Animace načítání

Stránka se připravuje...


VĚSTNÍK ERÚ, částka 7/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2020

ze dne 27. listopadu 2020,

o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) a §17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

(1) Podmínky pro uplatnění cen a výpočtu hodnot plateb

(1.1) Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí pevné ceny podle jiného právního předpisu1), pokud není uvedeno jinak.

(1.2) Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2).

(1.3) Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, navýší se cena plynu o příslušnou daň.

(1.4) Při přepočtu množství dodaného plynu na MWh se postupuje podle jiného právního předpisu3).

(1.5) Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

(1.6) Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

(2) Cena dodávky poslední instance

(2.1) Do ceny dodávky poslední instance lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk4) a daň z přidané hodnoty2).

(2.2) Za ekonomicky oprávněné náklady dodavatele poslední instance se považují náklady uvedené v příloze č. 1.

(3) Regulace ceny služby distribuční soustavy formou věcně usměrňovaných cen

(3.1) Cena za službu distribuční soustavy poskytovanou distribuční soustavou nepřipojenou k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě je regulována formou věcně usměrňovaných cen podle jiného právního předpisu5).

(3.2) Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady uvedené v příloze č. 1.

(4) Provozovatelé distribučních soustav s odlišnou cenou

(4.1) Seznam provozovatelů distribučních soustav, jejichž distribuční soustava není přímo připojená k přepravní soustavě, a kteří požádali o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů podle §19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a Energetický regulační úřad rozhodl o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů, je uveden v příloze č. 2.

(4.2) Provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojená k přepravní soustavě, používá ceny služby distribuční soustavy až do výše cen za služby distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, postupuje při stanovení cen za služby distribuční soustavy provozovatele takové distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 4.

(5) Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství

(5.1) Výčet nákladů vstupujících do hodnoty povolených nákladů je uveden v příloze č. 1.

(5.2) Energetický regulační úřad reguluje ceny služby přepravy plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 3.

(5.3) Energetický regulační úřad reguluje ceny služby distribuční soustavy postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 4.

(5.4) Postup stanovení korekčních faktorů pro provozovatele přepravní soustavy a provozovatele distribuční soustavy je uveden v příloze č. 5.

(5.5) Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 6.

(5.6) Ustanovení týkající se nájmu se použijí obdobně pro pacht nebo jiné užívací právo k plynárenskému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo.

(5.7) Energetický regulační úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 8 a v příloze č. 10.

(5.8) Postup stanovení korekčních faktorů pro operátora trhu je uveden v příloze č. 9 a v příloze č. 11.

(6) Postup stanovení cen při vzniku držitele licence, nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

(6.1) Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí, nebo nájmu plynárenského zařízení, je uveden v příloze č. 7.

ČÁST DRUHÁ

Ceny služby přepravy plynu

Pro službu přepravy plynu poskytovanou provozovatelem přepravní soustavy platí tyto ceny a podmínky.

(7) Ceny služby přepravy plynu pro hraniční body přepravní soustavy

(7.1) Cena za přepravený plyn Crkom v Kč/MWh pro hraniční body přepravní soustavy:

Název hraničního bodu

Cena za přepravený plyn Crkom v Kč/MWh

pro vstupní hraniční bod

pro výstupní hraniční bod

Lanžhot

0

0,0058 x COTE

Český Těšín

0

0,0058 x COTE

Brandov VIP6)

0

0,0058 x COTE

Waidhaus VIP6)

0

0,0058 x COTE

kde

COTE je hodnota indexu OTE pro daný den přepravy. Hodnota je pro každý den zveřejňována na webových stránkách operátora trhu v sekci Krátkodobé trhy - Plyn - Vnitrodenní trh; pokud není vypořádací cena k dispozici, použije se hodnota indexu OTE v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota indexu OTE publikována.

Denní cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu publikována.

(8) Ceny služby přepravy plynu pro virtuální body zásobníků plynu

(8.1) Cena za přepravený plyn Czkom v Kč/MWh pro virtuální body zásobníků plynu:

Název bodu

Cena za přepravený plyn Czkom v Kč/MWh

výstupní bod přepravní soustavy

vstupní bod přepravní soustavy

Bod virtuálního zásobníku plynu RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

0,49

0

Bod virtuálního zásobníku plynu MND Gas Storage a.s.

0,49

0

Bod virtuálního zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s.

0,49

0

(8.2) Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cz v Kč/MWh/den pro virtuální body zásobníků plynu po zohlednění uplatněné slevy ve výši 70 % podle čl. 9 nařízení Komise (EU) 2017/460, ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn:

Název bodu

Referenční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZ v Kč/MWh/den

výstupní bod přepravní soustavy

vstupní bod přepravní soustavy

Bod virtuálního zásobníku plynu RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

1 001,96

111,76

Bod virtuálního zásobníku plynu MND Gas Storage a.s.

1 001,96

111,76

Bod virtuálního zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s.

1 001,96

111,76

(8.2.1) Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZM v Kč/MWh/den se pro měsíční pevnou přepravní kapacitu pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

CZM = CZ x FZ ,

kde

FZ je faktor doby trvání rezervace pevné přepravní kapacity, který se pro dobu rezervace na 12 a více měsíců určí podle vzorce

a pro dobu rezervace na 11 a méně měsíců se určí podle vzorce

FZ = 0,098 x MZ0,95 ,

kde

MZ je počet měsíců, na který je pevná měsíční přepravní kapacita rezervována.

(8.2.2) Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZD v Kč/MWh/den se pro denní pevnou přepravní kapacitu nebo pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

CZD = CZ x FD ,

kde

FD je faktor počtu plynárenských dní rezervace denní pevné přepravní kapacity nebo pevné přepravní kapacity v režimu na následující den, který se určí podle vzorce

FD = 0,005 x d0,88 ,

kde

d je počet dní, na který je pevná denní přepravní kapacita rezervována.

V případě pevné přepravní kapacity v režimu na následující den platí, že

d = 1 .

(8.2.3) Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZV v Kč/MWh/den se pro vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

CZV = 0,01 x CZ .

(8.2.4) Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu CZMp v Kč/MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZM v bodě (8.2.1).

(8.2.5) Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu a cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den CZDp v Kč/MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZD v bodě (8.2.2).

(8.2.6) Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu CZVp v Kč/MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZV v bodě (8.2.3).

(8.2.7) Kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacity CZsl v Kč/MWh/den, došlo-li provozovatelem přepravní soustavy ke krácení nominace nebo renominace přepravy v plynárenském dni D, se určí podle vzorce

kde

kZzkr je koeficient určený podle vzorce

kde

NZs je hodnota poslední přijaté a zaregistrované nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem, vůči které provedl provozovatel přepravní soustavy krácení, v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

NZp je hodnota nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem upravená provozovatelem přepravní soustavy v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

CZpp je přepočtená cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den, která se určí podle vzorce

(8.2.7.1) pro rezervovanou měsíční přerušitelnou přepravní kapacitu

(8.2.7.2) pro rezervovanou denní přerušitelnou přepravní kapacitu

(8.2.7.3) pro rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den

CZpp = CZDp ,

(8.2.7.4) pro rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu

CZpp = CZVp ,

kde

dpr je počet dní, na který je přerušitelná přepravní kapacita rezervována.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provede opakované krácení nominace nebo renominace přepravy, použije se nejvyšší dosažená hodnota kZzkr.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provedl krácení nominací v plynárenském dni D-1, ale umožnil účastníkovi trhu s plynem renominovat ve dni D-1 v plné výši rezervované přerušitelné přepravní kapacity, potom platí, že

kZzkr = 0 ,

v případě, že

kZzkr > 0,6 ,

potom platí, že

CZsl = CZpp ,

Kompenzaci za krácení nominace nebo renominace přepravy hradí provozovatel přepravní soustavy účastníkovi trhu s plynem, který má rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu.

(9) Ceny služby přepravy plynu pro body výroben plynu

(9.1) Pro ceny služby přepravy plynu pro body výroben plynu platí principy stanovení ceny obdobně jako pro body zásobníků plynu uvedené v bodě (8), přičemž CZ je 1 Kč/MWh/den a CZkom je 0 Kč/MWh.

(10) Ceny služby přepravy plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě

(10.1) Cena služby přepravy plynu pro výstupní bod přepravní soustavy, kterým je odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě, je dvousložková s výjimkou ceny stanovené podle bodu (10.4). Dvousložková cena je složena z ceny za odebraný plyn podle bodu (10.2) a ceny za rezervovanou kapacitu podle jednoho z bodů (10.3) a (10.5) až (10.10).

(10.2) Cena za odebraný plyn CPPZ-kom je

1,27 Kč/MWh.

(10.3) Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou CPPZ-n je

2 112,21 Kč/MWh/den.

(10.4) Zákazník přímo připojený k přepravní soustavě, pro kterého je stanovena cena podle bodů (10.2) a (10.3), může požádat o cenu za přepravu plynu CPPZ-jedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné přepravní kapacity v hodnotě vyšší než 120% maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody na požadavek na tuto výši rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120% maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu přepravy plynu sjednaná hodnota rezervované pevné přepravní kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu přepravy plynu v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné přepravní kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná přepravní kapacita v hodnotě vyšší než 120% maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodů (10.5) až (10.10) po dobu platnosti ceny za službu přepravy plynu podle tohoto bodu.

(10.5) Ceny za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu

Měsíční cena za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu CPPZ-m v Kč/MWh/den pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční přepravní kapacity účinná, se určí podle vzorce

CPPZ-m = CPPZ-n x F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky:

Kalendářní měsíc

F

leden, únor, prosinec

0,4

březen, listopad

0,2

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,083

(10.6) Ceny za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu

Cena za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CPPZ-k v Kč/MWh/den se pro každý kalendářní měsíc, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná, vypočte podle vzorce

CPPZ-k = CPPZ-n x Fa x Fs ,

kde

Fa je poměr počtu dní účinnosti rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná:

Kalendářní měsíc

Fs

leden, únor, prosinec

0,72

březen, listopad

0,28

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,0996

(10.7) Ceny za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CPPZ-d v Kč/MWh/den je vypočtena podle vzorce

CPPZ-d = 0,005 x CPPZ-n x kpd ,

kde

kpd je faktor počtu dní rezervace denní rezervované pevné přepravní kapacity, který se určí podle vzorce

kpd = dpd0,88 ,

kde

dpd je počet dní, na který je denní přepravní kapacita rezervována.

(10.8) Ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den

Cena za pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den CPPZ-nd v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

CPPZ-nd = 0,005 x CPPZ-n ,

(10.9) Ceny za vnitrodenní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-vd v Kč/MWh/den se stanoví podle vzorce

CPPZ-vd = 0,011 x CPPZ-n ,

přičemž za den se považuje část plynárenského dne, pro který je vnitrodenní standardní pevná přepravní kapacita rezervována.

(10.10) Ceny za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

(10.10.1) Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo na dobu neurčitou v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-n podle bodu (10.3).

(10.10.2) Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-m podle bodu (10.5).

(10.10.3) Cena za rezervovanou přerušitelnou klouzavou přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CPPZ-k podle bodu (10.6).

(10.10.4) Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu CPPZ-d podle bodu (10.7).

(10.10.5) Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den CPPZ-nd podle bodu (10.8).

(10.10.6) Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou vnitrodenní přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-vd podle bodu (10.9).

(10.10.7) Cena za omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity CKp v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

CKp = kpdrp x CPPZ-n ,

kde

kpdrp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity stanovený podle vzorce

kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity,

PDr je počet dní příslušného kalendářního roku.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovna CPPZ-n.

Cenu za omezení nebo přerušení rezervované přerušitelné přepravní kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel přepravní soustavy zákazníkovi.

(10.11) Pokud v odběrném místě zákazníka dojde k překročení rezervované pevné, přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den nebo součtu rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den o více než 3,8 %, provozovatel přepravní soustavy účtuje platbu Ppp v Kč/měsíc za překročení rezervované přepravní kapacity, stanovenou podle vzorce

Ppp = Fop x CPPZ-n x Dp ,

kde

Fop je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení, podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc

Fop

leden, únor, prosinec

1,43

březen, listopad

0,71

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,23

Dp se určí podle vzorce

Dp = Krp - Ksp ,

kde

Krp je skutečně dosažená denní hodnota odběru v odběrném místě v MWh,

Ksp je součet všech rezervovaných pevných a přerušitelných přepravních kapacit v odběrném místě v MWh/den.

Přitom platí, že pokud je v odběrném místě překročen součet rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení rezervované přepravní kapacity účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dp v odběrném místě v plynárenském měsíci.

(10.12) Povolená hodinová odchylka mezi nominací přepravy a skutečným odběrem plynu Tp v MWh pro odběrné místo zákazníka se pro příslušnou hodinu určí podle vzorce

Tp = KTp x Ksm ,

kde

KTP je koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený na hodnotu 0,038,

Ksm je 1/24 rezervované pevné přepravní kapacity v odběrném místě zákazníka na plynárenský den v MWh/den.

Pro výpočet platby za překročení povolené hodinové odchylky přepravy se hodnota Tp zaokrouhluje na celé MWh.

(10.13) Cena za překročení povolené hodinové odchylky přepravy je

5 Kč/MWh.

Pokud subjekt zúčtování oznámí provozovateli přepravní soustavy změnu množství plynu odebraného během hodiny, pro kterou již nelze podat renominaci přepravy, zároveň však před začátkem dané hodiny, cena za překročení hodinové odchylky přepravy je

3 Kč/MWh.

(11) Ceny služby přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

(11.1) Cena za službu přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou:

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu v Kč/měsíc

Cena za přepravený plyn v Kč/MWh

EG.D, a.s.7)

3 963 687

1,27

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

12 990 896

1,27

GasNet, s.r.o.

77 856 331

1,27

ČÁST TŘETÍ

Ceny za činnosti operátora trhu

(12) Pro činnosti operátora trhu podléhající regulaci platí tyto ceny a podmínky

(12.1) Cena za registraci subjektu zúčtování do informačního systému operátora trhu je

10 000 Kč.

(12.2) Cena za činnost zúčtování je

1 000 Kč/měsíc.

Cena je účtována registrovanému subjektu zúčtování.

(12.3) Cena za zúčtování je

1,10 Kč/MWh.

Cena je účtována za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy.

K ceně za zúčtování se podle §17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičítá zvláštní poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.

(12.4) Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu je

1 000 Kč/měsíc.

Cenu hradí registrovaný účastník trhu s plynem, který není subjektem zúčtování a podle smlouvy s operátorem trhu využívá skutečných hodnot pro účely vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb.

Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu s plynem v těch měsících, kdy byl alespoň jeden den registrován u operátora trhu a současně nebyl subjektem zúčtování. V případě, že se registrovaný účastník trhu s plynem stal pro část měsíce subjektem zúčtování, je mu za daný měsíc účtována pouze cena za činnost zúčtování podle bodu (12.2).

(12.5) Cena za zobchodované množství plynu na organizovaném trhu s plynem je

0,30 Kč/MWh.

(12.6) Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s plynem organizovaném operátorem trhu je

2 875 Kč/měsíc.

Tuto cenu hradí účastníci trhu, kteří mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

ČÁST ČTVRTÁ

Ceny za služby distribuční soustavy

(13) Pro služby distribuční soustavy ve vymezeném území platí tyto ceny a podmínky

(13.1) Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

(13.1.1) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí tyto ceny:

EG.D, a.s.7)

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

175,88

155 468,33

x

45-63

243,05

x

317,99

25-45

275,62

x

200,58

15-25

301,64

x

149,03

7,56-15

325,46

x

120,84

1,89-7,56

358,53

x

100,80

do 1,89

538,96

x

72,58

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

125,72

108 760,05

x

45-63

169,20

x

242,86

25-45

177,89

x

215,02

15-25

222,60

x

124,52

7,56-15

234,19

x

111,62

1,89-7,56

262,18

x

94,79

do 1,89

432,80

x

68,12

GasNet, s.r.o.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

106,54

111 834,15

x

45-63

138,49

x

316,54

25-45

172,21

x

194,85

15-25

202,59

x

134,20

7,56-15

221,72

x

111,89

1,89-7,56

245,19

x

97,89

do 1,89

448,10

x

66,14

ENERGIE CZ s.r.o.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

320,31

241 273,05

x

25-63

385,98

x

414,21

15-25

416,36

x

283,36

do 15

435,49

x

199,63

Petr Hurta, licence č. 220102855

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

256,57

202 680,32

x

45-63

288,52

x

593,66

do 45

371,75

x

167,31

PQS energo, s.r.o.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

197,73

167 051,84

x

25-63

263,40

x

387,62

15-25

293,78

x

220,29

do 15

539,29

x

89,67

QUANTUM, a.s.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

226,31

184 353,46

x

45-63

258,26

x

623,06

25-45

291,98

x

397,53

15-25

322,36

x

246,49

7,56-15

341,49

x

185,03

1,89-7,56

364,96

x

112,58

do 1,89

567,87

x

68,58

VLČEK Josef - elektro s.r.o.

Dvousložková cena

Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad - do včetně“ MWh/rok

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč

nad 63

212,03

161 021,79

x

45-63

255,51

x

350,02

25-45

264,20

x

328,89

15-25

308,91

x

184,74

7,56-15

320,50

x

152,95

1,89-7,56

348,49

x

123,13

do 1,89

519,11

x

69,30

(13.1.2) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí ceny

(13.1.2.1) Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3 určená vzorcem

CK= (a + b x 1n k) x 1000 ,

kde

a, b jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu:

Provozovatel distribuční soustavy

Koeficienty cenového vzorce

Dálkovod

Místní síť

a

b

a

b

EG.D, a.s.7)

307,3988

-6,5753

355,9977

-6,5753

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

201,9694

-6,2980

357,2892

-17,2473

GasNet, s.r.o.

307,6636

-17,1789

347,4390

-17,1789

QUANTUM, a.s.

x

x

455,1357

-17,1789

VLČEK Josef - elektro s.r.o.

x

x

435,9007

-17,2473

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.

(13.1.2.2) Roční cena za distribuovaný plyn Ckom v Kč/MWh:

Provozovatel distribuční soustavy

Cena za distribuovaný plyn Ckom

Dálkovod

Místní síť

Kč/MWh

Kč/MWh

EG.D, a.s.7)

23,62

85,01

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

18,69

41,61

GasNet, s.r.o.

15,78

41,55

QUANTUM, a.s.

x

135,31

VLČEK Josef - elektro s.r.o.

x

107,12

Pro odběrné místo zákazníka, pro které je cena za distribuovaný plyn Ckom stanovena podle bodu (13.1.2) a ve kterém součet měsíčních odběrů plynu od začátku kalendářního roku přesáhne 2 000 000 MWh, se cena za odebraný plyn Ckom stanoví podle bodu (10.2). Provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po dosažení uvedené výše odběru plynu.

(13.1.3) Pro odběrné místo zákazníka připojené k distribuční soustavě ENERGIE CZ s.r.o., Petr Hurta (licence č. 220102855) nebo PQS energo, s.r.o. s přepočtenou roční spotřebou nad 630 MWh platí ceny za službu distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka s přepočtenou roční spotřebou nad 63 MWh podle bodu (13.1.1).

(13.1.4) Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

(13.1.5) Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké nebo nízkotlaké části distribuční soustavy.

(13.1.6) Cena za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.1) se pro rok 2021 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2020 prováděny roční odečty.

(13.1.7) Cena za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.2) se pro rok 2021 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2020 prováděny řádné měsíční odečty.

(13.1.8) Odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, ve kterém byly v roce 2020 prováděny roční odečty a ve kterém byly roční odběr nebo přepočtená roční spotřeba plynu vyšší než 630 MWh, může požádat o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.2). Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.2), provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení žádosti. Služby distribuční soustavy v odběrném místě zákazníka, pro které je stanovena cena podle bodu (13.1.2), jsou fakturovány měsíčně.

Pro odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, jehož přepočtená roční spotřeba byla po celé předchozí tříleté období vyšší než 760 MWh a jehož cena byla stanovena podle bodu (13.1.1), je pro rok 2021 stanovena cena podle bodu (13.1.2). Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od posledního odečtu a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

(13.1.9) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2020 prováděny řádné měsíční odečty a jehož roční odběr v roce 2020 byl nižší nebo roven 630 MWh, může zákazník požádat o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.1) s roční periodicitou fakturace. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.1) provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení žádosti.

Pro odběrné místo zákazníka, jehož přepočtená roční spotřeba byla po celé předchozí tříleté období nižší než 500 MWh a pro které byla cena stanovena podle bodu (13.1.2), je pro rok 2021 stanovena cena podle bodu (13.1.1). Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od odečtu za měsíc prosinec a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

(13.1.10) Zákazník s měřením typu A nebo B, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle bodu (13.1.2), může požádat o cenu za službu distribuční soustavy Cjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

kde

s je veličina, jejíž hodnota je 10,69 kWh/m3.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné distribuční kapacity v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody na požadavek na tuto výši rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu distribuční soustavy sjednaná hodnota rezervované pevné distribuční kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu distribuční soustavy v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné distribuční kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná distribuční kapacita v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodů (13.2) až (13.4) po dobu platnosti ceny za službu distribuční soustavy podle tohoto bodu.

(13.1.11) Změnu ceny za službu distribuční soustavy na podmínky podle bodů (13.1.8), (13.1.9) nebo (13.1.10) lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

(13.1.12) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je cena služby distribuční soustavy podle bodu (13.1.1) pravidelně fakturována za kratší odečtové období než 12 měsíců, platí pro rok 2021 cena služby distribuční soustavy stanovená pro odběrné pásmo podle skutečného ročního odběru plynu za celý rok 2020 nebo podle poslední známé přepočtené roční spotřeby plynu.

(13.1.13) Změna dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie a odběrného pásma a na cenu za službu distribuční soustavy stanovenou pro odběrné místo zákazníka.

(13.1.14) Pro odběrné místo

(13.1.14.1) s měřením typu A nebo B, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu (13.1.2), platí, že měsíční platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPAB v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPAB = (CK x k / 1000) / 12 ,

(13.1.14.2) s měřením typu C, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu (13.1.2), platí, že měsíční platba za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrL v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrL = (CK x RKL)/ 12 ,

kde

RKL je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3,

(a) pro měsíc leden 2021 až prosinec 2021 se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených za měsíce leden 2020 až prosinec 2020 podle vzorce

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

(b) pro odběrné místo, pro které není možné zjistit skutečně dosažený odběr podle bodu (a) v lednu 2020 až prosinci 2020 (např. nový zákazník), se místo skutečně dosaženého odběru použije předpokládaná měsíční spotřeba sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy.

