Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2020.


Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
218/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE ZA PROTIPRÁVNÍ ČINY A SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům §1

Vymezení některých pojmů §2

Základní zásady §3

Výkon soudnictví ve věcech mládeže §4

HLAVA II - MLADISTVÍ

Díl 1 - Trestní odpovědnost mladistvých

Odpovědnost mladistvého §5

Provinění §6

Díl 2 - Zánik trestnosti

Účinná lítost §7

Promlčení trestního stíhání §8

Díl 3 - Opatření ukládaná mladistvým

Účel opatření §9

Druhy opatření §10

Upuštění od uložení trestního opatření §11 §12 §13

Podmíněné upuštění od uložení trestního opatření §14

Díl 4 - Výchovná opatření

Ukládání a druhy výchovných opatření §15

Dohled probačního úředníka §16

Probační program §17

Výchovné povinnosti §18

Výchovná omezení §19

Napomenutí s výstrahou §20

Díl 5 - Ochranná opatření

Druhy ochranných opatření §21

Ochranná výchova §22

Přeměna ústavní a ochranné výchovy §23

Díl 6 - Trestní opatření

Druhy trestních opatření §24

Ukládání trestního opatření §25

Obecně prospěšné práce, domácí vězení, zákaz činnosti, zákaz držení a chovu zvířat, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a vyhoštění §26

Peněžité opatření §27

Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu §28

Zkušební doba §29

Rozhodnutí o osvědčení §30

Odnětí svobody §31

Mimořádné snížení odnětí svobody §32

Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem §33

Promlčení výkonu trestního opatření §34

Zahlazení odsouzení §35

Díl 7 - Řízení v trestních věcech mladistvých

Oddíl 1 - Soud a osoby na řízení zúčastněné

Osobní a odborné předpoklady §36

Místní příslušnost §37

Společné řízení §38

Postoupení věci §39

Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, se zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy §40

Oddíl 2 - Provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých

Způsob provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých §41

Oddíl 3 - Mladistvý

Práva mladistvého §42

Nutná obhajoba mladistvého §42a

Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého §43

Obhájce mladistvého §44

Oddíl 4 - Poškozený

Zájmy a práva poškozeného §45

Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení o vazbě a zadržení mladistvého

Vazba mladistvého §46

Trvání vazby §47

Přezkoumávání důvodů vazby §48

Nahrazení vazby jiným opatřením §49

Náhrada vazby mladistvého jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby §50

Zadržení mladistvého §51

Oddíl 6 - Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení

Zveřejňování informací §52

Rozsah zákazu zveřejňování §53

Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich §54

Oddíl 7 - Dokazování

Zjištění poměrů mladistvého §55

Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého §56

Výslech mladistvého §57

Vyšetření duševního stavu §58

Oddíl 8 - Společná ustanovení o přípravném řízení

Obecné ustanovení §59

Zahájení trestního stíhání §60

Oddíl 9 - Společná ustanovení o řízení před soudem

Předběžné projednání obžaloby §61

Rozhodnutí po předběžném projednání obžaloby §62

Trestní příkaz a dohoda o vině a trestu §63

Hlavní líčení a veřejné zasedání §64

Rozhodnutí soudu v hlavním líčení §65

Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §66

Doručení rozhodnutí §67

Oddíl 10 - Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §68

Druhy zvláštních způsobů řízení §69

Odstoupení od trestního stíhání §70 §71

Oddíl 11 - Opravné prostředky a řízení o nich

Osoby oprávněné podat opravné prostředky §72

Lhůta pro podání opravného prostředku a jeho zpětvzetí §72a

Oddíl 12 - Společná ustanovení §73

Oddíl 13 - Výkon rozhodnutí

Obecné ustanovení §74

Působnost Probační a mediační služby při výkonu rozhodnutí §75

Výkon trestního opatření vyhoštění §75a

Výkon trestního opatření odnětí svobody §76

Zvláštní důvod odkladu výkonu trestního opatření odnětí svobody §77

Podmíněné propuštění mladistvého §78

Přeřazení mladistvého §79

Výkon dohledu probačního úředníka §80

Změna výchovných opatření §81

Výkon ochranné výchovy §82

Upuštění od výkonu ochranné výchovy §83

Propuštění z ochranné výchovy §84

Podmíněné umístění mimo výchovné zařízení §85

Prodloužení ochranné výchovy §86

Změna ochranné výchovy §87

Zahlazení odsouzení §88

Díl 8 - Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mladistvých §88a

HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH PATNÁCTI LET

Dítě mladší patnácti let §89

Zahájení řízení §90

Účastníci řízení §91

Jednání §92

Opatření §93

Uveřejnění výsledků řízení §94

Náhrada nákladů řízení §95

Výkon ochranného léčení §95a

Užití předpisů o občanském soudním řízení §96

HLAVA IV - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ §97 §98

ČÁST DRUHÁ §99

ČÁST TŘETÍ - Změna trestního řádu §100

ČÁST ČTVRTÁ §101

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody §102

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o výkonu vazby §103

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §104

Nález Ústavního soudu - č. 20/2006 Sb.

