Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (EU) 2017/2402

xx xxx 12. xxxxxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se zvláštní xxxxx pro jednoduchou, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/65/ES, 2009/138/XX, 2011/61/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 648/2012

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx článek 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Evropské komise,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru (2),

x xxxxxxx s řádným xxxxxxxxxxxxx postupem (3),

vzhledem k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx – refinancovat soubor xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx automobily, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx, tím, xx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx. Xxxxxxx seskupí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx půjček x xxxxxxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx různé investory, xxxx investorům xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx obvykle xxxxxx přímý xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx toků x xxxxxxxxxxxx půjček.

(2)

Xx xxxx xxxxxxx ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx plánu xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by se xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2008. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kamenem xxxx xxxxxxxxxxxx trhů x xxxxxxxx x xxxxxxxx prioritního xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a návratu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3)

Xxxxx Unie xx xxxxxxx právní xxxxx, xxxxx byl zaveden x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx s riziky xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, neprůhlednou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx produkty xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a riskantních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který bude xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4)

Sekuritizace xx důležitým xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx důležitou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a širší alokace xxxxx xx finančním xxxxxxx Xxxx. Umožňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxx xxxxxx uvolnit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx půjčování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx sekuritizace xxxxxx efektivitu xxxxxxxxxx xxxxxxx a poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx most mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podnikání, xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxx xxxxxxx propojenosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx efektu, xxxxx sekuritizace xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i makroobezřetnostní dohled xxx xxxxx trhem xxxxxxxxxx Evropskou radou xxx systémová xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1092/2010 (4), x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „STS xxxxxxxxxxxx“), xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx, xxx Unie xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulatorní xxxxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx. Xx xx vedlo x xxxxxxxx podmínkám a k regulatorní xxxxxxxxx, zatímco xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trh xxx XXX sekuritizace x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx definicemi x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx Xxxx je na xxxxx stanovit definice xxxxx klíčových pojmů xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxx xx seskupením xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx použitý x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a to i když xxxx transakce nebo xxxx systém xxxx xxxxxxxx povinnosti s různou xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxx měl xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx rizik. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx správce aktiv, xxxx xx správcovská xxxxxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/XX (5).

(8)

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx resekuritizací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx XXXX“) považovány xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx bránit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx nařízení usiluje. Xx xxxxxxxxxxx okolností xxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxxx xxxxxxxxx. Kromě xxxx xx xxx financování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tranší.

(9)

Investice xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nim xxxxx vystavují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podkladových xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx mohl x xxxxx xxxx i další xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a operační xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx obsluhy, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx („xxx xxxxxxxxx“) xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v zájmu xxxxxxxxx investorů náležitě xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xx xxxxx druhů xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx péče xxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx jednotlivými xxxxxxx, xxxxxxxx a investory xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jednali x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x XXX sekuritizacím. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx by měly xxxxxxxxxx dát xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxx, xxx jsou kritéria xxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Institucionální investoři xx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a sekuritizační xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx na STS xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx by xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10)

Xx zásadně důležité xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, původních xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxxx podíl v podkladových xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxxx. Xx tedy důležité, xxx si xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podstatnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx si xxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx ekonomická xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx ohledu xx použité právní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx expozice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx expozice xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xx ponechání xx xxxxxxxx vztahovat xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx informovat o tom, xx si původce, xxxxxxx nebo původní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx expozici xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx případy, xxx xxxx sekuritizované xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména orgány xxxxxxx moci. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

(11)

Původci xxx xxxxxxxx xx neměli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a neměli xx bez xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vyšší xxxxxx úvěrového xxxxxx xxx srovnatelná xxxxxx x xxxxxxx původců. Porušení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx sankcím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx úmyslném. Pouhé xxxxxxxx z nedbalosti by xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Touto xxxxxxxxxx by však xxxxxx být xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxx xxxx sponzorů xxxxxx x xxxxxxx xx sekuritizační xxxxxxxx aktiva, která xxx xxxxxx mají xxxxx profil úvěrového xxxxxx v porovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktiv, která xxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx převáděných xx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxxxxxx investoři xxxx potenciální investoři. Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnými aktivy x xxxxxxx původce.

Měla by xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Není xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sekuritizace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průměrná xxxxxx x xxxxxxx původce.

(12)

Schopnost investorů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, a učinit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, závisí xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx nástrojích. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx acquis xxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investoři xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sponzorů a sekuritizačních xxxxxxxx x xxxxxxxx investorům xxxxxxxxxxx, snadný x xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx sekuritizací, xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podkladových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx povolovat a dohled xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx) (xxxx xxx „xxxxx XXXX“), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 (6). Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx XXXX xxxxxxxx, xxx informace, které xxxx být xx xxxxxx xxxxxxxx hlášeny, xx nejvíce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šablonám xxx xxxxxxxxxxx takovýchto xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx především xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dohledu xxxxxxxxxxx zdroj údajů, xxxxx potřebují k tomu, xxx jednali x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vytvářeny xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavírat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (například aniž xx xxxx xxxxxxxx, xx určitá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xx rozšíření produkce xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx) xxxx podkladových aktivech (xxxxxxxxx x xxxxx pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnik). X xxxxxx případech jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebné x xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, obdrží xxxxx xx nich. Xx xxxx vhodné, xxx xxxxxxxx sekuritizace byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sekuritizací.

(14)

Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tatáž xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako u expozic xxxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splněna x xxxxxxx, v jakém xxxx xxxxxxxxxx nemají x xxxx xxxxxx xxxxx úvěru.

(15)

Sekuritizované xxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 2014/65/XX.

(16)

Ve zprávě xxx xxxxxxxxx by xxxx původci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, restrukturalizaci xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, úlevy, xxxxxx koupě, platební xxxxxxxxx, xxxxxx, odpisy, xxxxxx získané prostředky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozic. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx sekuritizace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxx x xxxxx o peněžních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dluhy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx sekuritizované pozice, xx. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, předplacené xxxxxxx, xxxxx a poplatků xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx události, která xx mohla mít xx následek změny x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx každou xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobrou xxxxxxxxx, xxxxxxx požadavků xx XXX xxxxxxxxxxxx neznamená, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (totiž programů XXXX x xxxxxxxxx komerčních xxxxxx zajištěných xxxxxx (xxxx xxx „transakce XXXX“)), měly xx xxxxxxxxx dva xxxxx xxxxxxxxx xx STS xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxx dlouhodobé x xxxxx xxx krátkodobé sekuritizace – odpovídající těmto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx v řadě xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx ABCP xx mohlo být xxxxxxxxxxxx dosaženo xxxx xxxx dohodou o proměnné xxxxx x xxxxx ceny xxx xxxxxxxxx podkladových xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx programů XXXX. Xxxxxxxxx XXXX, které xx xxxxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxx měla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ABCP, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ABCP.

(17)

Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/35 (7) x (XX) 2015/61 (8) již byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx obezřetnostnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx riziko.

(18)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx usazeny pouze x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a nespolupracujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX). Xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v oblasti daní, xxx by xxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx by xx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v nichž xxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotky.

(19)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx obecnou xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry (XXXXX) xxx 23. xxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti pro xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vydaném dne 7. xxxxxxxx 2015 Evropským xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx orgánem xxx bankovnictví) (xxxx xxx „xxxxx XXX“), xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x. 1093/2010 (9).

(20)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro XXX xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxx xx nemělo xxxx x xxxxxxxxx přístupům. Xxxxxxxx přístupy by xxxxxxxxx potenciální xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investory xxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx regulačních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx důvěra xxxxxxxxx v kritéria xxx XXX sekuritizace. Orgán XXX by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx v celé Xxxx x xxxxx xxxxxx případných xxxxxxxxxxx otázek. Takový xxxxxx xxxxx výkladu xx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx původci, xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otázek xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx XXXX.

(21)

Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Společném xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx soudržnost xxxx xxxxxxxxx a posouzeny xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xx vztahu x XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx, než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx důležitý x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(22)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx sekuritizační xxxxxxxx. X xxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo postoupení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxxx ustanovením x xxxxxxx xxxxxxxx („xxxxxxxx“), aniž xxxx dotčeny podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx před prohlášením xxxxxxxx neschopnosti prodávajícího, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxx převod xx xxxxxxx xxxxxxx účinkem, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx doloženy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx sekuritizací, u nichž xxxxxxxxx xx skutečnému xxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx takovýto xxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx namísto xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složitost xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx derivátové xxxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx XXX sekuritizace neměla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx EBA ve xxx xxxxxx x xxxxxxxx 2015, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxxx syntetickou xxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro XXX xxxxxxxxxxxx, která xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozvahové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a zvláště xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh x xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx na tyto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z prodávajícího xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx x xxxxx definovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx diskreční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, by xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx aktivní xxxxxx portfolia.

(26)

Podkladové expozice xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxx dlužníkům xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxx xx specifikovaných xxxxxxxxx, xxx xxxx z úvěrového xxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxx u dlužníka xxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx „xxxxxxxxxx vědomí“ by xxxx být považována xx splněnou na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx od původce x xxxxxxx xxxx obsluhy xxxxxxx xxxx v průběhu xxxx postupu řízení xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx nevýkonných, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx obezřetný přístup. Xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozic xx xxxx xxxxxx xxx vyloučeno x xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nové nedoplatky xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednotku. V tomto xxxxxxx xx mělo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxxxxxxxxxxxxx.

(27)

Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladových xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx expozic, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx do xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxx půjček x xxxxxxxx xx automobily xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxx xxxxx osobní a rodinné xxxxxxxx x xxxxxxxx domácností. Xxxxxxxxxx expozice xx xxxxxx zahrnovat převoditelné xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 44 xxxxxxxx 2014/65/XX. X xxxxx zohlednění xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx pro poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx smluv x xxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy, xx xxxx xxx xxxxx, xxx podkladové xxxxxxxx zahrnovaly xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xx nezbytné xxxxxxxx novému xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx poskytování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vědí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nakonec xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx upisování, xxxxx xx xxxxxx být xxxx xxxxxx než xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx standardů xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxxx stranám x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx dostatečné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx expozic xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx sekuritizací, xxx xxxx podkladovými xxxxxxxxxx půjčky na xxxxxx nemovitosti, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx zprostředkovatelům xxxx xxxx najevo, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx věřitelem xxxxxxx. Xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/48/ES (10) nebo 2014/17/XX (11) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí.