(13.1.14.3) pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu (13.1.1) platí, že v zúčtovacím období, jehož poslední den připadá na rok 2021, se denní přidělená pevná distribuční kapacita v odběrném místě RKC v tis. m3 určí podle vzorce

RKC = RS / 115 ,

kde

RS je přepočtená roční spotřeba plynu nebo dohodnutý odběr plynu v odběrném místě zákazníka v tis. m3, který je použit pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma.

(13.2) Ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu

Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu platí pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu (13.1.2).

Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa platí tyto ceny a podmínky:

Dvousložková cena za službu distribuční soustavy je složena z ceny za distribuovaný plyn a měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle tabulky v bodě (13.1.2.2). Měsíční cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd v Kč/tis. m3 pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční distribuční kapacity účinná, se určí podle vzorce

Ckd = CK x F ,

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky:

Kalendářní měsíc

F

leden, únor, prosinec

0,4

březen, listopad

0,2

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,083

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje.

(13.3) Ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka

(13.3.1) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je stanovena cena za službu distribuční soustavy podle bodu (13.1.2), je dvousložková cena za službu distribuční soustavy složena z ceny za distribuovaný plyn a roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn platnou pro denní pevnou distribuční kapacitu podle tabulky v bodě (13.1.2.2).

(13.3.1.1) Cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu (13.1.2.1). Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou.

(13.3.1.2) Cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd podle bodu (13.2). Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit.

(13.3.2) Cena za omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity CKp v Kč/tis. m3 se určí podle vzorce

CKp = kpdrp x CK ,

kde

kpdrp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity stanovený podle vzorce

kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity,

PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno CK.

Cenu za omezení nebo přerušení denní rezervované přerušitelné distribuční kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi.

(13.4) Ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu

(13.4.1) Pro denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena stanovena podle bodu (13.1.2), platí tyto ceny a podmínky:

Dvousložková cena za službu distribuční soustavy je složena z ceny za distribuovaný plyn a ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu. Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu (13.1.2.2). Cena pro rok 2021 za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu CKK v Kč/tis. m3 se pro každý kalendářní měsíc, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná, vypočte podle vzorce

CKK = CK x Fa x Fs ,

kde

Fa je poměr počtu dní účinnosti rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce k počtu dní kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná:

Kalendářní měsíc

FS

leden, únor, prosinec

0,72

březen, listopad

0,28

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,0996

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v m3.

(13.5) Cena za službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu

Cena za službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu je dvousložková. Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu (13.1.2.2). Cena za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu pro plynárenský měsíc je shodná s cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu (13.1.2.1). Pro stanovení ceny CK se za k považuje denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu.

Pokud dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu, je pro výpočet měsíční platby za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu použita cena CK, pro jejíž stanovení se za k považuje skutečně dosažený maximální denní odběr v odběrném místě v měsíci, ve kterém k překročení došlo.

Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, se denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu stanoví postupem pro výpočet přidělené distribuční kapacity podle bodu (13.1.14.2).

(13.6) Platba Ppd za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je provozovatelem distribuční soustavy účtována u odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu (13.1.2) nebo (13.1.10), v případě, že dojde k překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity (pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje) o více než 3,8 %. Platba Ppd je stanovena podle vzorce

Ppd = Fod x CK x Dd ,

kde

Fod je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení, podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc

Fod

leden, únor, prosinec

1,43

březen, listopad

0,71

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

0,23

Dd se určí podle vzorce

Dd = Krd - Ksd ,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě zákazníka v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v odběrném místě zákazníka, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v tis. m3.

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v m3, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje.

Přitom platí, že pokud je v odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dd v odběrném místě v plynárenském měsíci.

Pokud dojde v plynárenském měsíci k překročení opakovaně se shodnou výší Dd, použije se pro stanovení platby Ppd vyšší z hodnot CK.

(13.7) Rezervace denní pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima

(13.7.1) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu (13.1.2), může zákazník rezervovat denní pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima.

(13.7.2) Denní pevnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima je maximální hodnota ze všech denních spotřeb plynu v rozhodném období od 1. října 2017 do 30. září 2020. V případě, že zákazník neodebíral plyn v celém rozhodném období, použije se známá maximální hodnota ze všech denních spotřeb v období, které začíná nejpozději 1. října 2019.

(13.7.3) Zákazník, pro jehož odběrné místo nejsou známé údaje za rozhodné období podle bodu (13.7.2), může požádat o rezervaci distribuční kapacity podle bodu (13.7.1) nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců od ukončení služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu nebo v případě nevyužití služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu po uplynutí 12 kalendářních měsíců od zahájení odběru plynu s měřením typu A nebo B. V takovém případě je rozhodným obdobím 12 kalendářních měsíců před rezervací kapacity podle bodu (13.7.1). Změnu ceny za službu distribuční soustavy na podmínky podle bodu (13.7) lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

(13.7.4) Provozovatel distribuční soustavy změní výši rezervované kapacity podle bodu (13.7.1) v závislosti na změně rozhodného období podle bodu (13.7.2).

(13.7.5) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s rezervovanou kapacitou podle bodu (13.7.1) platí ceny Ckom v Kč/MWh podle bodu (13.1.2.2) a ceny CK v Kč/tis. m3 podle bodu (13.1.2.1), kde koeficient a je navýšen o 5 %.

(13.7.6) Pokud dojde k překročení rezervované kapacity podle bodu (13.7.1), není zákazníkovi účtována platba za překročení podle bodu (13.6).

(13.8) Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou distribuční kapacitu, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je

40 000 Kč/tis. m3.

(13.9) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém denní rezervovaná pevná a přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je nižší než 0,519 tis. m3/den, se roční cena za denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu CK rovná ceně pro denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu ve výši 0,519 tis. m3/den.

(13.10) Pro předávací místo mezi distribučními soustavami platí ceny uvedené v bodech (13.1) až (13.9) s výjimkou bodů (13.1.10) a (13.7), přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně. Platbu za překročení podle bodu (13.6) platí provozovatel distribuční soustavy, pokud denní rezervovaná pevná distribuční kapacita v předávacím místě mezi distribučními soustavami je nižší než nejvyšší skutečně dosažený denní odběr plynu v období od 1. října 2017 do 30. září 2020.

(13.11) Ceny pro vstupní a výstupní dob distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

(13.11.1) Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a cena za předaný plyn pro vstupní body distribuční soustavy:

Název vstupního bodu

Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3

Cena za předaný plyn v Kč/MWh

Laa an der Thaya

8 000

0

Přitom platí ceny a podmínky podle bodu (8) s tím, že odkazy na body (8.1) a (8.2) se nahrazují odkazy na tabulku v bodě (13.11.1).

(13.11.2) Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a cena za předaný plyn pro výstupní body distribuční soustavy:

Název výstupního bodu

Cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3

Cena za předaný plyn v Kč/MWh

Laa an der Thaya

58 715,56

15,78

Přitom platí ceny a podmínky podle bodu (8) s tím, že odkazy na body (8.1) a (8.2) se nahrazují odkazy na tabulku v bodě (13.11.2).

(13.12) Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně v souhrnu předávacích míst výrobny plynu, je roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu

13 Kč/tis. m3.

Přitom platí přiměřeně podmínky stanovené v bodech (13.1.14), (13.2) až (13.4) a (13.6) s tím, že odkazy na body (13.1.2), (13.1.2.1) a (13.1.2.2) se nahrazují odkazem na bod (13.12).

(13.13) Cena za službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon motorových vozidel

(13.13.1) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2020 prováděny roční odečty, je cena za službu distribuční soustavy jednosložková. Tato cena je shodná s cenou za distribuovaný plyn platnou pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka podle příslušné tabulky v bodě (13.1.1).

(13.13.2) Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2020 prováděny řádné měsíční odečty, platí tyto ceny:

Provozovatel distribuční soustavy

Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh

Dálkovod

Místní síť

EG.D, a.s.7)

54,23

175,88

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

89,48

112,26

GasNet, s.r.o.

49,84

106,54

(13.13.3) Pro odběrné místo zákazníka platí obdobně ustanovení bodů (13.1.4), (13.1.5), (13.1.8), (13.1.9) a (13.1.11).

Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí. Pro nově připojovaná odběrná místa lze cenu uplatnit pouze v případě, že plnicí stanice je samostatným odběrným místem.

ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanoveni

(14) Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2019 ze dne 21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

3. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

(15) Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

Seznam příloh

Příloha č. 1

Regulované náklady provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, operátora trhu, a dodavatele poslední instance v plynárenství

Příloha č. 2

Seznam provozovatelů distribučních soustav

Příloha č. 3

Postup stanovení cen služeb přepravy plynu

Příloha č. 4

Postup stanovení cen služeb distribuční soustavy

Příloha č. 5

Postup stanovení korekčních faktorů

Příloha č. 6

Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení

Příloha č. 7

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

Příloha č. 8

Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v plynárenství

Příloha č. 9

Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství

Příloha č. 10

Postup stanovení ceny za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství

Příloha č. 11

Stanovení korekčních faktorů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství

Příloha č. 1

Regulované náklady provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, operátora trhu, a dodavatele poslední instance v plynárenství

Za náklady vstupující:

a) do hodnoty povolených nákladů držitele licence na přepravu plynu, držitele licence na distribuci plynu, nebo držitele licence na činnosti operátora trhu, nebo

b) do hodnoty regulovaných nákladů dodavatele poslední instance,

se považují náklady nebo výdaje držitele licence k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, účtované podle zákona o účetnictví, po vyjmutí:

a) nákladů, které se týkají oblastí řešených v rámci nastavení regulačního rámce specifickým způsobem,

b) nákladů na úhradu náhrad podle vyhlášky upravující požadovanou kvalitu dodávek a souvisejících služeb v plynárenství8),

c) finančních nákladů, kromě bankovních poplatků držitele licence, a kromě nákladových úroků operátora trhu,

d) úplaty za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku ze smluv uzavřených do 31.12.2020,

e) nákladů na tvorbu a čerpání rezerv,

f) nákladů na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám vytvořených od 1. ledna 2020 a s nimi souvisejícího čerpání opravných položek,

g) zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,

h) peněžitých vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu),

i) daně z příjmů.

Za náklady držitele licence vstupující do povolených nákladů se dále považují členské příspěvky Českému plynárenskému svazu.

Výsledná hodnota nákladů je ponížena o hodnotu provozních výnosů snižujících provozní náklady, s výjimkou:

a) finančních výnosů,

b) tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu,

c) výnosů řešených v rámci nastavení regulačního rámce specifickým způsobem,

d) výnosů nesouvisejících s licencovanou činností.

Za náklady vstupující do povolených výnosů prostřednictvím faktoru trhu se dále považují i prokazatelné náklady držitele licence na vědu a výzkum po schválení Energetickým regulačním úřadem.

Příloha č. 2

Seznam provozovatelů distribučních soustav

Provozovatelé distribuční soustavy, jejichž distribuční soustava je přímo připojená k přepravní soustavě, jsou:

EG.D, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice7),

GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem,

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4.

