Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2017.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2017 do 30.06.2020.


Zákon o České obchodní inspekci
64/86 Sb.

§1 §2 §2a §3 §4 §4a §5 §5a

Krycí prostředek §5b

Krycí doklady §5c

Opatření k evidenční ochraně §5d §6 §6a §7 §7a §7b §7c §8 §9 §10 §11 §12 §13 §13a §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

č. 110/1997 Sb. - část osmá

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 65/2017 Sb. - §45

č. 264/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

§1

(1) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx orgánem xxxxxx xxxxxx podřízeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ústřední xxxxxxx; xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele xx xxxx zákonem x státní xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ředitel; xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx inspektorátu xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xx xxxxx na xxxxxxxx inspektorát x xxxx podřízené inspektoráty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxxxxx x Hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx,

x) Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxxx x Liberecký xx sídlem x Xxxx nad Labem,

e) Xxxxxxxxxxxxxxx x Pardubický xx sídlem v Xxxxxx Králové,

f) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx,

x) Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 29) x je účetní xxxxxxxxx 40).

(5) Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorát; x případech, kdy x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 17).

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nabízejí, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx trh výrobky, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo vyvíjejí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41), pokud xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx 42) xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 34), x xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2, 3, 6 xx 8, 10 až 12, 14, 16, 20 x 21 xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 43).

§2a

§2a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2017 Sb.

§3

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) ukládá xxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 42),

x) xxxxxxxxx poznatky x výkonu kontroly x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx; provedení xxxxxx xxxxxxx zajišťuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx; xx náklady xxxxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, byly-li rozborem xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prohlášení nebo x obchodním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzorků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44).

§4

Zaměstnanci České obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontrolních úkolů (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx vydaným Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí, který xx současně xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyhláškou.

§4x

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx kontroly oprávněn xxxxxxxxx zvukové, xxxxxxxx x zvukově-obrazové xxxxxxx xxx xxxxxx kontrolovaných xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx. Xxxxx fyzických xxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2015

§5

(1) Xxxxxxxx inspektor xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 42) xxxxxxx kontrolní xxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nákupu xxxx xx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx nákup xxx xxxxxxxxx, kontrolované xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx x pracovněprávního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx přítomna xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x to xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, do 14 xxx od převzetí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Neodporuje-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při kontrolním xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bezprostředně xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxx prodeje, nebo xx 14 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx kontrolní xxxxx xxxxxxxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohlíží xx xx takový xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzorek 45).

§5a

Vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je inspektor xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx své činnosti, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x nezbytné xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx identitou x xxxxxx xxxxx prostředek.

§5b

Krycí xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo činnost xxxxxxxx k zastírání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabránění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§5c

Krycí xxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx vyzrazení xxxxxxxx orgánů České xxxxxxxx inspekce.

(2) X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§5a), který xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, členů xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dokladu nutné, xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáním x užíváním xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx jejího účelu xxxxxxxxx součinnost a xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxx x vydaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx inspekce.

§5c xxxxxx právním předpisem x. 264/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2017

§5x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xx Ministerstvu vnitra xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx ohrožení jeho xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x rodičů, xxxxxx soukromých vozidel, xxxxx x opatření x evidenční xxxxxxx xxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.11.2017

§6

(1) Pokud nelze xxxxx kontroly dosáhnout xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 42) xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx staveb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxx xxxx užívá xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx následném xxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby; xxxxxx xxx učinit, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxx prostor. Pokud xx xxxxxx vlastník xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu jej x xxxxxxxxxx kontrolním xxxxx xxxxxxxx.

§6a

Inspektor xx pro xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nabízí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronického prostředku, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx inspektor xxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládá. Xxxxx podle xxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx včetně xxxxxx, xxxxxxx, prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 24) xxx xxxxxxxx uvedené x §2, xxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxx xxxxxxx opatřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, 25)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx technickým xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx o xxx xxxxx písemný xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx uvedou x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx inspektorátu. Xxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx, x pokud opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx inspektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ředitel. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kontrolované osobě x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x kontrolovaná xxxxx xxxxxx nápravu, xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně Českou xxxxxxxx inspekci informovat.