INFORMACE

218
XXXXX
xx xxx 25. xxxxxx 2003
x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x soudnictví xx věcech xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX ČINY X XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie38) x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx mládeže xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx ukládaná za xxxxxx protiprávní xxxx, xxxxxx, rozhodování x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx děti xxxxxx xxxxxxxx let x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, aby xx xx xxxx, kdo xx takového činu xxxxxxxx, užilo opatření, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x našel si xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vývoji x xxxxx xxxxx xxx x schopností xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činů.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, užije xx xx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx nepřekročil xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx zákonem stanoveno xxxxx, pak xx xxxxxx

x) mládeží děti x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdo v xxxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, kdo x xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rok xxxxx xxxx; xx se xx to, xx xxxxxxxxxx je i xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rok xxxx, ale x xxxxx xxxx xxxxx xxx důvodné pochybnosti xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx činem xxxxxxxxx, xxxxxxx čin xxxx xxx jinak xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§15 xx 20), ochranná xxxxxxxx (§21 xx 23) x xxxxxxx xxxxxxxx (§2435) x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx ukládaná xxxxx xxxxxxx patnácti xxx (§93); přiměřená omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výchovná xxxxxxxx,

x) xxxxxx činnými xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx2),

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx postižen xx čin, xxxxx xxxxx trestný podle xxxxxx x době, xxx xxx xxxxxxx, x jen xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednání xx proviněním xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxxxx činům, by xxxxxx nevedly x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, komu xx ukládáno, xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx x mravní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx i xxxx xxxxxxx, rodinným a xxxxxxxxx poměrům, a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu. Xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mladistvého xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x věku, xxxxxxxxxxx stavu, rozumové x mravní xxxxxxxxxx xxxxx, proti xxx xx vede, xxx xxxx xxxxx vývoj xxx co xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx činy x xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx, xxxx náležitě xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpovědnost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx přitom xxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činům. Xxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxx chránit xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx níž xx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx chráněna xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxx dodržení xxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xx nevinnou, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx dítě xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xx, xxx jeho xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x přiměřené xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx směřovat x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx protiprávním xxxxx, xxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§4

Xxxxx soudnictví xx xxxxxx mládeže

Soudnictví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx posuzování xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mladšími xxxxxxxx xxx vykonávají xxxxx pro xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx mladistvého

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx v xxxx spáchání xxxx xxxxxxxx takové rozumové x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx rozpoznat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx za xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se mladistvý xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestně odpovědný, xxx xxxx němu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§21) xxxxxxx xxxxxxx a opatření xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x dětí xxxxxxxx patnácti xxx.

§6

Xxxxxxxxx

(1) Trestný xxx3) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provinění.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxx

§7

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxx, spáchaného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mladistvý xx spáchání xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x

x) xxx neměl xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx.

§8

Promlčení xxxxxxxxx stíhání

(1) Xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx činí

a) xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxx, činí-li horní xxxxxxx trestní sazby xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxx let,

c) xxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ohledně xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx.4)

(3) Uplynutím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx promlčení xxxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxx.5)

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§9

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, osobním xxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx mladistvého, x xxxxx xxxxxxx, x xxxx ochrana před xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx páchání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx6) se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Druhy xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx uložit xxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření x

x) xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx mladistvému, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx souhlasem již x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx pro xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od uložení xxxxxxxxx opatření

§11

(1) Xxxx xxx xxxxxx může xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provinění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx lituje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činu a x dosavadnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx se xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx vzhledem x jeho xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přijme xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x má xx xx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivu xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x osobě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Upustí-li xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx věc vyřídit xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx postižení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci, opatrovníku, xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx žákem, nebo xxxxxxxxx zařízení pro xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx7) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx soud xxx xxxxxx předem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni o xxxxxxxx vyrozumět soud xxx mládež.

§12

Soud xxx mládež xxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

x) mladistvý spáchal xxxxxxxxx ve stavu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x soud xxx xxxxxx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx, xxxxx zároveň xxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx opatření, xxxx

x) xx xxxx xxxx xxxxx ochranné nebo xxxxxxxx opatření a x dosažení xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxx.

§13

Xxxxxx-xx xxxx pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xx mladistvého, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§14

Podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxxx trestního opatření

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 může xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje-li xx potřebné po xxxxxxxxxx dobu sledovat xxxxxxx mladistvého.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx. Zároveň mladistvému xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život; zpravidla xx xxx uloží, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo aby xxxxx bezdůvodné obohacení xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření v xxxxxxxxx i xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx neuložená výchovná xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xx 20 xxxxxxxxx x tomu, xxx mladistvý xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vedl xx xxxxxxxx době řádný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatřením, vysloví xxxx pro xxxxxx, xx se xxxxxxxx; xxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, x to xxxxxxxxx xxx xxxxx zkušební xxxx.

(5) Neučinil-li xxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, u něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, má xx xx xx, xx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx mladistvý, u xxxxx bylo podmíněně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx něj, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Výchovná xxxxxxxx

§15

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx upuštění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trestního xxxxxxxx xxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uložena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx jejich xxxxxx, xx xxxxx použít xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx odsouzení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžitého xxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxx ochranného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx nejdéle xx xxxx xxx xxx.

(2) Výchovnými xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx probačního xxxxxxxx,

x) probační program,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výchovná xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Výchovná opatření xxxx xxxx pro xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xx řízení xxxx, již v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mladistvý xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxx mládež a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxx.

(4) Výchovná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx života xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx ukáže, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, soud xxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření zruší xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx xxx mládež, xx jsou xxxx xxxxxx xxx nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dá xxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§16

Dohled xxxxxxxxxx úředníka

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníka xx xxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx rodině x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodičů na xxx, kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo vyplývajících xx zákona a xxxx xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx opakování xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x pomoc xxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx dohled xxxxxxxxxx úředníka, je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dohledu,

b) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx probačním úředníkem; xxx stanovení těchto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx dohledu x x prostředí, x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pobytu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výchovných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důležitých xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nebránit probačnímu xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxx.

