Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
270/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů R P
270/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek R P
270/2021 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech R P
270/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů R P
270/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020 R P
270/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
270/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných R P
270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) R P
270/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů R P
270/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků R P
270/2012 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
270/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza R P
270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků R P
270/2009 Sb. Sdělení o schválení Politiky územního rozvoje ČR 2008 R P
270/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů R P
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
270/2001 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19.6.2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě R P
270/1997 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství R P
270/1996 Sb. Sdělení o Smlouvě mezi ČR a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku R P
270/1995 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi MZ ČR a MZ SR o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby R P