Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx České Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 3/2019,

kterým xx vydává xxxxx xxx

Xxxxx: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020

Rada xxxxx České Budějovice xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 25.11.2019 xxxxxxx (xxxxxxxx x. 1591/2019) xxxxx xx xxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xx. 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx řád xxx vydávaný, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx zboží (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") a xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx1) (dále xxx „xxxx provozovnu“). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x zakázané xxxxx xxxxxxx zboží xxxx poskytování služeb xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx řád xx nevztahuje xx

x) xxxxx xxx nabídku xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto nařízení xxxxxx místa mimo xxxxxxxxxx, xx nichž xx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xx funkčně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxx xxxx určenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx výstavních, xxxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx pokud xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxx akce xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, x xxxxx prodej xxxxx nebo poskytování xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx vedlejší xxxxxx, resp. xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) prodej xxxxxxxxx xx kulturní, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 4 xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx omezen xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vánoční xxxxxx xxx x xxxxxxx, jmelí a xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx od 1. do 24.12.

(4) X x případech xxx předchozího xxxxxxxx xxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x xx. 5 a příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx vymezený uzavíratelný xxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxx mimo provozovnu xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx místech, xxxxxxx počet xxxx xxxxxxx 10 xxxx x xx stejně xxxx rozmístění prodejních xxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx x tržnici jsou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, stolů, xxxxx, xxxxxxx, vozíků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mobilních (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místech. Tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx.

(2) Tržiště xx vymezený xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu na xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx zpravidla najatých, xxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx určených xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx alespoň 10 míst a xx stejně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržiště. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx místo xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxx se xx xxxxxx xx xxxx, zpravidla najatých, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo provozovnu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxx xxxx xx xxxxx mimo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx příležitostné xxxx, xxx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxx“).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x poskytují xxxxxx x rámci xxxxxxxx „xxxxxxxxx činnost“2) x xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybaveno x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx umístěno prodejní xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx či obdobného xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx souvisí, x to xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx prodej xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pochůzky (tj. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, závěsných xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxx., xxxx. přímo x ruky), xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx z okruhu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx. xxx prodejního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tašek, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxx., xxxx. xxxxx z ruky), xxx níž je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejcem xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx rozhodné, xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx místě.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx způsobem mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx taxislužeb.

(10) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx mimo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxxxxxx, xxxxxxx místech, xxxxxx x předsunutých xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(11) Historickým xxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx území Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČSR xx xxx 19.3.1980, x.x. 7096/80, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Budějovic xx památkovou rezervaci (xxxxxxxx x částce xxxxxx zákonů č. 18, ročník 1980, xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, 4/1980, xxx. 41). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jádra xxxxx je přílohou č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Stanovení xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 tohoto xxxxxxxx, x xx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx zboží, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx přílohou č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zakázány xxx xx. 5.

(3) Trhy xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx na xxxxxxx určených tímto xxxxxxxxx xxxx místa xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx sortimentu, xxxxxxx xxxx provozu i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxxxx prodeje

(1) Na xxxxx území statutárního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) podomní xxxxxx,

x) pochůzkový xxxxxx, x xxxxxxxx

1. prodeje xxxxx xx poskytování xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kamelotů,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sportovních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx koupalištích, xxxxxxxxxx x bazénech x xxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opatřením xxxx jiným úkonem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) xxxxxxxx prodej.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 3.

Xx. 5

Xxxxxxxx sortiment

S xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx nařízení xx xx xxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxx, xxxx. poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pornografického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prádla,

e) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx. 1 xxxx. 3. xxxx. x),

x) zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx5),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx mimořádné xxxxx6) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx7) xxxx výbušné, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx toxické, xxxxxxx, xxxxxx škodlivé, žíravé, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx prostředí,

h) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx F1, X1 xxxx P1, xxxxxx x xxxxxxxx, výbušnin x xxxxxxx8).

Xx. 6

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xxxxx být xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx x x denní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tržiště, xxxxx xxxxx x trhy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 6:00 xxx. x skončit nejpozději x 22:00 xxx.

(3) Xxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx doba xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx

1. xxxxxxx nejdříve v 6:00 xxx. a xxxxxxx xxxxxxxxxx v 22:00 xxx. a xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx9), xxxxxxxxxx x 24:00 hod., x xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 11, příloha č. 2),

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve x 6:00 xxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve 24:00 hod.

