Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh věstníku Název věstníku Akce
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního MŽP k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci vodního zákona určené vodoprávním úřadům, ČIŽP a SFŽP R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP a sekce zemědělství a potravinářství MZe k využívání čmeláků zejména jako opylovačů v rámci zemědělské produkce a k postupu při vydávání povolení výjimky k jejich využití podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 4/2020 ze dne 6. listopadu 2020 o vyhlášení přírodní rezervace Sluneční stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 5/2020 ze dne 4. prosince 2020 o vyhlášení přírodní rezervace Milovická stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Program zlepšování kvality ovzduší R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o opravě textu v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Metodický pokyn MŽP pro práci se systémem SEKM 3 R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Pojmy R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí a aktualizaci záchranných programů pro zvláště kriticky ohrožené druhy R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01 R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03 R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Program zlepšování kvality ovzduší R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle §12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MZP k předcházení a snižování světelného znečištění, opatření související se světelným zářením ve vztahu k postupům podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) R P