Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 18/2020

Ministerstvo financí

Č.j.: MF- 28124/2020/1601-9

Výměr MF č. 01/2021

ze dne 7. prosince 2020,

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pro rok 2021.

Část I.

Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny

Oddíl A

Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny

Položka číslo

Název

1.

Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu

a) Maximální cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, pokud se neuplatní postup podle §12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny, včetně věcného zdůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zákona o oceňování majetku.

b) V případě pozemku zastavěného dráhou1), dálnicí2) a silnicí3), popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění4) některou z uvedených komunikací, pokud jsou nebo budou veřejně užívány [oceňovaného podle §4 odst. 3 a přílohy č. 3 tabulky č. 5 vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)], jakož i pozemků ve funkčním celku s veřejně prospěšnou stavbou protipovodňového opatření, je-li cena zjištěná nižší než ceny v níže uvedené tabulce, platí ceny uvedené v tabulce jako maximální ceny:

Pořad. číslo

Způsob využití pozemku

Zjištěná cena

Kč/m2

1.

dráha železniční

75,-

2.

dálnice a rychlostní sil-nice a silnice I. třídy

100,-

3.

silnice II. třídy a silnice III. třídy

50,-

4.

pozemek se stavbou protipovodňového opatření

60,-

5.

pozemek ve funkčním celku se stavbou proti-povodňového opatření

30,-

6.

pozemek pro ekologické účely

10,-

c) Maximální ceny podle této položky se neuplatní v případech, kdy jde o získání práv k pozemku potřebných pro uskutečnění výstavby dopravní infrastruktury spadající do působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy kupujícím je subjekt, na který se vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Položka číslo

Název

2.

Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost a slouží zejména jako občanské vybavení pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, vězeňskou službu, pro ochranu obyvatelstva, pro sport, školy, předškolní a školská zařízení, pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby. Maximální ceny platí pouze pro pronájmy ve veřejném zájmu, kdy je nájemné hrazeno ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu, z rozpočtu kraje nebo obce

1. Maximální nájemné pro příslušnou obec činí:

Pořad. číslo

Lokalita pozemku (počet obyvatel v obci)

Maximální nájemné v Kč/m2/rok

1.

Praha

134,-

2.

Brno, Ostrava

83,-

3.

České Budějovice, Františkovy Lázně, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mariánské Lázně, Olomouc, Opava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín

61,-

4.

Český Krumlov, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Chomutov, Jáchymov, Karviná, Kladno, Luhačovice, Mladá Boleslav, Most, Poděbrady, Přerov, Teplice

45,-

5.

v ostatních městech, výše nevyjmenovaných, která byla do 31.12.2002 sídly okresních úřadů

33,-

6.

v ostatních obcích nad 25 000

28,-

7.

v obcích do 25 000 včetně

22,-

2. V rámci stanoveného maximálního nájemného je pronajímatel povinen při sjednávání výše nájemného zohlednit umístění pozemku v obci, jeho vybavení a další určené podmínky podle §2 odst. 1 zákona o cenách, a v obcích uvedených pod pořadovým číslem 7. rovněž přihlédnout k velikosti obce podle počtu obyvatel trvale bydlících na území obce periodicky zveřejňovaného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí ČR platným v době sjednávání cen.

3. Pro účely této položky se pozemkem sloužícím k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož se užívá k podnikání jen určitá část nebo který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, avšak v jejíž části se podniká, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha celé stavby nesloužící k podnikání, k podlahové ploše části stavby sloužící k podnikání.

4. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na pozemky ve vojenských újezdech5) a na pozemky, u nichž je nájemné stanoveno jiným právním předpisem6).

Položka číslo

Název

3.

Mléčné výrobky pro žáky7)

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto výměru.

Položka číslo

Název

4.

Osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009

4.1

Maximální cena pro osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené subjekty se sídlem v Evropské unii a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 je ve výši 175,- Kč bez DPH za jeden kus bez ohledu na počet kusů v balení a typ balení při nabídce, sjednání, požadování nebo prodeji.

4.2

Maximální cena pro osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené subjekty se sídlem mimo Evropskou unii a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 je ve výši 350,- Kč bez DPH za jeden kus bez ohledu na počet kusů v balení a typ balení při nabídce, sjednání, požadování nebo prodeji.

Oddíl B

Maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují kraje a obce nařízením8) při splnění podmínek stanovených v §1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Položka číslo

Název

1.

Odtahová služba, z toho jen nucené odstranění vozidla podle podmínek stanovených jiným právním předpisem9) a v nařízeních obcí včetně střežení vozidla na parkovišti a případného přitažení zpět

Položka číslo

Název

2.

Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10)

Pro uplatnění maximálních cen platí určené podmínky stanovené v příloze č. 2 tohoto výměru.

Položka číslo

Název

3.

Doprava osob městská hromadná

Nárok na bezplatnou přepravu držitelů průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce a vodícího psa je upraven jiným právním předpisem11).

Položka číslo

Název

4.

Taxislužba osobní na území obce

Pro účely regulace cen se za přepravu na území obce považuje přeprava, která byla započata a ukončena na území téže obce.

Položka číslo

Název

5.

Služby parkovišť

Položka číslo

Název

6.

Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle jiného právního předpisu12)

Položka číslo

Název

7.

Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny

Položka číslo

Název

8.

Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady

Položka číslo

Název

9.

Pohřební služby13)

Položka číslo

Název

10.

Služby hřbitovní13) v nařízeních obcí

Obec může stanovit maximální cenu nájmu pozemků pro hrobová místa, nájmu hrobových míst (pro vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren) a souvisejících služeb.

Položka číslo

Název

11.

Kontrola a revize spalinové cesty14)

Položka číslo

Název

12.

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků podle jiného právního předpisu15)

Položka číslo

Název

13.

Užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel vyhrazeného jako část zastávky vymezené označníkem obsahující rovněž informace o linkách, které u tohoto označníku zastavují, včetně jízdních řádů jednotlivých linek a dalších informací o dopravě, případně o Integrovaném dopravním systému, do kterého je linka začleněna; odstavení vozidla mezi jeho příjezdem

Do užití se zahrnuje přistavení do 45 minut před odjezdem u spoje mezinárodní linkové osobní dopravy a u služby příležitostné osobní silniční dopravy nebo do 30 minut před odjezdem u spoje nad 50 km u vnitrostátní linkové osobní dopravy provozované bez smlouvy o veřejných službách nebo do 15 minut u spoje do 50 km u vnitrostátní linkové osobní dopravy provozované bez smlouvy o veřejných službách, u linkové osobní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách a u spoje zvláštní linkové dopravy (včetně doby pro komunikaci s dispečerem, vyzvednutí plánu vozu s rezervací apod.). V případě užití stání pouze pro výstup se použije poloviční sazba. Cena zahrnuje možnost užití místnosti ke krátkodobému pobytu řidičů včetně sociálního zařízení. V rámci užití stání je možno provedení opatření, nezbytných k bezpečnosti provozu - očištění čelních skel, světel, zrcátek, registrační značky, provedení základního provozního úklidu, apod. Cena za užití stání nezahrnuje opravy a úpravy vozidel, mytí vozidel, odkládání odpadů, vylévání odpadní vody, vyjma užití dle předchozí věty. V případě odstavení vozidla mezi příjezdem a odjezdem jednotlivého spoje v prostorách k tomu určených se maximální cena vztahuje na dobu odstavení maximálně 180 minut.

Oddíl C

Pevné ceny stanovené Ministerstvem financí

Položka číslo

Název

1.

Veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a regionální (jízdné) pro přepravní služby na základě jednotného jízdního dokladu16)

Pevné ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 8 tohoto výměru.

Část II.

Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny

Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví související výlučně s regulovaným zbožím, přiměřený zisk, dan a případně uplatněné clo podle jiných právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak.

A. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:

 • penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
 • zaviněná manka,
 • škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
 • odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob,
 • pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),
 • nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),
 • náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
 • přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
 • platby za promlčené dluhy,
 • opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
 • odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu17),
 • odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
 • výdaje na reprezentaci,
 • cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu18),
 • peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem19),
 • platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,
 • odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců20),
 • příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
 • zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány,
 • náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
 • odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
 • náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
 • výplaty podílu na zisku,
 • náklady neúčelně vynaložené v rozporu s principem péče řádného hospodáře,
 • příspěvky na penzijní připojištěni, příspěvky na doplňkové penzijní spoření a příspěvky na životní pojištění vyplácené zaměstnavatelem.

B. Přiměřeným ziskem je zejména zisk (před zdaněním) spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.

Položka číslo

Název

1.

Povrchová voda21) odebraná z vodních toků a ostatních povrchových vod

Pro účely regulace cen22) platí:

1. Do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu.

2. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné17) prodávajícím.

3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené v souladu s touto položkou.

Položka číslo

Název

2.

Pitná voda23) dodávaná odběratelům24)

Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel („voda předaná”)

Odpadní voda25) odvedená kanalizací26) nečištěná a odpadní voda odvedená kanalizací čištěná

Odpadní voda převzatá do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu („převzatá voda odpadní“)

Tato položka se vztahuje na dodávky pitné vody z vodovodu a na odvádění a čištění odpadních vod kanalizací podle jiného právního předpisu27).

Pro účely regulace cen platí:

1. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné prodávajícím podle právních předpisů upravujících účetnictví.

2. Do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby,¨které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů a obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů.

3. Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku (movitého a nemovitého majetku), který je používán výlučně k výrobě a dodání (rozvodu) pitné vody nebo na odvádění, čištění, popřípadě jiné zneškodňování odpadních vod. Nájemné je možné sjednat maximálně do výše odpovídající souhrnu odpisů z pronajímaného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví, nákladů vlastníka na jeho opravy a udržování, režijních nákladů spojených se správou a pronajímáním majetku, úroků z úvěrů čerpaných pro realizaci plánu obnovy pronajímaného majetku a výši přiměřeného zisku spojeného s těmito činnostmi včetně zisku na obnovu pronajímaného majetku podle plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací zpracovaného vlastníkem podle jiného právního předpisu27).

Nájemné zahrnuje přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, který musí odpovídat hodnotě vloženého majetku vlastníka a míře výnosnosti použitého kapitálu podle bodu 12., v případě, že nedojde k jiné dohodě s provozovatelem o zahrnutí přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu do odměny provozovatele. V takovém případě vlastník a nájemce uzavřenou dohodou podle přílohy č. 3 tohoto výměru prokazují hodnotu kapitálu použitého každým z nich pro výpočet přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu. Tato dohoda musí být uzavřena do 30.9.2021, v opačném případě nemůže provozovatel do věcně usměrňovaných cen pro období po 1.1.2022 zahrnout do výpočtu zisku majetek vlastníka. Byla-li uzavřena dohoda podle přílohy č. 3 tohoto výměru před 30.9.2021, mohou podle ní vlastník a nájemce postupovat i v následujícím roce za podmínky, že nedojde ke změnám v hodnotě vloženého kapitálu vlastníka celkem (celková hodnota OPK podle přílohy č. 3 tohoto výměru) o více než ± 5 %, v takovém případě platí postup podle předchozí věty. Je-li dohoda do 30.9. roku, v němž se zpracovává kalkulace ceny pro následující rok, vlastníkem vypovězena, provozovatel není oprávněn v této cenové kalkulaci majetek vlastníka do výpočtu zisku zajištujícího přiměřenou návratnost kapitálu zahrnout.