§17

Probační xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, program xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx program x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mladistvého, x xx s xxxxxx xxxxxxx omezení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zázemí x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx. Probační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedeného Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(2) Xxxx xxx mládež x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx společnosti,

b) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

c) mladistvý xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx zpravidla xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxx způsobil, nebo xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx programu soud xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Neplní-li xxxxxxxxx probační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 4.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx výsledku xxxx xxxxxxxx úředník xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx státnímu zástupci, xxxxx xxxxxxxx program xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx povinnosti

(1) Soud xxx mládež a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou stanoví, xxx xxxxxxx

x) bydlel x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) jednorázově xxxx xx splátkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžitou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, na peněžitou xxxxx obětem trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx volném xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určitého xxxxx,

x) xxxxxxxx o vyrovnání x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx sil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstranění následku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx látkách, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxx čase xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx poradenství, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uloží, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx částka xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Soud xxx mládež x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx bude zaplacena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx společensky xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx smí být xxxxxxxxxxx uloženo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx přípravu na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodin xxxxx a xxxxxxxx xxxxx celkem.

(4) Při xxxxxxxx výchovné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xxxx xxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§19

Výchovná omezení

(1) Xxxx xxx mládež x x přípravném řízení xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx

x) nenavštěvoval xxxxxx akce, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx na určitém xxxxx,

x) nepřechovával xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neužíval xxxxxxxx látky,

f) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x hraní xx xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxxxx,

x) neměnil xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx probačnímu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) neměnil xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výchovné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x) x x) xxx xxx xxxxxxxxxxx uloženo xxx xxx, xxx nenarušilo xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxx programem xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxx xx zaměstnání.

§20

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx s výstrahou xxxx xxx mládež x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx důrazně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx konkrétní xxxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx by v xxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx činnost.

(2) Je-li xx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx napomenutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mladistvého jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníku, xxxxx, jíž je xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx; x xxxxxxx případě xx xxxx pro xxxxxx xxxxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxx mládež x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mladistvého x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx mladistvého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§21

Xxxxx xxxxxxxxxx opatření

(1) Ochrannými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx8), zabezpečovací xxxxxxx8a), xxxxxxx xxxx9), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx37) x xxxxxxxx výchova. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, mravní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x chránit xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ochrannou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, ochranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence, zabrání xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10).

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrannou xxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxx mladistvého není xxxxxxxx postaráno x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx rodině xxxx x rodině, x xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx výchova xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx žije, neposkytuje xxxxxx xxxx náležité xxxxxxx,

x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mladistvého; xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, může soud xxx xxxxxx ochrannou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx výchovu ihned xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx probačního úředníka.

(4) Xx xxxxxx ochranné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxx xx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx během výkonu xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx řádně chovat x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx výchovu přeměnit x ústavní xxxxxxx, xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxx probačního xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxx xx výchovném xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx chovat, xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx umístění mimo xxxxxxxx xxxxxxxx zruší x rozhodne, že xx ve výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud xxx mládež xxx xxxxxxx ústavní xxxxxxx xx ochrannou xxxxxxx.

Xxx 6

Trestní opatření

§24

Druhy xxxxxxxxx opatření

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx prospěšné xxxxx,

x) xxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu,

d) propadnutí xxxx,

x) xxxxx činnosti,

f) xxxxx xxxxxx a xxxxx zvířat,

g) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odložené xx xxxxxxxx dobu (xxxxxxxxx odsouzení),

k) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odložené xx xxxxxxxx dobu x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nepodmíněné.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx vzhledem x okolnostem xxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vytváření xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx ponížena lidská xxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

(1) Xxx výměře trestního xxxxxxxx xx jako x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx vykonal xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx program xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prospěšnou xxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovedností x xxxxxxxxx mladistvého,

b) xxxxxxx zadostiučinění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úplně nebo xxxxxxx částečně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu způsobil, x přičinil xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, že xxx důvodně předpokládat, xx xx x xxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxxx také x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx provinění xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx soud xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provinění xxxxxx xxxx tím, než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx věku, xxxxxx xx xxx, co xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestu,11) popřípadě x xxxxxxxx od xxxxxxx souhrnného nebo xxxxxxx xxxxxx,12) přičemž xx hranice trestních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxx, xxx mladistvý překročil xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxx prospěšné xxxxx, xxxxxx xxxxxx, zákaz xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx x vyhoštění

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxx13) x xxxxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx trestního opatření x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené v xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx mládež xxxx xxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxx x vhodná xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx mládež xxxxxx mladistvému xxxxxx xxxxxx. Xxxxx hranice xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx převyšovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené x trestním zákoníku. Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zákaz xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx xxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx to xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx povolání, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku13a) xxxx xxxx pro xxxxxx mladistvému xxxxxx xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx společenské xxxx, xxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxx xxx. Xxxx xxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx výměře xx xxxxxxx xx pěti xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx uložit xxx za podmínek xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxxx14); x mladistvého, xxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx neuložením xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx došlo x vážnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxx xx xxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx vyhoštění přihlédne xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x rodinným x xxxxxxx xxxxxxx mladistvého x xxx toho, xxx xxxxx trestním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Peněžité opatření

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se ukládá xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx15), xx-xx mladistvý xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poměry xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx x vhodná výchovná xxxxxxxx.

(2) Soud pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozmezí xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx sazba xxxx xxxxxxx 100 Xx x xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxx x uloženým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx svobody.

(6) Xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho zaplacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tím, xx mladistvý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, 2 xxx tento xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 odst. 1 xxxx. c).

§28

Xxxxxxxx opatření s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx pro xxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření,

a) xxxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx životu x prostředí, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, a k xxxxxxxxxx případu xx xxxxxxx za xx, xx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxx za to, xx xxxxx trestního xxxxxxxx xxxx dosaženo x xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestních xxxxxxxx uložených vedle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx dobu xx xx xxx xxxx; xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvému xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doba, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nově stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžitého xxxxxxxx xxx týž xxxxxx xxxx do zkušební xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx o osvědčení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx podmíněně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x vyhověl xxxxxxxx xxxxxxxxx, vysloví soud xxx mládež, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx nápravu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxxx odložen výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, přezkoumá xxxx xxx xxxxxx chování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a shledá-li, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své poslání, xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx vykoná; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžitého xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx pro xxxxxx do xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněžitého opatření, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

§31

Xxxxxx svobody

(1) Trestní xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx a xxxxx hranice xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxx xxx mládež xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx by x xxxxxxx na okolnosti xxxxxxx, osobu xxxxxxxxxxx xxxx předchozí použitá xxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) X případě, že xxxxxxxxx spáchal xxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxx dovoluje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx k zvlášť xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádně xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx uložit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx xxx, xx-xx xx xx, xx xx odnětí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepostačovalo.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x mladistvých, xxxxx xxxxxxxxxxxx devatenáctý xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx soud xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svobody mladistvému, xxxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx věku, xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k délce xxxxxxxxxx xxxxxx svobody x xx stupni x xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxxx vykoná xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx takové xxxxxxxxxx, musí zároveň xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx další xxxxx xxxxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx za to, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x že xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odnětím xxxxxxx xxxxxxxx trvání, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odnětí svobody xxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxxxx.16)

§33

Podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx

(1) Xxx podmíněném xxxxxxxxx18) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svobody x dohledem19) stanoví xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dobu na xxxxx rok až xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx soud xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření.

(2) Xxxx xxx mládež může xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přesto, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxx, xx však x více než xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx horní xxxxxxx zkušební xxxx x xxxxxx pěti xxx,20) xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx v §15 xx 20 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx řádný xxxxx.

(3) Xx výkon dohledu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §16.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jež činí xxx xxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření odnětí xxxxxxx nad xxx xxx xx xx xxxxxx xxx, činí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a přerušení xxxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxxxx trestního zákoníku.21)

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,22) xx nepromlčuje.

§35

Xxxxxxxxx odsouzení

(1) Xx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírněno xxxx prominuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nepřevyšující xxxxx xxx, se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zbytku xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) O xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx, xxxx pro mládež xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx mladistvý xx výkonu zmírněného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx svobodu.

(3) Vyslovil-li xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

(4) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upuštěno.

(5) Xx mladistvého, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx mladistvého, kterému xxxx uloženo trestní xxxxxxxx xxxxxxxx vězení xxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, se hledí, xxxx xx nebyl xxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uloženo trestní xxxxxxxx vyhoštění, se xxxxx, xxxx by xxxxx odsouzen, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx x xxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxx x xxxxx xx řízení xxxxxxxxxx

§36

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxx dbát xxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx činné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem sociálně-právní xxxxxxx xxxx a x Probační x xxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nemá-li xxxxx xxxxxxxx, xxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx takové xxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx soud xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx provinění xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx činu zjistit, xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxx obvodu čin xxxxx xxxxxx.

§38

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxx xxxxxxxxxxx mladistvého x xxxxx všem xxxxxxxxxx, xxxxxxx provinění xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx se koná xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx lze konat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a dospělému, xxxxxxxx je xx xxxxx pro xxxxxxxxxx x objektivní objasnění xxxx x není xx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx společné xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, a xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxx-xx xxxxxx společná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxx dospělého x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu.

§39

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx mladistvého, xxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx sdruženími xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx probační xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxx realizujícími xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx tímto způsobem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jí xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx sdružení xxxxxx x xxxx subjekty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx okolí obviněného x poškozeného.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx realizující xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx práci xxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx upozorňovat orgány xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx spácháno xxxxxxxxx, x xxxxx tak xxxxxx x vhodné xxxxxx na něj. Xxxxxxx xx mohou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx jejich vhodného xxxxxxxxxx zázemí.

Xxxxx 2

Provádění xxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx

§41

Xxxxxx provádění xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx mladistvých xx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xx úkonu xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx vyžaduje xxxxxx x xxxxxxxx účel xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx s přihlédnutím x xxxxxx xxxx x duševní vyspělosti xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rovnováhy a xxxxxx xxxxx xxxxx xxx co nejméně xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxx x xxxxxx x trestních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx specializovaný xx xxxx mládeže nebo xxxxxx xxxxx pro xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánem činným xxxxx xxxxxx zákona x provedení xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Mladistvý

§42

Práva xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxx přiměřené xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Všechny xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x poskytnout mu xxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx činných xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mladistvého být xxxxxx x právech, xxxxx xxxxxxxxxxx náleží,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, kterých xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ochraně xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) povinnosti xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pečlivostí objasňovat x dokazovat xxxxxxx xxxx provinění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx osobních, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zasedání x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx případech xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o

a) tom, xx xxxx xxx xxxx xx vazby xxxxxx tehdy, xxxxx-xx xxxxx vazby xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x vzetí xx xxxxx xxxx xxx xxxxx odůvodněno, dále x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§42a

Nutná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx

x) od xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx provedeny xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a vyrozumění xxxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje-li xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x x řízení x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxx-xx xxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxx xxxxxxxxx obhájce xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx věku, xxxxxxxx-xx xx soud a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx mladistvého x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2019

§43

Zákonný zástupce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, činit xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx něho žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx oprávněn xxxxxxxxx xx těch xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx zákona může xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce nebo opatrovník xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxx. Zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mladistvého xx xxxx xxxxx xxxxx vyslýchaným osobám xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx o hlasování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x poznámky x xxxxxxxxx xx xx xxx náklady kopie xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poučit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mladistvého o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxxxx o těch xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x probíhajícím xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

(2) V případě, xx xx xxxxxxxxx x prodlení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx svá xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxx xxxx důvody xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce ustanoví x výkonu těchto xxxx xxxxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxxx senátu nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx mladistvý xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx navrhne-li xxxxx, x xxx lze xxx důvodnou obavu, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zájmy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx souhlasem. Usnesení x ustanovení opatrovníka xx oznamuje xxxx, xxx je xxx xxxxxxxxxxx, x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx, xxx mladistvému. Proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxx mladistvého

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxx xxx, xxx současně xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x ten, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Neužije-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník, xxxx xx ho zvolit xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx, xxxxx tak xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx osobou k xxxx oprávněnou xxxxxx, xxxxxx obhájce jiného.