(4) Pokud x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxx xxxxxxxxxxx celoročně, xxxxxxx doba xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx služeb, x xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx v 6:00 xxx. a xxxxxxx nejpozději x 22:00 hod. Xx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx adventního prodeje, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxx xxx provozována xxxxx x období od 25.11. xx 15.1., xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v 6:00 hod. a xxxxxxx nejpozději xx 24:00 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx punče, svařeného xxxx, grogu, pálenek x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, cukrovinek a xxxxxx obdobného sortimentu x vánočním xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx je xxx xxxxxxx časové omezení xxxxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxx xxxx přílohy č. 1 xxxxxx nařízení, xxxxx xxx restaurační xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx souvisejí.

Čl. 7

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxx provozována xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nevzhledná.

(2) Xxxxxxxx zařízení xxx xxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxx nesmí žádnou xxxx xxxxx, ať xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx provozovnu, s xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx, x musí xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa je xxxxxxx zajistit vybavení xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx provoz, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předzahrádky, xxxx. xxxxxxxxxxxx prodejního xxxxx, xxxxxx odstranění sněhu x xxxxx xxxxxx x zimním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotně nezávadného x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzniklý x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx prodejního místa, x xxxxxxxx s xxxxxx odpady x xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx bezbariérový xxxxxxx. X xxxxxxxxx restaurační xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx toaleta pro xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, tržiště, xxxx x tržní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx vybavena tak, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx provoz. Mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, trhu a xxxxxxx místa xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx množstvím sběrných xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tržnice, xxxxxxx, trhu nebo xxxxxxx místa, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx osoby zajištěn xxxxx vhodným způsobem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údaje,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx prodeje vyžaduje.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxx, resp. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx sídle nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx rovněž xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x dobu xxxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxx tržiště, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tržiště.

(8) Xxxxxxxxxxxx tržnice, xxxxxxx, xxxx x tržního xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podnikajícím xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů11), xxxx. xxxxx xxxxxx, jimž xxxxxx umožňují příslušné xxxxxx xxxxxxxx12).

(9) Provozovatel xxxxxxx, tržnice, trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx provozovatele tržišť, xxxxxx, xxxx a xxxxxxx míst13),

b) přidělit xxxxxxxxx zboží, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, prodejní x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx motorových xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx realizovány mimo xxxxxxxxx prodejní xxxxx,

x) xxxxxxx prodej xxx xxxxx osobám, xxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14),

x) xxxxx prodejcům místa x xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, trhu nebo xxxxxxx xxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxx prostor xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx místa,

i) xxxx xx úpravu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx tržního xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx strany prodejců x zjednávat nápravu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpřístupnit xxxxx xxxxx xxx x nahlédnutí po xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx. poskytovatel xxxxxx, xx prodejním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx zajištěn xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prodejního místa

a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxx zboží x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prodejem xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx služeb, označit xxxxxxxx místo viditelně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx firmou, xxxx. jménem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, údajem x xxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání, popř. xxxxxx o xxxxxxxx, xxxx-xx prodejce zboží, xxxx. xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Při xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tržišť, trhů x xxxxxxx míst, xxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxxxx služeb na xxxxxxxxxx místech) povinny:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x osobní čistoty,

b) xxxxxxxx xxxxxxx prodejních xxxx i xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx prostor,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 10 písm. x), xxxxx i x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx. na xxxxxxxxx xxxxx, odpad xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx tržnice, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx s těmito xxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx15),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx druhy xxxxx xxxxxxxx navzájem neovlivňovaly x xxxx xxxxxxxx xxxx přímými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx nepříznivými xxxxx,

x) používat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx čistitelného xxxxxxxxx,

x) x prodeji xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x tomu xxxxxx x x xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx znemožňovalo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx úpravou xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) dodržovat povinnosti x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx prodej daného xxxxx, resp. povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx poskytování daných xxxxxx16).

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nich nejsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx17). Xxxxxxxxx-xx x právních xxxxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provozovnu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněného uživatele xxxxxxxxxxx, na xxx xxxx v níž xxxx tyto xxxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, tržiště či xxx, xxxxxx pouze xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, tržiště xx xxxx, popř. xxx určeného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů18).