Provozovatelé distribuční soustavy, jejichž distribuční soustava není přímo připojená k přepravní soustavě a kteří požádali o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů podle §19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou:

ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČO: 27804721, se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice,

ENERGIE CZ s.r.o., IČO: 27077187, se sídlem Fortna 225, Nové Strašecí,

ENERGY Ústí nad Labem, a.s., IČO: 25540971, se sídlem Žukovova 100/27, Ústí nad Labem,

MS UTILITIES & SERVICES a.s., IČO: 29400074, se sídlem Bezručova 1200, Nový Bohumín,

Petr Hurta, licence č. 220102855, IČO: 70318841, se sídlem Hřbitovní 966/2, Nový Jičín,

PQS energo, s.r.o., IČO: 27922006, se sídlem Na Roudné 443/18, Plzeň,

QUANTUM, a.s., IČO: 25307762, se sídlem Brněnská 122/212, Vyškov,

VLČEK Josef - elektro s.r.o., IČO: 26115565, se sídlem Podnikatelská ulice 565, Praha 9 - Běchovice.

Příloha č. 3

Postup stanovení cen služeb přepravy plynu

(1) Upravené povolené výnosy

Pokud není uvedeno jinak, jednotlivé parametry v této části se týkají pouze vnitrostátní přepravy plynu.

Upravené povolené výnosy pro vnitrostátní přepravu plynu UPVppi v Kč provozovatele přepravní soustavy jsou pro kalendářní rok, pro který jsou Energetickým regulačním úřadem (dále jen „úřad“) regulovány ceny (dále jen „regulovaný rok“), stanoveny vztahem

UPVppi = PVppi + KFppi ,

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

PVppi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

PVppi = PNppi + Oppi + Zppi + FTppi ,

kde

PNppi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přepravní soustavy nezbytné k zajištění služby přepravy plynu pro regulovaný rok i. Povolenými náklady se rozumí ekonomicky oprávněné náklady, stanovené vztahem

kde

Nppkli [Kč] je základna povolených nákladů provozovatele přepravní soustavy nezbytných k zajištění služby přepravy plynu, stanovená vztahem

kde

Nppski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady provozovatele přepravní soustavy nezbytné k zajištění přepravy plynu v roce i po aplikaci dílčích alokačních klíčů příslušného roku i,

t [-] je letopočet roku v rámci regulačního období,

L [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Ippt [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, stanovená vztahem

Ippt = pppIMt x IMt + (1 - pppIMt) x IPSt ,

pppIMt [-] je váha mzdového indexu provozovatele přepravní soustavy stanovená jako podíl skutečných osobních nákladů a celkových ekonomicky oprávněných nákladů pro činnost vnitrostátní i mezinárodní přeprava plynu v roce t-1; v případě, že hodnoty za rok t-1 nejsou známy, použijí se hodnoty za rok t-2,

IMt [%] je hodnota mzdového indexu stanovená jako průměr čtvrtletních hodnot průměrné měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) vykázaných ve veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce „Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE (kód: MZD02-A) pod bodem D „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“ počínaje druhým čtvrtletím roku t-2 a konče prvním čtvrtletím roku t-1, zveřejněných v termínu 30. června roku i-1,

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb stanovená jako vážený průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 70-Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, 71-Architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami a úpravou krajiny, 82-Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód CEN06B2) za měsíc duben roku t-1 na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2015,

Xpp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro službu přepravy plynu,

Nppplsi [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů provozovatele přepravní soustavy stanovená vztahem

kde

kde

kppplsi [-] je koeficient profit/loss sharingu, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období je roven nule,

Oppi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služeb přepravy plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Oppi = Oppppmpli + KFppoi ,

kde

Oppppmpli [Kč] je plánovaná hodnota přímo přiřaditelných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy, včetně plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z dotace, sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro regulovaný rok i; plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přepravní soustavy může být úřadem ponížena tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

KFppoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými přímo přiřaditelnými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně majetku pořízeného formou dotace v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5, který může dále obsahovat i zpětné korekce odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace, pokud by došlo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

Zppi [Kč] je zisk provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i stanovený vztahem

kde

MVppi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu přepravy plynu stanovená úřadem pro regulovaný rok i,

RABppi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění služby přepravy plynu pro regulovaný rok i=1i=4 stanovená vztahem

a pro regulovaný rok i=5 stanovená vztahem

RABppi = ZHApppli ,

kde

ZHApppli [Kč] je plánovaná zůstatková hodnota aktiv provozovatele přepravní soustavy pro činnost vnitrostátní přepravy plynu ke konci roku i,

RABpp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění služby přepravy plynu, z důvodu přechodu na systém přímé alokace se stanovením dílčích alokačních klíčů pro konkrétní infrastrukturní prvky soustavy, bude RAB0 úřadem stanoven z plánovaných zůstatkových hodnot těchto prvků sloužících pro vnitrostátní přepravu plynu k 31.12.2021, na něž bude aplikován koeficient přecenění ve výši 68,01 %, vycházející z poměru RAB a ZHA v roce 2020, podle následujícího vzorce

RABpp0 = ZHAppplL+1 x 0,6801 ,

kde

ZHApppIL+1 [Kč] je plánovaná zůstatková hodnota majetku k 31.12.2021,

ΔRABppt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění služby přepravy plynu stanovená

pro rok t=L+1 vztahem

ΔRABppt = PriblZHAppt ,

pro rok t>L+1 vztahem

ΔRABppt = IAppplt + MPppplt - VMppplt - Oppplt + PriblZHAppt ,

kde

IAppplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t,

MPppplt [Kč] je plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t,

VMppplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Oppplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy pro rok t,

PriblZHAppt [Kč] je hodnota vyjadřující roční přiblížení hodnoty regulační báze aktiv k zůstatkové hodnotě aktiv vycházející z rozdílu plánovaných hodnot zůstatkové hodnoty aktiv pro rok 2021 a hodnoty RABpp0, který je vynásobený koeficientem, který zohledňuje procento přiznané v roce t, která bude korigovaná na později známou skutečnost, stanovená

pro rok t=L+1 a t=L+2 vztahem

PriblZHAppt = ZHAppplL+1 x (1 - 0,6801) x kppindt ,

pro rok t=L+3 vztahem

PriblZHAppt = ((ZHAppskL+1 - RABpp0 - KFRABL+3) x kppindt) + ((ZHAppskL+1 - ZHAppplL+1 - KFRABL+3) x (kppindL+1 + kppindL+2)) ,

pro rok t=L+4 vztahem

PriblZHAppt = ((ZHAppskL+1 - RABpp0 - KFRABL+3) x kppindt) ,

kde

ZHAppskL+1 [Kč] je skutečná hodnota zůstatkové hodnoty aktiv k 31.12.2021,

kppindt [%] je koeficient individuálního přiblížení pro daný rok,

KFppRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=L+i, i≥1 stanovený postupem podle přílohy č. 5,

NIpppli [Kč] je plánovaná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy v roce i. Do této hodnoty lze zahrnout po předchozí žádosti provozovatele přepravní soustavy jednotlivé nedokončené rozvojové investice schválené úřadem s plánovanou dobou realizace delší než 2 roky a celkovou plánovanou hodnotou investice vyšší než 500 milionů Kč. Plánovanou hodnotu nedokončených rozvojových investic je možné uplatnit pouze za podmínky záporného stavu parametru fond obnovy a rozvoje provozovatele přepravní soustavy,

KFppzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od regulovaného roku i≥1 stanovený postupem podle přílohy č. 5,

KFppNli [Kč] je korekční faktor nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených rozvojových investic v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

FTppi [Kč] je hodnota faktoru trhu provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i stanovená úřadem,

KFppi [Kč] je korekční faktor pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 5. Úřad na základě žádosti provozovatele přepravní soustavy nebo v odůvodněných případech po dohodě s provozovatelem přepravní soustavy může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více regulovaných let, nejvýše však do pěti po sobě následujících regulovaných let, s uplatněním principu časové hodnoty peněz na základě hodnoty indexu cen průmyslových výrobců PPI pro příslušné roky.

(2) Fond obnovy a rozvoje

Stav fondu obnovy a rozvoje FORppi provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i regulačního období začínajícího dne 1. ledna 2021 je stanoven vztahem

kde

Oppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2,

IAppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2.

(3) Pravidla zaokrouhlování

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) tis. m3 v celých hodnotách,

c) MWh na tři desetinná místa,

d) procenta na tři desetinná místa, kromě míry výnosnosti regulační báze aktiv, která je zaokrouhlena na 2 desetinná místa, a rovněž kromě průměrného alokačního klíče, který je zaokrouhlen na 2 desetinná místa,

e) poměrná míra na pět desetinných míst,

f) Kč/MWh na dvě desetinná místa,

g) Kč/tis. m3 na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 4

Postup stanovení cen služeb distribuční soustavy

(1) Upravené povolené výnosy

Upravené povolené výnosy UPVdpi v Kč provozovatele distribuční soustavy za službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i jsou stanoveny vzorcem

UPVdpi = PVdpi + NZdpi + NDdppli + KFdpi + Ndpnpli ,

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

PVdpi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená vztahem

PVdpi = PNdpi + Odpi + Zdpi + FTdpi ,

kde

PNdpi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy nezbytné k zajištění služby distribuční soustavy pro regulovaný rok i. Povolenými náklady se rozumí ekonomicky oprávněné náklady, stanovené vztahem

kde

Ndpkli [Kč] je základna povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění služby distribuce plynu, stanovená vztahem

kde

Ndpski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady provozovatele distribuční soustavy nezbytné k zajištění distribuce plynu v roce i,

t [-] je letopočet roku v rámci regulačního období,

L [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Idpt [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, stanovená vztahem

Idpt = pdpIMt x IMt + (1 - pdpIMt) x IPSt ,

pdpIMt [-] je individuální váha mzdového indexu provozovatele distribuční soustavy stanovená jako podíl skutečných osobních nákladů a celkových ekonomicky oprávněných nákladů pro činnost distribuce plynu v roce t-1; v případě, že hodnoty za rok t-1 nejsou známy, použijí se hodnoty za rok t-2,

IMt [%] je hodnota mzdového indexu stanovená jako průměr čtvrtletních hodnot průměrné měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce „Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE (kód: MZD02-A) pod bodem D „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“ počínaje druhým čtvrtletím roku t-2 a konče prvním čtvrtletím roku t-1, zveřejněných v termínu 30. června roku i-1,

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb stanovená jako vážený průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 70-Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, 71-Architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami a úpravou krajiny, 82-Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód CEN06B2) za měsíc duben roku t-1 na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2015,

Xdp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro službu distribuční soustavy,

Ndpplsi [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů provozovatele distribuční soustavy stanovená vztahem

kde

kdpplsi [-] je koeficient profit/loss sharingu, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období je roven nule,

Odpi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Odpi = Odppli + KFdpoi ,

kde

Odppli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy, včetně plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z dotace, sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro regulovaný rok i; plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele distribuční soustavy může být úřadem ponížena tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

KFdpoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně majetku pořízeného formou dotace v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5, který může dále obsahovat i zpětné korekce odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace, pokud by došlo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

Zdpi [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovený vztahem

kde

MVdpi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená úřadem,

RABdpi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění služby distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená vztahem

RABdp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění služby distribuční soustavy stanovená úřadem ve výši hodnoty regulační báze aktiv pro rok 2020,

