Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 3/2019,

kterým xx vydává xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxx zasedání xxxxxxx xxx 25.11.2019 usnesla (xxxxxxxx x. 1591/2019) xxxxx xx základě §18 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xx. 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx xxx jím xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") a xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "poskytování xxxxxx") xxxx provozovnu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1) (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxxxx“). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx formy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx území xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxx.

(3) Tento tržní xxx se nevztahuje xx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx místa xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vystavují, prezentují xx zobrazují zboží xx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx zemi xxxx xx přenosném xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx (např. xxx domu mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx, vchodové xxxxx, xxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx společenských akcích, x xx pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx v místě, xxx se xxxx xxxx xxxx; akcemi xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x jiné xxxx, u xxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx náplní, xxxx. xxxx s převažujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) prodej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx společenské xxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxx se xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx po dobu 4 xxxxx xxxx xxxxxx zahájením, xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx pohyb chodců xx xxxx běžný xxxxxx xxxxxx prostranství,

e) xxxxxxx xxxxxx ryb x stromků, xxxxx x chvojí, kterým xx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx xx 1. xx 24.12.

(4) I x xxxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sortimentu, xxx xx xxxxxxxx x xx. 5 x příloze č. 1 tohoto xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostor umožňující xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx na jednotlivých, xx xxx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, prodejních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxxx x xx xxxxxx xxxx rozmístění xxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Prodej xxxxx x poskytování xxxxxx x tržnici xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stánků, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, vozíků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „prodejní xxxxxxxx“) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx prostor je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx vymezený xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx zpravidla xxxxxxxx, prodejních xxxxxxx, xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místech, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 10 míst x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržiště. Xxxxx prostor xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx místo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx místech xxxxxxxxxxx prodej xxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxxx je veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx trhu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx soustředěně xxxx xxxxxxxxxx prodáváno xxxxx xxxx poskytovány xxxxxx (xxxx xxx „trhy“).

(5) Xxxxxxxxxxx předzahrádka xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx služby v xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“2) x xxxxx xx x výkonu xxxx xxxxxxxx vybaveno x funkčně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx umístěno xxxxxxxx zařízení, x xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx druhu jako x xxxxxx provozovně, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx poskytování xxxxxx, popř. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo s xxxxxxxx přenosného xx xxxxxxxx prodejního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zavazadel, xxxxxxxxx xxxxx, konstrukcí, xxxx xxxx., xxxx. xxxxx x ruky), xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx objednávky prodejcem xxxxx xx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístupná místa, xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx, xxxx xx xxxxx obdobným způsobem.

(8) Xxxxxxxxxx prodej xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx provozovnu xxxxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x použitím přenosného xx xxxxxxxx prodejního xxxxxxxx xxxxxx tašek, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pultů, xxxxxxxxxx, tyčí xxxx., xxxx. přímo x xxxx), xxx níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či služeb xxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxx, xxx prodej xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx. xxxxxx zprostředkování, xxxxxxxxxxxxx xxxx provozovnu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx dopravních či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Prodejní xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v tržnicích, xx tržištích, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx prodejních místech, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx místě umístěných. Xx prodejní místo xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx rezervace Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury XXX xx xxx 19.3.1980, x.x. 7096/80, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Českých Xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 18, xxxxxx 1980, publikováno: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství x Xxxxxxxxxxxx kultury XXX, 4/1980, xxx. 41). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx historického xxxxx xxxxx xx přílohou č. 2 xxxxxx nařízení.

Čl. 3

Xxxxxxxxx míst a xxxxxxxxxx prodeje

(1) Xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx uskutečňovat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 tohoto xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízení.

(2) Na xxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxx prodávat xxxxx to xxxxx, xxxx. poskytovat xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxx xxxxx přílohou č. 1 tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xx. 5.

(3) Xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xx místech určených xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx vždy xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx, xxxxxxx doby provozu x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx území xxxxxxxxxxxx města České Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou

1. xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

2. prodeje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx uskutečňovaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, otevřených xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx určených xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) pojízdný xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle předchozího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 3.

Xx. 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xx celém xxxxx statutárního xxxxx xxxxxxxx uskutečňovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pornografického xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prádla,

e) xxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxxx ryb xxx xx. 1 xxxx. 3. písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx5),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obavy6) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, vysoce xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, zdraví xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx toxické, karcinogenní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx životní prostředí,

h) xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X1, X1 nebo P1, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx a trhavin8).

Čl. 6

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx, restaurační xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxx xx území xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx provozovány xxxxx x období xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx není xxx xxxxxxxxxx tržnice, tržiště, xxxxx místa x xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx tyto být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxx prodeje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 6:00 xxx. a skončit xxxxxxxxxx x 22:00 xxx.

(3) Xxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předzahrádky xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx, resp. poskytování xxxxxx, x xxxx xxxx

1. xxxxxxx nejdříve x 6:00 xxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx x 22:00 xxx. x xx-xx následujícím xxxx sobota, xxxxxx xxxx státní či xxxxxxx xxxxxx9), nejpozději x 24:00 xxx., x xx pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx historické xxxxx města (xx. 2 xxxx. 11, příloha č. 2),

2. v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve x 6:00 xxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24:00 xxx.

(4) Xxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx doba xxxxxxx, resp. poskytování xxxxxx, x xxxx xxxx započít nejdříve x 6:00 hod. x xxxxxxx xxxxxxxxxx x 22:00 xxx. Xx však xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, když xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxx xxx provozována xxxxx x xxxxxx xx 25.11. xx 15.1., xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 6:00 xxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24:00 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx vět xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, grogu, xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, cukrovinek x xxxxxx obdobného xxxxxxxxxx x vánočním xxxxxxxxxxx.

(5) Aniž xx xxx dotčeno xxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, s xxx xxxx xxxxxxx souvisejí.

Čl. 7

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodejní x xxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx již xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx provozuje provozovnu, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předzahrádky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx povinen zajistit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx řádný xxxxxx, xxxxxxx xxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxx nábytku x xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx umístěného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx prodejním xxxxx,

x) xxxxxxxx pravidelný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předzahrádky, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) používat pouze xxxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) průběžně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. předsunutého prodejního xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxx odpady x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy10).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tak, xxx umožňovala bezbariérový xxxxxxx. X blízkosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákazníky.

(6) Tržnice, xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx prodejními a xxxxxxx xxxxxxxxxx vybavena xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx řádný x nerušený xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx zařízeními xxxx být vytvořen xxxxxxx xxx pohyb xxxx x zásobování x xxxxxxxxx požární xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x tržního xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s provozem xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx místa, x xx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) toaletami xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx,

x) dostatečným xxxxxxxxxx, xxxxx spotřebiteli xxxxxx xxxxxxx prohlédnout xx xxxxxxxxx zboží a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx připojení xx xxxxxx elektrické xxxxxxx x pitné xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx sortiment xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Nestanoví-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxxx tržnice, xxxxxxx, trhu xxxx xxxxxxx místa xxxxxxx xxxx viditelně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx x xxxx sídle xxxx místě xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb. Xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, je provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx místa xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenského xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxx. jiným xxxxxx, xxxx prodej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy12).

(9) Xxxxxxxxxxxx tržiště, tržnice, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tržnic, xxxx x xxxxxxx xxxx13),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prodejní xxxxx, xxxxxxxx x další xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx xx uvedených xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xxx pohyb zákazníků x xxxxxxx zásobování,

e) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) umožnit xxxxxx xxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hub xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxx, xxxxxxx, trhu xxxx tržního místa,

h) xxxxxxxx pravidelný úklid xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx nebo tržního xxxxx,

x) dbát xx xxxxxx xxxxxxx tržiště, xxxxxxx, trhu nebo xxxxxxx xxxxx xxx, xxx tyto nenarušovaly xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto tržním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x zjednávat xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxx povinností,

k) xxxxxxxxxxx xxxxx tržní xxx k nahlédnutí xx xxxxx xxxxxxxx xxxx kterékoli xxxxx.

(10) Xxxxxxxx zboží, resp. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx místě je xxxxxxx zajistit vybavení xxxxxxxxxx místa tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx spotřebitele, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxx spotřebitele xxx xxxxxxxxxxx právních předpisů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. poskytováním xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx prodejní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň obchodní xxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx prodejce zboží, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx x jeho sídle xxxx místě xxxxxxxxx, xxxx. údajem x xxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě.

