel xxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit x rámci xxxxxxx xxxxxxxx pořadů existenci xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x uvést xxxxxx předmět xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx musí xxx v rámci xxxxxxx katalogu pořadů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx.

(5) Xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxx x politicko-publicistické xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx děti, xxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ale xxxxx xx bezplatně xxxxxxxxx určité xxxxx xxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx x pořadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxx být ovlivněn xxx, aby xxx xxxx dotčena redakční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na vyžádání,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nákupu nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx produkt.

(3) Xxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxx musejí xxx xx xxxxxxx, xx xxxxx a v xxxxxxx přerušení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx pořadů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jejichž xxxxxx nezadal sám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x postavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu9).

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umístění xxxxxxxx, pokud xx xxxxx o

a) xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náplně do xxxx nebo umístění xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) léčivé přípravky xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx uplynulých 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, závažným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §6a xxxx. 1, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řádně xxxxxxxxxx xxxxx pozastavit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx regulační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx se xxxxxxx o konzultace,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx stanovisko x

x) xx za xx, xx konzultace x Xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) Xxxxxxxxx xxxxxx xx smírnému řešení.

(2) Xxxx xx může xxxxxxxx xx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x rozhodnout o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx patří xx pravomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud

a) má xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, závažným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §6 xxxx. 7 xxxx obsah xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, nebo představuje xxxxxxx x značné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uplynulých 12 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx odůvodněný záměr xxxxxxxxxx šíření audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx umožnila xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Rada xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v době xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterých se xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx jsou obsahem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x souladu x xxxxxx Evropské xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx toto porušení xxxxxxx. Rada x xxxxxxxxxx regulačním orgánem xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení.

(5) Rada xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx uvedeného x xxxxxxxx 4, jejímž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx svědčící x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxxx xxxxxxxx pravidla, xxx xx xx xx xxx vztahovala, xxxxx by byl xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx musejí xxxxxxx xxxxxxxx doložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxx, aby xxxx třeba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx b) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx označený v xxxxxxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx doručení xxxxxxxxxx Xxxx, a xx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxx pozbude xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx Rada jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx omezila, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 180 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne-li Xxxxxxxx komise, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxx, xxx x tom Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx a xx svých internetových xxxxxxxxx uveřejní oznámení. Xxxxxxxx xx Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx komise.

§10a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 242/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.9.2022

§11

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxx jej Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x nápravě podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx přiměřená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2 nebo 7, §6a xxxx. 1 nebo 2, §8 xxxx. 1, 2, 3 nebo 4 nebo x §8a xxxx. 1.

Přestupky

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 nebo 2, §6 xxxx. 6 xxxx podle §19 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §5 xxxx. 4,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx §6b xxxx. 1, 2 xxxx 3,

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx 7 xxxx §6a odst. 1 nebo 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 3,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §8 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 4 xxxx §8a xxxx. 1,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §9 xxxx. 1, 2, 3, 4 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §10.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), c), x), x) xxxx x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx x) xxxxxx xx 2 000 000 Xx.

§12a

(1) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §6 xxxx. 8 xxxx 9.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§12a xxxxxx právním předpisem x. 242/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 15.9.2022

§13

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx ke xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu uvedeného x seznamu spolupracujících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx10), xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 270 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxx potřebné xxx xxxxx plnění xxxxxxx, které xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají x mezinárodních smluv, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxx údaje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx správního řádu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxx regulaci reklamy x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Nestanoví-li tento zákon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 480/2004 Sb., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§18x

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§19

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx službu x xxxx služba xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx Radě xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xx Evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 x 2.

(2) Xxxxxxxxxx §10 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx 2009.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání

§20

Zákon č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 341/2004 Sb., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 348/2005 Xx., zákona x. 235/2006 Sb., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 196/2009 Sb. x xxxxxx č. 227/2009 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxx:

"§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 89/552/EHS xx dne 3. xxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/36/ES xx xxx 30. xxxxxx 1997, kterou se xxxx směrnice Xxxx 89/552/XXX o koordinaci xxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2007/65/ES xx xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 89/552/XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx poznámky pod xxxxx x. 1 xx 1c xx xxxxxxxx xxxx poznámky xxx xxxxx č. 1x xx 1x, x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx programu, xxxxxx xxxxxx přímo souvisejících x programem, provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1x) x xxxxxx chráněné xxxx xxxxxxxxxx podmíněným xxxxxxxxx1x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sledování xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,".