ΔRABdpplt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění služby distribuční soustavy v roce t stanovená vztahem

ΔRABdpplt = IAdpplt + MPdpplt - VMdpplt - Odpplt + PriblZHAdpt ,

kde

IAdpplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

MPdpplt [Kč] je plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t,

VMdpplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Odpplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok t,

PriblZHAdpt [Kč] je hodnota vyjadřující roční přiblížení hodnoty regulační báze aktiv k zůstatkové hodnotě aktiv vycházející z rozdílu plánovaných hodnot zůstatkové hodnoty aktiv a regulační báze aktiv pro rok 2020, který je vynásobený koeficientem, který zohledňuje procento přiznané v roce t, která bude korigovaná na později známou skutečnost, platná pro rok t a stanovená vztahem

PriblZHAdpt = PriblZHAdp0t + KFPriblZHAt ,

kde

PriblZHAdp0t [Kč] je plánovaná hodnota vyjadřující roční přiblížení hodnoty regulační báze aktiv k účetní zůstatkové hodnotě aktiv, stanovená vztahem

PriblZHAdp0t = (ZHAdpplL - RABdpL - KFdpRABL+1) x kdpindt ,

kde

ZHAdpplL [Kč] je plánovaná hodnota zůstatkové hodnoty aktiv na rok 2020 z předchozího roku,

RABdpL [Kč] je plánovaná hodnota regulační báze aktiv pro rok 2020,

KFdpRABL+1 [Kč] je korekční faktor regulační báze za rok 2019 stanovený podle bodu 9.3.3. Zásad cenové regulace pro období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství s prodlouženou účinností do 31. prosince 2020,

kdpindt [%] je koeficient individuálního přiblížení,

KFPriblZHAt [Kč] je korekční faktor plánované hodnoty vyjadřující roční přiblížení hodnoty regulační báze aktiv k účetní zůstatkové hodnotě aktiv, stanovený vztahem

KFPriblZHAt = (ZHAdpskL – ZHAdpplL - KFdpRABL+2) x (kdpindt-1 + kdpindt) ,

přičemž platí, že

pro rok t = 2021 je KFPriblZHAt roven 0,

pro rok t >2022 je koeficient kdpindt-1 roven 0,

kde

ZHAdpskL [Kč] je skutečná hodnota zůstatkové hodnoty aktiv roku 2020,

KFdpRABL+2 [Kč] je korekční faktor regulační báze za rok 2020 stanovený podle bodu 9.3.3. Zásad cenové regulace pro období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství s prodlouženou účinností do 31. prosince 2020,

KFdpRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=L+i, i≥1 stanovený postupem podle přílohy č. 5,

Nldppli [Kč] je plánovaná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy v roce i. Do této hodnoty lze zahrnout po předchozí žádosti provozovatele distribuční soustavy jednotlivé nedokončené rozvojové investice schválené úřadem s plánovanou dobou realizace delší než 2 roky a celkovou plánovanou hodnotou investice vyšší než 500 milionů Kč. Plánovanou hodnotu nedokončených rozvojových investic je možné uplatnit pouze za podmínky záporného stavu parametru fond obnovy a rozvoje provozovatele distribuční soustavy,

KFdpzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2 aplikovaný od regulovaného roku i≥1, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

KFdpNli [Kč] je korekční faktor nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených rozvojových investic v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5,

FTdpi [Kč] je hodnota faktoru trhu provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená úřadem,

NZdpi [Kč] jsou náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát a vlastní technologickou spotřebu v distribuční soustavě pro regulovaný rok i, stanovené vztahem

NZdpi = PZdpi X NCPdpi ,

kde

PZdpi [MWh] je povolené množství energie plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i, stanovené jako aritmetický průměr součtů skutečně dosažených hodnot množství ztrát a vlastní technologické spotřeby za roky 2014-2018; v případě, že průměrná výše ztrát stanovená z let 2014-2018 přesáhne 2 % průměrného množství plynu v letech 2014-2018, které vstoupilo do dané distribuční soustavy, použije se pro výpočet povoleného množství plynu na krytí ztrát hodnota ve výši právě 2 % průměrného množství plynu, které vstoupilo do dané distribuční soustavy,

NCPdpi [Kč/MWh] je roční jednotková maximální cena dodávky plynu na ztráty a vlastní technologickou spotřebu pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

NCPdpi = (NCGcali + N) x ER ,

kde

NCGcali [EUR/MWh] je základní cena energie plynu na regulovaný rok i stanovená jako aritmetický průměr vypořádacích cen (Settlement price) produktu Cal-i za 10 obchodních dní předcházejících třetí středě v červnu roku i-1 zveřejněná na webových stránkách energetické burzy European Energy Exchange AG,

N [EUR/MWh] jsou náklady zahrnující pořízení a dopravu plynu do České republiky a přiměřenou marži. Náklady N jsou stanovené ve výši 2 EUR/MWh,

ER [CZK/EUR] je aritmetický průměr směnných kurzů za období 10 obchodních dní předcházejících třetí středě v červnu roku i-1 vyhlášených Českou národní bankou,

NDdppli [Kč] jsou plánované náklady na nákup distribuce pro regulovaný rok i od jiných provozovatelů distribučních soustav stanovené jako parametr pro výpočet průměrné ceny služby distribuční soustavy na základě objemu nakupovaných distribučních služeb v předchozích letech,

KFdpi [Kč] je korekční faktor pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i vypočtený podle přílohy č. 5. Úřad na základě žádosti provozovatele distribuční soustavy nebo v odůvodněných případech po dohodě s provozovatelem distribuční soustavy může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více regulovaných let, nejvýše však do pěti po sobě následujících regulovaných let s uplatněním principu časové hodnoty peněz na základě hodnoty indexu cen průmyslových výrobců PPI pro příslušné roky,

Ndpnpli [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Ndpnpli = Ndpnpli-1 + VFdpni ,

kde

Ndpnpli-1 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení v roce i-1 stanovená podle aktuálně platných smluv o nájmu k 15. srpnu roku, který předchází regulovanému roku i, stanovená podle přílohy č. 6,

VFdpni [Kč] je vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení zohledňující rozdíl mezi skutečně vynaloženými regulovanými náklady na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení za rok i-2 a hodnotou regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení uplatněnou v cenách služeb distribuční soustavy v roce i-2 včetně nákladů na zřizování věcných břemen u plynárenských zařízení pronajatých od třetích osob v roce i-2, stanovený vztahem

VFdpni = Ndpnski-2 - Ndpnpli-2 + (NVBdpi-2 - VVBdpi-2) ,

kde

Ndpnski-2 [Kč] je skutečná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 6 pro rok i-2,

Ndpnpli-2 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 6 pro rok i-2,

NVBdpi-2 [Kč] jsou skutečné náklady nájemce v roce i-2 vynaložené v obvyklé výši za činnosti spojené s dodatečným zřizováním věcného břemene k pozemkům dotčeným pronajatým plynárenským zařízením v případě, že předmětné věcné břemeno nebylo zřízeno pronajímatelem,

VVBdpi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy nájemce uhrazené pronajímatelem v roce i-2 a sloužící k pokrytí předchozích nákladů nájemce spojených s dodatečným zřizováním věcného břemene k pozemkům dotčeným pronajatým plynárenským zařízením.

(2) Fond obnovy a rozvoje

Stav fondu obnovy a rozvoje FORdpi provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i regulačního období začínajícího dne 1. ledna 2021 je stanoven vztahem

kde

Odpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok t-2,

IAdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2.

(3) Pravidla zaokrouhlování

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na tři desetinná místa,

c) procenta na tři desetinná místa, kromě míry výnosnosti regulační báze aktiv, která je zaokrouhlena na 2 desetinná místa,

d) poměrná míra na pět desetinných míst,

e) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 5

Postup stanovení korekčních faktorů

(1) Korekční faktory pro provozovatele přepravní soustavy

(1.1) Korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými přímo přiřaditelnými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně odpisů majetku pořízeného z dotace v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3.

V případě, že platí

je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi stanoven vztahem

KFppoi = KFppoPPIi + KFppoMVi ,

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

KFppoPPIi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

kde

Oppppmski-2 [Kč] je skutečná hodnota přímo přiřaditelných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok i-2; hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přepravní soustavy může být úřadem ponížena tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1,

KFppoMVi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

kde

Oppppmpli-2 [Kč] je plánovaná hodnota přímo přiřaditelných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok i-2; hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele přepravní soustavy může být ponížena úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

MVppi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok i-2,

MVppi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu přepravy plynu pro regulovaný rok i-1.

V případě, že platí

je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi stanoven vztahem

(1.2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFppRABt v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2, aplikovaný od roku t=L+i, i≥3, je stanovený vztahem

KFppRABt = (lAppskt-2 + MPppskt-2 - VMppskt-2 - Oppskt-2) - (lAppplt-2 + MPpppl-2 - VMppplt-2 - Oppplt-2) ,

kde

L [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

IAppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

MPppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t-2,

VMppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Oppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2,

IAppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

MPppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t-2,

VMppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Oppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2.

(1.3) Korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi v Kč zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2. KFppzi je aplikovaný od roku i≥3. Vzhledem ke změně postupu stanovení RAB v průběhu regulačního období platí pro jednotlivé roky regulačního období různé vzorce:

(1.3.1) Pro i=3 až i=5 platí

(1.3.1.1) V případě, že ΔRABppskt <0 a zároveň platí, že ΔRABppplt > 0,95 x ΔRABppskt ,

kde

ΔRABppskt [Kč] je skutečná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t=L+i stanovená vztahem

ΔRABppskt = IAppskt-2 + MPppskt-2 - VMppskt-2 - Oppskt-2 ,

kde

IAppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

MPppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t-2,

VMppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Oppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2,

ΔRABppplt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t=L+i stanovená vztahem

ΔRABppplt = IAppplt-2 + MPppplt-2 - VMppplt-2 - Oppplt-2 ,

kde

IAppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

MPppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t-2,

VMppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Oppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2,

je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi stanoven vztahem

KFppzi = KFppzPPIi + KFppzMVi ,

kde

KFppzPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

KFppzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

(1.3.1.2) V případě, že ΔRABppskt > 0 a zároveň platí, že ΔRABppplt > 1,05 x ΔRABppskt , je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi stanoven vztahem

KFppzi = KFppzPPIi + KFppzMVi ,

kde

KFppzPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

KFppzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

(1.3.1.3) V ostatních případech platí, že je korekční faktor zisku KFppzi provozovatele přepravní soustavy stanoven vztahem

(1.3.2) Pro i=6 platí

(1.3.2.1) V případě, že ΔRABppskt < 0 a zároveň platí, že ΔRABppplt > 0,95 x ΔRABppskt , je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi stanoven vztahem

KFppzi = KFppzPPIi + KFppzMVi ,

kde

KFppzPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

KFppzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

(1.3.2.2) V případě, že ΔRABppskt >0 a zároveň platí, že ΔRABppplt > 1,05 x ΔRABppskt , je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi stanoven vztahem

KFppzi = KFppzPPIi + KFppzMVi ,

kde

KFppzPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

KFppzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

(1.3.2.3) V ostatních případech platí, že je korekční faktor zisku KFppzi provozovatele přepravní soustavy stanoven vztahem