§7x

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb.

§7x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx porušující některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 14), xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx. Opatření x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x něm učiní xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajištěných výrobků x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx doručí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, 28) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, budou xxxx výrobky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx inspektor xxxxxx xxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x které xxxx xxxxxxxx, prodej xxxx xxxxxxxxxx takovýchto xxxxxxx zjištěno. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 28) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx uloženému xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx seznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx místně příslušnému xxxxxxxxxxxx. Námitky xxxxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zajištění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xx xxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxx bude xxxxxxxxx, xx xx nejedná x takovéto výrobky. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, 28) xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Písemnost se xxxxxx kontrolované xxxxx. Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobky xxx zbytečných průtahů xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx použitých pro xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím kromě xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. 29)

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ředitel xxxxxxxxxxxx určit, xx xxxxx poskytnuty k xxxxx xxxxxx, x xx bezplatně. Humanitárními xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ocitlo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx postiženo xxxxxxxxxx událostí, kdy xx xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů.

(7) Xx-xx rozhodnutí podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx propadnuté výrobky xxxxx zničeny, xxxxxxx xx provede úředně xxx xxxxxxxx tříčlenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podepíší xxxxxxx xxx členové xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx nabízela, prodávala xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Výrobky xxxxxxxxxx xxxx zabrané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx k humanitárním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxx nebo působících x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školství, 30) xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, 31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

3. poskytují xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 roky, a

4. xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx platbách xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Pro xxxxxxxxxxx účely mohou xxx poskytnuty xxxxxxx, xxxxx nejsou zdravotně xxxxxxx, jsou xxxxxxxx x ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zničeny prvky xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) O poskytnutí xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx uzavře Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnou xxxxxxx, 32) která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx porušení xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx je přejímající xxxxxxxxxx použije; xxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxx změnit, při xxxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přejímajícím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádostí x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx potřeb. Odstranění xxxxx porušujících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxxxxx xxxx xxxxxxx na své xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sepíše xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx komise.

(11) Přejímající xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx je povinna

a) xxxxxxxxxx odstranit x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x humanitárním xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) přijmout xxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opětovnému xxxxxxx xx obchodního xxxxx.

(12) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přejímající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 let xx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí, xxxxxxx x příjmu xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x nimi xxxx xxxxxxxxxxxx naloženo. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 33)

§7x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx protiprávního xxxxxxx 35), xxxxxxx xx kontrolovaná osoba xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x jiném xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxxxxxx 36), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 160/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 2.7.2007

§8

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx až na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx záznam. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx proti xxxx xxxxx námitky, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo xx xxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podané xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx konečné.

(4) Jestliže xxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxx nápravy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Českou obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit, x xx xx xx xxxx, kdy k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojde.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx inspektorátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uloženým xxxxx xxxxxxxx 5, může xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx x uloženým xxxxxxxxx. Podané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek. X podaných námitkách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

§9

(1) Kontrolovaná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §5 xxxx. 5 xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx uvedení xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx použití výrobků xxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) poruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. b),

d) x rozporu s §7 odst. 4 xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o zjednání xxxxxxx,

x) x rozporu x §7b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §7b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx poškodit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7c, nebo

h) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxx §8,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 4 neinformuje Xxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxx nápravy.

(2) Xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího, xxxxx nabízí xxxx xxxxxxx zboží či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx takové xxxxx xxxx služby xx této stránce xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §7b odst. 11 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k humanitárním xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 11 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků x xxxxxx opětovnému xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7b xxxx. 11 písm. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §7b xxxx. 13 xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx x jak x xxxx bylo prokazatelně xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx pokutu xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Pokutu xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxx xx xxxxx jednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

zrušen

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2000 Sb.

§12

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx §9 rozhoduje xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx příkaz xx xxxxx.

(2) Pokutu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce.

