Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
465/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů R P
465/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví R P
465/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů R P
465/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. R P
465/2012 Sb. Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence R P
465/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
465/2008 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách R P
465/2006 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) - úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. R
465/2005 Sb. Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů R P
465/2004 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
465/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb. R P
465/1990 Sb. Sdělení o Úmluvě o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvě o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115) R P