Čl. 9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 1/2006 xx xxx 3.5.2006, xxxxx xxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 5/2006 xx dne 15.11.2006, xxxxxx se mění x xxxxxxxx nařízení x. 1/2006 - xxxxx řád.

3. Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 2/2011 xx xxx 2.11.2011, xxxxxx se mění x doplňuje xxxxxxxx x. 1/2006 a x. 5/2006 - xxxxx xxx,

4. Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx č. 3/2013 xx xxx 4.9.2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 1/2006 Xx., xxxxx xxx, xx xxxxx nařízení x. 5/2006 a xxxxxxxx x. 2/2011.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Jiří Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Ivo Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha č. 1

Xxxxxxxx xxxx xxx prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení výjimek xx zakázaného sortimentu

ČÁST X.

Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx čl. 3 vymezují níže xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.

Pokud xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx formy xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx stanoveném xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx statutárního xxxxx České Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tržnice xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx následujících výslovně xxxxxxxxx místech:

č.

určení xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, parc. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx prodejních xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx roční xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx podmínky

1

Nádražní, xxxx. x. 197/1, x.x. XX 6

15 prod. xxxx, 420 x2

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5

Xxxxx X

Xxxxx xxx xxxxxx trhů

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx města České Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxx zřizovány xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 3 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxx):

x.

xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. x., kat. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx výměra)

přípustná roční xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx denní xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx sortiment, xxxx. xxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, k.ú. XX 1

150 xxxx. xxxx, 1050 x2

xxxxxxxx - xxxx

8:00 - 24:00

xxxxx xxxxxx omezení sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2

Xxxxx trhy

nám. Přemysla Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx, 840 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

3

Xxxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx, 840 x2

xxxxx - listopad

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

pouze obecné xxxxxxx sortimentu dle xx. 5, přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, parc. č. 196, x.x. XX 1

Xxx. 60 prod. xxxx, 360 m2

celoročně x omezením xx xxxxxxx x xxxxxx

6:00 - 13:00

xxxxx, zelenina x jiné zemědělské xxxxxxxx, byliny, květiny x xxxxxxxx, xxx x výrobky x xxxxxxx produktů; xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxx, perníky, domácí xxxxxxxx, xxxxx, sirupy, xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx výrobky x xxxx, rukodělné x xxxxxxxx výrobky, x xx vše x xxxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, parc. x. 196, k.ú. ČB 1

Xxxxxx xxxx. x. 214, x.x. ČB 1

Xxxxxxx xxxx. x. 217/1, x.x. CB 1

100 xxxx. xxxx, 600 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, parc. x. 196, x.x. XX 1

Xxxxxx xxxx. x. 214, x.x. XX 1

Xxxxxxx xxxx. x. 217/1, x.x. XX 1

100 xxxx. xxxx, 600 m2

březen - xxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

7

Xxxxxxxx vánoční trhy

nám. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 1/2, x.x. XX 1

22 xxxx. xxxx, 90 x2

xxxxxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

pouze xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

8

XXXXXX

Xxxxxxxxxxx náměstí, xxxx. x. 196, x.x. XX 1

30 xxxx. xxxx, 200 x2

xxxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9

Xxx x xxxxxxxxx produkty

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX. xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. x. 196, x.x. ČB 1

20 xxxx. míst, 200 x2

xxxxxx - xxxxxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx prodej alkoholických xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxx xxxxx

1. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 11, příloha x. 2) x x xxxxx Lannova xx. xxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, adresa, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx míst, xxx. xxxxxxx výměra)

přípustná xxxxx xxxx provozu

přípustná xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx sortiment, xxxx. xxxxx xxxxxxxx

1

xx. Xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX. - xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. x. 98,139,9,99, x.x. XX 1

6 xxxx. xxxx, 36 m2

9. xx 14.2.

doba dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxx

2

Xxx xxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II. - xxxxxxxx před xxxxxx, xxxx. x. 98,139,9,99, x.x. ČB 1

6 xxxx. xxxx, 36 x2

5 dní xxxxx Xxxx xxxxx x x xxxxx xxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

cukrářské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

3

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., parc. x. 101, x.x. XX 1

1 prod. xxxxx, 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx dle xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx, xxxx x xxxx nealkoholické nápoje