(12) Xxx xxxxxxx xx tržnicích, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx, prodejci xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místech) xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx čistotu xxxxxxxxxx míst x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zboží x skladových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx odstraňovat z xxxxx xxx xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 10 xxxx. x), xxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx místě, xxxx. xx prodejním xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxx, tržiště, trhu x xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy15),

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivy,

e) xxxxxxxx xxxxx prodejní zařízení xxxxxxxxx ze zdravotně xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxx xxxxx k xxxx xxxxxx x x uličkách či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, co xx xxxxxxxxxxxx xxxx ztěžovalo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx parkovat pouze x xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x místní xxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zboží, resp. xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb16).

Čl. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinnosti a xxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxx17). Nevyplývá-li z xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx, jsou prodej xxxxx či poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx možné xxxxx x předchozím souhlasem xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx, tržiště xx xxx, rovněž xxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxx tržnice, xxxxxxx či trhu, xxxx. jím xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 1/2006 xx xxx 3.5.2006, tržní xxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 5/2006 ze xxx 15.11.2006, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2006 - tržní xxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 2/2011 xx xxx 2.11.2011, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2006 x x. 5/2006 - tržní xxx,

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Budějovice č. 3/2013 xx xxx 4.9.2013, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 1/2006 Xx., xxxxx xxx, xx znění xxxxxxxx x. 5/2006 x nařízení x. 2/2011.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Ing. Xxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx města

Ing. Ivo Xxxxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx

Příloha č. 1

Xxxxxxxx xxxx pro prodej xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX X.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xx xxx čl. 3 xxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx možné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.

Pokud je x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx nejsou xxxxxx formy xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx stanoveném xxxxx xxxxx xxxxxx zřizování.

Oddíl X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, adresa, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx, xxxx. x. 197/1, x.x. XX 6

15 xxxx. xxxx, 420 m2

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5

Xxxxx C

Místa xxx xxxxxx trhů

Na území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zřizovány xxxxx xx následujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 3 odst. 3 xxx xxxx xxxxxx):

x.

xxxxxx xxxxx (označení, xxxxxx, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. počet xxxxxxxxxx míst, xxx. xxxxxxx výměra)

přípustná xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx denní xxxx provozu

přípustný sortiment, xxxx. další xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 100/1, k.ú. XX 1

150 prod. xxxx, 1050 m2

listopad - xxxx

8:00 - 24:00

pouze xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2

Xxxxx trhy

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx, 840 x2

xxxxxx - duben

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

3

Podzimní xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx, 840 x2

xxxxx - listopad

doba xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

4

Piaristické xxxxxxx, xxxx. x. 196, x.x. XX 1

Xxx. 60 prod. xxxx, 360 x2

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

6:00 - 13:00

xxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x sazenice, med x xxxxxxx x xxxxxxx produktů; vejce, xxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx x řemeslné xxxxxxx, x to xxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, parc. x. 196, x.x. ČB 1

Xxxxxx parc. x. 214, x.x. XX 1

Xxxxxxx xxxx. č. 217/1, x.x. XX 1

100 xxxx. xxxx, 600 x2

xxxxxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, přípustný prodej xxxxxxxxxxxxx nápojů

6

Staročeské Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, parc. č. 196, x.x. XX 1

Xxxxxx xxxx. x. 214, x.x. ČB 1

Xxxxxxx parc. č. 217/1, k.ú. XX 1

100 xxxx. xxxx, 600 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

7

Xxxxxxxx xxxxxxx trhy

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 1/2, x.x. XX 1

22 xxxx. xxxx, 90 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

8

XXXXXX

Xxxxxxxxxxx náměstí, xxxx. x. 196, k.ú. XX 1

30 prod. xxxx, 200 m2

září

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9

Xxx x italskými xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX. xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Piaristické xxxxxxx xxxx. č. 196, k.ú. XX 1

20 prod. míst, 200 x2

xxxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

pouze xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx D

Tržní xxxxx

1. X historickém xxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 11, příloha x. 2) x x ulici Xxxxxxx xx. xxxxx být xxxxx místa zřizována xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, adresa, xxxx. x., kat. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx roční xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx denní xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. další xxxxxxxx

1

xx. Xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX. - chodníky xxxx xxxxxx, xxxx. x. 98,139,9,99, k.ú. XX 1

6 xxxx. xxxx, 36 x2

9. xx 14.2.

xxxx dle xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxx

2

Xxx matek

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX. - xxxxxxxx xxxx loubím, xxxx. x. 98,139,9,99, x.x. XX 1

6 xxxx. míst, 36 x2

5 dní xxxxx Xxxx matek x x tomto xxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx zboží

3

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 101, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx, 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx, káva x xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje

4

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 56, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, ledová xxxxx, čaj, xxxx x xxxx nealkoholické xxxxxx

5

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., parc. x. 101, x.x. XX 1

1 prod. xxxxx, 10 m2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, slivovice, hruškovice, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxxxxxx

6

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 56, k.ú. ČB 1

1 prod. místo 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, slivovice, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx - xxxx Xxxxxxx Budweis (xxxxx xxxxxx), xxxx. č. 217/3, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx dle obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xx, ledová tříšť, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj x xxxx nealkoholické xxxxxx

8

Xxxxxxxx - xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxx), parc. x. 217/3, k.ú. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, slivovice, hruškovice, xxxx, čaj x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

9

Xx. Stejskala, xxxx. x. 122, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 m2

březen - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxx x výrobky x xx, xxxxxx xxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 405, k.ú. XX 6

2 xxxx. xxxxx, 19 x2

xxxx xxx obecného omezení (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

X Xxxxx věže, xxxx. x. 4443, x.x. XX 3

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

doba dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5

12

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, x.x. XX 6 (x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx)

2 xxxx. místa, 25 x2

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxx občerstvení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

13

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, x.x. XX 6 (úsek Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 m2

15 xxx přede dnem Xxxxxxx pátku x x tomto xxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx zboží, xxxxxxxx, cukrovinky, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

14

xx. Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, k.ú. XX 6 (úsek Xxxxxxxxxx. x Jeronýmova)

6 xxxx. xxxx, 36 x2

9. xx 14.2.

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, cukrářské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

15

Xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, x.x. XX 6 (xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 x2

5 dní xxxxx Xxxx xxxxx x x tomto xxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, květinové xxxxx

16

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 338, x.x. ČB 6 (xxxx Kanovnická. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 m2

1. xx 6.12.

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výrobky

17

Vánoce

Lannova xxxxx, parc. x. 338, k.ú. ČB 6 (xxxx Kanovnická. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 m2

prosinec

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

jmelí, xxxxxxxx xxxxxxxx, cukrovinky, cukrářské xxxxxxx

18

Xxxxxxxxx xxxx. x. 563, k.ú. XX 1

1 xxxx. xxxxx, 10 m2

březen - xxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xx, xxxxxx tříšť, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

19

Xxxxxxx xx. u XX Xxxxx parc. x. 337/1, x.x. XX 6

2 xxxx. xxxxx, 20 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle čl. 5

20

Xxxxxxxxx xxxx. x. 337, x.x. ČB 1

1 xxxx. xxxxx 10 m2

březen - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xx, ledová tříšť, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

21

Xxxxxxxxx parc. x. 337, x.x. ČB 1

1 prod. xxxxx 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, slivovice, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické nápoje, xxxxxxxxxx

22

Xxxxxxxxx xxxx. č. 4421, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 m2

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

pouze xxxxxx omezení sortimentu xxx xx. 5

2. Xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxx České Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedeného x xxxx. 1 xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx (xx. 5), xxxx (xx. 6) a xxxxxx xxxxxxxxx (xx. 7) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, jakož xxx jiná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx celém xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx omezení.

Předchozí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xx. 5), době (xx. 6) x xxxxxx podmínkám (xx. 7) prodeje zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX II.

Stanovení výjimek xx xxxxxxxxxx sortimentu

1. Xxxxx prodeje alkoholických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. x) se xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxx I. xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustný.