(4) Xxxxxxx mladistvého, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxx řádu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx

§45

Xxxxx a xxxxx poškozeného

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného, poučit xx x jeho xxxxxxx x poskytnout xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; státní xxxxxxxx x v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxx xxxxxx vedoucích xxxx xxxx k xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Poškozený, xxxxx adresa xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx známa, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činným xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxxx mladistvý xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Totéž xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx mladistvého

§46

Vazba xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx do vazby xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X zadržení, xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochranná výchova, xxxxxxxx se x xxx xxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupovat pro xxxxx zájmů, se xxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ustanovený xxxxx §43 odst. 2. Xxxxxxxxxxxxx mladistvého se xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxx

(1) Vazba x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxx než xxx měsíce, a xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,23) xxxxx xxxxx déle xxx xxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx této xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x další dva xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provinění xx x xxxxxxx šest xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx stíhání v xxxx lhůtě xxxxxxx x propuštěním xxxxxxxxxxx xx svobodu xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednou x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx v řízení xxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx i tehdy, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podá xxxxxxxx.

(3) O prodloužení xxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx soudu pro xxxxxx nadřízeného xxxxx xxx mládež, xxxxx xx příslušný xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx již xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx mládež xxxxxxxxxx 15 xxx před xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx, na niž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxx, xxx došlo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx doby, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx vrácení věci xxxxxxxx zástupci k xxxxxxxxx běží xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxx xxx, xxx byl spis xxxxxxx státnímu zástupci.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx bylo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,24) xx posuzuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx propuštění xxxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §16.

§48

Xxxxxxxxxxxxx důvodů vazby

Všechny xxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda důvody xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx důvod xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx činné xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxx xxxxx výkon xxxxx mladistvého nahradit xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx postupují x xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxx x mediační xxxxxxx a x xxxxxxxxxx orgánem sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx mladistvého xxx nahradit xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx25) xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx důvěryhodné osoby.

(2) Xxxxx mladistvého xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.26)

§50

Náhrada xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx důvěryhodné xxxxx

(1) Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx dány xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) taková xxxxx xx ochotná a xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxx, písemně xx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxx pečovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx činnému xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx x další xxxxxxxx, které xxxx xxxx,

x) mladistvý xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx do xxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xx bude xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mladistvý xxx závazky xxxxx xxxxxxxx 1, rozhodne xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nalézá, xxxx x bez xxxxxx, xx

x) tuto xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx důvěryhodnou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není-li xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxx mladistvého

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx nedovršil x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx od dospělých.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxx zadržen xx xxxxx xxxxxxx xxx výkon zadržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo

b) xxxx x dispozici xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxx soukromí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§52

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxx orgány xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zveřejňovat xxx xxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kterými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x to i xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx.

§53

Rozsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, nikdo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informaci, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx tohoto mladistvého xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxx účelem pátrání xx mladistvém. Totéž xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadované xxxxx zákonem, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx provádět xxxxxx xxx mladistvým xxxx x xxx pečovat, xxxxxxxxx kontrolovat plnění xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx mu byly xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, jež x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Osoby, xxxxxx byly sděleny xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, je xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxx xxxx sdělení xxxx xxxxx pro xxxxx uvedené v xxxxx xxxxxxxxxx. O xxx xxxx být xxxxxxx.

(4) Osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx povinny

a) uložit xxxx informace odděleně xx jakýchkoliv xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx informacím xxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx líčení x veřejného xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dva důvěrníci,27) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, sourozenci, manžel xxxx druh, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zástupci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx osoby, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Probační x mediační xxxxxx x zástupce školy xxxx xxxxxxxxxx zařízení. Xx návrh xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.28)

(2) Xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Rozsudek xx vyhlašuje xxxxxxx x hlavním xxxxxx x přítomnosti mladistvého. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek xxxx být uveřejněn xx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen bez xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx provinění xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx omezeních xxxxxxxxx x uveřejněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx účelem xxxxxxxxx ochrany zájmů xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxx-xx x xxxxxx závažné provinění x takové xxxxxxxxxx xx potřebné x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Xxxxxxxxxx

§55

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx xxx poznání xxxxxxxxx x dosavadního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x prostředků xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx nutno xx xxxxxxxxxxxxx zjistit xxx xxxxxx rozumového x xxxxxxxx xxxxxx mladistvého, xxxx xxxxxx, poměry x xxxxxxxxx, x xxxx xxx a xxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxx uloženo xxxxxxxx xxxxxxxx, ochranné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, případně xxx Probační a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx-xx xx vhodné, xxxxxx xx zjišťování xxxxxx mladistvého zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Orgány činné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zjištění poměrů xxxxxxxxxxx opětovně, xxx-xx xxxxxxx předpokládat, xx xx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx postup xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x sociálních poměrech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx mládež a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přihlédne xxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx.

(2) Vypracování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, rodinných x xxxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx x aktuální životní xxxxxxx xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx, případně xxx Xxxxxxxx a mediační xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, zapojí xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služba xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x osobních, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxx, x xxxx obsahovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, stupeň xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx nápravu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poměry mladistvého, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociálním xxxxxx, záznamy o xxxxxx docházce, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx chování x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx předchozích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mladistvého.

(4) Orgány xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx aktualizují xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx ji vypracují xxxxxxxx, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mladistvého xxxx xxxx aktuální xxxxxxx situace podstatně xxxxxxx.