(29)

Jak xxxxx xxxxxxxx krize xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trhů cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pozic xx xxxxx míře xxxxxxx xx prodeji xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěna, vede xx ke zranitelnosti. Xxxxx papíry kryté xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitosti by xxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx xxx považovány xxxxxx.

(30)

Xxxx-xx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxx a sekuritizační xxxxxxxx XXX sekuritizace, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozicemi xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx leasingy xx xxxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(31)

Pokud xx původci, sponzoři x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx označení STS xxxxxxxxxxxx, měli xx xxxxxxxxx, příslušné xxxxxx x xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx STS xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx z kritérií xxx XXX sekuritizace naplněno. Xxxxx XXXX xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX publikovaném xxx xxxxxxxxxx účely xx jeho internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx, že XXXX xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx sekuritizace splňuje xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx. Dodržování xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědností xxxxxxx, sponzorů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tím by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx původci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx své xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx, x xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(32)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xx STS xxxxxxxxxxxx, měli by xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na seznam xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx o uvedených xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx STS xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péči ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx spolehnout xx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx XXX xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx však xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx spoléhat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(34)

Xxx investory, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx zapojení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na STS xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x XXX xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx sekuritizace x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx STS xxxxxxxxxxxx, xx mohli xxxxxxx, sponzoři x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení. Xxxx třetí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX a následného zveřejnění xx jeho internetových xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx potvrdila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Je však xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx, xxxxxxxx odpovědnost xx xxx investiční rozhodnutí x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx takové xxxxx xxxxxx. Zapojení xxxxx xxxxxx by nemělo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx STS xxxxxxxxxxxx a za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s STS xxxxxxxxxxxx.

(35)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyšetřovací x xxxxxxx xxxxxxxxx. Správní sankce xx x xxxxxx měly xxx xxxxxxxxxxxx. Investoři, xxxxxxx, sponzoři, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dohledu různých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx úzká xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX), xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 (12), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohledu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx úmyslných porušení xxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx záviset xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxx stanovování xxxxxxxx xxxxx a míry xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx a čistý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(36)

Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx dohled x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oznámení, měl xx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx i evropské xxxxxx xxxxxxx a relevantní xxxxxxxxx xxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx XXXX x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mediace.

(37)

Požadavky xx xxxxxxxxx označení „xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ („XXX xxxxxxxxxxxx“) xxxx xxxx a budou xxxxxxxx času xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx mít xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sekuritizační xxxxxxxx xxxxxx v délce tří xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx se xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxxxx xxxx sekuritizační xxxxxxxx nemohli vědět, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx. Během xxxx xxxx odkladu by xxxxxxx sekuritizace měla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx XXXX podle xxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na další xxxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentace. Komise xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účastníků xxxx x xxxxxxxxxxxxx a podávat x xxx xxxxxx.

(39)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES (13), 2009/138/XX (14) a 2011/61/EU (15) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009 (16) x (XX) x. 648/2012 (17) xx měly xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx xx vytvoření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zajištěním rovných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investory.

(40)

Xxxxx se xxxxx o změny xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx by xx xx xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingu. Xxxxxxx xx to, že xxxxxxx xxxxxx OTC xxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xx sekuritizačními xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujednání zajištěnými xxxxxxxx a zpravidla je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx neprovádí xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx, xx měla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxx ochranu.

(41)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx arbitráže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojenými s krytými xxxxxxxxx a s deriváty xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o povinnost clearingu x xxxxxxx požadavky na XXX xxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(42)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy o fungování Xxxxxxxx unie (dále xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxx xx poplatky xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a způsobu xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx úrovni, a aby xxxx konzultace xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (18). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů v přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx setkání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(43)

Xx xxxxxx upřesnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx rizika x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx expozice xxxx xxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx homogenní, při xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rizika, ponechání xx rizika xx xxxxxxxxxxxxxx základě, osvobození xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a toho, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx požadovány xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxx regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s článkem 290 Xxxxxxx o fungování XX x x xxxxxxx x xxxxxx 10 xx 14 nařízení (XX) č. 1093/2010. Xxxxx XXXX xx xxx xxxx konzultovat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx.

(44)

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx spolehlivým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce a povinnost xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxx by měla xxx xx Komisi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem XXXX xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx expozicích x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o sekuritizaci, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xx účelem transparentnosti, xxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx sekuritizací, xxxxxxxxx, x xxxx mají xxxxxx xxxxxxxx přístup, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx STS xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytnuty příslušným xxxxxxx v žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, jež mají xxx vyměňovány, a obsah x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxx v přenesené pravomoci x xxxxxxx s článkem 290 Smlouvy x xxxxxxxxx EU a v souladu x xxxxxx 10 až 14 xxxxxxxx (EU) x. 1095/2010. Xxxxx XXXX xx xxx úzce xxxxxxxxxxx s druhými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu.

(45)

X xxxxx xxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sponzorům x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měla xxx Xxxxxx svěřena xxxxxxxx přijímat prováděcí xxxxxxxxx xxxxx vypracované xxxxxxx XXXX, pokud xxx x xxxxxxx pro xxxxxxx při zpřístupňování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, šablony xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stávajícími xxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx oznámení XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx xxx posouzení, zda xxxx dodrženy požadavky xx STS sekuritizace. Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxx x xxxxxxx 291 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x x xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxxxx (EU) č. 1095/2010. Xxxxx XXXX xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx sekuritizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx uspokojivě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a že xx xxxx xxx xxx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxx na vnitřním xxxx, xxx spíše xxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxx a účinků, může xxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(47)

Xxxx nařízení by xx xxxx vztahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx vydány 1. ledna 2019 xxxx xxxxxxx.

(48)

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x 1. xxxxx 2019 xxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „XXX“, xxxxxxx-xx dané sekuritizace xxxxxxxxx na XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx požadavky x xxxx xxxxxxxx x x xxxxx požadavky x xxxx xxxxxx. Původci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ESMA oznámení XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sekuritizace xx měla být xxxxxxx xx předpokladu, xx sekuritizace xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx používat na xxxxxxxxxxxx vydané 1. ledna 2011 xxxx později a na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2011, xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxx xxxx nahrazeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 625/2014 (19), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013 (20), xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem pro xxxxxxxxx xx rizika xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx jistoty xx xx xx xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx měly xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ke xxx použitelnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahovat článek 405 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 x xxxxxxxx I, II x XXX x xxxxxx 22 nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) x. 625/2014, xxxxxx 254 x 255 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/35 x xxxxxx 51 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) x. 231/2013 (21).

X xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, sponzoři a sekuritizační xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxxxx až xx xxx použitelnosti regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxxx přijmout xxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xx XXXX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/3 (22) xxxx xxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX 1

XXXXXX USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecný rámec xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx a transparentnost, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprofesionálním xxxxxxxxxx, xxxxx resekuritizace, xxxxxxxxx na sekuritizační xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx registry xxxxxxxxxxxx. Vytváří xxxxxx xxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxx, transparentní x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX sekuritizace“).

2.   Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a sekuritizační xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se rozumí:

1)

„xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozloženo do xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

finanční xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx určuje xxxxxxxxx xxxxx v průběhu transakce xxxx xxxxxxx;

c)

při transakci xxxx systému xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 147 xxxx. 8 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013;

2)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel“ xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx subjekt, xxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx či xxxx sekuritizací, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cíle, a jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx zajistila xxxxxxxx dluhů xxxxxx xxxxxxxx xx dluhů xxxxxxx;

3)

„xxxxxxxx“ xxxxxxx, který:

x)

byl xx již xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zapojen xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx dluhy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx vzniknout xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

b)

xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx;

4)

„xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx z podkladových xxxxxxx xx sekuritizovanou xxxxxx;

5)

„sponzorem“ xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxx xxxxxx xx to, xxxxxxx-xx xx x Xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx podnik xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx 2014/65/XX, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx:

a)

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xxxxx sekuritizaci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x)

vytvoří xxxxxxx XXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx portfolia x xxxxx dané xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjekt, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX, xxxxxxxx 2011/61/XX xxxx xxxxxxxx 2014/65/XX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat;

6)

„xxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx seskupením xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx představuje xxxxx xxxx xxxxx úvěrové xxxxxx než xxxxxx xxxxx pozice x xxxxx xxxxxxxx, aniž by xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytly xxxxx xxxxxx;

7)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy“ xxxxxx „xxxxxxxxx XXXX“ xxxxxxxxxxxxx program, xx xxxxxx vydávané cenné xxxxxx xxxx převážně xxxxx komerčních papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxx;

8)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx „xxxxxxxxx ABCP“ xxxxxxxxxxxx x xxxxx programu XXXX;

9)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu v sekuritizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxxx povinnost xxxxxxx;

10)

„syntetickou xxxxxxxxxxxx“ sekuritizace, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použitím úvěrových xxxxxxxx xxxx záruk x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zůstávají xxxxxxxxxx xxxxxxx;

11)

„xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx sekuritizovanou xxxxxx;

12)

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx xx:

a)

xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 13 xxxx 1 xxxxxxxx 2009/138/ES;

x)

zajišťovnou xx smyslu xx. 13 xxxx 4 xxxxxxxx 2009/138/XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spadající do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2341 (23) x xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxxx směrnice, xxxxxx se xxxxxxx xxxx rozhodl xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu s jejím xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 32 xxxxxxxx (EU) 2016/2341;

d)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx smyslu čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2011/61/XX, který x Xxxx spravuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) xx xxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/65/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx XXXXXX, totiž investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/65/XX, xxx pro účely xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolenou xxxxx xxxxxxx směrnice; xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 pro xxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxxxx podnikem xx xxxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx;

13)

„obsluhovatelem“ subjekt, xxxxx xxxxxxxxxx spravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabytých xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

14)

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx smluvního xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v peněžních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

15)

„revolvingovou expozicí“ xxxxxxxx expozice, xxx xxxx výše dluhu xxxxxxxx až xx xxxxxxxxxxx limitu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx dluh;

16)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx, u níž xx obměňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jsou x xxx odebírány, xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx;

17)

„xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx v sekuritizaci revolvingových xxxxxxx xxxx v revolvingové xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sekuritizované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

18)

„tranší xxxxx ztráty“ xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která xx první xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx sekuritizovaných xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxxx pozicí“ xxxxxxxx xxxx sekuritizaci;

20)

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx spřízněných xxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxx, xxxxx založila xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka či xxxxxxxxxxxxx dlužníka, jež xxxx vzniknout xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx;

21)

„plně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX“ xxxxxxx ABCP, který xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrývajících xxxxxxxxxxxx veškeré tyto xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxxx programu XXXX;

x)

xxxxxxx podstatná rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx expozic;

x)

jakékoli xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx potřebné k tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx;

22)

„xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX“ xxxxxxxxx XXXX, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XXXX podporována xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

a)

veškerá xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxx transakce XXXX;

c)

jakékoli xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx ABCP, které xxxx potřebné x xxxx, xxx bylo investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

23)

„xxxxxxxxx sekuritizací“ právnická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxx účely článku 10 xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů“ v článcích 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 a 80 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 xxxxxxxx xx odkazy xx „xxxxxxx sekuritizací“.

