Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 2/2021

Nařízení

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 4/2020 ze dne 6. listopadu 2020 o vyhlášení přírodní rezervace Sluneční stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) stanoví podle §78 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

§1

Vymezení přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se přírodní rezervace Sluneční stráň (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálním území Brná nad Labem. Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení Agentury.

(3) Agentura podle §37 odst. 1 zákona stanovuje, že se přírodní rezervace vyhlašuje bez ochranného pásma.

(4) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení Agentury.

§2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace je nejhodnotnější část pravobřežního masivu České brány se všemi geologickými a geomorfologickými fenomény obnaženými erozní činností Labe s ekosystémy nízkých xerofilních křovin, suchých trávníků a vegetace skal a drolin se zastoupením řady vzácných druhů.

§3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci:

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2)

b) zřizovat myslivecká a přikrmovací zařízení

c) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení

d) provádět výzkum, průzkum a monitoring, pokud není prováděn nebo organizován orgánem ochrany přírody

e) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce

§4

Účinnost

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 20. listopadu 2020

RNDr. František Pele

ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 4/2020

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSIO jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní rezervace Sluneční stráň

Geometrický obrazec - hranice přírodní rezervace Sluneční stráň

Číslo bodu

Souřadnice Y

Souřadnice X

Pořadí bodu v obrazci

1150798

759637,55

979467,12

1

1150799

759569,34

979500,79

2

1150809

759565,95

979502,71

3

1150813

759542,39

979516,04

4

1150822

759519,87

979528,98

5

1150832

759496,24

979542,64

6

9020001

759462,91

979537,20

7

1150845

759454,80

979535,87

8

1150847

759434,95

979531,27

9

1150855

759400,95

979522,78

10

1160001

759389,53

979519,75

11

1160002

759369,56

979512,44

12

1160013

759350,76

979506,12

13

1161257

759338,17

979501,20

14

1160020

759333,49

979500,71

15

1160034

759313,35

979497,49

16

1160046

759293,25

979495,61

17

1160059

759291,59

979495,77

18

1160060

759293,85

979478,38

19

9670021

759276,76

979472,23

20

1160061

759274,00

979471,24

21

9670003

759263,65

979468,62

22

9670023

759265,55

979450,72

23

1160080

759266,03

979446,21

24

1160081

759218,67

979455,19

25

1160101

759185,83

979466,99

26

1160102

759174,96

979457,94

27

1161329

759168,82

979453,76

28

1160106

759163,88

979452,29

29

1160117

759151,09

979449,64

30

1161242

759129,60

979444,32

31

1160130

759125,35

979445,20

32

1160139

759097,64

979444,86

33

1160143

759068,95

979447,98

34

1160151

759028,21

979451,11

35

18180003

759014,66

979404,05

36

18180002

759013,26

979399,25

37

18180001

759008,68

979372,15

38

1390002

759000,00

979318,00

39

2000066

759026,31

979252,01

40

2000067

759042,83

979249,56

41

2000068

759086,82

979247,58

42

2000069

759120,95

979250,48

43

2000070

759142,28

979256,27

44

2000071

759161,10

979260,65

45

2000072

759204,25

979276,12

46

2000073

759238,02

979262,63

47

2000074

759275,66

979267,35

48

2000075

759313,36

979300,60

49

2000076

759369,47

979327,39

50

2000077

759394,59

979349,07

51

2000078

759410,88

979357,44

52

2000079

759430,35

979360,99

53

2000080

759443,18

979395,00

54

2000081

759484,19

979399,20

55

2000082

759527,27

979416,57

56

2000083

759641,59

979465,13

57

Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 4/2020

Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Sluneční stráň

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například §80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a §3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění.