Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.09.2003 do 31.08.2015.


Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

288/2003 Sb.

288
VYHLÁŠKA
xx xxx 25. xxxxx 2003,
xxxxxx xx stanoví práce x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx těhotným xxxxx, xxxxxxx ženám, xxxxxx do konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto práce xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx povolání
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §150 xxxx. 2 zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Sb., x x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §167 odst. 2 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník práce, xx xxxxx zákona x. 74/1994 Xx., x podle §1 xxxx. 5 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 97/1993 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxxx se stanoví x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x práce a xxxxxxxxxx zakázané xxxxxxxxxx x vymezují xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem.

§2
Xxxxxxxx ženám xxxx xxxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxx, x xxxx xx tlak xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tlak x xxxx xxx 20 xXx,
x) x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 20 % xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spojené x fyzickou zátěží xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx organizmu x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx svalovými xxxxxxxxx x převažující xxxxxxxxxx xxxxxxx svalové xxxxx, xxxxx překračují xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2)

2. xxxxxxx x přepravou xxxxxx xxxxxx manipulace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx břemen xxxxxxxxxxxxxx ukazatele uvedené x příloze č. 1, xxx xxxxx xxxxxxxxx minutový xxxxxxxxxxx xxxxx překračuje 14,5 kJ . xxx-1 netto,

4. spojené x opakovaným zaujímáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx například xxxxxxx předklon, poloha xxxxxx, vleže, xx xxxxxxxx stoji xx xxxxxxxx, s rukama xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x třetí podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) x xxxx xxxxx xxxxxxx s opakovaným xxxxxxxx xxxxx o xxxx než 10 xxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx,

6. xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní místo x ohledem na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

7. v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

8. vykonávané xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,3)

9. xxxxxxx s psychickou xxxxxx, zařazené xx xxxxx kategorie xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,2)
f) xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx jsou xxxx práce zařazeny xx třetí xxxx xxxxxx kategorie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2)

2. xxxxxxxx horizontálním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx překračují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem4) xxxxxxx x 10 xX,

x) při xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx znečištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxxxxxx x mutageny x xxx pracovních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx,3)
x) s chemickými xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. způsobujícími akutní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těžkými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx označovanými xxxxxx X 23, X 26, X 28, X 39, X 40 x R 48 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5)

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx x těle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 60, R 61, X 62 x R 63 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5)

3. poškozujícími xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mléka xxxxxxxxxxxx xxxxx X 64 podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,5)

4. vyvolávajícími xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kůží xxxxxxxxxxxx větou X 24 xxxx xxxxx X 27 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 42 , X 43 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5)

5. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxx xxxxxxxxx X vět xxxxxxxxx x bodech 1 až 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx léčiv a xxxxxxxxxxxxx přípravků, obsahujících xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx biologicky vysoce xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo plodu,
m) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) spojené x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uhelnatému x xxxxx chemickým látkám, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), j) x x), pokud xxxx práce x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx druhé xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,2)
o) v xxxxxxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) spojené x expozicí viru xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s expozicí xxxxx biologickým xxxxxxxxx xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxxxxx xx třetí xxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2) pokud xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činitelům, xxxxx xxxxxxxxxx při xxxx xxxxx v xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,6)
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx čtyři xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxx udržována xxxxx xx hodnotě 4 xX x xxxxx,
x) xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx teplotách xxxxxxx xxx -5 xX,
x) xx xxxxxxxx rizikem xxxxx, zejména xxxxx

1. xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx,

2. x kapalinami xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 11 x R 12 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5) xxxxx-xx o xxxxxx používání x xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxx hrozí zhroucení xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx předmětů,

4. xx xxxxxxx xxx 1,5 x měřeno xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx hloubkou,

5. xx xxxxxxxxxx vysokého xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,8)

7. xxxxxxxxxxx s xxxxxx zvířat, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx zvýšeného nebezpečí xxxxx,9)

8. xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

9. x prostoru uzavřených xxxxx x xxxxxx,

10. xxx dezinsekci a xxxxxxxxxx prostorů xxxxx,

11. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3
Ženám, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx práce uvedené x §2 odst. 1 xxxx. h) xx n) a x), jde-li o xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářiči.
§4
Matkám xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d), x) x g), x) xx x).
§5
Xxxxxxxxxx xxxxx při přípravě xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx kojící xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx zakázány xxxx prací xxxxxxxxx x §2, 3, 4 x práce xxxxxxx x §6 xxxx. 2.

§6
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxx

1. v němž xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx než 20 xXx,

2. x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ovzduší nižší xxx 20 % xxxxxxxxxx,

3. vyžadujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3)

2. xxx přepravě xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx větší, xxx xxxx uvedeny x příloze č. 2,

3. xxx zvedání x přenášení břemen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx x přílohách č. 3 x 4,

4. vykonávané xx xxxx xxxxx xxx čtyři xxxxxx xx pracovní dobu

4.1. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vykonávané xxxxx xxxx xxxxxx,
4.2. xxxxxxx x opakovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatelných x xxxxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2) a xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx otáčením xxxxx x xxxx xxx 20 stupňů,
4.3. xx vnuceném pracovním xxxxx,3)
x) xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxx, při nichž xxxx překračovány xxxxxxxxxx xxxxxxx xx max x důsledku xxxxxxx xxxxxx x technologie,

2. xx xxxx xxxxx xxx čtyři xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 4 xX x xxxxx,

3. xx xxxx xxxxx xxx jednu xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx než -5 xX,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx hluku x xxxxxxxx zařazené do xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2)
x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) s karcinogeny x mutageny x xxxxxxxx procesy s xxxxxxx chemické karcinogenity, xxxxx xxxx uvedeny xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx,3)
x) x azbestem,
h) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nevratnými xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 23, X 25, X 26, R 28, X 39 a X 48 xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,5)

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plod x xxxx xxxxx označovanými xxxxxx X 60, X 61, X 62 x X 63 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,5)

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx R 24 xxxx xxxxx X 27 xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5) xxxx majícími xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx označovanými xxxxxx X 42, X 43 xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,5)

4. žíravými, xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 34 x X 35 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,5)

5. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxx xxxxxxxxx X xxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3,

x) x chemickými látkami x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx, označovanými xxxxxx X 20, X 21, X 22 xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx X 36, R 38 x X 41 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,5) zařazenými xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu,2)
j) xxxxxxx s expozicí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx čtvrté xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2)
x) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeným xx kategorií xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2)
x) xxx xxxxxx xxxxx x veterinárních přípravků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxx účinné látky,
m) xxx výrobě cytostatik, xxxxxx přípravě x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx pacientů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,7) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x) xxxx 4.2. x xxxxxxxxx x) xx k) a x),
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx

1. xxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zacházení x xxxx,

2. s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxxxx X 11 x X 12, xxxxx-xx x xxxxxx používání x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx poskytování zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx péče,

3. xx xxxxxxx nad 1,5 x xxxxxx xx úrovně xxxxxxx xx úroveň xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. x xxxxxxxx uzavřených xxxxx x nádrží,

6. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostorů xxxxx,

7. xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx stlačených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plynů,

8. xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, staveb xxxx xxxx xxxxxxxx,

9. x nebezpečnými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,8)

10. xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

11. xxxxx se xxxx, kanystry, xxxxxxxx x podobnými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx písmeny x) xx x), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zákazy práce xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx uvedených
a) x xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx odborným xxxxxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví mladistvých,
b) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx povolání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx limitů xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x), konaných x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud je xxx xxxx soustavným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx látkám xxxxxxxx x xxxxxxxxx x), g) x x),
x) v xxxxxxxx 1 xxxx. o) xxxxxx 2, 3, 4, 10, konaných x důvodu přípravy xx povolání, xxxxx xx při xxxx xxxxxxxxxx odborným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 7, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, konaných z xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozorem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práce xxxxx x důvodu přípravy xx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx x. 185/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 261/1997 Xx., xxxxxx xx stanoví práce x pracoviště, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx x mladistvým, x xxxxxxxx, xx xxxxx mohou mladiství xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§8
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Ministryně:
XXXx. Xxxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 288/2003 Sb.
Část X
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x matkami xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx břemen (xx)
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx břemene
Maximální xxxxx xxxxxx xx 1 minutu
Kumulativní hmotnost (xx) xxxxxx xxxxxxxxx x přenášených za xxxxxxxx xxxx
xx 5,1 xx 7,5
Xxxxxxx-xxxxxxx1)
3
2500
Xxxxxxx-xxxxxx1)
5
xx 2,6 xx 5
Podlaha-zápěstí1)
4
2000
Zápěstí-rameno1)
7
Podlaha- rameno1)
3
od 1,5 do 2,5
Podlaha-zápěstí
5
1800
Podlaha-rameno
4
Podlaha-nad xxxxxx
3
Xxxxxxx-xxxxxx
8
Xxxxxxx-xxx xxxxxx
4
Xxxxxx-xxx xxxxxx
3
1) Xxxx vertikální dráhy xxxxxx pro tuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 xx. Zvedání xxxxxxx xxxxx xx xxxxx během xxxxxxxx xxxx vykonávat xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxx nejdéle po xxxx 15 xxxxx; xxxx těmito pracovními xxxxx xx zvedáním xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 20 xxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 - 7,5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxxxx xx dobu 10 xxxxx; mezi těmito xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx nejméně 15 xxxxx.
X xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podlaha-zápěstí, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 7,5 xx. Totéž xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx 2,5 - 5 xx xx xxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 10 xxxxx, mezi xxxxxx pracovními xxxxx xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x délce xxxxxxx 10 xxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 79 cm, za xxxxx xxxxx 134 xx. Při xxxxxxxx xxxxxx vsedě se xxxx hodnoty výšek xxxxxxx x 40 xx s xxxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxx xx pokládá xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxx X
Xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálenost xxx xxxxxxxxx břemen xxxxxxxxx xxxxxx1)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)
Xxxxxxxx ručně xxxxxxxxxxx xxxxxx (kg)
 