Xxxxxx 3

Xxxxxx sekuritizací xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxx sekuritizované xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zákazníkovi xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx sekuritizované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 25 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX;

b)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx pozice xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zákazníka xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx okamžitě xxxx neprofesionálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx.

2.   Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx finančních nástrojů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 XXX, prodávající xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zákazníkem v souladu x xxxxxxxxx 3 zajistí, xxx xxxxx neprofesionální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 10 % xxxx portfolia xxxxxxxxxx xxxxxxxx a aby počáteční xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 000 XXX.

3.   Neprofesionální xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx neprofesionálního zákazníka xxxxxxxxxx xxxxxx a finanční xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, které xxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, která:

x)

xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a nespolupracujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxx

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx, xxx plně splňovala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 xxxxxxx úmluvy Organizace xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o daňových xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx mnohostranných xxxxxxxx xxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXXXXXX POUŽITELNÁ XX VŠECHNY XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxx xxxxxxxxxxxxxxx investory

1.   Než xx institucionální xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx původním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ověří, xx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Unii, xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxx investičním xxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodů 1 a 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx expozicím xx xxxxxxx xxxxxxx a jasně xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jasně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, změnu, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx těchto xxxxx x&xxxx;xx xx xxxxxxxx xxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a postupů x&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx usazený xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v zájmu xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx, sponzor xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 6 a institucionální xxxxxxxx xx o tomto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7;

x)

xxxxxxx, xxxxxxx nebo původní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstatný xxxxx ekonomický xxxxx, xxxxx nesmí xxx x&xxxx;xxxxxx případě xxxxx xxx 5 %, xxx xx stanoveno x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;6, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx ponechání xx xxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx, sponzor xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;7&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx článku.

2.   Odchylně xx odstavce 1 xx v případě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) uplatní xx sponzora. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxx investičním podnikem, xxxxxxxxx veškeré úvěry xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx vymezených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xx má xxxxxxxx účinné systémy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, sponzorem ani xxxxxxxx xxxxxxxxx, stane xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prověrku x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na:

a)

rizikové xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sekuritizované xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rysy xxxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a priority x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx posílení, xxxxxxxx xxxxxxxxx, spouštěcích xxxxxxxxxx založených na xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx transakci, x

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 19 až 22 nebo x&xxxx;xxxxxxxx 23 xx 26 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;27, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;27. Institucionální investoři xx mohou xxxxxxxxx, xxxxx nikoli xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx STS xxxxxxxxxxxx podle čl. 27 xxxx.&xxxx;1 a na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavků xx XXX xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) a b) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investoři xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX charakteristiky xxxxxx programu XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxx věřitelem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozici, xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxx vhodné písemné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a případnému xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investora, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, procenta xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30, 60 x&xxxx;90&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx, xxx předčasného splacení, xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx získání, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prázdnin, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx zajištění, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úvěruschopnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odvětvové x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx adekvátní xxxxxxx citlivosti. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8, xxxxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxx podkladové xxxxxxxx xxxxxxxxx pozic;

b)

v případě xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx podporujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx dostatečné xxxxx o peněžních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxxxxx testy xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to s ohledem xx xxxxxx, rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěžové xxxxx solventnosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx řídícímu xxxxxx, xxx si xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pozice x&xxxx;xxx xxxx rizika byla xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx sekuritizovaným xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx zavedl písemné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxx o ověřování x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informacích, x

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxxxx programu XXXX xxx schopen xx požádání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xx komplexně x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalitě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx odstavce 1 xx 4 tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřil xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xx mohla vzniknout xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx spravujícímu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sekuritizaci, xxxxx mu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxx x&xxxx;xxxxxx povinností xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx veškeré xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;32 x&xxxx;33 xxxxxx spravujícímu xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx institucionálnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx expozice vůči xxxxxxxxxxxx vznikla.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx si xxxxxx

1.   Původce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sekuritizace xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx 5 %. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx, sponzor nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nedohodli, xxx xx podstatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx podstatný xxxxx ekonomický xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx si rizika xxxxxxx být pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podstatný čistý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx riziko xxx být předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Pro xxxxx xxxxxx článku xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jenž xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx vybírat xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s cílem xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxx z aktiv převedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – měřené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx roky, xxxxx je životnost xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx roky – xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx naznačují, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx sekuritizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxxxxx srovnatelných aktiv x xxxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 32 x 33.

3.   Xxxxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxx 5 % ve xxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 % nominální xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx převedené;

x)

v případě revolvingových xxxxxxxxxxxx xxxx sekuritizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podílu původce xx xxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xx sekuritizovaných xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx náhodně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % nominální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sekuritizovány x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx expozic xxxxxxxx k potenciální xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 100;

x)

xxxxxxxxx si xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx ponechání xxxxxxxxxx 5 % nominální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jiných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rizika než xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a nejsou xxxxxxx xxxxx xxx tyto xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činily xxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x)

xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 5 % z každé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usazená v Unii xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX (24), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Unii xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 xxxxxxxxxxxx jakožto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxx více úvěrových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxx, jež xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Unii.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 79 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX (25) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x xxxxxx 5 tohoto nařízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Unii.

5.   Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx sekuritizované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektům xxxx jsou jimi xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 8 nařízení (EU) x. 575/2013;

x)

xxxxxxxxx, jimž xxxx xxxxx části třetí xxxxx XX xxxxxxxx 2 xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 přidělena xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 %;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ve smyslu xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1017 (26), xxxx

x)

xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx xxxxxxx v článku 117 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013.

6.   Odstavec 1 xx nepoužije na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, transparentním x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podkladové xxxxxxxxxx nástroje jsou xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx o jiné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.   Orgán XXX x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ESMA x Xxxxxxxxx xxxxxxx pro pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx XXXXX“) xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010 (27), vypracuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx si rizika xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxx syntetickou xxxx podmíněnou xxxxxx;

x)

měření xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1;

x)

xxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu;

x)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4;

x)

xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, transparentním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v odstavci 6.

Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Komisi xx 18. xxxxxxxx 2018.

Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx doplnit xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xx 14 nařízení (XX) x. 1093/2010.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx původce, sponzory x xxxxxxxxxxxxx jednotky

1.   Xxxxxxx, sponzor xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu s odstavcem 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 29 a na xxxxxx xxxxxxxxxxxx investorům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čtvrtletní xxxxxxxxx, xxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxx s měsíční xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx:

x)

konečný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s doklady x xxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

ii)

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o prodeji xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx;

xxx)

xxxxxx o derivátech x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ujednání x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají expozicemi xxxxxxx;

xx)

xxxxxxx o obsluze, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx listinu, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx s bankou x xxxxxx xxxx, smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx či x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hlavních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s rovnocennou xxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx týkající xx derivátů, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a dohody o likviditním xxxxxxxx.

Xxxx podkladová dokumentace xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx priority xxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxx vypracován xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/71/XX (28), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx diagramů obsahujících xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a vlastnické xxxxxxxxx;

xx)

údajů x xxxxxxxxxxxxxxxxx expozice, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx likvidity;

xxx)

xxxxx o hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o jejich vztahu x xxxxx xxxxxxxxxx věřitelům x

xx)

xxxxxxx xxxxx rozhodných xxxxxx a událostí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x), xxxxx xx mohly mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

d)

x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 27;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx relevantní xxxxx x xxxxxxx kvalitě a výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx o událostech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jakékoli protistrany, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxx o peněžních tocích xxxxxxxxxxxx podkladovými expozicemi x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx;

xxx)

informace x xxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 6, včetně xxxxxxxxx x xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 3 xxxx uplatněna;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx související xx xxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx, sponzor xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 17 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 596/2014 (29) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx x xxxxx;

g)

xxxxx xx xxxxxxx f) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zproštění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx porušením;

xx)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xxx)

xxxxx rizikových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxxx;

xx)

x xxxxxxx XXX sekuritizací xxxxxxxxxx, xx daná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx orgány přijaly xxxxxxxx xxxx správní xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) a d) xx zpřístupní xxxx xxxxxxxxxx ceny.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) a e) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeden xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx úroku xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zpráva xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx držitelům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x), xxxx. c) bodě xx) x xxxx. e) xxxx i) x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 596/2014, informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx neprodleně.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původce, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx důvěrnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx důvěrnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx věřiteli xx dlužníkovi, nejsou-li xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xx agregovány.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s informacemi uvedenými x xxxxxx pododstavci xxxx. x) xxxxx původce, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx orgány uvedené x xxxxxx 29 xxxxx vyžadovat, xxx xxx xxxx xxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx nařízení.

2.   Xxxxxxx, sponzor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxx xxxx jeden xxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a), x), x), e), x) a g).

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a čtvrtém xxxxxxxxxxx xx nevztahují na xxxxxxxxxxxx, xxx něž xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2003/71/XX.

Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrován x xxxxxxx x xxxxxxx 10, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxx xxxxx fungující xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardům xxxxxx x xxxx údržbu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek;

c)

xxxx xxxxxx systémy, xxxxxxxx x xxxxxxx, které identifikují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité zaznamenání, x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx informací a registr xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v sekuritizační xxxxxxxxxxx.

3.   Xxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx EBA x XXXXX vypracuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx původce, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x), s přihlédnutím x xxxx, zda xx xxx xxxxxxxx sekuritizované xxxxxx užitečná xxxxxxxxx x xxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povahy a, x xxxxxxx xxxxxxxxx ABCP, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx sponzorem.

Xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem Xxxxxx xx 18. xxxxx 2019.

Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx doplnit xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xx 14 xxxxxxxx (XX) č. 1095/2010.

4.   Za účelem xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace, xxx mají xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, vypracuje xxxxx XXXX v úzké xxxxxxxxxx x xxxxxx XXX x XXXXX xxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx ESMA xxxxxxxx xxxx návrhy prováděcích xxxxxxxxxxx norem Xxxxxx xx 18. xxxxx 2019.

Xxxxxx se svěřuje xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 nařízení (EU) x. 1095/2010.

Xxxxxx 8

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1.   Podkladové expozice xxxxxxx v sekuritizaci xxxxxxx xxxxxxxxx sekuritizované xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx:

x)

sekuritizace těch xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019, x

x)

xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx 1. ledna 2019 xxxx později.

2.   Xxxxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 29 odst. 2, 3 xxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx povolit, xxx xx sekuritizace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx za xx, že resekuritizace xx využívána pro xxxxxxxxx xxxxx vymezené x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podnik ve xxxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxxx orgán uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jakožto xxxxxxxxxxxx expozic xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx konzultace xxxx nejdéle 60 dní xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sekuritizovaných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, příslušný xxxxx x xxx xxxxxxxxx orgán XXXX.

3.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxx považuje:

a)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, investičního xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podkladových expozic.

4.   Plně xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx článku xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx ABCP x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx posílení xxxxxxxx druhou vrstvu xxxxxx na úrovni xxxxxxxx.

5.   Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vývoje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx investorů xxxx xxxxx ESMA x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx účelů xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

Xxxxx XXXX xxxxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxxx pravomoc xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxx v tomto odstavci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xx 14 nařízení (XX) č. 1095/2010.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kritéria xxx poskytování xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xx použijí xxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a případně xxxxx, obnovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Původci, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby poskytování xxxxx vycházelo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přihlédnutím k faktorům xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx splatí.

2.   Jestliže xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx sjednané xx xxxxxx xxxxxxxx 2014/17/XX x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxx půjčku, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatelem x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxx-xx původce xx xxxxxxx účet expozice xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxx přímo či xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx dluhy nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx sekuritizovány, xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

4.   Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx;

x)

původní xxxxxx, jež založila xxxxx xxxx potenciální xxxxx dlužníka nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2014/17/XX v platnost x

x)

xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podle čl. 21 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 625/2014 xxxx 1. lednem 2019.

KAPITOLA 3

XXXXXXXX A POSTUPY XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXXX xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;5 v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx sekuritizací xxxx xxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx v Unii, xxxxxxxxxx postupy k ověření xxxxxxxx a správnosti xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 78,&xxxx;79 x&xxxx;xx.&xxxx;80 xxxx.&xxxx;1, 2, 3, 5 x&xxxx;6 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, xxx byl způsobilý x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 78 x&xxxx;80 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx článek 9 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx registr xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx sekuritizací xxxxxx orgánu XXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgánu XXXX xxx:

x)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx

x)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx registrace xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;7 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxx již xxxxxxxxxxx podle xxxxx XX xxxxxxxx 1 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 xxxx podle kapitoly XXX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/2365 (30).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 20 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán XXXX xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxx.

Xxxx-xx žádost xxxxx, xxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx, x&xxxx;xxx xx registr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace.

Posoudí-li xxxxx XXXX žádost xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx sekuritizací.

7.   K zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx orgán XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, které mají xxxxxxxx sekuritizací xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1;

x)

xxxxxx o registraci xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;5 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxxxxxx žádost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v odst. 5 xxxx. x).

Xxxxx ESMA xxxxxxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxxx technických xxxxx Xxxxxx do 18. xxxxx 2019.

Komisi je xxxxxxx pravomoc doplnit xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxxxxxxx technických norem xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx odstavci xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;10 xx 14 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxx ESMA xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) x

x)

xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx registrace xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;5 xxxx. x).

Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx XXXX xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx do 18. xxxxx 2019.

Komisi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxx v tomto odstavci xxxxx článku 15 xxxxxxxx (XX) č. 1095/2010.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx příslušným orgánům x xxxxxxxxxx s nimi xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx-xx xxxxxxx sekuritizací x xxxxxxxxxx nebo o její xxxxxxxxx xxxxxxx registr xxxxxxxxxx údajů x xx xxxxxxxxx povoleným xxxx xxxxxxxxxxxxx příslušným orgánem x xxxxxxxx xxxxx, v němž xx usazen, xxxxxx xx orgán XXXX xxxx registrací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a konzultuje x xxx.

2.   Orgán XXXX xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymění xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro její xxxxxxxxx i pro xxxxxx xxx xxx, zda xxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx žádosti

1.   Do 40 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx podle xx. 10 xxxx. 6 posoudí orgán XXXX xxxxxx o registraci xxxx x xxxx rozšíření x xxxxxxxxxx xx xxx, xxx registr xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxx x xxxxx rozšíření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx rozšíření.

2.   Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ESMA xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx rozhodnutí orgánu XXXX x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxx-xx orgán XXXX xxxxxxxxxx podle xxxxxx 12 nebo zruší-li xxxxxxxxxx podle xx. 15 xxxx. 1, xxxxxx xx xx pěti xxxxxxxxxx xxx registru xxxxxxxxxxxx x xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XXXX své xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.

2.   Xxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 bez xxxxxxxxxx odkladu sdělí Xxxxxx.

3.   Xxxxx XXXX zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx xxxxxx XXXX

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu ESMA xxxxx xxxxxx 61 až 68, 73 x 74 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 xx spojení x xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou vykonávány xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx. 81 xxxx. 1 x 2 nařízení (XX) x. 648/2012 v příloze X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy na xx. 17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 61, 62 x 63 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 xxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx jiné jím xxxxxxxx osobě xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací nebo xxxxxxxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxx registrace

1.   Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 73 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, zruší xxxxx XXXX registraci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx předchozích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

získal xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky xxxx

x)

již xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxx XXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x xx. 11 xxxx. 1.

3.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx sekuritizací xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx XXXX rozhodne, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodní.

4.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxx 29 tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxx xx dohled

1.   Xxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatky x xxxxxxx x xxxxx nařízením a s akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxx registraci xxxxxxxx sekuritizací x xxxxxx xxx xxxx a pro xxxxxx veškerých nákladů, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniknout x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx na xxxxxx 74 nařízení (EU) x. 648/2012 uvedený x xx. 14 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx čl. 72 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx již daný xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX kapitoly 1 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nad nimi xxxxx xxxxxx nařízení.

2.   Komisi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 47, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, záležitostí, za xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úhrady.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxx údajů v registru xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxx xx xxxxxx xx. 7 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a uchovává xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímý x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x)

xxxxx XXXX;

x)

orgán XXX;

x)

xxxxx XXXXX;

x)

Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx rizika;

x)

xxxxxxxxx členové Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx (ESCB), včetně Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XXX) při plnění xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013;

f)

relevantní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx transakcí, xxxx, účastníků x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/59/EU (31);

h)

Jednotný xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 806/2014 (32);

x)

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 29;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investoři.

2.   Orgán XXXX v úzké xxxxxxxxxx x xxxxxx XXX a EIOPA x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx:

a)

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx původce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx povinností xxxxx xx. 7 xxxx. 1;

b)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, strukturovaným x xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxxxx x

xx)

xxxxxxxxxxx a porovnávány xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx o informacích, x xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

d)

xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxx a bezprostřední xxxxxxx x xxxxxx v registrech xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx 18. xxxxx 2019.

Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx doplnit toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 až 14 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010.

3.   Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxxxx s orgány XXX a EIOPA xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxx xxxxxxxxx standardizovaných xxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx sekuritizační jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stávajícími xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx 18. xxxxx 2019.

Xxxxxx se xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) č. 1095/2010.

KAPITOLA 4

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXXXXXXX SEKURITIZACE

Článek 18

Používání xxxxxxxx „xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a standardizovaná xxxxxxxxxxxx“

Xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „XXX“ xxxx „xxxxxxxxxx, transparentní x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxx, xxxxx pokud:

a)

daná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oddílu 1 xxxx oddílu 2 xxxx kapitoly x&xxxx;xxxxx XXXX xxxxxxx oznámení xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 x

x)

xxxx xxxxxxxxxxxx je xx xxxxxxx uvedeném x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5.

Xxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx považována za XXX xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

XXXXX 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, transparentní x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;19

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace

1.   Sekuritizace, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX, které xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 20, 21 x&xxxx;22, xx xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 18. xxxxx 2018 xxxxxx xxxxx XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ESMA x&xxxx;XXXXX a v souladu s článkem 16 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených v článcích 20, 21 x&xxxx;22.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stejným právním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vymahatelný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodávajícího xxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx („xxxxxx clawback“).

2.   Xxx xxxxx odstavce 1 xx xx přísná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx, xxxxx kterých xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodávajícího;

b)

xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx jí platební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prodeje známa.

3.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxx („clawback“), xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o neplatnosti prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provedených za xxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxxxxxxx xx přísná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věřitelem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx expozic xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dílčích xxxxx.

5.   Xxxxx xx xxxxxx podkladových xxxxxxx provádí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí rozhodné xxxxxxxx pro provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x)

xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxx.

6.   Prodávající musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx sekuritizaci zatíženy xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx důvod xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx právním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx sekuritizační jednotku xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx správu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx expozic, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a zárukami. Expozice xxxxxxxxx xx sekuritizační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatňovaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8.   Xxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx z hlediska druhu xxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx charakteristik x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Seskupení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a vymahatelné s právem xxxxxx postihu xxxxxxxx, xxxxxxxx ručitelů.

