Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0826 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/826 ze dne 23. března 2022, kterým se opravuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o výjimky týkající se oblasti omezení lovu platýse velkého R P
32022R0813 Nařízení Komise (EU) 2022/813 ze dne 20. května 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Portugalska R P
32022R0813 Nařízení Komise (EU) 2022/813 ze dne 20. května 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Portugalska R P
32020R2227 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2227 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie R P
32020R2227 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2227 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie R P
32019R0497 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/497 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie R P
32017R0643 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/643 ze dne 3. dubna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska R P
32014R1243 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů R P
32014R1243R(02) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů ( Úřední věstník Evropské unie L 334 ze dne 21. listopadu 2014 ) R P
32014R1242 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích R P
32010R1054 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1054/2010 ze dne 18. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku R P
32009R1224 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 R P
32000R0908 Nařízení Komise (ES) č. 908/2000 ze dne 2. května 2000 o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury R P
31993R1891 Nařízení Rady (EHS) č. 1891/93 ze dne 12. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3759/92 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury a nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
31993R0697 Nařízení Rady (EHS) č. 697/93 ze dne 17.března 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3759/92 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury a nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P