Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
35/2023 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům R P
35/2022 Sb. Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022 R P
35/2021 Sb. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů R P
35/2020 Sb. Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu R P
35/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) R P
35/2018 Sb. Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny R P
35/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování R P
35/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
35/2013 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2013 – 2028, 2,50 % R P
35/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů R P
35/2011 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2011 - 2014, 2,75 % R P
35/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/89 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb. R P
35/2009 Sb. Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů R P
35/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů R P
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky R P
35/2005 Sb. O občanských průkazech - úplné znění zákona č. 328/99 Sb. R
35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť R P
35/2003 Sb. Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně R P
35/2002 Sb. Nález ÚS ze dne 5.12.2001 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 451/91 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 279/92 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 422/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 451/91 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 424/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 279/92 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů R P
35/2001 Sb. O dráhách - úplné znění zákona č. 266/94 Sb. R