Podkladové xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební toky, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jistinou xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Podkladové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné papíry xx smyslu čl. 4 xxxx. 1 xxxx 44 xxxxxxxx 2014/65/XX jiné xxx xxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

9.   Podkladové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sekuritizovanou xxxxxx.

10.   Podkladové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx méně xxxxxx xxx ty, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx podkladové xxxxxxxx xxxxxxx, a o jakýchkoli xxxxxx podstatných změnách xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx upisování xxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investoři.

X xxxxxxx sekuritizací, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půjčky xx xxxxxx nemovitosti, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx nabízena x xxxxxxxx x xxx, xx žadateli x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Posouzení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 8 xxxxxxxx 2008/48/ES nebo x xx. 18 xxxx. 1 až 4, xxxx. 5 xxxx. x) x xxxx. 6 xxxxxxxx 2014/17/XX nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

Původce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11.   Xxxxxxxxxx expozice musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nesmějí x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve smyslu xx. 178 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxx xxxx rizikovému xxxxxxxxxx xxxx ručiteli, xxx nějž podle xxxxxxxxxx xxxxxx původce xxxx xxxxxxxxx věřitele xxxxx, xx:

a)

byla x xxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx prohlášena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud x xxxxxxxx neprovedení xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodl ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx, nebo x xxx x xxxx tří xxx xxxxx dnem xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proběhla xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou případů, xxx:

x)

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nové nedoplatky xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxx muselo xxxxx xxxxxxx xxxxx rok xxxxx dnem xxxxxxx xx postoupení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na sekuritizační xxxxxxxx x

xx)

xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 7 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) x xxxx. x) xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podkladových xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a související xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podkladových xxxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s nepříznivou úvěrovou xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx rejstřík, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

x)

má rating xxxx xxxxxxx ohodnocení, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx smluvně dohodnuté xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx sekuritizovány.

12.   X xxxx xxxxxxx expozic xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

13.   Vyplacení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx záviselo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxx xxxxxxx následnému obnovování xxxx refinancování xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyvážena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx stranou, xx xxxxxxxxxx xx závislé xx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxxx dané podkladové xxxxxxxx.

14.   Xxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx XXXX x XXXXX vypracuje xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxxx, které podkladové xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xx homogenní.

Xxxxx XXX xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2018.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci xxxxxxxx xxxxx článků 10 xx 14 xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx v souladu x xxxxxxx 6.

2.   Xxxxxxx x xxxxxx rizika xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx měnového rizika x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxx xx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx sekuritizovaných xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětvových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zablokována xxxxx xxxxxx nad xx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řádných xxxxxxx investorům v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx částka byla xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx investorů xx xxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

hlavní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přednosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx pozice;

c)

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx x

x)

xxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx automatickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v tržní xxxxxxx.

5.   X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prioritou xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx povedou x xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v pořadí xxxxx přednosti. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zhoršení úvěrové xxxxxxx podkladových xxxxxxx xxx předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6.   Je-li sekuritizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx přinejmenším:

a)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podkladových xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxx xxx ni;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx s platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx obsluhovatele;

c)

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozic x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxx předčasné xxxxxxxx) x

x)

xxxxxxxxxxx dostatečného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx období).

7.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx:

x)

smluvní xxxxxxx, xxxxxxxxxx a odpovědnost xxxxxxxxxxxxx, případného svěřenského xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb;

x)

postupy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxxxx xxxxxxxx, které umožňuje xxxxxxxxx obsluhovatele v případě xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx protistrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx účet x xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx událostí podle xxxxxxx xxxxxxxxx.

8.   Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx povahou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a mít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a kontroly xxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

9.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, restrukturalizací xxxxx, xxxxxxxxxx dluhu, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, zpětně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx napravujícími xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prioritách plateb, x xxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

10.   Xxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hlasovací xxxxx musí xxx xxxxx vymezena x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx jasně xxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxx xx transparentnost

1.   Původce x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zpřístupnit xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxx, jako xxxx xxxxx o prodlení a selhání, x xxxxxxx xxxxxxxxx expozic x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxx xxxxxx dobu xxxxxxx xxxx let.

2.   Před vydáním xxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodnou x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx zveřejněné xx xxxxxx k podkladovým xxxxxxxxx správné.

3.   Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovením xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx přesně xxxxxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, sponzorem, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx sekuritizace xxxxxxxxxx xxxxx model xxxxxxxxxx průběžně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na požádání.

4.   V případě xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 7 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx půjčkami xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx financována.

5.   Xx dodržování xxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx požadované x xx. 7 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxx stanovením xxxx xxxxxxxxxx potenciálním xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx. Xxxxxxxxx požadované x xx. 7 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx xxxx. b), x) x x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx počáteční podobě. Xxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

ODDÍL 2

Požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a standardizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;23

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a standardizovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx XXXX se xxxxxxxx xx STS xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;24.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xx XXX sekuritizaci, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;26 a sponzor xxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;25.

Xxx xxxxx tohoto oddílu xx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 18. xxxxx 2018 xxxxxx orgán XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ESMA a EIOPA x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 24 x&xxxx;26 xxxxxx nařízení.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxx k podkladovým xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx účinkem takovým xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jakékoli xxxx xxxxx straně. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xx xxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx považují:

a)

xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce prodávajícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxx expozic z pouhého xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx prohlášením platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x xxx, xx sekuritizační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v okamžiku xxxxxxx známa.

3.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx vnitrostátního insolvenčního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxxx správce nebo xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétních věřitelů, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Pokud xxxxxxxxxxx xxxx původním xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxx xxxx převod xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prodávajícímu, ať xxxxxxx přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednoho xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

5.   Xxxxx xx xxxxxx podkladových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx později xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozhodné xxxxxxxx xxx provedení xxxx xxxxxxxx zahrnovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

a)

xxxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxxxxxx x

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx selhání.

6.   Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxx, xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx sekuritizaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádný xxxx důvod očekávat, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivě dotčena.

7.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxx převedené x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodávajícím xxxx xxxxxxxx předem stanovená, xxxxx a zdokumentovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx diskreční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx portfolia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxxxx a zárukami. Expozice xxxxxxxxx na sekuritizační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx původní podkladové xxxxxxxx.

8.   Xxxxxxxxxx expozice nesmějí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9.   Xxxxxxxxxx expozice xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v době xxxxxx obsahovat expozice x xxxxxxx ve smyslu xx. 178 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nějž xxxxx xxxxxxxxxx vědomí původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx:

x)

u něj xxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věřitelů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx postoupení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekuritizační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, kdy:

i)

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx dojít alespoň xxxxx rok xxxxx xxxx převodu či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekuritizační xxxxxxxx, x

xx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sekuritizační xxxxxxxxx v souladu x xx. 7 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. a) a písm. x) bodem i) xxxxxxxx popisují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podkladových xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podrobnosti, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx;

b)

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx rejstřík, x xxxxx xxxxxxxx rejstříku, k němuž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx

x)

xx xxxxxx xxxx xxxxxxx ohodnocení, x xxxxx xxxxxxx, xx riziko, xx nebudou uhrazeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podstatně xxxxx xxx u srovnatelných expozic x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx sekuritizovány.

10.   X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx revolvingových sekuritizací xxxxxxxxxxx expozicemi, které xxxx xxxxxxx v jediné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jeden xxx, xxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

11.   Vyplacení držitelů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx strukturováno xxx, xxx záviselo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podkladové xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obnovování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktiv.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxx xxxxx prodávajícím xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou třetí xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12.   Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přijatá xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smí derivátové xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxx xxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a musí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezahrnovalo xxxxxxxx. Xxxxxxx deriváty xx xxxx xxxxxxxxx a dokumentovat x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13.   Transakční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx definice, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx dluhu, odpuštěním xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, odpisy, xxxxxx xxxxxxxxx prostředky x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plateb, xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx v těchto xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx v prioritách xxxxxx, xxxxx významně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

14.   Původce x xxxxxxx xxxx potenciálním xxxxxxxxxx xxxx stanovením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx v oblasti selhání x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx těchto xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k těmto xxxxxx xxxx, xxxx přístup x xxxxxx na statickém xx dynamickém základě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx o prodlení x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získat xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u kterých xxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxx xxx xxxx.

15.   Xxxxxxxxx XXXX musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx jeden rok x xxxxx xxxxxxxxxx expozice xxxxx xxx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx pododstavce musí xxx xxxxxxxxx půjček x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše tři x xxx roku a žádná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx šest xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx půjčky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx komerční nemovitosti xxxx plně zajištěnými xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 129 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 575/2013. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, úroky xxxx xxxxx právem xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktiv nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx expozice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xx smyslu xx. 4 xxxx. 1 bodu 44 xxxxxxxx 2014/65/EU xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

16.   Xxxxxxx referenčně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx vycházet x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odrážejících xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx xx složité xxxxxx xxxx deriváty. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX mohou xxxxxxxx z úrokových sazeb xxxxxxxxxxxx náklady na xxxxxxxxxxx programu ABCP.

17.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx splacení:

x)

xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zablokována xxxxx xxxxxx xxx xx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k provedení řádných xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx automatické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozic x xxxxx xxxxxxx.

18.   Podkladové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. O standardech pro xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx podkladové expozice xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx změnách oproti xxxxxxxxxx standardům xxx xxxxxxxxx musí být x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informování sponzor x xxxxx strany x xxxxxx xxxxxxxx v transakci XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx expozic xxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx expozice.

19.   Xx-xx transakce XXXX xxxxxxxxxxxxx sekuritizací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

20.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvádět:

x)

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sponzora, xxxxxxxxxxxxx, případného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx selhání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsluhovatele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx selhání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxx, a

x)

způsob, xxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx. 25 odst. 3.

21.   Xxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxx s orgány XXXX x XXXXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 15 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx regulačních technických xxxxx Komisi do 18. xxxxxxxx 2018.

Komisi xx xxxxxxx pravomoc xxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 10 xx 14 xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010.

Xxxxxx 25

Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

1.   Sponzorem xxxxxxxx XXXX musí xxx úvěrová instituce, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2013/36/XX.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxx ABCP xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podporuje veškeré xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxx, že kryje xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxxx a veškerá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx expozic, jakož x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx investorovi xxxxxxxx plné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xxxxxx. Popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Aby xxxxxxx instituce mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx XXX sekuritizace, xxxx xxxxx příslušnému xxxxxx prokázat, že xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx situacích xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a likviditu.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, pokud příslušný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 97 xxxx. 3 xxxxxxxx 2013/36/XX xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, postupy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a vlastní xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx instituce xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx také, xxx xx prodávající xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 265 xxxx. 2 písm. h) xx x) xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx zemích.

5.   Xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XXXX musí xxxxxxxx požadavek na xxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6.

6.   Sponzor odpovídá xx xxxxxxxxxx článku 7 xx xxxxxx xxxxxxxx XXXX a za xx, xx xx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

souhrnné informace xxxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxx pododstavce xxxx. a) x

x)

informace xxxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxx pododstavce xxxx. x) až x), alespoň v pracovní xxxx počáteční xxxxxx.

7.   V případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jeho platnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx papíry, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vyplatí.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx transakce XXXX xxxxxxxxx v rámci programu XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 24 odst. 1 xx 8 x 12 xx 20.

Xxxxxx daného xxxxxxxx XXXX xxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i tehdy, xx-xx xxxxxxx 5 % souhrnného xxxxxx podkladových xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX dočasně x xxxxxxxxx s požadavky xx. 24 xxxx. 9, 10 x 11.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx expozic xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou.

2.   Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx životnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx.

3.   Xxxxxxx XXXX musí xxx xxxx podporován xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 25 odst. 2.

4.   Program XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a úvěrové xxxxxxxx xxxxx zavádět xxxxxx vrstvu tranší xx úrovni programu.

5.   Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx opce nebo xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx dle vlastního xxxxxxx prodejce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx x xxxxxx rizika xxxxxxxxxx xx xxxxxx programu XXXX xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxx zveřejněna. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smí derivátové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx seskupení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx deriváty. Xxxxxxx deriváty xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s běžnými xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních financí.

7.   Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxx xxxxxx:

x)

odpovědnost xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxx s případnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investorům;

b)

smluvní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomocných xxxxxx;

x)

xxxxxxx a povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nevedly x xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

ustanovení pro xxxxxxxxx protistran xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx účet xx xxxxxx programu XXXX v případě xxxxxx xxxxxxx, platební xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxxxx x

x)

xx xx likviditní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, u nichž xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neobnoví xxxxxxx financování likviditního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.

8.   Xxxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxx expozicím sekuritizovaným, x xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx expozic.

XXXXX 3

Oznámení STS xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;27

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článků 19 až 22 xxxx xxxxxx&xxxx;23 xx 26 (dále xxx „xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx“). V případě xxxxxxxx XXXX xx oznámení xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx a v jeho xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;24, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx STS xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a sponzora x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z kritérií xxx XXX sekuritizace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 20 xx 22 nebo x&xxxx;xxxxxxxx 24 až 26.

Xxxxx XXXX oznámení XXX xxxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx článku. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx sekuritizace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx své příslušné xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx orgány.

2.   Původce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxxxxx splňuje požadavky xxxxxx&xxxx;19 xx 22 xxxx článků 23 xx 26, xxxxxxxx služeb xxxxx strany x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx článku 28. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx však xxxxx být xx xxxxxxx okolností dotčena xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sponzora xxxx sekuritizační xxxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 5.

Pokud xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxx 19 až 22 xxxx xxxxxx 23 xx 26, využijí xxxxxx třetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28, xxxx xxxxxxxx STS xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení, xx dodržení xxxxxxxx xxx STS xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stranou x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí obsahovat xxxxx této třetí xxxxxx s povolením, její xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx udělil.

3.   Není-li xxxxxxx xxxx původní xxxxxxx úvěrovou institucí xxxx xxxxxxxxxxx podnikem xx smyslu xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodů 1 x&xxxx;2 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxx v Unii, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xx připojí:

a)

potvrzení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věřitele, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx řádných x&xxxx;xxxxx vymezených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a financování xxxxx x&xxxx;xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx postupů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxx nařízení, x

x)

xxxxxxxxxx původce xxxx xxxxxxxxx věřitele o tom, xxx xx poskytnutí xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;19 xx 22 xxxx článků 23 xx 26, xxxxxx xx xxxxxxx a sponzor neprodleně xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx XXXX vede na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam všech xxxxxxxxxxxx, ve vztahu x&xxxx;xxxx xx původci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx požadavky článků 19 xx 22 xxxx xxxxxx&xxxx;23 xx 26. Xxxxx XXXX každou xxxxx xxxxxxxxx sekuritizaci xxxxxxxxxx doplní na xxxxxxx xxxxxx. Orgán XXXX tento xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dané xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx sankce v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;32, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ESMA. Xxxxx XXXX xx xxxx seznamu xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx ESMA x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX x&xxxx;XXXXX vypracuje xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx upřesňujících xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.

Xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem Xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2018.

Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x&xxxx;xxxxx odstavci postupem xxxxx xxxxxx&xxxx;10 xx 14 nařízení (XX) x.&xxxx;1095/2010.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx orgán XXXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx s orgány XXX x&xxxx;XXXXX xxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

Xxxxx ESMA předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx 18. července 2018.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;15 nařízení (XX) x.&xxxx;1095/2010.

Xxxxxx 28

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro XXX xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxx strana xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx XXX sekuritizace xxxxxxxxxxx v článcích 19 xx 22 xxxx x xxxxxxxx 23 až 26. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sekuritizací, které xxxxxxxx, xxxxx nediskriminační xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx podle xxxxxxxx jejího posouzení xxx xx nich xxxxx nezávisí;

x)

xxxxx xxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 4 xxxxxxxx 2002/87/XX, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neohrožuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

c)

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původci, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapojeným xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx srovnatelných xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, znalosti x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx jednou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

f)

třetí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro XXX sekuritizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx střety zájmů xxxx xxxxxxxxxx vztahy xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, manažerů, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx má tato xxxxx strana x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxx strana xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx střety xxxxx, xxxxx byly xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek pro XXX xxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx zřídí, udržuje, xxxxxxxx a dokumentuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx a postupy. Třetí xxxxxx xxxx zásady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx vyhodnotila xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je třeba xx xxxxxxxxxxxx, a

x)

xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, domnívá-li xx, xx třetí xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2.   Třetí xxxxxx s povolením xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému orgánu xxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxx nebo jakékoli xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že by xxxxx mít xxxx xx posouzení jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxx s posuzováním žádostí x xxxxxxxx a s následným sledováním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.   Xxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx poskytnuty příslušným xxxxxxx x xxxxxxx třetí xxxxxx x xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx 1.

Orgán XXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx do 18. xxxxxxxx 2018.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xx 14 xxxxxxxx (XX) č. 1095/2010.

XXXXXXXX 5

DOHLED

Článek 29

Určení xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx dodržování povinností xxxxxxxxxxx v článku 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxx:

x)

xxx pojišťovny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxxx 10 směrnice 2009/138/XX;

x)

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;44 xxxxxxxx 2011/61/XX;

x)

xxx XXXXXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;97 xxxxxxxx 2009/65/XX;

x)

xxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého penzijního xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx v souladu s čl. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/41/XX (33);

x)

xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxx xxxxx určený x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx 2013/36/XX, xxxxxx XXX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1024/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx odpovědné xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx 2013/36/XX, včetně XXX, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1024/2013, xxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx dodržovali povinnosti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 6 xx 9 xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jsou původci, xxxxxxx xxxxxxxx a sekuritizační xxxxxxxx xxxxxxxx podléhajícími xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx 2003/41/ES, 2009/138/XX, 2009/65/XX, 2011/61/XX x&xxxx;2013/36/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx (EU) č. 1024/2013, xxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx akty, xxxxxx XXX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx úkoly, xxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1024/2013, na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx 6 až 9 tohoto xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx, původní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx jednotky, kteří xxxx usazeni x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akty Xxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxx xxxxx jeden nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx 6 xx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi x&xxxx;xxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxx&xxxx;2019. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx a nevytvářejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx určí xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxx xxx tím, xxx xxxxxxx, sponzoři x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 18 xx 27 a jak xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;28. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxx tohoto odstavce xx 18. xxxxx 2019.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 5 tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx pravidelné xxxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx sponzor xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 18 xx 27.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx XXXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx stanovenými v nařízení (XX) x.&xxxx;1095/2010 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 18 xx 27 xxxxxx xxxxxxxx. Orgán ESMA xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;39 xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 (34) xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s článkem 40 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx XXXX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx článku.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx v souladu x xx. 29 xxxx. 1 až 5 xxx dohledové, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svých povinností xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přezkoumává xxxxxxxx, postupy x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, sponzoři, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a původní xxxxxxxx zavedli xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce jsou:

x)

xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx x xxxxxxxx ponechávání xx xxxxxxxxxxx čistého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zpřístupňovány v souladu x xxxxxxx 7, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 9;

x)

x XXX xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 20 odst. 7 xx 12, x xx. 21 xxxx. 7 a s článkem 22 x

x)

x XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souladu x xxxxxxx 24 v souvislosti s transakcemi XXXX x x xx. 26 odst. 7 x 8 v souvislosti x xxxxxxxx XXXX.

3.   Xxxxxxxxx orgány vyžadují, xxx rizika plynoucí xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxxx xxxxx ztráty xxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejž vykonává x xxxxxxx sekuritizace, konkrétní xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, aniž xx xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulace, xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx kapitálových xxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splatností xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx příslušný xxxxx odhalí podstatné xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx, přijme xxx xxxxxx xx xxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx určenému xxxxxx xxxxxxxxxxx k uplatnění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 a Evropské xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

5.   Xxxxxxxxx xxxxx sleduje xxxxx případné obcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 6 xxxx. 2 a zajistí, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 32 x 33.

