Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 3/2019,

xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx

Xxxxx: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020

Xxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 25.11.2019 xxxxxxx (xxxxxxxx x. 1591/2019) vydat xx xxxxxxx §18 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx nařízení:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Čl. 1

Předmět x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxx nařízení, xxxx. xxxxx řád xxx vydávaný, vymezuje xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx") a xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx služeb") xxxx xxxxxxxxxx určenou k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx1) (xxxx xxx „xxxx provozovnu“). Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu, xxxxx x zakázané xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx mimo provozovnu.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx pro xxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx Budějovice xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostranství a xxxxxxxxxxx k němu.

(3) Xxxxx xxxxx xxx xx nevztahuje xx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nabídky xxxxxxxxx, prezentují či xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stejného nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx související xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxx xx přenosném zařízení, xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx určité xxxxx (xxxx. xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dveře, xxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxx xxxx poskytování služeb xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sportovních, humanitárních, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcích, x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb realizovány x místě, kde xx xxxx xxxx xxxx; xxxxxx podle xxxxxx písmene xx xxxx nerozumí xxxx x jiné xxxx, x nichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. akce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelem,

d) xxxxxx xxxxxxxxx na kulturní, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx, x nichž xx konají, x xxx jejich xxxxxx xx xxxx 4 xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx běžný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx ryb a xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx od 1. do 24.12.

(4) X v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jak je xxxxxxxx x čl. 5 a příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxx xx vymezený uzavíratelný xxxxxxx umožňující celoroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, prodejních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 10 míst x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoven provozovatelem xxxxxxx. Xxxxxx zboží x poskytování xxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx za použití xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, vozíků xx xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx zařízení“) xxxxxxxxxx xx určených xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx době.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx najatých, xxxxxxxxxx místech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 10 míst x xx stejně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx místo xx místo xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxx se xx jednom či xxxx, xxxxxxxxx najatých, xxxxxxxxxx místech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v provozní xxxx.

(4) Místo pro xxxxxx xxxx xx xxxxx mimo provozovnu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „trhy“).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx místo xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx činnost“2) x xxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybaveno x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provozovnou.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či obdobného xxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx pokud xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Podomní xxxxxx xx prodej zboží xx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (tj. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neseného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxx., xxxx. přímo x xxxx), xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxxx x okruhu xxxx mimo veřejně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx je prodej xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tašek, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxx., xxxx. xxxxx x xxxx), xxx xxx je xxxxxxxxxxx uživatel zboží xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx objednávky prodejcem xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx ten, xxx xxxxxx uskutečňuje, se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popř. jejich xxxxxxxxxxxxxxx, uskutečňované xxxx xxxxxxxxxx bez předchozí xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxx. xxxxxxxxx způsobem mimo xxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně taxislužeb.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tržnicích, xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místech, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na tomto xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx jádrem xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Městské xxxxxxxxx rezervace České Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxx 19.3.1980, x.x. 7096/80, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Budějovic xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 18, xxxxxx 1980, xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, 4/1980, xxx. 41). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx historického jádra xxxxx xx přílohou č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Stanovení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Prodej xxxxx x poskytování xxxxxx xxxx provozovnu lze xx území statutárního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx nařízení, x xx při xxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou xxx dané xxxxx přílohou č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zakázány xxx xx. 5.

(3) Xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx byla xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx konat xxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) podomní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

2. prodeje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 3.

Čl. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx nařízení xx xx celém území xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provozovnu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxx. poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx nápojů x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx předzahrádek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pornografického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxxx xxx dle xx. 1 xxxx. 3. xxxx. x),

x) zvláště xxxxxxxxxx xxxxx živočichů, xxxxxxx a nerostů5),

g) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx6) a chemických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx7) xxxx výbušné, xxxxxxxxx, extrémně hořlavé, xxxxxx hořlavé, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx škodlivé, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, reprodukčně xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, mutagenní xxxx nebezpečné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx F1, X1 xxxx P1, xxxxxx x střeliva, xxxxxxxx x trhavin8).

Čl. 6

Omezení xxxx prodeje

(1) Tržnice, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx, restaurační předzahrádky x předsunutá xxxxxxxx xxxxx xxxxx být xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tímto nařízením.