§13

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx 6) xx účelem xxxxxxxxx ochrany a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zlepšování xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů x podnikatelských xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na vnitřním xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx výrobků, zboží x poskytování xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx stavovskými xxxxxxxxxx, pokud budou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x podnětů xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx občany xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx činnost.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kontrolní činnost. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxx x orgány xxxxxxxx zkušebnictví, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx potřebnou xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx obchodní inspekce xxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx orgánům.

(5) Obdrží-li Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků xx volného oběhu x důvodu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxx nebo není xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxx vydání tohoto xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxxxx xx celních xxxxxx potřebné xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do volného xxxxx.

§13x

(1) Česká obchodní xxxxxxxx využívá xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x její činností xxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu,

e) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x místu trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxx.

(5) X údajů xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek stanovených xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx 7).

§15

Výkon xxxxxxxx prodeje xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16

Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xx §92 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx.

§17

§17 xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 378/2015 Sb.

§18

§18 xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§19

§19 xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§20

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1987.

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 240/1992 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon České xxxxxxx xxxx x. 64/1986 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. června 1992.

Xxxx x. x.

XXXX OSMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů 9) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, který zahájil xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ohlásí xxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 nejpozději xx xxxxx měsíců xx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Závazné xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výroby x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx. X této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 10)

Xxxx xxxx xxxxxxx právním předpisem x. 110/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

§45

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 64/1986 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx zahájená podle xxxxxx x. 64/1986 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Opatření xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 64/1986 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.11.2017

Informace

Tento právní předpis xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1987.

Xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx znění xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx č. 425/92 Xx.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

189/99 Sb., x nouzových zásobách xxxx, o xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.11.99

71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.4.2000

145/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 63/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 110/97 Xx.

x účinností xx 1.9.2000

102/2001 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2001

321/2001 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednávání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně zákona x. 64/86 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

205/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2002 x xxxxxxxx xxxxx §2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

226/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

281/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 131/2003 Sb., x xxxxx č. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

439/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 64/86 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.12.2003

626/2004 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

229/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2006

531/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 2.7.2007

36/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 12.2.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx nad xxxxx, xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx na trh

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

145/2010 Xx., o spotřebitelském xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2010

219/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 191/99 Xx., x xxxxxxxxxx týkajících xx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

445/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

378/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2016

258/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

s účinností xx 1.12.2016

452/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2017

65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

264/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

238/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii.
Xxxxx č. 142/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxx.
2) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Sb.
4) §17 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx mzdě.

6) §214 a xxxx. občanského zákoníku.
7) Xxxxx Xxxxx národní rady č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 30/1968 Sb., o státním xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 84/1987 Xx.), xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Xx., zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 61/1992 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
9) Např. xxxxx č. 87/1987 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 303/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §25 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Xx.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
13) §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
14) §2 xxxx. 1 písm. x) x §8 zákona x. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Například §11 xxxxxx č. 22/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
16) Například xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Sb.

17) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
21) Xxxxx č. 321/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Xx.
22) §12 xxxx. x) zákona x. 123/2000 Xx., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
23) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 17/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx elektrická xxxxxxxx nízkého napětí.
25) Například §13 xxxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. x xxxxxx č. 205/2002 Xx.
26) Xxxxxxxxx §5 xxxxxxxx vlády x. 17/2003 Xx.

27) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 336/2004 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 251/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., x technických požadavcích xx výrobky x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 154/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx implantabilní zdravotnické xxxxxxxxxx x kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 251/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 453/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx některá práva xxxxxxxxx vlastnictví x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxxx zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

32) §1746 xxxx. 2 občanského zákoníku.

33) Xxxxxxxxx zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 2006/2004 o spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
35) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx dodržování zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
36) Xx. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
37) Xxxxx č. 145/2010 Sb., x spotřebitelském xxxxx x o xxxxx některých zákonů.

38) §5 x 5a xxxxxx č. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751 xx xxx 29. xxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx transakce.

40) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

41) Xxxxxxxxx §14a xxxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

42) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxx bezpečnosti výrobků), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 90/2016 Sb., x posuzování shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxxx č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx hmotách x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 2006/2004 xx xxx 27. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

44) Zákon č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx nad xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

45) §11 xxxxxx x. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).