Činnostmi spojenými se správou a pronajímáním majetku jsou zpravidla činnosti spojené se zajišťováním plánování, přípravy a realizace investiční výstavby, dohledem nad provozováním a udržováním majetku, nabýváním a vyřazováním majetku, přípravou a uzavíráním nájemních smluv, inventarizací majetku, pasportizací objektů, narovnáváním majetkových vztahů, se zpracováním kanalizačních a provozních řádů, povodňových plánů.

4. Do ceny nelze zahrnout odpisy infrastrukturního majetku nepotřebného a kapacitně nevyužitého pro výrobu a dodání (rozvod) pitné vody nebo na odvádění, čištění, popřípadě jiné zneškodňování odpadních vod, kromě infrastrukturního majetku sloužícího prokazatelně k zajištění zabezpečenosti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody.

5. Náklady za výrobky a služby přeúčtovávané v rámci účetní jednotky, které jsou uplatňovány v ceně vody, nesmí obsahovat zisk. To neplatí pro cenu předané vody a převzaté vody odpadní v rámci prodávajícího jako jedné účetní jednotky, pokud je na ni zpracována samostatná kalkulace podle pravidel této položky.

6. Do ceny nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou než regulovanou činnost, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za vodné a stočné.

7. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací podle jiného právního předpisu28) ve výši jejich tvorby podle sestaveného plánu financování obnovy, pokud již nejsou zahrnuty v ceně jiným způsobem.

8. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle jiného právního předpisu29) včetně té části poplatku, jejíž zaplacení bylo odloženo rozhodnutím České inspekce životního prostředí.

9. Pokud je u pitné vody, odpadní vody, resp. převzaté vody odpadní, rozhodnuto30) o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno nejvýše 15 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky31). Jeli rozhodnuto30) o uplatnění dvousložkové formy vodného u vody předané, může být vyčleněno nejvýše 30 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky31), a to zejména v případech zaručujících zajištění záložních vodních zdrojů.

10. Za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému, musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn.

11. Pro určení přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu podle §2 odst. 7 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, platí:

a) tuto část přiměřeného zisku zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny prodávající disponující hmotným kapitálem i know-how pro výrobu a prodej zboží s regulovanou cenou, a to bez ohledu na formu vlastnictví, organizační členění či model provozování vodohospodářského majetku,

b) pokud prodávající zahrne do výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu majetek vlastníka infrastrukturního vodohospodářského majetku, je povinen prokázat, že tento zisk, nebo jeho část, již není vytvářen jiným subjektem, např. v nájemném podle bodu 3.

Postup podle písmene b) nelze uplatnit u nových smluv o pachtu (nájmu), provozování a údržbě vodovodů a kanalizací uzavíraných po 1.1.2017.

12. Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) se vypočítá podle vzorce:

PZNK = OPK x WACC

kde:

OPK ... je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou,

WACC ... je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí.

K přiměřenému zisku, zajišťujícímu návratnost použitého kapitálu (PZNK), lze v odůvodněných případech přičíst částku, která byla využita a skutečně vyčerpána nad hodnotu finančních prostředků podle plánu financování obnovy pokrytých vlastními a cizími zdroji v příslušném roce. Tato hodnota může být zahrnuta do přiměřeného zisku pouze za podmínky, že jde o společnost, která je vedle výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou zároveň vlastníkem používané infrastruktury.

Finanční prostředky podle předchozího odstavce se evidují prokazatelným způsobem a nelze je využít pro financování jakýchkoli jiných aktivit subjektu. Deponují se na samostatně vedeném účtu, zřízeném u peněžního ústavu a jejich čerpání přímo souvisí s činnostmi podle plnění plánu financování obnovy, charakterizovanými jako rekonstrukce či modernizace, v souladu s právním předpisem upravujícím daň z příjmu. V prvním roce postupu podle předchozího odstavce se limit meziročního tempa růstu zisku (CPZ) stanovený v bodě 19. neuplatní pro subjekty splňující uvedená kritéria.

13. Celkovou hodnotu použitého kapitálu (OPK) tvoří jednotlivé složky, kterými jsou:

a) infrastrukturní majetek (IM),

b) provozní majetek (PM),

c) pracovní kapitál (PK),

d) zohlednění nákupu společnosti (ZNS). Způsob určení jednotlivých složek použitého kapitálu je uveden v příloze č. 4 tohoto výměru.

14. Účetní hodnota infrastrukturního majetku, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou včetně majetku, jehož odpisy jsou považovány za oprávněné v souladu s ustanovením bodu 4., musí být doložitelná jako zůstatková hodnota aktiv u příslušného subjektu ve smyslu bodu 11., popř. z jeho podrozvahových účtů. Do hodnoty infrastrukturního majetku nemůže být zahrnut majetek, který byl financován prostřednictvím dotace (v případě částečného pořízení z dotace se nezahrnuje příslušná část hodnoty majetku takto pořízeného).

15. Účetní hodnota provozního majetku, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou, musí být doložitelná z účetnictví obdobně jako u infrastrukturního majetku a musí splňovat podmínku nezbytnosti, dlouhodobosti a obvyklosti ve spojení se zajišťováním regulované činnosti. Pouze takovéto majetkové hodnoty mohou být zahrnuty do OPK podle bodu 12. pro výpočet přiměřeného zisku zajištujícího návratnost vloženého kapitálu.

16. Hodnota pracovního kapitálu, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou, se vypočte způsobem stanoveným v příloze č. 4 tohoto výměru.

17. Hodnota zohlednění nákupu společnosti vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti prodávajícím a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již realizovanými výnosy z tohoto majetku. Tento rozdíl mohl vzniknout pouze před datem 1. ledna 2013. Promítnutí této složky do hodnoty použitého kapitálu je možné až po předchozím souhlasu Ministerstva financí na základě žádosti prodávajícího. Hodnota zohlednění nákupu společnosti (ZNS) se stanoví znaleckým posudkem.

18. Míra výnosnosti použitého kapitálu je stanovena ve výši 7 %. Pokud prodávající prokáže, že stanovená míra výnosnosti je v jeho případě nedostatečná, může rozhodnout o míře výnosnosti Ministerstvo financí rozhodnutím podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

19. Meziroční nárůst hodnoty přiměřeného zisku celkem (CPZ) zahrnutého do kalkulace ceny za 1m3 vody dodané nebo odvedené musí odpovídat vztahu CPZt1/CPZt0 ≤ 1,07. Při zpracování kalkulace ceny pro rok 2021 je výchozím obdobím rok 2020. Ve výjimečných případech prodávající před sjednáním cen pro další období může předložit Ministerstvu financí žádost s odůvodněním potřeby uplatnění vyššího nárůstu zisku, který může promítnout do ceny až po vydání souhlasu Ministerstva financí. Prodávající sestavuje každoročně průkaz o rozdělení celkového zisku v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto výměru.

20. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. Kalkulace ceny prokazující dodržení pravidel regulace podle §11 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, prodávající, kromě subjektů postupujících podle bodu 21., zpracovává v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tato struktura kalkulace platí i pro předávání údajů pro databáze spravované Ministerstvem zemědělství.

21. U subjektů, které postupují podle přílohy č. 7 Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 - 2013 Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na „Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013“ předložených EK 6. srpna 2007, resp. podle přílohy č. 6 Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 a dále u subjektů financovaných z Národního programu Životní prostředí, které v plném rozsahu aplikují „Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí“, a používají k naplnění těchto podmínek pro čerpání prostředků k tomuto účelu v nich stanovený postup pro výpočet ceny, se považuje tento postup za postup podle této položky. Tyto subjekty v rámci vedení cenové evidence sestavují kalkulaci cen postupem podle věty třetí bodu 20. pouze pro účely v ní uvedené.

22. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze do ceny zahrnout náhradu majetkové újmy, která vznikla při užití cizího pozemku pro činnosti podle §7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, a to ve výši, která není kryta z pojištění odpovědnosti provozovatele.

23. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze do ceny zahrnout náklady na odměnu členů výboru pro audit, který je zřízen dle §44 a §44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s povinným auditem subjektů veřejného zájmu nebo některých subjektů s majetkovou účastí státu.

24. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze zahrnout do ceny část nákladů na odměny členů statutárních orgánů prodávajícího v případě, že člen současně vykonává výkonné řídící funkce zajištující běžný chod obchodní korporace, a to ve výši odpovídající obvyklé odměně za výkon této řídící funkce.

25. Dojde-li ke změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace ve smyslu §3a odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích27) a prodávající prokazatelně nemohl předpokládat rozhodnutí o změně přípojky a vnitřního vodovodu nebo kanalizace na provozně související vodovod nebo kanalizaci v době sestavení kalkulace ceny, resp. sjednávání dohody o dělení majetku vlastníka pro účely výpočtu PZNK, a rozhodnutí o změně přípojky nabude účinnosti po datu zpracování kalkulace, promítnou se příslušné změny do kalkulace cen pro příští období.

Položka číslo

Název

3.

Užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček

1. Cenová regulace platí pro:

 • dráhy celostátní podle §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 • dráhy regionální podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 • vlečky podle §3 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Cenová regulace platí pro vlečky veřejně přístupné podle §22a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel dráhy a přídělce odpovídají za uplatnění rovnocenných a nediskriminačních cen pro všechny dopravce, kterým jsou poskytovány regulované služby podle bodu 2 stejného druhu na stejné anebo podobné části železniční infrastruktury.

2. Cena za užití železniční infrastruktury zahrnuje cenu přídělce za přidělení kapacity dráhy, cenu provozovatele dráhy za užití dráhy jízdou vlaku, v případě vleček jízdou vlaku nebo posunového dílu, a cenu provozovatele dráhy za přístup po dráze k zařízením služeb (dále jen „regulované služby“)32).

3. Do věcně usměrňované ceny za regulované služby lze zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady snížené o nepřímé nákladové položky.

4. Cena za regulované služby zahrnuje náklady přídělce přímo vynaložené na přidělení kapacity dráhy a provozovatele dráhy a vlastníka dráhy přímo vynaložené na:

a) zajištění provozování dráhy (řízení provozu),

b) zajištění provozuschopnosti dráhy (údržba a opravy infrastruktury),

c) zajištění přístupu po dráze k zařízením služeb.

Náklady podle písmene a) a b) zahrnují pouze náklady spojené s použitím dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu.

5. Za náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy nelze kromě nákladů uvedených v úvodu části II. tohoto výměru považovat ani:

 • výdaje na pořízení zásob,
 • náklady na provozuschopnost dráhy spojené s odstraňováním škody na majetku,
 • náklady (výdaje) na zprostředkování a na činnost jiných osob, které jsou již součástí vlastních nákladů vlastníka, přídělce nebo provozovatele dráhy, anebo na činnosti, které by mohl zabezpečit vlastník, přídělce nebo provozovatel dráhy sám, anebo prostřednictvím jiných osob s nižšími náklady, než jsou náklady provozovatele,
 • členské příspěvky a náklady na činnost jiných osob,
 • náklady vyplývající z chyb ve výpočtech, v kalkulačních výpočtech, anebo v účetnictví,
 • pokuty za nedodržení odběrních limitů energie,
 • náklady na zdravotní prohlídky pro zaměstnance,
 • náklady na vzdělávání zaměstnanců,
 • příspěvky zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců,
 • příspěvky zaměstnavatele na komplexní ozdravné pobyty zaměstnanců,
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku a náklady na vyřazený hmotný a nehmotný majetek včetně zůstatkové ceny vyřazeného hmotného a nehmotného majetku,
 • další režijní náklady,
 • náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),

a dále náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) až o) přímo použitelného předpisu Evropské unie33).

6. Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady uvedené v čl. 3 odst. 1 a 4 prováděcího nařízení33) za podmínek v něm uvedených.

7. Do kalkulace ceny nelze zahrnout část oprávněných nákladů, na které jsou poskytnuty dotace.

Kalkulace základních cen za regulované služby musí být zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby na celé síti s výjimkou:

 • vleček, kde může být cena za užití dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby poskytované na konkrétní vlečce,
 • přístupu po dráze k zařízením služeb, kde může být cena zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby v místě přístupu.

8. Cena za užití dráhy jízdou vlaku (v případě vleček jízdou vlaku nebo posunového dílu) se kalkuluje na jednotku dopravního výkonu vlaku nebo posunového dílu, např. „vlakový kilometr“, „hrubý tunový kilometr“ nebo „počet vydaných souhlasů k jízdě na vlečku“. Samostatná kalkulace ceny musí být provedena podle jednotlivých kategorií drah, které jsou součástí cenového modelu zveřejněného v platném znění Prohlášení o dráze vydávaného přídělcem kapacity dráhy, podle druhů dopravy (osobní, nákladní), podle případné vybavenosti vlaku systémem ETCS34) a jeho využití, v případě, že je u nich uplatněna rozdílná základní cena. U koeficientů35) ovlivňujících výslednou cenu za užití dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu, vyplývajících z cenového modelu, musí být přídělce schopen doložit cenovému orgánu postup při jejich stanovení.

9. Samostatné kalkulace ceny za zajištění přístupu po dráze k zařízením služeb musí být v rámci stejného druhu služby zpracovány jen v případě, že je u nich uplatněna rozdílná základní cena. U případně použitých koeficientů35) ovlivňujících výslednou cenu v rámci stejného druhu služby musí být přídělce schopen doložit cenovému orgánu postup při jejich stanovení.

10. Celková výše tržeb přídělce za přidělení dráhy a provozovatele infrastruktury z ceny za užití železniční infrastruktury na celé síti včetně případně uplatněné přirážky na části infrastruktury s nedostatkem kapacity dráhy během období přetížení nesmí přesáhnout celkovou výši nákladů přímo vynaložených na realizaci regulovaných služeb. Tato přirážka za regulované služby nesmí přesáhnout 100 % regulované ceny.

11. Pokud je na určité části infrastruktury uplatňována přirážka k regulované ceně za regulované služby v souladu s bodem 10., je nutno provést kalkulaci této ceny samostatně.

12. Provozovatel dráhy může upravit průměrné přímé jednotkové náklady postupem podle čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení36) při splnění podmínek stanovených v odstavci 3 uvedeného článku.

13. S ohledem na povinnosti přídělce uložené mu zvláštním právním předpisem37) se cena za regulované služby vykalkuluje s platností pro dobu trvání jízdního řádu a zveřejňuje se v Prohlášení o dráze. V průběhu platnosti Prohlášení o dráze nemá přídělce ani provozovatel dráhy povinnost upravovat vyhlášenou cenu podle měnící se výše nákladových vstupů, ze kterých se cena kalkuluje. Stejně tak přídělce ani provozovatel dráhy nemá po zveřejnění Prohlášení o dráze povinnost upravovat již vyhlášenou cenu při změnách pravidel cenové regulace provedených po zveřejnění tohoto Prohlášení o dráze.

Položka číslo

Název

4.

Veřejné užití jinak veřejně nepřístupné vlečky38)

Pro účely regulace cen platí:

Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing).

Položka číslo

Název

5.

Užití zařízení služeb a poskytování služby pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy39)

Pro účely regulace cen platí:

Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing).

Položka číslo

Název

6.

Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) - z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy

Pro sjednávání cen platí určené podmínky stanovené v příloze č. 2 tohoto výměru.

Položka číslo

Název

7.

Doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2 a kromě dopravy se stanovenými pevnými cenami podle části I. oddílu C položky č. 1

Pro účely regulace cen platí:

1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 6 tohoto výměru.

2. Věcně usměrňovaná cena zahrnuje

a) ekonomicky oprávněné náklady na:

aa) provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob),

ab) provozování a provozuschopnost železniční dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, z toho na:

- řízení provozu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na dopravní cestě. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty),

- infrastrukturu dopravní cesty železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).

b) zaplacené ceny za použití železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní dopravy platí jinému subjektu,

c) přiměřený zisk40), který se váže k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy.

3. Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být zpracována na jednotlivé kategorie vlaků osobní přepravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné. Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek) za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (příplatku) samostatně.

Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jednotlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu:

N + Z - D ≥ T

kde:

N = ekonomicky oprávněné náklady na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob) a provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu předcházejícího roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstupech běžného roku, za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),

Z = přiměřený zisk vztahující se k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy odpovídající podmínkám běžného roku,

T = plánované tržby za železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné, příplatky uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality, za místenku, lehátko, lůžko, cenné známky k průkazkám na slevu apod.) na běžný rok bez daně z přidané hodnoty,

D = prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů krajů a obcí, popř. prostředky hrazené z jiných zdrojů, na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a za kompenzace slev z jízdného a na dopravní cestu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na běžný rok.

4. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné18).

Položka číslo

Název

8.

Veřejná linková osobní vnitrostátní pravidelná silniční doprava (dále jen „linková doprava“) kromě městské hromadné dopravy a veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2

Pro účely regulace cen platí:

1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 7 tohoto výměru.

2. Dopravce vypočte pro běžný rok věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 7 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce:

kde:

N = ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 2019. Za ekonomicky oprávněný se považuje i náklad na pohonné hmoty určený na základě ocenění fixní cenou dohodnutou s bankou v rámci uzavřené smlouvy na zajištění ceny nakoupených pohonných hmot pro maximálně dohodnuté množství pohonných hmot s připočtením dalších pořizovacích nákladů (zejména spotřební daň a obchodní přirážka distributorů). Tato fixní cena se může uplatnit nejdéle na období 12 měsíců.

Pro další období je nutno zohlednit vývoj aktuálních cen pod cenovou fixací. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),

Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 2019 podle bodu 3.,

T = tržby celkem bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 2019,

D = prostředky poskytnuté z rozpočtu krajů a obcí za plnění smlouvy o závazku veřejné služby nebo smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a za kompenzace slev z jízdného v roce 2019, popř. hrazené z jiných zdrojů,

n = roční růst provozních nákladů roku 2021ve výši 1,19.

3. Přiměřený zisk se vypočítá podle vzorce:

kde:

Z = přiměřený zisk,

A = počet vozidel ve vlastnictví dopravce nezbytných pro zajišťování linkové dopravy, za takové se považuje vozidlo, které ujede ve veřejné linkové dopravě v daném roce více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů. Do celkového počtu vozidel se vozidlo započítá koeficientem 1 pro vozidla M3 (autobusy), koeficientem 0,5 pro vozidla M2 (mikrobusy) a koeficientem 0,2 pro vozidla M1 (osobní automobily),

CA = cena vozidla ve výši 4,7 mil. Kč,

I = roční objem investic souvisejících s provozováním linkové dopravy, popř. podíl z budoucí investice připadající na příslušný rok,

d = koeficient zdanění ve výši 0,19 (vychází z výše daně z příjmů právnických osob pro rok 2021),

OA = částka celkových uplatněných účetních odpisů vozidel používaných v linkové dopravě,

OI = částka celkových uplatněných účetních odpisů investic souvisejících s provozováním linkové dopravy,

DA = částka přiznané dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí, popř. z jiných zdrojů, na nákup nově vyrobených vozidel.

Investicemi souvisejícími s provozováním linkové dopravy se rozumí investice do:

- technické základny (např. garáže, odstavné plochy, mycí linky, čerpací stanice),

- informačních a odbavovacích systémů pro cestující,

- vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek a technického zařízení pro řízení provozu, jsou-li ve vlastnictví dopravce.

Všechny údaje se vztahují k roku 2019.

4. Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 2019, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce:

kde:

N = ekonomicky oprávněné náklady. Za ekonomicky oprávněný se považuje i náklad na pohonné hmoty určený na základě ocenění fixní cenou dohodnutou s bankou v rámci uzavřené smlouvy na zajištění ceny nakoupených pohonných hmot pro maximálně dohodnuté množství pohonných hmot s připočtením dalších pořizovacích nákladů (zejména spotřební daň a obchodní přirážka distributorů). Tato fixní cena se může uplatnit nejdéle na období 12 měsíců. Pro další období je nutno zohlednit vývoj aktuálních cen pod cenovou fixací. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),

Z = přiměřený zisk,

t = 25,6 pro případy zahájení provozu v roce 2020,

t = 25,7 pro případy zahájení provozu v roce 2021,

S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách.

Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3. se použije přiměřeně.

5. Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) a zlevněného jízdného se zaokrouhluje na celé koruny (tj. do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru) s tím, že současně musí být splněny podmínky uvedené v části II. Čl. 1 přílohy č. 7 tohoto výměru.

6. Cenu vypočtenou podle bodu 2. a 4. může dopravce zvýšit na spojích, odsouhlasených příslušným dopravním úřadem, až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem v daný pracovní den.

7. Výpočet věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného podle bodu 2. a bodu 4. této položky se neuplatňuje u jízdného na linkách provozovaných v rámci integrovaných veřejných služeb10) v tarifních pásmech do 30 km včetně.

Položka číslo

Název

9.

Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny, kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 7

Položka číslo

Název

10.

Služby spojené s pohřbením, které zajišťuje obec podle §5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů

Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout pouze tyto náklady na: činnosti provozovatele spojené s pohřbením zajišťovaným obcí, použití chladicího nebo mrazicího zařízení, transportní a konečnou rakev, vložky a vystýlky do konečné rakve, případně transportní vak, úpravu lidských pozůstatků (svlečení, umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy), oblečení do šatů nebo rubáše, rubáš nebo zahalení, návleky na chodidla, uložení lidských pozůstatků do rakve včetně manipulace s rakví, přepravu lidských pozůstatků kromě přepravy na pitvu a z pitvy, zpopelnění lidských pozůstatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, urnu, převoz urny s lidskými ostatky na veřejné pohřebiště, uložení urny s lidskými ostatky do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti, rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských pozůstatků nebo uložení urny do úložiště jednotlivých uren nebo hrobnické práce pro přípravu hrobu nebo hrobky, uložení do hrobu nebo hrobky, opatření hrobového místa včetně hrobové desky jednoduchého provedení, zpravidla dřevěné, nebo stély označující hrob a ostatní náklady spojené se zajištěním uvedených činností.

Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout cenu nájmu z pozemků pro hrobová místa, nejdéle na dobu 10 let nebo na dobu tlecí, a související služby.

