Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 4/2020

ze dne 10. listopadu 2020,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, ve znění pozdějších stavovských předpisů

Představenstvo České advokátní komory se uneslo podle §44 odst. 4 písm. b) a §38 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. I

Změna usnesení č. 1/1998 Věstníku

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2003 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2007 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2014 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2018 Věstníku, se mění takto:

1. V čl. 9 odstavec 3 zní:

„(3) Skolení se koná prezenční formou, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě prezenční formy je školícím místem zpravidla Praha nebo Brno. Termíny a místo konání školení pro každý kalendářní rok schvaluje představenstvo a vyhlašují se ve Věstníku České advokátní komory nejpozději do konce předcházejícího roku.“.

2. V čl. 9 se odstavec 4 zrušuje.

3. V čl. 10 odstavec 6 zní:

„(6) Povinné semináře se konají prezenční formou, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě prezenční formy je školícím místem zpravidla Praha nebo Brno.“.

4. V čl. 10 odst. 7 se slova „útvarem odborné výchovy a vzdělávání kanceláře Komory (dále jen „útvar odborné výchovy Komory“), pobočkou Komory v Brně nebo lektorem“ zrušují.

5. V čl. 10a odstavec 5 zní:

„(5) Namísto volitelných seminářů může koncipient absolvovat i vzdělávací akce pořádané Komorou pro advokáty (čl. 16), pokud svým obsahovým zaměřením odpovídají zaměření volitelných seminářů a pokud to kapacitní možnosti příslušné akce umožňují; účast koncipientů nesmí být na úkor účasti advokátů.“.

6. Čl. 11 zní:

„Čl. 11

(1) Koncipient, který nehodlá vykonat celou právní praxi z důvodu, že před jejím zahájením vykonal jinou právní praxi, která se pokládá za právní praxi advokátního koncipienta, nebo která může být za takovouto praxi Komorou uznána, je povinen zúčastnit se školení, povinných seminářů a volitelných seminářů v rozsahu stanoveném předsedou Komory.

(2) Koncipient, který nehodlá vykonat celou právní praxi z důvodu, že před jejím zahájením vykonal jinou právní praxi, která se pokládá za právní praxi advokátního koncipienta, je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do jednoho měsíce od zápisu do seznamu advokátních koncipientů.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje včetně odkazu na tuto poznámku.

7. Čl. 14 zní:

„Čl. 14

(1) Účast koncipienta na výchovných akcích pořádaných Komorou se zaznamenává do Výkazu o účasti koncipienta na výchovných akcích pořádaných Českou advokátní komorou (dále jen „výkaz“). Vzor výkazu je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení a je zveřejněn na webových stránkách Komory.

(2) Zápis do výkazu musí obsahovat datum konání výchovné akce a podpis vedoucího školení nebo jiné po-věřené osoby. V případě, že se výchovná akce koná způsobem umožňujícím dálkový přístup, potvrdí účast na této akci pověřený pracovník Komory po předložení výkazu.

(3) Účast koncipienta na povinné výchovné akci ne-bude uznána, pokud se koncipient během ní dopustil závažného porušení kázně, spočívajícího zejména v ne-účasti na části výchovné akce, nebo nesplnění povinnosti podle čl. 10 odst. 7.“.

8. Příloha č. 1 zní:

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

Předseda

České advokátní komory