Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2000 do 29.06.2001.


Zákon o České obchodní inspekci
64/86 Sb.
č. 110/1997 Sb. - část osmá
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

§1
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je orgánem xxxxxx xxxxxx podřízeným xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx; xxxxx xx xx ústřední xxxxxxxxxxx x xxxx podřízené xxxxxxxxxxxx.
(2) X čele Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxx ředitel, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2000 xx 30.6.2001 (xx xxxxxx x. 102/2001 Xx.)
§2
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a zboží xx vnitřní trh, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx osoby"), pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozor xxxx správní xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu,
b) xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měřidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, technickým xxxxxx, xxxxx technickým předpisům, xxxxxxxxx schválenému typu, 11)
x) dodržování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných xxxxxx,
x) dodržování ostatních xxxxxxxx stanovených zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závaznými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,
x) xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxx x zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx x xxxxx, 12)
x) zda nedochází xx klamání spotřebitele. 13)
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokrmů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2000 xx 1.7.2007 (do xxxxxx č. 160/2007 Xx.)
§3
Xxxxx obchodní xxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
x) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx příčin a xxxxxxxxxx následků x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zabezpečuje x xxxxxxx systematickou kontrolu xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx poznatky x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příčin, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx kontroly, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 13) x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokrmů x tabákových xxxxxxx; xxxxxxxxx těchto rozborů xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx; xx náklady xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prokázáno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) ukládá sankční x xxxx opatření xxxxx xxxxxx zákona xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2000 xx 31.7.2010 (do xxxxxx č. 155/2010 Xx.)
§4
(1) Xxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxx oprávněni
a) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx jsou vykonávány xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx; za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stát; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) ověřovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zastupují kontrolované xxxxx, x oprávnění xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx za xxxxxxx xx kontrolovaných xxxx potřebné xxxxxx xxxxxxx nebo zboží x xxxxxxxxx jakosti x bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx, pokrmů a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x posouzení, zda xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 13) Xx xxxxxxxx xxxxxx výrobků xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x okamžiku xxxxxxxx vzorku xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx, xxxxxx příčiny a xxxxxxxx následky xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vstupovat xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dozoru, xxxx xx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xx sjednává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)
(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx inspektoři prokazují xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez vyzvání.
(3) Xxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství 4), x nichž xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s ním, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§5

zrušen

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2000 xx 31.7.2010 (xx xxxxxx č. 155/2010 Xx.)
§5x
(1) Inspektoři Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 13) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podnětu xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx věci; xxxxx xxxxxx xx kontrole xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx patentu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ochranné známky, xxxxxxx autorského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) vyzvat majitele xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 14)
(2) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxx toho, kdo xxxxx podnět, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 14) xxxx o xxxxxxxxxx nedostatcích x xxxxxx xxxxxxxxx.
§5x vložen xxxxxxx předpisem x. 145/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2000
Xxxxxxxx od 1.9.2000 xx 31.7.2010 (xx xxxxxx č. 155/2010 Xx.)
§6
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 15) je-li to xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx inspektorů xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx pověření xxxxxx xxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxx. 16)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x účasti xx kontrole xxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xx stanovené xxxxx odstranit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich příčiny x škodlivé xxxxxxxx xxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx o nich x o xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2000 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 226/2003 Xx.)
§7
(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxx činnosti xxxxxxx v §2,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ověření xxxxxxxxx, xxxx měřidel neodpovídajících xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závadnosti xxxx zboží na xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxx xxxxx písemný xxxxxx.
(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná xxxxx x uloženým xxxxxxxxx může proti xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nebo xx xxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx dnů. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx ústředního inspektorátu, xxxxxxxx xxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx konečné.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.1997 xx 30.9.2002 (xx xxxxxx x. 205/2002 Xx.)
§7x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ochranné xxxxxxxx, kterým je
a) xxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxx xxxx jeho výrobních xxxxxx na xxx xx určenou xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vážného xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředí (xxxx jen "oprávněný xxxxx"),
x) xxxxx uvádění xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x stažení xxxxxx xxxxxxx x trhu, xxxxxxxxx x z xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx výrobky xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinným způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx vystaveny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x).
(2) Xxxxxxxx podané xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx hradí xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněný zájem xxxxx xx xxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx výrobcem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxxxxx.
§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.1997
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2000 xx 18.12.2003 (xx xxxxxx x. 439/2003 Xx.)
§7x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx prokázaném xxxxxxxx nabídky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 14) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zboží. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx úředního xxxxxxx kontrolované xxxxx.
(2) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 14) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx inspektorovi vydat. Xxxxxx-xx xxxxxx, budou xxxx výrobky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx kontrolovaná osoba, x které xxxx xxxxxxxx, prodej nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx osoba není xxxxxxx uhradit xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxx xx prokáže, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 14) xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, 14) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx inspektorátu. Xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o námitkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 14) trvá xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků nebo xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 14) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx inspektorátu. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx, musí xxx kontrolované osobě xxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitých pro xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx inspektorátu xxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 14) Vlastníkem xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zničení xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx protokol. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx skladovala.
§7b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2000 Sb. x účinností od 1.9.2000

§7x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 35), xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx společenství nebo x xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx společný xxxxx xxxxxxxxxxxx 36), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7x xxxxxx právním předpisem x. 160/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 2.7.2007