§57

Výslech xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx osobnost.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vhodné x je-li to xxxxxxxxx možné, xx x xxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxx obrazový x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Ke xxxxxxxxxxx mladistvého xx xxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxx, x xx xx x xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxx.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu

(1) X vyšetření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx zdravotnictví nebo xxxxxxxxxx, odvětví xxxxxxxxxxx, xx specializací xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pozorování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx; xx xx xxxx je xxxxx xxxxx posudek. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx než x xxxxx xxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx stížnost.

Oddíl 8

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx řízení

§59

Obecné xxxxxxxxxx

Xx věcech provinění xxxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx29) xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x xx, xxx xxxxxxxxx orgány zacházely x xxxxxxxxxxx ohleduplně, x xxxx činnost xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx možné xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání

O xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxxx30) je xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx, příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 9

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

§61

Xxxxxxxxx projednání obžaloby

(1) X usnadnění xxxxxxxxxx xxx předběžném projednání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxx, má-li xx xx, xx jsou xx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxxx xx trestního xxxxxxx podle §70 xxxx. 1.

§62

Rozhodnutí po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx mládež xxxx xxxx xxxxxxxxx xx trestního stíhání, xxxx-xx tu okolnosti xxxxxxx x §70 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,31) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání, jsou-li xx xxxxxxxxx uvedené x §70 odst. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x poškozený xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxxx příkaz x xxxxxx o xxxx x trestu

(1) X xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

§64

Hlavní líčení x xxxxxxx zasedání

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx mladistvého.

(2) Předseda xxxxxx dá opis xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zasedání je xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx být i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx líčení a xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx

x) soud pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x když předtím xxxxxxx x jeho xxxxxxxx konání podle §54 xxxx. 1, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx mladistvého,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; slovo k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx líčení x xxxxxxxxx zasedání xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxxx soudu v xxxxxxx líčení

(1) Při xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x sociálních poměrech xxxxxxxxxxx x aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx uvedené x §70 odst. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x poškozený xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx líčení

(1) Xxxxxx-xx xxxx hlavní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxxx podle §70 xxxx. 1, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§67

Doručení xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx doručí xxxx též zákonnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vyhlašování xxxxxxxx, xxxxx němuž je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxx svéprávný, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx podat stížnost, xx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxx, xxx i jeho xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 10

Zvláštní xxxxxxx xxxxxx

§68

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx způsoby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx objasnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx připraven nést xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provinění.

§69

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) V trestních xxxxxx mladistvých lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx39),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,32)

x) xxxxxxxxx33) x

x) xxxxxxxxxx xx trestního stíhání.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení podání xxxxxx xx potrestání xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, x souvislosti x xxxxxx xx mladistvý xxxxxxx zdržet xx xx zkušební xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžitou částku xxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx tři roky.

Xxxxxxxxxx xx trestního xxxxxxx

§70

(1) V řízení x xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx zákoník xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, xxxx soud xxx mládež x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dalším xxxxxxx mladistvého x x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx stíhání mladistvého, xxxxxxxx

x) trestní xxxxxxx xxxx účelné a

b) xxxxxxxxxx xxxx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx spatřováno xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx týká.

(3) Odstoupit xx trestního xxxxxxx xxx zejména v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úspěšně vykonal xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nahrazena xxxxx způsobená xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasil, xxxx xxxxx nebo xxxxxxx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napomenutí x xxxxxxxxx x xxxxxx řešení lze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx něhož bylo xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx tří xxx xx xxxx, kdy xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx, xx na projednání xxxx trvá. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx odstoupeno xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v řízení xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že mladistvý xx xxxxxxxxxx věci xxxxx, xxxx xxx xxxxxx, neshledá-li xxxxx xx xxxxxxxxx mladistvého, xxxxxxx sice xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx eviduje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního zákona.34)

Xxxxx 11

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

§72

Xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podat, x xx x xxxxx xxxx vůli, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx svéprávný, xxxx xxxxx, a to x xxxxx jeho xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Stížnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxx; xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx týmž dnem xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx doby, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odůvodňujících xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx uplynutí poloviny xxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.

§72a

Lhůta xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zpětvzetí

(1) Lhůta xxx podání opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx doručuje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinou oprávněnou xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zpět xxx x xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx. Státní zástupce xxxx xxxx vzít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx lhůta x podání opravného xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zpět.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxx xx prospěch mladistvého xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx s xxxxxxxxx souhlasem mladistvého; xx xxxxxxx, pokud xxxxxx návrh xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx oprávněnou osobou xx xxxxx mladistvého.

§72a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 55/2017 Xx. x účinností xx 18.3.2017

Xxxxx 12

Xxxxxxxx ustanovení

§73

(1) Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx řízení ve xxxxxx mladistvých xx xxxxxxx

x) x řízení x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dovršením xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx zákoník xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx devatenáctého roku xxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §63 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxx 13

Výkon xxxxxxxxxx

§74

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení zvláštní, xxxxx xx xx xxxxx ochranných a xxxxxxxxx xxxxxxxx obecných xxxxxxxxxx trestního xxxx x xxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx služba xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nad mladistvým x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebyl xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx vedl xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život, xxxxx xxxx rozhodnuto

a) o xxxxxxxxxx mladistvého x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx výchovných xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odkladem xxxxxx,

x) x podmíněném odsouzení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu, x

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx a mediační xxxxxx.

(2) Probační xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

§75x

Xxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx do xxxx let od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx soudu pro xxxxxx ověří, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx vyhoštění xxxxx uložit.

§75a vložen xxxxxxx předpisem x. 345/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§76

Xxxxx trestního opatření xxxxxx svobody

Výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxxxxx důvod odkladu xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu potřebnou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx odkladu nespáchal xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x povolání, xxxx xxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provinění, x xxxxx vzdělání xxxx xxxx přípravy x xxxxxxxx, osobě xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx rozhodnout o xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx svobody.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx svobody podle xxxxxxxx 2, hledí xx xx mladistvého, xxxx by nebyl xxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mladistvého

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věznice xxxxxxxxx propustit x xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxxxxx35) x xxxxx, xxx xxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxx podmíněném xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx přečin xx xx xxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxx.