(2) Xxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx x trhy xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nich xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 6:00 hod. x xxxxxxx nejpozději x 22:00 xxx.

(3) Xxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxx xxx provozovány xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prodeje, xxxx. poskytování xxxxxx, x xxxx může

1. xxxxxxx xxxxxxxx x 6:00 xxx. x xxxxxxx nejpozději x 22:00 hod. x xx-xx následujícím xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx ostatní xxxxxx9), nejpozději x 24:00 xxx., x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx historické jádro xxxxx (čl. 2 xxxx. 11, příloha č. 2),

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve x 6:00 hod. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24:00 xxx.

(4) Xxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prodeje, xxxx. poskytování služeb, x xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx v 6:00 xxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx x 22:00 hod. To xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provozováno xx xxxxxx xxxxxxxxxx prodeje, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxx provozována pouze x xxxxxx xx 25.11. xx 15.1., xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nich xxxx xxxxxxx nejdříve x 6:00 xxx. x xxxxxxx nejpozději ve 24:00 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, svařeného xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx obdobného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx restaurační předzahrádka x xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx provozovny, x níž xxxx xxxxxxx souvisejí.

Čl. 7

Xxxxx xxxxxxxx prodeje

(1) X xxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodejní x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesmí žádnou xxxx částí, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx předzahrádka a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx provozovány xxxxx osobou, která xxxxxxxxx provozovnu, x xxx xxxx funkčně xxxxxxx, a xxxx xx nacházet xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a předsunutého xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxx zajištěn xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ostatního xxxxxxxx x vybavení xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místě,

b) zajistit xxxxxxxxxx xxxxx prostor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx sněhu x další xxxxxx x zimním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotně nezávadného x dobře čistitelného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx odpady v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx restaurační xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, tržiště, xxxx a xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx řádný x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx prostor xxx pohyb xxxx x zásobování a xxxxxxxxx xxxxxxx ochrana x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tržiště, xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx místa, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xx toaletu pro xxxx osoby xxxxxxxx xxxxx vhodným způsobem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx umožní zejména xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx prodeje vyžaduje.

(7) Xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx tržnice, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. jménem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovatele, jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx sídle xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x bydlišti, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx správce, xxxxx xxx ustanoven, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxx tržiště, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů11), xxxx. xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx12).

(9) Provozovatel xxxxxxx, xxxxxxx, trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx13),

x) přidělit xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x souladu s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx zásobování,

e) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx hub xxxxx osobám, xxxxx xxxx osvědčení o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odkládání odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, trhu xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tržnice, xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řádem xx strany xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxx povinností,

k) xxxxxxxxxxx xxxxx tržní xxx x nahlédnutí po xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx prodejním xxxxx xx povinen xxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx zajištěn xxxx xxxxx x nerušený xxxxxx, xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa

a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x informacemi stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx zboží x xxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dostatečnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx x nákupního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx sídle xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popř. xxxxxx x bydlišti, xxxx-xx prodejce zboží, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx a příjmením xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxx prodeji xx xxxxxxxxx, tržištích, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zboží a xxxxxxxxxxxxx služeb na xxxxxxxxxx xxxxxxx) povinny:

a) xxxxxxxxx xxxxxx hygieny x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx odst. 6 xxxx. x) x xxxx. 10 xxxx. x), xxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx nebo tržním xxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxx, odpad xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, trhu x xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx s těmito xxxxxx x souladu x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx15),

x) xxxxxx organizovat xxx, aby xx xxxxxxxxxx druhy xxxxx xxxxxxxx navzájem neovlivňovaly x xxxx chráněny xxxx xxxxxxx slunečními xxxxxxx, vlhkem, xxxxxxx x jinými nepříznivými xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotně nezávadného x xxxxx čistitelného xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx k xxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx neumísťovat xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx ztěžovalo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x tomu xxxxxxx x souladu x místní úpravou xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dodržovat povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx prodej daného xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx16).