Náklady na uvedené činnosti lze do ceny zahrnout pouze za podmínky jejich skutečného provedení.

Při opakovaném provedení stejné služby lze náklady této služby zahrnout do věcně usměrňované ceny pouze jednou.

Část III.

Obecná, přechodná a zrušující ustanovení

1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu41) kromě cen zboží uvedeného v položce č. 4 oddílu A části I.

2. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky.

3. Ceny sjednané pro plnění uskutečněná před účinností tohoto výměru se posuzují podle dosavadních cenových rozhodnutí Ministerstva financí.

4. Zrušují se výměry MF:

č. 01/2020 (Cenový věstník částka 16/2019),

č. 02/2020 (Cenový věstník částka 2/2020),

č. 03/2020 (Cenový věstník částka 4/2020),

č. 04/2020 (Cenový věstník částka 6/2020),

č. 05/2020 (Cenový věstník částka 11/2020),

č. 06/2020 (Cenový věstník částka 14/2020).

Část IV.

Účinnost

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 s výjimkou ustanovení položky č. 1 oddílu C části I., které nabývá účinnosti dnem 13. prosince 2020.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Příloha č. 1

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY OCHUCENÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY

1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků

1. skupina - kysané mléčné výrobky bez ovocné šťávy, ochucené přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně42)

Název a popis výrobku

Maximální cena při prodeji konečnému spotřebiteli Kč/kus

Opočenský jogurt vanilka, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, as.

13,00

Opočenský jogurt vanilka, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, as.

12,00

2. skupina - kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně42)

Název a popis výrobku

Maximální cena při prodeji konečnému spotřebiteli Kč/kus

Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

6,00

Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

6,00

Ovocný kefír černý rybíz, 200 ml, obal - PET láhev + víčko

dodavatel: Kozojedský dvůr s.r.o.

výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.

8,00

Ovocný kefír jahoda, 200 ml, obal - PET láhev + víčko

dodavatel: Kozojedský dvůr s.r.o.

výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.

8,00

Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: MK Fruit s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

6,00

Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: MK Fruit s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

6,00

Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

5,50

Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

5,50

Ovocný kefír černý rybíz, 200 ml, obal - PET lahev + víčko

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.

14,00

Ovocný kefír jahoda, 200 ml, obal - PET lahev + víčko

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.

14,00

Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

6,00

Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

6,00

Acidofilní mléko - Malina - školní projekt, 200 ml, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: Petr Sokol

9,00

Jogurt - Borůvka - školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: Petr Sokol

8,00

3. skupina - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně42)

Název a popis výrobku

Maximální cena při prodeji konečnému spotřebiteli Kč/kus

Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

7,50

Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

7,50

Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

7,50

Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

7,50

Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

7,50

Ovocné mléko jahoda, 200 ml, obal - PET láhev + víčko

dodavatel: Kozojedský dvůr s.r.o.

výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.

8,00

Trvanlivé mléko polotučné s banánovou příchutí, sterilované UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.

6,50

Trvanlivé mléko polotučné s čokoládovou příchutí, sterilované UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.

6,50

Trvanlivé mléko polotučné s jahodovou příchutí, sterilované UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.

6,50

Trvanlivé mléko polotučné s vanilkovou příchutí, sterilované UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.

6,50

Čerstvé mléko Lipánek čokoládový, 250 ml, obal - kartonek Ducart

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

8,00

Čerstvé mléko Lipánek jahodový, 250 ml, obal - kartonek Ducart

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

8,00

Čerstvé mléko Lipánek karamelový, 250 ml, obal - kartonek Ducart

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

8,00

Lipánek jahoda - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

6,50

Lipánek jahoda - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

5,50

Lipánek kakao - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

6,50

Lipánek kakao - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

5,50

Lipánek vanilka - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

6,50

Lipánek vanilka - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

5,50

Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: MK Fruit s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

8,00

Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: MK Fruit s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

8,00

Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: MK Fruit s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

8,00

Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: MK Fruit s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

8,00

Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: MK Fruit s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

8,00

Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

6,50

Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

6,50

Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

6,50

Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

6,50

Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

6,50

Ovocné mléko jahoda, 200 ml, obal - PET lahev + víčko

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.

14,00

Čerstvé mléko - Borůvkové - školní projekt, 250 ml, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: Petr Sokol

10,00

4. skupina - kysané nebo nekysané mléčné výrobky s ovocem, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 75 % včetně42)

Název a popis výrobku

Maximální cena při prodeji konečnému spotřebiteli Kč/kus

Opočenský jogurt borůvka - ostružina, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, a.s.

12,00

Opočenský jogurt broskev - meruňka, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, a.s.

12,00

Opočenský jogurt jahoda, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, a.s.

12,00

BIO jogurt borůvkový z Valašska - školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

9,00

BIO jogurt jahodový z Valašska - školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

9,00

Šlehané podmáslí meruňkové 330 ml, 330 ml, obal - kartonek PURE PAK

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Moravia Lacto a.s.

11,00

Šlehané podmáslí jahodové 330 ml, 330 ml, obal - kartonek PURE PAK

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: Moravia Lacto a.s.

11,00

Můj Skyr 0% jahoda, 140 g, obal - PS kelímek + Al folie

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.

6,00

Můj Skyr 0% ostružina, 140 g, obal - PS kelímek + Al folie

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.

6,00

Můj Skyr 0% višeň, 140 g, obal - PS kelímek + Al folie

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.

6,00

Matylda Tvaroh s jogurtem malinová Bio, 90 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.

6,00

Matylda Tvaroh s jogurtem banánová Bio, 90 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: BOVYS, s.r.o.

výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.

6,00

BIO Jogurtové mléko borůvka, 200 ml, obal - PET láhev

dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.

výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.

11,00

BIO Jogurtové mléko čokoláda, 200 ml, obal - PET láhev

dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.

výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.

11,00

BIO Jogurtové mléko jahoda, 200 ml, obal - PET láhev

dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.

výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.

11,00

BIO Jogurtové mléko malina, 200 ml, obal - PET láhev

dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.

výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.

11,00

Skyr borůvka, 140 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.

4,00

Skyr višeň - čokoláda, 140 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.

4,00

Jihočeský tvaroh s jogurtem broskev, 100 g, obal - PS kelímek + Al víčko

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

8,00

Jihočeský tvaroh s jogurtem čokoláda, 100 g, obal - PS kelímek + Al víčko

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

8,00

Jihočeský tvaroh s jogurtem jahoda, 100 g, obal - PS kelímek + Al víčko

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

8,00

Jihočeský tvaroh s jogurtem stracciatella, 100 g, obal - PS kelímek + Al víčko

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

8,00

Jihočeský tvaroh s jogurtem vanilka, 100 g, obal - PS kelímek + Al víčko

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: MADETA a. s.

8,00

Opočenský jogurt borůvka - ostružina, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, as.

11,00

Opočenský jogurt broskev - meruňka, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, as.

11,00

Opočenský jogurt jahoda, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, as.

11,00

Skyr vanilka, 140 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: LAKTEA,o.p.s.

výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.

3,00

2. Distribuce s použitím mléčných automatů

1. skupina - kysané mléčné výrobky bez ovocné šťávy, ochucené přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně42)

Název a popis výrobku

Maximální cena při prodeji konečnému spotřebiteli Kč/kus

Opočenský jogurt vanilka, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, a.s.

15,00

2. skupina - kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně42)

Název a popis výrobku

Maximální cena při prodeji konečnému spotřebiteli Kč/kus

Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

8,50

Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt, 150 g, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

8,50

3. skupina - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně42)

Název a popis výrobku

Maximální cena při prodeji konečnému spotřebiteli Kč/kus

Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

10,00

Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

10,00

Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

10,00

Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

10,00

Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek Combibloc

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.

10,00

POLOTUČNE MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Kunín a.s.

8,70

POLOTUČNE MLÉKO KAKAOVE, 200 ml, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Kunín a.s.

8,40

POLOTUČNE MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal - PP kelímek + Al víčko

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: Mlékárna Kunín a.s.

9,10

Lipánek kakao - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak

dodavatel: ADANTE s.r.o.

výrobce: MADETA a. s.

12,00

4. skupina - kysané nebo nekysané mléčné výrobky s ovocem, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 75 % včetně42)

Název a popis výrobku

Maximální cena při prodeji konečnému spotřebiteli Kč/kus

Opočenský jogurt borůvka - ostružina, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, as.

15,00

Opočenský jogurt broskev - meruňka, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, as.

15,00

Opočenský jogurt jahoda, 150 g, obal - sklenička s víčkem

dodavatel: COME vending s.r.o.

výrobce: BOHEMILK, as.

15,00

Příloha č. 2

Určené podmínky pro uplatnění regulovaných cen integrovaných veřejných služeb v dopravě podle položky č. 2 části I. oddílu B a položky č. 6 části II. výměru

Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné.

2. Zlevněné (zvláštní) jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.

3. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:

3.1. Cestující ve věku od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo mezinárodním studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3.2. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách43), nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným mezinárodním studentským průkazem ISIC nebo platným žákovským, resp. studentským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3.3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

4. V případě městské hromadné dopravy, kterou tvoří zejména linky městské autobusové dopravy, dopravní služby na tramvajových a trolejbusových dráhách a na dráhách speciálních, není stanovena povinnost dopravců poskytovat zlevněné (zvláštní) jízdné, s výjimkou linek provozovaných za hranice tohoto města, kde se toto jízdné přiznává v rámci spoje; avšak při cestě dovnitř města jen do prvního tarifního bodu na území města, nebo do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu, určí-li tak dopravce po dohodě s objednatelem předmětných veřejných služeb, a při cestě z města až z posledního tarifního bodu na území města, případně z místa přestupu z městské hromadné dopravy, určí-li tak dopravce po dohodě s objednatelem předmětných veřejných služeb.

5. Zlevněné (zvláštní) jízdné platí v železniční osobní dopravě v rámci integrovaných veřejných služeb pouze ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem, a to s výjimkou bodu 10.1. této přílohy.

6. Zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. a 3.2. této přílohy se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.

7. Dopravce (v případě veřejných služeb v přepravě cestujících objednávaných příslušným objednavatelem s jeho souhlasem) může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této přílohy neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů, u nichž se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této přílohy neuplatní.

8. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P44).

9. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravuj í rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

10. Bezplatně se přepravují:

10.1. Děti do 6 let ve všech vozových třídách (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let).

10.2. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes držitele průkazu ZTP/P.

11. Zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3., 8. a 9. a bezplatná přeprava podle bodu 10.1. se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

12. Podmínky pro prokazování nároku na zlevněné (zvláštní) jízdné, uznávání a platnost jízdních dokladů určí kraj nebo obec, které rozhodnou o uplatnění maximálních cen, nebo organizátor integrovaných veřejných služeb v dopravě v dohodě s dopravci a zveřejní je společně s tarifem. Výjimkou je zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu č. 3. této přílohy, kde pro prokázání nároku a ověřování průkazů při uplatňování zlevněného (zvláštního) jízdného platí podmínky stanovené podle této přílohy. Při uplatnění žákovských, resp. studentských průkazů platí podmínky stanovené v příloze č. 6 a č. 7 tohoto výměru.