§79

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx odsouzený xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx převýchovy x x xxxxx zbytku xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx další xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věznice xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§80

Výkon xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Výkon xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx mladistvý xxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úředník xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nad xxxx xxxxxxxx dohled, x jeho xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xx škole.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředník v xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vytvořeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx opakovaně podmínky xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx výchovná xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předsedu xxxxxx soudu xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx, který dohled xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státního zástupce, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxx mladistvým, x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx poměrech x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§81

Změna xxxxxxxxxx opatření

(1) X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx uložil, x xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, příslušného orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je přípustná xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1 rozhodne xxxx xx 30 xxx od zahájení xxxxxx.

§82

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výchova xx xxxxxxxx xx výchovných xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.7)

(3) Jestliže xxxxxxxxx xxxx xx vazbě x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nástupem xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro mládež, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx veřejném xxxxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx, probačního úředníka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx x xxx takového xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx okresní soud xxx mládež, v xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxx vykonává, x to xx xxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, probačního xxxxxxxx, mladistvého, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx výchovným xxxxxxxxx, je před xxxxxxxxxxx třeba vyslechnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx zařízení

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo x xxx takového návrhu, xxxxxxx soud pro xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vykonává.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§86

Prodloužení xxxxxxxx výchovy

(1) X prodloužení xxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxx obvodu xx ochranná xxxxxxx xxxxxxxx, a to xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výchovu xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Změna xxxxxxxx xxxxxxx

(1) X změně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x naopak xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx okresní soud xxx mládež, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úředníka, xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxx mládež, xxxxx rozhodoval xx xxxx v xxxxxx xxxxxx, i xxx xxxxxx xxxx žádosti.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 8

Mezinárodní justiční xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

§88x

(1) Rozhodnutím xxxxxxxxxxx mladistvému náhradní xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členskému xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx páté hlavy XX dílů 2 x 3 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o ponechání xxxxxxxxxx mladistvého xx xxxxxxx nebo o xxxx propuštění x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zárukou, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx nebo jeho xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx při splnění xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hlavy XX xxxx 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvého x xxxxxxx nákladů trestního xxxxxx xx prospěch xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x trestním řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo věcí, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx postupem podle xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxx 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za výnos x trestné xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze při xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních xxxxxx xxxxxx členskému xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxx XXXX xxxx 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xx pravomocné xxxxxxxxxx soudu, kterým

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zbytku, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx trestní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nevykonané trestní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, ústavní xxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx výchova.

(5) Rozhodnutím xxxxxxxxxxx mladistvému xxxxxx xxxxxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k uznání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxx XX xxxx 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výchovná xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx mladistvému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx činnosti, xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx postupem podle xxxxx xxxx xxxx XX, VI, XXXX x XX zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx trestního xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XX XXXXXX DĚTÍ MLADŠÍCH XXXXXXXX LET

§89

Dítě mladší xxxxxxxx let

(1) Dítě xxxxxx xxxxxxxx let xxxx trestně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x §93 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx x xxxxxxxx 2, se xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xx trestní xxxxxxx xx nepřípustné, xxxxxxx xxx x xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxx věku xxxxxxx odpovědná.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx dopustilo xxxx jinak xxxxxxxxx, xxxxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx soud xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, podaném někým xxxxx než státním xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx zastaví. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx pro mládež xxxxx odstavce 2.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Účastníky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx patnáct let, xxxxx xx dopustilo xxxx xxxxx trestného, xxxx xxxxxxxxx dítě, xxxxxxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx svěřeno xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a povinnostech xx xxx x xxxxxx xxxxxxx. Podalo-li xxxxx xxxxx §90 xxxx. 1, je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Opatrovníkem xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx advokáta. Xxxxxxx xx vykonává xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

§92

Jednání

(1) X řízení xxxxxx xxx dítě xxxxxxxxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxxx, x xxxx xx spatřován xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx musí xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ve věcech xxxxxxx xxxxxxxx dítěti xxxxxxxx xxx patnáct xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, s vyloučením xxxxxxxxxx; účast xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §5254 xxxxx obdobně.

§93

Opatření

(1) Dopustí-li se xxxx xxxxxx patnácti xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx pro xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předchozího pedagogicko-psychologického xxxxxxxxx, tato opatření

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výchovné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) zařazení do xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx7),

x) dohled xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx uloží xxxxxx, xxxxx spáchalo xxx, za nějž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimečného xxxxxx, x které v xxxx spáchání činu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, odůvodňuje-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx x je-li xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jeho řádné xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§58), xxxxxxxx xxxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx vlivem xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx zneužíváním, jde-li x xxxx, xxxxx xx oddává zneužívání xxxxxx xxxxx,

x jeho xxxxx na svobodě xxx xxxxxxx ochranného xxxxxx je xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx povahy xxxxxx x xxxxxxxxx možností xxxx pro xxxxxx xxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxx nebo ambulantní. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx dodatečně xx xxxxxx ambulantní x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxx mládež xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx měsíců xxxxxxxxx, xxx důvody pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zruší.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxx x xxxx dítěte xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §16 xxxx. 1, 2 x 3 x §80 xxxx. 1, 3, 4 x 5. Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx vykonává dohled, x jeho xxxxxxxx x ve xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx omezení x napomenutí x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx použijí přiměřeně xxxxxxxxxx §18, 19 x 20. Xxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let xxxxxx pouze xxxx xxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření. Dítěti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uložit xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx dovršení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(9) Dítěti může xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx-xx to potřebné x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 2).

(10) Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, postačuje-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 2) projednání xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(11) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, x xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx uloženého opatření x o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro mládež xxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, x xxx bez xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, dalších xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výjimky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxx.

