Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
146/2022 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 R P
146/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů R P
146/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea R P
146/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů R P
146/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
146/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům R P
146/2014 Sb. Nález ÚS ze dne 13.5.2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení §250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb. R P
146/2012 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
146/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb. R P
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb R P
146/2005 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma R P
146/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) R P
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů R P
146/2001 Sb. 146/2001 - Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů R P
146/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů R P
146/1993 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o daních z příjmů R P
146/1988 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu R P
146/1983 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984 R P
146/1978 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979 R P
146/1975 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976 R P