Příloha č. 3

Dohoda pro rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu

(v tis. Kč)

Období platnosti ceny:

Název vlastníka:

Název provozovatele:

Druh vody (pitná, odpadní, atd.):

Název oblasti:

Kapitál vlastníka pro výpočet PZNK dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2020

Kapitál provozovatele pro výpočet PZNK dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2020

Poznámka

1.

Infrastrukturní majetek (IM)

Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II.

2.

Provozní majetek (PM)

Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II.

3.

Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas)

ř. 3a - ř. 3b + ř. 3c

3a.

Pohledávky (Poh) = 90/365 x roční obrat regulovaného zboží

Roční obrat je v hodnotách včetně DPH.

3b.

Závazky (Zav) = 15/365 x roční provozní náklady na regulované zboží

Roční provozní náklady = roční náklady celkem minus finanční náklady.

3c.

Zásoby (Zas) = roční průměrná hodnota zásob

Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1 % ročního obratu regulovaného zboží.

4.

Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)

Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II.

5.

Celková hodnota OPK (součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 + ř. 4

6.

WACC

7%

7%

Viz bod č. 12 a č. 18 pol. č. 2 části II.

WACC x OPK (Součin ř. 5 a ř. 6 )

ř. 5 x ř. 6

Datum:

Vlastník:

Datum:

Provozovatel:

Příloha č. 4

Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu1)

(v tis. Kč)

Období platnosti ceny:

Název prodávajícího:

Název vlastníka2):

Druh vody (pitná, odpadní, atd.):

Cena v Kč/m3 bez DPH:

Název oblasti:

Zisk (PZNK) v předchozím období5):

Ř.č.

Položka

Výpočet pro kalkulaci dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2020

Z toho v majetku vlastníka3)

Výpočet dle skutečně vykázaných hodnot k 31.12.2020

Poznámka

1.

Infrastrukturní majetek (IM)4)

Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II.

2.

Provozní majetek (PM)

Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II.

3.

Pracovní kapitál (PK)

(Poh - Zav + Zas)

ř. 3a - ř. 3b + ř. 3c

3a.

Pohledávky (Poh) = 90/365 x roční obrat regulovaného zboží

Roční obrat je v hodnotách včetně DPH.

3b.

Závazky (Zav) = 15/365 x roční provozní náklady na regulované zboží

Roční provozní náklady = roční náklady celkem minus finanční náklady.

3c.

Zásoby (Zas) = roční průměrná hodnota zásob

Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1 % ročního obratu regulovaného zboží.

4.

Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)

Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II.

5.

Celková hodnota OPK (součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 + ř. 4

6.

WACC

7%

-

7%

Viz bod č. 12 a č. 18 pol. č. 2 části II.

7.

Finanční prostředky nad rámec vlastních a cizích zdrojů vytvořené a užité v souladu s plánem financování obnovy

Viz bod č. 12 pol. č. 2. části II.

Maximální hodnota přiměřeného zisku z použitého kapitálu (PZNK) (součin ř. 5 a ř. 6 plus ř. 7)

ř. 5 x ř. 6 + ř. 7

Zisk uplatněný v kalkulaci věcně usměrňované ceny platné pro rok 2021

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

Vysvětlivky:

1) Do objemu použitého kapitálu se zahrnuje pouze infrastrukturní majetek, provozní majetek a pracovní kapitál pro regulovanou činnost (řádky č. 1 - č. 3c); v případě, že se majetek zahrnuje do výpočtu PZNK v několika kalkulacích zboží (např. výroba vody pitné a vody předané), zvolí majitel vhodný způsob klíčování, např. objem fakturované vody.

2) V případě tzv. oddílného modelu.

3) V případě, že provozovatel vytváří PZNK i z majetku ve vlastnictví vlastníka (pronajímatele).

4) Pokud vlastník infrastrukturního majetku uzavře s provozovatelem dohodu o rozdělení kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu, je nutno dohodnutý podíl infrastrukturního majetku ve prospěch provozovatele vykazovat odděleně.

5) Zisk uplatněný v kalkulaci věcně usměrňované ceny platné pro rok 2020.

Příloha č. 5

Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek podle části II. položky č. 2 výměru

(v tis. Kč)

Ř. č.

Položka/rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

2.

daň z příjmů

3.

daň z příjmů odložená (+/-)

4.

Výsledek hospodaření po zdanění (ř.1 - ř.2 - ř.3 )

5.

z toho:

podíl na zisku (dividendy)

6.

podíl na zisku (tantiémy pro členy statutárních a dozorčích orgánů)

7.

navýšení základního kapitálu

8.

příděl do investičního fondu

9.

příděl do sociálního fondu

10.

příděl do ostatních fondů1)

                  

11.

12.

13.

14.

ostatní užití zisku (výše neuvedené)

15.

Rozdělený zisk (součet ř.5 až ř.14)

16.

Nerozdělený zisk (ř.4 - ř.15)

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

Vysvětlivky:

1) Prodávající v prázdných řádcích uvede název fondu, který tvoří ze zisku daného roku - např. kapitálový fond, stimulační fond, statutární fond, rezervní, apod. V případě potřeby vloží nové řádky.

Všechny položky v tabulce se uvedou ve výši příslušící roku, který je uvedený v záhlaví sloupce (např. ve sloupci 2017 se uvede zisk schvalovaný orgány subjektu za rok 2017 a dividendy ze zisku roku 2017, atd.).

Příloha č. 6

Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě

ČÁST I.

Obecné podmínky

1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve všech vozových třídách všech kategorií vlaků osobní přepravy (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, expresy, InterCity, EuroCity, Eu roNight, SuperCity, railjet atd.) a dále ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality (či jiné kategorie), pokud jsou uplatňovány v paušální výši.

2. Věcné usměrňování cen a určené podmínky platí pro dopravce45) provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu včetně peážní přepravy.

3. Podmínky, za nichž se výkony železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy poskytují, upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.

4. Regulace formou věcně usměrňovaných cen se nevztahuje na ceny za rezervaci místa a ceny za použití lůžka a lehátka.

5. V cenách jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty46).

6. Dopravci provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu jsou podle §13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinni zveřejnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. V neobsazených stanicích se za jiný přiměřený způsob považuje též umístění vývěsky ve stanici s informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahující tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů, případně poskytnutí informací obsluhou vlaku ještě před nástupem cestujícího do vlaku nebo ve vlaku se samoobslužným způsobem odbavení poskytnutí informace strojvedoucím.

ČÁST II.

Druhy jízdného

1. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujících ve všech vlacích osobní přepravy ve všech vozových třídách, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.

2. Zvláštní jízdné je cena za přepravu osob uvedených v bodu 3. a bodu 5. této části a bezplatná přeprava.

3. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného je cena za přepravu:

3.1. cestujících ve věku od 6 let do 18 let podle podmínek stanovených tímto výměrem. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zvláštní jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podobnější podmínky jsou uvedeny v části IV. bodu 2.3. a bodu 2.4. této přílohy), který si dopravci navzájem uznávají, nebo mezinárodním studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3.2. žáků a studentů ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia47) v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách48), nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným mezinárodním studentským průkazem ISIC nebo platným žákovským, resp. studentským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části IV. bodu 2.3. a bodu 2.4. této přílohy). Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3.3. cestujících starších 65 let. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3.4. zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P49).

4. Zvláštní jízdné podle bodu 3.1. a 3.2. této části se přiznávají do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.

5. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného je cena za přepravu rodičů nebo soudem určených poručníků (dále jen „rodiče“) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních podle podmínek v části IV. článku 4 této přílohy.

6. Zvláštní jízdné se poskytuje z obyčejného jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z obyčejného jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

7. Dopravce (v případě veřejných služeb v přepravě cestujících objednávaných příslušným objednavatelem s jeho souhlasem) může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zvláštní jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této části neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů, u nichž se zvláštní jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této části neuplatní.

ČÁST III.

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

1. Děti do 6 let ve všech vozových třídách podle podmínek stanovených tímto výměrem.

2. Průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu5) ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem (dále jen „2. vozová třída“).

3. Bezplatná přeprava podle bodu 1. se poskytuje z obyčejného jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z obyčejného jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČÁST IV.

Určené podmínky

ČI. 1

Jízdenky

1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě.

2. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.

3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.

4. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána.

5. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu libovolně často. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. Tento bod se nevztahuje na jízdenky zakoupené pro vlak nebo vůz s povinnou rezervací.

6. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná.

7. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou.

8. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati vyšší než 2. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za vyšší než 2. vozovou třídu a za

2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije vyšší než 2. vozovou třídu.

9. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati vyšší než 2. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro vyšší než 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za vyšší než 2. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije vyšší než 2. vozovou třídu.

10. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se obyčejné jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě.

11. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela, nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku.

Čl. 2

2.1. Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného

1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a kontroly stanoví dopravce.

2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce se nárok na zvláštní jízdné přiznává do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců.

3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě s výjimkou přepravy podle části III. bodu 1. této přílohy.

4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení článku 3 bodu 2. a 4. této části.

5. Cestující s nárokem na zvláštní jízdné, který nastoupí do vlaku bez platné jízdenky, zaplatí zvláštní jízdné spolu s přirážkou podle smluvních přepravních podmínek (§36 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

6. Cestující, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o již zaplacené zvláštní jízdné a přirážku podle smluvních přepravních podmínek (§36 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

7. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.

2.2. Podmínky uplatňování zvláštního jízdného pro děti

Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou nebo osoba přepravovaná podle části III. bodu 2. má nárok s sebou bezplatně přepravit dvě děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin). Žádá-li cestující přepravit další dítě do 6 let, zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve všech vozových třídách ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného v souladu s částí II. bod 6.

2.3. Prokazování nároku na zvláštní jízdné žákovským, resp. studentským průkazem

K uplatnění nároku vydává dopravce žákovský, resp. studentský průkaz. Žákovské, resp. studentské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.

Žákovský, resp. studentský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka nebo studenta, datum narození, aktuální fotografii, název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance dopravce.

2.4. Ověřování žákovských, resp. studentských průkazů

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský, resp. studentský průkaz předkládá žák nebo student spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském, resp. studentském průkazu.

Bližší podmínky pro uplatňování zvláštního jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu a publikuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 3

Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a bezplatná přeprava jejich průvodcůa jejich vodících psů

1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle jiného právního předpisu5) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného.

2. Držitel průkazu ZTP/P má nárok i na:

- bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě;

- bezplatnou přepravu invalidního vozíku;

- bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P.

3. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes, který se přepravuje bezplatně i ve vyšší než 2. vozové třídě.

4. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné.

5. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.

6. Při použití vyšší než 2. vozové třídy zaplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné vyšší než 2. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným vyšší než 2. vozové třídy a 2. vozové třídy, neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality.

Čl. 4

Zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky

1. Pro rodiče při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen „ústav“) platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného. Zakoupená jízdenka ve výši plného (obyčejného) jízdného platí i pro cestu zpět, pouze pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě, nejdéle však 10. den od počátku platnosti jízdenky. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.

2. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává na základě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost zaměstnancům dopravce, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý z nich svůj průkaz.

3. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

4. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.