(1.3.3) Pro i=7 platí

(1.3.3.1) V případě, že je ΔZHAppskt < 0 , kde

ΔZHAppskt [Kč] je skutečná roční změna hodnoty zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t=L+i stanovená vztahem

ΔZHAppskt = ZHAppskt-2 - ZHAppplt-2 ,

kde

ZHAppskt-2 [Kč] je skutečná zůstatková hodnota aktiv provozovatele přepravní soustavy pro činnost vnitrostátní přepravy plynu ke konci roku t-2,

ZHAppplt-2 [Kč] je plánovaná zůstatková hodnota aktiv provozovatele přepravní soustavy pro činnost vnitrostátní přepravy plynu ke konci roku t-2,

ΔZHAppplt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t=L+i stanovená vztahem

ΔZHAppplt = ZHAppplt-2 - ZHAppplt-3 ,

kde

ZHAppplt-3 [Kč] je plánovaná zůstatková hodnota aktiv provozovatele přepravní soustavy pro činnost vnitrostátní přepravy plynu ke konci roku t-3,

je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi [Kč] stanoven vztahem

KFppzi = KFppzPPIi + KFppzMVi ,

kde

KFppzPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

KFppzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

(1.3.3.2) V případě, že ΔZHAppskt >0, je korekční faktor zisku KFppzi provozovatele přepravní soustavy stanoven vztahem

Vzhledem ke skutečnosti, že korekční faktory KFppzi za roky i=6 a i=7 budou závislé na postupu stanovení RAB a nastavení případných dalších parametrů následujícího regulačního období, do kterého svou účinností zasahují, bude při tvorbě pravidel pro toto období nezbytné vyhodnotit, zda vlivem těchto změn výše uvedený postup stanovení korekce zisku bude nadále spravedlivě stanovovat rozdíl mezi plánovaným a oprávněným ziskem provozovatele přepravní soustavy.

(1.4) Korekční faktor nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy KFppNli, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených rozvojových investic v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3 a stanovený vztahem

kde

NIppski-2 [Kč] je skutečná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy schválená úřadem v roce i-2,

NIpppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele přepravní soustavy schválená úřadem v roce i-2.

(1.5) Korekční faktor KFppi v Kč pro službu vnitrostátní přepravy plynu je aplikovaný od roku i≥2 a stanovený vztahem

kde

PVppi-2 [Kč] je hodnota povolených výnosů pro rok i-2,

KFppi-2 [Kč] je hodnota korekčního faktoru vnitrostátní přepravy plynu stanovená pro rok i-2,

CTppi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za službu vnitrostátní přepravy plynu bez plateb za variabilní složku ceny a bez výnosů souvisejících s obchodním a fyzickým vyrovnáváním odchylek zahrnující i výnosy za využití kapacity na vstupních hraničních bodech pro zajištění dodávky plynu do odběrných míst zákazníků v rámci vstupně-výstupního systému v České republice na základě skutečné spotřeby za rok i-2 a koeficientu využití kapacity,

ODNppski-2 [Kč] jsou skutečné náklady související s obchodním a fyzickým vyrovnáváním odchylek v roce i-2,

ODVppski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy související s obchodním a fyzickým vyrovnáváním odchylek v roce i-2.

(1.6) Korekční faktor variabilních nákladů pro činnost vnitrostátní přepravy plynu KFppvi v Kč je aplikovaný od roku i≥2 a stanovený vztahem

KFppvi = (NZppvski-2 + NFGppvski-2 - VSppvski-2) ,

kde

NZppvski-2 [Kč] jsou skutečné náklady na nákup plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě pro regulovaný rok i-2, alokované do vnitrostátní přepravy podle modelu schváleného v kapitole 17.1. Rozhodnutí TAR,

NFGppvski-2 [Kč] jsou skutečné náklady na nákup elektřiny a plynu pro pohon kompresních stanic a s tím související poplatky, na daně a na emisní povolenky nad bezplatně přidělené množství pro daný rok (pro rok i=1 rozdíl za celou IV. regulační periodu) pro regulovaný rok i-2, alokované do vnitrostátní přepravy podle modelu schváleného v kapitole 17.1. Rozhodnutí TAR,

VSppvski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy z variabilní složky ceny za výstupní body do virtuálního zásobníku plynu, zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě a výstupní bod přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou pro regulovaný rok i-2.

(1.7) Korekční faktor variabilních nákladů pro činnost mezinárodní přepravy plynu KFppmi v Kč je aplikovaný od roku i≥2 a stanovený vztahem

KFppmi = (NZppmski-2 + NFGppmski-2 - VSppmski-2) ,

kde

NZppmski-2 [Kč] jsou skutečné náklady na nákup plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě pro regulovaný rok i-2, alokované do mezinárodní přepravy podle modelu schváleného v kapitole 17.1. Rozhodnutí TAR,

NFGppmski-2 [Kč] jsou skutečné náklady na nákup elektřiny a plynu pro pohon kompresních stanic a s tím související poplatky, na daně a na emisní povolenky nad bezplatně přidělené množství pro daný rok (pro rok i=1 rozdíl za celé IV. regulační období) pro regulovaný rok i-2, alokované do mezinárodní přepravy podle modelu schváleného v kapitole 17.1. Rozhodnutí TAR,

VSppmski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy z variabilní složky ceny na výstupních hraničních bodech pro regulovaný rok i-2.

(2) Korekční faktory pro provozovatele distribuční soustavy

(2.1) Korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně odpisů majetku pořízeného z dotace v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3.

(2.1.1) V případě, že platí (Odpski-2 - Odppli-2) ≤0 a zároveň

je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi stanoven vztahem

KFdpoi = KFdpoPPIi + KFdpoMVi ,

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

KFdpoPPli [Kč] je část korekčního faktoru odpisů, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

kde

Odpski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok i-2; hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele distribuční soustavy může být ponížena úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1,

KFdpoMVi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

kde

Odppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy včetně odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok i-2; hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace pro provozovatele distribuční soustavy může být ponížena úřadem tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené výše veřejné podpory,

MVdpi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i-2,

MVdpi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro službu distribuční soustavy pro regulovaný rok i-1.

(2.1.2) V případě, že platí (Odpski-2 - Odppli-2) > 0 nebo

je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi stanoven vztahem

(2.2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdpRABt v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2, je aplikovaný od roku t=L+i, i≥3 a stanovený vztahem

KFdpRABt = (lAdpskt-2 + MPdpskt-2 - VMdpskt-2 - Odpskt-2) - (lAdpplt-2 + MPdpplt-2 - VMdpplt-2 - Odpplt-2) ,

kde

IAdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t-2,

VMdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Odpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok t-2,

IAdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t-2,

VMdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Odpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuční soustavy pro rok t-2.

(2.3) Korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi v Kč, který zohledňuje rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3.

(2.3.1) V případě, že ΔRABdpskt <0 a zároveň platí, že ΔRABdpplt > 0,95 X ΔRABdpskt ,

kde

ΔRABdpskt [Kč] je skutečná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy stanovená vztahem

ΔRABdpskt = IAdpskt-2 + MPdpskt-2 - VMdpskt-2 - Odpskt-2 ,

kde

IAdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t-2,

VMdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Odpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby přepravy plynu pro rok t-2,

ΔRABdpplt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy stanovená vztahem

ΔRABdpplt = IAdpplt-2 + MPdpplt-2 - VMdpplt-2 - Odpplt-2 ,

kde

IAdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

MPdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota majetku nabytého přeměnou společnosti schválená úřadem pro rok t-2,

VMdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9),

Odpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění služby distribuce plynu pro rok t-2,

je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi stanoven vztahem

KFdpzi = KFdpzPPIi + KFdpzMVi ,

kde

KFdpzPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

KFdpzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

(2.3.2) V případě, že ΔRABdpskt >0 a zároveň platí, že ΔRABdpplt > 1,05 x ΔRABdpskt, je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi stanoven vztahem

KFdpzi = KFdpzPPIi + KFdpzMVi ,

kde

KFdpzPPli [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována časovou hodnotou peněz, stanovená vztahem

KFdpzMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku, která je eskalována hodnotou míry výnosnosti aktiv, stanovená vztahem

(2.3.3) V ostatních případech platí, že je korekční faktor zisku KFdpzi provozovatele distribuční soustavy stanoven vztahem

(2.4) Korekční faktor nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy KFdpNli v Kč, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou nedokončených rozvojových investic v roce i-2, je aplikovaný od roku i≥3 a stanovený vztahem

NIdpski-2 [Kč] je skutečná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy v roce i-2,

NIdppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota nedokončených rozvojových investic provozovatele distribuční soustavy schválená úřadem v roce i-2.

(2.5) Korekční faktor pro službu distribuční soustavy KFdpi v Kč je aplikovaný od roku i≥3 a stanovený vztahem

kde

PVdpi-2 [Kč] je hodnota stanovených povolených výnosů pro rok i-2,

KFdpi-2 [Kč] je hodnota korekčního faktoru stanovená pro rok i-2,

NZdpi-2 [Kč] jsou náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát a vlastní technologickou spotřebu v distribuční soustavě pro regulovaný rok i-2, stanovené vztahem

NZdpi-2 = PZdpi-2 x (NCPdpi-2 + soti-2) ,

kde

PZdpi-2 [Kč] je povolené množství energie plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i-2,

NCPdpi-2 [Kč/MWh] je roční jednotková maximální cena dodávky plynu na ztráty a vlastní technologickou spotřebu pro regulovaný rok i-2,

soti-2 [Kč/MWh] je cena za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2,

NDdpi-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů na nákup služeb distribučních soustav od jiných provozovatelů distribuční soustavy v roce i-2,

NPdpi-2 [Kč] jsou náklady na službu přepravy plynu hrazené provozovatelem distribuční soustavy pro rok i-2 vztažené k množství plynu do odběrných míst připojených k distribuční soustavě, předávacích míst jiných provozovatelů regionálních a lokálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů a povolené množství plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy s vyloučením množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben, stanovené vztahem

NPdpi-2 = Ppkapi-2 + sppi-2 x MPdpski-2 ,

kde

Ppkapi-2 [Kč] jsou náklady na rezervovanou pevnou přepravní kapacitu, které uhradil provozovatel distribuční soustavy za službu přepravy do předávacích míst z přepravní soustavy za rok i-2,

sppi-2 [Kč/MWh] je komoditní složka ceny stanovená za službu přepravy plynu do domácího bodu pro rok i-2 stanovená analyticky úřadem,

MPdpski-2 [MWh] je skutečné množství energie plynu distribuované příslušným držitelem licence v roce i-2 zahrnující celkové množství energie plynu distribuované do odběrných míst zákazníků, předávacích míst jiných provozovatelů regionálních a lokálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů a povolené množství plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy s vyloučením množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben,

Ndpnpli-2 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu pro regulovaný rok i-2,

CTdpi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za službu distribuční soustavy včetně výnosů za službu přepravy plynu do domácího bodu za rok i-2 bez hodnoty výnosů za činnosti operátora trhu vykázané podle vyhlášky o regulačním výkaznictví9).

