Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32017R2470 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP) R P
32017R2467 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2467 ze dne 21. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky R P
32017R2460 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2460 ze dne 30. října 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, pokud jde o seznam referenčních laboratoří Unie (Text s významem pro EHP) R P
32017R2459 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2459 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty R P
32017L2455R(05) Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úřední věstník Evropské unie L 348 ze dne 29. prosince 2017) R P
32017L2455R(06) Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úřední věstník Evropské unie L 348 ze dne 29. prosince 2017) R P
32017L2455 SMĚRNICE RADY (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku R P
32017L2455R(01) Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úřední věstník Evropské unie L 348 ze dne 29. prosince 2017) R P
32017R2454R(02) Oprava nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úřední věstník Evropské unie L 348 ze dne 29. prosince 2017) R P
32017R2454 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty R P
32017R2454R(01) Oprava nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úřední věstník Evropské unie L 348 ze dne 29. prosince 2017) R P
32017R2446 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2446 ze dne 19. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP) R P
32017D2426 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2426 ze dne 21. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině R P
32017R2417 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2417 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro obchodní povinnost ve vztahu k určitým derivátům (Text s významem pro EHP) R P
32017R2416 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2416 ze dne 20. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise, a opravuje uvedené nařízení v přenesené pravomoci R P
32017D2409 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2409 ze dne 18. prosince 2017, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu Švédska R P
32017D2408 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2408 ze dne 18. prosince 2017, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty R P
32017R2405 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2405 ze dne 20. prosince 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Picpoul de Pinet“ (CHOP) R P
32017R2404 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2404 ze dne 20. prosince 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Maasvallei Limburg“ (CHOP) R P
32017R2402 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 R P