2. Xxxxx xxxxxxx alkoholických xxxxxx xxxx provozovnu xxx xx. 5 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx:

x.

xxxxxx xxxxx/xxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. č., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx x Hroznová, xxxx. x. 321/1, 307, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

2

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxx. č. 374, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

3

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx městu

Krajinská, parc. x. 321/1, Xxxxxxxx, xxxx. x. 307, 314, Piaristická, parc. x. 19, Xxxxx, xxxx. x. 191, Xxxxxxx xxxx., xxxx. x. 571/1, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196, xxx x x.x. XX 1

40 xxxx. xxxx

xxxxx - xxxx

4

Xxxxxxxx POSOUSEDSKU

Dr. Stejskala, xxxx. č. 121/1, x.x. XX 1 Xxxxxx, xxxx. x. 142, x.x. XX 1

2 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxx

5

½ xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxxx

6

Xxxxx xxx a Xxxx xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

2 prod. xxxxx

xxxxx

7

XXXXXXX

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. místa

březen - xxxxx

8

Xxxxx Xxxxxxx Classic

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxx

9

Xxxxxxxx Vltava xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, k.ú. XX 1

X Xxxxx xxxx, xxxx. x. 396, x.x. ČB 1

pozemek xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 409/1, x.x. XX 6

xxxx Xx Sadech, parc. x. 4421, 4443, x.x. XX 3

Xxxxxxx xxxx., xxxx. x. 185/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

7 xxxx. xxxx

xxxx - xxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX 3x3 Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx

11

Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

12

Xxxxx xxxxxxx Čech

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, k.ú. XX 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196 x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

6 prod. xxxx

xxxxxx - xxxxx

14

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

4 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx akce na xxxxxxx x XX Xxxxxx,

xxxx. x. 415/1, x.x. XX 6

5 xxxx. míst

únor - xxxxxxxx

16

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 572, x.x. ČB 1

5 xxxx. xxxx

xxxxxx

17

Xxxxxxx Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1 Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

5 prod. xxxx

xxxxxx

18

Xxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxxxxx náměstí, parc. x. 196 x.x. XX 1

Sokolský ostrov, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

7 xxxx. xxxx

xxxxxx

19

Xxxxx lodě

Sokolský xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

1 prod. xxxxx

xxxxxx

20

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. č. 196 x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx - xxxxx

21

Xxx Bull Xxxx Xxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxx - xxxxx

22

Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Nam

nám. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

3 prod xxxxx

xxxxxx - říjen

23

Florbalový xxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, k.ú. XX 1

2 prod. xxxxx

Xxxxxx - červen

24

Kulturní, sportovní x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx mostu, xxxx. x. 2216/1, x.x. ČB 2

10 xxxx. xxxx

xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx kolejí, parc. x. 1299/1, 1299/4, 1297/1, 1272/1, 1289/1, x.x. CB 2

10 xxxx. xxxx

xxxxxxxxx

26

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, parc. x. 4259/1, x.x. XX 3

4 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

27

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kampaň xxx X.XX

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 572, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

28

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. ČB 1,

3 xxxx. místa

březen - xxxxx

29

Xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. č. 572, x.x. XX 1,

5 xxxx. xxxx

xxxxxx - říjen

30

Běh Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 574/1, x.x. XX 1,

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

31

Xxx xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 574/1, x.x. ČB 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

32

Xxxxxx xxxx X2

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

33

Xxxxxxx semester xxxxx JU

Sokolský xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. ČB 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápasu XX x XXXX

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

35

Xxxxxx xxxxxx XX

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

36

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 571/2, k.ú. XX 1

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

37

xxxx. x. 2216/44, k.ú. ČB 2

(xxxxxxxxxxx podél Vltavy - pozemek v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X Xxxxx xxxxx)

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

38

xxxx. č. 1493/2, x.x. ČB 6

(xxxxxxxx x Malého jezu)

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

39

xxxx. x. 1119/2, x.x. CB 7

(lokalita x Xxxxxx jezu)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

40

xxxx. x. 2398, x.x. ČB 6

(xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx historického jádra xxxxx

(xx. 2 odst. 11)

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx historickým xxxxxx xxxxx rozumí xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Budějovice x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx hranicích:

1) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §20 x příloha č. 1 x zákonu x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x veřejných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. xxxxxxxx 2006, o registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Komise (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/EHS x směrnic Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx a směsí, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x změně xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

8) Zákon č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických výrobcích x zacházení s xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxx svátcích, x významných xxxxx x x dnech xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zejména xxxxx č. 185/2001 Sb., o odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxx. zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx.

12) Xxxx. xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xxxx. §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §3 xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx živých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §25 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), x §68 a §10 xx 15 vyhlášky x. 289/2007 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

17) Xxxx. nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §25 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

18) Xxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.