§8
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může mít xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxx činnosti xxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xx xx dobu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx inspektor xxxxxxxxxxxx xxxxx x neprodleně x xxx pořídí xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx x odstranění xxxxxxxxxx nedostatku xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůtu prodloužit, x xx xx xx doby, xxx x xxxxxxxxxx nedostatku xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 oznámí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxx písemné xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx konečné.
Xxxxxxxx od 1.9.2000 xx 18.12.2003 (xx xxxxxx x. 439/2003 Xx.)
§9
(1) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolované osobě, xxxxx
x) xxxxxxxx dohodnutý xxxx xxxxxxxxx termín xxxx rozsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx službu x požadované xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx schválenému xxxx,
x) xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xx xxxxxx hygienu xxxx hygienickou nezávadnost xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx bezpečného xxxxxxxxx,
x) xxxxxx ostatní xxxxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 x 2, xxxxx xxxxx uložit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nebo
e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Za xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností x xxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxx kontroly xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(2) Inspektor xx xxxxxxx xxxxx zjištění xxx kontrole může xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za méně xxxxxxx zaviněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pokutu xx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; o xxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx pokutu xxxxxx; x jejímu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxx kontrolované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pokutu až xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, a xx x opětovně.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 dověděl, nejpozději xxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 3 xxxx.
(5) Pokutu xxxx xxxxxxxxxx pokutu xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§10

xxxxxx

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2000 Sb.

Xxxxxxxx 1.9.2000 xx 31.12.2005 (xx xxxxxx x. 444/2005 Xx.)
§12
(1) Xxx xxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x pořádkové xxxxxx uložené xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx splatná do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx.
(5) Pokutu xxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán 18) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
Účinnost od 1.9.2000 xx 30.6.2001 (xx xxxxxx č. 102/2001 Xx.)
§13
(1) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) se xxxxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxxx samosprávy x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x institucemi, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6),
x) x xxxxxxxxxx stavovskými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) při xxx činnosti využívá xxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx občanů,
b) zajišťuje xxx občany poradensko-informační xxxxxxx.
(3) Orgány x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x vysvětlení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytují xx xxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxx.
(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx orgánů, xxxxxx xx těmto xxxxxxx.

§14

Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon činností xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 7).

§15
Xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx x útvarech x zařízeních xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojených xxxxx vzájemně xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

§16

xxxxxx

§17
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx přezkoumatelná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18
Xxxxx xxxxxxx není xxxxxxx působnost xxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8).

§19
Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 122/1962 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 31/1968 Xx., pokud xx xxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1987.

Xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1992.

Xxxx x. x.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx 9) týkající se xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx spojených xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedených v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se postupuje xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, ohlásí tuto xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx potraviny xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxx zákona k xxxxxxxx výroby x x xxxxxx potravin xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona pozbývají xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxx platnosti x opatření vydaná Xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx. 10)

Xxxx xxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 110/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

Informace

Tento právní předpis xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1987.

Xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 425/92 Xx.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.9.97

110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.9.97

189/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x řešení xxxxx ropné xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x účinností xx 1.11.99

71/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

145/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 63/86 Xx., o České xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 110/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.9.2000

102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

321/2001 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednávání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně zákona x. 64/86 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

205/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2002 x výjimkou xxxxx §2, která xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

226/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 505/90 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

439/2003 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 64/86 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.12.2003

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s účinností xx 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

229/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 634/92 Sb., x ochraně spotřebitele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.5.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

160/2007 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 2.7.2007

36/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 468/91 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 12.2.2008

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx akreditaci a xxxxx nad trhem, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony xx zkvalitnění xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

219/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 191/99 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 64/86 Xx., o České xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.8.2011

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2013

407/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

308/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x povinném xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.12.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

378/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.12.2016

452/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 13.1.2017

65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek

s xxxxxxxxx od 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

264/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 64/1986 Xx., o Xxxxx obchodní inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2017

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 142/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxx.
3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Xx.
4) §17 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx.

6) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění zákona x. 300/1990 Sb.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8) Např. xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (úplné xxxxx x. 84/1987 Xx.), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské inspekci, xxxxx č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Xx., xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 61/1992 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.
11) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx znění xxxxxx x. 119/2000 Xx.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx.
13) §8 xxxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
14) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 634/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
Xxxxx č. 191/1999 Sb., x opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx vývozu xxxxx porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 121/2000 Sb.
15) Například §11 xxxxxx x. 22/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
16) Například xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., ve xxxxx zákona x. 71/2000 Xx.

17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxx bezpečnosti výrobků).
21) Zákon č. 321/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednávání spotřebitelského xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Sb.
22) §12 xxxx. c) zákona x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx x. 17/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx nízkého xxxxxx.
25) Xxxxxxxxx §13 zákona x. 22/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. x xxxxxx x. 205/2002 Xx.
26) Xxxxxxxxx §5 xxxxxxxx xxxxx x. 17/2003 Xx.

27) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 181/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 191/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na aktivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 286/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro.

28) §8 odst. 2 x §7b xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 242/1991 Sb., x soustavě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresními xxxxx x obcemi.

31) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx fondech x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 210/2002 Xx., xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování občanů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx zájmů spotřebitele (xxxxxxxx x spolupráci x oblasti ochrany xxxxxxxxxxxx).
35) Xx. 3 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
36) Xx. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
37) Zákon č. 145/2010 Sb., x spotřebitelském xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

38) §5 zákona x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2008 Xx.