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xx odpovědná za xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "určuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,", xxxxx "x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xx slova "xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x programem" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

4. X §2 odst. 1 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, obrazové xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxxxx pořadů x doprovodných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pořadů, xxxxxxx a obrazové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysílání obchodních xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx l) xxx:

"x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vysílání, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx a funkcí xxxxx xxxxxxxx celek xxxxxxxx xxxx tok xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položku xxxxxxxxxxxx programu; xxxxxxx x televizním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sekvence xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx svým xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx služba xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vysíláním televizního xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxx vyvolat xxx na obrazovce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vybaven příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "obdobnou" x xxxxx "xxxxxx k xxxxxxx prodeje, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb" xx xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xx úplatu".

8. X §2 xxxx. 1 písmeno o) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx textových, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souhrnu vytvářejí xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

9. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx sdělením", xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "jména xxxx názvu", xxxxx "xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x teleshoppingu," xx zrušují a xxxxx "jinou" xx xxxxxxxxx slovem "obdobnou".

10. X §2 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "či xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

11. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"s) xxxxxxxxxxxxx jakýkoliv xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx1x), xxx xxxxxxxx audiovizuální díla, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obraz na xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x zní:

"1e) Xxxxx x. 132/2010 Xx., x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx).".

12. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx vysílání".

13. X §2 xxxx. 1 písm. w) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxxx rádiové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

14. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxx prostřednictvím vysílačů".

15. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 a 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

16. X §2 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxx

x) obchodním xxxxxxxx xxxxxxx, teleshopping x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx sekvence se xxxxxx xxxx bez xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx propagaci xxxxx nebo služeb xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejnosti, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx pořadu zahrnuta xx úplatu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx vlastní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, která se x xxxxxxx xxxx xxxxxx váže, nebo xxxxxx o výrobku x xxxxxx xx xxxxxx xx úplatu xxxx obdobnou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 5.

17. X §2 xxxx. 3 písm. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", pokud xxxx šíření".

18. V §2 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx e) se xxxxxxx.

19. V §2 xx za odstavec 3 vkládají nové xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx znějí:

"(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x převzaté xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxx přenosového xxxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx. 3 xxxx. x).

(5) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx které xxxxxxxxx s televizním xxxxxxxxx,

x) vysílání, xxxxx xxxx určeno x xxxxxx veřejností,

c) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pořadů x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejnost v xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilého x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx televizního vysílání, xxxxx xx dostupné x obchodní xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se označují xxxx odstavce 6 x 7.

20. X §3 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx 3, 4, xxxxxxxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx 5".

21. X §3 xxxxxxxx 3, 4 a 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 4b xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xx-xx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx4x) v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "redakční xxxxxxxxxx") xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímá v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx působí v Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx televizní xxxxxxxx xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

3. podstatná xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizní xxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx českého xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, nebo

c) xx-xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímá xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizní xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx stranou Xxxxxxxx xxxxxx o přeshraniční xxxxxxxx4x), xxxxx xxxxx xx na xx xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x převzatému televiznímu xxxxxxxx xxxxxxx

x) zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k družici, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxx příslušející Xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx signálu x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Evropské xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, lze-li xx xxxxxxxxx xx usazenou x České xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4x).

4x) Xxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxx televizi, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášená xxx x. 57/2004 Xx. x. s.".

Dosavadní xxxxxxxx pod xxxxx x. 4b xx 4x xx označují xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x xx 4x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

22. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x),".

23. V §5 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

24. V §5 xx xx xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) až x), xxxxx znějí:

"u) xxxxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx působností xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx a plní xxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx regulace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývají x členství Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4x) x xxxxxxxxx Xxxxxx republiku xx Stálém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 20 Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvními xxxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samoregulaci x xxxxxxx z xxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx1x) x xx xxxx samoregulaci xx xxxxxxx podílejí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxx, x xx xxxxxxx při vytváření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx zavádění xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx samoregulačních orgánů (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánů") xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

25. V §5 xxxxxxx x) xxx:

"x) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx1x),3),4).".