VYSVĚTLIVKY:

POJMY:

Dopravce … fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu

Peážní přeprava … vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu

Pohraniční bod … tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici

Styčný bod … tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci

Stanice … stanice i zastávka v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Tarifní vzdálenost … vzdálenost rozhodná pro určení jízdného, tj. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu provozovatele dráhy

Vlak vyšší kvality … vlak kategorie Expres, IC, EC, EN, SC, railjet

Železniční veřejná vnitrostátní pravidelná osobní doprava … vnitrostátní veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a na dráze regionální ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

ZKRATKY:

EC … EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů se skupinovým řazením vozů)

EN … EuroNight (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě, složený z lůžkových a lehátkových vozů a vozů na sezení se skupinovým řazením vozů)

IC … InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů se skupinovým řazením vozů)

SC … SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou)

railjet  vysokorychlostní souprava velkoprostorových vozů

ZTP … osoba zvlášť těžce postižená na zdraví

ZTP/P … osoba zvlášť těžce postižená na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod

Příloha č. 7

Ceny a určené podmínky ve veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě

Ceny pro výpočet (propočet) plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného:

Tarifní pásmo

Plné (obyčejné) jízdné

km

1 - 4

10

5 - 7

13

8 - 10

16

11 - 13

20

14 - 17

24

18 - 20

27

21 - 25

31

26 - 30

35

31 - 35

40

36 - 40

45

41 - 45

50

46 - 50

55

51 - 55

58

56 - 60

63

61 - 70

68

71 - 80

74

81 - 90

78

91 - 100

85

101 - 110

93

111 - 120

102

121 - 130

110

131 - 140

117

141 - 150

125

151 - 160

131

161 - 170

139

171 - 180

146

181 - 190

156

191 - 200

164

201 - 210

172

211 - 220

184

221 - 230

191

231 - 240

199

241 - 250

211

251 - 260

220

261 - 270

229

271 - 280

237

281 - 290

243

291 - 300

251

Za každých dalších 20 km

19

Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu

ČÁST I.

Všeobecné podmínky

1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu cestujících na území České republiky.

2. Tyto podmínky neplatí pro mezinárodní silniční dopravu.

3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy poskytují, upravuje:

- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy,

- vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.

4. V cenách uvedených v tabulce pro výpočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty50).

5. Dopravci provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu i prodejci jízdenek jsou podle §13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinni zveřejnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Za jiný přiměřený způsob se považuje též zveřejnění na terminálech, zastávkách nebo označnících informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahujících tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů nebo zpřístupnění cen jízdného při vstupu do vozidla nebo poskytnutí informací řidičem vozidla před nástupem cestujícího do vozidla.

ČÁST II.

Základní podmínky

Čl. 1

Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 8. tohoto výměru a tabulky pro výpočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy.

2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.

2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:

2.1.1. Cestující ve věku od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části III. článku 11 a 12 této přílohy), který si dopravci navzájem uznávají, nebo mezinárodním studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2.1.2. Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia51) v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách52), nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným mezinárodním studentským průkazem ISIC nebo platným žákovským, resp. studentským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části III. článku 11 a 12 této přílohy). Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2.1.3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2.1.4. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P53) podle čl. 10, 13 a 14 této přílohy.

3. Dopravce (v případě veřejných služeb v přepravě cestujících objednávaných příslušným objednavatelem s jeho souhlasem) může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. až 2.1.3. této části neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů, u nichž se zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. až 2.1.3. této části neuplatní.

4. Zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. a 2.1.2. této části se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.

5. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují rodiče nebo soudem stanovení poručníci (dále jen „rodiče“) k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 18 této přílohy.

6. Zlevněné jízdné se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 2

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

1. Děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 bodu 1. písm. a) a b) této přílohy.

2. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P podle čl. 10 a 14 této přílohy.

3. Bezplatná přeprava podle bodu 1. se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 3

Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy

Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou.

Čl. 4

Zavazadla, za která se neplatí dovozné

Bezplatně se přepravují:

a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,

b) ruční zavazadla podle jiného právního předpisu54),

c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a invalidní vozíky, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,

d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

Čl. 5

Přeplatky a nedoplatky

1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem příslušného spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.

2. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně dopravce55). O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad.

Čl. 6

Tarifní vzdálenost

1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.

2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak.

3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.

4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost.

5. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.

Čl. 7

Platnost jízdenky

1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.

2. Omezení podle bodu 1. neplatí v případech, kdy v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího6).

Čl. 8

Přeprava dětí

1. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká

a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,

b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení.

2. Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku.

3. Děti mladší 6 let, které podle bodu 1. nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za zlevněné jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem v souladu s čl. 1 bod 6.

Čl. 9

Nárok na zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.

Čl. 10

Sdružování nároků

1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.

2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok.

3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.

ČÁST III.

Prokazování nároku na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol žákovským, resp. studentským průkazem a další podmínky

Čl. 11

Prokazování nároku na zlevněné jízdné pro žáky a studenty žákovským, resp. studentským průkazem

K uplatnění nároku vydává dopravce žákovský, resp. studentský průkaz. Žákovské, resp. studentské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.

Žákovský, resp. studentský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka nebo studenta, datum narození, aktuální fotografii, název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance dopravce.

Čl. 12

Ověřování žákovských, resp. studentských průkazů

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský, resp. studentský průkaz předkládá žák nebo student spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském, resp. studentském průkazu.

Bližší podmínky pro uplatňování zlevněného jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu způsobem umožňující dálkový přístup.

ČÁST IV.

Jízdné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a bezplatná přeprava jejich průvodců a jejich vodících psů

Čl. 13

Rozsah nároku

Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle jiných právních předpisů4) poskytnuty výhody a jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

Čl. 14

Bezplatná přeprava

Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.

Čl. 15

Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících psů těmito průkazy.

ČÁST V.

Jízdné pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území České republiky

Čl. 16

Rozsah nároku

1. Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.

Čl. 17

Průkaz

1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

2. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.

3. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.

Čl. 18

Odbavení držitele průkazu

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

Příloha č. 8

Pevné ceny a určené podmínky ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a regionální pro přepravní služby na základě jednotného jízdního dokladu

ČÁST I.

Pevné ceny

1. Pevné ceny pro přepravní služby na základě jednotného jízdního dokladu pro jednosměrné jízdní doklady ve 2. (základní, ekonomické) vozové třídě v období platnosti jízdního řádu 2020/2021, tj. v období od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021, (Pj) jsou stanoveny takto:

Pj - pevná cena v Kč

j - počet km

Jízdní doklad jednosměrný pro 2. vozovou třídu

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

j

Pj

1

14

51

87

101

160

151

233

201

305

251

378

301

451

351

524

401

597

451

670

501

743

551

816

2

15

52

88

102

161

152

234

202

307

252

380

302

453

352

526

402

599

452

671

502

744

552

817

3

17

53

90

103

163

153

235

203

308

253

381

303

454

353

527

403

600

453

673

503

746

553

819

4

18

54

91

104

164

154

237

204

310

254

383

304

456

354

529

404

601

454

674

504

747

554

820

5

20

55

93

105

165

155

238

205

311

255

384

305

457

355

530

405

603

455

676

505

749

555

822

6

21

56

94

106

167

156

240

206

313

256

386

306

459

356

531

406

604

456

677

506

750

556

823

7

23

57

95

107

168

157

241

207

314

257

387

307

460

357

533

407

606

457

679

507

752

557

825

8

24

58

97

108

170

158

243

208

316

258

389

308

461

358

534

408

607

458

680

508

753

558

826

9

25

59

98

109

171

159

244

209

317

259

390

309

463

359

536

409

609

459

682

509

755

559

827

10

27

60

100

110

173

160

246

210

319

260

391

310

464

360

537

410

610

460

683

510

756

560

829

11

28

61

101

111

174

161

247

211

320

261

393

311

466

361

539

411

612

461

685

511

757

561

830

12

30

62

103

112

176

162

249

212

322

262

394

312

467

362

540

412

613

462

686

512

759

562

832

13

31

63

104

113

177

163

250

213

323

263

396

313

469

363

542

413

615

463

688

513

760

563

833

14

33

64

106

114

179

164

252

214

324

264

397

314

470

364

543

414

616

464

689

514

762

564

835

15

34

65

107

115

180

165

253

215

326

265

399

315

472

365

545

415

618

465

690

515

763

565

836

16

36

66

109

116

182

166

254

216

327

266

400

316

473

366

546

416

619

466

692

516

765

566

838

17

37

67

110

117

183

167

256

217

329

267

402

317

475

367

548

417

620

467

693

517

766

567

839

18

39

68

112

118

184

168

257

218

330

268

403

318

476

368

549

418

622

468

695

518

768

568

841

19

40

69

113

119

186

169

259

219

332

269

405

319

478

369

550

419

623

469

696

519

769

569

842

20

42

70

114

120

187

170

260

220

333

270

406

320

479

370

552

420

625

470

698

520

771

570

844

21

43

71

116

121

189

171

262

221

335

271

408

321

480

371

553

421

626

471

699

521

772

571

845

22

44

72

117

122

190

172

263

222

336

272

409

322

482

372

555

422

628

472

701

522

774

572

846

23

46

73

119

123

192

173

265

223

338

273

410

323

483

373

556

423

629

473

702

523

775

573

848

24

47

74

120

124

193

174

266

224

339

274

412

324

485

374

558

424

631

474

704

524

776

574

849

25

49

75

122

125

195

175

268

225

340

275

413

325

486

375

559

425

632

475

705

525

778

575

851

26

50

76

123

126

196

176

269

226

342

276

415

326

488

376

561

426

634

476

706

526

779

576

852

27

52

77

125

127

198

177

270

227

343

277

416

327

489

377

562

427

635

477

708

527

781

577

854

28

53

78

126

128

199

178

272

228

345

278

418

328

491

378

564

428

636

478

709

528

782

578

855

29

55

79

128

129

200

179

273

229

346

279

419

329

492

379

565

429

638

479

711

529

784

579

857

30

56

80

129

130

202

180

275

230

348

280

421

330

494

380

566

430

639

480

712

530

785

580

858

31

58

81

130

131

203

181

276

231

349

281

422

331

495

381

568

431

641

481

714

531

787

581

860

32

59

82

132

132

205

182

278

232

351

282

424

332

496

382

569

432

642

482

715

532

788

582

861

33

60

83

133

133

206

183

279

233

352

283

425

333

498

383

571

433

644

483

717

533

790

583

862

34

62

84

135

134

208

184

281

234

354

284

426

334

499

384

572

434

645

484

718

534

791

584

864

35

63

85

136

135

209

185

282

235

355

285

428

335

501

385

574

435

647

485

720

535

792

585

865

36

65

86

138

136

211

186

284

236

356

286

429

336

502

386

575

436

648

486

721

536

794

586

867

37

66

87

139

137

212

187

285

237

358

287

431

337

504

387

577

437

650

487

723

537

795

587

868

38

68

88

141

138

214

188

287

238

359

288

432

338

505

388

578

438

651

488

724

538

797

588

870

39

69

89

142

139

215

189

288

239

361

289

434

339

507

389

580

439

653

489

725

539

798

589

871

40

71

90

144

140

217

190

289

240

362

290

435

340

508

390

581

440

654

490

727

540

800

590

873

41

72

91

145

141

218

191

291

241

364

291

437

341

510

391

583

441

655

491

728

541

801

591

874

42

74

92

147

142

219

192

292

242

365

292

438

342

511

392

584

442

657

492

730

542

803

592

876

43

75

93

148

143

221

193

294

243

367

293

440

343

513

393

585

443

658

493

731

543

804

593

877

44

77

94

149

144

222

194

295

244

368

294

441

344

514

394

587

444

660

494

733

544

806

594

879

45

78

95

151

145

224

195

297

245

370

295

443

345

515

395

588

445

661

495

734

545

807

595

880

46

79

96

152

146

225

196

298

246

371

296

444

346

517

396

590

446

663

496

736

546

809

596

881

47

81

97

154

147

227

197

300

247

373

297

445

347

518

397

591

447

664

497

737

547

810

597

883

48

82

98

155

148

228

198

301

248

374

298

447

348

520

398

593

448

666

498

739

548

811

598

884

49

84

99

157

149

230

199

303

249

375

299

448

349

521

399

594

449

667

499

740

549

813

599

886

50

85

100

158

150

231

200

304

250

377

300

450

350

523

400

596

450

669

500

741

550

814

600

887

2. Způsob určení jízdného pro jednotlivé druhy jízdních dokladů:

Jízdní doklad

Jízdné 2. vozová třída (Kč)