Xxxxxx 31

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.   X xxxxx xxxxx xxxxxxx odpovídá Evropská xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx za makroobezřetnostní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

2.   Xxxxxxxx rada xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sekuritizačních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tak xxx xxxxxxxxxxx k výskytům xxxxxxxxxx finančních problémů. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx o dopadech xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx rizika xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a v případě xxxxxxx xxxx Xxxxxx, evropským xxxxxxx dohledu a členským xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nápravného opatření x xxxxxx xx tato xxxxxx v souladu s článkem 16 xxxxxxxx (XX) x. 1092/2010, xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, evropské xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx informují xx xxx měsíců xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx radu pro xxxxxxxxx rizika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Radu x xxxxxxx x xxxxxxx 17 nařízení (EU) x. 1092/2010 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx a v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx sankce a nápravná xxxxxxxx

1.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestní xxxxxx xxxxx xxxxxx 34, xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx:

x)

xxxxxxx, sponzor xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxx 6;

x)

xxxxxxx, sponzor nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 7;

c)

původce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxx 9;

d)

původce, sponzor xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 18;

x)

xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx XXX sekuritizace x xxxxxxx, sponzor nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nesplnili xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článcích 19 xx 22 nebo xxxxxxxx 23 až 26;

x)

xxxxxxx xxxx sponzor xxxxxxxx zavádějící xxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 1;

x)

xxxxxxx xxxx sponzor xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 27 xxxx. 4;

x)

xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 28 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx jiné změny, x xxxxxxx xx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx mohly mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného orgánu.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatňovány.

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx tyto xxxxxxx sankce x xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 37, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a povaha daného xxxxxxxx;

x)

xxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx závadného xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxx xx kterémukoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je xxxxxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. e) nebo x) xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxx podle xx. 27 xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky stanovené x xxxxxxxx 19 až 22 xxxx článcích 23 xx 26;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx výše xxxx xxxxxxx 5 000 000 XXX xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx, xxxxxxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxx xx xxx 17. xxxxx 2018;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 5 000 000 XXX nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxx xx xxx 17. xxxxx 2018, xxxx xx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mateřského xxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2013/34/XX (35), je xxxxxxxxxx xxxxxxxx ročním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetními xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vrcholného xxxxxxxxxx podniku;

x)

xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxxxx maximální xxxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dosaženo, jestliže xx lze xxxxx, x xx x xxxxx xx xxxx částka vyšší xxx maximální částky xxxxxxx v písmenech x) x x), x

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx pododstavci písm. x) tohoto článku xxxxxxx odnětí xxxxxxxx xxxxx strany podle xxxxxx 28 kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 19 xx 22 nebo xxxxxx 23 xx 26.

3.   Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, svěří xxxxxxx xxxxx příslušným orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx řídícího xxxxxx x xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xx dané xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx veškerá rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx proti nim xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxx xxxxxx a nápravná xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ukládat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 32 x xxxxxxx xx svým vnitrostátním xxxxxxx řádem:

x)

xxxxx;

b)

xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x)

na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx orgány;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičním orgánům.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 32 xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobeno xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx:

x)

xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxx odpovědnosti xxxxxxx nebo právnické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx síly xxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx;

x)

xxxx xxxxx, kterého xxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxx ztráty, xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxx;

x)

ztrát xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx porušením, xxxxx je xxx xxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s příslušným orgánem, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterého uvedená xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxx xxxxxx

1.   Členské státy xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správní sankce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ta xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx státy xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx trestního vyšetřování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 32 odst. 1 a předat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx x xxxxxxx XXXX, XXX x XXXXX, a splnit xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k provedení této xxxxxxxx, xxxxxx případných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxx XXXX, XXX x XXXXX xx 18. ledna 2019. Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx XXXX, XXX x XXXXX xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a evropskými orgány xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx orgány uvedené x xxxxxx 29 a orgány XXXX, XXX x XXXXX vzájemně xxxx xxxxxxxxxxxx a vyměňují xx informace za xxxxxx xxxxxx svých xxxxx podle článků 30 xx 34.

2.   Příslušné xxxxxx xxxx koordinují xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxx nařízení a jejich xxxxxxx, xxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prosazování jednotnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxx neshody.

3.   X xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 30 xx 34.

4.   Pokud xxxxxxxxx xxxxx zjistí nebo xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xx 27, xxxxxxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx subjektu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxx. Dotčené příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dohled s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 27 odst. 1, xxxxxx příslušný orgán, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 27 odst. 1. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 27 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ESMA, XXX a EIOPA a řídí xx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx.

6.   Xx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veškerá xxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxx porušení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sponzora x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pozice, xx-xx znám. Jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zapojeným xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud se xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 19 a tam, xxx xx xx relevantní, x xxxxxxx 20 xxxxxxxx (EU) x. 1095/2010 xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxx x xx. 19 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010 xx xxxxx měsíc.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohody xx xxxxx pro smírné xxxxxxxx sporu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx XXXX rozhodnutí podle xx. 19 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010 do xxxxxxx xxxxxx. Během xxxxxxx stanoveného x xxxxx xxxxxx xx sekuritizace xxxxxxx na seznamu xxxxxxx orgánem ESMA xxxxx xxxxxx 27 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx kapitoly 4 xxxxxx nařízení x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Pokud xx dotčené příslušné xxxxxx shodnou, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků podle xxxxxx 18 x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx původci, sponzorovi x xxxxxxxxxxxxx jednotce až xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ESMA xxxxx xxxxxx 27 xxxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx na xxxxx seznamu.

Xxxxx se xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx, xx porušení xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pododstavci xxxxxxxx xxxxxxxxx, použije xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

7.   Tři xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 30 xxxxxxxx (EU) x. 1095/2010 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 19 až 26 xxxxxx xxxxxxxx.

8.   Xxxxx ESMA x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx XXX x XXXXX vypracuje xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxxxxx obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informace, xxx mají xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

Xxxxx ESMA v úzké xxxxxxxxxx s orgány XXX x XXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx 18. xxxxx 2019.

Komisi xx svěřena pravomoc xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v tomto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 až 14 xxxxxxxx (EU) x. 1095/2010.

Xxxxxx 37

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxx xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx byly xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx 6, 7 xxxx 9 xxxx xx. 27 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxx.

2.   Uveřejnění xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zahrnuje xxxxxxxxx o druhu a povaze xxxxxxxx xxxxxxxx, totožnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xx-xx příslušný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx by, xxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z následujících xxxxxxxx:

x)

uveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx rozhodnutí o uložení xxxxxxx sankce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) xxxxxxxxxx nezajišťují:

i)

xx xxxxxx ohrožena stabilita xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx němuž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx ihned xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o tomto xxxxxxxx prostředku. Xxxxxx xx xxxxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxx xxxxxx xxxx.

5.   Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 zůstalo xx xxxxxx oficiálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ponechají pouze xx xxxx, která xx xxxxxxxx nutná xxxxx příslušných pravidel xxx xxxxxxx xxxxx.

6.   Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX o veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nim x xxxxxx výsledků.

7.   Orgán XXXX xxxx centrální databázi xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly sděleny. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX, XXX x XXXXX x xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx 6.

XXXXXXXX 6

XXXXX

Xxxxxx&xxxx;38

Xxxxx směrnice 2009/65/XX

Xxxxxx&xxxx;50x xxxxxxxx 2009/65/XX xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;50x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXX nebo xxxxxxxxxxx XXXXXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/2402 (*1), xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx investorů xx xxxxxx SKIPCP x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;39

Xxxxx směrnice 2009/138/XX

Xxxxxxxx 2009/138/XX se xxxx xxxxx:

1)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;135 se xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;301x této směrnice x&xxxx;xxxxxxxxxx tuto směrnici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx uložit přiměřený xxxxxxxxx kapitálový požadavek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxx 6 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2017/2402 (*2), aniž xx dotčen čl. 101 xxxx.&xxxx;3 xxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti s odstavcem 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx XXXXX, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;301x, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx vymezí metody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xxxxxxx xxxx směrnici xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10 xx 14 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010.

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/2402 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxx obecný rámec xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, transparentní x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/65/XX, 2009/138/XX, 2011/61/EU x&xxxx;xxxxxxxx (ES) č. 1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X 347, 28.12.2017, x. 35).“"

2)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;308x xx xxxxxxx xxxxxxxx 11.

Xxxxxx 40

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009

Xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 xx mění takto:

1)

Xx 22., 34., 40. x 41. xxxx odůvodnění, x xx. 8 xxxx. 4 prvním x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx 8x, x xx. 10 xxxx. 3, x xx. 39 xxxx. 4, v příloze X xxxxxx X xxxx 2, x xxxxxx X bodě 5 x x xxxxxx X xxxxx XX. xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 x x xxxxxxx XXX části X xxxxxx 8, 24 a 45 x xxxxx XXX xxxx 8 xx slova „xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ v odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxx.

2)

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1.

3)

V článku 1 xx druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx třetím stranám xxxxxxxx v Unii xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

X xx. 3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„x)

„xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx ve smyslu xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2402 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx);“

5)

Xxxxxx 8x se xxxxxxx.

6)

V čl. 4 xxxx. 3 písm. b), x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x xxxxxx 25x se xxxxxxx xxxxx „8b,“.

Xxxxxx 41

Xxxxx xxxxxxxx 2011/61/XX

Článek 17 xxxxxxxx 2011/61/ES xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 17

Správci alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx s expozicí xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 (*3), xxxxxxx v nejlepším xxxxx investorů xx xxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a případně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;42

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012

Xxxxxxxx (EU) č. 648/2012 xx mění takto:

1)

V článku 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxx:

„30)

„xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx splňující xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;129 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013;

31)

„subjektem krytého xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krycí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

2)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 xx doplňují xxxx xxxxxxxx, které znějí:

„5.   Odstavec 1 xxxxxx xxxxxx xx nepoužije xx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo sekuritizační xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx sekuritizací ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 (*4), xxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotek pro xxxxxxxxx účel xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky článku 18 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;19 xx 22 xxxx xxxxxx&xxxx;23 xx 26 xxxxxxxx (XX) 2017/2402(xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx);

x)

xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx v rámci xxxxxxx dluhopisu nebo xxxxxxxxxxxx a

c)

ujednání x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrové riziko xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;XXX derivátovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx regulatorní xxxxxxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 5.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx do 18. xxxxxxxx 2018.

Xxxxxx xx svěřena pravomoc xxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 10 xx 14 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010, (XX) x.&xxxx;1094/2010 nebo (XX) x.&xxxx;1095/2010.