26. X §6 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "vysílání" vkládají xxxxx "a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx".

27. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxxx mediálních služeb xx vyžádání".

28. X §6 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x poskytování audiovizuálních xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx".

29. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání".

30. V §6 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxx zákonem x" nahrazují slovy "xxxxxxx provozovatelům xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelům audiovizuálních xxxxxxxxxx služeb na xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx".

31. V §6 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx vysílání," xxxxxxxxx xxxxxx ", x" x xx xxxxx xxxxx písmene xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx tvorby evropských xxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx".

32. X §6 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxxxx audiovizuálních mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

33. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx i), které xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxx komunikačním xxxxxxxxxxxx x o opatřeních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx x samoregulačních xxxxxx.".

34. X §6 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plnění závazků, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx4x), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích. Xxxx je xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

35. X §7 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx vysílání" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx".

36. X §7 xxxx. 12 se xxxxx "x provozovatelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx".

37. X §8 se xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o nichž xx xxxxx xxx xxxxxx funkce a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zájmu xxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx, a xx i xx xxxxxx členství x Xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo vysloví-li xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx skutečnost xxxxxx.".

38. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9a zní:

"(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx výkonu xxxx činnosti dozvěděl, x to x xx xxxxxxxx zaměstnání; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx být xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxx.

9x) §303 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9a xx 9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x xx 9x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

39. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "a x xxxxxx teletextu x xxxxxxxxxx televizním xxxxxxxx" xxxxxxx.

40. X §12 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x" x xxxxx "x xxxxxxxxxx vysílání" xxxxxxx.

41. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) přenosových xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").".

42. X §12 xxxx. 12 písm. b) xx xxxxx "rasy, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, národnosti xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx skupině obyvatelstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, národního xxxx sociálního původu, xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxx xxxxxxx menšině, xxxxxxx, rodu xxxx xxxxxx postavení".

43. X §14 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx f) xxxxxxxx xxxxx "; x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozsah xxxxxxxx stanoví xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. y), x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozsah vysílání xxxxxxx".

44. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"j) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx území xx xxx vysílání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx vysílání.".

45. X §17 se xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

46. V §18 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxx "xxxxxx xxxxxx vysílání" xxxxxxxxx slovem "x" x xxxxx "xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)" se xxxxxxx.

47. X §18 xxxx. 4 se xx písmeno e) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:

"f) xxxxxx jazyk xxxxxxxx x výčet xxxxx, xx jejichž xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x televizní xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

48. X §18 xxxx. 4 písm. x) xx slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x)".

49. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. u) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie uvedeného x xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x).".

50. X §22 xxxx. 1 se xxxxx "60" nahrazuje xxxxxx "180" x xxxxx "x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.

51. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XX xx xxxxx "A KABELOVÝCH XXXXXXX" nahrazují slovy ", KABELOVÝCH SYSTÉMŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX".

52. V §25 xxxx. 1 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy ", kabelových systémů x zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

53. X §25 xxxx. 2 se xx písmeno b) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informaci x xxxxxxxx x vysílání, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

54. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "identifikaci" x xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládají xxxxx ", x xxxxxxxxx o přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

55. X §29 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxxx, xx xx xxxxx týká xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx České xxxxxxxxx".

56. V §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

57. V §32 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx rasy, pohlaví, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxx obyvatelstva" xxxxxxxxx xxxxx "důvodu xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, víry x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, rodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

58. X §32 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; xxxx povinnost xx xx provozovatele vysílání xxxxxxxxxx, xx-xx vysílání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 18 xxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx umožňuje xxxxxx přístup k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,".

59. X §32 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx technické xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx pořadů xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxx", slova "xxxxxxxxxx xx" xx nahrazují xxxxx "xx písemnou xxxxx xx xxxxxxxx" x xxxxx "s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxx".

60. X §32 xxxx. 1 xxxxxxx m) zní:

"m) xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dalších xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx veřejné xxxx, je provozovatel xxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pořadu xxxx dalších xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx technické xxxxxxx, xx do pravomocného xxxxxxxxxx xx věci,".