4

nám. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 56, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo 10 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

zmrzlina, xxxxxx xxxxx, xxx, xxxx x jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 101, k.ú. XX 1

1 prod. xxxxx, 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

punč, xxxxxxx xxxx, grog, xxx, xxxxxxxxx, hruškovice, xxxx, xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxxxxxx

6

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 56, k.ú. ČB 1

1 xxxx. místo 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

punč, xxxxxxx xxxx, grog, xxx, xxxxxxxxx, hruškovice, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické xxxxxx, xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx - před Xxxxxxx Budweis (xxxxx xxxxxx), parc. č. 217/3, x.x. XX 1

1 prod. xxxxx 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické xxxxxx

8

Xxxxxxxx - před Xxxxxxx Xxxxxxx (zimní xxxxxx), xxxx. x. 217/3, x.x. ČB 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx dle obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, grog, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické nápoje, xxxxxxxxxx

9

Xx. Xxxxxxxxx, xxxx. x. 122, x.x. XX 1

1 prod. xxxxx 10 m2

březen - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx a xxxxxxx x ní, ledová xxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 405, x.x. XX 6

2 xxxx. xxxxx, 19 m2

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxxxx občerstvení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

X Xxxxx xxxx, parc. x. 4443, x.x. XX 3

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5

12

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, k.ú. XX 6 (v xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx)

2 xxxx. xxxxx, 25 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx obecného omezení (xx. 6)

rychlé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

13

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. č. 338, x.x. XX 6 (xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 m2

15 xxx přede xxxx Xxxxxxx xxxxx a x xxxxx dni

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

proutěné xxxxx, xxxxxxxx, cukrovinky, cukrářské xxxxxxx, květinové xxxxx

14

xx. Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, x.x. XX 6 (xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. míst, 36 x2

9. až 14.2.

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, květinové zboží

15

Den xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, k.ú. XX 6 (úsek Xxxxxxxxxx. x Jeronýmova)

6 xxxx. xxxx, 36 x2

5 xxx xxxxx Xxxx xxxxx x x tomto dni

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, květinové xxxxx

16

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, x.x. XX 6 (xxxx Kanovnická. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 x2

1. xx 6.12.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

17

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, parc. č. 338, x.x. ČB 6 (xxxx Kanovnická. x Jeronýmova)

6 xxxx. xxxx, 36 m2

prosinec

doba xxx obecného omezení (xx. 6)

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

18

Xxxxxxxxx parc. x. 563, k.ú. XX 1

1 prod. místo, 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x výrobky x xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, káva, čaj x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

19

Xxxxxxx tř. x XX Xxxxx parc. x. 337/1, k.ú. XX 6

2 prod. xxxxx, 20 m2

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5

20

Xxxxxxxxx xxxx. č. 337, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

zmrzlina x xxxxxxx z xx, ledová xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj x xxxx nealkoholické xxxxxx

21

Xxxxxxxxx parc. x. 337, x.x. XX 1

1 xxxx. místo 10 m2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

punč, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, hruškovice, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické xxxxxx, xxxxxxxxxx

22

Xxxxxxxxx xxxx. x. 4421, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo 10 x2

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxx omezení.

Předchozí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx (čl. 5), době (xx. 6) x xxxxxx xxxxxxxxx (xx. 7) xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx nařízením anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx předzahrádky x xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řádem ve xxxxxx x xxxxxxxxxx (xx. 5), době (xx. 6) a xxxxxx podmínkám (xx. 7) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XX.

Xxxxxxxxx výjimek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu xxx čl. 5 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx I. xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx alkoholických xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5 písm. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x akce:

č.

určení xxxxx/xxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (max. počet xxxxxxxxxx míst)

přípustná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx. x. 321/1, 307, k.ú. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - září

2

Festival Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxx. x. 374, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

červen - xxxx

3

Xxxxxxxx Město xxxxx, xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx, xxxx. x. 321/1, Xxxxxxxx, xxxx. x. 307, 314, Piaristická, parc. x. 19, Česká, xxxx. x. 191, Xxxxxxx nábř., xxxx. x. 571/1, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196, xxx x x.x. XX 1

40 xxxx. xxxx

xxxxx - xxxx

4

Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX

Xx. Xxxxxxxxx, xxxx. č. 121/1, x.x. XX 1 Xxxxxx, xxxx. x. 142, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