Xx. 8

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vydaných na xxxxxxx nich xxxxxx xxxxx nařízením xxxxxxx17). Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx prodej zboží xx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxx provozovnu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx x xxx xxxx tyto xxxxxxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx, tržiště xx xxx, rovněž xxxxx xx xxxxxxxxx provozovatele xxxx tržnice, xxxxxxx xx xxxx, popř. xxx určeného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx povinností uložených xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx x. 1/2006 xx xxx 3.5.2006, xxxxx řád.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx č. 5/2006 xx xxx 15.11.2006, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx nařízení x. 1/2006 - xxxxx xxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx č. 2/2011 xx dne 2.11.2011, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2006 a x. 5/2006 - xxxxx řád,

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx x. 3/2013 xx xxx 4.9.2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 1/2006 Xx., tržní řád, xx xxxxx xxxxxxxx x. 5/2006 x xxxxxxxx x. 2/2011.

Čl. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Ing. Xxxx Xxxxxxx x. r.

primátor xxxxx

Xxx. Xxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxxx xxxx xxx prodej xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení výjimek xx xxxxxxxxxx sortimentu

ČÁST X.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží x poskytování služeb xxxx provozovnu.

Pokud xx x této xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx následujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxx místa (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. celková xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx doba xxxxxxx

xxxxxxxxx sortiment, xxxx. xxxxx podmínky

1

Nádražní, xxxx. x. 197/1, x.x. XX 6

15 xxxx. xxxx, 420 m2

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5

Xxxxx X

Xxxxx xxx xxxxxx trhů

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx mohou xxx xxxx xxxxxxxxx pouze xx následujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 3 xxxx. 3 xxx xxxx dotčen):

č.

určení xxxxx (xxxxxxxx, adresa, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (max. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx výměra)

přípustná xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx denní xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx sortiment, xxxx. další podmínky

1

Adventní xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, k.ú. XX 1

150 prod. xxxx, 1050 x2

xxxxxxxx - xxxx

8:00 - 24:00

pouze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2

Xxxxx xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx, 840 x2

xxxxxx - duben

doba xxx xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5, přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

3

Xxxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. míst, 840 x2

xxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

pouze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx alkoholických nápojů

4

Piaristické xxxxxxx, xxxx. x. 196, x.x. XX 1

Xxx. 60 prod. xxxx, 360 m2

celoročně x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx

6:00 - 13:00

xxxxx, zelenina x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; vejce, xxxxx a xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, domácí xxxxxxxx, mošty, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx, rukodělné x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxx xx xxxxxx městě

Piaristické xxxxxxx, xxxx. x. 196, k.ú. XX 1

Xxxxxx xxxx. č. 214, k.ú. XX 1

Xxxxxxx xxxx. č. 217/1, k.ú. XX 1

100 prod. xxxx, 600 x2

xxxxxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx obecné omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

6

Staročeské Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196, k.ú. XX 1

Xxxxxx xxxx. x. 214, x.x. XX 1

Xxxxxxx xxxx. x. 217/1, x.x. XX 1

100 prod. xxxx, 600 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

pouze xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx alkoholických xxxxxx

7

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 1/2, x.x. XX 1

22 xxxx. xxxx, 90 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

pouze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx alkoholických xxxxxx

8

XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196, k.ú. XX 1

30 xxxx. xxxx, 200 x2

xxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

pouze xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

9

Trh x xxxxxxxxx produkty

nám. Xxxxxxxx Otakara XX. xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Piaristické xxxxxxx xxxx. č. 196, x.x. XX 1

20 xxxx. xxxx, 200 x2

xxxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx D

Tržní místa

1. X historickém jádru xxxxx (čl. 2 xxxx. 11, xxxxxxx x. 2) a x ulici Xxxxxxx xx. xxxxx být xxxxx xxxxx zřizována xxxxx xx následujících xxxxxxxx xxxxxxxxx místech:

č.

určení xxxxx (xxxxxxxx, adresa, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx roční xxxx provozu

přípustná denní xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. další xxxxxxxx

1

xx. Xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX. - xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. x. 98,139,9,99, k.ú. XX 1

6 prod. xxxx, 36 x2

9. xx 14.2.