61. X §32 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x xxxxxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnit xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání ze xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 70 % vysílaných pořadů xxxxxxxx xxxx otevřenými xxxxxxx x xxxxxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx znakovém xxxxxx xxxx simultánně tlumočit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx zpřístupnit xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zrakovým postižením.".

62. X §32 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx převzatého vysílání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx vysílání, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vývoj xxxx a xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x); xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převážně xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx mravní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

63. X §32 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx smluvní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převzatého xx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx,".

64. X §32 xxxx. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx další xxxxx vysílání" x xxxxx "§31 x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

65. V §32 xxxx. 4 xxxx. b) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "x) x" xx xxxxxxx.

66. X §32 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxxxxxx stanovené x odstavci 1 xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxx ve xxxxxx xx všem xxxxxx xxxxxx vysílání, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxx působnosti xxxxx §5 písm. x) xx x) xxxx §6 xxxx. 1 x 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, adresa xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx osoby a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx-xx zřízeny,

b) xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx navázání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména k xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x adrese xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, x

x) informaci x tom, že xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx.".

67. X §33 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

68. §34 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxx krátkých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejnosti (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx přenosu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle vlastního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x vysílání události xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pořadu xxxxx přesáhnout 90 xxxxxx. Krátký xxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx zdroje, x xxxxx byl xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx neproveditelné.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx krátký xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx podmínky, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx týmž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx zpravodajský pořad xx považuje pořad xxxxxxxxx ze zpráv, xxxxxxxxx x rozhovorů x aktuálním dění x xxxxxxx xxxxxxx x zahraniční politiky, xxxxxxxxx xxxxxx, kultury, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx bloku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tento xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx získal xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšeného xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx záznamu xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), s xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxx xxxx dodání záznamu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx.".

69. X §43 odstavec 3 zní:

"(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání majetkově xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx provozovatele televizního xxxxxxxx nepřesáhnou v xxxxxxx 3 xxx 90 % její xxxxxxx výroby. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx podílí xx hlasovacích xxxxxxx xxxx základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx televizního vysílání xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

70. §46 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§46

Evropské dílo

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Evropské xxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx4x), xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nebo

c) dílo xxxxxxxx v koprodukci x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx státem, splňuje-li xxxx dílo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx základě xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xx použijí xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxxx xxxx vytvořené xxxxxxxx autory a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. x) x x) xx předpokladu, xx

x) bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxx x těchto xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx usazených x xxxxxx nebo xx xxxx x xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, avšak xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx evropské xxxx xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxxx nákladech je xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx států Evropské xxxx.".

71. X §47 xx odstavec 4 xxxxxxx.

72. X xxxxx xxxx xxxxxx hlavy XX xxx: "XXXXXXXX XXXXXXX".

73. §48 a 49 xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§48

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou snadno xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx chování xxxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx hrubě ohrožuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx hlasatelé, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) náboženská a xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x xxxxx x obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předpis,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) skrytá xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx obsahující podprahové xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx lidskou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx politické nebo xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, barvy pleti, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, politického nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx postavení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x mladistvé xxx, že

a) xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx x mladistvé, xxx xxxxxxxxxxx xxx rodiče xxxx xxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx rodičům, xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx děti x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud zadavatele xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx, odpovídá provozovatel xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx objednala x jiné právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx do vysílání

(1) Xxxxxxxxxxxx vysílání je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřetelně xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání zřetelně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxx prostorovými xxxxxxxxxx oddělené od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do vysílání xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) reklamy x teleshopping xxxxxxxx xx erotických služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazovány xx xxxxxxxx v xxxx xx 06.00 xxxxx xx 22.00 hodin; xxxx povinnost xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx starší 18 xxx a xx x xxxx poskytnuto xxxxxxxxx opatření, které xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx povinen xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx do pořadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu trvání x xxxxxx pořadu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyrobených xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx teleshoppingovými šoty xxxx xxx jednou xx každý plánovaný xxxxxx xxxx v xxxxxx alespoň 30 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vysílání zpravodajských xxxxxx xxxxxxxx reklamou xxxx teleshoppingovými xxxx xxxx xxx jednou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úsek x xxxxxx alespoň 30 xxxxx. Xx plánovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx pořadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx teleshoppingovými xxxx přerušit více xxx jednou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x trvání xxxxxxx 30 minut, xxxxx plánovaná xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx bez zařazení xxxxxxx a teleshoppingových xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx. Během xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořadu pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx šoty xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx bohoslužeb xxxxx reklamou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obrazovce.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx nevztahuje xx xxxxx vyrobené xxx xxxxxxxx, mají-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadů nebo xxxx-xx samostatnými xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Provozovatel vysílání xx zákona smí xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx šoty pouze xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pořadech.".

