Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zprávy MF, částka 1/2020

Metodika financování krajů pro rok 2020

čj.: MF-32 553/2019 - ref. Ing. L. Maříková

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2020 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Kraje v roce 2020 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020).

B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.

C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020)

◻ Příspěvek na výkon státní správy ... 1 488 199 500 Kč

V souladu s ustanovením §29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, obdrží kraje ze státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Od roku 2020 dochází ke změně propočtu příspěvku tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů na výkon státní správy u všech kraj ů, tj. 67,52 %. Výše příspěvku pro jednotlivé kraje je stanovena na základě adekvátního počtu úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku ve výši 712 119 Kč. Další informace jsou uvedeny v dokumentaci k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2020 (sešit G).

V celkovém příspěvku byla zohledněna průměrná meziroční valorizace ve výši 12,97 %.

Příspěvek na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Mimo finanční vztahy je pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ zahrnuta částka 183 844 tis. Kč. Tato suma obsahuje tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu - např. položka Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy. Součástí tohoto ukazatele jsou položky „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ nebo „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ (na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - atomový zákon a vyhláška č. 461/2005 Sb.).

Samostatně mimo finanční vztahy je v kapitole Všeobecná pokladní správa, rozpočtován ukazatel „Náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů“ (od 1.1.2018). Z tohoto ukazatele je prováděna úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich likvidací a úhrada nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou.

Od 1.12.2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 262/2019 Sb.), která mimo jiné novelizuje ustanovení §89 odst. 2 tohoto zákona.

Ministerstvo financí vydalo Metodický postup č.j. MF-29144/2019/1201-2 k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb. Tento postup je také uveřejněn ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2019.

K případným odborným dotazům podá informace Ministerstvo zdravotnictví, které je garantem citovaného zákona.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ se pro kraje na rok 2020 nerozpočtují žádné finanční prostředky na výkupy pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy. Je to dáno tím, že v roce 2019 bude ukončena další etapa realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami sinic II. a III. třídy. V roce 2020 bude zpracován materiál pro jednání vlády, který se bude týkat hodnocení proběhlé etapy výkupů pozemků. Pokud vláda rozhodne o dalším pokračování, budou příslušné prostředky rozpočtovány ve státním rozpočtu na rok 2021.

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu pro kraje jsou rozpočtovány v celkové výši 160 211 618 tis. Kč.

Nejvyšší je dotace v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v předpokládané výši 138 418 863 tis. Kč), která zahrnuje zejména dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) - zejména se jedná o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné, další související platby a např. výdaje na učebnice, učební pomůcky apod. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

Významné částky transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 18 548 986 tis. Kč (např. transfery poskytované krajům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách apod.) a v kapitole Ministerstva dopravy ve výši 2 873 042 tis. Kč (zejména prostředky na úhradu ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě).

II. Daňové příjmy krajů v roce 2020 a jejich alokace do území

Ref. Ing. L. Maříková

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl krajů na těchto daních uvádí následující tabulka:

Daňový příjem (v mld. Kč)*

Predikce 2020

VR celkem

z toho podíl krajů

Daň z přidané hodnoty

473,6

42,2

Daň z příjmů právnických osob

196,7

17,3

v tom: daň z příjmů právnických osob - sdílená část

189,1

16,9

Daň z příjmů fyzických osob

263,4

23,2

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

20,4

1,8

daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (z přiznání)

8,0

0,4

daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá)

235,0

21,0

Celkem

933,7

82,7

*) Propočet podle §3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního hrubého výnosu daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Generální finanční ředitelství zasílá finančním úřadům informaci o stavu celostátního hrubého výnosu vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k jeho nárůstu, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají České národní bance převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním hrubém výnosu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem celostátního hrubého výnosu daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích celostátního hrubého výnosu daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty kraj ů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

V zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a odpovídající položky rozpočtové skladby:

Daňový příjem krajů

PBÚ

Pol. rozpočtové skladby

Daň z přidané hodnoty

4677

1211

Daň z příjmů právnických osob

4642

1121

Daň z příjmů fyzických osob

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

4669

1113

daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (z přiznání)

4650

1112

daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá)

4626

1111

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů a obcí v roce 2020

◻ Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084/2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

◻ Obcím jsou dotace poskytovány prostřednictvím rozpočtů krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud není zákonem stanoveno jinak. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v §19 odst. 2, a z usnesení vlády č. 1084/2002.

◻ Zaúčtování dotací pro obce obsažených ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020) kraj provede ve svém účetnictví následujícím způsobem:

 • přijetí prostředků na příjmové položce 4112 s kladným znaménkem,
 • uvolnění prostředků obcím rovněž na položce 4112 se záporným znaménkem.

◻ Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí:

 • Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020) - příjmová položka 4112,
 • Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu - příjmová položka 4111,
 • Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu - příjmová položka 4116,
 • Účelové dotace ze státních fondů - příjmová položka 4113.

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

◻ Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů krajů:

 • Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020) - příjmová položka 4112,
 • Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu - příjmová položka 4111,
 • Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu - příjmová položka 4116,
 • Účelové dotace ze státních fondů - příjmová položka 4113.

Způsob převádění náhrad vyplácených podle zvláštních právních předpisů do rozpočtů krajů:

◻ Zaúčtování náhrad nákladů vzniklých lékárnám spojených s likvidací léčiv a náhrad nákladů zdravotnických zařízení spojených s preventivními opatřeními v oblasti TBC:

 • přijetí finančních prostředků na položku 5811 - Poskytnuté náhrady se záporným znaménkem,
 • výdaj finančních prostředků na položku 5811 - Poskytnuté náhrady s kladným znaménkem.