Jízdné 1. vozová třída (Kč)

Pro jednotlivou jízdu - jednosměrný

Pj

Pj . 1,3

Pro jednotlivou jízdu - zpáteční

2 . Pj x (1 - β)

2 . Pj . (1 - β) . 1,3

Traťový jízdní doklad 7denní

Pj . 8

Pj . 8 . 1,2

Traťový jízdní doklad 30denní

Pj . 28

Pj . 28 . 1,2

Traťový jízdní doklad 90denní

Pi . 74

Pj . 74 . 1,2

Sleva pro zpáteční jízdné - koeficient β = 0,05

3. Pevné ceny síťových jízdních dokladů jsou stanoveny takto:

Jízdní doklad

Jízdné 2. vozová třída (Kč)

Jízdné 1. vozová třída (Kč)

Síťový jízdní doklad roční

24 206

29 796

Síťový jízdní doklad 180 dní

15 600

19 190

Síťový jízdní doklad 90 dní

11 834

14 524

Síťový jízdní doklad 30dní

4 841

6 031

Síťový jízdní doklad 7 dní

1 614

2 004

2.Věrnostní systém

V případě zaplacení částky za vstupní doklad do věrnostního systému ve výši 236 Kč včetně DPH za 90 kalendářních dní nebo 565 Kč včetně DPH za 365 kalendářních dní je cestující oprávněn k nákupu Jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu v tomto období se slevou 25 %. Doba platnosti se počítá pro užívání přepravních služeb od 0:00 hodin prvního dne platnosti včetně do 24:00 hodin posledního dne platnosti vstupního dokladu. Cena jízdného po slevě se zaokrouhluje aritmeticky na celé Kč.

ČÁST II.

Určené podmínky

Těmito určenými podmínkami jsou Tarifní podmínky Systému jednotného tarifu pro období platnosti jízdního řádu 2020/2021.

Článek 1

Oblast působnosti

(1) Tarifní podmínky pro přepravní služby na základě jednotného jízdního dokladu jsou určeny pro Systém jednotného tarifu (dále jen „SJT“), který je zřízený za účelem vydávání jednotných jízdních dokladů podle ustanovení §7a odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných službách“).

(2) Na základě výše uvedeného ustanovení Zákona o veřejných službách je dopravce při provozování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících povinen umožnit využití jím poskytovaných přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu.

(3) Využití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu může dopravce umožnit i při

a) provozování jiné veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální nebo

b) při poskytování jiných integrovaných veřejných služeb než podle odst. 2,

splní-li podmínky potřebné pro technickou akceptaci jednotných jízdních dokladů. V případě písm. a) se pro stanovení výše jízdného a pro určení přepravného uplatní tyto tarifní podmínky v plném rozsahu, v případě poskytování služeb podle písm. b) se tyto tarifní podmínky pro část trasy mimo železniční dráhu neuplatní a cena jízdného a cena přepravného při této přepravě odpovídá jízdnému a přepravnému příslušného integrovaného dopravního systému.

Článek 2

Druhy jednotných jízdních dokladů

(1) Jednotné jízdní doklady jsou přepravní doklady SJT, jsou vymezené v těchto tarifních podmínkách a rozdělují se na následující druhy:

a) Jízdní doklady SJT podle článku 3,

b) Rezervační doklady podle článku 4 a

c) Doplatkové doklady podle článku 5.

(2) Přepravní služby, ve kterých je možné cestovat v rámci SJT, musí umožňovat přepravu „druhou“ (základní, ekonomickou) vozovou třídou a mohou umožňovat přepravu „první“ (vyšší) vozovou třídou. Zúčastněný dopravce, který v určitých přepravních službách zapojených do SJT neoznačuje vozovou třídu jako „první“ a „druhou“, je povinen sdělit Ministerstvu dopravy jako vlastníku SJT a způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o tom, jaká vozová třída (například „Economy“ „Business“) odpovídá „druhé“, popřípadě „první“ vozové třídě podle SJT.

(3) Přepravní doklady SJT pro „první“ vozovou třídu jsou nabízeny

a) v elektronickém prodeji („e-shop“) a ve výdejnách jízdních dokladů bez osobní obsluhy (automaty na jízdní doklady) pouze na relace, v nichž lze vyhledat souvislé spojení „první“ vozovou třídou z nástupní stanice do místa určení; pokud cestující hodlá využít „první“ třídu pouze v dílčím úseku, může si opatřit Doplatkový doklad pro změnu třídy v tomto úseku,

b) ve výdejnách jízdních dokladů s osobní obsluhou (pokladny, popřípadě pokladní místa s osobní obsluhou se vzdáleným přístupem) pouze z a do tarifních bodů, ve kterých zastavují přepravní služby, které mají i „první“ třídu.

(4) Přeprava zavazadel, včetně vozidel, přepravy jízdních kol nad rámec Rezervačních dokladů podle článku 4 odst. 3 písm. b) a dovozného podle článku 5 odst. 1 písm. e), a živých zvířat, jakož i poskytování dalších doplňkových služeb, se řídí plně přepravními a tarifními podmínkami jednotlivých zúčastněných dopravců.

(5) Odchylně od předchozího odstavce, je-li zaplaceno dovozné za jízdní kolo v rámci SJT, doplněné případnou rezervací pro jízdní kolo podle článku 4, zúčastněný dopravce není oprávněn za standardní přepravu tohoto jízdního kola vybírat další úhrady.

(6) Jízdné jednotných jízdních dokladů je v českých korunách a zahrnuje daň z přidané hodnoty.

Článek 3

Jízdní doklady SJT

(1) „Jízdní doklad SJT“ umožňuje cestujícímu v rozsahu jeho časové a prostorové platnosti užívat za podmínek stanovených právními předpisy, smluvními přepravními podmínkami a dalšími pravidly SJT přepravní služby všech zúčastněných dopravců, ve kterých je SJT na základě článku 1 odst. 2 nebo 3 těchto tarifních podmínek použitelný k přepravě.

(2) Ceny jízdného pro Jízdní doklady SJT jsou uvedeny v části I. této přílohy.

(3) „Druhy jízdních dokladů“:

a) „Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu“:

- „Jízdní doklady jednosměrné“ které opravňují cestujícího uzavřít přepravní smlouvu SJT na určitý úsek přepravní cesty z nástupní stanice do místa určení a

- „Jízdní doklady zpáteční“, které opravňují cestujícího uzavřít přepravní smlouvy SJT na určitý úsek přepravní cesty z nástupní stanice do místa určení a zpět do nástupní stanice.

b) „Časové jízdní doklady“:

- „Síťové jízdní doklady“, které opravňují cestujícího uzavřít přepravní smlouvy SJT na všech přepravních službách zapojených do SJT, a to na dobu jednoho kalendářního roku, 180, 90, 30 nebo 7 po sobě jdoucích kalendářních dní,

- „Traťové jízdní doklady“, které opravňují cestujícího uzavřít přepravní smlouvy SJT na stanoveném úseku přepravní cesty mezi nástupní stanicí a místem určení, a to na dobu 90, 30 nebo 7 po sobě jedoucích kalendářních dní.

Jízdní doklad SJT v době své platnosti opravňuje k přepravě cestujícího v rozsahu na něm uvedeném a v zaplacené vozové třídě.

Článek 4

Rezervační doklady

(1) „Rezervační doklad“ opravňuje cestujícího v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy, smluvními přepravními podmínkami a dalšími pravidly SJT v rámci přepravy realizované na základě Jízdního dokladu SJT obsadit rezervovaná místa v přepravních službách, které takové rezervační služby umožňují. Zúčastněný dopravce prostřednictvím Rezervačních dokladů může dle vlastního rozhodnutí zpřístupnit i jiné vozové třídy nebo přepravní kategorie nad rámec vozových tříd SJT.

(2) Na ceny Rezervačních dokladů se nevztahuje cenová regulace. Ministerstvo dopravy jako vlastník SJT zveřejní ceny v rámci SJT na základě přijatých informací od jednotlivých dopravců.

(3) „Druhy rezervačních dokladů“:

a) „Místenky“, opravňující cestujícího obsadit konkrétní místo k sezení, do této skupiny patří i zvláštní rezervace pro skupiny a rezervace specifických míst (například pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace),

b) „Rezervační lístky pro jízdní kolo“, opravňující cestujícího obsadit místo pro přepravu jízdního kola a

c) „Lůžkové nebo lehátkové lístky“, opravňující cestujícího obsadit místo v ubytovacích vozech.

Pokud není dopravcem výslovně uvedeno jinak, zakoupení Místenky není podmínkou uzavření přepravní smlouvy SJT.

Článek 5

Doplatkové doklady

(1) „Doplatkový doklad“ opravňuje cestujícího v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy, smluvními přepravními podmínkami a dalšími pravidly SJT v rámci přepravy realizované na základě Jízdního dokladu SJT změnit v rámci své přepravy

a) vozovou třídu, v níž provádí přepravu,

b) výši jízdného v rámci jízdního dokladu, nemůže-li prokázat nárok na slevu,

c) trasu, cestuje-li oklikou, nebo požaduje-li změnit místo určení,

d) počet cestujících, provádí-li přepravu na základě Jízdního dokladu pro více osob pro jednotlivou jízdu, nebo

e) k jízdnímu dokladu připojit dovozní doklad pro jízdní kolo.

(2) V případě, kdy to příslušný Jízdní doklad SJT umožňuje, Doplatkový doklad tvoří celistvou přepravní smlouvu SJT společně s Jízdním dokladem SJT, ke kterému byl zakoupen. Výše jízdného za Doplatkové doklady se určí jako rozdíl ceny jízdného po změně vstupních parametrů uvedených v odstavci 1 a cenou jízdného před touto změnou.

(3) Odchylně od odst. 2 dovozní doklad pro jízdní kolo platí pro přepravu jízdního kola jako spoluzavazadla, a to ve všech přepravních službách zúčastněného dopravce, které přepravu jízdních kol umožňují, po sjednané přepravní trase vymezené příslušným Jízdním dokladem SJT, ke kterému byl dovozní doklad pro jízdní kolo zakoupen.