74. X §50 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 až 7.

75. V §50 xxxx. 3 se xxxxx "1 xx 3" xxxxxxxxx xxxxx "1 a 2".

76. X §50 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx vlastních pořadů x xxxxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxx, které xxxx od těchto xxxxxx přímo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxx xx prospěch obecně xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

77. X §50 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

78. V §50 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxx teleshoppingový xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx alespoň 15 xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x programu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxx omezení vysílání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".

79. X §50 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

80. Nadpis §52 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx alkoholických xxxxxx".

81. V §52 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "Reklama x teleshopping xx xxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

82. X §52 xxxx. a) xx xx slova "xxxxxxxxx xx" vkládají xxxxx "xxxx a" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx x".

83. §53 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizních programů x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, musejí xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxx obsah a xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx x dalších částí xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx způsobem, kterým xx mohla xxx xxxxxxx redakční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nesmí přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxx pronájmu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx televizní programy x xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx prodej xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pořadů xxxxxxx, jejichž předmět xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx propagovat xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx veřejnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx postupy xxxxxx x České xxxxxxxxx xx lékařský xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx x dále x xxxxxxx xxxx xx xxxxx zřetelně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx sponzora, kterou xx rozumí xxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxx, služby xxxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx sponzora x xxxxx hlavní předmět xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x sponzorování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx začátkem xxxx xx xxxxxxxx pořadu.

(6) Xxxxxxxxxxx nelze zpravodajské x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx pořady.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx programy, x xxxxx nadpoloviční xxxxx xxxxxxx vysílacího xxxx tvoří xxxxxx, xxxxx xxxxx sponzorovat.".

Poznámka xxx xxxxx č. 11 xx zrušuje.

84. Xx §53 xx xxxxxx nový §53x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky pod xxxxx č. 11x xxx:

"§53x

Xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Umístění xxxxxxxx x pořadech xx xxxxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxxxxxxxxxxxxx dílech, xx xxxxxxx a seriálech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx, xxxx

x) x případech, xxx xx neprovádí xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx bezplatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx soutěžící x xxxxx xxxxxxx xx xx pořadu.

(2) Pořady xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) jejich obsah x xxxx xxxxxxxx xx vysílání nesmějí xxx ovlivněny tak, xxx xxx xxxx xxxxxxx redakční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesmějí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pořady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musejí xxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x x xxxxxxx přerušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx rovněž xx xxxxx xxxxxxxxx zřetelně xxxxxxxx xxxx pořady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx žádným xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx x povaze těchto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx nevyrobil xxxx xxxxxxx xxxxxx nezadal xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11a).

(4) Xxxxxx xxxxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx výrobky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx cigaret xxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxx

x) léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

11x) §66x xxxxxxxxxx zákoníku.".

85. X §54x se xxxxx "xxxxxxx x sluchově xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xx zrakovým x xxxxxxxxx postižením" x slova "xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx navigace" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx, český xxxxxxx jazyk, titulkování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx děje, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orientace x xxxxxxx xxxxxx".

86. X §55 odst. 9, §55x xxxx. 9 x v §56 xxxx. 5 xx slova "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů".

87. §55x xx xxxxxxx.

88. X §59 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "a dále x xxxxxx xxxxxxxxx x" se xxxxxxx.

89. X §59x xx xxxxx "xxxxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12)".

90. X §60 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx".

91. V §60 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

92. V §60 xxxx. 1 xxxx. e) se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xx xxxxx "pořadu" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx částí xxxxxxxx".

93. X §60 xxxx. 1 písmeno x) zní:

"k) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx některou x povinností stanovených xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

94. X §60 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "vysílání xxxxxx, teleshoppingu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

95. X §60 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx ustanovení §32 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 5,

t) xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 6,

u) xxxxxxxx xxxxxxx snadný, xxxxx x trvalý xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 7.".