(3) Pravidla zaokrouhlování

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na tři desetinná místa,

c) procenta na tři desetinná místa, kromě míry výnosnosti regulační báze aktiv, která je zaokrouhlena na 2 desetinná místa,

d) poměrná míra na pět desetinných míst,

e) tis. m3 v celých hodnotách,

f) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 6

Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení

(1) Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení

Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je hodnota, kterou lze přičíst k regulační bázi aktiv držitele licence v případě nabytí tohoto zařízení. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je stanovena pro plynárenská zařízení nabývaná provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je stanovena pro plynárenská zařízení nabývaná vlastní investiční činností v případě, že se jedná o kvantitativní rozvoj distribuční soustavy. Netýká se investic do kvalitativního rozvoje a obnovy distribuční soustavy. Kvantitativním rozvojem distribuční soustavy se pro účely stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení rozumí výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení distribuční soustavy, která ani zčásti nenahrazuje existující zařízení a která souvisí s nárůstem počtu odběrných míst. Kvalitativním rozvojem distribuční soustavy se rozumí výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení distribuční soustavy, která ani zčásti nenahrazuje existující zařízení a která je realizována z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Obnovou distribuční soustavy se rozumí investice do distribuční soustavy, které nejsou ani kvantitativním, ani kvalitativním rozvojem distribuční soustavy, například náhrada stávajících zařízení za nové, i když technicky dokonalejší, tak, aby byla zachována jejich funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů.

(1.1) Způsob výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

Pro výpočet regulované hodnoty plynárenských zařízení je použita metoda diskontovaných peněžních toků. Tato metoda je založena na výpočtu kladného a záporného peněžního toku, který je vytvářen provozováním hodnoceného plynárenského zařízení. Peněžní toky jsou diskontovány a z jejich rozdílu je vypočtena čistá současná hodnota.

Pro výpočet regulované hodnoty plynárenského zařízení je určen parametr doby návratnosti. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je vypočtena tak, aby čistá současná hodnota rozdílu kladného a záporného peněžního toku, který je vytvářen provozováním hodnoceného plynárenského zařízení, byla za určenou dobu návratnosti rovna nule.

Peněžní toky a čistá současná hodnota plynárenského zařízení

Kladný tok

rok

rok

rok

další rok...

rok dosažení požadované návratnosti

1

2

3

Čistý zisk

H

H

H

H

+

Účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení

X

X

X

X

=

Kladný tok

V

V

V

V

x

Diskontní sazba

H

H

H

H

1

Diskontovaný kladný tok

V

V

V

V

Záporný tok

Regulovaná hodnota plynárenského zařízení

X

=

Záporný tok

V

x

Diskontní sazba

H

2

Diskontovaný záporný tok

V

1-2

Čistá současná hodnota

V

V

V

V

kde

H

je hodnota

V

je výpočet

X

je výsledek iteračního výpočtu

Výpočet zisku

Tržby za služby distribuční soustavy

-

Provozní náklady

-

Náklady na bilanční rozdíl

-

Účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení

=

Hrubý zisk

-

Rozdíl účetních a daňových odpisů z regulované hodnoty plynárenského zařízení

Základ daně z příjmů

x

Sazba daně z příjmů

=

Daň z příjmů

Hrubý zisk

-

Daň z příjmů

Čistý zisk

Do kladného peněžního toku je započten čistý zisk vytvořený provozováním hodnoceného plynárenského zařízení a účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení ve stejné výši, ve které byly použity pro výpočet zisku.

Záporný peněžní tok tvoří dopočtená regulovaná hodnota plynárenského zařízení.

(1.2) Vstupy výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

(1.2.1) Tržby za služby distribuční soustavy

Tržby za služby distribuční soustavy z hodnoceného plynárenského zařízení jsou do výpočtu zahrnuty v ročním členění na období 30 let od zahájení prodeje.

U plynárenských zařízení, jejichž životnost je kratší než rozhodné období pro výpočet regulované hodnoty souboru plynárenských zařízení, se do výpočtu zahrne předpoklad o investici do obnovy tohoto zařízení po ukončení jeho životnosti a předpoklad o jeho provozu do konce rozhodného období.

Tržby za služby distribuční soustavy se stanoví na základě velikosti odběru plynu z hodnoceného plynárenského zařízení. Jsou-li důvodné předpoklady o změně počtu připojených zákazníků a množství odebíraného plynu, zohlední se ve výpočtu tržeb za služby distribuční soustavy.

Tržby za služby distribuční soustavy se stanoví na základě velikosti odběru plynu z hodnoceného plynárenského zařízení. Jsou-li důvodné předpoklady o změně počtu připojených zákazníků a množství odebíraného plynu, zohlední se ve výpočtu tržeb za služby distribuční soustavy.

Tržby za služby distribuční soustavy pro zákazníky kategorie velkoodběratel, střední odběratel a maloodběratel se vypočítají z předpokládaného množství distribuovaného plynu a průměrné ceny služby distribuční soustavy. Tržby za služby distribuční soustavy pro zákazníky kategorie domácnost se vypočítají podle počtu zákazníků a charakteru jejich odběrných míst. K odběrným místům podle jejich typu se přiřazují měrné spotřeby a průměrné ceny služby distribuční soustavy uplatňované provozovatelem distribuční soustavy.

Použité průměrné ceny služby distribuční soustavy jsou v dalších letech navyšovány podle určené výše inflace. Ceny za služby distribuční soustavy se upravují o případné korekční faktory stanovené pro provozovatele distribuční soustavy.

Minimální členění domácností podle typu odběru

a) pouze vaření,

b) vaření a ohřev vody,

c) jednogenerační rodinný dům,

d) dvougenerační rodinný dům,

e) bytová jednotka,

f) řadový rodinný dům,

g) rekreační objekt.

(1.2.2) Náklady na bilanční rozdíl

Tržby za služby distribuční soustavy se snižují o náklady na ztráty příslušné distribuční soustavy.

(1.2.3) Obvyklá cena pořízení

Obvyklá cena pořízení plynárenského zařízení, uplatňovaná provozovatelem distribuční soustavy, představuje maximální možnou výši regulované hodnoty plynárenského zařízení.

Do obvyklé ceny pořízení se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetické zaměření, věcná břemena a ostatní investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení plynárenského zařízení. Cenou pořízení plynárenského zařízení při připojení odběrného místa se rozumí náklady spojené s připojením a se zajištěním dodávky plynu. Zahrnované investiční náklady jsou ve výši obvyklé pro provozovatele distribuční soustavy. Obvyklá výše investičních nákladů je provozovatelem distribuční soustavy dokládána investičním ceníkem v předepsaném členění.

(1.2.4) Provozní náklady

Provozní náklady provozovatele distribuční soustavy související s hodnoceným plynárenským zařízením jsou stanoveny procentem z obvyklé ceny pořízení hodnoceného plynárenského zařízení.

(1.2.5) Účetní a daňové odpisy

Pro stanovení výše odpisů se vychází z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení a platných regulačních a daňových odpisových sazeb. Výše odpisů vypočtených z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení je přepočtena podle výsledné regulované hodnoty plynárenského zařízení.

(1.3) Parametry výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení Parametry výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení jsou

a) diskontní míra je stanovena ve stejné výši jako míra výnosnosti regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy po zdanění,

b) výše provozních nákladů je rovna 1,2 % z ceny pořízení hodnoceného plynárenského zařízení, přičemž se vychází z obvyklé ceny pořízení,

c) míra inflace 2,3 %, stanovena jako aritmetický průměr měsíčních hodnot míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněných Českým statistickým úřadem, za období srpen 2018 až červenec 2019,

d) doba návratnosti investice je 30 let od roku zahájení prodeje z hodnoceného plynárenského zařízení, pokud lze oprávněně předpokládat, že minimálně po tuto dobu hodnocené plynárenské zařízení zaručí bezpečné a spolehlivé poskytování služby distribuční soustavy.

(1.4) Zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky

Pro stanovení regulované hodnoty samostatné středotlaké a nízkotlaké plynovodní přípojky vybudované na stávající distribuční soustavě je možné využít zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení.

Regulovaná hodnota plynovodní přípojky je v tomto případě vypočtena jako procentuální podíl z obvyklé ceny pořízení hodnocené plynovodní přípojky.

Procento podílu je určeno na základě plánovaného, nebo skutečného odběru plynu a délky hodnocené plynovodní přípojky. V případě, že se jedná o kategorii domácnost, je odběr plynu stanoven podle měrné spotřeby určené pro daný typ zákazníka.

Parametry zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou intervalová určení zatížení plynovodní přípojky v m3/m za rok a k těmto intervalům příslušná procenta pro výpočet podílu z obvyklé ceny pořízení. Základem pro stanovení parametrů zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou výpočty pro jednotlivé intervaly zatížení provedené výše popsanou metodou diskontovaných peněžních toků v plném rozsahu při použití všech stanovených parametrů.

Zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky nelze použít v případě, kdy je plynovodní přípojka budována současně s plynovodní sítí.

(1.5) Rozdíl mezi cenou pořízení a regulovanou hodnotou plynárenského zařízení

V případě nabytí plynárenského zařízení od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou plynárenského zařízení a cenou uhrazenou provozovatelem distribuční soustavy přesahující regulovanou hodnotu zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.

V případě nabytí plynárenského zařízení vlastní investiční činností není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou plynárenského zařízení a cenou pořízení uhrazenou provozovatelem distribuční soustavy zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.

(1.6) Úprava regulované hodnoty plynárenského zařízení o zaplacené regulované náklady na úhradu nájemného

V případě nabytí plynárenského zařízení provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků se regulovaná hodnota plynárenského zařízení snižuje o úhrn regulovaných nákladů na úhradu nájemného plynárenského zařízení, které byly stanoveny podle přílohy č. 6 a byly třetí straně či zákazníkům vyplaceny v obdobích před prodejem plynárenského zařízení provozovateli distribuční soustavy.

(2) Postup stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení ve vlastnictví třetích osob

Regulované náklady na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení jsou stanoveny pro plynárenská zařízení ve vlastnictví třetích osob provozovaná na základě smlouvy provozovatelem distribuční soustavy jako maximální výše nákladů na nájemné, kterou lze započítat do povolených výnosů. Regulované náklady na úhradu nájemného jsou stanoveny jen v případě, že regulovaná hodnota plynárenského zařízení je větší než nula.

Roční regulované náklady na úhradu nájemného se stanovují na celé následující regulační období dopředu, a to výpočtem podle přílohy č. 6 provedeným v posledním roce předcházejícího regulačního období na základě znalosti parametrů regulace a podmínek distribuce na daném plynárenském zařízení v následujícím regulačním období. V případě, že k uzavření nájemní smlouvy dojde v průběhu regulačního období, stanoví se regulované náklady na úhradu nájemného do konce tohoto regulačního období na základě aktuálních parametrů regulace platných pro provozovatele distribuční soustavy. Pokud k uzavření smlouvy dojde v posledních dvou letech regulačního období, zůstává stanovené nájemné v platnosti i pro následující regulační období.