Ve vymezených přepravních službách však může být nutné dovozní doklad pro jízdní kolo doplnit rezervací pro jízdní kolo podle ustanovení článku 4 odstavce 3 písm. b). Na cenu Dovozního dokladu pro jízdní kolo se neuplatňuje cenová regulace. Ministerstvo dopravy jako vlastník SJT zveřejní cenu v rámci SJT na základě předaných informací od dopravců.

Článek 6

Slevy z jízdného

(1) Zúčastnění dopravci jsou povinni k Jízdním dokladům SJT poskytovat slevy z jízdného a bezplatnou přepravu vybraným skupinám cestujících, které jsou stanoveny v Určených podmínkách v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě v příloze č. 6 výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen „příloha č. 6).

(2) Slevy z jízdného jsou poskytovány:

a) ve výši 75 % z pevné ceny stanovené v části I. odst. 1 této přílohy pro skupinu cestujících uvedených v části II. bodu 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4. přílohy č. 6

b) ve výši 50 % z pevné ceny stanovené v části I. odst. 1 této přílohy pro skupinu cestujících uvedených v části II. bodu 5 přílohy č. 6.

(3) Bezplatná přeprava je poskytována skupinám cestujících uvedených v části III. přílohy č. 6.

(4) Pro určené podmínky uplatňování slev z jízdného se použijí body 2 až 4 části IV. přílohy č. 6.

Článek 7

Přirážky k jízdnému

(1) Zúčastněný dopravce je oprávněn uložit cestujícímu přirážku k jízdnému, pokud to umožňují právní předpisy a cestující:

a) ve smyslu §37 odst. 4 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dráhách“) přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje,

b) ve smyslu §37 odst. 4 písm. d) Zákona o dráhách se ve vozidle neprokáže Jízdním dokladem SJT, přičemž podmínky uplatnění takové přirážky blíže stanoví odst. 3 a 4 tohoto článku,

c) cestující se neprokáže Rezervačním dokladem platným v přepravní službě, kde bylo jako podmínka uzavření přepravní smlouvy SJT vyžadováno zakoupení Rezervačního dokladu, nebo

d) v jiných případech výslovně stanovených právními předpisy.

(2) Výši přirážek za jednotlivá porušení vyhlásí zúčastněný dopravce ve svých smluvních přepravních podmínkách.

(3) Přirážku podle odst. 1 písm. a) a c) tohoto článku zúčastněný dopravce vybírá ve vozidle. Nezaplatí-li cestující ve vozidle, lze přirážku zaplatit bez navýšení do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku ve výdejně jízdních dokladů s osobní obsluhou dopravce, který přirážku vyhlásil nebo poukázat na číslo účtu uvedené na potvrzení spolu s variabilním symbolem, přičemž rozhodný je v tomto případě den podání příkazu k úhradě. Pokud cestující neuhradí přirážku, je zúčastněný dopravce oprávněn přistoupit k vymáhání pohledávky, uvedené na potvrzení, a s tím spojených nákladů.

(4) Přirážku podle odst. 1 písm. b) tohoto článku zúčastněný dopravce vybírá ve vozidle

a) v plné výši v přepravních službách, ve kterých zúčastněný dopravce zavedl samoobslužný způsob odbavování, nebo v ostatních přepravních službách, pokud se cestující o zakoupení Jízdního dokladu SJT sám nepřihlásil nejpozději v okamžiku, kdy byl k předložení jízdních dokladů vyzván, nebo

b) v manipulační (snížené) výši, pokud nenastal případ podle písm. a) tohoto odstavce, a zároveň cestující nastoupil ve stanici, ve které byla otevřena v době před odjezdem předmětné přepravní služby Výdejna jízdních dokladů, nebo v případě Doplatkového dokladu podle článku 5 odst. 1 písm. b) této přílohy.

Přirážku podle odst. 1 písm. b) tohoto článku zúčastněný dopravce nevybírá, pokud nenastal případ podle písm. a) ani písm. b) tohoto odstavce.

(5) Nezaplatí-li cestující přirážku podle odst. 3 tohoto článku na místě, má se za to, že nemá v úmyslu uzavřít přepravní smlouvu v SJT. Další postup určí přepravní podmínky dopravce.

Článek 8

Vystavení duplikátů Přepravních dokladů SJT

(1) Duplikáty Přepravních dokladů SJT se nevystavují.

(2) Odchylně od předchozího odstavce j e však cestující oprávněn ve výdejně jízdních dokladů zúčastněného dopravce s osobní obsluhou, který jízdní doklad vydal, požádat o vystavení duplikátu Časového jízdního dokladu vydaného ve formě Papírového jízdního dokladu. Dopravce je v takovém případě oprávněn od cestujícího požadovat úhradu ve výši 100 Kč včetně DPH podle §47 odst. 4 zákona o DPH.

Článek 9

Zvláštní ustanovení v případě vrácení nevyužitých Přepravních dokladů SJT

(1) Požaduje-li fyzická osoba vrátit nevyužitý Jízdní doklad SJT, nebo Doplatkový doklad, lze tak učinit

a) ve všech výdejnách jízdních dokladů s osobní obsluhou, jde-li o doklad v papírové podobě; zúčastněný dopravce je v takovém případě povinen od vracené částky odečíst z výše jízdného u vráceného dokladu částku ve výši

- 7 % (odchylně u Časových jízdních dokladů 1 %), byl-li doklad zakoupen u tohoto dopravce, nebo 14 % (odchylně u Časových jízdních dokladů 2 %), byl-li doklad zakoupen u jiného zúčastněného dopravce; v obou případech však pouze tehdy, pokud byl doklad vrácen v době do 23:59 hodin před dnem platnosti předmětného dokladu,

- 100 %, byl-li doklad vrácen v době od 0:00 hodin prvního dne platnosti předmětného dokladu s výjimkou postupu podle článku 10;

b) na webovém portálu zřizovaném Ministerstvem dopravy, jedná-li se o doklad zde zakoupený; provozovatel portálu je v takovém případě povinen od vracené částky odečíst z výše jízdného u vráceného dokladu částku ve výši

- 0 %, pokud byl doklad vrácen v době do 23:59 hodin před dnem platnosti předmětného dokladu, nebo

- 100 %, byl-li doklad vrácen v době od 0:00 hodin prvního dne platnosti předmětného dokladu s výjimkou postupu podle článku 10;

c) způsobem, který tento dopravce stanoví, jde-li o elektronický doklad zakoupený na webovém portálu zajišťovaném dopravcem; nestanoví-li takový způsob, lze takové doklady vrátit ve všech výdejnách jízdních dokladů tohoto zúčastněného dopravce s osobní obsluhou; provozovatel portálu je v takovém případě povinen od vracené částky odečíst z výše jízdného u vráceného dokladu částku ve výši

- kterou sám určí, pokud tuto výši předem oznámí provozovateli SJT, nebo 0 %, pokud výši sám neurčil a provozovateli SJT neoznámil; v obou případech však pouze tehdy, pokud byl doklad vrácen v době do 23:59 hodin před dnem platnosti předmětného dokladu, nebo

- 100 %, byl-li doklad vrácen v době od 0:00 hodin prvního dne platnosti předmětného dokladu.

(2) Srážky v případě vracení Rezervačních dokladů určí dopravce, který rezervaci zajišťuje a vlastník SJT zajistí zveřejnění těchto sazeb v rámci SJT.

Článek 10

Zvláštní ustanovení v případě vrácení částečně nevyužitých Časových jízdních dokladů SJT

(1) Částečně nevyužitý Časový jízdní doklad SJT lze počínaje osmým dnem jeho platnosti vrátit analogickým způsobem jako podle článku 9, přičemž vratka se vypočte podle vztahu

V = (C - M - N ) * (1 - P/D),

přičemž

V … je výše poskytnuté vratky v Kč,

C … je prodejní cena jízdního dokladu v Kč,

M … je odpočet částky za vrácení jízdního dokladu, uvedený podle článku 9,

P … je počet dní od začátku platnosti jízdního dokladu do ukončení jeho účinnosti z důvodu jeho vrácení a

N … je prodejní cena časového jízdního dokladu s dobou platnosti nejblíže nižší, než je hodnota P,

D … je počet dní platnosti jízdního dokladu, přičemž u roční jízdenky je tato hodnota jako 365, u pololetní 180, u čtvrtletní 90 a u měsíční 30.

(2) Odchylně od článku 9 se pro vratku neuplatňuje srážka ve výši 100%.

Článek 11

Uplatňování práv z přepravní smlouvy ve zvláštních případech

(1) Jsou-li naplněny podmínky §40 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, nebo článku 16 nařízení EP a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě, lze v průběhu platnosti Jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu vrátit poměrnou část jízdného za neprojetý úsek cesty, přičemž vratka se vypočte podle vztahu

V = C * (1 - (Tc - Tz)/Tc),

přičemž

V … je výše poskytnuté vratky v Kč,

C … je prodejní cena jízdního dokladu v Kč,

Tc … je celková tarifní vzdálenost v kilometrech od nástupní stanice do místa určení,

Tz … je zbývající tarifní vzdálenost v kilometrech od stanice, ve které došlo k přerušení jízdy, do místa určení.

(2) Při domáhání se práva z přepravní smlouvy podle čl. 17 odst. 1 Nařízení č. 1371/2007 se stanoví výše odškodnění u Časových jízdních dokladů jako

a) 25 % z poloviny alikvotní denní části jízdního dokladu v případě zpoždění o 60 až 119 minut a

50 % z poloviny alikvotní denní části jízdního dokladu v případě zpoždění o 120 a více minut.

1) Kód 14 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

2) Kód 15 tabulky č. 2 přílohy ke katastrální vyhlášce.

3) Kód 16 tabulky č. 2 přílohy ke katastrální vyhlášce.

4) §61, §77 a §115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

7) Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

8) §4 odst. 1 a §4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

9) Např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

10) §6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

15) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

16) §7a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

19) §67 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.

20) §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

21) §2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

22) §101 zákona č. 254/2001 Sb.

23) §3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24) §2 odst. 6 a §8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

25) §38 zákona č. 254/2001 Sb.

26) §2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

27) Zákon č. 274/2001 Sb.

28) §8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb.

29) §89 a násl. zákona č. 254/2001 Sb.

30) §20 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.

31) §20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

32) §23 a 33 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 13 odst. 1 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

33) Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/909 ze dne 12.6.2015, o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy.

34) Článek 32 odst. 4 směrnice 2012/34/EU ze dne 21.11.2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

35) Např. prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429, kterým se stanoví pravidla pro zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku.

36) Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/909 ze dne 12.6.2015 o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy.

37) §33 zákona č. 266/1994 Sb.

38) §22a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

39) §23d zákona č. 266/1994 Sb.

40) §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

41) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

42) Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

43) Např. jednoleté pomaturitní jazykové studium podle §12 písmene f) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

44) Zákon č. 329/2011 Sb.

45) Zákon č. 266/1994 Sb.

46) Zákon č. 235/2004 Sb.

47) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

48) Např. jednoleté pomaturitní jazykové studium podle §12 písmene f) zákona č. 117/1995 Sb.

49) Zákon č. 329/2011 Sb.

50) Zákon č. 235/2004 Sb.

52) Např. jednoleté pomaturitní jazykové studium podle §12 písmene f) zákona č. 117/1995 Sb.

53) Zákon č. 329/2011 Sb.

54) §20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů.

55) §40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.