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxx xxxxxxx, květinové xxxxx

2

Xxx matek

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II. - xxxxxxxx před xxxxxx, xxxx. x. 98,139,9,99, x.x. ČB 1

6 xxxx. míst, 36 x2

5 xxx xxxxx Xxxx matek x x tomto xxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

cukrářské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

3

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., parc. x. 101, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx, 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, xxxxxx tříšť, xxx, xxxx x xxxx nealkoholické nápoje

4

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 56, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, čaj, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 101, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx, 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

punč, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, hruškovice, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

6

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 56, x.x. ČB 1

1 prod. xxxxx 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx víno, grog, xxx, slivovice, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx - před Xxxxxxx Xxxxxxx (letní xxxxxx), parc. č. 217/3, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxx x výrobky x xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické xxxxxx

8

Xxxxxxxx - xxxx Xxxxxxx Budweis (zimní xxxxxx), parc. x. 217/3, x.x. XX 1

1 prod. místo 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx víno, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, hruškovice, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

9

Xx. Xxxxxxxxx, xxxx. x. 122, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 m2

březen - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxx a výrobky x xx, ledová xxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 405, x.x. XX 6

2 prod. xxxxx, 19 x2

xxxx xxx obecného omezení (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

X Xxxxx věže, xxxx. x. 4443, x.x. XX 3

1 xxxx. xxxxx 10 m2

doba xxx obecného omezení (xx. 6)

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5

12

Xxxxxxx xxxxx, parc. x. 338, k.ú. XX 6 (x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx)

2 xxxx. xxxxx, 25 x2

xxxx dle obecného xxxxxxx (čl. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x nealkoholické xxxxxx

13

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, parc. x. 338, x.x. XX 6 (úsek Xxxxxxxxxx. x Jeronýmova)

6 prod. xxxx, 36 m2

15 xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx pátku x x xxxxx dni

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, cukrářské xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží

14

sv. Xxxxxxxx

Xxxxxxx třída, parc. x. 338, k.ú. XX 6 (úsek Xxxxxxxxxx. x Jeronýmova)

6 xxxx. míst, 36 x2

9. až 14.2.

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, květinové xxxxx

15

Xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, k.ú. XX 6 (xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. míst, 36 x2

5 dní xxxxx Xxxx xxxxx x x xxxxx xxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

cukrovinky, xxxxxxxxx xxxxxxx, květinové zboží

16

Mikuláš

Lannova xxxxx, parc. x. 338, k.ú. XX 6 (xxxx Xxxxxxxxxx. x Jeronýmova)

6 xxxx. xxxx, 36 m2

1. xx 6.12.

doba dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

17

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, parc. x. 338, k.ú. XX 6 (xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 prod. xxxx, 36 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

18

Xxxxxxxxx xxxx. č. 563, k.ú. CB 1

1 prod. xxxxx, 10 m2

březen - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

zmrzlina x výrobky z xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj x jiné nealkoholické xxxxxx

19

Xxxxxxx xx. x XX Prior parc. x. 337/1, k.ú. XX 6

2 xxxx. xxxxx, 20 m2

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5

20

Xxxxxxxxx xxxx. x. 337, x.x. ČB 1

1 prod. místo 10 m2

březen - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x výrobky x xx, xxxxxx tříšť, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

21

Xxxxxxxxx xxxx. č. 337, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

22

Xxxxxxxxx xxxx. x. 4421, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 m2

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxx omezení.

Předchozí větou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx (čl. 5), xxxx (xx. 6) x dalším xxxxxxxxx (xx. 7) xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

Oddíl X

Xxxxxxxxxxx předzahrádky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xx celém území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x sortimentu (xx. 5), době (xx. 6) x xxxxxx podmínkám (čl. 7) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XX.

Xxxxxxxxx výjimek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx X. xxxx xxxxxxx, x nichž xx prodej alkoholických xxxxxx výslovně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. x) xx rovněž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx:

x.

xxxxxx xxxxx/xxxx (označení, xxxxxx, xxxx. x., kat. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx alkoholických xxxxxx

1

Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx. x. 321/1, 307, x.x. ČB 1

2 xxxx. místa

červen - xxxx

2

Xxxxxxxx Plachanda

Plachého, xxxx. č. 374, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

3

Xxxxxxxx Město xxxxx, xxxx městu

Krajinská, parc. x. 321/1, Xxxxxxxx, xxxx. x. 307, 314, Xxxxxxxxxxx, parc. x. 19, Česká, xxxx. č. 191, Xxxxxxx xxxx., parc. x. 571/1, Piaristické xxxxxxx, xxxx. č. 196, xxx v x.x. XX 1