§95

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

(1) Xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokátu odměna, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhrada xx xxxxxxxxxx xxx ve xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx;36) výše xxxxxx xx přitom xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, náhradu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxx advokátu xx xxxx xxxxxx přiměřenou xxxxxx.

(3) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xx xxxxxxx zaplacením xxxxxx, xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxx xx promeškaný xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x to xxxxx dítěti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx, popřípadě proti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx bylo v xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx uvedených x §93 odst. 1, xxx-xx xx po xxxx xxxxxxxxxxx žádat x odůvodňují-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx více osobám, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

§95x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx ochranného léčení xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxx xxxxxxxx léčení xxxxxxxx. X nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxx mládež xxx potřeby zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx protokolu x výslechu xxxxxx xxxx opis xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, pokud x průběhu řízení xxxx opatřeny. Xx-xx xxxx, u něhož xxxx xxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxx soud xxx mládež xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx dítě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány.

(2) Xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx oznámilo, xxx bylo s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zároveň požádá xxxxxxxxxxxx zařízení, aby xxxxx xxx mládež xxxxxx neprodleně zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx důvody pro xxxx xxxxx. Nebude-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx roku xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx zrušení, xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení nejméně xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx od předchozího xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx průběh a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx, dítěte, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxx mládež na xxxxxxxx vyžádaných xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pokračování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení rozhodne xxxx pro mládež xx návrh zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxxx zástupce, xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx.

§96

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxx předpisů upravujících xxxxxxxx xxxxxx řízení.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX PRVNÍ

§97

(1) Xxxxx xxxx předpisy xxxxx x xxxxxxxx, rozumí xx xxxx xxxxx xxxxxx věci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx jím xxxxx xxxxxx xxxx xxx řízení xx xxxxxx mladistvých xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§98

Xx xxxxxx xx xxxxxx, v nichž xxxx xxxxxx obžaloba xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

§99

§99 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

§100

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., zákona x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx č. 558/1991 Sb., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxx x. 8/1995 Sb., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 77/2001 Sb., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uveřejněného pod x. 424/2001 Xx., xxxxxx x. 200/2002 Xx., zákona č. 226/2002 Xx. x xxxxxx č. 320/2002 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 10 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxx".

2. X §36 xxxx. 1 xx xx konci písmene x) doplňuje slovo "xxxx" a písmeno x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

3. X §36a xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

4. X §36x xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a d).

5. X §265x xxxx. 3 xx slova "xxxx. a) xx x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xx x)".

6. V §278 xxxx. 1 xx xxxxx "uvedené v §26 odst. 5 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x §26 xxxx. 6 x 7".

7. X xxxxx xxxxx hlavě xxxxxxx nadpis xxxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxx xx xxxxxx mladistvých".

8. §291 zní:

"§291

Právní úprava xxxxxx

Xxxxxx v trestních xxxxxx mladistvých upravuje xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto zákona.".

9. §292 xx 301 xx xxxxxxx.

10. X §314x xxxx. 4 xx xxxxxxx a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

11. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx první x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

12. §354 až 357 xx zrušují.

13. X §363 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

14. X §364 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

XXXX ČTVRTÁ

§101

§101 (část xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody

§102

Zákon č. 169/1999 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., xxxxxx x. 3/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx trestu xx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí též xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx.".

2. V §65 xxxx. 2 xx slova "výchovného xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x výkonu xxxxx

§103

Xxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx. x xxxxxx č. 3/2002 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §26x xxxx. 1 xx xxxxx "výchovného xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "školského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §26x xxxx. 2 xx xxxxx "výchovné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§104

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Zaorálek x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 218/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.12.2005

20/2006 Sb., nález XX xx xxx 8.11.2005 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §53 xxxx. 1 x §54 xxxxxx x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx mládeže xx xxxxxxxxxxx činy x o soudnictví xx věcech xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x soudnictví xx xxxxxx mládeže) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 10.2.2006

253/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

345/2007 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

181/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

301/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2011

357/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2012

459/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

193/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

390/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.12.2012

45/2013 Xx., x obětech xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

77/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 104/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.5.2015

86/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 279/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2015

150/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

55/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

57/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2017

203/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxx a o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 293/1993 Xx., x xxxxxx vazby, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2019

333/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §12 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxxx xxxx.
3) §13, 20, 21, 24 x 111 trestního xxxxxxxx.
4) §34 xxxx. 2 xx 5 trestního xxxxxxxx.
5) §35 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §59 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
8) §99 xxxxxxxxx zákoníku.
8x) §100 xxxxxxxxx zákoníku.
9) §101 xx 104 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §99 xx 104 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §43 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §44 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §62 xx 65 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §76 x 77 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §80 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §67 xx 69 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §58 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §40 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx.
18) §81 xx 83 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §84 xx 87 trestního xxxxxxxx.
20) §82 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx.
21) §94 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxx zákoníku.
22) §95 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §14 xxxx. 3 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §265o xxxx. 2, §275 xxxx. 3, §287 x §314k odst. 1 xxxxxxxxx xxxx.
25) §73 xxxxxxxxx xxxx.
26) §73a xxxxxxxxx řádu.
27) §201 xxxx. 2 trestního xxxx.
28) §199 xxxxxxxxx xxxx.
29) §157 xxxx. 2 x §174 trestního řádu.
30) §160 xxxxxxxxx xxxx.
31) §314c xxxxxxxxx řádu.
32) §307 x 308 xxxxxxxxx xxxx.
33) §309 xx 314 xxxxxxxxx xxxx.
34) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx.
35) §88, 89 a 91 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxx č. 177/1996 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (advokátní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) §102a trestního xxxxxxxx.

38) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/800 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx obviněnými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

39) §179g x 179h xxxxxxxxx xxxx.