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx směrnice 2009/65/XX, 2009/138/XX, 2011/61/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 347, 28.12.2017, x. 35).“"

3)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;11 se xxxxxxxx 15 xxxxxxxxx tímto:

„15.   K zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulačních technických xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jeho xxxxxxxx požadované x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3;

b)

postupy, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osvobození xxxxx xxxxxxxx 6 xx 10;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 5 xx 10, zejména xxxxxx xxxx, co xx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx bránící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;XXX derivátovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krytého dluhopisu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxxxxx účel x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx a které splňují xxxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxx nařízení a požadavky xxxxxx&xxxx;18 a článků 19 xx 22 nebo článků 23 xx 26 xxxxxxxx (XX) 2017/2402 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k případným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o kolaterálu x&xxxx;xxxxx xxxxxxx dluhopisu nebo xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem Xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2018.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xxxxxxx regulačních technických xxxxx uvedených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;10 xx 14 xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010, (XX) č. 1094/2010 xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010.“

Xxxxxx 43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Toto xxxxxxxx xx použije na xxxxxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx, které byly xxxxxx 1. xxxxx 2019 xxxx xxxxxxx, s výhradou xxxxxxxx 7 x 8.

2.   Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx těch xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používat označení „XXX“ xxxx „xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 18 x xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019, jiné xxx xxxxxxxxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxx za STS xxxxxxxxxxxx, pokud:

x)

x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xx. 20 odst. 1 xx 5, 7, 8, 9, 11, 12 x 13 x x xx. 21 xxxx. 1 x 3 x

x)

xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 1 splňovaly požadavky xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. 6 x 10, v čl. 21 odst. 2 x 4 až 10 x x xx. 22 odst. 1 xx 5.

4.   Xxx účely odst. 3 xxxx. b) xxxxx:

x)

x xx. 22 xxxx. 2 se xxxxx „xxxx xxxxxxx“ xxxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 1“;

b)

x xx. 22 xxxx. 3 xx xxxxx „před xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 1“;

x)

x xx. 22 xxxx. 5:

x)

xx xxxxx xxxx xx slovy „xxxx xxxxxxxxxx ceny“ xxxxxx „xxxx oznámením podle xx. 27 odst. 1“;

ii)

xx xxxxx xxxx xx slovy „xxxx xxxxxxxxxx ceny ... alespoň x xxxxxxxx xxxx počáteční xxxxxx“ xxxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 27 xxxx. 1“;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxx xx čtvrté xxxx se xxxxxxxxx;

iv)

xxxxxx xx dodržování xxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxx, xxxx by xx xxxxxx 7 na xxxx xxxxxxxxxxxx vztahoval xxx xxxxxx xx xx. 43 xxxx. 1.

5.   Xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx vydány xxx 1. xxxxx 2011 xxxx xxxxxxx, xxxxx před 1. xxxxxx 2019, x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2011, pokud xxxx po xxx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v nařízení (XX) x. 575/2013, nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/35 x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 231/2013 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2018.

6.   Ve vztahu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxxx 1. lednem 2019, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxxxx xx smyslu xx. 13 xxxx 1 směrnice 2009/138/XX, zajišťovny xx xxxxxx xx. 13 bodu 4 xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2011/61/XX xxxxxx xxxxxx 405 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 a kapitoly X, XX a III x xxxxxx 22 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 625/2014, xxxxxx 254 x 255 xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/35 x xxxxxx 51 xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) x. 231/2013, xx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2018.

7.   Xx použitelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxx xx Xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 6 xxxx. 7 xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx, sponzoři xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizace xxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx vydány 1. xxxxx 2019 nebo xxxxxxx, xxxxxxxx I, II x XXX x xxxxxx 22 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) x. 625/2014.

8.   Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxx nařízení, zpřístupňují xxxxxxx, sponzoři a sekuritizační xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 7 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) x x) xxxxxx nařízení informace xxxxxxx x xxxxxxxxx X xx XXXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/3 x xxxxxxx x xx. 7 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

9.   Pro xxxxx xxxxxx článku xx x xxxxxxx sekuritizací, xxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vydány“, xxxxxx xxxx xxxxxx xx „sekuritizace, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 1. xxxxx 2019 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx sekuritizované xxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxx

Xx 1. ledna 2021 x xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxx Společný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x:

x)

xxxxxxxxx požadavků xx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 18 xx 27;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijaly příslušné xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx mohla xxxxxxx, a opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx v článku 5 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx stanovených x xxxxxx 7 a o úrovni transparentnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx, xxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx účastníky xxxx x x xxxxxxxxxx ponechání si xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 3.

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.   Xx 2. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxx orgán XXX x xxxx spolupráci s orgány XXXX a EIOPA xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxx jednoduchou, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx syntetickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx syntetické sekuritizace.

2.   Xx 2. xxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx EBA uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxx zvláštního xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxxxx

Xx 1. xxxxx 2022 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu o fungování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávách xxxxxxxxx x xxxxxx 44 a vyhodnotí:

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zavedení xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx a střední xxxxxxx x xxx investice, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 3 xx základě xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx iii). Xxxxx xx zjištění xxxxxxx xxxxxx obezřetnostního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 3 písm. a), x), x) a e), xxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxx;

x)

xxx xx počátku xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nárůstu xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 7 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx a zda účastníci xxxx strukturovali xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zpřístupňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 7;

d)

zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpřístupňování xxxxx xxxxxx 7, tak xxx xx vztahovaly xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx pozice xxxxxxxxx;

x)

xxx xx xxxx xxx x xxxxxxx STS xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx a sekuritizační xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx zohlednění mezinárodního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoduchých, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sekuritizací;

f)

plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 22 xxxx. 4 x xxxxxx, xxx xx měly xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladovými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx, aby xxxx xxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dopadů x xxxxxx a řízení;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 27 x 28 a skutečnost, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stranami a zda xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rámci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stability, a

x)

zda xx nutné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nakupovat xxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nakoupenými xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 47

Xxxxx přenesené xxxxxxxxx

1.   Pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2.   Pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v čl. 16 xxxx. 2 xx svěřena Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx dne 17. xxxxx 2018.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxx xxxxx xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx x xx. 16 odst. 2 xxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx ukončuje xxxxxxxxx pravomoci x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx účinku xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx k pozdějšímu xxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxx přijetím xxxx x xxxxxxxxx pravomoci Komise xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovenými v interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

5.   Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci Xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě.

6.   Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 16 xxxx. 2 xxxxxxx v platnost, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxx xxx xxxxx akt oznámen, xxxx pokud Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxx, xx xxxxxxx nevysloví. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx Rady se xxxx lhůta prodlouží x xxx xxxxxx.

Xxxxxx 48

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1. ledna 2019.

Xxxx nařízení je xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

Ve Xxxxxxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 2017.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

předseda

X. XXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;219, 17.6.2016, x.&xxxx;2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 82, 3.3.2016, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2017 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Rady xx dne 20.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2017.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1092/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika (Xx. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;1).

(5)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/EU ze xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;331, 15.10.2010, x.&xxxx;84).

(7)  Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/35 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES o přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx výkonu (Solventnost XX) (Úř. věst. X&xxxx;12, 17.1.2015, s. 1).

(8)  Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde o požadavek xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;11, 17.1.2015, s. 1).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/48/ES xx xxx 23. dubna 2008 x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 87/102/XXX (Xx. xxxx. L 133, 22.5.2008, x.&xxxx;66).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/17/ЕX xx xxx 4.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2008/48/ES x&xxxx;2013/36/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 (Xx. xxxx. X&xxxx;60, 28.2.2014, x.&xxxx;34).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;1024/2013 xx xxx 15.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální bance xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Úř. xxxx. X&xxxx;287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES xx xxx 25.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, s. 1).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8. června 2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010 (Xx. xxxx. X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(16)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx agenturách (Úř. xxxx. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 xx dne 4.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;XXX derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;123, 12.5.2016, x.&xxxx;1.

(19)  Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;625/2014 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxxxxxxxx regulačních technických xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx věřiteli x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;174, 13.6.2014, x.&xxxx;16).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;xxxx (XX) č. 575/2013 xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx a o změně xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (Úř. xxxx. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx o výjimky, xxxxxx xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, pákový efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled (Úř. xxxx. L 83, 22.3.2013, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/3 xx xxx 30. září 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;2, 6.1.2015, x.&xxxx;57).

(23)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/2341 xx xxx 14.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění (IZPP) x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx (Xx. věst. X&xxxx;354, 23.12.2016, x.&xxxx;37).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/87/ES ze xxx 16. prosince 2002 o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojišťovnami x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 73/239/XXX, 79/267/XXX, 92/49/XXX, 92/96/XXX, 93/6/XXX x&xxxx;93/22/XXX a směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 98/78/XX x&xxxx;2000/12/XX (Xx. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a zrušení směrnic 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/1017 xx dne 25.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Evropském xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 1291/2013 x&xxxx;(XX) č. 1316/2013 – Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;169, 1.7.2015, x.&xxxx;1).

(27)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX (Xx. věst. X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).

(28)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/71/XX xx xxx 4.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx při veřejné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů k obchodování, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2001/34/XX (Xx. xxxx. L 345, 31.12.2003, x.&xxxx;64).

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 596/2014 xx dne 16. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/6/XX a směrnic Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/XX x&xxxx;2004/72/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 1).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/2365 xx dne 25.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx použití x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X 337. 23.12.2015, x. 1).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/59/XX xx xxx 15. května 2014, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 82/891/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/24/XX, 2002/47/XX, 2004/25/XX, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/EU x&xxxx;2013/36/XX x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;190).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;806/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pravidla a jednotný xxxxxx pro xxxxxx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx investičních podniků x&xxxx;xxxxx jednotného mechanismu xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx fondu pro xxxxxx krizí a mění xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 (Xx. xxxx. X&xxxx;225, 30.7.2014, x.&xxxx;1).

(33)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2003/41/ES xx xxx 3.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2003 o činnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx a dohledu xxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, s. 10).

(34)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).

(35)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o ročních xxxxxxxx závěrkách, konsolidovaných xxxxxxxx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, o změně směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).