96. X §60 xxxx. 3 písm. x), x) x x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx další xxxxx xxxxxxxx".

97. V §60 xxxx. 3 písm. x) xx slova "x upoutávky" nahrazují xxxxx ", upoutávky xxxx další xxxxx xxxxxxxx" x za xxxxx "mladistvých" se xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osobou xxxxxx 18 let, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,".

98. X §60 xx na xxxxx odstavce 3 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňují se xxxxxxx h) x x), xxxxx znějí:

"h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 4,

x) xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §67 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx.".

99. X §60 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxxxx od 1&xxxx;000 Xx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx Rada xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §34.".

100. X §61 xxxx. 1 xx xxxxx "do 2 xxx" nahrazují xxxxx "xx 3 xxx".

101. X §61 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxx xxxxxxx výši pokuty xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx zavinění a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, typu x xxxxxx závadného xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu, a xx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx písemně xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.".

102. §62 xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xx 18 zní:

"§62

Pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

(1) Rada xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx šíření televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx je xxxxxxx stranou Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, má-li xx to, xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx §32 xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xx hrubou xxxxxx14), xxxxx xx jeho xxxxxxx jsou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx15).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxx x hrubým xxxxxxxx xxxxxxx §32 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 12 měsících xxxxxxx dvakrát písemně xxxxxxxxxx x tím, xx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx trvalo xxxx xx k xxxx došlo opětovně,

b) xxxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx šíření tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské komisi x xxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx něhož xx televizní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx"), spolu se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) xx xx xx, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x regulačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řešení x porušování xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, Rada xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jehož obsahem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx16) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx

x) má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxxxxxx zcela xxxx převážně na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převzatého xxxxx písmene x) xx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx usadil xxxxx, xxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxx by xx na něj xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx x Xxxxx republice,

c) xxxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) v Xxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx Evropské unie,

d) xx za to, xx výsledky dosažené xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x orgánem xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx17), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxxxxx18), a

e) obdržela xxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx x právem Evropské xxxx.

(4) Rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu Rada xxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x xx xx xxx, xxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbude platnosti xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx Xxxx jeho xxxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx převzatého xxxxxxxxxxx programu, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, pozbude xxxxxxxxx, rozhodne-li Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxx, kdy x xxx Xxxx xx xxx úřední xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx oznámení; xxxxxxxx xx Rada povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx obdržela písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Rada je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zasílá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, který je xxxxxxx stranou Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x není xxxxxxx členským státem Xxxxxxxx unie, nebo xxxxxx určenému Evropskou xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rovněž Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

14) Čl. 24 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Protokolu xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx televizi.

15) Xx. 24 xxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 89/552/EHS xx xxx 3. xxxxx 1989 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx upravujících poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx o audiovizuálních xxxxxxxxxx službách), ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/36/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/65/XX.

17) Xx. 23x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 89/552/EHS xx xxx 3. xxxxx 1989 x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/36/ES x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2007/65/XX.

18) Xx. 3 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 89/552/EHS xx xxx 3. xxxxx 1989 x koordinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/36/XX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2007/65/XX.".

103. X §66 xx slova "a xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "rozhodnutí x xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx převzatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx9x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx5x)".

104. X §66x xx xx xxxxx "xxx regulaci xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x sponzorování".

105. X §67 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "§42 xx 47" vkládají xxxxx ", §49 xxxx. 2 x 3 a §50 xxxx. 2".

106. X §67 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxx výhradně na xxxxxxx x teleshopping xxxxx být xxxxxxx x teleshopping xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42 až 47, §49 xxxx. 2 x 3 x §50 xxxx. 2 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx g) x xxxx ustanovení §35 xx 41. Xx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx reklamy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §48, 49 x 52.".

107. X §67x xx xxxxx "47 x 49 xx 51" xxxxxxxxx xxxxx "47, 50 x 51".

§21

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v nabídce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxxx"), a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Rada") xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxxxx x. 231/2001 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nesplní, xx povinna poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx poskytující televizní xxxxxxx, která povinnost xxxxx věty xxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, kdy xx bylo xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx licenci xxxx xxxxxx xxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen tyto xxxxx Xxxx doručit xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek. Xxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Radě do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí doplní x údaje xxxxx xxxx první xx 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxxx údaje xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx regulační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxx xxxxx xx televizní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx směrováno.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §53x xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx roku 2009.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

Xxxxx č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx mění takto:

1. X §2 xxxx. 1 xx slova "xxx xxxxxx na xxxxxx příjmu" xxxxxxxxx xxxxx ", xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx, xxxxxx nebo kabelových xxxxxxx".