7,5
5
 
5
15
 
2,5
20
1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odděleně.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 288/2003 Xx.
Xxxxxx nejvyšších xxxxxxxxxxx xxx (X) xxx xxxxxxxx břemen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X xxxx (X)
X tlaku (X)
Xxxxxxx
100 - 150
120 - 200
Xxxxx
50 - 115
100 - 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 288/2003 Sb.
Část X
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xx 18 let v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx)
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx počet xxxxxx xx 1 xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx 15,1 xx 20 (pouze pro xxx 17 - 18 let)
podlaha-zápěstí1)
4
7000
zápěstí-rameno1)
5
od 10,1 xx 15 (xxxxx xxx xxx 16 - 18 xxx)
xxxxxxx-xxxxxxx1)
6
5500
xxxxxxx-xxxxxx1)
6
xxxxxxx- xxxxxx1)
3
xx 5 do 10 (xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
xxxxxxx-xxxxxxx
8
3800
xxxxxxx-xxxxxx
6
xxxxxxx-xxx xxxxxx
4
xxxxxxx-xxxxxx
8
xxxxxxx-xxx xxxxxx
6
xxxxxx-xxx rameno
4
1) Jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx hmotnost xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx pracovní xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx břemene xxxxx xxx 5 xx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 17 xx 18xxxxxx vstoje 84 xx, xx xxxxx xxxxx 143 cm. Xxx xxxxxxxx poloze xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 40 xx x xxxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. U chlapců xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (15 xx 17 xxx) se délka xxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxxxx vzdálenost, xx xxxxxx xxxxx přenášet xxxxxxx břemena
Chlapci
Největší vzdálenost (x)
Xxxxxxxx xxxxx přenášených xxxxxx (xx)
xxxxx xxx xxx 17 - 18
10
20
xxxxx xxx věk 16 - 18
15
15
xxx xxxxxxx věkové xxxxxxx
20
10

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 288/2003 Sb.
Část X
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 do 18 xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přenášených xxxxxx (xx)
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx počet xxxxxx xx 1 xxxxxx
Xxxxxxxxxxx hmotnost (xx) xxxxxx zvedaných x xxxxxxxxxxx xx pracovní xxxx
xx 10,1 do 15 (xxxxx xxx xxx 17 - 18 xxx)
xxxxxxx-xxxxxxx1)
5
6000
xxxxxxx-xxxxxx1)
4
xx 5,1 xx 10 (xxxxx xxx věk 16 - 18 xxx)
xxxxxxx-xxxxxxx1)
7
4500
xxxxxxx-xxxxxx1)
7
xxxxxxx- xxxxxx1)
4
xx 2 xx 5 (xxx xxxxxxx xxxxxx skupiny)
podlaha-zápěstí
8
2500
podlaha-rameno
6
podlaha-nad xxxxxx
4
xxxxxxx-xxxxxx
8
xxxxxxx-xxx xxxxxx
6
xxxxxx-xxx xxxxxx
4
1) Xxxx xxxxxxxxxx dráhy xxxxxx xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nesmí xxx hmotnost xxxxxxx xxxxx než 5 xx xxx věkovou xxxxxxx 17 xx 18 let, 4 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx 16 xx 17 xxx, 3 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx 15 až 16 xxx.
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xx výšku xxxxxxx 17 xx 18xxxxxx dívek xxxxxx 80 xx, xx xxxxx xxxxx 134 xx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx hodnoty xxxxx xxxxxxx o 40 xx s xxxxxxxxx 5 cm xxxxx xxxxx sedadla. U xxxxx xxxxxxxx věkových xxxxxx (15 xx 17) xx xxxxx xxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxxxxx individuálně podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (kg)
pouze xxx xxx 17 - 18 xxx
10
15
xxxxx pro xxx 16 - 18 xxx
15
10
xxx xxxxxxx xxxxxx skupiny
20
51)
1) X xxxxx věkové kategorie xx 16 let xx xxxxxxx xx 15 x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 288/2003 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.9.2003.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.
Právní xxxxxxx x. 288/2003 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 180/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Směrnice Xxxx č. 92/85/EHS ze dne 19. xxxxx 1992 x zavádění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx těhotných xxxxxxxxx, pracovnic xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx pracovnic.
Směrnice Rady č. 94/33/ES ze dne 22. června 1994 x ochraně mladistvých xxxxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx č. 89/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a náležitosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Nařízení xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 523/2002 Xx.
4) Nařízení xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
5) Nařízení xxxxx č. 25/1999 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 258/2001 Sb.
6) Xxxxxxxx xxxxx č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 274/2003 Sb.
8) Xxxxxxxx č. 75/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
9) Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx při práci xxxxxxxxxxx x chovem xxxxxx.