40 xxxx. xxxx

xxxxx - xxxx

4

Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX

Xx. Xxxxxxxxx, xxxx. č. 121/1, x.x. XX 1 Xxxxxx, xxxx. x. 142, x.x. ČB 1

2 xxxx. místa

květen - září

5

½ xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, k.ú. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - červen

6

Night xxx x Avon xxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxx

7

XXXXXXX

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

8

Xxxxx Bohemia Xxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxx

9

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

X Xxxxx věže, xxxx. x. 396, x.x. XX 1

pozemek xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 409/1, x.x. XX 6

xxxx Xx Xxxxxx, xxxx. x. 4421, 4443, x.x. XX 3

Xxxxxxx xxxx., xxxx. x. 185/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, k.ú. XX 1

7 prod. xxxx

xxxx - xxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX 3x3 Xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx

11

Xxxxx Xxxx Xxx Festival

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

12

Xxxxx jižních Čech

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

červen - xxxx

13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Piaristické xxxxxxx, xxxx. x. 196 x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

6 xxxx. xxxx

xxxxxx - xxxxx

14

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx věží

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

4 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx akce xx xxxxxxx u DK Xxxxxx,

xxxx. č. 415/1, x.x. XX 6

5 xxxx. míst

únor - xxxxxxxx

16

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 572, x.x. XX 1

5 xxxx. míst

květen

17

Buskers Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1 Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 572, k.ú. XX 1

5 xxxx. xxxx

xxxxxx

18

Xxxxxxx

xxx. Přemysla Otakara XX., xxxx. č. 100/1, k.ú. ČB 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196 k.ú. XX 1

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 572, x.x. XX 1

7 xxxx. xxxx

xxxxxx

19

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 572, k.ú. XX 1

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx

20

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196 x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx - xxxxx

21

Xxx Xxxx Xxxx Xxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxx - říjen

22

Festival Ahoj Xxxx Xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

3 prod xxxxx

xxxxxx - xxxxx

23

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

Květen - xxxxxx

24

Xxxxxxxx, sportovní x xxxx společenské xxxx xx parkovišti x Xxxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 2216/1, x.x. ČB 2

10 xxxx. xxxx

xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx, sportovní x xxxx společenské xxxx x areálu Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 1299/1, 1299/4, 1297/1, 1272/1, 1289/1, x.x. XX 2

10 xxxx. xxxx

xxxxxxxxx

26

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, parc. x. 4259/1, x.x. XX 3

4 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

27

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx X.XX

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 572, x.x. XX 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

28

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 572, x.x. ČB 1,

3 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

29

Xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, k.ú. XX 1,

5 xxxx. xxxx

xxxxxx - říjen

30

Běh Jihočeských xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

31

Xxx xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx Sokolský xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

32

Xxxxxx xxxx X2

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, k.ú. XX 1,

1 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

33

Xxxxxxx semester xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX x VŠTE

Sokolský xxxxxx, xxxx. č. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

35

Xxxxxx xxxxxx XX

Xxxxxxxx ostrov, parc. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

36

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 571/2, x.x. XX 1

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

37

xxxx. č. 2216/44, x.x. ČB 2

(xxxxxxxxxxx podél Xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X Xxxxx xxxxx)

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

38

xxxx. x. 1493/2, x.x. XX 6

(lokalita x Malého xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

39

xxxx. č. 1119/2, x.x. XX 7

(xxxxxxxx x Xxxxxx jezu)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

40

xxxx. č. 2398, x.x. XX 6

(lokalita x Velkého jezu)

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jádra xxxxx

(xx. 2 xxxx. 11)

Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Městské xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx hranicích:

1) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §20 x příloha č. 1 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006, o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx chemické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX x xxxxxxx Komise 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/XX x 2000/21/XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/ES x x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Zákon č. 245/2000 Sb., x státních svátcích, x ostatních xxxxxxxx, x významných dnech x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zejména xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxx. zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx.

12) Např. zákon č. 222/2009 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

13) Xxxx. §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §3 xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

15) Xxxxxxx zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Xxxx. povinnosti x xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §25 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), x §6 xx 8 x §10 xx 15 vyhlášky x. 289/2007 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

17) Xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxx §25 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx komunikaci.

18) Xxxxxxx §4 xxxx. 1 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.