(2.1) Způsob výpočtu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za plynárenské zařízení

Hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného je stanovena na základě regulované hodnoty plynárenského zařízení vypočtené podle přílohy č. 6. Hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného je stanovena jako součet ročního odpisu regulované hodnoty plynárenského zařízení a ročního průměrného zisku ze zůstatkové regulované hodnoty plynárenského zařízení tímto postupem

a) roční odpis je vypočten jako podíl regulované hodnoty plynárenského zařízení a doby životnosti, která je pro účely výpočtu výše regulovaných nákladů na úhradu nájemného stanovena na 30 let; doba životnosti 30 let je pro výpočet odpisů použita při každém stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného bez ohledu na dobu trvání nájemního vztahu,

b) zůstatková regulovaná hodnota plynárenského zařízení je v příslušném roce vypočtena odečtením kumulovaných odpisů od regulované hodnoty plynárenského zařízení; kumulované odpisy jsou vypočteny jako násobek počtu let trvání nájmu a ročního odpisu; počtem let trvání nájmu se rozumí všechny roky, pro které byly regulované náklady na úhradu nájemného stanoveny podle přílohy č. 6,

c) hodnota zisku na příslušný rok regulačního období se stanoví jako součin vypočtené zůstatkové regulované hodnoty plynárenského zařízení v příslušném roce a úrokové míry stanovené pro účely výpočtu regulovaných nákladů na úhradu nájemného; hodnota ročního průměrného zisku je průměrem hodnot zisků jednotlivých let regulačního období,

d) výše úrokové míry je 1,1 %, hodnota je stanovena jako aritmetický průměr úrokových sazeb korunových vkladů nefinančních podniků přijatých bankami za období červenec 2006 až červen 2011.

(2.2) Provoz a údržba pronajatých plynárenských zařízení

Náklady na provoz a údržbu pronajatých plynárenských zařízení jsou součástí celkových povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy určovaných úřadem.

Příloha č. 7

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce, nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu regulovaného roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím regulovaném roce, použije úřad při stanovení regulovaných cen přiměřeně ustanovení přílohy č. 4.

(2) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k přeměně provozovatele plynárenského zařízení10), platí pro nového provozovatele plynárenského zařízení ceny stanovené jeho právnímu předchůdci pro jeho jednotlivá vymezená území, a to do konce regulovaného roku.

(3) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k převodu nebo pachtu závodu či jeho části, který zahrnuje plynárenské zařízení sloužící k výkonu licencované činnosti, nebo k převodu, nebo nájmu plynárenského zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele, nájemce, pachtýře nebo osobu jinak oprávněnou k užívání plynárenského zařízení k výkonu licencované činnosti do konce regulovaného roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem, pronajímatelem, propachtovatelem nebo jinou osobou, která přenechává plynárenské zařízení k užívání na vymezeném území.

(4) Nastane-li situace uvedená v odstavci (2) nebo (3) po 30. listopadu regulovaného roku, platí pro nového provozovatele plynárenského zařízení ceny stanovené jeho právnímu předchůdci pro jeho jednotlivá vymezená území i po celý následující regulovaný rok, pokud Energetický regulační úřad v odůvodněných případech nestanoví jinak.

(5) Nabude-li provozovatel plynárenského zařízení úplatně plynárenské zařízení v jeho vymezeném území, Energetický regulační úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 6. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy.

(6) Uzavře-li provozovatel plynárenského zařízení v průběhu regulovaného roku smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, zohlední úřad v povolených nákladech uhrazené nájemné, nejvýše však ve výši regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 6.

Příloha č. 8

Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v plynárenství

Cena za činnosti operátora trhu v plynárenství soti v Kč/MWh je stanovena vztahem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVoti [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

UPVoti = PVoti + Foti - Votosti + KFoti ,

kde

PVoti [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVoti = PNoti + Ooti + Zoti ,

kde

PNoti [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

L je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Notzi [Kč] je základna povolených nákladů operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství stanovená vztahem

kde

Notski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t; hodnota eskalačního faktoru (s podmínkou, že suma vah je rovna jedné) je stanovená vztahem

It = pIIT x IITt + pIPS x IPSt + pIM x IMt ,

kde

pIIT [-] je váha indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb,

pIM [-] je váha mzdového indexu,

IITt [%] je index růstu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství (položka 62 Programování a poradenství) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen tržních služeb za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců vykázaný ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce CEN06B2 „Indexy cen v tržních službách - podíl klouzavých průměrů bazických indexů“ za měsíc duben roku t-1,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako aritmetický průměr indexů cen vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce CEN06B2 „Indexy cen v tržních službách - podíl klouzavých průměrů bazických indexů“ kód J63, K64, M69, M74, N78 a N82 za měsíc duben roku t-1,

IMt [%] je mzdový index, stanoven jako průměr čtvrtletních hodnot průměrné měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce „Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE (kód: MZD02-A) pod bodem D „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“, počínaje druhým čtvrtletím roku t-2 a konče prvním čtvrtletím roku t-1, zveřejněných v termínu 30. června roku i-1,

Xot [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti operátora trhu v plynárenství stanovená úřadem,

Notplsi [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů držitele licence stanovená vztahem

kde

kotplsi [-] je poměr rozdělení rozdílu nákladů mezi držitele licence a zákazníka, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období je roven nule,

Ooti [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

Ooti = Ootpli + KFotoi ,

kde

Ootpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i,

KFotoi [Kč] je korekční faktor odpisů operátora trhu, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k zajištění činností operátora trhu v plynárenství v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 9,

Zoti [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i, stanovený vztahem

kde

MVoti [%] je míra výnosnosti pro činnosti operátora trhu,

ZKoti-2 [Kč] je hodnota základního kapitálu operátora trhu v roce i-2,

V případě vyplacení dividendy v roce i-2 přesahující 10 % hospodářského výsledku po zdanění, bude zisk pro regulovaný rok i stanovený vztahem

kde

Rf [%] je bezriziková výnosová míra,

T [%] je sazba daně z příjmu právnických osob,

Foti [Kč] je faktor trhu zohledňující změny na trhu s plynem, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v plynárenství, stanovený úřadem pro regulovaný rok i,

Votosti [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních činností operátora trhu zahrnující výnosy za organizaci krátkodobého trhu s plynem, výnosy vyplývající z registrace subjektu zúčtování, ročních plateb za činnost zúčtování a plateb za poskytování skutečných hodnot účastníkům na trhu s plynem pro regulovaný rok i,

KFoti [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství stanovený podle přílohy č. 9,

RMDPotpi [MWh] je plánované množství energie plynu, distribuované zákazníkům připojeným ke všem regionálním distribučním soustavám, dodané všem zákazníkům připojeným přímo k přepravní soustavě, množství energie plynu k pokrytí ztrát v přepravní soustavě a množství energie plynu k pokrytí ztrát a plynu pro vlastní technologickou spotřebu pro všechny držitele licence na distribuci plynu, kteří provozují regionální distribuční soustavy, pro regulovaný rok i,

sosrpi [Kč/MWh] je zvláštní poplatek podle §17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) procenta na 3 desetinná místa, kromě míry výnosnosti, která je zaokrouhlena na 2 desetinná místa,

d) poměrná míra na 5 desetinných míst,

e) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 9

Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství

(1) Korekční faktor odpisů operátora trhu v plynárenství KFotoi v Kč je stanovený vztahem

pro i≥3 ,

kde

Ootski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

Ootpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství KFoti v Kč je stanovený vztahem

pro i≥3 ,

kde

PVoti-2 [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2, stanovené vztahem

PVoti-2 = PNoti-2 + Ooti-2 + Zoti-2 ,

kde

PNoti-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 8,

Ooti-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 8,

Zoti-2 [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 8,

Foti-2 [Kč] je faktor trhu, zohledňující aktuální změny na trhu s plynem, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v plynárenství, v roce i-2,

KFoti-2 [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

OSROTi-2 [Kč] je skutečná výše odvodu do státního rozpočtu podle §17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok i-2,

CToti-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za regulované činnosti operátora trhu v plynárenství za rok i-2. Do skutečně dosažených výnosů bude zahrnuto 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu v případě, že budou realizovány výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k licencované činnosti.

(3) Pravidla zaokrouhlování

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 10

Postup stanovení ceny za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství

Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích operátorem trhu na trhu s elektřinou a plynem roti v Kč/měsíc je stanovena vztahem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

r značí činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích (REMIT),

UPVotri [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

UPVotri = PVotri + KFotri + NotrACERi ,

kde

PVotri [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnost operátora trhu poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVotri = PNotri + Ootri ,

kde

PNotri [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i stanovené vztahem

kde

Notrzi-1 [Kč] je základna povolených nákladů operátora trhu souvisejících s činností poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích stanovená vztahem

kde

Notrski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady operátora trhu související s činností poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích,

Xotr [-] je roční hodnota faktoru efektivity související s činností poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích stanovená úřadem,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t,

Notrplsi-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů držitele licence pro činnosti související s poskytováním údajů z evidence o obchodních transakcích stanovená vztahem

kde

kde

kotrplsi [-] je poměr rozdělení rozdílu nákladů mezi držitele licence a zákazníka, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období je roven nule,

Ootri [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i,

Ootri = Ootrpli + KFotroi ,

kde

Ootrpli [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství v roce i,

KFotroi [Kč] je korekční faktor odpisů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 11,

KFotri [Kč] je korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 11,

NotrACERi [Kč] jsou náklady související s poplatkem agentuře ACER za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 pro rok i stanovené vztahem

NotrACERi = NotrACERpli + KFotrACERi ,

kde

NotrACERpli [Kč] jsou plánované náklady související s poplatkem agentuře ACER za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 pro rok i,

KFotrACERi [Kč] je korekční faktor nákladů souvisejících s poplatkem agentuře ACER za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 pro rok i stanovený podle přílohy č. 11,

PPSotrpi [-] je plánovaný počet subjektů, které mají povinnost tuto cenu hradit, pro regulovaný rok i.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) procenta na 3 desetinná místa,

d) poměrná míra na 5 desetinných míst,

e) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v Kč/měsíc je zaokrouhlena na celé koruny.

Příloha č. 11

Stanovení korekčních faktorů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství

(1) Korekční faktor odpisů za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství KFotroi v Kč je stanovený vztahem

pro i≥3,

kde

Ootrski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství v roce i-2,

Ootrpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství v roce i-2,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství KFotri v Kč je stanovený vztahem

pro i≥3,

kde

PNotri-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích pro regulovaný rok i-2,

Ootri-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v roce i-2,

KFotri-2 [Kč] je korekční faktor za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství v roce i-2,

Votri-2 [Kč] jsou skutečně dosažené výnosy za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství za rok i-2. Do skutečně dosažených výnosů bude zahrnuto 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu v případě, že budou realizovány výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k licencované činnosti,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(3) Korekční faktor nákladů souvisejících s poplatkem agentuře ACER za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v elektroenergetice a plynárenství KFotrACERi v Kč je stanoven vzorcem

kde

NotrACERski-2 [Kč] je hodnota skutečných nákladů souvisejících s poplatkem agentuře ACER za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 v roce i-2,

NotrACERpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných nákladů souvisejících s poplatkem agentuře ACER za shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 v roce i-2,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměru bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměru bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(4) Pravidla zaokrouhlování

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Vydává: Energetický regulační úřad - Redakce: Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Kontaktní osoba: Vladimír Černý, tel.: 255 715 545

1) §5 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů.

4) §2 odst. 7 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6) Virtuální hraniční bod podle požadavků ustanovení čl. 19 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013.

7) Od 1. ledna 2021 se název distribuční společnosti E.ON Distribuce, a.s., mění na EG.D, a.s.

8) Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů.

9) Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.