2. X §2 xxxx. 2 se xxxxx "bez xxxxxx xx způsob xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rádiových vysílacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a přenos xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, družic xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v případě, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému uvedeného x §12 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

4. X §2 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mobilních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §5 xxxx. 6 se xxxxx "x těmto xxxxxx došlo" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona".

6. X §7 odst. 5 se slova "x xxxxxx změně xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx reklamy

§23

Zákon č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 138/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 132/2003 Xx., xxxxxx č. 217/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 384/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 25/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2007 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx. a xxxxxx č. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 3 xx xxxxx "vysílání," nahrazuje xxxxx "vysílání3a), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby na xxxxxxxx3x),".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 3x x 3x xxxxx:

"3x) Xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx).".

2. V §2 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx obrazovém záznamu, xxxxxxx-xx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3x),3x).".

3. X §7 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "televizní xxxxxxxx28)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx3x)", xx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx" a xx xxxxx "pro sponzorování x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 28 xx zrušuje.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx poplatcích

§24

Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 228/2005 Sb., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Sb., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona č. 130/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Sb., zákona x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx. xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 297/2008 Sb., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona č. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Sb., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona č. 346/2009 Xx. x xxxxxx č. 420/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

X položce 67 xxxxx XX xxxxxxx Xxxxxxxx ustanovení "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 132/2010 Sb., x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx).

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx údajů xxxxx xxxxxxx d) této xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x České televizi

§25

V §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx televizi, xx xxxxx xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx. x xxxxxx x. 384/2008 Xx., se x písmenu x) xxxxx "pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx 2 % vysílaných xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx simultánním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx pořadů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx postižením".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§26

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 4, §20 xxxx 61 a §25, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 132/2010 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Radě xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx doklady, jež xxxxxxxxx, xx xx xxxx vysílání xx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 až 4 xxxxxx x. 132/2010 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, příslušné kritérium xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx označí-li Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx, x stanoví xx x tomu přiměřenou xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapíše xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xx 30 dnů xxx xxx, xxx je xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, x xxxx uvede xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxx mediální služby xx vyžádání po xxxxxxxxxx x organizacemi xxxxxxxxx xx státu, xx xxxxx území xx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx osoby xx sluchovým xxxxxxxxxx x osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x televizní xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx postižením xx období ode xxx 1. července 2023 do xxx 30. června 2025 (xxxx xxx "Akční xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxx oproti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 132/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpřístupňovaných xxx xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx vyžádání x členění podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx Akčního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx audiovizuální mediální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxx 2025.

(4) První Xxxxx xxxx xxxxx §6b xxxx. 2 xxxxxx č. 132/2010 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zpracovává x xxxxxxxxxx na Akční xxxx na zkrácené xxxxxx.

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2022 Xx. s účinností xx 15.9.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 132/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 4, §20 xxxx 61 x §25, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2011.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

302/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 483/91 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.10.2011

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

180/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 7.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

238/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.7.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností od 1.2.2022

242/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx platforem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 15.9.2022

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2010/13/EU xx xxx 10. března 2010 x koordinaci některých xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování audiovizuálních xxxxxxxxxx služeb (směrnice x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1808 xx xxx 14. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2010/13/EU x xxxxxxxxxx některých právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xx trhu.

2) Xxxxx č. 480/2004 Sb., x některých službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xx. 43 xx 48 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., o provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §2 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 231/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §46 xxxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §66a zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10) §5 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 132/2010 Xx.

11) §2 odst. 2 obchodního xxxxxxxx.

12) Xx. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spotřebitele (nařízení x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

13) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 2006/2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

14) §9b xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16) §312e odst. 1 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

17) Sdělení Xxxxxx (2020/X 223/03) Xxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 7 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání x xxxxxxxx nízké xxxxxxxxxxxx x nízkého xxxxxx.