5

½ xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxxxx

6

Xxxxx xxx a Xxxx xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxx

7

XXXXXXX

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

8

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxx

9

Xxxxxxxx Vltava xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, x.x. ČB 1

X Xxxxx xxxx, xxxx. x. 396, x.x. XX 1

xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx muzeem, xxxx. x. 409/1, x.x. XX 6

park Xx Sadech, xxxx. x. 4421, 4443, x.x. XX 3

Xxxxxxx xxxx., xxxx. x. 185/1, k.ú. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 572, k.ú. XX 1

7 xxxx. xxxx

xxxx - říjen

10

Basketbalový xxxxxx ČBF 3x3 Xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

2 prod. xxxxx

xxxxxx

11

Xxxxx Xxxx Air Festival

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

květen - xxxx

12

Xxxxx xxxxxxx Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, k.ú. XX 1

Piaristické xxxxxxx, xxxx. x. 196 x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. č. 572, x.x. CB 1

6 prod. xxxx

xxxxxx - xxxxx

14

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

4 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx akce xx xxxxxxx x XX Xxxxxx,

xxxx. č. 415/1, x.x. ČB 6

5 xxxx. xxxx

xxxx - xxxxxxxx

16

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

5 xxxx. míst

květen

17

Buskers Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, k.ú. XX 1

5 xxxx. xxxx

xxxxxx

18

Xxxxxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., parc. č. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196 x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 572, x.x. CB 1

7 xxxx. xxxx

xxxxxx

19

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. č. 572, k.ú. ČB 1

1 xxxx. místo

červen

20

Jihočeský Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx náměstí, xxxx. x. 196 x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx - xxxxx

21

Xxx Bull Xxxx Xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxx - xxxxx

22

Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, k.ú. XX 1

3 xxxx xxxxx

xxxxxx - říjen

23

Florbalový xxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, k.ú. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

Xxxxxx - xxxxxx

24

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx parkovišti x Xxxxxxxx xxxxx, xxxx. č. 2216/1, x.x. ČB 2

10 xxxx. míst

celoročně

25

Kulturní, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x areálu Xxxxxxxxxxxxxxx kolejí, xxxx. x. 1299/1, 1299/4, 1297/1, 1272/1, 1289/1, x.x. XX 2

10 xxxx. míst

celoročně

26

Sousedská xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 4259/1, k.ú. XX 3

4 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

27

Xxxxxxxxxx x reklamní xxxxxx xxx E.ON

Sokolský xxxxxx, xxxx. č. 572, x.x. ČB 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

28

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. ČB 1,

3 xxxx. místa

březen - xxxxx

29

Xxxxxxx město piva

Sokolský xxxxxx, parc. č. 572, k.ú. XX 1,

5 xxxx. xxxx

xxxxxx - říjen

30

Běh Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 574/1, x.x. XX 1,

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

31

Xxx xxx xxxxx národa

České Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. ČB 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

32

Xxxxxx xxxx X2

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. ČB 1,

1 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

33

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX x XXXX

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

35

Xxxxxx xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 prod. xxxxx

xxxxxx - říjen

36

Sokolský xxxxxx, xxxx. x. 571/2, k.ú. XX 1

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

37

xxxx. č. 2216/44, k.ú. ČB 2

(xxxxxxxxxxx podél Xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx komunikace X Xxxxx xxxxx)

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

38

xxxx. x. 1493/2, x.x. XX 6

(xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

39

xxxx. č. 1119/2, x.x. XX 7

(xxxxxxxx x Xxxxxx jezu)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

40

xxxx. x. 2398, x.x. ČB 6

(lokalita x Xxxxxxx jezu)

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

Příloha č. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(xx. 2 xxxx. 11)

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx historickým xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České Budějovice x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx hranicích:

1) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

2) §20 x příloha č. 1 x zákonu x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx sbírkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. prosince 2006, o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX x směrnic Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. prosince 2008 o klasifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/ES x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení s xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) Zákon č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxx. xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 252/1997 Sb., x zemědělství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx.

12) Např. xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx služeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxx. §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §3 xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §25 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x §6 xx 8 a §10 xx 15 xxxxxxxx x. 289/2007 Xx., x veterinárních x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

17) Xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxx §25 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx komunikaci.

18) Xxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.